.

Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській мові (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 2512
Скачать документ

Реферат на тему:

Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в
українській мові

Переклад синтаксичних комплексів – інфінітивних, дієприкметникових,
герундіальних

При перекладі синтаксичних комплексів особливо яскраво проявляється одна
з найхарактерніших особливостей англійського синтаксису, котра полягає в
тому, що граматичне значення конструкції розкривається за межами самого
комплексу. Наглядним прикладом може слугувати переклад розглянутих нами
раніше речень:

I wanted to have done it myself.

He hoped to have succeeded.

She promised to have come earlier.

(Перфектний інфінітив при дієслові-присудку, що виражає бажання, намір,
обіцянку, очікування).

Переклад інфінітивних комплексів складний додаток та складний підмет
розглядаються у нормативних граматиках, однак там відсутні вказівки на
специфіку прийомів, що використовуються при перекладі.

При передачі комплексу складний додаток (об’єктний інфінітивний зворот,
Complex Object) важливо мати на увазі, що між дієсловом-присудком і
частинами комплексу в перекладі часто буває необхідною особлива сполучна
ланка:

I, for my part, have known a five-pound note to interpose and knock up a
half century’s attachment between two brethren.

(W.Thackeray, Vanity
Fair)

Це речення не можна перекладати:

* Я знав п’ятифунтову банкноту …

адже У.Текерей зовсім не хотів сказати, що він особисто бачив ту
банкноту чи тримав її в руках. Правильний переклад:

Що стосується мене, то я знав випадок, коли п’ятифунтова банкнота стала
між двома братами і зруйнувала піввікову дружбу між ними.

Ще один приклад:

“I’ve known Dog Soldiers to ride a hundred and twenty miles a day”, Wint
said.

H.Fast, The Last Frontier

Я знаю випадки, коли шайєни проходили по сто двадцять миль за день”,
сказав Уінт.

Синтаксичний комплекс складний підмет (суб’єктний інфінітивний комплекс,
Complex Subject) майже завжди може перекладатися двома способами:

підрядним додатковим реченням:

головним реченням із перетворенням дієслівного присудка на ввідне слово

The treaty is reported to have been signed by all participants.

Повідомляють, що договір підписаний всіма учасниками.

Як повідомляється, договір підписаний всіма учасниками.

Певні труднощі виникають при перекладі інфінітивного комплексу, що
вводиться прийменником for. При його перекладі необхідно враховувати, що
цим комплексом робиться вказівка на те, що дія, виражена інфінітивом,
виконується не підметом, а іншим суб’єктом. При передачі цієї
конструкції в перекладі часто доводиться вдаватися до перебудови
структури речення.

I have closed the window for you not to catch cold.

Я закрив вікно, щоб ви не застудилися.

Інфінітивний комплекс передано підрядним реченням.

It was unusual for him to go out in the afternoon.

Він звичайно не виходив на вулицю після обіду.

Інфінітивний зворот передано дієсловом в особовій формі.

But after Darwin’s death, when his greatness was acknowledged by all, it
was possible for the Victorian piety to build up a myth that he was
essentially a religious man.

Але після смерті Дарвіна, коли його велич була визнана всіма, побожні
вікторіанці змогли створити міф про те, що він був по суті релігійною
людиною.

Інфінітив передано інфінітивом, але все речення при перекладі
перебудовано.

Недивлячись на те, що в українській мові форми дієприкметника та
дієприслівника є більш різноманітними, ніж в англійській мові,
український дієприкметник та дієприслівник вживається рідше, ніж в
англійській мові, оскільки він має більш книжний характер. Крім того,
український дієприкметник та дієприслівник може виражати тільки
одночасну або попередню дію по відношенню до дії, позначеної
дієсловом-присудком. Тому навіть проста форма дієприкметника
теперішнього часу далеко не завжди має формальні відповідники у вигляді
дієприкметника в українській мові.

He liked always to keep a little nest egg for himself. This he kept in a
bag in his room, often counting it and always sleeping with it under
his pillow.

У даному прикладі ні один із дієприкметників не можна перекласти
дієприкметником, оскільки вони виражають різні по часу та різнопланові
дії, рівні за значенням дії дієслова-присудка:

Він любив ховати гроші для власних потреб. Зберігав їх він у себе в
кімнаті в мішечку, часто перераховував свій скарб і на ніч завжди клав
його під подушку.

В англійській мові дієприкметник може виражати і результат, позначеної
присудком:

That was how Gideon spoke for the first time in the Convention hall,
carrying a motion.

(H.Fast, Freedom
Road)

Зберегти дієприкметникову конструкцію у перекладі неможливо, необхідно
або виділити результат в окреме речення, або передати його шляхом
сурядності:

Ось як Гідеон виступив вперше в Конвенті, і його пропозицію було
прийнято.

Дієприкметник з сполучником while часто передається дієсловом в особовій
формі або дієприкметником. Слід зазначити, що while може виражати як
часові, так і допустові відносини. У таких випадках на українську мову
він перекладається відповідними формами:

While claiming that miners’ wages had been raised by five shillings
during that period, he admitted that they were still lagging behind
rising prices.

Це речення допускає два варіанти перекладу:

Хоча він заявив, що заробітна плата шахтарів підвищилася на 5 шилінгів
за цей період, він тим не менше визнав, що вона все ще відстає від росту
зарплати.

Стверджуючи, що зарплата шахтарів підвищилася на 5 шилінгів за цей
період, він тим не менше визнав, що вона все ще відстає від росту цін.

З цього прикладу видно, що дієприкметникові конструкції із сполучником
while передаються як особовою, так і неособовою формою дієслова.

Еліптичні конструкції з дієприкметником минулого часу і сполучниками
when або if звичайно передаються повними підрядними реченнями, оскільки
зворот із дієприслівником будучи є архаїчним і книжним:

When asked about the situation in North Africa, he answered that the
government were considering it.

Коли його запитали про становище у Північній Африці, він відповів, що
уряд розглядає це питання.

Mr Nelson (Labour) said if elected he would support the workers’ wage
demand.

Лейборист Нельсон заявив, що якщо його оберуть, він буде підтримувати
вимоги робітників про підвищення заробітної плати.

p r O

O

’”P

R

r O

N”R

h?–_ступних прикладах при перекладі необхідна повна синтаксична
перебудова аналогічної дієприкметникової конструкції:

When shot, Mrs Doran was apparently taking a walk.

Місіз Доран була вбита, очевидно, підчас прогулянки.

When asked, he said he was planning to visit the USA.

На поставлене запитання він відповів, що збирається відвідати США.

Цікавим є наступний приклад еліптичної конструкції з дієприкметником
минулого часу.

The tribunal’s decisions, when arrived at, reflected the opinions of the
members.

У перекладі цю конструкцію можна передати дієприкметниковим зворотом:

Рішення, прийняті трибуналом, відобразили думку його членів.

Такі дієприкметникові звороти можуть бути і безсполучниковими:

Questioned about his reaction to the announcement, he replied …

Коли його запитали, що він думає про цю заяву, він відповів …

Еліптичні конструкції з дієприкметником часто можна зустріти в
заголовках:

Textile Pay Rise Asked

Такі заголовки звичайно передаються відповідно до особливостей
українських газетних заголовків та змісту статті:

Вимоги текстильників про підвищення заробітної плати.

Таким чином, еліптичні дієприкметникові звороти можуть передаватися
різними способами: підрядними реченнями, дієсловом в особовій формі при
повній перебудові речення речення або іменником з прийменником.

В англійській мові вживаються також речення із зворотом “складний
додаток” (інфінітивним та дієприкметниковим) після дієслів to have і to
get в якості присудка, що виражає дію, виконану ким-небудь по завданню
особи, позначеної підметом або спонукання іншої особи до дії:

I had my hair cut. – Мені зробили зачіску.

I have a new coat made. – Мені шиють нове пальто.

I’ll have him call you up. – Я скажу йому, щоб він Вам подзвонив.

Каузативні конструкції першого типу передаються неозначено-особовими
реченнями. Конструкції другого типу – підрядними реченнями, причому
дієслово to have перекладається залежно від контексту:

As soon as I heard that your boys had left you, I had them told to be
back at their place at dawn.

W.S.Maugham The
Outstation

Як тільки я почув, що Ваші слуги залишили Вас, я наказав передати їм,
щоб вони на світанку повернулися на свої місця.

Для сучасної англійської мови дуже характерними є означення, виражені
складними прикметниками, другим елементом яких є дієприкметник минулого
часу. У ряді випадків такі означення співпадають з українськими
означеннями, вираженими складними словами, або двома лексичними
одиницями:

The long-expected reform.

Довгоочікувана реформа.

Much-advertised policy.

Широко розрекламована політика

В інших випадках такі означення доводиться перекладати іншими способами:

Tory-directed policy.

Політика, яку направляють консерватори.

A State Department controlled minority.

Меншість, яка знаходиться під контролем Державного департаменту.

У способах перекладу герундія та герундіальних конструкцій
відображається подвійна природа герундія: суміщення в ньому дієслівних
та іменникових характеристик. Герундій у функції підмета або додатка
перекладається переважно віддієслівним іменником, герундій у різних
обставинних функціях – різними формами дієслова (зокрема,
дієприкметником) або підрядним реченням.

Однак, слід зауважити, що вирішальне значення при перекладі герундія
часто мають не його функції в реченні, а його лексичне значення і
зручність користування тією чи іншою українською граматичною формою.
Так, у функції означення один герундій може перекладатися іменником:

the habit of speaking in public

звичка до публічних виступів

а інший – інфінітивом

the habit of smoking

звичка курити

У деяких випадках герундій перекладається дієприслівником:

Judy Gringham, the British champion, put her own best time in breaking
the old record.

Чемпіонка Великобританії Джуді Грінгем показала найкращий результат,
покращивши свій власний рекорд.

Герундіальні звороти передаються на українську мову підрядними
реченнями:

He insists on the contract being signed immediately.

Він наполягає на тому, щоб договір був підписаний негайно.

He objected to the ships leaving the port in such bad weather.

Він заперечує проти того, щоб кораблі виходили з порту в таку бурю.

Вживання суб’єкта герундіального звороту в загальному відмінку замість
присвійного у зв’язку із співпадінням форми герундія з формою
дієприкметника теперішнього часу створює деколи можливість двозначного
розуміння тексту, як у наступному прикладі:

He used to bombard the Foreign Office with messages protesting against
Russians getting visas.

(R.Parker Conspiracy Against Peace)

Форма getting формально може розглядатися у даному випадку і як
герундій, і як дієприкметник. Однак контекст не дозволяє вважати
ing-форму дієприкметником, оскільки тоді при перекладі виходить
нісенітниця:

*протестуючи проти росіян, які отримували візи.

Правильним перекладом буде:

протестуючи проти того, щоб росіянам видавали візи

або

протестуючи проти видачі віз росіянам.

Таким чином, навіть розпізнавання граматичної форми, не кажучи вже про
вибір засобів її перекладу, в деяких випадках обумовлюється контекстом.

Література:

Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории
переводов. – М., “Международные отношения”, 1975.

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. –
Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

Ковганюк С.П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача). – К.,
“Дніпро”, 1968.

Комиссаров В.Н. Теория перевода. – м,: “Высшая школа”, 1990.

Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., “Вища школа”, 1982.

Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. – Вінниця, “Нова
книга”, 2000.

Латышев Л.К. Курс перевода: (Эквивалентность перевода и способы её
достижения). – М., “Международные отношения”, 1981.

Лилова Анна Введение в общую теорию перевода. – М., “Высшая школа”,
1985.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки
лингвистической теории перевода. – М., “Международные отношения”, 1974.

Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). –
М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). –
М.: “Высшая школа”, 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020