Реферат на тему:

Правопис складних прикметників

Разом пишуться:

1) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться
разом: лісостепов_й (лісост+п), радіофіз_чний (радіоф%зика), самох%дний
(самох%д), чорноз+мний (чорноз+м).

2) Складні прикметники, утворені словосполученням іменника та
узгоджуваного з ним прикметника: загальноосв%тній (заг<льна осв%та), мовностильов_й (м>вний ст_ль), народногоспод<рський (нар>дне
господ<рство), східнослов’#нський (сх%дні слов’#ни). 3) Складні прикметники з другою дієслівною основою: волел$бний, деревообр>бний, машинобудівн_й.

!  Увага. Прикметники з другою префіксальною частиною пишуться через
дефіс: вант<жно-розвант<жувальний, контр>льно-вим%рювальний.

4) Складні прикметники, в яких першим компонентом є прислівник:
важкохв>рий, загальнодерж<вний, або другою складовою частиною є дієприкметник: свіжозр\баний, нижчепідп_саний, новоутв>рений, але: трохи
вище зазн<чений, бо є пояснювальне слово. !  Увага. Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і з наступними прикметниками і дієприкметниками їх пишуть окремо: абсол$тно сух_й, діаметр<льно протил+жний, послід>вно мирол$бний, р%зко окр+слений,
сусп%льно кор_сний, сусп%льно необх%дний, хім%чно зв’#заний.

5) Складні прикметники, в яких основне смислове навантаження передається
останнім прикметником, а попередні лише уточнюють, звужують його зміст.
Такі прикметники мають термінологічне значення: вузькодіал+ктне (мовне
явище), грудочеревн< (перепона), лінгвостиліст_чні (особливості); також — глухонім_й, сліпоглухонім_й. 6) Складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: триповерх>вий, п’ятир<зовий, стодвадцятип’ятир%чний, але 125-річний. 7) Складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників: поперечношліфув<льний (апарат). Через дефіс пишуться: 1) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: в%це-презид+нтський (в%це-презид+нт), генер<л-губерн<торський (генер<л-губерн<тор), соці<л-демократ_чний (соці<л-демокр<т). !  Увага. Якщо складний прикметник утворюється від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставлять: Москва-ріка – москворіцький. 2) Складні прикметники, утворені з двох або більше прикметникових основ, що поєднані як рівноправні, коли між ними можна вставити сполучник і: навч<льно-виховн_й, наук>во-техн%чний, сусп%льно-політ_чний,
всесв%тньо-істор_чний, нар>дно-в_звольний, постач<льно-збутов_й. 3) Складні прикметники з першою частиною на -ико(-іко): діал+ктико-матеріаліст_чний, іст>рико-культ\рний, мех<ніко-математ_чний. 4) Складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військ>во-морськ_й, військ>во-спорт_вний, [email protected]%чний.

!  Увага. Складні субстантивовані прикметники військовополон+ний і
військовозобов’#заний пишуться разом.

5) Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають
поєднання кількох кольорів, відтінки кольорів або якість з додатковим
відтінком: бл<китно-с_ній, т+мно-черв>ний, бл%до-рож+вий,
гіркув<то-сол>дкий, черв>но-зел+но-ж>втий, але: жов-тогар#чий,
червоногар#чий (окремі кольори).

6) Складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового
суфікса, але яка за змістом є однорідною з першою частиною:
м’#со-вовнян_й, м’#со-мол>чний, крохм<ле-п<токовий. !  Увага. Складні прикметники цього типу, що виступають як наукові терміни, пишуться разом: головон>гі, грудочеревн< (перепона). 7) Складні назви проміжних частин світу: півн%чно-з<хідний, півд+нно-сх%дний, норд->стівський.

8) Складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний
цифрами: 5-річний, 10-поверховий.

Вправа 1. Запишіть складні прикметники разом, окремо або через дефіс.
Поясніть їх правопис.

Загально/освітній, добро/зичливий, електро/силовий, м’ясо/заготівельний,
тепло/обмінний, народно/господарський, мовно/стильовий,
сільсько/господарський, східно/слов’янський, дерево/обробний,
машино/будівний, матеріально/зацікавлений, контрольно/вимірювальний,
вище/згаданий, ново/утворений, загально/державний, двадцяти/поверховий,
віце/президентський, аграрно/сировинний, історико/культурний,
військово/морський, воєнно/стратегічний, різко/окреслений,
військово/зобов’язаний, військово/полонений, м’ясо/молочний,
північно/західний, сіро/голубий, кисло/солодкий, жовто/гарячий,
червоно/гарячий, темно/зелений, діаметрально/протилежний.

Вправа 2. Перепишіть речення, підкресліть складні прикметники. Визначте
спосіб їх творення і поясніть правопис.

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

th e

¬ ?

gd

gd

&

(

6

8

\

^

t

v

|

?

?

?

?

?

E

I

TH

a

ae

h

h

h

h

h

h

h

h

h

$? 3/4 .

0

F

N

P

f

h

z

~

?

?

?

?

®

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

`?b^c?????????a?aOaOa???a?a?a

dh`„?gd

dh ¤ ¤`„?gd

gd

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

;О. Донченко). 7. На веселому і життєрадісному обличчі світились живі й
зовсім молоді очі (В. Козаченко). 8. Жовтогаряча ягідка глоду
розкрилась, і з неї визирало блискуче вічко насіння (О. Донченко).

Вправа 3. Утворіть складні прикметники від поданих словосполучень,
поясніть їх правопис.

Темний і зелений, високе чоло, сільське господарство, правий берег,
народна поезія, мовний стиль, первісна община, гарячий і жовтий, Західна
Європа, Північна Америка, два поверхи, чорні брови, суспільний і
політичний, військовий і морський, вище згадувати, обробляти дерево,
кислий і солодкий, червоний, зелений і синій, червоний і гарячий, Кривий
Ріг.

Вправа 4. Перекладіть текст українською мовою. Підкресліть складні
прикметники. Поясніть їх правопис.

В интервью генеральный директор страхового общества «Сервис-резерв»
объяснил специфику его работы. В частности, он сказал: «Мы практикуем
три вида страхования конкретно от недобросовестных партнеров:
страхование риска потери права на собственность, страхование риска
обменных операций и страхование от морально-материального ущерба в
путешествии. Последнее мы в основном практикуем для крупных морских
рейсов.

Уже накапливается информация по недобросовестным фирмам, в том числе
организующим дорогостоящие морские круизы с валютными махинациями,
обманом клиентов и т. д. В дальнейшем их реквизиты и примеры
недобросовестности мы будем публиковать. Аналогичная информация
накапливается компьютерами по недобросовестным партнерам и в других
делах, в том числе банковских. Именно поэтому мы стремимся войти в
межбанковскую информационно-ведомственную сеть, создание которой
необходимо крайне ускорить».

(З газети).

Вправа 5. Утворіть від поданих слів складні прикметники. Поясніть їх
правопис. До кожного прикметника доберіть іменник. Перекладіть ці
словосполучення українською мовою і зіставте утворення та правопис
складних прикметників у російській та українській мовах.

Семь этажей, железная дорога, древняя Русь, высокий сорт, сочетание
звуков, строительство машин, строить метро, внешняя торговля, внешняя
экономика, русский и украинский, финансовый и банковский, политический и
экономический, валюта и кредит, электронный и вычислительный.

Вправа 6. Замініть подані вирази сполученнями іменника та прикметника.
Поясніть правопис складних прикметників.

Договір між двома сторонами; сторони, які домовляються; умова перед
укладанням договору; покажчик за порядком розташування букв; торгівля
окремими товарами; праця найманих робітників; сума, яка задовольняє
потреби; правила на службі; білет членства; відомості, що подаються
щомісячно; підпис, зроблений своєю рукою; видання, які передплачуються.

Вправа 7. Перепишіть текст, підкресліть складні прикметники, поясніть їх
правопис.

Положення — це правовий акт, що встановлює основні правила
організаційно-розпорядчої діяльності підприємств та установ, а також їх
структурних підрозділів. Положення складають переважно при створенні
нових підприємств або установ. Ці документи можуть бути як типовими, так
і індивідуальними.

Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств
розробляються на основі типових і затверджуються їх керівниками.

Подібні правові акти розробляються висококваліфікованими спеціалістами.
Цьому передує велика робота з вивчення різних аспектів діяльності
підприємства або його організаційно-структурних підрозділів.

У розділах положення регламентується виробничо-господарська діяльність
підприємства, подається стан його матеріально-технічного забезпечення,
фінансово-функціональні зв’язки з іншими організаціями тощо.

ЛІТЕРАТУРА

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів,
1994. — 150 с.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М. та ін. Учіться
висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів
Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223
с.

Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К.,
1990. — 304 с.

Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів
вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К.,
1992. — 160 с.

Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992.
— 396 с.

Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.

PAGE

PAGE 27

Похожие записи