.

Розвиток суспільства і збагачення словникового складу англійської мови (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3076
Скачать документ

Реферат на тему

Розвиток суспільства і збагачення словникового складу англійської мови

Останнє десятиріччя XX сторіччя було періодом бурхливого розвитку всіх
сторін життя людства, однак серед них слід особливо зазначити сферу
сучасної інформаційної техніки, сфери економічного і
суспільно-політичного життя як головних постачальників нової лексики і
фразеології, причому комп’ютеризація соціального життя приводить до
того, що багато неологізмів, які зв’язані з інформаційною революцією,
належать одночасно і сфері сучасної техніки, і сфері економіки, і сфері
медицини і т.і.

homebanking

E-sourcing

database marketing

telemedicine

technoathlete

Сфера економічного життя останнім часом була сферою кардинальних змін, і
ці зміни відбиваються в численних інноваціях. У 90-і роки, вважають
вчені і фахівці, в економіці і бізнесі відбувається революція, і навіть
не одна, а цілих чотири. Перша зв’язана з “глобалізацією ” ринків і
бізнесу, друга – з комп’ютерами, третя – це революція в керуванні
економіки і четверта революція зв’язана з впровадженням інформаційної
техніки.

У зв’язку з глобалізацією економіки і бізнесу спостерігається,
наприклад, висока дериваційно-синтагматичня активність лексеми global:

globality

globalize

globalization

global corporation

global villager

Отже, народився рух «антиглобалізації» (antiglobalization), усе зростає
число людей, що протестують проти пагубних наслідків цієї тенденції
розвитку економіки, особливо щодо навколишннього середовища
(globoprotesters).

Продовжують створюватися і пропагуватися нові економічні теорії,
напрямки економічної політики, слово economy (economics) вступає в
активні зв’язки для утворення неологізмів, особливо фразеологічних:

behavioral economics

goldilocks economy

knowledge economy

stakeholder economy

Таким чином, образна інновація goldilocks (goldilocks economy) виникла в
останні роки для позначення тимчасового стану економіки в деяких
розвинених країнах, що характеризуються стійкими темпами росту і низьким
рівнем інфляції.

Цілий ряд нових слів утворено з осколками слова economics (nomics), що у
попереднє десятиріччя перетворився в суфікс:

bionomics

burgernomics

geekonomics

mediconomics

З інших центрів слова і фразоутворення слід зазначити лексеми market,
entrepreneur, на базі яких створені неологізми, зв’язані, в основному,
із процесом переходу цілого ряду країн до ринкової економіки, з
позначенням підприємців у різних областях, сферах:

marketize

marketization

to free-market

entrepreneurialise

ethnopreneur

technopreneur

Останні десятиріччя були періодом постійних реорганізацій ділових
підприємств, фірм, корпорацій з метою підвищення ефективності їх роботи
(насамперед такі реорганізації позначали “урізування” числа
співробітників). Якщо в 80-і роки подібні реорганізації і зв’язані з
ними скорочення працівників позначалися словом downsizing, то в 90-і
роки на зміну йому прийшло слово reengineer і його похідні
reengineering, reengineered.

В останнє десятиріччя найбільше інтенсивно поповнювалася
суспільно-політична лексика і фразеологія, що відбиває міжнародне життя,
суспільні рухи в США й у Великобританії. Для Західної Європи цей період
був періодом подальшої інтеграції в рамках Європейського союзу після
підписання Маастріхтских угод (Maastricht). З програмою введення в 1999
році єдиної європейської валюти (слово euro стало позначати одиницю
єдиної валюти) співвідносяться такі інновації, як:

euro-fan

euro-member

euro-block (euro-zone)

X-group

E-day

Чимало неологізмів відбиває стратифікацію британського й американського
суспільства, його розподіл на різні класи і соціальні групи. В другій
половині 80-х років в американському варіанті виник неологізм underclass
для позначення найбідніших шарів населення, бездомних, безробітних. У
90-і роки саме на базі цього неологізму з’явилося словосполучення
biological underclass. Під «біологічним підкласом» розуміють людей, чий
генетичний склад робить їх неповноцінними в суспільстві (наприклад, вони
більше піддані деяким захворюванням, особливо спадкоємним). Такі люди
стають об’єктом дискримінації при найманні на роботу, при оформленні
страхування, навіть при вступі в шлюб. Попутно відзначимо, що за
аналогією було створено і висловлювання cosmetic underclass для
позначення людей, що у силу свого матеріального становища не можуть собі
дозволити зробити пластичні операції, змушені «задовольнятися» своєю
зовнішністю і тому вони мають комплекс неповноцінності.

У США й у Великобританії стали виділяти і нову соціальну еліту
– “надкласи”, “суперкласи”. У США це, наприклад, «білий надклас» –
white overclass, до якого належать керівники високого рангу, відомі
юристи, лікарі, діячі мистецтва і культури європейського походження.
Саме слово overclass, створене за аналогією зі словом underclass
і виступаюче деякою мірою його антонімом, стало позначати еліту, що
править клас США, а також досить значний прошарок мільйонерів
(наприкінці 90-х років, по оцінках журналу Форбс, у США нараховувалося
приблизно 5 мільйонів родин з річним доходом понад мільйон доларів).

Молоде покоління завжди було в центрі суспільної уваги і тим
самим притягало до себе нові одиниці, що служать для його позначення і
характеристики. Сучасне молоде покоління британців, наприклад, часто
іменується “поколінням екстазу” (Generation Ecstasy, Generation Е, Gen
Е). Ці назви зв’язані з наркотиком-стимулятором “Ecstasy”, популярним
серед молоді. Після публікації книги американського письменника Дугласа
Купленда «Generation X» назва цієї книги стає самою популярною назвою
нового покоління США (воно часто функціонує й у скороченій формі – Gen
X), а для позначення представників цього покоління були створені
неологізми Generation Xer, GenXer, Xer.

Серед молодих американців окремо стали виділяти людей
латиноамериканського походження, для їхнього позначення виникло
словосполучення generation N (N – буква іспанського алфавіту), а
неологізм N став позначати представника такої молоді. За зразком
неологізму Generation X виникло і новотвір Generation Y, що вживається
для позначення підлітків. Загальним позначенням молодих людей у США
стало також словосполучення nexus generation, що підкреслює, що це
покоління є сполучним поколінням. Відзначимо, що наймолодше
покоління (Generation Y) характеризується і за допомогою словосполучення
echo boom. Усе більша кількість молодих американців проживає і працює за
межами своєї країни, особливо в країнах, що розвиваються; для позначення
молодих “экспатриатів” стали вживатися неологізми Generation Global,
Generation G, Gen G.

У зв’язку з інформаційною революцією покоління людей до двадцяти років
стали також називати «поколінням інтернету» (Nеt generation, N-Gen).

Зовсім недавнім позначенням нового покоління

став термін вчених в області демографії –
millennials, що підкреслює, що це покоління нового, третього
тисячоріччя. Термін охоплює досить широку вікову групу – від дітей до
молоді у віці до 25 років.

X d f p `

h

c

?

?

&

?

°

3/4

E

E

a

&

oooooooooooniaaaaaaaaaaaaa

#4#F#oooooooooooooooooooooooooooo

h”[email protected]?

h”[email protected]?

o”[email protected]`o|o?onp†poooooooooooooooooooooooooooo

????у, громадському житті, особливо на місцевому рівні. “Футбольні мами”
– це ціла армія активних виборців, що не можуть ігнорувати політики; не
випадково, що коло жіночих проблем (утворення освіта, охорона здоров’я)
одержало останнім часом позначення soccer mom issues.

Наприкінці 90-х років словосполучення soccer mom послужило зразком для
створення вираження waitress mom, що позначає ще одну категорію жінок,
що впливають на хід виборів, а саме представниць нижчих шарів – жінок
середнього віку без освіти, що мають декількох дітей і нерідко працюючих
у двох-трьох місцях. Типовим місцем роботи із сумісництва є ресторани,
кафе, закусочні, де ці жінки підпрацьовують як офіціантки, звідси і їх
назва – waitress mom.

Ще на початку 90х років укладачі словників неологізмів підкреслювали, що
навколишнє середовище виходить на перше місце серед головних
постачальників інновацій. Наші спостереження свідчать, що в наступні
роки кількість “эконеологизмів” ніяк не зменшилась. За сферою екології
цілком закріплений префікс есо-, число неологізмів з цим словотворчим
елементом досягає багатьох сотень, його синонімом останнім часом став
виступати і елемент enviro-(envirobusiness, envirogear,
envirotech), екологічна спрямованість характерна для багатьох
новотворів із префіксом bio- (biodiesel, biofriendly, bioremeditation,
bioregionalism), із суфіксом -friendly (eco-friendly, fish-friendly,
ozone-friendly). країнам, що розвиваються, стала проводитися політика,
що називають політикою “биоімперіалізма” (bioimperalism).

Важлива роль “четвертої влади” обумовлює той факт, що сфера масової
інформації є місцем народження багатьох мовних інновацій, що
співвідносяться з найрізноманітнішими сферами людської діяльності, і в
той же час постійно виникають неологізми, що безпосередньо зв’язані з
мас-медіа; відбивають тенденції їх розвитку. Вважається, наприклад, що
головною тенденцією розвитку засобів масової інформації є їх
“бульваризація” (tabloidization) – перетворення в дешеві видання, що
прагнуть привернути увагу читачів сенсаціями, скандалами, плітками.
Учені пишуть про комерціалізацію навіть “якісних” газет, у результаті
чого вони стають так називаними “life-style magazines”.

Не випадково, що виникає цілий ряд нових слів і словосполучень для
позначення бульварних газет і журналів, низькопробного телебачення. Так,
дешеві друковані видання позначаються неологізмами ragazine
(rag+magazine), red tops, tab; словосполучення rat pack з експлікованою
негативною оцінною коннотацією створене для характеристики бульварної
преси Великобританії, а похідне rat packer позначає журналіста, що
працює в такій пресі; низькопробне телебачення одержало назви tabloid
TV, trash TV, неологізм broadloid (broadsheet + tabloid) підкреслює
тенденцію перетворення “серйозних” газет у газети-гібриди.

Загострення проблеми злочинності відбивається, насамперед, у
неологізмах, що позначають нові види злочинів. Можна
відзначити, наприклад, нові слова, зв’язані з
автомобільними злочинами:

car-jacking

car-bombing

ram-raid

Функціонування неологізму car-jack і його похідних свідчить, що в
англійській мові затвердився новий словотворчий елемент –jack у значенні
викрадати (трансформаторні засоби). У попереднє десятиріччя за аналогією
з цим словом були створені такі одиниці як:

sky-jacking

sea-jacking

ship-jacking

У теперешній час тероризм є серйозною проблемою. Саме слово тероризм
«притягає» до себе слова, та утворює інновації:

bioterrorism

narcoterrorism

cyberoterrorim

new terrorism

new terrorists

Можна відзначити і триваючу концентрацію неологізмів навколо слова bomb
як символу тероризму, наприклад:

bus-bombing

car-bombing

unabomber (University and Airline bomber)

Цілий ряд неологізмів відбиває боротьбу зі злочинністю. У середині 90-х
років у США народився заклик до непримиренного відношення до
злочинності, до «нульового терпіння» (zero tolerance), популярними стали
такі словосполучення, як:

zero tolerance attitude

zero tolerance campaign

zero tolerance police

zero tolerance policy

Досить значне число інновацій співвідноситься з повсякденним життям
англійців і американців: родиною, дозвіллям, спортом, їжею, напоями,
автомобілями. Розглядаючи неологізми, зв’язані з дозвіллям, спортом,
необхідно відзначити, що кілька десятків слів відбивають таке явище 90-х
років, як втрата інтересу багатьох людей, особливо молоді, до
традиційних видів спорту (recreation fatigue). Все більшу популярність
приймають:

extreme sports

bungee jumping

sky-surfing

sky-coasting

white water rodeo

black water rafting

cave-tubing

space-diving

orbital surfing

extreme skiing

snowsurfing, snowboarding

street luge

ski football

train surfing

trainspotting

З проблемами родини, з дітьми, їх вихованням, освітою співвідносяться
такі неологізми, як наприклад:

family mentoring

flexi-boarding

to hot-house

sleep-over school

unadoption

unschooling

barrel children

boat kids

bajador

kinderpolitics

kidcare

two pay-check family

baby-making industry

tug-of-love

Неологізми зв’язані з деякими напоями і харчуванням:

raw-foodism, living foodism

natural hygienist

functional food

nouvelle cuisine, global cuisine, fusion cookery

java-jive

java-junkie

power drink,

java-water

aqua purificada

alcopops

microbrew

ice beer

ice-brew technology

designer beer, designer lager

gene food, superfood

Frankenstain food, Frankenfood

Відомо, яка важлива роль належить у Західному суспільстві, особливо в
американському, автомобілям. Система автотранспорту, вважають учені,
перетворилася в «технобіоциноз», що функціонує по своїх власних законах.
Не випадково, що серед неологізмів останнього десятиріччя виділяється
велика група «автомобільних» слів і словосполучень:

clean car, green car, fuel-cell car, hypercar, supercar

hybrid cars

biodiesel

Викладений матеріал про зв’язок лексико-фразеологічних інновацій з
розвитком суспільства свідчать, таким чином, що неологізми 90-х років,
як і в попередні періоди розвитку англійської мови, були барометрами, що
реагують на всі зміни в суспільстві, на зв’язані з ними процеси, і
відбивали ці процеси в мові, усуваючи протиріччя між новими потребами
комунікації в умовах мінливого позамовного середовища і ресурсами самої
мови. Соціальна детермінованність інноваційних процесів розкривається,
зокрема, у явищах концентрації неологізмів навколо визначених понять, у
поліномінації, в атракції синонімів, у формуванні визначених
словотворчих тенденцій, моделей, елементів.

Серед конкретних соціальних факторів, що роблять вплив на інноваційні
процеси в лексико-семантичній системі англійської мови, можна виділити
економічну базу і зв’язану з нею стратифікацію суспільства, стиль життя
соціально-економічних груп, ціннісні орієнтації їхніх представників,
расову, вікову диференціацію носіїв англійської мови.

Література:

Ю.А. Зацний “Шляхи та тенденції розвитку лексико-семантичної системи
сучасної англійської мови”, Запоріжжя, ЗДУ, 1992.

Ю.А. Зацний “Англо-русский словарь сферы бизнеса”, Никополь,
1994.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020