Реферат на тему:

Правопис та відмінювання числівників

1. Числівники п’ять, шість, д+в’ять, д+сять, один<дцять, дван<дцять, трин<дцять, шістн<дцять, сімн<дцять, вісімн<дцять, дев’ятн<дцять, дв<дцять, тр_дцять пишуться у кінці з м’яким знаком. 2. Складні числівники п’ятдес#т, шістдес#т, сімдес#т, вісімдес#т, а також складні числівники п’ятс>т, шістс>т, сімс>т, вісімс>т, дев’ятс>т
пишуться без м’якого знака.

3. Числівник п’ять пишеться з апострофом та м’яким знаком; при
відмінюванні в усіх непрямих відмінках він має дві форми, а саме:

у родовому — п’ят_ і п’ять>х,

у давальному — п’ят_ і п’ять>м,

у знахідному — п’ять або п’ять>х,

в орудному — п’ятьм< і п’ятьом<, у місцевому — п’ят_ і п’ять>х.

Другу форму вживають переважно з іменниками — назвами осіб.

4. Як числівник п’ять відмінюються числівники д+в’ять, д+сять,
один<дцять, дван<дцять, трин<дцять, чотирн<дцять, п’ятн<дцять, шістн<дцять, сімн<дцять, вісімн<дцять, дев’ятн<дцять, дв<дцять, тр_дцять. 5. Складні числівники п’ятдес#т, шістдес#т, сімдес#т, вісімдес#т при відмінюванні також мають дві форми, причому в них відмінюється лише друга частина. Наприклад, числівник п’ятдес#т у родовому відмінку має форму п’ятдесят_ і п’ятдесять>х, у давальному — п’ятдесят_ і
п’ятдесять>м, у знахідному — п’ятдес#т або п’ятдесять>х, в орудному —
п’ятдесятьм< і п’ятдесятьом<, у місцевому — п’ятдесят_ і п’ятдесять>х.

6. При відмінюванні складних числівників дв%сті, тр_ста, чот_риста,
п’ятс>т, шістс>т, сімс>т, вісімс>т, дев’ятс>т змінюються обидві частини,
наприклад: у називному відмінку — дв%сті, в родовому — двохс>т (пор.
рос. — двухсот), у давальному — двомст<м, у знахідному — дв%сті, в орудному — двомаст<ми, у місцевому — на двохст<х. Числівник п’ятс>т в орудному відмінку має дві форми: п’ятьмаст<ми і п’ятьомаст<ми. 7. У складних кількісних числівниках відмінюються усі складові частини: з чотирьохс>т шістдесят_ сем_ т_сяч шестис>т п’ятдесят_ дев’ят_
(гривень).

8. Числівники с>рок, дев’ян>сто, сто в усіх відмінках, крім називного і
знахідного, мають закінчення -а: сорок<, дев’ян>ста, ста.

9. Збірні числівники дв>є, об>є, тр>є в непрямих відмінках мають форми
від два і оба, три: двох, двом…, об>х, об>м і т. д.

10. Збірний числівник об_два (об_дві) має в непрямих відмінках такі
форми: об>х, об>м, обом<, на об>х.

11. Збірні числівники ч+тверо, п’#теро, ш+стеро, с+меро, в>сьмеро та
под. в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних
числівників: чотирь>х, чотирь>м і т. д.

12. Числові назви т_сяча, мільй>н, міль#рд відмінюються як іменники.

13. Неозначено-кількісні числівники кількан<дцять, кількадес#т відмінюються як числівник п’ять: кількан<дцяти й кільканадцять>х,
кількадесятьм< і кількадесятьом<. 14. Порядкові числівники, які закінчуються на -ий, відмінюються як прикметники твердої групи: п+рший, п+ршого, п+ршому, п+ршого, п+ршим і т. д. Числівник тр+тій відмінюється як прикметник м’якої групи: тр+тій, тр+тього, тр+тьому і т. д. 15. У складених порядкових числівниках відмінюється лише останнє слово: сто дв<дцять п+рший (студент), сто дв<дцять п+ршого (студента) і т. д. 16. Числівники півтор<, півтор_, півтор<ста не відмінюються. Вправа 1. Запишіть подані числівники і поставте їх у родовому та орудному відмінках. Обґрунтуйте ваш вибір. Восьмеро; 53/10; 2,6; 55648; двоє; 16; кілька; 183; кільканадцять; півтора; обоє; 7; мільйон; 40; скільки. Вправа 2. Запишіть цифрові дані у поданих реченнях згідно з вимогами ділового стилю. 1) Доручити відділу торгівлі з країнами СНД закупити (30) автоматизованих ліній для виробництва продукції до (20. 02. 98 р.). T X – T n x U Ue 0 < >

D

R

T

t

|

~

?

:вести в експлуатацію шляховий відрізок довжиною (120) км згідно з
умовами договору.

3) (12. 10. 99 р.) на занятті з української мови були присутні (35)
студентів.

Вправа 3. Складіть речення з поданими нижче словосполученнями, змінюючи
відмінкову форму числівника. Запишіть невеликий текст, пов’язаний з
вашою майбутньою професією.

Три співзасновники. Тридцять п’ять комп’ютерів. 6 менеджерів. Сто
вісімдесят підприємств. 3 квітня 1998 року.

( До яких розрядів належать вищевказані числівники?

( Які особливості їх відмінювання і правопису?

Вправа 4. Перекладіть речення і словосполучення українською мовою.
Зіставте форми числівників, які використовуються в обох мовах при
визначенні часу. Запам’ятайте їх.

Сейчас 6 часов.

Встреча назначена на 12 часов.

По киевскому времени — 16 часов.

11 часов 25 минут.

13 часов 45 минут.

Вправа 5. Запишіть текст. Знайдіть числівники, визначте їх розряди за
змістом і будовою, поясніть правопис виділених слів.

Важко перелічити всі форми мовного та й будь-якого етикету в усіх
життєвих ситуаціях і не так просто ними оволодіти. І хоч наше століття
невпинно прямує в бік спрощення манер, проте й досі неабияке значення
має оволодіння кодексом ввічливості. Наприклад, вітаючись під час
зустрічі, європейці, як правило, трохи піднімають капелюха й злегка
кланяються. А ось японці для привітань використовують три види поклонів
— найнижчий, середній із кутом тридцять ступенів і легкий з кутом
п’ятнадцять ступенів. Підраховано, що кожен японський службовець щодня
віддає такі офіційні поклони у середньому 36 разів, агент торговельної
фірми — 123 рази, дівчина біля ескалатора в універмазі — 2560 разів.

(О. Корніяка).

( Поясність правопис виділених слів.

( Провідміняйте на вибір по одному складному і складеному кількісному
числівнику.

Вправа 6. Утворіть від поданих кількісних числівників складні
прикметники. З трьома з них складіть речення і запишіть.

Сім, п’ятдесят, дев’яносто шість, один, дванадцять, триста.

Вправа 7. Укладіть і запишіть два-три ділові документи, у яких
використовувалися б цифрові дані. Оформіть їх згідно з вимогами ділового
стилю, правильно використовуючи числівники різних розрядів.

ЛІТЕРАТУРА

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів,
1994. — 150 с.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М. та ін. Учіться
висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів
Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223
с.

Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К.,
1990. — 304 с.

Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів
вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К.,
1992. — 160 с.

Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992.
— 396 с.

Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.

Похожие записи