Реферат на тему:

Запозичення в чеській економічній термінології

Кінець ХХ – початок ХХІ століття – період активних інтегральних та
глобалізаційних процесів, які не оминули і Чеської Республіки. Політична
та економічна ситуація на теренах держави сприяє її активному залученню
в світові інтеграційні процеси. Це, безперечно, впливає і на чеську
літературну мову загалом, і на термінологію як на одну з її галузей
зокрема. Загальновідомо, що запозичення іншомовних слів є закономірним
процесом розвитку мови. У галузі термінології поповнення словникового
складу мови іншомовними словами особливо помітне, бо різні наукові сфери
дедалі більше залежать від міжнародного співробітництва учених, і цей
процес відбувається невпинно: кожна наука постійно вдосконалює свою
термінологію.

Незважаючи на притаманній чехам мовний пуризм, їх ставлення до
запозичень сьогодні толерантніше, ніж раніше. Значна частина чеських
мовознавців схиляється до думки, що в різних термінологіях
інтернаціоналізми та запозичення необхідні, позаяк заміна багатьох із
них може призвести до неточностей вислову наукової думки або
недостатнього розуміння спеціального тексту [9]. У процесі розвитку
чеську наукову термінологію поповнювали запозичення з різних мов.
Протягом довгого періоду особливий статус у Європі належав латині, яка
була єдиною мовою науки. Тому латинська лексика перетворилася на одне з
основних джерел поповнення термінологій сучасних європейських мов.
Позаяк у латинській мові була велика кількість грецьких запозичень, то і
грецька лексика відігравала схожу роль. Незважаючи на те, що латинська
мова вже давно не є мовою науки, терміноелементи греко-латинського
походження займають свою нішу у термінотворенні. Їх особливість полягає
у тому, що вони набули статусу європеїзмів.

Серед мовознавців тривають дискусії про лінгвістичний статус названих
вище терміноелементів, хоч вони не досягли консенсусу. Греко-латинські
за походженням корені називають афіксоїдами, афіксальними радиксоїдами,
міжнародними терміноелементами, напівафіксами [3, с. 36]. Однак і в
складі терміна вони зберігають особливості кореневої чи афіксальної
семантики, тому можна вважати ці терміноелементи відповідно коренями,
префіксами чи суфіксами. Грецькі та латинські корені та префікси
насамперед входять до складу сучасних чеських економічних термінів.
Серед них:

а) грецькі корені та префікси: agro- (agroexport, agroimport,
agrokomodita, agroobchod, agroobchodnik, agropodnikani, agropodnikatel,
agropodnikatellsky, agroproducent, agroprodukce, agrovyvoz); anti-
(antidumpingovy, antimonopolni, antisocialni, antitrustovy); hyper-
(hyperinflace, hyperprodukce); pseudo- (pseudoekonomicky,
pseudoinvesti?ni, pseudoobchod, pseudoponikani, pseudopodnikatel,
pseudopodnikatelsky, pseudoprivatizace, pseudoprivatizator,
pseudoprivatizovany, pseudovlastnik); mikro- (mikroekonomie,
mikromarketing); makro –(makroekonomie, makromarketing).

б) латинські корені та префікси: multi- (multibanking, multibankingovy,
multipodnikatel); re- (redesign, reeskont, reexport, reimport,
rein?enyring, reinvestice, refinancovani, reseller), sub-(subholding,
subholdingovy, subkontrakt, subkontraktace, subkontrakta?ni,
subkontraktor, subleasing); super- (superbanka, superbyznys,
superdistrubitor, superfinan?nik, superfirma, superholding, superkargo,
superkarta, superkoncern, supermana?er, supermarket, supermarketovy,
superpodnikatel, supersleva, supersmlouva, supervyrobce, superzna?ka).

Сучасна чеська економічна термінологія ( далі ЧЕТ) також зберегла у
своєму складі генетично латинські cсловосполучення, які можна вважати
термінними варваризмами. Варваризмом називають іншомовне або створене за
іншомовним зразком слово чи зворот, що не стали загальновживаним, не
відповідають нормам даної мови і зберігають своє конотативне забарвлення
[8, с. 59]: res communis, res controversa, res nullis. До варваризмів
досліджуваної терміносистеми належать такі латинські за походженням
абревіатури: P.A. – ro?n?, za rok, P.Q. ?tvrtletn?, za ?tvrtleti, P.S. –
za polleti. Кожне з названих словосполучень має чеський відповідник, але
у науковому тексті продовжують функціонувати латинські абревіатури. При
цьому виявляється притаманна сучасній ЧЕТ тенденція до мовної економії.

Крім греко-латинських морфем сучасна ЧЕТ містить чималу кількість
лексичних запозичень з латинської мови. Значна частина таких термінів
містить формальні ознаки мови-джерела позичання. Однією з
найхарактерніших ознак таких термінів, окрім кореня, є наявність фіналі
-ac(e): afilace, akceptace, deflace, defraudace, devalvace, indexace,
inflace, kapitalizace, kompenzace, konsignace, obligace, privatizace,
regulace. Такі терміни морфологічно адаптувалися в сучасній чеській
мові: вони відмінюються як іменники жіночого роду з основою на м’який
приголосний: kompenzace — kompenzace — kompenzaci – kompenzace – o
kompenzacі – kompenzaci. Більшість із названих лексем стали вершинами
словотвірних гнізд чеських економічних термінів, напр.: akceptace –
akcepta?ni – akceptovat – akceptovany; devalvace – devalvovat —
devalva?ni –devalvovany; kvalifikace – kvalifika?ni – kvalifikovany –
kvalifikovat; privatizace – privatizovat — privatizator – privatizovany
– privatizovatelnost – privatizovatelny – zprivatizovany.

У ЧЕТ також виявлено ряд латинізмів з фіналлю –ismus: dogmatismus,
fundamentalismus, liberalismus, merkantilismus, monetarismus. Однак, на
відміну від термінів на ac(e), вони зберегли свою чужорідність (мають
специфічну парадигму відмінювання, не є словотвірною базою похідних
термінів).

Якщо грецизми і латинізми віддавна поповнювали чеську економічну
термінологію, то на сучасному етапі її розвитку кількість запозичених
слів зростає насамперед за рахунок англіцизмів. Одним з чинників, які
сприяють збільшенню кількості англійських запозичень, є теперішній
статус англійської мови як мови світового бізнесу. Ще одним впливовим
чинником є наявність у Великобританії добре розвиненої банківської
системи.

У науковій літературі існують різні розуміння поняття „англіцизм”. У цій
статті під англіцизмом розуміємо слово, його окреме значення, а також
словосполуку, які запозичені з англійської мови безпосередньо,
перекладені з неї чи утворені за її зразком [ 8, с. 25].

З погляду номінативної необхідності англіцизми в ЧЕТ можна розділити на
дві групи:

1) англіцизми, які мають власне чеські відповідники (dovoz – import,
hotove penize – cash, podnikatel – byznysman, uv?r – kredit, vyvoz –
export);

2) англіцизми на позначення нових понять за відсутності автохтонного
найменування спеціального поняття (barter, clearing/kliring, jobber,
management, marketing). Терміни цієї групи передовсім називають поняття
з фінансової сфери, насамперед банківської справи.

Серед структурних моделей запозичених у чеську мову англійських
фінансово-економічних термінів можна виділити такі типи:

1.однослівні терміни: boom, broker, cash, clearing, delisting, diskont,
font, holding, input, insider, investor, management, leasing, leader,
output, outsider, overdraft, router;

2. двослівні (бінарні) терміни, представлені в чеській мові найбільш
продуктивною моделлю „прикметник (дієприкметник) + іменник”: brain
drain, clearing house, direct marketing, home banking, forward operace,
interim management, future operace, market leader, opportunity cost,
sales promotion, temporary help, top manager, trade mark.

Серед двокомпонентних сполук трапляються терміни змішаного типу – коли
один елемент запозичений, а інший власне чеський: bankovni panika,
da?ova defraudace, drobny byznys, sit?ovy marketing, vrcholny
management, zdatny mana?er), clearingova m?na, clearingovy obchod
dumpingova cena, dumpingovy vyvoz, holdingova spole?nost, leasingovy
prodej, leasingova spole?nost.

Економічні англійські терміни чеська терміносистема засвоювала різними
способами. Серед них: графічно-фонетична адаптація, морфологічна
адаптація, словотвірне пристосування.

Графічно-фонетична адаптація

При графічно-фонетичній адаптації англійських економічних термінів
виникає проблема, зумовлена різницею між письмовою і усною формою
терміна, яка в англійській мові якісно інша, ніж у чеській. Це спричиняє
подвійне написання термінів – один варіант стає чехізованим, де
запозичення передане засобами чеської мови, а інший залишається в такій
самій графічній формі, яка існує в англійській мові. Наприклад:
cash/ke?, leader/ lidr, marketing/ marketink.

Порушенням норм фонетичної структури чеської мови є те, що деякі
англіцизми зберігають вимову, яка відмінна від написання (таке явище
природне для англійської літературної мови і не притаманне чеській),
напр.: dumping [dampi-], management [menyd?ment], managering
[menyd?eri-]. До графічно-фонетичних порушень можна зарахувати не типові
для чеської мови сполучення приголосних: franchising, offshore,
phonebanking, thread. Фонетичні та графічні розходження властиві
переважно новим англійських запозиченням, які ще не зайняли своєї ніші у
новітній чеській економічній термінології.

Деякі терміни при запозиченні зберегли свою первісну англійську форму, і
про їх чехізацію ніколи не йшлося, наприклад: fair-play, come-back. Такі
первісні запозичення притаманні, як правило, термінологічній сфері.
Економічні терміни, які чеська мова запозичила порівняно недавно, мають
тенденцію до подальшої адаптації (branding, summit, labelling, leasing,
merchandising). Час покаже, чи збережуть вони свій первісний вигляд чи
піддадуться процесу чехізації.

Морфологічна адаптація (граматичні особливості адаптації)

Морфологічної адаптації зазнають насамперед терміни — іменники та
прикметники. Словозмінні засвоєння лексеми не вимагає адаптації
фонетичної та графічної. Основною морфологічною проблемою у процесі
запозичання англійських економічних термінів у чеську мову є
аналітичність англійської мови та флективність чеської. Дослідження
термінів-англіцизмів на граматичному рівні чеської мови показує, що
абсолютна більшість однослівних англомовних запозичень увійшла до
лексико-граматичного розряду іменника, що повністю відповідає загальним
тенденціям запозичення іншомовної лексики. Найлегше морфологічно
адаптуються ті терміни, які найбільш наближені до чеських іменників за
вимовою. Основними граматичними змінами при освоєнні англіцизмів є
втрата артикля та набуття іменником граматичної категорії роду.
Більшість термінів – іменників, у тому числі і композитів набули в
економічній терміносистемі чеської мови чоловічого роду, бо їх основа
закінчується на приголосний: byznys, dumping, manager, ?ek. Правописно
пристосовані складні терміни, як і однокореневі лексеми, мають в чеській
мові чоловічий рід (byznysmen, kros?ek). Орфографічно неадаптовані
композити теж набувають родових ознак і належать передовсім до
чоловічого (billboard, сash&carry, cash flow, joint venturе), інколи до
середнього (fair-play) роду. У всіх трьох родах уживається термін
know-how.

Наступним ступенем адаптації іменника є здатність відмінюватися за
відмінками, що також не властиво іменникам у аналітичних мовах.
Односкладові адаптовані іменники відмінюються за зразком чеських
іменників відповідної парадигми. Наприклад, brand, byznys, tendr
відмінюють за зразком іменника byt (чоловічий рід, неістота, основа
закінчується на твердий приголосний); investor за зразком іменника
student (чоловічий рід, істота, основа закінчується на твердий
приголосний): investor, investora, investorovi, investora, investorovi,
investorem, investore.

Відхиленням від норм чеської літературної мови є незмінюваність
іменників. В сучасну економічну термінологію проникло ряд іменників, які
залишаються незмінними: company, jobber. Хоча зважаючи на підвищену
флективність чеської мови, можна припустити, що через період часу такі
терміни набудуть здатності відмінюватися.

Англійські запозичені терміни – іменники, як правило, зберігають за
собою числову приналежність: іменники, що в мові-продуценті вживаються в
однині і множині зберігають за собою цю здатність і в мові реципієнті
(відповідно до граматично-фонетичних особливостей
мови-реципієнта):broker – broke?i. Те саме правило діє і щодо іменників,
які вживаються лише в однині або лише в множині у мові-продуценті:
leasing, merchandising.

Однак слід звернути увагу і на випадки, коли економічний
термін-іменник англійського походження в чеській мові вживається лише,
наприклад в однині, тоді як в англійській у множині і в однині:
англ.export – exports, чеськ. export; англ.import – imports, чеськ.
import.

Граматичні особливості лексичних запозичень зумовлюють появу
морфологічних і синтаксичних інновацій у мові рецепієнті. Так, наприклад
деяким запозиченням притаманний частковий синкретизм, який не є типовим
для чеської мови. Англійські запозичення зберігають в чеській мові
часткову поліфункціональність, варіанти якої реалізуються, як і в мові –
оригіналі, в залежності від порядку слів в реченні. Наприклад,
граматичні функції іменника і прикметника виконують лексеми company,
euro, internet, credit, market. Деякі терміни здатні виконувати потрійну
функцію: іменника, прикметника та прислівника cash.

На окрему увагу заслуговує морфологічна адаптація запозичених
економічних термінів – композитів. До орфографічно та морфологічно
адаптованих складних слів зараховують такі економічні терміни, обидва
компоненти яких були адаптовані в чеській мові, і вони відмінюються як
власне чеські складні слова — bankokarta (bank card), bukmejkr,
byznysmen (businessman), kreditkarta (credit card), kros?ek (croocheck).
Поодинокі англійські композити містять лише один складник, наявний в
чеській мові (freeshop).

З синтактико-семантичного погляду (насамперед залежно від синтаксичних
відношень між компонентами) в новітній чеській економічній термінології
можна виділити такі два різновиди англійських композитів:

1. сурядні, в яких компоненти семантично рівноцінні: сash&carry,
fifty-fifty, cash and freight;

2. підрядні, в яких один компонент основний, а інший залежний від нього:
(byznysmen, goodwill, freeshop, jukebox, kreditkarta, phonebanking,
salesman).

Словотвірна адаптація

Словотвірна адаптація термінів-англіцизмів пов’язана з графічно-
фонетичним та морфологічним пристосуванням.

Запозичуючи англіцизми, чеська економічна термінологія має здатність
утворювати від них похідні деривати, використовуючи при цьому власне
чеські словотворчі засоби. Найпоширенішим є морфологічний спосіб
творення.

Особлива риса чеської мови – здатність утворювати іменники на позначення
осіб жіночого статі з суфіксом –k/а .Твірними для них часто виступають
запозичені іменники чоловічого роду: byznysmen – byznysmenka, deponent –
deponentka, disrtibutor — distributorka, externista – externistka,
mana?er — mana?erka.

Для творення прикметників з іншомовними коренями найчастіше
використовують суфікси:-ovy kliringovy, leasingovy; -ni diskontni,
dumpingovy, kreditni, — ky brokersky, dealersky, makroekonomicky,
mana?ersky, maketingovy.

При словотвірній адаптації економічних термінів-дієслів чеська мова
використовує таку схему: основа + суфікс (найчастіше суфікс –ova) +
інфінітивний суфікс t(і): exsportovat, importovat, kreditovat, lizovat.

Окремо треба виділити англійські абревіатури, які запозичила і
продовжує запозичувати чеська економічна термінологія. Їх, як і давніші
латинські запозичення, можна вважати термінними варваризмами. Такі
скорочення функціонують лише у спеціальному тексті і є зрозумілими лише
для вузького кола спеціалістів. Наприклад, s.d.r. – special drawing
rights; tqm – total quality managemen; mbo – management by objectives.

В аналізованому матеріалі зафіксовано невелику кількість запозичень з
інших європейських мов. Зокрема, італ. banka, franco, saldo;
іспанськ.embargo; нім. makle?.

Отже, у сучасній чеській економічній термінології виявлено ряд
запозичень з різних європейських мов. Вагомий вплив на становлення
чеської економічної терміносистеми мали класичні мови (грецька і
латинська). У ній збережено значну частину коренів і афіксальних морфем
греко-латинського походження.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття в чеську економічну термінологію
активно проникають англіцизми. Ступінь їх адаптації насамперед залежить
від хронологічного чинника. Давніші запозичення адаптовано фонетично та
графічно, вони також набули морфологічних ознак чеської мови (здатність
відмінюватись, наявність формальних показників роду тощо). Найновіші ж
запозичення часто зберігають дублетні правописні форми, не набувають
здатності відмінюватись, тобто процес їх адаптації сьогодні ще не
завершений. Запозичення з інших мов представлені поодинокими прикладами.

Вступ Чеської Республіки до Євросоюзу, зростання ваги англомовної
економічної літератури, роль англійської мови як міжнародної в процесі
наукового обміну загалом –– ось лиш деякі позамовні чинники, які
сприяють широкому проникненню англіцизмів (на відміну від запозичень з
інших мов) в новітню чеську економічну термінологію.

Література

Даниленко Л. Лексико-семантичні інновації в сучасній чеській мові //
Мовознавство. 2001. №3. С.104-112.

Иваницкая А. Заимствование иноязычной лексики и её освоение. К., 1980.

Кочан І. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами в
сучасній українській мові. Львів, 2004.

Лотка О. Англомовна термінологія фінансово-кредитних взаємин. Автореф.
дис. канд. філ. наук. К., 2000.

Попова Н. Английские заимствования на Украине в 90-е годы ХХ ст. //
Лінгвістичні дослідження: Зб. наук.пр. Харків, 2000. Вип.5. С. 65-72.

Сімонок В.П. Закони мови і процес запозичування // Лінгвістичні
дослідження : Зб.наук. пр. / За заг.ред. Л.А. Лисенка. Харків, 2000. С.
85-90.

Сімонок В.П. Запозичені назви осіб і їх адаптація в сучасній українській
мові // Система і структура східнослов’янських мов: До 200-річчя з дня
народження В.І. Даля: Зб.наук.пр. К., 2001. С.275-282.

Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2000.

Dane? F. a kolektiv ?esky jazyk na p?elomu tisicileti. Praha, 1997.

Rejzek J. K formalni adaptaci anglicizm? // Na?e ?e?. 1993. № 1. S.
26-30.

Похожие записи