.

Фонологічні характеристики морфеми і слова (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5777
Скачать документ

Реферат на тему:

Фонологічні характеристики морфеми і слова

Морфеміка – 1) сукупність морфем мови; 2)розділ граматики, який вивчає
поділ слова на морфеми, вичленування морфів у слові, аломорфію морфеми,
межі аломорфії, перетворення на морфем. Швах, спрощення, пере розклад у
морфемі, індетифікацію морфем, їхню структуру, дистрибут., функт.
Класифікацію. Морфеміка аналізує розподіл морфем, морфемний склад слова,
описує закони конструювання морфем. структур слова, визначає допустимі в
мові структури, їхні ознаки, правила форм., семант. та стиліст.
сполучуваності морфем.

Фонологічні характеристики морфеми і слова

Ввідні зауваження

Звукові засоби мови служать будівельним матеріалом для експонентів всіх
мовних знаків, і перш за все таких, як морфема і лексема.

Характеризуючи з фонологічної точки зору морфеми і лексеми, витікає,
проте, мати на увазі, що це одиниці абстрактні, які, з одного боку,
можуть бути описаний як набори істотних ознак, а з іншою, як класи своїх
варіантів. А це значить, що лінгвіст повинен спершу зосередити свої
зусилля на описі фонологічної структури більш конкретних одиниць, а саме
морфов і лексов (словоформ) і лише потім розглядати фонологічні
характеристики морфем і слів, що є по суті справи сукупності
фонологічних характеристик морфов і словоформ.

Фонемний аналіз морфеми і слова

Аналіз на морфемному рівні (морф і морфема) Фонемний аналіз експонента
морфа включає:

характеристику його сегментної структури, а саме:

його опис його фонемної структури (склад фонем, порядок їх проходження,
обмеження на появу в початковій і кінцевій позиціях певних класів фонем,
допустимі поєднання згідних на початку і кінці морфа, довжина морфа у
фонемах);

опис його складової структури (односкладова або багатоскладовість,
довжина морфа в складах, види складів, співвідношення складових меж з
межами морфа);

Оскільки морфема є парадигматический класом морфов, то її фонологічна
характеристика якраз і складається з суми характеристик морфов.

При цьому може виявитися, що різні морфи однієї морфеми можуть мати у
складі своїх експонентів не одну і ту ж кількість фонем (день /d’en’/ ~
дн-я /d’n’/) і навіть різні фонеми (сад-а /s”ad/ ~ сад /s”at/ ~
саж-а-j-у /saZ/; вод-ы /v”od/ ~ вод-ы /vad/)/.

Чергування фонем типу /d/ ~ /Z/ пояснюються дією звукових (фонетичних)
законів минулих періодів розвитку російської мови, це історичні
чергування. Чергування ж типу /d/ ~ /t/ і /d/ ~ /Z/ відображають дія
звукових законів сучасної російської мови, це живі чергування.

В трактуванні цих явищ якраз і розходяться Московська і Петербурзька
фонологічні школи.

В щербовской школі живі чергування потрактують як чергування різних
фонем, поява яких може бути обмеженою в певних фонетичних позиціях.

А ось Московська фонологічна школа (А.А. Реформатській, П.С. Кузнецов і
ін.), запозичивши у Н.С. Трубецкого поняття нейтралізації фонологічних
зіставлень і зробивши упор на розрізненні сильних і слабих  позицій
(позицій, в яких нейтралізації не відбувається, і позицій, де
спостерігається нейтралізація), бачить в чергуючих в слабих позиціях d ~
t, про ~ а реалізації одних і тих же фонем в їх різних варіантах.

А.А. Реформатский затверджує, що в так званих неспіввідносних слабих
позиціях (наприклад, у позиції першого голосного в слові баран) пізнання
фонем неможливе і тут виступає гиперфонема.

В словах же сад, вода в співвідносних з сильними слабих позиціях
функціонують фонеми t, про, які з’являються у відповідних сильних
позиціях (саду `воды).

У позиції першого ненаголошеного голосного в словах сама і сома
представники МФШ постулювали різні фонеми (ср. сам і сом). В результаті
має місце перетин класів реалізацій різних фонем в однакових звуках, з
чим категорично не погоджуються представники Петербурзької фонологічної
школи.

Річ у тому, що фонема в розумінні МФШ виявляється більш абстрактною
одиницею, ніж фонема в розумінні ПФШ. В Московській школі фонема
виявляється прив’язаною не до морфу, а до морфеми, тоді як в
Петербурзькій школі фонема прив’язана до морфу (і словоформі).

Але вона практично відірвана від обліку матеріальної сторони фонеми і у
результаті менш пристосована до мети викладання поизношения.

Трактування фонеми по-щербовски адекватніше відображає зв’язок фонеми з
її фонетичними (артикуляторно-акустико-перцептивными) коррелятами і
краще служить інтересам лингводидактики і робіт в області автоматичного
введення і висновку мовної інформації.

Аналіз на лексико-морфологічному рівні (словоформа і слово)

Оскільки слово (лексема) є у принципі парадигматический класом
словоформ, той його фонемний опис об’єднує в собі більш конкретні
фонемні описи словоформ, тобто

– опис фонемної структури (кількість фонем, їх інвентар, обмеження на
появу в певних позиціях тих або інших класів фонем, допустимі поєднання
згідних в анлауте, тобто абсолютному початку, і ауслауте, тобто
абсолютному кінці, слова, довжина слова у фонемах);

– опис складової структури (кількість складів, їх види, складові межі,
їх співвідношення з межами словоформи, довжина словоформи в складах);

?

&

*

???????$??$??????- опис звукових явищ, що характеризують взаємодію
сусідніх морфов у складі однієї словоформи і сусідніх словоформ (явища
стику, що включають в своє число, зокрема, явища елізії, сандхи,
наявність або відсутність горлової змички або нового нападу; творення
фонетичних слів завдяки процесам сингармонизма або наявності єдиної
акцентної вершини).

Вимагається звертати особливу увагу на прояв живих звукових законів в
комбінаторних і позиційних змінах звуків (коартикуляция, різні види 
акомодації, асиміляції, эпентезы, гаплологии, метатезы, редукції,
оглушення дзвінких і озвончения глухих і ін.), які іноді не обмежуються
модифікаціями фонем (тобто виникненням аллофонных, внутрішньофонемних)
чергувань,

але і приводять до чергувань фонем.

Цікаві асимілятивні в своїй основі явища гармонії голосних (тюркские і
угро-фінські мови), що стали вже історичними чергування голосних по ряду
(умлаут) і по ступеню підйому (заломлення) в німецьких мовах.

Просодічеській аналіз морфеми і слова Просодеми у складі морфеми і морфа

У фонологічний аналіз морфеми включається і виявлення характеристики
просодической структури морфеми і що входять в її склад морфов
(наявність або відсутність тональної складової, за наявності такої
вказівка на спожиту тонему; наявність або відсутність акцентної
складової, при її наявності характер наголосу).

При описі просодической структури морфеми тональних (политонических) мов
особливу проблему утворює виявлення системи розрізняльних тонів
(тонемо): встановлення їх числа; характеристика їх фонетичних коррелятов
і т.п.

Тони характеризуються у фонетичному відношенні по:

  висоті тону

напряму її змін

тривалості складу

якості голосу

іноді по інтенсивності

наявності фарингализации і

наявності горлової змички.

Розрізняються тони

рівні (регістрові) і

ковзаючі (контурні).

Для рівних тонів істотно число функціонально помітних рівнів (порядка
чотирьох – п’яти).

Ковзаючі тони, окрім регістра, розрізняються характером руху:
однонаправлені (висхідний і низхідний) і різноспрямовані
(восходяще-низхідний і нисходяще-висхідний).

Фізичним носієм тієї або іншої тонеми (тобто функціонально помітного
тону) є склад, роль функціонального носія тонемы є морфема
(силлабоморфема). Тонеми можуть служити або диференціації різних морфем
(слів), або розрізненню граматичних і словотворчих значень слів.

Тонемамі займається тонология. Вона виявляє інвентар фонем (він у
принципі кінцевий) і досліджує варіювання тонемо в різних дистрибутивних
контекстах.

Тон і наголос, як правило, несумісний в одній мові. Якщо ж їх поєднання
спостерігається, то воно свідчить про перехід мови від тонального типу
до ацентному.

Просодеми у складі слова і словоформи

Фонологічна характеристика словоформи і слова включає не тільки опис
фонемного складу, але і опис просодической структури слова (наявність в
експоненті словоформи суперсегментних явищ мелодійного, динамічного і
тимчасового характеру, створюючих відповідні просодемы – складові
акценти, словесні наголоси).

Словоформа і слово як клас словоформ в акцентних мовах характеризуються
наявністю словесного наголосу, тобто контрасту сусідніх складів. При
зверненні до фонетичних коррелятам розрізняються типи наголосу
мелодійне, динамічне, довготне і тембральное.

Його фізичним носієм є послідовність складів, що контрастують один з
одним по ступені выделенности, а функціональним носієм виступає слово
(словоформа). акцентну парадигму і охарактеризувати наголос

як вільне і зв’язане (по відношенню до складової структури) і

як нерухоме і рухоме (по відношенню до морфемної структури).

Виявляються основні фонологічні функції словесного наголосу:

интегрирующая (кульминативная, вершинообразующая)

дистинктивная (розрізняльна) і

делимитативная (розмежувальна).

Наголос є об’єктом акцентології.

Список рекомендованої літератури

Вихованець І.Р. Таїна слова. – К., 1990

Вихованець І.Р. У світі граматики. – К., 1987

Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна
мова: Морфологія. Синтаксис. – 2-ге вид. – К., 1989

Гнатюк Л.П., Кононенко О.В. Українська мова. – К., 1995

Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір.
Морфонологія: Навч. посіб. – К., 1999

Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. –
К., 1986

Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. – Львів, 1993

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020