Дипломна робота

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА
ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

1.1 Поняття права інтелектуальної власності на географічне зазначення та
його місце в системі права України

1.2 Джерела права інтелектуальної власності на географічне зазначення

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА
ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

2.1 Об’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення

2.2 Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення

РОЗДІЛ 3. НАБУТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА
ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

3.1 Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Строки чинності права інтелектуальної власності на географічне
зазначення

3.2 Зміст права інтелектуальної власності на географічне зазначення

РОЗДІЛ 4. ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ
ЗАЗНАЧЕННЯ

4.1 Міжнародна практика захисту прав інтелектуальної власності на
географічне зазначення

4.2 Особливості захисту прав інтелектуальної власності на географічне
зазначення в Україні

ВСТУП

Актуальність дослідження. На нинішньому етапі свого розвитку, незважаючи
на певні економічні труднощі перехідного періоду, Україна володіє
величезним культурним, науковим і науково-технічним потенціалом.
Реалізація державної політики щодо подолання цих труднощів передбачає
активізацію інтелектуального потенціалу нації, інтелекту талановитих
людей. Також Україна прагне бути рівноправним учасником світових
процесів, брати участь у міжнародній торгівлі, відповідно вимагає до
себе поваги і від світової спільноти. Все це потребує вдосконалення
правової охорони інтелектуальної діяльності, ставить нові вимоги як до
державних діячів, так і до вчених-практиків, зокрема юристів.

Як відомо, соціально-економічний розвиток країни значною мірою залежить
від створення та ефективного використання різноманітних об’єктів
інтелектуальної власності, що виникають у результаті використання
людиною свого інтелекту, знань та досвіду. Економічне зростання багатьох
сучасних високотехнологічних компаній визначається не стільки їх
товарно-матеріальними цінностями, скільки нематеріальними активами, що
невипадково отримали назву інтелектуального капіталу. Однією з його
складових є людський капітал, який формується із сукупності знань,
професійних практичних навичок та творчих здібностей персоналу будь-якої
організації. Цей капітал становлять як кадри наукових співробітників,
так і нові технології, постійне підвищення кваліфікації персоналу, його
професіоналізм тощо. Іншими складовими інтелектуального капіталу є
технічне і програмне забезпечення, організаційна структура, патенти,
торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, географічні
зазначення тощо. Такий капітал, на відміну від людського, може бути
об’єктом купівлі-продажу.

Розбудова ринкових відносин в Україні нерозривно пов’язана зі створенням
та використанням конкурентоспроможної продукції та наданням широкого
спектру послуг. Разом з ефективною охороною інтелектуальної власності це
потребує формування відповідного механізму правомірного використання та
захисту таких ринкових об’єктів промислової власності, як комерційні
(фірмові) найменування, торговельні марки, географічні зазначення, що є
необхідними атрибутами товарів і послуг та широко використовуються у
комерційній, підприємницькій, виробничій та зовнішньоекономічній
діяльності підприємств і організацій. Ці комерційні позначення стають
найпотужнішим ідентифікаційним чинником суб’єктів господарювання різних
форм власності.

Нині значна увага приділяється географічним зазначенням або географічним
вказівкам походження товару. Позначення товару географічною вказівкою
місця його походження є гарантією наявності в товарі особливих,
неповторних властивостей, зумовлених місцем його виробництва. Детальному
аналізу підлягають питання правової природи цього конче важливого для
економіки об’єкта інтелектуальної власності, проблеми його правового
регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу.

Міжнародне співробітництво і торгівля України з іншими державами також
вимагають забезпечення ефективної охорони прав на географічне зазначення
на рівні розвинутих країн. Це важливо і для отримання Україною статусу
повноправного члена Європейського співтовариства та Світової організації
торгівлі. Адже вимоги міжнародних угод та конвенцій, до яких Україна
приєдналась у сфері інтелектуальної власності, зумовлюють необхідність
забезпечення умов її вступу до СОТ, прискорюють процеси інтеграції до ЄС
та приєднання до інших міжнародних структур, пов’язаних з охороною прав
на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема на географічні зазначення,
розширення двостороннього співробітництва з патентними відомствами та
відповідними організаціями зарубіжних країн.

Актуальним залишається питання приведення українського законодавства у
цій галузі у відповідність до вимог Угоди про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності (ТРІПС) та законодавчих актів Європейського
Союзу. Актуальність дослідження даної дипломної роботи обумовлена і
недостатнім рівнем теоретичної розробки зазначеної проблеми.

Окремі аспекти правової охорони географічного зазначення як об’єкту
права інтелектуальної власності розглядалися у працях таких українських
правознавців як Бошицький Ю. Л., Підопригора О. А., Підопригора О. О.,
Харитонов Є.О., Шевченко Я. М., Шишка Р.Б. Цих питань торкалися й
практики — Андрощук Г. О., Дармограй І., Дмітрієва С., Кожарська І.,
Медвєдєв А., Паладій М. В. та ін. Проте комплексні монографічні
дослідження з цієї проблематики є відсутніми.

Виходячи з вищевикладеного метою даного дослідження є комплексне
вивчення та теоретичне обґрунтування особливостей права інтелектуальної
власності на географічне зазначення його змісту, захисту та охорони.

Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання:

· проаналізувати поняття права інтелектуальної власності на географічне
зазначення у законодавстві України та у міжнародній практиці;

· визначити види та особливості суб’єктів та об’єктів права на
географічне зазначення;

· дослідити проблеми набуття та зміст чинності права інтелектуальної
власності на географічне зазначення;

· висвітлити основні способи охорони та захисту права на географічне
зазначення.

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері реалізації
права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Предметом дослідження є юридична природа права на географічне зазначення
та сфера його правової охорони.

Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань дипломного дослідження
у роботі було використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання
та дослідження правових явищ, пов’язаних із охороною та використанням
географічних зазначень. В основу дипломного дослідження покладено
діалектичний метод та системно-структурний метод вивчення та опрацювання
отриманих висновків. Дипломне дослідження базується на міжнародному
досвіді правового регулювання питань використання і охорони географічних
зазначень. Тому широке використання отримав метод порівняльно-правових
досліджень у даній галузі.

Застосування цих наукових принципів і методів дало можливість
досліджувати тему і досягнути поставленої мети.

Нормативна джерельна база роботи. У проведеному дослідженні було
використано значну кількість законодавчих нормативно – правових актів.
Серед них – Конституція України [1], Цивільний кодекс України [6] (далі
ЦК), Господарський кодекс України [5], Закон України «Про охорону прав
на зазначення походження товарів»[15], Закон України «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг» [17]та інші.

При написанні дипломної роботи крім вказаних вище, були використані
наукові праці українських та російських вчених, а саме, праці Галянтича
М.К., Горленко С.О., Грибанова В. П., Гришаєва С.П., Джермакяна В. А.,
Калятина В. О., Камишанського В. П., Маміофи Є. І., Святоцького А. Д.,
Сергєєва О. П., Скловського К. І., Толстого Ю. К., Фінкеля М. К.

В дипломній роботі було також використано праці провідних іноземних
дослідників зазначеної проблематики як Ауд’є Ж., Боденхаузен Л., Бемер
Л., Гебел Б., Геуз М., Девлетіан А., Ескудеро С., Лакерт К., О’Брайан
В., Стерн С., Харте-Бавендам С.

Структура роботи зумовлена метою і завданням дослідження, складається із
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (106
найменувань) та додатків.

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ
ЗАЗНАЧЕННЯ

1.1 Поняття права інтелектуальної власності на географічне зазначення в
цивільному законодавстві України

Бувають ситуації, коли товар має особливі властивості, певні якості,
репутацію чи інші характеристики, які зумовлені характерними для цього
географічного місця природними умовами чи людським фактором або
поєднанням цих природних умов і людського фактора. У цих випадках на
попит продукції впливає місце її походження.

Зазначення на місце походження товару (місце перебування виготовлювача)
являє собою історично найбільш ранню форму позначення виробів і дозволяє
розрізняти вироби того самого виду, що виробляються з різних
місцевостей. Виникнення такого позначення відноситься до часу
поглиблення процесу суспільного поділу праці і появи товарообміну. У цих
умовах інформація про властивості товару без зазначення місця
перебування виготовлювача не була досить повною, що не задовольняло ні
виготовлювачів, ні споживачів.

Найменування місця походження товару (les appellations d’origine,
appelatiobs of origine) та зазначення походження товарів (les
indications de prorenance, indications of sourco) виникають у зв’язку з
застосуванням географічного позначення, яке міцно ввійшло в господарчий
обіг та вказує на специфічні властивості і особливості конкретного
товару, тобто ці два визначення відомі як «географічні зазначення» і є
двома видами підприємницьких позначень [45,с.34].

З античного періоду до наших днів дійшли численні свідчення того, що
виробники широко застосовували позначення, що вказують на місце свого
перебування, тобто місце походження товару. Наприклад, до IV століття до
н.е. відносяться позначення вин Греції — коринфски, икарски, корсирски,
наксоськи, родоськи, вино Чио, а також наксоський мигдаль, коринфська
айва, фінікійські фініки, сицилийский мед, десемийський оцет, пароський
мармур; до періоду царювання Августа в Римській імперії — фалернське
вино, горіхи острова Тасус, єгипетські фініки, галльський окорок,
коринфська бронза, карарський мармур.

Схожі приклади можна привести і з більш пізніх періодів історії.

Так, безліч географічних назв використовувалися для позначення
продуктів, що згадуються в Договорі про експортну комерцію 1712р.:
каштани Бретані, Нормандії, Кіт де Гьен; вино Бургундії, Шампані, Бордо,
Орлеана, Турсні, Блезуа, Анжу Нанта, Лангедока, Провансу; спиртні напої
Коньяку й Анжу; маслинова олія Провансу; шовку Ліона, Тура, Мессіни,
Італії, Сирії, Персії, Китаю; полотнини Ганда, Гамбрэ, Бретані,
Нормандії, Руана; сукняні вироби Лангедока; російські шкіри, канадські
бобри.

Більшість географічних назв, що використовувалися в античному світі чи в
більш пізні часи, внаслідок економічних змін чи еволюції смаків і
звичаїв у даний час для позначення продуктів вже не застосовуються.
Однак деякі з них можна зустріти в списках, доданих до двосторонніх угод
про охорону найменувань місць походження товарів, або вони є об’єктами
діючої міжнародної реєстрації.

Крім згаданих вище, можна привести безліч позначень товарів, що дають
уявлення про масштаби використання географічних назв: сидри Бретані,
Нормандії, Сомерсе, Девону; зльзаське, бельгійське, голландське,
датське, баварське пиво; шотландське скроні, ром Ямайки, горілка Польщі
і Росії; китайський, цейлонський, асамський, дарджелингський чай;
колумбійська, бразильська кава, кава з острова Мартиника, кава Мокко
Аравії й Абіссінії; кленовий сироп Квебека; рис П’ємонту, Камарга,
Таїланду, Ірану; полуниця Плугастеля; дині Кавайона; артишоки Бретані;
трюфеля Перигора; туніські й іракські фініки; апельсини Іспанії,
Марокко, Південної Африки; грейпфрути й авокадо Ізраїлю; банани з
острова Мартиника і Канарські островів; єгипетський і македонський
тютюн; башмаки Ориллака; баскська білизна; шотландські вовняні вироби;
шовкові вироби Ліона; паризькі парфуми; паризьке плаття; рукавички
Мен-Жюльена; килими Ірану, Кавказу, Китаю, Туркестану і Пакистану[93] .

Таким чином, протягом тривалого періоду часу від античності до наших
днів у використанні позначень, що вказують на місце походження товарів,
просліджується закономірність їхнього закріплення тільки за визначеними
продуктами, на властивості яких уплинули географічні особливості
конкретної місцевості.

Використання таких позначень, що свідчили про «шляхетний» характер
товару, сприяло росту його популярності і було викликано бажанням людини
індивідуалізувати результати своєї праці за допомогою географічного
позначення, що легко піддається ідентифікації.

Так, наприклад, у Франції вже в середні століття були відомі випадки
цілеспрямованого використання географічних назв для індивідуалізації
продукції. Саме в цю епоху з’являються позначення, що зберегли
популярність до наших днів. Найбільш популярні відносяться до області
сільського господарства, що складало основу політичної могутності
Капетингів і багатства Франції, і, зокрема, зв’язані з виноградниками
долини Луари, Бордо, Бургундії. Назви цих місць згодом стали найбільш
популярними і престижними найменуваннями вин, що одержали широку
популярність за межами держави. Вино з Бордо і в даний час користується
світовою популярністю.

Утримуючі географічні зазначення позначення товарів, що дійшли до нас з
рабовласницького чи феодального суспільства, лише умовно можна назвати
найменуваннями місць походження товарів.

Заміна дрібного кустарного виробництва великим, виникнення
капіталістичного способу виробництва, формування світового ринку поряд з
національним, підвищення попиту на товари — усі ці фактори обумовили
необхідність маркірування товарів.

У результаті розвитку продуктивних сил і технічного прогресу на базі
конкретних природних умов виникали специфічні технології і виробничі
традиції, що зберігалися і передавалися з покоління в покоління. З часом
у деяких районах виділялися окремі чи особливі групи виготовлювачів, що
спеціалізувалися в області виробництва визначених виробів, що поступово
здобували репутацію товару високої якості з особливими властивостями,
притаманними тільки даному товару. З розширенням ринку всі ці товари
стали користатися великим попитом, що спонукувало виготовлювачів
дбайливо зберігати оригінальність і характерні риси товарів, а також
секрети виробництва і сформовані традиції.

Під відповідною географічною назвою товари випускали на ринок для того,
щоб їх можна було відрізнити від однорідних товарів, що виготовлені (чи
виникли) в інших місцях і не володіють подібними властивостями чи
особливостями. У цьому були зацікавлені і споживачі, і виробники. З
метою захисту таких назв від неправомірного використання іншими
виготовлювачами їх прагнули поставити під захист закону, вносячи в
спеціальні державні реєстри. Так поступово виникло правове поняття
«найменування місця походження товару».

Таким чином, масовий випуск однорідної продукції, розвиток торгівлі і
жорсткість конкуренції привели до посилення ролі позначення, що
супроводжує товар, як засіб індивідуалізації і реклами, що вказує на
його особливі властивості.

З часом стали з’являтися, а потім збільшуватися випадки підробки таких
позначень, у зв’язку з чим на початку XIX століття виникла необхідність
правової регламентації суспільних відносин у зв’язку з подібними
позначеннями. Перші кроки в цьому напрямку не носили комплексного
характеру і скоріше стосувалися товарних знаків, ніж найменувань місць
походження товарів[92].

Термін «географічне зазначення» є відносно новим і вперше був
легалізованим у міжнародно-правових документах як результат проведення
міжнародних переговорів. Паризька конвенція про охорону промислової
власності не містить терміна «географічне зазначення»[29]. У ст. 1 цієї
конвенції у переліку об’єктів права промислової власності наведено
терміни «вказівка походження або найменування місця походження». Ці
терміни продовжують використовуватись окремими країнами-членами
Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (далі – ВОІВ), а також
все те традиційно вживаються в деяких конвенціях та угодах,
адміністративні функції щодо яких здійснює ВОІВ. Водночас у правових
документах ВОІВ використовується і термін «географічне зазначення» як
ширший за змістом, що охоплює правову охорону назв та зазначень,
незалежно від того, чи якість даного товару визначається місцем його
географічного походженням (найменуванням місця походження), чи просто
вказує на місце його походження (зазначення походження).

Законодавче врегулювання відносин стосовно вказаних об’єктів
інтелектуальної власності як на міжнародному, так і на національному
рівнях окремих країн виникло на рубежі XIX -XX століть [67, с.394].
Фактично певні товари почали позначатися відповідним чином досить давно.
Звичайно, першими з’явились «зазначення походження», що вказували на
походження товарів з тієї чи іншої місцевості, країни. Спочатку вони
могли застосовуватись шляхом усних сповіщень, а потім почали
використовуватись письмові позначення. їх поява пов’язана з періодом
початкового розвитку торгівлі. Такі зазначення могли застосовуватись для
вказівки на походження з певного регіону, місцевості, країни як
продуктів природи, так і продуктів землеробства, скотарства чи
мисливства — зерно, оливи, мед, хутро, пахощі і таке інше.

Подальший розвиток суспільства та продуктивних сил, зосереджених у
певних регіонах, спричинив до створення нових товарів, їх видів з
притаманними лише їм властивостями.

Показовим щодо цього є виникнення «найменувань походження» товарів. Як
правило, серед низки товарів одного виду чи роду виділялись певні товари
зі специфічними характеристиками або особливими якостями, що тим чи
іншим чином залежали від місця розташування їх обробки або виробництва.
При цьому розташування такої обробки чи виробництва було тісно пов’язане
з конкретним географічним регіоном, місцевістю. Для виготовлення таких
товарів застосовувались певна сировина, вирощена чи видобута у
зазначеному місці, і певна технологія, що її традиційно додержувалися
виробники.

Зазначені товари вирізнялися з-поміж інших саме за їх географічним
походженням, а не за виробниками. У певному географічному місці могла
знаходитись певна кількість виробників, які виготовляли (видобували,
обробляли) відповідні товари.

Зазвичай такі товари користувалися попитом, і виробники для вирізнення
їх з-поміж інших однорідних товарів позначали їх певним чином, указуючи
на ознаку відмінності — їх географічне походження. Найчастіше на таких
товарах використовувались відповідні географічні назви. Звичайно, вони
відносились до конкретного місця, такого як певний регіон, область,
місцевість, місто чи село.

Саме такі назви й давали найменування відповідним товарам, наприклад,
«Roquefort» (назва села у Франції) для сиру, «Bordeaux» (назва
французького міста і відповідного регіону) та «Chianti» (назва регіону
поблизу однойменних гір, розташованого в італійській Тоскані) для вина,
«Havana» (столиця Куби) для тютюну чи «Meissen» (назва міста в німецькій
Саксонії) для порцеляни [67, с.395]. Застосовані при цьому географічні
назви і є «найменуваннями походження» товарів.

Отже, відповідні назви, що вказували на певний географічний регіон,
традиційно застосовувались для товарів, які з нього походили і які
порівняно з товарами такого ж виду (роду) мали специфічні характеристики
та якість. Водночас як зазначені характеристики та якість товарів були
зумовлені саме характерними для даного географічного регіону природними
умовами та людським фактором.

Іншими словами, відповідні географічні назви виконували функцію
визначення джерела географічного походження таких товарів. Звичайно,
специфічні характеристики та якість їх були результатом природних умов
та специфіки промислу, характерних для даної території.

Зовсім іншу правову природу має такий об’єкт інтелектуальної власності
як географічне зазначення: «Swiss», «Swiss made» для швейцарських
годинників, хронометрів, їх частин та механізмів. Дане позначення
засвідчує походження годинникових виробів з території Швейцарії. При
цьому визнана якість годинників, вироблених у Швейцарії, заснована
виключно на людському факторі – високій професійності годинникарів
Швейцарії, що базується на встановлених вимогах до професійності та
суворого дотримання традиційних технологій [71, с.397].

У Швейцарії позначення «Swiss», «Swiss made» для годинників є
географічним зазначенням й охороняється низкою державних декретів, що
встановлюють умови використання такого зазначення та контроль за його
використанням.

Водночас є такі географічні зазначення, якість, певні характеристики,
репутація яких виникли виключно завдяки природним факторам, будь то
кліматичні умови та/ або особливості складу земної кори або ґрунту. До
таких продуктів звичайно належать мінерали, корисні копалини, природні
води. До них можна віднести, зокрема, південноафриканські алмази,
уральський малахіт, донецьке вугілля.

Наведений огляд відповідних об’єктів інтелектуальної власності, що
ідентифікують географічне походження товарів, призводить до такого
висновку:

«географічні зазначення» походження загалом вказують на географічне
походження товарів з притаманними їм певною якістю, характеристиками чи
репутацією залежними від впливу природних умов чи людського фактора, або
їх поєднання [71, с.398]. При цьому природні умови становлять собою,
звичайно, кліматичні умови або особливості складу земної кори чи ґрунту.
Людський же фактор полягає, звичайно, в майстерності виробників,
дотриманні ними певного технологічного процесу або методів обробки
продуктів.

Зазвичай специфічні природні умови визначають географічне походження
продуктів природи, а людський фактор — продуктів промислового
виробництва. При цьому окремий вплив природних умов або людського
фактора сприяє появі товарів, на яких застосовуються «географічні
зазначення». Поєднання ж обох факторів — товарів, на яких застосовуються
«найменування походження».

Поняття «географічне зазначення» є новелою законодавства України.
Джерелом цього поняття є Угода з торговельних аспектів прав
інтелектуальної власності, прийнята Світовою організацією торгівлі.
Відповідно до статті 22 цієї Угоди географічне зазначення – це
зазначення, що вказує на походження товару з території певної держави
або регіону чи місцевості на цій території, коли якість, репутація чи
інша характеристика товару, по суті, зумовлені цим географічним
походженням.

Право на використання географічного зазначення виникає з моменту його
державної реєстрації, яка здійснюється в установленому законом порядку.
Воно належить усім суб’єктам господарювання, які в обмеженій цією
реєстрацією території виробляють товари (надають послуги), щодо яких
здійснено реєстрацію. Використання географічного зазначення іншими
суб’єктами неприпустиме, оскільки в протилежному випадку споживачі
будуть введені в оману, вважаючи, що купують істинний товар з особливими
якостями і властивостями, в той час як фактично це буде імітація, що не
має ніякої цінності. При цьому законним виробникам будуть завдані
збитки, викликані відчуженням від них цінного бізнесу та приниженням
репутації їх продукції.

Окрім основних факторів, які впливають на якісні характеристики
вироблення товару, значну роль можуть відігравати певні властивості того
чи іншого географічного району. Це можуть бути різноманітні фактори —
вода, повітря, ґрунти, кліматичні, гідрологічні та інші умови.
Наприклад, певні сорти вина можна виробити з винограду, що вирощується
тільки в певній місцевості; на виробництво пива впливає низка
властивостей саме певного географічного району — вода, ячмінь, хміль
тощо; тканина певного сорту може бути вироблена з вовни овець певної
породи, що вирощується в певній місцевості [13].

Механізм охорони географічних зазначень істотно відрізняється від інших
об’єктів інтелектуальної власності. Пояснюється це, зокрема, тим, що в
силу об’єктивного існування географічного об’єкта (населеного пункту,
регіону тощо) особа повинна мати право користуватися вказівками на
нього, якщо вона виробляє товар чи надає послуги на цій території [6,
435].

На сьогодні законодавство України у сфері інтелектуальної власності не
приведене у відповідність до положень ЦК [6]. У зв’язку з цим ЦК в главі
45 передбачає право інтелектуальної власності на географічне зазначення,
а Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від
16 червня 1999 р. [15] під зазначенням товару розуміє просте зазначення
походження товару і кваліфіковане зазначення походження товару, яке, в
свою чергу, включає назву місця походження товару і географічне
зазначення походження товару. Цивільний кодекс України визначає, що
обсяг правової охорони географічного зазначення визначається
характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її)
походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної
власності на географічне зазначення. Географічне місце — це будь-який
географічний об’єкт із офіційно визначеними межами, зокрема країна,
регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо.

При визначенні, яке позначення може бути географічним зазначенням,
необхідно враховувати, що видові назви товарів і прості зазначення
походження товарів не можуть бути об’єктами інтелектуальної власності.

Видова назва товару – це застосовувана в назві товару назва
географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка
згодом стала загальновживаною в Україні як назва певного виду товару
безвідносно до конкретного місця його походження (наприклад, ковбаса
«Московська», «Одеська» тощо) [69,с.436]. У цьому випадку втрачено
характерний для географічного зазначення зв’язок «місце – товар», а
натомість виник зв’язок «товар – якість».

Просте зазначення походження товару – будь-яке словесне чи зображувальне
(графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне
місце походження товару [48,с.241]. Ним може бути і назва географічного
місця, яка вживається для позначення товару або як складова такого
позначення. Наприклад, словесне позначення «Виготовлено в Україні»,
графічне зображення Ейфелевої вежі, що асоціюється з Парижем, пірамід –
із Єгиптом, Золотих Воріт – із Києвом тощо.

Правова охорона простого зазначення походження товару надається на
підставі його використання і полягає у недопущенні використання
зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять
споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару.
Пояснюється це тим, що основна функція простого зазначення походження
товару – інформативна: зазначити географічне місце, де вироблений товар
чи надана послуга.

Кваліфіковане зазначення походження товарів підлягає охороні як об’єкт
інтелектуальної власності на підставі його реєстрації. Підставою для
цього є наявність зв’язку «місце – особливі властивості, конкретні
якості чи репутація, інші характеристики товару» [48,с.242]. У цьому
випадку передбачається прямий зв’язок між якістю продукту, наявністю в
нього конкретних особливостей або інших характеристик і місцем його
виробництва. До того ж наявність цих якостей у товарі є постійною і
зумовлена природними умовами чи характерним для цього географічного
місця людським фактором, що об’єктивно існує в зазначеному географічному
місці.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження
товарів» кваліфіковане зазначення походження товару включає назву місця
походження товару і географічне зазначення походження товару [15].

Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка
використовується для позначення товару, що походить із зазначеного
географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним
чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними
умовами або поєднанням цих природних умов із характерним для цього
географічного місця людським фактором [69,с.327].

Географічне зазначення походження товару – назва географічного місця,
яка використовується для позначення товару, що походить із цього
географічного місця та має певні якості, репутацію або інші
характеристики, в основному зумовлені характерними для цього
географічного місця природними умовами чи людським фактором або
поєднанням цих природних умов і людського фактора [70,с.328].

Розмежування між назвою місця походження та географічним зазначенням
походження проводиться за трьома критеріями. По-перше, назва місця
походження товару буде лише у випадку, коли товар має особливі
властивості, а географічне зазначення – коли товар має певні якості,
репутацію або інші характеристики (Додаток А).

По-друге, для назви місця походження обов’язковою є вимога, що
властивості товару виключно або головним чином зумовлені самою природою
та людським фактором. Тобто для назви місця походження залежність
особливих характеристик товару від природних умов місця походження
товару є обов’язковою: хоча особливі властивості товару, позначеного
цією назвою, можуть залежати і від людського фактора, характерного для
цієї місцевості, однак обов’язково в поєднанні з природними умовами
(тобто використанням місцевої сировини, кліматичних умов, корисних
копалин тощо).

Для географічного зазначення походження у цьому ж контексті
використовується термін «в основному», тобто допускається менш твердий
зв’язок. У цьому випадку особливі характеристики, якість і репутація
можуть залежати як від природних умов, так і від людського фактора, а
також можуть бути зумовлені поєднанням природних умов і професійного
досвіду, традицій і етнографічних особливостей, характерних для цієї
місцевості [70,с.330].

По-третє, виробництво і переробка товару, позначуваного назвою місця
походження, здійснюються в межах зазначеного географічного місця, а для
географічного зазначення походження достатньо, щоб хоча б основна
складова позначеного цією назвою товару вироблялася або перероблялася в
межах зазначеного географічного місця. Отже, для географічного
зазначення походження сировина може бути привезена з інших регіонів і
піддана істотній переробці, достатній для надання характерних рис
готовому товару.

Отже, прикладом назви місця походження є миргородська мінеральна вода,
Краснодарський чай тощо, а географічного зазначення походження товару –
вологодські мережива, петриківський дерев’яний розписний посуд тощо.

Не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження
товару, що не відповідає вищезазначеним умовам надання правової охорони;
суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі; є видовою
назвою товару; правильно вказує на географічне місце виготовлення
товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар
виготовлено в іншому географічному місці; є назвою сорту рослини чи
породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного
походження товару [71,с.354].

Однакові зазначення походження товару, що використовуються для
позначення різних за властивостями однорідних товарів, можуть отримати
правову охорону за умови забезпечення при використанні цих зазначень
відмінностей, достатніх для запобігання введенню в оману споживачів щодо
дійсної ідентифікації товарів.

Правова охорона надається омонімічним зазначенням походження товару,
якщо забезпечене запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної
ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його
меж.

Дія прав на географічне зазначення, як і на інші об’єкти інтелектуальної
власності, територіально обмежена. Правова охорона не надається
кваліфікованому зазначенню походження товару, пов’язаному з географічним
місцем в іноземній державі, якщо Україна не має відповідної угоди з
іноземною державою про взаємну охорону цього виду зазначень походження
товару або це зазначення не охороняється у відповідній іноземній
державі.

Якщо має місце зіткнення прав на назву місця походження товару і
торговельної марки законодавець віддає перевагу першому із зазначених
[71, 358]. Так, не може бути підставою для відмови в наданні правової
охорони заявленій назві місця походження чи заявленому географічному
зазначенню походження товару зареєстрована в Україні торговельна марка,
що складається тільки з цього позначення або містить у собі заявлене
позначення як елемент.

Оскільки на сьогодні ЦК не містить визначення терміну «географічне
зазначення», то можна запропонувати таке визначення терміна: географічне
зазначення – це назва географічного місця, яка використовується для
позначення товару, що походить із цього географічного місця та має
особливі властивості, певні якості, репутацію або інші характеристики,
виключно, головним чином або в основному зумовлені характерними для
цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або
поєднанням цих природних умов із характерним для цього географічного
місця людським фактором.

1.2 Джерела права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Право інтелектуальної власності має свою історію походження, передумови
виникнення та легалізацію на рівні правової категорії як у міжнародному,
так і в національному законодавстві.

Походження терміна «право інтелектуальної власності» пов’язується з
французьким законодавством кінця XVIII ст. Пропрієтарний підхід до права
інтелектуальної власності зародився у Франції і спирався на теорію
природного права, яка була розвинена у працях французьких
філософів-просвітителів Вольтера, Дідро, Гольбаха, Гельвеція, Руссо
[68,с.18].

Відповідно до цієї теорії право інтелектуальної власності на будь-який
творчий результат належить його творцю, є його невід’ємним, природним
правом, що існує незалежно від визнання цього права державою [68,с.20].
Як і будь-яке право власності, право інтелектуальної власності на
результат інтелектуальної, творчої діяльності та комерційне позначення
дає його творцю або правовласнику виключну можливість розпоряджатися
результатами своєї інтелектуальної праці та комерційними позначеннями па
власний розсуд.

Важливою віхою у становленні права інтелектуальної власності стало
підписання у 1967 р. у Стокгольмі Конвенції, якою засновувалась
Всесвітня організація інтелектуальної власності (далі – ВОІВ).
Відповідно до ст. 2 цієї Конвенції па міжнародному рівні вводиться
термін «інтелектуальна власність» та дається його визначення – це права
щодо конкретних результатів творчої діяльності у виробничій, науковій та
художній сферах, а також комерційних позначень [68,с.22].

Становленню національного законодавства про інтелектуальну власність
сприяло прийняття Верховною Радою України Декларації про державний
суверенітет України від 16 лютого 1990 p., якою було проголошено, що
Україна самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в
законах [3]. Відповідно до цієї Декларації весь економічний та
науково-технічний потенціал, створений на території України,
проголошується власністю народу, матеріальною основою суверенітету
України і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних
потреб громадян України.

Ці положення Декларації знайшли підтвердження в Законі України «Про
економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р. [13] і в
Акті проголошення незалежності України та створення самостійної держави
– України від 24 серпня 1991 р.[2] Завдяки цьому були закладені
підвалини створення національної правової системи, у тому числі
національного законодавства про інтелектуальну власність.

Правові гарантії свободи літературної, художньої, наукової і технічної
творчості надалі були закріплені у ст. 54 Конституції України [1]. В цій
самій статті визнається право кожного громадянина на результат своєї
інтелектуальної, творчої діяльності. Правові засади, пов’язані з
інтелектуальною діяльністю, певною мірою визначаються також чинним ЦК
України [6].

В Україні питання набуття, здійснення та захисту права інтелектуальної
власності на географічні зазначення регулюються Главою 45 ЦК України від
16 січня 2003 року [6] та Законом України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів» від 19 червня 1999 року [15]. Зокрема в
ЦК України, ці питання визначаються ст.ст. 501 – 504 встановлюючи
підстави набуття, суб’єктів та строки чинності права інтелектуальної
власності на географічне зазначення [6].

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»
структурно складається з елементів, які визначають правову охорону
зазначень походження товарів, порядок реєстрації кваліфікованого
зазначення походження товару та/або права на його використання, права та
обов’язки, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права на його використання, порядок визнання
недійсною та припинення правової охорони кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права на використання цього зазначення, захист
прав на використання зазначення походження товару та інше [15].

Закон містить декілька термінів, пов’язаних із сучасним поняттям терміна
«географічне зазначення». Зокрема, термін «зазначення походження
товару», що охоплює терміни «просте зазначення походження товару» та
«кваліфіковане зазначення походження товару», який у свою чергу об’єднує
терміни «назва місця походження товару» та «географічне зазначення
походження товару». Відповідно до Закону України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів» просте зазначення походження товару – це
будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи
опосередковано вказує на географічне місце походження товару (наприклад,
«Зроблено в Києві»), ним може бути і назва географічного місця, яку
вживають як найменування товару або як складову частину його
найменування [15]. Як уже зазначалося, кваліфіковане зазначення
походження товару включає такі поняття, як «назва місця походження
товару» і «географічне зазначення походження товару». Назва місця
походження товару – це назва географічного місця, яка вживається як
позначення у назві товару, що походить із зазначеного географічного
місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені
характерними для цього географічного місця природними умовами або
поєднанням цих природних умов із характерним для цього географічного
місця людським фактором. Географічне зазначення походження товару – це
назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару,
то походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію
або інші характеристики, здебільшого зумовлені характерними для даного
географічного місця природними умовами чи людським фактором або
поєднанням цих природних умов і людського фактора [49,с. 212].

Аналізуючи ЦК України, можна зазначити, що законодавець відмовляється
від застосованого в Законі України «Про охорону прав на зазначення
походження товарів» розмаїття термінів і вводить новий термін –
«географічне зазначення», не наводячи при цьому його визначення [6].
Враховуючи міжнародні норми, географічним зазначенням слід вважати
позначення, яке ідентифікує товар як такий, що походить з території
певного географічного місця (країни, регіону чи місцевості на території
країни або іншого географічного об’єкта) та має певну якість, репутацію
чи інші характеристики, суттєвою мірою зумовлені цим географічним
місцем, включаючи природні умови чи людський фактор або їх поєднання
[70,с.412].

Особливим видом географічного зазначення є назва місця походження
товару, тобто назва географічного місця, яка використовується для
позначення товару, який має особливі властивості, виключно або головним
чином зумовлені цим географічним місцем, включаючи природні умови чи
людський фактор або їх поєднання. З огляду на викладене, доцільно внести
як термінологічні зміни до Закону України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів», надавши чітке визначення терміна
«географічне зазначення», так і зміни до норм цього закону по суті, що
випливають із поняття «право інтелектуальної власності на географічне
зазначення», надане в ЦК України.

Слід зазначити, що на виконання ст. 10 Закону України«Про охорону прав
на зазначення походження товарів» було прийнято розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про спеціально уповноважені органи для визначення та
контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів» від
23.04.01 р. № 149-р [21], яким повноваження щодо визначення та контролю
особливих властивостей, певних якостей та інших характеристик товарів
було покладено (Додаток Б):

· на Міністерство аграрної політики України – щодо товарів
сільськогосподарського виробництва;

· па Міністерство культури і мистецтв України – щодо виробів художніх
народних промислів;

· на Міністерство охорони здоров’я України – щодо продуктів харчування,
продовольчої сировини та мінеральних природних вод;

· на Державний комітет природних ресурсів України – щодо визначення меж
географічних місць, з якими пов’язані особливі властивості, певні якості
та інші характеристики товарів.

Після проведення експертизи заявки у разі прийняття Держдепартаментом
рішення про державну реєстрацію права інтелектуальної власності на
географічне зазначення відомості про особливі властивості, певні якості
або інші характеристики товару, а також про межі географічного місця, з
яким ці характеристики пов’язані, вносять до відповідного Державного
реєстру. Саме ці відомості визначають обсяг правової охорони цього
географічного зазначення.

Необхідність у врегулюванні існуючих відносин стосовно зазначень
походження товарів на міжнародному законодавчому рівні виникла тоді,
коли особливі характеристики та якість відповідних товарів призвели до
того, що недобросовісні «підприємці» намагалися скористатись їх
репутацією та почали застосовувати відомі географічні позначення для
товарів, які не мали відповідного походження.

У перших багатосторонніх угодах у сфері охорони об’єктів промислової
власності, зокрема у Паризькій конвенції та у Мадридській угоді по
недопущенню оманливих, або таких, що можуть ввести в оману, зазначень
походження товарів 1891 року (далі — Мадридська угода) [28] на
міжнародному рівні було закладено основи правової охорони «зазначень
походження» та «найменувань походження» товарів.

Характерно, що Паризька конвенція не визначає певного правового режиму
стосовно набуття охорони зазначеннями та найменуваннями походження, умов
їх використання чи умов охорони одного й того ж зазначення походження чи
найменування походження у різних країнах (зокрема винаходів, корисних
моделей, товарних знаків чи промислових зразків) [50]. Не дає Паризька
конвенція і визначень «зазначення походження» або «найменування
походження».

Однак положення ст.ст. 9 та 10 Паризької конвенції встановлюють
спеціальний режим захисту від використання продуктів, які мають
неправильні, прямі чи непрямі, зазначення походження [50]. Зокрема, до
таких продуктів може бути застосовано арешт при їх ввезенні до інших
країн, у яких вони мають право на охорону, може бути застосовано
заборону ввозу, арешт усередині країни чи інші релевантні засоби. Слід
зазначити, що в тексті Паризької конвенції від 1883 року назване
положення стосувалося лише неправильних «зазначень походження» у
поєднанні з фіктивним чи не справжнім фірмовим найменуванням. Однак у
подальших редакціях цієї конвенції зазначене положення було поширено
також стосовно «істинності особи виробника, промисловця чи торговця»
[50]. Зокрема в ст. 10(2) зазначено, що заінтересованою стороною
стосовно застосування наведеного положення визнається будь-який
виробник, промисловець чи торговець, який займається виробництвом,
виготовленням чи збутом продукту і який розташований у місцевості,
неправильно зазначеній як місце походження продукту, або в районі, де
знаходиться ця місцевість, або в країні, неправильно зазначеній, чи в
країні, де застосовується неправильна вказівка про походження [50].

Отже, Паризька конвенція хоч і не визначила певного правового режиму для
найменувань та зазначень походження, проте вона, зокрема, встановила
право на їх захист і дала пояснення «зазначення походження» як указівок
на місцевість, район, де знаходиться ця місцевість, країну, що
застосовуються в якості походження продукту.

Усе-таки в Паризькій конвенції відсутні пояснення стосовно «найменувань
походження» взагалі та зокрема стосовно того, чи може цей термін
підпадати під термін «зазначення походження» та якими особливостями вони
відрізняються один від одного.

Термін «зазначення походження» застосовується також у Мадридській угоді
[41], яка, до речі, також не містить установленого визначення терміна
«зазначення походження». Однак ст. 1(1) її містить формулювання, що дає
таке роз’яснення цього терміна:

«Усі товари, що містять оманливе, або таке, що може ввести в оману,
зазначення, яким є одна з країн, до якої застосовується ця Угода, або
місце, розташоване тут відповідно, прямо або непрямо вказане в якості
країни або місця походження, будуть затримані при ввезенні в будь-яку із
згаданих країн.» [41]. Таке роз’яснення відповідає положенням ст. 10(2)
Паризької конвенції.

Тобто зазначення походження може бути визначене як зазначення, яке
відноситься до країни або місця в цій країні, які є країною або місцем
походження товару відповідно. Важливо відмітити, що зазначення
походження відноситься виключно до географічного походження продукту і
жодним чином — до інших видів походження товарів, наприклад, виробника.

При цьому в Мадридській угоді, як і в Паризькій конвенції, не
встановлено будь-яких вимог стосовно якості чи особливих характеристик
товару, щодо якого використовується зазначення походження. Очевидно,
таким зазначенням може бути: «вироблено в …» («made in …») [41; 50].

Перше визначення терміна «найменування походження» на міжнародному рівні
наведено в Лісабонській угоді про охорону найменувань походження товарів
та їх міжнародну реєстрацію 1958 року (далі — Лісабонська угода) [81].
Ця угода встановлює міжнародну систему охорони найменувань походження,
що вже мають правову охорону відповідно до національного законодавства
її країн-учасниць.

Лісабонська угода так визначає найменування походження товару:

«Найменування походження» означає географічну назву країни, регіону, або
місця, які слугують для визначення товарів, який звідти походить, якість
та характеристики яких виключно або головним чином залежать від
географічного середовища, включаючи природний та людський фактори.»
[81].

Відповідно до цього визначення «найменування походження» можна вважати
спеціальним видом «зазначення походження», оскільки товар, для якого
використовується найменування походження, повинен мати якість і
характеристики, що виключно або головним чином залежать від його
географічного походження та зумовлені природним і людським факторами.

Зрозуміло, що «найменування походження» не може застосовуватись для
виробів промислового чи традиційного виробництва, особлива якість яких
чи характеристики зумовлені виключно майстерністю виробників,
розташованих у певному географічному регіоні. Однак до таких виробів
може застосовуватись «зазначення походження» чи «географічне зазначення»
(як у випадку «Swiss made» для швейцарських годинників). Не може
застосовуватись поняття «найменування походження» і до продуктів
виключно природного походження, специфічна якість та характеристики яких
зумовлені лише впливом кліматичних умов або особливістю земної кори чи
ґрунту, однак такі продукти можуть охоронятись «зазначеннями походження»
чи «географічними зазначеннями ».

Наведені терміни застосовуються та визначені в міжнародних угодах, що їх
адмініструє ВОІВ. При цьому особливої уваги заслуговує визначення
«найменування походження», подане у Лісабонській угоді й відповідним
чином визначене і в законах зарубіжних країн, які застосовують правову
охорону цього виду об’єкту інтелектуальної власності. Вважаємо, що
приведення законодавства України у відповідність до зазначеного
положення Лісабонської угоди сприятиме його гармонізації.

Відомо, що розвиток продуктивних сил останніх десятиліть XX століття
призвів до їх консолідації та міжнародної інтеграції на нових політичних
та економічних рівнях. Зазначені фактори, в свою чергу, сприяли
подальшому розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності та
охорони зазначень походження товарів зокрема. Глобалізація призвела до
утворення економічних та політичних союзів, у рамках яких було
започатковано відповідну регіональну та міжнародну охорону об’єктів
інтелектуальної власності із урахуванням існуючих економічних умов.

При цьому особливого значення набули товари сільськогосподарського
виробництва та харчові продукти. Якість та певні характеристики їх, як
правило, залежать від природних і людських факторів, їх окремого або
сукупного впливу.

Порівняно новий термін «географічне зазначення» («Geographical
Indication») на міжнародному рівні вперше з’явився у Регламенті Ради ЄЕС
«Про охорону географічних зазначень та найменувань походження для
сільськогосподарських та харчових продуктів» № 2081/92 від 1992 року
(далі — Регламент ради ЄЕС) [59].

Відповідно до цього документа географічне зазначення визначено так:

«географічне зазначення»: означає назву регіону, специфічного місця або,
у виняткових випадках, країни, що використовуються для позначення
сільськогосподарських або харчових продуктів:

· які походять із цього регіону, специфічного місця або країни, і

· які мають специфічну якість, репутацію або інші характеристики,
визначені цим географічним походженням і виробництво та/або переробка
і/або підготовка яких має місце у визначеному географічному районі.»
[59].

Отже, Регламент Ради ЄЕС визначив термін «географічне зазначення» як
відповідну географічну назву, що слугує для позначення
сільськогосподарських та харчових продуктів, які мають специфічну
якість, репутацію або інші характеристики, визначені відповідним
географічним походженням.

Водночас у Регламенті Ради ЄЕС «найменування походження» визначено так:
„найменування походження»: означає назву регіону, специфічного місця
або, у виняткових випадках, країни, що використовуються для позначення
сільськогосподарських або харчових продуктів:

· які походять із цього регіону, специфічного місця або країни, і

· якість або характеристики яких головним чином або виключно залежать
від особливого географічного середовища з притаманними йому природним та
людським факторами, і виробництво, переробка та підготовка яких
відбувається у визначеному географічному районі.” [59].

Очевидно, що таке визначення «найменування походження» відповідає
наведеному в Лісабонській угоді.

Необхідно також зазначити, що Регламент ЄЕС допустив до визнання
найменуваннями походження певні традиційні (історичні) географічні або
навіть не географічні назви, що позначають сільськогосподарські або
харчові продукти, на які поширюються відповідні умови та які походять із
вказаного регіону або специфічного місця.

Порівняння наведених у документі визначень «найменування походження» та
«географічного зазначення» виявило таку різницю між цими об’єктами:

· на відміну від «якості або характеристик», що ними мають володіти
позначені «найменуваннями походження» товари, для відповідних товарів,
які позначаються «географічним зазначенням», вимагається лише одна з
характеристик: специфічна якість, репутація або інші характеристики;

· якщо для «найменувань походження» вимагається виключна або головна
залежність від природного та. людського факторів, зумовлених
географічним середовищем – то для «географічного зазначення» достатньо
лише, щоб певна характеристика відповідного товару визначалась його
географічним походженням. Тобто, допускається залежність його
специфічної якості, репутації, іншої характеристики або від природних,
або від людських факторів.

Таким чином до поняття «географічне зазначення» висуваються менш суворі
вимоги і вони можуть бути застосовані для ширшого кола товарів.

У 1994 р. у рамках Світової організації торгівлі (далі — COT) для
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в умовах
функціонування вільного переміщення товарів було укладено Угоду з
торговельних аспектів прав інтелектуальної власності («Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights» — далі Угода
TRIPS) [62].

Відповідні положення Угоди TRIPS встановлюють спеціальний режим охорони
«географічних зазначень» для держав – членів COT.

При цьому Угода TRIPS дає дещо інше визначення «географічного
зазначення», ніж наведене у Регламенті Ради ЄЕС. Зокрема, ст. 22.1
встановлено:

„Географічними зазначеннями є зазначення, що ідентифікують товар як
такий, що походить з території члена [COT], чи регіону або місцевості на
цій території, де певна якість, репутація або інша характеристика товару
є головним чином визначені своїм географічним походженням.” [62].

Звичайно, що це визначення в основному збігається із визначенням
«географічного зазначення», наведеним у Регламенті Ради ЄЕС, проте
відмінне від нього в тому, що:

по-перше, Угода TRIPS до відповідних товарів, що можуть позначатись
«географічними зазначеннями», відносить будь-які товари, а не тільки
сільськогосподарські та харчові продукти;

по-друге, «географічним зазначенням» у значенні Угоди TRIPS може бути не
лише географічна назва, а будь-яке відповідне зазначення, що вказує на
географічне походження, наприклад емблема чи графічне зображення.

Аналіз зазначених статей дозволяє констатувати, що, по-перше, визначення
географічного зазначення в ст. 22.1 Угоди ТРІПС є більш широким, ніж
визначення Закону України. Тому, відповідно до вимоги гармонізації
законодавства до Закону мають бути внесені відповідні зміни, головна із
яких буде полягати в тому, що географічним зазначенням мають визнаватися
не лише назви географічних місць, а будь-які позначення, які вказують на
певне географічне місце походження товару.

Порівняння Угоди TRIPS із міжнародними угодами, що їх адмініструє ВО1В,
свідчить: наведене визначення «географічного зазначення» у певному
відношенні базується на визначенні «найменування походження»,
встановленому у ст. 2 Лісабонської угоди. Проте воно відрізняється від
нього у певних аспектах. Головна відмінність полягає ось у чому. Стаття
21.1 Угоди TRIPS визначає географічне зазначення як «зазначення, що
ідентифікує товар…», тоді як ст. 2 Лісабонської угоди визначає
найменування походження як «географічну назву країни, регіону, чи
місцевості, що слугують для назви товару…» [81]. Таким чином
позначення інші, ніж географічні найменування, або емблеми не підпадають
під дію цієї статті. Проте вони можуть бути віднесені до категорії
позначень, здатних становити собою «географічні зазначення» відповідно
до Угоди TRIPS.

По-друге, Лісабонська угода до відповідних товарів встановлює вимоги
стосовно їх якості та характеристик, тоді як Угода TRIPS охоплює товари,
що мають або певну якість, або репутацію або іншу характеристику.

По-третє, Лісабонська угода вимагає, щоб відповідні продукти виключно
або головним чином залежали від географічного середовища, включаючи
природний та людський фактори. Тоді як в Угоді TRIPS для «географічного
зазначення» достатньо, щоб певна характеристика відповідного товару
визначалась географічним походженням, тобто природними або людськими
факторами, залежними від свого географічного походження.

Певна річ, товари, що завдяки їх місцю походження мають звичайну
репутацію, а не специфічну якість та характеристики, не підпадають під
визначення найменування місця походження, наведене у Лісабонській угоді,
отже, на них не може бути застосовано «найменування походження». Не
підпадають під охорону позначеннями «найменувань походження» й товари
завдяки своїм або лише природним, або лише людським чинникам.

Однак названі товари підлягають охороні свого походження «географічними
зазначеннями» відповідно до Угоди TRIPS.

Порівнюючи між собою визначені терміни «найменування походження» та
«географічні зазначення», звернемо увагу на те, що «географічні
зазначення» як вказівки географічного походження охоплюють ширший спектр
товарів, ніж «найменування походження». Тобто всі «найменування
походження» можна вважати «географічними зазначеннями», однак не всі
«географічні зазначення» будуть «найменуваннями походження».

Порівнюючи ж між собою такі терміни як «зазначення походження»,
«найменування походження» та «географічні зазначення», слід зазначити:
більш загальним з-поміж них можна вважати «зазначення походження». Він
може включати як «географічне зазначення», так і «найменування
походження» [71, 368]. Так, «зазначення походження» лише вимагає, щоб
відповідний продукт походив із відповідного географічного місця. Тобто в
загальному значенні термін «зазначення походження» може бути
застосований і для «найменувань походження», і для «географічних
зазначень».

Проте є «зазначення походження», що не підпадають під визначення
«найменувань походження» Лісабонської угоди, зокрема зазначення
походження, які застосовуються на товарах без певної якості та
характеристик, зумовлених взаємодією природних та людських факторів у
даному географічному регіоні.

Також існують «зазначення походження», що не можуть бути віднесені до
«географічних зазначень», визначених в Угоді TRIPS, а саме зазначення
походження, застосовувані на звичайних товарах без специфічної якості,
характеристик чи репутації.

Водночас аналіз законодавства різних країн засвідчив: ситуація щодо
застосування у відповідному законодавстві таких термінів як «зазначення
походження», «найменування походження», «географічне зазначення» дещо
неоднозначна. Ще більш неоднозначною є ситуація щодо концепцій охорони
відповідних зазначень про географічне походження у різних країнах.

Загалом охорона зазначень походження та найменувань походження на
національному рівні зарубіжних країн характеризується різноманітністю
правових концепцій. Крім того, кожна окрема концепція правової охорони
зазначень та найменувань походження товарів розвивалась відповідно до
національної правової традиції. Звичайно ж, значний вплив на розвиток
національного законодавства мали як умови історичного та економічного
розвитку певної країни, так і наявність певних товарів з відповідними
характеристиками, що залежали від їх географічного походження.

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА
ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

2.1 Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення
походження товару

Суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення
походження товару згідно зі ст. 502 ЦК України [71] та ст. 9 Закону
України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» можуть бути
(Додаток В):

1. фізичні або юридичні особи, які в заявленому географічному місці
виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші
характеристики якого пов’язані з цим географічним місцем

2. асоціації споживачів;

3. установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення
відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних
місць. [24].

Фізичними особами, які в заявленому географічному місці виробляють товар
є як правило індивідуальні підприємці. Індивідуальні підприємці — це
фізичні особи (громадяни України іноземні громадяни чи особи без
громадянства) з повною цивільною дієздатністю, не обмежені законом в
правоздатності, зареєстровані у встановленому законом порядку як
суб’єкти підприємницької діяльності, які безпосередньо здійснюють таку
діяльність (виробляють продукцію, виконують роботи, надають послуги) і
несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями усім майном що належить
їм на праві власності.

Правове становище індивідуальних підприємців визначається: ГК (ст.
128)[14], ЦК (статті 50-54)[71], законами: від 15 травня 2003 р. «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»
(статті 42-45)[21], від 14 травня 1992 р. (в ред. Закону від 30 червня
1999 р.) «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» (ст. 47)[20] та ін.

Закон встановлює обмеження для певних категорій осіб щодо можливості
здійснення ними підприємницької діяльності. Так, не допускається заняття
підприємницькою діяльністю таких категорій громадян:
військовослужбовців, посадових та службових осіб органів прокуратури,
суду, державної безпеки, внутрішніх справ, органів державної влади та
управління, покликаних здійснювати контроль за діяльністю підприємств, а
також інших осіб, уповноважених здійснювати функції держави. Особи, яким
суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані
як підприємці з правом здіснення відповідного виду діяльності до
закінчення терміну, встановленого вироком суду.

Реєстрація індивідуальних підприємців здійснюється в загальному для
суб’єктів підприємницької діяльності порядку, тобто відповідно до вимог
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
— підприємців» (статті 42-45)[21].

Індивідуальний підприємець вправі здійснювати будь-яку підприємницьку
діяльність, щодо якої законом не встановлено заборони для даної
категорії суб’єктів, в тому числі в заявленому географічному місці
виробляти товар.

Так, індивідуальні підприємці не вправі здійснювати такі види
діяльності:

а) що становлять монополію держави: діяльність, пов’язана з обігом
наркотичних речовин, прекурсорів, психотропних речовин, виготовлення та
реалізація військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин,
видобування бурштину, охорона особливо важливих об’єктів права державної
власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів
України порядку, а також діяльність, пов’язана із розробленням,
випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, діяльність,
пов’язана з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж
(крім місцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв’язку в
мережах зв’язку загального користування (за деякими винятками);

б) провадження яких передбачається законом у певній організаційній
формі: ломбардні операції (державні підприємства чи повні товариства),
страхова діяльність (господарські товариства, крім товариства з
обмеженою відповідальністю), банківська діяльність (комерційні банки, що
створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою
відповідальністю чи кооперативного банку) та ін [10, 58].

Крім того, індивідуальні підприємці повинні дотримуватися вимог закону
щодо: ліцензування певних видів господарської діяльності (Закон «Про
ліцензування певних видів господарської діяльності»)[23]; патентування
окремих видів підприємницької діяльності (роздрібна та оптова торгівля
за грошові кошти, за винятком сільськогосподарських
товаровиробників-платників фіксованого сільськогосподарського податку,
гральний бізнес, валютні операції, надання побутових послуг за готівку)
відповідно до Закону від 23 травня 1996 р. «Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності»[28]); подання податковим органам
декларацій про доходи, інших відомостей для нарахування податків та
інших обов’язкових платежів; сплати податків та інших обов’язкових
платежів; ведення обліку результатів своєї підприємницької діяльності
відповідно до вимог законодавства; додержання прав і законних інтересів
споживачів; добросовісної поведінки у сфері економічної конкуренції;
забезпечення найманим працівникам (у разі застосування найманої праці)
умов, передбачених трудовим законодавством; своєчасного повідомлення
реєстратора (органу державної реєстрації) про зміну своєї адреси,
зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, інших
суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що мають відображатися в
реєстраційних документах; дотримання екологічних,
санітарно-епідеміологічних, проти пожежних та інших вимог.

Індивідуальні підприємці можуть здійснювати підприємницьку діяльність
самостійно (без залучення партнерів-підприємців та найманих
працівників), спільно з іншими підприємцями (на договірних засадах), без
створення юридичної особи чи створюючи юридичну особу (приватне
підприємство чи господарське товариство — традиційне, у складі кількох
осіб, чи товариство однієї особи).

Хоча індивідуальні підприємці є важливим і досить численним видом
суб’єктів права на географічне зазначення, однак основними учасниками
цих правовідносин є юридичні особи.

ЦК не дає визначення поняття юридичної особи. Натомість ст. 80 ЦК, котра
називається «Поняття юридичної особи», містить вказівку на деякі
характерні риси цього поняття, зазначаючи, що юридичною особою є
організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку,
яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути
позивачем та відповідачем у суді.

Таким чином, маємо лише вказівки на такі ознаки юридичної особи:

Це – «організація», тобто певним чином організаційно і структурно
оформлене соціальне утворення; вона має бути створена і зареєстрована у
встановленому законом порядку; вона має цивільну правоздатність і
дієздатність (правосуб’єктність), тобто здатна набувати і реалізовувати
цивільні права і обов’язки від свого імені; вона може бути позивачем і
відповідачем у суді [10, 66].

Поміж цих властивостей не вистачає деяких традиційних ознак юридичної
особи: наявність відокремленого майна, самостійна відповідальність за
зобов’язаннями.

Наявність певним чином організаційно і структурно оформленого соціальною
утворення – організації. Традиційно у цивілістичній літературі ця ознака
юридичної особи іменувалася як вимога «організаційної єдності».
Організаційна єдність виражається у визначенні цілей і завдань юридичної
особи, у встановленні її внутрішньої структури, компетенції органів,
порядку їхнього функціонування тощо.

Організаційна єдність закріпляються у статуті юридичної особи, її
установчих документах або у акті органу влади про створення юридичної
особи публічного права. Наприклад, наявність статуту є обов’язковою
вимогою для акціонерного товариства, товариства з обмеженою
відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю (ст.ст. 143,
151, 154 ЦК)[70].

Крім того, щодо окремих видів юридичних осіб закон передбачає
обов’язкові правила щодо організації їхньої внутрішньої структури та
порядку функціонування її органів управління.

Наприклад, ст. 97 ЦК встановлює, що управління товариством здійснюють
його органи, якими є загальні збори його учасників і виконавчий орган,
якщо інше не встановлено законом [70]. Таким чином, вказана норма
містить загальні норми, які визначають обов’язковість організаційної
єдності цього виду юридичних осіб, встановлюючи для них 2 рівні органів
управління товариством. Перший рівень – це вищий орган управління;
другий – виконавчий.

Загальні збори учасників товариства є вищим органом управління
товариства незалежно від його виду.

Стаття 98 ЦК визначає компетенцію загальних зборів учасників товариства,
вказуючи, що вони мають право приймати рішення з усіх питань діяльності
товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до
компетенції виконавчого органу, а також визначаючи засади голосування в
них учасників товариства [70].

Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до
суду. Закон не містить виключень з цього права. Це означає, що учасник
товариства має право оскаржити будь-яке рішення, навіть таке, яке не
стосується безпосередньо його, але може порушувати його майнові і
немайнові права як учасника товариства.

Майнова самостійність юридичної особи припускає наявність у юридичної
особи майна, що виділене і враховується окремо від майна засновників
цієї юридичної особи та від майна інших власників.

Для різних видів юридичних осіб їхня майнова відокремленість має різні
прояви. Так, майнова відокремленість державних підприємств проявляється
через інститут права повного господарського відання. Згідно із Законом
«Про власність» це право включає в себе можливість володіння,
користування і розпорядження державним майном на свій розсуд, дозволяє
підприємству здійснення щодо закріпленого за ним майна будь-яких дій, що
не суперечать закону і цілям діяльності підприємства.

Для державних установ як некомерційних організацій, що фінансуються з
державного бюджету, правовий режим закріпленого за ними майна
визначається більш вузьким правом оперативного управління.

Що стосується інших видів юридичних осіб (приватні підприємства,
колективні підприємства, кооперативи, господарські товариства,
господарські об’єднання тощо), то їхня майнова відокремленість
виражається у праві власності. Разом з тим, майно юридичної особи може
не обмежувань , майновими об’єктами а полягати ще й в наявності
зобов’язальнії1 майнових прав. Крім того, деякі юридичні особи не мають
майна на право власності, господарського відання або оперативного
управління. Все їхнє майно може складатися з грошових внесків її
банківських рахунках, а займані ними приміщення знаходитись і володінні
на умовах договору оренди.

Важливою ознакою юридичної особи є наявність у неї цивільної
правоздатності і дієздатності (правосуб’єктності) або здатностібрати
участь у цивільному обігу від свого імені.

Юридична особа під власного імені самостійно розпоряджається своїм
майном, набуває цивільних прав та обов’язків (зокрема, укладає договори,
вступає у зобов’язання) і здійснює їх. Така діяльність від власного
імені у цивільному обігу слугує зовнішнім вираженням самостійності
правосуб’єктності юридичної особи.

Забезпеченню індивідуалізації юридичної особи, можливості її участі у
цивільному обігу слугує найменування юридичної особи, котре дозволяє
одразу визначити основні ознаки організації – чи і вона підприємницькою,
комерційною або непідприємницькою, на яких засадах ґрунтується її
відповідальність перед контрагентами за договорами тощо.

Відповідно до правил, встановлених уст. 90 ЦК, юридична особа повинна
мати своє найменування, яке містить інформацію про її
організаційно-правову форму.

Крім того, найменування установи має містити інформацію про характер її
діяльності, а юридична особа, що є підприємницьким товариством, може
мати комерційне (фірмове) найменування, яке може бути зареєстроване у
порядку, встановленому законом. Фірмове найменування як засіб
індивідуалізації його власника г об’єктом виключного права і може бути
використане тільки за згодою носія цього права. Юридична особа може мати
крім повного найменування скорочене найменування. Найменування юридичної
особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій.

Результатом майнової відокремленості юридичної особи та її участі від
свого імені у цивільному обігу є визнання за нею здатності відповідати
за прийнятими на себе зобов’язаннями.

Зокрема, ст. 96 ЦК закріплює загальний принцип, відповідно до якого
юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім
належним їй майном [70]. Ця відповідальність застосовується незалежно
від того, до яких видів і фондів належить це майно, є воно основними чи
оборотними засобами. Не залежить це і від того, рухоме воно чи нерухоме,
виражене у цінних паперах чи у грошових коштах тощо.

Положення щодо самостійної відповідальності юридичної особи а також
окремі її обмеження містяться також у главі 8 ЦК, присвяченій визначенню
правового становища окремих видів підприємницьких товариств.

Слід зазначити, що застосування принципу самостійної (відокремленої)
майнової відповідальності юридичної особи має у деяких випадках
особливості. Зокрема, він не поширюються на правовідносини, які виникли
між засновниками та іншими особами до державної реєстрації товариства.

Відповідальність за зобов’язаннями, які виникли до державної реєстрації,
але у процесі створення товариства, несуть його засновники.

Якщо після державної реєстрації юридичної особи дії засновників, які
мали місце до реєстрації, були схвалені у відповідному порядку юридичною
особою, то вона буде нести самостійну відповідальність за
зобов’язаннями, які виникли з цих дій. Схвалення має бути оформлене
рішенням відповідного органу юридичної особи, який мас такі
повноваження. Якщо рішення про схвалення дій засновників прийняте або
затверджене органом, який не має відповідних повноважень, його не можна
вважати таким, що має юридичну силу.

Відповідальність юридичної особи публічного права (наприклад, установи),
що фінансується державою, обмежується коштами, які знаходяться у її
оперативному управлінні. За умови недостатності таких коштів до
субсидіарної відповідальності притягується власник установи.

Завершує характеристику юридичної особи така ознака, як її здатність
бути позивачем або відповідачем у суді. Цю ознаку не завжди вказують
окремо, іноді розглядаючи її як більш загальну властивість – можливість
бути самостійним учасником цивільного обігу [68, 201]. Однак правильним
здається тлумачити її як самостійну ознаку, окремий прояв
правосуб’єктності юридичної особи, оскільки в цьому випадку йдеться не
тільки про реалізацію, але і про порядок захисту її цивільних прав.
Власне, така позиція відображена і у ст. 80 ЦК [70].

Класифікація юридичних осіб, які в заявленому географічному місці
виробляють товар може проводитися за різними підставами на загальних
засадах визначених в законодавстві України (Додаток).

Зокрема, юридичні особи поділяють:

1) Залежно від виду права власності на:

а) державні і комунальні юридичні особи – ті, що засновані на державній
або комунальній формах власності. До державної власності віднесена
загальнодержавна власність. Суб’єктом права загальнодержавної власності
є держава Україна (ст.ст. 324, 326 ЦК)[70]. Комунальна власність
складається з майна, закріпленого за територіальними громадами, у які
об’єднані громадяни за місцем проживання (ст. 327 ЦК)[70]. Майно, що є
державним або комунальним та закріплене за державним підприємством,
належить йому на праві повного господарського відання. Майно, що є
державною власністю і закріплене за установою, що перебуває на
державному бюджеті, належить їй на праві оперативного управління;

б) приватні юридичні особи – ті, що засновані на приватній власності.
Об’єктом права приватної власності може бути будь-яке майно за
винятками, встановленими законом (ст. 325 ЦК)[70];

в) юридичні особи, що засновані на спільній власності за участю
юридичних осіб і громадян України, юридичних осіб і громадян інших
держав (ст. 355 ЦК)[70].

2) Залежно від мети створення і діяльності – на:

а) комерційні юридичні особи;

б) некомерційні юридичні особи.

У основі цього розмежування перебуває ознака наявності або відсутності
мети отримання прибутку внаслідок діяльності юридичної особи. Причому
для комерційної організації така мета с основною.

Юридичні особи, що не є комерційними, можуть створюватися у формі
громадських або релігійних організацій, споживчих кооперативів,
благодійних та інших фондів, що фінансуються власниками установ, а також
в інших формах, передбачених законом.

Юридичні особи, що є комерційними, можуть створюватися у формі
господарських товариств, виробничих кооперативів, а також у формі
об’єднань зазначених юридичних осіб.

3) Залежно від підстав фінансування – на:

а) госпрозрахункові юридичні особи;

б) бюджетні юридичні особи.

Госпрозрахунковими юридичними особами визнаються ті, що знаходяться на
самоокупності. Вони при заснуванні отримують від засновника кошти на
праві повного господарського відання, а, відтак, хазяйнують самі, несуть
усі витрати тощо. Вони також можуть бути власниками певного майна, у
чому проявляється ознака відокремленості майна юридичної особи та інших
осіб.

Бюджетні – отримують кожен рік від держави кошти для забезпечення своєї
діяльності. Такі юридичні особи мають самостійний кошторис, а керівник
юридичної особи користується правами розпорядника кредитів. Майно
належить таким юридичним особам на праві оперативного управління.
Бюджетним юридичним особам забороняється займатися комерційною
діяльністю.

4) Залежно від відношення засновників до майна – на:

а) юридичні особи, засновники яких мають право власності на майно
відповідної юридичної особи;

б) юридичні особи, засновники яких мають лише корпоративні права (права
вимоги) щодо майна створеної ними юридичної особи.

5) За типом правосуб’єктності та функціями – на:

а) юридичні особи публічного права – створені для виконання функцій
публічної влади – управління, забезпечення публічного правопорядку тощо;

б) юридичні особи приватного права – створені для досягнення мети, яка
має приватний характер, для отримання прибутку та задоволення інших
потреб їхніх засновників.

6) Залежно від організаційно-правової форми – на:

а) господарські товариства;

б) установи;

в) об’єднання громадян;

г) об’єднання юридичних осіб тощо.

Слід зазначити, що з усього розмаїття класифікацій юридичних осіб, що
пропонувалися у вітчизняній цивілістиці, у ЦК використана лише одна –
поділ юридичних осіб на особи приватного права і особи публічного права.
При цьому критерієм поділу названо порядок створення юридичних осіб.
Зокрема, ч. 2 ст. 81 встановлює, що юридичні особи, залежно від порядку
їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та
юридичних осіб публічного права[70].

Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих
документів відповідно до ст. 87 ЦК.

Юридична особа публічного права створюються розпорядчим актом Президента
України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим
або органом місцевого самоврядування.

Критерієм для класифікації, насамперед, слід вважати усе ж таки не
порядок, а цілі створення, а також галузь у якій має діяти та чи інша
особа. Якщо юридична особа має діяти у галузі публічного права і
виконувати відповідні адміністративні, освітні функції, то вона є
суб’єктом публічного права і має створюватися у порядку, визначеному для
таких осіб. Якщо ж юридична особа має функціонувати у галузі приватного
права, як його суб’єкт, то вона має створюватися у порядку,
встановленому для юридичних осіб приватного права.

Юридичні особи можуть створюватись у будь-якій формі, яка передбачена
законом. Стаття 83 ЦК передбачає такі форми юридичних осіб, як
товариства та установи.

Крім того, у цій нормі йдеться про допустимість створення юридичних осіб
у інших формах, «встановлених законом».

Враховуючи особливості методу цивільно-правового регулювання, про які
йшлося у перших главах цієї книги, це положення ст. 83 ЦК, очевидно,
слід тлумачити у тому сенсі, що йдеться не лише про форми юридичних
осіб, прямо передбачені законом, але й узагалі – про будь-яку форму
юридичної особи, котра прямо не заборонена законом.

Товариство – це організація, створена шляхом об’єднання осіб
(учасників), які мають право участі у ньому.

За своєю суттю товариства є корпоративними утвореннями. Корпоративний
устрій полягає в обов’язковому об’єднанні майна і майнових прав
учасників товариства й наявності статутного фонду товариства, поділеного
на частки учасників пропорційно їхнім внескам.

Разом з тим, товариство може бути створене однією особою, якщо інше не
встановлено законом. ЦК припускає можливість існування акціонерного
товариства, товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю як
одноособових корпорацій, які мають одного засновника [66, 187].
Корпоративна структура такого товариства буде визначатися не за тією
ознакою, чи є воно об’єднанням осіб, а характером статутного фонду. Цей
фонд формально може поділятися на частки, але фактично усі частки
належатимуть одній особі.

Установою є організація, створена однією або кількома особами
(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання
(виділення) їхнього майна, для досягнення мети, визначеної засновниками,
за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів
установ встановлюються законом.

Важливими суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне
зазначення є також асоціації споживачів та установи, що мають
безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів,
виробів, технологічних процесів або географічних місць[66, 190].

Отже, підводячи підсумки слід відзначити, що право на використання
географічного зазначення, право інтелектуальної власності на яке
зареєстроване, мають виробники, які у зазначеному географічному місці
виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші
характеристики якого відповідають тим, що внесені до державного реєстру.

2.2 Об’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Географічні зазначення відносяться до об’єктів права інтелектуальної
власності, чия функція полягає в тому, що вони відрізняють товари
залежно від місця їх географічного походження. При цьому за сутністю
свого призначення такі об’єкти можливо поділити на дві основні групи, а
саме ті, які:

вказують на те, що відповідні товари походять з певного географічного
місця, регіону (частіше — країни), – до них зазвичай відносяться,
«зазначення походження»;

вказують на те, що відповідні товари, що походять з певного
географічного місця, регіону та мають зазвичай певну якість,
характеристики чи репутацію, котрі в свою чергу залежать саме від
географічного місця походження таких товарів[6, 90].

Таким чином остання група об’єднує так звані спеціальні об’єкти, що для
вказівки про місце походження застосовуються на відповідних товарах,
яким властиві певна якість, характеристики чи репутація, зумовлені їх
географічним походженням. Саме до таких спеціальних об’єктів, як
правило, відносяться «найменування походження» («Appellation of Origin»
— відповідно до термінології, застосовуваної в міжнародних договорах та
в законах зарубіжних країн) та «географічні зазначення» (відповідно —
«Geographical Indication»)[12].

При цьому стосовно прийнятої на сьогодні термінології в зазначеній сфері
слід зауважити: хоча термін «географічні зазначення» визначає окремий
вид спеціального об’єкта інтелектуальної власності, в міжнародних угодах
та в законодавстві зарубіжних країн його також прийнято застосовувати в
якості загального терміна, що охоплює інші спеціальні об’єкти
інтелектуальної власності.

Однак іноді в якості загального терміна прийнято застосовувати
«зазначення походження». Закон «Про охорону прав на зазначення
походження товарів» від Україні 16 червня 1999 р. встановлює правовий
режим охорони «зазначень походження товарів» та регулює відносини у
сфері цих об’єктів інтелектуальної власності [9, 17]. «Зазначення
походження» є загальним терміном, який охоплює: «прості зазначення
походження товару» та такі спеціальні об’єкти, що підлягають охороні на
підставі державної реєстрації, як: «назви місця походження товару» і
«географічні зазначення походження товару» (названі як «кваліфіковані
зазначення походження товару»).

Відповідно до положень книги четвертої Цивільного кодексу України, до
об’єктів права інтелектуальної власності віднесено «географічні
зазначення»[70]. При цьому встановлено, що право інтелектуальної
власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації
його на підставі закону.

Очевидно, термін «географічні зазначення» належить до застосування в
якості загального терміна, що охоплює «назви місця походження товару» і
«географічні зазначення походження товару» («кваліфіковані зазначення
походження товару»).

Доречно зауважити, що у країнах світу правова охорона «зазначень
походження», «найменувань походження», «географічних зазначень»
нараховує далеко не одне десятиліття, а в деяких такі об’єкти
охороняються цілою низкою законодавчих актів. Укладені також
багатосторонні та двосторонні міжнародні та регіональні угоди щодо їх
охорони. Загалом «зазначення походження» («Indication of Source») та
«найменування походження» («Appellations of Origin») були визнані в
якості об’єктів промислової власності серед таких об’єктів як
«винаходи», «корисні моделі», «знаки» та «промислові зразки» ще при
укладені Паризької конвенції про охорону промислової власності в 1883
році [50].

До відомих «найменувань походження» та «географічних зазначень»,
застосовуваних на відповідних товарах, що мають відповідне географічне
походження, відносяться такі найменування товарів: «Danablu»,
«Gorgonzola», «Roquefort» та «Manchego» для сирів; «Basmati» для рису;
«Antigua» та «Mocha» для кави; «Toscano», «Olympia» для оливкового
масла; «Bordeaux» «Chianti» для вина; «Havana» для тютюну; «Swiss» для
годинників; «Meissen» для порцеляни; «Walerford» та «Baccarat» для
кришталевих виробів. Відсутність в Україні охорони певних назв місця
походження та географічних зазначень походження не є результатом
відсутності в Україні таких товарів, які б вирізнялися своєю специфічною
якістю, характеристиками чи репутацією залежно від їх географічного
походження. Згадаймо кримські вина, зокрема ті, що походять із
знаменитої Масандри та Сонячної долини. Досі не мають відповідної
правової охорони такі відомі продукти українського походження, як
петриківський розпис дерев’яного посуду, коростеньська порцеляна,
житомирський граніт, різьбляні вироби Карпат.

У якості географічних зазначень захищеними могли б бути в Україні такі
природні мінеральні води, як «Трускавецька», «Миргородська»,
«Моршинська» (табл.1). На сьогодні назви цих вод зареєстровані в Україні
в якості знаків для товарів і послуг (де серед товарів зазначено
«природні мінеральні води») на ім’я різних осіб. Як правило, вони
складаються з назви води або містять таку назву у своєму складі та
відрізняються один від одного застосуванням різних прикметників або
дизайном напису, чи складовими в разі охорони у вигляді етикетки. Такі
знаки зареєстровані як на ім’я різних осіб, які знаходяться у
відповідному місці, та видобувають відповідну воду, так і на осіб, які
не мають виробничих потужностей, розташованих у певному географічному
місці.

Характерно, наприклад, що на сьогодні до Державного реєстру знаків для
товарів і послуг занесено 24 знаки, які містять словесне позначення
«Трускавецька» і призначені, серед іншого, для води. Нараховується 10
різних власників вказаних знаків, а самі знаки різняться такими
прикметниками як: «заповідна», «джерельна», «курортна», «кришталева»,
«оригінальна», «природна», «особлива», «класична», «справжня».
Щонайперше така ситуація насторожує.

Таблиця 1.

Відомості про зареєстровані в Україні кваліфіковані зазначення
походження товарів 105]

Номер реєстраціїДата реєстраціїЗареєстроване кваліфіковане зазначення
походження товару

Назва товару,

для якого реєструється кваліфіковане зазначення походження товару1.
15.03.2007МиргородськаМінеральна вода2. 15.03.2007Сонячна долинаДесертне
марочне вино3. 15.03.2007СхідницькаМінеральна вода4.
25.02.2008ЕссентукиМінеральна вода5. 25.02.2008НагутскаяМінеральна
вода6. 25.02.2008СлавяновскаяМінеральна вода7. 10.09.2009Новий світВина
ігристі8. 10.09.2009Поляна квасоваМінеральна природна вода9.
10.09.2009Менська ОстречМінеральна природна вода10.
12.10.2009ЦаричанськаМінеральна природна вода

Зазначимо, спори стосовно правомірності реєстрації одного із знаків
«Трускавецька» суди вирішували не один рік. Причому, іноді зміст
позовних вимог вражав своєю винахідливістю. У первісному спорі позивач
та відповідач, власник відповідного свідоцтва на знак, зайняті
видобутком води практично в одному місці, все-таки дійшли до примирення
стосовно використання назви води. Однак уже через два роки власник
спірного свідоцтва на знак просив суд визнати за ним виключне право на
використання відповідного позначення. Це при тому, що право виключного
використання власником свідоцтва позначення, зареєстрованого як знак,
встановлено Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг». І суд задовольнив позовні вимоги. Первісний же позивач згодом,
скориставшись тим, що знак мав комбінований характер, а саме позначення
«Трускавецька» було виконане із застосуванням літер особливої форми
написання, просив суд виключити з правової охорони слово «трускавецька»,
забезпечивши собі таким чином можливість використовувати назву води, не
порушуючи прав власника свідоцтва на знак. Унаслідок цього після всіх
судових розглядів нині колишній позивач і відповідач володіють спірним
знаком спільно.

Безперечно, що витоки таких спорів лежать у площині права на
використання назви природної води, що може мати підстави охорони в
якості спеціального виду зазначення походження такої води, право на
використання якого може належати тим особам, які її видобувають.

Ще й сьогодні, суди вирішують спір щодо правомірності використання назви
природної мінеральної води «Миргородська», зареєстрованої у варіаціях
знаків на двох різних юридичних осіб, які добувають воду з
Миргородського родовища мінеральних вод. Позов виник саме через
невизначений статус назви природної води, що й досі не визнана в Україні
зазначенням походження (чи географічним зазначенням), що підлягає
правовій охороні та має належати до використання володільцям такого
права на підставі видобутку води у відповідному географічному місці.

Досі не вирішено спір стосовно того, чи вказує складова «KRIM» на
півострів Крим як на місце походження ігристого вина, тобто є простим
зазначенням походження товару, що викликає у споживачів асоціації того,
що вино ігристе «KRIMSEKT» походить із півострова Крим.

Зрозуміло, що таких колізій могло б не існувати, якби були реалізовані
положення відповідного Закону і чітко визначено об’єкти права
інтелектуальної власності на географічне зазначення та способи їх
захисту.

РОЗДІЛ 3

НАБУТТЯ ТА ЗМІСТ ЧИННОСТІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ
ЗАЗНАЧЕННЯ

3.1 Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення

В законодавстві України визначено, що право інтелектуальної власності на
географічне зазначення виникає з моменту його реєстрації.

Законом України встановлено, що право на реєстрацію назви місця
походження та географічного зазначення походження товару мають:

· особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють
товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші
характеристики якого пов’язані з цим географічним місцем;

· асоціації споживачів;

· установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення
відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних
місць[24].

Водночас право на використання вже зареєстрованих зазначень походження
товару матимуть виробники, які у відповідному географічному місці,
зазначеному в державному реєстрі, виробляють товар, особливі
властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають
внесеним до реєстру.

Звичайно і в законах зарубіжних країн право на реєстрацію географічного
зазначення також надаються особам як приватного, так і публічного права.
Окремі виробники для подання відповідної заявки можуть формувати групи,
консорціуми, створювати асоціації.

Обов’язковими складовими заявки на одержання правової охорони
відповідного зазначення походження або права на його використання на
території України мають бути такі відомості:

· назва товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане
зазначення походження товару та/або право на використання
зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження
товару;

· назва та межі географічного місця, де виробляється товар, із яким
пов’язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші
характеристики товару;

· опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або
інших характеристик товару;

· дані щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення
походження товару на етикетці та при маркуванні товару;

· дані про взаємозв’язок особливих властивостей, певних якостей,
репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або
людським фактором вказаного географічного місця [45].

До матеріалів заявки належить також додати:

· документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого
просить зареєструвати назву місця його походження чи географічне
зазначення походження товару та/або право на використання
зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження
товару;

· висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі
властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в
заявці, об’єктивно зумовлені чи пов’язані з природними умовами та/або
людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;

· висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного
місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості або інші
характеристики товару [45].

У положеннях Правил складання, подання та проведення експертизи заявки
на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права
на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження
товару (далі — Правила) зазначено: «У відповідному розділі заявки
указуються: конкретна назва та межі географічного місця виробництва
товару. Межі географічного місця можуть бути описані за допомогою
координат природних меж місцевості — рік, гір, озер; адміністративних
меж; довговічних споруд, комунікацій тощо»[45].

На перший погляд, це положення не становить труднощів стосовно його
застосування, хоча потенційно воно може суперечити відповідному
положенню Закону, в якому «географічне місце» визначено як «будь-який
географічний об’єкт із офіційно визначеними межами». Зрозуміло, що такі
поняття, як «природні межі місцевості» та «офіційно визначені межі», є
різними.

Законодавство зарубіжних країн, наприклад, вирішує проблеми опису
географічного місця так. Насамперед вимагається, щоб описання
географічного регіону, вибраного для захисту в якості географічного
зазначення, здійснювалось по можливості точнішими термінами. При цьому
відповідне географічне місце може бути як визначеним у межах певної
офіційної територіальної одиниці, так і не пов’язаним з нею.

Визначення меж географічного регіону у першому випадку може бути
зроблено різними способами: і як відповідно до існуючого
адміністративно-політичного, так і до економічного поділу тощо. Повна
відповідність між зазначеним географічним регіоном та відповідним
адміністративно-політичним поділом не вимагається. У кожному випадку
повинно бути лише показано місце знаходження зазначеного регіону, додано
точну карту. Якщо ж географічний фактор залежить від природи ґрунту і
клімату, може вимагатись грунто-кліматична карта.

Прикладами географічних регіонів, які не відносяться до
адміністративно-політичних чи інших офіційних територіальних одиниць,
можуть бути: визначений спеціально регіон, область, де росте виноград;
їх комбінація; мала місцевість або група місцевостей; обмежена зона
виноградарства і т. д.

Критерієм для визначення меж такого географічного регіону будуть
відповідні властивості продукції. Наприклад, для продукції виноробства,
є визначення однорідності її у відповідному регіоні й порівняння
стосовно відмінностей з продукцією інших регіонів[49, 11].

Специфічний критерій визначення меж відповідної території може включати
такі характеристики: природні фактори, такі як ріки, контурні лінії та
інші топографічні характеристики; географічні характеристики, такі як
грунт, дренаж, клімат, висота над рівнем моря; людські фактори, такі як
вибрані варіанти та способи виробництва; історичні та традиційні
фактори.

Тобто критерії визначення меж географічного місця походження товару
можуть змінюватися, як залежно від специфіки самого географічного місця,
так і від особливостей самого товару, так і виду правової охорони
зокрема.

Водночас необхідно звернути увагу на такий документ як «висновок
спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким
пов’язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики
товару».

В Україні спеціально уповноваженим органом, наділеним повноваженнями
щодо визначення меж географічних місць, з якими пов’язані особливі
властивості, певні якості чи інші характеристики товарів, є державний
орган, що визначається Кабінетом Міністрів України. Розпорядженням КМУ
«Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих
властивостей та інших характеристик товарів від 23.04.2001 р. №149-р
такі повноваження покладені на Державний комітет з природних
ресурсів[60].

З цього приводу можна висловити певні сумніви стосовно компетентності
зазначеного державного органу щодо визначення меж географічного місця, з
яким пов’язані особливі властивості, певні якості або інші
характеристики товарів промислового виробництва, на відміну від
продукції природного походження. Адже в такому разі необхідно визначити
людські фактори, зокрема вибрані варіанти та способи виробництва.
Викликає сумнів і компетенція вказаного органу стосовно визначення
однорідності продукції у відповідному регіоні.

Зазначимо, що в ряді країн така компетенція покладена на місцеві органи
влади. В ряді країн відповідні межі географічного місця також
встановлюються та засвідчуються у відповідному описі характеристик
товару або його специфікації, про що йтиметься далі.

Особливої уваги потребує розділ заявки «опис особливих властивостей
товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару».

Відповідні положення Правил визначають, що у цьому розділі подаються
відомості стосовно особливих властивостей товару, що відрізняють його
від аналогічних товарів. Тут же мають наводитись відомості щодо певних
якостей, репутації або інших характеристик товару, пов’язаних з указаним
географічним місцем [45].

При цьому зазначено, що у відповідному описі надається інформація щодо
наявності у певному географічному місці вихідної сировини, відповідних
кліматичних, геологічних або інших природних умов, людей (колективу),
спроможних виготовляти товар традиційним способом, тощо.

До зазначених відомостей встановлено вимоги стосовно чіткості, ясності
та відповідності до загальноприйнятої спеціальної термінології
(наприклад, товарознавчої, технічної). Проте жодних критеріїв, за якими
може бути встановлена особлива властивість, певна якість, репутація чи
інша характеристика відповідного товару, не встановлено.

Відповідно, не визначено будь-якої процедури встановлення такої якості,
репутації чи характеристики. Аналіз відповідних положень зарубіжного
законодавства засвідчив, що в них, як правило, розрізняються окремо опис
якості, опис характеристик та опис репутації. Крім того їх критерії
мають певні відмінності. Принагідно слід зауважити, що відповідний опис
має ідентифікувати товар за його особливою якістю, репутацією чи
характеристиками.

Зокрема, опис характеристик товару може включати опис основних фізичних
(рівень рН, форма, вага, зовнішній вигляд, консистенція), хімічних
(присутність/відсутність домішок, осаду і т. д.), мікробіологічних
(використання тих чи інших ферментів, присутність бактерій) і/або
органолептичних (запах, смак, текстура, колір, візуальні та сенсорні
дані) характеристик.

За потреби опис може складатися з опису сировини, технологічних
процесів, стадій виробництва товарів та критеріїв якості кінцевого
продукту. Сам опис має відноситись до всіх відповідних стадій
виготовлення продукту, включаючи за необхідності упакування [32, 313].

Наприклад, для продукції рослинництва зазначають, звичайно, сорт
рослини, дату посадки і збирання врожаю, період вегетації, метод
збирання врожаю, зберігання, відвантаження і т. ін., та самі
характеристики продукції, як от твердість/м’якість, рівень цукру чи
кислоти.

У низці країн, зокрема Франції, Швейцарії, Угорщині, для опису
відповідних характеристик чи якості продукції встановлені спеціальні
специфікації [44, 95].

Специфікація товару містить звичайно певні стандарти, вже визначені на
національному чи регіональному рівнях (наприклад, ЄС). При цьому товари
повинні відповідати не лише специфікації, але й певним горизонтальним
стандартам. Таким чином продукти можуть бути об’єктом подвійного
контролю. Причому, стосовно специфікацій звичайно встановлено правила,
що регулюють всі стадії технологічного процесу, стандарти якості,
пакування та маркування. Така специфікація, як правило, включає і
визначення меж географічного місця. Звичайно, підписується вона
установленим компетентним органом, який засвідчує, зокрема,
застосовуваний виробничий процес, технологію і/або переробку продукту.
Переважно такий орган сертифікації діє на підставі національних чи
регіональних стандартів, у яких викладено основні критерії для
відповідних продуктів.

Принципи специфікації товарів Правова охорона географічних зазначень, як
відповідно до законодавства ЄС, так і відповідно до законодавства
України, мають одним із основних принципів охорони принцип ненадання
охорони тим географічним зазначенням/вказівкам про походження, які стали
видовими назвами товарів. Однак, немає узгодженості між Україною та
Європейським Союзом з приводу того, які саме географічні зазначення є
видовими назвами товарів. Іншим основним принципом правової охорони
географічних зазначень відповідно до законодавства ЄС є принцип
специфікації товарів, щодо яких застосовується відповідне географічне
зазначення або вказівка про походження. Положення щодо специфікації є
детально розробленими. Українське законодавство не містить положень, які
б визначали критерії специфікації товарів, процедуру щодо перевірки
відповідності товарів вимогам специфікації.

А ось визначення певної якості товару в ряді країн може бути встановлена
на основі точного опису його або методу одержання. Зазвичай критерій
якості відноситься до сільськогосподарських товарів, продуктів
харчування, вин та спиртних напоїв.

Досить часто в разі визначення якості основна увага концентрується на
органолептичних аспектах продукту, однак при цьому бажано мати точне
визначення цих характеристик за допомогою вже визнаних і відповідно
встановлених критеріїв.

Вимоги щодо якості, особливих властивостей, інших характеристик товарів,
які позначаються географічним зазначенням, містяться лише у п. „г” ч. 4
ст. 7 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження
товарів». У пункті 2.2. Положення «Про Державний реєстр України назв
місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження
товарів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від
13.12.2001 р. № 798, вказується, що запис про реєстрацію географічного
зазначення має містити опис особливих властивостей, певних якостей,
інших характеристик, репутації товару та межі географічної місцевості,
де виробляється такий товар, з якою пов’язані ці особливі властивості,
якість, інші характеристики та репутація товару. Окрім вищезазначених
українське законодавство не містить положень щодо специфікації товарів.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року про
спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливостей
та інших характеристик товарів так і не було реалізовано. Слід
зазначити, що встановлення специфікації або навіть критеріїв
специфікації, які б підходили для усіх видів товарів, на нашу думку, є
неможливим. Тому закріплення специфікації або критеріїв специфікації
товарів не знайшло відображення в Законі України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів», як у єдиному правовому акті, положення
якого застосовуються для географічних зазначень усіх видів товарів.
Наділення спеціальних державних органів компетенцією встановлення у
підзаконних нормативних актах та контролю за дотриманням вимог
специфікації вищезазначеним Розпорядженням КМУ є цілком зрозумілим.
Однак, жоден із органів, перерахованих у Розпорядженні, досі не прийняв
такі акти.

Інший бік – репутація товарів — тісно пов’язана з історією, історичним
походженням його. Тому зазвичай в описі вказується на історичне
існування в районі відповідного товару і надбання ним репутації.
Наприклад, зазначається факт першого використання найменування, а якщо
можливо – перше описання його. Часто додаються відповідні бібліографічні
посилання на товар, включаючи згадування в літературі, що пов’язують
продукт із географічним місцем в історичні часи. За відсутності
письмових посилань даються відповідні засвідчення.

В Україні ж для підтвердження репутації товару заявник може надати такі
матеріали, як результати соціологічного дослідження, історичну довідку
тощо.

Потребує роз’яснення також питання стосовно критеріїв установлення
зв’язку між особливими властивостями, певними якостями, репутацією або
іншими характеристиками товару та природними умовами та /або людським
фактором указаного географічного місця виготовлення його.

У відповідному положенні Правил тільки зазначено, що наведені відомості
мають бути об’єктивно зумовлені, хоча критерії встановлення такої
об’єктивної зумовленості та способу встановлення вказаного зв’язку в
законодавстві не зафіксовано [45].

Законодавство ж зарубіжних країн вважає, що зв’язок має бути встановлено
між товаром, його специфічними якостями та характеристиками, з одного
боку, та його географічним походженням — з іншого.

Зв’язок між географічним походженням демонструє залежність між певним
географічним місцем і одним або декількома елементами відповідних
характеристик. При цьому має бути акцентовано на тому, що зазначений
фактор спричиняє саме таку характеристику, крім того, відповідні
географічні фактори та характеристики товарів мають бути чітко
визначені, тобто ідентифіковані.

Зрозуміло, що в коленому конкретному випадку критерії такого зв’язку
будуть індивідуальними. Однак зазначений зв’язок має базуватись на
об’єктивних, підтверджених факторах географічного виливу та
характеристиках товару.

У таких випадках, звичайно, застосовуються відповідні елементи опису
характеристик, якості, репутації товару чи специфікації, з одного боку,
та встановлені фактори географічного впливу, такі як клімат, грунт,
відповідний технологічний процес і т. ін. — з іншого.

Тобто, окрім опису відповідних характеристик товару необхідно
застосувати й опис географічних факторів. Стосовно продуктів
промисловості, часто такий зв’язок необхідно буде зазначати для різних
стадій виробництва.

В Україні, крім того, до матеріалів заявки необхідно додати висновок
спеціально уповноваженого органу про наявність відповідного зв’язку між
особливими властивостями, певною якістю чи репутацією товару та
географічним місцем його походження (Додаток Г).

Законом встановлено, що спеціальні органи, наділені повноваженнями щодо
визначення та контролю особливих властивостей, певних якостей чи інших
характеристик товарів, для позначення яких використовуються найменування
місця походження чи географічне зазначення походження, визначаються
Кабінетом Міністрів України.

У вже згаданому розпорядженні КМУ повноваження щодо визначення та
контролю особливих властивостей, певних якостей та інших характеристик
товарів покладено на Міністерство агропромислової політики, Міністерство
культури, Міністерство охорони здоров’я [60] (Додаток Б).

Проте ними й досі нічого не зроблено в цьому напрямку. Причина відома –
невизначеність в українському законодавстві щодо критеріїв та процедури,
за якими може бути встановлена особлива властивість, певна якість,
репутація чи інша характеристика відповідних товарів, та критеріїв, за
якими може встановлюватись зв’язок між певними характеристиками товарів
та їх географічним походженням.

Водночас очевидною є невідповідність покладених повноважень стосовно
галузевої належності відповідної продукції.

У зарубіжних країнах питання встановлення особливих характеристик
товарів, затвердження їх опису чи специфікацій, вставлення зв’язку між
певними характеристиками товарів та місцем їх географічного походження
покладено на відповідні компетентні органи.

Як уже зазначалось, законами Франції такі функції покладено на галузеві
міністерства — агропромислового комплексу, рибного господарства та
харчової продукції. Стосовно ж певної продукції відповідна процедура
проводиться Національним інститутом найменувань походження («National
Institute of Appellations of Origin» — INAO) [61, 247]. У складі
Інституту — три національні комітети, кожен з яких є компетентним для
певної групи продуктів. До них входять представники виробників, влади та
споживачів. Комітети дають свій висновок стосовно заявлених найменувань
походження. До їх компетенції відноситься як визначення географічних меж
виробництва, так і визнання запропонованого найменування походження.

В Угорщині для географічних зазначень сільськогосподарських продуктів та
продуктів харчування відповідний закон встановлює специфікації для таких
продуктів, де мають бути визначені їх характеристики [37, 398].

В Румунії компетенція засвідчення відповідних характеристик продукції,
географічних меж та зв’язку між характеристиками товарів та їх
географічним походженням покладена на галузеві міністерства. Аналогічні
положення містяться в законодавстві Словаччини [53, 954].

На наш погляд, досвід зарубіжних країн певною мірою можливий для
поширення в Україні.

Той факт, що в Україні не існує специфікації товарів, які позначаються
географічними зазначеннями, руйнує можливість отримання охорони для
українських зазначень на території Європейського Союзу. Адже, відповідно
до статті 12 правова охорона, передбачена Положенням № 2081/92, може
бути надана географічним зазначенням та вказівкам про походження для
сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, які походять із
третіх країн, при дотриманні наступних вимог:

1) наявність у законодавстві третьої країни специфікації продуктів, яка
б була аналогічною до встановленої у статті 4 Положення;

2) наявність експертної установи та положень щодо експертизи
відповідності продукту вимогам специфікації аналогічно до статті 10
Положення;

3) наявність правової охорони географічних зазначень та вказівок про
походження в країні їх походження, яка б була аналогічною до охорони, що
надається законодавством Європейського Союзу.

На нашу думку, для того, щоб привести законодавство України у сфері
охорони географічних зазначень у відповідність до законодавства
Європейського Союзу, починати слід з встановлення специфікації товарів,
щодо позначення яких використовуються українські географічні зазначення.
Ефективна нормативна база безумовно сприятиме забезпеченню прав на
географічні зазначення, спростить порядок використання географічних
зазначень, оскільки право на використання географічного зазначення
виникатиме без додаткової реєстрації прав на це, а лише з факту
реєстрації права на географічне зазначення. Враховуючи європейський
досвід та беручи до уваги, що значна частина норм, якими регулюються
відносини щодо комерційних позначень, є близькими за змістом, доцільно
прийняти єдиний Закон України “Про охорону прав на торговельні марки,
географічні зазначення та комерційні найменування”, в якому було б
враховано вищенаведені положення щодо географічних зазначень.

Компетенцію стосовно встановлення певних характеристик, якості,
репутації, визначення меж відповідного географічного місця та
встановлення зв’язку між відповідними характеристиками, якістю,
репутацією товарів та місцем їх географічного походження, можливо,
доцільно покласти на такі державні органи та приватні інститути як:

· відповідні галузеві міністерства, комітети;

· місцеві органи влади у відповідних випадках;

· об’єднання виробників певної продукції;

· експертні органи у певних випадках.

У будь-якому разі має застосовуватись диференційований підхід, який
залежатиме насамперед від особливостей товарів, які належить охороняти
тим чи іншим видом географічних зазначень.

Вбачається також доцільним встановити певні критерії, або стандарти, за
якими б визначались певні характеристики чи якість відповідних товарів.

Стосовно положень Закону, що визначають порядок проведення експертизи
заявлених позначень на предмет їх відповідності умовам надання правової
охорони, внаслідок чого здійснюється їх державна реєстрація та на
предмет надання права на їх використання, слід зауважити таке. У Законі
і для перевірки умов надання правової охорони назвам місця походження
товару та географічним зазначенням походження товару, і для перевірки
умов надання права на їх використання відповідним особам встановлено
загальний порядок. Проте очевидно, що порядок експертизи заявки на
реєстрацію та заявки на право використання стосовно певного об’єкта
інтелектуальної власності мають відрізнятись.

Експертиза заявки на право використання вже зареєстрованого об’єкта
матиме інший, спрощений порядок. Адже для зареєстрованих назв місця
походження та географічних зазначень походження товару вже має бути
встановлено зокрема таке:

· відповідна назва є назвою географічного місця, з якого даний товар
походить;

· у вказаному цією назвою географічному місці об’єктивно існують
характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і
людського фактора, що надають товару особливих властивостей, чи певних
якостей, репутації або інших характеристик порівняно з однорідними
товарами з інших географічних місць [52, 418].

Для визначення того, чи має заявник право на використання зареєстрованої
назви місця походження товару чи географічного зазначення походження
товару необхідно буде, окрім наявності у особи права на подання такої
заявки, перевірити лише таке.

По-перше, чи виконуються умови щодо товару, для якого просять надати
право на використання відповідного зазначення про географічне
походження. А саме, чи має такий товар відповідні властивості (якості,
репутацію, характеристики), що належним чином зумовлені характерними для
даного географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з
характерним для даного географічного місця людським фактором.

По-друге, чи здійснюється виробництво (видобування) і переробка
відповідного товару в межах зазначеного географічного місця.

Важливо те, що в ході експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого
зазначення походження товару здійснюється перевірка цього зазначення
стосовно видових назв, внесених до Переліку видових назв товарів [52,
421].

Якщо заявлені на реєстрацію назва місця походження товару або
географічне зазначення походження його міститься у Переліку видових назв
товарів, заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації. Однак
протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про
заявку будь-яка особа може подати заперечення проти реєстрації. У разі
відсутності заперечень або визнання їх необґрунтованими приймається
рішення про реєстрацію даного кваліфікованого зазначення походження
товару та/або права на використання зареєстрованого даного
кваліфікованого зазначення походження товару та повідомляє про це
заявника.

У противному разі ухвалюється рішення про відмову в реєстрації, про що
повідомляють заявника. Рішення про відмову в реєстрації публікується в
офіційному бюлетені.

Виникнення, здійснення та захист цивільних прав цивільне законодавство
пов’язує з перебігом певних періодів часу (строків), настанням
зазначених у договорі чи у законі дат (термінів), визначених подій тощо.
Таким чином, строки та терміни є юридичними фактами (подіями) або одним
з елементів юридичної сукупності.

Стаття 251 ЦК дає поняття строків та термінів у цивільному праві. За
цією статтею строк – це певний період у часі, зі спливом якого пов’язана
дія чи подія, яка має юридичне значення. Термін – це певний момент у
часі, з настанням якого пов’язана дія або подія, яка має юридичне
значення [69, 120].

Порівнюючи наведені визначення, можна помітити, що термін може існувати
як окрема категорія цивільного права, а може розглядатися як складова
частина строку (наприклад, як його кінцевий момент).

Згідно з ч. 3 ст. 251 ЦК строки і терміни поділяються на:

· законні – визначені актами цивільного законодавства (наприклад, ст.
1270 ЦК встановлює 6-місячний строк для прийняття спадщини);

· договірні – визначені правочином за бажанням сторони і на її розсуд;

· судові – визначені рішенням суду (наприклад, строк для опублікування
інформації про спростування відомостей, що принижують честь та гідність
фізичної особи) [70].

picscalex940100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d4
6430100000000000100f0a70000000001000000000300000000000000030000010000006
c0000000000000000000000350000006f00000000000000000000006e3b0000c41d00002
0454d46000001000003000010000000020000000000000000000000000000007f1200007
71a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f030058600400160000000
c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000000b0e00000
8070000520000007001000001000000a4ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100b0931100100000001497110094941100e4501b68149711000c941100100000007
c951100f89611008a4f1b68149711000c9411002000000080e088630c941100149711002
0000000ffffffff0c375a01fbe08863ffffffffffff0180ffff0180cfff0180ffffffff0
06f000000080000000800006903816301000000000000005802000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ff0200e1ffac004009000000000000009f010000000000004
30061006c0069006200720000000000f0005276d4941100334e8a63282e6764349811004
0941100d532826320000000010000007c9411007c9411000076806320000000a49411000
c375a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c000000000000025
4000000540000000000000000000000350000006f00000001000000e7298740a48e87400
000000057000000010000004c0000000400000000000000000000000a0e0000080700005
0000000200000003600000046000000280000001c0000004744494302000000fffffffff
fffffff0c0e0000090700000000000046000000140000000800000047444943030000002
50000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02d800af010
40000002e0118001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc0440002243616c696
2726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100000
40000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000
000320a0a0000000100040000000000ae01d800200006001c000000fb020200010000000
000bc02000000cc0102022253797374656d003f00003f3f3f3f3f3f3f3f3f3f080000000
1003f3f3f3f3f00040000002d010100040000002d010100030000000000

Рис.1. Поділ строків і термінів згідно з ч. 3 ст. 251 ЦКУ

Визначення строків та термінів відбувається відповідно до правил ст. 252
ЦК: строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями абогодинами
(наприклад, договір оренди укладений строком на 2 роки), термін
визначається календарною датою (наприклад, договір позики укладений
терміном до 10 січня 2003 р.) або вказівкою на подію, яка мас неминуче
настати (наприклад, договір позики укладений до закінчення жнив у
поточному році).

Для правильного визначення та ефективного використання строків важливе
значення має встановлення початку та закінчення їхнього перебігу.

Згідно зі ст. 253 ЦК перебіг строку починається з наступного дня після
відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний його
початок. Наприклад, якщо договір позики грошей укладений строком до 20
липня 2004 р., то прострочка виконання починається з 21 липня.

Визначення моменту закінчення строку залежать від одиниці часу, що
використовується для обчислення строку:

· строк, визначений роками, спливає у відповідні місяць та число
останнього року строку;

· строк, визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього
місяця строку. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на
такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній
день цього місяця. (До строку, що визначений півроком або кварталом
року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При
цьому відлік кварталів ведеться з початку року);

· строк, визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня
строку [70].

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий, або інший
неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення
певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день (ст. 254
ЦК). Наприклад, у разі, коли закінчення строку припадає на суботу,
вважається, що він закінчується у понеділок.

Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчи нена до
закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія мас бути вчинена в
установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими
правилами припиняються відповідні операції.

Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв’язку до закінчення
останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно (ст. 255
ЦК) [70]. При цьому важливо отримати документ, який посвідчує цю дію і
таким чином підтверджує ту обставину, що строк не пропущений.

Згідно з ч. 3 ст. 70 ЦПК вважається, що останній день строку триває до
24 години [72]. Отже, не вважається простроченням вчинення дії
(реалізації права, виконання обов’язку) до 24 години останнього дня.

Відповідно до ст.504 ЦК право інтелектуальної власності на географічне
зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і
охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару
(послуги), позначених цим зазначенням [70].

Строк чинності свідоцтва обмежений, як правило, 10 роками. Строк дії
свідоцтва продовжується Установою на наступні 10 років на підставі
заяви, поданої власником свідоцтва, протягом останнього року дії
свідоцтва, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого
органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці,
зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають
характеристикам, занесеним до Реєстру. За продовження строку дії
свідоцтва сплачується збір.

Заява власника свідоцтва щодо продовження строку його дії може бути
подана протягом шести місяців після закінчення строку дії свідоцтва, за
умови сплати за цей строк збору, збільшеного на 50 відсотків.

Але в законодавстві багатьох країн є правило, за яким володілець
свідоцтва може клопотати про подовження його чинності. Кількість разів
подовження строку чинності свідоцтва не обмежується. Проте чинність
свідоцтва може бути подовжена лише за умови, що володілець свідоцтва
перебуває у тому самому географічному об’єкті і виробляє товар із
зазначеними у свідоцтві властивостями. В законі мають бути встановлені
порядок та умови подовження чинності свідоцтва.

Строки та механізм сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на
зазначення походження товару, а також їх розміри зазначено Порядком
сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти
інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 2004 року №1716, (далі – Порядок).

Згідно з Порядком збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти
інтелектуальної власності, сплачуються на поточні рахунки закладу,
уповноваженого Міністерством освіти і науки України. Таким закладом для
проведення експертизи та інших дій, пов’язаних з правовою охороною на
зазначення походження товару визначено Державне підприємство
«Український інститут промислової власності» (Укрпатент).

Всі збори, пов’язані з охороною прав на зазначення походження товару,
які зазначені у Порядку, необхідно сплачувати на відповідний поточний
рахунок Укрпатенту.

Фізичні особи, що постійно проживає за межами України, та юридичні особи
з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори в іншій
нижчезазначеній валюті за офіційним курсом Національного банку.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог пункту 8 Порядку щодо
обліку коштів, розрахунковий документ на паперовому носії необхідно
додати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо у разі сплати
збору в іноземній валюті фізичною особою, що постійно проживає за межами
України, чи юридичною особою з місцезнаходженням за межами України. До
суми збору не включається вартість послуг, пов’язаних з його сплатою.

Державне мито за видачу свідоцтва України про реєстрацію права на
використання кваліфікованого зазначення походження товару сплачується: —
фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) в
Україні у розмірі 85 гривень на рахунок, що відкритий відповідно до коду
бюджетної класифікації 22090300 у територіальному органі Державного
казначейства.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону прав на зазначення
походження товарів”, свідоцтво про реєстрацію права на використання
кваліфікованого зазначення походження товару видається Установою
протягом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати
внесення до Реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на
використання раніше зареєстрованого цього кваліфікованого зазначення
походження товару за умови сплати державного мита в розмірі та порядку,
визначених законодавством.

Строк сплати державного мита продовжується, але не більше ніж на шість
місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та
сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин,
поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано
відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Підстави припинення правової охорони найменування місця походження
товару. Такими підставами можуть бути:

· визнання недійсною реєстрації зазначення походження товару за скаргою
будь-якої особи, якщо реєстрацію було здійснено з порушенням вимог
законодавства;

· зникнення характерних для даного географічного об’єкта умов і
неможливість виробництва товарів із зазначеними в Реєстрі властивостями,
а також визнання цього зазначення видовою назвою товару;

· дія реєстрації найменування місця походження товару на ім’я іноземної
юридичної чи фізичної особи, крім зазначених підстав, може припинитися
також у зв’язку з втратою права на дане найменування місця походження
товару в країні походження товару [56, 440].

Чинність реєстрації найменування місця походження товару має припинитися
з моменту публікації рішення Установи про це в бюлетені.

Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару може бути припинено:

· за рішенням суду про припинення права у зв’язку з втратою товаром
особливих властивостей або інших характеристик, зазначених у Реєстрі
стосовно даного зазначення походження товару;

· в разі анулювання реєстрації найменування місця походження товару;

· у зв’язку з ліквідацією юридичної особи або смерті фізичної особи –
володільця свідоцтва;

· на підставі заяви володільця свідоцтва, поданого до Установи про
відмову від права на використання цього зазначення;

· у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва[55, 334].

Зрозуміло, що в разі припинення чинності реєстрації зазначення
походження товару припиняється і чинність свідоцтва на право його
використання. Адже зникає підстава права на використання зазначення
походження товару.

Як бачимо, стаття 504 ЦК України закріплює принцип безстроковості дії
права інтелектуальної власності на географічне зазначення [70].
Аналогічна норма міститься в ст. 6 Закону України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів»[24]. У ній, зокрема, встановлено, що
правова охорона географічних зазначень, набута на підставі реєстрації
права інтелектуальної власності на них, є чинною з дати, наступної за
датою державної реєстрації цього права, і діє безстроково. Тому
обов’язком суб’єкта права інтелектуальної власності є забезпечення
відповідності якості, особливих властивостей та характеристик товару, що
виробляється, відомостям про цей товар, внесеним до відповідного
Державного реєстру. Вказаному обов’язку суб’єкту права інтелектуальної
власності кореспондує право спеціально уповноваженого органу здійснювати
контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших
характеристик, на підставі яких зареєстровано право інтелектуальної
власності на географічне зазначення. Відповідно суб’єкт права
інтелектуальної власності на географічне зазначення не може перешкоджати
такій контрольній діяльності. Відповідно до Закону України «Про охорону
прав на зазначення походження товарів» право інтелектуальної власності
на географічне зазначення може бути визнано недійсним або його чинність
може бути припинена. Визнання права інтелектуальної власності на
географічне зазначення недійсним здійснюється судом у разі
невідповідності географічного зазначення умовам надання правової
охорони, передбаченим зазначеним законом, а також якщо державна
реєстрація цього права була здійснена з порушенням вимог закону. Визнане
недійсним право інтелектуальної власності па географічне зазначення
вважається таким, що не набрало чинності. Право інтелектуальної
власності па географічне зазначення може бути припинено за рішенням суду
в разі втрати характерних для даного географічного місця умов і
можливостей виготовлення товару, що містяться у відповідному Державному
реєстрі. Порушення процесу в такому випадку відбувається за заявою
виробника товару, асоціації споживачів або іншої заінтересованої особи,
чиї права порушені.

3.2 Зміст права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Зміст права інтелектуальної власності становлять особисті немайнові
права та (або) майнові права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 418 ЦК
України)[70].

У результаті створення об’єктів права інтелектуальної власності суб’єкт
цього права набуває низку суб’єктивних прав як особистого немайнового,
так і майнового характеру. Законодавець використав існуючу у теорії
цивільного права класифікацію поділу прав інтелектуальної власності на
особисті немайнові та майнові.

Під особистими немайновими правами розуміють різновид цивільних прав,
які виникають із приводу нематеріальних благ, є невід’ємними від особи
та не мають економічного змісту (глава 15 ЦК України). Під майновими
правами розуміють суб’єктивні права, які пов’язані з використанням
об’єктів права інтелектуальної власності, а також із тими матеріальними
(майновими) вимогами, які виникають між учасниками правовідносин із
приводу використання об’єктів права інтелектуальної власності
(наприклад, право авторів та винахідників на винагороду).

Така класифікація прав, що становлять зміст права інтелектуальної
власності, незважаючи на деяку умовність, закладену в основі її
критеріїв, має значне практичне значення. Закон ґрунтується на тому, що
за загальним правилом особисті немайнові права можуть належати лише
безпосередньо творцеві об’єкта прана інтелектуальної власності. Вони є
невідчужуваними від особи творця та, як правило, не можуть передаватися
іншим особам. У той же час у інших осіб, перш за все спадкоємців,
виникає право па охорону немайнових прав померлого творця, які діють
безстроково.

Майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності можуть
переходити до інших осіб у спосіб, передбачений законом.

Слід зазначити, що ч. 2 ст. 418 ЦК України має загальний відсильний
характер. Це виявляється у тому, що законодавець у розкритті змісту
особистих немайнових прав та майнових прав відсилає до інших статей ЦК
України та інших законів, які містять норми щодо правової охорони
відповідних об’єктів права інтелектуальної власності [70].

Так, безпосередньо загальний зміст особистих немайнових прав
інтелектуальної власності розкривається у ст. 423 ЦК України, а майнових
прав інтелектуальної власності – у ст. 424 ЦК України. Зміст зазначених
прав щодо конкретних об’єктів права інтелектуальної власності
розкривається у відповідних главах ЦК України та спеціальному
законодавстві – законах України, які регулюють суспільні відносини щодо
правової охорони окремих об’єктів права інтелектуальної власності

Стаття 503 ЦК правами інтелектуальної власності на географічне
зазначення визначає:

· право на визнання позначення товару (послуги) географічним
зазначенням;

· право на використання географічного зазначення;

· право перешкоджати неправомірному використанню
географічногозазначення, в тому числі забороняти таке використання [70].

Відповідно до ч.2 ст. 503 ЦК права інтелектуальної власності на
географічне зазначення, що належать окремим суб’єктам права
інтелектуальної власності на географічне зазначення, встановлюються
законом.

Аналіз частини першої статті 503 ЦК України дає підстави зробити
висновок, що вона містить виключний перелік прав інтелектуальної
власності на географічне зазначення, не розкриваючи їх зміст. Більш
повна інформація щодо дій суб’єктів права інтелектуальної власності на
географічне зазначення, які розкривають зміст їх правомочностей,
міститься в Законі України «Про охорону прав на зазначення походження
товарів»[24].

Скажімо, право на визнання позначення товару географічним зазначенням
означає право особи звернутися до компетентного державного органу
(Держдепартамент) з заявою про визнання позначення товару географічним
зазначенням.

Факт державної реєстрації права інтелектуальної власності на позначення
товару як географічне зазначення слід розглядати як реалізацію права на
визнання позначення товару географічним зазначенням. Права, що
випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару
та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження
товару не обмежує прав інших осіб на реєстрацію їх прав на його
використання. Обсяг правової охорони, що надається реєстрацією права на
використання кваліфікованого зазначення походження товару, визначається
занесеними до Реєстру і зафіксованими у свідоцтві характеристиками
товару та межами географічного місця.

Власник свідоцтва має право:

а) використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження
товару;

б) вживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення
походження товару особами, які не мають на це права;

в) вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і
відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом
порядку.

Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням
походження товару попереджувальне маркування для інформації про те, що
це зазначення зареєстровано в Україні.

Власник свідоцтва не має права:

а) видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення
походження товару;

б) забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам
здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та
інших характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфіковане
зазначення походження товару та/або право на його використання.

Право на використання географічного зазначення, право інтелектуальної
власності на яке вже зареєстровано, означає:

а) нанесення його на товар або на етикетку;

б) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;

в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують
товар;

Право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення,
в тому числі забороняти таке використання, включає право суб’єкта права
інтелектуальної власності на географічне зазначення наносити поряд із
географічним зазначенням попереджувальне маркування для інформації про
те, що право інтелектуальної власності на це географічне зазначення
зареєстровано в Україні. Це право передбачає можливість також вживати
заходи щодо заборони неправомірного використання географічного
зазначення особами, які не мають на це права та вимагати від осіб, які
порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування
матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

Для попереджувального маркування назви місця походження товару
застосовується обведена овалом абревіатура (НМП). Замість цього
маркування або разом із ним може наноситися текст: “Зареєстрована в
Україні назва місця походження товару”.

Для попереджувального маркування географічного зазначення походження
товару застосовується обведена овалом абревіатура (ГЗП). Замість цього
маркування або разом із ним може наноситися текст: “Зареєстроване в
Україні географічне зазначення походження товару”.

Частина друга статі 503 ЦК України передбачає можливість встановлення
права інтелектуальної власності па географічне зазначення для окремих
суб’єктів у інший, ніж передбачений коментованою статтею ЦК України,
спосіб, тобто відповідно до закону. Водночас Закон України «Про охорону
прав па зазначення походження товарів» не містить норм щодо особливостей
набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення, які б
пов’язувалися з особливостями суб’єктів цього права. Можна припустити,
що законодавець мав на увазі ст. 10 цього закону, яка передбачає
особливості щодо вимог до заявки на реєстрацію права інтелектуальної
власності па зазначення походження товару в разі, якщо заявка на
реєстрацію цього права подається до Держдепартаменту особами, що
виробляють товар, для якого заявляється географічне зазначення. В цьому
випадку подана заявка вважається одночасно і заявкою на реєстрацію права
на використання цього географічного зазначення.

РОЗДІЛ 4

ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

4.1 Міжнародна практика охорони прав інтелектуальної власності на
географічне зазначення

Як уже зазначалося, у сфері охорони та захисту географічних зазначень на
міжнародному рівні існує чотири основні міжнародні угоди: Паризька
конвенція про охорону промислової власності 1883 року[50], Мадридська
угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману,
зазначень походження на товарах 1891 p.[41], Лісабонська угода про
охорону найменувань місця походження товарів та їх міжнародну реєстрацію
1958 р.[81] та Угода TRIPS 1994 року[62].

Паризька конвенція, Мадридська та Лісабонська угоди були прийняті у
рамках ВОІВ, Угода TRIPS — у рамках COT. Нині вони не втратили свою
актуальність, хоча з прийняттям Угоди TRIPS сфери їх застосування
змінилися. Як зазначає Людвіг Баеумер, характерною рисою для міжнародних
угод, прийнятих у рамках ВОІВ, є те, що охорона та захист зазначень
походження в них може бути двох видів [76, 12]. Перший становить охорона
від використання зазначень походження для товарів, що не походять з
географічної місцевості, на яку вказує зазначення, якщо таке
використання вводить в оману споживачів. До другого виду відноситься
охорона від використання зазначень походження для товарів, які не
походять з географічної місцевості, на яку вказує зазначення, незалежно
від того, чи вводить таке використання в оману споживачів[76, 14].

В Паризькій конвенції щодо охорони промислової власності 1883 р. у сфері
охорони зазначень походження важливу роль відіграють положення ст. ст.
1, 9 та 10. Стаття 10 Конвенції безпосередньо стосується охорони
зазначень походження[50]. Відповідно до неї:

«(70). Положення попередньої статті застосовуються у разі прямого або
непрямого використання неправдивих зазначень щодо походження товарів або
щодо справжньої особистості виробника, промисловця або торговця.

(Зацікавленою стороною, незалежно від того, являється нею фізична чи
юридична особа, визнається будь-який виробник, промисловець або
торговець, який займається виробництвом, виготовленням або збутом цього
товару, що знаходиться у місцевості, на яку неправдиво вказує зазначення
походження товару, або у районі, де знаходиться така місцевість, або у
неправдиво вказаній країні, або у країні, де використовується неправдиве
зазначення походження.»

Отже, ст. 10 містить посилання на ст. 9 Конвенції, якою забезпечується
охорона від використання неправдивих товарних знаків та фірмових
найменувань. Згідно з цією статтею:

«(1). Будь-який товар, який незаконно позначений товарним знаком або
фірмовим найменуванням, підлягає арешту при ввозі у ті країни Союзу, в
яких такий знак або фірмове найменування мають право на законну охорону.

(2). Таким самим чином арешт накладається в країні, де було здійснено
незаконне маркування, або у країнах, куди було ввезено товар.

(3). Арешт накладається у відповідності із внутрішнім законодавством
кожної країни на вимогу прокуратури, або будь-якого іншого компетентного
органу, або зацікавленої фізичної чи юридичної особи.

(4). Органи влади не зобов’язані накладати арешт у разі пропо зу товарів
транзитом.

(5). Якщо законодавство країни не передбачає накладення арешту при
ввозі, то арешт замінюється забороною ввозу або арештом усередині
країни.

(6). Якщо законодавством країни не передбачається ані накладення арешту,
ані заборона до ввозу, ані накладення арешту усередині країни, то до
відповідної зміни такого законодавства ці міри замінюються такими діями
та заходами, які законом даної країни забезпечують у подібних випадках
права її громадян»[50].

Отже, Паризька конвенція поширює основні положення охорони та захисту
від використання неправдивих товарних знаків та фірмових найменувань на
зазначення походження. Різниця між товарними знаками та фірмовими
найменуваннями, з одного боку, та зазначення ми походження, з іншого,
полягає лише у тому, що у разі зазначень походження коло зацікавлених
осіб є значно ширшим. Відповідно до ст. 10(2) будь-який виробник, який
бере участь у виготовленні, виробництві товарів, на які вказує
зазначення походження або найменування місця походження, має право
протистояти використанню неправдивого зазначення.

Мадридську угоду про присічення неправдивих або таких, що вводять в
оману зазначень походження на товарах, було прийнято v 1891 р. та
переглянуто у 1911, 1925, 1934 та 1958 роках. У 1967 р. було прийнято
Стокгольмський акт як доповнення до Мадридської угоди [29].

Мадридська угода не додає багато до положень Паризької концепції. Однак
у неї введено поняття «зазначення походження, що вводять в оману» на
відміну від Паризької конвенції, яка згадує лише «неправдиві зазначення
про походження». Відповідно до її положень охорона надається від
використання таких зазначень, а не лише неправдивих. У ній також є
спеціальне положення про регіональні найменування стосовно місця
походження винних продуктів.

Під зазначенням походження, яке вводить в оману, розуміється таке
зазначення, яке по суті є правдивим, але може ввести споживачів в оману.

Слід наголосити, що термін «зазначення походження, яке вводить в оману»
у тексті Паризької конвенції відсутній і на такі випадки незаконного
використання зазначень походження положення ст. 10 Конвенції не
поширюються. Хоча охорона від використання зазначень походження, що
вводять в оману, може базуватися на положеннях ст. 10 bis Конвенції
стосовно охорони від недоброякісної конкуренції[28].

У статті 4 Мадридської угоди згадуються найменування, що вказують на
місце походження винних продуктів. Відповідно до неї:

«Суди кожної країни мають право вирішувати, які найменування у якості
родових найменувань не підпадають під дію цієї Угоди; однак регіональні
найменування, що вказують на місце походження винних продуктів, не
охоплюються застереженням, що міститься в цій Статті.»

Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження та їх
міжнародну реєстрацію була прийнята у 1958 p., переглянута у 1967 та
змінена у 1979 році. Будь-яка країна, що є учасницею Паризької конвенції
про охорону промислової власності, може приєднатися до Лісабонської
угоди.

За Лісабонською угодою охорона та захист надається найменуванням місця
походження товарів — спеціальному виду зазначень походження[ ].
Визначення терміна «найменування місця походження» надається в ст. 2
Лісабонської угоди:

«2(1). У цій угоді під найменуванням місця походження розуміється
географічна назва країни, району або місцевості, які використовуються
для позначення виробу, що походить звідтіля, якість та властивості якого
визначаються виключно або суттєво географічним середовищем, яке включає
природний та людський фактори.

2(2). Країною походження є країна або район, або місцевість країни,
назва яких складає найменування місця походження виробу, яке створило
даному виробу його відомість»[88].

Відповідно до ст. 1(2) Угоди, щоб найменування місця походження набуло
відповідної охорони за Угодою та було зареєстровано у Міжнародному бюро
ВОІВ, воно повинно охоронятися в країні походження. Бюро не перевіряє,
чи охороняється найменування місця походження в країні свого походження,
однак той аргумент, що найменування не охороняється в країні походження,
може бути використаний як обґрунтування відмови в наданні охорони іншими
країнами-членами Лісабонської угоди. Лише після реєстрації найменування
місця походження воно набуває охорони в усіх країнах-членах Лісабонської
угоди. Отже, для надання охорони певному найменуванню місця походження
за Лісабонською угодою, має бути дотримано дві вимоги:

1) Найменування місця походження повинно охоронятися за положеннями
національного законодавства країни походження;

2) Найменування місця походження повинно бути зареєстровано в
Міжнародному реєстрі ВОІВ.

У ст. 3 Угоди деталізується поняття охорони, що надається за Угодою.
Відповідно до неї: «Охорона надається проти будь-якого привласнення або
імітації, навіть якщо наводиться зазначення справжнього місця походження
виробу, або якщо найменування використовується у перекладі, або разом з
такими виразами, як «тип», «рід», «фасон», «імітація» і тлі.»

У ст. 5 Угоди закріплена процедура реєстрації найменування місця
походження у Міжнародному бюро ВОІВ. Відповідно до неї реєстрація
здійснюється на вимогу компетентного державного органу країни, який діє
від імені фізичних чи юридичних осіб, де розташована місцевість, назва
якої є найменуванням місця походження. Відповідні фізичні та юридичні
особи повинні мати право використовувати його у відповідності з
національним законодавством країни[88].

Міжнародне бюро повинно проінформувати державні органи країни про
реєстрацію найменування місця походження та опублікувати про це
інформацію у відповідному бюлетені.

Угода з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (TRIPS). На
момент прийняття цієї Угоди не всі категорії інтелектуальної власності,
що регулюються нею, мали однаковий рівень доктринального чи правового
розвитку в країнах-учасницях її. Це стосувалося також географічних
зазначень. Однак нині, відповідно до положень Угоди TRIPS, до
географічних зазначень застосовуються такі самі загальні принципи, що й
до інших об’єктів інтелектуальної власності, особливо це торкається
мінімальних стандартів, національного режиму.

Єдиний текст Угоди було представлено на урядовій конференції у Брюсселі.
Ця пропозиція вперше містила положення щодо додаткової охорони
географічних зазначень, які позначають вина та спиртні напої. Така
додаткова охорона включала в себе:

· присічення використання географічних зазначень щодо вин та спиртних
напоїв, які не походять із місцевості, на яку вказують такі зазначення,
навіть якщо вказано справжнє місце походження продуктів, або географічне
зазначення використовується в перекладі або супроводжується такими
виразами як «вид, «тип», «імітація», «стиль» і т.п.

· зобов’язання щодо відмовлення у реєстрації товарного знака для вин,
який складається або містить географічне зазначення, що позначає вина,
які насправді не походять із певної місцевості [30].

Для полегшення охорони та захисту географічних зазначень передбачалося
встановлення міжнародної системи повідомлень та реєстрації географічних
зазначень, яким надається охорона у країнах-учасницях системи. Слід
зазначити, що така реєстрація передбачалася щодо усіх товарів, а не лише
щодо вин та спиртних напоїв.

Маттіус Геуз зазначає, що положення Угоди TRIPS щодо географічних
зазначень є наслідком дуже розумного компромісу, оскільки щодо них було
досить важко домовитися. Він поділяє ці положення на чотири групи:

1) Визначення географічного зазначення, відповідно до якого якість або
репутація або інші ознаки товару можуть бути достатньою підставою для
визнання найменування географічним зазначенням, якщо вони спричинені
впливом географічного середовища відповідної місцевості.

2) Положення, що визначають загальні стандарти охорони усіх географічних
зазначень. Такі положення стосуються охорони від такого використання,
яке вводить в оману споживачів та від використання, яке є актом
недоброякісної конкуренції відповідно до ст. 10 bis Паризької угоди.
Такими положеннями також забезпечується охорона в разі реєстрації
товарного знака, що включає географічне зазначення, що вводить в оману
споживачів.

3) Положення щодо додаткової охорони географічних зазначень, що
використовуються для позначення вин та спиртних напоїв.

4) Положення, що стосуються майбутніх переговорів щодо посилення охорони
географічних зазначень, або такі, що стосуються виключень щодо охорони,
які допускаються Угодою TRIPS [86, 41].

Відповідно до положень ст. 22.2 Угоди країни-учасниці її повинні
забезпечити правові засоби усім зацікавленим особам не дозволяти:

(а) Використання будь-яких засобів для позначення товару, що вказує або
викликає асоціацію, що цей товар походить із географічного району, який
відрізняється від справжнього місця походження, і що це вводить в оману
споживачів щодо географічного походження товару;

(б) Будь-яке використання, яке являє собою акт недоброякісноїконкуренції
відповідно до ст. 10 bis Паризької конвенції [83[], 44].

Згідно із ст. 22.3 Угоди, країна-член ex officio, якщо це дозволено її
законодавством, або па запит зацікавленої сторони відмовляє у реєстрації
чи визнає недійсною реєстрацію товарного знака, що включає в себе або
складається із географічного зазначення тих товарів, які не походять із
вказаної території, якщо використання зазначення у товарному знаку у
даній країні-учасниці Угоди може ввести в оману споживачів щодо
справжнього місця походження товару.

У ст. 22.4 Угоди зазначається, що охорона відповідно до п.п. 1, 2 та 3
ст. 22 Угоди здійснюється щодо географічного зазначення, яке хоч і є
фактично правдивим щодо території, району або місцевості, з якої
походить товар, проте дає неправдиву уяву споживачам про його походження
з іншої території.

В загальних рисах можна стверджувати, що законодавство України
відповідає вимогам Угоди ТРІПС, однак більш детальний аналіз виявляє
деякі неузгодженості та необхідність внесення змін до законодавства
України. Зокрема, доцільно зазначити, що українська система захисту прав
на об’єкти промислової власності не відповідає вимогам Угоди ТРІПС2.

Перш за все, слід зазначимо, що визначення географічного зазначення, яке
міститься у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення
походження товарів» не відповідає визначенню, яке міститься в ст. 22.1
Угоди ТРІПС. Так, визначення географічного зазначення в ст. 22.1 Угоди
ТРІПС є більш широким, ніж визначення, яке надається у ст. 1 Закону
України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»[48с.172].
Тому доцільно більш детально проаналізувати ступінь зазначеної
невідповідності.

Відповідно до ст. 24.5 Угоди ТРІПС встановлюється охорона товарних
знаків, які містять географічні зазначення, та які виникли раніше ніж
відповідне географічне зазначення набуло охорони у країні його
походження. Якщо права на товарний знак виникли законним шляхом до
вступу в силу положень Угоди ТРІПС на території відповідної країни або
якщо права на товарний знак виникли законним шляхом до того, як
відповідне географічне зазначення набуло правової охорони у країні свого
походження, то заходи щодо впровадження положень Угоди ТРІПС щодо
правової охорони географічних зазначень не повинні ущемляти права на
такий товарний знак. У той же час відповідно до ст. 14.7 Закону України
«Про охорону прав на зазначення походження товарів» реєстрація нового
географічного зазначення є підставою для анулювання реєстрації
зареєстрованого раніше товарного знака, який містить географічне
зазначення, якщо власник такого товарного знака не є особою, яка має
право на використання відповідного географічного зазначення.

Положення ст. 24.6 Угоди ТРІПС стосуються географічних зазначень одних
країн-учасниць ТРІПС, які стали родовими чи видовими назвами товарів в
інших країнах. Відповідно до цієї статті, не вимагається від
країни-учасниці ТРІПС надання охорони географічним зазначенням інших
країн, які стали родовими та видовими назвами певних товарів на її
території. Зазначимо, що в українському законодавстві існує принцип
ненадання охорони будь-яким географічним зазначенням, які стали родовими
чи видовими назвами товарів. Цей принцип зокрема закріплено у п. в ст.
8.1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Відповідно до ст. 24.8 Угоди ТРІПС використання особою свого ім’я або
ім’я свого попередника у торгівлі має бути заборонено, якщо таке
використання вводить споживачів в оману щодо місця походження товарів.
Слід зазначити, що в українському законодавстві щодо комерційних
найменувань не існує заборони на використання імен, якщо це не вводить в
оману споживачів щодо справжнього місця походження товарів. Тому таке
законодавство повинно бути узгоджено з положеннями ст. 24.6 Угоди
ТРІПС5.

Досить цікавим є практика охорони географічних зазначень в Європейському
Співтоваристві. Головну увагу привертає Регламент (ЕЭС №2081/92) “Про
охорону географічних зазначень і зазначень походження для
сільськогосподарських і харчових продуктів” (далі — Регламент).

Регламент вводить два терміни: “зазначення походження товару” та
“географічне зазначення” (стаття 2 (2)):

“Зазначення походження означає назву регіону, конкретного місця або у
виняткових випадках країни, що застосовується, для того щоб описати
сільськогосподарський або харчовий продукт: який походить з цього
регіону, конкретного місця або країни і якість або характеристики якого
головним чином або виключно зумовлені конкретним географічним
середовищем з властивим йому природними або людськими чинниками, і
виробництво, переробка і підготовка якого здійснюється в зазначеному
географічному місці”,

Географічне зазначення означає назву регіону, конкретного місця або у
виняткових випадках країни, що застосовується, для того щоб описати
сільськогосподарський або харчовий продукт: який походить з цього
регіону, конкретного місця або країни і який має особливу якість,
репутацію або інші характеристики, які можуть бути пов‘язані з цим
географічним походженням, і виробництво і / або переробка і /або
підготовка якого здійснюється в зазначеному географічному районі”.

Регламент поширює сферу дії охорони географічного зазначення за межі
того, що передбачає Угода ТРІПС: “Деякі традиційні географічні або
негеографічні назви, які позначають сільськогосподарський або харчовий
продукт, що походить з регіону або конкретного місця, й задовольняють
умови, зазначені в частині 2(а), слід також розглядати як позначення
походження” (стаття 2(3) Регламенту).

Регламент визначає, що деякі географічні зазначення можна розглядати як
зазначення походження, якщо сировина для відповідних продуктів надходить
з географічного регіону, якщо він є обмеженим, існують особливі умови
виробництва цієї сировини і існують контролюючі структури, що
забезпечують дотримання цих умов (стаття 2(4) Регламенту). Сировину
можна розглядати тільки як живих тварин, м‘ясо, молоко.

Для того, щоб бути визнаними на території ЄС, зазначення походження
мають бути визнані як такі на національному рівні (в країні походження)
або необхідно довести їх традиційний характер, репутацію і відомість
(стаття 2(6) Регламенту).

Регламент дає визначення “назві, яка стала загальновживаною”. Це назва
сільськогосподарського або харчового продукту, яка, хоча і пов‘язана з
конкретним місцем або регіоном, де цей продукт вироблявся або здобувався
спочатку, стала загальною назвою сільськогосподарського або харчового
продукту. Наводяться фактори, які слід брати до уваги при визначенні
загальновживаної назви для продукту (стаття 3(1) Регламенту). Особливо
наголошується, що назва не може бути зареєстрована як зазначення
походження товару або як географічне зазначення, якщо вона співпадає з
назвою сорту рослини або породи тварини і може ввести в оману щодо
дійсного походження продукту.

В статтях 4, 5, 6, 7 Регламенту встановлюються вимоги до заяви про
реєстрацію, процедура реєстрації і оскарження реєстрації зазначень
походження і географічних зазначень походження товару .

Що стосується конфлікту товарний знак — зазначення походження товару
(географічне зазначення), то товарний знак, що стосується того ж самого
типу продукту, який позначається зазначенням походження (географічним
позначенням), і може вводити в оману громадськість щодо дійсного місця
походження продукту, не може бути зареєстрований або має бути визнаний
недійсним, за умови, що заявка на цей товарний знак була подана після
дати публікації відомостей щодо реєстрації зазначення походження
(географічного зазначення) або до дати публікації, якщо така публікація
сталася перед реєстрацією товарного знака (стаття 14(1) Регламенту).
Можлива відмова в реєстрації зазначення походження (географічного
зазначення), якщо, зважаючи на високу репутацію і відомість товарного
знака, а також на тривалість часу його використання, така реєстрація
може ввести в оману споживача щодо дійсної ідентифікації продукту
(стаття 14(3) Регламенту). По суті Регламент передбачає співіснування
зареєстрованих добросовісно товарних знаків і зазначень походження
(географічних зазначень), що в подальшому може привести до ослаблення
товарного знака.

Важливими з точки зору вивчення міжнародної практики охорони
географічних зазначень цікаво дослідити роль національних відомств в
організації охорони географічних зазначень (на прикладі Франції),
сучасної ситуації в охороні географічних зазначень в Грузії, Білорусії,
Казахстані, Киргизстані, Російській Федерації, Республіці Молдова,
Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані.

Основним механізмом охорони географічних зазначень є національні
законодавства, двосторонні та багатосторонні (регіональні) угоди.
Необхідно зазначити, що, незважаючи на положення Угоди ТРІПС, яка не
вимагає обов‘язкової реєстрації географічних зазначень, все біліше
країн, приймають систему реєстрації географічних зазначень. Деякі країни
йдуть шляхом запровадження системи сертифікаційних знаків, реєстрації
колективних знаків (включаючи систему реєстрації сільськогосподарських
етикеток). Є країни, що здійснюють охорону географічних зазначень тільки
із застосуванням положень законодавства про недобросовісну конкуренцію.
Але всі країни мають у своїх законодавствах засоби захисту прав
власників географічних зазначень від такого їх використання, що вводить
в оману споживачів, або неправдивого їх використання. Здебільшого це
положення законів про недобросовісну конкуренція або законів про охорону
прав споживачів.

Франція запровадила охорону назв місця походження товарів ще на початку
сторіччя (Закон від 6 травня 1919 року). Охорона надається тільки
товарам, що походять з конкретного регіону і своїми специфічними
якостями зобов‘язані місцю свого походження, і за своєю суттю направлена
на охорону прав виробників. Створено спеціальне відомство (Institut
National des Appellations d‘Origine (INAO), у сферу діяльності якого
входить організація проведення експертизи назв місця походження товарів,
встановлення взаємозв‘язку між природними умовами, включаючи людський
фактор, конкретного географічного місця походження і властивостями,
якістю або іншими специфічними характеристиками продуктів, що походять з
цього географічного місця. Права на назву місця походження набуваються
шляхом подання відповідної заявки з описом властивостей, характеристик
продукту. Заявка розглядається спеціально створюваною в кожному окремому
випадку комісією експертів. В комісію експертів залучаються найбільш
відомі фахівці — представники промисловців, науковців, асоціацій
споживачів. Така експертиза може проходити досить довго — до семи років.
Після реєстрації назви місця походження товару власник або власники
мають підтверджувати щорічно визначені характеристики і якість продукту,
для якого зареєстровано назву місця походження. Необхідно зазначити, що
на мінеральні води назва місця походження не реєструється.

В Казахстані 26 липня 1999 року прийнято Закон “Про охорону географічних
зазначень”. Цивільним Кодексом Казахстану права інтелектуальної
власності визначень як виключне право. Тому і право на географічне
зазначення визначається як виключне. На думку доповідача Каудирова Т.Є —
директора Республіканського державного підприємства “Казахпатент”, такий
підхід сприяє більш серйозному ставленню до такого важливого, з точки
зору охорони національних інтересів об‘єкту, як географічне зазначення.
Відповідно до Закону охорона розповсюджується на зазначення походження
(найбільш широке поняття), географічне зазначення і назва місця
походження товарів. Підходи до визначення цих понять схожі з
визначеннями Угоди ТРІПС і Лісабонської угоди. До “Казахпатенту” подано
26 заявок, з яких зареєстровано п‘ять. В основному це назви вин і
виробів із кашми.

В Азербайджані поки не прийнято спеціального закону. Частіше всього
географічні зазначення входять як елементи в товарні знаки.

В Білорусі з 1 липня 1999 року введена охорона географічних зазначень.
Норма введена до Цивільного кодексу (ст.1024) але на практиці ще не
реалізується. На цей час йде розробка Закону “Про охорону географічних
зазначень”, прийняття якого планується в 2001 році.

Молдова 5 квітня 2001 року приєдналась до Лісабонської угоди. Діє Закон
“Про охорону товарних знаків і географічних зазначень”. Охорона
надається шляхом реєстрації назви місця походження товару. Органом, що
піклується про надання прав на назву місця походження товару, визначено
Державне агентство по охороні промислової власності. На цей час
зареєстровано за національною процедурою дві назви місця походження
(“Чумай” і “Романен”) і п‘ять за міжнародною процедурою. Між Молдовою і
Францією укладено угоду, відповідно до якої Молдова не буде
використовувати найменування “Коньяк” і “Шампанське”. На цей час в
Молдові замість назви товару “коньяк” використовують назву — “дівін”
(divin), а замість “Шампанське” — “вино ігристе” (vin brinant”). Уряд
Молдови прийняв постанову, в якій зазначено, що назва місця походження
відносно вин є надбанням держави і Уряд має здійснювати відповідний
контроль за такими назвами.

В Російській Федерації в межах Закону “Про товарні знаки, знаки для
послуг і найменування місця походження товарів” визначено процедуру
реєстрації назв місця походження товару. Вся процедура здійснюється у
Федеральному інституті промислової власності (ФІПС). Відповідно до
розділу 1 зазначеного Закону не можуть бути зареєстровані позначення в
якості товарних знаків, що вказують на місце виготовлення або місце
збування товарів. Такі позначення можуть бути включені до товарного
знаку як елементи, що не охороняються, за умови, що вони не займають
домінуючого положення в зображенні знака. Не можуть бути зареєстровані і
навіть включені до товарного знаку як елементи, що не охороняються,
географічні зазначення, що є неправдивими або, такими, що можуть ввести
в оману споживача, відносно справжнього місця походження товару.
Наприклад, стилізовані зображення храму Василя Блаженного, що є символом
Москви, або Софії Київської, не можуть бути зареєстровані на ім‘я
заявника із Санкт-Петербургу. В проекті Федерального закону про внесення
змін і доповнень до Закону Російської Федерації “Про товарні знаки,
знаки для послуг і найменування місця походження товарів” пропонується
уточнення до визначення “найменування місця походження товар”.
Відповідно до цього уточнення “найменування місця походження товару” має
бути відома. Наприклад, назви “Гжель”, “Хохлома”, “Вологодское масло” є
відомими “вжитими”. Їх відомість — результат високої репутації виробів,
для яких традиційно використовується таке позначення. Аналіз практики
застосування чинного законодавства Російської Федерації з охорони прав
на географічні зазначення, дозволив запропонувати ще декілька змін,
направлених на його удосконалення. Так, практика показала, що особливі
властивості товару, що виготовляється особою, яка подає заявку на
надання права на використання вже зареєстрованого найменування місця
походження товару, не завжди співпадають з особливими властивостями
товару, що виготовляється особою, яка зареєструвала це найменування.
Зважаючи на такий висновок, було запропоновано передбачити можливість
надання права на використання зареєстрованим найменуванням місця
походження особі, яка виробляє товар, якщо “основні властивості цього
товару є такими ж , як і властивості, зазначені при реєстрації
найменування”.

4.2 Особливості захисту прав інтелектуальної власності на географічне
зазначення в Україні

Не всі однорідні товари, що пропонуються на світових ринках та
внутрішньому ринку України різними товаровиробниками, є однаковими за
якістю та певними специфічними властивостями. Для деяких товарів їх
споживчі властивості зумовлюються майже повністю природними умовами
певного географічного місця з якого вони походять. З цієї точки зору
унікальність таких товарів має бути відома споживачу і регулюватися
відповідними правовими нормами.

До специфічних товарів, якість та споживчі властивості яких значним
чином залежать від місця походження, слід віднести наступні: мінеральні
води, що зумовлено особливостями мінерального складу ґрунтів,
геологічними пластами землі, крізь які вода фільтрується і набуває свої
унікальні властивості; вино, смакові, ароматичні якості якого можуть
виникати в основному завдяки унікальним властивостям винного матеріалу,
який росте на певних ґрунтах конкретного географічного регіону з
конкретними кліматичними умовами і ніде більше.

В Україні до прийняття спеціального Закону „Про охорону прав на
зазначення про походження товару” здійснювалася тільки шляхом заборони
використання оманливих чи таких, що можуть ввести в оману, позначень,
які вказували на географічне місце, з якого походить товар.

На відміну від європейського законодавства, в Україні охорона
географічних зазначень здійснюється на загальних підставах. Усі
положення Закону України «Про охорону прав на зазначення походження
товарів» можуть бути застосовані щодо охорони таких географічних
зазначень. Ніяких винятків або привілеїв українське законодавство щодо
таких зазначень не містить. Усе законодавство Європейського Союзу щодо
охорони географічних зазначень базується на специфікації товарів, які
позначаються такими географічними зазначеннями. Законодавство ЄС у цій
сфері за основну мету, скоріше, має захист споживачів від недоброякісної
продукції ніж збереження географічних зазначень як таких. Тому
специфікація товарів грає таку важливу роль і повинна бути детально
розроблена та встановлена у нормативних актах третіх країн для того, щоб
їх географічним зазначенням надавалася охорона в Європейському Союзі.

Той факт, що в Україні не існує специфікації товарів, які позначаються
географічними зазначеннями, руйнує можливість отримання охорони для
українських зазначень на території Європейського Союзу. Адже, відповідно
до статті 12 правова охорона, передбачена Положенням № 2081/92, може
бути надана географічним зазначенням та вказівкам про походження для
сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, які походять із
третіх країн, при дотриманні наступних вимог:

1) наявність у законодавстві третьої країни специфікації продуктів, яка
б була аналогічною до встановленої у статті 4 Положення;

2) наявність експертної установи та положень щодо експертизи
відповідності продукту вимогам специфікації аналогічно до статті 10
Положення;

3) наявність правової охорони географічних зазначень та вказівок про
походження в країні їх походження, яка б була аналогічною до охорони, що
надається законодавством Європейського Союзу.

На нашу думку, для того, щоб привести законодавство України у сфері
охорони географічних зазначень у відповідність до законодавства
Європейського Союзу, починати слід з встановлення специфікації товарів,
щодо позначення яких використовуються українські географічні зазначення.
Ефективна нормативна база безумовно сприятиме забезпеченню прав на
географічні зазначення, спростить порядок використання географічних
зазначень, оскільки право на використання географічного зазначення
виникатиме без додаткової реєстрації прав на це, а лише з факту
реєстрації права на географічне зазначення. Враховуючи європейський
досвід та беручи до уваги, що значна частина норм, якими регулюються
відносини щодо комерційних позначень, є близькими за змістом, доцільно
прийняти єдиний Закон України “Про охорону прав на торговельні марки,
географічні зазначення та комерційні найменування”, в якому було б
враховано вищенаведені положення щодо географічних зазначень

Назва місця походження товару і географічного зазначення походження
товару згідно з Законом України „Про охорону прав на зазначення про
походження товару” охороняється на підставі реєстрації, яка діє
безстроково від дати реєстрації.

Першою заявкою, поданою на реєстрацію назви місця походження товару і
реєстрацію права на його використання, була заявка щодо мінеральної води
„Трускавецька природна” з датою подання 13.02.2002 р.

За період з 2004р. по 2008р. всього надійшло 13 заявок на реєстрацію
зазначень походження і прав на їх використання (табл. 2).

Таблиця .

Надходження заявок на об’єкти промислової власності 2004-2008рр.[106]

Об’єкт промислової власностіКількість поданих
заявок20042005200620072008Винаходи57785592593061635697Корисні
моделі52327286817188709600Промислові зразки18622010223621472285Знаки для
товарів і послуг2026324399299963326633081за національною
процедурою1396016366208132374622371за Мадридською
угодою630380339183952010710Топографії ІМС22-9-Кваліфікованi зазначення

походження
товарів12262picscalex85010009000003d81600000a008c0e000000008c0e000026060
f000e1d574d464301000000000001001e550000000001000000ec1c000000000000ec1c0
000010000006c00000005000000050000007f0100000601000000000000000000007c2f0
0009820000020454d4600000100ec1c00007e01000005000000000000000000000000000
000000400000003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90
300460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000
0006000000060000000460000005c00000050000000454d462b224004000c00000000000
0001e4009000c00000000000000244001000c00000000000000304002001000000004000
0000000803f214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000
00000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000
000020000002100000008000000220000000c000000ffffffff210000000800000022000
0000c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000019000
0000c000000ffffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d00000030000
0000c0000000f000080260000001c0000000100000000000000000000000000000000000
000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000
000250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000
080220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000
000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000fffff
f00180000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000
080220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000
000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000fffff
f00180000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000
080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000200000025000
0000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000
000180000000000000000000000850100000b010000520000007001000003000000f3fff
fff00000000000000000000000090010000000000cc00000012540069006d00650073002
0004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000200052006f006d0061006e00000064760
0080000000000000000000000000000000000000000000000000c0000000000000068dd1
300da9a00308c90c500ecdd130020000000289f0030ecdd13008c90c500200000004edb0
030ecdd13008c90c50010000000dcde1300e4df13006adc00306cdf130001000000b18bd
3770000d9770f01000044dc130074b2d37750b2d377470000006cdf13000000000080000
000010000000000000014dc130068dc1300c4de13009404d677000000000000000000000
0000b63003089a4013000000000000000008a0000000000000098070a160000000000000
00098070a16a607016b8c90c500f3ffffff000000006476000800000000250000000c000
00003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000
0000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000
000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000fffff
f00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000850100000b010
000250000000c00000008000080280000000c00000001000000270000001800000001000
00000000000ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000c00000002000
000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000
000120000000c000000020000002b0000001800000005000000050000008001000007010
000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000
080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000
0000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c0000000000000018000
0000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000850100000b01000025000
0000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000
0000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000
00001000000250000000c00000008000080190000000c00000000000000180000000c000
000ffffff001e00000018000000050000000500000080010000060100002700000018000
00002000000000000008080800000000000250000000c00000002000000280000000c000
00001000000250000000c00000008000080180000000c00000080808000190000000c000
000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000
0001f000000a600000075010000ba000000050000001f00ba003a00a6007501a6005a01b
a001f00ba0027000000180000000100000000000000c0c0c00000000000250000000c000
00001000000280000000c00000002000000180000000c000000c0c0c000190000000c000
0000000000056000000300000001f0000001c0000003a000000ba000000050000001f00b
a001f0030003a001c003a00a6001f00ba0056000000300000003a0000001c00000075010
000a6000000050000003a00a6003a001c0075011c007501a6003a00a6001d00000018000
00073000000eb0000001101000002010000260000001c000000020000000000000000000
0000000000000000000250000000c000000020000001b000000100000001f000000ba000
000190000000c000000ffffff0036000000100000003a000000a60000003600000010000
00075010000a60000001b000000100000001f000000a300000036000000100000003a000
0008f0000003600000010000000750100008f0000001b000000100000001f0000008c000
00036000000100000003a00000078000000360000001000000075010000780000001b000
000100000001f0000007500000036000000100000003a000000610000003600000010000
00075010000610000001b000000100000001f0000005e00000036000000100000003a000
0004a0000003600000010000000750100004a0000001b000000100000001f00000047000
00036000000100000003a00000033000000360000001000000075010000330000001b000
000100000001f0000003000000036000000100000003a0000001c0000003600000010000
000750100001c000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000
0000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000
00003000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000
000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e00000018000000050000000500000080010
00006010000250000000c00000005000080280000000c00000001000000180000000c000
00000000000190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000
0000200000056000000300000001f000000a600000075010000ba000000050000007501a
6005a01ba001f00ba003a00a6007501a600260000001c000000010000000000000001000
0000000000080808000250000000c00000001000000280000000c000000020000001d000
0001800000073000000eb000000110100000201000056000000300000001f0000001c000
0003a000000ba000000050000001f00ba001f0030003a001c003a00a6001f00ba0056000
000300000003a0000001c00000075010000a6000000050000003a00a6003a001c0075011
c007501a6003a00a600250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000
0000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000
00003000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000
00000000000180000000c000000000000001e00000018000000050000000500000080010
00006010000260000001c000000020000000000000001000000000000000000000025000
0000c00000002000000280000000c0000000100000027000000180000000100000000000
0007373bf0000000000250000000c00000001000000180000000c0000007373bf0019000
0000c0000007373bf00140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000
00030000000270000007e000000800000009d0000000500000027009d003100950080007
e007600860027009d00270000001800000004000000000000007373bf000000000025000
0000c00000004000000280000000c000000010000005600000030000000760000007e000
000cf00000086000000050000007600860080007e00cf007e00c50086007600860027000
0001800000001000000000000007373bf0000000000250000000c0000000100000028000
0000c00000004000000560000003000000014010000220000006d0100008600000005000
00014012a001e0122006d017e006301860014012a0027000000180000000400000000000
0004d4d800000000000250000000c00000004000000280000000c0000000100000018000
0000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d80005600000030000000630100007e000
0006d010000b400000005000000630186006d017e006d01ac006301b4006301860025000
0000c00000008000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000
0009999ff0000000000250000000c00000002000000280000000c0000000400000018000
0000c0000009999ff00190000000c000000ffffff00560000003c000000270000002a000
00063010000b4000000080000002700b40027009d0076008600c500860014012a0063018
6006301b4002700b400260000001c0000000400000000000000010000000000000000000
000250000000c000000040000001b0000001000000027000000b40000003600000010000
000270000009d000000360000001000000076000000860000003600000010000000c5000
000860000003600000010000000140100002a00000036000000100000006301000086000
000360000001000000063010000b4000000250000000c00000004000080280000000c000
00002000000250000000c00000007000080280000000c00000004000000260000001c000
0000400000000000000000000000000000000000000250000000c000000040000001b000
000100000001f000000ba00000036000000100000001f000000300000001b00000010000
0001f000000ba00000036000000100000001c000000ba0000001b000000100000001f000
000a300000036000000100000001c000000a30000001b000000100000001f0000008c000
00036000000100000001c0000008c0000001b000000100000001f0000007500000036000
000100000001c000000750000001b000000100000001f0000005e0000003600000010000
0001c0000005e0000001b000000100000001f0000004700000036000000100000001c000
000470000001b000000100000001f0000003000000036000000100000001c00000030000
000180000000c00000000000000120000000c00000001000000540000005400000014000
000b300000019000000c1000000010000000000fa410000fa4114000000b300000001000
0004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000030006e6406000
0005400000054000000140000009c00000019000000aa000000010000000000fa410000f
a41140000009c000000010000004c000000000000000000000000000000fffffffffffff
fff5000000031000d0a06000000540000005400000014000000850000001900000093000
000010000000000fa410000fa411400000085000000010000004c0000000000000000000
00000000000ffffffffffffffff5000000032000d0a06000000540000005400000014000
0006e000000190000007c000000010000000000fa410000fa41140000006e00000001000
0004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003300202006000
000540000005400000014000000570000001900000065000000010000000000fa410000f
a411400000057000000010000004c000000000000000000000000000000fffffffffffff
fff5000000034006f720600000054000000540000001400000040000000190000004e000
000010000000000fa410000fa411400000040000000010000004c0000000000000000000
00000000000ffffffffffffffff500000003500657206000000540000005400000014000
000290000001900000037000000010000000000fa410000fa41140000002900000001000
0004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000036006f7206000
0001b000000100000001f000000ba000000120000000c000000020000003600000010000
0005a010000ba0000001b000000100000001f000000ba00000036000000100000001f000
000bd0000001b000000100000006d000000ba00000036000000100000006d000000bd000
0001b00000010000000bc000000ba0000003600000010000000bc000000bd0000001b000
000100000000b010000ba00000036000000100000000b010000bd0000001b00000010000
0005a010000ba00000036000000100000005a010000bd000000120000000c00000001000
000540000006400000013000000c10000002a000000cf000000010000000000fa410000f
a4113000000c1000000040000004c000000000000000000000000000000fffffffffffff
fff540000003200300030003400060000000600000006000000060000005400000064000
00061000000c100000078000000cf000000010000000000fa410000fa4161000000c1000
000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003
00030003500060000000600000006000000060000005400000064000000b0000000c1000
000c7000000cf000000010000000000fa410000fa41b0000000c1000000040000004c000
000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000320030003000360006000
0000600000006000000060000005400000064000000ff000000c100000016010000cf000
000010000000000fa410000fa41ff000000c1000000040000004c0000000000000000000
00000000000ffffffffffffffff540000003200300030003700060000000600000006000
0000600000054000000640000004e010000c100000065010000cf000000010000000000f
a410000fa414e010000c1000000040000004c000000000000000000000000000000fffff
fffffffffff5400000032003000300038000600000006000000060000000600000025000
0000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000
00008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000
000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000085010
0000b010000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000
000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000
000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000
00000000000850100000b01000027000000180000000200000000000000ffffff0000000
000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000
000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000073000
000eb0000001001000002010000250000000c00000007000080250000000c00000000000
080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000
0000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000400000019000
0000c00000000000000180000000c000000ffffff001e0000001800000074000000ec000
0001001000001010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000
0000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000
00003000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000c000
00000000000180000000c000000ffffff001e0000001800000074000000ec00000010010
00001010000260000001c000000010000000000000001000000000000000000000025000
0000c00000001000000280000000c0000000400000027000000180000000400000000000
0009999ff0000000000250000000c00000004000000280000000c0000000200000018000
0000c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000
0000c000000020000002b0000001800000078000000f30000007f000000fa00000018000
0000c00000000000000120000000c0000000100000054000000dc00000083000000ef000
0000a010000fd000000010000000000fa410000fa4183000000ef000000180000004c000
000000000000000000000000000ffffffffffffffff7c0000001a0456043b044c043a045
604410442044c0420003f043e04340430043d04380445042000370430044f0432043e043
a04080000000300000006000000060000000600000003000000060000000500000006000
000030000000700000007000000060000000600000007000000070000000500000003000
000050000000600000006000000060000000700000006000000250000000c00000007000
080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000fffff
fff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000400000025000
0000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000
0001800000074000000ec0000001001000001010000250000000c0000000700008025000
0000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000
00008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c000
00001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000
0000000000000000000850100000b010000250000000c00000007000080250000000c000
00000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000
000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000001000
000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000
00000000000850100000b010000250000000c00000004000080280000000c00000004000
000250000000c00000007000080280000000c00000001000000250000000c0000000d000
080220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000ffffff0018000
0000c000000000000001e000000180000000000000000000000850100000b01000022000
0000c000000ffffffff09000000100000007c2f000098200000210000000800000019000
0000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a000
0001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000ffffff0018000
0000c00000000000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff0025000
0000c00000004000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff46000
0003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000008000000
0800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000
000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000
0000b0200000000050000000c02ed00580105000000090200000000050000000102fffff
f000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001
e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000
400000004010d0008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000f
c020000ffffff000000040000002d01010008000000fa020000000000000000000004000
0002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff0
30000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604ed005801000000001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc0
000001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000
40000002d010400040000002d010200040000002d0103001c000000fb020e00060000000
000bc02000000cc0102022253797374656d003f00003f3f3f3f3f3f3f3f3f3f080000000
1003f3f3f3f3f00040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604ed0058010000000008000000fa02050000000000f
fffff00040000002d01060004000000f001000007000000fc020000ffffff00000004000
0002d01000004000000f0010100050000000902ffffff000500000001020000000004000
00004010d000400000002010200070000001b04ea00550104000400040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902fffff
f00040000002c010000070000001604ed00580100000000040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902ffffff0004000
0002c010000070000001604e80054010400040007000000fc02000080808000000004000
0002d01010004000000f0010000040000002d01060005000000090280808000050000000
102ffffff000400000004010d0004000000020102000e000000240305001b00a50033009
3004a0193003201a5001b00a50007000000fc020000c0c0c0000000040000002d0100000
4000000f0010100050000000902c0c0c000050000000102000000000e000000240305001
b00a5001b002b0033001900330093001b00a5000e0000002403050033009300330019004
a0119004a01930033009300040000002c010000070000001604e80054010400040007000
0001504e500f200d000660008000000fa0200000000000000000000040000002d0101000
50000001402a5001b00050000000102ffffff00050000001302930033000500000013029
3004a0105000000140290001b000500000013027f0033000500000013027f004a0105000
00014027c001b000500000013026a0033000500000013026a004a0105000000140268001
b000500000013025600330005000000130256004a0105000000140253001b00050000001
3024200330005000000130242004a010500000014023f001b000500000013022d0033000
500000013022d004a010500000014022b001b00050000001302190033000500000013021
9004a01040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102f
fffff00050000000902c0c0c000040000002c010000070000001604e8005401040004000
7000000fc020100000000000000040000002d01070004000000f00100000500000009020
0000000050000000102000000000400000004010d0004000000020102000e00000024030
5004a0193003201a5001b00a500330093004a01930008000000fa0200000100000080808
000040000002d01000004000000f0010100040000002c010000070000001604e80054010
4000400070000001504e500f200d00066000e000000240305001b00a5001b002b0033001
900330093001b00a5000e0000002403050033009300330019004a0119004a01930033009
300040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010700040000002d01000005000000010200000
00005000000090200000000040000002c010000070000001604e80054010400040008000
000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f001000007000000fc020
0007373bf000000040000002d0100000500000009027373bf000500000001027373bf000
400000004010d0004000000020102000e0000002403050023008b002b008400710070006
800770023008b0007000000fc0200007373bf000000040000002d01080004000000f0010
0000e000000240305006800770071007000b7007000ae0077006800770007000000fc020
0007373bf000000040000002d01000004000000f00108000e00000024030500f4002500f
d001e00430170003a017700f400250007000000fc0200004d4d80000000040000002d010
80004000000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00000024030
5003a01770043017000430198003a01a0003a017700040000002d01060004000000f0010
10007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f0010800050000000
9029999ff00050000000102ffffff0014000000240308002300a00023008b0068007700a
e007700f40025003a0177003a01a0002300a00008000000fa02000001000000000000000
40000002d010100050000001402a00023000500000013028b00230005000000130277006
8000500000013027700ae000500000013022500f40005000000130277003a01050000001
302a0003a0107000000fc020000000000000000040000002d01080004000000f00100000
40000002d01020004000000f001010008000000fa0200000000000000000000040000002
d010000050000001402a5001b000500000013022b001b00050000001402a5001b0005000
0001302a500190005000000140290001b00050000001302900019000500000014027c001
b000500000013027c00190005000000140268001b0005000000130268001900050000001
40253001b00050000001302530019000500000014023f001b000500000013023f0019000
500000014022b001b000500000013022b001900050000000902000000000400000002010
10009000000320a9f001200010000003000050009000000320a8a0012000100000031000
50009000000320a76001200010000003200050009000000320a620012000100000033000
50009000000320a4d001200010000003400050009000000320a390012000100000035000
50009000000320a240012000100000036000500050000001402a5001b000400000002010
200050000001302a5003201050000001402a5001b00050000001302a8001b00050000001
402a5006000050000001302a8006000050000001402a500a600050000001302a800a6000
50000001402a500ec00050000001302a800ec00050000001402a5003201050000001302a
800320104000000020101000d000000320aab00110004000000323030340500050006000
5000d000000320aab005600040000003230303505000500060005000d000000320aab009
c00040000003230303605000500060005000d000000320aab00e20004000000323030370
5000500060005000d000000320aab0028010400000032303038050005000600050004000
0002d010200040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604ed00580100000000040000002d010200040000002d010500040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010000050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604ed0058010000000007000000fc020
000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff00050000000102000000000
400000004010d000400000002010200070000001b04e600f200d0006600040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902f
fffff00040000002c010000070000001604e400f100d1006700040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002c010000070000001604e400f100d100670008000000fa0200000100000000000
000040000002d01090004000000f001000007000000fc0200009999ff000000040000002
d01000004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff00040000000
4010d000400000002010200070000001b04df007100d7006a00050000000902000000000
4000000020101002b000000320ad400740018000000cab3ebfceab3f1f2fc20efeee4e0e
de8f520e7e0ffe2eeea07000300050005000600020006000400050003000600060006000
5000600060005000200050005000500060006000500040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010000040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604e400f100d1006700040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0100000
40000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604ed00580100000000040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002
d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604ed00580100000000040000002d01080004000000f0010000040000002d01020004000
000f0010900040000002d010500040000002701ffff030000001e00050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed0058010000000004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000500000009020
0000000050000000102ffffff00040000002d010800040000002d010500040000002701f
fff030000000000

Рис 1. Динаміка надходження заявок на кваліфікованi зазначення
походження товарів за 2004-2008рр.

В 2008р. до Держдепартаменту надійшло понад 50 тис. заявок на об’єкти
промислової власності (табл.2), з них всього 2 заявки – на кваліфікованi
зазначення походження товарів (рис1.), проте в 2009р. надійшло вже 7
заявок на реєстрацію зазначень походження і прав на їх використання
(рис.2) (Додаток Д).

picscalex9101000900000378e300000a001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010020c8000000000a00000000200000d0110100d0310100010000006
c00000005000000050000007f0100000601000000000000000000007c2f0000982000002
0454d4600000100d0310100d90c000005000000000000000000000000000000000400000
003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000850100000b010000520000007001000003000000f3ffffff000000000
00000000000000090010000000000cc00000012540069006d006500730020004e0065007
700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001e000000000000000000000000000002b0000000
001000000000000720000000100000008e9130054c5f70608d81f073092853088e913006
a200830e8c4f706200000007f000000802000000100000000000000ccea1300000000001
a98644788e91300000000000000000000000000f0e81300771f08304b000000000000006
900000012000000000000002a0000000b00000084e9130018c2f706d8e91300da9a00308
4e9130038d21f0718c2f70600000000ccea1300d8e913000000023086e91300ceea13000
00000000f00000018c2f706ca6202300f00540069006d006500730020004e00650077002
00052006f006d0061006e00000000006476000800000000250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000008
50100000b010000250000000c00000008000080280000000c00000001000000270000001
80000000100000000000000ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000
c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000005000000050000008
001000007010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000850100000
b010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e00000018000000050000000500000080010000060100002
70000001800000002000000000000008080800000000000250000000c000000020000002
80000000c00000001000000250000000c00000008000080180000000c000000808080001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
60000003000000021000000ce000000fb000000e1000000050000002100e1003800ce00f
b00ce00e400e1002100e10027000000180000000100000000000000c0c0c000000000002
50000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000c0c0c0001
90000000c000000000000005600000030000000210000000f00000038000000e10000000
50000002100e1002100220038000f003800ce002100e1005600000030000000380000000
f000000fb000000ce000000050000003800ce0038000f00fb000f00fb00ce003800ce001
d000000180000000b010000700000007c0100009a000000260000001c000000020000000
0000000000000000000000000000000250000000c000000020000001b000000100000002
1000000e1000000190000000c000000ffffff00360000001000000038000000ce0000003
600000010000000fb000000ce0000001b0000001000000021000000c5000000360000001
000000038000000b30000003600000010000000fb000000b30000001b000000100000002
1000000aa000000360000001000000038000000980000003600000010000000fb0000009
80000001b00000010000000210000008f0000003600000010000000380000007d0000003
600000010000000fb0000007d0000001b000000100000002100000073000000360000001
000000038000000610000003600000010000000fb000000610000001b000000100000002
100000058000000360000001000000038000000460000003600000010000000fb0000004
60000001b00000010000000210000003d0000003600000010000000380000002b0000003
600000010000000fb0000002b0000001b000000100000002100000022000000360000001
0000000380000000f0000003600000010000000fb0000000f000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000010000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001
e0000001800000005000000050000008001000006010000250000000c000000050000802
80000000c00000001000000180000000c00000000000000190000000c000000000000001
40000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003000000021000000c
e000000fb000000e100000005000000fb00ce00e400e1002100e1003800ce00fb00ce002
60000001c0000000100000000000000010000000000000080808000250000000c0000000
1000000280000000c000000020000001d000000180000000b010000700000007c0100009
a0000005600000030000000210000000f00000038000000e1000000050000002100e1002
100220038000f003800ce002100e1005600000030000000380000000f000000fb000000c
e000000050000003800ce0038000f00fb000f00fb00ce003800ce00250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000050000802
50000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000000000001
e0000001800000005000000050000008001000006010000260000001c000000020000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
1000000140000000c0000000d000000120000000c0000000200000021000000080000004
6000000a000000094000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001
2000000000000ff808080ff084001033c000000300000000210c0db04000000000000000
000b34200805b430000b342008025430000c54200801d430000c54200805443000101811
44001001000000004000000000000002100000008000000620000000c000000010000004
b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000
000803d0000000000000000020000005e000000740000000100000000000000240000003
000000054000000200000000000002028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000808080000000000011000000220000004
40000008800000011000000220000004400000088000000250000000c000000010000001
30000000c00000001000000250000000c00000008000080560000002c000000590000009
d00000062000000db000000040000009005b00d9005500a2006d0092006400d250000000
c00000002000000130000000c00000001000000250000000c00000005000080240000002
400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000
c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
44000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805
600000030000000590000009d00000062000000db000000050000005900db005900a5006
2009d006200d4005900db00250000000c000000050000802100000008000000460000007
80000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800
000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db01000000120000000
00000ffffffffff0a4000002400000018000000000000000100000000007642008025430
000e041000058422100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000
00000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000
0000000020000005e0000007400000001000000000000002400000030000000540000002
000000000000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff0000000000110000002200000044000000880000001
1000000220000004400000088000000250000000c00000001000000250000000c0000000
800008056000000300000003d000000a500000059000000db00000005000000d003500ad
003b00d9005b00d9005500ad003500a250000000c00000002000000250000000c0000000
500008024000000240000000000804100000000000000000000804100000000000000000
2000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000
c0000000500008056000000300000003d000000a500000059000000db000000050000003
d00db003d00a5005900a5005900db003d00db00250000000c00000005000080250000000
c00000004000080180000000c000000ffffff00190000000c000000ffffff00210000000
800000046000000a000000094000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0
100000012000000000000ffbfbfbfff084001033c000000300000000210c0db040000000
00000000000b342008025430000c54200801d4300008d4200801d4300007642008025430
0010181144001001000000004000000000000002100000008000000620000000c0000000
10000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d000000000
00000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000001000000000000002
400000030000000540000002000000000000020280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000bfbfbf0000000000110000002
2000000440000008800000011000000220000004400000088000000250000000c0000000
1000000130000000c00000001000000250000000c00000008000080560000002c0000003
d0000009d00000062000000a5000000040000009005500a2006d0096004d009d003500a2
50000000c00000002000000130000000c00000001000000250000000c000000040000802
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
500008056000000300000003d0000009d00000062000000a5000000050000005900a5006
2009d0046009d003d00a5005900a500250000000c00000004000080260000001c0000000
100000000000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000
c00000002000000210000000800000046000000d8080000cc080000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084002015
80800004c0800000210c0db040000008a0000000300000000009a42008002430000b2420
000b242808080ff1a1a1aff808080ff1a1a1aff031738b4fdff7f3f000080bf031738b40
04094430900564200010000000000008180803b8180003cc1c0403c8180803ca1a0a03cc
1c0c03ce1e0e03c8180003d9190103da1a0203db1b0303dc1c0403dd1d0503de1e0603df
1f0703d8180803d8988883d9190903d9998983da1a0a03da9a8a83db1b0b03db9b8b83dc
1c0c03dc9c8c83dd1d0d03dd9d8d83de1e0e03de9e8e83df1f0f03df9f8f83d8180003e8
584043e8988083e8d8c0c3e9190103e9594143e9998183e9d9c1c3ea1a0203ea5a4243ea
9a8283eadac2c3eb1b0303eb5b4343eb9b8383ebdbc3c3ec1c0403ec5c4443ec9c8483ec
dcc4c3ed1d0503ed5d4543ed9d8583edddc5c3ee1e0603ee5e4643ee9e8683eedec6c3ef
1f0703ef5f4743ef9f8783efdfc7c3e8180803e8382823e8584843e8786863e8988883e8
b8a8a3e8d8c8c3e8f8e8e3e9190903e9392923e9594943e9796963e9998983e9b9a9a3e9
d9c9c3e9f9e9e3ea1a0a03ea3a2a23ea5a4a43ea7a6a63ea9a8a83eabaaaa3eadacac3ea
faeae3eb1b0b03eb3b2b23eb5b4b43eb7b6b63eb9b8b83ebbbaba3ebdbcbc3ebfbebe3ec
1c0c03ec3c2c23ec5c4c43ec7c6c63ec9c8c83ecbcaca3ecdcccc3ecfcece3ed1d0d03ed
3d2d23ed5d4d43ed7d6d63ed9d8d83edbdada3edddcdc3edfdede3ee1e0e03ee3e2e23ee
5e4e43ee7e6e63ee9e8e83eebeaea3eedecec3eefeeee3ef1f0f03ef3f2f23ef5f4f43ef
7f6f63ef9f8f83efbfafa3efdfcfc3efffefe3e8180003f8281013f8382023f8483033f8
584043f8685053f8786063f8887073f8988083f8a89093f8b8a0a3f8c8b0b3f8d8c0c3f8
e8d0d3f8f8e0e3f908f0f3f9190103f9291113f9392123f9493133f9594143f9695153f9
796163f9897173f9998183f9a99193f9b9a1a3f9c9b1b3f9d9c1c3f9e9d1d3f9f9e1e3fa
09f1f3fa1a0203fa2a1213fa3a2223fa4a3233fa5a4243fa6a5253fa7a6263fa8a7273fa
9a8283faaa9293fabaa2a3facab2b3fadac2c3faead2d3fafae2e3fb0af2f3fb1b0303fb
2b1313fb3b2323fb4b3333fb5b4343fb6b5353fb7b6363fb8b7373fb9b8383fbab9393fb
bba3a3fbcbb3b3fbdbc3c3fbebd3d3fbfbe3e3fc0bf3f3fc1c0403fc2c1413fc3c2423fc
4c3433fc5c4443fc6c5453fc7c6463fc8c7473fc9c8483fcac9493fcbca4a3fcccb4b3fc
dcc4c3fcecd4d3fcfce4e3fd0cf4f3fd1d0503fd2d1513fd3d2523fd4d3533fd5d4543fd
6d5553fd7d6563fd8d7573fd9d8583fdad9593fdbda5a3fdcdb5b3fdddc5c3fdedd5d3fd
fde5e3fe0df5f3fe1e0603fe2e1613fe3e2623fe4e3633fe5e4643fe6e5653fe7e6663fe
8e7673fe9e8683feae9693febea6a3feceb6b3fedec6c3feeed6d3fefee6e3ff0ef6f3ff
1f0703ff2f1713ff3f2723ff4f3733ff5f4743ff6f5753ff7f6763ff8f7773ff9f8783ff
af9793ffbfa7a3ffcfb7b3ffdfc7c3ffefd7d3ffffe7e3f0000803f0000803f00c57f3f0
0887f3f004a7f3f00097f3f00c67e3f00817e3f003a7e3f00f17d3f00a67d3f00587d3f0
0097d3f00b77c3f00627c3f000b7c3f00b27b3f00567b3f00f87a3f00977a3f00337a3f0
0cd793f0064793f00f8783f0089783f0018783f00a3773f002c773f00b1763f0034763f0
0b3753f002f753f00a8743f001e743f0091733f0000733f006b723f00d4713f0039713f0
09a703f00f86f3f00526f3f00a96e3f00fc6d3f004b6d3f00976c3f00df6b3f00236b3f0
0636a3f00a0693f00d8683f000d683f003e673f006b663f0094653f00b9643f00da633f0
0f6623f000f623f0024613f0035603f00425f3f004a5e3f004f5d3f00505c3f004c5b3f0
0445a3f0039593f0029583f0015573f00fd553f00e1543f00c1533f009d523f0074513f0
048503f00184f3f00e44d3f00ac4c3f00704b3f00304a3f00ed483f00a5473f005a463f0
00b453f00b9433f0062423f0009413f00ab3f3f004a3e3f00e63c3f007e3b3f00133a3f0
0a5383f0033373f00bf353f0047343f00cc323f004e313f00ce2f3f004a2e3f00c42c3f0
03b2b3f00b0293f0022283f0092263f00ff243f006a233f00d3213f003a203f009f1e3f0
0021d3f00641b3f00c3193f0021183f007e163f00d9143f0033133f008c113f00e30f3f0
03a0e3f00900c3f00e50a3f0039093f008c073f00e0053f0032043f0085023f00d7003f0
052fe3e00f6fa3e009cf73e0040f43e00e8f03e008eed3e0036ea3e00e0e63e008ce33e0
03ae03e00e8dc3e009ad93e004ed63e0004d33e00becf3e007acc3e0038c93e00fcc53e0
0c2c23e008cbf3e005abc3e002cb93e0002b63e00dcb23e00bcaf3e00a0ac3e008aa93e0
078a63e006ca33e0064a03e00649d3e00689a3e0072973e0082943e009a913e00b68e3e0
0da8b3e0004893e0034863e006c833e00aa803e00dc7b3e0078763e001c713e00d46b3e0
098663e006c613e004c5c3e0040573e0040523e00504d3e0070483e00a0433e00e03e3e0
0303a3e008c353e00fc303e007c2c3e000c283e00ac233e005c1f3e001c1b3e00f0163e0
0d0123e00c00e3e00c40a3e00d8063e00f8023e0058fe3d00e0f63d0088ef3d0050e83d0
030e13d0038da3d0060d33d00a8cc3d0010c63d0098bf3d0040b93d0000b33d00e8ac3d0
0e8a63d0008a13d00489b3d00a8953d0020903d00b88a3d0070853d0040803d0060763d0
0706c3d00c0623d0050593d0000503d00f0463d00203e3d0080353d00102d3d00d0243d0
0c01c3d00f0143d00400d3d00d0053d0000fd3c00e0ee3c0000e13c0080d33c0060c63c0
0a0b93c0020ad3c0000a13c0040953c00c0893c00407d3c0080673c0040523c00c03d3c0
0002a3c0080163c00c0033c0000e33b0080bf3b00009d3b0000773b0000363b0000f03a0
0006c3a00000000084003033c000000300000000210c0db04000000000000000000e9420
0805b430000e942008009430000fd42008002430000fd420080544300010181144003001
000000004000000020000002100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000021000000080000003b00000008000000130000000c0000000
100000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
2000000560000002c0000000000000000000000ffffffffffffffff040000004007b00d4
0079008e0072008e007400d2400000024000000000080410000000000000000000080410
000000000000000020000003c00000008000000430000000c00000001000000130000000
c00000001000000250000000c00000008000080270000001800000002000000000000001
b1b1b0000000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003
000000074000000830000007d000000830000000500000074008200740083007f0083007
f00820074008200250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000
c00000002000000270000001800000002000000000000001c1c1c0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000074000000830000007
d000000850000000500000074008300740085007f0085007f00830074008300250000000
c00000008000080250000000c00000004000080280000000c00000002000000270000001
800000002000000000000001e1e1e0000000000250000000c00000002000000250000000
c00000008000080560000003000000074000000850000007d00000086000000050000007
4008500740086007f0086007f0085001610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000a00000000200000d0f10000d031010074008500250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000001f1f1f0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000860000007d0000008700000005000000740086007
40087007f0087007f00860074008600250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000202020000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000870000007d000000880000000500000074008700740088007f0088007f0087007
4008700250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000002121210000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000880000007d0000008
90000000500000074008800740089007f0089007f00880074008800250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000002222220000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000890000007d0000008a00000005000000740089007
4008a007f008a007f00890074008900250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000232323000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
40000008a0000007d0000008b0000000500000074008a0074008b007f008b007f008a007
4008a00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000002525250000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000740000008b0000007d0000008
c0000000500000074008b0074008c007f008c007f008b0074008b00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000002727270000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000740000008c0000007d0000008d0000000500000074008c007
4008d007f008d007f008c0074008c00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000292929000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
40000008d0000007d0000008e0000000500000074008d0074008e007f008e007f008d007
4008d00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000002a2a2a0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000740000008e0000007d0000008
f0000000500000074008e0074008f007f008f007f008e0074008e00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000002b2b2b0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000740000008f0000007d000000900000000500000074008f007
40090007f0090007f008f0074008f00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000002c2c2c000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000900000007d000000910000000500000074009000740091007f0091007f0090007
4009000250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000002d2d2d0000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000910000007d0000009
20000000500000074009100740092007f0092007f00910074009100250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003030300000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000920000007d0000009300000005000000740092007
40093007f0093007f00920074009200250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000313131000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000930000007d000000940000000500000074009300740094007f0094007f0093007
4009300250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000003333330000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000940000007d0000009
50000000500000074009400740095007f0095007f00940074009400250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003434340000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000950000007d0000009600000005000000740095007
40096007f0096007f00950074009500250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000353535000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000960000007d000000970000000500000074009600740097007f0097007f0096007
4009600250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000003737370000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000970000007d0000009
80000000500000074009700740098007f0098007f00970074009700250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003939390000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000980000007d0000009900000005000000740098007
40099007f0099007f00980074009800250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000003b3b3b000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000990000007d0000009a000000050000007400990074009a007f009a007f0099007
4009900250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000003d3d3d0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000740000009a0000007d0000009
b0000000500000074009a0074009b007f009b007f009a0074009a00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003f3f3f0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000740000009b0000007d0000009c0000000500000074009b007
4009c007f009c007f009b0074009b00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000404040000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
40000009c0000007d0000009d0000000500000074009c0074009d007f009d007f009c007
4009c00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004242420000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000740000009d0000007d0000009
e0000000500000074009d0074009e007f009e007f009d0074009d00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004343430000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000740000009e0000007d0000009f0000000500000074009e007
4009f007f009f007f009e0074009e00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000454545000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
40000009f0000007d000000a00000000500000074009f007400a0007f00a0007f009f007
4009f00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004747470000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000a00000007d000000a
1000000050000007400a0007400a1007f00a1007f00a0007400a000250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004949490000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000a10000007d000000a2000000050000007400a1007
400a2007f00a2007f00a1007400a100250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000004b4b4b000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000a20000007d000000a3000000050000007400a2007400a3007f00a3007f00a2007
400a200250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004c4c4c0000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000a30000007d000000a
4000000050000007400a3007400a4007f00a4007f00a3007400a300250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004e4e4e0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000a40000007d000000a5000000050000007400a4007
400a5007f00a5007f00a4007400a400250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000505050000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000a50000007d000000a6000000050000007400a5007400a6007f00a6007f00a5007
400a500250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005252520000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000a60000007d000000a
7000000050000007400a6007400a7007f00a7007f00a6007400a600250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000005454540000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000a70000007d000000a8000000050000007400a7007
400a8007f00a8007f00a7007400a700250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000555555000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000a80000007d000000a9000000050000007400a8007400a9007f00a9007f00a8007
400a800250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005757570000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000a90000007d000000a
a000000050000007400a9007400aa007f00aa007f00a9007400a900250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000005858580000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000aa0000007d000000ab000000050000007400aa007
400ab007f00ab007f00aa007400aa00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000005a5a5a000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000ab0000007d000000ac000000050000007400ab007400ac007f00ac007f00ab007
400ab00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005c5c5c0000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000ac0000007d000000a
d000000050000007400ac007400ad007f00ad007f00ac007400ac00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000005e5e5e0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000ad0000007d000000ae000000050000007400ad007
400ae007f00ae007f00ad007400ad00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000005f5f5f000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000ae0000007d000000af000000050000007400ae007400af007f00af007f00ae007
400ae00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006060600000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000af0000007d000000b
0000000050000007400af007400b0007f00b0007f00af007400af00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006262620000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000b00000007d000000b1000000050000007400b0007
400b1007f00b1007f00b0007400b000250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000636363000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000b10000007d000000b2000000050000007400b1007400b2007f00b2007f00b1007
400b100250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006565650000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000b20000007d000000b
3000000050000007400b2007400b3007f00b3007f00b2007400b200250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006666660000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000b30000007d000000b4000000050000007400b3007
400b4007f00b4007f00b3007400b300250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000686868000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000b40000007d000000b5000000050000007400b4007400b5007f00b5007f00b4007
400b400250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006969690000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000b50000007d000000b
6000000050000007400b5007400b6007f00b6007f00b5007400b500250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006a6a6a0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000b60000007d000000b7000000050000007400b6007
400b7007f00b7007f00b6007400b600250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000006b6b6b000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000b70000007d000000b8000000050000007400b7007400b8007f00b8007f00b7007
400b700250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006c6c6c0000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000b80000007d000000b
9000000050000007400b8007400b9007f00b9007f00b8007400b800250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006d6d6d0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000b90000007d000000ba000000050000007400b9007
400ba007f00ba007f00b9007400b900250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000006e6e6e000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000ba0000007d000000bb000000050000007400ba007400bb007f00bb007f00ba007
400ba00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006f6f6f0000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000bb0000007d000000b
c000000050000007400bb007400bc007f00bc007f00bb007400bb00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000007070700000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000bc0000007d000000bd000000050000007400bc007
400bd007f00bd007f00bc007400bc00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000727272000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000bd0000007d000000be000000050000007400bd007400be007f00be007f00bd007
400bd00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000007373730000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000be0000007d000000c
0000000050000007400be007400c0007f00c0007f00be007400be00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000007474740000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000c00000007d000000c1000000050000007400c0007
400c1007f00c1007f00c0007400c000250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000757575000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000c10000007d000000c2000000050000007400c1007400c2007f00c2007f00c1007
400c100250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000007676760000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000074000000c20000007d000000c
3000000050000007400c2007400c3007f00c3007f00c2007400c200250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000007777770000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000074000000c30000007d000000c4000000050000007400c3007
400c4007f00c4007f00c3007400c300250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000787878000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000007
4000000c40000007d000000c5000000050000007400c4007400c5007f00c5007f00c4007
400c400250000001610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
a00000000200000d0d10000d03101000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c000000020000002700000018000000020000000000000079797900000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000074000000c
50000007d000000c8000000050000007400c5007400c8007f00c8007f00c5007400c5002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000007a7a7a0000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000074000000c80000007d000000ca0000000
50000007400c8007400ca007f00ca007f00c8007400c800250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
00000007b7b7b0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000074000000ca0000007d000000cb000000050000007400ca007400cb007
f00cb007f00ca007400ca00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000007c7c7c00000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000074000000c
b0000007d000000ce000000050000007400cb007400ce007f00ce007f00cb007400cb002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000007d7d7d0000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000074000000ce0000007d000000d10000000
50000007400ce007400d1007f00d1007f00ce007400ce00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
00000007e7e7e0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000074000000d10000007d000000d3000000050000007400d1007400d3007
f00d3007f00d1007400d100250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000007f7f7f00000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000074000000d
30000007d000000d8000000050000007400d3007400d8007f00d8007f00d3007400d3002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000008080800000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000074000000d80000007d000000da0000000
50000007400d8007400dc007f00dc007f00d8007400d800250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c00000002000000250000000c000000010000002
20000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
5000080560000003000000074000000820000007e000000db000000050000007400db007
40089007e0082007e00d4007400db00250000000c0000000400008021000000080000004
6000000b0080000a4080000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f000000800000008008400201580800004c0800000210c0db040000008
a0000000300000000007842008009430000a4420000a442ffffffff333333ffffffffff3
33333ff0dce47b4fcff7f3f000080bf0dce47b400c08c430400974200010000000000008
180803b8180003cc1c0403c8180803ca1a0a03cc1c0c03ce1e0e03c8180003d9190103da
1a0203db1b0303dc1c0403dd1d0503de1e0603df1f0703d8180803d8988883d9190903d9
998983da1a0a03da9a8a83db1b0b03db9b8b83dc1c0c03dc9c8c83dd1d0d03dd9d8d83de
1e0e03de9e8e83df1f0f03df9f8f83d8180003e8584043e8988083e8d8c0c3e9190103e9
594143e9998183e9d9c1c3ea1a0203ea5a4243ea9a8283eadac2c3eb1b0303eb5b4343eb
9b8383ebdbc3c3ec1c0403ec5c4443ec9c8483ecdcc4c3ed1d0503ed5d4543ed9d8583ed
ddc5c3ee1e0603ee5e4643ee9e8683eedec6c3ef1f0703ef5f4743ef9f8783efdfc7c3e8
180803e8382823e8584843e8786863e8988883e8b8a8a3e8d8c8c3e8f8e8e3e9190903e9
392923e9594943e9796963e9998983e9b9a9a3e9d9c9c3e9f9e9e3ea1a0a03ea3a2a23ea
5a4a43ea7a6a63ea9a8a83eabaaaa3eadacac3eafaeae3eb1b0b03eb3b2b23eb5b4b43eb
7b6b63eb9b8b83ebbbaba3ebdbcbc3ebfbebe3ec1c0c03ec3c2c23ec5c4c43ec7c6c63ec
9c8c83ecbcaca3ecdcccc3ecfcece3ed1d0d03ed3d2d23ed5d4d43ed7d6d63ed9d8d83ed
bdada3edddcdc3edfdede3ee1e0e03ee3e2e23ee5e4e43ee7e6e63ee9e8e83eebeaea3ee
decec3eefeeee3ef1f0f03ef3f2f23ef5f4f43ef7f6f63ef9f8f83efbfafa3efdfcfc3ef
ffefe3e8180003f8281013f8382023f8483033f8584043f8685053f8786063f8887073f8
988083f8a89093f8b8a0a3f8c8b0b3f8d8c0c3f8e8d0d3f8f8e0e3f908f0f3f9190103f9
291113f9392123f9493133f9594143f9695153f9796163f9897173f9998183f9a99193f9
b9a1a3f9c9b1b3f9d9c1c3f9e9d1d3f9f9e1e3fa09f1f3fa1a0203fa2a1213fa3a2223fa
4a3233fa5a4243fa6a5253fa7a6263fa8a7273fa9a8283faaa9293fabaa2a3facab2b3fa
dac2c3faead2d3fafae2e3fb0af2f3fb1b0303fb2b1313fb3b2323fb4b3333fb5b4343fb
6b5353fb7b6363fb8b7373fb9b8383fbab9393fbbba3a3fbcbb3b3fbdbc3c3fbebd3d3fb
fbe3e3fc0bf3f3fc1c0403fc2c1413fc3c2423fc4c3433fc5c4443fc6c5453fc7c6463fc
8c7473fc9c8483fcac9493fcbca4a3fcccb4b3fcdcc4c3fcecd4d3fcfce4e3fd0cf4f3fd
1d0503fd2d1513fd3d2523fd4d3533fd5d4543fd6d5553fd7d6563fd8d7573fd9d8583fd
ad9593fdbda5a3fdcdb5b3fdddc5c3fdedd5d3fdfde5e3fe0df5f3fe1e0603fe2e1613fe
3e2623fe4e3633fe5e4643fe6e5653fe7e6663fe8e7673fe9e8683feae9693febea6a3fe
ceb6b3fedec6c3feeed6d3fefee6e3ff0ef6f3ff1f0703ff2f1713ff3f2723ff4f3733ff
5f4743ff6f5753ff7f6763ff8f7773ff9f8783ffaf9793ffbfa7a3ffcfb7b3ffdfc7c3ff
efd7d3ffffe7e3f0000803f0000803f00c57f3f00887f3f004a7f3f00097f3f00c67e3f0
0817e3f003a7e3f00f17d3f00a67d3f00587d3f00097d3f00b77c3f00627c3f000b7c3f0
0b27b3f00567b3f00f87a3f00977a3f00337a3f00cd793f0064793f00f8783f0089783f0
018783f00a3773f002c773f00b1763f0034763f00b3753f002f753f00a8743f001e743f0
091733f0000733f006b723f00d4713f0039713f009a703f00f86f3f00526f3f00a96e3f0
0fc6d3f004b6d3f00976c3f00df6b3f00236b3f00636a3f00a0693f00d8683f000d683f0
03e673f006b663f0094653f00b9643f00da633f00f6623f000f623f0024613f0035603f0
0425f3f004a5e3f004f5d3f00505c3f004c5b3f00445a3f0039593f0029583f0015573f0
0fd553f00e1543f00c1533f009d523f0074513f0048503f00184f3f00e44d3f00ac4c3f0
0704b3f00304a3f00ed483f00a5473f005a463f000b453f00b9433f0062423f0009413f0
0ab3f3f004a3e3f00e63c3f007e3b3f00133a3f00a5383f0033373f00bf353f0047343f0
0cc323f004e313f00ce2f3f004a2e3f00c42c3f003b2b3f00b0293f0022283f0092263f0
0ff243f006a233f00d3213f003a203f009f1e3f00021d3f00641b3f00c3193f0021183f0
07e163f00d9143f0033133f008c113f00e30f3f003a0e3f00900c3f00e50a3f0039093f0
08c073f00e0053f0032043f0085023f00d7003f0052fe3e00f6fa3e009cf73e0040f43e0
0e8f03e008eed3e0036ea3e00e0e63e008ce33e003ae03e00e8dc3e009ad93e004ed63e0
004d33e00becf3e007acc3e0038c93e00fcc53e00c2c23e008cbf3e005abc3e002cb93e0
002b63e00dcb23e00bcaf3e00a0ac3e008aa93e0078a63e006ca33e0064a03e00649d3e0
0689a3e0072973e0082943e009a913e00b68e3e00da8b3e0004893e0034863e006c833e0
0aa803e00dc7b3e0078763e001c713e00d46b3e0098663e006c613e004c5c3e0040573e0
040523e00504d3e0070483e00a0433e00e03e3e00303a3e008c353e00fc303e007c2c3e0
00c283e00ac233e005c1f3e001c1b3e00f0163e00d0123e00c00e3e00c40a3e00d8063e0
0f8023e0058fe3d00e0f63d0088ef3d0050e83d0030e13d0038da3d0060d33d00a8cc3d0
010c63d0098bf3d0040b93d0000b33d00e8ac3d00e8a63d0008a13d00489b3d00a8953d0
020903d00b88a3d0070853d0040803d0060763d00706c3d00c0623d0050593d0000503d0
0f0463d00203e3d0080353d00102d3d00d0243d00c01c3d00f0143d00400d3d00d0053d0
000fd3c00e0ee3c0000e13c0080d33c0060c63c00a0b93c0020ad3c0000a13c0040953c0
0c0893c00407d3c0080673c0040523c00c03d3c00002a3c0080163c00c0033c0000e33b0
080bf3b00009d3b0000773b0000363b0000f03a00006c3a000000000a400000240000001
800000002000000010000000000b342008009430000d8410000a44221000000080000006
20000000c000000010000004b000000100000000000000005000000250000000c0000000
8000080270000001800000002000000000000003434340000000000250000000c0000000
2000000250000000c0000000800008056000000300000005900000089000000740000008
a000000050000005900890059008a0074008a007400890059008900250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003737370000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000590000008a000000740000008b0000000500000059008a005
9008b0074008b0074008a0059008a00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000393939000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
90000008b000000740000008c0000000500000059008b0059008c0074008c0074008b005
9008b00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000003b3b3b0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000590000008c000000740000008
d0000000500000059008c0059008d0074008d0074008c0059008c00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003e3e3e0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000590000008d000000740000008e0000000500000059008d005
9008e0074008e0074008d0059008d00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000404040000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
90000008e000000740000008f0000000500000059008e0059008f0074008f0074008e005
9008e00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004343430000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000590000008f000000740000009
00000000500000059008f00590090007400900074008f0059008f00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004646460000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
800008056000000300000005900000090000000740000009100000005000000590090005
9009100740091007400900059009000250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000494949000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
900000091000000740000009200000005000000590091005900920074009200740091005
9009100250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004c4c4c0000000000250000000c0000000
2000000250000000c0000000800008056000000300000005900000092000000740000009
3000000050000005900920059009300740093007400920059009200250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004f4f4f0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
800008056000000300000005900000093000000740000009400000005000000590093005
9009400740094007400930059009300250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000525252000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
900000094000000740000009500000005000000590094005900950074009500740094005
9009400250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005555550000000000250000000c0000000
2000000250000000c0000000800008056000000300000005900000095000000740000009
6000000050000005900950059009600740096007400950059009500250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000005959590000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
800008056000000300000005900000096000000740000009700000005000000590096005
9009700740097007400960059009600250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000005c5c5c000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
900000097000000740000009800000005000000590097005900980074009800740097005
9009700250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005f5f5f0000000000250000000c0000000
2000000250000000c0000000800008056000000300000005900000098000000740000009
9000000050000005900980059009900740099007400980059009800250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006363630000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
800008056000000300000005900000099000000740000009a00000005000000590099005
9009a0074009a007400990059009900250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000666666000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
90000009a000000740000009b0000000500000059009a0059009b0074009b0074009a005
9009a00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006a6a6a0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000590000009b000000740000009
c0000000500000059009b0059009c0074009c0074009b0059009b00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006d6d6d0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000590000009c000000740000009d0000000500000059009c005
9009d0074009d0074009c0059009c00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000717171000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
90000009d000000740000009e0000000500000059009d0059009e0074009e0074009d005
9009d00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000007575750000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000590000009e000000740000009
f0000000500000059009e0059009f0074009f0074009e0059009e00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000007979790000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000590000009f00000074000000a00000000500000059009f005
900a0007400a00074009f0059009f00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000007d7d7d000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
9000000a000000074000000a1000000050000005900a0005900a1007400a1007400a0005
900a000250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000008080800000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000059000000a100000074000000a
2000000050000005900a1005900a2007400a2007400a1005900a100250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000008484840000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000059000000a200000074000000a3000000050000005900a2005
900a3007400a3007400a2005900a200250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000878787000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
9000000a300000074000000a4000000050000005900a3005900a4007400a4007400a3005
900a300250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000008b8b8b0000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000059000000a400000074000000a
5000000050000005900a4005900a5007400a5007400a4005900a400250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000008f8f8f0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000059000000a500000074000000a6000000050000005900a5005
900a6007400a6007400a5005900a500250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000939393000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
9000000a600000074000000a7000000050000005900a6005900a7007400a7007400a6005
900a600250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000009797970000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000059000000a700000074000000a
8000000050000005900a7005900a8007400a8007400a7005900a700250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000009b9b9b0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000059000000a800000074000000a9000000050000005900a8005
900a9007400a9007400a8005900a800250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000009e9e9e000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005
9000000a900000074000000aa000000050000005900a9005900aa007400aa007400a9005
900a900250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
200000027000000180000000200000000000000a2a2a20000000000250000000c0000000
2000000250000000c00000008000080560000003000000059000000aa00000074000000a
b000000050000005900aa005900ab007400ab007400aa005900aa00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
200000000000000a6a6a60000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000059000000ab00000074000000ac000000050000005900ab005
900ac007400ac007400ab005900ab00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000aaaaaa000
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000001
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000a00000000200000d
0b10000d031010059000000ac00000074000000ad000000050000005900ac005900ad007
400ad007400ac005900ac00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000adadad00000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000a
d00000074000000ae000000050000005900ad005900ae007400ae007400ad005900ad002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000b0b0b00000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000ae00000074000000af0000000
50000005900ae005900af007400af007400ae005900ae00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000b4b4b40000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000af00000074000000b0000000050000005900af005900b0007
400b0007400af005900af00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000b7b7b700000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000b
000000074000000b1000000050000005900b0005900b1007400b1007400b0005900b0002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000bababa0000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000b100000074000000b20000000
50000005900b1005900b2007400b2007400b1005900b100250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000bebebe0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000b200000074000000b3000000050000005900b2005900b3007
400b3007400b2005900b200250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000c2c2c200000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000b
300000074000000b4000000050000005900b3005900b4007400b4007400b3005900b3002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000c5c5c50000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000b400000074000000b50000000
50000005900b4005900b5007400b5007400b4005900b400250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000c8c8c80000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000b500000074000000b6000000050000005900b5005900b6007
400b6007400b5005900b500250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000cbcbcb00000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000b
600000074000000b7000000050000005900b6005900b7007400b7007400b6005900b6002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000cdcdcd0000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000b700000074000000b80000000
50000005900b7005900b8007400b8007400b7005900b700250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000d0d0d00000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000b800000074000000b9000000050000005900b8005900b9007
400b9007400b8005900b800250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000d3d3d300000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000b
900000074000000ba000000050000005900b9005900ba007400ba007400b9005900b9002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000d6d6d60000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000ba00000074000000bb0000000
50000005900ba005900bb007400bb007400ba005900ba00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000d8d8d80000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000bb00000074000000bc000000050000005900bb005900bc007
400bc007400bb005900bb00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000dbdbdb00000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000b
c00000074000000bd000000050000005900bc005900bd007400bd007400bc005900bc002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000dddddd0000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000bd00000074000000be0000000
50000005900bd005900be007400be007400bd005900bd00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000dfdfdf0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000be00000074000000bf000000050000005900be005900bf007
400bf007400be005900be00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000e2e2e200000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000b
f00000074000000c0000000050000005900bf005900c0007400c0007400bf005900bf002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000e4e4e40000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000c000000074000000c10000000
50000005900c0005900c1007400c1007400c0005900c000250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000e5e5e50000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000c100000074000000c2000000050000005900c1005900c2007
400c2007400c1005900c100250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000e8e8e800000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000c
200000074000000c3000000050000005900c2005900c3007400c3007400c2005900c2002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000e9e9e90000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000c300000074000000c40000000
50000005900c3005900c4007400c4007400c3005900c300250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000ebebeb0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000c400000074000000c5000000050000005900c4005900c5007
400c5007400c4005900c400250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000ececec00000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000c
500000074000000c6000000050000005900c5005900c6007400c6007400c5005900c5002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000eeeeee0000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000c600000074000000c70000000
50000005900c6005900c7007400c7007400c6005900c600250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000f0f0f00000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000c700000074000000c8000000050000005900c7005900c8007
400c8007400c7005900c700250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000f1f1f100000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000c
800000074000000c9000000050000005900c8005900c9007400c9007400c8005900c8002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000f2f2f20000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000c900000074000000ca0000000
50000005900c9005900ca007400ca007400c9005900c900250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000f3f3f30000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000ca00000074000000cb000000050000005900ca005900cb007
400cb007400ca005900ca00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000f5f5f500000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000c
b00000074000000cc000000050000005900cb005900cc007400cc007400cb005900cb002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000f6f6f60000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000cc00000074000000cd0000000
50000005900cc005900cd007400cd007400cc005900cc00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000f7f7f70000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000cd00000074000000ce000000050000005900cd005900ce007
400ce007400cd005900cd00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000f8f8f800000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000c
e00000074000000cf000000050000005900ce005900cf007400cf007400ce005900ce002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000f9f9f90000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000cf00000074000000d00000000
50000005900cf005900d0007400d0007400cf005900cf00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000fafafa0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000d000000074000000d1000000050000005900d0005900d1007
400d1007400d0005900d000250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000fbfbfb00000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000d
100000074000000d4000000050000005900d1005900d4007400d4007400d1005900d1002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000fcfcfc0000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000d400000074000000d50000000
50000005900d4005900d5007400d5007400d4005900d400250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000fdfdfd0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
60000003000000059000000d500000074000000d7000000050000005900d5005900d7007
400d7007400d5005900d500250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000fefefe00000000002
50000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003000000059000000d
700000074000000d9000000050000005900d7005900d9007400d9007400d7005900d7002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080560000003000000059000000d900000074000000db0000000
50000005900d9005900db007400db007400d9005900d900250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c00000002000000250000000c000000010000002
20000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000005
90000008900000074000000db000000050000005900db0059008900740089007400db005
900db00250000000c00000004000080210000000800000046000000d8080000cc0800004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
000008008400201580800004c0800000210c0db040000008a000000030000000000d1420
08002430000e0400000e040bfbfbfff262626ffbfbfbfff262626ff254992b5dbff7f3f0
00080bf254912b6070072430c01d04100010000000000008180803b8180003cc1c0403c8
180803ca1a0a03cc1c0c03ce1e0e03c8180003d9190103da1a0203db1b0303dc1c0403dd
1d0503de1e0603df1f0703d8180803d8988883d9190903d9998983da1a0a03da9a8a83db
1b0b03db9b8b83dc1c0c03dc9c8c83dd1d0d03dd9d8d83de1e0e03de9e8e83df1f0f03df
9f8f83d8180003e8584043e8988083e8d8c0c3e9190103e9594143e9998183e9d9c1c3ea
1a0203ea5a4243ea9a8283eadac2c3eb1b0303eb5b4343eb9b8383ebdbc3c3ec1c0403ec
5c4443ec9c8483ecdcc4c3ed1d0503ed5d4543ed9d8583edddc5c3ee1e0603ee5e4643ee
9e8683eedec6c3ef1f0703ef5f4743ef9f8783efdfc7c3e8180803e8382823e8584843e8
786863e8988883e8b8a8a3e8d8c8c3e8f8e8e3e9190903e9392923e9594943e9796963e9
998983e9b9a9a3e9d9c9c3e9f9e9e3ea1a0a03ea3a2a23ea5a4a43ea7a6a63ea9a8a83ea
baaaa3eadacac3eafaeae3eb1b0b03eb3b2b23eb5b4b43eb7b6b63eb9b8b83ebbbaba3eb
dbcbc3ebfbebe3ec1c0c03ec3c2c23ec5c4c43ec7c6c63ec9c8c83ecbcaca3ecdcccc3ec
fcece3ed1d0d03ed3d2d23ed5d4d43ed7d6d63ed9d8d83edbdada3edddcdc3edfdede3ee
1e0e03ee3e2e23ee5e4e43ee7e6e63ee9e8e83eebeaea3eedecec3eefeeee3ef1f0f03ef
3f2f23ef5f4f43ef7f6f63ef9f8f83efbfafa3efdfcfc3efffefe3e8180003f8281013f8
382023f8483033f8584043f8685053f8786063f8887073f8988083f8a89093f8b8a0a3f8
c8b0b3f8d8c0c3f8e8d0d3f8f8e0e3f908f0f3f9190103f9291113f9392123f9493133f9
594143f9695153f9796163f9897173f9998183f9a99193f9b9a1a3f9c9b1b3f9d9c1c3f9
e9d1d3f9f9e1e3fa09f1f3fa1a0203fa2a1213fa3a2223fa4a3233fa5a4243fa6a5253fa
7a6263fa8a7273fa9a8283faaa9293fabaa2a3facab2b3fadac2c3faead2d3fafae2e3fb
0af2f3fb1b0303fb2b1313fb3b2323fb4b3333fb5b4343fb6b5353fb7b6363fb8b7373fb
9b8383fbab9393fbbba3a3fbcbb3b3fbdbc3c3fbebd3d3fbfbe3e3fc0bf3f3fc1c0403fc
2c1413fc3c2423fc4c3433fc5c4443fc6c5453fc7c6463fc8c7473fc9c8483fcac9493fc
bca4a3fcccb4b3fcdcc4c3fcecd4d3fcfce4e3fd0cf4f3fd1d0503fd2d1513fd3d2523fd
4d3533fd5d4543fd6d5553fd7d6563fd8d7573fd9d8583fdad9593fdbda5a3fdcdb5b3fd
ddc5c3fdedd5d3fdfde5e3fe0df5f3fe1e0603fe2e1613fe3e2623fe4e3633fe5e4643fe
6e5653fe7e6663fe8e7673fe9e8683feae9693febea6a3feceb6b3fedec6c3feeed6d3fe
fee6e3ff0ef6f3ff1f0703ff2f1713ff3f2723ff4f3733ff5f4743ff6f5753ff7f6763ff
8f7773ff9f8783ffaf9793ffbfa7a3ffcfb7b3ffdfc7c3ffefd7d3ffffe7e3f0000803f0
000803f00c57f3f00887f3f004a7f3f00097f3f00c67e3f00817e3f003a7e3f00f17d3f0
0a67d3f00587d3f00097d3f00b77c3f00627c3f000b7c3f00b27b3f00567b3f00f87a3f0
0977a3f00337a3f00cd793f0064793f00f8783f0089783f0018783f00a3773f002c773f0
0b1763f0034763f00b3753f002f753f00a8743f001e743f0091733f0000733f006b723f0
0d4713f0039713f009a703f00f86f3f00526f3f00a96e3f00fc6d3f004b6d3f00976c3f0
0df6b3f00236b3f00636a3f00a0693f00d8683f000d683f003e673f006b663f0094653f0
0b9643f00da633f00f6623f000f623f0024613f0035603f00425f3f004a5e3f004f5d3f0
0505c3f004c5b3f00445a3f0039593f0029583f0015573f00fd553f00e1543f00c1533f0
09d523f0074513f0048503f00184f3f00e44d3f00ac4c3f00704b3f00304a3f00ed483f0
0a5473f005a463f000b453f00b9433f0062423f0009413f00ab3f3f004a3e3f00e63c3f0
07e3b3f00133a3f00a5383f0033373f00bf353f0047343f00cc323f004e313f00ce2f3f0
04a2e3f00c42c3f003b2b3f00b0293f0022283f0092263f00ff243f006a233f00d3213f0
03a203f009f1e3f00021d3f00641b3f00c3193f0021183f007e163f00d9143f0033133f0
08c113f00e30f3f003a0e3f00900c3f00e50a3f0039093f008c073f00e0053f0032043f0
085023f00d7003f0052fe3e00f6fa3e009cf73e0040f43e00e8f03e008eed3e0036ea3e0
0e0e63e008ce33e003ae03e00e8dc3e009ad93e004ed63e0004d33e00becf3e007acc3e0
038c93e00fcc53e00c2c23e008cbf3e005abc3e002cb93e0002b63e00dcb23e00bcaf3e0
0a0ac3e008aa93e0078a63e006ca33e0064a03e00649d3e00689a3e0072973e0082943e0
09a913e00b68e3e00da8b3e0004893e0034863e006c833e00aa803e00dc7b3e0078763e0
01c713e00d46b3e0098663e006c613e004c5c3e0040573e0040523e00504d3e0070483e0
0a0433e00e03e3e00303a3e008c353e00fc303e007c2c3e000c283e00ac233e005c1f3e0
01c1b3e00f0163e00d0123e00c00e3e00c40a3e00d8063e00f8023e0058fe3d00e0f63d0
088ef3d0050e83d0030e13d0038da3d0060d33d00a8cc3d0010c63d0098bf3d0040b93d0
000b33d00e8ac3d00e8a63d0008a13d00489b3d00a8953d0020903d00b88a3d0070853d0
040803d0060763d00706c3d00c0623d0050593d0000503d00f0463d00203e3d0080353d0
0102d3d00d0243d00c01c3d00f0143d00400d3d00d0053d0000fd3c00e0ee3c0000e13c0
080d33c0060c63c00a0b93c0020ad3c0000a13c0040953c00c0893c00407d3c0080673c0
040523c00c03d3c00002a3c0080163c00c0033c0000e33b0080bf3b00009d3b0000773b0
000363b0000f03a00006c3a00000000084003033c000000300000000210c0db040000000
00000000000e942008009430000fd42008002430000c542008002430000b342008009430
0010181144003001000000004000000020000002100000008000000620000000c0000000
10000004b00000010000000000000000500000021000000080000003b000000080000001
30000000c0000000100000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
00000000000000002000000560000002c0000000000000000000000ffffffffffffffff0
400000040079008e00720082006200890059008240000002400000000008041000000000
0000000000080410000000000000000020000003c00000008000000430000000c0000000
1000000130000000c00000001000000250000000c0000000800008027000000180000000
2000000000000003131310000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
800008056000000300000005b000000820000007d000000830000001610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000000a00000000200000d0910000d03101000
500000059008200590083007f0083007f00820059008200250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
00000004d4d4d0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
6000000300000005b000000830000007d000000840000000500000059008300590084007
f0084007f00830059008300250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000006e6e6e00000000002
50000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005b0000008
40000007d000000850000000500000059008400590085007f0085007f008400590084002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000008d8d8d0000000000250000000c000000020000002
50000000c0000000800008056000000300000005b000000850000007d000000860000000
500000059008500590086007f0086007f00850059008500250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000a6a6a60000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
6000000300000005b000000860000007d000000870000000500000059008600590087007
f0087007f00860059008600250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000b5b5b500000000002
50000000c00000002000000250000000c0000000800008056000000300000005b0000008
70000007d000000880000000500000059008700590088007f0088007f008700590087002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000bdbdbd0000000000250000000c000000020000002
50000000c0000000800008056000000300000005b000000880000007d000000880000000
50000005900880059008a007f008a007f00880059008800250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c00000002000000250000000c000000010000002
20000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
5000080560000003000000059000000820000007e0000008900000005000000740089007
e008200620082005900890074008900250000000c00000004000080250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e00000018000000480000008
4000000520000009b000000180000000c00000000000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000054000000540000004a000000880000004f000000960000000
10000000000fa410000fa414a00000088000000010000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff500000003200000006000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
800000005000000050000008001000006010000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e00000018000000650000006a0000006f0000008
1000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000540000006
70000006e0000006c0000007c000000010000000000fa410000fa41670000006e0000000
10000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000330000000
6000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000050000000500000080010000060100002
60000001c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c0000000
2000000280000000c00000001000000180000000c000000ffffff00140000000c0000000
d000000120000000c00000002000000210000000800000046000000a0000000940000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
00000800840000120000000140000000210c0db0100000012000000000000ff808080ff0
84001033c000000300000000210c0db040000000000000000803a4300805b4300803a430
000e441008043430000ac410080434300805443000101811440010010000000040000000
00000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000100000000000000240000003000000054000000200000000
000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000808080000000000011000000220000004400000088000000110000002
20000004400000088000000250000000c00000001000000130000000c000000010000002
50000000c00000008000080560000002c000000ba00000015000000c3000000db0000000
4000000a00bb00da00bc001300c5001300c400d250000000c00000002000000130000000
c00000001000000250000000c00000000000080240000002400000000008041000000000
000000000008041000000000000000002000000280000000c00000001000000220000000
c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000ba0000001
5000000c3000000db00000005000000ba00db00ba001c00c3001500c300d400ba00db002
50000000c00000004000080210000000800000046000000780000006c000000454d462b2
a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000800
840000120000000140000000210c0db0100000012000000000000ffffffffff0a4000002
400000018000000000000000100000000801e430000e4410000e04100003f43210000000
8000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000240000002
40000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007
400000001000000000000002400000030000000540000002000000000000000280000000
80000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000f
fffff0000000000110000002200000044000000880000001100000022000000440000008
8000000250000000c00000001000000250000000c0000000800008056000000300000009
e0000001c000000ba000000db00000005000000e009c001e009b00da00bb00da00bc001e
009c001250000000c00000002000000250000000c0000000400008024000000240000000
0008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000
1000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000
c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080560000003
00000009e0000001c000000ba000000db000000050000009e00db009e001c00ba001c00b
a00db009e00db00250000000c00000004000080210000000800000046000000a00000009
4000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db0100000012000000000000ffb
fbfbfff084001033c000000300000000210c0db040000000000000000803a430000e4410
08043430000ac41008028430000ac4100801e430000e4410001018114400100100000000
4000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000
00000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000
0000000020000005e0000007400000001000000000000002400000030000000540000002
000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000bfbfbf0000000000110000002200000044000000880000001
1000000220000004400000088000000250000000c00000001000000130000000c0000000
1000000250000000c00000008000080560000002c0000009e00000015000000c30000001
c00000004000000a00bc001300c5001800a5001e009c001250000000c000000020000001
30000000c00000001000000250000000c000000040000802400000024000000000080410
00000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000010000002
20000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000009
e00000015000000c30000001c00000005000000ba001c00c3001500a80015009e001c00b
a001c00250000000c00000004000080260000001c0000000100000000000000010000000
000000000000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000210000000
800000046000000d8080000cc080000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f000000800000008008400201580800004c0800000210c0db0
40000008a00000003000000000021430000cf420000e8420000e842808080ff1a1a1aff8
08080ff1a1a1affcc3d8db4fdff7f3f000080bfcc3d8db30140be43f9ff65c2000100000
00000008180803b8180003cc1c0403c8180803ca1a0a03cc1c0c03ce1e0e03c8180003d9
190103da1a0203db1b0303dc1c0403dd1d0503de1e0603df1f0703d8180803d8988883d9
190903d9998983da1a0a03da9a8a83db1b0b03db9b8b83dc1c0c03dc9c8c83dd1d0d03dd
9d8d83de1e0e03de9e8e83df1f0f03df9f8f83d8180003e8584043e8988083e8d8c0c3e9
190103e9594143e9998183e9d9c1c3ea1a0203ea5a4243ea9a8283eadac2c3eb1b0303eb
5b4343eb9b8383ebdbc3c3ec1c0403ec5c4443ec9c8483ecdcc4c3ed1d0503ed5d4543ed
9d8583edddc5c3ee1e0603ee5e4643ee9e8683eedec6c3ef1f0703ef5f4743ef9f8783ef
dfc7c3e8180803e8382823e8584843e8786863e8988883e8b8a8a3e8d8c8c3e8f8e8e3e9
190903e9392923e9594943e9796963e9998983e9b9a9a3e9d9c9c3e9f9e9e3ea1a0a03ea
3a2a23ea5a4a43ea7a6a63ea9a8a83eabaaaa3eadacac3eafaeae3eb1b0b03eb3b2b23eb
5b4b43eb7b6b63eb9b8b83ebbbaba3ebdbcbc3ebfbebe3ec1c0c03ec3c2c23ec5c4c43ec
7c6c63ec9c8c83ecbcaca3ecdcccc3ecfcece3ed1d0d03ed3d2d23ed5d4d43ed7d6d63ed
9d8d83edbdada3edddcdc3edfdede3ee1e0e03ee3e2e23ee5e4e43ee7e6e63ee9e8e83ee
beaea3eedecec3eefeeee3ef1f0f03ef3f2f23ef5f4f43ef7f6f63ef9f8f83efbfafa3ef
dfcfc3efffefe3e8180003f8281013f8382023f8483033f8584043f8685053f8786063f8
887073f8988083f8a89093f8b8a0a3f8c8b0b3f8d8c0c3f8e8d0d3f8f8e0e3f908f0f3f9
190103f9291113f9392123f9493133f9594143f9695153f9796163f9897173f9998183f9
a99193f9b9a1a3f9c9b1b3f9d9c1c3f9e9d1d3f9f9e1e3fa09f1f3fa1a0203fa2a1213fa
3a2223fa4a3233fa5a4243fa6a5253fa7a6263fa8a7273fa9a8283faaa9293fabaa2a3fa
cab2b3fadac2c3faead2d3fafae2e3fb0af2f3fb1b0303fb2b1313fb3b2323fb4b3333fb
5b4343fb6b5353fb7b6363fb8b7373fb9b8383fbab9393fbbba3a3fbcbb3b3fbdbc3c3fb
ebd3d3fbfbe3e3fc0bf3f3fc1c0403fc2c1413fc3c2423fc4c3433fc5c4443fc6c5453fc
7c6463fc8c7473fc9c8483fcac9493fcbca4a3fcccb4b3fcdcc4c3fcecd4d3fcfce4e3fd
0cf4f3fd1d0503fd2d1513fd3d2523fd4d3533fd5d4543fd6d5553fd7d6563fd8d7573fd
9d8583fdad9593fdbda5a3fdcdb5b3fdddc5c3fdedd5d3fdfde5e3fe0df5f3fe1e0603fe
2e1613fe3e2623fe4e3633fe5e4643fe6e5653fe7e6663fe8e7673fe9e8683feae9693fe
bea6a3feceb6b3fedec6c3feeed6d3fefee6e3ff0ef6f3ff1f0703ff2f1713ff3f2723ff
4f3733ff5f4743ff6f5753ff7f6763ff8f7773ff9f8783ffaf9793ffbfa7a3ffcfb7b3ff
dfc7c3ffefd7d3ffffe7e3f0000803f0000803f00c57f3f00887f3f004a7f3f00097f3f0
0c67e3f00817e3f003a7e3f00f17d3f00a67d3f00587d3f00097d3f00b77c3f00627c3f0
00b7c3f00b27b3f00567b3f00f87a3f00977a3f00337a3f00cd793f0064793f00f8783f0
089783f0018783f00a3773f002c773f00b1763f0034763f00b3753f002f753f00a8743f0
01e743f0091733f0000733f006b723f00d4713f0039713f009a703f00f86f3f00526f3f0
0a96e3f00fc6d3f004b6d3f00976c3f00df6b3f00236b3f00636a3f00a0693f00d8683f0
00d683f003e673f006b663f0094653f00b9643f00da633f00f6623f000f623f0024613f0
035603f00425f3f004a5e3f004f5d3f00505c3f004c5b3f00445a3f0039593f0029583f0
015573f00fd553f00e1543f00c1533f009d523f0074513f0048503f00184f3f00e44d3f0
0ac4c3f00704b3f00304a3f00ed483f00a5473f005a463f000b453f00b9433f0062423f0
009413f00ab3f3f004a3e3f00e63c3f007e3b3f00133a3f00a5383f0033373f00bf353f0
047343f00cc323f004e313f00ce2f3f004a2e3f00c42c3f003b2b3f00b0293f0022283f0
092263f00ff243f006a233f00d3213f003a203f009f1e3f00021d3f00641b3f00c3193f0
021183f007e163f00d9143f0033133f008c113f00e30f3f003a0e3f00900c3f00e50a3f0
039093f008c073f00e0053f0032043f0085023f00d7003f0052fe3e00f6fa3e009cf73e0
040f43e00e8f03e008eed3e0036ea3e00e0e63e008ce33e003ae03e00e8dc3e009ad93e0
04ed63e0004d33e00becf3e007acc3e0038c93e00fcc53e00c2c23e008cbf3e005abc3e0
02cb93e0002b63e00dcb23e00bcaf3e00a0ac3e008aa93e0078a63e006ca33e0064a03e0
0649d3e00689a3e0072973e0082943e009a913e00b68e3e00da8b3e0004893e0034863e0
06c833e00aa803e00dc7b3e0078763e001c713e00d46b3e0098663e006c613e004c5c3e0
040573e0040523e00504d3e0070483e00a0433e00e03e3e00303a3e008c353e00fc303e0
07c2c3e000c283e00ac233e005c1f3e001c1b3e00f0163e00d0123e00c00e3e00c40a3e0
0d8063e00f8023e0058fe3d00e0f63d0088ef3d0050e83d0030e13d0038da3d0060d33d0
0a8cc3d0010c63d0098bf3d0040b93d0000b33d00e8ac3d00e8a63d0008a13d00489b3d0
0a8953d0020903d00b88a3d0070853d0040803d0060763d00706c3d00c0623d0050593d0
000503d00f0463d00203e3d0080353d00102d3d00d0243d00c01c3d00f0143d00400d3d0
0d0053d0000fd3c00e0ee3c0000e13c0080d33c0060c63c00a0b93c0020ad3c0000a13c0
040953c00c0893c00407d3c0080673c0040523c00c03d3c00002a3c0080163c00c0033c0
000e33b0080bf3b00009d3b0000773b0000363b0000f03a00006c3a00000000084003033
c000000300000000210c0db04000000000000000080564300805b43008056430000dd420
0805f430000cf4200805f430080544300010181144003001000000004000000020000002
100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002
1000000080000003b00000008000000130000000c0000000100000024000000240000000
000803d00000000000000000000803d000000000000000002000000560000002c0000000
000000000000000ffffffffffffffff04000000600db00d600de006f00d7006f00d400d2
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000003
c00000008000000430000000c00000001000000130000000c00000001000000250000000
c00000008000080270000001800000002000000000000001b1b1b0000000000250000000
c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d600000068000000d
e0000006800000005000000d6006700d6006800e0006800e0006700d6006700250000000
c00000008000080250000000c00000004000080280000000c00000002000000270000001
800000002000000000000001c1c1c0000000000250000000c00000002000000250000000
c000000080000805600000030000000d600000068000000de0000006b00000005000000d
6006800d6006b00e0006b00e0006800d6006800250000000c00000008000080250000000
c00000004000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000001
d1d1d0000000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003
0000000d60000006b000000de0000006c00000005000000d6006b00d6006c00e0006c00e
0006b00d6006b00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000
c00000002000000270000001800000002000000000000001f1f1f0000000000250000000
c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d60000006c000000d
e0000006d00000005000000d6006c00d6006d00e0006d00e0006c00d6006c00250000000
c00000008000080250000000c00000004000080280000000c00000002000000270000001
800000002000000000000002020200000000000250000000c00000002000000250000000
c000000080000805600000030000000d60000006d000000de0000006f00000005000000d
6006d00d6006f00e0006f00e0006d00d6006d00250000000c00000008000080250000000
c00000004000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000002
121210000000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003
0000000d60000006f000000de0000007000000005000000d6006f00d6007000e0007000e
0006f00d6006f00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000
c00000002000000270000001800000002000000000000002222220000000000250000000
c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d600000070000000d
e0000007100000005000000d6007000d6007100e0007100e0007000d6007000250000000
c00000008000080250000000c00000004000080280000000c00000002000000270000001
800000002000000000000002323230000000000250000000c00000002000000250000000
c000000080000805600000030000000d600000071000000de0000007200000005000000d
6007100d6007200e0007200e0007100d6007100250000000c00000008000080250000000
c00000004000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000002
424240000000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003
0000000d600000072000000de0000007300000005000000d6007200d6007300e0007300e
0007200d6007200250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000
c00000002000000270000001800000002000000000000002525250000000000250000000
c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d600000073000000d
e0000007400000005000000d6007300d6007400e0007400e0007300d6007300250000000
c00000008000080250000000c00000004000080280000000c00000002000000270000001
800000002000000000000002626260000000000250000000c00000002000000250000000
c000000080000805600000030000000d600000074000000de0000007500000005000000d
6007400d6007500e0007500e0007400d6007400250000000c00000008000080250000000
c00000004000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000002
828280000000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003
0000000d600000075000000de0000007600000005000000d6007500d6007600e0007600e
0007500d6007500250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000
c00000002000000270000001800000002000000000000002929290000000000250000000
c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d600000076000000d
e0000007700000005000000d6007600d6007700e0007700e0007600d6007600250000000
c00000008000080250000000c00000004000080280000000c00000002000000270000001
800000002000000000000002a2a2a0000000000250000000c00000002000000250000000
c000000080000805600000030000000d600000077000000de0000007800000005000000d
6007700d6007800e0007800e0007700d6007700250000000c00000008000080250000000
c00000004000080280000000c000000020000001610000026060f002220574d464301000
000000001000000000000000a00000000200000d0710000d031010027000000180000000
2000000000000002b2b2b0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d600000078000000de0000007900000005000000d6007800d
6007900e0007900e0007800d6007800250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000002c2c2c000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
600000079000000de0000007a00000005000000d6007900d6007a00e0007a00e0007900d
6007900250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000002d2d2d0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d60000007a000000de0000007
b00000005000000d6007a00d6007b00e0007b00e0007a00d6007a00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000002e2e2e0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d60000007b000000de0000007c00000005000000d6007b00d
6007c00e0007c00e0007b00d6007b00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000303030000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
60000007c000000de0000007d00000005000000d6007c00d6007d00e0007d00e0007c00d
6007c00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000003131310000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d60000007d000000de0000007
e00000005000000d6007d00d6007e00e0007e00e0007d00d6007d00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003232320000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d60000007e000000de0000007f00000005000000d6007e00d
6007f00e0007f00e0007e00d6007e00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000333333000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
60000007f000000de0000008000000005000000d6007f00d6008000e0008000e0007f00d
6007f00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000003434340000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d600000080000000de0000008
100000005000000d6008000d6008100e0008100e0008000d6008000250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003535350000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d600000081000000de0000008200000005000000d6008100d
6008200e0008200e0008100d6008100250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000373737000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
600000082000000de0000008300000005000000d6008200d6008300e0008300e0008200d
6008200250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000003838380000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d600000083000000de0000008
400000005000000d6008300d6008400e0008400e0008300d6008300250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003a3a3a0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d600000084000000de0000008500000005000000d6008400d
6008500e0008500e0008400d6008400250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000003b3b3b000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
600000085000000de0000008600000005000000d6008500d6008600e0008600e0008500d
6008500250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000003c3c3c0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d600000086000000de0000008
700000005000000d6008600d6008700e0008700e0008600d6008600250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003e3e3e0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d600000087000000de0000008800000005000000d6008700d
6008800e0008800e0008700d6008700250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000003f3f3f000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
600000088000000de0000008900000005000000d6008800d6008900e0008900e0008800d
6008800250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004040400000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d600000089000000de0000008
a00000005000000d6008900d6008a00e0008a00e0008900d6008900250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004141410000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d60000008a000000de0000008b00000005000000d6008a00d
6008b00e0008b00e0008a00d6008a00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000424242000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
60000008b000000de0000008c00000005000000d6008b00d6008c00e0008c00e0008b00d
6008b00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004444440000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d60000008c000000de0000008
d00000005000000d6008c00d6008d00e0008d00e0008c00d6008c00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004545450000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d60000008d000000de0000008e00000005000000d6008d00d
6008e00e0008e00e0008d00d6008d00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000474747000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
60000008e000000de0000008f00000005000000d6008e00d6008f00e0008f00e0008e00d
6008e00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004848480000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d60000008f000000de0000009
000000005000000d6008f00d6009000e0009000e0008f00d6008f00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004a4a4a0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d600000090000000de0000009100000005000000d6009000d
6009100e0009100e0009000d6009000250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000004b4b4b000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
600000091000000de0000009200000005000000d6009100d6009200e0009200e0009100d
6009100250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004c4c4c0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d600000092000000de0000009
300000005000000d6009200d6009300e0009300e0009200d6009200250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004e4e4e0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d600000093000000de0000009400000005000000d6009300d
6009400e0009400e0009300d6009300250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000004f4f4f000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
600000094000000de0000009500000005000000d6009400d6009500e0009500e0009400d
6009400250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005050500000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d600000095000000de0000009
600000005000000d6009500d6009600e0009600e0009500d6009500250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000005252520000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d600000096000000de0000009700000005000000d6009600d
6009700e0009700e0009600d6009600250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000535353000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
600000097000000de0000009800000005000000d6009700d6009800e0009800e0009700d
6009700250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005555550000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d600000098000000de0000009
900000005000000d6009800d6009900e0009900e0009800d6009800250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000005656560000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d600000099000000de0000009a00000005000000d6009900d
6009a00e0009a00e0009900d6009900250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000575757000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
60000009a000000de0000009b00000005000000d6009a00d6009b00e0009b00e0009a00d
6009a00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005858580000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d60000009b000000de0000009
c00000005000000d6009b00d6009c00e0009c00e0009b00d6009b00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000005959590000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d60000009c000000de0000009d00000005000000d6009c00d
6009d00e0009d00e0009c00d6009c00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000005a5a5a000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
60000009d000000de0000009e00000005000000d6009d00d6009e00e0009e00e0009d00d
6009d00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005c5c5c0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d60000009e000000de0000009
f00000005000000d6009e00d6009f00e0009f00e0009e00d6009e00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000005d5d5d0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d60000009f000000de000000a000000005000000d6009f00d
600a000e000a000e0009f00d6009f00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000005e5e5e000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
6000000a0000000de000000a100000005000000d600a000d600a100e000a100e000a000d
600a000250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006060600000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000a1000000de000000a
200000005000000d600a100d600a200e000a200e000a100d600a100250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006161610000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d6000000a2000000de000000a300000005000000d600a200d
600a300e000a300e000a200d600a200250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000626262000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
6000000a3000000de000000a400000005000000d600a300d600a400e000a400e000a300d
600a300250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006363630000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000a4000000de000000a
500000005000000d600a400d600a500e000a500e000a400d600a400250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006464640000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d6000000a5000000de000000a600000005000000d600a500d
600a600e000a600e000a500d600a500250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000656565000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
6000000a6000000de000000a700000005000000d600a600d600a700e000a700e000a600d
600a600250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006666660000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000a7000000de000000a
800000005000000d600a700d600a800e000a800e000a700d600a700250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006767670000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d6000000a8000000de000000a900000005000000d600a800d
600a900e000a900e000a800d600a800250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000686868000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
6000000a9000000de000000aa00000005000000d600a900d600aa00e000aa00e000a900d
600a900250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006969690000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000aa000000de000000a
b00000005000000d600aa00d600ab00e000ab00e000aa00d600aa00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006a6a6a0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d6000000ab000000de000000ac00000005000000d600ab00d
600ac00e000ac00e000ab00d600ab00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000006b6b6b000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
6000000ac000000de000000ad00000005000000d600ac00d600ad00e000ad00e000ac00d
600ac00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006c6c6c0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000ad000000de000000a
f00000005000000d600ad00d600af00e000af00e000ad00d600ad00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006d6d6d0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d6000000af000000de000000b000000005000000d600af00d
600b000e000b000e000af00d600af00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000006e6e6e000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
6000000b0000000de000000b100000005000000d600b000d600b100e000b100e000b000d
600b000250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006f6f6f0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000b1000000de000000b
200000005000000d600b100d600b200e000b200e000b100d600b100250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000007070700000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d6000000b2000000de000000b400000005000000d600b200d
600b400e000b400e000b200d600b200250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000727272000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
6000000b4000000de000000b600000005000000d600b400d600b600e000b600e000b400d
600b400250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000007373730000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000b6000000de000000b
800000005000000d600b600d600b800e000b800e000b600d600b600250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000007474740000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000d6000000b8000000de000000b900000005000000d600b800d
600b900e000b900e000b800d600b800250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000757575000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d
6000000b9000000de000000bb00000005000000d600b900d600bb00e000bb00e000b900d
600b900250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
200000027000000180000001610000026060f002220574d4643010000000000010000000
00000000a00000000200000d0510000d0310100020000000000000076767600000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000b
b000000de000000bc00000005000000d600bb00d600bc00e000bc00e000bb00d600bb002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000007777770000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000d6000000bc000000de000000bd0000000
5000000d600bc00d600bd00e000bd00e000bc00d600bc00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
00000007878780000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000d6000000bd000000de000000bf00000005000000d600bd00d600bf00e
000bf00e000bd00d600bd00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c000000020000002700000018000000020000000000000079797900000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000b
f000000de000000c300000005000000d600bf00d600c300e000c300e000bf00d600bf002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000007a7a7a0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000d6000000c3000000de000000c40000000
5000000d600c300d600c400e000c400e000c300d600c300250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
00000007b7b7b0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000d6000000c4000000de000000c600000005000000d600c400d600c600e
000c600e000c400d600c400250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000007c7c7c00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000c
6000000de000000ca00000005000000d600c600d600ca00e000ca00e000c600d600c6002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000007d7d7d0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000d6000000ca000000de000000cd0000000
5000000d600ca00d600cd00e000cd00e000ca00d600ca00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
00000007e7e7e0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000d6000000cd000000de000000d100000005000000d600cd00d600d100e
000d100e000cd00d600cd00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000007f7f7f00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000d6000000d
1000000de000000d600000005000000d600d100d600d600e000d600e000d100d600d1002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000008080800000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000d6000000d6000000de000000da0000000
5000000d600d600d600dc00e000dc00e000d600d600d600250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c00000002000000250000000c000000010000002
20000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
50000805600000030000000d600000067000000df000000db00000005000000d600db00d
6006e00df006700df00d400d600db00250000000c0000000400008021000000080000004
6000000b0080000a4080000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f000000800000008008400201580800004c0800000210c0db040000008
a00000003000000000012430000dd420000da420000da42ffffffff333333ffffffffff3
33333ffdb4f16b4fdff7f3f000080bfdb4f96b300c0b643f9ff0dc200010000000000008
180803b8180003cc1c0403c8180803ca1a0a03cc1c0c03ce1e0e03c8180003d9190103da
1a0203db1b0303dc1c0403dd1d0503de1e0603df1f0703d8180803d8988883d9190903d9
998983da1a0a03da9a8a83db1b0b03db9b8b83dc1c0c03dc9c8c83dd1d0d03dd9d8d83de
1e0e03de9e8e83df1f0f03df9f8f83d8180003e8584043e8988083e8d8c0c3e9190103e9
594143e9998183e9d9c1c3ea1a0203ea5a4243ea9a8283eadac2c3eb1b0303eb5b4343eb
9b8383ebdbc3c3ec1c0403ec5c4443ec9c8483ecdcc4c3ed1d0503ed5d4543ed9d8583ed
ddc5c3ee1e0603ee5e4643ee9e8683eedec6c3ef1f0703ef5f4743ef9f8783efdfc7c3e8
180803e8382823e8584843e8786863e8988883e8b8a8a3e8d8c8c3e8f8e8e3e9190903e9
392923e9594943e9796963e9998983e9b9a9a3e9d9c9c3e9f9e9e3ea1a0a03ea3a2a23ea
5a4a43ea7a6a63ea9a8a83eabaaaa3eadacac3eafaeae3eb1b0b03eb3b2b23eb5b4b43eb
7b6b63eb9b8b83ebbbaba3ebdbcbc3ebfbebe3ec1c0c03ec3c2c23ec5c4c43ec7c6c63ec
9c8c83ecbcaca3ecdcccc3ecfcece3ed1d0d03ed3d2d23ed5d4d43ed7d6d63ed9d8d83ed
bdada3edddcdc3edfdede3ee1e0e03ee3e2e23ee5e4e43ee7e6e63ee9e8e83eebeaea3ee
decec3eefeeee3ef1f0f03ef3f2f23ef5f4f43ef7f6f63ef9f8f83efbfafa3efdfcfc3ef
ffefe3e8180003f8281013f8382023f8483033f8584043f8685053f8786063f8887073f8
988083f8a89093f8b8a0a3f8c8b0b3f8d8c0c3f8e8d0d3f8f8e0e3f908f0f3f9190103f9
291113f9392123f9493133f9594143f9695153f9796163f9897173f9998183f9a99193f9
b9a1a3f9c9b1b3f9d9c1c3f9e9d1d3f9f9e1e3fa09f1f3fa1a0203fa2a1213fa3a2223fa
4a3233fa5a4243fa6a5253fa7a6263fa8a7273fa9a8283faaa9293fabaa2a3facab2b3fa
dac2c3faead2d3fafae2e3fb0af2f3fb1b0303fb2b1313fb3b2323fb4b3333fb5b4343fb
6b5353fb7b6363fb8b7373fb9b8383fbab9393fbbba3a3fbcbb3b3fbdbc3c3fbebd3d3fb
fbe3e3fc0bf3f3fc1c0403fc2c1413fc3c2423fc4c3433fc5c4443fc6c5453fc7c6463fc
8c7473fc9c8483fcac9493fcbca4a3fcccb4b3fcdcc4c3fcecd4d3fcfce4e3fd0cf4f3fd
1d0503fd2d1513fd3d2523fd4d3533fd5d4543fd6d5553fd7d6563fd8d7573fd9d8583fd
ad9593fdbda5a3fdcdb5b3fdddc5c3fdedd5d3fdfde5e3fe0df5f3fe1e0603fe2e1613fe
3e2623fe4e3633fe5e4643fe6e5653fe7e6663fe8e7673fe9e8683feae9693febea6a3fe
ceb6b3fedec6c3feeed6d3fefee6e3ff0ef6f3ff1f0703ff2f1713ff3f2723ff4f3733ff
5f4743ff6f5753ff7f6763ff8f7773ff9f8783ffaf9793ffbfa7a3ffcfb7b3ffdfc7c3ff
efd7d3ffffe7e3f0000803f0000803f00c57f3f00887f3f004a7f3f00097f3f00c67e3f0
0817e3f003a7e3f00f17d3f00a67d3f00587d3f00097d3f00b77c3f00627c3f000b7c3f0
0b27b3f00567b3f00f87a3f00977a3f00337a3f00cd793f0064793f00f8783f0089783f0
018783f00a3773f002c773f00b1763f0034763f00b3753f002f753f00a8743f001e743f0
091733f0000733f006b723f00d4713f0039713f009a703f00f86f3f00526f3f00a96e3f0
0fc6d3f004b6d3f00976c3f00df6b3f00236b3f00636a3f00a0693f00d8683f000d683f0
03e673f006b663f0094653f00b9643f00da633f00f6623f000f623f0024613f0035603f0
0425f3f004a5e3f004f5d3f00505c3f004c5b3f00445a3f0039593f0029583f0015573f0
0fd553f00e1543f00c1533f009d523f0074513f0048503f00184f3f00e44d3f00ac4c3f0
0704b3f00304a3f00ed483f00a5473f005a463f000b453f00b9433f0062423f0009413f0
0ab3f3f004a3e3f00e63c3f007e3b3f00133a3f00a5383f0033373f00bf353f0047343f0
0cc323f004e313f00ce2f3f004a2e3f00c42c3f003b2b3f00b0293f0022283f0092263f0
0ff243f006a233f00d3213f003a203f009f1e3f00021d3f00641b3f00c3193f0021183f0
07e163f00d9143f0033133f008c113f00e30f3f003a0e3f00900c3f00e50a3f0039093f0
08c073f00e0053f0032043f0085023f00d7003f0052fe3e00f6fa3e009cf73e0040f43e0
0e8f03e008eed3e0036ea3e00e0e63e008ce33e003ae03e00e8dc3e009ad93e004ed63e0
004d33e00becf3e007acc3e0038c93e00fcc53e00c2c23e008cbf3e005abc3e002cb93e0
002b63e00dcb23e00bcaf3e00a0ac3e008aa93e0078a63e006ca33e0064a03e00649d3e0
0689a3e0072973e0082943e009a913e00b68e3e00da8b3e0004893e0034863e006c833e0
0aa803e00dc7b3e0078763e001c713e00d46b3e0098663e006c613e004c5c3e0040573e0
040523e00504d3e0070483e00a0433e00e03e3e00303a3e008c353e00fc303e007c2c3e0
00c283e00ac233e005c1f3e001c1b3e00f0163e00d0123e00c00e3e00c40a3e00d8063e0
0f8023e0058fe3d00e0f63d0088ef3d0050e83d0030e13d0038da3d0060d33d00a8cc3d0
010c63d0098bf3d0040b93d0000b33d00e8ac3d00e8a63d0008a13d00489b3d00a8953d0
020903d00b88a3d0070853d0040803d0060763d00706c3d00c0623d0050593d0000503d0
0f0463d00203e3d0080353d00102d3d00d0243d00c01c3d00f0143d00400d3d00d0053d0
000fd3c00e0ee3c0000e13c0080d33c0060c63c00a0b93c0020ad3c0000a13c0040953c0
0c0893c00407d3c0080673c0040523c00c03d3c00002a3c0080163c00c0033c0000e33b0
080bf3b00009d3b0000773b0000363b0000f03a00006c3a000000000a400000240000001
8000000020000000100000000803a430000dd420000e0410000da4221000000080000006
20000000c000000010000004b000000100000000000000005000000250000000c0000000
8000080270000001800000002000000000000003434340000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba0000006e000000d60000006
f00000005000000ba006e00ba006f00d6006f00d6006e00ba006e00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003636360000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba0000006f000000d60000007000000005000000ba006f00b
a007000d6007000d6006f00ba006f00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000373737000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a00000070000000d60000007100000005000000ba007000ba007100d6007100d6007000b
a007000250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000003939390000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba00000071000000d60000007
200000005000000ba007100ba007200d6007200d6007100ba007100250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000003b3b3b0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba00000072000000d60000007300000005000000ba007200b
a007300d6007300d6007200ba007200250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000003d3d3d000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a00000073000000d60000007400000005000000ba007300ba007400d6007400d6007300b
a007300250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000003e3e3e0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba00000074000000d60000007
500000005000000ba007400ba007500d6007500d6007400ba007400250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004141410000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba00000075000000d60000007600000005000000ba007500b
a007600d6007600d6007500ba007500250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000434343000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a00000076000000d60000007700000005000000ba007600ba007700d6007700d6007600b
a007600250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004545450000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba00000077000000d60000007
800000005000000ba007700ba007800d6007800d6007700ba007700250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004747470000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba00000078000000d60000007900000005000000ba007800b
a007900d6007900d6007800ba007800250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000494949000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a00000079000000d60000007a00000005000000ba007900ba007a00d6007a00d6007900b
a007900250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000004b4b4b0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba0000007a000000d60000007
b00000005000000ba007a00ba007b00d6007b00d6007a00ba007a00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000004e4e4e0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba0000007b000000d60000007c00000005000000ba007b00b
a007c00d6007c00d6007b00ba007b00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000505050000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a0000007c000000d60000007d00000005000000ba007c00ba007d00d6007d00d6007c00b
a007c00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005252520000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba0000007d000000d60000007
e00000005000000ba007d00ba007e00d6007e00d6007d00ba007d00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000005555550000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba0000007e000000d60000007f00000005000000ba007e00b
a007f00d6007f00d6007e00ba007e00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000575757000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a0000007f000000d60000008000000005000000ba007f00ba008000d6008000d6007f00b
a007f00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000005a5a5a0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba00000080000000d60000008
100000005000000ba008000ba008100d6008100d6008000ba008000250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000005d5d5d0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba00000081000000d60000008200000005000000ba008100b
a008200d6008200d6008100ba008100250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000005f5f5f000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a00000082000000d60000008300000005000000ba008200ba008300d6008300d6008200b
a008200250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006161610000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba00000083000000d60000008
400000005000000ba008300ba008400d6008400d6008300ba008300250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006464640000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba00000084000000d60000008500000005000000ba008400b
a008500d6008500d6008400ba008400250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000676767000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a00000085000000d60000008600000005000000ba008500ba008600d6008600d6008500b
a008500250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000006a6a6a0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba00000086000000d60000008
700000005000000ba008600ba008700d6008700d6008600ba008600250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000006c6c6c0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba00000087000000d60000008800000005000000ba008700b
a008800d6008800d6008700ba008700250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000270000001800000002000000000000006f6f6f000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a00000088000000d60000008900000005000000ba008800ba008900d6008900d6008800b
a008800250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000007272720000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba00000089000000d60000008
a00000005000000ba008900ba008a00d6008a00d6008900ba008900250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000007575750000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba0000008a000000d60000008b00000005000000ba008a00b
a008b00d6008b00d6008a00ba008a00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000787878000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a0000008b000000d60000008c00000005000000ba008b00ba008c00d6008c00d6008b00b
a008b00250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000007b7b7b0000000000250000000c0000000
2000000250000000c000000080000805600000030000000ba0000008c000000d60000008
d00000005000000ba008c00ba008d00d6008d00d6008c00ba008c00250000000c0000000
8000080250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000007d7d7d0000000000250000000c00000002000000250000000c0000000
80000805600000030000000ba0000008d000000d60000008e00000005000000ba008d00b
a008e00d6008e00d6008d00ba008d00250000000c00000008000080250000000c0000000
4000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000808080000
0000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000b
a0000008e000000d60000008f00000005000000ba008e00ba008f00d6008f00d6008e00b
a008e001610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000a0000000
0200000d0310000d0310100250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c000000020000002700000018000000020000000000000083838300000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba0000008
f000000d60000009000000005000000ba008f00ba009000d6009000d6008f00ba008f002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000008585850000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba00000090000000d6000000910000000
5000000ba009000ba009100d6009100d6009000ba009000250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
00000008888880000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba00000091000000d60000009200000005000000ba009100ba009200d
6009200d6009100ba009100250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000008b8b8b00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba0000009
2000000d60000009300000005000000ba009200ba009300d6009300d6009200ba0092002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000008e8e8e0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba00000093000000d6000000940000000
5000000ba009300ba009400d6009400d6009300ba009300250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
00000009191910000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba00000094000000d60000009500000005000000ba009400ba009500d
6009500d6009400ba009400250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c000000020000002700000018000000020000000000000094949400000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba0000009
5000000d60000009600000005000000ba009500ba009600d6009600d6009500ba0095002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000009797970000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba00000096000000d6000000970000000
5000000ba009600ba009700d6009700d6009600ba009600250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
00000009a9a9a0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba00000097000000d60000009800000005000000ba009700ba009800d
6009800d6009700ba009700250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000009d9d9d00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba0000009
8000000d60000009900000005000000ba009800ba009900d6009900d6009800ba0098002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000009f9f9f0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba00000099000000d60000009a0000000
5000000ba009900ba009a00d6009a00d6009900ba009900250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000a2a2a20000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba0000009a000000d60000009b00000005000000ba009a00ba009b00d
6009b00d6009a00ba009a00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000a5a5a500000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba0000009
b000000d60000009c00000005000000ba009b00ba009c00d6009c00d6009b00ba009b002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000a8a8a80000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba0000009c000000d60000009d0000000
5000000ba009c00ba009d00d6009d00d6009c00ba009c00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000aaaaaa0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba0000009d000000d60000009e00000005000000ba009d00ba009e00d
6009e00d6009d00ba009d00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000adadad00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba0000009
e000000d60000009f00000005000000ba009e00ba009f00d6009f00d6009e00ba009e002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000afafaf0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba0000009f000000d6000000a00000000
5000000ba009f00ba00a000d600a000d6009f00ba009f00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000b2b2b20000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000a0000000d6000000a100000005000000ba00a000ba00a100d
600a100d600a000ba00a000250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000b5b5b500000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000a
1000000d6000000a200000005000000ba00a100ba00a200d600a200d600a100ba00a1002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000b7b7b70000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000a2000000d6000000a30000000
5000000ba00a200ba00a300d600a300d600a200ba00a200250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000bababa0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000a3000000d6000000a400000005000000ba00a300ba00a400d
600a400d600a300ba00a300250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000bcbcbc00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000a
4000000d6000000a500000005000000ba00a400ba00a500d600a500d600a400ba00a4002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000bfbfbf0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000a5000000d6000000a60000000
5000000ba00a500ba00a600d600a600d600a500ba00a500250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000c2c2c20000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000a6000000d6000000a700000005000000ba00a600ba00a700d
600a700d600a600ba00a600250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000c4c4c400000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000a
7000000d6000000a800000005000000ba00a700ba00a800d600a800d600a700ba00a7002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000c6c6c60000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000a8000000d6000000a90000000
5000000ba00a800ba00a900d600a900d600a800ba00a800250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000c9c9c90000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000a9000000d6000000aa00000005000000ba00a900ba00aa00d
600aa00d600a900ba00a900250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000cbcbcb00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000a
a000000d6000000ab00000005000000ba00aa00ba00ab00d600ab00d600aa00ba00aa002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000cccccc0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000ab000000d6000000ac0000000
5000000ba00ab00ba00ac00d600ac00d600ab00ba00ab00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000cfcfcf0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000ac000000d6000000ad00000005000000ba00ac00ba00ad00d
600ad00d600ac00ba00ac00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000d1d1d100000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000a
d000000d6000000ae00000005000000ba00ad00ba00ae00d600ae00d600ad00ba00ad002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000d3d3d30000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000ae000000d6000000af0000000
5000000ba00ae00ba00af00d600af00d600ae00ba00ae00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000d5d5d50000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000af000000d6000000b000000005000000ba00af00ba00b000d
600b000d600af00ba00af00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000d7d7d700000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000b
0000000d6000000b100000005000000ba00b000ba00b100d600b100d600b000ba00b0002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000d9d9d90000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000b1000000d6000000b20000000
5000000ba00b100ba00b200d600b200d600b100ba00b100250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000dbdbdb0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000b2000000d6000000b300000005000000ba00b200ba00b300d
600b300d600b200ba00b200250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000dcdcdc00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000b
3000000d6000000b400000005000000ba00b300ba00b400d600b400d600b300ba00b3002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000dedede0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000b4000000d6000000b50000000
5000000ba00b400ba00b500d600b500d600b400ba00b400250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000e0e0e00000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000b5000000d6000000b600000005000000ba00b500ba00b600d
600b600d600b500ba00b500250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000e2e2e200000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000b
6000000d6000000b700000005000000ba00b600ba00b700d600b700d600b600ba00b6002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000e3e3e30000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000b7000000d6000000b80000000
5000000ba00b700ba00b800d600b800d600b700ba00b700250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000e4e4e40000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000b8000000d6000000b900000005000000ba00b800ba00b900d
600b900d600b800ba00b800250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000e6e6e600000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000b
9000000d6000000ba00000005000000ba00b900ba00ba00d600ba00d600b900ba00b9002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000e8e8e80000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000ba000000d6000000bb0000000
5000000ba00ba00ba00bb00d600bb00d600ba00ba00ba00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000e9e9e90000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000bb000000d6000000bc00000005000000ba00bb00ba00bc00d
600bc00d600bb00ba00bb00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000eaeaea00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000b
c000000d6000000bd00000005000000ba00bc00ba00bd00d600bd00d600bc00ba00bc002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000ebebeb0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000bd000000d6000000be0000000
5000000ba00bd00ba00be00d600be00d600bd00ba00bd00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000ededed0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000be000000d6000000bf00000005000000ba00be00ba00bf00d
600bf00d600be00ba00be00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000eeeeee00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000b
f000000d6000000c000000005000000ba00bf00ba00c000d600c000d600bf00ba00bf002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000efefef0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000c0000000d6000000c10000000
5000000ba00c000ba00c100d600c100d600c000ba00c000250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000f0f0f00000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000c1000000d6000000c200000005000000ba00c100ba00c200d
600c200d600c100ba00c100250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000f1f1f100000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000c
2000000d6000000c300000005000000ba00c200ba00c300d600c300d600c200ba00c2002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000f2f2f20000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000c3000000d6000000c40000000
5000000ba00c300ba00c400d600c400d600c300ba00c300250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000f3f3f30000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000c4000000d6000000c500000005000000ba00c400ba00c500d
600c500d600c400ba00c400250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000f4f4f400000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000c
5000000d6000000c600000005000000ba00c500ba00c600d600c600d600c500ba00c5002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000f5f5f50000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000c6000000d6000000c70000000
5000000ba00c600ba00c700d600c700d600c600ba00c600250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000f6f6f60000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000c7000000d6000000c900000005000000ba00c700ba00c900d
600c900d600c700ba00c700250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000f7f7f700000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000c
9000000d6000000ca00000005000000ba00c900ba00ca00d600ca00d600c900ba00c9002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000f8f8f80000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000ca000000d6000000cb0000000
5000000ba00ca00ba00cb00d600cb00d600ca00ba00ca00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000f9f9f90000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000ba000000cb000000d6000000cd00000005000000ba00cb00ba00cd00d
600cd00d600cb00ba00cb00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000fafafa00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000c
d000000d6000000ce00000005000000ba00cd00ba00ce00d600ce00d600cd00ba00cd002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000fbfbfb0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000ba000000ce000000d6000000d20000000
5000000ba00ce00ba00d200d600d200d600ce00ba00ce00250000000c000000161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000000a00000000200000d0110000d
031010008000080250000000c00000004000080280000000c00000002000000270000001
80000000200000000000000fcfcfc0000000000250000000c00000002000000250000000
c000000080000805600000030000000ba000000d2000000d6000000d300000005000000b
a00d200ba00d300d600d300d600d200ba00d200250000000c00000008000080250000000
c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000f
dfdfd0000000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080560000003
0000000ba000000d3000000d6000000d500000005000000ba00d300ba00d500d600d500d
600d300ba00d300250000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000
c0000000200000027000000180000000200000000000000fefefe0000000000250000000
c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000ba000000d5000000d
6000000d800000005000000ba00d500ba00d800d600d800d600d500ba00d500250000000
c00000008000080250000000c00000004000080280000000c00000002000000270000001
80000000200000000000000ffffff0000000000250000000c00000002000000250000000
c000000080000805600000030000000ba000000d8000000d6000000db00000005000000b
a00d800ba00db00d600db00d600d800ba00d800250000000c00000008000080250000000
c00000004000080280000000c00000002000000250000000c00000001000000220000000
c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000ba0000006
e000000d6000000db00000005000000ba00db00ba006e00d6006e00d600db00ba00db002
50000000c00000004000080210000000800000046000000d8080000cc080000454d462b2
a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000800
8400201580800004c0800000210c0db040000008a00000003000000008049430000cf420
000e0400000e040bfbfbfff262626ffbfbfbfff262626ff254912b6edff7f3f000080bf2
54992b50e009c43d5ffc3c200010000000000008180803b8180003cc1c0403c8180803ca
1a0a03cc1c0c03ce1e0e03c8180003d9190103da1a0203db1b0303dc1c0403dd1d0503de
1e0603df1f0703d8180803d8988883d9190903d9998983da1a0a03da9a8a83db1b0b03db
9b8b83dc1c0c03dc9c8c83dd1d0d03dd9d8d83de1e0e03de9e8e83df1f0f03df9f8f83d8
180003e8584043e8988083e8d8c0c3e9190103e9594143e9998183e9d9c1c3ea1a0203ea
5a4243ea9a8283eadac2c3eb1b0303eb5b4343eb9b8383ebdbc3c3ec1c0403ec5c4443ec
9c8483ecdcc4c3ed1d0503ed5d4543ed9d8583edddc5c3ee1e0603ee5e4643ee9e8683ee
dec6c3ef1f0703ef5f4743ef9f8783efdfc7c3e8180803e8382823e8584843e8786863e8
988883e8b8a8a3e8d8c8c3e8f8e8e3e9190903e9392923e9594943e9796963e9998983e9
b9a9a3e9d9c9c3e9f9e9e3ea1a0a03ea3a2a23ea5a4a43ea7a6a63ea9a8a83eabaaaa3ea
dacac3eafaeae3eb1b0b03eb3b2b23eb5b4b43eb7b6b63eb9b8b83ebbbaba3ebdbcbc3eb
fbebe3ec1c0c03ec3c2c23ec5c4c43ec7c6c63ec9c8c83ecbcaca3ecdcccc3ecfcece3ed
1d0d03ed3d2d23ed5d4d43ed7d6d63ed9d8d83edbdada3edddcdc3edfdede3ee1e0e03ee
3e2e23ee5e4e43ee7e6e63ee9e8e83eebeaea3eedecec3eefeeee3ef1f0f03ef3f2f23ef
5f4f43ef7f6f63ef9f8f83efbfafa3efdfcfc3efffefe3e8180003f8281013f8382023f8
483033f8584043f8685053f8786063f8887073f8988083f8a89093f8b8a0a3f8c8b0b3f8
d8c0c3f8e8d0d3f8f8e0e3f908f0f3f9190103f9291113f9392123f9493133f9594143f9
695153f9796163f9897173f9998183f9a99193f9b9a1a3f9c9b1b3f9d9c1c3f9e9d1d3f9
f9e1e3fa09f1f3fa1a0203fa2a1213fa3a2223fa4a3233fa5a4243fa6a5253fa7a6263fa
8a7273fa9a8283faaa9293fabaa2a3facab2b3fadac2c3faead2d3fafae2e3fb0af2f3fb
1b0303fb2b1313fb3b2323fb4b3333fb5b4343fb6b5353fb7b6363fb8b7373fb9b8383fb
ab9393fbbba3a3fbcbb3b3fbdbc3c3fbebd3d3fbfbe3e3fc0bf3f3fc1c0403fc2c1413fc
3c2423fc4c3433fc5c4443fc6c5453fc7c6463fc8c7473fc9c8483fcac9493fcbca4a3fc
ccb4b3fcdcc4c3fcecd4d3fcfce4e3fd0cf4f3fd1d0503fd2d1513fd3d2523fd4d3533fd
5d4543fd6d5553fd7d6563fd8d7573fd9d8583fdad9593fdbda5a3fdcdb5b3fdddc5c3fd
edd5d3fdfde5e3fe0df5f3fe1e0603fe2e1613fe3e2623fe4e3633fe5e4643fe6e5653fe
7e6663fe8e7673fe9e8683feae9693febea6a3feceb6b3fedec6c3feeed6d3fefee6e3ff
0ef6f3ff1f0703ff2f1713ff3f2723ff4f3733ff5f4743ff6f5753ff7f6763ff8f7773ff
9f8783ffaf9793ffbfa7a3ffcfb7b3ffdfc7c3ffefd7d3ffffe7e3f0000803f0000803f0
0c57f3f00887f3f004a7f3f00097f3f00c67e3f00817e3f003a7e3f00f17d3f00a67d3f0
0587d3f00097d3f00b77c3f00627c3f000b7c3f00b27b3f00567b3f00f87a3f00977a3f0
0337a3f00cd793f0064793f00f8783f0089783f0018783f00a3773f002c773f00b1763f0
034763f00b3753f002f753f00a8743f001e743f0091733f0000733f006b723f00d4713f0
039713f009a703f00f86f3f00526f3f00a96e3f00fc6d3f004b6d3f00976c3f00df6b3f0
0236b3f00636a3f00a0693f00d8683f000d683f003e673f006b663f0094653f00b9643f0
0da633f00f6623f000f623f0024613f0035603f00425f3f004a5e3f004f5d3f00505c3f0
04c5b3f00445a3f0039593f0029583f0015573f00fd553f00e1543f00c1533f009d523f0
074513f0048503f00184f3f00e44d3f00ac4c3f00704b3f00304a3f00ed483f00a5473f0
05a463f000b453f00b9433f0062423f0009413f00ab3f3f004a3e3f00e63c3f007e3b3f0
0133a3f00a5383f0033373f00bf353f0047343f00cc323f004e313f00ce2f3f004a2e3f0
0c42c3f003b2b3f00b0293f0022283f0092263f00ff243f006a233f00d3213f003a203f0
09f1e3f00021d3f00641b3f00c3193f0021183f007e163f00d9143f0033133f008c113f0
0e30f3f003a0e3f00900c3f00e50a3f0039093f008c073f00e0053f0032043f0085023f0
0d7003f0052fe3e00f6fa3e009cf73e0040f43e00e8f03e008eed3e0036ea3e00e0e63e0
08ce33e003ae03e00e8dc3e009ad93e004ed63e0004d33e00becf3e007acc3e0038c93e0
0fcc53e00c2c23e008cbf3e005abc3e002cb93e0002b63e00dcb23e00bcaf3e00a0ac3e0
08aa93e0078a63e006ca33e0064a03e00649d3e00689a3e0072973e0082943e009a913e0
0b68e3e00da8b3e0004893e0034863e006c833e00aa803e00dc7b3e0078763e001c713e0
0d46b3e0098663e006c613e004c5c3e0040573e0040523e00504d3e0070483e00a0433e0
0e03e3e00303a3e008c353e00fc303e007c2c3e000c283e00ac233e005c1f3e001c1b3e0
0f0163e00d0123e00c00e3e00c40a3e00d8063e00f8023e0058fe3d00e0f63d0088ef3d0
050e83d0030e13d0038da3d0060d33d00a8cc3d0010c63d0098bf3d0040b93d0000b33d0
0e8ac3d00e8a63d0008a13d00489b3d00a8953d0020903d00b88a3d0070853d0040803d0
060763d00706c3d00c0623d0050593d0000503d00f0463d00203e3d0080353d00102d3d0
0d0243d00c01c3d00f0143d00400d3d00d0053d0000fd3c00e0ee3c0000e13c0080d33c0
060c63c00a0b93c0020ad3c0000a13c0040953c00c0893c00407d3c0080673c0040523c0
0c03d3c00002a3c0080163c00c0033c0000e33b0080bf3b00009d3b0000773b0000363b0
000f03a00006c3a00000000084003033c000000300000000210c0db04000000000000000
08056430000dd4200805f430000cf42008043430000cf4200803a430000dd42000101811
44003001000000004000000020000002100000008000000620000000c000000010000004
b00000010000000000000000500000021000000080000003b00000008000000130000000
c0000000100000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000
000000002000000560000002c0000000000000000000000ffffffffffffffff040000006
00de006f00d7006300c7006a00be00624000000240000000000804100000000000000000
00080410000000000000000020000003c00000008000000430000000c000000010000001
30000000c00000001000000250000000c000000080000802700000018000000020000000
00000003131310000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000bc00000067000000de0000006800000005000000ba006700ba006800e
0006800e0006700ba006700250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000004d4d4d00000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000bc0000006
8000000de0000006900000005000000ba006800ba006900e0006900e0006800ba0068002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000006e6e6e0000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000bc00000069000000de0000006a0000000
5000000ba006900ba006a00e0006a00e0006900ba006900250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
00000008d8d8d0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000bc0000006a000000de0000006b00000005000000ba006a00ba006b00e
0006b00e0006a00ba006a00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000a6a6a600000000002
50000000c00000002000000250000000c000000080000805600000030000000bc0000006
b000000de0000006c00000005000000ba006b00ba006c00e0006c00e0006b00ba006b002
50000000c00000008000080250000000c00000004000080280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000b5b5b50000000000250000000c000000020000002
50000000c000000080000805600000030000000bc0000006c000000de0000006d0000000
5000000ba006c00ba006d00e0006d00e0006c00ba006c00250000000c000000080000802
50000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000bdbdbd0000000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
600000030000000bc0000006d000000de0000006d00000005000000ba006d00ba006f00e
0006f00e0006d00ba006d00250000000c00000008000080250000000c000000040000802
80000000c00000002000000250000000c00000001000000220000000c000000ffffffff2
20000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000b
a00000067000000df0000006e00000005000000d6006e00df006700c3006700ba006e00d
6006e00250000000c00000004000080250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000ffffff001e00000018000000ab00000005000000b50000001c0000001
80000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
400000054000000ad00000009000000b200000017000000010000000000fa410000fa41a
d00000009000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
00000003700000006000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000005000000050000008
001000006010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000c900000050000000d300000067000000140000000c0000000
d000000120000000c000000010000005400000054000000cb00000054000000d00000006
2000000010000000000fa410000fa41cb00000054000000010000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff500000003400000006000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000005000000050000008001000006010000250000000c000000070000802
80000000c00000001000000260000001c000000010000000000000000000000000000000
0000000250000000c000000010000001b0000001000000021000000e1000000140000000
c0000000d000000120000000c00000002000000360000001000000021000000220000001
b0000001000000021000000e100000036000000100000001e000000e10000001b0000001
000000021000000c500000036000000100000001e000000c50000001b000000100000002
1000000aa00000036000000100000001e000000aa0000001b00000010000000210000008
f00000036000000100000001e0000008f0000001b0000001000000021000000730000003
6000000100000001e000000730000001b000000100000002100000058000000360000001
00000001e000000580000001b00000010000000210000003d00000036000000100000001
e0000003d0000001b00000010000000210000002200000036000000100000001e0000002
2000000120000000c00000001000000540000005400000016000000da0000001b000000e
8000000010000000000fa410000fa4116000000da000000010000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff50000000300000000600000054000000540000001
6000000be0000001b000000cc000000010000000000fa410000fa4116000000be0000000
10000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000310000000
6000000540000005400000016000000a30000001b000000b1000000010000000000fa410
000fa4116000000a3000000010000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff500000003200000006000000540000005400000016000000880000001b0000009
6000000010000000000fa410000fa411600000088000000010000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff50000000330000000600000054000000540000001
60000006c0000001b0000007a000000010000000000fa410000fa41160000006c0000000
10000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000340000000
6000000540000005400000016000000510000001b0000005f000000010000000000fa410
000fa411600000051000000010000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff500000003500000006000000540000005400000016000000360000001b0000004
4000000010000000000fa410000fa411600000036000000010000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff50000000360000000600000054000000540000001
60000001b0000001b00000029000000010000000000fa410000fa41160000001b0000000
10000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000370000000
60000001b0000001000000021000000e1000000120000000c00000002000000360000001
0000000e4000000e10000001b0000001000000021000000e100000036000000100000002
1000000e40000001b0000001000000082000000e1000000360000001000000082000000e
40000001b00000010000000e4000000e10000003600000010000000e4000000e40000001
20000000c00000001000000540000006400000045000000e80000005c000000f60000000
10000000000fa410000fa4145000000e8000000040000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5400000032003000300038000600000006000000060000000
60000005400000064000000a7000000e8000000be000000f6000000010000000000fa410
000fa41a7000000e8000000040000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000320030003000390006000000060000000600000006000000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000850100000
b010000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000850100000b01000027000000180000000200000000000000ffffff00000000002
50000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000000000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000b0100007
00000007b0100009a000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000000c010000710000007
b01000099000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e000000180000000c010000710000007b0100009
9000000260000001c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000
c00000004000000280000000c0000000100000046000000780000006c000000454d462b2
a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000800
840000120000000140000000210c0db0100000012000000000000ffffffffff0a4000002
4000000180000000000000001000000004088430000f1420000e0400000e040210000000
8000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000240000002
40000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007
400000001000000000000002400000030000000540000002000000000000000280000000
80000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000f
fffff0000000000110000002200000044000000880000001100000022000000440000008
8000000250000000c00000001000000250000000c0000000800008056000000300000001
001000078000000170100007f00000005000000001180070011f0077011f007701180070
0118007250000000c00000004000000250000000c0000000200000024000000240000000
0008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000
1000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000
c00000000000000250000000c00000005000080180000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000010010000780000001
70100007f000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00120000000
c0000000100000054000000a80000001b010000740000007701000082000000010000000
000fa410000fa411b010000740000000f0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff6c0000001d04300434045604390448043b043e042000370430044f043
2043e043a04000009000000060000000600000003000000070000000a000000060000000
700000003000000050000000600000006000000060000000700000006000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000c010000710000007b01000099000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00fe08000026060f00f211574d4
64301000000000001000000000000000a000000d011000000000000d0310100180000000
c000000000000001e000000180000000c010000710000007b01000099000000260000001
c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000010000002
80000000c0000000400000046000000b0080000a4080000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400201580800004
c0800000210c0db040000008a000000030000000040884300800d430000e0400000e040f
fffffff333333ffffffffff333333ff254992b6dbff7f3f000080bf254912b62680d243c
5ff02c300010000000000008180803b8180003cc1c0403c8180803ca1a0a03cc1c0c03ce
1e0e03c8180003d9190103da1a0203db1b0303dc1c0403dd1d0503de1e0603df1f0703d8
180803d8988883d9190903d9998983da1a0a03da9a8a83db1b0b03db9b8b83dc1c0c03dc
9c8c83dd1d0d03dd9d8d83de1e0e03de9e8e83df1f0f03df9f8f83d8180003e8584043e8
988083e8d8c0c3e9190103e9594143e9998183e9d9c1c3ea1a0203ea5a4243ea9a8283ea
dac2c3eb1b0303eb5b4343eb9b8383ebdbc3c3ec1c0403ec5c4443ec9c8483ecdcc4c3ed
1d0503ed5d4543ed9d8583edddc5c3ee1e0603ee5e4643ee9e8683eedec6c3ef1f0703ef
5f4743ef9f8783efdfc7c3e8180803e8382823e8584843e8786863e8988883e8b8a8a3e8
d8c8c3e8f8e8e3e9190903e9392923e9594943e9796963e9998983e9b9a9a3e9d9c9c3e9
f9e9e3ea1a0a03ea3a2a23ea5a4a43ea7a6a63ea9a8a83eabaaaa3eadacac3eafaeae3eb
1b0b03eb3b2b23eb5b4b43eb7b6b63eb9b8b83ebbbaba3ebdbcbc3ebfbebe3ec1c0c03ec
3c2c23ec5c4c43ec7c6c63ec9c8c83ecbcaca3ecdcccc3ecfcece3ed1d0d03ed3d2d23ed
5d4d43ed7d6d63ed9d8d83edbdada3edddcdc3edfdede3ee1e0e03ee3e2e23ee5e4e43ee
7e6e63ee9e8e83eebeaea3eedecec3eefeeee3ef1f0f03ef3f2f23ef5f4f43ef7f6f63ef
9f8f83efbfafa3efdfcfc3efffefe3e8180003f8281013f8382023f8483033f8584043f8
685053f8786063f8887073f8988083f8a89093f8b8a0a3f8c8b0b3f8d8c0c3f8e8d0d3f8
f8e0e3f908f0f3f9190103f9291113f9392123f9493133f9594143f9695153f9796163f9
897173f9998183f9a99193f9b9a1a3f9c9b1b3f9d9c1c3f9e9d1d3f9f9e1e3fa09f1f3fa
1a0203fa2a1213fa3a2223fa4a3233fa5a4243fa6a5253fa7a6263fa8a7273fa9a8283fa
aa9293fabaa2a3facab2b3fadac2c3faead2d3fafae2e3fb0af2f3fb1b0303fb2b1313fb
3b2323fb4b3333fb5b4343fb6b5353fb7b6363fb8b7373fb9b8383fbab9393fbbba3a3fb
cbb3b3fbdbc3c3fbebd3d3fbfbe3e3fc0bf3f3fc1c0403fc2c1413fc3c2423fc4c3433fc
5c4443fc6c5453fc7c6463fc8c7473fc9c8483fcac9493fcbca4a3fcccb4b3fcdcc4c3fc
ecd4d3fcfce4e3fd0cf4f3fd1d0503fd2d1513fd3d2523fd4d3533fd5d4543fd6d5553fd
7d6563fd8d7573fd9d8583fdad9593fdbda5a3fdcdb5b3fdddc5c3fdedd5d3fdfde5e3fe
0df5f3fe1e0603fe2e1613fe3e2623fe4e3633fe5e4643fe6e5653fe7e6663fe8e7673fe
9e8683feae9693febea6a3feceb6b3fedec6c3feeed6d3fefee6e3ff0ef6f3ff1f0703ff
2f1713ff3f2723ff4f3733ff5f4743ff6f5753ff7f6763ff8f7773ff9f8783ffaf9793ff
bfa7a3ffcfb7b3ffdfc7c3ffefd7d3ffffe7e3f0000803f0000803f00c57f3f00887f3f0
04a7f3f00097f3f00c67e3f00817e3f003a7e3f00f17d3f00a67d3f00587d3f00097d3f0
0b77c3f00627c3f000b7c3f00b27b3f00567b3f00f87a3f00977a3f00337a3f00cd793f0
064793f00f8783f0089783f0018783f00a3773f002c773f00b1763f0034763f00b3753f0
02f753f00a8743f001e743f0091733f0000733f006b723f00d4713f0039713f009a703f0
0f86f3f00526f3f00a96e3f00fc6d3f004b6d3f00976c3f00df6b3f00236b3f00636a3f0
0a0693f00d8683f000d683f003e673f006b663f0094653f00b9643f00da633f00f6623f0
00f623f0024613f0035603f00425f3f004a5e3f004f5d3f00505c3f004c5b3f00445a3f0
039593f0029583f0015573f00fd553f00e1543f00c1533f009d523f0074513f0048503f0
0184f3f00e44d3f00ac4c3f00704b3f00304a3f00ed483f00a5473f005a463f000b453f0
0b9433f0062423f0009413f00ab3f3f004a3e3f00e63c3f007e3b3f00133a3f00a5383f0
033373f00bf353f0047343f00cc323f004e313f00ce2f3f004a2e3f00c42c3f003b2b3f0
0b0293f0022283f0092263f00ff243f006a233f00d3213f003a203f009f1e3f00021d3f0
0641b3f00c3193f0021183f007e163f00d9143f0033133f008c113f00e30f3f003a0e3f0
0900c3f00e50a3f0039093f008c073f00e0053f0032043f0085023f00d7003f0052fe3e0
0f6fa3e009cf73e0040f43e00e8f03e008eed3e0036ea3e00e0e63e008ce33e003ae03e0
0e8dc3e009ad93e004ed63e0004d33e00becf3e007acc3e0038c93e00fcc53e00c2c23e0
08cbf3e005abc3e002cb93e0002b63e00dcb23e00bcaf3e00a0ac3e008aa93e0078a63e0
06ca33e0064a03e00649d3e00689a3e0072973e0082943e009a913e00b68e3e00da8b3e0
004893e0034863e006c833e00aa803e00dc7b3e0078763e001c713e00d46b3e0098663e0
06c613e004c5c3e0040573e0040523e00504d3e0070483e00a0433e00e03e3e00303a3e0
08c353e00fc303e007c2c3e000c283e00ac233e005c1f3e001c1b3e00f0163e00d0123e0
0c00e3e00c40a3e00d8063e00f8023e0058fe3d00e0f63d0088ef3d0050e83d0030e13d0
038da3d0060d33d00a8cc3d0010c63d0098bf3d0040b93d0000b33d00e8ac3d00e8a63d0
008a13d00489b3d00a8953d0020903d00b88a3d0070853d0040803d0060763d00706c3d0
0c0623d0050593d0000503d00f0463d00203e3d0080353d00102d3d00d0243d00c01c3d0
0f0143d00400d3d00d0053d0000fd3c00e0ee3c0000e13c0080d33c0060c63c00a0b93c0
020ad3c0000a13c0040953c00c0893c00407d3c0080673c0040523c00c03d3c00002a3c0
080163c00c0033c0000e33b0080bf3b00009d3b0000773b0000363b0000f03a00006c3a0
00000000a400000240000001800000002000000010000000040884300800d430000e0400
000e0402100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
5000000250000000c0000000800008027000000180000000400000000000000414141000
0000000250000000c00000004000000250000000c0000000800008056000000300000001
00100008d000000170100008e0000000500000010018d0010018e0017018e0017018d001
0018d00250000000c00000008000080250000000c00000002000000280000000c0000000
4000000270000001800000004000000000000006767670000000000250000000c0000000
4000000250000000c000000080000805600000030000000100100008e000000170100008
f0000000500000010018e0010018f0017018f0017018e0010018e00250000000c0000000
8000080250000000c00000002000000280000000c0000000400000027000000180000000
4000000000000009292920000000000250000000c00000004000000250000000c0000000
80000805600000030000000100100008f00000017010000900000000500000010018f001
00190001701900017018f0010018f00250000000c00000008000080250000000c0000000
2000000280000000c0000000400000027000000180000000400000000000000bcbcbc000
0000000250000000c00000004000000250000000c0000000800008056000000300000001
001000090000000170100009100000005000000100190001001910017019100170190001
0019000250000000c00000008000080250000000c00000002000000280000000c0000000
400000027000000180000000400000000000000dddddd0000000000250000000c0000000
4000000250000000c0000000800008056000000300000001001000091000000170100009
2000000050000001001910010019200170192001701910010019100250000000c0000000
8000080250000000c00000002000000280000000c0000000400000027000000180000000
400000000000000f2f2f20000000000250000000c00000004000000250000000c0000000
800008056000000300000001001000092000000170100009300000005000000100192001
0019300170193001701920010019200250000000c00000008000080250000000c0000000
2000000280000000c0000000400000027000000180000000400000000000000fdfdfd000
0000000250000000c00000004000000250000000c0000000800008056000000300000001
001000093000000170100009400000005000000100193001001940017019400170193001
0019300250000000c00000008000080250000000c00000002000000280000000c0000000
4000000250000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000
c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
8000000100100008d0000001701000094000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00120000000c00000001000000540000009c0000001b010000890000006
d01000097000000010000000000fa410000fa411b010000890000000d0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff680000001704300440043504540441044
20440043e04320430043d043e04000007000000060000000700000006000000060000000
600000005000000070000000700000006000000060000000700000007000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000c010000710000007b01000099000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000850100000b010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000850100000b010000250000000c00000004000080280000000
c00000002000000250000000c00000007000080280000000c00000001000000250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000850100000
b010000220000000c000000ffffffff09000000100000007c2f000098200000210000000
8000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000180000000c00000000000000190000000c000000f
fffff00250000000c00000004000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f00000080000000802100000008000000620000000c0000000
10000004c000000640000003d0000001500000016010000da0000003d00000015000000d
a000000c60000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000
c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000
e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000
000050000000c02ed00580105000000090200000000050000000102ffffff00040000000
4010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002
701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400000004010
d0008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000fffff
f000000040000002d01010008000000fa0200000000000000000000040000002d0102000
7000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d010
200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002
d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604ed005801000000001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc0000001254696
d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010
4001c000000fb020e00060000000000bc02000000cc0102022253797374656d003f00003
f3f3f3f3f3f3f3f3f3f0800000001003f3f3f3f3f00040000002d010500040000002d010
400040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d01040004000
0002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010
500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01050004000
0002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010000050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed00580100000
00008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01060004000000f001000007000
000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f0010100050000000902fffff
f00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04ea005
50104000400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010600050000000
10200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604ed00580100000
000040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010000040000002d01060005000000010200000
000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604e80054010400040007000
000fc020000808080000000040000002d01010004000000f0010000040000002d0106000
5000000090280808000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000
e000000240305001d00c7003200b700de00b700ca00c7001d00c70007000000fc020000c
0c0c0000000040000002d01000004000000f0010100050000000902c0c0c000050000000
102000000000e000000240305001d00c7001d001e0032000d003200b7001d00c7000e000
000240305003200b70032000d00de000d00de00b7003200b700040000002c01000007000
0001604e800540104000400070000001504890050016300ec0008000000fa02000000000
00000000000040000002d010100050000001402c7001d00050000000102ffffff0005000
0001302b7003200050000001302b700de00050000001402af001d000500000013029f003
2000500000013029f00de0005000000140297001d0005000000130287003200050000001
3028700de000500000014027f001d000500000013026f0032000500000013026f00de000
5000000140266001d00050000001302560032000500000013025600de000500000014024
e001d000500000013023e0032000500000013023e00de0005000000140236001d0005000
0001302260032000500000013022600de000500000014021e001d000500000013020d003
2000500000013020d00de00040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010
100050000000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c010000070000001604e
80054010400040007000000fc020100000000000000040000002d01070004000000f0010
00005000000090200000000050000000102000000000400000004010d000400000002010
2000e00000024030500de00b700ca00c7001d00c7003200b700de00b70008000000fa020
0000100000080808000040000002d01000004000000f0010100040000002c01000007000
0001604e800540104000400070000001504890050016300ec000e000000240305001d00c
7001d001e0032000d003200b7001d00c7000e000000240305003200b70032000d00de000
d00de00b7003200b700040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d0100000
500000001020000000005000000090200000000040000002c010000070000001604e8005
4010400040008000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f0010
0000400000004010d000400000002010200030000001e00030000001e00040000002c010
0002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000
000000000000000000000000000000080808000000000001100000022000000440000008
800000011000000220000004400000088000000040000002d01000004000000060101000
40000002d0106000c000000240304004f00c2004f00920057008b005700bc00040000002
d0101000400000006010100040000002d01070004000000f0010000040000002701ffff0
40000002701ffff040000002d0107000e000000240305004f00c2004f00920057008b005
700bc004f00c200040000002d010700030000001e00030000001e00040000002c0100002
d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000
000000000000000000000000000ffffff000000000011000000220000004400000088000
00011000000220000004400000088000000040000002d010000040000002d0106000e000
00024030500360092003600c2004f00c2004f00920036009200040000002d01010004000
0002d01070004000000f0010000040000002701ffff040000002701ffff040000002d010
7000e000000240305003600c200360092004f0092004f00c2003600c200040000002d010
70007000000fc020000000000000000040000002d010000050000000902ffffff0005000
0000102ffffff00030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000
000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000
00000000000bfbfbf0000000000110000002200000044000000880000001100000022000
0004400000088000000040000002d0108000400000006010100040000002d0106000c000
000240304004f00920057008b003e008b0036009200040000002d0101000400000006010
100040000002d01000004000000f0010800040000002701ffff040000002701ffff04000
0002d0107000e000000240305004f00920057008b003e008b00360092004f00920004000
0002d01000008000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f0010
100030000001e00030000001e00040000002c010000030000001e0004000000060101000
40000002c010000070000001604c20070007400670007000000150475006f00740067000
7000000150476006e007500670007000000150477006c007600670007000000150478006
b00770067000700000015047900690078006700070000001504be007000bd006f0007000
0001504bf007000be006e00070000001504c0007000bf006b00070000001504c1007000c
0006900070000001504c2007000c10068000400000006010100040000002d01060007000
000fc0200001b1b1b000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006
700730067007400700074007000730067007300040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc0200001c1c1c000000040000002d010100040000002d010
6000e000000240305006700740067007600700076007000740067007400040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200001e1e1e000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500670076006700770070007700700076006
7007600040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200001
f1f1f000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006700770067007
800700078007000770067007700040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000202020000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
40305006700780067007900700079007000780067007800040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000212121000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500670079006700790070007900700079006700790004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200002222220000000
40000002d010100040000002d0106000e000000240305006700790067007a0070007a007
000790067007900040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c020000232323000000040000002d010100040000002d0106000e0000002403050067007
a0067007b0070007b0070007a0067007a00040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000252525000000040000002d010100040000002d0106000
e0000002403050067007b0067007c0070007c0070007b0067007b00040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000272727000000040000002d010
100040000002d0106000e0000002403050067007c0067007d0070007d0070007c0067007
c00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000029292
9000000040000002d010100040000002d0106000e0000002403050067007d0067007e007
0007e0070007d0067007d00040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc0200002a2a2a000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
50067007e0067007f0070007f0070007e0067007e00040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc0200002b2b2b000000040000002d010100040000002
d0106000e0000002403050067007f00670080007000800070007f0067007f00040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200002c2c2c00000004000
0002d010100040000002d0106000e0000002403050067008000670081007000810070008
00067008000040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
0002d2d2d000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500670081006
7008100700081007000810067008100040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000303030000000040000002d010100040000002d0106000e000
000240305006700810067008200700082007000810067008100040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000313131000000040000002d0101000
40000002d0106000e0000002403050067008200670083007000830070008200670082000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000333333000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500670083006700840070008
4007000830067008300040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000343434000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006
700840067008500700085007000840067008400040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000353535000000040000002d010100040000002d010
6000e000000240305006700850067008600700086007000850067008500040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000373737000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500670086006700870070008700700086006
7008600040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200003
93939000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006700870067008
800700088007000870067008700040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc0200003b3b3b000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
40305006700880067008900700089007000880067008800040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc0200003d3d3d000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500670089006700890070008900700089006700890004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200003f3f3f0000000
40000002d010100040000002d0106000e000000240305006700890067008a0070008a007
000890067008900040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c020000404040000000040000002d010100040000002d0106000e0000002403050067008
a0067008b0070008b0070008a0067008a00040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000424242000000040000002d010100040000002d0106000
e0000002403050067008b0067008c0070008c0070008b0067008b00040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000434343000000040000002d010
100040000002d0106000e0000002403050067008c0067008d0070008d0070008c0067008
c00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000045454
5000000040000002d010100040000002d0106000e0000002403050067008d0067008e007
0008e0070008d0067008d00040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000474747000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
50067008e0067008f0070008f0070008e0067008e00040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000494949000000040000002d010100040000002
d0106000e0000002403050067008f00670090007000900070008f0067008f00040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200004b4b4b00000004000
0002d010100040000002d0106000e0000002403050067009000670090007000900070009
00067009000040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
0004c4c4c000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500670090006
7009100700091007000900067009000040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc0200004e4e4e000000040000002d010100040000002d0106000e000
000240305006700910067009200700092007000910067009100040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000505050000000040000002d0101000
40000002d0106000e0000002403050067009200670093007000930070009200670092000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000525252000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500670093006700940070009
4007000930067009300040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000545454000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006
700940067009500700095007000940067009400040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000555555000000040000002d010100040000002d010
6000e000000240305006700950067009600700096007000950067009500040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000575757000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500670096006700970070009700700096006
7009600040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200005
85858000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006700970067009
800700098007000970067009700040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc0200005a5a5a000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
40305006700980067009800700098007000980067009800040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc0200005c5c5c000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500670098006700990070009900700098006700980004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200005e5e5e0000000
40000002d010100040000002d0106000e000000240305006700990067009a0070009a007
000990067009900040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c0200005f5f5f000000040000002d010100040000002d0106000e0000002403050067009
a0067009b0070009b0070009a0067009a00040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000606060000000040000002d010100040000002d0106000
e0000002403050067009b0067009c0070009c0070009b0067009b00040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000626262000000040000002d010
100040000002d0106000e0000002403050067009c0067009d0070009d0070009c0067009
c00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000063636
3000000040000002d010100040000002d0106000e0000002403050067009d0067009e007
0009e0070009d0067009d00040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000656565000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
50067009e0067009f0070009f0070009e0067009e00040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000666666000000040000002d010100040000002
d0106000e0000002403050067009f006700a0007000a00070009f0067009f00040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000068686800000004000
0002d010100040000002d0106000e000000240305006700a0006700a0007000a0007000a
0006700a000040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000696969000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006700a0006
700a1007000a1007000a0006700a000040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc0200006a6a6a000000040000002d010100040000002d0106000e000
000240305006700a1006700a2007000a2007000a1006700a100040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc0200006b6b6b000000040000002d0101000
40000002d0106000e000000240305006700a2006700a3007000a3007000a2006700a2000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200006c6c6c000
000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006700a3006700a4007000a
4007000a3006700a300040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc0200006d6d6d000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006
700a4006700a5007000a5007000a4006700a400040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc0200006e6e6e000000040000002d010100040000002d010
6000e000000240305006700a5006700a6007000a6007000a5006700a500040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200006f6f6f000000040000002
d010100040000002d0106000e000000240305006700a6006700a7007000a7007000a6006
700a600040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200007
07070000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006700a7006700a
8007000a8007000a7006700a700040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000727272000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
40305006700a8006700a8007000a8007000a8006700a800040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000737373000000040000002d01010004000
0002d0106000e000000240305006700a8006700aa007000aa007000a8006700a80004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200007474740000000
40000002d010100040000002d0106000e000000240305006700aa006700ab007000ab007
000aa006700aa00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c020000757575000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006700a
b006700ac007000ac007000ab006700ab00040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000767676000000040000002d010100040000002d0106000
e000000240305006700ac006700ad007000ad007000ac006700ac00040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000777777000000040000002d010
100040000002d0106000e000000240305006700ad006700ae007000ae007000ad006700a
d00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000078787
8000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006700ae006700af007
000af007000ae006700ae00040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000797979000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
5006700af006700b1007000b1007000af006700af00040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc0200007a7a7a000000040000002d010100040000002
d0106000e000000240305006700b1006700b3007000b3007000b1006700b100040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200007b7b7b00000004000
0002d010100040000002d0106000e000000240305006700b3006700b4007000b4007000b
3006700b300040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
0007c7c7c000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006700b4006
700b7007000b7007000b4006700b400040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc0200007d7d7d000000040000002d010100040000002d0106000e000
000240305006700b7006700b9007000b9007000b7006700b700040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc0200007e7e7e000000040000002d0101000
40000002d0106000e000000240305006700b9006700bb007000bb007000b9006700b9000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200007f7f7f000
000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006700bb006700bf007000b
f007000bb006700bb00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000808080000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305006
700bf006700c3007000c3007000bf006700bf00040000002d010600040000002d0100000
4000000f0010100040000002d010800040000002701ffff040000002701ffff040000002
701ffff040000002d0107000e000000240305006700c20067007900700073007000bc006
700c200040000002d010000030000001e00030000001e00040000002c010000040000002
d01060007000000fc020000343434000000040000002d010100040000002d0106000e000
000240305004f0079004f007a0067007a00670079004f007900040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000373737000000040000002d0101000
40000002d0106000e000000240305004f007a004f007b0067007b0067007a004f007a000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000393939000
000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f007b004f007c0067007
c0067007b004f007b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc0200003b3b3b000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004
f007c004f007d0067007d0067007c004f007c00040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc0200003e3e3e000000040000002d010100040000002d010
6000e000000240305004f007d004f007e0067007e0067007d004f007d00040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000404040000000040000002
d010100040000002d0106000e000000240305004f007e004f007f0067007f0067007e004
f007e00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200004
34343000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f007f004f008
0006700800067007f004f007f00040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000464646000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
40305004f0080004f00810067008100670080004f008000040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000494949000000040000002d01010004000
0002d0106000e000000240305004f0081004f00810067008100670081004f00810004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200004c4c4c0000000
40000002d010100040000002d0106000e000000240305004f0081004f008200670082006
70081004f008100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c0200004f4f4f000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f008
2004f00830067008300670082004f008200040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000525252000000040000002d010100040000002d0106000
e000000240305004f0083004f00840067008400670083004f008300040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000555555000000040000002d010
100040000002d0106000e000000240305004f0084004f00850067008500670084004f008
400040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000059595
9000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f0085004f0086006
7008600670085004f008500040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc0200005c5c5c000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
5004f0086004f00870067008700670086004f008600040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc0200005f5f5f000000040000002d010100040000002
d0106000e000000240305004f0087004f00880067008800670087004f008700040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000063636300000004000
0002d010100040000002d0106000e000000240305004f0088004f0089006700890067008
8004f008800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000666666000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f0089004
f00890067008900670089004f008900040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc0200006a6a6a000000040000002d010100040000002d0106000e000
000240305004f0089004f008a0067008a00670089004f008900040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc0200006d6d6d000000040000002d0101000
40000002d0106000e000000240305004f008a004f008b0067008b0067008a004f008a000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000717171000
000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f008b004f008c0067008
c0067008b004f008b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000757575000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004
f008c004f008d0067008d0067008c004f008c00040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000797979000000040000002d010100040000002d010
6000e000000240305004f008d004f008e0067008e0067008d004f008d00040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200007d7d7d000000040000002
d010100040000002d0106000e000000240305004f008e004f008f0067008f0067008e004
f008e00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200008
08080000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f008f004f009
0006700900067008f004f008f00040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000848484000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
40305004f0090004f00900067009000670090004f009000040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000878787000000040000002d01010004000
0002d0106000e000000240305004f0090004f00910067009100670090004f00900004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200008b8b8b0000000
40000002d010100040000002d0106000e000000240305004f0091004f009200670092006
70091004f009100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c0200008f8f8f000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f009
2004f00930067009300670092004f009200040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000939393000000040000002d010100040000002d0106000
e000000240305004f0093004f00940067009400670093004f009300040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000979797000000040000002d010
100040000002d0106000e000000240305004f0094004f00950067009500670094004f009
400040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200009b9b9
b000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f0095004f0096006
7009600670095004f009500040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc0200009e9e9e000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
5004f0096004f00970067009700670096004f009600040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000a2a2a2000000040000002d010100040000002
d0106000e000000240305004f0097004f00980067009800670097004f009700040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000a6a6a600000004000
0002d010100040000002d0106000e000000240305004f0098004f0098006700980067009
8004f009800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000aaaaaa000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f0098004
f00990067009900670098004f009800040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000adadad000000040000002d010100040000002d0106000e000
000240305004f0099004f009a0067009a00670099004f009900040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000b0b0b0000000040000002d0101000
40000002d0106000e000000240305004f009a004f009b0067009b0067009a004f009a000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000b4b4b4000
000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f009b004f009c0067009
c0067009b004f009b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000b7b7b7000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004
f009c004f009d0067009d0067009c004f009c00040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000bababa000000040000002d010100040000002d010
6000e000000240305004f009d004f009e0067009e0067009d004f009d00040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000bebebe000000040000002
d010100040000002d0106000e000000240305004f009e004f009f0067009f0067009e004
f009e00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000c
2c2c2000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f009f004f00a
0006700a00067009f004f009f00040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000c5c5c5000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
40305004f00a0004f00a0006700a0006700a0004f00a000040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000c8c8c8000000040000002d01010004000
0002d0106000e000000240305004f00a0004f00a1006700a1006700a0004f00a00004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000cbcbcb0000000
40000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00a1004f00a2006700a2006
700a1004f00a100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c020000cdcdcd000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00a
2004f00a3006700a3006700a2004f00a200040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000d0d0d0000000040000002d010100040000002d0106000
e000000240305004f00a3004f00a4006700a4006700a3004f00a300040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000d3d3d3000000040000002d010
100040000002d0106000e000000240305004f00a4004f00a5006700a5006700a4004f00a
400040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000d6d6d
6000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00a5004f00a6006
700a6006700a5004f00a500040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000d8d8d8000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
5004f00a6004f00a7006700a7006700a6004f00a600040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000dbdbdb000000040000002d010100040000002
d0106000e000000240305004f00a7004f00a8006700a8006700a7004f00a700040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000dddddd00000004000
0002d010100040000002d0106000e000000240305004f00a8004f00a8006700a8006700a
8004f00a800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000dfdfdf000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00a8004
f00a9006700a9006700a8004f00a800040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000e2e2e2000000040000002d010100040000002d0106000e000
000240305004f00a9004f00aa006700aa006700a9004f00a900040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000e4e4e4000000040000002d0101000
40000002d0106000e000000240305004f00aa004f00ab006700ab006700aa004f00aa000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000e5e5e5000
000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00ab004f00ac006700a
c006700ab004f00ab00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000e8e8e8000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004
f00ac004f00ad006700ad006700ac004f00ac00040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000e9e9e9000000040000002d010100040000002d010
6000e000000240305004f00ad004f00ae006700ae006700ad004f00ad00040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000ebebeb000000040000002
d010100040000002d0106000e000000240305004f00ae004f00af006700af006700ae004
f00ae00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000e
cecec000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00af004f00b
0006700b0006700af004f00af00040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000eeeeee000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
40305004f00b0004f00b0006700b0006700b0004f00b000040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000f0f0f0000000040000002d01010004000
0002d0106000e000000240305004f00b0004f00b1006700b1006700b0004f00b00004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000f1f1f10000000
40000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00b1004f00b2006700b2006
700b1004f00b100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c020000f2f2f2000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00b
2004f00b3006700b3006700b2004f00b200040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000f3f3f3000000040000002d010100040000002d0106000
e000000240305004f00b3004f00b4006700b4006700b3004f00b300040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000f5f5f5000000040000002d010
100040000002d0106000e000000240305004f00b4004f00b5006700b5006700b4004f00b
400040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000f6f6f
6000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00b5004f00b6006
700b6006700b5004f00b500040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000f7f7f7000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
5004f00b6004f00b7006700b7006700b6004f00b600040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000f8f8f8000000040000002d010100040000002
d0106000e000000240305004f00b7004f00b7006700b7006700b7004f00b700040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000f9f9f900000004000
0002d010100040000002d0106000e000000240305004f00b7004f00b8006700b8006700b
7004f00b700040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000fafafa000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00b8004
f00b9006700b9006700b8004f00b800040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000fbfbfb000000040000002d010100040000002d0106000e000
000240305004f00b9004f00bc006700bc006700b9004f00b900040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000fcfcfc000000040000002d0101000
40000002d0106000e000000240305004f00bc004f00bd006700bd006700bc004f00bc000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000fdfdfd000
000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f00bd004f00bf006700b
f006700bd004f00bd00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000fefefe000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004
f00bf004f00c0006700c0006700bf004f00bf00040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000ffffff000000040000002d010100040000002d010
6000e000000240305004f00c0004f00c2006700c2006700c0004f00c000040000002d010
600040000002d01000004000000f0010100040000002d010800040000002701ffff04000
0002701ffff040000002d0107000e000000240305004f00c2004f007900670079006700c
2004f00c200040000002d010000030000001e00030000001e00040000002c01000003000
0001e000400000006010100040000002c010000070000001604790070007300510007000
000150474005700730051000700000015047500560074005100070000001504750070007
4006f0007000000150476005500750051000700000015047600700075006e00070000001
50477005400760051000700000015047700700076006c000700000015047800520077005
1000700000015047800700077006b0007000000150479007000780069000400000006010
100040000002d01060007000000fc020000313131000000040000002d010100040000002
d0106000e000000240305004f0073004f00740070007400700073004f007300040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200004d4d4d00000004000
0002d010100040000002d0106000e000000240305004f0074004f0075007000750070007
4004f007400040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
0006e6e6e000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f0075004
f00760070007600700075004f007500040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc0200008d8d8d000000040000002d010100040000002d0106000e000
000240305004f0076004f00770070007700700076004f007600040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000a6a6a6000000040000002d0101000
40000002d0106000e000000240305004f0077004f00780070007800700077004f0077000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000b5b5b5000
000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004f0078004f00790070007
900700078004f007800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000bdbdbd000000040000002d010100040000002d0106000e000000240305004
f0079004f007a0070007a00700079004f007900040000002d010600040000002d0100000
4000000f0010100040000002d010800040000002701ffff040000002701ffff040000002
701ffff040000002d0107000e000000240305006700790070007300570073004f0079006
7007900040000002d010000040000002d010500040000002d010400040000002d0105000
40000002d010400040000002d010200040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010800050000000102ffffff00050000000902fffff
f00040000002c01000007000000160489004900750040000500000009020000000004000
00004010d00040000000201010009000000320a790041000100000032000600040000002
d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010800050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604e800540104000400040000002d0105000
40000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01080005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604720062005
e0059000400000004010d00040000000201010009000000320a62005b000100000033000
500040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010800050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604e80054010400040008000
000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f0010800050000000902f
fffff000400000004010d000400000002010200030000001e00030000001e00040000002
c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000
000000000000000000000000000000000008080800000000000110000002200000044000
0008800000011000000220000004400000088000000040000002d0108000400000006010
100040000002d0106000c00000024030400a500c200a5001900ad001300ad00bc0004000
0002d0101000400000006010100040000002d01030004000000f0010800040000002701f
fff040000002701ffff040000002d0107000e00000024030500a500c200a5001900ad001
300ad00bc00a500c200040000002d010000030000001e00030000001e00040000002c010
0002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00000000001100000022000000440000008
800000011000000220000004400000088000000040000002d010800040000002d0106000
e000000240305008c0019008c00c200a500c200a50019008c001900040000002d0101000
40000002d01000004000000f0010800040000002701ffff040000002701ffff040000002
d0107000e000000240305008c00c2008c001900a5001900a500c2008c00c200040000002
d010000030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000
000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000
000bfbfbf000000000011000000220000004400000088000000110000002200000044000
00088000000040000002d0108000400000006010100040000002d0106000c00000024030
400a5001900ad001300950013008c001900040000002d010100040000000601010004000
0002d01000004000000f0010800040000002701ffff040000002701ffff040000002d010
7000e00000024030500a5001900ad001300950013008c001900a5001900040000002d010
00008000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001010003000
0001e00030000001e00040000002c010000030000001e000400000006010100040000002
c010000070000001604c200c5005c00bd000700000015045e00c4005c00bd00070000001
5045f00c3005e00bd000700000015046000c1005f00bd000700000015046100c0006000b
d000700000015046200bf006100bd00070000001504bf00c500bd00c400070000001504c
000c500bf00c100070000001504c100c500c000c000070000001504c200c500c100bf000
400000006010100040000002d01060007000000fc0200001b1b1b000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500bd005b00bd005c00c6005c00c6005b00bd005
b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200001c1c1
c000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd005c00bd005f00c
6005f00c6005c00bd005c00040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc0200001d1d1d000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
500bd005f00bd006000c6006000c6005f00bd005f00040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc0200001f1f1f000000040000002d010100040000002
d0106000e00000024030500bd006000bd006100c6006100c6006000bd006000040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000020202000000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500bd006100bd006200c6006200c6006
100bd006100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000212121000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd006200b
d006300c6006300c6006200bd006200040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000222222000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500bd006300bd006400c6006400c6006300bd006300040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000232323000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500bd006400bd006500c6006500c6006400bd0064000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000242424000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd006500bd006600c6006
600c6006500bd006500040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000252525000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500b
d006600bd006700c6006700c6006600bd006600040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000262626000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500bd006700bd006800c6006800c6006700bd006700040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000282828000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500bd006800bd006900c6006900c6006800b
d006800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200002
92929000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd006900bd006
900c6006900c6006900bd006900040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc0200002a2a2a000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500bd006900bd006a00c6006a00c6006900bd006900040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc0200002b2b2b000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500bd006a00bd006b00c6006b00c6006a00bd006a0004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200002c2c2c0000000
40000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd006b00bd006c00c6006c00c
6006b00bd006b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c0200002d2d2d000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd006
c00bd006d00c6006d00c6006c00bd006c00040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc0200002e2e2e000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500bd006d00bd006e00c6006e00c6006d00bd006d00040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000303030000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500bd006e00bd006f00c6006f00c6006e00bd006
e00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000031313
1000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd006f00bd007000c
6007000c6006f00bd006f00040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000323232000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
500bd007000bd007100c6007100c6007000bd007000040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000333333000000040000002d010100040000002
d0106000e00000024030500bd007100bd007100c6007100c6007100bd007100040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000034343400000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500bd007100bd007200c6007200c6007
100bd007100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000353535000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd007200b
d007300c6007300c6007200bd007200040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000373737000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500bd007300bd007400c6007400c6007300bd007300040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000383838000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500bd007400bd007500c6007500c6007400bd0074000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200003a3a3a000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd007500bd007600c6007
600c6007500bd007500040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc0200003b3b3b000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500b
d007600bd007700c6007700c6007600bd007600040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc0200003c3c3c000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500bd007700bd007800c6007800c6007700bd007700040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200003e3e3e000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500bd007800bd007900c6007900c6007800b
d007800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200003
f3f3f000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd007900bd007
900c6007900c6007900bd007900040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000404040000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500bd007900bd007a00c6007a00c6007900bd007900040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000414141000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500bd007a00bd007b00c6007b00c6007a00bd007a0004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200004242420000000
40000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd007b00bd007c00c6007c00c
6007b00bd007b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c020000444444000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd007
c00bd007d00c6007d00c6007c00bd007c00040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000454545000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500bd007d00bd007e00c6007e00c6007d00bd007d00040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000474747000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500bd007e00bd007f00c6007f00c6007e00bd007
e00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000048484
8000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd007f00bd008000c
6008000c6007f00bd007f00040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc0200004a4a4a000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
500bd008000bd008100c6008100c6008000bd008000040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc0200004b4b4b000000040000002d010100040000002
d0106000e00000024030500bd008100bd008100c6008100c6008100bd008100040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200004c4c4c00000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500bd008100bd008200c6008200c6008
100bd008100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
0004e4e4e000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd008200b
d008300c6008300c6008200bd008200040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc0200004f4f4f000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500bd008300bd008400c6008400c6008300bd008300040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000505050000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500bd008400bd008500c6008500c6008400bd0084000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000525252000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd008500bd008600c6008
600c6008500bd008500040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000535353000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500b
d008600bd008700c6008700c6008600bd008600040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000555555000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500bd008700bd008800c6008800c6008700bd008700040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000565656000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500bd008800bd008900c6008900c6008800b
d008800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200005
75757000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd008900bd008
900c6008900c6008900bd008900040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000585858000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500bd008900bd008a00c6008a00c6008900bd008900040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000595959000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500bd008a00bd008b00c6008b00c6008a00bd008a0004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200005a5a5a0000000
40000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd008b00bd008c00c6008c00c
6008b00bd008b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c0200005c5c5c000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd008
c00bd008d00c6008d00c6008c00bd008c00040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc0200005d5d5d000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500bd008d00bd008e00c6008e00c6008d00bd008d00040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc0200005e5e5e000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500bd008e00bd008f00c6008f00c6008e00bd008
e00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000060606
0000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd008f00bd009000c
6009000c6008f00bd008f00040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000616161000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
500bd009000bd009000c6009000c6009000bd009000040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000626262000000040000002d010100040000002
d0106000e00000024030500bd009000bd009100c6009100c6009000bd009000040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000063636300000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500bd009100bd009200c6009200c6009
100bd009100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000646464000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd009200b
d009300c6009300c6009200bd009200040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000656565000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500bd009300bd009400c6009400c6009300bd009300040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000666666000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500bd009400bd009500c6009500c6009400bd0094000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000676767000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd009500bd009600c6009
600c6009500bd009500040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000686868000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500b
d009600bd009700c6009700c6009600bd009600040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000696969000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500bd009700bd009800c6009800c6009700bd009700040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200006a6a6a000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500bd009800bd009800c6009800c6009800b
d009800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200006
b6b6b000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd009800bd009
900c6009900c6009800bd009800040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc0200006c6c6c000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500bd009900bd009b00c6009b00c6009900bd009900040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc0200006d6d6d000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500bd009b00bd009c00c6009c00c6009b00bd009b0004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200006e6e6e0000000
40000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd009c00bd009d00c6009d00c
6009c00bd009c00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c0200006f6f6f000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd009
d00bd009e00c6009e00c6009d00bd009d00040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000707070000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500bd009e00bd00a000c600a000c6009e00bd009e00040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000727272000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500bd00a000bd00a100c600a100c600a000bd00a
000040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000073737
3000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd00a100bd00a300c
600a300c600a100bd00a100040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000747474000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
500bd00a300bd00a400c600a400c600a300bd00a300040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000757575000000040000002d010100040000002
d0106000e00000024030500bd00a400bd00a600c600a600c600a400bd00a400040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000076767600000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500bd00a600bd00a700c600a700c600a
600bd00a600040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000777777000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd00a700b
d00a800c600a800c600a700bd00a700040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000787878000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500bd00a800bd00a900c600a900c600a800bd00a800040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000797979000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500bd00a900bd00ad00c600ad00c600a900bd00a9000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200007a7a7a000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd00ad00bd00ae00c600a
e00c600ad00bd00ad00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc0200007b7b7b000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500b
d00ae00bd00b000c600b000c600ae00bd00ae00040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc0200007c7c7c000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500bd00b000bd00b300c600b300c600b000bd00b000040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200007d7d7d000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500bd00b300bd00b600c600b600c600b300b
d00b300040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200007
e7e7e000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500bd00b600bd00b
900c600b900c600b600bd00b600040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc0200007f7f7f000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500bd00b900bd00be00c600be00c600b900bd00b900040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000808080000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500bd00be00bd00c300c600c300c600be00bd00be0004000
0002d010600040000002d01000004000000f0010100040000002d010800040000002701f
fff040000002701ffff040000002701ffff040000002d0107000e00000024030500bd00c
200bd006200c5005b00c500bc00bd00c200040000002d010000030000001e00030000001
e00040000002c010000040000002d01060007000000fc020000343434000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500a5006200a5006200bd006200bd006200a
5006200040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200003
63636000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5006200a5006
300bd006300bd006200a5006200040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000373737000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500a5006300a5006400bd006400bd006300a5006300040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000393939000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500a5006400a5006500bd006500bd006400a500640004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200003b3b3b0000000
40000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5006500a5006600bd006600b
d006500a5006500040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c0200003d3d3d000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5006
600a5006700bd006700bd006600a5006600040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc0200003e3e3e000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500a5006700a5006800bd006800bd006700a5006700040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000414141000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500a5006800a5006900bd006900bd006800a5006
800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000043434
3000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5006900a5006900b
d006900bd006900a5006900040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000454545000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
500a5006900a5006a00bd006a00bd006900a5006900040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000474747000000040000002d010100040000002
d0106000e00000024030500a5006a00a5006b00bd006b00bd006a00a5006a00040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000049494900000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500a5006b00a5006c00bd006c00bd006
b00a5006b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
0004b4b4b000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5006c00a
5006d00bd006d00bd006c00a5006c00040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc0200004e4e4e000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500a5006d00a5006e00bd006e00bd006d00a5006d00040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000505050000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500a5006e00a5006f00bd006f00bd006e00a5006e000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000525252000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5006f00a5007000bd007
000bd006f00a5006f00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000555555000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a
5007000a5007100bd007100bd007000a5007000040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000575757000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500a5007100a5007100bd007100bd007100a5007100040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200005a5a5a000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500a5007100a5007200bd007200bd007100a
5007100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200005
d5d5d000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5007200a5007
300bd007300bd007200a5007200040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc0200005f5f5f000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500a5007300a5007400bd007400bd007300a5007300040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000616161000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500a5007400a5007500bd007500bd007400a500740004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200006464640000000
40000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5007500a5007600bd007600b
d007500a5007500040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c020000676767000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5007
600a5007700bd007700bd007600a5007600040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc0200006a6a6a000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500a5007700a5007800bd007800bd007700a5007700040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc0200006c6c6c000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500a5007800a5007900bd007900bd007800a5007
800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200006f6f6
f000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5007900a5007900b
d007900bd007900a5007900040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000727272000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
500a5007900a5007a00bd007a00bd007900a5007900040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000757575000000040000002d010100040000002
d0106000e00000024030500a5007a00a5007b00bd007b00bd007a00a5007a00040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc02000078787800000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500a5007b00a5007c00bd007c00bd007
b00a5007b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
0007b7b7b000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5007c00a
5007d00bd007d00bd007c00a5007c00040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc0200007d7d7d000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500a5007d00a5007e00bd007e00bd007d00a5007d00040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000808080000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500a5007e00a5007f00bd007f00bd007e00a5007e000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000838383000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5007f00a5008000bd008
000bd007f00a5007f00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000858585000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a
5008000a5008100bd008100bd008000a5008000040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000888888000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500a5008100a5008100bd008100bd008100a5008100040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200008b8b8b000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500a5008100a5008200bd008200bd008100a
5008100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200008
e8e8e000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5008200a5008
300bd008300bd008200a5008200040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000919191000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500a5008300a5008400bd008400bd008300a5008300040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000949494000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500a5008400a5008500bd008500bd008400a500840004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc0200009797970000000
40000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5008500a5008600bd008600b
d008500a5008500040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c0200009a9a9a000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5008
600a5008700bd008700bd008600a5008600040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc0200009d9d9d000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500a5008700a5008800bd008800bd008700a5008700040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc0200009f9f9f000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500a5008800a5008900bd008900bd008800a5008
800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000a2a2a
2000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5008900a5008900b
d008900bd008900a5008900040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000a5a5a5000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
500a5008900a5008a00bd008a00bd008900a5008900040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000a8a8a8000000040000002d010100040000002
d0106000e00000024030500a5008a00a5008b00bd008b00bd008a00a5008a00040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000aaaaaa00000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500a5008b00a5008c00bd008c00bd008
b00a5008b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000adadad000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5008c00a
5008d00bd008d00bd008c00a5008c00040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000afafaf000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500a5008d00a5008e00bd008e00bd008d00a5008d00040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000b2b2b2000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500a5008e00a5008f00bd008f00bd008e00a5008e000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000b5b5b5000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5008f00a5009000bd009
000bd008f00a5008f00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000b7b7b7000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a
5009000a5009000bd009000bd009000a5009000040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000bababa000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500a5009000a5009100bd009100bd009000a5009000040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000bcbcbc000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500a5009100a5009200bd009200bd009100a
5009100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000b
fbfbf000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5009200a5009
300bd009300bd009200a5009200040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000c2c2c2000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500a5009300a5009400bd009400bd009300a5009300040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000c4c4c4000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500a5009400a5009500bd009500bd009400a500940004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000c6c6c60000000
40000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5009500a5009600bd009600b
d009500a5009500040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c020000c9c9c9000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5009
600a5009700bd009700bd009600a5009600040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000cbcbcb000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500a5009700a5009800bd009800bd009700a5009700040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000cccccc000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500a5009800a5009800bd009800bd009800a5009
800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000cfcfc
f000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5009800a5009900b
d009900bd009800a5009800040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000d1d1d1000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
500a5009900a5009a00bd009a00bd009900a5009900040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000d3d3d3000000040000002d010100040000002
d0106000e00000024030500a5009a00a5009b00bd009b00bd009a00a5009a00040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000d5d5d500000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500a5009b00a5009c00bd009c00bd009
b00a5009b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000d7d7d7000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5009c00a
5009d00bd009d00bd009c00a5009c00040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000d9d9d9000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500a5009d00a5009e00bd009e00bd009d00a5009d00040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000dbdbdb000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500a5009e00a5009f00bd009f00bd009e00a5009e000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000dcdcdc000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5009f00a500a000bd00a
000bd009f00a5009f00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000dedede000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a
500a000a500a000bd00a000bd00a000a500a000040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000e0e0e0000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500a500a000a500a100bd00a100bd00a000a500a000040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000e2e2e2000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500a500a100a500a200bd00a200bd00a100a
500a100040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000e
3e3e3000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a500a200a500a
300bd00a300bd00a200a500a200040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000e4e4e4000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500a500a300a500a400bd00a400bd00a300a500a300040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000e6e6e6000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500a500a400a500a500bd00a500bd00a400a500a40004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000e8e8e80000000
40000002d010100040000002d0106000e00000024030500a500a500a500a600bd00a600b
d00a500a500a500040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c020000e9e9e9000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a500a
600a500a700bd00a700bd00a600a500a600040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000eaeaea000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500a500a700a500a800bd00a800bd00a700a500a700040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000ebebeb000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500a500a800a500a800bd00a800bd00a800a500a
800040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000edede
d000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a500a800a500a900b
d00a900bd00a800a500a800040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
7000000fc020000eeeeee000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030
500a500a900a500aa00bd00aa00bd00a900a500a900040000002d010600040000002d010
00004000000f001010007000000fc020000efefef000000040000002d010100040000002
d0106000e00000024030500a500aa00a500ab00bd00ab00bd00aa00a500aa00040000002
d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000f0f0f000000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500a500ab00a500ac00bd00ac00bd00a
b00a500ab00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000f1f1f1000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a500ac00a
500ad00bd00ad00bd00ac00a500ac00040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc020000f2f2f2000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500a500ad00a500ae00bd00ae00bd00ad00a500ad00040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc020000f3f3f3000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500a500ae00a500af00bd00af00bd00ae00a500ae000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000f4f4f4000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a500af00a500b000bd00b
000bd00af00a500af00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000f5f5f5000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a
500b000a500b000bd00b000bd00b000a500b000040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000f6f6f6000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500a500b000a500b200bd00b200bd00b000a500b000040000002d010
600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000f7f7f7000000040000002
d010100040000002d0106000e00000024030500a500b200a500b300bd00b300bd00b200a
500b200040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000f
8f8f8000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a500b300a500b
400bd00b400bd00b300a500b300040000002d010600040000002d01000004000000f0010
10007000000fc020000f9f9f9000000040000002d010100040000002d0106000e0000002
4030500a500b400a500b600bd00b600bd00b400a500b400040000002d010600040000002
d01000004000000f001010007000000fc020000fafafa000000040000002d01010004000
0002d0106000e00000024030500a500b600a500b700bd00b700bd00b600a500b60004000
0002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000fbfbfb0000000
40000002d010100040000002d0106000e00000024030500a500b700a500ba00bd00ba00b
d00b700a500b700040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000f
c020000fcfcfc000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a500b
a00a500bb00bd00bb00bd00ba00a500ba00040000002d010600040000002d01000004000
000f001010007000000fc020000fdfdfd000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500a500bb00a500bd00bd00bd00bd00bb00a500bb00040000002d0106000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000fefefe000000040000002d010
100040000002d0106000e00000024030500a500bd00a500bf00bd00bf00bd00bd00a500b
d00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000fffff
f000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a500bf00a500c200b
d00c200bd00bf00a500bf00040000002d010600040000002d01000004000000f00101000
40000002d010800040000002701ffff040000002701ffff040000002d0107000e0000002
4030500a500c200a5006200bd006200bd00c200a500c200040000002d010000030000001
e00030000001e00040000002c010000030000001e000400000006010100040000002c010
0000700000016046200c5005b00a6000700000015045c00ad005b00a6000700000015045
d00ac005c00a6000700000015045d00c5005c00c4000700000015045e00ab005d00a6000
700000015045e00c5005d00c4000700000015045f00aa005e00a6000700000015045f00c
5005e00c3000700000015046000a8005f00a6000700000015046000c5005f00c10007000
00015046100a7006000a6000700000015046100c5006000c0000700000015046200c5006
100bf000400000006010100040000002d01060007000000fc02000031313100000004000
0002d010100040000002d0106000e00000024030500a5005b00a5005c00c6005c00c6005
b00a5005b00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020
0004d4d4d000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5005c00a
5005d00c6005d00c6005c00a5005c00040000002d010600040000002d01000004000000f
001010007000000fc0200006e6e6e000000040000002d010100040000002d0106000e000
00024030500a5005d00a5005e00c6005e00c6005d00a5005d00040000002d01060004000
0002d01000004000000f001010007000000fc0200008d8d8d000000040000002d0101000
40000002d0106000e00000024030500a5005e00a5005f00c6005f00c6005e00a5005e000
40000002d010600040000002d01000004000000f001010007000000fc020000a6a6a6000
000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a5005f00a5006000c6006
000c6005f00a5005f00040000002d010600040000002d01000004000000f001010007000
000fc020000b5b5b5000000040000002d010100040000002d0106000e00000024030500a
5006000a5006100c6006100c6006000a5006000040000002d010600040000002d0100000
4000000f001010007000000fc020000bdbdbd000000040000002d010100040000002d010
6000e00000024030500a5006100a5006200c6006200c6006100a5006100040000002d010
600040000002d01000004000000f0010100040000002d010800040000002701ffff04000
0002701ffff040000002701ffff040000002d0107000e00000024030500bd006200c5005
b00ad005b00a5006200bd006200040000002d010000040000002d010500040000002d010
400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010800050000000102fffff
f00050000000902ffffff00040000002c0100000700000016041900a0000400970005000
0000902000000000400000004010d00040000000201010009000000320a0800990001000
00037000500040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010800050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e800540104000
400040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d01040004000
0002d010200040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016045b00bb004700b2000400000004010d00040000000201010009000000320a4
a00b4000100000034000500040000002d010500040000002d010400040000002d0102000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e
800540104000400040000002d01020004000000f001080008000000fa020000000000000
0000000040000002d010100050000001402c7001d000400000004010d000400000002010
2000500000013021e001d00050000001402c7001d00050000001302c7001b00050000001
402af001d00050000001302af001b0005000000140297001d0005000000130297001b000
500000014027f001d000500000013027f001b0005000000140266001d000500000013026
6001b000500000014024e001d000500000013024e001b0005000000140236001d0005000
000130236001b000500000014021e001d000500000013021e001b0004000000020101000
9000000320ac1001300010000003000060009000000320aa800130001000000310006000
9000000320a90001300010000003200060009000000320a7900130001000000330006000
9000000320a60001300010000003400060009000000320a4800130001000000350006000
9000000320a30001300010000003600060009000000320a1800130001000000370006000
50000001402c7001d000400000002010200050000001302c700ca00050000001402c7001
d00050000001302ca001d00050000001402c7007300050000001302ca007300050000001
402c700ca00050000001302ca00ca0004000000020101000d000000320ace003d0004000
0003230303805000600050005000d000000320ace0094000400000032303039050005000
6000500040000002d010200040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604ed00580100000000040000002d010200040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed005801000000000
7000000fc020000ffffff000000040000002d010800050000000902ffffff00050000000
102000000000400000004010d000400000002010200070000001b048a0050016300ec000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010800040000002d010100050000000102000000000
50000000902ffffff00040000002c01000007000000160488004f016400ed00040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010800040000002d01010005000000010200000000050000000
902ffffff00040000002c01000007000000160488004f016400ed0008000000fa0200000
100000000000000040000002d01090004000000f0010100030000001e00040000002c010
0002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00000000001100000022000000440000008
800000011000000220000004400000088000000040000002d010100040000002d0106000
e00000024030500f1006a00f1007100f7007100f7006a00f1006a00040000002d0109000
40000002d01080004000000f0010100040000002701ffff040000002d010700050000000
902000000000400000004010d000400000002010200070000001b047200f8006a00f1000
40000002d010800050000000102ffffff0004000000020101001e000000320a6700fa000
f000000cde0e4b3e9f8ebee20e7e0ffe2eeea00080006000500030006000900050006000
300040006000500050006000600040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010800040000002
d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
60488004f016400ed00040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010800040000002d0109000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160488004
f016400ed0008000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f0010
900030000001e00040000002c010000040000002d01060007000000fc020000414141000
000040000002d010900040000002d0106000e00000024030500f1007d00f1007e00f7007
e00f7007d00f1007d00040000002d010600040000002d01080004000000f001090007000
000fc020000676767000000040000002d010900040000002d0106000e00000024030500f
1007e00f1007f00f7007f00f7007e00f1007e00040000002d010600040000002d0108000
4000000f001090007000000fc020000929292000000040000002d010900040000002d010
6000e00000024030500f1007f00f1008000f7008000f7007f00f1007f00040000002d010
600040000002d01080004000000f001090007000000fc020000bcbcbc000000040000002
d010900040000002d0106000e00000024030500f1008000f1008100f7008100f7008000f
1008000040000002d010600040000002d01080004000000f001090007000000fc020000d
ddddd000000040000002d010900040000002d0106000e00000024030500f1008100f1008
100f7008100f7008100f1008100040000002d010600040000002d01080004000000f0010
90007000000fc020000f2f2f2000000040000002d010900040000002d0106000e0000002
4030500f1008100f1008200f7008200f7008100f1008100040000002d010600040000002
d01080004000000f001090007000000fc020000fdfdfd000000040000002d01090004000
0002d0106000e00000024030500f1008200f1008300f7008300f7008200f100820004000
0002d010600040000002d01080004000000f0010900040000002d010100040000002701f
fff040000002d010700050000000102000000000400000004010d0004000000020102000
70000001b048400f8007d00f100040000002d010800050000000102ffffff00040000000
20101001b000000320a7900fa000d000000c7e0f0e5baf1f2f0eee2e0edeeee070005000
6000500060005000400070006000500060006000600040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010800040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c01000007000000160488004f016400ed00040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0108000
40000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604ed00580100000000040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010800040000002
d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604ed00580100000000040000002d01000004000000f0010800040000002d01020004000
000f0010100040000002d010500040000002701ffff030000001e00050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed0058010000000004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000500000009020
0000000050000000102ffffff00040000002d010000040000002d010500040000002701f
fff030000001e000c00000040092900aa00000000000000af00c10013003600040000002
701ffff030000000000

Рис. 2. Динаміка надходження та реєстрації кваліфікованих зазначень
походження товарів за 2008-2009рр.

Згідно з Законом „Про охорону прав на зазначення про походження товару”
просте зазначення походження товару не підлягає державній реєстрації;
його правова охорона полягає у недопущенні використання зазначення, що є
неправдивим чи таким, що вводить в оману споживачів щодо реального місця
походження товару.

Слід зазначити постійне вдосконалення законодавчої бази регулювання
даної сфери. Так, згідно з новою редакцією Закону України „Про охорону
прав на зазначення про походження товару” від 2.11.2006 р. обмеження на
правову охорону кваліфікованого зазначення походження товару,
пов’язаного з географічним місцем в іноземній державі має лише одне
обмеження. Перепоною може виступати лише відсутність охорони даного
зазначення географічного походження у відповідній іноземній державі.
Тобто, якщо в Україні продається товар, маркований зазначенням
походження товару, пов’язаний з географічним місцем у будь-якій
іноземній державі, то для того, щоб таке маркування мало правову охорону
в Україні, вже не потрібна, як цього вимагала попередня редакція Закону,
наявність в Україні окремої угоди з цією країною про взаємну охорону
цього виду зазначення, потрібно тільки, щоб зазначення мало правову
охорону у своїй країні.

Також, законодавство України не забезпечує необхідний за угодою TRIPS
захист прав на зазначення походження товарів.

Основні причини цього такі:

— Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” не
забезпечує вимогу параграфу 2 статті 22 угоди TRIPS щодо запобігання
використанню будь-яких засобів визначення або представлення товару, яке
свідчить або передбачає, що товар походить з території іншої, ніж
реальне місце походження, у такий спосіб, що вводить в оману широкий
загал стосовно географічного походження товару.

— В законодавчих актах України, які встановлюють конкретну
відповідальність за порушення прав, відсутні норми щодо відповідальності
за порушення прав на зазначення походження товару.

— За чинним законодавством України зазначення походження товарів не
відносяться до об’єктів інтелектуальної власності.

В останні роки було досягнуто дуже істотних змін у процесі приведення у
відповідність українського законодавства з питань охорони прав
інтелектуальної власності до вимог Угоди ТРІПС. З прийняттям нового
Цивільного Кодексу України в національне законодавство щодо правової
охорони географічних зазначень буде внесено необхідні зміни з метою
приведення спеціального законодавства у відповідність із положеннями
Кодексу України. Слід зауважити, що положення нового Цивільного Кодексу
України щодо правової охорони географічних зазначень повністю
відповідають положенням щодо географічних зазначень, які містяться в
Угоді ТРІПС. Законодавство України, яке забезпечувало правову охорону
зазначень походження товарів до прийняттям нового Цивільного Кодексу
України, лише частково відповідало вимогам Угоди ТРІПС щодо географічних
зазначень. Однак, враховуючи курс України на втуп до Світової
Організації Торгівлі, то, на нашу думку слід внести наступні зміни до
законодавства України з метою приведення його у відповідність до вимог
Угоди ТРІПС:

По-перше, необхідно змінити визначення терміну «географічне зазначення»,
яке міститься у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення
походження товарів», оскільки воно є більш вузьким ніж визначення, яке
надається у ст. 22.1 Угоди ТРІПС, відповідно до якого географічним
зазначенням може бути будь-яке позначення, яке вказує на певну
місцевість як на місце походження товару, а не лише назва географічного
місця. Нове визначення терміну «географічне зазначення» має включати,
крім географічних назв, інші зазначення, що вказують на місце походження
товару та надавати альтернативу: або репутація, або властивості товару
мають бути обумовлені географічним середовищем місця його походження;

По-друге, необхідно внести зміни у законодавство про охорону товарних
знаків із метою подолання переваги географічних зазначень над товарними
знаками. Зокрема, слід законодавчо забезпечити право власника товарного
знака, який містить або складається із географічного зазначення,
продовжувати використовувати такий знак навіть якщо таке географічне
зазначення було зареєстроване.

По-третє, комерційні найменування, які можуть співпадати із
географічними зазначеннями і тим самим вводити споживачів в оману щодо
справжнього місця походження товару, не повинні забезпечуватися правовою
охороною відповідно до українського законодавства.

Окремо слід наголосити на тому, що товари, які позитивно вирізняються
серед інших однорідних товарів, мають добру репутацію та
характеризуються високим ступенем конкурентоспроможності. Тому
зазначення місця походження товарів є додатковим фактором захисту
товаровиробників та їх репутації, а також прав споживачів на якісну
продукцію. Тому належна правова охорона зазначення місця походження
товарів є запорукою ефективної діяльності вітчизняних товаровиробників
не тільки на внутрішньому, але й на зовнішніх ринках.

Відповідно до ст. 23 Закону України „Про охорону прав на зазначення
походження товарів” порушенням прав на використання зазначення
походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення
або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього
місця походження товару[15]. Будь-яке посягання на права власника
свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого
кваліфікованого зазначення походження товару тягне за собою
відповідальність згідно із законами.

Порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання
зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження
товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його
використання;

б) використання зареєстрованого зазначення географічного походження
товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього
зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження
товару або географічне зазначення його походження використовується у
перекладі або супроводжується словами: “вид”, “тип”, “стиль”, “марка”,
“імітація” тощо;

в) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження
товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у
Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману
споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або
інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке
використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є
неправомірним використанням його репутації;

г) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження
товару як видової назви [59,с. 184].

Не вважається порушенням прав власника свідоцтва:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження
товару шляхом нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі,
а також запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують
товар будь-якою особою, яка на законних підставах придбала позначений
цим кваліфікованим зазначенням походження товар у власника свідоцтва і
повторно вводить його в обіг;

б) використання кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка
не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання, але
добросовісно його використовувала до дати реєстрації. Якщо ця особа
протягом дванадцяти місяців від дати реєстрації кваліфікованого
зазначення походження товару не подасть до Установи заявки на одержання
права на використання цього зазначення, подальше його використання
вважається порушенням прав власника свідоцтва [59, с.186].

Як відомо, захист права припускає адекватну відповідальність порушника.
Порушником права на географічне зазначення є будь-яка фізична або
юридична особа, яка своїми діями (або бездіяльністю) порушує положення
ЦК України, Закону України „Про охорону прав на зазначення походження
товарів” або інших нормативно-правових актів, що регулюють
правовідносини у даній сфері.

Порушення права на географічне зазначення може мати місце як у межах
договірних відносин, так і за межами укладених договорів. Залежно від
зазначених умов можуть бути застосовані різні санкції за порушення права
на географічне зазначення.

У цілому виділяють дві основні форми захисту права на географічне
зазначення:

а) юрисдикційну, тобто забезпечену за допомогою державнихорганів, у тому
числі судів.

б) неюрисдикційну, що охоплює собою дії громадян і організацій із
захисту права на географічне зазначення, здійснювані ними самостійно,
без звертання до державних або інших компетентних органів[59,с. 192].

Найбільше практичне значення мають, звичайно, юрисдикційні форми захисту
– позови в суди (загальної юрисдикції й господарські та
адміністративні).

Способом захисту права на географічне зазначення визнаються закріплені
законодавством матеріально-правові засоби примусового характеру, за
допомогою яких відновлюються (визнаються) порушені (оспорені) права і
здійснюється вплив на порушника права на географічне зазначення.
Законодавство України про охорону прав на зазначення походження товарів
складається із Закон України «Про охорону прав на зазначення походження
товарів», законів України «Про захист від недобросовісної конкуренції»,
«Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», «Про захист прав
споживачів» , «Про рекламу» та інших нормативно-правових актів.

Суб’єктами захисту права на географічне зазначення можуть бути: органи
колегіального управління правами інтелектуальної власності; державні
органи, на які покладається функція представництва щодо захисту прав
фізичних, юридичних осіб та держави (наприклад, прокуратура); суд,
господарський суд, адміністративний суд, третейський суд.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у
зв’язку з застосуванням права на географічне зазначення.

Суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спори про:

· правомірність реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару;

· встановлення факту використання кваліфікованого зазначення походження
товару;

· порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання
кваліфікованого зазначення походження товару;

· компенсації [61,с. 56].

Слід зазначити, що спеціалізовані суди також можуть розглядати справи,
що виникають з права на географічне зазначення. Господарські суди
розглядають спори, що виникають зі спірного використання права на
географічне зазначення між юридичними особами або громадянином і
підприємцем (статті 1, 12 ГПК України)[4]. Адміністративні суди
розглядають справи, що виникають зі спірних правовідносин, де однією зі
сторін є суб’єкт владних повноважень щодо оскарження його дій або
бездіяльній 11 (статті 2, 17 КАС України) [20].

Необхідно також звернути увагу й на те, що в Україні існує низка
практичних, правозастосовних проблем, пов’язаних із захистом права на
географічне зазначення.

До таких проблем судового захисту можна віднести:

1) суди загальної юрисдикції та спеціалізовані суди, що діють в системі
судів загальної юрисдикції, через навантаження та незначну кількість
спеціально підготовлених суддів не можуть ефективно вирішувати спори
цієї сфери;

2) не вирішене питання адміністративної та кримінальної відповідальності
юридичних осіб за порушення у сфері інтелектуальної власності, як це має
місце в інших країнах;

3) не виконана вимога міжнародних актів щодо законодавчою забезпечення
збору та фіксації доказів у порядку попередніх адміністративних процедур
(запобіжні заходи);

4) існують складнощі з визначенням підвідомчості справ, щовиникають із
правовідносин інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що розмежування підвідомчості справ про захист
авторських і суміжних прав між господарськими, адміністративними судами
й судами загальної юрисдикції будується на характеристиці учасників
спору (позивача й відповідача). Якщо і відповідач, і позивач є
юридичними особами (у тому числі підприємцями без утворення юридичної
особи, зареєстрованими у встановленому порядку), а предмет позову
пов’язаний із підприємницькою діяльністю або випливає з неї, позов
розглядається в господарському суді.

Інший спеціалізований суд – адміністративний – розглядає справи, що
виникають із правовідносин застосування права на географічне зазначення,
де однією зі сторін є суб’єкт владних повноважень щодо оскарження його
дій або бездіяльності (статті 2, 17 КАС України)[20].

В усіх інших випадках позов подається й розглядається в суді загальної
юрисдикції.

Чинні процесуальні права позивача дозволяють, зокрема, вимагати
винесення судом, ще до розгляду справи, ухвали про забезпечення позову,
що забороняє відповідачеві рекламувати, поширювати, передавати будь-кому
спірну продукцію, що має ознаки контрафактності.

У процесі судового розгляду може бути укладена мирова угода між
позивачем і відповідачем, яка затверджується судом, отримує силу
судового рішення й виконується аналогічно йому. Якщо відповідач
ухиляється від явки в судове засідання, за відповідним клопотанням
позивача суд може ухвалити заочне рішення без участі відповідача.

Напрямами вдосконалення державної політики в сфері правового захисту
зазначення місця походження товарів мають виступати інформування
товаровиробників специфічних та унікальних товарів через засоби масової
інформації та шляхом листування про можливість зазначення походження їх
продукції. Особлива увага має бути приділена зазначенню походження
українських товарів, що експортуються та товарів, що походять з
географічних місць в інших країнах.

ВИСНОВКИ

Механізм охорони географічних зазначень істотно відрізняється від інших
об’єктів інтелектуальної власності. Пояснюється це, зокрема, тим, що в
силу об’єктивного існування географічного об’єкта (населеного пункту,
регіону тощо) особа повинна мати право користуватися вказівками на
нього, якщо вона виробляє товар чи надає послуги на цій території.

На сьогодні законодавство України у сфері інтелектуальної власності не
приведене у відповідність до положень ЦК. У зв’язку з цим ЦК в главі 45
передбачає право інтелектуальної власності на географічне зазначення, а
Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16
червня 1999 р. під зазначенням товару розуміє просте зазначення
походження товару і кваліфіковане зазначення походження товару, яке, в
свою чергу, включає назву місця походження товару і географічне
зазначення походження товару.

При визначенні, яке позначення може бути географічним зазначенням,
необхідно враховувати, що видові назви товарів і прості зазначення
походження товарів не можуть бути об’єктами інтелектуальної власності.

Видова назва товару – це застосовувана в назві товару назва
географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка
згодом стала загальновживаною в Україні як назва певного виду товару
безвідносно до конкретного місця його походження (наприклад, ковбаса
«Московська», «Одеська» тощо). У цьому випадку втрачено характерний для
географічного зазначення зв’язок «місце – товар», а натомість виник
зв’язок «товар – якість».

Просте зазначення походження товару – будь-яке словесне чи зображувальне
(графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне
місце походження товару.

Кваліфіковане зазначення походження товарів підлягає охороні як об’єкт
інтелектуальної власності на підставі його реєстрації. Підставою для
цього є наявність зв’язку «місце – особливі властивості, конкретні
якості чи репутація, інші характеристики товару». У цьому випадку
передбачається прямий зв’язок між якістю продукту, наявністю в нього
конкретних особливостей або інших характеристик і місцем його
виробництва. До того ж наявність цих якостей у товарі є постійною і
зумовлена природними умовами чи характерним для цього географічного
місця людським фактором, що об’єктивно існує в зазначеному географічному
місці.

Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка
використовується для позначення товару, що походить із зазначеного
географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним
чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними
умовами або поєднанням цих природних умов із характерним для цього
географічного місця людським фактором.

Географічне зазначення походження товару – назва географічного місця,
яка використовується для позначення товару, що походить із цього
географічного місця та має певні якості, репутацію або інші
характеристики, в основному зумовлені характерними для цього
географічного місця природними умовами чи людським фактором або
поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Розмежування між назвою місця походження та географічним зазначенням
походження проводиться за трьома критеріями. По-перше, назва місця
походження товару буде лише у випадку, коли товар має особливі
властивості, а географічне зазначення – коли товар має певні якості,
репутацію або інші характеристики.

По-друге, для назви місця походження обов’язковою є вимога, що
властивості товару виключно або головним чином зумовлені самою природою
та людським фактором. Тобто для назви місця походження залежність
особливих характеристик товару від природних умов місця походження
товару є обов’язковою: хоча особливі властивості товару, позначеного
цією назвою, можуть залежати і від людського фактора, характерного для
цієї місцевості, однак обов’язково в поєднанні з природними умовами
(тобто використанням місцевої сировини, кліматичних умов, корисних
копалин тощо).

Для географічного зазначення походження у цьому ж контексті
використовується термін «в основному», тобто допускається менш твердий
зв’язок. У цьому випадку особливі характеристики, якість і репутація
можуть залежати як від природних умов, так і від людського фактора, а
також можуть бути зумовлені поєднанням природних умов і професійного
досвіду, традицій і етнографічних особливостей, характерних для цієї
місцевості.

По-третє, виробництво і переробка товару, позначуваного назвою місця
походження, здійснюються в межах зазначеного географічного місця, а для
географічного зазначення походження достатньо, щоб хоча б основна
складова позначеного цією назвою товару вироблялася або перероблялася в
межах зазначеного географічного місця. Отже, для географічного
зазначення походження сировина може бути привезена з інших регіонів і
піддана істотній переробці, достатній для надання характерних рис
готовому товару.

Правова охорона надається омонімічним зазначенням походження товару,
якщо забезпечене запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної
ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його
меж.

Дія прав на географічне зазначення, як і на інші об’єкти інтелектуальної
власності, територіально обмежена. Правова охорона не надається
кваліфікованому зазначенню походження товару, пов’язаному з географічним
місцем в іноземній державі, якщо Україна не має відповідної угоди з
іноземною державою про взаємну охорону цього виду зазначень походження
товару або це зазначення не охороняється у відповідній іноземній
державі.

Якщо має місце зіткнення прав на назву місця походження товару і
торговельної марки законодавець віддає перевагу першому із зазначених.
Так, не може бути підставою для відмови в наданні правової охорони
заявленій назві місця походження чи заявленому географічному зазначенню
походження товару зареєстрована в Україні торговельна марка, що
складається тільки з цього позначення або містить у собі заявлене
позначення як елемент.

Оскільки на сьогодні ЦК не містить визначення терміну «географічне
зазначення», то можна запропонувати таке визначення терміна: географічне
зазначення – це назва географічного місця, яка використовується для
позначення товару, що походить із цього географічного місця та має
особливі властивості, певні якості, репутацію або інші характеристики,
виключно, головним чином або в основному зумовлені характерними для
цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або
поєднанням цих природних умов із характерним для цього географічного
місця людським фактором.

Способом захисту права на географічне зазначення визнаються закріплені
законодавством матеріально-правові засоби примусового характеру, за
допомогою яких відновлюються (визнаються) порушені (оспорені) права і
здійснюється вплив на порушника права на географічне зазначення.

Суб’єктами захисту права на географічне зазначення можуть бути: органи
колегіального управління правами інтелектуальної власності; державні
органи, на які покладається функція представництва щодо захисту прав
фізичних, юридичних осіб та держави (наприклад, прокуратура); суд,
господарський суд, адміністративний суд, третейський суд.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у
зв’язку з застосуванням права на географічне зазначення.

Суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спори про:

· правомірність реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару;

· встановлення факту використання кваліфікованого зазначення походження
товару;

· порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання
кваліфікованого зазначення походження товару;

· компенсації.

Слід зазначити, що спеціалізовані суди також можуть розглядати справи,
що виникають з права на географічне зазначення. Господарські суди
розглядають спори, що виникають зі спірного використання права на
географічне зазначення між юридичними особами або громадянином і
підприємцем (статті 1, 12 ГПК України). Адміністративні суди розглядають
справи, що виникають зі спірних правовідносин, де однією зі сторін є
суб’єкт владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльній 11
(статті 2, 17 КАС України).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної
Ради. – 1996. – № 30. – С. 141 (Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2222-IV (2222-15) від 8 грудня 2004 р. // ВВР. – 2005. – № 2.– С.44.)

2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. //
Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 38. – С.502.

3. Декларація „Про державний суверенітет” від 16 липня 1990
р.//Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР),-1990,- № 31.- С.429

4. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.
(зі змінами станом на 11 травня 2007р.) //Відомості Верховної Ради. –
1992. – № 6. – С.56.

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року//Відомості
Верховної Ради України (ВВР).- 2003,- №18, №19-20, №21-22,- С.144.

6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року //Відомості Верховної
Ради. – 2003. – № 40 – 44 – С.356.

7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. (зі
змінами станом на 19 квітня 2007 р.) //Відомості Верховної Ради. – 2004.
– № 40-41, 42. – С.492

8. Закон України „Про географічні назви” від 31 травня 2005 р. //
Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 27. – С.360 ).

9. Закон України „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року
//Відомості Верховної Ради. – 1991. – N49. — С.682 (зі змінами та
доповненнями від 11.12.2003 р. //ВВР. – 2003. – N30. – С.247).

10. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. (в ред. Закону від
11.01.2007 р.) //Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 31. – С.440.

11. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців» від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. –
2003. – № 31-32. – С.263.

12. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» із
змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради (ВВР), -1996, -№ 36,
-С. 164.

13. Закон України «Про економічну самостійність Української РСР» від 3
серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради. – 1990. – № 34. – С.499.

14. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності» від 1 червня 2000 р. (в ред. Закону від 22.12.2006 р.) //
Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 36. – С.299.

15. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»
від 16 червня 1999 р. // ВВР. – 1999. – № 32. – С. 267.

16. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 1
червня 2000 р. № 1771-III із змінами і доповненнями, внесеними Законом
України від 21 грудня 2000 р. № 2188-ІП // Відомості Верховної Ради
України. -2001. -№ 8. — С. 37.

17. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від
25 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. —
1994. — № 7. Ст. 36; 2001. — № 8. — С. 37.

18. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня
1993 р. № 3699-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. –1994. –№ 8.
-Ст. 37; 2001. –№ 8. — С. 37.

19. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності» від 23 травня 1996 р. (в ред. Закону від 23.02.2006 р.) //
Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 20. – С. 82.

20. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005р.(зі змінами
станом на 01 грудня 2006 р.) //Відомості Верховної Ради. – 2005. – №
35-36, № 37. – С.446

21. Розпорядження КМУ «Про спеціально уповноважені органи для визначення
та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів від
23.04.2001 р. №149// Офіційний вісник України – 2001. — № 17. — С.174

22. Наказ Мiнiстерства освiти i науки України „Про затвердження Правил
складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію
кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на
використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження
товару” від 17 липня 2001 р. (зі змінами від 29 червня 2005 р.)
//www.mon.gov.ua

23. Положення Мiнiстерства освiти i науки України «Про Державний реєстр
України назв місць походження товарів і прав на використання
зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів» вiд
13.12.2001, № 798 // Офіційний вісник України — 2001 р.- № 52.- С362

24. Положення Мiнiстерства освiти i науки України «Про Перелік видових
назв товарів» вiд 12.12.2000 № 583// Офіційний вісник України — 2001
р.-№ 4.- С.343

25. Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної
власності в Україні» від 27 квітня 2001 р. № 285/2001. // Урядовий
кур’єр. – 2001. – 5 травня. – № 79.

26. Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної
власності в Україні» вiд 27.04.2001 № 285/2001 // Інтелектуальна
власність – 2001. – №4.

27. Регламент Ради ЄЕС «Про охорону географічних зазначень та
найменувань походження для сільськогосподарських та харчових продуктів»
№ 2081/92 від 1992 року // www. uatm.com.ua/show_law.php

28. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14
апреля 1891 г.: Интеллектуальная собственность: нормативно–правовые
акты. – К.: ИнЮре, 1992. – Т. 2. – С.44 – 58

29. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня
1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня 1900 р. у Вашингтоні 2
червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р.,
у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2
жовтня 1979 р.) // www.copyright.com.ua

30. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода
ТРІПС) // Інтелектуальна власність. –1999. – № 5, 6, 7.

31. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності //
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу
до СОТ. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 12с.

32. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні /
За ред. Я.М. Шевченко. – К.: ІДП НАНУ, 2005. – 456с.

33. Андрощук Г.О. Методика визначення знака добре відомим (на прикладі
знака для товарів і послуг НО–ШПА) // Інтелектуальна власність. – 2005.
– № 3.

34. Андрощук Г.О. Товарні знаки і захист від недобросовісної конкуренції
// Конкуренція. – 2004. – № 3(12).

35. Андрощук Г.О. Торгова марка: вибір імені // Інтелектуальна
власність. – № 4. – 2004. – С.22 – 28.

36. Архипова М.І. Зазначення місця походження товарів як засіб
індивідуалізації товарів та товаровиробників // Правова охорона
комерційних позначень в Україні: Проблеми теорії і практики /За заг.
ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Юридична думка, 2006. –
С.88 – 127.

37. Бошицъкий Ю.Л. Концептуальні аспекти сприяння розвитку
інтелектуальної власності нації // Інтелектуальна власність в Україні:
проблеми теорії і практики / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. –
К.: Ін–т держави і права ім. В.М. Корсцького НАН України, 2002. – С.
13–40.

38. Бошицький Ю.Л. Вдосконалення правової охорони промисловоївласності в
Україні — стимул та гарантія економічного зростання держави //
Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони / Заред. Ю.С.
Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і праваім. В.М.
Корецького НАН України, 2004. – С. 15 – 54.

39. Бошицький Ю.Л. Вдосконалення правової охорони промислової власності
в Україні – стимул та гарантія економічного зростання держави //
Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони / За ред. Ю.С.
Шемшучснка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Іп–т держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України, 2004. – С. 15 – 54.

40. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. –
624 с.

41. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.: Інтелектуальна
власність в Україні: правові засади та практика. –Наук.-практ. вид.: У
4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. –Т. 1: Право інтелектуальної
власності. –К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. –С. 243–262.

42. Глухівський Л. Про стан правової охорони зазначень походження
товарів в Україні// Інтелектуальна власність .- 2007.- № 1.- С.18-23.

43. Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест
происхождениятоваров, издание 3-с, Москва, Российское агентство по
патентам и товар ним знакам.// www. bookz.com.ua

44. Горленко CA. Наименованиям мест происхождения товаров — надёжную
охрану // Патенты и лицензия. — 1990. — № 12. — С. 9 — 11.

45. Горленко С.А., Шатров В.П. О правовой охране наименований
происхождения // Вопросы изобретательства. — 1974. — № 10. — С. 33 — 35.

46. Демченко Т.С. Охрана товарных знаков (сравнительно–правовой анализ):
Монография. Изд.2–е, перераб. и доп. – К: Институт государства и права
им.В.М.Корецкого ПАИ Украины, 2005. – 208 с.

47. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Цивільне право України. – К.:ЮРІНКОМ,
2005. – 645 с.

48. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми
вступу до COT. Матеріали слухань у Комітеті з питань науки і освіти
Верховної Ради України (Упорядник Г.О.Андрощук). – К: Парламентське
видавництво, 2002. – 359 с.

49. Захист прав інтелектуальної власності: Досвід Сполучених Штатів-.
Америки. – зб. документів, матеріалів, статей. / За заг. ред. О. Д.
Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. –368 с.

50. Збірник законодавчих актів України з питань інтелектуальної
власності/ Уклад.: В. О. Жаров і Н. В. Максимова, за ред. М. В. Паладія.
– К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2006. – 434 с.

51. Зобов’язальне право: теорія і практика: Навч. посіб; Ред.. О.В.
Дзера. К.: „Юрінком Інтер» , 2004. — 910 с.

52. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: зб.
наук, праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 424 с.

53. Камил Идрис. Интеллектуальная собственность – мощный инструмент
экономического роста – ВОИС. /Перевод с английского. М.:«Роспатент»,
2004. – 450 с.

54. Кашенцева О. Визнання правового статусу громадянина– підприємця як
суб’єкта права на знак для товарів та послуг // Предпринимательство,
хозяйство и право. – 1999. – № 1. – С. 54–55

55. Кашенцева О. Треті особи як суб’єкти права на знак для товарів та
послуг // Право України. – 1999. – № 7. – С. 81–85.

56. Кирий Л. Товарные знаки и Интернет // Закон. – 2000. – № 4. – С. 53.

57. Ковач Жолт. Деякі питання охорони товарних знаків у законодавстві
Угорщини в контексті гармонізації європейського законодавства у сфері
інтелектуальної власності в кн. Актуальні проблеми цивільного права і
цивільного процессу в Україні. – К.: Ін-т держави і права
ім.В.М.Корсцького НАНУ, 2005 . – С. 395 – 411.

58. Ковач Жолт. Проблеми охорони товарних знаків в угорському
законодавстві на сучасному етапі // Правова держава. Випуск 16. –
К.:Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАНУ, 2005. – С. 443 – 449.

59. Мельник О. М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної
власності в Україні. – Харків, 2002. – 362 с.

60. Мельник О. Товарний знак та його ознаки // Право України. – 1999. –
№ 2. – С. 22 – 24.

61. Мовчан С. Світовий досвід захисту прав на добре відомі торговельні
марки. Коаліція з питань захисту прав інтелектуальної власності (CIPR).
– К., 2003. – 120 с.

62. Оплачко В. Глобальная система регистрации товарных знаков //
Интеллектуальная собственность. – 2004. – № 8. – С. 45 – 50.

63. Орлова В. В. Общеизвестные товарные знаки в Российской Федерации.
Современное состояние и перспективы. – М.: ФИПС, 2001. – 166 с.

64. Охорона інтелектуальної власності: Нормативно правові акти / За заг.
ред. О. Д. Святоцького. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. –
1176 с.

65. Паладий Н. Защита географических указаний происхождения товаров в
Украипе // Інтелектуальна власність. – 2001. – 5-6. – С. 3-14.

66. Петрова Т., Петрова Н. Соотношение прав на различные объекты
интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. –
2004. – № 8. – С. 24 – 28.

67. Петров В., Полачек С., Смертюк А. Правова охорона географічних
зазначень та проблеми правозастосування в Україні // Правова охорона
комерційних позначень в Україні: Проблеми теорії і практики /За заг.
ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Юридична думка, 2006. –
С.389 – 425.

68. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство
України / За ред. Ю.М. Капіци. – Видавничий Дім «Слово», — 2006. –
1104с.

69. Право інтелектуальної власності: Академічний курс / О.П. Орлюк, Г.О.
Андрощук та ін. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 696 с.

70. Право інтелектуальної власності: науково-практичний коментар до
Цивільного кодексу України. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 432
с.

71. Правова охорона комерційних позначень в Україні: Проблеми теорії і
практики /За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Юридична
думка, 2006. – 634 с.

72. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и
географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммепт. Г.А.Андрощук,
А.П.Пахаренко. – К: Таксон, 1997. – 112 с.

73. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Збірник
наук, праць / За ред. Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін–т
держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, 2004. – 548 с.

74. Сіденко В.P. Проблеми охорони прав інтелектуальної власності в
контексті приєднання України до COT // Промислова власність в Украї ні:
проблеми правової охорони / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. —
К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. — 387 с.

75. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. –
К.: Істина, 2007. – 816 с.

76. Цибульов Н.М., Чеботарев В.II., Зіпов В.Г., Суші Ю. Управління
інтелектуальною власністю. Монографія. – К.: «К.І.С.», 2005. – 448 с.

77. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За
заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн
„Видавничий дім „Ін Юре”, 2005. – 408 с.

78. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера (керівнки
авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.
Кузнєцової. – Юрінком Інтер, 2005. – 640 с.

79. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: „Одіссей”, 2007. – 956 с.

80. Geographical Indications: Important Issues for Industrialized and
Developing Countries — The IPTS Report, May,
2003.//www.wipo.int/dea/docs_new/

81. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights//www.bitlaw.com/sourcc/

82. Audier J. Protection of Geographical Indications in France and
Protection of French Geographical Indications in Other Countries, in Sym
posium on the International Protection of Geographical Indications in
the Worldwide Context. — 1999. — P. 223-243.

83. Baeumer Ludwig. Protection of Geographical Indications under WIPO
Treaties and Questions concerning the Relationship between those
Treaties and the TRIPS Agreement’ // Symposium on the International
Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context. – 1999.
– P. 9 – 39.

84. Beresford L. Protection of Geographical Indications in the United
States of America, in Symposium on the International Protection of
Geographical Indications. – 1999. – P. 41 – 53.

85. Council Regulation (EEC) No. 2081/92 of July 14, 1992, on the
Protection of Geographical Indications and Designations of Origin for
Agricultural Products and Foodstuffs//www.bitlaw.com/sourcc/

86. Geuze M. Protection of Geographical Indications under the TRIPS
Agreement and Related Work of the World Trade Organization // Sym posium
on the International Protection of Geographical Indications in the
Worldwide Context. – 1999. – P. 39 – 59.

87. Liadumer Ludwig Protection of Geographical Indications WIlO Treaties
and Questions concerning the Relationship between those Treaties and the
TRIPS Agreement, in Symposium on the International Protection of
Geographical Indications in the Worldwide Context. – 1999.– P.9– 39.

88. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and
their International Registration //www.bitlaw.com/sourcc/

89. Madrid Agreement on False and Deceptive Indications of Source
//www.bitlaw.com/sourcc/

90. Materials on Standing committee on the law of trademarks, indus
trial desigms and geographical indications: Sixth Session (Geneva, March
12 to 16, 2001), Eighth Session (Geneva, May 27 to 31, 2002), Ninth
Session (Geneva, November 11 to 15, 2002), Tenth Session (Geneva, April
28 — May 2, 2003) //www.wipo.int/dea/docs_new/

91. Piotrowska J. Renomowane znaki towarowe і ich ochrona. – Wydawnictwo
C.H.BECK. – Warszawa, 2001. – 212 s.

92. Symposium sur les appellations d’origine et indications de
provenance, Bordeaus, France, 1988. — OMPI, Geneve, 1989. — P. 17 —
20.// http:// www.wipo.int/clea/docs_new/eii/pt/pt001cn.html

93. Vletian A.D. Appellations d’origine. Indicalions de provenance.
Indications d’origine. — Paris, 1988.

94. http://oami.eu.int/lcgaldocs/boa/

95. http://europa.eu.mt/smartapi/cgi/sga

96. http:// www.intpropcenter.kiev.ua

97. http://www.bitlaw.com/sourcc/15usc.

98. http://www.wipo.int/clea/clocs_ncw/en/hu/hu025en.html

99. http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/de/de044en.hfinl

100. http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/lu/lu009en.html.

101. http://bookz.com.ua/

102. http://www.copyright.com.ua/drugie.html

103. http://uatm.com.ua/show_law.php

104. http://ukrpat.com.ua/show_law.php

105. http://www.sdip.gov.ua/ua/vidpoxtov.html

106. http://www.sdip.gov.ua/ua/statistic_nadxod.html

Додаток А

picscalex950100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4
6430100000000000100598b0000000001000000180300000000000018030000010000006
c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000903f0000b02700002
0454d46000001001803000012000000020000000000000000000000000000007f1200007
71a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f030058600400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000050f00006
0090000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c0000000
1000000520000007001000001000000a4ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100b0931100100000001497110094941100e4501b68149711000c941100100000007
c951100f89611008a4f1b68149711000c9411002000000080e088630c941100149711002
0000000ffffffff0c375a01fbe08863ffffffffffff0180ffff0180cfff0180ffffffff0
06f000000080000000800006903816301000000000000005802000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ff0200e1ffac004009000000000000009f010000000000004
30061006c0069006200720000000000f0005276d4941100334e8a63282e6764349811004
0941100d532826320000000010000007c9411007c9411000076806320000000a49411000
c375a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000000
0000000350000006f00000001000000e7298740a48e87400000000057000000010000004
c000000040000000000000000000000040f0000600900005000000020005700360000004
6000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff070f0000610900000
00000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000802
50000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c022001cd01040000002e0118001c000000f
b020200010000000000bc02000000cc0102022253797374656d003f00003f3f3f3f3f3f3
f3f3f3f0800000001003f3f3f3f3f00040000002d010000040000002d010000040000000
20101001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc0440002243616c69627269000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002
d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0a000000010004000
0000000cc01200120000600040000002d010000040000002d010000030000000000

Додаток Б

picscalex940100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4
64301000000000001003f900000000001000000180300000000000018030000010000006
c0000000000000000000000350000006f00000000000000000000005b3f0000352500002
0454d46000001001803000012000000020000000000000000000000000000007f1200007
71a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f030058600400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000f70e0000c
a080000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c0000000
1000000520000007001000001000000a4ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100b0931100100000001497110094941100e4501b68149711000c941100100000007
c951100f89611008a4f1b68149711000c9411002000000080e088630c941100149711002
0000000ffffffff0c375a01fbe08863ffffffffffff0180ffff0180cfff0180ffffffff0
06f000000080000000800006903816301000000000000005802000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ff0200e1ffac004009000000000000009f010000000000004
30061006c0069006200720000000000f0005276d4941100334e8a63282e6764349811004
0941100d532826320000000010000007c9411007c9411000076806320000000a49411000
c375a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000000
0000000350000006f00000001000000e7298740a48e87400000000057000000010000004
c000000040000000000000000000000f70e0000ca0800005000000020003500360000004
6000000280000001c0000004744494302000000fffffffffffffffff80e0000cb0800000
00000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000802
50000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c020e01cb01040000002e0118001c000000f
b020200010000000000bc02000000cc0102022253797374656d003f00003f3f3f3f3f3f3
f3f3f3f0800000001003f3f3f3f3f00040000002d010000040000002d010000040000000
20101001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc0440002243616c69627269000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002
d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0a000000010004000
0000000ca010e0120000600040000002d010000040000002d010000030000000000

Додаток В

picscalex970100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4
64301000000000001003f2e0000000001000000180300000000000018030000010000006
c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000383e0000d85d00002
0454d46000001001803000012000000020000000000000000000000000000007f1200007
71a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f030058600400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000b40e00002
b160000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c0000000
1000000520000007001000001000000a4ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100b0931100100000001497110094941100e4501b68149711000c941100100000007
c951100f89611008a4f1b68149711000c9411002000000080e088630c941100149711002
0000000ffffffff0c375a01fbe08863ffffffffffff0180ffff0180cfff0180ffffffff0
06f000000080000000800006903816301000000000000005802000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ff0200e1ffac004009000000000000009f010000000000004
30061006c0069006200720000000000f0005276d4941100334e8a63282e6764349811004
0941100d532826320000000010000007c9411007c9411000076806320000000a49411000
c375a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000000
0000000350000006f00000001000000e7298740a48e87400000000057000000010000004
c000000040000000000000000000000b30e00002b1600005000000020003500360000004
6000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffb50e00002c1600000
00000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000802
50000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c02a902c301040000002e0118001c000000f
b020200010000000000bc02000000cc0102022253797374656d003f00003f3f3f3f3f3f3
f3f3f3f0800000001003f3f3f3f3f00040000002d010000040000002d010000040000000
20101001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc0440002243616c69627269000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002
d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0a000000010004000
0000000c201aa0220000600040000002d010000040000002d010000030000000000

Додаток Г

до пункту 2.2 Правил складання, подання та проведення експертизи заявки
на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права
на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження
товару, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
17.08.2001 № 598

Номер заявки, визначений заявникомДата подання заявкиНомер заявки

ЗАЯВКА

? ?є???ю ??і????? ????ня ????ня ??? ?/?о ??а ? ?????ня ??є?????
??і????? ??а??я ????няМіністерство освіти і науки України Державний
департамент інтелектуальної власності Державне підприємство «Український
інститут промислової власності»: 01601, м. Київ-42, вул. Глазунова, 1
ЗАЯВА

П?аю? ?я?у ? ????? ??е ?к???, ??у (???о) ??є????:

 ??і???? ????ня ????ня ??? як ??у ??я

????ня ???

 ??і???? ????ня ????ня ??? як ?????е

????ня ????ня ???

 ??о ? ?????ня ??і????? з????я ????ня ??? як

??и ??я ????ня ???

 ??о ? ?????ня ??і????? з????я ????ня ??? як

географічного зазначення походження товару Заявник(и): К? ? ЄДРПОУ (?я
?я??ів —

юридичних осіб України)зазначається повне ім’я або найменування
заявника(ів), його(їх) місце проживання або місцезнаходження та
двобуквений код держави згідно зі стандартом ВОІВ ST.3) Адреса для
листуванняТелефонТелеграфТелексФакс Повне ім’я та реєстраційний номер
представника у справах інтелектуальної власності або повне ім’я іншої
довіреної особи Зая??е ??і???? ????ня ????ня ???

________________________________________________________________________

(друкується великими літерами стандартним шрифтом) З?????? ??і????
????ня ????ня ??ру

________________________________________________________________________

(друкується великими літерами стандартним шрифтом) зазначаються номер і
дата реєстрації) Назва товару Н?? ? ?? ??????о ??я, ? ???яє?ся ??р ОПИС

особливих властивостей товару, певних якостей товару,

репутації або інших характеристик товаруВІДОМОСТІ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

????х ??????, ??? я???, ?п??ії ?о і?? ??????к ??? з п????и ???и ?/?о
лю??? ???? ????о ??р?і??о ??я ?????ня ???ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

?я???о ??і????? ????ня ???е?я ??? ? ???? ? ?и ????? ??рПерелік
документів, що додаються: Кі??с? ???в документ, який підтверджує, що
заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця
походження товару чи географічне зазначення походження товару та/або
право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого
зазначення походження товару висновок спеціально вповноваженого органу
про те, що особливі властивості, певні якості, репутація або інші
характеристики товару, зазначені в заявці, об’єктивно зумовлені чи
пов’язані з природними умовами та/або людським фактором указаного
географічного місця виготовлення товару  в???к ??і??о ??????? ??? ?? ?ж
??????о ??я, з я?м ?в’я?? ???? ?????і, ??і я??і, ????я ?о і?і ???????
???  ????, ? ?????є ???у ???у ?я???о ??і????? ??а??я ???е?я ??? у
???і?ій і???ій ???і (?я і????о ?я??а)  ????, ? ?????є ??о ?я??а ?
?????ня ???і??о ??і????? ????ня ????ня ??? (?я і????о ?я??а)  ???? ?о
??? ??у ? ???я ?я?и ????, ? ??і?? ?????ня ?????? (?????ь) ???? ?
??ї??у ?? ????ів, ??ч?? ? ?я?и  і?і ????и, ? ?????ю? ????ю ???

Підпис(и) заявника(ів) _________________________________________________
(прізвище, ініціали) Д?а ???у

М.п. Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це
повноваження, із зазначенням посади скріплюється печаткою. Додаток Д

Показники роботи Державного підприємства «Український інститут
промислової власності» за 2009 рік

Об’єкти промислової власності20082009 2009 до 2008 (%)Надійшло
заявокВинаходинаціональна процедурав т.ч. від іноземних заявників3149

3262681

24585

76процедура РСТ2548213484всього винаходи5697481585Корисні
моделінаціональна процедурав т.ч. від іноземних заявників9591

1419194

12996

90процедура РСТ99100всього корисні моделі9600920396Всього винаходи і
корисні моделі152971401892Промислові зразки в т.ч. від іноземних
заявників2285

3401669

25673

75Кваліфіковані зазначення походження товару27-Топографії ІМС—Знаки
для товарів і послугнаціональна процедурав т.ч. від іноземних
заявників22371

387517866

311580

80Мадридська угода 10710861385всього330812647982Всього
надійшло506654217384Завершено діловодствоВинаходи такорисні
моделіформальна експертиза157221431791кваліфікаційна експертиза

заявок на винаходи51505295103Промислові зразки2881174961Знаки для
товарів і послугнаціональна процедура231322276498Мадридська
угода972810132104ЗареєстрованоВинаходи в т.ч. за процедурою РСТ3832

12234002

1379104

113Корисні моделі9282839190Промислові зразки2503175470Топографії
ІМС2—Кваліфіковані зазначення походження товарів34-Знаки для товарів і
послуг153571513799Всього зареєстровано309792928895Міжнародні реєстрації
за Мадридською угодою 94599664 102

Додаток Ж

picscalex1000100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d
46430100000000000100d26e000000000100000018030000000000001803000001000000
6c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000aa3f0000d0370000
20454d46000001001803000012000000020000000000000000000000000000007f120000
771a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f03005860040016000000
0c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000000d0f0000
2f0d0000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000
01000000520000007001000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001100b0931100100000001497110094941100e4501b68149711000c94110010000000
7c951100f89611008a4f1b68149711000c9411002000000080e088630c94110014971100
20000000ffffffff0c375a01fbe08863ffffffffffff0180ffff0180cfff0180ffffffff
006f000000080000000800006903816301000000000000005802000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ff0200e1ffac004009000000000000009f01000000000000
430061006c0069006200720000000000f0005276d4941100334e8a63282e676434981100
40941100d532826320000000010000007c9411007c9411000076806320000000a4941100
0c375a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
00000000350000006f00000001000000e7298740a48e8740000000005700000001000000
4c0000000400000000000000000000000a0f00002f0d0000500000002000350036000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff0e0f0000300d0000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c029501ce01040000002e0118001c000000
fb020200010000000000bc02000000cc0102022253797374656d003f00003f3f3f3f3f3f
3f3f3f3f0800000001003f3f3f3f3f00040000002d010000040000002d01000004000000
020101001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900
000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010004000000
2d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0a00000001000400
00000000cd01960120000600040000002d010000040000002d010000030000000000

Похожие записи