.

Особливості науково-технічного перекладу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 10321
Скачать документ

Реферат на тему

Особливості науково-технічного перекладу.

Сюди відносяться тексти наукових статей, монографій, технічних описів.
Вони призначені дня фахівців у даній області знань.

Головні мовні засоби, що вимагають еквівалентної передачі в перекладі
тут наступні:

1. Семантика підмета.

2. Пасивні конструкції дієслова.

3. Перевага Present Indefinite.

4. Велика кільтість складних слів.

5. Виразна номінативність тексту – явна перевага іменників.

6. Велика кількість спеціальних термінів.

7. Еліптичний характер вираження думки.

Лексика загальнонаукового опису має наступні особливості:

1. Вона позбавлена емоційного забарвлення;

2. Її можна віднести до нейтрального варіанта сучасної письмової
літературної норми;

3. В ній широко розвинена синонімія («відіграє важливу роль» = «має
важливе значення»);

4. Наявність скорочень.

Комунікативне завдання наукового тексту – повідомлення нових зведень у
даній області знань. Науковий текст недоступний непосвяченим. Отже,
перекладачу необхідно «входження в тему», підвищення свого рівня
компетентності. Переклад здійснюється на рівні слова, а в деяких
складних словах – морфем.

Основні вимоги для перекладу науково-технічних текстів:

1. Точна передача тексту оригіналу

2. Сувора ясність викладання думки при максимально стислій і лаконічній
формі, що є лише в нашій мові.

3. Переклад повинен цілком задовольняти загальноприйнятим нормам
літературної мови

Терміни – це слова або словосполучення, що мають спеціальне, строго
визначене значення в тій чи іншій області науки і техніки. Щоб правильно
визначити їх значення, потрібно знати ту область науки і техніки, до
яких вони відносяться. Термін по можливості повинен бути точним і
стислим. Під точністю його розуміється здатність правильно
орієнтуватися.

Терміни поділяються на:

1. прості – circuit;

2. складні – flywheel (маховик); clock work (вартовий механізм);

3. термін-сполучення – circuit breaker – вимикач.

Неологізми в науково-технічному перекладі – це нові слова, що
з’являються в мові. Неологізм, проіснувавши якийсь час, або стає
загальновживаним словом, або зникає.

digital computer – цифрова обчислювальна машина

to radio-fix – визначити літак за допомогою радіосигналу

helo – гелікоптер

Конверсія – утворення нових слів із вже існуючих без усякої зміни їх
написання і вимови.

Motor – to motor

Двигун – працювати в режимі двигуна

Handle – to handle (керувати)

Layout – розташування

Те lay out – розміщати

Переклад назв технічних статей – це особливі труднощі. Їхні основні риси
в американців – особливий стиль., яскравість, помітна форма.,
експресивність лексичних і граматичних засобів, пропуски допоміжних
дієслів, союзів, артиклів, присутність скорочень. Звичайно це:

а. Назви у вигляді питання

Modernize? – чи варто реконструювати?

Why wash Aggregates? – питання промивання заповнювачів.

б. Назви у вигляді заяви або постановки питання

We give an Old Swimming Pool New Ideas – як передбачається
реконструювати старий плавальний басейн.

в. назви-вигуки

Dоn’t Get a Misfit! – не купуйте погане облалнання.

Rain Off the Roof! – відведення дощової води з дахів.

Специфіка науково-технічних текстів:

1. ряд застарілих зворотів, що включають архаїзми:

whereof- якого, про яке hereby – цим,

2. канцеляризми

above-said – вищевказаний

3. громіздкість речень.

Переклад патентів

Особливо відрізняються англійські від американських.

Англійські багаті:

1. складними прислівниками:

hitherto – дотепер

thereto – до даного моменту;

2. вираженнями типу:

We pray – ми молимо, просимо;

3. багаторазовим повторенням суті питання;

4. наявністю великої кількості дієприкметникових зворотів.

Деякі особливості перекладу науково-технічного тексту

Engineering technical terminology

Оскільки науково-технічний текст насичений термінами, що несуть основне
навантаження, ми розглянемо питання термінології трохи докладніше,

У звичайній мові слова, як правило, полісемантичні, тобто вони передають
цілий ряд значень, що можуть розходитися часом досить широко. Візьмемо
для приклада суму значень слова table, що концентруються навколо
стрижневого поняття “площина”:

стіл скрижаль

дошка таблиця

плита табель

дощечка плоскогір’я

Поряд з цим, слово table володіє і рядом переносних значень, що
зберігають відомий, хоча і більш віддалений, зв’язок зі стрижневим
поняттям:

суспільство за столом

їжа (те, що подається на стіл)

напис на плиті

Така багатозначність слів у загальнолітературній мові є фактором, що
свідчить про багатство мовних образотворчих засобів.

Лексична багатозначність додає мові гнучкість і жвавість і дозволяє
висловлювати найтонші відтінки думки.

Інакше обстоїть справа в науково-технічній мові; у неї головною вимогою
виявляється гранична точність вираження думки, що не припускає
можливості різних тлумачень.

Тому основною вимогою, пропонованою до терміна, стає однозначність,
тобто наявність тільки одного, раз і назавжди встановленого значення.

Фактично далеко не всі терміни задовольняють цій вимозі навіть у межах
однієї спеціальності, наприклад:

engine машина, двигун, паровоз

oil олія, мастильний матеріал, нафта

Це обставина, звичайно, представляє відоме ускладнення для точного
розуміння тексту й ускладнює роботу перекладача. Які джерела виникнення
англійської науково – технічної термінології?

Найбільшу групу складають терміни, запозичені з іноземних мов, чи штучно
створені вченими на базі, головним чином латинської і грецької мов, по
мірі розвитку науки і техніки і появи нових понять.

Так, наприклад, у 1830 році з’явилася назва нової інертної речовини
paraffin від латинського parum affinis, тобто мало торкаючийся (з іншими
речовинами).

У 1850 р. Либих створив нове з’єднання шляхом окислювання спирту. Він
назвав його aldehyde, з’єднавши перші частини латинських слів:

alcohol dehydrogenatum

Іноді виникали і гібридні утворення такі як: haemoglobin від грецького
haima кров і латинського globus куля.

Особливо багато термінів з’явилося в Англії в XVIII і XIX століттях у
період бурхливого розвитку наук, при цьому частина термінів з мови
вчених стала проникати в загальнолітературну мову і зробилася загальним
надбанням. До таких слів відносяться:

dynamo, barograph, ozone, centigrade, cereal, gyroscope, sodium,
potassium та ін.

У XX столітті виникли такі новотвори, як:

penicillin, hormone, isotope, photon, positron, radar,
biochemistry,cyclotron і т.і.

Ці терміни швидко стали загальнозрозумілими завдяки тісному зв’язку
новітніх наукових відкриттів з повсякденним життям.

Усе-таки потрібно відзначити, що основна маса науково-технічної
термінології продовжує залишатися за межами загальнолітературної мови і
зрозуміла лише фахівцю даної галузі знання. Друга по величині група
термінів являє собою загальнолітературні англійські слова, які
вживаються в спеціальному значенні. Наприклад:

jacket куртка і;разом з тим –кожух

jar глечик і конденсатор

to load навантажувати і заряджати

При цьому зустрічається вживання одного слова в різних спеціальних
значеннях, в залежності від галузі знання; слово pocket кишеня,
наприклад, має наступні спеціальні значення:

повітряна яма (в авіації)

оточення (у військовій справі)

мертва зона (у радіо)

гніздо родовища (у геології)

кабельний канал (в електротехніці)

У структурному відношенні всі терміни можна класифікувати таким
способом:

а) Прості терміни типу: oxygen, resistance, velocity.

б) Складні терміни, утворені шляхом словоскладання. Складові частини
такого терміна часто з’єднуються за допомогою сполучного голосного:

gas + meter = gasometer

При цьому іноді відбувається усікання компонентів:

e

®

ooooooooooonoiaaaaaaaaaaaa

oooooooooooooooooooooooooooo

-f-.N¶$ & p Oe $!D!x!?!I!8″^”–”1/4″oe”
#\#?#*$,$?$Ue$o%oooooooooooooooooooooooooooo

??????дин з компонентів визначає інші:

direct current постійний струм

barium peroxide перекис барію

Нерідко атрибутивний елемент сам виражений словосполученням, що
представляє собою семантичну єдність. Це єдність орфографічно часто
виражається написанням через дефіс:

low-noise penthode малошумный пентод

doubling-over test іспит на згиб

г) Абревіатура, тобто буквені скорочення словосполучень:

.e.rn.f. = electromotive force – електрорушійна сила

Скороченню може піддатися частина словосполучення:

D.C. amplifier = direct current amplifier підсилювач постійного струму

д) Складові скорочення, що перетворилися в самостійні слова:

loran (long range navigation) система далекої радіонавігації “Лоран”

radar (radio detection and ranging) радіолокація

е) Літерні терміни, у яких атрибутивна роль доручається визначеній
букві внаслідок її графічної форми:

Т – antenna Т-подібна антена

V – belt клиноподібний ремінь

Іноді ця буква є лише умовним, невмотивованим символом:

X-rays рентгенівські промені

При перекладі термінів ми можемо зустрітися з наступними моментами:

а) Частина термінів, що мають міжнародний характер, передається шляхом
транслітерації і не має потребу в перекладі:

antenna антена

feeder фідер

blooming блюмінг

б) Деякі терміни мають прямі відповідності в російській мові і
передаються відповідними еквівалентами:

hydrogen водень

voltage напруга

в) Відома частина термінів при перекладі калькирується, тобто
передається за допомогою російських слів та висловлювань, дослівно
відтворюючих слова та висловлювання англійської мови:

single-needle instrument Однострілочний апарат

superpower system надпотужна система

г) Нерідко трапляється, що словник не дає прямої відповідності
англійському терміну. У цьому випадку перекладач повинен вдаватися до
описового перекладу, що точно передає зміст іншомовного слова в даному
контексті:

video-gain регулювання яскравості оцінок від відбитих сигналів

combustion furnace піч для органічного аналізу

wall beam балка, покладена уздовж поперечної стіни

При перекладі термінів слід по можливості уникати вживання іншомовних
слів, віддаючи перевагу словам російського походження:

промисловість замість індустрія

сільське господарство замість агрикультура

повний опір замість імпеданс і т.і.

Оскільки характерною рисою терміна є чіткість семантичних меж, він має
значно більшу самостійність стосовно контексту, чим звичайні слова.

Залежність значення терміна від контексту виникає лише при наявності в
ньому полісемії, тобто якщо в даній області знання за терміном
закріплено більш одного значення.

Pecularities of translation of technical text

У той час як основні труднощі перекладу художньої прози полягають в
необхідності інтерпретації намірів автора, тобто в передачі не тільки
зовнішніх факторів, але й у збереженні психологічних та емоційних
елементів, закладених у тексті, задача, що стоїть перед перекладачем
науково-технічного тексту, позбавленого емоційного фарбування,
виявляється більш простою – точно передати думку автора, лише по
можливості зберігаючи особливості його стилю.

Для того щоб правильно зрозуміти науково-технічний текст, треба, як уже
вказувалося раніше, добре знати даний предмет і зв’язану з ним
англійську термінологію.

Крім того, для правильної передачі змісту тексту російською мовою
потрібно знати відповідну російську термінологію і добре володіти
російською літературною мовою.

Переклад за допомогою словника незнайомих однозначних термінів типу
oxygen, ionosphere, не представляє ускладнень.

Інакше обстоїть справа, коли одному англійському терміну відповідає
декілька російських, наприклад:

Switch вимикач

перемикач

комутатор

У цьому випадку свідомий вибір аналога може диктуватися лише добрим
знанням даного предмету. Візьмемо речення:

Most of the modern radio-transmitters can communicate both telegraph

and telephone signals.

Перекладач, докладно не знайомий з радіосправою та відповідною
росіійською термінологією, переклав би це речення так:

Більшість сучасних радіопередавачів може посилати як

телеграфні, так і телефонні сигнали.

Однак, технічно грамотний переклад повинен бути наступним:

Більшість сучасних радіопередавачів може працювати як у телеграфному,
так і в телефонному режимі.

Основні риси російського науково-технічного стилю наступні:

стругаючи ясність викладу

чіткість визначень

лаконічність форми

При перекладі англійського тексту перекладач повинен повно і точно
передати думку автора, формуючи її у форму, властиву російському
науково-технічному стилю й аж ніяк не переносити в російський текст
специфічних рис англійського оригіналу.

Для ілюстрації зупинимося на деяких стилістико-граматичних особливостях
англійського тексту, далеких від стилю російської науково-технічної
літератури:

а) В англійському тексті переважають особисті форми дієслова, тоді як
російському науковому стилю більш властиві безособові чи
невизначено-особові обороти.

б) В англійських текстах описового характеру нерідко вживається
майбутній час для вираження звичайної дії.

Керуючись контекстом, варто перекладати такі речення не майбутнім, а
теперешнім часом, іноді з модальним відтінком:

The zinc in the dry cell аccumulates a great many excess electrons
which will move to the carbon electrode. Цинк у сухому елементі

акумулює велике число

надлишкових електронів, що рухаються до вугільного електрода.

Fig. 10 gives a drawing of a bulb; the filament will be seen in the
centre. На мал. 10 приводиться креслення електричної лампи; нитка
розжарення видна в центрі.

в) В англійських науково-технічних текстах особливо часто зустрічаються
пасивні обороти, тоді як у російській мові пасивний стан вживається
значно рідше.

Отже, при перекладі, ми нерідко повинні звертатися до заміни пасивних
конструкцій іншими засобами висловлювань, більш властивими російській
мові.

Речення

This question was discussed at the conference.

можна перекласти слідуючими способами:

Це питання було обговорено на конференції.

Це питання обговорювалося на конференції.

Це питання обговорювали на конференції.

Конференція обговорила це питання.

г) Автори англійської науково-технічної літератури широко використовують
різні скорочення, що зовсім невживані в російській мові, наприклад:

d.c. (direct current) постійний струм

а.с. (alternating current) перемінний струм

s.a. (sectional area) площа поперечного переріза

b.p. (boiling point) крапка кипіння й ін.

Такі скорочення в перекладі повинні розшифровуватися і даватися повним
позначенням.

д) Деякі слова чи висловлювання в англійському тексті містять далеку
нашій мові подобу. При перекладі вони повинні замінятися аналогами,
тобто висловлюваннями відповідними за змістом, але більш звичайними для
російського тексту, наприклад:

We have learned to manufacture dozens of construction materials to

substitute iron.

Замість dozen дюжина в російській мові звичайно в таких випадках
вживається слово десяток, тому це речення ми перекладаємо:

Ми навчилися робити десятки будівельних матеріалів,заміняючих залізо.

Література:

Стрелковський Г.М. Латишев Л.Г. “Научно-технический перевод”, -М., 1980.

Чебурашкін Н.Д. “Технический перевод в школе”, – М., 1976.

Карабан В. “переклад англійської наукової і технічної
літератури” (ч 1,2), Нова книга. 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020