.

Младограматичний напрямок в мовознавстві (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6451
Скачать документ

Реферат на тему

Младограматичний напрямок в мовознавстві.

Младограматичний напрямок в мовознавстві виник в 70-і роки XІX
століття. Його становлення стимулюється різними чинниками. В цей період
у філософії панував позитивізм, який протиставляє абстрактному мисленню
позитивні дані досвіду. Філософський позитивізм служив зовнішнім
стимулюючим чинником для розвитку младограматичного напрямку. Внутрішні
чинники були пов’язані із станом лінгвістичної науки того періоду, тобто
з тим тупиком, в якому виявилася наука про мову після смерті глави
порівняльно- історичного мовознавства і засновника натуралістичного
напрямку в мовознавстві, геніального Августа Шлейхера.

Младограматизм виник на противагу компаративістиці(порівняльному
історичному мовознавству), що втрачала свій авторитет. Багато хто з
видатних представників младограматизму були учнями А. Шлейхера.

Становлення младограматизма (назва спочатку носила чисто умовний і
навіть жартівливий характер і була пов’язана з очевидною молодістю і
молодим азартом когорти декількох ще не відомих, але поза сумнівом
талановитих вчених) пов’язано з іменами таких лінгвістів як Август
Лескін (1840 – 1916), Карл Бругман (1849 – 1919), Герман Остгофф (1847 –
1909), Герман Пауль (1846 – 1921) і Бертольд Дельбрюк і ін. Це
представники лейпцігської школи младограматизма. В Німеччині у той час
існувало і інше віття младограматизма. Наприклад, при Берлінському
університеті, де працював інший учень А. Шлейхера Йоган Шмідт. В
Геттінгенськом університеті – Бенфей. Проте ні Шмідт, ні Бенфей не
змогли створити свою школу.

Саме Лескін був вождем і вчителем младограматиків.

Поява младограматичного напрямку склалася на підставі критики і
недоліків мовознавства XІX століття, і в першу чергу компаративістики.
Вони виступили проти Августа Шлейхера (сам Лескін, будучи учнем
Шлейхера, також піддався критиці, хоча і дещо побічно).

Своєрідним маніфестом нового напрямку в мовознавстві стала передмова до
І тому неперіодичного видання «Морфологічні дослідження», написаного К.
Бругманом і Г. Остгоффом (1878 р.). Проте енциклопедією младограматизма
стала книга Г. Пауля «Принципи історії мови». В цій книзі концепція
младограматизма висловлюється якнайповніше і послідовно.

Младограматизм, по своїй суті, не дивлячись на запеклу критику
порівняльно-історичного мовознавства, є не що інше, як порівняльне
історичне психологічне мовознавство, а одній з передумов його виникнення
з’явився філософський позитивізм. Позитивізм заперечував теорію
пізнання і протиставляв абстрактному мисленню позитивні дані досвіду.Він
розумів досвід як сукупність відчуттів і уявлень. Роль науки зводилася
до опису і систематизації явищ на основі сукупності відчуттів і уявлень.
Для теорії науки це мало наступні висновки:

а) не повинно бути абстрактних тез;

б) допустимі тільки узагальнення приватного порядку, тобто виводиться з
емпіричного матеріалу.

Тим часом, характерною межею младограматизма є прагнення уникати
філософії мови взагалі. Філософія позитивізму ж заломлюється в
мовознавстві в том, що всі теоретичні тези повинні підкорятися досвіду,
спостереженню і повинні витікати з матеріалу мови. Емпіризмом
пояснюються відмова від філософії мови і відмова від вирішення питань,
пов’язаних з онтологією мови. Теорія мови повинна бути, згідно з думкою
младограматиків, індуктивною та емпірично обгрунтованою.

Таким чином, як відзначає в своїй книзі «Вступ у вивчення
індоєвропейських мов» Би. Дельбрюк, – «мовознавство вступило з
філософського періоду в історичний». Це був тотальний історизм.
Младограматики вважали мовознавство історичною наукою. Приватний опис
фактів припускав історичний підхід до нього.

На думку Германа Пауля, як тільки дослідник виходить за межі простої
констатації одиничних фактів, і як тільки він намагається уловити
зв’язок між явищами і зрозуміти їх, так відразу ж починається область
історії.

Іншою невід’ємною межею младограматизма є психологізм, причому
психологізм індивідуалістичного толку. Саме тому младограматики, і
зокрема, Г. Пауль вважали мовознавство культурно-історичною наукою.На
думкуПауля психічне начало є найважливішою ознакою культури. Пауль
вважає, що насправді ніякий етнопсихологиї не існує, а існує тільки
індивідуальна психологія. Звідси, справжньою реальністю в його концепції
виступає лише індивідуальна мова. А оскільки кожний індивід володіє
власною мовою, і кожний з цих мов – власне історією, то очевидний
висновок, що на світі стільки ж мов, скільки індивідів», до якого
приходить Г. Пауль. Подібної ж точки зору дотримувалися і Бругман з
Остгоффом: «вона (мова) по справжньому існує тільки в індивідуумі, тим
самим всі зміни в житті мови можуть виходити тільки від розмовляючих
індивідів».

Не дивлячись на очевидну абсурдність заяви Пауля про те, що кожний
індивідуум є носієм окремої мови, не можна не погодитися з солідарним з
ним Остгоффом і Бругманом, що зміни в мові можуть виходити тільки
відрозмовляючих індивідів. Від кого ж ще?

А парадоксальність висновків, до яких приходить Пауль, полягає просто в
тому, що младограматики не зробили чітке розмежування між поняттями
«мова» і «мовлення». Ця честь належить швейцарському вченому Фердинанду
де Соссюру. Проте це вже зовсім інший напрямок в мовознавстві,що виник
трохи пізніше.

Повертаючись до младограматиків, слід зазначити, що центральним в
концепції младограматизма є уявлення про мову як про індивідуальну
психофізичну (психофізіологічній) діяльність. Таким чином, разом з
історизмом і психологізмом у вивченні мови вони виділяють ще один
принцип – індивідуалізм.

Младограматики звинувачують попередні ним мовознавства в небажанні
займатися вивченням розмовляючого індивідуума. «З винятковим завзяттям
досліджували мови, але дуже мало –розмовляючу людину», – пишуть Остгофф
і Бругман в своєму введенні до «Морфологічних досліджень».

Таким чином: позитивізм – 1-ий принцип младограматизма; історизм – 2-й
принцип. Будь-який стан мови – фаза історії. Статика мови – окремий
випадок його динаміки.

3-ий принцип – психологізм індивідуалістичного характеру.
Младограмматики вважають, що мова існує по-справжньому в індивідуумі.
Всі зміни в мові залежать від розмовляючих індивідів. Велику роль грають
такі терміни як «уявлення», «асоціація». Младограматизм зловживає
асоціаціями, оскільки всі зв’язки мови потрактують як асоціації.

Поняття асоціації є гальмо на шляху пізнання мовного пристрою.
Психологізм младограматиків затверджує: на світі стільки мов, скільки
індивідів.

Кожний індивід – носій якогось діалекту. Це 4-ий принцип
младограматизма. Він носить загальний методичний характер. Атомізм
младограматиків виявляється в тому, що об’єктом дослідження є окремі
емпіричні факти. Вони можуть бути зв’язані між собою. Це обумовлюється
також позитивізмом. Заперечується пізнання, розкриття причинності,
закономірності в теоретичному плані. Немає тоді і взаємозв’язку між
чинниками і явищами мови. Немає системи мови. Форми мови вивчені дуже
добре, складено багато словників, граматик і т.д., але немає теорії
мови. Анатомізм – основна мішень критики младограматизма

В методі дослідження порівняльної граматики вони вважають
необхідним підкреслити наступне:

кожна звукова зміна відбуваєься по законах, не знаючих виключення;

Новоутворення звукових форм аналогічно грає важливу роль в житті нових
мов. Тому потрібно визнати, що це мало місце і в якнайдавніші періоди.

2 стрижень младограматизма: поняття звукових законів і аналогій.

До младограматиков мовознавці займалися стародавніми мовами і
стародавніми етапами їх розвитку. Стародавні мови оголошувалися
еталоном, по якому треба було порівнювати, звіряти живі мови. Ця
орієнтація на живі мови зіграла велику роль в подальшому мовознавстві.
Виступаючи проти засилля старих мов, младограматики сформулювали в
маніфесті: «Тільки той компаративіст – мовознавець, хто покине
задушливі, повні туманних гіпотез кузні, де куються індоєвропейські
праформи і вийде на свіже повітря відчутної мовної дійсності і
сучасності, щоб зрозуміти те, що незбагненно за допомогою сухої теорії.
Тільки такий вчений зможе досягти правильного розуміння характеру життя
і змін в мові і виробити правильні історичні принципи аналізу мови. Без
цього неможливе проникнення в періоди дописьмової історії мов, подібно
плавання в морі без компаса”.

Лінгвістичні школи в Росії XІX століття

В російському мовознавстві II половини 19 століття головна роль належить
двом школам: московській і казанській. Вони контактували із
західноєвропейськими школами, особливо з німецькими. Б. де Куртене і
Фортунатова знали за рубежем.

Ці російські лінгвістичні школи складалися на рубежі 70-х років 19
століття. По своїх загальних установках і дослідницькій практиці вони
близькі до младограматичногу напрямку в Німеччині. Але той факт, що вони
зближувалися з младограматизмом, не повинен закреслювати їх своєрідну
специфіку. Тут ставилися проблеми слов’янських мов.

Навкруги Фортунатова склалася московська школа. Він читав курси лекцій в
Московському університеті по багато яких аспектах порівняльної
граматики. Він згуртував навкруги себе лінгвістів, що стали відомими:
Шахматов, Ушаков, Боржезинській, Ляпунов, Томсон і цілий ряд зарубіжних
мовознавців, що приїжджали повчитися у Фортунатова: Фасмер – творець
етимологічного словника російської мови, Беліч – видатний сербський
славіст, Міккола – фінський мовознавець, Бернекер – німець, автор
етимологічного словника і багато які інші.

Фортунатов мав широкий круг інтересів. Головна область -порівняльна
граматика індоєвропейських мов. Особливо він працював в області
балто-слов’янського мовознавства.

F

1oooooooooooccccccccccccccc

e~n0p2r”waezthz-{,{oooooooooooooooooooooooooooo

ті синтаксису став академік Шахматов. Серед московських вченних були
такі, хто займався питаннями семантики, семасіології (Покровській,
Поржезинській). Ушаков відомий як автор тлумачного словника російської
мови в IV томах.

Разом з индоєвропеістикою центральне місце в проблемах московської школи
займала російська мова з усіма приватними задачами дослідження.

Крім того, московська школа була тісно пов’язана з практикою викладання.
Тому московські мовознавці займалися також питаннями методики викладання
російської мови. Ідеї в області методики робили вплив на складання
програм викладання російської мови в школах, гімназіях, університетах.

Основні роботи Фортунатова: «Загальний курс порівняльною мовознавства»,
«Порівняльна фонетика індоєвропейських мов», «Лекції з порівняльної
морфології індоєвропейських мов». Фортунатов відкрив деякі звукові
закони. Новими були такі публікації Фортунатова, як: «Про порівняльну
акцентологію литва-слов’янських мов», «Про наголос в балтійських мовах».
В цілому кількість публікацій у Фортунатова не дуже велика. Всі його
роботи увійшли до двотомника. Всього 34 статті, але якість цих робіт
була дуже високою. В 1884 році Фортунатов отримав ступінь доктора наук
без захисту дисертації, а в 1898 році був вибраний членом Російської АН.
Потім він став членом багато яких академій наук і товариств. Все це
свідчить про великі заслуги Фортунатова. Фортунатов надавав велику увагу
порівняльній граматиці індоєвропейських мов. Він займався питаннями
методики порівняльних історичних досліджень. Він не відступає від
установки младограматиків про аналогію та постійність дії звукових
законів. Але Фортунатов не відрізняється однобічністю і абсолютизмом
поглядів на порівняльно-історичний метод. Він визнає, що можна вивчати
мови і по-іншому. Можна зіставляти мови і на підставі чисто зовнішньої
схожості і відмінностей.

В плані загальної лінгвістичної тематики Фортунатов піднімав такі
питання, як співвідношення мови, суспільства і індивіда. Він визнає мову
суспільним явищем, а не надбанням індивіда, як це виходило у
младограматиків.

Але спеціальні заслуги Фортунатова пов’язані з більш конкретними
питаннями: з вченням про слово і про так звані форми слів. Новизна
підходу Фортунатова давала можливість рахувати його з одного боку
структуралістом, а з іншого — прямо-таки сучасним вченним.

Вчення Фортунатова про форму слова полягає в тому, сто він розглядав
слово, як найважливішу одиницю мови (американська дескриптивна
лінгвістика проголосила найважливішою одиницею мови морфему). Фортунатов
визначає слово таким чином: «Всякий звук мовлення, що має в мові
значення на відміну від інших звуків, які є словами, є слово». Це
визначення не можна вважати вдалим. Але справа не в дефініціях. Важливо
те, що Фортунатов бере орієнтацію не на семантику, а на формальні
показники. Він проводить всю свою дослідницьку практику в напрямі
визначення тих формальних критеріїв, які дозволяють відділити слово від
інших одиниць мови.

В традиційних граматиках слова класифікуються по частинах мови. Кінцеве
число частин мови в різних мовах встановлено різне. Є найрізноманітніші
підходи, але все одно виділення частин мови складає основу морфології.
Фортунатов намагається представити таку систему частин мови, яка була б
витримана у дусі якогось одного принципу. Беручи формальний показник за
основу, Фортунатов представляє таку систему: граматичні класи частин
мови можуть бути більш загальними і менш загальними:

повне слово;

часткове слово;

вигук;

Дається характеристика цих загальних класів. Повні слова самостійно
позначають предмети думки, а з погляду функції вони можуть бути або
членами речення, або цілими реченнями. Часткові слова відрізняються від
повних тим, що їх значення не існують окремо від значень повних слів. В
реченнях вони звичайно виступають при повних словах, маркіруючи їх
синтаксичні функції і т.п.

Вигуки відрізняються тим, що не пов’язані з виразом смислових завдань.
Вони служать вираженню відчуттів, які відчуває розмовляючий. Вони з
синтаксичної точки зору існують або поза реченнями, або можуть
представляти цілі речення.

Усередині повних виділяється 2 основні граматичних класа:

а) слова з формальною словозміною;

в) слова без форм словозміни.

Слова з формами словозміни розділяються на 3 класи:

ті, які мають відміну (іменники);

ті, які мають відмінювання (дієслова);

ті, які мають тільки узгодження в роді. Це

прикметники, узгоджені з іменниками.

У принципі в традиційних граматиках в дієслово потрапляють всі дієслівні
форми (1) особисті форми; 2) дієприкметники; 3) дієприслівники; 4)
інфінітиви). По теорії Фортунатова вони розташовуються інакше.
Дієприслівники і інфінітиви утворюють особливий клас. Вони відносилися
до форм без словозміни.

Вийшов повний переворот в граматиці. Це була новизна, яку не відразу
стали приймати в лінгвістиці. Тільки в 20 столітті структуралісти
витягнули теорію Фортунатова з архіву і маніпулювали нею на всі лади.

Казанська лінгвістична школа

Другою відомою школою російського мовознавства вважається казанська
лінгвістична школа. Час її виникнення 70-80 рр. 19 століття. Майже
паралельно з московською. З приводу казанської лінгвістичної школи
існують 2 сторони питання:

1) Сам глава цієї школи Б. де Куртене не був безпосередньо тривалий час
пов’язаний із Казанню. Його наукова біографія складалася таким чином, що
він міняє багато які міста і університети. Великий період діяльності він
працював в Петербурзі (майже 20 років). Довгий час він працював в
Дерптськом університеті, потім у Варшавському університеті. Точну
прив’язку до якогось міста було б важко дати. Але саме в Казані Б. де
Куртене згуртував навкруги себе кружок дуже активних і здатних молодих
людей, ідеї яких відрізнялися новизною і незвичністю. Тому в історії
лінгвістики згадується саме казанська лінгвістична школа. В зарубіжному
мовознавстві зустрічається назва «Російська школа польської
лінгвістики». Б. де Куртене за походженням поляк. Після закінчення
Варшавського університету він тривалий час перебуває в багато яких
університетах за кордоном. Потім при Петербурзькому університеті він
починає працювати над дисертацією і, успішно захистивши її, одержує
право читати лекції з порівняльної граматики індоєвропейських мов, хоча
дисертацію він захистив по древнепольській мові. Потім його інтереси
перекинулися на фонетику і діалектологію. Він починає збирати матеріал
по різних місцях, де жили слов’яни: на Балканах, в Італії. В
петербурзькому університеті Б. де Куртене не міг отримати кафедру. Він
не був благонадійний на свої політичні переконання, але йому
запропонували кафедру в Казані.

З 1875 року він починає читати лекції в Казанському університеті. В
Казані він дуже довго не затримується (близько 10 років). Його обтяжує
провінціалізм. Він переїздить в Дерптській університет і стає дуже
відомим. Потім його починають обирати членом різних наукових суспільств
(член паризького лінгвістичного суспільства). Полягає в листуванні з
найбільшими лінгвістами тих років. Після Дерптського університету, він
якийсь час перебував в Краківському університеті. А на початку 20
століття з Кракова повертається до Петербургу і до Самої Жовтневої
революції залишається професором Петербурзького університету. З числа
його учнів особливо відомий академік Щерба.

Характерні риси казанської лінгвістичної школи: це була передова
лінгвістична школа, і погляди її перекликаються з передовими ідеями
мовознавства того часу. Сам Б. де Куртене вказував на деякі відмінні
риси. По-перше, це прагнення до створення лінгвістичної теорії, без якої
немислима жодна наука. (Це був період розквіту младограматизма, який
відмовився від створення якої-небудь лінгвістичної теорії).

Як недоліки, Б. де Куртене називав тягу до руйнування старих теорій,
старих поглядів. Відразу замінити всі старі постулати на нові неможливо.
Виходило, що, відкинувши старе, лінгвісти позбавлялися фундаменту для
створення нового. Другий недолік – створення великого числа термінів. Б.
де Куртене прагнув стримувати це термінологічне новаторство, хоча він і
сам створив велике число термінів.

Казанська лінгвістична школа прагнула підходити до трактування
лінгвістичних явищ з погляду психологізму. Спочатку панувала
індивідуалістична психологія. Потім цей психологізм був подоланий і
набув забарвлення соціологічного психологізму. Поступово пануючим ставав
погляд, що зміни в мові мають колективний, а не індивідуальний характер.
(Зміни виникають в мовленнєвому процесі). Відбувається відхід від
індивідуальної психології і поворот у бік соціальної психології.
«Психічний світ не може розвиватися без світу соціального». Прагнення до
систематизації призводить до того, що більш чітко розмежовується звук і
буква з одного боку і звук і фонема з іншого. Загострюється інтерес на
вивченні живих мов. Підкреслюється, що хоча історизм і необхідний,
потрібно займатися і сучасним станом мови.

ЛІТЕРАТУРА:

Геруцький Л. “Общее языкознание”. Мінск, 2001р.

Реформатський А.А. “Введение в языкознание”. – М., 2000р.

Березін К.С., Головін А.К. “Общее языкознание”. – М., 2000р.

Головін А.К. “Введение в языкознание”. – М., 1975р.

Кодухов К.В. “Введение в языкознание”. – М., 1976р.

Зубкова Л.Г. “Язык как форма. Теория и история языкознания”. – М.,
1999р.

Гумбольдт фон В. “Избранные труды по языкознанию”. – М.: Прогрес, 1984р.

Єьмслев Л. “Полегомены к теории языка// Новое в лингвистике”. Вип.I ,
М.: Видавництво ін. літ., 1960р.

Жирмунський В.М. “Общее и германское языкознание”. – Л.: Наука, 1976р.

Сепір Е. “Избранные труды по языкознанию и культурологии”. – М.:
Прогрес, 1993р.

Солнцев В.М. “Язык как системно-структурное образование”. – М.: Наука,
1971р.

Сосюр Ф. “Труды по языкознанию”. М.: Прогрес, 1977р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020