.

Українська правова держава. Роль молоді в її розвитку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6326
Скачать документ

Тема:

українська правова держава. Роль молоді в її розвитку.

План

1. Розвиток ідеї правової держави

2. Основні ознаки правової держави.

3. Шляхи побудови правової держави в України.

Розвиток ідеї правової держави

Ще в стародавніх Греції та Римі деякі філософи висловлювали думки про
доцільність панування в країні закону. Прибічниками цього були Солон і
Геракліт, Платон і Аристотель. Але в умовах рабовласницького і
феодального суспільства їхні ідеї не були реалізовані.

На основі знань з історії спробуйте пояснити, чому в рабовласницькому і
феодальному суспільствах ідея правового суспільства не знайшла підтримки
і розвитку?

По-новому ці ідеї були сприйняті в період формування капіталістичних
відносин у країнах Європи. Саме тоді народилися ідеї поділу влади (її
автор — Ш. Л. Монтеск’є), рівності усіх членів суспільства перед законом
та інші, втілившись у правових актах новостворених буржуазних держав —
Декларації прав людини і громадянина у Франції (1789), конституціях США
(1787) і Франції (1791). Ідеї правової держави розвивали у своїх творах
Ш. Л. Монтеск’є, Дж. Локк, І. Кант.

В Україні вперше ідея рівності всіх людей з’являється в Литовському
статуті 1588 року. У творах українських мислителів-демократів та
письменників Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, М. Драгоманова, які
писали за часів Польщі, Російської та Австро-Угорської імперій, до
складу яких входила територія сучасної України, відстоювалися ідеї
переходу до демократичного суспільства, республіканської форми
правління, рівності, верховенства закону тощо.

На початку XX століття демократичні ідеї розвитку держави утверджували
вчені-правознавці. За часів радянської влади в Україні та в СРСР у
цілому було прийнято чимало законів, що відповідали ідеям демократії та
правової держави. Одними з найдемократичніших У; світі для свого часу
були Конституції СРСР 1936 року т» УРСР 1937 року. СРСР і УРСР підписали
і ратифікували багато міжнародних угод, декларацій, серед яких Загальна
декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права,
що діють і сьогодні. Але в умовах радянської влади чимало із цих
проголошених на папері норм не було реалізовано.

Після початку перебудови в середині 80-х років ідеї правової держави
знову отримали право на існування в наукових дискусіях, на сторінках
книжок і періодичних видань.

Завдання побудови України як правової держави було проголошене в перших
актах, прийнятих на шляху до незалежної української держави на початку
90-х років минулого століття. Нині цю ідею закріплено в Конституції
України.

Основні ознаки правової держави.

Метою створення правової держави в Україні є забезпечення цивілізованого
функціонування і розвитку громадянського суспільства.

Концепція правової держави в сучасних умовах – це не лише проголошення
основних принципів і рис, що складають теорію такої держави, а й
необхідність реального формування нових соціально-політичних інститутів,
котрі замінили б закриту авторитарну політичну систему на відкриту
демократичну систему, яка діяла б на засадах панування права (правового
закону) в суспільстві.

Правова держава нині розглядається як держава, в якій виключно
юридичними засобами забезпечуються верховенство права, реальне
здійснення, охорона, захист і поновлення порушених прав громадян,
взаємна відповідальність держави та особи, контроль і нагляд за
утворенням і застосуванням юридичних законів. Метою створення правової
держави в Україні є забезпечення цивілізованого функціонування і
розвитку громадянського суспільства.

Отже, правова держава в Україні може розглядатись як політико-юридична
форма організації суспільного життя, що належить до таких
фундаментальних соціальних цінностей, як права людини і громадянина,
конституціоналізм, демократія тощо.

Основні риси правової держави в Україні:

а) верховенство і панування правового закону;

б) постійне утвердження суверенітету народу як єдиного джерела
державної влади;

в) здійснення поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову;

г) забезпечення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина,
виконання ними своїх обов’язків перед іншими людьми, державою і
громадянським суспільством;

ґ) врегулювання взаємовідносин між особою та державою на засадах
дозволеності особі робити все, що прямо не заборонено законом, а
державним органам — тільки те, що прямо дозволено законом;

д) взаємна відповідальність між особою та державою, відповідальність
держави перед особою і громадянським суспільством за свою діяльність;

е) ефективна організація контролю й нагляду за здійсненням законів і
режиму законності.

Конституція та закони, як відомо, — це нормативні акти вищої юридичної
сили. Але таке визначення законів є формальним. Велике значення має
зміст законів, які мають бути демократичними, тобто захищати права і
свободи людини, оскільки в противному разі законність як така може
виявитися притаманною антидемократичним режимам.

Демократизм змісту законів і утвердження суверенітету народу як єдиного
джерела влади знаходить відображення в концепції верховенства
парламенту. Тільки парламент як представницький орган, обраний народом,
має право приймати закони й контролювати їх виконання, а також є єдиним
державним органом, що має право виступати й діяти від імені всього
народу.

Важливе значення для утвердження правової держави має принцип поділу
влади. Чітке розмежування законодавчих і виконавчих функцій в Україні
здійснюється на основі чинної Конституції України (ст. 6). Усі закони та
інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України,
тобто в Україні діє принцип верховенства правового закону (ст. 8). Зміст
і спрямованість діяльності держави визначають права людини та гарантії
їх здійснення, а забезпечення та утвердження прав людини є головним
обов’язком держави (ст. 3). Права людини проголошуються як невідчужувані
й непорушні (ст. 21). Конституція закріплює правовий порядок арештів і
тримання під вартою за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставі
та в порядку, встановленому законом (ст. 29). Людині забезпечується
відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю державних органів, органів місцевого
самоврядування, їх службових і посадових осіб під час здійснення ними
своїх повноважень, коштом цих органів (ст. 56). Нормативні акти, що
визначають права та обов’язки громадян, мають бути доведені до відома
населення в установленому законом порядку (ст. 57). У разі
невідповідності Конституції будь-якого закону, указу Президента чи
постанови Кабінету Міністрів України Конституційний Суд України
зобов’язаний визнати названі акти неконституційними, що тягне за собою
втрату ними юридичної сили.

Отже, спираючись на норми, закріплені в Конституції України, можна
зробити висновок, що Україна є правовою державою. Але чи можна говорити
про те, що в країні існує правова держава, якщо не забезпечено гарантій
реалізації прав і свобод людини і громадянина, не реалізуються принципи
взаємної відповідальності держави та особи, можливості особи робити все,
що прямо не заборонено законом, а державних і самоврядних органів і
посадових осіб – тільки те, що входить до їх компетенції? Слід також
констатувати, що в Україні не в повному обсязі вирішено питання боротьби
з правопорушеннями, зміцнення законності, правопорядку і дисципліни.

Ці та деякі інші проблеми дають нам право говорити про необхідність
формування правової держави в Україні. До основних напрямів її
формування слід віднести:

а) необхідність зв’язати правом (загальносоціальним, що характеризується
правами людини, народу, людства) діяльність держави та її органів;

І б) формування правового механізму, з допомогою якого мож-| на
було б подолати відчуження людини і громадянина від засобів

• виробництва, власності, від безпосередньої та представницької і форм
демократії;

| в) чітку роботу законодавчої влади на основі Конституції України
і конституційних законів;

г) створення системи незалежних загальних і спеціалізованих судів та
інших ланок судової системи України. Поки що в нашій державі в повному
обсязі не забезпечено функціонування судової системи відповідно до
Конституції України;

ґ) формування у людей (народу України) нового правового мислення,
високого рівня правової культури, знань про життєво необхідні закони та
вміння використовувати ці закони в повсякденному житті.

Отже, правова держава в Україні — це така держава, яка взаємодіє з
громадянським суспільством та в якій досягнуто пріоритет прав людини;
яка зв’язана саме цим правом і підкоряється йому; де законодавча,
виконавча і судова гілки влади закріплюють, гарантують і забезпечують
права людини, народу і людства у повсякденній діяльності.

Шляхи побудови правової держави в України.

Ось чому дуже важливо визначити принципові заходи з формування
громадянського суспільства та правової держави в Україні. Але передусім
слід зазначити, що багато дослідників обминають ці питання, а роль
держави в цьому процесі залишається незначною.

Основою кожного громадянського суспільства є, поза сумнівом, приватна
власність, яка може існувати і розвиватись у різних формах. Упродовж
століть визначні філософи та громадські діячі відзначали велику користь
власності як основи суспільства. Ще в середині XIX ст. М. І. Костомаров
писав у своїй праці «Дві руські народності», що в Україні кожен хлібороб
є самостійним власником свого добра, яке дає йому необхідні переваги в
суспільному житті. Російський просвітитель І. П. Пнін на початку того ж
століття зазначав, що тільки власність громадянина є душею
громадянського співжиття та безпеки особистості. Щодо знаного
російського філософа В. С. Соловйова, то він узагалі підкреслював, що,
згідно із загальноприйнятим філософським визначенням, власність це не що
інше, як ідеальне продовження особистості в речах чи її перенесення на
речі1.

Наявна теоретична спадщина та деякі наукові розробки дозволяють
сформулювати основні риси формування громадянського суспільства:

а) забезпечення свободи та ініціативності людини, що спрямовані на
задоволення її розумних потреб і не шкодять загальним інтересам;

б) такий розвиток суспільних відносин, за якого людина розглядається як
мета, а не як засіб;

в) ліквідація відчуженості людини від соціально-економічних структур і
політичних інститутів та реальне забезпечення здійснення принципу рівних
для всіх можливостей;

г) забезпечення прав і свобод людини і громадянина державою, її органами
та соціальними структурами громадянського суспільства;

ґ) багатоманітність різних форм власності, серед яких приватна власність
в її різних формах посідає домінуюче місце як основа ініціативної,
творчої підприємницької діяльності;

д) здійснення справедливого твердження, що лише у власності особа
виступає як розум і тільки володіючи власністю людина може бути справді
вільною та ініціативною в усіх її починаннях;

е) реалізація багатоманітності духовного життя суспільства, в основі
якого — визнання гуманістичних і демократичних за сутністю
загальнолюдських цінностей;

є) наявність «середнього класу» як соціальної бази громадянського
суспільства;

ж) відсутність жорсткої регламентації з боку держави приватного життя
членів суспільства;

з) існування розвиненої соціальної структури, яка гарантує задоволення
інтересів різних груп і верств населення;

й) активна участь у суспільному житті недержавних самоврядних
спільностей людей (сім’я, корпорації, громадські організації, трудові
колективи, етнічні, конфесійні та інші об’єднання людей);

і) визнання і матеріалізація ідей верховенства права, особливістю якого
має бути поділ права на публічне і приватне, основними ознаками
останнього є орієнтація на людину-власника;

ї) рівний правовий статус у цивільних відносинах, поєднання інтересів
державних, громадських структур і громадянина;

й) детальне регулювання різноманітних видів відносин у сфері
підприємництва, ринкового господарювання;

к) розвиток орієнтованих на регулювання підприємницької діяльності нових
галузей права (комерційного, банківського, вексельного тощо).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020