.

Порядок слів і структура речення при перекладі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 3432
Скачать документ

Реферат на тему:

Порядок слів і структура речення при перекладі

З точки зору перекладача було би правильніше говорити не про порядок
слів, а про порядок розташування членів речення або смислових груп,
оскільки в процесі перекладу важливо визначити найкращий їх порядок при
даній структурі речення.

Як відомо, в англійській мові порядок слів, як правило, служить
граматичним засобом встановлення функції слова в реченні. Тому
англійське речення відрізняється набагато жорсткішим і постійнішим
порядком слів, ніж в українській мові.

В українській мові, у порівнянні з англійською, порядок слів є більш
вільним. Але необхідно мати на увазі, що свобода розташування членів
речення в українській мові є відносною. Порядок слів завжди підкоряється
певним нормам і завжди виконує ті чи інші граматичні, смислові чи
стилістичні функції.

Достатньо порівняти просте англійське речення He can do it з можливими
українськими варіантами його перекладу, щоб зрозуміти, які насправді
безмежні можливості розташування слів приховані в українському
синтаксисі. Безперечно, можуть зустрітися випадки, коли замість
елементарного Він може зробити це буде необхідним варіант, в якому
логічно підкреслюється підмет або додаток: Це зробити може він. Коротше
кажучи, всі 24 можливі варіанти в українському перекладі можуть бути
реалізовані в залежності від завдань висловлювання, що диктуються
контекстом. Але в англійській мові ми маємо єдиний сталий еталон
розповідного речення He can do it і ніякий інший порядок слів неможливий
(якщо не брати до уваги дуже рідкого Do it he can.)

Із сказаного вище витікає, що оптимальний порядок слів в українській
мові не може бути встановлений в окремо взятому, ізольованому реченні,
вирваному з контексту. Необхідно вирішувати питання порядку слів
принаймні в межах абзацу, враховуючи взаємодію речень, котрі входять до
нього.

Однак, деякі закономірності розміщення слів при перекладі з англійської
мови виявляються вже при розгляді перекладу окремих речень. Візьмемо,
для прикладу, декілька типових за своєю структурою коротких повідомлень:

Los Angeles law firm Lewis, D’Amato, Brisbois and Bisgaard has recently
opened its office in Ulan Bator.

Three Welsh Language Society members were arrested at the National
Eisteddfod yesterday.

У цих прикладах ми маємо справу з типовою структурою короткого
повідомлення в англійській мові: на першому місці – група підмета, за
нею – група присудка. Основне, центр повідомлення, стоїть на першому
місці. Деталі повідомляються в кінці речення. Такий же порядок слів
зберігається в повідомленнях із вказанням на джерело:

The US Air Force is planning to have 131 wings – more than 23,000 planes
and 975,000 men by mid-1956, Mr Charles Wilson, Secretary of Defense,
announced in Washington yesterday in a House of Representatives
Committee.

При перекладі українською мовою порядок слів буде протилежним. В
українському реченні на першому місці виявиться другорядний член –
обставина, на другому – присудок і на останньому – підмет. Таке
розміщення слів є звичайним для українського розповідного речення, в
якому міститься повідомлення, всі елементи якого є новими для читача.
Перенесення обставин місця та часу на перше місце пояснюється тим, що їх
постпозиція по відношенню до присудка веде до більшого смислового
виділення обставин. Тому в українському реченні обставини часто
виносяться на перше місце, якщо на них не робиться смислового наголосу.

Розглянемо складніший приклад:

United States and Chinese negotiators held the fifth session of their
talks on the problem of civilian repatriation at UN Office in Geneva
today.

Сьогодні у Відділенні ООН в Женеві відбулося п’яте засідання
представників США і Китаю з питання репатріації цивільних осіб.

Переклад цього речення вимагає докорінної перебудови його структури:

всі три обставини часу і місця (at UN Office in Geneva today) поставлені
на початок речення;

підмет англійського речення з його означенням (United States and Chinese
negotiators) передано означенням у родовому відмінку, що відноситься до
підмета: засідання представників США і Китаю;

прямий додаток the fifth session of their talks став підметом;

присудок, як і в попередніх випадках, стоїть перед підметом;

означення до слова talks (on the problem of civilian repatriation)
довелося перекласти як репатріація цивільних осіб, оскільки англійському
прикметникові civilian в українській мові відповідає сполучення іменника
з прикметником цивільна особа.

Однак, слід пам’ятати, що навіть у найпростіших коротких повідомленнях
вибір порядку слів тісно пов’язаний із структурою речення. Для
англійської мови характерна централізація структури простого речення, що
виражається у побудові речення навколо єдиного організуючого центру –
підмета. Така централізованість дає можливість включати в одне просте
речення два (а деколи і більше) однаково важливих повідомлення, які в
перекладі звичайно розділяються.

The Democratic Party is defeated in the US Congress elections.

Якщо цією єдиною фразою обмежується повідомлення про вибори до
американського Конгресу та їх результати, то в перекладі логічно
розділити його на два речення:

C FoFiI†J’K?M4N3/4NuOpPS&Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui

У США відбулися вибори до Конгресу. Демократична партія зазнала поразки.

Звичайно, можливим є і дослівний варіант перекладу:

На виборах до Конгресу США Демократична партія зазнала поразки.

Однак, перший варіант має ту перевагу, що у ньому підкреслюється
актуальність повідомлення: не викликає сумніву той факт, що йдеться про
вибори, які щойно відбулися.

Логічному виділенню у перекладі підлягає не окреме слово, а, як правило,
ціла смислова група:

A surprise for the coming session is being confectioned at the Wednesday
gatherings of a young hostess not a hundred miles from Westminster

(J.Galsworthy).

Центром повідомлення в даному реченні є група підмета a surprise for the
coming session. Ця група, як правило, займає в англійському реченні
перше місце. На другому місці стоїть присудок is being confectioned. І,
нарешті, останнє місце займають обставини місця і часу. У перекладі буде
діаметрально протилежний порядок слів: на першому місці – обставинні
слова, потім – присудок і нарешті центр повідомлення – підмет:

В будинку одної молоді леді, недалеко від Вестмінстерського абатства по
середах відбуваються збори, на яких готується сюрприз для наступної
парламентської сесії.

Слід, однак, зазначити, що вирішальне значення для визначення порядку
слів всередині абзацу мають стилістичні норми мови, на яку робиться
переклад. Найважливішими міркуваннями при порівняннями порядку слів в
англійському та українському абзацах є неможливість монотонної побудови
періоду в українській мові, тоді як в англійському абзаці декілька
речень підряд можуть мати однакову структуру:

A terrible restlesness that was akin to hunger afflicted Martin Eden. He
was famished for a sight of the girl whose slender hands had gripped his
life with a giant’s grasp. He could not steel himself to call upon her.
He was afraid that he might call too soon and be guilty of an awful
breach of that awful thing called etiquette. He spent long hours in the
Oakland and Berkley libraries …

(J.London)

Беспокойное томление, похожее на муки голода, овладело Мартином. Он
изнывал от желания увидеть вновь девушку, чьи нежные руки с неожиданной
цепкостью захватили всю его жизь. Пойти к ней он не решался. Он боялся,
что это будет слишком скоро и он таким образом нарушит страшный свод
правил, именуемый хорошим тоном. Он проводил долгие часы в Оклендской и
Берклейской библиотеках …

(переклад під редакцією
К.Калашнікової)

При перекладі необхідно урізноманітнити порядок слів, щоб не було
чотирьох речень підряд з підметом-особовим займенником на початку.

Слід також згадати ще один конкретний випадок необхідності перестановки
при перекладі. В англійський мові у підрядному реченні, що передує
головному, підмет часто буває виражений займенником, а в головному –
іменником. В українській мові такий порядок логічно неможливий:

When she entered the room, the teacher saw the students writing.

Коли викладач зайшла в аудиторію, вона побачила, що студенти пишуть.

Якщо при перекладі зберегти для вираження підмета у першому реченні
займенник, а в другому – іменник, то складеться враження, що йдеться про
дві різні особи:

* Коли вона зайшла в аудиторію, викладач побачила, що …

Такий порядок пояснюється тим, що в англійській мові домінує
синтаксичний принцип: при спільності логічного суб’єкта підмет
підрядного речення виражається займенником, а підмет головного –
іменником. В українській мові іменником виражається підмет того речення,
яке стоїть першим, незалежно від того, головне це речення, чи підрядне.

Література:

Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории
переводов. – М., “Международные отношения”, 1975.

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. –
Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

Ковганюк С.П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача). – К.,
“Дніпро”, 1968.

Комиссаров В.Н. Теория перевода. – м,: “Высшая школа”, 1990.

Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., “Вища школа”, 1982.

Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. – Вінниця, “Нова
книга”, 2000.

Латышев Л.К. Курс перевода: (Эквивалентность перевода и способы её
достижения). – М., “Международные отношения”, 1981.

Лилова Анна Введение в общую теорию перевода. – М., “Высшая школа”,
1985.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки
лингвистической теории перевода. – М., “Международные отношения”, 1974.

Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). –
М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). –
М.: “Высшая школа”, 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020