.

Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2873
Скачать документ

Поняття романо-германського типу правової системи

Загальновизнаним центром розвитку романо-германского типу правової
системи є континентальна Європа, тому його називають ще континентальним.
Як і англо-американський, романо-германський тип правової системи
вважається класичним.

Романо-германськнй тип правової системи — це сукупність національних
правових систем держав, що мають загальні риси, які проявляються в
єдності закономірностей і тенденцій розвитку на основі давньоримського
права і його пристосування (разом із канонічними і місцевими
нормами-звичаями) до нових національних умов. Його характерними рисами є
домінування нормативно-правового акта як форми (джерела) права, поділ
системи права на дві підсистеми — публічну і приватну, диференціація і
кодификація галузей права.

Романс-германський тип правової системи охоплює країни континентальної
Європи: Францію, Бельгію, Люксембург, Іспанію, Португалію, Нідерланди,
Австрію, Ліхтенштейн, Німеччину, Швейцарію, Бельгію та ін. Вплив
романської і німецької груп континентального права виходить за межі
Європи: Латинська Америка, значна частина Африки, країни Близького
Сходу, Японія, Індонезія.

Попри множинність визначень права, сформульованих у цих країнах,
загальним для них є вказівка на нормативність права, розгляд норми права
як загального правила поведінки, встановленого законодавцем або
уповноваженими органами. Дефініція права ґрунтується на визнанні норми
права як моделі, масштабу поведінки загального (однакового для всіх),
узагальненого (абстрактного, без деталізації), певного
формально-визначеного характеру. Відзначається, що норма права
створюється не суддями не суддями, а є результатом вивчення практики (її
узагальнення) відповідно до принципу справедливості, моральності.

Визнання нормативності права як неодмінної його ознаки (а відтак, і
регулятивного характеру права) дозволяє законодавцю чітко і оперативно
регулювати суспільні відносини. Проте узагальнений характер норм права
потребує уваги до їх тлумачення з метою уточнення волі законодавця,
забезпечення єдності їх розуміння і реалізації. Норми тлумачення
судовими, арбітражними, іншими органами є повторними, похідними від
норм, створених законодавцем. Вони роз’ясняють, конкретизують положення
законів. За правильністю інтепретацій норм стежать спеціальні органи.
Отже, у поняття права романо-германського типу правової системи
включається система норм права, а також норм-роз’яснень (тлумачення), що
виходять насамперед від законодавців і судів.

На відміну від юристів країн англо-американського права, які мислять
конкретно, «прецедентно» і створили науку загального права на основі
судових рішень, юристи європейського континенту мислять поняттями
правових інститутів і галузей права. Їх правова наука — абстрактна,
одним із визначальних ознак її є правовий формалізм.

Порівнюючи англо-американську і континентальну правові системи, К.
Цвайгерт і Х.Кьотц відзначають: «На континенті прагнуть створити правову
систему без прогалин, у США і Англії для юристів орієнтирами служать
судові рішення. На континенті відчувають радість від наукової
систематизації, у США і Англії царює глибокий скепсис щодо будь-яких
узагальнень, що висушує душу. На континенті оперують поняттями, які
починають часто жити власним життям; що таїть у собі небезпеку для тих,
хто їх застосовує. А в Англії і США всьому цьому віддають перевагу
наочні уявлення про предмет і т.д. ».

Проте континентальне право має особливості в кожній країні. Об’єднуючі
їх риси не можуть зменшити своєрідності і розходжень, особливо помітних
між малими і великими країнами (за територією і кількістю населення). Як
зазначає німецький професор Е. Бланкенбург, держави, що займають великі
території, головним чином покладаються на важке право кодификації і
суворе втілення в життя правових норм з метою зберігання єдності
різноманітних частин своїх країн. Для невеликих держав характерні м’яке
право, що допускає свободу розсуду, і почуття сприйнятності соціальних
конфліктів.

Формування романо-германського типу правової системи

Романо-германський тип правової системи виник на основі римського права
в XII — на початку XIII ст. До його поширення на території теперішніх
європейських країн застосовувалися норми-звичаї, «закони» німецьких,
нордичеських та інших племен — закони варварів. Вони були різноманітними
і строкатими. Не розчиналися навіть спроби їх систематизувати. У
вирішенні судових справ використовувалися позаправові засоби — «судження
боже», «клятви сторін», «процедура очищення», «судове випробування»,
«сваволя місцевої влади».

Спочатку римське право поширювалося переважно в містах середньовічної
Європи. У XIII—XVIII століттях воно охопило земельні відносини на селі,
пристосувалося до нових умов, його норми переплелися з місцевими
звичаями і релігійними канонами.

Формування романс-германського типу правових систем відбувалося в умовах
роз’єднаності країн Західної Європи і панування переконання, що таке
об’єднання неможливе. Відсутність тенденції до централізації влади
виражає специфіку умов становлення романо-германского типу правової
системи на відміну від англо-американського типу.

Пігрунтом розвитку системи романс-германського права служили загальна
культура і традиції країн континентальної Європи, що сприйняли римське
право завдяки його популяризації в університетах — італійських,
французьких, німецьких. Саме університети створили в XII-XIII століттях
загальну для європейських країн юридичну науку на базі зводу законів
(кодексу) Юстиніана (529-534 pp.). Рецепція римського права розпочалася
з його тлумачення і завершилася вмиканням абстрактних норм у кодекси
європейських держав.

Велику роль в «очищенні», переробці і пристосуванні римського права до
умов життя в XIV ст. відіграла школа глосаторів, що поставили за мету
встановити початковий зміст римських законів, її діяльність продовжила
школа постглосаторів. Процес запозичення і використання римського права
(його понятийного апарату, структури, логіки викладу, юридичної техніки)
одержав назву рецепції. Особливої популярності рецепція римського права
набула в Німеччині з XV ст., справивши на неї більш сильний вплив, ніж
на Францію.

Університетська концепція права ґрунтувалася на понятті права як
належного (яким повинно бути), а не існуючого (яке є). Вивчення права
розглядалося не з вузько практичної точки зору, а в широкому соціальному
аспекті, у тісному зв’язку з нормами моралі. Практична діяльність судів
була зорієнтована на положення права, а не на самостійне винесення
рішень у справі. Це обумовило докорінну відмінність континентального
права від англо-американського.

Певний внесок у становлення романо-германського типу правової системи
зробило канонічне (церковне) право завдяки величезному впливу
католицької церкви і найширшої юрисдикції церковних судів (особливо в
Іспанії). Становлячи собою систему канонів — правил, встановлених
церквою і пристосованих як до устрою церкви, так і до життя віруючих
(шлюб, заповіт), канонічне право грунтувалося на принципах римського
права, вивчалося в університетах нарівні з римським цивільним правом.
Між ними існував взаємовплив. У результаті в одних країнах
континентальної Європи римське право стало чинним, в інших — визначило
напрямок змісту національного права, що формувалося.

Виняткова доля римського права, що зберегла за ним величезне значення
протягом низки століть, пояснюється тим, що римське право було найбільш
розробленою формою права, що базується на інституті права приватної
власності. Це обумовило можливість його пристосування до
товарно-грошових відносин, що зароджувалися в надрах феодальної Європи.

Епоха Ренессанса, або Відродження (почалася в Італії на рубежі XIII-XIV
століть, а потім поширилася по всій Західній Європі), покінчила з
релігійним середньовічним пануванням, звернувшись до гуманітарних
досягнень античності. Розвиток юридичного світогляду, виникнення на його
основі теорії природного права (як сили, що висунула на перше місце
розум, який творить право, верховенство закону і вимогу кодификації
законодавства), сприяли формуванню правової культури європейських
спільнот, новому їх взльоту Як зазначає Р. Давид, поряд з приватним
правом, заснованим на римському праві, Європа виробила відсутні норми
публічного права, що виражають природні права людини і гарантують
свободу особистості. Місце пріоритетів римського права посіли принципи
права, що відображають раціональні засади не минулого, а дійсного життя.

Основи системи національного права країн континентальної Європи були
закладені в буржуазну епоху, коли суспільні відносини досягли рівня
зрілості і цілісності, а суспільна свідомість віддала перевагу
керуватися результатом систематизації правових норм.

Йшов процес внутрішньодержавної уніфікації права, без якого не могла
сформуватися правова система держави. Так, у Франції необхідно було
подолати різноманіття кутюмов (звичаїв), що діють у кожній провінції.
Незважаючи на кодификацію кутюмов на державному рівні, між ними
залишилася відмінності до створення Цивільного кодексу 1804 р. Вольтер з
приводу відсутності єдності французького права писав з глузуванням, що
зміна законів відбувається на кожній поштовій станції зі зміною коней.
Перешкодою для створення єдиної системи права в Німеччині була
територіальна роздробленість країни.

У XIX-XX століттях визначилися романський і німецький підтипи (групи)
правових систем, затвердилися їх загальні специфічні риси: 1) пріоритет
закону як головного інструменту в створенні національної правової
системи; 2) кодификація законодавства з метою звільнення від застарілих
норм і понять. Розроблено і прийнято ЦК Франції 1804 p., Цивільне
Уложення Німеччини 1896 p., Єдиний Торговий Цивільний кодекс Італії 1924
р. та ін.

У 1990 p. відбулося об’єднання ФРН (капіталістичної країни) і НДР
(соціалістичної країни). Найважливішим етапом цього процесу став договір
про економічний, валютний і соціальний союз ФРН і НДР, що набрав
чинності з 1 липня 1990 p. Відповідно до цього договору все
законодавство НДР в економічній і соціальній сферах анулювалося. Замість
нього на території НДР вводилися закони ФРН. Об’єднання Німеччини
відбулося 3 листопада 1990 p. на основі другого державного договору —
про механізм входження НДР у ФРН. На територію НДР поступово поширилися
всі закони ФРН, сформувалася їх загальна правова система.

Зараз демократичні традиції романо-германського права поповнилися ідеями
створення «європейського будинку», Євросоюзу. Популярними стали ідеї
правової інтеграції країн, позитивне значення яких безперечно. Основами
інтеграції виступають як загальні принципи, «дух» римського права, так і
норми англійського прецедентного права. Третє тисячоліття, в яке вступив
світ, стане новим етапом розвитку романс-германського типу правової
системи, ознаменованим зближенням, гармонізацією та уніфікацією
законодавчих комплексів континентально-євро пейських країн і побудовою
загальноєвропейської правової системи. Початок цього уже призначений
уведенням загальноєвропейської валюти.

Система права та її структура

Система права континентальних країн Європи має свою структуру, що
складається, як і в римському праві, із двох підсистем — публічної і
приватної. У підсистемі публічного права домінують імперативні
(категоричні) норми, які не можуть змінювати учасники правовідносин. У
підсистемі приватного права переважають диспозитивні норми, і тільки в
тій частині, в якій вони не змінені учасниками відносин.

Галузі підсистеми публічного права Галузі підсистеми приватного права

— конституційне,

— кримінальне,

— административне,

— фінансове,

— міжнародне публічне,

— процесуальні галузі,

— основні інститути трудового права та ін. — цивільне,

— сімейне,

— торгове,

— міжнародне приватне, окремі інститути трудового права (у цілому
трудове право має змішаний характер) та ін.

Всі норми права мають чітку «прив’язку» до конкретних галузей та
інститутів права, що є результатом впливу юридичної доктрини, яка
акцентує увагу на необхідності врахування предмета і методу правового
регулювання. Галузі права визнаються найбільш значним структурним
елементом системи права.

У більшості країн континентальної Європи класифікація галузей права
подібна з німецькою (Швейцарія, Іспанія, Австрія). У деяких країнах
(Італія, Бельгія, Нідерланди) ще превалює французька схема класифікації.
У зв’язку з цим Нідерланди, наприклад, називають «юридичною донькою
Франції».

Різні галузі права в окремих країнах мають неоднаковий ступінь
розробленості і кодификації. Значна частина приватного права
кодифікована, чого не можна сказати про публічне право. Особливо це
стосується адміністративного права. Воно було розроблено у Франції,
після чого введено іншими європейськими країнами. Правда,
адміністративне право в цілому не кодифікувалося навіть у Франції.
Тільки частина відносин, що регулюються адміністративним правом, увійшла
в створені зібрання законодавчих і підзаконних нормативних актів. У
деяких країнах (ФРН, Австрії, Бельгії, Італії, Швейцарії) творцями
адміністративного права були адміністративні суди, які вирішували спори
з адміністративно-правових питань, що, природно, вплинуло на
своєрідність формування цієї галузі права в зазначених країнах.

Абстрактний характер юридичного мислення юристів континентальної Європи
(на відміну від конкретного, «прецедентного» мислення загального права)
дозволив відпрацювати і систематизувати інститути права.

Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

В єдиній ієрархічно побудованій системі джерела писаного права головне
місце посідає нормативно-правовий акт (закон). Він має пріоритет щодо
звичаю, узагальнення судової практики, внутрішньодержавних договорів.
Закони регулюють приватну і публічну сфери суспільних відносин: найбільш
важливі питання суспільного устрою, права і свободи громадян, структуру
і організацію державної влади, закріплюють правове становище фізичних і
юридичних осіб, відносини між ними.

Види законів:

• конституційні. Писані конституції мають вищу юридичну силу і складають
основу правової системи — Конституція ФРН 1949 p., Конституція Італії
1947 p.. Конституція Франції 1958 p. та ін.;

• звичайні (поточні) — кодекси, спеціальні закони, зведені тексти норм.

Не кожна країна континентальної Європи має у своєму розпорядженні
спеціальні правові акти про юридичні джерела (форми) права (так звані
закони про закони). Наприклад, в Італії керуються «Загальними
положеннями про Закон» 1942 р., у яких наведені перелік і характеристика
джерел права і процедур застосування законів. У загальному виді вказівки
про нормативно-правові акти, що діють у державі, містяться в
конституціях.

Відповідно до Конституції Франції, закони поділяються на органічні,
фінансові, програмні. Органічні закони визначають порядок діяльності
парламенту, кількість членів кожної із його палат, умови і порядок їх
обрання, уточнюють і доповнюють положення Конституції і Конституційної
ради та ін. Фінансові закони визначають прибутки і витрати держави.
Програмні закони закріплюють цілі економічної і соціальної діяльності
держави.

Слід зазначити, що основна (законодавча) функція парламенту Франції
обмежена: значна частина питань в сфері законодавства віднесена до
відання уряду.

В Іспанії, відповідно до її Конституції закони поділені на органічні і
звичайні. Органічні закони мають велику юридичну силу. Вони визначають
розвиток основних прав і свобод, закріплюють статути автономних
співтовариств, що належать до загального виборчого права, та ін.

Важливе місце серед звичайних законів посідають кодекси. Встановлено
судовий контроль за конституційністю поточних законів.

Верховенство конституційних законів забезпечується спеціальними
конституційними судами або верховними судовими органами. У ФРН це
Федеральний конституційний суд, в Італії та Іспанії — Конституційний,
суд у Франції встановлений поділ обов’язків між двома органами —
Конституційною радою, до обов’язків якої входить стежити за
конституційністю актів, що виходять із парламенту, і Державною радою, що
здійснює контроль над конституційністю актів виконавчої влади (розгляд
справ по скаргах про перевищення влади).

Як у конституціях, так і в інших законах континентальних країн перевагу
в системі прав і обов’язків людини віддано правам.

Загальні норми міжнародного права мають перевагу перед
внутрішньодержавними законами.

Делегована правотворчість

У системі джерела права істотно зросло значення підзаконних нормативних
актів, актів урядової влади. Це ордонансы, декрети, регламенти, рішення,
постанови, циркуляри, інструкції, повідомлення та ін. Значна частина з
них з’являється на світ у результаті делегованої правотворчості.
Парламент у межах своєї компетенції і відповідно до конституції делегує
повноваження уряду і його структурним підрозділам. Значення правових
актів, що є результатом делегованої правотворчості, визначається
повноваженнями органів, що їх видали.

Особливе місце серед актів делегованої правотворчості Франції посідають
ордонанси. Їх можна назвати актами делегованого законодавства. В
ієрархії актів уряду вони мають вищу юридичну силу, змінюються або
скасовуються лише законом. В Іспанії закони, видані урядом у результаті
делегування з боку парламенту, називаються « законами, що
уповноважують». Для них установлені конституційні обмеження: а) не
змінювати вже існуючі закони, що уповноважують; б) не видавати норми, що
мають зворотну дію. Уряд Іспанії може «у надзвичайних і терміновіш
випадках» видавати декрети-закони, які повинні бути розгляну 11
парламентом (Генеральними Кортесами) у 30-денний строк.

Деякі підзаконні акти приймаються за власною ініціативою
виконавчо-розпорядчими органами. За юридичною силою вони поступаються
законам. Проте за своєю кількістю (особливо н тих країнах, де немає
жорсткого контролю над їх прийняттям) вони посідають значне місце в
регулюванні відносин:

1) усередині виконавчої влади;

2) між виконавчою владою і громадянами, установами, підприємствами та
ін.

У ФРН, наприклад, федеральний уряд, федеральний міністр або уряд земель
видають постанови. За згодою Бундесрата федеральний уряд може видавати
адміністративні розпорядження На відміну від Франції та Іспанії, він не
має права на самостійну правотворчість. Урядові акти видаються тільки на
виконання законів. Однак урядовим законопроектам віддається перевага
перед парламентськими.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020