.

Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства. Види гал

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1811
Скачать документ

Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких
галузей права і галузей законодавства

Галузі законодавства — великі об’єднання нормативно-правових актів за
певними сферами правового регулювання суспільних відносин, які
характеризуються єдністю змісту, форми і мають системні зв’язки між
собою.

Зазвичай галузь законодавства «очолюється» кодексом, який визначає
юридичну цілісність галузі. Конституція служить нормативною базою
формування всіх галузей законодавства.

Інститут законодавства — система нормативних розпоряджень галузі
законодавства, які регулюють певну сукупність суспільних відносин.

Важливим елементом структури законодавства є комплексні інститути, що
об’єднують нормативні розпорядження кількох галузей законодавства.

Слід чітко розрізняти галузі права і галузі законодавства, які утворюють
комбінацію норм галузей права.

У недавньому минулому ці поняття нерідко змішувалися й ототожнювалися,
оскільки «правом» проголошувалися лише норми, які виражають державну
волю «панівного класу» або «народу», закріплену в законі. Тому й галузей
права існувало стільки, скільки було прийнято законодавцем нормативних
актів. Однак галузі законодавства аж ніяк не прямолінійно відбивають
відповідні галузі права. У деяких випадках вони збігаються з галузями
права (кримінальне, цивільне), в інших — із підгалузями права
(авторське, водне законодавство). Навіть інститути права (наприклад,
спадкування в цивільному праві) мають законодавство. Є й комплексне
законодавство (господарське, транспортне, військове та ін.), яке містить
норми кількох галузей права, які регулюють різні види суспільних
відносин, і тому не мають властивих лише йому предмета і метода.

Наприклад, повітряне законодавство регулює відносини, пов’язані з
використанням повітряного простору. Воно містить норми конституційного
права (встановлюється повний і виключний суверенітет України над її
повітряним простором), адміністративного права (встановлюється порядок
сертифікації — письмового посвідчення — і реєстрації повітряних суден й
аеродромів, правила безпеки польотів), цивільного права (регулюється
перевезення пасажирів і багажу, встановлюється цивільно-правова
відповідальність перевізника за цілість багажу і вантажу, а також за
збиток, заподіяний пасажирам та іншим особам), трудового права
(визначаються права членів екіпажа).

Інший приклад — аграрне законодавство як комплексна галузь, яка являє
собою органічну систему внутрішньо узгоджених правових норм, що
регулюють аграрні (земельні, майнові, трудові,
організаційно-управлінські) суспільні відносини в сфері
сільськогосподарської виробничої діяльності.

Число галузей законодавства перевищує число галузей права.

Так, у Росії в 1996 p. розроблений загальноправовий класифікатор. Він
охоплює 38 галузей законодавства, 7 галузей державного життя (суд,
прокуратура, юстиція та ін.), комплексні галузі законодавства, які
представляють собою норми кількох галузей, що регулюють різні за своїм
видовим змістом відносини, наприклад, законодавство про сільське
господарство, законодавство з загальних питань господарської діяльності
та ін.

Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства:

1. Об’єктивна неможливість висловити зміст кожної окремої галузі права в
одному нормативно-правовому акті. Збіг галузі права і галузі
законодавства є можливим тоді, коли галузь законодавства представлена
актами однієї юридичної чинності — законами, і число актів невелике
(наприклад. Кримінальний кодекс). У більшості випадків зміст галузі
права виражений у численних нормативних актах. Навіть конституційне
право представлене за допомогою складної системи законів.

2. Залежність системи законодавства, формування його галузей від
цілеспрямованої діяльності суб’єктів, пов’язаної з його систематизацією,
від інтересів держави, потреб юридичної практики, рівня розвитку
юридичної науки, законодавчої техніки.

3. Переосмислення, відновлення, вдосконалення законодавства внаслідок
його переорієнтування на демократичні цінності:

а) послідовна демократизація порядку формування і функціонування
законодавчих органів, їх професіоналізація, забезпечення високої якості
законів; б) формування цивільного суспільства, правової системи в
напрямку розвитку соціальної правової держави, охорони і захисту прав і
свобод людини та інші. Результатом цього процесу є уплітання в правову
тканину нових теоретичних конструкцій, формування нових галузей та
інститутів законодавства, у тому числі на базі підгалузей та інститутів
права, покликаних створити оптимальну базу переходу до ринкових
відносин, та ін.

4. Орієнтування системи законодавства не лише на галузь права, але й на
галузь державної діяльності, на державний устрій. Це неминуче призводить
до появи галузей законодавства, які не відбивають галузі права, є
комплексними.

5. Обумовленість системи законодавства формою державного устрою країни
(федерація), що припускає наявність у кожній галузі нормативних актів на
рівні як федерації, так і суб’єктів федерації.

Розбіжність галузей права і галузей законодавства не виключає наявності
позитивної тенденції до їх відповідності, їх «вирівнюванню».

Структура системи законодавства. Види галузей законодавства

Структура системи законодавства — внутрішня організація упорядкованих
нормативно-правових актів, яка виражається в їх узгодженні і поділі на
галузі та інститути законодавства.

Структуру системи законодавства можна класифікувати за такими
критеріями:

— предметом правового регулювання (галузева),

— юридичною чинністю актів (субординаційна),

— особливостями форми державного устрою (державно-організаційна).

Наведемо їх на схемі.

Структура системи законодавства

Галузева (горизонтальна) -відображає предмет правового регулювання
Субординаційна, або ієрархічна (вертикальна) —

відображає юридичну чинність актів Державно-організаційна (вертикальна)
— відображає особливості форми державного устрою

— поділ нормативно-правових актів за предметом регулювання: цивільне
законодавство, кримінальне законодавство, адміністративне законодавство
та ін. — поділ нормативно-правових актів на певні групи за їх юридичною
чинністю: закони, укази, постанови уряду, нормативні акти місцевих
органів влади та ін. — поділ нормативно-правових актів за територіальним
значенням: законодавство федеральне і законодавство суб’єктів федерації
(наприклад, у Російській Федерації).

Розбіжність низки галузей права і галузей законодавства обумовлює
необхідність провести класифікацію галузевої (горизонтальної) структури
системи законодавства, встановити види галузей законодавства з
урахуванням ступеня їх відповідності галузям, підгалузям, інститутам
права.

На схемі це виглядає так:

Галузева структура системи законодавства – види галузей

Галузеве законодавство Спеціальне (внутрішньогалузеве)

законодавство Комплексне (міжгалузеве) законодавство

— містить норми однієї галузі права, предметом регулювання якої є певна
[сфера (рід) суспільних відносин, яка вимагає юридичне однорідних
прийомів впливу. містить норми підгалузі (рідше інституту) права,
предметом регулювання яких є група (вид) чи сукупність груп (видів)
суспільних відносин, яка вимагає юридичне [однорідних прийомів впливу.
містить норми декількох галузей права, які регулюють різні види
суспільних відносин, що складають відносно самостійну сферу суспільного
життя, яка потребує юридичне різнорідних способів .впливу, що
складаються у цілісний комплексний метод.

Тут формування галузі йде від юридичного начала — методу: галузь
законодавства, як правило, збігається з галуззю права (кримінальне,
трудове, адміністративне законодавство) Тут формування галузі йде від
юридичного начала — методу: підгалузь чи інститут права складають
законодавство, яке є частиною певної галузі законодавства (гірниче,
водне, лісове законодавство як внутрішньогалузеві елементи екологічного
законодавства) Тут формування галузі йде не від юридичного начала —
методу, а від соціального начала — предмета, і галузь законодавства
складається із норм різних галузей права (законодавство про
приватизацію, місцеве самоврядування, господарське /підприємницьке/ та
ін.)

Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів

Систематизація нормативно-правових актів — це діяльність, пов’язана з
упорядкуванням і удосконаленням законодавчих та інших
нормативно-правових актів, зведення їх у єдину внутрішньо узгоджену
систему.

Здійснювати систематизацію нормативно-правових актів необхідно для:

— усунення суперечностей між нормативними актами;

— підвищення якості та ефективності законодавства;

— забезпечення доступності його використання громадянами, державними
органами, громадськими організаціями, комерційними корпораціями.

Розрізняють три способи (форми) систематизації нормативно-правових
актів:

— кодификацію;

— інкорпорацію;

— консолідацію.

Технічною передумовою трьох способів (форм) систематизації є облік
нормативних актів, тобто письмове фіксування виданих нормативно-правових
актів (у спеціальних часописах, на картках, у комп’ютері).

Кодифікація — спосіб (форма) систематизації законодавчих актів, який
полягає в їх удосконаленні через зміну змісту (переробку і узгодження)
юридичних норм, пов’язаних загальним предметом правового регулювання, і
об’єднання у новий єдиний нормативно-правовий акт. Іншими словами,
кодификація виражається в підготовці та прийнятті нових актів, у які
заносяться узгоджені між собою як норми старих актів, що виправдали
себе, так і нові нормативні розпорядження.

Результати кодифікації

Конституція Кодекс Основи законодавства Статут Положення Правила

Про конституції — кодифіковані і не кодифіковані — див. § «Види
законів».

Кодекс — єдиний, зведений, юридичне і логічно цілісний, внутрішньо
узгоджений нормативний акт. Він має складну структуру і великий обсяг,
поділяється на частині: загальну і особливу, розділи та глави
(Кримінальний кодекс. Цивільний кодекс, Адміністративний кодекс та ін.).

Основи законодавства — кодифікований акт, що містить концептуальні
поняття, цілі і завдання правового регулювання, принципи, які
встановлюють основні напрямки регулювання певної сфери суспільних
відносин. Як правило, такий акт складається з нетипових норм —
норм-цілей, норм-принципів, норм-дефініцій і забезпечує зв’язок і
узгодженість норм тих чи інших галузей або інститутів права (в Україні —
Основи законодавства про культуру від 14.02.92, Основи законодавства про
охорону здоров’я від 19.11.92, Основи законодавства про
загальнообов’язкове соціальне страхування від 14.01.98).

Статут — кодифікаційний акт, що регулює діяльність певних відомств,
міністерств, організацій, ту чи іншу сферу управління (Статут
автомобільного транспорту, Статут залізниць, Статут підприємства).

Положення — кодифікаційний акт, що визначає правовий статус, завдання і
компетенцію державних органів і установ (Положення про службу в органах
внутрішніх справ).

Правила — кодифікаційний акт, що визначає не правовий статус, а правовий
порядок якогось виду діяльності (Правила дорожнього руху).

За обсягом розрізняють кодификації:

– загальну;

– галузеву;

– міжгалузеву (комплексну);

– спеціальну (внутрішньогалузеву).

Загальна кодификація припускає створення зведених кодифікованих актів
для основних галузей законодавства. Загальним єдиним кодифікаційним
актом конституційного права є Конституція.

Галузева кодификація припускає об’єднання правових норм певної галузі
права в суворо встановленому порядку (Цивільний кодекс, Кримінальний
кодекс та ін.). Галузева кодификація посідає провідне місце серед інших
видів кодификації, тому що розподіляє нормативний матеріал відповідно до
предмета і методу правового регулювання (відповідає галузі права).

Міжгалузева (комплексна) кодификація припускає об’єднання правових норм
не відповідно до галузей права, а за принципом регулювання значної
сукупності суспільних відносин у сфері державної діяльності, галузі
господарства або соціально-культурного будівництва (Повітряний кодекс.
Кодекс торгового мореплавства та ін.). Міжгалузева (комплексна)
кодификація є додатковим напрямком кодифікаційних робіт, які мають
істотне значення.

Спеціальна (внутрішньогалузева) кодифікація припускає об’єднання
правових норм конкретного інституту або підгалузі права певної галузі
(Водний кодекс. Лісовий кодекс та ін.). Як і комплексна кодификація,
спеціальна (внутрішньогалузева) кодификація є напрямком кодифікаційних
робіт, що доповнюють галузеву кодификацію.

Робота з кодификації законодавства є складною й відповідальною. Тут має
місце не лише зовнішнє впорядкування нормативного матеріалу, його
розташування у певному порядку, але й перегляд норм, що містяться в
законах та інших нормативних актах, скасування застарілих і
неефективних, виробка нових, надолуження прогалин, усунення дублювання,
розбіжностей і суперечностей, їх узгодження. Кодификації найчастіше
піддаються норми, розраховані на тривалий проміжок часу. Більш динамічні
сфери регулюються поточним законодавством.

Кодификація сприяє посиленню стабільності законодавства. Кодекси, що
розробляються, представляють собою нові законодавчі акти, які заміняють
закони, що діяли раніше, і акти, що регулюють те саме коло суспільних
відносин. При всій широкості кола норм , що містяться в кодексі, він
характеризується цілісністю, внутрішньою єдністю і власною системою.
Кодифікаційні акти покликані бути основою законодавчої діяльності. На
відміну від інкорпорації кодификація завжди має офіційний характер.

Інкорпорація — спосіб (форма) систематизації законодавства, який полягає
у зовнішньому впорядкуванні (розташуванні в тому чи іншому порядку) вже
наявних нормативних актів без зміни змісту норм права, які містяться в
них.

Результатом інкорпорації є збірники, де нормативні акти розташовуються в
хронологічному або алфавітному порядку, за предметною ознакою, з
урахуванням юридичної чинності об’єднуваних актів тощо.

При інкорпорації нормативний акт опрацьовується: із нього викидаються
положення, що втратили силу; включаються внесені до них зміни і
доповнення; виключаються положення, що не містять норм права;
викидаються відомості про осіб, які підписали нормативний акт.

Інкорпорація може бути:

— офіційною — здійснюється від імені компетентних державних органів
(наприклад, «Відомості Верховної Ради України»);

— неофіційною — здійснюється видавництвами, науковими і навчальними
закладами, практичними органами, окремими спеціалістами.

Позаяк в першому випадку збірники, що видаються, є офіційною формою
опублікування і на них можна посилатися при розгляді юридичних питань, в
другому вони мають лише довідково-інформаційний характер.

Найпоширеніші види інкорпорації:

хронологічна систематична

— спосіб (форма) систематизації, в який упорядкування
нормативно-правових актів провадиться за часом їх опублікування і вступу
в дію — спосіб (форма) систематизації, в який упорядкування
нормативно-правових актів провадиться за предметною ознакою: за галузями
права, їх інститутами, сферами державної діяльності

Консолідація — спосіб (форма) систематизації, який полягає в об’єднанні
кількох нормативно-правових актів, що діють в одній і тій самій сфері
суспільних відносин, в єдиний нормативно-правовий акт, як правило, без
зміни змісту. Інакше: консолідація виражається в підготовці і прийнятті
укрупнених актів на основі об’єднання норм розрізнених актів, виданих з
одного питання.

Вона використовується там, де відсутня можливість кодификації; є
уніфікацією нормативних актів; усуває їх численність;

позбавляє їх надмірної роздробленості; сприяє об’єднанню загальних
положень поточної правотворчості в родинні групи; є проміжною ланкою між
поточною правотворчістю і кодификацією.

Результатом консолідації нормативного матеріалу є видання Зводу законів.
Історії законодавства відомий Звід законів Юстиніана. Є й вітчизняна
практика їх створення: Збори місцевих законів західних губерній — в
Україні XIX ст.. Звід законів Російської Імперії в 16-ти томах, Звід
законів СРСР. Звід законів видано у Російській Федерації, запланована
його підготовка в Україні. Консолідовані акти в Україні доцільно
підготувати з питань податкової, пенсійної, приватизаційної політики
держави (до структури консолідованого акта, як правило, входять окремі
однопрофільні статті, глави, параграфи, розташовані у певній
послідовності).

Останнім часом консолідовані збірники законів набули популярності в
країнах Заходу: Звід законів США, Зібрання федерального права ФРН та ін.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020