.

Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3391
Скачать документ

Поняття і основні форми реалізації норм права

Реалізація норм права — це втілення розпоряджень правових норм у
правомірній поведінці суб’єктів права, в їх практичній діяльності, її
можна розглядати як процес і як кінцевий результат.

Реалізувати нормативні розпорядження, що містяться в законах та інших
нормативно-правових актах, означає втілити в життя — у суспільні
відносини, поведінку громадян — волю законодавця й інших суб’єктів
правотворчості, спрямовану на встановлення правопорядку. Без такої
реалізації право втрачає своє соціальне значення і призначення.

Поняття реалізації права охоплює декілька способів і форм впливу на
поведінку суб’єктів права.

За рівнем (глибиною) реалізації розпоряджень, що містяться в нормативних
актах, можливі:

Реалізація загальних установлень Реалізація загальних правових норм поза
правовідносинами:

активна, пасивна Реалізація правових норм у конкретних правовідносинах

Реалізація загальних установлень — це втілення в життя загальних
установлень, які містяться в преамбулах законів, статтях, що фіксують
загальні завдання і принципи права та правової діяльності. Вплив права
на суспільні відносини в результаті реалізації його загальних
установлень, завдань і принципів може бути чималим, але вона позбавлена
юридичної специфіки і скоріше має ідейний, моральний характер, виражає
«дух» права, а не його «літеру».

Реалізація загальних правових норм поза правовідносинами

• це втілення в життя загальних норм, які встановлюють правовий статус і
компетенцію суб’єктів права, тобто безперешкодне використання
суб’єктивних юридичних прав і свідоме виконання суб’єктивних юридичних
обов’язків — без конкретних зв’язків або відносин між суб’єктами права.

Є дві форми такої реалізації:

• активна — припускає реалізацію загальних правових норм, якими
користуються суб’єкти права щодо всіх інших суб’єктів. Цим правам
відповідають обов’язки всіх інших суб’єктів не робити дій, які б могли
перешкодити їх здійсненню;

• пасивна — припускає реалізацію норм, що містять заборони, через
утримання суб’єкта віддій, за які встановлюється юридична
відповідальність. Вона полягає в додержанні обов’язків, не порушенні
заборонних норм, узгодженні своєї поведінки зі змістом норм права, які
встановлюють юридичну відповідальність.

Реалізація конкретних правових норм у конкретних правовідносинах

— це втілення в реальні відносини конкретних норм права (див. главу
«Правовідносини. Юридичні факти»).

Форми реалізації права за суб’єктами такі:

— індивідуальна;

— колективна.

Форми реалізації права за складністю і характером дій суб’єкта (за
участю чи без участі держави) такі:

Проста, безпосередня

(без участі держави) Складна, опосередкована

(за участю держави)

– додержання

– виконання

– використання – застосування

Схематично представимо три форми безпосередньої реалізації права:

Додержання

– полягає в утриманні від дій, заборонених юридичними нормами, суворому
додержанні встановлених заборон (наприклад, дотримання швидкості руху
автомобіля у місті 60 км на годину).

Припускає пасивну поведінку суб’єкта — незалежно від його власного
бажання

Виконання

– полягає в обов’язковому вчиненні активних дій, що наказуються нормами
права в інтересах правомочної сторони, у виконанні обов’язків
(наприклад, своєчасне заповнення та подання до податкової інспекції
декларації про доходи).

Припускає активну поведінку суб’єкта — незалежно від його власного
бажання

Використання

— полягає у використанні можливостей, наданих правовими нормами, у
здійсненні суб’єктивних прав для задоволення власного інтересу
(наприклад, реалізація права на вищу освіту).

Припускає як активну, так і пасивну поведінку

Поняття і ознаки правозастосування

Правозастосування — це здійснювана в процедурно-процесуальному порядку
владна-організуюча діяльність компетентних державних органів і посадових
осіб, яка полягає в індивідуалізації юридичних норм стосовно конкретних
суб’єктів і конкретних життєвих випадків в акті застосування норм права.

Якщо скласти спрощено, то застосування правових норм – це ухвалення на
основі норм права рішень у конкретних справах. З погляду формальної
логіки це процес, який полягає у підведенні конкретного життєвого
випадку під загальну правову норму, а також ухвалення на цій основі
спеціального акта – акта застосування норм права.

Якщо додержання, використання пов’язані з діями громадян, громадянських
організацій, комерційних об’єднань (корпорацій), то застосування норм
права здійснюється державними органами і посадовими особами, і тільки у
певних ситуаціях — громадськими організаціями. Громадяни не можуть бути
суб’єктами застосування норм права. У разі, якщо державний орган передає
частину своїх повноважень окремим фізичним особам, то в процесі
реалізації норм права вони виступають не як фізичні особи, а як
представники цього державного органу.

Застосування норм права має місце там, де адресати правових норм не
можуть реалізувати свої, передбачені законом права і обов’язки без
посередництва компетентних органів. Можна сказати, що на певному етапі
правозастосування підключається до способів безпосередньої реалізації —
додержання, виконання, використання.

За загальним правилом (особливо в країнах, що належать до
романо-германського типу правових систем) основною формою реалізації
права суддями та іншими посадовими особами держави вважається
застосування правових норм, що містяться в законах і підзаконних
нормативних актах.

В яких випадках виникає необхідність у застосуванні норм права ?

1. Коли передбачені юридичними нормами права і обов’язки виникають лише
після ухвалення владного рішення державного органу про наділення одних
учасників правовідносин суб’єктивними юридичними правами і покладення на
інших суб’єктивних юридичних обов’язків (наказ про зачислення
абітурієнта до вузу).

2. Коли є спір про право (у майнових відносинах, при оподатковуванні) і
сторони самі не можуть виробити узгоджене рішення про наявність або міру
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків (поділ майна між подружжям,
вирішення спорів між учасниками цивільного договору).

3. У разі правопорушень, тобто коли не виконуються обов’язки, існують
перешкоди для здійснення права і необхідно вдатися до примусових заходів
(наприклад, стягнення штрафу, конфіскація майна).

4. У разі необхідності офіційного встановлення наявності чи відсутності
юридичних фактів або конкретних документів (установлення факту
батьківства, смерті, розірвання шлюбу).

5. У разі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави і
органів місцевого самоврядування — вирішення кадрових питань (зачислення
до штату, підвищення в посаді), організація або ліквідація структурних
ланок органу держави, виділення фінансів, приміщень тощо.

6. При здійсненні державним органом, організацією, установою яких-небудь
дій на користь конкретного громадянина або іншої особи (нагородження,
присвоєння звань, почесних посад, виплата пенсії, здавання внайми жилого
приміщення).

7. При вирішенні питань про статуси об’єднань (реєстрація уповноваженим
органом громадських, некомерційних і комерційних корпорацій);

8. При вирішенні організаційних питань (наприклад, постанова Верховної
Ради України про порядок висвітлення роботи сесії та ін.) тощо.

Згрупувавши всі випадки застосування норм права, можна дійти висновку,
що нравозастосування полягає у:

• наділенні одних учасників правовідносин суб’єктивними юридичними
правами і покладенні на інших суб’єктивних юридичних обов’язків;

• вирішенні спору про право — про наявність або міру суб’єктивних
юридичних прав і суб’єктивних юридичних обов’язків;

• визначенні міри юридичної відповідальності правопорушника.

Ознаки застосування норм права.

1. Має владний характер, тому що це діяльність компетентного органу або
посадової особи, і лише в рамках наданих йому (їй) повноважень. Серед
органів, що застосовують норми права, можна виділити органи юрисдикції —
суди (загальні, арбітражні тощо), адміністративні комісії та ін.
Наприклад, лише в судовому порядку можливо безперечне списання
(стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб і фізичних осіб — суб’єктів
підприємницької діяльності.

2. Має індивідуалізований, персоніфікований характер, тому що являє
собою вирішення конкретної справи, життєвого випадку, певної правової
ситуації на основі норм права. Полягає в «прикладенні» норм права до
конкретної особи (персони), конкретних обставин.

3. Має процедурно-процесуальний характер, тому що являє собою офіційний
порядок дій, складається з низки стадій.

4. Має творчий, інтелектуальний характер, тому що це завжди
інтелектуальна діяльність. Для застосування норм права необхідно свідомо
проводити низку дій.

5. Здійснюється на основі норм права.

6. Має юридична оформлений характер — завершується ухваленням
спеціального акта (у більшості випадків письмового), який називається
актом застосування норм права або правозастосовним актом.

7. У своїй результативній частині (правозастосовний акт) завжди відіграє
роль юридичного факту, який породжує, змінює або припиняє конкретні
правовідносини (наприклад, вступ до шлюбу, розлучення подружжя,
усиновлення дитини).

Основні стадії застосування норм права

Порядок застосування норм права може бути простим і складним. Прикладом
простого порядку (процесу) застосування норм права є застосування
санкції за безквитковий проїзд у міському транспорті (пропозиція
контролера сплатити штраф, одержання суми і виписка квитанції). Інша річ
складний процес застосування норм права (наприклад, застосування
Особливої частини Кримінального кодексу).

Складний порядок застосування норм права, як правило, складається з
трьох стадій правозастосувальної діяльності:

1) встановлення фактичних обставин справи;

2) встановлення юридичної основи справи — вибір і аналіз юридичних норм
(інакше: юридична кваліфікація фактичних обставин);

3) вирішення справи і документальне оформлення ухваленого рішення.

Зазначені стадії є умовними, оскільки на практиці вони збігаються.

Розглянемо кожну з них.

І. Встановлення фактичних обставин справи (юридична кваліфікація
фактичних обставин) — це стадія підготовча, але надзвичайно
відповідальна, оскільки іноді має вирішальне значення, її можна поділити
на такі підстадії:

1. Встановлення юридичних фактів і юридичного (фактичного) складу. Це
можуть бути головні факти (тобто факти, що підлягають доведенню) і
факти, що підтверджують головні, але обов’язково у тому обсязі, як того
вимагає нормальне вирішення юридичної справи. У деяких випадках коло
обставин, що підлягають встановленню, позначене у законі.

Головний факт (наприклад, факт вбивства, вчиненого громадянином Г.)
належить, як правило, до юридичних фактів, тобто до фактів, що
спричиняють виникнення або припинення юридичних наслідків. Зазвичай
досліджуються не всі факти, а лише ті, які мають безпосереднє відношення
до вирішення юридичної справи.

Часто збирання доказів і попереднє встановлення фактів є справою одних
осіб, а ухвалення рішення у справі — інших. Однак завжди відповідальна
особа правозастосовного органу (прокурор, суддя, директор підприємства,
начальник УВС та ін.) зобов’язана переконатися у вірогідності фактів, їх
обґрунтованості та повноті.

Вказівки на фактичні обставини справи містяться в гіпотезі норми права.

2. Встановлення фактичних обставин справи здійснюється за допомогою
юридичних доказів. Правозастосувач не може спостерігати фактичні
обставини справи безпосередньо, тому що вони, як правило, належать до
минулого. Тому вони підтверджуються доказами — слідами минулого, які
мають матеріальний і нематеріальний характер і зафіксовані в документах
(показання свідків, протокол огляду місця події, висновок експерта та
ін.). Доказами є відомості про факти, інформація про них, а також самі
факти (пожежа, крадіжка) і джерела відомостей про них — документи, акти,
показання свідків. Джерела відомостей про факти потрібно засвідчити
(наприклад, протокол про предмети, виявлені при обшуку, має бути
підписаний понятими). Юридична справа як сукупність документів, зібраних
разом і певним чином оформлених, включає також документи
правозастосовних органів (про прийняття справи до провадження, про
призначення експертизи та ін.). Вимоги до доказів:

а) вірогідність — залучення і аналіз лише тих фактів, які мають значення
для справи, що розглядається. Виключається підтасування фактів і
залучення фактів, що не стосуються справи;

б) обгрунтованість — використання лише зазначених процесуальними нормами
засобів доведення. Наприклад, для встановлення причин смерті необхідно
проведення експертизи. Виключається використання засобів доведення,
взятих з іншого джерела, який не вказується;

в) повнота — встановлення всіх даних, які мають значення для справи, що
розглядається.

3. Встановлення фактичних обставин справи відбувається через доведення —
творчу діяльність з встановлення і надання доказів, участь в їх
дослідженні та оцінці. Доведення дозволяє відтворити той чи інший
фрагмент дійсності, реконструювати обставини з метою встановлення істини
для застосування норм права.

Наприклад, предметом доведення у кримінальній справі є система обставин,
встановлення яких необхідно для правильного вирішення кримінальної
справи і виконання завдань кримінального судочинства. На стадії
порушення кримінальної справи предмет доведення незрівнянно вужче, ніж в
інших стадіях судочинства.

Законодавство фіксує, які обставини потребують доведення, а які ні
(загальновідомі, презумпції, преюдиції), які факти доводяться певними
засобами (наприклад, експертизою). Остаточна оцінка доказу завжди є
справою правозастосувача.

Презумпції – у галузі доказів і доведення — це припущення про факти, їх
наявність чи відсутність.

Види презумпцій:

1) неспростовні — це закріплене в законі припущення про наявність чи
відсутність певного факту, який не підлягає сумніву і тому не потребує
доведення (наприклад, презумпція недієздатності неповнолітньої особи);

2) спростовні — це закріплене в законі припущення про наявність чи
відсутність факту, який має юридичне значення, доки щодо цього факту не
буде встановлене інше (наприклад, презумпція невинності особи) (див. про
презумпції у главі «Правовідносини. Юридичні факти»).

Преюдиція — це виключення заперечуваності юридичної вірогідності одного
разу доведеного факту. Якщо суд або інший юрисдикційний орган вже
встановив певні факти (після їх перевірки і оцінки) і закріпив це у
відповідному документі, то вони визнаються преюдиціальними — такими, що
при новому розгляді справи вважаються встановленими, істинними, такими,
що не потребують нового доведення.

II. Встановлення юридичної основи справи — вибір і аналіз юридичних
норм.

Встановлення юридичної основи справи є юридичною кваліфікацією фактичних
обставин справи. Юридична кваліфікація — це правова оцінка всієї
сукупності обставин справи через співвіднесення даного випадку з певними
юридичними нормами.

Вказівки на правові наслідки містяться в диспозиції (санкції) норми
права.

Встановлення юридичної основи справи (юридична кваліфікація фактичних
обставин) включає:

1. Вибір галузі, підгалузі, інституту права і знаходження норми, яка
може бути застосована до даного випадку. Не можна підганяти факти під
гіпотезу обраної норми.

2. Перевірку дійсності тексту того акта, в якому міститься шукана норма,
тобто встановлення офіційного тексту норми. Не можна посилатися на
неофіційні тексти. Слід керуватися останньою редакцією офіційного
видання закону з усіма змінами і доповненнями на день застосування норм
права.

3. Аналіз норми з погляду її дії в часі, просторі і за колом осіб. Слід
встановити:

а) чи діяла норма права в момент, коли відбувалися досліджувані
обставини;

б) чи діє вона в момент розгляду конкретної справи;

в) чи діє вона на території, де розглядається справа;

г) чи поширюється вона на осіб, пов’язаних з цією справою. При
визначенні чинності закону в часі необхідно додержуватися правила:
«Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі,
крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність
особи» (ст. 58 Конституції України).

При виявленні в процесі вибору норм протиріч або суперечностей змісту
двох чи більше формально діючих норм необхідно дозволяти колізію норм у
такий спосіб:

а) якщо норми мають різну юридичну чинність, то діє норма, що має більшу
силу;

б) якщо норми мають рівну юридичну чинність, то діє норма, прийнята
пізніше.

4. З’ясування змісту норми права. Необхідна перевірка, чи немає
офіційного тлумачення норми. Якщо правотворчий орган видав
нормативно-правовий акт, а потім — акт, у якому наводиться офіційне
тлумачення, то таке тлумачення є обов’язковим для того, хто застосовує
норму.

Недостатньо перевірити, чи було офіційне тлумачення. Право-застосовний
орган має сам її тлумачити, тому що без тлумачення не можна
застосовувати правову норму.

Всі зазначені дії є головними вимогами до застосування норм права і
служать одній меті — правильній кваліфікації фактів, а відтак —
зміцненню законності та правопорядку.

III. Вирішення справи і документальне оформлення ухваленого рішення.

Результат вирішення юридичної справи виражається в індивідуальному
державно-владному велінні, розпорядженні, акті-документі, який
називається правозастосовним актом. Правозастосовний акт може мати
подвійну правову функцію:

1) юридичної констатації, тобто визнання існування певних фактів, їх
правомірності (неправомірності), визнання того чи іншого права за даною
особою або констатації у даній події факту правопорушення;

2) нового юридичного обов’язку, тобто після ухвалення рішення (а саме:
накласти покарання, встановити обов’язок, здійснити певні дії у
встановлений строк, передати майно, сплатити борг та ін.) необхідна
додаткова діяльність, новий обов’язок компетентних органів щодо
виконання рішення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020