Реферат на тему:

Правопис складних прийменників

Складні прийменники пишуться разом, окремо і через дефіс.

Разом пишуться:

1) Складні прийменники, утворені сполученням одного або кількох
прийменників з будь-якою частиною мови: вн<слідок, впод>вж, з<мість, навк>ло, наперед>дні, наприкінц% тощо.

2) Складні прийменники, утворені з двох простих прийменників: з<для, зар<ди, навпр>ти, окр%м, п>за, п>між, п>над, п>перед, п>серед, пр>між.

Через дефіс пишуться:

Складні прийменники, першою частиною яких є прийменник

з-(із-): з-за, із-за, з-над, з-п+ред, з-під, із-під, з-п>за, з-п>між,
з-п>над, з-п>під, з-п>серед, з-пр>між.

Окремо пишуться:

Прийменникові сполуки у(в) р<зі, під кін+ць, під ч<с, щ> ж до.

Вправа 1. Запишіть прийменники разом, окремо або через дефіс. Поясніть
їх правопис.

В/на/слідок, в/про/довж, за/мість, на/в/коло, на/передо/дні,
на/при/кінці, що/до, за/для, за/ради, на/в/проти, о/крім, по/за, по/між,
по/над, по/перед, по/серед, про/між, з/за, із/за, з/над, з/перед,
із/під, з/по/за, з/по/між, з/по/під, з/по/над, з/по/серед, з/про/між,
у/разі, під/кінець, під/час, що/ж/до.

Вправа 2. Складіть і запишіть речення з поданими прийменниками. Поясніть
їх правопис.

З-над, поперед, з-під, з-межи, попід, понад, із-за, посеред.

? Перевірте за словником, з якими відмінками вживають ці прийменники.

Вправа 3. Складіть словосполучення за поданими конструкціями, поясніть
правопис прийменників.

Без, біля, з-за, з-під, окрім, після, близько, замість + родовий
відмінок іменника чи займенника

Всупереч, назустріч, наперекір, напереріз, навздогін + давальний
відмінок іменника чи займенника

Перед, під, поза + орудний відмінок іменника чи займенника

Крізь, про, через + знахідний відмінок іменника чи займенника

При, на, по + місцевий відмінок іменника чи займенника

Вправа 4. Правильно запишіть прийменники у поданих словосполученнях.
Поясніть їх правопис.

За/для нас, з/по/між усіх, по/між людьми, на/чолі/ з Іваненком,
на/зустріч щастю, на/зустріч/ з братом, на/передо/дні свята, у/напрямку/
до площі, із/за рогу вулиці, з/під материної опіки, вдивлятися
в/далечінь, дивитися в/гору, зібратися в/гори, повторювати в/третє,
заглянути в/третє вікно, прийшли у/двох, жили у/двох кімнатах, у/вісні,
покотився з/гори зеленої, по/над деревами, по/під хмари, з/по/над гір,
з/над вершин.

Вправа 5. Перекладіть прийменникові словосполучення з російської мови на
українську. Поясніть особливості використання прийменників в обох мовах.

Прийти по делу. По собственной воле. В рассрочку. Не по силам. По
закону. Приняться за работу. Поставить в пример. По указанию. По всем
правилам. Речь по вопросу. По последней моде. Принять во внимание.
Принять к сведению. Работать по схеме. По моим сведениям. Послать по
почте. В адрес. По прибытии. Поступать в университет. Читать на
украинском языке. Войти в аудиторию. В столе. По причине. В течение. По
заказу. Выйти из отдела. По истечении времени. Папка для бумаг. Вопреки
желанию.

Вправа 6. Перепишіть текст. Правильно запишіть прийменники і поясніть їх
правопис.

З/по/між різних видів наказів значну групу становлять накази по кадрах
(про прийняття на роботу, переведення, звільнення тощо).

Оформлення таких документів має свої особливості. Констатуючої частини
такі документи нерідко не мають, о/крім того, ухвальна частина завжди
поділена за пунктами. Наприклад, спочатку йдуть пункти про прийняття на
роботу (призначення на посаду), потім — про переведення, звільнення, а
на/при/кінці документа — про надання відпусток, направлення у
відрядження. Накази про заохочення і стягнення, як правило, оформляються
окремо.

Усе це полегшує використання наказів для різного роду довідок.

З особливою увагою необхідно підходити до складання тексту наказів що/до
кадрових питань, пам’ятаючи, що його чіткість і правильність допоможе
уникнути порушень права на працю.

(За А. Головачем).

Вправа 7. Запишіть прийменники у три колонки: 1) ті, що пишуться разом;
2) ті, що пишуться через дефіс; 3) ті, що пишуться окремо. Поясніть їх
правопис.

За/для, з/під, що/ж/до, з/по/між, у/разі, на/передо/дні, що/до, під/час,
на/рівні/з, по/за, не/залежно/від, згідно/з, по/руч, на/чолі, про/між,
по/серед, з/за, в/силу, із/за, у/зв’язку, на/відміну/від, з/поза,
у/порівнянні/з, на/в/проти, по/перед, в/наслідок, на/в/коло.

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СПОЛУЧНИКІВ

Складні сполучники пишуться разом, окремо і через дефіс.

Разом пишуться:

Складні сполучники, які становлять тісне поєднання повнозначних слів з
частками або прийменниками: адж+, ан%ж, втім, зат+, м>вби, н<чеб, н<чебто, нем>в, нем>вби, нем>вбито, нен<че, нен<чебто, н%би, н%бито, ніж, >тже, прит%м, прит>му, прич%м, прич>му, прот+, т>бто, с+бто, щоб,
якб_, якщ>; також слова аб>що, т>що.

!  Увага. Складні сполучники зат+, прот+, щоб, якб_, якщ>, які пишуться
разом, слід відрізняти від однозвучних самостійних слів, що пишуться з
прийменниками за, про та частками би, як окремо. Пор.: Щоб добре
вчитися, треба багато працювати. Що б мені подарувати другу на день
народження? Я знаю, проте не скажу. Про те оповідання ми не говорили.
Якби тут був мій товариш. Як би краще виконати цю роботу? Отже, правопис
слів залежить від тієї ролі, яку вони виконують у реченні.

Окремо пишуться:

1) Сполучники з частками б, би, ж, же: адж+ ж, але ж, а #к же, бо ж,
кол_ б, кол_ б то, >тже ж, хоч< б, х>ч би.

2) Складені сполучники: дарм< що, для т>го щоб, з<мість т>го щоб, з т_м
щоб, з т>го часу як, незваж<ючи на те що, п%сля т>го як, при ць>му, та
й, т<к що, тимч<сом як, том\ що, у міру т>го як, ч+рез те що й под.

Через дефіс пишуться:

Сполучники от>ж-то, т_м-то, т%льки-но, том\-то.

Вправа 1. Запишіть сполучники разом, окремо чи через дефіс. Поясніть їх
правопис.

А/ніж, за/те, мов/би, як/би, як/що, про/те, або/ж, адже/ж, а/як/же,
коли/б, коли/б/то, отже/ж, що/б, наче/б/то, ото/ж/то, тим/то, тільки/но,
тому/то, з/тим/що/б, дарма/що, для/того/що/б, після/того/як, при/цьому,
та/й, так/що, тим/часом/як, у/міру/того/як, через/те/що.

Вправа 2. Перепишіть речення, знайдіть сполучники й однозвучні з ними
слова. Поясніть їх правопис.

&

(

2

4

@

B

N

P

`

b

v

x

~

®

®

?

H

J

L

N

R

T

V

Z

^

l

n

r

v

?

?

?

?

?

¬

[uo o

gd? A

[uo o

[uo o

[uo o

[uo o

gd? A

5). 5. Якби оті проміння золоті у струни якось обернути, я б з них
зробила золотую арфу (Леся Українка). 6. А так же хороше над чорним
ґрунтом мак переливається, мов полум’я червоне (М. Рильський). 7. Якби
відали ви, які славні були ті, суворі, закручені хлопці (М. Нагнибіда).
8. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця
золотим шляхом поплисти (Леся Українка). Вийшов з хати карбівничий, щоб
ліс оглядіти (Т. Шевченко). 10. Якби ви вчились так, як треба, то й
мудрість би була своя (Т. Шевченко). 11. Ще добре, хоч Ілько дома, а що
б вона та сама вдіяла (А. Головко).

Вправа 3. Перепишіть речення, розкрийте дужки, напишіть правильно
сполучники. Поясніть їх правопис.

1. То(ж) при тобі, мій друже давній, вірний, пройшло життя дитячеє моє
(Леся Українка). 2. Хоч сьогодні нічого складного там не відбувалося,
про(те) Гонтар не міг спокійно піти додому, не оглянувши ще раз усі
куточки своєї ділянки (Я. Баш). 3. З долини, не(наче) з дна, почало
підніматись, напливати село, навпіл поділене рікою (М. Стельмах).
4. Коли(б) ти, нічко, швидше минала! (Леся Українка) 5. Дарма(що)
відгуку вітер не має, а шум на хвилиночку погляд чарує (Леся Українка).
6. Коли(б) кожним радісним літом виростала травинкою я, то на луці
палаючим цвітом написала б Вкраїни ім’я (В. Ткаченко).

Вправа 4. Вставте пропущені сполучники замість крапок. Поясніть вживання
та правопис сполучників.

Консорціум — це тимчасові союзи незалежних господарських фірм …
організацій, …виникають з метою скоординованої підприємницької
діяльності. У практиці сільськогосподарських зв’язків консорціуми
найчастіше створюються для успішного ведення боротьби за отримання
замовлень … для їх спільного використання. Фірми …організації однієї …
кількох країн об’єднуються в міжнародні консорціуми, … підвищити свою
конкурентоспроможність. Консорціум несе солідарну відповідальність перед
замовником, … кожний член його несе майнову відповідальність у межах
8–10% частки в замовленні.

В умовах НТР консорціуми виникають переважно в нових галузях … на стику
різних галузей, … передбачається не тільки об’єднання капіталів, …
проведення спільних наукових досліджень.

(З підручника).

Вправа 5. Перепишіть словосполучення і розкрийте дужки. Поясніть
правопис сполучників.

Його шанують (за)те, що ніколи не підводить; вона втомилася, (за)те
зробила справу; (як)би там не було, а ми це зробили; (як)би не гомін, то
я б зосередився; він написав матері (про)те, що незабаром приїде; шлях
дуже тяжкий, про(те) правильний; (що)б подарувати їй на день народження,
(що)б вона зраділа; я (те)ж був дуже щасливий; він повторював одне і
(те)ж.

Вправа 6. Перекладіть текст українською мовою. Підкресліть сполучники,
поясніть їх відмінність від подібних словосполучень.

Ноу-хау (дословно «знаю как») — это научно-технические, коммерческие,
организационные знания, сведения, владение которыми обеспечивает
определенные преимущества предприятию, лицу, их получившему. При этом
ноу-хау не патентуется, поэтому в договорах по ноу-хау имеется пункт о
сохранении конфиденциальности передаваемых сведений, то есть в случае
его нарушения владелец ноу-хау получает возмещение убытков.

Ноу-хау определенного производительного процесса является собственностью
той или иной фирмы и может быть предметом купли-продажи. Но, как
правило, ноу-хау в качестве товара сопутствует продаже патентов и
лицензий, и поэтому не может реализоваться самостоятельно.

Если ноу-хау приобретено фирмой с надлежащим творческим потенциалом, оно
значительно облегчает и удешевляет налаживание производства. Что бы не
говорили, а ноу-хау — это большой шаг вперед в деятельности предприятия.
Ведь новые технологии и знания всегда направлены на то, как бы получше
наладить производство и обеспечить участие специалистов в отладке и
контроле за производственным процессом.

Вправа 7. Перепишіть текст. Правильно запишіть сполучники, поясніть їх
правопис.

Для міжнародної торгівлі характерна множинність цін, о/скільки один і
той самий товар може продаватися за різними цінами залежно не тільки від
місця і часу його продажу, а/й від взаємовідносин між продавцем і
покупцем. Ціни можуть розрізнятися також і залежно від умов комерційної
операції, характеру ринку та джерел цінової інформації.

Для кожного конкретного ринку характерна своя ціна, яка/й може бути
названа ринковою. Як/що ринок дефіцитний, і попит на ньому на певний
товар перевищує пропозицію, то він носить назву ринку продавця, ад/же
ціни тут встановлює продавець. І, навпаки, як/що на ринку пропозиція
перевищує попит, то говорять про ринок покупця, який і диктує відповідну
ціну продавцеві.

Так, великі світові виробники товару мають реальну можливість
встановлювати монопольно великі ціни на свої товари, через/те/що самі
створюють вигідний для них вид ринку.

ЛІТЕРАТУРА

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів,
1994. — 150 с.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М. та ін. Учіться
висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів
Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223
с.

Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К.,
1990. — 304 с.

Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів
вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К.,
1992. — 160 с.

Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992.
— 396 с.

Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.

Похожие записи