.

Планування виробничого процесу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2738
Скачать документ

Реферат на тему:

Планування виробничого процесу

Результативність на виході будь-якої системи залежить від рівня
організації виробничих, трудових, творчих та управлінських процесів.
Тому менеджерам усіх рівнів і спеціалістам, що розробляють їх, варто
дотримуватися принципу пропорційності за якістю, кількістю, ресурсами і
термінами. Відповідно до закону найменших параметрів (потужність,
продуктивність тощо) якість процесу в цілому визначається його
компонентом (підсистемою, ланкою, цехом, дільницею, бригадою, виконавцем
і т. д.), де даний показник найгірший.

В основі кожного виробничого процесу лежить оптимальний варіант
технологічного процесу. Розроблення технологічного процесу полягає в
плануванні економічного методу або кількох методів виготовлення деталі
або виробу. Метою розроблення технологічного процесу є забезпечення
якості продукції (деталі), яка відповідає кресленням або спеціфікаціям.

Для встановлення послідовності операцій під час технологічного процесу
необхідні такі дані:

обсяг виробництва (впливає на вибір виду обробки, верстатів, оснащення,
спосіб транспортування, типу виробництва);

матеріал (від виду і структури матеріалу залежить вибір операцій);

допуски, що вказані в кресленнях (залежить вибір устаткування належної
точності обробки та додаткових операцій);

вимоги до устаткування (технічний рівень, технологічна функціональність,
кількість);

завантаження устаткування (продуктивність, потужність, поточна
завантаженість, пропускна спроможність, додаткове придбання
устаткування);

креслення (ступінь деталізації, допуски на точність обробки впливають на
кількість додаткових операцій);

уніфікація термінології (впливає на правильність розуміння і точність
виконання всіх операцій процесу).

У разі підбору необхідних операцій кожен етап виробничого процесу
підлягає ретельному осмисленню та аналізу з різних поглядів і з
урахуванням усіх чинників. Для технолога-проектувальника виробничого
процесу довідковими матеріалами є: карти виробничих операцій; маршрутні
карти виробничого процесу; поопераційні карти виробничого процесу; карти
завантаження устаткування; відомості про наявність устаткування;
технічні паспорта устаткування; ескізи планів розташування устаткування,
дільниць, цеху; нормативи часу; установлені накладні витрати по цеху;
карти параметрів подач і швидкостей механічної обробки заготовок;
відомості про наявність робочої сили певної кваліфікації.

У картах виробничих операцій зазвичай указуються: основні операції і
послідовність їх виконання; потрібне устаткування і його розташування,
пристосування, що необхідні для виконання операцій; базові поверхні, що
визначаються точністю обробки; необхідні контрольно-вимірювальні
інструменти. У деяких картах можуть даватися ескізи деталей у зібраному
вузлі або виробі для кращого розуміння креслень та призначення деталі.

Основи розроблення технологічного процесу. Попередньо ретельно
вивчаються креслення, специфікації та кожна деталь, щоб з’ясувати: що
робити, яким чином, чому і де? Продумується логічна послідовність
операцій, перелік яких заноситься на карту виробничих операцій.
Загальний порядок розроблення та формалізації технологічного процесу
такий:

1. Занести до карти всі необхідні дані: найменування деталі, номер
креслення, моделі та специфікації, найменування матеріалу, розміри
деталі, дату.

2. Записати в карті всі операції в наміченій послідовності, звертаючи
увагу на контрольні, транспортні операції та переміщення, під час
аналізу яких може виникнути можливість деякі з них усунути, змінити
послідовність виконання, скоротити маршрут і обсяг перевезень.

3. Визначити устаткування, на якому будуть виконуватися операції, а
також цехи або дільниці, де виконуватиметься робота.

4. Визначити перелік необхідного для виробництва деталей технологічного
оснащення (включаючи нестандартне), робочих та контрольно-вимірювальних
інструментів.

5. Указати дані про необхідні подачі та режими різання в процесі
оброблення заготовки, деталі. Також зазначається підготовчо-завершальний
час як частина часу використання устаткування.

Усі дії у виробничому процесу підрозділяють на 5 елементів, які
відображаються графічно символами (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

КЛАСИФІКАЦІЯ СИМВОЛІВ ДІЙ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ

Транспорту-

Перерва

Послідовність дій на поопераційних картах показується відповідним
розміщенням символів на вертикальних лініях, що відображають перебіг
виробничого процесу. Матеріал, як покупний, так і оброблений на даному
підприємстві, відображається горизонтальними лініями, які «живлять»
вертикальні лінії процесу. На вертикальних лініях показують
послідовність тільки технологічних та контрольних операцій. Приклад
поопераційної карти наведений на рис. 3.7.

?

¤E

gdNT2

¤E

gdNT2

&

gdNT2‡kd…

lytNT2 просторово-часові умови реалізації поопераційної карти і містить
відомості про операції транспортування, зберігання, затримки в русі
матеріалу, а також додаткові дані, що необхідні для аналізу, наприклад,
необхідний час та відстань.

Існують два різновиди маршрутних карт виробничого процесу: 1) карта, що
характеризує виробничий процес як ряд дій, які здійснюються над
матеріалом; 2) карта роботи оператора, що характеризує виробничий процес
як дії, які ним виконуються.

Маршрутна карта дає змогу зіставляти спроектовані та існуючі методи
роботи. Під час аналізу виробничого процесу задаються послідовно
поставлені питання і розглядаються можливі заходи щодо поліпшення
процесу (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО СПРИЯЮТЬ ПОЛІПШЕННЮ ПРОЦЕСУ

Питання Постійне наступне

питання Можливі заходи

Що є метою роботи? Чому? Усунення непотрібних дій

Де вона має виконуватися? Чому? Суміщення або зміна місця

Коли вона має виконуватися? Чому? Суміщення або зміна часу виконання або
послідовності

Хто її повинен виконувати? Чому? Суміщення операцій або заміна виконавця

Як вона має виконуватися? Чому? Спрощення або поліпшення методу роботи

Для спрощення аналізу і підвищення ефективності раціоналізації процесу,
як показано в прикладі (рис. 3.8), ці питання записуються в карті.

Такий спосіб дає змогу одночасно ілюструвати аналіз і розробку заходів
поліпшення виробничого процесу так званим методом «крапок та позначок».

У всіх випадках, коли транспортування має велике значення, на додаток до
маршрутної карти виробничого процесу складається маршрутна схема
виробничого процесу (рис. 3.9, 3.10). Вона являє собою ескізний план
площ та будівель, що показує, де відбуваються всі дії, які зазначені на
маршрутній карті виробничого процесу. При цьому всі дії позначаються
однаково в обох картах, напрям руху вказується стрілками. Зворотні або
повторні рухи в одному напрямі показуються окремими лініями.
Використання схеми дає змогу поліпшити планування устаткування і
виробничих площ.

ПООПЕРАЦІЙНА КАРТА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

(існуючий метод)

Найменування: термостат креслення № 82103 вир. 4

Дата: 10.05.2000 Кресл. Коваль І. І. відділення малих деталей

Вставка А-176

7/16” шестигранна

холоднотягнута сталь Регулювальний гвинт А-253

1/4” шестигранна

холоднотягнута сталь Корпус А-116

Рис. 3.7. Типова поопераційна карта виробничого процесу

МАРШРУТНА КАРТА

виробничого процесу

Робота: пропилювання, перевірка та протирання (старий метод)

Кінцеві дані

Позначення

операції

матеріал — гребні

Початок процесу: на дільниці пропилювання

Закінчення процесу: на дільниці полірування

Креслив В.Р.М. Дата _________________________

Аналіз

Заходи

Елементи

існуючого

методу Умовні

100 2 ( ( ( ( ( Ошурки потрапляють на контро-

120 ( ( ( ( ( Захаращення проходів

(

Рис. 3.8. Маршрутна карта виробничого процесу, яка ілюструє
застосування методу «крапок та позначок» для перепроектування процесу

Рис. 3.9. Маршрутна карта (схема) виробничого процесу початку
виготовлення виробів

по робочих місцях (операціях), які розташовані на другому поверсі
будівлі

Рис. 3.10. Маршрутна карта (схема) виробничого процесу завершення
виготовлення виробів по робочих місцях (операціях), які розташовані на
першому поверсі будівлі

Література

Нормування праці: Підручник / За ред. В. М. Данюка і В. М. Абрамова. —
К.: 1995. — 208 с.

Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. — М.:
Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 1998. — 928 с.

Герасимчук В. Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія,
ефективність. — К.: Вища шк., 1995. — 265 с.

Гупалов В. К. Управление рабочим временем. — М.: Финансы и статистика,
1998. — 240 с.

Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. —
200 с.

Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкретних ситуацій: Навч.
посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. —
2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.

Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В
деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учеб. пособие.
— М.: ИНФРА-М, 1998 — 367 с.

Кожекин Г. Я., Синица А. М. Организация производства: Учеб. пособие. —
Минск: Экоперспектива, 1998. — 334 с.

Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2001
— 216 с.

PAGE 64

В. Г. Васильков

З’єднання стопорного

і регулювального

гвинтів

Цех складання

0,0020

Стопорний гвинт

М-70

0-8

0,0053

З’єднання стопорного

і регулювального

гвинтів

Цех складання

К-1

За ходом роботи

Контроль

Цех гальванічний

К-2

За ходом роботи

Контроль

Цех гальванічний

0-7

0,00005

Нікелювання

Цех гальванічний

0-6

0,0032

Штампування

Цех заготівельний

0-9

Нарізання

різьби

Цех механічний 2-й

К-3

Первинна

обробка

Цех механічний 1-й

0-2

0-10

0,0013

Вирізка, пробивка, засічка

Штампування

Цех заготівельний

0-1

Нарізання смуг

Цех механічний 1-й

0-5

Повна

механічна обробка

Цех механічний 1-й

0,0043

0-4

0,0015

Нікелювання

Цех гальванічний

0-3

0,0005

За ходом роботи

Контроль

Цех гальванічний

0,0018

0,0013

Кінцева

обробка

Цех механічний 1-й

0-11

0,00005

Нікелювання

Цех гальванічний

З’єднання стопорного

і регулювального

гвинтів

Цех складання

Стопорна лапка В-133

Стальний дріт 1/8” ( 3/32”

0-13

0,0026

0-14

Угвинчування наставного гвинта

Цех складання

К-4

Відрізається за розміром

Цех заготівельний

0-15

К-5

Мастильний матеріал

За ходом роботи

Контроль

Цех гальванічний

0,0050

0-12

Змазування гвинтової нарізки та установлення

Цех складання

0,0021

0-17

0,0090

Склепування вузла вставки з корпусом

Цех складання

0-16

Точкове приварювання лапки до регулювального гвинта

Цех складання

За ходом роботи

Контроль

Цех гальванічний

0,0005

0,00005

Нікелювання

Цех гальванічний

Т — візки

п — пили

1, 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020