.

Мова культури (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 9767
Скачать документ

Реферат на тему

Мова культури

Мовою культури в широкому змісті цього поняття ми називаємо ті
засоби, знаки, форми, символи, тексти, що дозволяють людям вступати в
комунікативні зв’язки один з одним, орієнтуватися в просторі культури.
Мова культури – це універсальна форма осмислення реальності, у яку
«організуються всі знову виникаючі чи вже існуючі представлення,
поняття, образи й інші подібного роду значеннєві конструкції (носії
змісту)».

Глибинні зміни, що відбуваються в суспільстві, загострення
геополітичної і суспільно-політичної ситуації, протиріччя, що пронизують
нашу епоху, ведуть, по суті, до зміни типу культури. У періоди, коли
«розпадається зв’язок часів», завжди актуалізується проблема розуміння.
Як відзначав Г.-Г. Гадамер, «вона устає всякий раз, коли терплять крах
спроби установити взаєморозуміння між регіонами, націями, блоками і
поколіннями, коли виявляється відсутність загальної мови і ключові
поняття, що ввійшли в звичку, починають діяти як подразники, що лише
зміцнюють і підсилюють протилежності і напруги».

Прискорення історії до кінця XX століття, а отже, і більш швидке
відновлення мови також вносять перешкоди у взаєморозуміння поколінь.

Термін «розуміння» використовується в двох змістах: як фактор
інтелектуальний, пізнавальний, але і як співпереживання, вчувствование.
Складність розуміння обумовлена тим, що сприйняття і поводження
детерминированы стереотипами – ідеологічними, національними, становими,
половими, сформованими в людини з дитинства. Розуміння апперцептивно,
тобто нова інформація асимілюється шляхом співвіднесення з тим, що уже
відомо, нове знання і новий досвід включаються в систему знання, уже
наявного, на цій основі відбувається добір, збагачення і класифікація
матеріалу.

Отже, проблема мови культури – це проблема розуміння, проблема
ефективності культурного діалогу як «по вертикалі», тобто діалогу між
культурами різних епох, так і «по горизонталі», тобто діалогу різних
культур, що існують одночасно, між собою.

Самі серйозні труднощі укладені в перекладі змістів з однієї мови на
інший, кожен з який має безліч семантичних і граматичних особливостей.
Не випадково в науці сформувалася крайня точка зору, відповідно до якої
змісти настільки специфічні для кожної культури, що взагалі не можуть
бути адекватно переведені з мови на мову. Погоджуючись з тим, що іноді
дійсно важко передати зміст, особливо якщо мова йде про унікальні
добутки культури (багато хто з нас зіштовхувалися з подивом із приводу,
наприклад, геніальності А.С.Пушкіна, висловлюваними іноземцями, що
читали його тільки в перекладах), помітимо, що не настільки вуж
безрезультатні спроби виявити універсальні людські концепти, що
представляють собою психічні феномени внутрішнього світу людської думки.
Ці спроби починалися ще великими філософами-раціоналістами XIX століття
– Р.Декартом, Б.Паскалем, Г.Лейбницем, що называли елементарні змісти,
що генетично передаються від покоління до покоління, «алфавітом людських
думок». Опис значень, закодованих у мові, систематизація, аналіз цього
«алфавіту» – одна з головних задач культурологии.

Ми думаємо, що проблему мови культури можна віднести до
фундаментальних, принаймні, по трьох підставах.

По-перше, проблема мови культури – це проблема її змісту. У XVII –
XVIII століттях відбулося разбожествление культури і крапкою відліку для
осмислення буття став розум. Але розум і раціональний початок,
організувати і структурируя життя людини і людства, не дають розуміння
її змісту. Криза просвещенческой ідеї прогресу змусив шукати нові
змісти. Ці пошуки привели до культури, її цінностям, освоїти які
неможливо, не володіючи системою її мов.

В- других, мова культури синтезує різні аспекти життя людини –
соціальні, культурно-історичні, психологічні, эстетические й ін. Але щоб
подія життя сталася явищем культури, вона повинно бути переведене в
текст. Отже, мова – це ядро системи культури. Саме через мову людин
засвоює представлення, оцінки, цінності – усі те, що визначає його
картину світу. Таким чином, мова культури – це спосіб її збереження і
передачі від покоління до покоління.

По-третє, розуміння мови культури й оволодіння їм дає людині волю, додає
здатність до оцінки і самооцінки, до вибору, відкриває шляхи включення
людини в культурний контекст, допомагає усвідомити своє місце в
культурі, орієнтуватися в складній і динамічній соціальній структурах.
Фундаментальний зміст мови культури в тім, що розуміння світу, що ми
можемо досягти, залежить від діапазону чи знань мов, що дозволяють нам
цей світ сприймати. Тому проблема мови культури – це фундаментальна
проблема не тільки науки, але і людського буття. Тому що «мови – це
ієрогліфи, у які людина укладає світ і своя уява, – затверджував великий
філософ В. фон Гумбольдт. – …Через різноманіття мов для нас
відкривається багатство світу і різноманіття того, що ми пізнаємо в
ньому, і людське буття стає для нас ширше, оскільки мови у виразних і
діючих рисах дають нам різні способи мислення і сприйняття».

Таким чином, мова – це продукт культури, мова – це структурний
елемент культури, мова – це умова культури. Фундаментальний зміст його в
тім. Що мова концентрує і втілює в єдності всі підстави людського життя.

К.Леви-Строс вважав, що тотемізм з’явився одним з перших видів
символічної класифікації, коли зображення тварин, рослин і т.п.
використовувалися як священні знаки племені. Розходження між тваринами в
рамках тотемізму складали природну модель для диференціацій і
класифікацій різноманітних явищ як природного, так і соціального світу.

До дійсного часу склалася наступна загальноприйнята класифікація
мов:

– природні мови, як основне й історично первинний засіб пізнання і
комунікації (російський, французький, естонський, чеський і т.п.).
Природні мови не мають автора, вони, як помітив В.Я.Пропп, «виникають і
змінюються зовсім закономірно і незалежно від волі людей, скрізь там, де
для цього в історичному розвитку народів створилися відповідні умови».

Для них характерний безупинний процес зміни, асиміляції і
відмирання. Зміна змісту слів і понять може бути зв’язане з
різноманітними факторами, у тому числі і соціально-політичними.
Франко-швейцарський лінгвіст і культуролог Патрик Серио в роботі «Аналіз
радянський політичний диск4урса» переконливо показав, яке вплив зробив
на російську мову «радянський спосіб» оперирования з ним протягом
десятиліть. Особливе використання мови волоче активізацію деяких його
рис, створюючи особливий «ментальний світ»; наприклад, мова ідеології
хрущовської і брежнєвської пори одержав найменування дерев’яної мови».

Словниковий запас людини в середньому 10-15 тисяч слів, частина з
них – активні, котрі людина використовує, інша частина – пасивні,
значення яких він розуміє, але не використовує сам;

– штучні мови – це мови науки, де значення фіксоване й існують
строгі рамки використання. Зрозуміло, для чого це необхідно: повсякденна
мова багатозначна, що неприпустимо в науці, де необхідна гранична
адекватність сприйняття. Наукове знання прагне уникнути невизначеності
інформації, що може привести до неточностей і навіть помилок.

Крім того, повсякденна лексика громіздка. Наприклад, формула (a + b)
= (a2 + 2ab + b2) повинна бути викладена в такий спосіб: квадрат суми
двох чисел дорівнює квадрату першого числа плюс подвоєний добуток
першого на друге і т.д. А викладена математично вона виглядає лаконічно
і ясно.

До штучних мов відносяться і мови умовних сигналів, наприклад,
абетка Морзе, дорожні знаки;

– вторинні мови (вторинні моделюючі системи) – це комунікаційні
структури, що надбудовуються над природно-мовним рівнем (міф, релігія,
мистецтво).

Оскільки свідомість людини є свідомість мовне, усі види надстроєних
над свідомістю моделей можуть бути визначені як вторинні моделюючі
системи.

Розглядаючи їхню природу, можна помітити, що складність структур
прямо залежить від складності переданої в них інформації. Так,
наприклад, поетична мова – структура великої складності в порівнянні з
природною мовою. І якби обсяг інформації, що міститься в поетичній мові
і звичайної, був однаковим, художня мова втратила би право на існування.

Але художня структура дозволяє передавати такий обсяг інформації, що
зовсім недоступний для передачі засобами елементарної мови. Переказуючи
зміст вірша звичайною мовою, ми руйнуємо структуру і, отже, доносимо
зовсім не той обсяг і якість інформації.

?

?

oooooooooooooooooooooooooooo

формується як проблема міждисциплінарна. Важко уявити собі її аналіз без
залучення даних логіки, філософії, антропології, герменевтики,
лінгвістики, феноменології, семіотики, інших наукових дисциплін, на які
спирається культурология. Мовний аспект мови зв’язаний з фізіологією,
звук – з розділом фізики – акустикою, роботу мозку при цьому досліджує
нейрофізіологія. Сучасна аналітична робота про мову майже неможлива без
залучення теорії несвідомого. Звідси – особлива роль прикладної
психології.

Однак серед наук, що вивчають цікавлячу нас проблему, виділимо
особливо семіотику і герменевтику.

Семіотика (гречок. – знак) – наука про знакові чи системи семиозисе
культури. Це відносно сучасна наука, що претендує на створення
метаязыка. У джерел семіотики – дві наукові традиції, одна з яких
восходит до Ч.Моррису (1834 –1896), американському філософу і
соціальному психологу, інша – до Ф.де Соссюра (1857 – 1913) і Паризькій
школі. Ч.Моррис думав, що поняття знака може виявитися настільки ж
фундаментальним для наук про людину, як поняття атома для фізики і
клітки для біології. Ф. Де Соссюр вважав семіологію частиною соціальної
психології, аргументуючи можливість вивчення культури суспільства через
мову як найважливішу зі знакових систем. Французький структураліст К.
Леви-Строс припускав, що явища соціального життя, мистецтво, релігія й
інші мають природу, аналогічну природі мови, а отже, вони можуть
вивчатися тими ж методами.

Російська галузь семіотики восходит до праць А. Потебні, Г. Шпе-та,
Ю. Лотмана і тартуской школи. А. Потебня і Г. Шпет розглядали семіотику
як сферу етнічної психології, одними з перших виділяючи її особливу роль
для гуманітарних наук. За аналогією з ноосферою Ю. Лотман увів поняття
семиосферы — універсального семиотического простору, що існує по
визначених закономірностях.

Герменевтика — одна з древніх наук, вона з’явилася в раннім
християнстві і займалася тоді трактуванням релігійних текстів. Сучасна
філософська герменевтика, засновником якої вважається Г.-Г. Гадамер,
займається інтерпретацією тексту, не тільки реконструюючи, але і
конструюючи зміст.

Зміст найчастіше не детерминирован жорстко чи словом знаком, а може
бути доданий чи речі явищу в залежності від культурного контексту,
спадкоємної інформації, часу чи проголошення написання, суб’єктивного
досвіду. “Живе слово не позначає предмети, а вільно вибирає, як би для
житла, ту чи іншу предметну значимість, речовність, миле тіло. І навколо
речі слово блукає вільно як душу навколо кинутого, але не забутого тіла.

Французький дослідник Ф. Поданий, введший розрізнення між значенням
слова і його змістом, затверджував, що зміст визначається контекстом, у
якому те чи інше слово вимовлене. А Л. Виготський ввів у науку поняття
підтексту, автором якого був К.С. Станиславский, що розумів підтекст як
генератор змісту слова в театрі, як указівка на мотив учинку. По
Виготському саме з підтексту, а не з контексту виводиться зміст.

Можна припустити, що ці два підходи у визначеній мері зв’язані з
двома способами досягнення розуміння. Один з них розроблений у
структуралістській школі, і, як метод строгої логіки, він має потребу в
отстраненности об’єкта дослідження від людини. Інший метод —
герменевтический, коли головна задача — ліквідувати дистанцію між
об’єктом і дослідником. Незважаючи, однак, на удавану протилежність, ми
не вважаємо неможливим сполучити обидва підходи в розгляді
знаково-символічних систем.

Культура в даному випадку і розуміється як поле взаємодії цих
систем. Установлення значеннєвих зв’язків між елементами цієї системи,
що дають представлення про універсальну модель світу, можливо тільки при
підході до мови культури як до тексту, що володіє деякою внутрішньою
єдністю. При цьому варто мати на увазі його принципову багатозначність.

Культура — колективна пам’ять. Але “мова — будинок буття” (М.
Хайдеггер): щоб подія стала явищем культури, воно повиннео бути виражене
в тексті. Тільки тоді культура може виконувати функцію збереження і
передачі інформації. В історії людського роду сформувалися дна каналу
передачі інформації. Один з них, як і у всієї живої природи, —
генетичний, по іншому каналі зведення передаються від покоління до
покоління через різноманітні знакові системи, одиниці інформації в який
англійський дослідник Р. Доукинс назвав “мемами”, Тобто, якщо в
біологічному житті людства накопичується генофонд, то в культурної —
мемофонд, що виражений у текстах. При цьому в сучасній європейській
традиції прийнято розглядати як текст усе, що створено штучно: не тільки
книги і рукописи, але і картини, будинку, інтер’єр, одяг і багато чого
іншого, що ще інакше називається артефактами. Як затверджує Ж. Деррида:
“Для мене текст безмежний. Це абсолютна тотальность. Немає нічого поза
текстом”. Приведемо ще одне визначення тексту, сформульоване Р. Бартом:
“Що ж таке текст? …Текст принципово відрізняється від літературного
твору:

це не эстетический продукт, а знакова діяльність,

це не структура, а структуроутворюючий процес,

це не пасивний об’єкт, а робота і гра,

це не сукупність замкнутих у собі знаків, наділена змістом, які можна
відновити, а простір, де прокреслені лінії значеннєвих зрушень, рівнем
тексту є не значення, але означаюче, у семиотическом і психоаналітичному
змісті цього поняття … буває, приміром, текст життя, у який я
спробував проникнути”;

Текст не зводимо до мовного акта, у цій якості можуть розглядатися
будь-які знакові системи: іконографічні, речові, деятельностные. У такім
розумінні мови культури виявляється прагнення до подолання
лінгвістичного плану. Це прагнення одержало нове осмислення з появою
теореми Геделя про неповноту. Стосовно до нашої проблеми це означає. Що
в будь-якій мові, розглянутій изолированно, у будь-якій знаковій системі
укладені суперечливі підстави, що не дозволяють адекватно і вичерпно
описувати реальність. Для цього необхідний «метаязык», що заповнює
неповноту. Часто цю функцію виконує мова з іншої знакової системи, хоча
для культури XX століття характерне прагнення до мови интегративному.

Таким чином, саме в семантичному полі мови культури відбувається
нагромадження, оформлення в текст, а потім за допомогою методів різних
наук – чи дешифрування раскодирование інформації, закладеної в
глибинних структурах культури і свідомості.

Як відомо, культура, починаючи з організації, з порядку, з ритуалу,
структурирует навколишній людину мир.

Коли мова йде про символи і знаки, завжди виникає питання: знак –
чого? Символ – чого? Це питання означає, що розкрити зміст цих понять
можна, лише якщо аналізувати їхні відносини до чого третьому, до
оригіналу, що може не мати (і найчастіше не має) нічого загального по
фізичних, хімічних і інших властивостях з носієм відображення. Але усі
знаходяться в деякому зв’язку, будучи результатом людського пізнання,
наділяючи цей результат у визначені форми.

Поняття «знак» і «символ» часто використовуються в тому самому
значеннєвому контексті. Ми спробуємо виділити специфіку їхнього
походження і функціонування. Іноді можна зустріти твердження, що знаки –
це те. Що відрізняє людини від тваринного світу. Але є все-таки підстави
думати, що прамови виникли зі знакових систем, що сформувалися у
тваринному світі. Дослідники затверджують, що ці системи можуть бути
дуже диференційованими. Так, наприклад, що домінують самці в зграї
верветок можуть видавати 6 різних сигналів небезпеки: 1) і 2) – «просто»
небезпека; 3) – « чилюдина змія»; 4) – небезпека зверху: орел, уся зграя
кидається з дерев униз; 5) – «леопард»; 6) – небезпека знизу: реакція,
зворотна четвертої.

ЛІТЕРАТУРА:

Де Сосюр Ф. “Труды по языкознанию”.

Сеір Е. “Избранные труды по языкознанию и культурологии”, М., 1977.

Реформатський А.А. “Введение в языкознание”, М., 2000г.

Ахманова О.С. и др. “Общее языкознание. Формы существования, функции,
история языка”. М., 1970г.

Кравченко А.І. “Общая социология”. М., 2001г.

Общая социология// Посібник під ред. Проф. А.Г. Ефендієва.- М. ИНФРА –
М., 2000г.

Добренков В.І., Кравченко А.І., “Социология”: ВЗ ТЗ: Социальные
институты и процессы. – М.: ИНФРА – М., 2000г.

Культурология. Посібник для студентів тех. ВНЗ/ Колектив авторів., Под
ред. Багдасарьян Н.Г. – М.: Вища школа, 1999г.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020