.

Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 1690
Скачать документ

17

Міністерство освіти і науки України

Контрольна робота на тему

Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що
реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

Виконала студентка

__________________________

__________________________

Науковий керівник

__________________________

Реєстраційний номер_________

Дата ______________________

Підпис_____________________

Одеса 2005

Зміст

Вступ 3

1. Поява та розвиток технологічних парків в Україні 5

2. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів,
що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних
парків 7

Загальні висновки 12

Використана література 13

Додаток 1 14

Додаток 2 15

Додаток 3 16

Вступ

Широко відомо, що протягом останніх 30-50-ти років інноваційні процеси в
країнах-світових лідерах набували дедалі більших масштабів і
прискорювалися. Посилення орієнтації господарської діяльності на
освоєння новітніх досягнень науки і техніки разом із забезпеченням
конкурентних переваг та зміцненням економічних механізмів сприяють
підвищенню технологічного розвитку держав, рівня та якості життя
населення. Історичний досвід засвідчує, що наука, технології та
інновації завжди були ключовим фактором розвитку суспільства. Тільки в
сучасний період їх вплив зріс у сотні й тисячі разів, передусім завдяки
високому попиту виробничої і споживчої сфер, розвитку підприємництва,
прав інтелектуальної власності, глобалізації.

Окреслюючи завдання інноваційної діяльності, слід враховувати відомі
концепції динамічного розвитку економіки та перспектив поступу людського
суспільства. За Й. Шумпетером, головна внутрішня причина економічного
розвитку пов’язана з творчістю людини, а новатори-підприємці — це ті,
котрі здатні перетворювати нові ідеї в ефективні економічні рішення. На
думку П. Друкера, становлення та розвиток нового постіндустріального
суспільства можливе за досить високого рівня добробуту населення і
творчої активності сучасної інтелектуальної особистості. Тому комплексні
заходи, спрямовані на формування та розвиток інноваційних територіальних
структур — науково-технологічних, наукових, дослідницьких парків,
бізнес-інкубаторів і технополісів, які сприяють піднесенню економіки та
активізації творчого процесу, увійшли в розвинутих країнах у число
пріоритетних державних програм.

В Україні на державному рівні сформульовані основні напрями
вдосконалення механізму інноваційного розвитку, позначені особливості
фінансового забезпечення наукової та інноваційної діяльності. Водночас,
недосконалість системи державного регулювання у сфері науки, технологій
та інновацій, значне скорочення обсягів фінансування наукових досліджень
і розробок, уповільнений розвиток технологічних парків, несинхронність
структурної трансформації наукової та інноваційної діяльності із
завданнями структурної перебудови економіки гальмують розробку і
впровадження вітчизняних технологій та нововведень, сприяючи зарубіжній
технологічній експансії.

Актуальність зазначених вище проблем і визначили тему цієї контрольної
роботи. У роботі розглядаються загальне поняття та економічне
технологічних парків, деякі організаційно-економічні аспекти формування
та діяльності технопарків в Україні, зокрема порядок розгляду реєстрації
інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними
напрямами діяльності технологічних парків.

1. Поява та розвиток технологічних парків в Україні

На початку 90-х років інноваційна діяльність в Україні не розглядалась
як інструмент вирішення організаційно-економічних завдань і не
знаходилась у центрі уваги уряду. Спроба здійснити перший
економіко-технологічний експеримент щодо формування інноваційних
структур у нашій країні датується 1994 р., коли був виданий Указ
Президента України про створення на Львівщині територіального
інноваційного центру „Броди”. Однак унаслідок неузгодженостей у місцевій
владі цей перспективний проект не реалізовано.

Формування нормативно-організаційного забезпечення створення і
функціонування IТС фактично було розпочато Розпорядженням Президента
України від 23 січня 1996 р. №17/96-рп „Питання створення технопарків та
інноваційних структур інших типів”, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України №549 „Положення про порядок створення і функціонування
технопарків та інноваційних структур інших типів” від 22 травня 1996 р.

Нові шляхи і можливості розвитку інноваційної діяльності відкрилися
завдяки прийнятому Верховною Радою України в 1999 р. Закону України „Про
спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних
парків” (16 липня 1999 р. №991-XIV). Він визначає організаційно-правові
й економічні принципи діяльності технопарків та виконання ними
інноваційних проектів, поширюється на технологічні парки, їх учасників,
дочірні й спільні підприємства, що виконують інвестиційні та інноваційні
проекти за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.
Закон був ініційований Національною академією наук України для
забезпечення:

— підтримки науки і науково-технологічного потенціалу країни у вирішенні
проблем її економічного розвитку на основі розробки та випуску нової
високотехнологічної продукції, конкурентноздатної на світових і
національних ринках;

— акумулювання коштів з різних джерел з метою фінансування наукоємних
інноваційних проектів і виконання НДДКР;

— реінвестування засобів, отриманих у результаті інноваційної
діяльності, у подальше виконання НДДКР і розвиток науково-технічного
потенціалу країни.

Згідно зі ст. 1. Закону технологічний парк (технопарк) — група юридичних
осіб, які уклали договір про спільну діяльність без створення юридичної
особи та без об’єднання вкладів учасників технологічного парку з метою
створення організаційних засад щодо забезпечення діяльності учасників
технологічного парку у виконанні проектів технологічних парків з
виробничого впровадження наукомістких розробок, високих технологій та
забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому
ринку продукції.

Пріоритетні напрями діяльності технологічного парку — економічно і
соціально обумовлені напрями науково-технічної та інноваційної
діяльності технологічного парку, що відповідають визначеним
законодавством науково-технічним та інноваційним пріоритетам і
спрямовані на промислове виробництво конкурентоспроможної
високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею
внутрішнього ринку та забезпечення експортного потенціалу держави.

Відповідно до Закону держава надає технопаркам істотні пільги з
оподаткування інвестиційної та інноваційної діяльності шляхом акумуляції
на спеціальних рахунках сум податку на додану вартість і податку з
прибутку, одержаних під час виконання інвестиційних та інноваційних
проектів, митних операцій та валютного регулювання. Ці кошти мають бути
використані для розвитку науково-технічної діяльності. Спеціальний режим
оподаткування поширюється тільки на інноваційні проекти технопарків, які
відповідним чином зареєстровані й реалізуються в рамках затверджених
ними пріоритетних напрямів.

Сьогодні згідно з вищезазначеним Законом функціонують 8 технологічних
парків: «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та
сенсорна техніка» (м. Київ), «Інститут електрозварювання імені Є.О.
Патона» (м. Київ), «Інститут монокристалів» (м. Харків), «Вуглемаш» (м.
Донецьк), «Інститут технічної теплофізики» (м. Київ), «Київська
політехніка» (м. Київ), «Інтелектуальні інформаційні технології» (м.
Київ), «Укрінфотех» (м. Київ), «Агротехнопарк» (м. Київ), «Еко-Україна»
(м. Донецьк), «Наукові і навчальні прилади» (м. Суми), «Текстиль» (м.
Херсон), «Ресурси Донбасу» (м. Донецьк), «Український мікробіологічний
центр синтезу та новітніх технологій» (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса), «Яворів»
(Львівська область).

2. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів,
що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних
парків

Згідно з Законом (ст.1) інноваційний проект — це комплект документів,
який включає опис взаємопов’язаних заходів технологічного парку,
зазначає його учасників, дочірні та спільні підприємства, співвиконавців
і виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного,
технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій
та промислового виробництва інноваційної продукції, а також щодо
фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення
виробничого впровадження нових товарів і надання послуг.

Інвестиційний проект — комплект документів, який включає опис
взаємопов’язаних заходів технологічного парку, зазначає його учасників,
дочірні та спільні підприємства, співвиконавців і виробників продукції
щодо реалізації майнових та інтелектуальних цінностей як інвестора, так
і власних з метою одержання прибутку та/або досягнення соціального
ефекту.

П 3. ст 3. Закону встановлює, що розгляд, експертиза, державна
реєстрація проектів технологічних парків здійснюються центральним
органом виконавчої влади з питань науки у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

Свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку видається
центральним органом виконавчої влади з питань науки у строк, що не може
перевищувати 90 днів з дня подачі проектів технологічних парків у
встановленому порядку.

Контроль за діяльністю технологічних парків здійснює Комісія з
організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур
інших типів Кабінету Міністрів України. Положення про Комісію
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Процедуру розгляду та реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів,
що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного
парку, самим технологічним парком, його учасниками, дочірніми та
спільними підприємствами визначає Положення про порядок розгляду і
реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за
пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку, затверджене
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2311.

Реєстрація інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними
напрямами діяльності технологічного парку провадиться Держкомнауки на
підставі висновків Міжвідомчої ради з координації діяльності щодо
організації та функціонування технопарків та інноваційних структур інших
типів.

Технологічний парк, що має намір реалізувати інвестиційний або
інноваційний проект, подає до Держкомнауки такі документи:

— заяву про розгляд інвестиційного або інноваційного проекту (див.
Додаток 1);

— інвестиційний або інноваційний проект в двох примірниках, прошитий та
пронумерований, підписаний керівником технологічного парку, завірений
печаткою;

— номенклатуру та обсяги ввезення в Україну сировини, матеріалів,
устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, необхідних для
виконання проекту, які звільняються від обкладення ввізним митом та
податком на додану вартість;

— нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності та установчих документів юридичної особи;

— договір про спільну діяльність технологічного парку з його учасниками,
дочірніми та спільними підприємствами щодо виконання інвестиційного або
інноваційного проекту;

— копію переліку пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку.

У разі необхідності Держкомнауки має право вимагати від технологічного
парку інші документи, що підтверджують його спроможність реалізувати
інвестиційний або інноваційний проект за затвердженими пріоритетними
напрямами діяльності.

Технологічний парк несе відповідальність за достовірність інформації, що
міститься в поданих ним документах.

Після перевірки комплектності документів Держкомнауки реєструє їх
надходження у журналі, видає технологічному парку письмове підтвердження
факту одержання від нього документів та направляє їх на розгляд
Міжвідомчої ради.

Міжвідомча рада розглядає документи, організує проведення експертизи
інвестиційного або інноваційного проекту та у 20-денний термін подає
свої висновки до Держкомнауки. В окремих випадках за поданням
Міжвідомчої ради цей термін може бути продовжений Держкомнауки на 15
днів.

Рішення про реєстрацію інвестиційного або інноваційного проекту чи
відмову в його реєстрації приймається Держкомнауки у термін, який не
може перевищувати 40 днів з дня подання технологічним парком документів.
У разі одержання позитивних висновків Міжвідомчої ради Держкомнауки
приймає рішення про реєстрацію інвестиційного або інноваційного проекту
і видає технологічному парку свідоцтво про реєстрацію інвестиційного
проекту (див. Додаток 2) або свідоцтво про реєстрацію інноваційного
проекту (див Додаток 3).

Держкомнауки відмовляє технологічному парку в реєстрації інвестиційного
або інноваційного проекту у разі, коли:

— інвестиційний або інноваційний проект не відповідає затвердженим
пріоритетним напрямам діяльності технологічного парку;

— відомості у поданих технологічним парком документах є недостовірними;

— висновки проведеної експертизи негативні.

Технологічний парк має право після усунення недоліків та доопрацювання
інвестиційного або інноваційного проекту знову подати його на розгляд
Держкомнауки.

Зміни і доповнення до інвестиційного або інноваційного проекту
підлягають реєстрації у порядку, визначеному цим Положенням.

Держкомнауки має право скасувувати рішення про реєстрацію інвестиційного
або інноваційного проекту у разі порушення технологічним парком
законодавства, або у разі проведення ним діяльності, що не відповідає
затвердженим пріоритетним напрямам.

Пільги, передбачені Законом України „Про спеціальний режим інвестиційної
та інноваційної діяльності технологічних парків „Напівпровідникові
технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, „Інститут
електрозварювання імені Є.О. Патона”, „Інститут монокристалів”,
надаються технологічному парку з дати реєстрації інвестиційного або
інноваційного проекту.

Звільнення від оподаткування проводиться за умов подання технологічним
парком за місцем його знаходження до органу державної податкової служби
та митного органу нотаріально завірених копій свідоцтва про реєстрацію
інвестиційного проекту або свідоцтва про реєстрацію інноваційного
проекту та переліку пріоритетних напрямів діяльності технологічного
парку.

Загальні висновки

Прикладом реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України є
діяльність восьми технологічних парків створених відповідно до Закону
України про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності
технологічних парків. Створення ще семи технопарків передбачено з 1
січня 2005 року згідно із законом, нещодавно прийнятим Верховною Радою
України. В інноваційних та інвестиційних проектах технопарків задіяні
понад 32 тисячі осіб, додатково створено тисячу 550 нових робочих місць.
Обсяг реалізованої продукції склав за 3 роки понад 2 мільярдів гривень.
На проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі
спеціальних рахунків технологічними парками використано за два останніх
роки 40 мільйонів гривень.

Правову основу діяльності технологічних парків складають Конституція
Україні, Законі України ”Про підприємницьку діяльність”, „Про
підприємство” та ін., зокрема Закон України „Про спеціальний режим
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” та
Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та
інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами
діяльності технологічного парку.

Для подальшого розвитку інноваційної інфраструктури слід вдосконалити
Закон України „Про інноваційну діяльність” у частині здійснення
експертизи інноваційних проектів та умов надання підприємству статусу
інноваційного. На часі завершення формування нормативно-правової бази з
питань законодавчого забезпечення функціонування інноваційних
небанківських фінансових інститутів.

Використана література

1. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності
технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 // ВВР, 1999, № 40,
ст.363. (зі змінами та доповненнями).

2. Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та
інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами
діяльності технологічного парку: Постанова Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 1999 р. № 2311 // ВВР, 2000, № 2, С. 238.

3. Денисюк В. А. Стан та перспективи міжнародного трансферу технологій в
Україні: Материалы международной научно-практической конференции “Рынок
технологий, проблемы и пути решения”. К.: УкрИНТЭИ, 2002. С.130-140.

4. Денисюк В.А., Соловьев В.П. Факторы межгосударственного
научно-технологического сотрудничества в инновационной стратегии
развития экономики Украины // Наука та наукознавство. 2001. №4. С.3-15.

5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1983.

6. Андреєв В.О., Андрющенко Т.О. та ін. Результати програми розвитку
бізнес-інкубаторів в Україні / Розвиток науково-технологічних парків та
інноваційних структур інших типів: Україна і світовий досвід. Львів,
ЛвЦНТЕI, 2002. С.41-46.

7. Галенко I.В. Модель інноваційної структури на базі елементів
військового потенціалу // Проблеми науки. 2003. №5. С.44-48.

8. Макагон Ю.В., Медведкин Т.С.Подходы к формированию инновационных
преимуществ экономики Украины / Розвиток науково-технологічних парків та
інноваційних структур інших типів: Україна і світовий досвід. Львів,
ЛвЦНТЕI, 2003. С.18-23.

Додаток 1

З А Я В А

про розгляд інвестиційного (інноваційного) проекту _____________________

__________________________________________________________________

(назва проекту)

Технологічний парк (його учасник, дочірнє та спільне підприємство)

__________________________________________________________________

(найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________

її адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери телефонів,

__________________________________________________________________

телефаксу, найменування установи обслуговуючого банку,

__________________________________________________________________

номери рахунка, телефонів установи банку)

Інвестор __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Розмір інвестицій __________________________________________________

Вид інвестицій _____________________________________________________

Термін реалізації проекту ___________________________________________,

у тому числі: проведення наукових досліджень _________________________

_________________________________________________________________

ДКР та ДТР ______________________________________________________,

підготовка дослідного виробництва та випуск дослідних партій

інноваційної продукції_____________________________________________

________________________________________________________________,

організація та виробництво інноваційної продукції______________________

________________________________________________________________,

інше _____________________________________________________________

(розшифрування)

Найменування продукції (робіт, послуг) _______________________________

Річний обсяг виробництва ___________________________________________

Ринки збуту ______________________________________________________

Обсяг експорту ___________________________________________________

Виконавець проекту _______________________________________________

_________________________________________________________________

Керівник _____________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

МП “___” _____________200 р.

Додаток 2

до Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та
інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами
діяльності технологічного парку

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

НАУКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

СВІДОЦТВО

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

№__________ Серія__________________

м. Київ “___” ____________ 200 р.

Назва інвестиційного проекту ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Термін виконання (початок, закінчення) ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Пріоритетний напрям діяльності технологічного парку ____________________

__________________________________________________________________

(назва, ким затверджений, дата затвердження)

Технологічний парк (його учасник, дочірнє та спільне підприємство)

__________________________________________________________________

(повне найменування, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

Виконавець проекту __________________________________________________

(повне найменування виконавця проекту, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

Голова

Державного комітету України

з питань науки та інтелектуальної власності _______________
_________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

МП

Додаток 3

до положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та
інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами
діяльності технологічного парку

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

НАУКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

СВІДОЦТВО

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

№__________ Серія__________________

м. Київ “___” ____________ 200 р.

Назва інвестиційного проекту _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Термін виконання (початок, закінчення) ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Пріоритетний напрям діяльності технологічного парку ____________________

__________________________________________________________________

(назва, ким затверджений, дата затвердження)

Технологічний парк (його учасник, дочірнє та спільне підприємство)

__________________________________________________________________

(повне найменування, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

Виконавець проекту ________________________________________________

(повне найменування виконавця проекту, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

Голова

Державного комітету України

з питань науки та інтелектуальної власності _______________
_________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

МП

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020