30

Д Е Р Ж А В Н А П О Д А Т К О В А А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я

У К Р А Ї Н И

Н А Ц І О Н А Л Ь Н А А К А Д Е М І Я Д Е Р Ж А В Н О Ї

П О Д А Т К О В О Ї С Л У Ж Б И У К Р А Ї Н И

РЕФЕРАТ

на тему:

“Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура”

Виконала:

студентка гр. ФСЗ-55

Прасюк Оксана

Перевірив викладач:

Канченко Тетяна Володимирівна

Ірпінь 2004 р.

План

Вступ

Розділ 1. Правовий статус ДПА України

Розділ 2. Завданя , права та функції ДПА України .

Розділ 3. Структурні підрозділи ДПА України, їх правовий статус,
завдання та функції

Висновки

Список використаної літератури

Вступ.

Податки – дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та
процеси фінансова та юридична категорія. Можна без перебільшення
сказати, що, з одного боку, податки – це фінансове підґрунтя існування
держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо
розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки,
зростання суспільного добробуту народу.

Об’єктивною реальністю є те, що за наявних економічних умов
підприємницькі структури та громадяни повинні віддавати частку своїх
доходів на загальнодержавні суспільні потреби, а натомість одержувати
від держави безплатні блага та послуги.

Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить про рівень
розвитку держави, її економічних і правових інститутів.

Найбільшого розквіту податки сягають за умов розвинутої ринкової
економіки. Вони стають об’єктивним елементом фінансових відносин між
державою та юридичними й фізичними особами. Формується завершена модель
податкової системи кожної держави. Вона включає методи й об’єкти
оподаткування, ставки податків, строки їх сплати, контроль за
витрачанням.

Змінюються не тільки види і форми стягнення до бюджету певних сум
коштів, а й саме ставлення до податків. Вони стають ефективним знаряддям
втілення державної політики з питань економіки та соціального розвитку.
За допомогою податків здійснюється перерозподіл валового внутрішнього
продукту в територіальному та галузевому аспектах, а також між різними
соціальними групами. Цей перерозподіл згладжує вади ринкового
саморегулювання, створює додаткові стимули для ділової та інвестиційної
активності, мотивації до праці, підтримання рівня зайнятості.

Проте не слід забувати, що податки є ще й дуже небезпечним інструментом
у розпорядженні держави. Адже без наукової концепції податкової політики
вони можуть гальмувати економічний розвиток держави. Концепція
податкової політики держави повинна містити обґрунтовані висновки щодо
впливу оподаткування на результати господарської діяльності підприємств
та організацій, обсяг, напрямки й характер інвестицій, розмір і
структуру фонду споживання, галузеву й територіальну структуру
економіки.

Безпосередньо збиранням податків займаються спеціальні служби. У різних
країнах вони мають різні назви, але мета їх одна: забезпечити ефективне,
правильне, своєчасне надходження податків до бюджету країни.

В Україні ця служба – Державна податкова адміністрація України.

„Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах,
встановлених законом.” Ст. 67 Конституції України

Розділ 1 Правовий статус ДПА України

К???ь ? ????ням ?????о ??????а в У??? ?і?нює?ся Д???ою ????ою ??????єю
У??? (ДПАУ), ? ?? ?в??а в ????? ?’є??ня Г???ї ??а?? ????? і???ії ?
У????я з ???? з ??і???м ???ям ???в ?д ??????я, ? ?????ь в ???у? МВС
У???.

Г???м ???ням Д???? ????? а?і????ї є ?????ня ????ня ????о? ??????а, ???
??к ?іх ????в ???ів ? ??’я??? ???ів, що ???я? ? бю??у, ???? ???і ф??,
?????ня ?????? ????? ? ??? ?х ???ів.

На ?????ій ?? ????а ??? У??? ?і?нює ???? ? ?ім ??м п???в ? ??ів, в ??
??і ? 25 ????????м ? 14 ???? ????.

З??о З??у У??? ?? ???? ????у ???”, Д???а ????а ??????я У??? (?? – ДПА
У???) є ?????м ???м ????? ??и ? ??і??? ????.

Дія???ь ДПА У??? ??лює ??? ????ь ?????х ??в, ?е ???і з ?х — К????ія
У???, З?? У??? ?? ???? ????у ??? в У???”, Указ Президента “Про
затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України”,
З?? У??? ?? ?????-????у ?ял?і??, З?? У??? ?? ??????я ???? ???є??”, З??
У??? ?? Д???? бю?? У??? ? 2001 р.”, З?? У??? ?? ??????о – ???і ???
боротьби з організованою злочинністю”, Закон України „Про джерела
фінансування органів державної влади”, Постанова Кабінету Міністрів „Про
внесення змін і доповнень та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел
фінансування органів державної влади”, Указ Президента “Питання
державних податкових адміністрацій”, Указ Президента “Про символіку
державної податкової служби в Україні” та інші.

У ??х ??х ?????ь ДПА У??? ?????є ????я ??в ??????а і ?і?нює ??????й ????
за їх ??і??єю.

ДПА У??? ????ює ???? ?????ня ??????а з ???, ? ???ть ? її ?????ь, ???ляє
????ії ?? ??????я ??????а ? в ???в??? ?ря?у ???ь їх ? ??ляд П?з???? У???
? К?і?? Мі???в У??ни.

Фі????ня ?я???і ДПАУ ?і?нюєт?я ??ю?о ? ???к бю???? ?????ня, в ??х,
?????? З??? У??? ?о Д???? бю?? ? ???і?? ?к (З?? У??? ?? ???а ?????ня
???в ????ї ???). К?? ? ?????ня ДПАУ пе???аю?ся у Д????у бю??і У??? ???м
ря??.

ДПАУ ?? ????? ????і ??и з ???? бю??ів ?я ????я ?????х ???? У??? ?????ь
???в ???о? ???я???я.

ДПАУ ???няє?ся ??рю?? ??бю??? ??и, ?? ??бю??? ??і??і ???и ? ???????и
??и, ???? ? ?і???я ???й ???и, ? ????аю? в??у ???ів (???ій), ???і??в,
??і??ь, ????ня ?є???й ? і?? ?й ? ???й ???, в ??-я?й і?? ??іб, ?ім ?????я
??х ??ів ? Д????о бю??у У???.

Розділ 2. Завдання, права та функції ДПА України

З??о Положення про Державну податкову адміністрацію України, ????и
???ня? ДПА У??? є:

· ?і???я ???лю ? ????ням ?????о ??????а, ????і?ю ????ня, ???ою і ????і?ю
??? ? бю??ів, ????х ???? ??ів ???ів і ?о?в (??’я??? ???ів), а ??ж
????о?х ???в, ?????? ??????? (?? — ???и, і?і ?а??);

· ?і???я ???лю ? ????ям ????? ??????? ????? ???ів, і?? ???ів, у ?? ??і
??, ??о я?х ????є в ????ій ???і;

· ?і???я в ??х ??х ?????ь ???лю ? ???м, ??і??ям, ?і?ою ? ??і?цією
??і????о ? і??о ????о ???і ??а;

· ??ня?я у ????, ?????? ???м, ?????-???? ??в і ????? ?????ій з ???
??????я;

· ????ня ? ???я Д????о ?є?? ???? о?б — ????в ???ів ? і?? ??’я??? ???ів ?
Є??? ??у ??х ?о ????в ???ів — ю???? ?іб;

· ?з’я??ня ??????а з ??? ??????я ??д ????в ???ів, і?? ???ів;

· ?????я ???? ? і?? ??????ням, ????им ???м ? ???е?ії ????? ???ї, їх
?я??ня, ????я, ????ня, ??????я ? ?????я у ???х ?о ???????і ??????ня;

· ?????я ???ії в ???х ????ї ????? ??? ? ?я??ня її ??ів;

· ?????ня ???и ?я???і ??і??ів ???в ????ї ????? ???, ???у їх від ??????
?ся??, ?в’я??х з ??н?ням ????х ??’я?ів;

· ??? п???ів ???ів, я? ??яю?ся ?д ??? ???ів, і?? ???ів.

ДПА У??? ???і?о ? ????? ? ?ї ?в??:

§ ???є ??????о, а ??ж ?????є ??? ???в ????ї ????? ???, ?в’я?? з:

Ш ?і???ям ???лю ? ????ням ??????а ?о ???и, і?і ???і, ?лю?і ???ії, ?ря?у
р????ів із ?????и з ?????ням ?єс???ів ??????х ???ій, ???в ???и в ??х ?
її ?????ням ?я ?????в ? ???, ???, ???и, а ??ж ???лю ? ?я?і?ю ?і??в ?о
???? ?є???ю ?б’є?ів ???є???? ?я???і ? ???ій, ???ів, і?? ??іа??х ???ів ?
?і???я ?р?? ??в ???є???? ?я???і; ?і???ям ???лю ? ????ням ?????и ???т?и
????х і ???? ?д ?ря?у ??ня?я і ??? ???ів, і?? ???ів ?д ????в ???ів,
????і?ю і ???ою п?????ня ?х ?м ? бю??у; ???м ????в ???ів, і?? ???ів;
????ням ????і?ії ????в ???ів, і?? ???ів ???о ?д ?м ????х ?? ???ів, і??
???ів; ???ям ??? ????? ???ів, і?? ???ів;

Ш ????ням р??и ? ???? з ????? ?і?м ?к???? ??їв ? тютю??х ???в, ???ям
?є??в і????в, ?????в, ???х ? ????? ????в, ??ь ??і??я ??г??? ??їв ?
тютю??х ???в, ??тю в ?????і ????ій ?? о?о?? ??я?в ????ї ???? і ???ів
????х ???м у ??і ???? з ????? ?і?м ?????х ??їв ? тютю??х ???в, ?????єю
????я ??в ??????а в ??х ??х ?????ь, ?ій??ням ??????? ???лю ? їх р????єю,
?????ням ???? ?????ня ??????а, ?????ням у ????, ?р????х ???????, ?????
???й ? ?б’є?ів ???є???? ?я???і ? ??ш?ня ??????а ?о ?????о і ?іг ???
????о, ??я??о, ????о, ?????х ??їв і тютю??х ???в, ?і???ям ???в ?? ????я
? ???ня ?о ???? ? ????? ????у ?????х ??їв, ???ня тютю??х ???в, ? ??
????о ????і ? ?????я в ?????у ?і?;

Ш ?і??нням к???ю ? ????ям ????? ??????? ????? ???ів, і?? ???ів, у ?? ??і
??, ??о я?х ????є в ????ій ???і;

§ ??є у ????, ?????? ???м, ?????-???і ?? і ????і ?????ії з ??? ??????я;

§ ????? ??и ????? ?????в, ?і?в, ????ій ? і?? ????ів, ?в’я??х з ????ням і
???ю ???ів, і?? ???ів, ????ій ?о ?лю?і ????, ??? ????а, ? ??і?? ?є???ю
???? ??и – ???? ???ів ? і?? ??’я??их ???ів, ??у ?????ня ?о ????я ?о
???тя ю????и ???и, ????и ???и — ?б’є??и ???є???? ?я???і ??і??? ???ів, а
??ж ??и ?і?в ?о ???, ????у ???? ????ї ????? ???;

§ ?з’я?ює ??з ??? ???ї і????ї ?ря?к ?????ня ?????? ? і?? ?????-???? ??в
з ??? ???ів, і?? ???ів ? ?????є ????я ?єї ??? ??н?и ????ї ????? ???;

§ ?і?нює ??? ?? ???, ?????и, ???і?? ??о??и, ??????? ??ів ?я ???в ????ї
????? ???;

§ ??є ???м ????ї ????? ??? ????у і ???ч? ???? в ?????ї ???, ????ь ????ня
? ????и її ??у;

§ ?????є ??? із ????я і?????? ???и ???????х ???х ??ь, і?? ???в ??????ї ?
??’ю????ї ??т ???в ????ї ????? ???;

§ ???ляє ???і ??я?, ??и і ??? ????ня ????к ? ????ням ?????о ? ?лю??о
??????а;

§ у ?? ?я??ня ??ів, ? ?і??ь ?о ?????? ???? ?я???ь, ?о ?й, ? ??рюю? ?о?
?я ??ї ?я???і, ???ляє ????и з ?х ??? ???і?? ??і??? ?г?? ? ???? з ??????ю
?????ю;

§ ???є ???і?? ??????? ???м ????и ? ???и ???о???, ? я? ?????о ??і???
???і????ь, я?о їх ??????я ? ???? ? ?????ї ????? ???ї;

§ і???є П????а У??? ? К?і?т Мі???в У??? ?о ???і ????и ?????ї ???ів, і??
???ів ? Д????о бю??у У???;

§ ??є Мі????? ???ів У??? ? Г???? ???і?ю Д????о ?????? У??? ?іт ?о
н????ня ???ів, і?? ???ів;

§ ????є ?я???ь ???в ????ї ????? ??? та ?????є їх ????ю з ?????и ????,
???? Д????о ?????? У??ни, ???? ??? ???и, ????іх ??в, ?????и, ?????,
????? ??ою ? ?????-????ою ????, і??и ???лююч?и ????, ????? ??ів;

§ ???ь ????ії ? ???ляє ???и ?????х ????в ???? ??????я, ???є в ??х, ?????
???????, ????? ???? з ??? ??????я;

§ ?і?нює ?’я?и з ?????и ???? і???? ??? і ?????? ?????и ?????я?, ??ає
??ід ?????ї ?я???і ????? ??б ?х ??? і ???ляє ????ії з ?? ?????о ?????ня
в ?я???і ????ї ????? ??? У???;

§ ??є ???? о??м — ????м ???ів ? і?? ?ов’я??? ???ів і???і???і ??? і ????
? ????ї ????? і???ії ? ??? ????ня ???? ??и ?о ? ??? ????я ?ю ???в ? ?
мі??????ням ?’є?а ??????я ????, ? ??і?? ?є??цію ???? о?? — ???? ???ів ?
і?? ??’я??их ???ів, і ?? Є??й ?? ??х п? ????в ???ів — ю???? ?іб;

§ ????є, ??і?є ?????я ???ів, і?? ???ів, ???а ????? ?????, ??? ??в
???????? ????ів і ?????о ???д??? ? ?????я ???ів, і?? ???ів, ???ляє
????ії ?? їх ?і???я ? ????я ??т бю??у;

§ ????? ????е?я ??к ????о ??у, їх ??і??я, ??? ? ?????є ???, ?в’я?? із
?і???ям ???лю ? ?я?і?ю ?х ??к ? ?я?? (????х) з ?????? ??я? і ? ???
(????х) тютю??х ???в ?д ?с їх ???????я, ??і??я і ??і??ї;

§ ?????є в ??х ??х ?????ь ??? ?? ?????ня ???и ??а?? ?є??і в ???х ????ї
????? ??? ? ???у і????ї ?о ????в ???ів;

§ ???є і ?є?р? ?я?, ?????ня ? і?у і????ю ?о ???и і ??????ня, ????і ? її
?????ї, ?і?нює в ??????у ?ря?у їх ??ві?у і ???є ?? ?х ?????і ???м ???я;

§ ?і?нює ???і?о ? ??? ?????-????у ?я???ь, ?????я ? ?????ою ??ою ????ї
????? ????ів, а ??ж ????ь ???ня ? ???? (????є) ?і??о в ??х ??ї ?????ї,
??? ???в ? ??????я ???? ???і ???в;

§ ?я?яє ???и і ??и, ? ??я? ???ню ???ів ? і?? ??????ь у ??і ??????я, ???
???в ? їх ???ня;

· ??? з??ів ?? ???? з ?????ням ???а???? ???в, ????? ????ям ? ?? У???
???????х ????в, ????ням ???в, ????х ????? ?я?м, ????? ?я??ня ??ів
?????ня ?д ??????я ?о ????ня ?????о ???е?я ???в, їх ?????о ха??е? і ???
???я, ???????ня і ?????я, ??і?, ?????ня (в ?? ??і ?я ?і???я ???є????,
і?? ??????ї, і??????, ???і?? ?я???і, ?з????? і ????х ???ій), ?я ??:

1. ?і?нює ???? ? п????ям ???ій з ????и ???и у ????ій ? ???і??ій ??і, в
?? ??і ? ??і??? ????, ????, ????х, ???ій з і?? ??м? ? ????м ???, ?
???ням в У??? і ????ям ? її ?? і??м?ї ? ?????? в?ю? у ???х ??і?х;

2. ????ь ??? ??ів ? і??о ??а, ????х ????м ?я?м, ??? ???і?о ? ??????а
???в ?? їх ??? і ??і??ії;

3. ??? в ??????у ?ря?у ???в ?? ????я ? ??????я ???в, ? ??одя?ся в ??????
?і? і ? ?ю? ????? ????ня;

4. ????є з і??и ???????и ????, ????, ? ?і?нюю? ???? ? ????ням ??????а у
??і ????о-??????ї ?я???і, а ??ж з ???і??и ???? і???? д??в у ???ях ???? з
????ням ???в, ????х ????м ?я?м;

5. ?і?нює в ??х ??х ?????ь ???? ? ???м, з????ям і ??і??єю ??і????о ?
ін?? ????о ???і ??а;

6. ????? ???у ??і??ів ???в ????ї ????? ??? ? їх ??? ?д ?????? ?ся??,
?в’я??х з ????ям ?? ?с??? ??’я?ів;

7. ????є ???ії ? і?? ????м ????ям ??і??ів ????ї ????? ???;

8. ???, ??і?є, ????ює і????ю ?о ????я п????? ??????а, в ?? ??і ?о
з????ня ???в у ?????? ?і?, ????є ????ї ???? ????? ???ів ??і???? ????у,
?в’я??х з ??????ям, ???ляє ??? ?? ???ії ?????ю ???в у ?????й ?іг ? ?????
їх ??і??ю в ??????у ?ря?у;

9. ?і?нює ???і?о ? ??????а ???ї з ???і?я ???, ? є у ????й ????і, в ?му
??і:

10. ???є ???я ?о ????я, ??????ю, ??і??ю ???є??, ???в, ?????й, з????х ?
????й ????і;

11. ????? ???и (????я) ???є??, ???в і ?????й, ? ????ю? в ???і?і ДПА
У???, ???лює їх ????ня;

12. ???є і ??и?є ????и з ?????и ???є??, ???в і ?????й, а ??ж ???є ???я
?? їх ???і????і в ?? з????я ???є???, ????ю, ?????єю дія???і, ? ?????
???м ???у (????я) ? ???о ??????а;

13. ?і?нює ???? ? ????і?ю ?????ня і ????ня ??і???о ? ???є???и, ?????,
?????я? ????? ??а;

14. ?і?нює і?і ф??ії, ????і ?я ????я ????? ? ?ї ???ь.

Де??? ????а ??????я У??? ?і?нює ?? ???ї:

§ ???є ??????о, а ??ж ?????є ??? ????х п????х ??????й ? д???? ?????
і???ій, ?в’я?? із:

o ?і?н?ням ???лю ? ????ням ??????а п? ???и, і?і ???і, ?лю?і ???ії, ?ря?у
?????в із ?????и з ???с??ям ?????х ?????-???х ???ів, ??’ю??? ??? і
???о-?с?? ??, ???в ???и в ??х ? її ?????ням ?я ?????в ? ???, ???, ???и,
а ??ж ???лю ? ?я?і?ю ?і??в ?о ???? ?є???ю ?б’є?ів ???є???? ?я???і ?
???ій, ???ів, і?? ??і??? ???ів ? ?і???я ???х ??в ???є???? ?я???і;

o ?і???ям ???лю ? ????ням ?????и ????? ????х і ???? ?д ?ря?у ??ня?я і
??? ???ів, і?? ???ів ?д ???ків ???ів, ????істю і ???ою п?????ня ?х ?м ?
бю??у;

o ???м ????в ???ів, і?? ???ів;

o ?я??ням і ??нням ??? ????? ???ів, і?? ???ів;

o ????ням ??? ? ???? з ????? ?і?м ?????х ??їв ? тютю??х ???в, ???ям
?є??в і????в, ?????в, ???х ? ????? ????в, ??ь ??і??я ??г??? ??їв ?
тютю??х ???в, ??тю у ?????і ????ій ?? ???? ?пря?в ????ї ???? і ???ів
????х ???м у ??і ???? з ??ко?? ?і?м ?????х ??їв ? тютю??х ???в, ?????єю
????я ??в з?????? у ??х ??х ?????ь, ?і???ям ??????? ???лю ? їх ??і?цією,
?????ням ???? ?????ня ??????а, ?????ням у ????, п?????х ???????, ?????
???й ? ?б’є?ів ???є???? ?я???і ? ???ння ??????а ?о ?????о і ?іг с??у
????о, ??я??о, ????о, ?????х ??їв і тютю??х ???в, ?і???ям з??ів ? ????ю
? зн??ню ?о ???? ? ????? ????у ??г??? ??їв, ???ню тютю??х ???в, ? ??
????о ????і ? ?????я у ?????у ?і?;

§ ??є у ????, ?????? ???м, ?????-???і ?? і ????і ?????ії з ??? о?????ня;

§ ????? ??и ????? ?????в, ?і?в, ????ій ? і?? ????ів, ?в’я??х з ????ням і
???ю ???ів, і?? ???ів, ????ій ?о ?лю?і ????, ??? ??? ?з??ї ??и — ????
???ів ? і?? о?в’я?о?х ???ів, ??у ?????ня ?о ????я ?о ???тя ю????и ???и,
????и ???и — ?б’є??и ???є???? ?я???і ??і??? ???ів, а ??ж ??и ?і?в ?о
???, ????у ???? ????ї ????? ???;

§ ?з’я?ює ??з ??? ???ї і????ї ?ря?к ??о???я ?????? ? і?? ?????-???? ??в
?о ???и, і?і ???і ? ?????є ????я ?єї ??? ???? ????ї ????? ???;

§ ?і?нює ??? ?? ???, ?????и, ???і?? ??о??и ? ??????? ??ів ?я ???в ????ї
????? ???;

§ ??є ???м ????ї ????? ??? ????у і ???ч? ???? в ?????ї ???, ????ь ????ня
? ????и її ??у;

§ ?????є ??? ? ????ю і?????? ???и ???????х ???х ??ь ? і?? ???в ??????ї ?
??’ю????ї ??т ???в ????ї ????? ???;

§ ???ляє ???і ??я?, ??и і ??? ????ня ????к ????ня ?????о ? ?лю??о
???д???;

§ ?и ?я?е?і ??ів, ? ?і??ь ?о ?????? ???? ?я???ь, ?о ?й, ? ??рюю? ?о? ?я
??ї ?я???і, ???ляє ????и з ?х ??? ???і?? ??і??? ?г?? ? ???? з ??????ю
?????ю;

§ ???є ???і?? ??????? ?г?? ????и ? ф??? ??????ь, ? я? ?????о ??і???
???і????ь, я?о їх ??????я ? ???? ? ?????ї ????? ???ї;

§ ??є Мі????? ???ів У??? ? Г???? ???і?ю Д????о ?????? У??? ?іт ?о ?????я
???ів, і?? ???ів;

§ ???ь ????ії ? ???ляє ???и ?????х ????в ???? ??????я, ???є в ??х, ?????
???????, ????? ???? з ??? ??????я;

§ ??є ???? о??м — ????м ???ів ? і?? ?ов’я??? ???ів і???і???і ??? і
???ляє ? ????ї ????? і???ії за ??? ????ня ???? ??и ?о ? ??? ????я ?ю
???в ? ? мі??????ням ?’є?а ??????я ??? з і???і???? ???м та ?? Є??й ??
??х ?о ????в ???ів — ю???? ?іб;

§ ????є, ??і?є ?????я ???ів, і?? ???ів, ???а ????? ?????, ??? ??в
???????? ????ів і ?????о ??????а ? ?????я ???ів, і?? п??жів, ???ляє
????ії ?? їх ?і???я ? ????я ??т бю??у;

§ ????? ????е?я ??к ????о ??у, їх ??і??я, ??? ? ?????є ???, ?в’я?? із
?і???ям ???лю ? ?я?і?ю ?х ??к ? ?я?? (????х) ???л?? ??їв і ? ??? (????х)
тютю??х ?р?ів ?д ?с їх ???????я, ??і??я і ??і??ї;

§ ???ь в ??????у ?ря?у ????ії ?? ??????я ?????о ??????а;

§ ?????є у ??х ??х ?????ь ??? ?? ?????ня ???и ????ї ?є??і в ???х ????ї
????? ???

Розділ 3. Структурні підрозділи ДПАУ, їх правовий статус, завдання та
функції

До ??? Д???? ????? ??????ї Ук?ї? ??я? ?і?ю? пі????:

1. К?і???о ДПАУ

· Г??а ДПАУ

· П??й з???? Г??и ДПАУ

· П??й з???? Г??и ДПАУ – ????к ????? ???ї

· Сім ?????в ??? ДПАУ (в ?? ??і – Г??а ДПА у м. К??)

2. Під ??я?м Г??и

· У????я ?????-??і???о ?????ня ?я???і ?????а

· У????я ??ів

· Р???-???? ???і?я

· У????я ? ???? з ???ією ? ???и в ???х ????ї ????? ???

· Г??? ???і?я ???????о ???лю

· У????я ???у ????? і????ї

3. Під ??я?м ???о ?????

· Г??? ???і?я ??я?й

· Г??? ??????о-???я?е ???і?я

· Д????? ???? ? ???і??ї ????ї ????ої ???

· Г??? ???і?я ???і??о ??і? ? ????ня ????? ?????

· У????я ? ??ті з ???? ????? п???в

4. Під ??я?м ???о ?????

· Г??? ???і?я ????? ???ї

· С??е у????я ????? ???ї

· У????я ????о ?????ня ???? ? ????а?я ?????-???? ??в Г???? ??в??я ????о
?????ня

5. Під ??я?м ?????

· У????я ?????ня ????х ????? ??????й

· Г??? ???і?я ??????я ???? ?іб

· У????я ????

· А???я ДПС У??? (?????о-??і?е ?????ня)

· К???? ????о-???і?? ??? А???ї

· Ц?? ??????? ? ????ня ??і???ї ???? ??ів (?????о-??і?е ?????ня)

· Н????-???? ??і?т ДПАУ (с. Р??и) (????ь?-??і?е ?????ня)

· П?????й ??іл

6. Під ??я?м ?????

· Г??? ???іння ?лю?о-?????о ???лю (Відповідно до затвердженого Положення
про Головне управління валютного контролю ДПА України на нього покладено
функції контролю за діяльністю всіх резидентів і нерезидентів з питань
дотримання ними законодавства про валютне регулювання та іншого, що
регулює зовнішньоекономічну діяльність. Що стосується контролю за
дотриманням податкового законодавства, то Головне управління валютного
контролю здійснює його тільки на підприємствах з іноземними
інвестиціями, іноземних юридичних осіб, що здійснюють діяльність на
території України та постійних представництв нерезидентів в Україні.
Також, наказом Голови Державної податкової адміністрації України від 3
грудня 1996 року “Про структуру Головного управління валютного контролю”
у структурі Головного управління валютного контролю додатково створено
відділ по контролю за взаємодіяльністю нерезидентів і резидентів при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.)

· Г??? ???і?я ?????о ???

· Г??? ???і?я ?я??ня ????? ???????

· У????я ?????ї ?????х ???в ? ????ню ??????? ГУ ????? ???ї

· У????я ?????о-???? ??? ГУ ????о ?????ня

7. Під ??я?м ?????

· ГУ ???і?я ????, ????х, ???х і ?????? ???ів

· ГУ ??во-?з’я?ю???ї ???

· У????я ??ів (?????, ??????? ? ???е?я ??і???ї)

· А???я ДПАУ

· К???? ????о-???і?? ??? А???ї

· Ц?? ??????? ? ????ня ??і???ї ???? ??ів

· Н????-?р??й ??і?т ДПАУ (с. Р??и)

· Ж??л “Ві?? ????? ???”

8. Під ??я?м ?????

· ГУ ??????я ???? ? ?????ь ? ???? ??ів

· ГУ ПДВ

· ГУ ??ні????я ????о ??у ? ?????у ?н? ?????х ???в

9. Під ??я?м ?????

· Г??? ???і?я ??? ? ?і???

· ГУ АІС ????” ю???? ?іб

· ГУ ??ку ? ????х ?є??в ????в ???ів

· Г???й і?????о-???ю???й ??р

10. Під ??я?м ?????

· З??? ???і?я ?????ї ?????ня ?????-???? ??в з ??? ??????я

· У????я з ??? ?????ня ??? з ???? ????ї ??и

· У????я ?????х ?’я?ів

Бі???ь ?????х ??в, ? ??люю? ?ял?і?ь ???? ?????х ?????в, є ?я ?????
?????ня ? ? ?стят?я в ?????? ??х. Т?у ? ??ш ???? ????? ?? ? ????х ?????х
?????х ? ???і?ях.

Ш Г??? ???і?я ???????о ???лю

Г??? ???і?я ???????о ???лю (?? ???і?я) є ?????м ?????м Де???ї ?????
??????ї У??? і ?є ?????я ?і?ню?? у ??х ?оєї ?????ї ???? ? ????ням
??ів??? ????? ???в ?іх ??ів ???о ??????а.

Г??? ???і?я ???????о ???лю ???я????ся ??????о П??? ?с???у Г??и Д????
????? ??????ї У???, ???є ?? ????я і ?о ????? ????к ????є ?? ???? ?я
??ня?я ???і??о ???я.

Г??? ???і?я ???????о ???лю ??є ?ою ??? ???і?о ? ?в??, ????? З???и У???
?? ???? ????у ??? в У???”, ?? ??а?у ???”, ??м П???ням ? ???и і ??????
???и ???.

У ??й ??? Г??? ???і?я ??є?ся К????ією У???, ???? У???, ?????и В???? Р?и
У???, ???и П????а У???, ?????и, ???я??ня? К?і?? Мі???в У???, і??и ????а?
?????? ????у, а ??ж ????, ???я??ня? Г??и Д???? ????? ??????ї У??? і ?м
П?о??ям.

У ??? ??? ???і?я ?є ? ??? ?????х ?????в 3 ??і?: ??іл ????и ??у ?????
????? Д???их ????? ??????й, ??іл ? ???лю ? ?????єю ??? Д???? ?????
??????й ? ???я?ю ???ів з ю???? ?іб, ??іл ? ???лю ? ?????єю ??? Д????
????? ??ні???й ? ???я?ю ???ів з ???? ?іб.

Г???? ???ня? ???і?я є:

§ ?????ня ????о ???лю ? ?????єю ??ти ????х ????? а?і????й (і?п??й) ?іх
??ів з ??? ????ня ?ми ??г З??у У??? ?? ???? ????у ??? в У???”;

§ ?і???я ???лю ? ????ням ?????о ??????а, ????і?ю ????ня, ???ою і ????і?ю
??? ? бю??ів, ????х ???? ??ів ???ів і ??ів;

§ ????ня ???й ????о-??????ї ?я???і ????х ????? ??????й ? ??і??? ???в.

Ві??і?о ? З??у ?? ???? ????у ??? в У???” ? ???о ?????о ??????а, ???і?я
???є ?? ф??ії:

§ П??є ??? ???і?я, ?????є і ?????н? ????ь ???о з ???і??и ???і?я? ? ??і??
????? і ????і п??і?и ????х ????? ??????й ? А????й Р???і? К?м, ???ях, ???
К?? і С????лю з ??? ???а?я ?????о ??????а ?? ????ня ???ів ? і?? ??’я???
???ів до бю??у і ????? ????ням ??ів ? ????я ??????й, ? ?????і ?????.
З??о з ????я? ?рі???а ?і?нює ????и Г???х ??в?? і ???і? Д???? ?????
???с??ії У??? з ??? ?????ї ??? ? і?? ???, а ??ж ????у ????о-??????ї
?я???і ???я???? Д???ій ????ій ??????ї У??ни ?????й, ???х ???ів ? і??
???є??.

§ К???? ??м з КРУ Мі?і? У???, Д???????? У?аї? ????ня ?????х ????к А????ї
Р???і? К?м, ????, м. К?? ? С????ля.

§ П???? ????? ????и ????? ???ня ??? ?я??? ???? ??г ???в, ????, ???в ?
???я??ь Г??и ????ї ????? ??????ї У???.

§ За ????ям ?????а ??????ї ?????є і ????? ????ня ????? ?????и ??????я?
??ві?к ??????о ? ???є???, в ????х і ?????ях, ????о ?д ?? їх ????і ?
???я???ня, а ??ж у ???ян ???і??? ???? ????ів, ??????? ??, ?і?в, ??ів,
????ів, ????ій ? і?? ????в ??ал????о ??? і ????х ??????? ????ів ?о ????
??ди і ????, ?????? ?????я, ???и і ?????? ??? ???ів ? і?? ???ів ? бю??у.

§ П??? П????й ???ї ????и ????к ???є?? і ?????й та ???ян, в я?х ?яв??
????я ???о ?????о ??????а з ???? ???у.

§ П???? ? ?р??ням Г??и ????ї ????? ??????ї У??? ????и ??ів ???? ???о
??????а ????? ???и ????? ??? ? ????к з ???у ????я ?? ???і?ів і ??є
???і?і ?о???й Г??і ????ї ????? ??????ї У??? ?? ????ня у ?? ?????? ?х ??.

§ За ????ям ?????а і ? ??тю ???і?? ???і? ?і?нює ????и ??г ? ?ї ?д???х
??????й ? їх ????х ?іб, ?я??ня ???, ? ???аю? ???. Г?? ????ії з ???
??я??ня ? ?д??????і ??і??ів, ?ї ?ї ???? до ?????я ?ґ????? ??г.

§ А???є ? ????ює ???и ???? ????? і у?в, ? їм ??яю? ? ???ь ????ій ?? їх
???ня і ?????я в ?д???у.

§ З??нює ????е ?????о ?????? ???????о ???лю ????? ??? У???.

§ О???, ????ює, ??і?є ?і?і?ь ?????в ????д??? ???лю ? ?????? ????ії ??
??????я ?єї ???.

§ З????є ???я ???у ??? ????к, ????ює ???а? ????? ??і???и ??і?в ????к ???
????? ??????й і ??є ????, ????ії ?????у ? ???ї ????ї ????? ??????ї У???
для ??????ня ????ів ?????х ???с??ій ?о ?? ???і?? і ?????ї ???. С??? і
??є ?????у ?і?іс? ???і??у ???і?ю ДПА.

§ В??? ????ії ? ?????? ? ?????я ?????в ??і?в ? ???лю ? ???ю ?д???х
і???ій А????ї Р???і? К?м, ????, м. К?? ? м. С????ля.

§ С??? з ???і??и ???і?я? і ??і?? ???ляє і?????і і ????і ??і?и ? і?і
??а??і ????и ?о ?ря?к ?????ня ?????? ??в, а ??ж ?о ?ря?к ????ня ????к
?????ї ??? ????х ????? ??????й.

§ Б?е ??? (у ??х ???х ???і?ю ?????ь) у ?д???і ?я ??ля? у В???ій Р?і,
Ад?????ї П????а У???, К?і?? Мі???в У??? ???ів ???в, ???? та і?? ??????
??в.

§ Р?? з ???ід?? ???і?я? ????ь ???ня, ?????ня ? ????я ???о ??і? ??? ?р??
????х ????? ????р?ій, п????ів і ??і?в ????? ???в ???.

§ П?? ????? ??????ям ? А????й Р???і? К?м, ???ях, ??? К?? і С????лю ????у
? ????у ???? з ??? ????я ?? ???й ? ???лю ? ?я???ю ??і??их ??????й.

§ О??і??є ? в????є ??? ? ????ню ??і???ї п????ів, ?лю?ю? ????ня
????в-??д, ?????? ???ня ??????о ? і?т????? ????у, ?????? ??ляд ????ів
????к ??.

§ З????є ???? ???і?? ?? ?і??? і ???к, ?в’я??х з ???ю ???і?я, ??є ???і??
???м ?я?и ? ?????ня і ???? ????м ????? ??????ям ?х ??.

§ П? ?і???і ф??ій і ????і ???ь, ?????? ?м П???ням, У????я ?????ся ??г
і????ї ? ?????у ? П???ня п? ????ій ???? ???я?к.

Г??? ???і?я ??ює ????к, я?й ????є?ся і ?і?няє?ся Г??ою Д???? ?????
??????ї У???.

На ??? ????? Г???? ?р???я ???????о ???лю ????є?ся о??, я? ?є ?? ???і?у
???, ?? ??е ????е ??????о, ??????о ?о ??ю і З?? У??? ?? ???? ???”, ????і
??і?и з ???, ? ??я? ? ?????ї ???і?я, і ?є ???і?? ??ід ??? ? ?х?.

Н????и ??і?в ? ???ям ????ка Г???? ???і?я ????ю?ся Г??ою ????ї ?????
??????ї У???.

На ??? ??і??ів ???і?я ????ю?ся ??и, я? ???і?ю? ???м ?а?????? ??????к ??д
??і??ів.

На ?с ?????і ????? ???і?я (????а, ??я??ня ? і?і ???и) й?о ??’я?и ???є
????к ????? у????я.

Н???? ???і?я ?????є, ???ляє і ??є ?ією ???ю ???і?я. Не? ?????у ???і????ь
? ????я ????? ? ???і?я ???ь і ??’я?ів. О??і??є ??у ??? ???о ??і??а
???і?я. П???о ?і?нює ???? ? я??? і ????? ????ям ??і???и ???і?я ?????
?в??. С??ює ??и ?я ?я??ня і????и ? ???? ??? в ??? ? ??????ю ?я???і
???і?я ? ???о ??і?і?а.

Він ????? ????я З??у ?? д???у ????у ??? в У???”, З??у У??? ?? ???? ???”,
а ??ж ???в, ???я??ь і ??і?к Д???? ????? ??????ї У??? ?? ?????ї ??? ?????
??????й, ?????є ????ня ????в і ??д ??і??ів ????х ????? ??????й ? А??о?ій
Р???і? К?м, ???ях, м. К?? і С????лю з ??? ?????ї ????и ??? ????? ??????й
? ???я?я ???ів і і?? ???ів ?и ???? ????? ???о ?????о ??????а, ??є ????и
?я ????ї ??і?и?в ?д ??, ???ь ????ії ?до ????я ???х ??і??ів ? ?? п??у, ??
???у ??? у ???? ????? ?????в, ?і?в, ????ій ? і?их ????ів, ?в’я??х ?
???я?ям ???ів ? бю??у, ??ля?є ?? ?????х ????к, ?є ? ?х ???і ??мо? ????.

Для ?????ня ????я ???й ????? ???і?я ????и ??? ????? а?і????й ??є?ся ??о:

§ В???и ?д ??ів??в ???і?я ???о, ?????о і ??коя???о ????я ??’я?ів і ???й,
?????? ???? ???????, З??? У??? ?? ???? ????у ??? в У???”, З??? ?? ????
???”, ?м П???ням ? ????? і????я?.

§ О????и ?д у???? і ??і?в ????ї ????? ??????ї У???, ????х ????? ??ні???й
? А????й Р???і? К?м, ???ях, м. К?? і С????лю ????і ?? ?я ?????ня ?я???і
????ї ????? ??? У???.

§ З??ню?? у ????? ???х ??-я?? ??я ????и (???ня) ??у ?????ї ??? ?? ????ня
?????х ????к ? ??і??ї ????ів ????к.

§ В???и в ??х ??ї ?????ї ???я??ня, ??? ??і?и і ???ря? їх ????я.

§ З??ню?? ??? ?? ??????я ??ю і ???в ??ти ??і?і?ів, ?і??ня ????ї д??п??,
????ня ???і??о ??я і ???ї ??і???ї ??і??ів.

§ В??? ????ії ?????у з ??? ???? і ??????я ??? ????? ???в У???.

§ З??????, ??и???, ???? ????и з ???, ? ??я? ? ?? ?м???ії.

§ В???и ????? Г???? ???і?я ???????о ???лю є ??’я??? ?я ?іх ??і?і?ів
????х ????? ??????й У???.

Ві??і????ь ? ????я ???ь, ?????х ??д ???і?ям ?? ????к ???і?я.

Ві??і????ь і?? ??і??ів ?р???я ?????ся ????? і????я?.

У????я ????є ??? з і??и ???і?я? ? з?????ю ?????о ??????а ????? ?????и
??????я? У???. У????я с?ю ????у ?я??с? ?і?нює у ??ій ????ї з ???? ?????
???іння У???, ?????и ????? ???? Р? ???? ????в, ?????и ????, б?????и
????? і ???????и ???ми з ??? ?????ї ???лю ? ????ням ???о п????? ??????а.

Ш Г??? ???і?я ?????о ?я??ня ???ів Де???ї ????? ??????ї У???

Г??? ???і?я ?????о ?я??ня ???ів є ?????м ?????м Д???? ????? ??????ї У???
і ??????о пі??я????ся П??? ????? Г??и Д???? ????? ??????ї У???.

У ??й ????ій ?я???і Г??? ???і?я ?????о ?я??ня ???ів ??єт?я К????ією
У???, ???? У???, ?????и В???? Р?и У???, ?а?? П????а У???, ????и ? ?????и
К?і?? Мі???в У???, ?????? ?т?и Д???? ????? ??????ї У???, а ??ж ?м
П???ням.

До ??? Г???? ???і?я ?????о ?я??ня ???ів ??я?:

§ і?????о-??іт??й ??іл;

§ ??іл ?????ї ?я??ня ???ів з ю???? ?іб;

§ ??іл ?????ї ?я??ня ???ів з ???? ?іб.

О???? ???ня? ????о ???і?я є:

§ О??і??я ??? ????х ????? ??????й ? ?????у ? в ???у ?ся? ?я??ню ???ів,
??ів ? ??’я??? ???ів ? бю??у.

§ С??? ??? з ????? ??????? ? ?????и, ????и ???? ????? ??и ? ????ю
??????? ? ???? ? бю??у з ????в ???ів.

§ С??????я ?я??? ???????и ?????и ???? з ??? ?????о ?я??ня ???ів ? ?????я
??? з ???? ?????, с??? ? ?????? ??и ?? ?????ння ?ю?? ????у ?я??ня ????
??а? ??ів.

§ Р???а ????? ???ів ? ?????у ?я??ню ?б?????і ? ???? ? бю??у з ????в
???ів.

О???? ???я? Г???? ???і?я є:

§ Р???а ????ї ?????о ?я??ня ??????? ? ???? ? бю??у з ????в ???ів.

§ У???ня ???и ?і???, я? ??є ???і?ь ???????и ? ????ю, ??м ? ??м ??р????ь
? ???? ? бю??у.

§ П????я ????и ??? ????х ????? ??????й, у??? ??ів і ???є?? з ??? ??????
?????я ???ів ? і?? п???в ? бю??у, ?????ня ?? ???х ???в ? ??і??ї ???????
? ???? ? бю??у.

§ О??і??я ? к???ь ? ???ю ????х ????? ??ні???й ? ?????у ?я??ню ?м
???о???і ? бю??у з ??????х ? ?лю?? ???ів ???є??-????в ? їх ????в.

§ О??і??я ? к???ь ? ???ю ????х ????? ??ні???й ?? ????я ?д ???в, я?
з??нюю? ???і?я ???, ???у ????ів з ?????и ???є??, я? ?????? ???ють ????е
??????о ? ???аю? ??? ?? ??????? ? бю??у.

§ О??і??я ? к???ь ? ???ю ????х ????? ??ні???й ? ????ю ?я??ня ???????
????в ??д бю??? ? їх ??о по ???х, ????х ? ???а?? ??в, а ??ж ? ???ня їх
?????.

§ О??і??я ? к???ь ? ???ю ????х ????? ??ні???й ? ????? ????ів ? ???ю
????? і ????? ????м ? ?ми ?????х у ??к ???ів.

§ С??????я ??д??? ?р??? ????? ??????й ?о ????? ?????к ???? бю??у ???ів у
???к бю???? ?????ня в ??і? бю??ів, а ??ж ???я? Г???? ???і?я Д????о
?????? У???.

§ Пі???? ????ій ?? ??????я ????у ??і??ї ??ї?и, ??? у ???? ???і??
з??????в ? ????.

§ Пі???? ? ???я ????? ????ів ? ??ляд К??ії Д???? ????? ??????ї У???.

§ У?????я ???т?ів ??? ????о ???і?я і ???я і????ї ? ???і?я ?????ї ?і??? ?
????? ? 25 ??а ??ся?о.

§ О??і??я і ????ня ????в з ???, ? ??я? ? ?????ї ????о ???і?я.

Г??? ???і?я ??ює ????к, я?й ????є?ся і ?і?няє?ся з ??? ???м Г??и Д????
????? ??????ї У???.

Н???? ????о ???і?я:

§ К?? ?ією ?я???ю ???і?я ? ????я ?? ? ??’я?ів, ? ???аю? з ????? ? ?л??
???і?я ???ь.

§ З????є ????ь?й ???іл ??’я?ів ?ж ??і???и ????о ???і?я ? ???є ?д ?х ???о
????я ??’я?ів і ???й, ?????? ??? ???????, ?м П???ням, ????? і????я? ?
????и ??рі??? ???я?у.

§ З????є ????а?? ??’я?и ??л??ів, я? ??я? ? ??? ????о ???і?я.

§ В?? в ??х ?????ї ????о ???і?я ???я??ня, ?є ??і?и, ??’я??і ?я ????я
??і???и ? ???ряє їх ????я.

§ Г?? ? ??є ?????у Д???? ????? ??????ї У??? ????ії ?? ??ня?я ? р??у,
?????я ? ?і???я ??і??ів ????о ???і?я, а ??ж ??ію??я.

§ О??і??є ???ня ??і??ів ????о ???і?я ? ????ня їх ??і???ї.

§ На ??? ????и ????? ????о ???і?я ?о ?? ?????і з і?? ??? ??’я?и ?????
????о ???і?я ???є ????к ????? ????о ???і?я.

Г??? ???і?я ?є ??о:

§ В???и ?д ???і? Д???? ????? ??????ї У??? ? ????х ????? ??????й ?іх ??ів
?????ня ?????о ???я ?ми я??? і????ї ?? ?я???і Д???ої ????? ??????ї.

§ У????? ???я ??????я і ?і???я ???????, м????х і ?????х ?й з і??и
???люю?? ??н?и ? з ???і??и у????я?.

§ З??ню?? у ????? ???х ?іх ??ів ????и ??у ??? з ??? ?????о ? в ?в?? ?ся?
?я??ня ???ів, ??ів ? ??’я??? ???ів ? бю??у.

§ З??ню?? ? пі??є???, ????х і ??ні??ях, ?з??? ?д ?? ????і, ????и ????
????ів, ??????? ??, ?і?в, ??а??й ? і?? ????ів ????о ?д с??? ???я і????ї
(?лю?ю? ??’ю??ий), ?в’я??х з ????ням і ???ю ???ів ? бю??у ? в??ів ?
????х ???? ??ів.

§ В???и ?д ?рі??ів ? і?? ????х ?іб ???є??, ???в, ?????й ? ???ян, ?
???ряю?ся, ???ня ?я??? ???? ??????а ?о ???и, і?і ???і ? бю??ів, ??? ?
????х ??о?х ??ів і ??????а ?о ???є???у ?я???ь , а ??ж ????ня ?й, я?
?????ю? ?і???ю ?????ь ????? ???и ????о ???і?я.

Н???? ????о ???і?я ?? ?????у ???і????ь ? ????я ???ь Г?о??о ???і?я.

Ві??і????ь і?? ??і??ів ????о ???і?я ?????ся ????? і????я?.

Г??? ???і?я ?????о ?я??ня ???ів ??ює у ??ій ????ї з і?и? ?????? Д????
????? ?????ції У??? і у ??х ??ї ????ції ?є ???????и з ??????? і ?????и.

Ш Д????? з ??нь ???????я ????о ??у і ???лю ? ?????? ? ?і?м ?????х ???в
Д???? ????? ??????ї У???

Д????? з ??? ???????я ??з?? ??у і ???лю ? ?????? ? ?і?м ?????х ???в
????? як ???і?? ??????? ????л з ???и ю???? ??и у ??? Д???? ??т??ї
??????ї У???.

Д????? є ю???ою ??ою, ?є ??с??? ???, ???и в ????х ??ів, ???у із ????ням
Д????о Г?? У??? і ??ю ??ою ? і?і ?ч?? і ???, ???. Д????? є ??оря??? ??ів
???о ??я, ?є ??о в ??х ????? ? ??о ???ь ???? ??и, ?бу?? ???і ? о???і
????і ??а, ??и ??’я?и, ?ти ????м і ???і??м у ??х У??ни.

С???? ??а Д?????у з ??? ???????я ????о ??у і ???лю ? ?????? ? ?і?м
?????х ???в — ДААК ДПА У???.

Д????? у ??й ?я???і ?р??ся К????ією У???, ???? У???, ??? П????а і К?і??
Мі???в У???, ?м П???ням ? і??и ?????? ?????и.

О???? ???ня? Д?????у є:

§ ??ня?я ??? в ?????і ???ів ????х ???м, ???в ? і?? ?????-п???х ??в з ???
?????а, ?і? (??і??ї, ????, і???, ??і??я ? т??????ня) ??? ????о, ??я??о і
????о (?? — ??т), ?????х ??їв і тютю??х ???в, ???ст???я ????о ??у;

§ ?????я у ??х ??х ?????ь ????я ? ?????ня ???? ?????ня ??????а;

§ ?і???я ???лю ? ????ням ?????о ??????а, ???а ? ????і?ю ????ня, ???ою і
????і?ю ??? до бю??ів ??з?? ??у;

§ ?і???я ???лю ? ?????? ? ?і?м ???, ???т?і?ів, ?????х ??їв, тютю??х ???в
і ????, ????ням ?? ??т ? в??у ???, ?????х ??їв ?б’є??и ???є???? ?я???і,
я? ??бляю?, і???ю?, ????ю?, ??і?ю?, ?????ю? ? ??і?ю? ?? ????ю, а ??ж
????ням ????ів, ??і?? ??, ???ур, ?????в ? ????і?? і????й ? ?????о ???,
??????ів, ?????х ??їв і тютю??х ???в, ????е?я ???і? ??? ?ж ?????и в
??????у ?ря?у з ????ням ?ря?в ? ????я ? ?і???я ???лю ? ?? ???? ?????ням;

§ ?????ня ?? ??т ? ??? ???, ??????ів, ?????х ??їв, тютю??х ???в, ?ря?у
їх ?????я і ?????ня, ????ня с????в, ??і?? ??, ????, ?????в ? ????і??
і????й ? ?????о ????? ????ї;

§ ?????ня ?я???і ?б’є?ів ???є???? ?я???і з в????? ???, ?????х ??їв і
тютю??х ???в, ???ї ??і?і ???м, ???ї ? ????? ??і?і ?????? ?поя? і тютю???
????; ????я ?ї ? ??ю??я ???х ?м ???ій; ???я ??и Мі????? ???і? ? ???
?ц??й ? ?сп?т ? і??т ???, ?????х ??їв і тютю??х ???в у ??????у ?ря?у;

§ ?????ня у в???х, ?????? ???????, ????? с??ій ? ?б’є?ів ???є???? ?я???і
? ????я ??????а з ?????ня, ?????а ? ?і? ???, ?????х ??їв і тютю??х ???в;

§ ?????я ?????у ?????у ? ?і? ???, ?????х ??їв і тютю??х ???в ? ????ї
У???;

§ ???ня ????ій ?? ?????ня ?????х ?н ? ?и?, ??????и, ????? ??ї і тютю??
???;

§ ??я?я ???? ????ї, ???-????? ? ????? ??????і.

Де????т ???і?о ? ????? ? ??о ???ь ???є ?? ???ї:

§ ?і?нює ???? та ????? ?????ю ??? ???я???? ?????? ???і? ? ???????
?????в;

§ ?? ??? у ?????і ???? ??я?в ????ї ???? і ???ів ????х ???м у ??і ???? з
????? ?і?м ???, ?????х ??їв ? тютю??х ???в;

§ ?????є ??? ?? ??і?ння, ??і??ї ? ??? ??к ????о ??у ? ????? ??ї ? тютю??
???, ???? ? ????ням ??? ????ня;

§ у ??х ??ї ?????ї ????є з ???????и, ??????, ?????и ? і??и ????;

§ ???ь ????ії ?? с???ня ???????ї і?????? ??? з ??ю ?????ня ???лю ?
????ням ?????о ??????а в ???і ????о ??у ? ??у ? ???? ???????, ?????а і
??я??а;

§ ??? ? ????ь ??із ?????? ?????ня ?????о ??????а в ???і ????о ?о? ? ??у
? ???? ???????, ?????а і ??я??а, ?? ??? у ?????і ???ів ?????? ??в ? в
??????у ?ря?у ???ь ????ії ?? ??????я ?????-???их ??в з ???, ? ???? ? ??
?????ї;

§ ??і?є ?і?і і ?????і ??, ????? ????к ? ??ях, і????ю, ???? ?д ?????х і
???? ???в ????? ??и, ???є?? ?іх ?? ????і, ???в ? ?????й ?? ?р????, і???,
????, ??і??я, ???????я ? ??і??ї ???, ??????ів, ?????х ??їв і тютю??х
???в;

§ ????ь ??і?? ????? ????? ????о ??у ? ??у ? ???? ???????, ?????а і
??я??а до бю??у;

§ ?і?нює ?????ві ??і??ня ? ????? ??у ?????х ???в;

§ ???ляє і????в? ? ????і ????и ?? ??????я ???? ??? ? ??? ? ???? ???????,
?????а і ??я??а ? ??є їх ?я ??ля? ДПА У???;

§ ??є ?ля?? л??, ??і?и, ????і ?????ії ?? ????ня ?????ї ??? ?????? ???і?
Д?????у ? їх ??????? ?????в;

§ ?і?нює ???? ???в з ??? ??? і ?????ня ??і?і?ів Д?????у та ?? ???а??х
???і? ? ??????? ?????в, ?????є ????ня їх ??і???ї;

§ ????ює ? ??і?є ???? ????ня і ???я?я ??з?? ??у ? ??у ? ???? ????а??а,
?????а і ??я??а і ??є ????ії з ?? ??????я;

§ ?і?нює ???і?о ? ??????а ??лю??я і ???? у ??і ?????а, ??і??я, ???????я
? ??і??ї ???, ?????х ??їв і тютю??х ???в;

§ ???? в ??н???? ?ря?у ??? ???? ? ???? ?я ?????х ??їв і тютю??х ???в;

§ ?????є ??? ?б’є?? ???є???? ?я???і ???ії ? ?????о ???, ?????х ??їв і
тютю??х ???в, ??? ??і?ю ???м, ??? ? ????у ??і?ю ?????? ??я? і тютю???
????;

§ ?і?нює ????я ?ї ? ??ює ??? ?м ???ії і у ?? ?????? ??няє у ????, ??????
???????, ?????о ? ?іг ???, ??????ів, ?????х ??їв і тютю??х ???в, ??є ??у
Мі????? ???і? ? ??? ???ій ? ?с?? ? і??т ???, ?????х ??їв і тютю??х ???в
у ??????у ?ря?у;

§ ??? і ?? ?є?р ???х, ???????, ?????х, ?п??? ???ій, ???х ??і??в ???ій ?
???ій, ???? ?????;

§ ?? р??? ????ів, і????в, ?????в, ???х та ????? ????в, ??ь ??і??я ?????х
??їв ? тютю??х ???в;

§ ?? ??? у ?????і ????х ???м ?????а, і?о?у, ????, ??і??я, ???????я ?
р????ї ?и?у, ?????х ??їв і тютю??х ???в ? ????ів їх ????я;

§ ????? ???іл ??? ????о ? ??я??о ?ж ??и??? в ??????у ?ря?у, ???яє ?ря? ?
????я ? ?і?нює ???? ? ?? ???? ?????ням;

§ ?????є з????я ???лю ? ?????и ?????? ???ів ?? ?ся?в ?????а ???, а?????
??їв ? їх ???і?і?ь ??м ????х ????ів ???????о ???, ? ?я?і?ю ???? ???в ???
???, ??? ????? ?????ва;

§ ?????є ?і??ння ???лю ? ??і?? ??? ?????рюв??? ???ів, ?????я ??ь ????о
???у ? ??? ? ?????????? ?а??х;

§ ?????є ????ня ????к ?я???і ?б’є?ів ???є???? ?я???і ?? ?і? ? ??ій
т???ії У??? ???, ??????ів, ????н? ??їв, тютю??х ???в ? ???? п???? ????ів
???????о ???, і??????ю ?єї ????ї ? ???? ? пі??є??? ?іх ?? ????і, я?
???яю?, ??і?ю?, ?????ю? ? ??і?ю? ?? ????ю;

§ ????ь ????и ?????? ???і? Д?????у ? їх ??????? ?????в ? ??є їм ?п??у з
??? ?????ї ??? ?? ???лю ? ????і?ю ????ня і ??? ????о ??у ? ??у ? ????
?????а, ??????? і ??я??а;

§ ????? у ?п??х, ?????? ??????? ????і ???ї ? ?б’є?ів ???є???? ?я???і ?
????я ??????а з ?????ня, ?????а і ?і? ??? ????о, ??я??о, ????о, ?????х
??їв і тютю??х ???в;

§ ??рює і?????о-??і?у ?? ??х, ? ????ся ?????а ? ?і? ???, ??????ів,
???л?? ??їв і тютю??х ???в, ?? ?єс? ?? ?????х ??їв і тютю??х ???в, ????х
????ів ? ?х ? їх ????в;

§ ??є ? ???ь у ??????у ?ря?у ????ії ?? ??лю??я ?????а, і???, ????,
??і??я, ???????я ? ??і??ї ???, ?к???? ??їв і тютю??х ???в;

§ ??? ?????й ??ід ??? з ??? ?????а ? ?і? ???, ?????х ??їв і тютю??х
???в;

§ ?? ??? у ????? ????ї ?????а ???, ?????х ??їв і тютю??х ???в ? ??р????,
? ?????і ? ????ї У???;

§ ???ь ????ії ?до ?????ї ? ???я ????о? ??? і ?і??? з ??? ?????а ? ?і?
???, ??????ів, ?????х ??їв і тютю??х ???в;

§ ???ляє і????в? ? ????і ????и з ??? ????? ??лю??я ?????а, і???, ????,
??і??я, ???????я ? ??і?ції ???, ?????х ??їв і тютю??х ???в;

§ ??є в ??х ??ї ?????ї ?з’я??ня ?? ?????ня ?????-???? ??в;

§ ??ля?є ????я ???ян, ???є??, ?????й і ???в з ??? ????? ? ?????ї
Д?????у;

§ ????? ????ня ??і??і?? і????ї в ???і Д?????у і ?? ?????? ???і?ях ?
??????? ?????х;

§ ?? ??? ?????о ? ???є і?і ???ї, ? ???аю? з ????? ? ??о ???ь.

Д????? ??ює ????к, я?й ??і?ює?ся ? ????? ????о ???і?я Д???? ?????
??????ї У???.

Н???? Д?????у ????є?ся ? п??у і ?і?няє?ся з ??? Г??ою ДПА У??? у ??????у
???д???м ?ря?у.

Н???? Д?????у ?є ???? ??у??ів, у ?? ??і ??? ???о.

П??й ????к, ????? ????? Де?????, ????? ?????? ???і? ?и??аю?ся ? ??? і
?і?няє?ся з ?с?и Г??ою ДПА У??? ? ???ям ????? Д?????у.

Н????, ?и ?і???і ?????а Д?а????м, ?є ?і?ю? ??а:

§ ?і?нює ?????о Д?????? ? ???? ?????о ???яд???? ??????и ???і?я? ? їх
?р??і???и ??????;

§ ????є ? ??? ? ?і?няє з ??д ??і??ів Д?????у, ?????в ?????в ??????
???і?, ?є ??у ? ?????я ???и?в ??????? ?????в;

§ ????? ????я ?о ????? ????? Д?????у ? ?? ?????і ???і?я, ????и ?д?ря????
?????? ???і?;

§ ???? ??? ? ???я??ня ? Д?????у;

§ ???іляє ??’я?и ?ж ??????;

§ ???ь ????ії Г??і ДПА У??? ?о ????я, ???ні??ю ? ??і??ю ?????? ???і? та
??????? ?????в у ??х г???? ?????і ??і??ів;

§ ?і?нює і?і ?????ня, ?????і ??????? ? ?м П???ням.

§ ?? ?????у ???і????ь ??д Г??ою ДПА У??? ? ????я ????? ? Д????? ???ь.

Д?????у ??????о ???я???і ?????і ???і?я, я? ????ую? у ??? ????х ?????
??????й в А????й Р???і? К?м, ???ях, ??? К?? ? С?????;

Р?і???і ???і?я є ю????и ??а?, ?ю? ???і?? ???, ?????? ???и в ??і???
????х, ???у із ????ням Д????о Г?? У??? і с?єю ??ою ? і?і ???и і ???,
???і?і ???.

Т???і??і ????? ?????? ???і? ????ую? у ??? ???і?? ????х ????? і???ій.

Р?і???і ???і?я ?ю? ? ???? ????, ? ????ую?ся ?????м Д?а????.

Р?і???і ???і?я ? їх ??????і ????? у ??х ??ї ?????ї ?і?нюю? ?? ???і ???ї:

§ ???люю? ????і?ь ????ня, ???у ? ????і?ь ??? ? бю??ів ????о ??у ? ?о? ?
???? ???????, ?????а і ??я??а;

§ ???ряю? ?я?і?ь ? ?????х ??ях ? тютю??х ???х ??к ????о ??у, в ?? ??і ?д
?с ???ї ? ????? ??і?і ??;

§ ?і?нюю? ???? ? ?????? ? ?і?м ???, ???т?і?ів, ?????х ??їв, тютю??х ???в
і ????, ????ням ?? ??т ? в??у ???, ?????х ??їв ?б’є??и ???є???? ?я???і,
я? ???яю?, і??тую?, ????ю?, ??і?ю?, ?????ю? ? ??і?ю? ?? ????ю;

§ ???люю? ????ня ????ів, ??і?? ??, ????, ?????в ? ????і?? і????й ?
?????о ???, ??????ів, ?????х ??їв і тютю??х ???в, ?і?нюю? ???? ? ????
?????ням ???;

§ ???люю? ????ня ?б’є??и ???є???? ?я???і ??г ??????а з ??? ????о ??у,
з????я, ???????я ? ??і??ї ???, ?????х ??їв ? тютю??х ???в;

§ ?і?нюю? ?????ня ?я???і ?б’є?ів ???є???? ?я???і з ????? ??і?і ??????
??я? і тютю??? ????, ????я ?ї ? ??ю??я ???х ?? ???ій;

§ ????ую? ? ?б’є?ів ???є???? ?я???і у ????, ????е?х ???????, ????і ???ї
? ????я ??????а з ?????ня, ?????а ? ?і? ???, ?????х ??їв і тютю??х ???в;

§ ????ю? ?????у ?????у ? ?і? ???, ?????х ??їв і тютю??х ???в ? ????ї
У???;

§ ??яю? ???? ????ї, ???-????? ? ????? ??????і.

Д?????, ?? ?????і ???і?я ? ??????і ????? ???я? ????и ??и??я ?????о
??????а ?б’є??и ???є???? ?я???і у ??о???? ? З??у У??? ?? ???? ????у с??у
в У???”.

Рі??я ?о ?????ня ????? (??ф?х) ???й ? ????я ?????о ???д??? ???є?ся
?????и ?о ?????? ????ів ???і?? ????? ???в, у ??? я?х ?? ????ую?.

В???я ?ін ? ??????? ????и Д?????у ?і?нює?ся Г??ою ДПА У??ни ? ???ям
????? Д?????у.

Ш??? ???, ???? ???в і ?д??в Д?????у ??????ся Г??ою ДПА У??? ? ???ям
????? Д???м??.

У?? ??? ??і ??і??ів Д????н? ???аю?ся К?і??м Мі???в У???.

В???и

„З??в’я” ???и ???? ?д ??у її ???в, а ?? ???в ???? ?д ??р?’я” ???и.
З??о??о, ???, ??а, ??’я?и ? ?????ня ????? ??нів ?????? ???? ??м. Б????о,
є і ????, є і ?????”, ?е ?я?і ??? ?ю? ??у ???і?ь ?я ??а??? ??????ня
????? ???в. А? ????, ???? си??ія у ??і??? ??????о ???є ? ????ня ???м у
їх ?я???і. Р??я?? ? ??л?и, ? ???є? ???и ? ???і ?я? їх ????я:

П???ня ??????а. У ?єї ???? є ?і ???и: ?-??е, ???я?я у ????, ????е?х
???м, ?????-???? ??в і ????? ?????ій з ??? ??????я” є ??? ДПАУ. Ці ?????
?? ? ??? ?іню?? ???, ??о ? ??? ????ю?? ???і?? ???і???, ?? ??? ??? ?я?ю??
??у ???, ?ум??и (?? і?? ? ????ня ?ж ?аю? ????м т? ??? ???????і”). На
????, ??т?? ??? ???ю? ????я ?х ????н? ??в, і ??? ???ю?ся ? ??, ???ю?? ?
??и ?? ?х ??в; ?-??е, ?? ??о ??і??и п?а??? ???в ???ю? ??????о, ??дя? ?
?? ??х ?????ь, ???ую?? н???ям ???я?? ? ???є???и ??х ?? ?я ???і?.

О?? з ???ів ?єї ???? є в??ня ?????х ?????х ??в, ? ????? ???. О?им з
я???х ????в ?? ?? ???я П???? К?і?? ????в № 1270 ?д 2001 ??, я?, ????
З?о? У??? ?? ПДВ”, ??і?? ?????я ?????о ПДВ ? ???к ю???? ??и, ? ???а
???????и ??у ????ня ПДВ ?я?м ?р???ня ??ів ????ів ???є??а ??д ???ою. П?
з???? ? ??, ?н ???в ???я ? ???ь ???є??а, ?е ?? ? ???в??ь (ця ???ія ?????
? ??? ????, ?в’я?? з ????и, ?е й ????й ?? У???, як ???в?” ???и).

Д?е ???о ?????и ?я? ????я ?єї ????, ? ? ?? ??? ??і???, я? ???є?ся ? ?
?к, і н?і? ? ? 10 ??в.

К??????ь. В??а ?????і?ь ???в ????? ???, як і ??і??? ??а?. Ч???і ?о??і”,
??? ???? ?м, ? ???і ?? ???? ????-???я??.

В???, в ??у ??у ?е ???? ?д лю?й. А ? ??а ???? ?д лю?й, ?? ???а ??є їм
??? ??ля??” ???д ????и.

Список використаної літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 4.12.1990
р. (із останніми змінами та доповненнями від 21.12.2000 р.)

3. Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року

4. Постанова Кабінету Міністрів „Про забезпечення діяльності Державної
податкової адміністрації України” від 15 листопада 1996 р. із останніми
змінами і доповненнями від 25.08.98 р.

5. Указ Президента “Про затвердження Положення про Державну податкову
адміністрацію України” від 13.07.2000 р.

6. Положення Державної податкової адміністрації України про Головне
управління примусового стягнення податків Державної податкової
адміністрації України від 7.02.1997 р.

7. Положення про Головне управління внутрівідомчого контролю,
затверджене Головою Державної податкової адміністрації України
12.05.1998 р.

Похожие записи