.

Типи відповідників при перекладі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2387
Скачать документ

Реферат на тему:

Типи відповідників при перекладі

Основне завдання перекладача – створення адекватного перекладу, який
відтворює як зміст, так і форму оригіналу засобами іншої мови. Основними
сходинками, які ведуть до цієї мети, є три типи закономірних
відповідників – еквіваленти, аналоги і описовий переклад.

Еквівалент – це постійний рівнозначний відповідник певному слову або
словосполученню в іншій мові, який в абсолютній більшості випадків не
залежить від контексту.

У різних мовах еквівалентними є, в основному, спеціальні терміни, власні
імена, географічні назви, а також позначення історичних, етнографічних
та інших реалій, які мають єдиний закріплений традицією переклад в інших
мовах. Але не тільки терміни мають постійні відповідники-еквіваленти.
Так, apple завжди перекладається яблуко, tiger – тигр, fish – риба.
Однак, ці еквіваленти є незмінюваними тільки у прямому значенні і рідше
– у переносних. Так, bad egg – (перен.) підозріла особа, небезпечний
тип; queer fish – (перен.) дивак, дивна людина, тобто одного постійного
еквіваленту тут немає. У випадку ж the apple of the eye – зіниця ока це
є еквівалент, оскільки тут ми маємо справу з анатомічним терміном.

Аналіз двомовних словників показує, що тільки окремі конкретні значення
слова можуть мати свій еквівалент в іншій мові. Так, наприклад, слово
opposition перекладається еквівалентом опозиція тільки як політичний
термін (у парламентському і партійному житті), але в широкому,
нетермінологічному значенні це слово може мати в залежності від
контексту різні відповідники (опір, протидія, заперечення, протести і т.
ін.) Отже, кожне із часткових конкретних значень слова може мати свій
відповідник.

Еквіваленти словосполучень зустрічаються частіше, ніж еквіваленти слова.
Словосполучення the House of Commons завжди перекладається Палата
громад, common fraction – простий дріб, common law – звичаєве право,
тоді як слово common не перекладається еквівалентом:

common adj 1) загальний, спільний; 2) громадський общинний; публічний;
3) поширений, загальновідомий; загальноприйнятий; 4) звичайний; простий,
елементарний; 5) мат. простий; 6) грубий, вульгарний, банальний; 7)
грам. загальний

(Англо-український словник. Склав М.І.Балла. 1996)

Еквівалентами переважно перекладаються стійкі та фразеологічні
сполучення. Уже те, що вони часто зустрічаються в мові, спонукає
перекладачів шукати для кожного з них постійні відповідники в
українській мові. Можливо, такі еквіваленти як люди доброї волі,
переговори на найвищому рівні, переговори на близькій відстані не є
найкращими, але для перекладача не залишається нічого іншого, як
підкоритися тому, що стало загальноприйнятим у мові. Звичайно, мовна
норма складається не відразу, і не раз траплялося так, що початковий
переклад замінювався іншим. Так, в кінці 1946 року в радянських газетах
з’явився термін злочинці війни (від французького criminels de guerre).
Але дуже скоро він замінився іншим словосполученням – воєнні злочинці.

Другим типом відповідника є переклад з допомогою аналога – одного із
декількох можливих синонімів. У будь-якому двомовному словнику
іноземному слову звичайно відповідає декілька українських синонімів.
Вибір слова з ряду синонімів при перекладі визначається контекстом.
Таким чином, якщо еквівалент завжди один, то аналогів обов’язково
повинно бути декілька.

Оскільки синоніми можуть бути не тільки смисловими, але й стилістичними,
то вибір аналога при перекладі звичайно залежить не тільки від
смислового значення слова, але й від його стилістичного забарвлення.
так, дієслово to cook в Англо-українському словнику М.І.Балла
перекладається аналогами куховарити, готувати (страву); варити, смажити,
пекти, серед яких перших два є стилістичними синонімами, а останніх три
– смисловими.

Переклад при допомозі аналога – вищий ступінь з точки зору
перекладацької майстерності і методики перекладу. Еквівалент завжди
один, і якщо він відомий перекладачу, то зробити переклад неважко. При
перекладі аналогом потрібно вміти вибрати з декількох синонімів один,
найбільш придатний у всіх відношеннях, причому не завжди його можна
знайти у словнику. Про способи вибору слова із синонімічного ряду буде
йтися далі. Якщо ж у двомовному словнику немає потрібного значення
слова, необхідно звернутися до тлумачного або синонімічного іншомовного
словника. Знання іншомовного синоніма-аналога також може наштовхнути
перекладача на правильне вирішення завдання.

Так, при перекладі речення

They have wantonly denied peoples their lawful right of
self-determination.

значення слова wantonly не можна визначити з допомогою
англо-українського словника:

wantonly – безглуздо, безцільно, без мети; без упину; без будь-якої
причини, безпричинно (Англо-український словник М.І.Балла)

Однак The Concise Oxford Dictionary дає в синонімічному ряду wanton
слово irresponsible, що і є потрібним нам значенням слова:

Вони безвідповідально позбавили народи їх законного права на
самовизначення.

A

Ae

Ae

gd±qI

Слова-еквіваленти складають особливу категорію у двомовних (перекладних)
словниках. В Англо-російському словнику проф.В.К.Мюллера слова, які
мають один-єдиний, тобто еквівалентний переклад, складають приблизно 10%
всіх слів словника. І часто буває так, що деякі слова, зафіксовані у
словнику як такі, що мають еквіваленти, на практиці виявляться
несправжніми еквівалентами. Так дієслово to abbreviate у словнику
перекладається еквівалентом скорочувати. Насправді ж воно може вживатися
в значенні урізувати або стискати. Цей приклад свідчить про неповноту
варіантів перекладу, які подаються в словниках.

Слова багатозначні, які розпадаються на ряд значень, можуть в залежності
від своєї смислової структури мати в українській мові для окремих
значень еквівалент, тоді як інші значення цього слова можуть бути
представлені аналогами. Так, Англо-український словник М.І.Балла подає
такі значення для іменника object:

object n 1) предмет; річ; 2) об’єкт; 3) мета; 4) грам. додаток; 5)
філос. об’єкт; 6) розм. недоладна людина; незвичайна, безглузда річ

Як бачимо, у двох значеннях (1 та 6) object перекладається аналогами, а
в чотирьох інших – еквівалентами. Ще один приклад:

cord n 1) вірьовка; шнур; шнурок; 2) товста струна; 3) pl перен. окови,
кайдани; тенета; узи; 4) анат. зв’язка; 5) спинний мозок; 6) пуповина;
7) ел. шнур; 8) текст. корд; 9) рубчик (на тканині); 10) pl штани з
рубчастого плису; 11) корд (міра дров)

Таке ж явище спостерігається і серед слів-омонімів. Один з омонімів може
мати в українській мові еквівалент, в той час як інші представлені
аналогами. так, іменник stock має такі значення, які в українській мові
передаються еквівалентами: 1) запас; 2) сировина. Омоніми цього слова
перекладаються такими еквівалентами: 1) ложе (рушниці); 2) міцний
бульйон; 3) бот. левкой; 4) іст. широка краватка, шарф; 5) pl мор.
стапель; 6) pl іст. колодки. Поряд з цим, наступні значення іменника
stock представлені в українській мові аналогами: 1) опора, підпора; 2)
рід, сім’я; 3) порода, плем’я; 4) облігації, цінні папери, фонди.

Серед абстрактних імен ми знаходимо багато таких слів, які у свідомості
англійця є єдиними поняттями, в той час як у перекладному словнику вони
фіксуються як багатозначні завдяки диференціації цього єдиного поняття в
українській мові. Самостійні значення слова розділяються в словниках
арабськими цифрами, а значення, отримані в результаті диференціації
поняття, розділяються комою або крапкою з комою:

Suggest v 1) пропонувати, радити; 2) вселяти (думку); навівати;
викликати (асоціацію); підказувати (щось); натякати (про щось); наводити
(на думку); говорити, свідчити (про щось); означати; 3) висувати як
можливу обставину (як можливе припущення)

Крім еквівалентів та аналогів в двомовних словниках застосовується ще
один спосіб розкриття значення іншомовного слова – пояснювальний або
описовий переклад. Як видно з назви, при цьому виді перекладу замість
самого слова вживається його пояснення. Такий прийом перекладу або,
точніше, інтерпретації слова звичайно застосовується в тих випадках,
коли у словниковому складі мови, на яку робиться переклад. немає ні
еквівалента, ні аналогів, які відповідають значенню слова чи
словосполучення оригіналу. Найчастіше описово перекладаються слова,
котрі позначають поняття або явища, які відсутні в нашому житті, а тому
вони не мають в українській мові спеціальних слів для їх позначення.
Наприклад, high tea – вечірній чай із закускою після раннього обіду;
affirmative action – дії, спрямовані проти дискримінації по відношенню
до певних груп населення.

З наведених прикладах видно, що описовий переклад не передає
стилістичних особливостей слова і знімає його експресивне забарвлення.

Крім еквівалентів, аналогів і описового перекладу у розпорядженні
перекладача є ще один метод перекладу, який є найвищим ступенем
перекладацької майстерності при виборі відповідників і в той же час не
піддається уніфікації і не фіксується у словниках. Це є контекстуальна
заміна і про неї буде йтися окремо далі.

Література:

Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории
переводов. – М., “Международные отношения”, 1975.

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. –
Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

Ковганюк С.П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача). – К.,
“Дніпро”, 1968.

Комиссаров В.Н. Теория перевода. – м,: “Высшая школа”, 1990.

Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., “Вища школа”, 1982.

Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. – Вінниця, “Нова
книга”, 2000.

Латышев Л.К. Курс перевода: (Эквивалентность перевода и способы её
достижения). – М., “Международные отношения”, 1981.

Лилова Анна Введение в общую теорию перевода. – М., “Высшая школа”,
1985.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки
лингвистической теории перевода. – М., “Международные отношения”, 1974.

Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). –
М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). –
М.: “Высшая школа”, 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020