.

Пароніми, синоніми (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 12623
Скачать документ

Реферат на тему:

Пароніми, синоніми

Пароніми

До типових помилок у слововживанні належить нерозрізнення мовцями
паронімів, тобто слів, близьких за звучанням, але різних за значенням,
наприклад: земельний — земляний, особистий — особовий, професійний —
професіональний, завдання — задача, жорсткий — жорстокий, рясніти —
ряснішати, розбещувати — розпещувати. Пароніми, як правило, належать до
однієї частини мови.

Виділяють пароніми різнокореневі (боцман — лоцман, бювет — кювет, ящір —
ящур, дистанція — інстанція, експандер — еспандер, дерен — терен, тафта
— тахта, розбещений — розпещений) і спільнокореневі (людський — людяний,
увага — уважність, рекордсмен — рекордист, збіднити — збідніти).
Спільнокореневі пароніми відрізняються префіксом, суфіксом, закінченням,
nop.: вдача — удача, подвижник — сподвижник, стримувати — утримувати,
уповноваження — повноваження, адресат — адресант, гірський — гірничий,
округ — округа, адрес — адреса.

Більшість паронімів близькі за походженням і, отже, виявляють певний
змістовий зв’язок, як-от: зледеніти (покритися льодом, перетворитися на
лід) — обледеніти (покритися льодом, обмерзнути з усіх боків, по всій
поверхні); підслідний (який перебуває під слідством) — підслідчий
(призначений для тих, хто перебуває під слідством);рятівник (той, хто
врятував чи рятує когось або щось) — рятувальник — (той, хто професійно
займається рятуванням когось, чогось).

Деякі пароніми в окремих значеннях збігаються і можуть уживатися як
синоніми. Так, прикметники рідкий [рідкісний взаємозаміню-ються у
значенні “який трапляється, буває зрідка; який дуже мало зустрічається;
незвичайний”: рідкісна/рідка квітка, рідкісний/рідкий випадок,
рідкісна/рідка порода. Із цих паронімів лише прикметник рідкий реалізує
значення “негустий, який іде, розташований нещільно один за одним або
повторюється через певні проміжки часу тощо”, а також значення
“негустий”— рос. “жидкий” (суп, борщ і т. ін.). Отже, у словосполученнях
з іменниками тісто, волосся, туман, гребінець, вибухи вживаємо лише
прикметник рідкий.

Слова запитання і питання мають спільне значення — “словесне звертання
до кого-небудь, яке вимагає відповіді; тема для відповіді”. Реалізуючи
це значення, кожен з паронімів може сполучатися з таки-

ми словами, як: розумне, останнє, численні, формулювати, уточнювати,
відповідати (на), ставити (задавати). Слово питання має значення, не
властиве слову запитання, — “положення, проблема, справа, які потребують
обговорення, вивчення, вирішення, дослідження, уваги і т. ін.”. У цьому
значенні воно утворює такі словосполучення:

актуальне/злободенне/національне/наукове питання;

розробка/вивчення/дослідження/аналіз/виклад/розгляд питання;

досліджувати/висвітлювати/аналізувати/розробляти/ставити

на голосування/розв’язувати питання.

Така сполучуваність не властива слову запитання.

Дієслова відзначати і зазначати об’єднуються значеннями “виділяти
позначкою”, “звертати увагу на щось”: відзначати/зазначати на полях,
промовець відзначив/зазначив. Слово відзначати має, крім зазначених, ще
два значення: 1. Вирізняти кого-, що-небудь похвалою, нагородою тощо
(відзначати переможців, відзначати цінним подарунком), 2, Здійснювати
певні заходи з приводу свята, події тощо (відзначати ювілей, відзначати
урочисту подію).

Пароніми банківський і банковий збігаються у значенні “який належить
банку, має причетність до нього”, але почасти розходяться в
сполучуваності: ми говоримо банківська (банкова) справа, банківська
(банкова) політика, банківські (банкові) операції, банківський
(банковий) документ, банківський (банковий) переказ, але тільки:
банківська система, банківський контроль, банківський службовець
(працівник).

Виділяються пароніми, що об’єднуються антонімічними зв’язками,
наприклад: адресат — адресант (той, кому адресується, надсилається лист,
телеграма тощо — той, хто надсилає кому-небудь лист, телеграму і т.
ін.); аверс (лицьовий бік медалі чи монети) —реверс (зворотний бік
монети чи медалі); еміграція — імміграція (масове переселення з
батьківщини в іншу країну — в’їзд іноземців у певну країну на постійне
або тривале проживання); персона ґрата (особа, кандидатура якої на
посаду дипломатичного представника схвалюється урядом країни, в якій її
мають акредитувати) — персона нон ґрата (особа, кандидатура якої на
посаду дипломатичного представника викликає заперечення уряду держави
перебування).

Пароніми можуть відрізнятися активністю вживання. Так, іменники напрямок
і напрям збігаються у всіх значеннях. Коли йдеться про лінію фізичного
руху на невеликих відстанях, то частіше вживається слово напрямок (вітер
змінних напрямків). Коли йдеться про заходи важливого
суспільно-політичного значення, що провадяться в широких масштабах, про
суспільну, наукову чи літературну течію, угруповання переважає іменник
напрям (основні напрями розвитку економіки, літературні напрями тощо).

Звукова подібність паронімів спричинює невмотивовані взаємо-заміни цих
слів. Саме тому необхідно з увагою ставитись до слів із схожим
звучанням, з’ясовувати відтінки їх значень. Перевірити значення
паронімів можна за тлумачним словником, спеціальним словником паронімів,
а також за довідником з культури української мови.

Значна частина паронімів використовується в офіційно-діловому стилі,
отже, розрізнення їх є актуальним і для ділової мови.

Синоніми

Важливим засобом урізноманітнення мовлення є використання синонімів (від
грецьк. synonymia — однойменність), тобто слів, у яких значення повністю
чи частково збігаються, як-от: метелиця, заметіль, сніговиця, завірюха,
хуртовина; байдужий, апатичний; двоєдушний, дволичний, лицемірний;
акцент, наголос, наголошування; асоціація, об’єднання, товариство,
спілка.

Група слів, об’єднаних синонімічними відношеннями, називається
синонімічним рядом. Наприклад, для позначення форми державного устрою,
побудованого на визнанні народу джерелом влади, на принципах рівності й
свободи, використовується синонімічний ряд демократія, народовладдя,
народоправство. Значення “який має лікувальні властивості” об’єднує в
синонімічний ряд прикметники лікарський, лікувальний, фармацевтичний,
медикаментозний, помічний,

У складі синонімічного ряду одне слово є основним, стрижневим, його
називають домінантою (від лат. dominans — панівний). Так серед синонімів
боржник, дебітор, довжник домінантою є боржник, у ряду вішалка, вішак,
вішало як стрижневе слово визначаємо слово вішалка. Домінанта у
словниках синонімів подається першим як семантично наимісткіше,
найуживаніше і стилістично нейтральне слово.

Синоніми поділяються на абсолютні (лексичні дублети), і відносні (чи
часткові). Абсолютні синоніми виявляють повний збіг значення, відносні
відрізняються одним чи кількома значеннями або від-

тінками значення. Абсолютними синонімами є, наприклад, слова лінгвістика
і мовознавство, кожне з яких означає науку про загальні закони будови і
функціонування людської мови. Ці слова є взаємозамінними, як і синоніми,
що вживаються на означення “скам’янілої смоли хвойних дерев”, — бурштин
і янтар.

Як приклад відносних синонімів наведемо слова екземпляр — примірник.
Вони збігаються у значенні “одиничний предмет з ряду тотожних,
однорідних”: 100 примірників (екземплярів) посібника. Лише слово
екземпляр вживається у значенні “представник якогось роду — тварин,
рослин” (рідкісний екземпляр жоржини), в якому воно не замінюється
словом примірник. Відносні синоніми інвентар і реманент об’єднуються
значенням “сукупність предметів, необхідних для якоїсь галузі
діяльності”, але словом реманент позначаються предмети, що
використовуються лише в сільському господарстві. Синоніми процент —
відсоток збігаються у значенні “сота частка числа, яке приймається за
ціле, за одиницю”. Тільки процент (причому переважно у формі множини)
вживається у значенні “дохід, який одержують на кожні сто грошових
одиниць капіталу або грошової суми, покладеної в ощадну касу або банк”.

Розбіжності у значенні спричиняють різну сполучуваність синонімів.
Розглянемо, наприклад, синонімічний ряд водій — шофер. Слова заміняють
одне одного, якщо йдеться про особу, яка працює на автомобільному
транспорті: водій автобуса — шофер автобуса, водій вантажівки — шофер
вантажівки, водій таксі — шофер таксі тощо. Слово шофер не може замінити
слово водій, якщо йдеться про керування іншими засобами пересування,
отже, єдино можливими є словосполучення: водій трамвая, водій
тролейбуса, водій танка тощо. Серед синонімів із значенням “добре
пристосований для користування” слова зручний, вигідний мають широку
сполучуваність, прикметник похватний вживається лише щодо предметів, які
можна взяти в руки, слова комфортабельний, комфортний звичайно є
означеннями назв приміщень та меблів. Різна сполучуваність може
виявлятися у неоднаковому керуванні синонімів залежними словами, як-от:
кохати, любити кого, умирати, пропадати, сохнути за ким; дорожити ким,
чим, цінувати, цінити кого, що; брак кого, чого, нестача, нестаток чого,
у чому, дефіцит чого, у чому, з чим, скрута з чим, яка, голод на що,
криза яка; опановувати що, оволодівати чим, освоювати що.

Крім значення, синоніми можуть відрізнятися емоційним забарвленням,
стилістичними особливостями (тобто закріпленістю за певними сферами чи
ситуаціями спілкування). Наприклад, у значенні “чоловік стосовно своїх
дітей” можуть вживатися слова батько і тато. Перше слово не має
функціональних обмежень, друге використовується переважно у
розмовно-побутовій мові. У синонімічному ряду зі значенням “негативна
ознака кого-, чого-небудь; те, що є невигідним, незручним для когось”
об’єднуються слова нейтральні (вада, недолік, хиба), книжні (дефект,
мінус) та розмовні (ґандж:, порок). Функціональними особливостями
відрізняються синоніми нейтрального слова індик: слово дундук є
розмовним, гиндик і тру-хан належать до діалектної лексики. У
синонімічному ряду зі значенням “іти вперед, напираючи на кого-небудь,
штовхаючи інших” нейтральні слова лізти, пхатися об’єднуються з
фамільярним пертися.

Синонімічний ряд можуть утворювати слова і словосполучення, наприклад:
лікарняний листок — листок непрацездатності — бюлетень; двоюрідний — у
перших — стриєчний (діал.); навколишнє середовище — довкілля; мер —
голова міськради (міськадміністрації).

Семантико-стилістичні особливості синонімів обов’язково враховуються при
їх використанні. Слова, що відрізняються відтінком розмовності,
вживаються лише у невимушеному розмовному мовленні. У текстах
офіційно-ділового та наукового стилю повинні використовуватися ті слова,
які забезпечують нейтральність викладу і допомагають найточніше
висловити думку. Наявність синонімів допомагає урізноманітнити мовлення,
уникнути повторення слів, найточніше висловити думки і почуття.

Список використаної літератури

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К.: Либідь, 1991.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів: Світ, 1990.

Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. — К.:
Артек, 1999.

Волощак М. Неправильно — правильно: Довідник з українського
слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2000.

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. — К.: А.
С. К., 2000.

Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. — К.: Видавничий
центр “Просвіта”, 2000.

Головач А. С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян.
— Донецьк: Сталкер, 1997.

Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного
слововживання. — К.: Рідна мова, 2000.

Гринчишин Д. Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. —
К.: Рад. шк., 1986.

Ділова українська мова: Навч. посіб. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / За ред. Н. Д.
Бабич. — Чернівці: Рута, 1996.

Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд. В. -Л.
Кулініченко. — К.: Український центр духовної культури, 1996.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019