Курсова робота

Організація праці в сільському господарстві (вирощування картоплі)

План

Вступ

Значення і передовий досвід використання карт організації праці в
сільському господарстві

Організаційно-економічна характеристика господарства і галузі

Карта організації праці на процес збирання картоплі комбінованим
способом

Розробка частини технологічної карти вирощування однієї з
сільськогосподарських культур

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Сучасний період соціально-економічного розвитку в Україні
характеризується докорінною перебудовою системи суспільних відносин,
активізацію процесів формування базових основ ринкової економіки.
Суттєві перетворення відбуваються у соціально-трудовій сфері. Саме це
потребує активної уваги до створення сучасної системи економіки праці,
яка б дозволила відчутно підвищити її продуктивність. Особливо складна
ситуація в сфері праці склалася в аграрному секторі економіки внаслідок
погіршення демографічного стану, посилення міграції населення, спаду
трудової дисципліни, активності працюючих та їх старіння тощо.

Курс „Соціально – трудові відносини у сільськогосподарський
підприємствах” входить в комплекс наукових дисциплін –
соціально-економічних, біологічних правових (організації виробництва,
економіка сільського господарства, статистика, психологія, охорона
праці, трудове право, тощо). Її предметом являється вдосконалення
організації праці на основі досягнення науки і передового досвіду. При
цьому розглядаються питання як з точки зору ефективності ведення
виробництва, — ріст продуктивності праці, раціональне використання машин
і обладнання, сировини, палива, енергії, так і з соціальної точки зору
– зменшення питомої ваги річної, важкої і шкідливої для здоров’я праці,
підвищення її змістовності і привабливості.

Організація, планування, вдосконалення матеріального стимулювання праці
подається з огляду на переформування економічних відносин, які
відбуваються на селі, переходу до ринкової економіки. Нові умови
господарювання, зміна відносин робітників до власності викликають
потребу в пошуках нових підходів до організації виробничого процесу.
Підприємства одержали широкі права, вони самостійно вирішують багато
практичних питань з організації праці, режимів праці і відпочинку,
нормування праці, оплати праці.

Стосовно вибраної теми можна зауважити, що сучасний рівень механізації
робіт по вирощуванню і збиранню картоплі задовольняє потреби сільського
виробника ще не в повній мірі. Особливо це стосується тих господарств, в
яких затрачається великий обсяг праці на вирощування і збирання цієї
культури.

В тих же господарствах, де картопля є передовою культурою, широко
використовується механізоване вирощування і збирання врожаю, такі
господарства чутливо реагують на передовий досвід в справі
картоплярства, впроваджуючи при цьому передові технології. При цьому
вони мають і високі врожаї на великих площах. Звичайно, ефективність
впровадження передової технології в значній мірі залежить від рівня
агротехніки та врожайності даної культури.

Отже, впровадження інтенсивних технологій вирощування картоплі,
застосування сучасних машин і агрегатів разом з вдосконаленням
організації праці є важливими чинниками підвищення врожаю культури та
зменшення собівартості одержаної продукції.

Метою даної курсової роботи є розробити карту організації праці на
процеси збирання врожаю картоплі комбінованим способом в СТОВ „Колос”
Жашківського району Черкаської області.

Значення і передовий досвід використання карт організації праці в
сільському господарстві.

Карти організації праці в сільському господарстві надають неоціненну
допомогу при використанні тих чи інших технологічних операцій. Вони
дають змогу на практиці здійснювати трудові процеси на основі наукових
принципів, з допомогою їх здійснюється зв’язаність і узгодженість
засобів праці, предметів праці та самої праці. Основна мета таких карт –
показати шлях найбільш оптимального проведення технологічних процесів.

Що ж таке карта? Карта – це документ, в якому містяться наукові основи
організації праці. В ній відображається послідовність і перелік дій
виконавця в трудовому процесі, детально описуються раціональні методи і
прийоми виконання тих чи інших операцій, проводяться інші вказівки щодо
організації трудового процесу, робочого місця. Карта – це еталон,
оптимальна на даний час модель організації виробництва. Вона
віддзеркалює розвиток науки і техніки, ступінь використання прогресивних
технологій.

На сьогодні розроблені типові карти організації праці, розраховані
типові затрати, описані різні варіанти умов виробництва для основних
сільськогосподарських культур, тварин, робіт, тощо. Над розробкою карт
організації праці працюють цілі інститути, науково-дослідні станції
стандартизації, відповідні працівники підприємств.

Карти складаються як на окремі трудові операції, так і на комплекс
взаємопов’язаних трудових операцій. На комплекс взаємопов’язаних
трудових операцій складається комплекс карт. Карти організації праці є
основним документом щодо раціонального проведення організації трудових
операцій та процесів.

Процес підготовки і впровадження таких карт складається з трьох етапів:

Вивчення сучасного стану проведення одного трудового процесу;

Складання більш раціональної карти з урахуванням нових розробок;

Впровадження розробленої карти в серійне виробництво.

При розробці технологічної карти враховується потреба в техніці і у
виконавцях, їх функцій, способи і прийоми праці, схеми руху машин і
агрегатів, графік узгодження окремих операцій, раціональний режим праці
і відпочинку, оплати праці, техніка безпеки.

Застосування типових карт в господарстві можливе лише за умови, що умови
праці і виробництва відповідають прийнятим критеріям. Тому впровадження
карт організації праці сприяє встановленню в господарствах науково
обґрунтованих норм затрат праці.

Організаційно-економічна характеристика господарства і галузі.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Колос” розташоване в
центральній частині Жашківського району, на правобережній частині
Черкаської області. Відстань до районного центра складає 7 кілометрів, а
до обласного центру м. Черкаси – 220 кілометрів. До найближчої
залізничної станції – 9 кілометрів. До пунктів здачі
сільськогосподарської продукції відстань така: до хлібоприймального
пункту – 9 км, до цукрового заводу – 13км, до маслозаводу – 11 км.

Щодо природних умов то СТОВ „Колос” знаходиться в зоні нестійкого
зволоження лісостепової зони, клімат помірний. Переважаючими типами
грунтів є чорноземи та опідзолені. Якість грунтів досить велика (бал
вище 80). Вміст гумусу в чорноземах складає 3,54 – 3,63%. Кислотність
грунтів в межах 5,7 – 5,9. Грунти добре забезпечені фосфором, азотом і
калієм.

Землекористування складає 2340 гектар, серед яких сільськогосподарських
угідь – 2133 га: рілля – 2095 га, сіножаті – 46 га, пасовища – 58 га,
багаторічні насадження – 8 га, ліс – 54 га і 16 га водойм.

СТОВ „Колос” має таку структуру товарної продукції, яка наведена у
таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Структура товарної продукції СТОВ „Колос”

Назва продукції Товарна продукція, тис. грн. В середньому за

2002-2004р.р.

2002рік 2003 рік 2004рік тис. грн.. %

Зернові – всього 228 235 230 231 24,2

Цукровий буряк 131 124 188 124 13,0

Соняшник 382 421 415 406 42,6

Картопля 3 5 5 4,3 0,5

Продовження таблиці 2.1.

Овочі, баштанні 28 29 30 29 3,0

Інша продукція 16 14 13 14,3 1,5

Всього по рослинництву 788 828 811 808,6 84,8

М’ясо ВРХ 30 28 31 29,7 3,1

Молоко 95 107 112 104,7 11,0

М’ясо свиней 6 3 5 4,7 0,5

Інша продукція 5 6 6 5,7 0,6

Всього по тваринництві 136 144 154 144,8 15,2

Разом по рослинництві та тваринництві 924 972 965 953,4 100

Найбільшу кількість продукції реалізувало господарство у 2003 році на
суму 972 тис. грн., а найменше у 2002 році – на суму 924 ти. грн.,
оскільки в даному році була невисока урожайність.

В структурі товарної продукції рослинництво займає 84,8%, в тому числі
на зернові культури припадає 24,2%, а на соняшник 42,6%, а тваринництво
займає у структурі товарної продукції лише 15,2%. Серед продукції
рослинництва найбільшу рентабельність має соняшник, а також зернові. Це
зумовлено тим, що, наприклад, собівартість однієї тони соняшника для
господарства складає 500-600 грн., а ціна, за якою він реалізовується
сягає 1300-1500 гривень за тону.

Аналізуючи дані таблиці 2.1, можна зробити висновок, що господарство має
зерно соняшниковий напрям спеціалізації з добре розвинутим тваринництвом
м’ясо-молочного напрямку. Це випливає з розрахунку коефіцієнта
спеціалізації, який буде розрахований на основі даних таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Дані для розрахунку коефіцієнта спеціалізації

Назва продукції Середній показник і 2і-1 уm (2i-1)

тис. грн. %

Зерно 231 24,2 2 3 72,6

Соняшник 406 42,6 1 1 42,6

М’ясо ВРХ 29,7 3,1 4 7 21,7

Молоко 104,7 11 3 5 55

Всього 771,4 Х Х Х Х

Тепер за формулою розрахуємо коефіцієнт спеціалізації так:

К спец = ——————

В нашому випадку на основі даних таблиці 2.2. маємо такий коефіцієнт
спеціалізації:

К спец = ———— =0,52.

Склад і чисельність трудових ресурсів СТОВ наведені в таблиці 2.3. Як
бачимо, чисельність працівників, зменшується у зв’язку з тим, що оплата
праці не відповідає залученій праці, та ще й не виплачується у
встановлені терміни. Багато працівників шукають більш постійний
заробіток у бізнесових структурах.

Таблиця 2.3.

Чисельність працівників у СТОВ „Колос”, чол.

Категорії працівників 2002 рік 2003 рік 2004 рік

Всього робітників 364 361 359

В тому числі зайнятих у

с.-г. виробництві 332 329 325

Продовження таблиці 2.3.

Із них постійних робітників 328 321 318

сезонних робітників 7 8 11

службовці 17 17 17

З них працівників апарату управління 6 6 6

спеціалістів 11 11 11

Працівники торгівлі і громадського харчування 5 3 3

Працівники зайняті підсобним господарством 4 4 —

В господарстві використовують бригадну систему виробництва, яка
докладніше розглянута у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Характеристика внутрігосподарських підрозділів (станом на 01,01,2005)

Наявність підрозділів Кількість підрозділів В підрозділах Вироблено
валової продукції, тис. грн..

Угідь, га Рілля, га ВРХ ВРХ Свині, гол Працівників Тракторів Автомашин

Поголів’я, гол Корів, гол

В рослинництві 4 2133 2095

65

809

Продовження таблиці 2.4.

Механізовані ланки 2 2050 1995

46 24

В тваринництві 5

296 155 220 55

147,8

В гаражі 1

26

27

Аналіз даних таблиці 2.4. свідчить про те, що в господарстві хоча і
вироблено 953,4 тис. грн. товарної продукції, але немає жодної категорії
працівників яка була б переведена на орендний підряд. Основна причина
цього – це те, що працівники не бажають і не мають певної кваліфікації
для цього. Але дана форма є досить ефективною , так як це дозволить
знизити собівартість продукції, яка буде реалізовуватися.

Карта організації праці на процес збирання картоплі комбінованим
способом.

Лист 1

Операція Зміст технологічних вимог і правила роботи

Підготовка поля За 10-12 днів до початку збирання скошують машиною УВД –
3А бадилля, а за 3-4 дні – глибоко розпушують грунт у міжряддях. Це
прискорює фізіологічне достигання та огрубіння шкірки бульб, запобігає
масовому поширенню хвороб картоплі, зменшує втрати і механічні
пошкодження бульб, а також поліпшує роботу картоплезбирального комбайну.
Поле розподіляють на ділянки, на кожній з яких відбивають чотири загінки
з 16-20 рядками. Ширини ділянки для одного комбайна має становити 96
рядків. При відсутності виїзду відбивають поворотні смуги по 12-14
рядків. Поворотні смуги відбивають лише тоді, коли поля межують з
посівами інших культур чи лісовими смугами і виїзд з них неможливий.
Кожен комбайн одночасно збирає з 2 загінок.

Збирання картоплі. Збирають комбінованим способом, викопуючи бульби з 2
або 4 суміжних рядків, укладаючи їх у міжряддях двох незібраних рядків,
а потім комбайн ККУ – 2 А викопує залишені рядки разом з картоплею
укладеною в міжряддя. Робочі органи заглиблюються на глибину 25
сантиметрів, при цьому не повинно бути втраті пошкоджень бульб. Комбайн
повинен забезпечувати збирання не менше 91 % урожаю, а пошкоджених бульб
повинно бути не більше 12%

Продовження листа 1

Транспортування Транспортування картоплі розпочинається із розрахунку
кількості транспортних засобів (автомобілів), яка залежить від
урожайності культури та продуктивності збиральної техніки, а також
віддалі до сортувального пункту. Під час роботи комбайн має рухатися
так, щоб зібране поле було завжди з боку комбайна, на який вивантажують
бульби.

Лист 2

Машини, обладнання, пристосування та інвентар

Технічний засіб Марка Кількість Призначення і характеристика

Трактор МТЗ — 80 3 Це колісний універсальний трактор, тяговий клас –
1,4. Призначений для механізації обробітку і збирання просапних та інших
культур. Він виконує роботи в агрегаті з навісними та причіпними
машинами, може рухатися до 35 км/год, здатний виконувати значні за
обсягом транспортні роботи.

Універсальний картоплезбирач УКВ — 2 1 Викопує бульби з 2-4 суміжних
рядків і вкладає між двома сусідніми не зібраними рядками; потім збирає
7 і 8 рядки з укладанням бульб між 5і 6 рядками. При збиранні картоплі
комбінованим способом поле розбивають на ділянки. Напрям руху вибирають
так, щоб зібране поле було з правої сторони.

Вогнегасник ВП – 1,5 1 Призначений для тушіння пожежі

Відро

1 Для перенесення рідких та сипучих сумішей

Лопата

1 Призначена для очистки картоплекопача, навантаження штучних матеріалів

Продовження листа 2

Технічна аптечка АД — 2 1 Використовується для надання термінової
медичної допомоги.

Картоплезбиральний комбайн ККУ – 2А 1 Призначений для підбору укладених
бульб з 2-6 рядків після проходу універсального картоплезбирального
валкоутворювача. Якщо поле дуже вогке, то ця операція здійснюється через
2-3 год. Перед початком роботи провіряють комбайн. Він досить вигідний
так як дає змогу копати картоплю з двох рядків при прямому
комбайнуванні.

Причеп

3 Використовують для перевезення вантажів, сільськогосподарської
продукції. Він обладнаний засобами вивантаження. Це гідравлічна система,
яка дає змогу вивантажувати різні матеріали за лічені хвилини.

Лист 3

Паніровка робочого місця, маршрути переміщення виконавців

Рис.1 Маршрути переміщення виконавців при комбінованому способі збору
урожаю картоплі при укладанні бульб з 2 рядків.

Рис.2 Маршрути переміщення виконавців при комбінованому способі збору
урожаю картоплі при укладанні бульб з 4 рядків.

Валок бульб

Валок картоплиння

Паніровка робочого місця передбачає раціональне розміщення
технологічного обладнання, інвентаря, тари, визначення параметрів
робочих зон. Все це повинно сприяти високопродуктивній роботі
працівників, а також ефективному використанню машин та обладнання.

Продовження листа 3

В нашому випадку збиральні агрегати працюють загінним способом. Спочатку
бульби збирають на першій і третій загінках. Після того, як картопля
буде викопана на них, агрегат переїжджає на другу і четверту загінки.
Рухаються збиральні агрегати так, щоб вивантажувальний конвеєр бункера
комбайна виносив бульби у бік викопаної площі.

D

p

®

°

?

?

?????

????????A?¶

?

?

1/4

&

&

gd3/4W9

a$gdMFe

&

dha$gdobs

&

?

L L L(Lo*ooEkd?

h›

a$gdW AE

ooooooooooooooooooooaeOE

вки робочих місць у рослинництві показує, що при точно фіксованих
маршрутах затрати часу зменшуються і робота виконується більш ефективно
(майже у 2 рази швидше), ніж тоді, коли всі засоби і предмети праці, а
також переміщення агрегатів здійснюється хаотично.

Правильне і своєчасне переміщення агрегатів, правильна і безперебійна
робота скорочує затрати праці на 20-30%в порівнянні з безладним
переміщенням і постійними поломками агрегатів.

Отже, паніровка робочого місця повинна більш раціональною, а це в свою
чергу призведе до значної економії затрат робочого часу.

Лист 4

Функції виконавців, методи і прийоми роботи

Основний виконавець – тракторист. Він керує трактором МТЗ -80, перевіряю
роботу агрегатів, проводить технічне обслуговування машин. Він же
слідкує за дотриманням правил технологічного процесу при збиранні
картоплі, контролює якість вихідної продукції. При негоді проводить
дрібний ремонт ввіреної йому техніки.

Методи і прийоми роботи

Метод роботи Характерні особливості методу чи прийому роботи

Підготовка трактора Складається із встановлення довжини обох розвалів на
5,5мм і з’єднують їх з поздовжніми тягами через прорізи. Колеса
розставляють на колію 1400 мм. Тиск повітря доводять у передніх колесах
до 1,7, а в задніх – до 1 атмосфер. Потім перевіряється справність усіх
механізмів, агрегатів. Перевірку здійснюють відповідними інструментами,
а також зовнішнім оглядом.

Для нормальної роботи дизельних тракторів їх заправляють чистим паливам,
яке перед заправкою обов’язково відстоюють протягом 4-5 діб.

Переїзд в поле До місця роботи переїзд проводиться на транспортній
швидкості трактора з агрегатом найкоротшим шляхом. Трактор рухається при
цьому на транспортній базі 2430 мм, а при приїзді на поле ходові колеса
переставляються на робочу колію 2800мм.

Продовження листа 4

Викопування картоплі Розпочинається після виставлення штурвалом
відповідної глибини залягання картоплі та ще 2-3 см. Робота комбайна
розрахована на вологість грунту в межах 6-27% для діапазону урожайності
80-500 ц/га. При цьому втрати всіх видів продукції не повинні сягати 3%.
Чистота бульб повинна бути не менше 80%. Лемеші мають активні боковини,
підвішені до рами елеватора, які коливаються з частотою 436 коливань за
хвилину з амплітудою

12 мм.

Хід трактора Відбувається з дотриманням таких вимог: спочатку його
завести, бо трактор з непрацюючим двигуном рухатися не може. Швидкість
трактора визначається опорою грунту.

Зупинка трактора Передбачає зменшення частоти роботи двигуна з метою
економії палива.

Поворот Здійснюється на нижчій передачі на спеціальній смузі поворотів,
а здійснюють його не з допомогою руля чи інших пристроїв. При заїзді в
нові гони зупинитися, опустити робочі органи комбайна і перейти до ходу
трактора

Лист 5

Умови праці і техніка безпеки

Виконавець Збирання картоплі Нормативи по окремих елементах умов праці,
правила техніки безпеки при виконанні трудових процесів. Елементи
естетичних умов праці в їх оптимальному вирішенні

Тракторист На збиранні картоплі Має вимагати виконання таких умов:
температура повітря в кабіні тракториста 15-230 С. Для зниження чи
підвищення температури кабіна повинна бути обладнана вентилятором або
підігрівачем, а можливо і навіть кондиціонером. В кабіні повинен бути
термос для питної води (t=200С), кабіна повинна бути сильно
герметизована для недопущення забруднення повітря пилякою чи вихлопними
газами. При виконанні робіт тракториста забезпечують спецодягом та
засобами захисту. Вважається за потратив зашумленість кабіни до 70дб.
Нормальним вважається освітленість в кабіні трактора близько до 70лк.
Сидіння у тракторі повинно бути зручним для тракториста.

Продовження листа 5

Тракторист Відвезення урожаю Мають використовуватися певні умови для
створення комфортного робочого місця, а саме: раціонально сплановане
розміщення засобів і предметів праці, зручного користування ними,
чистота і порядок в робочій зоні, ретельного підбору кольорової гами,
музичний супровід

2. Естетичні умови праці

Впровадження естетичних норм оформлення робочих місць, створення
комфорту при роботі, складаються з раціонального спланованого розміщення
засобів і предметів праці, а також правильного підбору кольорової гами.
Всі ці елементи – дрібниці, але вони значною мірою стимулюють трудову
активність працюючого, викликають позитиви і економію, що в цілому
залучає до роботи нові ділянки мозку, одночасно знижуючи завантаження
зайнятих ділянок, сприяє налагодженню режиму роботи, зменшує відчуття
монотонності.

Отже, запровадження естетики на виробництві не тільки допомагає самим
працівникам у виконанні роботи, а сприяє підвищенню продуктивності
праці, що веде за собою скороченню витрат часу.

Лист 6

Режим праці і відпочинку

Розпорядок дня при 2-змінній роботі тракториста при зборі урожаю
картоплі комбінованим способом.

Виробничий процес Початок Кінець Тривалість

Години-хвилини

Час роботи 7.00 14.00 7.00

Підготовчо-заключна робота 7.00 7.15 0.15

Допоміжна робота 7.15 7.20 0.05

Робота 7.20 9.00 1.40

Відпочинок 9.00 9.10 0.10

Робота 9.10 10.30 1.20

Обід 10.30 11.30 1.00

Робота 11.30 13.20 1.50

Відпочинок 13.20 13.30 0.10

Робота 13.30 15.30 2.00

Підготовчо-заключна робота 15.30 15.40 0.10

Під режимом праці і відпочинку розуміють чергування періодів роботи і
перерв на відпочинок і прийом їжі. У сільському господарстві є окремі
періоди року (посів, догляд за посівами, збирання врожаю, тощо), коли
для стислого виконання робіт встановлюється продовжений робочий день і
доводиться працювати в окремі вихідні та святкові дні.

Режими праці і відпочинку створюються з урахуванням працездатності
людини, яка змінюється протягом доби. Існують також певні види режимів
праці і відпочинку, я саме:

Продовження листа 6

Внутрізмінний – визначає загальну тривалість робочої зміни, час її
початку і закінчення, тривалість обідньої перерви, тривалість праці та
частоту регламентованих перерв на відпочинок.

Добовий – включає кількість змін за добу та визначає період чергування
виробничої та особистої діяльності та відпочинку людини з метою
відновлення працездатності між змінами.

Тижневий – запровадження різних графіків роботи, кількість вихідних днів
у тижні, роботу у святкові і вихідні дні.

Місячний – кількість робочих днів у місяці.

Річний – тривалість відпусток, вихідних, неробочих і святкових днів у
році.

Раціональна організація праці вимагає ритмічної роботи на основі
запровадження оптимальних розпорядків дня і графіків роботи, які
регламентують кількість робочих днів на тиждень, час початку та кінця
зміни, періодичність їх чергування, порядок переходу із зміни в зміну.
Основна мета встановлення раціональних режимів праці і відпочинку – це
усунення втрат робочого часу.

Побудуємо графік (календарний план) узгодження роботи комбайна з
тракторами, що відвозять картоплю.

Рис.3 Календарний план узгодження роботи комбайна з тракторами, що
відвозять картоплю.

Лист 7

Використання фактичного часу зміни і норм праці

Фактичний і проектний баланс робочого часу зміни основних виконавців
(тракториста)

Елемент затрат часу Фактичний час Проектний час

хв. % хв. %

Підготовчо-заключна робота 25 6,4 26 6,5

Основна робота 195 50,3 315 75

Допоміжна робота 28 7,2 45 10,7

Обслуговування робочого місця 22 5,7 4 1,0

Відпочинок 33 8,5 20 4,8

Особисті потреби — — 10 2,4

Простої: з технічних причин 49 124 — —

з організаційних причин — — — —

з вини виконавців 2 0,5 — —

з інших причин 31 8,0 — —

Час зміни 384 100 420 100

Норми праці і нормативи

Виконавець Трудові операції Трудові прийоми Нормативи затрат часу на
елементи трудового процесу, хв. Змінна норма праці

Тракторист Збирання врожаю картоплі Підготовчо-заключна робота 25

Копання 195

Продовження листа 7

Тракторист Збирання врожаю картоплі Час на відпочинок 33

Технічне обслуговування 48 2,5

Один робочий хід 12

Поворот 1

Внутрізмінний відпочинок 15

Переїзд до місця роботи 20

Н зм = 0,1Вр*Vр*То,

де Вр — робоча ширина захвату агрегату, м

Vр – робоча швидкість руху, км/год

То – проектний час основної роботи, год

Для нашого випадку будемо мати:

Н зм = 0,1*1,4*5,6*3,15=2,5 га

Ми знайшли норму виробітку при комбінованому способі збору урожаю
картоплі.

Лист 8

Форми організації і оплати праці

Організація праці – це система взаємодії працівників один з одним та із
засобами виробництва у процесі трудової діяльності з метою досягнення
певних намічених кінцевих результатів. Особливого значення набуває
високий рівень організації праці в умовах ринкових відносин, коли в міру
технологічного вдосконалення виробництва, зростання конкуренції
збільшується ціна робочого часу, а його економія досягається за рахунок
більш високої організації праці.

На вирощуванні картоплі працю оплачують за обсягом виконаних робіт,
згідно тарифних ставок працівників відповідних категорій.

В господарстві використовують акордно-преміальну систему оплати праці.
Акордні розміри за одиницю продукції визначають, виходячи з планового
обсягу виробництва картоплі (тарифного фонду оплати праці, встановленого
за технологічною картою).

Акордно-преміальна система передбачає такі основні види оплати:

щомісячна за обсяги виконаних робіт чи відпрацьований час;

доплата за продукцію, яку нараховують в кінці року;

плата за економію затрат

Крім основних видів оплати передбачаються додаткові заохочення за
своєчасне і високоякісне найбільш важливих агротехнічних заходів, за
виконання норм виробітку на збиральних роботах, за класність і стаж
роботи механізаторів, за економію засобів при експлуатації і ремонті
сільськогосподарської техніки, за керівництво.

Так, як оплата праці здійснюється на основі тарифної сітки, то потрібно
відобразити її і показати розміри тарифних ставок для тракториста.

Таблиця 3.1.

Рекомендована тарифна сітка для оплати праці працівників сільського
господарства

Продовження листа 8

Продовження таблиці 3.1.

Тарифний розряд I II III IV V VI

Тарифний коефіцієнт 1.00 1.09 1.20 1.35 1.55 1.80

Тарифні ставки для трактористів.

Категорії працівників Коефіцієнт співвідношення тарифних ставок Ставки
Розряди

I II III IV V VI

Трактористи на уборці урожаю картоплі комбінованим способом 1,29 Місячні
428,28 466,83 513,94 518,18 663,83 770,90

Годинні 2,56

2,79 3,07 3,46 3,97 4,61

Денні 17,92 19,53 21,50 24,19 27,78 32,26

Визначимо, на прикладі, заробітну плату тракториста на уборці урожаю
картоплі комбінованим способом.

Вихідні дані:

тарифна ставка тракториста — 27,78

Фактична норма виробітку 38 га

Планова норма виробітку 33 га

Площа поля 130 га

Для початку визначимо полату праці тракториста за один день при простій
відрядній оплаті праці:

(38/33)*27,78 = 42,23 грн.

І в залежності від того яку кількість днів відпрацює тракторист йому
буде нарахована заробітна плата.

Продовження листа 8

Можна також розрахувати заробітну плату на всю площу поля:

130/33=3,93 приблизно за 4 дні буде зібране все поле картоплі

4*27,78 = 111,12 грн. Це і буде заробітна плата тракториста за збір
урожаю картоплі.

Щодо організації оплати праці, то хотілося б зауважити, що надані
сільськогосподарським підприємствам широкі права вимагають від їх
керівників, спеціалістів та інших працівників значних зусиль, щоб
система матеріальних стимулів була творчо задіяна і забезпечувала
максимальну економічну ефективність. Насамперед ці завдання постають
перед економічною службою, яка має об’єднувати і спрямовувати зусилля
всіх спеціалістів на удосконалення трудових відносин у господарстві для
створення умов економічного зростання на основі підвищення
продуктивності праці.

Розробка частини технологічної карти на вирощування картоплі

Технологічна карта – це документ, який складають по кожній культурі, як
правило на деяку умовну площу (100га) на кілька років вперед і лише
щороку користуються залежно від зміни у технології вирощування,
організації праці та виробництва, вартості зберігання. Такі карти
складаються і використовують всіма внутрігосподарськими формуваннями
залежно від культур, які вони вирощують.

Норми відображають технологію виробництва продукції, необхідну для цього
техніку, матеріально-грошові затрати, робочу силу, а також обсяг робіт,
норми виробітку і розміри оплати праці.

Карта розробляється в такому порядку:

Встановлюються технологічні вимоги розглядуваного робочого процесу;

Визначається послідовність виконання технологічних операцій

Розраховується обсяг робіт у фізичних і умовних гектарах.

Такі карти дають змогу в повному обсязі використовувати резерви
виробництва, а на цій основі підвищувати продуктивність праці.

Висновки і пропозиції

В даній роботі розглянуто питання розробки організаційних моментів по
збиранню картоплі. При цьому напрошується такий висновок, що
технологічний процес збирання врожаю картоплі досить складний. Він
вимагає мобілізації усіх видів ресурсів: трудових, технічних,
організаційних. Всі ці види ресурсів забезпечують виконання
технологічного процесу.

Комбінований спосіб збирання урожаю картоплі має багато переваг:
найменші витрати робочої сили, виключаються витрати пов’язані з
пошкодження бульбі втрати викликані додатковим навантаженням урожаю.

Господарство має всі можливості для ефективного вирощування картоплі:
родючі грунти, сприятливі кліматичні умови, високий рівень
забезпеченості трудовими ресурсами, основними засобами. Все це дає
можливості для одержання для високої врожайності картоплі.

Важливим елементом підвищення продуктивності праці є раціональна
побудова робочих проектів, які без проведення попередньої підготовки
техніки практично неможливо раціонально організувати процес збирання.
Тому надзвичайно провести попередній розрахунок по нових видах машин і
агрегатів, необхідних для виконання денного фонду робіт. Використати всі
можливості для створення оптимальних умов роботи кожного виконавця.
Важливим елементом досягнення важливих результатів є також питання
розмежування щодо форми оплати праці та відповідних норм для кожного
працівника. Отже, лише за умови високої організації праці можна добитися
значних урожаїв картоплі.

Список використаної літератури

Верещпгин М.И., Птеченков К.А. „Комплексная механизация уборок и
хранения картофеля”. – М.: Колос, 1997.-352с.

„Інтенсивна технологія вирощування картоплі”/ В.Д.Волков, Г.М.Колонтай,
М.П.Мукосій. – К.:Урожай, 1989.-40с

Грищенко Ф.Н., Утеков М.Б. „Новые картофелеуборочные машины”. – М.:
Колос, 1972. – 168с.

Громов М.М. „Наочне приладдя з наукової організації, нормування і
оплати праці на с/г підприємствах” – М.:Економіка. 1984, 287с.

Гаврилюк Л.А. „Економіка праці”. Умань 2004. – 386с.

Операційна технологія виробництва картоплі/ В.І.Дзюба, В.Г. Батута, В.С.
Кущенко та ін., За ред. В.І.Дзюби, В.Г.Батюти. – К.: Урожай, 1987. –
200с

Эксплуатация машинотракторного парка. К.: Вища школа, 1983. – 447с

Настенко П.М. „Комплексна механізація збирання картоплі”. – К.: Урожай,
1964.-162с.

„Практикум із наукової організації, нормування і оплати праці на с/г
підприємствах”, М.: Агропромвидав, 1986р. – 288с.

„Интенсивная технология производства картофеля”/Сост. К.А. Пшеченков. –
М.:Росагропромиздат, 1989.-303с

PAGE

Похожие записи