.

Правовий режим цінних паперів в Україні

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
7 18701
Скачать документ

104

Тема: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Зміст

Вступ

Розділ І. Загальна характеристика правового режиму цінних паперів

1.1 Поняття та зміст правового режиму цінних паперів

1.2 Правова природа цінних паперів

1.3 Класифікація цінних паперів

Розділ ІІ. Правовий режим окремих груп цінних паперів

2.1 Правовий режим пайових цінних паперів

2.2 Правовий режим боргових цінних паперів

2.3 Правовий режим похідних цінних паперів

2.4 Правовий режим інших груп цінних паперів

Розділ ІІІ. Правові проблеми співвідношення державного регулювання і
ринкової саморегуляції ринку цінних паперів в Україні

3.1 Правові аспекти державного регулювання ринку цінних паперів

3.2 Правові форми саморегуляції ринку цінних паперів

3.3 Оптимізація співвідношення державного регулювання і ринкової
саморегуляції ринку цінних паперів в Україні

Висновки

Список використанИХ ДЖЕРЕЛ

Вступ

Актуальність теми дослідження. Ринок цінних паперів – це те нове, що
з’явилося в економіці України у процесі формування ринкових відносин й
виникнення ринку капіталу. Ринок цінних паперів (фондовий ринок) виконує
функцію посередника, приймаючи цінні папери, які пропонуються на
публічних торгах, і конвертуючи їх у кошти шляхом продажу. Ринок цінних
паперів – це ефективно функціонуючий організм, що є еволюційним за своєю
природою. Розвиток ринку цінних паперів є життєво необхідним для
активного зростання національної економіки й покращання рівня життя
громадян. Ефективно функціонуючий ринок спрямовує фінансові кошти до тих
компаній, які здатні забезпечити їм найбільш продуктивне використання.

Фондові ринки є полем широкої діяльності не тільки для вітчизняних
учасників, а й зарубіжних. Цьому сприяють лібералізація українського
ринку, допуск нерезидентів на національні валютні та фінансові ринки, їх
безпосередня участь в операціях поряд з резидентами, дерегулювання
ринків, пов’язане зі скасуванням обмежень на проведення операцій для
окремих учасників.

При запозиченні законотворчого досвіду при формуванні вітчизняного
законодавства не були враховані ті обставини, що норми, принципи та
практика застосування іноземного законодавства, які регулюють ринок
цінних паперів, не можуть у повному обсязі адекватно відобразити
сучасний стан національної економіки. Світовий досвід у сфері правового
регулювання ринку цінних паперів – це вже результат розвитку сталих,
стабільних економік, і його повне перенесення на українську економічну
ниву, яка ще тільки розвивається і є нестабільною, не є доцільним.
Орієнтація на різноманітні моделі правового регулювання ринку цінних
паперів призводить до неузгодженості нормативних актів, що видаються
різними відомствами, уповноваженими здійснювати цей процес. На повну
відсутність уніфікованого підходу до регулювання ринку цінних паперів
більшість фахівців вказують, як на перешкоду на шляху розвитку фондового
ринку і на дійове гальмо розвитку.

З урахуванням вищезазначених обставин можна констатувати, що проблеми,
які стосуються формування, застосування й удосконалення вітчизняного
законодавства про ринок цінних паперів, потребують комплексного
наукового дослідження. Недостатня їх правова розробка перешкоджає
ефективному регулюванню відносин між учасниками ринку цінних паперів в
Україні.

Стан справ у цій сфері правового регулювання ускладнюється також тим, що
у вітчизняній юридичній літературі практично відсутні монографічні
роботи, цілком присвячені дослідженню правових аспектів теорії та
практики функціонування ринку цінних паперів в Україні і здійсненню
господарської діяльності на ньому. Більшість робіт з цієї тематики
присвячена виключно економічним аспектам функціонування цінних паперів.
Цивільно-правові дослідження спрямовані, головним чином, на вивчення
цінних паперів як об’єктів ринку. А ось досліджень самого фондового
ринку, механізмів його функціонування та оптимізації засобів правового
регулювання цих відносин явно не вистачає.

Таким чином, актуальність наукового дослідження правових проблем
функціонування ринку цінних паперів і здійснення господарської
діяльності у цій сфері зумовлена: проведенням поглиблених економічних і
правових реформ в Україні; необхідністю осмислення і виявлення специфіки
українського цивільного законодавства про фондовий ринок і практики його
застосування; недостатньою розробкою юридичних аспектів здійснення
господарської діяльності на ринку цінних паперів та її регулювання;
потребою теоретичного обґрунтування пропозицій по вдосконаленню
законодавства щодо фондового ринку.

Метою роботи є комплексне вивчення і дослідження загальних правових
проблем регламентації відносин на ринку цінних паперів в Україні за
допомогою цивільно-правового інструментарію, аналіз правових норм і
практики їх застосування на ринку цінних паперів. Метою дослідження є
також виявлення й узагальнення колізій у вітчизняному законодавстві, яке
регулює відносини на ринку, а також розробка рекомендацій щодо
вдосконалення законодавства про ринок цінних паперів України.

Для досягнення вказаної мети дослідження було поставлено наступні
задачі:

· охарактеризувати класифікацію цінних паперів та форми їх
функціонування;

· дослідити склад і принципи формування чинного, цивільного
законодавства про ринок цінних паперів;

· встановити правовий режим цінних паперів, співвідношення і роль його
ключових категорій;

· вивчити й узагальнити систему правового регулювання ринку цінних
паперів;

· розглянути форми саморегуляції ринку цінних паперів.

Об’єктом дослідження виступають правові аспекти функціонування та
регламентації ринку цінних паперів, функціонування комплексу правових
засобів, які використовуються у цій сфері правового регулювання.

Предметом дослідження є складний і внутрішньо суперечливий комплекс
теоретичних та практичних проблем розглядуваних правовідносин, ступінь
узгодженості нормативно-правових актів України, що становлять правову
основу функціонування ринку цінних паперів.

Теоретичну основу роботи становлять наукові праці відомих цивілістів
фахівців у галузі загальної теорії права, торгівельного,
підприємницького і банківського права. Були використані роботи, зокрема,
М.М. Агаркова, Ч.Н. Азімова, С.С. Алєксєєва, Ю.Г. Басіна, В.А. Бєлова,
М.І. Брагінського, С.М. Братуся, Є.А. Васильева, В.М. Гордона, А.С.
Довгерта, В.Є. Жеребкіна, С.Ф. Кечекьяна, О.А. Красавчікова, І.Ю.
Красько, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, А.В. Майфата, Г.К. Матвєєва,
Я.М.Міркіна, Д.В. Мурзіна, І.Р. Назарчука, Н.О. Нерсесова, В.В.
Оскольського, Л.І. Петражицького, О.А. Підопригори, А.О. Пушкіна, Б.Б.
Рубцова, М.М. Сібільова, К.І. Скловського, І.В. Спасібо-Фатєєвой, Є.О.
Суханова, Ю.К. Толстого, Р.О. Халфіної, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича,
В.С. Щербіни, В.Л. Яроцького.

Розділ І.

Загальна характеристика правового режиму цінних паперів

1.1 Поняття та зміст правового режиму цінних паперів

За своєю правовою природою цінні папери є одним із видів матеріальних
об’єктів, які мають широке застосування в ринковій економіці. В правовій
та економічній науці обґрунтовуються різні погляду як на поняття цінних
паперів, так і на перелік документів, які до них відносяться.

Об’єкти цивільних прав, як і їх суб’єкти, мають встановлений актами
цивільного законодавства певний правовий стан. Для позначення правового
стану суб’єктів цивільних прав вживається термін «правовий статус», який
відображає сукупність цивільних прав та обов’язків, що їх має особа. Але
цей термін не може бути використано для характеристики правового стану
об’єктів цивільних прав, оскільки вони не наділені правами та
обов’язками. Щодо об’єктів цивільних прав прийнято вживати термін
«правовий режим».

В теорії права склалося щонайменше три підходи до розуміння поняття
«правовий режим».

Згідно з першим підходом «правовий режим» трактується як встановлений
порядок існування суспільних відносин.

Термін «правовий режим» (франц. «геgime» – порядок, від лат. «regimen» –
управління, керівництво) означає особливий порядок, встановлений для
певних сфер відносин чи суспільства в цілому. Загальними ознаками
правового режиму є наявність певних правових можливостей та меж їх
здійснення. Правовий режим – це нормативно встановлені правила відносно
певного об’єкта відносин чи ситуації, яких повинні дотримуватись
учасники відносин з приводу цього об’єкта чи ситуації.

Другий підхід до розуміння суті «правового режиму» передбачає його
ототожнення з особливим порядком правового регулювання.

С. Алексеев визначає правовий режим як порядок регулювання, який
виражається у багатогранному комплексі правових засобів, що
характеризують особливе поєднання взаємодіючих дозволів, заборон, а
також позитивних зобов’язань, які створюють особливу спрямованість
регулювання [3, с. 47]. На думку М. Матузова, правовий режим – це
особливий порядок правового регулювання, що виражається у певному
поєднанні юридичних засобів і створює бажаний соціальний стан та
конкретний ступінь сприятливості або несприятливості для задоволення
інтересів суб’єктів права.

Відповідно до третього підходу «правовий режим» об’єктів цивільних прав
зводиться до можливості або неможливості вчинення щодо них юридичних дій
(правочинів).

Як вважає Є. Суханов, значення категорії об’єктів цивільних
правовідносин (об’єктів цивільних прав) полягає в тому, що для них
встановлюється відповідний цивільно-правовий режим, тобто можливості чи
неможливості вчинення з ними відповідних дій (правочинів), які мають
певний юридичний (цивільно-правовий) результат.

Закон “Про цінні папери та фондовий ринок” [1] визначає цінні папери як
грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики,
які визначають взаємовідносини між особою, що їх випустила, та їхнім
власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді
дивідендів або відсотків, а також можливість передавання грошових та
інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Розкриття суті цінного паперу через поняття “грошові документи” не
зовсім точне, оскільки поняття “цінні папери” значно ширше, ніж “грошові
документи”. Якщо суть векселя можна визначити через поняття “грошовий
документ”, то характеризувати акцію, інвестиційний сертифікат,
приватизаційні папери як грошові документи неправомірно – таке, що не
відповідає правовій нормі, лишити невірно.

В різних правових системах цінні папери визначаються по-різному.
Приміром, за законодавством США цінні папери – це письмові документи,
які є дольовими паперами корпорації (акції) або які свідчать про
заборгованість (облігації, сертифікати). У Великобританії під цінним
папером розуміють інвестиції, які набирають форму акції або облігації.
За Цивільним кодексом РФ, цінні папери – це документи з дотриманням
встановленої форми і обов’язкових реквізитів, що посвідчують майнові
права, здійснення і передача яких можливі тільки в разі їхнього
пред’явлення.

Загалом цінні папери є юридичними документами, які відповідають певним
вимогам та містять законодавчо визначені реквізити. Фундаментальними
ознаками цінних паперів є їхня обіговість, стандартність та серійність,
ринковість, ліквідність, урегульованість та визнання державою.

Обіговість – це здатність цінних паперів бути предметом цивільних
правочинів, обертатися на фондовому ринку згідно із спеціальними,
законодавчо визначеними правилами, бути платіжним інструментом.
Стандартність та серійність – однойменні цінні папери мають стандартний
набір реквізитів, стандартний склад суб’єктів, стандартні правила
передачі та обліку прав на них, стандартні права, що з них випливають.
Ринковість – цінний папір обертається на своєму ринку цінних паперів з
притаманною йому інфраструктурою, суб’єктним складом, правилами роботи.
Ліквідність – здатність цінного паперу бути перетвореним у грошові
знаки. Урегульованість і визнання державою – будь-який документ лише
тоді визнається цінним папером, якщо він визнаний таким на законодавчому
рівні. Фактично ця риса є визначальною. Наприклад, коносамент за
законодавством України не є цінним папером, проте є таким за
законодавством багатьох європейських країн. За Цивільним кодексом РФ
ощадна книжка є цінним папером, тоді як в Україні ощадну книжку не
віднесено до цінних паперів [47, c. 19-20].

Цінні папери можуть функціонувати як у документарній, так і в
бездокументарній формі. Форма випуску цінних паперів впливає на
процедуру їх первинного розміщення, порядок укладення угод, фіксацію
прав власності та визначає деякі інші особливості обігу. Розвиток
комп’ютерних технологій зумовив функціонування “безтілесних”,
бездокументарних цінних паперів. Тому характеристика цінного паперу
через “поняття” документ певною мірою є умовною. На ринку цінних паперів
широко використовують термін “електронні цінні папери”.

За Цивільним кодексом України (ст.194) цінним папером є документ
встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або
інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його
випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов’язань
згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що
випливають з цього документа, іншим особам. Аналогічне за змістом
визначення міститься і у ст.163 Господарського кодексу України. Не
вдаючись до порівняльного аналізу положень Цивільного та Господарського
кодексів і взагалі до оцінки ефективності правового регулювання
відносин, пов’язаних з обігом цінних паперів різними нормативними актами
– Господарським та Цивільним кодексом – з’ясуємо інші характеристики
цінних паперів як важливих інструментів ринкової економіки. Зазначимо,
що правове регулювання обігу цінних паперів здійснюється спеціальним
законодавством, кодекси містять лише окремі найзагальніші положення щодо
обігу цінних паперів.

Кожен вид цінного паперу в ринковій економіці виконує певні функції.
Цінні папери можуть посвідчувати членство в організації – емітенті та
право на частку в його майні. Такими за законодавством України є акції.
У світовій практиці до таких пайових цінних паперів відносять крім
акцій, дольові сертифікати, пайові свідоцтва.

Значна кількість цінних паперів посвідчує відносини позики між емітентом
та власником цінного паперу. Такими, зокрема, є облігації, казначейські
зобов’язання, векселі. Такі цінні папери не надають права на членство в
організації – емітенті. Власник боргового цінного паперу не має права
управляти справами емітента, не набуває з придбанням цінного паперу
права на частку у майні емітента. Фактично, оплативши вартість цінного
паперу, його власник стає кредитором, а емітент – боржником. Вартість
боргового цінного паперу в будь-якому випадку підлягає поверненню як у
відносинах з позики. Економічний ефект власника – це отримання відсотків
за користування позиченими у нього грошима. У світовій практиці до
категорії боргових цінних паперів відносять також комерційні папери,
свідоцтва про заборгованість та ін. [35,c. 29-30]

Особливим видом державних цінних паперів є приватизаційні папери,
правовий режим яких визначається спеціальним законодавством (Закон “Про
приватизаційні папери”, Закон “Про приватизацію державного житлового
фонду” та підзаконними нормативними актами).

Специфічна природа ощадних сертифікатів, що виступають як письмове
свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право
власника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і
відсотків по ньому. Іменні ощадні сертифікати вільному обігу не
підлягають. Угоди з ощадними сертифікатами на пред’явника не характерні
для ринку цінних паперів. Природа цього цінного паперу більш
індивідуалізована за суб’єктним складом: банк – власник ощадного
сертифіката.

Інвестиційні сертифікати є пайовими цінними паперами з певними
особливостями. Такий цінний папір випускається компанією з управління
активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності
інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді. Інвестиційний
сертифікат не дає права на участь в управлінні справами емітента.
Особливості емісії та обігу інвестиційних сертифікатів визначаються
Законом “Про інститути, спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)”.

3 1 січня 2004 р. введено в дію низку нових законів, положеннями яких
передбачені нові види цінних паперів. Згідно із Законом “Про іпотечне
кредитування, операції з консолідованим поточним боргом та іпотечні
сертифікати” від 19 червня 2003 р., власник іпотечних актів
(кредитодавець) має право випускати сертифікати – особливий вид цінного
паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками. Забезпеченням
іпотечних сертифікатів є іпотечні активи – реформовані в консолідований
іпотечний борг зобов’язання за договорами про іпотечний кредит. Тому
строки обігу іпотечних сертифікатів не можуть перевищувати строків
існування самих іпотечних активів.

Інформація про випуск сертифікатів та випуск сертифікатів підлягають
реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Оскільки емісія іпотечних сертифікатів пов’язана з вартістю і строками
існування іпотечних активів, то умови їхнього випуску є такі: 1)
загальний розмір емісії сертифікатів не може перевищувати вартість
іпотечних активів; 2) строк обігу сертифікатів не може перевищувати
строк дії договорів про іпотечний кредит, реформованих в іпотечні
активи, та строку їхнього існування; 3) загальна номінальна вартість
сертифікатів не може перевищувати 50-кратного розміру власного капіталу
емітента; 4) обсяг випуску не менше від суми, еквівалентної 100 тисячам
євро за курсом НБУ на день ухвали рішення про випуск; 5) усі ризики
виконання зобов’язань, які підлягають об’єднанню у консолізований
іпотечний борг, мають бути застраховані [29, c. 23-24].

Іпотечні сертифікати випускаються в документарній та в бездокументарній
формах. При емісії сертифікатів у бездокументарній формі емітент
оформляє глобальний сертифікат. Залежно від способу фіксації власника
сертифікати можуть існувати як іменні, так і на пред’явника. Сертифікати
на пред’явника можуть бути емітовані лише у документарній формі.

Іпотечні сертифікати підлягають вільному обігу, тобто юридичні та
фізичні особи можуть вільно купувати та продавати сертифікати,
здійснювати з ними будь-які правочини як на біржовому, так і на
позабіржовому ринках цінних паперів. Обслуговуються іпотечні сертифікати
Національною депозитарною системою. Реєстр власників іменних
сертифікатів емітент здійснює самостійно без ліцензії, незалежно від
кількості власників таких сертифікатів. Тоді як реєстр власників іменних
акцій при кількості акціонерів понад 500 має вести незалежний
реєстратор.

Встановлено два види сертифікатів залежно від обсягу прав, що ними
посвідчуються: сертифікати із фіксованою дохідністю та сертифікати
участі. Сертифікати з фіксованою дохідністю засвідчують такі права:
право на отримання номінальної вартості в передбачені умовами випуску
терміни; право на отримання відсотків; переважне право перед іншими
кредиторами емітента на задоволення вимог з вартості іпотечних активів у
разі невиконання ним своїх зобов’язань. Сертифікати участі випускаються
лише як іменні цінні папери і надають їхнім власникам такі права: право
на отримання частини у платежах за іпотечними активами відповідно до
умов договору про придбання сертифікатів; право на задоволення вимог з
вартості іпотечних активів у випадку невиконання емітентом взятих на
себе зобов’язань.

Отже, іпотечні сертифікати є борговими цінними паперами, оскільки
власник сертифіката з фіксованою участю має право на повернення йому
номінальної вартості сертифіката. Сертифікати не дають права на участь в
управлінні справами емітента і права на частку у майнових активах
емітента.

Згідно із Законом “Про іпотеку” від 5 червня 2003 р, в обіг вводиться
заставна – борговий цінний папір, який засвідчує право його власника на
отримання від боржника виконання за основним зобов’язанням, за умови, що
воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного
зобов’язання – право звернути стягнення на предмет іпотеки. Заставна –
неемісійний цінний папір, тобто випуск не вимагає публічної фіксації.
Заставна оформляється, якщо її випуск передбачений іпотечним договором.
Заставна підлягає державній реєстрації разом з державною реєстрацією
обтяження відповідного нерухомого майна іпотекою. Порядок реєстрації
заставної має бути встановлений спеціальним законом. Заставну як цінний
папір можна передавати з рук у руки шляхом індосаменту. Держатель
заставної вправі вимагати від боржника виконання основного зобов’язання
та звернення стягнення на предмет іпотеки у випадку його невиконання. У
випадку виконання боржником основного зобов’язання заставна підлягає
передачі боржнику [20, c. 32-33].

З 1 січня 2004 р. в обіг вводяться сертифікати Фонду операцій з
нерухомістю – цінний папір, що засвідчує право його власника на
отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю (Закон “Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла
та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 р.).

Фонд операцій з нерухомістю не є юридичною особою, створюється
фінансовою установою, яка має розробити та затвердити Правила ФОН,
інвестиційну декларацію, проспект емісії сертифікатів ФОН шляхом
відкритого продажу або безпосередньої пропозиції сертифікатів ФОН
заздалегідь визначеному колу осіб. Залучені через сертифікати кошти
використовуються на умовах управління майном в інтересах власників
сертифікатів. Управитель ФОН інвестує кошти, залучені від продажу
сертифікатів, в операції з нерухомістю, отримує дохід від цих операцій
та розподіляє отриманий дохід між власниками сертифікатів ФОН.

Власниками сертифікатів ФОН є фізичні та юридичні особи. Такі
сертифікати обертаються вільно і випускаються як у документарній, так і
в бездокументарній формах. За способом фіксації власника сертифікати
можуть емітуватися як іменні, так і на пред’явника. Сертифікати ФОН –
емісійні цінні папери, їх випуск підлягає державній реєстрації в ДК
ЦПФР.

Сертифікати ФОН – погашувані цінні папери, тобто фонд діє до моменту
виконання зобов’язань перед власниками сертифікатів.

Цивільний кодекс виділяє нову групу цінних паперів – товаророзпорядчі
цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном,
вказаним у цих документах.

Чинне законодавство України не закріплює окремих видів товаророзпорядчих
цінних паперів. У світовій практиці такими визнаються складські
свідоцтва, варіанти, коносаменти. Фактично Цивільний кодекс закріплює
поняття, реквізити, права, що посвідчуються складськими документами
(складськими квитанціями, простими та подвійними складськими свідоцтвами
– (ст.961 – 966 ЦК), не називаючи їх цінними паперами).

За Цивільним кодексом, фондові деривативи віднесені до цінних паперів,
механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи
продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших
фінансових та (або) товарних ресурсів. Такими є опціони, варанти та
ф’ючерси – фондові деривативи, випуск та обіг яких здійснюється згідно
із Правилами випуску та обігу фондових деривативів від 24 червня 1997 р.
Фондові деривативи до введення в дію Цивільного кодексу не визнавали
цінними паперами [12, c. 77-78].

Акція – найпоширеніший вид пайового цінного паперу. Акція тісно
пов’язана з процесами акціонування, корпоратизації як способами
роздержавлення економіки. Акціонерні товариства, створені на базі
державного майна, та емітовані ними акції можна розцінювати як етап у
становленні акціонерної форми господарювання в економіці України.

Згідно із Законом “Про цінні папери та фондовий ринок” акцією визнається
цінний папір без встановлення строку обігу, що засвідчує часткову участь
у статутному фонді АТ, підтверджує членство в акціонерному товаристві та
право на участь в управлінні ним, дає право її власникові на одержання
частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі
майна при ліквідації АТ.

Основними базовими ознаками акції є наступні.

1. Акція є пайовим цінним папером, що засвідчує право на частку у
статутному фонді акціонерного товариства. Цю ознаку акції в літературі
часто характеризують як титул власності, а акціонерів як співвласників
акціонерного товариства. Проте в концепції права України, акціонери, які
передали кошти у статутний фонд АТ, перестають бути власниками цих
коштів. Суб’єктом права власності стає саме акціонерне товариство як
юридична особа. Це концептуальне положення підтверджується законодавчою
нормою про те, що акціонер має право на участь у розподілі майна лише
при ліквідації акціонерного товариства (ст.4 Закону України “Про цінні
папери та фондовий ринок”). В процесі діяльності АТ акціонер не вправі
вимагати виділення його частки в натурі. Акція посвідчує лише право на
частку у майні (точніше факт внесення коштів у статутний фонд АТ). Із
цього факту випливають інші права акціонера, які ним реалізуються в
процесі діяльності АТ. Тому характеристика акції як титулу власності
неточна, не відповідає характеру правовідносин, які складаються між
акціонером і товариством.

2. Емісія акцій має на меті залучення інвестицій, а не позику грошей,
тому акція не має кінцевих строків погашення, кошти, внесені в обмін на
акцію, поверненню не підлягають. За цією ознакою акція принципово
відрізняється від боргових цінних паперів (облігацій, казначейських
зобов’язань). Власникам боргових цінних паперів обов’язково повертаються
позичені у них кошти і сплачується відсоток за користування ними. Тобто
боргові цінні папери є погашуваними, їхнє функціонування завжди
строкове, обмежене в часі.

Акціонерний капітал, кошти, залучені в обмін на видані акції, часто
називають фіктивним капіталом. Особливо виразно цей характер
простежується на стадії заснування АТ. Засновники, вносячи кожен певні
грошові кошти, несуть інвестиційні ризики. Компанія як юридична особа,
оперуючи цими коштами, може функціонувати дуже успішно і тоді ризики є
виправданими. При несприятливій економічній кон’юнктурі, неефективному
управлінні коштами чи з різних інших причин акціонери ризикують втратити
внесені ними кошти [21, c. 43-44].

Практично в обмін на внесені кошти акціонеру видають не самі акції, а
сертифікат акцій (ст.4 Закону ” Про цінні папери та фондовий ринок “).
Сертифікат видають на сумарну номінальну вартість акцій. За українським
законодавством, сертифікат акцій не є цінним папером. Реалізуючи права з
акції, акціонер пред’являє не самі акції, а сертифікат. А невизнання
його на законодавчому рівні цінним папером ще більш посилює фіктивність
взаємовідносин між акціонером та АТ. Для зручності функціонування акції
не зберігаються на руках акціонерів. Їх зберігають при документарній
формі випуску відповідні суб’єкти в рамках Національної депозитарної
системи. В разі бездокументарніої форми випуску паперових носіїв взагалі
не існує, акціонер має на руках лише сертифікат акції – єдиний
матеріалізований документ, що посвідчує внесення ним коштів до
статутного фонду та інші права акціонера. Тому, враховуючи природу
сертифіката акції та його важливе функціональне призначення, сертифікат
акції має визнаватися цінним папером.

В економічній науці сертифікат акції трактується як цінний папір, що
засвідчує володіння поіменованої в ньому особи певною кількістю акцій
товариства і який повинен містити такі реквізити: номер, кількість
акцій, номінальну їх вартість, найменування і статус емітента, категорію
акції, найменування власника, ставку дивіденду по привілейованих акціях,
підписи двох відповідальних осіб АТ та печатку товариства. Передача
сертифіката одної особи іншій вважається дійсною і супроводжується
переходом права власності на акції за умови реєстрації цієї операції у
встановленому законом порядку.

За російським законодавством, наприклад, сертифікат акції – самостійний
вид цінного паперу.

3. Акція є неподільною. У тому випадку, коли одна і та ж акція належить
кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть
здійснювати свої права через одного з них або через спільного
представника (ст.5 Закону ” Про цінні папери та фондовий ринок”).

З акції випливають ряд прав, які прийнято називати корпоративними
правами: право на дивіденди, на участь в управлінні товариством, на
отримання інформації про діяльність товариства, на вихід з товариства та
ін.

За способом фіксації власника акції поділяють на іменні та на
пред’явника. За прямою законодавчого вказівного (ч.2 ст.4 Закону “Про
цінні папери та фондовий ринок), громадяни України вправі бути
власниками, як правило, іменних акцій. Обіг має певні особливості,
оскільки обіг фіксується у системі реєстру власників іменних акцій.
Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів
здійснює емітент, якщо кількість акціонерів не перевищує 500 осіб, або
реєстратор. Реєстратор – професійний учасник ринку цінних паперів –
юридична особа, суб’єкт підприємницької діяльності, який одержав у
встановленому порядку ліцензію на ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів. Загальні засади реєстраторської діяльності встановлює
Закон “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні”. Вимоги до ведення системи реєстру
власників іменних цінних паперів, порядок ведення цього реєстру
обов’язки реєстратора, емітентів та зареєстрованих осіб, порядок доступу
до інформації, яка міститься у реєстрі, визначається Положенням про
порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів [16, c.
169-170].

Права, що випливають з іменних акцій (право на дивіденди, на участь в
управлінні справами АТ та ін.) реалізовуються з моменту внесення змін до
реєстру власників іменних цінних паперів. Право власності на акції,
випущенні в бездокументарній формі, переходять до нового власника з
моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.
Тобто права з іменних акцій виникають з юридичного складу: а)
цивільно-правової угоди про передачу права власності на акцію (купівля –
продаж, дарування, спадкування тощо) та б) фіксації зміни власності у
системі реєстру або у зберігача при бездокументарній формі випуску.

Акції на пред’явника обертаються вільно без будь-якої формалізації.
Загалом цінні папери на пред’явника є більш оборотоздатними, оскільки їх
обіг не ускладнений формальними процедурами. Право власності на акції на
пред’явника, випущені в документарній формі, переходить до нового
власника з моменту передачі (поставки). Акції на пред’явника звільняють
як акціонерне товариство від витрат на ведення системи реєстру чи на
укладення договору з реєстратором і несення витрат на оплату його
послуг, так і усувають витрати власників на переоформлення права
власності.

За обсягом прав, що випливають з акцій, вони можуть бути простими і
привілейованими. Власникам простих акцій належать такі права: 1) право
на участь в управлінні справами АТ (право обирати органи управління,
право самому бути обраним тощо); 2) право на отримання дивідендів; 3)
переважне право на купівлю акції додаткових емісій пропорційно до
належного пакету акцій; 4) право на отримання інформації про діяльність
АТ; 5) право на отримання частки з вартості майна при ліквідації
акціонерного товариства; 6)інші права, визначені статутом АТ.

Власники привілейованих акцій мають: 1) право на фіксовані дивіденди,
розмір яких наперед відомий і зазначений в акції. Розмір дивідендів по
привілейованих акціях може коригуватись залежно від розміру дивідендів
за простими акціями, але АТ зобов’язується платити дивіденди по
привілейованих акціях незалежно від результатів фінансово-господарської
діяльності, тоді як між розміром дивідендів по простих акціях і
результатами фінансово-господарської діяльності АТ є пряма залежність;
2) при ліквідації товариства власники привілейованих акцій мають
переважне право перед власниками простих акцій на участь у розподілі
майна АТ; 3) не мають права голосу. За законодавством багатьох країн
власникам привілейованих акцій надається право голосу при вирішенні
питань, пов’язаних з додатковою емісією, у випадку несплати дивідендів
їм надається право голосу до такої виплати, при вирішенні питань
реорганізації та ліквідації АТ. Чинне законодавство України не
передбачає випадки надання права голосу власникам привілейованих акцій.
За проектом Закону “Про акціонерні товариства” акціонерам – власникам
привілейованих акцій пропонується надати право голосу для вирішення
загальними зборами таких питань: реорганізація товариства, яка
передбачає конвертацію привілейованих акцій цього типу в привілейовані
акції іншого типу, прості акції або інші цінні папери; внесення змін чи
доповнень до статуту товариства, що передбачають обмеження прав
акціонерів – власників цього типу привілейованих акцій; внесення змін чи
доповнень до статуту товариства, що передбачають розміщення за рішенням
наглядової ради, загальних зборів нового типу привілейованих акцій,
власники яких матимуть переваги в черговості отримання дивідендів чи
виплат у разі ліквідації або збільшення прав акціонерів – власників
розміщених типів привілейованих акцій, які мають переваги в черговості
отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації.

Отже, із введенням в дію Цивільного кодексу України, інших актів
цивільного законодавства правова база регулювання обігу цінних паперів
значно розширилася. Законодавчо розширено перелік видів цінних паперів
передусім за рахунок таких важливих інструментів, як заставні, іпотечні
сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю [13,c. 87-89].

1.2 Правова природа цінних паперів

В науці, законодавстві та практиці ще й досі немає єдиного визначення
терміну «цінні папери». Щоправда, ще 70-80 років тому вчені — юристи та
фінансисти (Г. Шершеневич, Н. Нерсесов, В. Гордон та ін.) —
погоджувалися, що не існує чітких визначень поняття цінних паперів, не
говорячи вже про їхню єдність. Для позначення зазначеного поняття
вживалося безліч різних термінів: відсоткові, кредитні, грошові, товарні
папери. Проте кожний з них окремо не міг охопити всю багатоманітність
цінних паперів. Тому юристи у своїх працях не давали чіткого визначення
поняттю цінні папери, а вказували на їх суттєві риси.

Сьогодні термін «цінні папери» досить часто вживається у правовій
літературі, він навіть отримав законодавче закріплення. Не дивлячись на
це при визначенні поняття цінних паперів корисно звернутися до їх
основних рис, що були вироблені юристами протягом багатьох років
наукових та практичних пошуків.

Передусім поняття цінних паперів пов’язане з поняттям документу. Деякі
автори (М. Агарков, В. Андреев, В. Білов, Г. Шершеневич) стверджують, що
цінні папери — це документи, інші (А. Майфат, Савіньї) — що це щось
зазначене в документі. Наприклад, А. Майфат вважає, що тільки у
відношенні до інституту цінних паперів привілейоване місце займає форма
(у вигляді документу), яка і є рисою, що визначає та конструює головне
поняття інституту, в той час як в інших інститутах цивільного права
первинною є риса, що характеризує зміст понять цих інститутів. При цьому
А. Майфат дотримується позиції законодавства США, яке розуміє під
цінними паперами передусім не документ, а сукупність майнових прав, які
належать інвестору незалежно від форми.

Точка зору вчених-юристів першої групи виглядає так: вони розглядають
термін «цінні папери» в буквальному розумінні, тобто йдеться про папір
як матеріальний об’єкт, що має деяку цінність.

Визначення цінного паперу наведено у ч. 1 ст. 194 ЦК та у абз. 2 ч. 1
ст. 163 ГК. По суті, ці два визначення є тотожними.

Тобто, у ч. 1 ст. 194 ЦК, абз. 2 ч. 1 ст. 163 ГК та у статті 1 Закону
України «Про цінні папери і фондовий ринок» міститься визначення цінного
паперу, з якого випливає, що для будь-якого цінного паперу характерними
є наступні ознаки:

а) цінним папером є документ;

б) документ має бути встановленої форми;

в) документ має містити відповідні реквізити;

г) документ має посвідчувати грошове або інше майнове право, яке
визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (розмістила) або
видала, і власником;

ґ) документ передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його
випуску (видачі);

д) документ передбачає можливість передачі прав, що випливають з нього,
іншим особам [6, c. 50-51].

Незважаючи на подібність визначення цінних паперів за ЦК, ГК та Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок», слід зазначити, що
визначення цінного паперу повинно міститися виключно у ЦК. Це твердження
випливає з того, що цінні папери є поняттям широким. Набагато ширшим,
ніж господарські відносини. У ГК мають міститися лише норми, які
визначають господарсько-правові особливості цінних паперів, наприклад,
професійну діяльність на ринку цінних паперів, питання державного
регулювання ринку, процес емісії цінних паперів тощо. Що ж до
законопроекту (реєстраційний № 7818), то у ньому доцільніше зосередитися
на особливостях публічного та приватного розміщення емісійних цінних
паперів, а не повторювати вже існуючі визначення.

Слід зазначити, що до рис, які характеризують документ, належать,
по-перше, те, що документ — це матеріальний об’єкт, в якому зафіксована
інформація; по-друге, документ повинен ототожнюватися з самою
інформацією, що міститься в ньому. Безумовно, що друга риса документу
має велике значення при розгляді правового статусу бездокументарних
цінних паперів, оскільки дає змогу відносити останні до категорії
документів. Так, К. Окуєв у статті «Феномен бездокументарного цінного
паперу» також погоджується з цією точкою зору. Існує й інша позиція щодо
природи бездокументарних цінних паперів. Наприклад, В. Білов вважає, що
обидва наведених положення щодо визначення документу не можуть бути
застосовані щодо цінних паперів, оскільки вони не передбачають функцію,
яку цінні папери повинні виконувати як документи, з чим важко погодитися
[11, c. 102-104].

Доцільно звернутися до загальнокласичного тлумачення зазначеного
терміну, в якому під документом розуміють інформаційний запис, виконаний
на паперовому носії, за зміст якого особа, що його склала, несе
відповідальність, передбачену законодавством. Запис, у свою чергу,
вважається інформаційним, якщо в ньому відображаються відомості про
факти, що мають правове значення. Оскільки цінний папір як документ
посвідчує різні права (майнові та особисті немайнові), то під
відповідальністю боржника, що зазначений у цих паперах, мається на увазі
відповідальність за невиконання зобов’язання, яке він на себе взяв.

Проте не всі документи вважаються цінними паперами. Тому, очевидно, що
друге питання у визначенні поняття цінних паперів — це питання про те,
що робить цей документ цінним. Завдяки тому, що цінний папір надає
особі, яка його тримає, право на щось (товар, грошову суму чи інше
майно), документ набирає можливості задовольняти людські потреби. Він
отримує споживчу вартість та здатність до обміну, що й визначає його
цінність. У відповіді на запитання щодо природи цінності документів, які
претендують на статус цінних паперів, в юридичній літературі
простежується єдина точка зору, що цінний папір набуває цінності завдяки
праву, що міститься в документі. Документ, який лише засвідчує право, —
це ще не цінний папір.

Отже, папір сам по собі має цінність, що дорівнює вартості матеріалу, з
якого він вироблений. І лише коли він приймає вигляд документу та
відображає якесь право, його цінність досягає цінності цього права.
Сутність цінного паперу ґрунтується на зв’язку між правом і документом,
в якому воно засвідчене. Наявність цього зв’язку трансформує документ у
цінний папір.

Розглядаючи право, втілене у цінних паперах, слід зазначити, що воно є
суб’єктивним, а також відносним, адже йому кореспондує юридичний
обов’язок певної особи — боржника по цінних паперах.

Для більш повного розкриття сутності цієї категорії, на наш погляд,
необхідно розглянути та систематизувати такі її принципи, на які свого
часу звертав увагу В. Гордон:

1) літтеральність — цінний папір передбачає право вимагати виконання
тільки того, що буквально в ньому написано;

2) легітимація — право вимагати виконання по цінному паперу має лише та
особа, яка у ньому зазначена;

3) презентація – обов’язковою умовою при вимаганні по цінному паперу є
його пред’явлення боржнику та вручення замість виконання;

4) абстрактність — право вимагати по цінному паперу не залежить від
підстав, які лежали в основі прийняття на себе зазначених у ньому
обов’язків;

5) автономність — особа, яка придбала у порядку, що передбачений у
законі, цінний папір в іншої особи, має право вимагати виконання
зобов’язань незалежно від прав попередника [18, c. 45-46].

Виходячи з викладеного вище та намагаючись врахувати юридичну та
економічну сутність цінних паперів можна дати таке їх визначення:

цінні папери — це документи, які є титулом власності та заміщують форми
існуючого капіталу, цінність яких полягає у тих правах, що вони надають
їх власникам залежно від свого функціонального призначення.

Крім спроб дати законодавче та доктринальне визначення поняття «цінний
папір», багато юристів вказують на його суттєві ознаки. В сучасній
вітчизняній юридичній літературі цінні папери характеризуються наявністю
кількох ознак, що роблять цінні папери відмінними від інших об’єктів
цивільного права. Узагальнивши ознаки, що подані в різній юридичній
літературі, можна зазначити наступні.

Першою ознакою цінного паперу є та особливість, що «будь-який цінний
папір являє собою «документ», а саме – письмовий акт, спроможний служити
доказом наявності правовідносин, що мають певні правові наслідки.
Причому, самостійно існуючий документ». Саме ця теза вказує на потребу
встановлення її істинності, оскільки останнім часом посилилася тенденція
до більш широкого використання так званих «бездокументарних» цінних
паперів замість «документарних» (паперових).

Другою ознакою цінних паперів можна вважати властивість набирати певну
цінність завдяки правам, що закріплені документом. Папір сам по собі не
має цінності (не рахуючи, звичайно, матеріалу, з якого він зроблений) і
стає цінним лише завдяки тому праву, виразом якого він є.

При цьому слід пам’ятати про двояку природу цінних паперів, яка
передбачає можливість вирізнення права на цінний папір як на річ або
об’єкт, прирівняний до речі, і прав за цінним папером (наприклад,
корпоративних). Причому, одне право з необхідністю слідує за іншим. Ця
взаємозумовленість має практичне значення в двох аспектах. Перший –
неможливість неспівпадіння особи-власника цінного паперу з особою,
уповноваженою за цінним папером. Другий виражається у неможливості
передачі права власності на цінний папір без права за цінним папером і,
навпаки, права за цінним папером без права власності на цінний папір.

Також не важко помітити, що кожному виду майна відповідають певні цінні
папери. Та й самі цінні папери можуть розглядатися як певне майно, права
на яке можуть мати самостійне життя.

Отже, суть цінних паперів полягає у тому зв’язку, який існує між даним
правом і документом[24, c. 63-64].

Третьою ознакою цінних паперів слід вважати особливість права, що ними
закріплені. Право, про яке йде мова, відноситься до права приватного, а
не публічного. Звідси випливає, що з числа цінних паперів повинні бути
виключені гроші та поштові марки, з володінням якими не пов’язано
набуття приватноправових обов’язків. Так, гроші є суттю речі, а цінні
папери ґрунтуються на зобов’язанні. Власник паперових грошей не може
звернутися з позовом до держави, а власник цінних паперів може добитися
реалізації їх змісту від боржника шляхом подачі позову. Походження
грошей відноситься до сфери публічного права, а походження цінних
паперів – до сфери приватного права. Гроші є загальновизнаним мірилом
цінності, чого не можна сказати про цінні папери. Гроші є засобом
платежу, тобто сплатою грошової суми припиняється зобов’язання. Цінні
папери встановлюють зобов’язальні відносини, які повинні бути виконані у
майбутньому. Отже, одним з основних моментів у понятті цінних паперів є
те, що вони є приватноправовими документами.

В якості четвертої ознаки в теорії часто висувається теза, що для
здійснення вміщеного в цінному папері права необхідне його пред’явлення.
Пред’явлення цінного паперу для здійснення вміщеного в ньому майнового
права стає визначальним для віднесення будь-якого документу до розряду
цінних паперів [8, с. 110].

Принципи функціонування РЦП:

• соціальна справедливість — створення рівних можливостей і спрощення
доступу інвесторів та позичальників на ринки фондових ресурсів;
недопущення монопольних проявів дискримінації прав і свобод суб’єктів
ринку цінних паперів;

• правова урегульованість — створення розвиненої правової структури
забезпечення діяльності фондового ринку, що чітко регламентує поведінку
його суб’єктів;

• контрольованість — створення надійного механізму обліку й контролю,
запобігання зловживань на РЦП;

• прозорість, відкритість – забезпечення надання інвесторам повної
інформації про умови випуску та обігу цінних паперів; контрольованість
фінансово-господарської діяльності емітентів;

• конкурентність – забезпечення необхідної свободи підприємницької
діяльності інвесторів, емітентів і ринкових посередників, створення умов
для змагання за найвигідніше залучення фінансових ресурсів і
встановлення немонопольних цін на послуги фінансових посередників за
умови контролю й дотримання доброякісної конкуренції учасниками
фондового ринку;

• ефективність – максимальна реалізація потенційних можливостей
фондового ринку щодо мобілізації та розміщення фінансових ресурсів у
перспективні сфери національної економіки[36, c. 135-136].

1.3 Класифікація цінних паперів

Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами,
що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають
взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та
передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а
також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим
особам.

Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі) поділяються на емісійні
та неемісійні.

Емісійні цінні папери – цінні папери, що посвідчують однакові права їх
власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе
відповідні зобов’язання (емітент).

До емісійних цінних паперів належать:

· акції;

· облігації підприємств;

· облігації місцевих позик;

· державні облігації України;

· іпотечні сертифікати;

· іпотечні облігації;

· сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі – сертифікати ФОН);

· інвестиційні сертифікати;

· казначейські зобов’язання України.

Цінні папери, що не належать згідно із Законом «Про цінні папери та
фондовий ринок» до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не
суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види цінних паперів.

Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та
бездокументарні.

Емісійні цінні папери одного випуску можуть існувати лише в одній формі.
Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі.

Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред’явника, іменні або
ордерні.

Права, посвідчені цінним папером, належать:

· пред’явникові цінного паперу (цінний папір на пред’явника);

· особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);

· особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити ці права
або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу
(ордерний цінний папір).

Цінні папери як об’єкт цивільних прав мають вільний характер переходу
від одного власника до іншого у порядку універсального правонаступництва
і не обмежені в обігу. Вони можуть бути документарні та бездокументарні.
Цінні папери виступають як економічна і юридична категорії. Вони
поділяються на два великих класи – основні і похідні.

Основні цінні папери – це цінні папери, в основі яких лежать майнові
права на будь-який актив (зазвичай на товар, гроші, капітал, майно,
різного роду ресурси та ін.).

Похідні цінні папери – це бездокументарні форми вираження майнового
права (зобов’язання), яке виникає у зв’язку зі зміною ціни базового
активу, тобто активу, який становить основу даного цінного папера.

Як базові активи можуть розглядатися товари (зерно, м’ясо, нафта, золото
і т. ін.), основні цінні папери (акції й облігації). До похідних цінних
паперів належать ф’ючерсні контракти (товарні, валютні, відсоткові,
індексні тощо) і опціони, які мають вільний обіг.

Класифікація цінних паперів – це поділ їх на види за певними ознаками.
Під видом цінних паперів слід розуміти сукупність, для якої всі суттєві
ознаки є спільними, однаковими. Класифікація видів цінних паперів – це
поділ видів цінних паперів на підвиди, які, у свою чергу, можуть
поділятися на дрібніші підвиди. Наприклад, облігації – один із видів
цінних паперів. Облігація може бути купонною і безкупонною. Безкупонна
облігація може бути виграшною та дисконтною.

Цінні папери можна класифікувати також за такими ознаками:

1) за емітентами (державні, приватні та змішані);

2) за ступенем захисту (висококласні та низькокласні);

3) за обсягом наданих прав (з правом власності, з правом управління та з
правом кредитування);

4) за територією обігу (муніципальні, державні, іноземні);

5) за формою отримання доходу (з постійним доходом та з точковим
доходом);

6) за можливістю обміну (конвертовані та неконвертовані).

Найпоширенішими вважаються такі типи цінних паперів:

а) цінні папери, які засвідчують участь в емітенті (акції, пайові
свідоцтва, інвестиційні сертифікати), тобто власники яких співвласниками
майна і коштів емітента;

б) цінні папери, які засвідчують наявність боргових взаємовідносин між
власниками цінного папера й емітентом, тобто боргові цінні папери
(облігації, векселі, комерційні папери, ощадні сертифікати);

в) похідні цінні папери, тобто документи, які засвідчують наявність у
їхнього власника певних спеціальних прав на цінні папери.

Залежно від мети їхнього випуску цінні папери поділяються на фондові та
комерційні. Перші призначено для формування капіталу (акції, облігації
та ін.), другі – для опосередкування товарних відносин (векселі,
акредитиви та ін.). Таке групування наближається до розмежування цінних
паперів за сферою обігу (на фондовому; на грошовому ринках). Як правило,
фондові цінні папери безстрокові або діють понад рік, а комерційні
переважно короткострокові. Усі комерційні цінні папери є борговими. Вони
випускаються недержавними емітентами і без спеціального забезпечення
(застави).

Отже, основними видами цінних паперів є:

• акція;

• облігація;

• вексель;

• чек;

• ощадна книжка на пред’явника;

• депозитний сертифікат;

• опціон;

• ф’ючерс;

• коносамент [41, c. 97-98].

Існує безліч класифікацій цінних паперів за різними критеріями. Деякі з
них вважаються загальноприйнятими та традиційними, інші виглядають лише
як окремі погляди юристів або економістів щодо системи цінних паперів. З
другої групи класифікацій досить цікава точка зору Р. Гільфердінга, у
відповідності з якою всі цінні папери у загальному сенсі містять у собі
грошові суми. Виходячи з цього їх можна розділити на два основних види:

1. Кредитні цінні папери, тобто ті, на яких зазначена та сума грошей,
замість якої вони видані.

2. Цінні папери, які містять у собі не суму грошей, а прибуток від неї.
Другий від, у свою чергу, складається з цінних паперів, що:

а) приносять дивіденди;

6) мають фіксований відсоток.

Критерієм наведеної класифікації є принцип повернення грошової суми, яка
міститься у цінних паперах, і, як наслідок, фіктивність капіталу, що у
них відображається. Наведений критерій класифікації має економічну
природу.

Серед юридичних критеріїв класифікації цінних паперів найважливішим
виступає спосіб зазначення у них уповноважених осіб. Крім цього, цінні
папери відрізняються за своїм змістом та особою боржника. Розглядаючи
можливі способи зазначення у цінних паперах уповноваженої особи, ми
повертаємося до критерію традиційної юридичної класифікації цінних
паперів, про який вже йшлося. Ця класифікація більш розповсюджена за
інші та прийнята як у доктрині, так і в законодавстві. Згідно з нею
цінні папери поділяються на іменні, ордерні та на пред’явника.

Починаючи з 1993 року у правовій теорії почали з’являтися нові точки
зору щодо питання, яке розглядається. Вивчивши позиції різних авторів,
доцільно обрати класифікацію В. Білова, яка, на наш погляд, є досить
цікавою. Вона займає з урахуванням як юридичних, так і економічних
критеріїв проміжне положення серед уже відомих класифікацій. Автор
пропонує поділ цінних паперів на три групи: «інвестиційні», «торгові» та
«товаророзпоряджувальні». Він не ігнорує основної юридичної класифікації
цінних паперів за способом легітимації особи, що їх тримає, але бере до
уваги, крім того, їхні економічні характеристики.

При подібності позицій В. Білова та Р. Гільфердінга позиція останнього
не викликає ніяких заперечень ні за змістом, ні за термінологією. З
позицією ж В. Білова, при всій своїй юридичній та економічній
обґрунтованості, ми повністю погодитися не можемо. Насамперед це
стосується розгляду одного із видів інвестиційних цінних паперів, який
В. Білов, за аналогією з російським дореволюційним правом та практикою,
називає спеціальним терміном — інскрипція. Під ним він розуміє державні
цінні папери, що посвідчують факт надання державі на позикоподібних
умовах грошової суми, і право особи, що тримає інскрипцію, вимагати по
закінченню терміну позики повернення цієї суми, а також виплати
одноразово або періодично майнового еквіваленту. З юридичної точки зору,
зміст поняття інскрипції відповідає поняттю державної облігації. Проте
державні цінні папери не можна відносити до групи інвестиційних,
оскільки вони не є ризикованими завдяки високому ступеню гарантій з боку
держави [43, c. 85-87].

Отже, виходячи зі змісту кожного з різновидів цінних паперів, вони, з
урахуванням їхніх юридичних особливостей, можуть бути розподілені на три
групи.

Перша група — інвестиційні цінні папери — акції, облігації, ощадні
(депозитні) сертифікати, які виглядають як сукупність майнових прав, що
належать інвестору та мають при цьому високий ступінь ризику.

Друга група — комерційні цінні папери — векселі, чеки, коносаменти —
документи технічного характеру, які необхідні для оформлення майнових
правовідносин.

Третя група — державні цінні папери — державні облігації, казначейські
зобов’язання, а також приватизаційні цінні папери. Вони, як уже
зазначалося, гарантуються державою.

Подібна класифікація обумовлюється і особливостями правового режиму
різного роду цінних паперів, їх обігоздатності та місцем в системі
економічних відносин України.

Крім вказаної класифікації РЦП поділяється на певні сегменти:

• за територіальною ознакою – світовий, регіональний, національний:

• за категоріями емітентів – ринки цінних паперів підприємств, державних
цінних паперів та ін.);

• за термінами випуску – ринки безтермінових цінних паперів, термінових
із встановленим терміном обігу та без такого терміну та ін.);

• за видами (категоріями) цінних паперів – – ринки акцій, облігацій,
векселів та ін.);

• за принципом повернення фінансових активів – ринки боргових
зобов’язань та інструментів власності.

Скасування в 70-х роках XX ст. обмежень на переміщення капіталу в
розвинених країнах світу зумовила виникнення міжнародного РЦП і відбило
одну з основних тенденцій – глобалізацію світового господарства та
процес інтеграції країн. Так, тільки з 1980 по 1990 р. частка
міжнародних операцій з цінними паперами у ВВП США зросла з 9 до 93 %,
Німеччини — з 8 до 58 %, Японії — з 7 до 119 %. Майже 40 % світового РЦП
припадає на США, понад 20 % – на Японію.

Існують також цінні папери „другого порядку”, до яких відносять:

1. Право підписки на акції. Це переважне право на придбання акціонерами
нового тиражу цінних паперів пропорційно наявній процентній частці їхніх
акцій.

2. Опціон, що представляє собою цінний папір, що є результатом
опціонного контракту, відповідно до якого один з його учасників здобуває
право чи покупки право продажу якоїсь кількості цінних паперів за
визначеною ціною протягом певного часу. Власник опціону має право
здійснити операцію чи відмовитися від неї, заплативши за це премію.

3. Варрант — свідоцтво, яке видається разом з цінним папером, що дає
право на додаткові пільги її власнику після закінчення визначеного
терміну[46, c. 78-80].

Ринок цінних паперів, як і будь-який інший ринок, характеризується
наявністю попиту, пропозиції і їхньої рівноважної ціни. Попит формують
так звані інвестори – організації і громадяни, що мають вільні грошові
заощадження і готові використовувати їх для покупки цінних паперів.

Пропозицію забезпечують акціонерні товариства, що випускають акції й
інші цінні папери з метою залучити кошти для фінансування своїх програм,
а також держава, що мобілізує кошти шляхом випуску в обіг облігацій
державних позик і інших видів цінних паперів.

Випуску цінних паперів повинне передувати опублікування спеціального
проспекту емісії, що містить достовірну і повну інформацію про характер
діяльності емітента, його керівництво, капітал, доходи, заборгованості й
інші показники його фінансового стану. У проспекті емісії вказується
також якість цінних паперів, що випускаються, їхні види і скільки з
випущених паперів емітент має намір продати. Продаж здійснюється на
первинному ринку, за участю дилерів, організацій-гарантів. Первинний
ринок — це ринок перших і повторних емісій цінних паперів, на якому
здійснюється їхнє початкове розміщення серед інвесторів.

В останні роки йде процес інтернаціоналізації ринків цінних паперів, у
тому числі і первинного. Інституціональні інвестори, прагнучи
диверсифікувати свої вкладення, виявляють зацікавленість до цінних
паперів інших країн, їхня головна вимога – значний потенціал приросту
вартості.

Однією з найважливіших є сегментація за ознаками класифікації витрат
інвесторів, тобто поділ суб’єктів купівлі цінних паперів. Тут
виокремлюють такі групи інвесторів:

1) індивідуальні інвестори, представниками яких є індивідуальні
вкладники;

2) інституційні інвестори, деякі фінансові інститути: банки, страхові
компанії, пенсійні фонди, кредитні союзи, інвестиційні фонди та
компанії.

Залежно від цілей діяльності інвесторів можна поділити таким чином:

1) консервативні, мета — безпека вкладень;

2) помірно агресивні, мета — безпека плюс дохідність;

3) агресивні, мета — дохідність плюс зростання вкладень;

4) досвідчені, мета — дохідність плюс збільшення вкладень плюс
ліквідність;

5) витончені, мета — максимальний дохід.

За психологічною стійкістю інвесторів розрізняють як:

1) нестійкі — навіювані (схильні до паніки);

2) стійкі — навіювані;

3) стійкі — аналітичні [53, c. 44-45].

На міжнародному ринку цінних паперів обертається велика кількість
різноманітних видів цінних паперів. Їх можна поділити на три види:
акції, облігації та похідні від них деривативи.

Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує участь
її власника у капіталі акціонерної компанії. Власники акцій на правах
співласності акціонерної компанії, мають право на одержання частин
прибутку компанії пропорційно своїй участі (частики), а також на участь
у розподілі майна при ліквідації акціонерної компанії.

Дохід, що одержує акціонер на акції називається девідендом, розмір якого
залежить від маси прибутку, виду і кількості акцій та інвестиційної
політики акціонерної компанії. Акціонери можуть продати акції, але у
цьому випадку втрачають право співвласника.

У міжнародній практиці розширення контролю досягається шляхом “системи
участі”. ТНК за рахунок позиченого капіталу на євроринку скуповують
пакети акцій інших корпорацій, створюють систему договірних фірм,
діяльність яких контролюють. Придбанням контрольних пакетів акцій інших
корпорацій займаються холдинг – компанії, які мобілізують капітал шляхом
випуску акцій. Отже, акціонерна форма власності дає можливість ТНК
здійснювати контроль над корпораціями, капітал яких у кілька разів
перевищує власний капітал контролюючої корпорації.

Облігація – це свідоцтво про надання позики, яке дає право на одержання
щорічного доходу у вигляді фіксованого процента. Облігації бувають
корпоративними і державними.

Корпоративні облігації – це свідоцтво про надання їх власникам
довгострокової позики корпорації. Інакше це облігації, емітовані
юридичними особами.

Випуск облігації більш вигідний спосіб формування додаткового капіталу,
ніж випуск акцій, тому що проценти за облігаціями сплачуються за
прибутком корпорації до виплати податків. Крім того, власники облігацій
не одержують права голосу, оскільки вони не співвласники корпорації, а
її кредитори. Корпоративні облігації більше піддаються ризику, ніж
державні облігації, проте доходи за ними значно вищі.

Корпоративні облігації можуть бути конвертовані неконвертовані.
Конвертовані облігації можна обміняти на прості акції тієї ж корпорації,
коли це буде вигідно. Процент на конвертовані облігації встановлюється
нижчим, ніж на неконвертовані. Державні облігації – це свідоцтво про
надання їх власникам позики державі та місцевим органам управління.
Випуск облігацій здійснюється державою з метою покриття державних
витрат, якщо бракує бюджетних коштів. Уряд країни гарантує викуп
державних облігацій, через те вони вважаються першокласними цінними
паперами з високими ринковим та кредитним рейтингами. У ряді країн для
залучення коштів на тривалий період використовуються казначейські ноти,
бони, та інші облігації, які відрізняються одна від одної умовами
випуску та терміном обігу.

Лише ліквідні фінансові інструменти є об’єктами біржової торгівлі,
причому для запровадження нових контрактів для них також проводиться
своєрідна біржова експертиза. Для таких цінних паперів як акції на
фондових біржах проводиться процедура лістингу, включення їх до
котирувального списку біржі. Ця процедура передбачає виконання компанією
емітентом ряду вимог щодо вартості основних активів, прибутку,
одержаного впродовж останніх років, розкриття інформації про її
діяльність. Обов’язковою у цьому випадку є проведення аудиторської
перевірки, причому аудитором, який співпрацює з біржею. Все це робиться
для того, щоб на біржі котирувалися надійні масові фінансові інструменти
[51, c. 69-70].

Похідні фінансові інструменти: Деривативи – це фінансові інструменти,
інвестиційна віддача яких залежить від їх похідних інструментів, тобто
їх ефективність залежить від діяльності інших фінансових активів.
Дериватив можна визначити як строковий контракт між покупцем та
продавцем. Існує багато різновидів деривативів: опціони, форвардні та
ф’ючерсні контракти, свопи та пов’язані деривативи (варанти).

Розділ ІІ

Правовий режим окремих груп цінних паперів

2.1 Правовий режим пайових цінних паперів

У зв’язку з реформуванням цивільного законодавства України, адаптованого
до умов ринкової економіки, перед сучасною цивілістичною наукою постав
ряд актуальних питань, зокрема питання щодо пайових цінних паперів.
Цивільний кодекс (далі – ЦК) України та Закон України «Про цінні папери
та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. (далі – Закон про ЦПФР) відносять
їх до цінних паперів. Більш детального дослідження потребують поняття та
ознаки пайових цінних паперів, їх види, обсяги прав, що ними
посвідчуються, особливості їх розміщення та обігу тощо.

Тож насамперед з’ясуємо значення поняття «правовий режим пайових цінних
паперів» та визначимо його зміст, тобто елементи, які ним охоплюються.

Відповідно до розділу НІ ЦК України пайові цінні папери віднесені до
об’єктів цивільних прав. Тому щодо них слушним буде вживати термін
«правовий режим пайових цінних паперів». З цих же міркувань перший і
другий підходи до визначення суті поняття «правовий режим» є
неприйнятними, оскільки пайові цінні папери не мають ні встановленого
порядку існування суспільних відносин, ні особливого порядку правового
регулювання. Предметом правового регулювання є суспільні відносини, які
виникають з приводу об’єктів цивільних прав, а не самі ці об’єкти.

Найбільш вдалим видається третій підхід до розуміння суті «правового
режиму пайових цінних паперів», який полягає у визначенні сукупності
правових можливостей учасників цивільних відносин щодо пайових цінних
паперів. Обсяг правових можливостей щодо пайових цінних паперів
обумовлюється вимогами до їх поняття та ознак, видів, а також характеру
і змісту прав, що ними посвідчуються. Таким чином, правовий режим
пайових цінних паперів не може бути повністю розкритий лише через
з’ясування нормативних вимог до правових можливостей, якими наділені
учасники цивільних відносин щодо пайових цінних паперів. Поняття
«правовий режим пайових цінних паперів» охоплює не лише нормативні
вимоги до правових можливостей щодо них, а й вимоги до поняття й ознак,
видів цих цінних паперів, а також характеру і змісту прав, що ними
посвідчуються [4, c. 16-17].

Наведене вище дає підстави розуміти правовий режим пайових цінних
паперів як нормативно визначені вимоги до поняття та ознак, видів
пайових цінних паперів, характеру і змісту прав, що ними посвідчуються,
а також правових можливостей учасників цивільних відносин щодо них.

Також слід зауважити, що правовий режим пайових цінних паперів, як і
будь-яке інше правове явище, має певні притаманні йому ознаки:

• нормативне закріплення правового режиму пайових цінних паперів, тобто
його встановлення в актах цивільного законодавства;

• складний характер правового режиму пайових цінних паперів, який
включає в себе різні елементи;

• цивільно-правовий зміст правового режиму пайових цінних паперів, який
не охоплює публічно-правові питання;

• вичерпність цивільно-правових питань, пов’язаних із пайовими цінними
паперами, яка зумовлена тим, що правовий режим пайових цінних паперів
містить усі цивільно-правові вимоги до них, прав, що ними посвідчені, а
також їх розміщення та обігу.

Правовий режим пайових цінних паперів характеризується, окрім ознак,
також наявністю певних елементів. До елементів правового режиму пайових
цінних паперів належать:

• поняття та ознаки пайових цінних паперів;

• види пайових цінних паперів;

• права, посвідчені пайовими цінними паперами;

• порядок розміщення та обігу пайових цінних паперів.

Пайові цінні папери як об’єкт правового режиму включають поняття пайових
цінних паперів та їх ознаки. Вони належать до першого елементу правового
режиму пайових цінних паперів.

Поняття пайових цінних паперів на сьогодні закріплено у ЦК України і
Законі про ЦПФР.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 195 ЦК України пайові цінні папери
засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на
участь в управлінні емітентом і одержання частини прибутку, зокрема у
вигляді дивідендів, та частини майна при ліквідації емітента. Таким
чином, законодавець окреслює комплекс корпоративних прав, які
посвідчуються пайовими цінними паперами. У Законі про ЦПФР закріплено
дещо інше визначення: це цінні папери, які посвідчують участь їх
власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів),
надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання
частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі
ліквідації емітенту.

Отже, на сьогодні відсутній єдиний законодавчий підхід у встановленні
ознак пайових цінних паперів. Основним актом цивільного законодавства
України є Цивільний кодекс України (ч. 2 ст. 4 ЦК). Крім того, якщо
суб’єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України
проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж ЦК, він
зобов’язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до ЦК
України. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України
одночасно з відповідним проектом закону про внесення змін до ЦК України.
Оскільки з прийняттям Закону про ЦПФР не було внесено змін до ЦК
України, які б стосувалися поняття пайового цінного паперу, то слід
керуватися нормами ЦК[15, c. 36-38].

Отже, вирізняють такі ознаки пайових цінних паперів:

1) засвідчують участь у статутному капіталі юридичної особи;

2) надають їх власнику право на участь в управлінні емітентом;

3) надають їх власнику право на одержання частини прибутку (зокрема у
вигляді дивідендів) та частини майна при ліквідації емітента.

Наступним елементом правового режиму є види пайових цінних паперів.
Закон про ЦПФР відносить до них акції та інвестиційні сертифікати.

Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника
(акціонера), що стосуються акціонерного товариства (далі – AT),
включаючи право на отримання частини прибутку AT у вигляді дивідендів та
право на отримання частини майна AT у разі його ліквідації, право на
управління AT, а також немайнові права, передбачені ЦК України та
законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення AT.

Емітентом акцій є тільки AT, причому воно може розміщувати лише іменні
акції.

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, який розміщується інвестиційним
фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами
пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на
частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та
пайовому інвестиційному фонді.

Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає інвестиційний фонд,
інвестиційна компанія або компанія з управління активами пайового
інвестиційного фонду.

Проте віднесення інвестиційних сертифікатів до зазначеної групи цінних
паперів видається спірним, оскільки на підставі аналізу Закону України
«Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р. можна зробити висновок про
відмінності між акцією та інвестиційним сертифікатом. Зокрема:

1) акція засвідчує участь у статутному капіталі юридичної особи (AT);
інвестиційний сертифікат посвідчує право власності інвестора на частку в
пайовому інвестиційному фонді, який не є юридичною особою (ст. 22);

2) акція підтверджує право на участь в управлінні AT; інвестори пайового
інвестиційного фонду, за загальним правилом, не мають права втручатися в
діяльність компанії з управління активами, що випустила інвестиційні
сертифікати (ст. 25);

3) акції надають їх власникам право на одержання частини прибутку
(дивіденду); дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та
інтервального пайового фонду не нараховуються і не сплачуються (ст. 26).

Таким чином, інвестиційні сертифікати не мають усіх ознак пайових цінних
паперів, перелічених у ЦК України.

Третій елемент правового режиму пайових цінних паперів – це права, які
посвідчені пайовими цінними паперами. їх прийнято поділяти на немайнові
(особисті) та майнові.

Право участі у товаристві є особистим немайновим правом, яке не може
окремо передаватися іншій особі (ч. 1 ст. 100 ЦК). Отже, у самому ЦК
України визначається правова природа складових корпоративних прав, тобто
їх належність до немайнових чи майнових прав.

Право на участь в управлінні є особистим, тісно пов’язаним з майновим.
Воно не може бути відчужене або передане іншій особі окремо від інших
прав чи у відриві від пайового цінного паперу. Акціонери можуть
здійснити право на управління лише через органи товариства, до складу
яких вони входять, і лише в межах їх компетенції, визначеної
законодавством та статутом. Це право може бути реалізоване в різних
формах.

До майнових прав, які посвідчуються пайовими цінними паперами,
відносять: право на сумарну номінальну вартість акцій після повної
сплати вартості акцій сертифікату, право на участь у розподілі прибутку
AT (одержання дивідендів), право на отримання частини вартості майна AT
у разі його ліквідації, переважне право всіх акціонерів придбати
додатково випущені акції у кількості, пропорційній їх частці у
статутному капіталі, переважне право акціонерів на придбання акцій
приватного розміщення, що продаються іншими акціонерами товариства,
право вимагати викупу AT акцій, які належать акціонеру, тощо.

Інвестиційний сертифікат засвідчує право власності інвестора на активи
пайового інвестиційного фонду, який не є юридичною особою. Відповідно до
Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)» активи пайового інвестиційного фонду
належать інвесторам на праві спільної часткової власності. Право
власності є речовим правом. Таким чином, права, посвідчені акцією, та
права з інвестиційного сертифікату мають різну правову природу, що
свідчить про спірність віднесення останніх до пайових цінних паперів.

Останнім обов’язковим елементом правового режиму пайових цінних паперів
є порядок розміщення та обігу пайових цінних паперів [19, c. 8-9].

Безперечним позитивом Закону про ЦПФР є розмежування понять «випуск»,
«емісія», «розміщення» та «обіг» цінних паперів:

• випуск цінних паперів – сукупність певного виду емісійних цінних
паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову
форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх
власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на
фондовому ринку;

• емісія цінних паперів – установлена законодавством послідовність дій
емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів;

• розміщення цінних паперів – відчуження цінних паперів емітентом або
андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим
власником;

• обіг цінних паперів – вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав
власності на цінні папери і прав за цінними паперами, за винятком
договорів, що укладаються під час розміщення цінних паперів.

У цивілістичному аспекті до цього елементу правового режиму пайових
цінних паперів належать лише їх розміщення та обіг, включаючи спосіб
передання прав за пайовими цінними паперами. Відповідно до ст. 197 ЦК
України права, посвідчені акцією передаються в порядку, встановленому
для відступлення права вимоги (цесії).

Таким чином, правовий режим пайових цінних паперів – це нормативно
визначені вимоги до поняття та ознак, видів пайових цінних паперів,
характеру і змісту прав, що ними посвідчуються, а також правових
можливостей учасників цивільних відносин щодо них[31, c. 59-60].

2.2 Правовий режим боргових цінних паперів

Боргові цінні папери, за якими емітент несе відповідальність повернути у
призначений термін кошти, інвестовані у його діяльність, але які не
наділяють їхніх власників правом участі в управлінні підприємством.

В західних країнах ринок боргових зобов’язань, особливо державних,
складає основну частину фондового ринку. Боргові інструменти є головними
складовими інвестиційних портфелів портфельних інвесторів, у той час,
коли частка акцій, як ризикових цінних паперів є незначною.

До боргових цінних паперів належать:

– облігації (державні та корпоративні);

– казначейські зобов’язання та векселі;

– депозитні сертифікати банків;

– векселі.

До окремих видів боргових цінних паперів підлягають віднесенню облігації
підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик,
казначейські зобов’язання України, ощадні (депозитні) сертифікати,
векселі. Вид цінних паперів визначається певними їх якісними правовими
характеристиками, втіленими в їх ознаках, що дозволяють виділити окрему
їх сукупність з усієї маси об’єктів цивільних прав, що розглядаються.
Під видом боргових цінних паперів розуміють таку їх сукупність, для якої
певні ознаки є загальними, однаковими і дозволяють об’єднати їх за
певним класифікаційним критерієм.

Виходячи з відповідних класифікаційних критеріїв поділу боргових цінних
паперів на види, на нашу думку, боргові цінні папери можуть бути
класифіковані на види за суб’єктом. Врахування цього критерію дозволяє
визначити такі види боргових цінних паперів:

• боргові цінні папери юридичних осіб, до яких належать облігації
підприємств, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі;

• боргові цінні папери АРК;

• боргові цінні папери міських рад;

• державні боргові цінні папери. До цієї групи належать державні
облігації України, казначейські зобов’язання України, казначейські
векселі, ощадні (депозитні) сертифікати НБУ;

• боргові цінні папери фізичних осіб, єдиним видом яких є вексель.

Боргові цінні папери є одним із організаційно-правових способів
опосередкування руху капіталу в економіці, від накопичення його у
грошовій формі до перетворення у позичковий чи виробничий. Відповідно,
сферу обігу власне цінних паперів можна розглядати як один із сегментів
більш широкого механізму, що включає всі “канали” такого перерозподілу.

Тому перед тим, як перейти до розгляду безпосередньо суті і особливостей
функціонування фондового ринку в економічній системі, слід приділити
увагу співвідношенню таких категорій, як власне “фондовий ринок”, “ринок
цінних паперів”, “фінансовий ринок”. Адже принциповим є те, що фондовий
ринок не є абсолютно самостійним інститутом ринкової економіки, він
включений у більш загальну систему організації руху капіталу. З цього
випливає щонайменше два аспекти розгляду фондового ринку:

· як елемент системи перерозподілу суспільного капіталу у його грошовій
формі сутність і функції його підпорядковані найбільш загальному
системному призначенню;

· фондовий ринок має певні специфічні якості у межах системи кругообігу
капіталу, що визначають його особливе місце у ній і взаємозв’язки з
іншими секторами [25, c. 27-28].

Необхідність у фінансовому перерозподільному механізмі визначається
певною автономністю збережень і інвестування, тобто постачальник і
споживач збережень, як правило, розірвані. У зв’язку з цим, виникає
потреба у механізмі фінансового посередництва і перерозподілу.

Боргові цінні папери підлягають класифікації залежно від способу
легітимації управомоченої особи. За цим критерієм цінні папери і в
законодавстві (ч. 1 ст. 197 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України), і в
доктрині цивільного права визначаються як пред’явницькі, іменні й
ордерні.

Практична цінність такої класифікації полягає в тому, що спосіб
легітимації управомоченої особи визначає особливості передачі майнових
прав, посвідчених борговим цінним папером. Слід зазначити, що такі види
боргових цінних паперів, як облігації, ощадні сертифікати, казначейські
зобов’язання, можуть бути як іменними, так і на пред’явника. Вексель
може бути як іменним цінним папером, так і ордерним.

Боргові цінні папери ( як і інші їх різновиди ) здатні до участі в
цивільному обороті. Оборотоздатність боргових цінних паперів означає, що
з їх передачею переходять усі засвідчувані ними майнові права в
сукупності. У залежності від виду боргових цінних паперів способи їх
передачі можуть бути різними:

1) вручення сертифіката боргового цінного папері на пред`явника іншій
особі;

2) у випадку передачі прав, засвідчених іменним борговим папером,
використовуються правила, характерні для цесії;

3) здійснення передавально – облікового запису по рахунку у боргових
цінних паперах при передачі посвідчених ними майнових прав;

4) вчинення на іменному або ордерному борговому цінному папері
індосаменту і його вручення новому правонабувачу.

Залежно від способу визначення правомочної особи проводиться
класифікація цінних паперів на пред`явника, іменні та ордерні, наділяючи
кожну групу цінних паперів юридично значущими особливостями. Практичне
значення такої класифікації виражається у наданні різного правового
значення певному виду цінних паперів, а також у встановленні порядку
передачі прав за цінним папером [9, c. 20-22].

Найбільш високою оборотоздатністю характеризуються боргові цінні папери
на пред`явника. У цінному папері на пред`явника права за цінним папером
належать особі, яка пред`являє цінний папір. Права за такими цінними
паперами передаються іншій особі шляхом вручення їй сертифікату цінного
паперу. Зобов`язана за таким борговим цінним папером особа (емітент)
повинна здійснити виконання такій особі, не вимагаючи нічого, крім
пред`явлення документа – сертифіката.

Іменні цінні папери засвідчують права, які належать “особі, названій у
цінному папері”. Зобов`язана особа (емітент) повинна виконати
зобов`язання за цінним папером тільки такій особі. Згідно ст.1 Закону
України “ Про національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні “ “документарною “ формою
цінного паперу є сертифікат цінного паперу, а “ бездокументарною “
формою цінного паперу є здійснений зберігачем обліковий запис на рахунку
у цінних паперах.

На відміну від цінних паперів на пред`явника процедура передачі прав за
іменними цінними паперами ускладнена необхідністю дотримання певних
формальностей, що суттєво знижує їх оборотоздатність. Права за іменним
цінним папером передаються у порядку , встановленому для відступлення
права вимоги (цесії). Це означає, що для передачі прав за іменним цінним
папером, його новий власник та новий придбавач зобов`язані дотриматися
необхідних вимог до форми такої уступки, крім того, про таку уступку має
бути повідомлено зобов`язану за цінним папером особу. На практиці це
робиться через прямих учасників Національної депозитарної системи
України.

На відміну від іменного цінного паперу, права за ордерним цінним папером
можуть належати не тільки поіменованій у цінному папері особі, але й
особі, призначеній розпорядженням останньої. Індосамент, шляхом вчинення
якого передаються права за ордерним цінним папером, являє собою
передавальний напис на самому цінному папері (на обороті), який
вчиняється індосантом на індосата, тобто на особу, якій (або за наказом
якого) переходять права за ордерним цінним папером.

Слід зазначити, що такі види боргових цінних паперів, як облігації,
ощадні сертифікати, казначейські зобов`язання, можуть бути як іменними,
так і на пред`явника. Вексель може бути як іменним цінним папером, так і
ордерним [42, c. 63-64].

Диференціація боргових цінних паперів може бути здійснена залежно від
способу їх випуску. Розподіл боргових цінних паперів за цим критерієм на
емісійні та неемісійні дає можливість, на думку О. Онуфрієнко,
реалізувати ряд позитивних моментів у правовому регулюванні відносин, що
виникають у ході їх випуску в цивільний оборот (емісії). Легальне
визначення емісійних цінних паперів закріплене у ст. 3 Закону України
«Про цінні папери і фондовий ринок». Однак це визначення неповно
відображає основні ознаки боргових емісійних цінних паперів. їх можна
сформулювати так: вони закріплюють сукупність майнових і немайнових
прав, які підлягають посвідченню, уступці та безумовній реалізації з
дотриманням встановлених законом форм та порядку; розміщуються
випусками, під якими розуміють сукупність цінних паперів одного
емітента, що забезпечують однаковий обсяг прав володільцям і однакові
умови емісії (первинного розміщення); мають рівний обсяг і строк
здійснення прав всередині одного випуску, незалежно від часу набуття
цінного папера; без згоди зобов’язаної особи (емітента) можуть вільно
обертатися на вторинному ринку, тобто, починаючи з першого набувача цих
цінних паперів, усі правоволодільці можуть укладати будь-які не
заборонені законодавством правочини щодо них, якщо тільки умовами самої
емісії не передбачене інше. Ще однією суттєвою ознакою є те, що випуск в
обіг емісійних цінних паперів потребує відповідної державної реєстрації
в уповноваженому органі, а випуск неемісійних паперів не потребує такої
реєстрації. Також до особливостей емісійних цінних паперів відноситься
той факт, що тільки їх можна випускати у бездокументарній формі.
Неемісійні боргові цінні папери випускаються поштучно чи невеликими
серіями і подібні між собою за формою та основними реквізитами; вони
закріплюють за їх володільцем індивідуальний обсяг прав, що дозволяє
віднести їх до певного виду. Виходячи з наведених ознак, боргові цінні
папери можна класифікувати таким чином:

• до емісійних відносяться облігації підприємств, облігації місцевих
позик, державні облігації України, казначейські зобов’язання України;

• до неемісійних – ощадні сертифікати, векселі.

Наведена класифікація дозволяє розглянути боргові цінні папери за таким
критерієм, як форма випуску. Частина 3 ст. 195 ЦК України та ч. З ст. З
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» встановлюють, що
цінні папери можуть випускатись у документарній та бездокументарній
формі. Документарна форма боргових цінних паперів передбачає легітимацію
власника на підставі пред’явлення оформленого належним чином сертифіката
цінного папера, тобто випуск документарних боргових цінних паперів
здійснюється на матеріальному носії. Бездокументарна форма цінних
паперів передбачає легітимацію власника на підставі здійсненого
зберігачем облікового запису. Можливість випуску і обігу
бездокументарних цінних паперів в Україні вперше передбачена Указом
Президента України «Про електронний обіг цінних паперів і національний
депозитарій» від 25.05.1994 р. № 247. Правом фіксації без-документарних
цінних паперів наділяється особа, яка має спеціальну ліцензію на
здійснення такого виду діяльності [37, c. 19-20].

Віднесення того чи іншого боргового цінного папера до зазначених
категорій залежить від певних чинників (як об’єктивних, так і
суб’єктивних). Серед таких чинників слід назвати: особливості емітента;
особливості сфери, у якій працює емітент; особливості виду цінного
папера; кон’юнктуру світових ринків; особливості державного регулювання
ринку фінансових послуг; рейтинг держави на світовій арені тощо.

Таким чином, юридично оборотоздатність боргових цінних паперів є
наслідком двох обставин : технічної можливості передачі фактичного
володіння борговим цінним папером та встановлення законодавцем певної
процедури легітимації власника. Технічна можливість передачі боргового
цінного папера обумовлена або матеріальністю його носія, або системою
правил обліку цінних паперів.

Враховуючи такий аспект інструментального призначення цінних паперів, як
забезпечення оборотоздатності посвідчених ними майнових прав, винятковим
повинне бути законодавче віднесення окремих їх видів до об`єктів,
обмежених у обороті або вилучених з нього. Обмеженість боргових цінних
паперів у цивільному обороті нівелювала б їх інструментальне призначення
– забезпечити транзитивність посвідчених ними майнових прав. Вилученими
з цивільного обороту можуть бути тільки речі, право власності на які
можуть набувати окремі суб`єкти. Разом з тим, окремий документарний
борговий цінний папір може бути вилучений із нього за умови його
невідповідності вимогам чинного цивільного законодавства України щодо
його форми або після виконання емітентом визначеного змістом
розглядуваних правовідносин зобов`язання. Деякі з них можуть бути
вилученими з цивільного обороту в разі їх підробки, необхідності їх
анулювання і заміни на документи іншого випуску, у зв`язку з втратою
здійсненності посвідчених ними майнових прав.

Ступінь оборотоздатності боргових цінних паперів визначається їх видом і
способом легітимації їх власника. Найбільш універсальну і спрощену
оборотоздатність мають боргові цінні папери на пред`явника, оскільки для
передачі виражених у них майнових прав досить одного їх вручення новому
набувачу. Необхідність дотримання певних формальностей, враховуючи
обов`язковість вказівки імені (найменування) управоможеної особи в
ордерних та іменних боргових цінних паперах, ускладнює їх передачу, а
відтак і їх оборотоздатність. Припинення участі боргових цінних паперів
у цивільному обороті має індивідуальний характер. Нормативно визначена
оборотоздатність боргових цінних паперів, а завдяки їй і майнових прав,
які становлять їх зміст, забезпечує вирішення низки потреб цивільного
обороту, що знаходить свій вияв у можливості випуску та обігу окремих їх
видів [6, c. 88-89].

2.3 Правовий режим похідних цінних паперів

Похідні цінні папери є юридичним втіленням вимог економічного обороту,
за допомогою якого досягається спрощення обороту майнових прав. Сучасний
стан правового регулювання випуску та обігу похідних цінних паперів в
Україні характеризується фрагментарністю та суперечливістю законодавства
з питань похідних цінних паперів, використанням у правовому регулюванні
діаметрально протилежних концепцій правової природи похідних. Визначення
Цивільним кодексом України 2003 р. похідних цінних паперів саме як групи
цінних паперів має стати керівним для галузевого законодавства.

Одною з ознак цінного паперу, яка вперше однозначно закріплена у
законодавстві України (однак повністю відповідає теорії права) є та, що
цінний папір, як документ, передбачає можливість передачі прав, що
закріплені цим документом, іншим особам. У зв’язку з цим не є цінними
паперами ті документи, які до дня набрання чинності ЦК вважалися цінними
паперами, однак не передбачали можливість передачі прав за цінним
папером іншим особам. Мова не йде про відміну існуючих інструментів
ринку. Ці інструменти продовжують залишатися законними об’єктами
цивільних прав, якщо відповідають вимогам СТ.177 «Види об’єктів
цивільних прав» та ст.178.

Спір щодо договірної природи деривативів спричинений їхнім «генетичним»
походженням від договорів. Економічна конструкція похідних цінних
паперів первісно об’єктивувалась за допомогою юридичної форми
цивільно-правового договору. Згодом вона втратила договірний характер
через напластування не властивих класичному договору ознак – особливого
типу строковості й стандартизації його умов, спеціальних гарантій
виконання, знеособлення, особливої ролі організаційного елемента. При
цьому економічну тезу про природу деривативів як цінних паперів слід
переносити на ґрунт юриспруденції із певними застереженнями щодо кожної
конкретної конструкції похідних фінансових інструментів.

Необхідно розмежовувати поняття «фінансові інструменти», «цінні папери»,
«похідні фінансові інструменти» та «похідні цінні папери». Поняття
«фінансові інструменти» та «похідні фінансові інструменти»
співвідносяться відповідно як ціле та частина; таке ж співвідношення між
поняттями «цінні папери» та «похідні цінні папери». «Фінансові
інструменти» та «цінні папери» є поняттями, що частково збігаються за
обсягом.

Критерієм класифікації цінних паперів на групи є характер прав,
пов’язаних з відповідною групою цінних паперів (прав «з паперу»). Право
«з похідного цінного паперу» полягає у праві придбання чи продажу
базового активу протягом певного строку. Проте «похідним» цінний папір
стає не тільки тому, що в ньому виражене зазначене право, а й через
існування особливого механізму зв’язку похідних цінних паперів з
відповідним правом, який постає як сукупність юридичних форм,
закріплюючих економічні характеристики похідних фінансових інструментів:
наявність базового активу, строковість, певний тип організаційного
оформлення відносин з приводу деривативів.

Базовим активом похідних цінних паперів можуть бути лише такі ресурси,
які можуть виступати предметом відплатних договорів про «придбання» (або
набуття) майна (купівлі-продажу, поставки, міни), що виключає існування
похідних цінних паперів з таким базовим активом, як ринкові
характеристики майна чи показники рівня певних видів економічної
діяльності. Базовий актив похідних цінних паперів можна визначити як
майно (речі та/або майнові права), з правом на придбання чи продаж якого
протягом встановленого строку пов’язаний механізм їх випуску та обігу.

В Україні відсутній спеціальний закон, якій встановив би особливості
використання та регулювання деривативів або похідних цінних паперів.
Чинні нормативні акти є недосконалими, містять термінологічні
протиріччя.

Так, у Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств” наведено
визначення деривативу — це стандартний документ, що посвідчує право
та/або зобов’язання придбати/продати цінні папери, матеріальні або
нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у
майбутньому. До деривативів зазначеним Законом віднесені: форвардні
контракти, ф’ючерсні контракти, опціони. Відповідно до названого Закону,
деривативи розподіляються на:

– фондовий дериватив (базовий актив — цінні папери);

– валютний дериватив (базовий актив — валютні цінності);

– товарний дериватив (базовий актив — біржовий товар, крім цінних
паперів) [45, c. 80-82].

У Цивільному кодексі України та Законі України „Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні” використовується термін „похідні цінні
папери” — це такі цінні папери, механізм випуску і обігу яких пов’язаний
з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором
(контрактом) цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.
При цьому не зазначається, які саме цінні папери відносяться до
похідних. Слід звернути увагу на те, що Закон України “Про цінні папери
та фондовий ринок” не містить визначення похідних цінних паперів, не
вказує на наявність такого виду цінних паперів у їх переліку.

До „похідних цінних паперів” можна було б віднести стандартизовані
похідні, які можуть використатися на організаційно-оформлених ринках та
мають риси цінних паперів. При цьому наявність у визначенні деривативів,
що пропонується у Законі України „Про оподаткування прибутку
підприємств”, слів „стандартний контракт” та встановлення вимог до
стандартної (типової) форми деривативів не є достатнім до віднесення
всіх перелічених у ньому деривативів до „похідних цінних паперів”.

У 1997 р. ДКЦПФР затвердила „Правила випуску і обігу фондових
деривативів”, де визначення терміну „фондовий дериватив” не відповідає
визначенню, що міститься в Законі “Про оподаткування прибутку
підприємств”. Так, відповідно до Правил, „фондовий дериватив” — це
документ, щодо якого ДКЦПФР зробила висновок про віднесення його до
похідного цінного паперу як опціону чи ф’ючерсу. Вказаним документом до
видів похідних цінних паперів також віднесено варант — різновид опціону
на купівлю. Опціон, ф’ючерс та варант використовуються на
організаційно-оформлених ринках як стандартизовані похідні фінансові
інструменти, тому вони можуть розглядатися як „цінні папери”. Разом з
тим, форвардний контракт, який у світовій практиці не є біржовим
інструментом, справедливо не включено до переліку похідних цінних
паперів.

Слід пам’ятати, що ф’ючерсні контракти – це стандартизовані біржові
форвардні контракти, які засвідчують зобов’язання сторін. Але, на
відміну від форвардних контрактів, які укладаються для забезпечення
реального руху базового активу від продавця до покупця, по ф’ючерсних
контрактах існує механізм дострокового погашення зобов’язань (закриття
позиції). Це приваблює багатьох учасників ринку, які не мають на меті
придбати (продати) базовий актив, або зовсім його не мають, але хочуть
отримати спекулятивні доходи. Спекулянти — учасники ф’ючерсної гри, які
створюють умови для стабілізації ринку та збільшення його ліквідності.
За допомогою ф’ючерсних контрактів хеджери управляють ризиком та
переносять його на спекулянтів, останні за це отримують додаткові
доходи.

Біржа (організатор торгівлі) створює умови для гарантування виконання
зобов’язань за контрактом. Це забезпечується внесенням кожною із сторін
ф’ючерсної торгівлі на спеціальні рахунки гарантованої суми, яка
називається маржа.

Маржа буває:

Початкова маржа — кошти, які депонуються у момент відкриття позиції.

Підтримуюча маржа — це мінімальний рівень, до якого може знизитися
залишок коштів на рахунку.

Варіаційна маржа — кошти, які депонуються наприкінці кожної торгової
сесії для приведення у відповідність з початковою маржею зобов’язань по
ф’ючерсних контрактах, якщо депонована сума зменшується нижче рівня
підтримки.

Розміри початкової і підтримуючої маржі встановлюються організаторами
торгівлі в правилах торгівлі ф’ючерсними контрактами.

Опціон, на відміну від ф’ючерсного контракту, надає його покупцю право
купити (опціон на купівлю – call) або продати ( опціон на продаж — put)
базовий актив за встановленою ціною або протягом відповідного терміну
(американський стиль) або на встановлену конкретну дату у майбутньому
(європейський стиль). Продавець зобов’язаний виконати угоду, якщо
покупець скористається своїм правом. Ціна базового активу, по якій
виконується угода, якщо покупець скористається своїм правом, має назву
„ціна виконання опціону”.

Сума, яку сплачує покупець продавцю за придбане право — це премія
опціону. Розмір премії залежить від наступних основних факторів:

– поточної ціни базового активу, – різниці між поточною ціною базового
активу і ціною виконання,

– часу, що залишився до дати виконання,

– поточного рівня без ризикових процентних ставок,

– індивідуальної оцінки учасниками ринку майбутньої динаміки цін на
базові активи,

– від стилю і виду опціону [52, c. 126-127].

2.4 Правовий режим інших груп цінних паперів

Перехід економіки України до ринкових відносин передбачає створення
сприятливих умов для розвитку конкуренції, підприємництва і бізнесу.
Складовою цього процесу є розвиток системи фінансових ринків, зокрема
ринку цінних паперів. Цінні папери дають змогу одержати гроші на
довгостроковий період (кредитні цінні папери) або в безстрокове
користування (акції). Завдання ринку цінних паперів полягає у
забезпеченні більш повного і швидкого переливання заощаджень від
фізичних і юридичних осіб до емітентів за ціною, що влаштовує обидві
сторони.

Відносини, які виникають при цьому процесі, мають бути законодавчо
врегульовані. Це необхідно для захисту як прав інвесторів, так і
інтересів емітентів і підтверджує необхідність існування інституту
цінних паперів.

Стаття 4 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачає поділ
акцій на класи або види. Юридична суть класу (виду, серії) полягає в
тому, що акції одного класу дають їх власникам однакове за обсягом право
майнової участі у товаристві.

За ознакою класу закон визначає, по-перше, привілейовані і прості акції.
По-друге, залежно від передбачених статутами обмежень прав відчуження
(трансферт), розрізняють також іменні акції та акції на пред’явника
(пред’явницькі).

Простими іменними закон визначає акції з рівними правами участі
акціонерів, імена яких входять до обов’язкових реквізитів акції.
Власниками простих іменних акцій є, як правило, громадяни.

Режим іменних акцій має на увазі спеціальні правила їх відчуження.
Власники іменних акцій, в принципі, вільно розпоряджаються ними
(продають, передають, відчужують іншим способом), але з дотриманням цих
правил.

Обіг іменних акцій фіксується або товариством (емітентом), яке
зобов’язане вести реєстр власників іменних цінних паперів, або
реєстратором (юридичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності,
який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів), якому емітент доручає ведення реєстру
шляхом укладення відповідного договору (п. 1 ст. 9 Закону України «Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні») [44, c. 126-127].

Поступово в Україні формуються умови для повноцінного функціонування
ринку іпотечних інструментів (тобто механізму іпотечного кредитування) –
іпотечних цінних паперів. Основне завдання, яке покликані виконувати
іпотечні цінні папери, – рефінансування довгострокових іпотечних
кредитів. Цей інструмент не тільки сприяє залученню ресурсів для
кредитування, а й забезпечує взаємодію суб’єктів іпотечного
кредитування, а саме кредиторів, позичальників, фінансових посередників
та інвесторів, тобто формує цілісність системи іпотечного кредитування.

В Україні іпотечні цінні папери з’явилися після прийняття і введення в
дію низки законодавчих актів, зокрема Законів України «Про іпотеку»,
«Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом
та іпотечні сертифікати» та «Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». А
саме Закон України «Про іпотеку» передбачив новий вид цінних паперів –
заставні та обумовив їх обіг, форму та зміст. Згідно зі ст. 20 цього
Закону, «заставна – це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне
право власника на отримання від боржника виконання за основним
зобов’язанням, за умови, що воно підлягає виконанню у грошовій формі, а
в разі невиконання основного зобов’язання – право звернути стягнення на
предмет іпотеки». Заставна, як зазначає Д. Журавльов, являє собою
«глобально новий інститут і новий вид цінних паперів» і «може впливати
на ринок цінних паперів і надати йому нових обертів», створюючи реальні
можливості іпотекодержателю (власнику заставної) рефінансування власної
діяльності [3, c. 98–99].

Цікавим є питання щодо віднесення заставної до того чи іншого виду
цінних паперів. Варто наголосити на тому, що згідно із Законом України
«Про іпотеку» заставні не є іпотечними цінними паперами: вони визначені
як окремий вид цінних паперів, хоч і забезпечених іпотекою. Відповідно
до ст. 20 цього Закону заставна – це борговий цінний папір. І тут ми
бачимо чітку невідповідність цієї норми нормам загального Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок», оскільки у ст. 3 «Цінні папери та
їх класифікація» заставна віднесена до групи іпотечних цінних паперів, а
серед групи боргових цінних паперів вона не фігурує. Таку суперечність
між цими нормами необхідно усунути шляхом внесення змін до ч. 1 ст. 20
Закону України «Про іпотеку», виклавши її у такій редакції: «Заставна –
це іпотечний цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника
на отримання від боржника виконання за основним зобов’язанням, за умови,
що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання
основного зобов’язання – право звернути стягнення на предмет іпотеки».

У ст. 1 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з
консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» дано визначення
іпотечного сертифікату: «Іпотечний сертифікат – це іпотечний цінний
папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками». У ст. 15 цього ж
Закону передбачено два види іпотечних сертифікатів: сертифікати з
фіксованою дохідністю і сертифікати участі. Відповідно до ст. 23 цього
Закону сертифікати з фіксованою дохідністю – це сертифікати, які
забезпечені іпотечними активами та посвідчують такі права власників: а)
право на отримання номінальної вартості у передбачені умовами випуску
сертифікатів терміни; б) право на отримання процентів за сертифікатами
на умовах інформації про випуск сертифікатів; в) право на задоволення
вимог – у разі невиконання емітентом прийнятих на себе зобов’язань – з
вартості іпотечних активів, що є забезпеченням випуску сертифікатів з
фіксованою дохідністю, переважно перед іншими кредиторами емітента.

Відповідно до ст. 24 цього Закону сертифікат участі є іменним цінним
папером. Сертифікати участі – це сертифікати, які відповідно до цього
Закону забезпечені іпотеками та посвідчують частку його власника у
платежах за іпотечними активами. Власник сертифікатів участі має: право
на отримання частки у платежах за іпотечними активами відповідно до
договору про придбання сертифікатів; право на задоволення вимог – у разі
невиконання емітентом взятих на себе зобов’язань – з вартості іпотечних
активів, які знаходяться у довірчій власності управителя.

Виконання зобов’язань за одним випуском сертифікатів участі можуть
забезпечувати один або декілька консолідованих іпотечних боргів [38, c.
42-43].

Отже, емітентом звичайних іпотечний облігацій є іпотечний кредитор, що
несе відповідальність за виконання зобов’язань за такими іпотечними
облігаціями іпотечним покриттям та всім іншим майном, на яке відповідно
до законодавства може бути звернено стягнення. А емітентом
структурованих іпотечних облігацій є спеціалізована іпотечна установа,
яка несе відповідальність за виконання зобов’язань за такими іпотечними
облігаціями лише іпотечним покриттям. Необхідно розшифрувати ці
визначення. У цьому Законі під іпотечним кредитором (ст. 1) розуміється
фінансова установа, крім спеціалізованої іпотечної установи, яка
відповідно до законодавства має право надавати кредити (позики),
виконання зобов’язань боржників за якими забезпечене іпотекою, та/або
яка набула право вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками)
від інших осіб. Відповідно до ст. 18 цього Закону, спеціалізована
іпотечна установа – це фінансова установа, винятковим видом діяльності
якої є рефінансування іпотечних активів (їх продажу у випадках,
передбачених цим законом і проспектом емісії) та випуск структурованих
іпотечних облігацій у порядку, встановленому цим Законом. Особливостями
виконання зобов’язань за звичайними іпотечними облігаціями є те, що
відповідно до ст. 16 Закону емітент виконує грошові зобов’язання за
звичайними іпотечними облігаціями за рахунок доходів від іпотечного
покриття та за рахунок іншого свого майна. Право емітента
використовувати доходи від іпотечного покриття та кошти, отримані від
розміщення звичайних іпотечних облігацій, на будь-які цілі і на власний
розсуд не обмежується за умови, що емітент продовжує належним чином
виконувати зобов’язання за звичайними іпотечними облігаціями.

Науковці вказують на недосконалість правового регулювання іпотечних
облігацій, адже законодавець оминув увагою питання набуття самих
іпотечних активів. У випадку з випуском звичайних іпотечних облігацій
проблем нема, оскільки банк може віднести до іпотечних активів і видані
ним іпотечні кредити. А от при випуску структурованих іпотечних
облігацій єдиним способом набуття активів є укладання договорів уступки
права вимоги [5].

В результаті аналізу правового регулювання чотирьох видів іпотечних
цінних паперів (іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, заставних
та сертифікатів ФОН), виявлено неузгодженості норм загального та
спеціальних законів. У зв’язку з цим необхідно привести до спільного
знаменника віднесення заставної та сертифікатів ФОН саме до іпотечних, а
не до інших груп цінних паперів, шляхом внесення відповідних змін до
згаданих законодавчих актів. Стан чинного законодавства у частині
регулювання механізму іпотечного кредитування свідчить про те, що на
сьогодні основну правову базу для його функціонування вже створено. Але
її використання на практиці безумовно ще виявить багато недоліків, які у
процесі практичного застосування законодавства будуть усуватися. Таким
чином, поступово буде вибудовуватися ефективний механізм іпотечного
кредитування в Україні.

Розділ ІІІ.

Правові проблеми співвідношення державного регулювання і ринкової
саморегуляції ринку цінних паперів в Україні

3.1 Правові аспекти державного регулювання ринку цінних паперів

Ринок цінних паперів є важливою складовою соціально орієнтованої
ринкової економіки. Водночас розвиток фондового ринку стримується
внаслідок: низької конкурентоспроможності українських цінних паперів у
порівнянні з іноземними; відставання законодавчої бази від потреб
суб’єктів господарювання; недостатнього рівня прозорості інформації про
діяльність учасників фондового ринку, що викликає недовіру населення і
акціонерів; відсутності мотивації до операцій на ринку цінних паперів;
масового інвестування приватними інвесторами у тверду валюту, а не в
корпоративні цінні папери тощо. Для забезпечення стабільного розвитку
економіки й досягнення Україною конкурентоспроможності на світовому
ринку виникає потреба в удосконаленні механізмів організаційно-правового
регулювання діяльності учасників фондового ринку на державному рівні.

У всіх країнах регулювання діяльності фондового ринку здійснюється
трьома гілками влади:

— законодавчою;

— виконавчою;

— судовою.

Водночас у більшості країн існує спеціальний виконавчий орган, який
контролює дотримання законодавства щодо фондового ринку його учасниками.

В Україні — це Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Основними завданнями Комісії є:

· формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо
розвитку та функціонування ринку цінних паперів в Україні, сприяння
адаптації українського ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;

· координація діяльності центральних органів державної виконавчої влади
з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів;

· забезпечення державного контролю за додержанням законодавства України
з питань функціонування фондового ринку;

· організаційне забезпечення запровадження системи заходів щодо захисту
інтересів суб’єктів фондового ринку, упорядкування діяльності емітентів,
торговців цінними паперами та інших фінансових посередників;

· підготовка пропозицій щодо запобігання монополізації фондового ринку,
створення умов для розвитку добросовісної конкуренції між учасниками
фондового ринку та здійснення контролю за їх реалізацією;

· узагальнення практики застосування законодавства України з питань
випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо
його вдосконалення;

· узагальнення та поширення досвіду іноземних держав щодо формування та
розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів» [8].

Важелями непрямого втручання держави у фондовий ринок є:

· податкова політика, що впливає на ділову активність, а відтак на
потребу у фінансових ресурсах;

· регулювання грошової маси й обсягів кредитів впливом на ставку
позикового відсотка;

· зовнішньоекономічна політика — регулювання операцій з іноземними
валютами, експортно-імпортних операцій тощо;

· гарантії держави по позиках приватного сектора;

· вихід держави на ринок позикових капіталів, що створює пряму
конкуренцію між державою та підприємствами-емітентами.

Інакше кажучи, поряд із загальним напрямом лібералізації економіки
України набирає силу тенденція до більшої деталізації нормативної та
понятійної бази в сфері державного регулювання ринку цінних паперів, а
також збільшення ролі державного впливу на зазначену сферу.

Правове регулювання ринку цінних паперів має на меті впорядкування всіх
видів діяльності на фондовому ринку з метою узгодження інтересів усіх
його суб’єктів. Правове регулювання поділяється на державне регулювання
і саморегулювання. Воно є системою, що включає в себе:

• органи, що регулюють ринок;

• законодавчі та підзаконні акти;

• етику фондового ринку;

• традиції та звичаї.

Залежно від співвідношення елементів системи існують національні моделі
правового регулювання ринку цінних паперів. Полярними з них є моделі, що
засновані:

— на детальних правилах і процедурах, які визначені державою (США);

— наявності, крім правил і процедур, значного впливу традицій,
рекомендацій тощо (Великобританія).

Концепцією функціонування та розвитку фондового ринку України
передбачено, що національна система правового регулювання ринку має
виконувати такі функції:

— визначення ключових напрямів фондового ринку та ролі учасників цього
ринку;

— створення для учасників ринку сприятливого законодавчого та
регулюючого оточення;

— створення перешкод та встановлення відповідальності за дії, які
можуть призвести до дезорганізації ринку, його руйнування,
недобросовісної конкуренції та омани інвесторів, маніпулювання цінами та
шахрайства з фінансовими ресурсами, в тому числі по довірчих операціях»
[33, c. 52-54].

Ступінь впливу держави та її роль у впорядкуванні та контролі за
діяльністю на ринку цінних паперів не завжди є однаковою. На сучасному
етапі актуалізується питання призначення державного регулювання,
основних меж його впливу та співвідношення державного регулювання з
державним управлінням цією діяльністю.

Науковими дослідженнями в даному напрямі займаються фахівці як у галузі
економіки, так і права — В. Авер’янов, І. Андрущенко, Ю. Битяк, О.
Мозговий та ін.

Необхідність конкретизації та додаткового уточнення зазначеного питання
викликана як теоретичними, так і практичними проблемами, оскільки
діяльність щодо належної організації державного регулювання ускладнюють
випадки неефективного розподілу, дублювання повноважень органів
державного управління на ринку цінних паперів. Як наслідок,
неоднозначність прийнятих рішень гальмує процеси розвитку ринку цінних
паперів. Незважаючи на наявність нормативних актів, що регламентують
здійснення державного регулювання та контролю на ринку цінних паперів і
надають значний обсяг повноважень державним органам, про ефективність
правового регулювання та організації державного регулювання на ринку
цінних паперів говорити поки що передчасно.

Зазначимо, що межі державного управління, його мета та зміст,
перебувають у повній залежності від домінуючих економічних та соціальних
відносин. Піддавши аналізу стан їх розвитку, можна дійти висновку щодо
появи та розвитку процесів, які свідчать про зменшення функцій
державного управління деякими сферами життя суспільства. На цьому
підґрунті проявляються тенденції до становлення системи державного
регулювання, коли безпосереднє втручання апарату управління в діяльність
об’єктів зменшується, а управлінський вплив пов’язується із
самостійністю тих чи інших структур. Це ніскільки не принижує ролі
виконавчої влади в державному управлінні, тим більше, що «між державним
управлінням та державним регулюванням принципова відмінність відсутня,
оскільки мета їх одна. Управляючи, органи виконавчої влади здійснюють
регулювання, а регулюючи — управління. Відмінність полягає у ступені
впливу керуючого на керованого та рівні підлеглості або відсутності
підлеглості».

Термін «державне регулювання» почали широко вживати, починаючи з
середини 90-х років XX ст. у наукових дослідженнях, присвячених
втручанню держави в ринкову економіку. Тим самим акцентувалась увага на
особливості цього явища в ринковій економіці та відмінність його від
існуючого в радянському суспільстві державного управління економікою.
Згодом цей термін знайшов своє відображення і в нормативно-правових
актах, зокрема законах. Разом із тим, незважаючи на те, що багато
нормативно-правових актів у своїй назві мають словосполучення «державне
регулювання», визначення ж самого поняття в них відсутнє.

Найбільшу увагу визначенню природи державного регулювання присвятили
фахівці, що досліджують питання державного впливу на економічні процеси,
зокрема підприємницького сектору. Так, наприклад Т. Кравцова розглядає
державне регулювання як окрему галузь державного управління, яка являє
собою цілеспрямовану організуючу діяльність органів державної влади, що
реалізується за допомогою специфічних, притаманних лише їй, правових
форм і методів, які держава може застосовувати лише у сфері
підприємництва. В свою чергу, А. Ластовецький визначає державне
регулювання підприємницькою діяльністю як діяльність органів держави, що
спрямована на реалізацію державної економічної політики.

У теорії адміністративного права питання співвідношення регулювання,
управління та керівництва найчастіше здійснюється через розуміння
останніх як відповідних загальних методів державного управління. Так,
наприклад Т. Коломоєць формулює регулювання як визначення загальної
політики й принципів її реалізації через різні напрями, а керівництво —
як практичне проведення в життя загальної політики й принципів
відповідно галузі управління, контроль й розробку напрямів діяльності
підконтрольних суб’єктів. На відміну від регулювання та керівництва,
управління як метод, знаходить свій прояв у прямому систематичному
впливі суб’єкта управління на об’єкт повсякденного оперативного
характеру [23, c. 39-40].

Аналіз вживання визначення «державне регулювання» у зарубіжній та
вітчизняній науковій літературі засвідчує, що вченими висловлюється
широке розмаїття думок щодо розуміння суті даного явища. При цьому
інколи висловлюються не тільки надзвичайно загальні, нечіткі
формулювання, а й такі, що виключають одне одного. Так, англійські вчені
Р. Болдуін, К. Скотт та К. Худ пропонують виокремлювати три дефініції
визначення «регулювання»: 1) як висунення обов’язкових правил, що
провадяться в життя державними органами; 2) всю діяльність державних
органів з управління економікою. Таким чином, у даному випадку мета
регулювання полягає виключно в управлінні економікою, а суб’єктом цього
регулювання є лише державні органи; 3) всі механізми умисного і
неумисного соціального контролю. Тобто регулювання виникає в результаті
взаємодії соціальних норм і цінностей з усвідомлено схвалюваними
політичними рішеннями.

Таким чином, узагальнення поглядів, що сформувалися в науці, щодо
співвідношення державного управління та державного регулювання,
дозволили запропонувати наступну класифікацію основних концепцій: 1)
державне регулювання є більш широким поняттям, ніж державне управління;
2) державне регулювання є різновидом державного управління; 3) державне
регулювання виступає функцією державного управління; 4) державне
регулювання та державне управління розглядаються як тотожні за своїм
значенням та сутністю, але відрізняються лише ступенем впливу на
керовані суб’єкти; 5) можливий розгляд державного регулювання під
різними кутами зору, наприклад як функція державного управління і як
метод тощо.

Становлення ринку цінних паперів України, розбудова його внутрішньої
інфраструктури вимагають одночасного становлення та вдосконалення
системи регулювання та контролю за процесами, що відбуваються на ньому.
Це обумовлено тим, що значна складність, різкі коливання стану фондового
ринку, наявність великої кількості професійних та непрофесійних
учасників, величезні обсяги різноманітних угод, що укладаються,
конфіденційний характер значної частини інформації щодо цінних паперів
та цілий ряд інших факторів створюють потенційні умови для зловживань,
які посягають на інтереси широкого кола інвесторів, зменшують їх довіру
до ринку, що як наслідок призводить до падіння його ефективності.

Ринок цінних паперів повинен приваблювати інвесторів своїми законністю,
чесністю та порядком. Цього можна досягти лише шляхом державного
регулювання індустрії цінних паперів у тісній взаємодії з її
представниками[34, c. 119-120].

Основні функції щодо регулювання фондового ринку в країні належать
державі, адже цей ринок є настільки масштабним та ризиковим для
фінансової безпеки країни, пред’являє настільки високі вимоги до
інфраструктури та ресурсів на його будівництво, що тільки зусилля
держави “згори” можуть надати йому цивілізованої та безпечної форми. По
суті, має бути масштабна програма створення ринку цінних паперів у
країні, адекватна державним програмам приватизації та структурних змін у
галузях господарства.

Функції регулювання і контролю за ринком цінних паперів здійснюються
державою шляхом формування спеціальних структур, потреба в яких
зумовлюється специфікою способів регулювання, пов’язаних з контролем за
розкриттям обшир-них масивів інформації; видачею великої кількості
ліцензій та спеціальних дозволів; організацією реєстрації випусків
цінних паперів і професійних учасників фондового ринку; необхідністю
постійної адаптації законодавства та незаконних норм в індустрії цінних
паперів, яка швидко розвивається і змінюється; необхідністю для широких
верств інвесторів створення органу, який здатен захистити їх інтереси, а
також цілим рядом інших обставин.

Світовий досвід не дає однозначної моделі організації системи
регулювання і контролю на ринку цінних паперів. Різноманітність підходів
у цій сфері визначається, головним чином, ступенем розвитку ринку цінних
паперів; особливостями законодавства, яке в різних країнах відрізняється
за рівнем жорсткості; соціальною та правовою культурою суспільства;
рівнем організації професійних об’єднань учасників фондового ринку,
здатних взяти на себе значну частину роботи з регулювання діяльності на
ньому, тощо.

Відповідно до вказаних факторів розрізняються і форми, прийоми та методи
діяльності з регулювання і контролю за виконанням законодавства та
правил цивілізованої поведінки на фондовому ринку, а також
відповідальності за їх порушення.

Можна виділити дві основні моделі регулювання державою ринку цінних
паперів.

Перша модель — регулювання фондового ринку зосереджується переважно в
державних органах, і лише невелика частина повноважень щодо нагляду,
контролю, встановлення обов’язкових правил поведінки передається
державою самоврядним організаціям професійних учасників ринку. Такий
підхід, наприклад, застосовується у Франції.

Друга модель — максимально можливий обсяг повноважень передається
самоврядним організаціями значне місце в контролі займають не жорсткі
нормативні приписи, а переговорний процес, індивідуальні узгодження з
професійними учасниками ринку, і при цьому держава зберігає за собою
основні контрольні функції, можливості в будь-який момент втрутитись у
процес саморегулювання. Яскравий приклад такої моделі — ринок цінних
паперів Великобританії.

У реальній практиці розвинутих зарубіжних країн ступінь централізації та
жорсткість державного регулювання ринку цінних паперів коливається між
цими двома крайніми моделями.

З числа більш ніж 30 країн з розвинутими ринками цінних паперів понад 50
відсотків мають самостійні відомства (комісії з цінних паперів — модель
США), приблизно у 15 відсотках країн за фондовий ринок відповідає
Міністерство фінансів. У деяких країнах з банківською моделлю ринку
цінних паперів (наприклад, Німеччина, Австрія, Бельгія)основну
відповідальність за останній несе Центральний банк та орган банківського
нагляду (він відокремлений від Центрального банку). Унікальною в цьому
відношенні є Швейцарія, де немає єдиного державного органу, що
централізував би регулювання фондового ринку (ці функції розподілені по
регіонах) .

Таким чином, проведений аналіз дає підстави зробити такі висновки:

· по-перше, структура державних органів, що регулюють фондовий ринок,
залежить від моделі ринку, прийнятої в тій чи іншій країні (банківський,
небанківський), ступеня централізації управління в країні та автономії
регіонів (у країнах з федеративним устроєм частина повноважень держави
на ринку цінних паперів передана територіям, наприклад, у США — штатам,
у Німеччині — землям);

· по-друге, загальною тенденцією є створення самостійних відомств —
комісій з цінних паперів[30, c. 77-79].

Державне регулювання РЦП покладене на Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку. Державна комісія та її територіальні відділення
здійснюють контроль за випуском та обігом цінних паперів, за винятком
приватизаційних. Контроль за обігом приватизаційних паперів здійснює
Фонд держмайна України. Інші державні органи контролюють діяльність
учасників РЦП у межах своїх повноважень, визначених чинним
законодавством.

Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку є:

— формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо
розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в
Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до
міжнародних стандартів;

— координація діяльності державних органів з питань функціонування в
Україні РЦП та їх похідних;

— здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом
цінних паперів та їх похідних на території України, додержання
законодавства у цій сфері;

— захист прав інвесторів застосуванням заходів щодо запобігання і
припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування
санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

— сприяння розвитку РЦП;

— узагальнення практики застосування законодавства України з питань
випуску та обігу цінних паперів в Україні, розробка пропозицій щодо
вдосконалення його.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до
покладених на неї завдань:

— встановлює вимоги щодо випуску (емісії) й обігу цінних паперів та їх
похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, у тому
числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства
України), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території
України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та
інформації про випуск цінних паперів;

— встановлює за погодженням з НБУ додаткові вимоги щодо випуску цінних
паперів комерційними банками;

— встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів, інформації про
випуск цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу, в тому
числі іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на
території України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та
інформації про випуск цінних паперів;

— видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами
України;

— здійснює реєстрацію випусків цінних паперів та інформації про випуск
цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що є в
обігу на території України;

— встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та
обігу їх на території України;

— реєструє правила функціонування організаційно оформленого РЦП;

— встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних
паперів на території України;

— встановлює порядок та видає дозволи на здійснення діяльності з випуску
та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну,
розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами та інші
передбачені законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення
окремих видів професійної діяльності на РЦП, а також анулює ці дозволи
(ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери;

— встановлює порядок складання звітності учасників РЦП відповідно до
чинного законодавства України;

— визначає за погодженням з НБУ особливості отримання комерційними
банками дозволу на депозитарну та розрахунково-клірингову діяльність;

— визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо
діяльності банків на ринку цінних паперів — також з НБУ особливості
ведення обліку операцій з цінними паперами;

— встановлює порядок і здійснює державну реєстрацію фондових бірж та
позабіржових торговельно-інформаційних систем, призначає державних
представників на фондових біржах, у депозитаріях та
торговельно-інформаційних системах;

— встановлює порядок і реєструє саморегулівні організації, що
створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних паперів;

— встановлює вимоги та стандарти щодо обов’язкового розкриття інформації
емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок
цінних паперів відповідно до чинного законодавства;

— бере участь у розробці та вносить на розгляд у встановленому порядку
проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового
ринку України, а також бере участь у підготовці відповідних проектів
міжнародних договорів України, співпрацює з державними органами і
неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з
питань, віднесених до їх компетенції;

— координує роботу з підготовки фахівців з питань фондового ринку,
встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну
діяльність з цінними паперами, та провадить сертифікацію фахівців;

— розробляє й організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання
порушенням законодавства України про цінні папери;

— організовує проведення наукових досліджень з питань функціонування
фондового ринку в Україні;

— інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку
цінних паперів;

— встановлює порядок здійснення професійної діяльності на РЦП іноземними
юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;

— видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності, реєструє
випуск та інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних
фондів та інвестиційних компаній;

— роз’яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери
[3, c. 47-48].

Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими
центральними органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і відповідними
органами самоврядування.

Чинним законодавством також регулюються питання випуску й обігу цінних
паперів, відповідальність юридичних і фізичних осіб за правопорушення на
РЦП. Однак функціонування ринку цінних паперів в Україні залежить не
лише від створення правової бази й органів контролю за діяльністю його,
а й від інших факторів: рівня інфляції, фінансової стабільності, процесу
приватизації, стану виробництва та дефіциту державного бюджету, що
значною мірою гальмує розвиток повноцінного РЦП.

Український ринок цінних паперів, незважаючи на його незначні обсяги,
має винятково складну та суперечливу структуру державних органів, що
здійснюють його регулювання. Ця складність пояснюється такими причинами:

а) змішана (банківська і небанківська) модель ринку цінних паперів і як
наслідок — Національний банк і небанківські державні органи в ролі
регулюючих інстанцій;

б) масштабна приватизація, за якої значна частина державних підприємств
перетворюється в акціонерні товариства, створюються інвестиційні фонди,
здійснюється у великих масштабах первинне розміщення акцій
приватизованих підприємств, що, у свою чергу, викликає активне втручання
в регулювання ринку цінних паперів Фонду державного майна України.

Вважаємо, що державне управління та державне регулювання — суть одного й
того ж явища — процесу впорядковуючого цілеспрямованого впливу на
будь-які суспільні відносини, які співпадають за своїм основним
призначенням, метою та загальними функціями, та відрізняються арсеналом
та характером засобів та методів, що використовуються, інакше кажучи —
ступенем імперативності впливу на суспільні відносини в тій чи іншій
галузі, зумовлені саме специфікою керованого об’єкта[43, c. 88-89].

Адекватне розуміння суті державного управління неможливе без осмислення
мети такої діяльності. Схожої позиції дотримуються і сучасні
дослідники-правники. Наприклад, В. Цветков під головною метою державного
управління розуміє забезпечення поступового розвитку суспільства, В.
Колпаков — удосконалення суспільної системи відповідно до державних
інтересів. Подібне розуміння мети державного управління підтримують і
більшість російських авторів. Наприклад, Д. Зєркін та В. Ігнатов
визначають її як надання суспільству організованого функціонування
відповідно до встановлених норм, забезпечення його адаптації до умов
навколишнього середовища, а також можливе удосконалення і розвиток.
Узагальнюючи все вищенаведене, можна дійти висновку про те, що метою
державного управління є соціально детермінований та науково
обґрунтований результат, на досягнення якого спрямований процес
державно-управлінської діяльності. Таким чином, мету державного
регулювання ринку цінних паперів України можливо визначати як
забезпечення ефективного функціонування ринку цінних паперів та сталий
прогресивний розвиток даного напряму економічного життя держави.

Мета державного управління конкретизується в його завданнях та функціях.
Вважаємо, що найбільш оптимальним визначенням завдань державного
управління є їх розуміння як основних напрямів управлінської діяльності,
які за конкретних умов є етапами досягнення мети управління. Тобто
завдання державного управління ринком цінних паперів становлять:
по-перше, забезпечення функціонування даної галузі; по-друге,
забезпечення ефективної, законної та якісної діяльності учасників ринку
цінних паперів; по-третє, забезпечення розвитку та удосконалення ринку
цінних паперів.

Проведений аналіз дозволяє нам зробити висновок про те, що функції
державного управління — це обумовлені досягненням мети та підпорядковані
вирішенню конкретних завдань основні види управлінської діяльності
суб’єкта, пов’язані з його впливом на об’єкти управління.

Розвиток економіки постійно вимагає мобілізації, розподілу і
перерозподілу фінансових ресурсів. У будь-якій країні, де економіка
функціонує ефективно, цей процес здійснюється на ринку фінансових
ресурсів. Однак ринок фінансових ресурсів — це скоріше загальна назва
цілої системи ринків, що зосереджують попит і пропозицію на різні за
своїм характером платіжні засоби.

Поняття “ринок фінансових ресурсів” об’єднує три головні складові:
кредитний ринок, валютний ринок та ринок цінних паперів. Ринок цінних
паперів (РЦП) охоплює частину кредитного ринку (зокрема, ринок позикових
боргових інструментів, або ринок боргових зобов’язань) і повністю ринок
інструментів власності. Іншими словами, цей ринок інтегрує операції щодо
випуску та обігу боргових інструментів, інструментів власності, а також
їхніх похідних.

РЦП поділяється на первинний і вторинний ринки. Первинний — це ринок, на
якому емітент проводить первинний продаж випущених цінних паперів, а
також акцій приватизованих підприємств. Всі послідуючі перепродажі акцій
здійснюються на вторинному ринку.

Головним інститутом РЦП є фондова біржа. Пріоритет бірж на фондовому
ринку пояснюється тим, що вони сприяють значно більшому розповсюдженню
капіталу. Біржа робить довгострокові вклади ліквідними — тобто здатними
переводитись у грошові кошти, задовольняючи як зрозуміле бажання
вкладників одержувати якомога більш короткострокові вклади, так і
прагнення дебіторів одержувати довгостроковий капітал.

Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України також
поділяє ринки на біржовий і позабіржовий. Поняття і принципи створення
фондової біржі визначені в гл. 8 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок». На позабіржовому ринку цінних паперів діють
торговельно-інформаційні системи установ, створені на певних умовах
саморегулівними організаціями чи посередниками для організованого
продажу цінних паперів. Концепція передбачає, що позабіржовий ринок
сприятиме розвитку послуг інвестиційного консультування і управління
портфелями цінних паперів, що наближатиме фондовий ринок, у першу чергу,
до дрібного інвестора та його інтересів.

З метою впорядкування фондового ринку та підвищення дисциплінованості
його учасників, підтримання довіри до фондового ринку та його
динамічного розвитку держава здійснює регулювання ринку цінних
паперів[22, c. 12-14].

Головним принципом регулювання фондового ринку є першочергова реалізація
загальнонаціональних інтересів і забезпечення гарантій та безпеки
інвестиційної діяльності в економіці України.

В Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» (ст.1) визначено, що державне регулювання ринку цінних паперів
— це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування,
контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання
зловживанням і порушенням у цій сфері.

Головним органом, що здійснює державне регулювання на ринку є Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР). Закон «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» дає вичерпний
перелік функцій Комісії, її повноваження і склад. Одною з основних
функцій Комісії є контрольна. Учасники ринку несуть майнову
відповідальність за правопорушення, а в деяких випадках кримінальну
відповідальність (ст. 223, 224 Кримінального кодексу України).

Законодавством також передбачена можливість передач і ДКЦПФР деяких
функцій саморегулівним організаціям. Відповідно до ст.1 Закону «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» саморегулівна
організація – добровільне об’єднання професійних учасників ринку цінних
паперів, яке не має на меті одержання прибутку, створене з метою захисту
інтересів своїх членів, інтересів власників цінних паперів та інших
учасників ринку цінних паперів. Основні принципи створення та діяльності
саморегулівних організацій визначено в Рішенні ДКЦПФР № 350 від 22
листопада 2001 р. «Щодо затвердження Основних засад розвитку
саморегулювання на фондовому ринку України».

Як вже зазначалося, державне регулювання ринку цінних паперів як владна
функція держави підкоряється тим самими закономірностям, що характерні
для державного регулювання в цілому, але разом із тим йому властиві й
певні особливості, які взаємопов’язані між собою. Так, специфіка
державного регулювання ринком цінних паперів полягає: по-перше, в тому,
що ця система створена для здійснення саме публічного впливу на правові
відносини, але водночас і сам цей інститут потребує державного
регулювання; по-друге, особливістю державного регулювання є той факт, що
воно формувалося в перехідній економіці; по-третє, ще однією ознакою
системи державного регулювання ринком цінних паперів на сучасному етапі
є необхідність нейтрального та збалансованого підходу до самого процесу
регулювання (держава не повинна своїми ініціативами порушувати той
економічний порядок, який склався на ринку цінних паперів, але разом з
тим їй необхідно шляхом прийняття виважених та продуманих рішень сприяти
стабільному розвитку зазначеної галузі). Сукупність вищезазначених ознак
саме й стала основною причиною змін та нових тенденцій в системі
державного управління ринком цінних паперів, висунувши на порядок денний
питання співвідношення державного управління та державного регулювання
ринком цінних паперів.

Підводячи підсумки викладеного, слід вказати на державно-правовий
характер регулювання ринком цінних паперів. У його процесі: по-перше,
реалізуються завдання, функції та інтереси держави, громадян та
суспільства в цілому; по-друге, функції регулювання ринку цінних паперів
реалізуються відповідними суб’єктами, які формуються державою; по-третє,
ці суб’єкти діють за дорученням держави і наділені необхідними владними
повноваженнями; по-четвер-те, вони діють у рамках встановлених державою
відповідних нормативних правових актів.

Отже, державне регулювання ринку цінних паперів — це впорядковуючий,
цілеспрямований вплив держави на суспільні відносини в сфері обігу
цінних паперів, який полягає в організації діяльності на ринку цінних
паперів та контролю за її здійсненням [17, c. 57-58].

3.2 Правові форми саморегуляції ринку цінних паперів

Професійні учасники багатьох фінансових ринків об’єднуються в
саморегулівні організації. Однією з основних відмінностей у
концептуальному підході щодо принципів регулювання ринків цінних паперів
різних країн є визначення ролі та компетенції саморегулівних організацій
ринку цінних паперів (далі – СРО). Загалом СРО створюють з метою
розвитку інфраструктури ринку цінних паперів, захисту інтересів
інвесторів, стандартизації процедур обігу цінних паперів, контролю за
діяльністю їх учасників.

Основними ознаками саморегулівних організацій є:

· добровільне об’єднання;

· членство — професійні учасники ринку цінних паперів;

· функції — саморегулювання, встановлення формальних правил ведення
бізнесу;

· відносини з державою — держава передає їм частину своїх функцій [34,
с. 119].

У світі вирізняють такі види саморегулівних організацій: Міжнародні
організації (наприклад, Federation International des Bourses de Valeurs
— Міжнародна організація фондових бірж).

Національні організації. Як правило, в кожній країні є саморегулівні
організації, які претендують на презентацію інтересів усього
професійного світу, пов’язаного з ринком цінних паперів тієї чи іншої
країни. Наприклад, у США це National Association of Securities Dealers
(NASD) — Національна асоціація дилерів з цінних паперів (хоча діють
також інші організації), у Японії — Japan Securities Dealers Association
(Японська асоціація інвестиційних дилерів) тощо.

За наявності відносно замкнутих регіональних ринків цінних паперів
можна, відповідно, засновувати регіональні саморегулівні організації.

Класифікацію саморегулівних організацій залежно від учасників ринку
цінних паперів, що їх створили, наведено на рис. 3.1.

picscalex100010009000003d8eb000000006f72000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100470700000000080000000020000008d1000008f1000001000000
6c00000000000000000000006c0100003d0100000000000000000000a42300001c1d0000
20454d460000010008f100000c0000000100000000000000000000000000000000050000
0004000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000900a0000840a0000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005dc090000d00900000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000016d
0000013e02030000003b75a9e8000000017352474200aece1ce900000009504c54450000
00808080ffffffc1d2dda3000009594944415478daed9d418ee33a0e4005ad0c9d42f04a
e029e612f317731a422b83fbffd7028101089d7248d9ae7652a9546c273de96e19d589a3
b85e31a4c49012e576ff7eddf12ff7ebc2ffaaaf3afefb6af8dfafd2ca2f0e7f91caffee
f00e7f73787170eb7ab96e2ded31a45d7081b007ee9e017f8e5a24a56170de575792771e
4389de07e7b4c90dc300a82dde97e89c046b09bbe00e06883988fef32e969c8731c39462
ce61005f8798254689c5de0adab4532d0e2206557288a8041ca0c103ea1bb9c1a1882bb9
1adced85cf924399e1c6aaabe438c39d4a5ec41f917c4845e1292ff049055de1b1c193a9
a51c504b716930eb555f5c70bea841834872ae992f026a4b70313a2f6a65b7cfa0767085
8beecc9f3bf87ae1fee17f0d1f9f09df1c687f267c6ae92ef73de13d9cbb05afaf3a5e0d
ef09d74df8d76eedf4811ddee11ddee11dfe35fc89cefcaf9f0bffcff374f24f87bf257c
9d33007ba0ab37e91c5c7e645d768c4f959cef4a771e1e8bcf88c9174422c912bd770e35
f34d995ce541935d879fd3dc87e053489cb824a69143d0e789497fc691300502e4948401
e098e4902a160f544656c9a50c95f48f01d0248495794caed4f4a55a8a5b8f2fe089194c
7283b354b6d70d4ec01c4cf2e9606f090d9e16b8aa45f5cc64f0a4f0c2a0703a04d77e1e
0ba04355b7f3de9b41410a0e83aa3f7b33e8a006cd7c7084c2e663d8cff2b03cf1aabe67
c1f9339c8ec1e5a20717fb537e738e372eea2ef76de0bf6e68f1dca3c33bfc0f84f7cca2
f62f8bf785af6b1f54e74be5f2dd740a0eb47d355eace2d4cbc463375cae07b03c173e45
4b2b265f4a1ca962c0125dd06423b85c9d701806380ef7964958dc9c24078da7a1e51223
a54415226afb09c935fa2ed113158bc41bdc293cc2a8c90a68ec5efc1df89dcc62855be4
6f922f7021933c2c701e4ff496dce0d32738985a5239a116ede75384e2d06b6ea18f1b83
0e6a502ce30983d68bc81e96aeb8e9fc7c6ef8bf147ed919ca950eb0bbdcf785f7cc62e9
a41ddee17f1ebc6716b57f59bc1f5c9688628ec7e1a3dd9527c0f922ca175a4faea2ff63
70ba9d35c88303fa3b78caa841e65042f65ea365d4a75a92afa201297aabdd430dbfa3e4
02defb8c7e0f3cda0205440d91694a509927a9a4ff3420675bb8281357118a49636ba2c4
b44b72e1aa025640d278fc07bcc0583c25cf54400495ac8f0177c335f94995d2255c5bd9
161a2cd910597ef649ce22a9c1f91b785ad432ee808b978cd50d2e01ba61707a6d5083c2
62502929788412cda0550daa26861d2374d3a1b9bde0cd10901b971d86f3159c3f5f267b
7c4b813b83c47f73d94379e8cbbce2d572dea771cf9f5cc30e38fe8afe1c5df41802ba09
82ba002b20ae8c58dc10ac4e3ce41c4a1c117518586a9d920b21caa6a2f61edc466548c0
6d3e64d2c1a88334ebd3a02371a44907bbba156db0dc5fcf98f424c48d07b8072f09261a
c1a89e26cfa8066075575247004a15f54b43b4c1a5c9ce2440f2ca7f4c724e94294073ad
4df26a0babea4b6a00e0a44ecde026f97c666bb2901e94dc9c9c7a2be67c0957c40c6fca
e079d668867378143ea841d5788813e8e09a0d8a6ad0928621488136438266d0a86731e9
b5216e77503cd415e9ce60b91af7b0bb9fdf82f3b3e0be3ed676bde2da63c507e17dd662
f5ac1ddee1ef08ef130bbf99cbedf047e15f945adaef7cc4b474107e596a291718382bf9
bd52cb67c0a32601dec7901109c479d4b437b2eac4b14689b188555c1e844f61b44077d4
b89707a8a3e6043c05af012d386d278a567179547218ab663000a811b4c235ab2801468d
f3615438d8ac05d6e370b158dd2457b570d613e34ea1c1a94d591c93dc4a2d1b7c5ce194
35c60fa3a925b6bc23a5a3702bb5c4ea341100d447abb774510d8a6a505c0dea0f1ab45e
5543f2762690d7d6fa7f82df9f58b85145b9b6cd9de4feacc5a335a29ae8d67a2b89e1a3
f0ed87fe6a02468ec21f8a3be0209c507d8a386745dc3edba6e5d1bb753a212e6e868ec2
adf241c656c44dc1e6fa32d13a9d30c9ec660ec38b8ef57164abb69874542a12c33a9d30
c8ec66ce486e70abb6c854ad8edb249fa71354f2e6be8ec3d573d10ca73605dae0b2aaa5
b9193a63d0c9a1555b782fadeac27d4c272c6ee6289cbfeb7770a22bca03f0c383e8fed7
f0ec660e0fffa3479f58e8130b1ddee13f07de27167e3397dbe10fc365684f76112d4d1f
bf705d2ab11bcedfd6565c4e37ec8293bc502d64250f1af297e2c8c9e0250d5615916dba
c1159b6e003801b7b57db1ac3ccc9b16c16b78daf6725a913597740f7e3f5534386ac86c
5b4499d94b70a3d51670f538549b6e3823b9b47a07939164967c86b7cd95944ec1999b5a
98ac00fd073c35389f844b9b3d98a3ff6c06d5d0bf19d4a61bac54e2f67da7768dd02be9
e4e6e95bc2af8ebba512dde5be0bbc6716f3d1e11dfe9ef09e59fc662ef7b7802f0b286b
78bf8d1fe8d6f46a7be341f8bdd5c4efe38a6fe0c76fdcf2183c6ec37b41bd3420daed5a
82c7e8ca0045738268b7a775a15deab6ab8bf7e1f36ae21ade17ab9be334514a126810ce
932acb22699b0187c9161ea7edeae2bde07f5d4d5cc37b291ec583d43189621c8f5c0548
4faa06d55e6ce191b6ab8bdfa8a5ad26aee1bdcc157f5283c2f324fa4916c96bdb216953
f6443724ffa2b7b4d5c435bc97592dda9c6626ab5ab8a9c5d661f7c13f561397f05e437f
35682ef3dd68db3d7816830267e70bd8dd5dfc8306ad570b7eb7df58347860f83f0aa703
f05bab89b78e2faeeb2ef71de03df89f8f0eeff0f784f7e0ff3773b91dfe20bc84f9b95d
73b1a96b73c041385d507edcd22f3f4372f86251819f03e7c1d98d5b9c680ec1d58da120
6adc0961821a5cd2c834c470148e6cdb05ad1a0f62aea36b6534b6a8e049e366cd2a8629
f161c9194a72ccb61f892b73ab2e129ebc268c9e8a0a5f533801a7b6df9216b849aef0b6
28a2f66e778e3cda5bca0c4f0bbc7ca8259b5a984ec04b604b2ba2cbe2f4b1d5283a2c75
36a8b35523673bcf0e8ed08d5454b7b782a47af9cecbe0f025fcfe2214de7c895f6d59ba
86d7573aae3d70f9bcba42af94fce672e83ba8250a608c7e021de86d23a5d4e20bba126d
c365e140c91f854b50df14c6d14f3c8e6d2365b119855660681b2e1d0f900e4b0e3178aa
40e4dbd6c4a2920ba1d511da9da7ec46b7e08fc347bbe511d86e486efbb9ed5654d4768c
0600fb08272437b510406ef0b0c29b5a40e1f114bc1954d44d3994b691d2b658dab791fd
ef4ba1f8e086136ad90e1558fcf04dd7f36ef09fe85bfe48f80bd29697c1ff07767175b8
6c7de2af0000000049454e44ae4260820840010824000000180000000210c0db01000000
030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000
000000bf000000bf0080b64300009f4303000000000000b3000000b3ff7fb643000000b3
000000b3ffff9e432100000008000000620000000c00000001000000150000000c000000
04000000150000000c000000040000005100000014e5000000000000000000006c010000
3d010000000000000000000000000000000000006d0100003e0100005000000034000000
8400000090e40000000000002000cc006d0100003e010000280000006d0100003e010000
0100040000000000000000000000000000000000030000000000000000000000ffffff00
808080001111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222111111111100211111111111111111111111111111111111111111111111111112222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222221111111111000111111111111111111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110021111111111111111111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111111111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111111111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111111
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111
101111111111111111111111011111111111111111111111101111011111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111111111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111
111111111011111111111111111111110111111111111111111111111011110111111111
111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010011100111
100001001110001110100111000010001110001101001100000001111100011110000001
110010001000110001100110001000100011110000010011000000100001111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110011
010110110111101101110111100110101101110111011101001101101101101111101111
110110111011010111011011100110110111011101111011010011011011011101101111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111111111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111101110101111101111011111101111011101011011101110111010111011011011011
111011111101101110111101110110111011101100110111011110110101110110110111
011011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111001111111111111111111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111011101000011000110111111011110111011000111011101110101110110
110001111110111111101011100001011101101110110111010101110111110001011101
101101110001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111111111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111100011010110110111001101010101000110101101010101011100
001101001101101111001111111010111011010111011011100110110110010101011011
000011010010011101101111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111111111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101001110011110000100010000011010011100110000
011000110100111010000111111011111100000111001000000011000100001000110000
000111001101001110110110000111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111111111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111111
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111110101111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111111111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111011111111111011111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111100000000000000000000000000000000000000221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111
111111111111100011111111000111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111011111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
111111111111111111111101111111111011111111111111111111111111111111111111
111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
110111111111111111111111111111011111111110111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111110000111101001000111100000001000000100111100000000001000000
111110001101001111000000100011001111000001110011101001111111000000011110
011000100000011000000011001111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011110111001101011110110110111011010110110110110111
011011011111110111001101101101011101101101101101101011011001101111101101
101111011011011101101111011011011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111110110111010111101101101110110111101101
101101110110110111111101110111011011010111011011111011011010111110111000
011011011011110111110111011011110110110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111011111101101110101111100011000001101
110111100011011101101101111111011101110111000100000110111110110110100001
101110111111000110111100001100000110111101100011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111111010001101011010110110
111010010110110110110111010010011111010100001101101101011101101101101101
101011010001101111101101101101011011011100101010011011011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111101111110110100100000
110011000100010100001110011000100010110111110000010100111100100010001100
011100000111001110100111111100110000011001100010000000110100001111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111101111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011610000026060f002220574d4643010000000000
0100000000000000080000000020000008b1000008f10000111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101111011111111111111111111111111111111111111111111111111010
111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111100001111111111111111111111111111011111111111111111
111011111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111
111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111000111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111100011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111
111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111
111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111
111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111110000111101001000
111100000001000001100111100000000000001000111100000010000000111100111001
110001100010000000000001000100000100000010000010011111000100110001000100
011001111101100100000001110001110000000100010001000100001111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111011110111
001101011110110110111010110110110110110111010111011111101101110110110110
110101101110111101110110111010111011101011101101110110101111111011011011
101011101101101110100101101101101110111011011011101110111011101101111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111101
111110110111010111101101101110101111101101101101110101110111111011011101
101101101111011111101111001101101110101110011010111011001101110111111110
101110111010111011011111101011011011011011101110110110111011101110111011
011111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111100
000000000000000000000000000000000000221111111111111111111111111111111111
111111011111101101110101111100011000001011110111100011011101011101111110
110000011000111000010111111011110101011011101011101010100000110101011101
111111100111101110100000110111110110110110110001111011110001100000111011
101110001111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111110111111010001101011010110110111000110110110110110111000110
011111001101110110110110110101101010101101100110111000111011001011101101
100110101111111010111011101011101101101101110101101101111010101011011011
101010100011101101111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111101111110110100100000110011000100001100001110011000
100001110111111010001000000011110011100010000010001100000100001100011000
010000001100001001111100010011000100010001100010001000000000001110000011
001100010000000010110000111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111011111101111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111111111111
111111111111111111111110101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111100011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111000011111111111111111111
111111101111111111111111111101111111111011111111111111111111111111111111
111111111111101110111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
08000000002000000891000008f100001111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111002111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100211111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111011111111111111111111111111111111111111111110111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111101111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111000111100010001001100000010001100000010000001100111100010
000111100000001000001111110001101001100011110000000100000110011110000000
000000100011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111101110111101110101101101110110110110010110110110110
110111010110110110110111010111111011101001101101111011011011101011011011
011011011101011101111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111110111011101011111011101101101101101101
101111101101110101101101101101110101111110111010111011011110110110111010
111110110110110111010111011111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110000000000
000000000000000000000000000022111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111110111010000110111011011100
011011011011110111011101000111100011000001011111101110101110110111110001
100000101111011110001101110101110111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011111111101110101101101110
100110110110110100110110110111010110110110110111000111111011100001101101
101011011011100011011011011011011100011001111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100211111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111110000000100
110001000101110011000000101100001110001000011110011000100001111111000110
100110000011001100010000110000111001100010000111011111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111101111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110021111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101
110011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111100010111111111111111111111101111111111111101111111111111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111110111111111111111111110111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000800000000200000
0871000008f1000011111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111110001111111111110111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111111111111110111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111110111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101110001001100010001010000010001100000010000001000100011110011111000000
100000010000001000000100000100111100010001100000010001100111010010001000
011110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011110110110111010110110101110110110101110110111011101111011011
111011101101101110110111011011101101011111101110110110101110110110110011
010111011011101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111101011101110101010101011101101101011101101110011011
111110111110111011011011101101110110011011101111111011101101101011101101
111101110101110110111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111001111011101010101010111011100010000011011
101010111111011111101110110110000011000001101010111011111110111011100010
111011000011011101011100011110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011110101110111010011100101110110110101
110100111011001111011011111011101001101110110111011011001101011111101110
110110101110110110100011000111011011101111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111000100110001000111000000000
110010001000101100011001110000111100010001010001000000100000011000010011
110000000110010000000110011101001101100001111011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111
111111111111111111111111111111111100011111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111
111111111111111111111111111111111111101110111011111111111111111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111000000000000000000000000000000000000002211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111100011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111000111111111111111111111110001111111111111111111111000111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111101111111111111111111111111111111111111111110111111111101
111011111111111111111111011111111111111111111111110111111111111111111111
111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111101111
111111011110111111111111111111110111111111111111111111111101111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111000011110100100011110000000100000010011110000000
000100000011110000000001000001000110011101001000100001111111100011010011
110001000100110011101001000100001111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111101111011100110101111011011011101101011011
011011011101101101111110110110111001011011011011001101011101101111110111
010011011011101011011011011001101011101101111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111110111111011011101011110110110111011
011110110110110111011011011111101101100110110110110111110111010111011010
001101110101110110111010101110111110111010111011011111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111101111110110111010111110001
100000110111011110001101110110110111111101011010101101101100001101110101
110001111111011101011101101110100111100001101110101110001111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111101000110101
101011011011101001011011011011011101001001111111010110110011011011011010
001100011101101111110111000011011011101010111011010001100011101101111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111011
010010000011001100010001010000111001100010001011011111100000000110000000
011001110100110110000111111100001101001111000100010011001110100110110000
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100211111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111101111011111111111111111111111111111111111111111111111111010111111
111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110021111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111100001111111111111111111111111111011111111111111111111011
111111111111111111111111111111111111110111111111111110000111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222211111111110021111111111111101111111111111111111111111
111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111002111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111610000026060f00
2220574d4643010000000000010000000000000008000000002000000851000008f10000
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111100011111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111101111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111101111111111111111111111111111011111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111100100000010000010000
001000111000100010100111000000000000011000111100001100001111100010001000
110011000110001000100011111011000111100000010011110000001000100010000010
000001000001001111000100011000000010001100110100110000000111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111101101101101
101110110111011111011101100110101101101110101101110110111111101101111101
110111011011011011110111011101111101011011110110110101111110111011011101
110101110110111011010111111011101101101101110110110100110110110110111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111101
011010111001101100110111110111011011101011011011101011011101101111111011
011111011101110110111110111100110111011111010110111101101110111111101110
110111011101011101100110111011111110111011011011011101101111011101101101
101111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111000110011110101011010101111101110110111011000110111010000111011000
111110001111110111000001101111101111010101110111101101101111100011101111
111011101101110000010000011010101110111111101110111000110111011000010111
011011000111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111101101101011101100110110011111011101000110101101101110101101
110110111011101101111001110111011011001010110110010101011011101010110110
110101111110111010011101110101110110110011010111111011101101101101110110
110000110100110110111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111000000001000001100000110011100000001010011100110001
000001100011110000110000111111011000100011000000001000110000000100010000
001110011001001111000100010110001000001000000110000100111100000001100110
000000110011010011101000011111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111100000000000000000000000000
000000000000221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111111111111
111111111111111111000111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111011111111111111111111111111111111111111111101111111011111
111111111101111111111111111111111111111111011110111111111101111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111011111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111011111
111011111111111111011111111111111111111111111111110111101111111111101111
111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111
011111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111110000111101001100011110000001000000110011110000000
001000100000111110000000001100011111110001110001111111100000000010001000
111011000110001100011000011111000100010011101001110011110001000100011000
000100000111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111011110111001101101111011010111011011011011
011010111011011101111111110111011010111011111011101011101111110111101101
110111011101011011011101101111011011111011101011011001101011011011101011
101101100101101111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111101111110110111011011110110101110110
111110110110101110110111011111111101110110101110111110111010111011111101
111011011101110111010110110111011011110110111110111010111110111010111110
111010111011011011011011111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111011111101101110110111110001
000001101111011110001011101101110111111111011101101011101111101110101110
111111000111010111000001101101100001110110111100011111101110100001101110
101111101110100000111000110110111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111110111111010001101101
101011010111010011011011011010111010011001111111110111011010111011111011
101011101111110111010101110111011011101011011100101011011111111011101011
010001101011011011101011101101101101101111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111101111110110
100110000011001000100010110000111001000100010111011111111000100100010001
111111000110000111111110000000001000100000010000011000100000100011111100
000001001110100111000111000100010001100110000001111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111011
111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111101111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111011110111111111111111111111111111111111111111111111111111010111111
111111111111111111111111111011111110111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111000011111111111111111111111111110111111111111111111110111
111111111111111111111111111111111111000011001111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222111111111100011111111
11111101111111111111111111111111111111111610000026060f002220574d46430100
00000000010000000000000008000000002000000831000008f100001111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100211111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110021111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111000111111111111111111111111111111111
111111111111111111111100011111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111100011111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111
111111111111111101111111111111101111111111111111011110111111111111111111
111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111
111111111111111111111111011111111111111011111111111111110111101111111111
111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110000111101001000111
110000001000000100111100000000001000000111111000001110001100010000000011
100010000110001000001001111110001100010100110010001001111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011110111001
101011111011010111011010110110110110111011011011111101101101011101101110
101101110111010110110111011010111111011101101100110110110110111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111100000000000000000000000000000000000000221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111
110110111010111110110101110110111101101101101110110110111111011011010111
011011101011011101110101101100110111011111110111011011011101110101011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111011111101101110101111110001000001101110111100011011101101101111110110
110101110110000011010111011101000111010101110111111101110110110111011100
000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111010001101011011011010111010010110110110110111010010011
111101101101011101101110110101110111010110110110011010111111011101001000
110110110110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111101111110110100100000111001000100010100001110011000100
010110111111100000111000110001000000001110001000011000110000100111110000
111011010011001000100111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111
111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111111111111111
111111111111111111110101111111001111111111111111111111111111111111111111
111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111000011111111111111111111111
111110111111111111111111110111111111111011111111111111111111111111111111
111111111111111111111000011011111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110021111111111111101111111111111111111111111
111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222221111111111002111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110001111111111111111111111111111111111111111111111111111000111
111111111111000111111111111111111111111111000111111111111111100011111111
111111111111111000111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111011111111
111011111111111111111101111111111111111111111111111011111111111111111101
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111110
111111111110111111111111111111101111111111111111111111111110111111111111
111111011111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111100001111010011000111100000001000001100111100
000000010001000111101001111001000111111011001000001000100011110001101001
000100001111110100100010000001000000100111011111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111110111101110011011011110110110111010110
110110110101110110111011111001101101101011111101001011011011011101111011
101001101011101101111100110101110110111011011011101011111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111000000000000000000000000000000000000002211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111011111101101110110111101101101
110101111101101101011101101110111110111011011110111111010110110111010111
011110111010111010111011011111011101001101101110110101111010111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111110111111011011101101111
100011000001011110111100010111011011101111101110110000101111101101101101
1100011101111011101011101610000026060f002220574d464301000000000001000000
0000000008000000002000000811000008f1000010111000111111011101010101100000
110011110110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
110111111010001101101101011011011100011011011011010111010011001111000110
110110101101101110101101101101010101101110000110001110110111100011010110
011011101101011101110111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111101111110110100110000011001100010000110000111001000100010111011
111010011110010000010001000000001000000000011100011010011011000011111101
001000110000010000001000001000111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111011111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011110111111111111111111111111111111111111111
111111111111010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111000011111111111111111111111111110111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111000222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222220012222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222200022222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222000222111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111112220002221111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122200122211222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211222000
222112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
112220012221122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222221122200022211222111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111122211222001222112221111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111222112220002221122211111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111112221122200122211222111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111122211222000222112221111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111100001111111111111110011
111111111111111111111111111111111111111111111111100001111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111222112220012221122211111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111110111110111111111111111111111111111111111111100111111111111
111101011111111111111111111111111111111111111111111111111100111111111111
111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111112221122200022211222
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111101111101111111111111111111111111111111111111001111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111001111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122211222001
222112221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111110000000110001000000000000100011111000111000000001100000001
110000111100010000111110111001100000000000110001000000100010010001111000
110000111100001100000100010000000001111000000000000000000010001111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222
112220002221122211111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110011100110010011011001001001111100110100100110100
100001001100100110011010011111001110101001100100100110010011001001110100
111100100100100111100110010011100100110011001100100110010011001100100111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111112221122200122211222111111111111111111111111111111111111111111111111
111111119a08000026060f002a11574d4643010000000000010000000000000008000000
081100000000000008f10000111111111111111111111110011100110010011101001001
001111100111110000110100100001001100100110011110011111001111101001100100
100110010011001001111000111100100100100111100111000011100100110011001110
000110010011001100100111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111112221122200022211222111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111100111001100000111
010010000011111001111111001101001000010011001001100000100111100101111010
011001000011100000110000011110011111001001001001111001111100111000001100
100111111001100100110011000001111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111122211222002222112221111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000111
001001110100100100111110010010010011000100000100110010011001001001011001
011110100110010010011001001100100111000111110010010010011110010001001110
010011000100110010011001001100110010011111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111222112220002221122211111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
011001100010001000000001000111110000110001100001000000011000001111000100
000100010011000000000000000100010000001000100010011110001000001111000001
000111000100000000001110001100010000001000100011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111112221122200222211222
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111100111001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122211222000
222112221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111001110011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111001111111111111111111100110000111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222
112220012221122211111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111100000001111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111001101101111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111112221122200022211222111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111122211222001222112221111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111222112220002221122211111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111112221122200122211222111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111122211222000222112221111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111222112220012221122211111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111112221122200022211222
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122211222001
222112221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222
112220002221122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222221122200122211222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222211222000222112222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222112220012221111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111122200022211111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111222001222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220002222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222000
4c0000006400000000000000000000006c0100003d01000000000000000000006d010000
3e0100002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c023e016d01030000001e00040000000701040004000000070104006f720000410b
2000cc003e016d01000000003e016d0100000000280000006d0100003e01000001000400
00000000000000000000000000000000030000000000000000000000ffffff0080808000
111111111111111111111111111111111111111111111111111122222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111
111110021111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222111111111100011111111111111111111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111002111111111111111111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111111111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111111111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111111111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111110111111
111111111111111101111111111111111111111110111101111111111111111111111111
111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111111
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111
101111111111111111111111011111111111111111111111101111011111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111111111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111101001110011110000100
111000111010011100001000111000110100110000000111110001111000000111001000
100011000110011000100010001111000001001100000010000111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111001101011011
011110110111011110011010110111011101110100110110110110111110111111011011
101101011101101110011011011101110111101101001101101101110110111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111
010111110111101111110111101110101101110111011101011101101101101111101111
110110111011110111011011101110110011011101111011010111011011011101101111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111111111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111101110100001100011011111101111011101100011101110111010111011011000111
111011111110101110000101110110111011011101010111011111000101110110110111
000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111111111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110001101011011011100110101010100011010110101010101110000110100
110110111100111111101011101101011101101110011011011001010101101100001101
001001110110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111111111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111110100111001111000010001000001101001110011000001100011
010011101000011111101111110000011100100000001100010000100011000000011100
110100111011011000011111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111111111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111111111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111010111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111111
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111101111111111101111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111111111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110000000000000000000000000000000000000022111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100011111111
111111111111111111111111111111111111111111111111100011111111111111111111
111110001111111100011111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111101111111111111
111111111111110111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111011111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
111111111111111111111101111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111000011110100100011110000000100000010011110000000000100000011111000
110100111100000010001100111100000111001110100111111100000001111001100010
000001100000001100111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101111011100110101111011011011101101011011011011011101101101
111111011100110110110101110110110110110110101101100110111110110110111101
101101110110111101101101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111110111111011011101011110110110111011011110110110110111
011011011111110111011101101101011101101111101101101011111011100001101101
101111011111011101101111011011011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111110110111010111110001100000110111011110
001101110110110111111101110111011100010000011011111011011010000110111011
111100011011110000110000011011110110001111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111011111101000110101101011011011101001
011011011011011101001001111101010000110110110101110110110110110110101101
000110111110110110110101101101110010101001101101111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111111011010010000011001100
010001010000111001100010001011011111000001010011110010001000110001110000
011100111010011111110011000001100110001000000011010000111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111101111110111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111011111
111111111111111111111111111111111111111111111010111111111111111111111111
111111111111100111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100
001111111111111111111111111111011111111111111111111011111111111111111111
111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111000111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111100011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111101111
111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111
111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111110000111101001000111100000001000001100111
100000000000001000111100000010000000111100111001110001100010000000000001
000100000100000010000010011111000100110001000100011001111101100100000001
110001110000000100010001000100001111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111011110111001101011110110110111010
110110110110110111010111011111101101110110110110110101101110111101110110
111010111011101011101101110110101111111011011011101011101101101110100101
101101101110111011011011101110111011101101111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111101111110110111010111101101
101110101111101101101101110101110111111011011101101101101111011111101111
001101101110101110011010111011001101110111111110101110111010111011011111
101011011011011011101110110110111011101110111011011111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111100000000000000000000000000
000000000000221111111111111111111111111111111111111111011111101101110101
111100011000001011110111100011011101011101111110110000011000111000010111
111011110101011011101011101010100000110101011101111111100111101110100000
110111110110110110110001111011110001100000111011101110001111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111110111111010
001101011010110110111000110110110110110111000110011111001101110110110110
110101101010101101100110111000111011001011101101100110101111111010111011
101011101101101101110101101101111010101011011011101010100011101101111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111101
111110110100100000110011000100001100001110011000100001110111111010001000
000011110011100010000010001100000100001100011000010000001100001001111100
010011000100010001100010001000000000001110000011001100010000000010110000
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111011111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111011110111111111111111111111111111111111111111111111111110
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111100011111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111000011111111111111111111111111101111111111111111
111101111111111011111111111111111111111111111111111111111111101110111011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110021111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111002111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111110001111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111
111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111110001111000100010011000000
100011000000100000011001111000100001111000000010000011111100011010011000
111100000001000001100111100000000000001000111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111011101111011101011
011011101101101100101101101101101101110101101101101101110101111110111010
011011011110110110111010110110110110110111010111011111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111101110
111010111110111011011011011011011011111011011101011011011011011101011111
101110101110110111101101101110101111101101101101110101110111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111100000000000000000000000000000000000000221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
111111101110100001101110110111000110110110111101110111010001111000110000
010111111011101011101101111100011000001011110111100011011101011101111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111011101011011011101001101101101101001101101101110101101101
101101110001111110111000011011011010110110111000110110110110110111000110
011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111002111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101111111100000001001100010001011100110000001011000011100010
000111100110001000011111110001101001100000110011000100001100001110011000
100001110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011111011111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100211111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111011100111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111000101111111111111111111111011111
111111111011111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111
111111101111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110011111111111111101111111111111111111111111
111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111
111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111
111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111000100110001000101000001000110000001000000100010001
111001111100000010000001000000100000010000010011110001000110000001000110
011101001000100001111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111011011011101011011010111011011010111011011
101110111101101111101110110110111011011101101110110101111110111011011010
111011011011001101011101101110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111001111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011110101110111010101010101110110110101
110110111001101111111011111011101101101110110111011001101110111111101110
110110101110110111110111010111011011101111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111100111101110101010101011101
110001000001101110101011111101111110111011011000001100000110101011101111
111011101110001011101100001101110101110001111011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111010111011101001110
010111011011010111010011101100111101101111101110100110111011011101101100
110101111110111011011010111011011010001100011101101110111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011100010011000
100011100000000011001000100010110001100111000011110001000101000100000010
000001100001001111000000011001000000011001110100110110000111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110011111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100011111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111011111111111111111111111111111111111111111111110001111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111001111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111011111111111111111111111111111111111111110111011101111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
110111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110001111111111111100000000000000000000000000
000000000000221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110001111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111100011111111111111111111111000111111111111
111111111100011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100111111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111
111011111111110111101111111111111111111101111111111111111111111111011111
111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111000111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111
111111111110111111111101111011111111111111111111011111111111111111111111
110111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110011111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111100001111010010001111000000010000
001001111000000000010000001111000000000100000100011001110100100010000111
111110001101001111000100010011001110100100010000111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100011111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111110111101110011010111101101
101110110101101101101101110110110111111011011011100101101101101100110101
110110111111011101001101101110101101101101100110101110110111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111001
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111101101110101
111011011011101101111011011011011101101101111110110110011011011011011111
011101011101101000110111010111011011101010111011111011101011101101111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112211111
111110001111111111111101111111111111111111111111111111111111221111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111011
011101011111000110000011011101111000110111011011011111110101101010110110
110000110111010111000111111101110101110110111010011110000110111010111000
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
122111111111100111111111111111011111111111111111111111111111111111112211
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101
111110100011010110101101101110100101101101101101110100100111111101011011
001101101101101000110001110110111111011100001101101110101011101101000110
001110110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111221111111111000111111111111110111111111111111111111111111111111
111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111011111101101001000001100110001000101000011100110001000101101111110
000000011000000001100111010011011000011111110000110100111100010001001100
111010011011000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111112211111111110021111111111111101111111111111111111111111
111111111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111110111111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111122111111111100011111111111111011111111111111111
111111111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110111101111111111111111111111111111111111111111111
111111101011111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111221111111111002111111111111110111111111
111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111110000111111111111111111111111111101111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111011111111111111000
011111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111112211111111110001111111111111101
111111111111111111111111111111111111221111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111100111111111
111111011111111111111111111111111111111111112211111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111221111111111000
111111111111110111111111111111111111111111111111111122111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111