.

Закон України “Про звернення громадян” (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3441
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

З ПРЕДМЕТУ “ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”

на тему:

Закон України

“Про звернення громадян”

Даний Закон регулює питання практичної реалізації громадянамиУкраїни
наданого їм Конституцією України права вносити в органидержавної влади,
об’єднання громадян відповідно до їх статутупропозиції про поліпшення їх
діяльності, викривати недоліки вроботі, оскаржувати дії посадових осіб,
державних і громадськихорганів.

Закон забезпечує громадянам України можливості для участів управлінні
державними і громадськими справами, для впливу наполіпшення роботи
органів державної влади і місцевогосамоврядування, підприємств, установ,
організацій незалежно відформ власності, для відстоювання своїх прав і
законних інтересівта відновлення їх у разі порушення.

Громадяни України мають право звернутися до органівдержавної влади,
місцевого самоврядування, об’єднань громадян,підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності,засобів масової інформації,
посадових осіб відповідно до їхфункціональних обов’язків із
зауваженнями, скаргами тапропозиціями, що стосуються їх статутної
діяльності, заявою абоклопотанням щодо реалізації своїх
соціально-економічних,політичних та особистих прав і законних інтересів
та скаргою проїх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ ідержавної
безпеки мають право подавати звернення, які нестосуються їх службової
діяльності.Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться
наїї території, мають таке ж право на поданн звернення, як ігромадяни
України, якщо інше не передбачено міжнароднимидоговорами.

Законодавство України про звернення громадян включає цейЗакон та інші
акти законодавства, що видаютьс відповідно доКонституції України та
цього Закону.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовійабо усній
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) іскарги.Пропозиція
(зауваження) – звернення громадян, девисловлюються порада, рекомендація
щодо діяльності органівдержавної влади і місцевого самоврядування,
депутатів усіх рівнів,посадових осіб, а також висловлюються думки щодо
врегулюваннясуспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення
правовоїоснови державного і громадського життя, соціально-культурної
таінших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням просприяння
реалізації закріплених Конституцією та чиннимзаконодавством їх прав та
інтересів або повідомлення про порушеннячинного законодавства чи
недоліки в діяльності підприємств,установ, організацій незалежно від
форм власності, народнихдепутатів України, депутатів місцевих рад,
посадових осіб, а такожвисловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
Клопотання -письмове звернення з проханням про визнання за особою
відповідногостатусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захистзаконних
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю),рішеннями державних
органів, органів місцевого самоврядування,підприємств, установ,
організацій, об’єднань громадян, посадовихосіб.

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені,належать такі
у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:порушено права і
законні інтереси чи свободи громадянина(групи громадян);створено
перешкоди для здійснення громадянином його прав ізаконних інтересів чи
свобод;незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки абойого
незаконно притягнуто до відповідальності.

Звернення адресуються органам державної влади і місцевогосамоврядування,
підприємствам, установам, організаціям незалежновід форм власності,
об’єднанням громадян або посадовим особам, доповноважень яких належить
вирішення порушених у зверненняхпитань.У зверненні має бути зазначено
прізвище, ім’я, по батькові,місце проживання громадянина, викладено суть
порушеного питання,зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, проханн чи
вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином ізаписаним посадовою
особою на особистому прийомі) чи письмовим,надісланим поштою або
переданим громадянином до відповідногооргану, установи особисто чи через
уповноважену ним особу, якщо ціповноваження оформлені відповідно до
чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою
(індивідуальне),так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із
зазначенням дати.Звернення, оформлене без дотримання цих вимог,
повертаєтьсязаявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через
десятьднів від дня його надходження, крім випадків, передбаченихчастиною
першою статті 7 цього Закону.

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади,місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організаційнезалежно від форм
власності, об’єднань громадян, посадових осібукраїнською чи іншою мовою,
прийнятною дл сторін.Рішення щодо звернень громадян та відповіді на
нихоформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такірішення
та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовоюспілкування
заявника.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленомупорядку,
підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в
прийнятті та розгляді звернення зпосиланням на політичні погляди,
партійну належність, стать, вік,віросповідання, національність
громадянина, незнання мовизвернення. Якщо питання, порушені в одержаному
органом державної влади,місцевого самоврядування, підприємствами,
установами,організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями
громадянабо посадовими особами зверненні, не входять до їх
повноважень,воно в термін не більше п’яти днів пересилаєтьс ними
заналежністю відповідному органу чи посадовій особі, про
щоповідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщозвернення
не містить даних, необхідних дл прийняттяобгрунтованого рішення органом
чи посадовою особою, воно в той жетермін повертається громадянину з
відповідними роз’ясненнями.Забороняється направляти скарги громадян дл
розгляду тиморганам або посадовим особам, дії чи рішення яких
оскаржуються.

Письмове звернення без зазначення місц проживання, непідписане автором
(авторами), а також таке, з якого неможливовстановити авторство,
визнається анонімним і розгляду не підлягає.Не розглядаються повторні
звернення одним і тим же органомвід одного і того ж громадянина з одного
і того ж питання, якщоперше вирішено по суті, а також ті звернення,
терміни розглядуяких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення
осіб,визнаних судом недієздатними.Рішення про припинення розгляду такого
звернення приймаєкерівник органу, про що повідомляється особі, яка
подалазвернення.

Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей заподання
звернення до органів державної влади, місцевогосамоврядування,
підприємств, установ, організацій незалежно відформ власності, об’єднань
громадян, посадових осіб за критику узверненні їх діяльності та рішень.
Ніхто не може бути примушений до поданн власного чипідписання
колективного звернення або участі в акціях на підтримкузвернень інших
осіб чи організацій.

Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостейпро
особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, щостановлять
державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої
інформації, якщо це ущемлює права і законні інтересигромадян.

Не допускається з’ясування даних про особу громадянина,які не стосуються
звернення. На проханн громадянина, висловлене вусній формі або зазначене
в тексті звернення, не підлягаєрозголошенню його прізвище, місце
проживання та роботи. Ця заборона не поширюється на випадки
повідомленняінформації, що міститься у зверненні, особам, які мають
відношеннядо вирішення справи.

Одержані об’єднаннями громадян звернення із зауваженнями іпропозиціями
щодо їх діяльності розглядаютьс цими об’єднаннями таїх органами
відповідно до статутів об’єднань, а заяви і скарги наущемлення чи
порушення ними прав громадян – згідно з цим Законом.

Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв іскарг
громадян, встановлений кримінально-процесуальним,цивільно-процесуальним,
антимонопольним і трудовим законодавством.(стаття 12 із змінами,
внесеними згідно ізЗаконом N 653-XIV від 13.05.99 р.)

Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку,
якийвстановлюється Кабінетом Міністрів України.Розділ IIПорядок розгляду
звернень громадян

Органи державної влади і місцевого самоврядування,підприємства,
установи, організації незалежно від форм власності,об’єднання громадян,
посадові особи зобов’язані розглянутипропозиції (зауваження) та
повідомити громадянина про результатирозгляду.Пропозиції (зауваження)
Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої
Вітчизняної війнирозглядаються першими керівниками державних органів,
органівмісцевого самоврядування, підприємств, установ і
організаційособисто.

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їхпосадові особи,
керівники та посадові особи підприємств, установ,організацій незалежно
від форм власності, об’єднань громадян, доповноважень яких належить
розгляд заяв (клопотань), зобов’язаніоб’єктивно і вчасно розглядати їх,
перевіряти викладені в нихфакти, приймати рішення відповідно до чинного
законодавства ізабезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про
наслідкирозгляду заяв (клопотань). Заяви (клопотання) Героїв Радянського
Союзу, ГероївСоціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної
війнирозглядаються першими керівниками державних органів,
органівмісцевого самоврядування, підприємств, установ і
організаційособисто.Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань)
вобов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви ідо
компетенції якого входить вирішенн порушених у заявах(клопотаннях)
питань, за підписом керівника або особи, яка виконуєйого
обов’язки.Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у
заяві(клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі
зпосиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також
ізроз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органумісцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації,об’єднання громадян,
засобів масової інформації, посадової особиподається у порядку
підлеглості вищому органу або посадовій особі,що не позбавляє
громадянина права звернутися до суду відповідно дочинного законодавства,
а в разі відсутності такого органу абонезгоди громадянина з прийнятим за
скаргою рішенням -безпосередньо до суду. Скарги Героїв Радянського
Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни
розглядаються першимикерівниками державних органів, органів місцевого
самоврядування,підприємств, установ і організацій особисто.

Скарги на рішення загальних зборів членів
колективнихсільськогосподарських підприємств, акціонерних
товариств,юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а
такожна рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.
Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноваженуна це іншу
особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатнихосіб подається їх
законними представниками. Скарга в інтересах громадянина за його
уповноваженням,оформленим у встановленому законом порядку, може бути
подана іншоюособою, трудовим колективом або організацією, яка
здійснюєправозахисну діяльність.До скарги додаються наявні у громадянина
рішенн або копіїрішень, які приймалися за його зверненням раніше, а
також іншідокументи, необхідні для розгляду скарги, які після її
розглядуповертаються громадянину.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана дооргану або
посадовій особі вищого рівня протягом одного року змоменту його
прийняття, але не пізніше одного місяця з часуознайомлення громадянина з
прийнятим рішенням. Скарги, подані зпорушенням зазначеного терміну, не
розглядаються.Пропущений з поважної причини термін може бути
поновленийорганом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.Рішення
вищого державного органу, який розглядав скаргу, вразі незгоди з ним
громадянина може бути оскаржено до суду втермін, передбачений
законодавством України.

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органівдержавної
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ,організацій
незалежно від форм власності, об’єднань громадян,засобів масової
інформації, посадових осіб, має право:особисто викласти аргументи особі,
що перевіряла заяву чискаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги
чи заяви;знайомитися з матеріалами перевірки;подавати додаткові
матеріали або наполягати на їх запитіорганом, який розглядає заяву чи
скаргу;бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;користуватися
послугами адвоката або представника трудовогоколективу, організації, яка
здійснює правозахисну функцію,оформивши це уповноваження у встановленому
законом порядку;одержати письмову відповідь про результати розгляду
заяви чискарги;висловлювати усно або письмово вимогу щодо
дотриманнятаємниці розгляду заяви чи скарги;вимагати відшкодування
збитків, якщо вони стали результатомпорушень встановленого порядку
розгляду звернень.

Органи державної влади і місцевого самоврядування,підприємства,
установи, організації незалежно від форм власності,об’єднання громадян,
засоби масової інформації, їх керівники таінші посадові особи в межах
своїх повноважень зобов’язані:об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти
заяви чи скарги;на прохання громадянина запрошувати його на
засіданнявідповідного органу, що розглядає його заяву чи
скаргу;відміняти або змінювати оскаржувані рішення у
випадках,передбачених законодавством України, якщо вони не
відповідаютьзакону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати
заходів доприпинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та
умови,які сприяли порушенням;забезпечувати поновлення порушених прав,
реальне виконанняприйнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;письмово
повідомляти громадянина про результати перевіркизаяви чи скарги і суть
прийнятого рішення;вживати заходів щодо відшкодування у встановленому
закономпорядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину
врезультаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішуватипитання
про відповідальність осіб, з вини яких було допущенопорушення, а також
на прохання громадянина не пізніш як у місячнийтермін довести прийняте
рішення до відома органу місцевогосамоврядування, трудового колективу чи
об’єднанн громадян замісцем проживання громадянина;у разі визнання заяви
чи скарги необгрунтованою роз’яснитипорядок оскарження прийнятого за нею
рішення;не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скаргіншим
органам;особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чискарг
громадян, вживати заходів до усуненн причин, що їхпороджують,
систематично аналізувати та інформувати населення прохід цієї роботи.У
разі необхідності та за наявності можливостей розглядзвернень громадян
покладається на посадову особу чи підрозділслужбового апарату,
спеціально уповноважені здійснювати цю роботу,в межах бюджетних
асигнувань. Це положення не відміняє вимогичастини дев’ятої цієї статті.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більшеодного місяця
від дня їх надходження, а ті, які не потребуютьдодаткового вивчення, –
невідкладно, але не пізніше п’ятнадцятиднів від дня їх отримання. Якщо в
місячний термін вирішитипорушені у зверненні питання неможливо, керівник
відповідногооргану, підприємства, установи, організації або його
заступниквстановлюють необхідний термін для його розгляду, про
щоповідомляється особі, яка подала звернення.

При цьому загальнийтермін вирішення питань, порушених у зверненні, не
можеперевищувати сорока п’яти днів.На обгрунтовану письмову вимогу
громадянина термін розглядуможе бути скорочено від встановленого цією
статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавствомпільги,
розглядаються у першочерговому порядку.

Органи державної влади, місцевого самоврядування,підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності,об’єднання громадян, посадові
особи розглядають зверненнягромадян, не стягуючи плати.

Керівники та інші посадові особи органів державної влади,місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організаційнезалежно від форм
власності, об’єднань громадян зобов’язаніпроводити особистий прийом
громадян.Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години,
узручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання.Графіки
прийому доводяться до відома громадян.Порядок прийому громадян в органах
державної влади,місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах,організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях
громадянвизначається їх керівниками.Усі звернення громадян на особистому
прийомі реєструються.Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання
безпосередньо наособистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому
ж порядку,що й письмове звернення. Про результати розгляду
громадянинуповідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Вищі посадові особи держави – Президент України, ГоловаВерховної Ради
України, Прем’єр-міністр України – здійснюютьприйом у встановленому ними
порядку.

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну,адміністративну
або кримінальну відповідальність, передбаченузаконодавством
України.Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв’язку
зпорушенням вимог цього Закону при розгляді йогоскаргиУ випадку
задоволення скарги орган або посадова особа, якіприйняли неправомірне
рішення щодо зверненн громадянина,відшкодовують йому завдані матеріальні
збитки, пов’язані зподанням і розглядом скарги, обгрунтовані витрати,
понесені узв’язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу
відповідногооргану, і втрачений за цей час заробіток. Спори про
стягненнявитрат розглядаються в судовому порядку.Громадянину на його
вимогу і в порядку, встановленому чиннимзаконодавством, можуть бути
відшкодовані моральні збитки, завданінеправомірними діями або рішеннями
органу чи посадової особи прирозгляді скарги. Розмір відшкодування
моральних (немайнових)збитків у грошовому виразі визначається
судом.Стаття 26. Відповідальність громадян за поданнязвернень
протиправного характеруПодання громадянином звернення, яке містить
наклеп і образи,дискредитацію органів державної влади, органів
місцевогосамоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових
осіб,керівників та інших посадових осіб підприємств, установ
іорганізацій незалежно від форм власності, заклики до
розпалюваннянаціональної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій,
тягне засобою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Витрати, зроблені органом державної влади, місцевогосамоврядування,
підприємством, установою, організацією незалежновід форм власності,
об’єднанням громадян, засобами масовоїінформації у зв’язку з перевіркою
звернень, які містять завідомонеправдиві відомості, можуть бути стягнуті
з громадянина зарішенням суду.

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадянвідповідно
до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України,народні депутати
України, Президент України, Кабінет МіністрівУкраїни, Уповноважений з
прав людини Верховної Ради України,Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська таСевастопольська міські, районні, районні в
містах Києві таСевастополі державні адміністрації, сільські, селищні,
міські радита їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а
такожміністерства, інші центральні органи виконавчої влади
щодопідпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадянздійснюється
Генеральним прокурором України та підпорядкованимийому прокурорами.
Відповідно до наданих їм чинним законодавствомповноважень вони вживають
заходів до поновленн порушених прав,захисту законних інтересів громадян,
притягнення порушників довідповідальності.

Використана література:

Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.96 р. N 394/96-ВР (Із
змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 травня 1999
року N653-XIV // Урядовий кур’єр від 02.06.99 р.

PAGE

PAGE 4

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020