.

Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту (кон

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5690
Скачать документ

Контрольна робота

Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови.
Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура
тексту

План

TOC \o “1-3” \h \z HYPERLINK \l “_Toc30749768” 1. Синтаксичні
засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови PAGEREF
_Toc30749768 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc30749769” 2. Документи господарсько-договірної
діяльності. Договір підряду. Структура тексту PAGEREF _Toc30749769 \h
4

HYPERLINK \l “_Toc30749770” 3. Прочитайте документ. Відредагуйте
текст та допишіть відсутні дані PAGEREF _Toc30749770 \h 13

HYPERLINK \l “_Toc30749771” 4. Користуючись тлумачним словником
поясніть банківську термінологію PAGEREF _Toc30749771 \h 14

HYPERLINK \l “_Toc30749772” Література PAGEREF _Toc30749772 \h 15

1. Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови

Загальна грамотність документа, що виражається в чіткості й логічності
викладу, дотриманні правописних норм, а також дотриманні правил,
обов’язкових для ділових паперів, досягається, зокрема, за рахунок
синтаксису. Здебільшого це прямий порядок слів з узгодженими й
неузгодженими означеннями. Вставні слова, які пояснюють окремі поняття
чи систематизують виклад, переважно стоять на початку речення. Щодо
структури речень ділових документів, то майже всі присудки вживаються в
теперішньому часі. Наприклад: рекламне агентство міжнародної
телерадіокомпанії *Тоніс» пропонує свої послуги.

Поширеними є пасивні структури типу: закони приймаються; наказ
виконується; вимоги ставляться.

Синтаксис ділової документації визначається ще й вживанням інфінітивних
конструкцій. Наприклад: створити комісію з національних питань;
відкликати працівників сільського господарства.

Важливою ознакою ділових паперів є і часте використання
дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, що надають діловим
документам стислості. Крім того, в діловому листуванні переважає непряма
мова, а пряма вживається лише в тих випадках, коли є необхідність
дослівно передати зміст деяких законодавчих актів.

Стислість викладу інформації визначає і специфіку синтаксису. Найчастіше
надається перевага простим реченням. Якщо ж використовуються складні, то
вони невеликі: одне-два підрядних речення чи дієприкметниковий або
дієприслівниковий звороти.

Як речення утворюється з одного слова або з групи граматично зв’язаних
між собою слів, так текст утворюється з одного речення або з певної
кількості зв’язаних між собою речень.

У суцільному тексті кожне наступне речення повинно доповнювати,
уточнювати, розвивати або заперечувати думку, висловлену в попередньому.
Особливо це помітно в текстах, що належать до ділового чи наукового
стилів. Те, про що говориться в реченні, може стосуватися не
попереднього речення, а більш чи менш віддалених фрагментів тексту.

Кожний текст складається із трьох частин; вступної, яка готує до
сприйняття наступної розповіді; основної, або викладу, у якій
реалізується основна розробка теми; і закінчення, що завершує текст і,
до речі, містить основну його думку.

2. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду.
Структура тексту

Договір — це документ, який фіксує угоду двох Чи кількох організацій
(підприємств) або інших юридичних осіб про встановлення, зміну чи
припинення взаємовідносин.

У договорі повинні бути такі реквізити:

1.Заголовок.

2. Зазначення дати й місця його укладання.

3. Повна й точна назва сторін, їхніх представників і повноважень, на
підставі яких вони діють.

4. Предмет договору.

5. Кількісні та якісні показники.

6. Строки виконання договору (загальний і за окремими роботами).

7. Ціна робіт (продукції) і загальна сума, на яку складається договір.

8. Порядок кількісного та якісного приймання робіт (продукції).

9. Порядок розрахунків між сторонами.

10. Майнова відповідальність сторін за повне або часткове невиконання
договору (договірні санкції).

11. Порядок і місце розв’язання суперечок.

12. Номер рахунків кожної сторони та адреси банків (відділень).

13. Юридичні адреси сторін.

14. Власноручні підписи сторін, засвідчені печатками укладачів договору.

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

м. ______________ “_______” ________________ _______ р.

___________________________________________________________

(повна назва організації, установи, підприємства,

___________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

названий у подальшому “Замовник”, в особі______________________

посада, прізвище, ім’я, по батькові)

___________________, що діє на підставі _________, з однієї сторони,

і __________________________________________________________

(повна назва організації, установи, підприємства)

___________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

названий у подальшому “Підрядчик”, в особі _____________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

___________________, що діє на підставі _________, з іншої сторони,

уклали цей Договір про подане нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Підрядчик зобов’язується на свій ризик виконати за завданням Замовника з
використанням своїх матеріалів, або матеріалів Замовника, а Замовник
зобов’язується прийняти і оплатити наступну роботу:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна Договору: _______________________________________

2.2. Ціна Договору включає в себе: __________________________

2.3. Вказана в п. 2.1 ціна є попередньою. Кінцева ціна Договору
визначається по проектно-кошторисній документації, що представляється
Підрядчиком. Ціна Договору може бути змінена внаслідок інфляції за
згодою обох сторін. Оплата витрат, пов’язана з підвищенням ціни
Договору, здійснюється Замовником в порядку, передбаченому п. 3 цього
Договору.

3. УМОВИ ПЛАТЕЖУ

3.1. Оплата за цим Договором провадиться __________________

3.2. Форма оплати _______________________________________

3.3. Кінцевий розрахунок за Договором провадиться Замовником не пізніше
30 днів після повного завершення робіт, включаючи усунення виявлених під
час приймання недоліків.

4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

4.1. Підрядчик виконає роботи, передбачені п. 1 цього Договору, в
строки, встановлені календарним планом робіт (Додаток).

4.2. Замовник оплатить виконані Підрядчиком роботи в наступні строки
______________________________________________________

____________________________________________________________

4.3. Строк дії Договору:

початок:________________________________________________

закінчення: _____________________________________________

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Підрядчик зобов’язаний:

5.1.1. Своїми силами і засобами виконати усі роботи в обсязі і в строки,
передбачені календарним планом робіт, і здати роботи Замовнику в стані,
що відповідає проектній документації ____________

____________________________________________________________

5.1.2. Поставити на будівельний майданчик необхідні матеріали,
конструкції, комплектуючі вироби відповідно до проекту і здійснити їх
приймання, розвантаження, складування і зберігання в період будівництва.

5.1.3. Побудувати своїми силами і засобами усі тимчасові споруди,
необхідні для складування матеріалів, виробів, конструкцій і виконання
робіт за цим Договором.

5.1.4. Інформувати Замовника про укладення Договору субпідряду зі
спеціалізованими організаціями, що залучаються для виконання робіт за
цим Договором, і забезпечувати контроль за ходом робіт, що виконуються
ними.

5.1.5. Забезпечувати на будівельному майданчику вжиття необхідних
заходів по техніці безпеки, пожежної безпеки і охороні будівельного
майданчика.

5.1.6. Здійснити страхування об’єктів будівництва.

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

?

Ae?

v

x

z

¬

®

°

?

?

?

?

1/4

o

o

oe

o

?‚„¶??3/4AAAeAEEth

?

?

A

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

+A

Ae

AE

E

I

I

?

O

O

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

hC

`„A

`„

чика майно, що йому належить.

5.2. Замовник зобов’язаний:

5.2.1. Передати Підрядчику будівельний майданчик в обсязі і в строки,
встановлені календарним планом робіт.

5.2.2. Оплатити Підрядчику роботу, передбачену п.1 Договору, в розмірах
і в строки, встановлені Договором.

5.2.3. Прийняти об’єкт протягом двох тижнів з дати одержання письмового
повідомлення Підрядчика.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення сторонами строків виконання зобов’язань за Договором,
винувата сторона виплачує іншій стороні неустойку в розмірі ________%
від ціни Договору за кожний день прострочення.

6.2. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі сторін
інших зобов’язань за цим Договором, винувата сторона відшкодовує іншій
стороні збитки, включаючи втрачену вигоду.

6.3. Якщо Підрядчик після закінчення роботи за Договором залишить на
будівельному майданчику свої матеріали, Замовник має право затримати
оплату виконаних робіт Підрядчику до дати звільнення ним будівельного
майданчика.

6.4. Уплата неустойки не звільняє сторони від виконання зобов’язань або
усунення порушень.

7. ДІЇ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за
затримку, недопоставку або яким невиконання зобов’язань, обумовлені
обставинами, що виникли окрім волі і бажання сторін і які не можна
передбачити або яким запобігти, включаючи об’явлену або фактичну війну,
епідемії, блокаду, ембарго, землетрус, повені, пожежі та інші стихійні
лиха.

7.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим
компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і продовження
дії непереборної сили.

7.3. Сторона, що не виконує свого зобов’язання, повинна надати
повідомлення іншій стороні про перешкоди та їх вплив на виконання
зобов’язань за Договором.

7.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох)
послідовних місяців і не виявляють ознак закінчення, цей Договір може
бути розірваний Замовником і Підрядчиком шляхом направлення повідомлення
іншій стороні.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим
Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між
сторонами.

8.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів,
вони підлягають розгляданню в арбітражному суді у встановленому
законодавством порядку.

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу лише в
тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома
сторонами.

9.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою сторін або
на підставах, передбачених чинним законодавством України, з
відшкодуванням понесених збитків.

9.3. Замовник має право розірвати Договір в наступних випадках:

затримка Підрядчиком ходу будівельних робіт з його вини, коли строк
закінчення будівництва, встановлений в Договорі, збільшується більше ніж
на один місяць;

зниження якості робіт, передбачених проектом, в результаті порушення
Підрядчиком умов Договору.

9.4. Підрядчик має право розірвати Договір в наступних випадках:

при зупинці Замовником виконання будівельно-монтажних робіт по причині,
що не залежить від Підрядчика, на строк, що перевищує один місяць;

зменшення вартості будівництва більше ніж на ________ % в зв’язку з
внесенням Замовником змін в проектну документацію;

втрати Замовником можливості подальшого фінансування будівництва.

9.5. При розірванні Договору за спільним рішенням Замовника і Підрядчика
незакінчене будівництво передається Замовнику, який оплачує Підрядчику
вартість робіт, що виконані, в обсязі, визначеному ними спільно.

9.6. Сторона, що вирішила розірвати Договір, направляє письмове
повідомлення іншій стороні.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Строк гарантії нормальної роботи об’єкта і інженерних систем, що
входять в нього, обладнання, матеріалів і робіт встановлюється протягом
12 місяців з моменту підписання сторонами акта про приймання закінченого
будівництва об’єкта, за винятком випадків навмисного пошкодження його зі
сторони третіх осіб.

10.2. Строк гарантії на купівлю об’єкта встановлюється протягом 24
місяців.

10.3. Якщо в період гарантійної експлуатації будуть виявлені недоліки,
які не дозволять продовжити нормальну експлуатацію об’єкта до їх
усунення, гарантійний строк продовжується на період усунення недоліків.
Усунення недоліків здійснюється Підрядчиком за свій рахунок.

10.4. Наявність недопіків і строки їх усунення фіксуються двостороннім
актом Підрядчика і Замовника.

10.5. Якщо Підрядчик протягом строку, вказаного в акті виявлених
недоліків, не усуне недоліки в виконаних роботах, включаючи обладнання,
Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою
витрат Підрядчиком.

10.6. При відмові Підрядчика від складання або підписання акта виявлених
недоліків, для їх підтвердження Замовник призначає кваліфіковану
експертизу, яка складає відповідний акт по фіксуванню недоліків і їх
характеру, що не виключає право сторін звертатись в арбітражний суд з
цього питання.

10.7. Підрядчик не має права продати або передати проектну документацію
на будівництво об’єкта або окремої його частини третій стороні без
письмового дозволу Замовника.

10.8. Шкода, завдана в результаті будівництва об’єкта третій особі з
вини Підрядчика, компенсується Підрядчиком, а з вини Замовника –
Замовником. Підрядчик у всіх випадках вживає негайних заходів по
ліквідації завданої шкоди, навіть тоді, коли відповідні витрати несе
Замовник.

10.9. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із сторін. ‘

10.10.__________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________

10.11. До Договору додасться календарний план робіт (Додаток).

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ПІДРЯДЧИК:

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Підписи:

______________________

______________________

М.П.

М.П.

3. Прочитайте документ. Відредагуйте текст та допишіть відсутні дані

Проректору УДУХТ з навчальної та наукової роботи (прізвище) студента 4
курсу групи 21-4, Марчука Ігоря Володимировича

Заява

Прошу перевести мене з механічного факультету на енергетичний у зв’язку
(вказати причину)

До заяви додаю (перелік документів)

Дата Підпис

4. Користуючись тлумачним словником поясніть банківську термінологію

Аудиторська служба – організація чи окремі посадові особи, які
перевіряють стан фінансово-господарської діяльності підприємств і
організацій.

Грошова одиниця – встановлений у законодавчому порядку грошовий знак,
один із елементів грошової системи, що служить для вимірювання і
вираження цін усіх товарів.

Контрольний пакет акцій – кількість акцій, що дає право на управління
акціонерним товариством.

Платіжний баланс – співвідношення платежів, які надійшли в дану країну
із-за кордону, і платежів, здійснених нею за кордоном протягом певного
періоду часу.

Податок на прибуток – податок, який стягується в процентному обчисленні
з прибутку, що обкладається податком.

Приватизація – перехід державної власності у власність приватних осіб.

Статутний капітал – початкова, визначена статутом сума капіталу фірми.

Товариство з обмеженою відповідальністю – компанія, де дин або кілька
партнерів можуть мати обмежену відповідальність за умови, що хоча б один
партнер має необмежену відповідальність.

Література

Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.,
1999.

Збірник типових договорів. – К., 2001.

Коваль А. П. Ділове спілкування. – К., 1992.

Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення. – К., 1997.ї

PAGE

PAGE 15

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020