.

Натуралізм в мовознавстві. Натуралістична концепція А. Шлейхера. (Класифікація мов по Шлейхеру. Лінгвістична система В. фон Гумбольдта) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 15200
Скачать документ

Реферат на тему

Натуралізм в мовознавстві. Натуралістична концепція А. Шлейхера.
(Класифікація мов по Шлейхеру. Лінгвістична система В. фон Гумбольдта)

Виникнення натуралізму в мовознавстві відноситися до середини XIX в. і
пов’язано з бурхливим розвитком в Європі природних наук. Елементи
натуралістичного підходу до мови містяться вже в роботах В. фон
Гумбольдта і Ф. Боппа, які застосовують термін «організм» і по
відношенню до мови. Але тільки у представників натуралістичного напрямку
цей термін одержує яскраво виражене природнонаукове забарвлення.
Натуралістична концепція мови знаходить своє відображення в тому або
іншому ступені в роботах німців Моріца Раппа (1803-1883) («Фізіологія
мови», «Порівняльна граматика як природна наука» і ін.), Макса Мюллера
(1823-1900) («Лекції з науки про мову»), американця Вільяма Уїтні
(1827-1894) («Життя і зростання мови») і інших лінгвістів. Найбільш
виразно натуралізм як філософія мови сформульований в працях німецького
мовознавця Серпня Шлейхера (1821-1868). З його ім’ям пов’язано не тільки
оформлення індоєвропеїстики в особливу науку, але і застосування
природнонаукового методу в дослідженнях мови.

А. Шлейхер разом з мовознавством вивчав філософію і ботаніку, що наклало
відомий відбиток і на його погляди. З 1846 р. він доцент в університеті
в Бонні, з 1850 р. викладає в Празі, а з 1857 р. – в Ієнському
університеті. В 1858 р. був вибраний іноземним членом-кореспондентом
Російської Академії наук. Шлейхер був різностороннім лінгвістом, він
займався германськими, слов’янськими і балтійськими мовами в
порівняльно-історичному і типологічному аспектах. В 1852 р. виходить
його «Морфологія церковнослов’янської мови», в 1856 р. «Литовська
граматика». В 1861-1862 рр. була видана головна праця Шлейхера
«Компендій порівняльної граматики індогерманських мов», в якій
підведений підсумок порівняльному вивченню індоєвропейських мов за
минулі півстоліття.

З ім’ям Августа Шлейхера пов’язаний другий період розвитку
порівняльно-історичного мовознавства. В своєму «компендіумі» Шлейхер
уточнює і удосконалює дослідницькі прийоми, розширяється наукова
проблематика компаративістики. Шлейхер створює теорію родовідного
дерева, в якій головну роль відіграє поняття прамови або мови предків
(Uhrsprache). (Це поняття було введено Шлейхером і потім піднято на щит
іншими компаративістами). З прамови виходять мови, які утворюють мови,
які утворюють мовний ряд, або мовне дерево, що поділяється на мовні
родини, або мовні гілки. Теорія А. Шлейхера зробила величезний вплив на
розвиток порівняльно-історичного мовознавства, її відгомони відчуваються
у ряді сучасних досліджень. Один з найвагоміших результатів
компаративістики є створення генеалогічної класифікації мов світу.
Сучасне порівняльно-історичне мовознавство і його останні досягнення в
значній мірі характеризуються відкриттям нових мовних матеріалів,
розширенням предмету і методів дослідження.

Що ж до іншої ідеї Шлейхера, ідеї відновлення прамови в його первинній
формі, то вона виявилася менш плідною. І хоча все порівняльно-історичне
мовознавство 19 століття надихнуло цією ідеєю Шлейхера, нині вона
визнана ненауковою і, тому, не має можливості бути реалізованою.
Відновлення прамови визнано неможливим. Але Шлейхер поставив перед собою
таку мету і написав байку прамовою і переклав її на іншими мовами
(старогрецькою, латинською, литовською і ін.) Шлейхер вважав, що в
індоєвропейській прамові була незначна кількість голосних звуків (три)
а-і-у + цілий ряд дифтонгів. Приголосних 9. Для ряду дзвінких був ряд
придихових + деякі сонорні і щільові. Таким звуковим складом володіла
прамова в той період, коли вона повинна була розпастися на мови – гілки.

Щлейхер вважає, що в найглибших глибинах звуковий склад був ще простішим
(не було дифтонгів і придихових). Що стосується морфології, то в
морфологічній системі було 2 класи слів: іменник і дієслово, а в
структурі форм були лише корінь + суфікс (префіксів не було). Див.
теорію аглютинації Боппа, яку повністю розділяє Шлейхер.

Звичайно, ідея Шлейхера про відновлення прамови не реальна, але саме
реконструкція стала основним ядром порівняльної граматики. Цей метод
став потім широко застосовуватися мовознавцями. Але Шлейхер ще не
пройнявся ідеєю абсолютної строгості звукових законів. Багато його
реконструкцій страждають свавіллям.

Теорія родовідного дерева

Спочатку прамова стала членуватися на діалектні зони, які стали
виділятися як самостійні мови. Розчленовування прамови Щлейхер утілив в
родовідному дереві. Процес розпаду прамови двоякий. Прамова членується
на дві великі зони: північний ареал германо-балто-слов’янські мови і
арио-італо-греко-кельтський ареал. Потім у середині кожного з ареалів
відбувається розчленовування на 2 гілки. Гермаино-балто-слов’янські
членуються на германські і балто-слов’янські мови. В південній гілці
виділяються арійська і італо-греко-кельтські мови. Потім
балто-слов’янські поділяються на балтійські і слов’янські;
італо-греко-кельтські – на італо-кельтські і греко-албанська мову. На
підтвердження цього розчленовування наводиться конкретний мовний
матеріал. Мови, що належать до однієї гілки в усіх відношеннях ближче
одна до одної, ніж до мов інших гілок. Ця схема родовідного дерева
відіграла велику роль у розвитку європейського мовознавства. З іншого
боку, вона найчастіше критикувалася. Коли склалося
порівняльно-граматичне орієнтування на лінгвістичну географію,
відбувалося повне перегруповування всередині цих родовідних гілок.
Дерево хиталося. Висувалися нові концепції, які потім теж
спростовувалися новими концепціями. Ця проблематика залишається і
сьогодні.

В області славістики Шлейхер створював всі теорії, роблячи висновки з
ідей германо-балто-слов’янської єдності. У нього маса публікацій, що
стосуються цього питання. Було заплановано написання порівняльної
граматики слов’янських мов, створення етимологічного словника
слов’янських мов.

Коли він приступив до здійснення цього задуму, він знайшов білі плями.
Не було жодних відомостей про тих слов’ян, які жили на Ельбі (про
полабів). Через деякий час він уже створює полабську граматику (1871 р.)

Щлейхер помер дуже рано. Йому не вистачило життя на здійснення всіх
своїх задумів.

У Шлейхера була широка загальнотеоретична підготовка. Він займався
філософією, пізніше ботанікою. Він вважав, що завдяки заняттям з
ботаніки він здобув дослідницьку вправність. З іншого боку, ці заняття
вплинули на нього як на творця натуралістичного мовознавства.

Разом з ім’ям Щлейхера згадують ім’я Макса Міллера. Шлейхер вважав, що
мовознавство належить до природних наук, тому що в його основі лежить
метод-експеримент. Він вважав, що область природних наук цілком чітко
визначається таким аргументом. В них панують закони, незалежні від волі
людей. А в історичних науках закони, так чи інакше, піддаються впливу
волі людей.

Методи природних наук виключають суб’єктивізм.

Такий розподіл наук на історичні і природні більш ніж суперечний.

Власне мовознавство він поділяв на філологію й лінгвістику. Область
філології пов’язував з літературними пам’ятками. А лінгвістика вивчає
мову незалежно від літературних пам’яток. Це безпосереднє спостереження
мови, мовлення. Якщо філологію можна віднести до історичних наук, то
лінгвістику до природних наук, вважав Шлейхер. Лінгвіст по Шлейхеру дуже
схожий на зоолога, для якого дуже важливо спостерігати експеримент. Як
зоолог не може обмежитися вивченням однієї будь-якої особини, так
лінгвіст не може обмежитися вивченням однієї мови.

Класифікація мов за Шлейхером

Шлейхер виділяв 3 типи мов:

1) ізолюючі;

2) аглютинативні;

3) флективні.

Полісинтетичні мови у нього відсутні. Він намагається дати
обґрунтовування такому розподілу з погляду того, як пов’язано між собою
значення і відношення. Значення може бути виражено тільки в корені, а
ось відношення може виражатися по-різному. В корнеізолюючих мовах
відношення не виражається звуковим способом. Воно виражається особливим
розташуванням коренів по відношенню один до одного. Наприклад,
китайський, бірманський і т.д.

Аглютинативні мови. В них теж є корені, несучі значення і є афікси, які
виражають відносини. Афікси стоять десь на шляху між самостійними
словами і закінченнями (тюркські).

Флективні відрізняються від інших типів тим, що в них відносини
передаються за допомогою внутрішньої флексії. В них вираження і
значення, і відношення відбувається всередині самого слова.

В першому типі мов слово можна порівняти з кристалом, в другому з
рослиною, в третьому слово – цельнофункціонуючий організм тварини. Явна
тенденція уподібнити мову організму. Але ще яскравіше натуралізм
виявляється в питаннях розвитку мови. Шлейхер вважав, що ці три типи мов
хронологічно слідують один за одним.

Шлейхер розглядає мову як природний організм. «Мови, ці утворені зі
звукової матерії природні організми, до того ж найвищі з усіх,
проявляють свої властивості природного організму не тільки в тому, що
всі вони класифікуються на роди, види, підвиди і т.ін., але і в тому, що
їх зростання відбувається по певним законам» (39, 95, ч. I). Мови
виникли природним шляхом, незалежно від людської волі. Воля людини
безсила змінити що-небудь в мові, як не може вона змінити і будови
людського організму, тому закони мови об’єктивні і зовнішні відносно
людини, як і закони природи. Шлейхер підкреслює, що закони, встановлені
Дарвіном для видів тварин і рослин, в головних своїх рисах
застосовуються і до організмів мов. Саме ці загальні закономірності
ріднять мови з іншими породженнями природи, роблять мови природними
організмами.

Такий погляд на мову приводить Шлейхера до розмежування мовознавства і
філології. Мовознавство, що вивчає мову як природне формування, складає
частину природної історії людини. Мовознавець у Шлейхера виступає в ролі
природодослідника, який відноситься до мов так само, як ботанік до
рослин: естетична і практична оцінки рослини для ботаніка байдужі, він
повинен вивчити лише закони будови і розвитку рослинних організмів.
Філологія ж має справу з історією, яка починається там, де виявляється
вільна воля людини. Об’єкт філології – створені людьми літературні
тексти, письмові пам’ятки. Вона знаходить матеріал лише там, де є
література, тому не може, наприклад, існувати філологія у неписьменних
американських індійців. І, навпаки, для мовознавства мови і діалекти
неписьменних народів викликають величезний інтерес. Філологічний аналіз
і коментар текстів, на думку Шлейхера, схильний до суб’єктивізму
дослідника. Разом з тим є області, де філологія і мовознавство
змикаються, наприклад, синтаксис. У ньому панують об’єктивні закони, а з
іншого боку, певну роль відіграють і суб’єктивні обставини, такі, як
воля людей.

>oooooooooooccccccccccccccc

«oooooooooooooooooooooooooooo

видів. Він вважає, що розділення і підрозділи в області мов, по суті,
такого ж роду, як і в царстві природних організмів. «З племен мов, нам
добре відомих, ми так само складаємо родоводи, як це прагнув зробити
Дарвін для видів рослин і тварин», – пише він (39, 117, ч. 1). На його
думку, види одного роду ми називаємо мовами, підвиди – діалектами;
різновидам відповідають місцеві говори, окремим особам – образ вираження
окремих людей, тобто індивідуальна мова. При цьому походження і зміна
мов, появу нових форм з колишніх в мові встановлювати легше, ніж у сфері
організмів тварин і рослин. Цьому сприяє наявність письмових пам’яток,
завдяки яким історію деяких мов і родин мов можна простежити більш ніж
протягом двох тисячоліть.

Ґрунтуючись на дарвінівській теорії, Шлейхер прагне встановити загальні
закони виникнення і розвитку мови. Він вважає, що як органічний світ
розвинувся з одноклітинних організмів, так і всі мови світу ведуть своє
походження від таких найпростіших форм, в яких ще не виражені ні
дієслова, ні іменники, ні відмінювання, ні відміни. Шлейхер встановлює
«для всіх мов однакове походження за формою »: всі мови світу походять
від простого кореня, який відрізняється звуковим матеріалом і значенням
для людей, що живуть в різних природних умовах. В процесі еволюції мови
пройшли шлях розвитку від найпростіших структур до найвищого ступеня
зростання. Підкреслюючи близькість мови до природних організмів, Шлейхер
відмічає: «…життя мови не відрізняється істотно від життя всіх інших
живих організмів – рослин і тварин. Як і ці останні, вона має період
зростання від найпростіших структур до складніших форм і період
старіння, в який мови все більше відділяються від досягнутого найвищого
ступеня розвитку, і їх форми зазнають втрат» (39, 114, ч. I). У своїй
класифікації мов Шлейхер відмовляється від гумбольдтовського розподілу
мов на чотири типи і повертається до шлегелевського розподілу мов на три
класи, що відображає три ступені розвитку мови: ізолюючі, аглютинативні
і флективні. Ізолюючі, або односкладові, мови є першим ступенем
розвитку, з них розвинувся аглютинативний тип мов, а з нього сформувався
найвищий тип мови – флективний. Для цих ступенів розвитку мов Шлейхер
знаходить аналогію в природі, де кристал, рослина і тварина відповідають
різним епохам розвитку Землі.

А. Шлейхер поширює на мову положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна про
боротьбу видів за існування. Як в рослинному і тваринному світі, де
перемагають найпристосованіші, життєстійкі види, в боротьбі мов, на
думку Шлейхера, перемагають мови, що знаходяться на вищому ступені
розвитку, тобто флективні мови. Він вважає, що «на даному етапі життя
людства переможцями в боротьбі за існування виявляються переважно мови
індогерманського племені; розповсюдження їх безперервно продовжується, а
багато інших мови ними витиснені» (39, 121, ч. 1).

Еволюційна теорія мови А. Шлейхера випробувала на собі сильний вплив
філософської системи Гегеля. Як відомо, у Гегеля першопричиною розвитку
всього є дух, його діяльність. Доки дух перебуває в природі, вона
розвивається, сповнена творчих можливостей. Коли ж припиняється інобуття
духу, він покидає природу і повертається до себе, природа перестає
розвиватися, відбувається поступове руйнування і відмирання вже існуючих
форм. Те ж саме Шлейхер спостерігає і в мові. У перший, доісторичний
період життя людини «дух зв’язаний у звуці» і відбувається мовне
творення у всьому різноманітті його форм. Після того, як дух
повертається до себе в історії людства, він вже не створює нових мов;
природа, сповнена творчої потенції в попередній період, знижується до
відтворювання. В цей період звуки мови «зношуються», виникають
різноманітні асиміляції, звукові викривлення, зникає багатство форм,
проявляється тенденція до спрощення. Після видалення творчого духу з
мови на нього починають впливати фізичні закони, мова лише
відтворюється, дряхліє, її виродження стає все більш помітним.

Таким чином, заслугою натуралістичного напрямку в мовознавстві є
порівняння мови з живим організмом, що сприяло ствердженню системного
погляду на мову, як об’єкт, що володіє власною структурою і законами
свого розвитку, до яких застосовні точні методи природних наук. Шлейхер
сформулював і висунув ряд наукових положень, які згодом були підхоплені
лінгвістичними напрямками: проблема мовної типології, проблема прамови і
родовідного дерева індоєвропейських мов, питання про генетичне і
географічне варіювання мов. Біологічний підхід до мови знаходить свій
подальший розвиток у сучасному мовознавстві, дослідженнях природи
структурного ізоморфізму генетичного коду і природної мови.

Лінгвістична система Вільгельма фон Гумбольдта

Ім’я Гумбольдта знаменує собою появу загального мовознавства. Це ім’я,
яке прикрашає мовознавство першої половини 19 століття. Гумбольдта
неможливо віднести до жодної лінгвістичної школи. Він має абсолютно
особливе положення. Від нього починається абсолютно інша лінія в
мовознавстві. Сама його лінгвістична система є якісно новим етапом в
розвитку науки про мову. Вперше в історії мовознавства він використовує
всі знання, які мала в своєму розпорядженні лінгвістична наука того
часу. Він зміг створити дуже струнку теорію, обґрунтувавши багато
теоретичних питань: внутрішній склад мови, зв’язок мови з мисленням і
суспільне функціонування організму мови. Всі ці питання складають
проблематику мовознавства і сьогодні. Він був дуже освіченою людиною,
займався державною діяльністю. Завдяки своїм фундаментальним знанням,
він прийшов до лінгвістики. Володів величезною кількістю мов. Він сам
об’їздив всі кути земної кулі і міг сам перевірити всі знання, що були в
його розпорядженні. Гумбольдт чудово орієнтувався в тому, як
розвивається порівняльно-історичне мовознавство. Він листувався з
Боппом, Гріммом. Він високо оцінював успіхи порівняльно-історичного
мовознавства, але вважав, що крім збирання і осмислення фактів мов,
потрібно замислитися над загальними проблемами. Він став засновником
загального мовознавства або основним філософом мови.

Концепція системи мови висловлена в одній праці, що містить три томи і
що вийшла в 40-е роки 19 століття «Про мову каві на острові Ява». Перший
том є теоретичним вступом, який має власний заголовок і який було потім
видано окремою книгою «Про відмінності в будові людських мов і про вплив
цих відмінностей на духовний розвиток людства». Цей вступ складає понад
400 сторінок. Саме він відображає концепцію мовознавства Гумбольдта.
Гумбольдт має велику кількість праць, конкретних лінгвістичних робіт, що
торкаються проблем окремих мов. Список його робіт починається з докладу
в Берлінській АН «Про порівняння вивчених мов, стосовно різних етапів їх
розвитку». Цей доклад цікавий тим, що тут охоплюється велика кількість
мов. Висловлюється думка про необхідність типологічного підходу до
вивчення мов. Зазначено опорні моменти, які повинні братися до уваги при
типологічному вивченні мов.

Він набагато випередив можливості свого часу і передбачив, в якому
напрямку буде розвиватися лінгвістика в майбутньому. Він вважав, що в
мовознавстві разом із порівняльно-історичною можуть існувати інші
області, які розвиватимуться за іншими методами.

В цьому докладі Гумбольдт намітив круг лінгвістичної проблематики,
обкреслив межі лінгвістики.

А вінцем його діяльності є вже згадана праця «Про мову каві на острові
Ява». Гумбольдт представив мови враховуючи розвиток їх ладу як основи
для розвитку людського духу і показав їх взаємний вплив.

Коли йдеться про теоретичну концепцію Гумбольдта, то часто сперечаються
про те, до яких філософських побудов примикає його теоретична концепція.
В першу чергу називають ідеалістичну філософію Канта. Вважається, що
основні теоретичні посилки філософії Канта прямо і безпосередньо
відображені в теорії мови Гумбольдта. Антиномії Канта. Спроба розуму
дати теоретичну відповідь на питання про те, що таке світ призводить до
відповідей – формулювань, які виявляються суперечливими.

Це і є вчення Канта про антиномії чистого розуму. У Гумбольдта спроба
розуму відповісти на питання, що таке мова, призводить до суперечливих
відповідей. Тут простежується паралелізм теорії Гумбольдта з філософією
Канта.

Суперечливі властивості мови Гумбольдт намагається сформулювати у
вигляді антиномій, тобто суперечностей між двома положеннями, що взаємо
виключають одне одного, кожне з яких визнається доказовим. До
найважливіших антиномій мови В. фон Гумбольдта відносяться наступні.

Антиномія мови як діяльності і як продукту діяльності. По своєму єству
мова є вираз діяльності духу, він не «продукт діяльності (ergon), а
діяльність (energeia)». На думку Гумбольдта, мову не можна представляти
раз і назавжди готовим матеріалом, який можна перечитати у всій його
кількості і засвоїти мало-помалу: його слід представляти тим, що вічно
відроджується за певними законами. Мова є щось постійне і в кожний даний
момент скороминуще. З іншого боку, кожне покоління отримує від
попереднього мову вже в готовому вигляді як результат, продукт
діяльності народного духу. В цих готових формах міститься все для
оновлення мови і вічного руху духу в результаті людської творчості.

Антиномія мови і мислення. Гумбольдт всіляко підкреслює нерозривну
єдність мови і мислення: мова є орган, який створює думку; мова прагне
перетворити звук на висловлювання думки; без мови неможливе утворення
понять; слово є індивідуальна фізіономія поняття; слово є єдністю звуку
і поняття і т. ін. Разом з тим дух людини, який втілився в поняття,
постійно прагне звільнитися від уз мови, оскільки слова утрудняють
внутрішню свободу духу, думки, ставлячи їх в певні рамки.

Антиномія об’єктивного і суб’єктивного в мові. По Гумбольдту, мова по
відношенню до пізнаваного суб’єктивна, по відношенню до людини вона
об’єктивна. Мова має самостійне буття, по суті вона не залежить від
окремих осіб, хоча дійсне життя і отримує лише у вживанні її людьми.
Мова належить мені, зазначає Гумбольдт, тому що я відтворюю її власною
діяльністю.

ЛІТЕРАТУРА:

Геруцький Л. “Общее языкознание”. Мінск, 2001р.

Реформатський А.А. “Введение в языкознание”. – М., 2000р.

Березін К.С., Головін А.К. “Общее языкознание”. – М., 2000р.

Головін А.К. “Введение в языкознание”. – М., 1975р.

Кодухов К.В. “Введение в языкознание”. – М., 1976р.

Зубкова Л.Г. “Язык как форма. Теория и история языкознания”. – М.,
1999р.

Гумбольдт фон В. “Избранные труды по языкознанию”. – М.: Прогрес, 1984р.

Єьмслев Л. “Полегомены к теории языка// Новое в лингвистике”. Вип.I ,
М.: Видавництво ін. літ., 1960р.

Жирмунський В.М. “Общее и германское языкознание”. – Л.: Наука, 1976р.

Сепір Е. “Избранные труды по языкознанию и культурологии”. – М.:
Прогрес, 1993р.

Солнцев В.М. “Язык как системно-структурное образование”. – М.: Наука,
1971р.

Сосюр Ф. “Труды по языкознанию”. М.: Прогрес, 1977р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020