Реферат на тему

Проблеми словотвору. Неологізми

У практиці перекладацької роботи помітне місце займає проблема
перекладу неологізмів, тобто нових слів, що з’явилися в мові в зв’язку з
розвитком громадського життя і виникненням нових понять.

Особливо багато неологізмів з’являється в науково-технічній мові в
результаті бурхливого прогресу науки і техніки.

Так, наприклад, у російській мові розвиток атомної енергії принес із
собою нові терміни: атомохід, дезактивація, дозиметр та ін.

В англійській мові прикладами неологізмів можуть служити слова, що
з’явилися порівняно недавно:

televiewer телеглядач

atomic pile атомний реактор

half-life період піврозпаду

tracer atom мічений атом

to dieselize встановити дизель, обладнати дизелем

Очевидно, що такі слова сприймаються як неологізми тільки доти, доки
поняття, що виражаються ними, не стануть звичними, після чого вони міцно
входять у словниковий склад і вже не сприймаються як нові.

Слід зазначити, що неологізми, як правило, виникають на базі існуючої
мовної традиції, використовуючи наявні вже в мові словотворчі засоби.

Так, наприклад, відзначений вище неологізм атомохід, що виник у мові в
зв’язку з реалізацією плану будівлі атомного криголама, морфологічно
складається з компонентів що існували і раніше в мові атом + хід і
створений за зразком слів пароплав, теплохід, електрохід.

Англійський неологізм дієслово to dieselize утворене зі з’єднання
старого слова diesel і продуктивного суфікса -ize (означаючого
приведення у визначений стан) за зразком слів to equalize, to organize.

Серед неологізмів рідко зустрічаються і штучно створені, придумані
слова, наприклад: nylon, але їх число у мові зовсім мізерне і вони не
грають помітної ролі.

Основними способами утворення неологізмів в англійській мові є
наступні:

Створення нових слів на базі наявних у мові продуктивних словотворчих
засобах, наприклад, відзначене вже вище слово to dieselize.

Переосмислення вже існуючих в мові слів і додання їм спеціального
значення. Так, слово egg (яйце) одержало останнім часом і спеціальние
значення — авіабомба.

Запозичення з інших мов. Запозичення може бути прямим (фонетичним) і
калькуванням, наприклад:

Kolkhos (пряме запозичення)

Collective farm (калька)

Скорочення. За останнім часом в англійській мові підсилилась тенденція
утворювати нові слова шляхом скорочення вже існуючих чи слів
словосполучень, наприклад:

Radar (radio detection and ranging)

Benelux (Belgium, Netherlands, Luxemburg)

Іноді скорочується тільки перша частина словосполучення:

v-day (Victory Day)

h-bomb (hydrogen bomb)

Відименні дієслова. У сучасній англійській мові велике поширення
одержали так звані відименні дієслова, тобто дієслова, утворені від
іменників, що називають визначену дію.

Ці відименні утворення закономірно ввійшли до складу мови і вказуються
словником під відповідною дієслівною позначкою, наприклад:

Plan (v) — складати план, планувати

Ship (v) – вантажити, робити посадку

Переклад таких дієслів не складає труднощів. Однак потрібно враховувати,
що цей спосіб утворення дієслова від іменника є продуктивним у сучасній
англійській мові і є одним із джерел появи неологізмів.

Автори нерідко звертаються до нього, використовуючи всілякі іменники і
створюючи зовсім нові дієслова, яких ми не знайдемо в словнику.

Значення таких відименних новотворів може бути правильно зрозумілим
тільки у визначеному контексті шляхом зіставлення зі значенням вихідного
іменника, наприклад:

The delegates were planed to the conference last night.

Дієслово planed утворене від іменника plane (літак).

Призначення пасажирського літака полягає в перевезенні людей, виходячи з
цього ми, перекладаємо дане речення:

Учора ввечері делегати були відправлені на конференцію літаком.

Ще приклади:

The river is bridged in two places. – На річці є два мости.

The rioters were machine-gunned by the police. – Поліція обстріляла
бунтівників з кулемета.

Нерідко подібні утворення від іменників, оформлені суфіксом –ed,
вживаються у функції означень.

There are several multy-storeyed buildings in Moscow. – У Москві є
кілька висотних будинків.

We saw a two-funelled steamer. – Ми побачили двотрубний пароплав.

Проблема правильного розуміння і перекладу неологізмів зв’язана з тим,
що при сучасному стрімкому розвитку науки і техніки ніякий словник не в
змозі поспіти за виникненням нових слів і термінів в різних областях
знань.

Тому, якщо в тексті зустрічається неологізм, відсутній у словнику,
перекладач зобов’язаний самостійно визначити його значення, з огляду на
словотворчі елементи даного слова і спираючись на контекст, наприклад:

Jet propelled planes consume enormous quantities of propellant.

У даному реченні ми зустрічаємо нове слово propellant , якого немає в
загальному словнику і значення якого потрібно встановити.

Відокремлюємо в словнику суфікс –ant і знаходимо вихідну форму propel
як дієслово: просувати вперед, надавати руху , рухати.

З огляду на те що суфікс – ant утворює іменники від дієслова, визначаємо
зразкове значення слова propellant як — те що надає руху

Виходячи з контексту, підбираємо найбільш придатне значення — пальне.
Після цього робимо переклад всього речення:

Реактивні літаки поглинають величезну кількість пального.

Якщо неологізм являє собою звичайне слово, але вжите в спеціальному
термінологічному змісті, то, мабуть, єдиним способом встановлення його
значення залишається опора на контекст, на загальний зміст перекладного
уривка.

У реченні:

This proved to be an Arab film, but as it was dubbed into English we
were able to enjoy the smartness and vividity of us dialogues.

Ми зустрічаємо неологізм dubbed, значення якого (дублювати фільм) легко
встановлюється з контексту, після чого переклад речення не викликає
ускладнень:

Цей фільм виявився арабським, але тому що він був дубльований на
англійсьу, ми змогли насолодитися дотепністю і жвавістю його діалогів.

ae

? O

P

i

F ? oooooooooonoiaaaaaaaaaaaaa

#~#e#AE$F%H%b%U%’&oooooooooooooooooooooooooooo

(F*e+l,p-l.p/V0E0?2‚2?2 3?4a5:@<@[email protected]@UA¬CTHCueDZE?EdFooooooooooooooooooo ooooooooo них дієслів, як було зазначено вище, повинне виводитися зі значення вихідних іменників при обов'язковому орієнтуванні на контекст. При перекладі неологізмів-запозичень основним засобом розкриття значення слова є контекст і, звичайно, словник тієї мови, з якого запозичене дане слово. Неологізми – скорочення Бурхливий ріст лексичних скорочень спостерігався в англійській мові вже в період 50-х – 60-х р. Цей спосіб утворення нових слів виявився дуже продуктивним і в наступні десятиріччя. Великий відсоток скорочено-похідних слів складають буквальні абревіатури. У різних словниках включені апроніми, що вимовляються як цілі слова (а не як алфавітні назви окремих груп), і інші, менш регулярні, типи буквальних скорочень. Розглянемо кожну з груп. Найчисленнішими є ініціальні абревіатури, представлені початковими буквами скорочених компонентів чи словосполучень складних слів, наприклад: MVP (most valuable player) "найкращий гравець" ОАО (Orbiting Astronomical Observatory) "орбітальна космічна обсерваторія" SST (Supersonic Transport) "надзвуковий реактивний літак" D.I.Y. (do-it-yourself) "саморобний" L.D.C. (Less-developed country) " країна, що розвивається," r-t-w (ready-to-wear) "готовий (про одяг)" Серед ініціальних скорочень нерідко зустрічаються омонімічні утворення, які розрізняються легко в контексті: ВР (Beautiful People) "вершки суспільства" ВР (Black Panther) "Чорна пантера" Апроніми що вимовляються як слова, наприклад: GRAS (Generally Recognized as Sage) "визнаний нешкідливим." TESL (teaching English as a Second Language) "навчання англійському, як другій мові." TACAN, частіше tacan (tactical air navigation) "тактична аеронавігаційна система "Такан." Загальний вид абревіатури виник у результаті ініціального скорочення сурядних словосполучень, наприклад: D&D (day and dumb) "глухонімий" (амер. сленг - у значенні "ховаючий інформацію від поліції"). r.&r. r.'-n.'-r.(rock n roll) рок’н’рол. R&D (Research and Development) "дослідження і розробки". Подібні скорочення можуть входити до складу словосполучень типу: A&R.: man (Artist and Repertory) "людина, що займається підбором акторів і репертуару". Для англійської розмовної мови, особливо щодо сленгу дуже характерне вживання усічених слів. Найбільш продуктивним видом усікання виявилась апокопа тобто усікання кінця слів, наприклад: limo (limousine) "лімузин". disco (discotheque) "дискотека". para (parachutist) "парашутист". mayo (mayonnaise) "майонез". Утворення суфіксальних неологізмів від словосполучень За останній період зросла продуктивність суфіксів, що приєднуються до словосполучень для утворення іменників. Велика частина таких новотворів з'явилася шляхом приєднання суфікса (72%). Похідні з цим суфіксом позначають: осіб, що належать до визначеної расової і соціальної групи. У цьому випадку словосполучення вказує на характерну ознаку даної групи людей: brain mind - "витік мозків, виїзд найкращих і творчих працівників із країни"; brain minder - "науковий чи творчий працівник, що виїхав із країни в пошуках роботи на більш вигідних умовах"; green card "зелена картка, дозвіл, який видається американською владою іноземним робітникам"; green-carder - "іноземний робітник у США, що має дозвіл на в’їзд"; Third World "третій світ"; Third Worlder "виходець, житель країни третього світу, особливо розташованої в Азії чи в Африці". Неологізми з суфіксом -er можуть означати прибічників певної наукової концепції: Big Bang - “великий вибух – теорія походження всесвіту”; Big Bagner – прибічник великого вибуху; cold moon -“холодний місяць”- вчений, зрекаючий наявність термічної чи вулканічної діяльності у місячній корі; hot moon – прихильник теорії про наявность термічної чи вулканічної діяльності в місячній корі ". Також похідні з цим суфіксом можуть означати осіб, що у своїй діяльності додержуються принципів, коротко виражених в основі: hard line - "жіноча лінія, нестійкість, відмовлення від вчинків, компромісів"; hard liner "прихильник "жіночої лінії" у політиці"; soft line - "м'яка лінія, стримана, помірна політична лінія чи тактика"; soft liner- "прихильник "м'якої лінії" у політиці, супротивник застосування сили при рішенні контролю". Деякі неологізми з цим суфіксом означають предмет, висловлювання, що співвідносяться з поняттям, вираженим словотворчою основою: all night - "ніч безперервно"; allnighter "те, що триває протягом усієї ночі"; to slap the knees "ляскати по колінах від реготу"; knee-laper - "сміховинний жарт, гострота". В утворенні неологізмів від словосполучень беруть участь також суфікси абстрактних іменників - ism, - ness. Суфікс -ism утворює іменники зі значеннями: політичних рухів: Third world - "третій світ"; Third worldism - "рух, у підтримку країн третього світу". Значення соціального поводження: Uncle Tom - "дядько Том"; Uncle Tomism " - зрадництво інтересів негритянського населення США неграми"; do it yourself - "зроби сам"; do-it-yourselfism -"прагнення зробити усе своїими руками, відмовлення від послуг професіоналів". Також існують неологізми, утворений від словосполучень за допомогою суфікса •- ness: all at once "раптом, відразу, раптово, одночасно"; all-at-once-ness "умова, при якій багато подій відбуваються раптово й одночасно". При приєднанні суфікса до словосполучення всі його компоненти зближаються і стають невідривними друг від друга. Це часто фіксується графічно за допомогою дефіса чи злитого написання. Література: Ю.А. Зацний “Обогащение словарного состава английского языка в 80-е годы”, Киев, 1990.

Похожие записи