28

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “Обчислювальної техніки та програмування”

Реферат з курсу “ Право”

Тема: “Право власності на нерухоме майно”

Виконав:

студент групи xxxxxxx

xxxxxx

Перевірив:

xxxxxx

Харків 2006

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. Визначення поняття нерухомої власності. Об’єкти нерухомості 4

2. Державна реєстрація прав на нерухомість 5

3. Підстави виникнення права нерухомої власності 6

4. Режим використання нерухомого майна власником 9

5. Найм нерухомого майна 14

6. Обов’язки власника нерухомого майна. Обмеження права власності на
нерухоме майно 15

ВИСНОВКИ 19

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

Вступ

У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності.
Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів
цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо
питань власності важливе місце займають Закон України «Про власність»
від 7 лютого 1991 р. та Цивільний кодекс України. Великої уваги вимагає
до себе інститут нерухомої власності. Оскільки нерухомість повсякчасно є
основою любої діяльності людей, а також є мірилом благоустрою. Крім того
на відміну від Європейських країн, де над широко розповсюджена оренда
житла, в нашій країні із-за нестабільної економічної ситуації
нерухомість є важливим засобом вкладання і збереження накопичених
багатств, і нерідко чи не єдиним коштовним майном особи. Тому вивчення
інституту нерухомої власності, методів регулювання взаємовідносин
пов’язаних із ним, шляхів набуття нерухомості у власність, прав і
обов’язків, що виникають у зв’язку з цим, є дуже важливим.

1. Визначення поняття нерухомої власності. Об’єкти нерухомості

Згідно із статтею 2 Закону України «Про власність» від 7 лютого 1991р.

1. Право власності — це врегульовані законом суспільні відносини щодо
володіння, користування і розпорядження майном.

2. Право власності в Україні охороняється законом. Держава забезпечує
стабільність правовідносин власності.

3. Кожен громадянин в Україні має право володіти, користуватися і
розпоряджатися майном особисто або спільно з іншими.

4. Власність в Україні виступає в таких формах: приватна, колективна,
державна. Всі форми власності є рівноправними. ( Частина четверта статті
2 в редакції Закону N 2544-12 від 07.07.92; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2690-12 від 14.10.92 )

5. Власність в Україні існує в різних формах. Україна створює рівні
умови для розвитку всіх форм власності та їх захисту.

Тобто громадяни України і інші особи можуть мати у власному користуванні
і розпорядженні майно. При цьому майно може знаходитись у колективній,
державній і приватній власності. В межах даного реферату ми обмежимось
розгляданням приватної власності.

Крім того власність може бути двох типів: рухоме і нерухоме майно.

Згідно із статтею 181 Цивільного кодексу України, нерухоме майно має
наступне визначення:

С??я 181. Н???і ? р??і ??

1. До ????х ??й (???ме ?й?, ?????ь) ???? зе??? ?ля?и, а т?? ?’є?и,
р????? ? ????й ?ля?і, ?ре???я я?х є ????? ?з їх ??і??я ? ?і? їх ?????я.

Р?? ????ї ?? ?? ?? ???н? ???м ? ???я? ? ?р?? ??а, ??а ?????? ???ня,
??і?і ?’є?и, а ??ж і?і ??, ??а ? я? ??я?ю? ????й ?єс??ії.

Тобто в залежності від того, як переміщуються речі у просторі вони
поділяються на рухомі і нерухомі. Таке ділення речей засноване на
природних властивостях речей — нерухомі речі не можуть вільно бути
переміщені у просторі і є індивідуально визначеними.

До нерухомості слід відносити по-перше об’єкти природного походження —
земельні ділянки, ділянки із надрами, водні об’єкти, по-друге це
об’єкти, що розволожені на земельній ділянці і не можуть бути переміщені
без їх знецінення або зміни призначення, вони є нерухомістю доки не
втратили зв’язок із землею. А також окремі об’єкти, що можуть бути
переміщені однак є індивідуально визначеними і підлягають державній
реєстрації (повітряні або морські судна, тощо). До нерухомості слід
відносити і підприємство як єдиний майновий комплекс.

2. Державна реєстрація прав на нерухомість

Як було зазначено в попередній главі важливою ознакою нерухомого майна є
державна реєстрація. Стаття 182 Цивільного кодексу України регулює
питання пов’язані з нею:

С??я 182. Д???а ?є??ція ?? ? ?????ь

1. П?? ????і ? і?і ??? ??а ? ???? р?і, ?ме??я ?х ??, їх ????ня, ???д і
????ня ??я?ю? ????й ?єст??ї.

2. Д???а ?є???я ?? ? ?????ь і ????ів ?? не??мо?і є ??і?ою, з??нює?ся
???і?? ???м, я?й ??в’яза?й на??? і????ю ?о ?є???ю та ??є???? ??а в
?ря?у, ?та????у ???м.

3. Ві??а у ????й р????ї ??а ? ?????ь ?о ??о??в ?? ?????і, ???ня ?д
?є???ї, ???а ?д н??ня і?о??ії ?о ?є???ю ??? ?? ????і ? ??.

4. П?я?к ????ня д???? ?є???ї п?в ? ??хо??ь та ???? ???и в ?й ????юю?ся
???м.

Тобто всі права і обов’язки пов’язані із нерухомим майном виникають лише
із моментом реєстрації. Реєстрація прав власності на нерухоме майно – це
внесення запису у єдиний реєстр прав власності на нерухоме майно у
зв’язку із виникненням, існуванням або припиненням права власності на
нерухомість, що виконується БТІ за місцем знаходження об’єктів.

Обов’язковій реєстрації прав підлягає право власності на нерухоме майно
фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземців і осіб без
громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій,
іноземних держав і, також, територіальних громад у особі органів
місцевого самоврядування і держави у особі органів що керують державним
майном.

О??а ??тя ??лює ?ря?к ?????я ????ї ?є???ї у ?? ????я ????го ??а у ????.

С??я 1299. Д???а ?є???я ??а ? ????

1. Я?о у ??? с???и, я? ??няв с?????, є ?ру?? ??о, ???є?? ??в’я??й
??є???? ??о ? ?а??у в ?га?х, я? ?і?нюю? ???? ?є???ю ????? ??а (??тя 182
?о? К???).

2. П?? ????і ? ???? ??о в??? у ???є?я з мо??у ????ї ?є???ї ??о ??а.

3. Пі??? ????ня ??а ????ї ????і

Закон України “Про власність” регулює підстави виникнення прав приватної
власності.

Стаття 12. Підстави виникнення права приватної власності

1. Праця громадян є основою створення i примноження їх власності.

2. Громадянин набуває права власності на доходи від участі в суспільному
виробництві, індивідуальної праці, підприємницької діяльності, вкладення
коштів у кредитні установи, акціонерні товариства, а також на майно,
одержане внаслідок успадкування або укладення інших угод, не заборонених
законом.

Тобто, нерухоме майно може бути набуте в результаті отримання його у
спадщину, договору купівлі-продажу, дарування, міни, інших
громадянсько-правових договорів, приватизації, будівництва на земельній
ділянці, або його відчуження згідно із чинним законодавством і ін.
Земельні ділянки також можуть бути безкоштовно передані із земель
державної і комунальної власності, а також виділені в натурі земельної
долі (паю). Це регулюється статтями Цивільного Кодексу України.
Розглянемо деякі з них, що регулюють найважливіші моменти виникнення
прав власності на нерухоме майно.

С??я 331. Н??тя ??а ????і ? ?????? ??о ? ?’є?и ??????о ?????а ( Н?? ???
331 із ?і??, ????и згі?о із З??? N 3201-IV ( 3201-15 ) ?д 15.12.2005 )

1. П?? ????і ? ?? ?ч, я? ?????а (????) ??ою, на??є?ся ?ю, я?о і?е ?
?????о ????м а? ???м.

О??, я? ????? (????) ?ч ? ??х ????ів ? ???? ?го??, є ????м ?єї ??.

2. П?? ????і ? ?????? н???е ??о (???і бу??и, ???і, с??? ??) ???є з ???у
????ня ????т? (?во??я ??а).

Я?о ????м ?о ???м ?????о ??ня?я ????? ??а до ?????ії, п?? ????і в??? з
???у ?? ??ня?я ? ?с????ї.

Я?о ??о ????і ? ???? ??о ???і?о ? ??? ??я?є д???ій ?є???ї, ??о ????і
???є з ???у ????ї ?є?ра?ї.

3. До ????ня б?і???а (????я м??) ??а ??ає?ся ????м ????ів, о????я ??, я?
б?и ?????і в ???і ??о ?????а (????я ??а).

У ?? ?????? ??а, ????а в ??? ???у ?єї ??и?, ?? у??? ???р ?? об’є?а
??????о ?????а, ??о ????і на я?й ?є??є?ся ???м, ? ?і?нює ???? реє?ра?ю
?? ? ??х?е ??о ? ???? ????ів, що ????жую? ??о ????і а? ?????ня ????ю
?ля?ою для ?во??я ?’є?а н????о ??а, ????-?????ї ?????ії, а ??ж ????ів, ?
??я? ?? ?’є?а ??????о ??в???. ( Ча??у ??ю ??? 331 ????о ???м ??? ?і?о із
З??? N 3201-IV ( 3201-15 ) ?д 15.12.2005 )

Д?а ??тя ????, ? ??о ? ?????? ???? м?? ???є ?? ??я ????ня ?????а і ??
?є???ї, в і??у ???у ????? є ?? ????м ????ів, і ????ня, ? ?? ?????о ?и
????т? ?’є?у.

С??я 657. Ф?? ???х ??в ????в ???і-???у

1. Д??ір ???і-???у ????ї ?ля?и, є??? ????о ????у, ????о ???у (????) ?о
і??о ????? ??а ???є?ся у ????й ??і і ??я?є ??????у ??і??ню ? ????й
?є???ї.

Ф?? ???? – це ??б ????я ?? ??ін, ? ???ють ??? у ???? ???і-???у. Ві??і?о,
?????а ??а – ? ??і???? п???а ??а, ????? ?я ????в, я? ??ую?ся ?й???і?х
і???ів ???ян. В?а ?????а ?я ??щ?ня ????я ?ці???? ???и ??о ??а ? ????ь,
???? ?і? ????, ?с і ??е ?? ????я, і?і ????и, ? ?і??о ?????і ????ом,
??аю?ся ????? і ??і?ю ???і??и.

Д?а ??тя ????, ? ???р ???і-???у ????? ??а ???є?ся в ????й ??і і ??я?є
??????у ?????ню і ????й ?є???ї. Т?? ???р ?? ?? ??є????й в ?????у ????
???? ?ди. Ві????ь ?є???ї ???? ???є ?????ь ?? к?і?і-?о??.

С??я 1225. С????ня ??а ? ???? ?ля?у

1. П?? ????і на ???? ?ля?у п????ь ? ???є?ів на ????х ????х, із ????ням
її ????о ?????я.

2. До ???є?ів ????о ???у, і?? ???? ? ??? ?р???ь ??о ????і а? ??о
?????ня ????ю ?ля?ою, ? я?й ?? ??і??.

3. До ???є?ів ????о ???у, і?? ???? ? ??? ????ть ??о ????і а? ??о
?????ня ????ю ?ля?ою, я? ????а ?я їх ??????ня, я?о і?? її ??ір ? ?????
????м.

С??я 1297. О?в’я?к ???є?я ????ся ? ?і???м ?о ??о ? ???? на ???? ??о

1. С?????, я?й ??няв ????, у ??? як? є ???? ??о, ??в’я??й ????ся ?
?т?і?а ? ???ю ?? ?і??? ?о ??о ? ???? ? н???е ??о.

2. Я?о ???? ??ня? ??? ???єм?в, ?і??? ?о ??о ? ???? ??є?ся ? ім’я ???о з
?х, із ????ням і?? ? ??? у ???? і?? ???є?ів.

Д?і ??? ??ря? ?о ?, ? ???? ?ля?а ???д?ь ? ???ів ? ????х ????х із ????ням
її ????о ?????я (?????о, ???я ?????? ?зя??а ? ін.). С?д ????и, ? ??м із
??? ????і ? ???ю ?о ???? ?м до ???ів ????? і ??о ?????ня ????ю ?ля?ою, ?
я?й ? ???? ??о ?????я ???я?ся.

С??я 344. Н????а ??і?ь

1. О??, я? ????і?о ????? ??м ??? і ????є ????, ?????о ???? ?р??? ???
??я?м ?ся? р?ів ?о ???м ??? — ??яг? п’я? ??в, ???є ??о ???с? ? ? ??о
(????? ??і?ь), я?о і?е ? ?????о ?м К???м.

Н??тя ??а ????і на ???? ?ля?у ? ?????ю ??і?ю ??лює?ся ???м.

П?? ????і ? ???? м??, ? ??я?є д???ій ?є???ї, ???є за ?????ю ??і?ю з ?м??
????ї ?є???ї.

2. О??, я? ?я?яє ?о ??і?ь ????я, ?? ????и ? ч?у ??о ????я у?? ?с, ??я?м
я?? ?м ??ом ???? ??а, чиїм ???є?? (????????) ?? є.

3. Я?о ??а ????? ??? ? ?д??і ???? з ?? ????м, я?й ??я ????ня с??у ???? ?
??’я?в ??? ?о ?? по??е?я, ?? ???є п?? ????і ? ?????ю ??і?ю ? не??? ??о
??з п’я??ця?, а ? ??? ??о — ??з п’я? ??в з ?? ??? ???? ????.

В??а ? з ??ї ?? ??а ?? ?????м ? ????є ?????ї ???? у ?? ????ня ??а ??я?м
??? ?? ?о ??’я??ня ??я?м ??о с??у ??? ?о й?о ?????ня.

4. П?? ????і ? ?????ю ??і?ю ? ???? ??о, ???о?? ???, ??і ??? ???є?ся ?
???ям ??.

Ця ??тя ?????є ???і ????и ???? і ??и, ? ????і?о ????? ??м ???, у ???у ??
??я?м ?????о ?? в??? ??а ? ??’я?яє ??х ?? ? ????я ?м. Для ????? ??а ?й
??к ????? як 15 ??в.

С??я 345. Н??тя ??а ????і у ?? ?????ії ????? ??а ? ??а, ? є в ?????й
????і

1. Фі??а ?о ю???а ??а ?? ?б?и ??о ????і у ?? ?????ії ????? ??а ? ??а, ?
є в ?????й ????і.

2. П?????я ?і?нює?ся у ?ря?у, ??????у ???м.

Д?а ??тя ??? ??лює ??а ??и на ?????ію ????? і ?????? ??а. С?д ????и, ?
??о ? ?????ію ??о ??а, в ?? ??і і ?????, ???є ?? ??, ?? ?? ??о ??? ??
???? ??і у ?????ня.

4. Р?? ?????ня ????го ??а ???к?

В Ц?і??? ???і У??? ????й ??й ряд ??? і ??? ??і?в, ? ??люю? ??м ???у??я
????м ????м ???. В ????ті ?д ?? ????? ??а, ?? ?????я і і?? ???ів, ??о ??
?? ?????о ?я ????ня (???? ?м, ??? і ін.), ???я ??? ??в ?????ї ?я???і
(???є??о як ???? ????, ?????ня ?м??? ?ля?и ?я ?????я ????????с?? ???р,
?о ??? ??а і ін.), з?? в ??? (?йм) і т.д.

Р??я?? ?я? ??і?ш ???сю??і ?? ????? ??а з ?? ?і???я ????м ??х ?? ?? ??о.

Пр?о ????і ? ??о

Р??я?? ?я? ??? ??и 28 Ц?і??? ???у У???, ? ?г?юю? ??а ????і ? ??о.

Г?? 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО

С??я 379. П?я?я ??а

1. Ж??м ???? ??и є ???? ???к, ????, ін? ??і??я, ????? ? ???? ?я ??і??о
????ня в ?х.

С??я 380. Ж???й ???к як ?’є? ??а ????і

1. Ж???м ???? є ?ді?я ?????? ??, ????? з ????ням ??г, ?????? ???м, і??и
?????-????и ?т?и, і ????? ?я ??і??о у ?й ????ня.

С??я 381. С??а як ?’є? ??а ????і

1. С??ою є ???? ?ля?а ??м з ??????и ? ?й ???? ????, ??????-????? ???я?,
????и і ??е??и ?????я?, ??????и ????ня?.

2. У ?? ????ня ????о ???у ????ся, ? ?????ся ?я ???, як? і?е ? ?????о
????м ?о ???м.

С??я 382. К???а як ?’є? ??а ????і

1. К???ою є і????е ????ня в ????у ???у, ????? ? ???? ?я ??і??о у ??у
????ня.

2. В???? ???? у ?о- ?о ??т?????? ????у ???у ???? ? ??і ?і??ї с?і?? ????і
??і??я ????? ?????ня, ??? ?????ї ???у, ????е, ?????, ?????е ? і?е ????ня
? ??? ?о ????і ????, я? ????? ??? ??єї ????, а ??ж ???и, ???і, я? ????ні
?я ?????ня ??? ?іх в???ів ???р, а ??ж ????в ????их ??і??, я? ?????і у
????у б???.

С??я 383. П?? ???? ????о ???у, ??т?и

1. В??? ????о ???у, ???? ?є ??о ???????и ???а?я ?я ???? ????ня, ????ня
??ів ??ї ?м’ї, і?? ?іб і ? ?є ??а ?к?????? ?? ?я ?????? ?????а.

2. В??? ???? ?? на ?ій ??? ?і?ню?? ??? і ?і? у ????, ???й ?? ?я ?????ня
як є??? ???, — ? ??и, ? ? ?і? ? ????? ? ???? ?? ????в і?? ???р у
????????у ????у ???у ? ? ???? ????о-??і?? ??г і ??? ?????ії ???у.

З??о із ?????? ?а?я? ??о є ??х?і?ю, ??к ?є ??? ???е ??н??ня, ? ?????
????? ?? ???в?тя? як ???і??о ?’є?а ???я??? ?? і ????ю ????ою ???і?ю. Під
??? ???ю? ??й ?м, ????, ?д?у, ???, ??, ? ?????і ? ??????й ст?к ??? і
????? ?я ????ня. Ж??м ? ??аю? ??? ????і ??і??я, ????и, ???и, ??ї, ???,
????? ? і?і ????і ???? ???и, а ??ж ??і??я, ?????і ?я ?????о (???, ???я)
?о ????і??? (тю?а) ?????я ??и.

О??ою ????єю є ???? – ??????о ?????? ??ці???а ???а ??- ?о ????????о
????о ??, я? ????? і ? ????о-??і??и ???и ???? ?я ??і??о в ?й ????ня.

Ж???й ?м – ? ??????? ?м, ?????й ?я ??і??о ????ня в ??у ?іб, ? ?є ?????
???і ???и і ????і ??і??я.

П?я?я ??ба є ??ю ????єю ?я ???я???о ??а і ???є?ся із ??? ?? і ???х
??і??, а ??ж ?и???? ????ї ?ля?и.

В??? ??а ?є ???????и ???е ?? ??о ? ???? ?????ям, ??о ?я ????ня, ??????и
?? ????ня, ????? у ????у ?????у ? ??і??у ??і, ?????ся ?д ???ії і ???ня,
п????? ?????й ??а. В??? ??а ?є ??о ?і?ню?ти ? ?ій ???к ???? ? ?????й
???, ?е ? ?? ???????и ?? ?я я??-??? ?????? ?????а (??????ня ???? в
????ю, ?????ю, ?х) ?о ??и і???ів ??і???.

П?? ????і ? ??ю

Р??я?? ?я? ??? ??и 27 Ц?і??? ???у У???, ? ?г?юю? ??а ????і ? ??ю.

Г?? 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)

С??я 373. З?ля (???? ?ля?а) як ?’є? ??а ????і

1. З?ля є ???? ?????? ?????, ? ????є ?д ????ю ???ою ???и.

2. П?? ????і ? ??ю ?????ся Ко????єю У??? ( 254к/96-ВР ).

П?? ????і ? ??ю (???? ?ля?у) ???є?ся і ?і?нює?ся ???і?о ? ???.

3. П?? ????і ? ???? ?ля?у ??рює?ся ? ?????й (????й) ?р у ??х ?єї ?ля?и,
? ??і ?’є?и, ??, ?????і ????ня, я? ? ?й ???я?ся, а ??ж ? ???р, ? є ?д і
?д п???ею ?ля?и, ???ю ? ???ою, я? ????і ?я ???ня ????, ????? ? і?? ????
і ??уд.

4. В??? ????ї ?ля?и ?є ??о ???????и її ? ?ій ??? ві??і?о ? її ????о
?????я.

5. В??? ????ї ?ля?и ?? ???????и ? ?ій ??? ?е, ? ?????я ?д і під ????ю
?єї ?ля?и, я?о і?е ? ?????о ???м ? я?о ? ? ???є ?? і?? ?іб.

С??я 374. С?’є?и ??а ????і ? ??ю (???? ?ля?у)

1. С?’є??и ??а ????і ? ??ю (???? ?ля?у) є ???і ??и, ю???і ??и, ???а,
??????і ???и.

2. І???і, ??и ?з ???я??а ??? ???? ??о ????і ? ??ю (???? ?ля?и) ??о??о ?
???.

3. І???і ю???і ??и, ін??? ???и ? ????? ?????ї ??? ?? ?б’є??и ??а ????і ?
??ю (???? ?ля?у) у ????, ?????? ???м.

4. П?? ? ??’я?и ?б’є?ів ??а ????і ? ??ю (???? ?ля?у) ?т??люю?ся ???м.

С??я 375. П?? ???? ? ???? ????ї ?ля?и

1. В??? ????ї ?ля?и ?є ??о ???и ? ?й ???і ? ???и, ??рю?? ???і ???и,
?і?ню?? ?????, а ??ж ???я? ?????о ? ??й ?ля?і і?? ???.

2. В??? ????ї ?ля?и ???є ??о ????і ? ???і ?м ???і, ???и ? і?е ???? ??о.

3. П?? ???? ? ???? ?і?нює?ся ?м ? ??и ????ня ??????х, ?????х, ?????,
???і?? ? і?? ?? і ???, а ??ж ? ??и ?????ня ????ї ?ля?и ? її ????
?????ям.

4. П??? ??і?и ????? ????, з????ї ????м ? ?? ????й ?ля?і, ????юю?ся ???ю
376 ??о К???.

С?ття 377. П?? ? ???? ?лян? ?и ????і ????о ???у, ???і ?о ???и, ? ??і??
на ?й

1. До ??и, яка ???? ???? ???к, ???ю ?о ???у, ????? ??о ????і ? ????
?ля?у, ? я?й ?? ??і??, ?з ?і? її ????о ?????я, у ??і?х, ?????? ????м.

Я?о ????м ?о ????ня ????о ???у, ???і ?о ???и ??ір ????ї ?ля?и ? ?????, ?
???? ????? ??о ????і ? ? ???у ????ї ?ля?и, я? ??я? ???им ????, ???ею ?о
???ою, ? ? ???у ????ї ?ля?и, я? є ????ою ?я їх ??????ня.

2. Я?о ???? ???к, ???я ?о ???а ??і?? ? ????й ?ля?і, ???й у ?????ня, ? у
?? їх ????ня ? ???? ????? ??о ?????ня ?єю ???ою ????ї ?ля?и, ? я?й ??
??і??, ? ???ою ?ля?и, я? ????а ?я їх ??????ня.

С??я 378. П????я ??а ????і ? ???? ?ля?у

1. П?? ????і ??и ? ???? ?ля?у ?? ?? ??и?? ? ???ям ?? у ????, ??????
???м.

З???а ?ля?а як ?’єкт ??а ????ї ????і ???є ??ою ???і?ю і ???ь в ?? ????
в???х ????в. П?ш ? ?е ? ґ??, я?й є ???? ?я ????ня ??і до ???і?? ????ї.
К?м ?? ?ж?? і і?і ?’є?и ???и, ? ???я?ся ? ?й ?ля?і: ?с, ?дя? ?’є?и ?
і?і. В ??х ???? ??о ????ї ????і р???ю???ся ?? ? ???? ?ля?у, в і?? ???? –
? ?і ?’є?и в її ??х. З?д? із ?????я? ????ї ?ля?и ?? ?? ?? ???е ?????я
(?????я ??????????х ???р, ???? і ін.) і ???к ? ?є ??а ???????и її в і??
?лях.

З???а ????х діля?к ? ??? ?я ???? і ????у??я ????о ??, ?????х ???? і
???в, ????? і ????я ???их ??? ?і?нює?ся ????м л?е ??я ????я ?м ????? ??
на ??о ????і ? ???? ?ля?у і ?? ????ї ?є???ї а ??ж ????я ???у ? ???ння
?????х ?біт, я?о ???? ???і?є ????у ?????ю ????ї ?ля?и. З???а ???а ??????
?і?о із ???? і ???и У???.

Н???а ??тя ??лює ???і ????и я?о ????ня ??и ?? ????.

С??я 376. С???? ?????о

1. Ж???й ???к, б?і?я, ???а, і?е ???? ??о ??аю?ся ????? б?і????, я?о ??
з???? ?о ??ю?ся на ????й ?ля?і, що ? ?? ????а ?я ?єї ??, ?о ?з ????о
???у ? ???о ??????о ???у, ?о з і???? ????я? ?????х ?? і ???.

2. О??, я? ?і??? а? ?і?нює ????е ?????о ????? ??а, ? ???є ??а ????і ?
??о.

3. П?? ????і ? ????о ????е ???? ??о ?? ?? за ???ям с?у ???е ? ??ою, я?
?і??? ????е ?????о ? ????й ?ля?і, ? ? ?? їй ????а ?я ?єї ??, ? у?? ???я
????ї ?ля?и у ??????у ?ря?у ??і ?д ?е ????е ???ме ??о.

4. Я?о ???к (?????) ???н? ?ля?и з???? ??и ???ня ??а ????і ? ???? ??о ?
??ою, я? ?і??? (?і?нює) с???? ?????о на ?? ????й ?ля?і, ?о я?о це ???є
??а і?? ?іб, ??о ??я?є ???ню ??ою, я? ?і??? (?і?нює) ????е б?і???о, ?о ?
її ???к.

5. На ??? ???? (?????а) ????ї ?ля?и ?д ?? ???и ? ?м п?? ????і ? н???е
??о, я? ????о ????е ? ?й, я?о ? ? ???є ??а і?? ?іб.

6. О??, я? ?і??? ????е ?????о, ?є ??о ? ??????я ??? ? ?????о, я?о ??о
????і на ???? ??о ???о за ????м (??????) ????ї ?ля?и, ? я?й ?? ??іщ?е.

7. У ?? і???? ????ня від ???у, ? с????ь ??і??м і???? а? ???є ??а і??
?іб, і???? ????я ?????х ?? і ??? ?д ? п??? ???і??о ??? д???? ??и ?о ???
????о ???я???я ?? ?????и рі??я, я?м ??в’я?? ??у, я? ?і??? (?і?нює)
?????о, ???? ???і?у ???д?у.

Я?о ????ня ??ї ????? є ?м???м ?о ??а, я? ?і??? (?і?нює) ?????о,
???ляє?ся ?д її ????ня, ?? ???? ??о ? ???ям ?? ??я?є ???ню ? ???к ??и,
я? ?і??? (?і?нює) ?????о. О??, я? ?і??? (?і?нює) с???? ?????о, з??’я??
?????? ???и, ?в’я?? з ????ням ????ї ?ля?и ? п?????о ??у.

П?? ????і ? ???є??о як є??й ???? ????

Р??я?? ??тю 191 Ц?і??? ???у У???, ? ??лює ??а в???? ? ???є??о.

С??я 191. Пі??є??о як є??й ???? ???кс

1. Пі??є??о є є??м ???? ?????, ? ???????ся ?я ?і???я ???є???? ?я???і.

2. До ??? ???єм?? як є??? ????о ????у ??я? ?і ?? ??а, ????? ?я ??
?я???і, ?лю?ю? ??л?і ?ля?и, ???і, ???и, ?????ня, ін???, ????, ????ю, ??а
???, ??и, а ??ж ??о ? ?????у ??у ?о і?е ????ня ? і?і ??а, я?о і?е ?
?????о ????м ?о ???м.

3. Пі??є??о як є??й ???? ???? є ?????ю. 4. Пі??є??о ?о ?? ???а ??? ??
?’є?? ???і-???у, ???и, ??? ? і?? ????ів.

Пі??є??о є ??л?? ??м ?????і ?я я?? ?????о ??і??? ???? ??м, ? ?в’я??й із
????ням ??? ???є??а, ?? ????ю, ?????ням ?? ????ів і т.д. Т? ?и ???у ?о
??? ???є??а ??а ???ця ???? ?м ? ???? (???ією) ? ?ня?я ???і?ою ?я???ю, ?
??я?ю? ???? ???ю. Пі??є??о ???ає?ся як є??й ???? ???? ? ???є?ся із ????,
і???рю, ????х ?ля?к, ???? і т.д., я?й ????? ? ?????ям і не ???яє ??ї
?я???і ?и ????і ????в із ???є??? (????д, ?о?ж).

5. Найм ????? ??а

К?????я ????? ??а ?? ?і?ню?? ? ?? ???к, і ч?? ?? ?м’ї а ??ж і ???? о?? ?
??? ????? ???? ??у ????? ???? і ін., а ??ж ? ???ю ??, ?к??ню ??і?? ?о
??????? ???у, ? ?? ??ля?? ???.

З???і ????я і ????я ?? ??у ????ї ?ля?и у??? в ??і 58 Ц?і??? ???у У???
(?.759-809), а ???, ? ??ую?ся ??у ??а ??я?ся в ??і 59 Ц?і??? ???у У???
(?.810-826). В?и ???е?ую? ???і???и, ??’я?и і ??а ???? і ?б’є?а, ? ???в в
?????ня ???? ??о. В???ю? ???і ??і?и ??і ??а, ????я ???? ?о ??? ?????ня
м??м, ?ря?к ?є???ї ???? ??у, і?і ???і ???и ?в’я?? із ??ю ??ою ???? ????.

6. О?в’я?и ???? ????? ??а. О???ня ??а ????і ? ???? ??о

В??? ????? ??а ?і?о із ???ю 319 і 322 Ц?і??? ???у У???, ?є ? ?? ??а, ?е
і ??’я?и ряд ??’я?ів:

С??я 319. З????я ??а ????і

1. В??? ???є, ?????ся, ???я???ся ??м ??? ? ???й ???.

2. В??? ?є ??о ??я? ?? ??о ??а ??-я? ?ї, я? ? ????? ???.

П? ?і???і ??х ?? ? ????і ??’я?ів ???к ??в’я??й ??????я ????х ??д ??і???.

3. У?м ????м ????ую?ся ??і ??и ?і???я ??х ??.

4. В??і?ь ??в’я?є.

5. В??? ? ?? ???????и ??о ????і ? ??у ???, ???? ? ???? ???ян, і????
??і???, ?????и ???і?у ???ію ? ???? я??і ??і.

6. Д??? ? ???є?ся у ?і???я ????м ??а

????і.

7. Дія??с? ???? ?? ?? ???? ? ????а ?о ???? ?? ?? ??в’я?? ????и ? ?????ня
?? ??? ін?х ?іб ?? у ???? і в ?ря?у, ?????? ???м.

8. О????? ?і???я ??а ????і ? ?????і, ????і ? і???? ???? ????юю?ся ???м.

С??я 322. Тя?р ????я ??а

1. В??? ??в’я??й ?р???и ??о, ? ?? ????, я?о і?е ? ?????о ????м ?о ???м.

Т?? ?і???я ?? ???? ? ????я і ???я??ня ????ю ?а?і?ю ???о ? ????? ???у
??????у, і ???? ??у ???, ???? ? ???? ???ян, і???? ??і???, ?????и ???і?у
???ію ? ???? я??і ??і, ?ім ?? ???к ??в’я??й ????? ?? ??о.

К?м ??’я?ів Ц?і?н? ??? ???? ???и ?? ??а ?а??а ??? ?? ????, ????д ??з
???? ??і??. П?я?я і ????и ?р??? а ??ж і?і ??а ?????ня ??м ??? ????і у
??і 32 Ц?і??? ???у У??? (?. 401 — 404, 406):

Г?? 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

С??я 401. П?я?я ?????ня ??м ???

1. П?? ?????ня ??м ??? (??і?т) ?? ?? ?????е ?? ????ї ?ля?и, ін?х ????х
???ів (????й ??і?т) ?о і??о ????? ??а ?я ?????я ??еб і?? ?іб, я? ? ???
?? ??в??і і?? ????.

2. С???т ?? ???? ????? (??????) ????ї ????ї ?ля?и, а ??ж і?ій, ????о
????ій ??і (????й ??і?т).

С??я 402. В?????я с????

1. С???т ?? ?? ?????? ????м, ???м, ????м ?о ???ям ??.

2. З???? ??і?т ?? ?? ?????? ????м ?ж ??ою, я? ???є ?? ?????ня, ? ????м
(?????м) ????ї ?ля?и.

Д??ір ?о ?????ня ????? ??і?? ??я?є ????й ?є???ї в ?ря?у, ??????у ?я
????ї ?є???ї ?? ? ???? ??о.

3. У ?? ??ся??ня ?????? ?о ?????ня ??і?? ? ?о ?? ??и ?ір ???є?ся ??м ?
???м ??и, я? ???є ?????ня ??і??.

С??я 403. З?? ??і??

1. С???т ???? ?сяг ?? ?? ?????ня ??ою ??м ???.

2. С???т ?? ?? ?????? ? ??? ??к ?о ?з ????ня ???.

3. О??, я? ?????ся ??і??м, ??в’я?? ???и ??у ? ?????ня ???, я?о і?е ?
?????о ????м, ???м, ????м ?о ???ям с?у.

4. С???т ? ??я?є ????ню.

5. С???т ? ???ляє ???? ??а, ?? як?о ?н ??????, ??а ????я, ?????ня ?
???я??ня ?м ???.

6. С???т ??і?є ??і?ь у ?? п???у ? і?? ?іб ??а ????і ? ??о, ?? я?? ?н
????е?й.

7. З??и, ???і ????? (??????) ????ї ?ля?и ?о і?о? ????? ??а, ??ою, я?
?????ся ??і??м, ??я?ю? ??????ю на ????х ????х.

С??я 404. П?? ?????ня ??ю ????ю ?ля?ою ?о і?? ????м ???

1. П?? ?????ня ??ю ????ю ?ля?ою ?о і?? ????м ??? ?ля?є у ????? ???у,
???у ??з ?? ???? ?ля?у, ?????я ? ?????ії ??й ???????і, ?’я?у і ??????в,
?????ня ??????ня, ????ії ??.

2. О?? ?є ??о ???? ?д ???? (????ця) ????ї ????ї ?ля?и, а в ?? ?????? —
?д ???? (в??і?ця) і?? ????ї ?ля?и ???я ????? ??і??.

3. П?? ?????ня ??м ??? ?? ?? ?????о ?? і??о ???м?о ??а (???і, ???и ??).

С??я 406. П????я ??і??

1. С???т ???яє?ся у ??:

1) ?є??ня в ??й ??і ??и, в і???? я?ї ?????? ??і?т, і ???? ??а, ?тя???
??і??м;

2) ???и ?д ??о ??и, в і???? я?ї ?????? ??і?т;

3) ??? ???, ? я?й ?? ???в?? ??і?т;

4) ????ня ????и, я? ?? ????ю ?я ?????ня ??і??;

5) ??????ня ??і?? ??я?м ??х ??в ??яд;

6) ??? ??и, ? ???ь я?ї б?о ?????о ????й ??і?т.

2. С???т ?? ?? ????? ? ???ям ?? ? ??? ???? ??а ? ?я??? ????, я? ?ю?
і??? ???ня. 3. В??? ????ї ?ля?и ?є ??о ???? ????ня ??і??, я?о ?н ?????є
?????ню ?єї ????ї ?ля?и ? її ???? ?????ям.

4. С???т ?? ?? ????? в і?? ????, ?????? ???м.

З?? ??і?? ?і?є в ?? ?’єм ?? ??і??ія (??и ? ???є ??і??м) ?? ????? ?????ня
??м ???. З?? ??і?? ??? ???? ???і?ь ???у, ???у ??з ???ю ???? ?ля?у,
?????я і ?????ія ??й ??????, ?’яз?, ??????в, ???????ня і ????ія і т.д.
Ці ??а ??? ?? ????? ?о ????? ???? як, ????д, ???? ???? ???х ??в ?????ня
?? ??а, я? п? ???х ??? ?н ?г ? ??і???ти. С????ій ? ?є ???? ? ?? ?? ? ??є
?? ??і?т і в ?я?х ???? ???н ???и ????у ?а?ю ???? ? ?????ня ???.

О???ня ?? ???? ??? ????ю??ся ? ??? ??з ???? ??і??, а і і??и ????и, ?к
???к ??ізую? ??о ????і ? ??й ?м, ???н ?????? ?д ????я ??и ???’ю ???ян і
??ую?? ?????, ?д ????и, ? ???ь й?о ???м. З????о ?????и в ??х ??і??ях
????і і і?і ????і ?’є?и і т.д. Т?? ??а ???? ?ж?ь ?? ???? ?и ??і???і ??а,
я?о ?є ??е ???т ??????? ???у (?. 1238 Ц?і??? ???у У???):

С??я 1238. П??? ??????? ???у

1. П???? ??????? ???у ?? ?? ????я ?????????і у ????ь ?о ? ін?м ???м ???
????о ??а ?о ??, ? ???ь ?о ? ???ь ? ??? ????.

2. На ???є?я, ? я?? ????? ???? ???к, ???? ?о і?е ??? ?о ???? ??о, ????ч
?є ??о ???? ??’я?к ??? і?ій ??і ??о ?????ня ??.

П?? ?????ня ???? ????, ????ю ?о і?? ???м ?о ????м ??? ??і?є ??і?ь у ??
????ї ?і? їх ????.

Пр?о ?????ня ???? ????, ????ю ?о ін?м ???м ?о ????м ???, ???? ? ??????м
????, є ??м, ? ? ?????ся, ? ???є?ся ? ? ????? ? ???є?ів ????????а.

П?? ?????ня ???? ????, ????ю ?о і?ою ?ді?ею, ??? ?????????і, ? є ????ю
?я ????ня у ?х ??ів ?? ?м’ї, я?о у ???? ? ?з??? і?е.

3. С?????, ? я?? ?????м ????о ??????й ???, ??в’я??й ???? ?? ?? у ??х
???? ???? ??а, яке ???? ? ??о, з ?????ям ??? ??ів ?????я, ? ???аю? ? ?
??о.

4. Ві??????? ?є ??о ??? ? ???є?я з ?? ????я ????.

Т?? ????ч ?? ??в’я?? ???є?я ??? і?ій ??і ??о ??????ь ????м у ???? ????м
???, ? ?і?о ???є ??а ???є?я.

В??в?

В ??? ???? ?? ??ля?? ?????-???і ????и, ? ????юю? і ?????ю? ?ря?к ???я,
??с???я, ????я і ?і?н?ня і?? ?? і ??’я?ів ???? ????? ??а. Б?и ??і??і ??
???и, як ????ня ?ня?я ????ї ????і, ?’є?ів ?????і, ?ря?к ????ї ?є???ї ??
? ?????ь, ?д??и ????ня ?? ? ???? ????ь, ??м в?????я ????? ??а ????м, ??м
??у ????? ??а, о?в’я?и ???? ????? ??а ? ????я ??а ????і ? ???? ??о.
П???? і ??????? ???і?і ??? Ц?і??? ???у У??? і ??? У??? «П? ????ь».

С??к ?????? ???

1. З?? У??? «П? ????ь» ?д 7 лю?? 1991р.

2. Ц?і??й ??? У???. Із ????я?.

Похожие записи