.

Окремі аспекти призначення покарання

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 5214
Скачать документ

45

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА кримінально-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

курсова робота

з дисципліни

«Кримінальне право»

Тема: Окремі аспекти призначення покарання

Виконала: Цехановська Ю.Ю.

студентка 3 курсу

заочної форми навчання

групи ЗП-41

Перевірив: ас.Пасічник А.В.

Суми 2007

Зміст

Вступ

1. Загальні начала призначення покарання

2. Основні принципи призначення покарання.

3. Кримінально-правова характеристика сукупності злочинів

3.1 Поняття і види сукупності злочинів

3.2 Призначення покарання за сукупністю злочинів

4. Призначення покарання за сукупністю вироків

5. Правила складання покарань і зарахування строку ув’язнення

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Кримінальне право – юридична база боротьби зі злочинністю в країні й
одночасно найважливіший чинник, покликаний забезпечити дотримання
законності у процесі цієї складної й відповідальної діяльності.

Законодавство кожної сучасної держави складається із таких галузей
права: конституційне, цивільне, адміністративне та ін.

Неодмінною складовою такої системи є кримінальне право, норми якого були
чи не найстарішими серед норм, які репрезентували інші галузі.

Кримінальному праву притаманні всі характеристики, властиві праву
загалом (нормативність, обов’язковість для виконання тощо). Водночас ця
галузь має власну специфіку.

Кримінальне право має свій окремий предмет, тобто регулює характерні для
нього суспільні відносини, спрямовані на охорону особи, її прав і
свобод, суспільства і держави від суспільно небезпечних посягань, що
оголошуються в законодавчому порядку злочинами і за які передбачаються
найбільш суворі заходи державного примусу — кримінальні покарання.

Отже, предметом кримінального права є відносини, що виникають у зв’язку
із вчиненням злочину і застосуванням до особи, що його вчинила,
кримінального покарання або інших видів впливу кримінально-правового
характеру.

Застосування до особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння,
зазначених засобів державного примусу становить метод правового
регулювання тих відносин, поштовхом до виникнення яких є юридичний факт
— вчинення злочину.

Оскільки кримінальне право під страхом покарання забороняє злочинну
поведінку, його норми переважно є нормами-заборонами. Вони, як і інші
норми кримінального права, встановлюються тільки через прийняття
Верховною Радою України відповідних законів. Жодні інші інстанції в
державі зробити це не вправі. Отже, єдиним джерелом кримінального права
є закон, тобто нормативний акт вищої категорії.

Завдання кримінального права визначено в ст. 1 Кримінального кодексу
України:

1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення
охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського
порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України
від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також
запобігання злочинам.

2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України (далі КК)
визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання
застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Отже, кримінальне право – це самостійна галузь права України, яка
складається із сукупності (системи) правових норм (законів), покликаних
захищати найбільш значні цінності суспільства шляхом визнання певних
посягань на них злочинами і встановлення за їх вчинення відповідного
покарання щодо осіб, які ці посягання вчинили. Це основне, “стратегічне”
завдання кримінального права. У зв’язку із визначеним вище завданням
кримінальне право регламентує також чинність закону про кримінальну
відповідальність у часі і просторі, підставу й умови кримінальної
відповідальності, порядок призначення покарання, звільнення від
кримінальної відповідальності і покарання, обставини, що виключають
злочинність діяння, а також інші, крім покарання, заходи
кримінально-правового впливу (примусові заходи медичного характеру,
примусове лікування, примусові заходи виховного характеру).

Мета курсової роботи з дисципліни „Кримінальне право” – вивчити і
закріпити весь матеріал курсу. Тема роботи „Окремі аспекти призначення
покарання” є досить актуальною, так як призначення покарання є
кульмінацією судового розгляду справи у разі визнання особи винною і
рішення суду про необхідність застосування цього заходу державного
примусу. Саме цей акт суду повинен бути торжеством розуму й
справедливості. Призначення покарання полягає у визначенні судом у
вироку конкретної міри кримінального покарання особі, яка визнана винною
у вчиненні злочину.

Предметом курсової роботи є вивчення і аналіз окремих аспектів
призначення покарання, об’єктом виступає Кримінальний Кодекс України.

В ході роботи над курсовою були вивчені теоретичні аспекти, щодо
вибранної теми і проаналізовані відповідні статті Кримінального Кодексу.

1. Загальні начала призначення покарання

Суд призначає покарання в межах, встановлених статтею закону, яка
передбачає відповідальність за вчинений злочин, у точній відповідності з
положеннями Загальної частини Виправно-трудового Кодексу. При
призначенні покарання суд, керуючись правосвідомістю, враховує характер
ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, особу винного
обставини справи, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

1. Призначення покарання – один з етапів застосування кримінального
законодавства. Воно здійснюється судом (суддею) після того, як він
згідно з п. 4 ст. 324 КПК України дійде висновку, що особа, яка вчинила
злочин, підлягає покаранню.

Призначення покарання полягає в обранні щодо особи, визнаної винною у
вчиненні злочину (злочинів), конкретної міри покарання. Це означає, що
суд (суддя) повинен визначити і вказати у вироку:

а) яке основне покарання призначається особі, що вчинила злочин, а у
відповідних випадках – який його розмір та інші показники (вид
виправно-трудової установи, процент відрахування із заробітку тощо);

б) чи призначається особі додаткове покарання, а якщо призначається, то
який його вид, а у відповідних випадках – розмір;

в) якщо мають місце обставини, зазначені в статтях 42, 43, яке покарання
остаточно призначається особі, котра і вчинила кілька злочинів.

2. При призначенні покарання суд (суддя) повинен керуватися лише законом
та власною правосвідомістю. Закон (ст. 39) встановлює такі загальні
начала призначення покарання :

а) суд призначає покарання в межах, встановлених статтею закону, яка
передбачає відповідальність за вчинений злочин;

б) суд призначає покарання у точній відповідності з положеннями
Загальної частини Кримінального кодексу;

в)при призначенні покарання суд, керуючись правосвідомістю, враховує
характер і ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, особу
винного і обставини справи, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

3. За загальним правилом, межі покарання, що може бути призначене особі
за вчинений нею злочин, вказані в санкції тієї статті (частини чи пункту
статті) кримінального закону, яка передбачає відповідальність за цей
злочин. В окремих санкціях нижня межа основного чи додаткового покарання
не вказана. В таких випадках вона визначається тією статтею Загальної
частини КК, яка передбачає даний вид покарання, і дорівнює його
мінімальній межі.

В більшості санкцій передбачено кілька основних, а в деяких – і кілька
додаткових покарань. При цьому додаткові покарання можуть бути як
обов’язковими, так і факультативними. Інколи в санкції одні додаткові
покарання прив’язані до окремих основних покарань, а інші – до всіх
основних покарань. Наприклад, згідно з санкцією ч. 2 ст. 1553
конфіскація майна як додаткове покарання може бути призначена в
поєднанні з позбавленням волі чи з виправними роботами, а позбавлення
права займати певні посади або займатися певною діяльністю – у поєднанні
як з цими основними покараннями, так і зі штрафом. Очевидно, що ця
санкція дозволяє при призначенні основного покарання у вигляді
позбавлення волі чи виправних робіт призначити винному як одне, так і
два додаткових покарання. На можливість призначення кількох додаткових
покарань звертає увагу і Верховний Суд України. Так, в абз. 3 п. 9
постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. № 22
“Про практику призначення судами кримінального покарання” вказано,
зокрема, “що призначення кількох різновидних додаткових покарань може
мати місце, коли вони передбачені санкцією кримінального закону, за яким
засуджується винний”. [4]

Таким чином, призначаючи покарання в межах, встановлених статтею закону,
яка передбачає відповідальність за вчинений злочин, суд (суддя) повинен
з’ясувати такі питання:

а) які види покарання передбачені санкцією статті;

б) яка мінімальна і максимальна межа кожного з цих покарань;

в)які з них є основними, а які – додатковими;

г) до яких основних покарань прив’язані додаткові;

д) є додаткові покарання обов’язковими чи факультативними.

Кримінальне законодавство України не передбачає випадків призначення
більш суворого виду основного покарання, ніж передбачено санкцією
статті, за якою засуджується винний, а також призначення основного чи
додаткового покарання вище за ту максимальну межу, що встановлена даною
санкцією. В той же час в окремих випадках, прямо передбачених Загальною
частиною КК, суд (суддя) при призначенні покарання може вийти за межі
санкції статті закону, яка передбачає відповідальність за вчинений
злочин. До цих випадків, зокрема, належать:

а) призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст.
44);

б) призначення додаткових покарань, не передбачених санкцією статті, за
якою засуджується винний, на підставі відповідних статей Загальної
частини КК (позбавлення права займати певні посади або займатись певною
діяльністю – ст. 31; позбавлення військового, спеціального звання,
рангу, чину, кваліфікаційного класу – ч. 1 ст. 37; позбавлення
батьківських прав – ст. 38;

в) заміна покарання, передбаченого в санкції статті, за якою
засуджується винний, іншим покаранням (ч. 3 ст. 29).

4. Додержання при призначенні покарання положень Загальної частини
Кримінального кодексу означає, що суд (суддя) повинен:

а) виходити з мети покарання, яка визначена ст. 22;

б) керуватись послідовністю розташування покарань у ст. 23 при вирішенні
питання, яке з них є більш суворим;

в)виконувати положення тих статей Загальної частини КК, які передбачають
конкретні види покарань, – їх зміст, умови застосування, особливості
призначення тощо (статті 24-25, 29-34, 35-38);

г) враховувати характер і ступінь суспільної небезпечності вчиненого
злочину, особу винного і обставини справи, що пом’якшують і обтяжують
відповідальність (статті 39, 40, 41);

д) додержувати правил призначення покарання при вчиненні кількох
злочинів та за кількома вироками (статті 42, 43);

е) використовувати передбачені законом можливості пом’якшення покарання
винному (ч. 3 ст. 5, ст. 44, ч. 2 ст. 47); є) застосовувати всі інші
положення Загальної частини КК, пов’язані з призначенням покарання.

5. Окремі фактори, які повинен враховувати суд (суддя) при призначенні
покарання, передбачає:

а) характер суспільної небезпечності вчиненого злочину;

б) ступінь його суспільної небезпечності;

в) особу винного;

г) обставини справи, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

Характер суспільної небезпечності вчиненого злочину – це показник
суспільної небезпечності не конкретного злочину, а певного виду злочинів
(наприклад, крадіжок) у зіставленні з іншими видами злочинів (наприклад,
з розбоями, зґвалтуваннями, вбивствами). Тому індивідуальні особливості
вчиненого злочину на характер його суспільної небезпечності, як правило,
не впливають. При визначенні характеру суспільної небезпечності
вчиненого злочину треба перш за все враховувати:

а) чи є цей злочин тяжким (особливо тяжким);

б) яка соціальна цінність об’єкта злочину, виходячи з тієї ієрархії
соціальних цінностей, що є пріоритетною для кримінального законодавства
(особа, власність, порядок управління і т.д.);

в) як співвідноситься вчинений злочин з іншими однорідними злочинами (в
наведеному прикладі – крадіжка з шахрайством, розбоєм).

Ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину – це індивідуальний
показник суспільної небезпечності окремого злочину, на який перш за все
впливають його конкретні особливості. В абз. 1 п. 2 постанови Пленуму
Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. № 22 “Про практику
призначення судами кримінального покарання” вказано: “Визначаючи ступінь
суспільної небезпечності вчиненого злочину, суд повинен виходите із
сукупності всіх обставин справи, зокрема, форми вини, мотиву і цілі,
способу, обстановки і стадії вчинення злочину, кількості епізодів,
наявних кваліфікуючих ознак, ролі кожного із співучасників (якщо злочин
вчинено групою осіб), тяжкості наслідків, що настали, тощо”.

В той же час треба мати на увазі, що окремі з цих обставин можуть
виступати як обов’язкові ознаки складу відповідного злочину, а також
бути передбачені в статтях 40 чи 41 як обставини, що пом’якшують чи
обтяжують відповідальність. В таких випадках, за загальним правилом,
дані обставини або зовсім не повинні впливати на ступінь суспільної
небезпечності вчиненого злочину (наприклад, форма вини – умисел,
передбачена як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони складу злочину),
або вплавити на нього як обставини, що пом’якшують або обтяжують
відповідальність (наприклад, заподіяння злочином тяжких наслідків),
оскільки вони конкретно передбачені в законі саме як такі (про окремі
винятки з цього загального правила див. пп. 2, 8 коментарю до ст. 41).

Врахування при призначенні покарання особи винного передбачає з’ясування
не лише тих його рис, якостей та особливостей, що пов’язані з вчиненням
злочину, а й інших даних, які всебічно його характеризують. З цього
приводу в абз. 2, 3 п. 2 згаданої вище постанови Пленуму Верховного Суду
України зазначається:

З’ясовуючи дані про особу підсудного, суд повинен досліджувати його вік,
стан здоров’я, поведінку до вчинення злочину в побуті та за місцем
роботи чи навчання, його минуле (судимості, адміністративні стягнення,
якщо вони мали місце), дані про сім’ю (наявність на утриманні дітей та
осіб похилого віку, стан їх здоров’я, матеріальний стан сім’ї) тощо. [4]

При з’ясуванні органами попереднього слідства даних про особу
обвинуваченого, які мають істотне значення для кваліфікації вчиненого чи
призначення покарання, і неможливості одержати їх у судовому засіданні,
справу належить повернути на додаткове розслідування”. Всі дані про
особу винного мають бути оцінені судом (суддею) в сукупності, і ті із
них, які вплинули на призначення покарання, повинні бути наведені у
вироку.

Якщо окремі дані про особу передбачені в статтях 40 або 41 як обставини,
що пом’якшують чи обтяжують відповідальність, вони повинні враховуватись
при призначенні покарання саме як такі, а не як обставини, що
характеризують особу винного. [6]

2. Основні принципи призначення покарання

Необхідною передумовою призначення покарання є вчинення особою злочину,
який прямо передбачений у кримінальному законі. Лише тоді, коли під час
судового розгляду повністю доведено, що підсудний є винним в
інкримінованому йому злочині, коли цьому злочину дана у вироку правильна
кваліфікація, створюються законні підстави для призначення покарання.

Призначення покарання ґрунтується на певних принципах, а саме:

1) законності покарання;

2) визначеності покарання в судовому вироку;

3) обґрунтованості та обов’язковості мотивування покарання у вироку;

4) гуманності покарання;

5) індивідуалізації покарання;

6) справедливості покарання.

Розглянемо коротко кожен з цих принципів.

1. Законність покарання полягає у вимозі призначення покарання в точній
і повній відповідності до кримінального закону. Згідно з цим принципом
покаранню підлягає лише та особа, яка визнана винною у вчиненні злочину;
покарання призначається лише за вироком суду; види покарань вичерпно
перелічені в законі; кожне з покарань може призначатися судом лише на
підставі, у порядку та межах, встановлених законом.

2. Визначеність покарання в судовому вироку як принцип призначення
покарання прямо випливає з принципу законності і полягає в тому, що
покарання повинно бути визначене у судовому вироку з точним зазначенням
його виду та міри – строку, розміру. Цей принцип дістав свого
безпосереднього закріплення у ч. 4 ст. 335 КПК, згідно з якою міра
покарання повинна бути визначена у резолютивній частині вироку таким
чином, щоб при виконанні вироку не виникло ніяких сумнівів щодо виду й
розміру покарання, призначеного судом. Кримінальний закон не знає
винятків із цього правила, з урахуванням якого ст. 73 КК установлює, що
строки покарання обчислюються в роках, місяцях та годинах, а при заміні
або складанні покарань, а також у разі зарахування попереднього
ув’язнення допускається обчислення строків покарання у днях.

3. Обґрунтованість покарання та обов’язковість його мотивування у вироку
полягають у тому, що покарання застосовується лише тоді, коли це дійсно
необхідно й доцільно. Там, де це не зумовлено необхідністю, а, навпаки,
доцільне, наприклад, звільнення від покарання, суду слід керуватися
положеннями розділу XII Загальної частини КК. З обґрунтованістю
покарання тісно пов’язана обов’язковість його мотивування у вироку.
Необхідність такого мотивування зумовлено єдністю злочину й покарання,
яка у вироку набуває свого конкретного прояву. Покарання призначається
лише обвинувальним вироком суду, в якому констатується винуватість
підсудного у вчиненні певного злочину. Тому мотивування, що обґрунтовує
факт вчинення злочину і його кваліфікацію, визначає як свій наступний
елемент і необхідність мотивування покарання, призначеного цим вироком.
Як застосування покарання неможливе без вчинення злочину, так і
констатація у вироку винуватості підсудного у певному злочині неможлива
без мотивування не тільки цього висновку суду, а й призначеного за
злочин покарання.

Обов’язковість мотивування покарання випливає також із структури
(конструкції) санкцій статей Особливої частини КК. Усі вони є
відносно-визначеними, альтернативними або кумулятивними (у яких поряд з
основним покаранням фігурує й додаткове) і тим самим припускають, що
обрання конкретної міри покарання, приєднання додаткового покарання до
основного обов’язково повинно бути вмотивоване у вироку. Вимога
мотивування покарання закріплена й у чинному законодавстві (статті 334,
335 КПК). Стаття 69 КК також зобов’язує мотивувати призначення і більш
м’якого покарання. У разі призначення засудженому конкретної міри
покарання без належного її мотивування неможливе і врахування судом
особи винного (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК), а також обставин, що пом’якшують
(ст. 66 КК) та обтяжують (ст. 67 КК) покарання. Тому в постанові Пленуму
Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального
покарання» від 24 жовтня 2003 р. звертається увага судів на те, що
«…висновки з усіх питань, пов’язаних із призначенням покарання,
необхідно належним чином мотивувати у вироку».

4. Гуманність покарання як принцип його призначення полягає в тому, що
покарання ніколи не може мати на меті завдання фізичних страждань
засудженому або приниження його людської гідності (ч. 3 ст. 50 КК).
Застосовуючи покарання, суд повинен бачити в підсудному людину і
керуватися тим, що кожний громадянин, який вибився зі звичайної життєвої
колії та порушив закон, може виправитися й стати законослухняним членом
суспільства. Заборона смертної кари, широке застосування покарань, не
пов’язаних із позбавленням волі, на підставі використання альтернативних
санкцій, пільгові умови, встановлені у КК для відповідальності та
покарання неповнолітніх, – усе це яскравий прояв принципу гуманності
покарання. Наприклад, позбавлення волі неповнолітнім, як правило, не
може бути призначене на строк більше десяти років (ч. 1 ст. 102 КК); до
них широко застосовується звільнення від покарання. Тільки за особливо
тяжкі злочини, пов’язані з умисним позбавленням життя потерпілого,
неповнолітньому може бути призначене покарання на строк до п’ятнадцяти
років позбавлення волі (п. 5 ч. 3 ст. 102 КК).

Принцип гуманності втілено і в ст. 69 КК, яка надає суду право
призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом. Цей принцип
закріплений у законі та при описуванні переліку обставин, які
пом’якшують та обтяжують покарання. Зокрема, якщо суд не обмежений в
урахуванні обставин, що пом’якшують покарання (ч. 2 ст. 66 КК), то
наведений у законі перелік обставин, що його обтяжують, є вичерпним (ч.
3 ст. 67 КК). Гуманність покарання полягає також у тому, що при його
призначенні судом широко враховуються позитивні властивості особи
підсудного, що може потягти за собою пом’якшення призначеного йому
покарання.

5. Індивідуалізація покарання як принцип його призначення закріплена в
багатьох нормах кримінального закону. Вона полягає в обов’язковому
врахуванні при призначенні покарання індивідуальних особливостей
конкретної справи та особи винного. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 65 КК
суд при призначенні покарання обов’язково враховує ступінь тяжкості
вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують і
обтяжують покарання.

Слід розрізняти законодавчу та судову індивідуалізацію покарання.
Законодавець, встановлюючи норми, що регулюють застосування покарання,
враховує всю різноманітність ситуацій, які можуть виникнути на практиці,
й уже в самому законі формулює відправні положення, які дозволяють
індивідуалізувати покарання. Зокрема, у самій системі покарань, що
закріплена в кримінальному законі, вже є елементи законодавчої
індивідуалізації. Установлення чіткої «сходинки» покарань (ст. 51 КК),
розподіл покарань на основні та додаткові (ст. 52 КК) свідчать, що
покарання розрізняю за ступенем їх суворості, підставами, порядком та
межами їх призначення і застосовують за наявності необхідних для цього
умов. Передбачаючи в статтях Особливої частини КК відповідні санкції,
надаючи суду можливість призначення більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом, законодавець тим самим прагне індивідуалізувати
можливості призначення покарання. Проте цих загальних законодавчих
положень ще недостатньо, щоб подолати можливий розрив між абстрактними
його дефініціями і конкретними обставинами справи. Для усунення такого
розриву й існує судова індивідуалізація, тобто застосування покарання до
конкретної особи з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого нею злочину,
особи засудженого, обставин, які пом’якшують і обтяжують покарання.

Основна вимога принципу індивідуалізації полягає в тому, щоб до винного,
з урахуванням його особи і конкретних обставин справи, було застосоване
таке покарання, яке було б дійсно необхідним і цілком достатнім для його
виправлення та запобігання новим злочинам (ч. 2 ст. 65 КК).

6. Справедливість покарання полягає, насамперед, у тому, що воно має
відповідати загальнолюдським цінностям, моральним устоям суспільства і
переконувати громадян у правильності судової політики. Щодо осіб, які
вчиняють тяжкі злочини, а також рецидивістів справедливість вимагає
призначення, як правило, суворих мір покарання. Водночас до осіб, які
вперше вчинили злочини невеликої тяжкості, з урахуванням конкретних
обставин справи й особи винного, відповідно до принципу справедливості
слід застосовувати більш м’які покарання або взагалі звільняти їх від
кримінальної відповідальності чи від відбування покарання (п. 2
постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р.).

У статті 372 КПК зазначено, що покарання визнається явно несправедливим,
якщо воно хоча і не виходить за межі, встановлені відповідною статтею
КК, але за своїм видом чи розміром не відповідає ступеню тяжкості
злочину та особі засудженого. Отже, справедливість покарання припускає
домірність покарання тяжкості злочину – відповідність покарання
суспільній небезпечності вчиненого.

У чинному законодавстві дістала свого закріплення диференціація різних
за тяжкістю злочинів і пов’язаних із цим видів та розмірів можливого за
них покарання. Наприклад, у ст. 12 КК, де закріплена класифікація
злочинів, виділяються особливо тяжкі злочини (ч. 5), за які відповідно
до закону суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на
строк понад десять років або довічне позбавлення волі. Водночас тяжкість
злочину може бути порівняно невеликою і в такому випадку закон
встановлює альтернативні санкції, які надають суду досить широкі
можливості для призначення покарання в повній відповідності до ступеня
тяжкості вчиненого злочину.

Розглянуті принципи призначення покарання не існують ізольовано, а
становлять певну систему, перебуваючи між собою в тісному взаємозв’язку
й взаємодії. Зокрема, законність покарання якнайтісніше пов’язана з
обґрунтованістю, обов’язковістю його мотивування й визначеністю
покарання в судовому вироку. Гуманність покарання неможлива без його
індивідуалізації, а у підсумку ці принципи дістають вираження в
справедливості покарання.[7]

3. Кримінально-правова характеристика сукупності злочинів

3.1 Поняття і види сукупності злочинів

Відповідно до ст. 33 КК сукупністю злочинів визнається вчинення особою
двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними
частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не було
засуджено.

Таким чином, при сукупності злочини:

1) особою вчинено два або більше злочини;

2) кожен з них кваліфікується за різними статтями або за різними
частинами однієї статті Особливої частини КК;

3) за жоден з них особа не була засуджена, тобто всі вони вчинені до
винесення вироку хоча б за один з них.

Перша ознака сукупності злочинів проявляється у вчиненні особою двох або
більше злочинів, причому кожен з них має характер окремого,
самостійного, одиничного злочину. Такий одиничний злочин, як було
сказано раніше, може бути простим, триваючим, продовжуваним або таким,
що кваліфікується за наслідками, але він завжди містить в собі ознаки
одного складу злочину.

Вчинення двох або більше одиничних злочинів і утворює сукупність
злочинів. Причому можливі різноманітні їх сполучення. Так, винний може
вчинити два або більше простих одиничних злочини, або один простий, а
другий триваючий або продовжуваний. Організована група, наприклад, може
вчинити два складених злочини або простий і складений злочин тощо. Слід
мати на увазі, що під одиничним злочином розуміють не тільки закінчений
злочин, але й готування або замах на злочин. Так, сукупність злочинів
має місце, коли особа вчиняє крадіжку, а потім замах на вбивство, або
вчинила хуліганство, а потім почала готуватися до крадіжки, і на цій
стадії її діяльність була припинена. Не виключається сукупність злочинів
і тоді, коли особа вчинила один з злочинів самостійно, а потім була
співучасником у вчиненні іншого злочину. Наприклад, особа вчинила
вбивство, а потім як співучасник вчинювала замах на крадіжку.

Другою ознакою сукупності злочинів є вимога, щоб кожен із злочинів, які
утворюють сукупність, був передбачений самостійною статтею КК, тобто
кваліфікувався за однією, окремою статтею кримінального закону або за
різними частинами однієї і тієї ж статті КК. Так, якщо винний при
вчиненні хуліганства завдав ножем потерпілому тяжке тілесне ушкодження,
то має місце сукупність злочинів і вчинене слід кваліфікувати за ч. 3
ст. 296 і за ч. 1 ст. 121. Якщо злочинна група вчинила розбій, а потім
викрадення наркотичних засобів, вчинене охоплюється ч. 2 ст. 187 і ч. 4
ст. 308.

Таким чином, можна зробити категоричний висновок: кожен із злочинів, які
входять у сукупність, підлягає самостійній кваліфікації за відповідною
статтею або частиною статті КК. Саме ця вимога сформульована в ч. 2 ст.
33.

Здебільшого різні злочини передбачаються окремими статтями Особливої
частини КК. Проте в ряді випадків (хоча і нечасто) відповідальність за
різні злочини передбачена різними частинами однієї і тієї ж статті КК.
Наприклад, у ч,1 ст.371 встановлена відповідальність за завідомо
незаконне затримання, а в ч. 2 – за завідомо незаконний арешт; у ч. 1
ст. 357 – за викрадення офіційних і приватних документів, що знаходяться
на підприємствах, в установах чи організаціях, а в ч. 3 – за незаконне
заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим
документом. Тут частина статті цілком описує ознаки відповідного
одиничного злочину і супроводжується самостійною санкцією. Тому, якщо
винний вчинив крадіжку документів із державної установи, а потім
крадіжку паспорта у свого сусіди, то має місце сукупність злочинів і
вчинене повинно бути кваліфіковано за частинами 1 і 3 ст. 357 КК. Те
саме має місце і тоді, коли особа вчинила, наприклад, крадіжку, а потім
вчиняє замах на крадіжку з проникненням у житло. Вчинене утворить
сукупність злочинів – закінченої крадіжки (ч. 1 ст. 185) і замаху на
кваліфіковану крадіжку (ч. 1 ст. 15 і ч. 3 ст. 185).

Іноді вказівку закону на те, що сукупність злочинів має місце, коли
кожен із злочинів передбачений самостійною статтею (частиною статті) КК,
підмінюють іншими вимогами. Так, вказують, що сукупність має місце лише
тоді, коли особа вчинила різнорідні злочини. Отже, якщо особа спочатку
вчинила крадіжку, а потім грабіж, то сукупність злочинів відсутня, тому
що ці діяння однорідні. Проте в таких ситуаціях кожне з них підпадає під
ознаки самостійної статті КК і тому повинне отримати відповідну
кваліфікацію саме за Правилами сукупності злочинів. Тому в сукупність
можуть входити Як однорідні, так і неоднорідні злочини. Сукупність не
утворюється лише при вчиненні двох або більше тотожних злочинів, коли
йдеться про повторність.

Третьою невід’ємною ознакою сукупності злочинів є вимога, щоб за жоден
із деліктів, які входять до неї, особа не була ще засуджена. Це означає,
що всі злочини винні вчинили до винесення вироку хоча б за один з них.
Якщо ж новий злочин вчинений особою після винесення вироку, має місце
рецидив.

У більшості випадків всі злочини, які вчинені особою або учасниками
організованої групи, розглядаються судом одночасно в одній справі. Але
можливі й інші ситуації, коли справа про один із злочинів розглядається
одним судом, а про інший – в іншому суді. Так, наприклад, обвинувачення
в одному злочині може розглядатися у військовому суді, якщо один з
учасників групи військовий, а по відношенню до інших справа слухається в
суді загальної юстиції. Можливі ситуації, коли про вчинений раніше
злочин стає відомо вже після засудження підсудного за інший злочин.
Можна уявити собі й інші подібні випадки. У всіх цих випадках важливе
одне – всі злочини вчинені до його засудження тобто до винесення вироку
хоча б за один з них. Тобто перед нами та ж сукупність злочинів, але
ускладнена процесуальними обставинами, що позбавляють можливості
одночасного розгляду всієї сукупності злочинів. Юридична природа
вчиненого від цього не змінюється – оскільки всі злочини вчинені до
осудження хоча б за один з них.Стаття 33 вимагає, щоб при сукупності не
були погашені юридичні наслідки раніше вчиненого злочину. У законі
вказується, що при сукупності не враховуються злочини, за які особа була
звільнена від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими
законом (витекли строки давності, злочин підпадав під амністію тощо).[5]

Види сукупності злочинів.

При визначенні видів сукупності злочинів презюмується, що вони мають ті
родові ознаки, які входять до загального поняття сукупності, тобто
вчинено два або більше злочинів, кожний з яких передбачений самостійною
статтею КК або різними частинами однієї статті КК, і всі злочини вчинені
до засудження хоча б за одне з них. Тому, говорячи про види сукупності,
слід окреслити їх особливості, їх видові ознаки. У науці кримінального
права традиційно сукупність злочину поділяється на два види: сукупність
ідеальну і сукупність реальну. Такого розподілу дотримується і судова
практика.

Ідеальна сукупність є там, де одним діянням особи вчинено два або більше
злочини.

Так, прикладами ідеальної сукупності можуть виступати випадки вчинення
особою особливо злісного хуліганства із заподіянням потерпілому тяжкого
тілесного ушкодження; отримання посадовою особою у виді хабара
наркотичних засобів; умисне вбивство особи шляхом підпалу будинку, де
знаходився потерпілий, тощо. У цих ситуаціях своєю однією дією особа
чинить два злочини. Кваліфікація злочину тут, наприклад, лише як
хуліганства або як отримання хабара, або як вбивства була б
недостатньою, тому що вчинене не охоплюється однією статтею
кримінального закону. Вчинене може отримати правильну і повну правову
оцінку тільки шляхом застосування двох або більше норм Особливої частини
разом взятих. Ось чому дії службової особи, яка одержала у виді хабара
наркотичні засоби, створюють ідеальну сукупність злочинів і
кваліфікуються за ст. 368 і відповідною статтею КК, що передбачає
відповідальність за придбання цих предметів (у нашому випадку за
відповідною частиною ст. 307 КК).Самий термін “ідеальна” сукупність не
дуже вдалий, на що неодноразово звертали увагу багато юристів. Він,
безперечно, не цілком відображує те явище, яке покликаний визначати.
Буквальне його розуміння, певно, і призвело до того, що іноді
стверджували, ніби ідеальна сукупність (тобто сукупність, що існує в
уяві) є за своєю сутністю єдиним злочином, хоча і таким, що містить
ознаки кількох злочинів.

Проте ідеальна сукупність не є штучною юридичною конструкцією. Вона
відбиває юридичну ситуацію, коли однією дією вчиняються два або більше
злочини. І хоча ми користуємося зазначеним терміном, його розуміння
повинно мати місце в повній відповідності з обумовленою ним об’єктивною
дійсністю, тобто вчиненням двох або більше самостійних злочинів.

Реальна сукупність має місце там, де винний різними самостійними діями
вчиняє два або більше злочини. Таким чином, при реальній сукупності є
дві або більше дії, кожна з яких являє собою самостійний злочин
(наприклад, крадіжка і хуліганство).

Чим же відрізняється ідеальна сукупність від реальної? На відміну від
ідеальної сукупності, де однією дією вчиняються два або більше злочини,
при сукупності реальній кожне діяння, вчинене винним, утворює, з точки
зору кримінального закону, самостійний злочин. Далі, якщо при ідеальній
сукупності злочини, які утворюють її, вчиняються одночасно, то при
реальній сукупності обов’язково між діями що вчиняються особою, а отже,
і вчиненими злочинами, існує більш-менш тривалий проміжок в часі. Тут
один злочин завжди віддалений від іншого, вони вчиняються різночасно,
хоча і можуть бути тісно пов’язані між собою. Наприклад, якщо особа (або
група осіб) з метою вбивства потерпілого підпалює будівлю, у якій той
знаходився, і досягає цієї мети, перед нами ідеальна сукупність злочинів
– однією дією вчинено два злочини – підпал і вбивство. Але достатньо
змінити ситуацію і уявити собі, що потерпілий був спочатку вбитий, а
потім будівлю з метою приховування вбивства було спалено, ми маємо
реальну сукупність вбивства і підпалу, тому що кожна з вчинених дій
утворює самостійний злочин.

Через різночасне вчинення злочинів при реальній сукупності її
кваліфікація не викликає настільки серйозних ускладнень, як кваліфікація
сукупності ідеальної.

Відмежування сукупності злочинів від суміжних понять.

1. Сукупність і складені (складні) злочини.

Питання це має значення не тільки для точного визначення сукупності
злочинів, але й для правильної кваліфікації вчиненого особою (або групою
осіб) діяння. Уявимо собі достатньо типовий випадок, коли група осіб,
будучи в нетверезому стані, вчинила хуліганські дії, пов’язані з опором
представникові влади. Як кваліфікувати такі дії? Якщо визнати тут
сукупність злочинів, то ми повинні кваліфікувати вчинене за ч. 3 ст. 296
(хуліганство) і за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного
органу). Якщо ж визнати в цій ситуації єдиний складений злочин, то все
вчинене охоплюється ч. 3 ст. 296. Нагадаємо, що складеним злочином ми
називаємо такий злочин, що складається з двох або більше злочинних
діянь, кожне з яких, якщо розглядати їх ізольовано (окремо), являє собою
самостійний злочин, але які внаслідок їх органічної єдності, утворюють
одиничний злочин, який охоплюється ознаками однієї статті КК. Так
складеним злочином вважають розбій, що складається ніби з двох
самостійних дій – насильства над особою і заволодіння майном. Через
органічну єдність цих діянь вони розглядаються законом як єдиний злочин,
що кваліфікується за однією статтею КК, в цьому випадку за ст.187.
Складеним злочином є і перевищення влади або службових повноважень, якщо
воно супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365), втеча з місця
позбавлення волі, пов’язана із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 393),
і багато інших. Якби законодавець не об’єднав ці злочини в один єдиний
злочин, ми змушені були б кваліфікувати вчинене за сукупністю злочинів,
наприклад, як перевищення влади і насильство над особою. Звідси випливає
важливий висновок: складений злочин являє собою враховану законодавцем,
тобто прямо передбачену законом як одиничний злочин реальну або ідеальну
сукупність. Законодавець враховує органічну єдність діянь, які входять
до складених злочинів і утворюють склад одиничного злочину, тобто
передбачає в законі сукупність злочинів як одиничний злочин.

Віднесення діяння до складеного злочину або, навпаки до сукупності
злочинів, залежить, таким чином, від конструкції складів злочинів у
кримінальному законі. Це положення можна підтвердити, наприклад, такими
випадками. Так, в КК України 1927 р. не було встановлено такого єдиного
складеного злочину як хуліганство, пов’язаного з опором представникові
влади, тому такі дії утворювали сукупність двох злочинів – хуліганства й
опору – і кваліфікувалися за ст. 70 (хуліганство) і ст. 69 (опір) КК
1927 р. За чинним КК через органічну єдність цих деліктів вони об’єднані
в один єдиний злочин – злісне хуліганство і кваліфікуються за однією
статтею – ч. 3 ст. 296. Навпаки в КК 1927 р. передбачалася
відповідальність за такий складений злочин як хуліганство, поєднане із
заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 70). У даний час такого
складеного злочину в законі не має, а тому хуліганство, поєднане із
заподіянням потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, кваліфікується за
сукупністю злочинів, тобто за ст. 296 і ст. 121.

Звернемо увагу ще на один випадок. Якщо особа, наприклад, вчинить умисне
тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, то має місце
єдиний складений злочин, передбачений ч. 2 ст. 121. Проте при заподіянні
умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості, що спричинило смерть
потерпілого, кваліфікація настає вже за правилами ідеальної сукупності,
за ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) і за ст. 119
(вбивство через необережність), через те, що КК такого єдиного
складеного злочину не знає.

Як наслідок зауважимо, що в усіх випадках складеного злочину вчинене
кваліфікується за однією статтею КК, при ідеальній або реальній
сукупності застосовуються дві або більше статей КК – залежно від того,
скільки злочинів входить до даної сукупності. Така кваліфікація
обумовлена тим, що складений злочин розглядається самим законом як
єдиний, один злочин. При сукупності ж злочинів у. діях особи є два або
більше злочинів, кожен з яких передбачений певною статтею КК.

Сказане, проте, не означає, що складений злочин не може утворити
сукупності з іншими одиничними злочинами. Це випадки кваліфікації за
сукупністю злочинів розбою, поєднаного з вбивством, або хуліганства,
поєднаного з опором представникові влади і тяжким тілесним ушкодженням.
Тут розбій і, відповідно, хуліганство – складові злочини, які утворюють
сукупність з іншим одиничним злочином – вбивством або тяжким тілесним
ушкодженням.

2. Ідеальна сукупність і конкуренція норм (кримінальних законів).

Насамперед відзначимо, що конкуренцією кримінально-правових норм
зазвичай вважають наявність двох або більше кримінальних законів (статей
КК), які рівною мірою передбачають караність даного діяння. Інакше
кажучи, при конкуренції норм один (одиничний) злочин одночасно підпадає
під ознаки декількох норм кримінального закону. Найбільш типовими
випадками є конкуренція загальної і спеціальної норм.

Принцип, що тут формулюється, полягає в такому: при конкуренції
загальної і спеціальної норм, застосовується норма спеціальна, що
найбільшою мірою відображає специфіку, особливості даного злочинного
діяння. Розглянемо таку ситуацію: у ст. 348 КК встановлена
відповідальність за посягання (тобто за вбивство або замах на вбивство)
на працівника правоохоронного органа у зв’язку з виконанням їм службових
обов’язків. Але в КК є і п. 8 ч. 2 ст. 115 КК, у якому передбачена
відповідальність за умисне вбивство, вчинене у зв’язку з виконанням
потерпілим своїх службових обов’язків. І от уявімо собі, що вчинене
вбивство працівника міліції, коли він затримував злочинця. Яку статтю
тут застосовувати, адже очевидно, що і ст. 348 і п. 8 ч. 2 ст. 115
охоплюють цей випадок? При порівнянні цих норм очевидно, що норма, яка
міститься в ст. 348, є спеціальною стосовно загальної норми, описаної в
п. 8 ч. 2 ст. 115. Тому в цьому випадку застосуванню підлягає норма
спеціальна, тобто ст. 348. Застосувати ці обидві норми за правилами
ідеальної сукупності неприпустимо, тому що це б призвело до штучного
створення сукупності там, де вона відсутня.Пріоритет спеціальної норми
перед загальною визнається практикою в ряді випадків. Так, у КК є
спеціальні види перевищення влади або службових повноважень. Це частина
2 ст. 162 (порушення недоторканності житла громадян, вчинене службовою
особою), ст. 371 (за-відомо незаконні арешт, затримання або привід), ст.
372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності),
ст. 373 (примушування давати показання) тощо. Вчинення цих злочинів
одночасно охоплюється загальною нормою – ст. 365 про перевищення влади
або службових повноважень. І в цих випадках повинний бути відданий
пріоритет спеціальним нормам. Кваліфікація таких дій ще і за ст. 365
можлива лише за наявності реальної сукупності.

Чим же відрізняється ідеальна сукупність від конкуренції норм?

Сформулюємо вихідні положення, порівнюючи ст. 348 і п. 8 ч. 2 ст. 115:

а) при ідеальній сукупності вчиняється не один, а два або більше
злочини, кожен з яких підпадає під ознаки окремої статті КК. При
конкуренції норм вчиняється один злочин, охоплюваний ознаками різних
статей КК. Дійсно, вбивство працівника міліції при затриманні злочинця
підпадає одночасно і під ознаки п. 8 ст. 115 і під ознаки ст. 348, але
тут вчинений один злочин, а при ідеальній сукупності завжди вчиняються
два або більше злочини;

б) при конкуренції норм підлягає застосуванню лише одна норма, що
найбільш повно відображає специфіку, особливості вчиненого. У нашому
прикладі ми застосовуємо ст. 348. Якби не було цієї спеціальної норми,
ми б застосували у справі п. 8 ч. 2 ст. 115, тобто норму загальну. При
ідеальній сукупності у кваліфікації фігурують обов’язково дві або навіть
більше статті КК, залежно від того, скільки злочинів містяться в діянні
винного.

Іноді щодо конкуренції норм вживають термінологію іншого порядку:
говорять про колізію норм. Проте конкуренція норм і їх колізія – поняття
різні. Колізія припускає протиріччя між нормами, при конкуренції цього
протиріччя немає. Колізія норм існує незалежно від того, чи є конкретні
злочини, які підпадають під ці норми. Конкуренція норм може виникнути,
наприклад, у випадку прийняття нового закону, коли вирішується питання,
який закон слід застосувати до діянь, що були вчинені до набрання таким
законом чинності – закон часу вчинення злочину або закон часу розгляду
справи в суді. Це питання про зворотну дію закону, що визначається в ст.
5 КК, являє собою норму колізійну, призначену для вирішення колізій, що
виникли між окремими законами.

Конституційним судом України було вирішено питання про колізію між ст.
24 КК 1960 р., що передбачала можливість застосування смертної кари, і
нормами Конституції, що проголосили життя невід’ємним благом людини, яка
не може бути свавільно позбавлена ніким цього блага. Конституційний суд,
розглянувши цю колізію, визнав ст. 24 КК і відповідні санкції про
смертну кару в статтях Особливої частини КК такими, що суперечать
Конституції України, і тому неконституційними, а тим самим, і не чинними
віднині (рішення від 29 грудня 1999р.).

Таким чином, не можна плутати колізію норм із їх конкуренцією.

3. Реальна сукупність і повторність злочинів.

Вирішуючи це питання, передусім, слід встановити, що зближує повторність
і сукупність злочинів. І при сукупності і при повторності відбувається
два або більше злочини, кожен з яких утворює самостійний одиничний
злочин. Такі злочини, що утворюють ці поняття, вчиняються послідовно, з
певним проміжком між ними у часі. Далі, всі злочини, що входять до
повторності або утворюють реальну сукупність, вчинені до засудження хоча
б за один з них. Але, що ж відрізняє ці два поняття? У пошуках цієї
відмінності слід йти шляхом порівняння видів фактичної повторності з
реальною сукупністю.

При повторності тотожних злочинів, що є закінченими або всі складають
замах на злочин, все вчинене охоплюється однією і тією ж статтею КК, а
при реальній сукупності кожне з злочинних діянь підпадає під ознаки
самостійної статті КК. Наприклад, дві або більше закінчені крадіжки
кваліфікуються за ч. 2 ст. 185, повторне одержання хабара службовою
особою – за ч. 2 ст. 368. Інакше обстоїть справа з повторністю тотожних
злочинів, коли делікти, що входять до неї, підпадають під різні частини
однієї і тієї ж статті КК, або, утворюючі повторність злочини,
розрізняються лише тим, що один з них є закінченим, а другий – замахом
на злочин (або навпаки). У цих випадках вчинене, як вказувалося вище,
потрібно кваліфікувати за правилами сукупності злочинів. Така
повторність тотожних злочинів виступає як вид реальної сукупності. Те ж
слід сказати і про повторність однорідних злочинів, що припускають,
кваліфікацію кожного діяння за самостійною статтею КК. Так, вчинення
крадіжки, а потім шахрайства, потребує застосування кожної з статей, які
передбачають відповідальність за ці злочини, причому з урахуванням, що
другий злочин є повторним. Але така ситуація свідчить, що перед нами
реальна сукупність злочинів. І дійсно, зазначені види повторності у той
же час є видами реальної сукупності. У таких випадках відбувається
своєрідне з’єднання повторності і сукупності злочинів (це так звана
“повторність-сукупність”). [4]

3.2 Призначення покарання за сукупністю злочинів

1. Як уже йшлося в попередньому підрозділі, при сукупності злочинів
особа вчиняє два або більше злочинів, кожен з яких передбачений різними
статтями або різними частинами статті Особливої частини КК, за жоден з
яких її не було засуджено. У зв’язку з цим можливі різні підходи до
призначення покарання за таку сукупність. Існують різні законодавчі
системи призначення покарання при сукупності. Серед них можна вирізнити
такі:

а) система повного (абсолютного) складання покарань;

б) система обмеженого складання покарань;

в) система поглинення;

г) система обов’язкового або факультативного підвищення покарання;

д) змішані системи призначення покарання за сукупністю злочинів.

При системі абсолютного складання керуються правилом: скільки злочинів,
стільки й покарань, які і підлягають повному складанню. Ця система була
закріплена в одному з перших кодексів XIX ст. – Баварському уложенні
1813р. Встановлена вона й у багатьох КК окремих штатів США, де
закріплений принцип послідовного відбування покарань, призначених за
кожний злочин. Звідси – вироки на такі терміни (наприклад, понад 90
років), що перетворюються, по суті, на довічне позбавлення волі.

Система обмеженого складання з’явилася з метою пом’якшити жорстокість
системи абсолютного складання. Відповідно до неї сума покарань
обмежується певною межею. Наприклад, чинне Голландське уложення 1881 р.
припускає додавання покарань, але за умови, щоб сума їх не перевищувала
найбільш суворе з них більше як на одну третину. Така ж система і в КК
Італії 1930 р.

Щоб усунути суворість систем складання, з’явилася система їх поглинення,
за якою більш суворе покарання, призначене за один із злочинів, що
входять у сукупність, поглинає менш суворе. У ряді законодавств ця
система застосовується при призначенні покарання в разі ідеальної
сукупності злочинів (наприклад, у Фінляндії, а також КК УРСР 1922 р. –
ст. 29).

Прагнучи якось усунути хиби системи поглинення, коли особа по суті
відповідає лише за той злочин, за який призначено більш суворе
покарання, багато КК почали вводити систему обов’язкового або
факультативного підвищення покарання, призначеного за сукупністю. Суд,
призначивши покарання за сукупністю шляхом поглинення, зобов’язаний,
зважаючи на закон або на власний розсуд, підвищити це покарання до
певної межі. Так, у Швейцарському КК 1950 р. суд, призначивши покарання
за найбільш тяжкий злочин, може підвищити його (але не більше ніж
наполовину) понад максимум покарання, передбаченого за це діяння. Суд
зв’язаний, крім того, максимумом даного виду покарання.

Найбільш поширеними в законодавствах є змішані системи, які більшою
мірою забезпечують індивідуалізацію покарання. В них застосовуються
одночасно система обмеженого складання і система поглинення або
сполучення цих систем із системою обов’язкового або факультативного
підвищення покарання. Така система, наприклад, закріплена в КК ФРН 1871
р. в редакції 1975 р.

2. Змішана система призначення покарання за сукупністю встановлена й у
ст. 70 КК України. У частині 1 цієї статті сказано: “При сукупності
злочинів суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний
злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш
суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового
складання призначених покарань”. Звідси очевидно, що призначення
покарання за сукупністю злочинів проходить два етапи:

а) призначення покарання окремо за кожен із злочинів, що входять у
сукупність;

б) визначення остаточного покарання за сукупністю цих злочинів.

1) Призначення покарання окремо за кожен зі злочинів, що утворюють
сукупність, – це важлива вимога ст. 70 КК, відступ від якої є
неприпустимим. Такий порядок призначення покарання дає можливість без
якихось ускладнень застосувати амністію чи помилування до кожного
окремого злочину. У разі перегляду вироку в касаційній чи наглядовій
інстанції є можливість за наявності до того підстав пом’якшити
покарання, призначене за окремий злочин, або взагалі виключити його з
вироку.Суд, призначаючи покарання за кожний із злочинів, керується
загальними засадами призначення покарання (ст. 65), а також враховує
обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання, зазначені в статтях
66 і 67. Такий підхід до призначення покарання дає можливість
індивідуалізувати його щодо кожного злочину з одночасним урахуванням
того, що особою вчинено не один, а два чи більше злочинів.

2) Призначення остаточного покарання за сукупністю злочинів відбувається
на підставі принципів поглинення або складання. Це значить, що суд
призначає остаточне покарання шляхом:

а) поглинення менш суворого покарання більш суворим;

б) повного або часткового складання призначених покарань у межах,
зазначених у законі.

Застосовуючи принцип поглинення, суд бере до уваги не санкції статей КК,
за якими кваліфіковані злочини, а конкретні покарання, призначені в
межах цих санкцій за кожен з вчинених злочинів. Причому менш суворе
покарання поглинається більш суворим. Так, якщо суд призначив особі за
ч. 1 ст. 185 (крадіжка) покарання у виді позбавлення волі на строк два
роки, а за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) – на строк чотири роки, то більш
суворе – чотири роки позбавлення волі поглинає менш суворе – два роки
позбавлення волі. За сукупністю і визначається остаточне покарання –
чотири роки позбавлення волі. Така ж ситуація може виникнути і при
призначенні за злочини, що входять до сукупності, різних видів покарань.
Так, якщо за один із злочинів суд призначив виправні роботи на строк
шість місяців, а за іншими – два роки позбавлення волі, то, застосовуючи
принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд за
сукупністю призначає покарання позбавлення волі на два роки. При
порівнянні в цих випадках суворості покарань суд керується тією
послідовністю, в якій види покарань перелічені в ст. 51.

Якщо хоча б за один зі злочинів призначене покарання у виді довічного
позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупністю злочинів
призначається шляхом поглинення будь-якого менш суворого покарання
довічним позбавленням волі.

Принцип складання покарань згідно зі ст. 70 наочно викреслює покарання
винного за кожен з вчинених ним злочинів. Складання покарань,
призначених за окремі злочини, може бути повним або частковим, але в
будь-якому разі остаточне покарання повинно бути більш суворим, ніж
будь-яке з призначених окремо. При повному складанні остаточне покарання
за сукупністю дорівнює сумі покарань, що складаються: при частковому –
до більш суворого покарання, призначеного за один зі злочинів,
приєднується частина покарання, призначеного за інший злочин.

Складання покарань обмежене в ч. 2 ст. 70 певними межами. Остаточне
покарання за сукупністю злочинів визначається в межах, встановлених
санкцією статті Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш
суворе покарання, тобто воно не може перевищувати вищої межі більш
суворої санкції. Так, якщо суд призначив за ч. 1 ст. 185 покарання у
виді одного року позбавлення волі, а за ч. 3 ст. 296 – у виді трьох
років позбавлення волі, то відповідно до принципу повного складання він
має право призначити остаточне покарання за сукупністю – чотири роки
позбавлення волі, оскільки максимум санкції ч. 3 ст. 296 – п’ять років.
Якщо ж суд призначив за ч. 1 ст. 185 два роки позбавлення волі, а за ч.
2 ст. 296 – чотири роки, то можливе лише часткове складання, а саме: до
чотирьох років позбавлення волі суд може приєднати тільки один рік
позбавлення волі з покарання, призначеного за ч. 1 ст. 185, і визначити
покарання – п’ять років позбавлення волі, тобто в межах максимуму
санкції ч. 3 ст. 296 КК.Проте, якщо хоча б один зі злочинів, що входять
до сукупності, є умисним тяжким або особливо тяжким злочином, суд може
призначити остаточне покарання за сукупністю в межах максимального
строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині КК
(ч. 2 ст. 70). Йдеться про позбавлення волі на певний строк, максимум
якого визначений у ст. 63, – п’ятнадцять років. Тому, якщо, наприклад,
особа засуджена судом за хуліганство за ч. 4 ст. 296 до семи років
позбавлення волі і за крадіжку, вчинену групою осіб (ч. 2 ст. 185), – до
п’яти років позбавлення волі, суд може остаточне покарання визначити
шляхом повного складання і призначити винному дванадцять років
позбавлення волі. Тут суд виходить за межі максимуму санкцій,
встановлених у зазначених статтях закону за хуліганство і крадіжку,
оскільки хуліганство в цьому випадку є умисним тяжким злочином, але
загальна сума покарань не перевищує п’ятнадцяти років – максимуму даного
виду покарання. Тому слід чітко розрізняти максимум санкції конкретної
статті КК і максимум даного виду покарання. У наведеному прикладі
максимум санкції за хуліганство сім років, за крадіжку п’ять років,
максимум позбавлення волі як виду покарання – п’ятнадцять років.

Слід також мати на увазі, що санкція особливо тяжких злочинів за своїм
максимумом (п’ятнадцять років) часто збігається з максимумом,
встановленим для даного виду покарання в Загальній частині. У цьому разі
покарання п’ятнадцять років поглинає інші покарання, призначені за
окремі злочини.

3. Призначення додаткових покарань за сукупністю злочинів регулюється ч.
3 ст. 70. Згідно з нею до основного покарання, призначеного за
сукупністю злочинів, можуть бути приєднані додаткові покарання,
призначені судом за злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною.

Отже:

а) визначаючи покарання за кожний зі злочинів, що входять до сукупності,
суд повинен призначити не тільки основне, але й додаткове покарання,
якщо, звичайно, його застосування передбачено законом;

б) призначивши остаточне покарання за сукупністю злочинів, суд приєднує
до нього додаткове (додаткові) покарання, призначене за окремий злочин
(злочини), що входять до сукупності;

в) якщо ці додаткові покарання одного виду, вони приєднуються до
основного шляхом поглинення менш суворого більш суворим або шляхом
повного чи часткового складання в межах зазначених ст. 70 межах;

г) якщо ці додаткові покарання різних видів, то кожне з них приєднується
до основного покарання, призначеного за сукупністю, і виконується
самостійно.

4. Частина 4 ст. 70 поширює принципи призначення покарання за сукупністю
злочинів на випадок, коли після постановлення вироку в справі буде
встановлено, що засуджений винний ще і в іншому злочині, вчиненому ним
до постановлення попереднього вироку. У строк покарання, остаточно
призначеного за сукупністю злочинів, у цьому разі зараховується
покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком суду за
правилами, визначеними в ст.72.

Ця норма має велике значення, оскільки нерідко злочини, що складають
сукупність, можуть бути розкриті в різний час, і засудження винного за
ці окремі злочини, відповідно, відбувається не за одним, а за двома або
більше вироками, які постановляються також у різний час. Так, якщо
особа, яка вчинила, наприклад, два злочини, була засуджена лише за один
з них, а вирок за інший злочин вже постановили після вироку у першій
справі. Уявімо, що особа була притягнута до відповідальності і засуджена
за ч. 2 ст. 296 за хуліганство, вчинене ним у грудні 2001 р. Після
постановлення вироку у цій справі з’ясувалося, що засуджений ще в жовтні
2001 р. вчинив крадіжку, передбачену ч. 1 ст. 185. Така ситуація
повністю підпадає під поняття сукупності злочинів, що міститься в ч. 1
ст. 70. Справді, особа вчинила два злочини, кожний з яких передбачений
самостійною статтею КК, і обидва вони вчинені до засудження хоча б за
один з них. Ось чому до таких випадків і застосовуються ті ж правила
призначення покарання, що визначені законом для сукупності злочинів.
Призначення покарання в порядку ч. 4 ст. 70 УК проходить такі три етапи:

1) суд виносить вирок за другий злочин, тобто призначає покарання за
злочин, розкритий останнім;

2) з урахуванням раніше постановленого вироку суд призначає остаточне
покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або
шляхом повного чи часткового складання покарань, призначених за обома
вироками, причому це складання відбувається лише в межах, встановлених у
ч. 2 ст. 70;

3) в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів,
зараховується покарання, фактично відбуте за попереднім вироком. [5]

4. Призначення покарання за сукупністю вироків

1. Відповідно до ст. 71 сукупність вироків має місце там, де засуджений
після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання, вчинив
новий злочин. Таким чином, при сукупності вироків:

а) постановлений вирок, яким особа засуджена до певної міри покарання;

б) це покарання ще цілком не відбуте засудженим;

в) новий злочин вчинений після постановлення вироку, але до повного
відбуття покарання. Оскільки при сукупності вироків новий злочин
вчиняється після засудження особи за першим вироком, має місце ситуація,
що свідчить про підвищену небезпечність винного. Тому за інших рівних
умов сукупність вироків становить більшу суспільну небезпечність, ніж
сукупність злочинів, де обидва злочини вчиняються до засудження, до
постановлення вироку хоча б за один з них.

Відповідно до ч. 1 ст. 71, “якщо засуджений після постановлення вироку,
але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання,
призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту
частину покарання за попереднім вироком”. Конкретизуючи ці положення, ч.
2 ст. 71 встановлює межі остаточного покарання за сукупністю вироків. У
ній значиться: “При складанні покарань за сукупністю вироків загальний
строк покарання не може перевищувати максимального строку, встановленого
для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. При
складанні покарань у виді позбавлення волі загальний строк покарання,
остаточно призначеного за сукупністю вироків, не повинен перевищувати
п’ятнадцяти років, а у випадку, якщо хоча б один із злочинів є особливо
тяжким, загальний строк позбавлення волі може бути більшим п’ятнадцяти
років, але не повинен перевищувати двадцяти п’яти років”.

Таким чином, на підставі ст. 71 при сукупності вироків суд призначає
покарання за такими правилами:

1) насамперед призначається покарання за знов вчинений злочин;

2) до цього покарання суд приєднує повністю або частково невідбуту
частину покарання за попереднім вироком;

3) остаточна міра покарання визначається в межах максимуму даного виду
покарання.

Розглянемо ці правила.

1) Призначення покарання за знов вчинений злочин відбувається за
загальними засадами, тобто в межах санкції статті КК, що передбачає
відповідальність за цей злочин. Причому як обставину, що обтяжує
покарання, суд враховує те, що винний вчинив злочин у період відбування
покарання (п. 1 ст. 67), тобто має місце рецидив.

2) До призначеного нового покарання суд приєднує повністю або частково
невідбуту частину покарання за попереднім вироком. Таким чином, відбута
частина покарання за попереднім вироком взагалі не враховується. Отже, в
остаточне покарання за сукупністю вироків входить покарання, призначене
за новий злочин, і покарання, не відбуте повністю або частково за першим
вироком. Звідси очевидно, що остаточне покарання за сукупністю вироків
ні в якому разі не може бути меншим, ніж покарання, призначене за новим
вироком, або невідбута частина покарання за першим вироком.

3) Визначення остаточної міри покарання за сукупністю вироків обмежено
відповідними межами. Цією межею є максимум даного виду покарання,
зазначений у Загальній частині КК. Так, при складанні покарань у виді
позбавлення волі остаточне покарання не повинно перевищувати п’ятнадцяти
років, а за особливо тяжкий злочин не повинно перевищувати двадцяти
п’яти років. Щодо інших видів покарань це означає, що міра остаточного
покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні не повинна
перевищувати двох років, у виді виправних робіт або службового обмеження
для військових – двох років, у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю – п’яти років. Такі максимуми цих
видів покарань встановлені Загальною частиною КК.

Отже, при сукупності вироків суд може призначити остаточне покарання,
вийшовши за межі максимуму санкції статті КК, що передбачає найбільш
тяжкий зі злочинів, які входять до сукупності. Суду не надані лише права
виходити за межі максимуму даного виду покарання, а в разі, коли один із
злочинів є особливо тяжким, – за межі двадцяти п’яти років позбавлення
волі.

При складанні покарань у виді довічного позбавлення волі і будь-яких
менш суворих покарань остаточний строк покарання, призначений за
сукупністю вироків, визначається шляхом поглинення менш суворих покарань
довічним позбавленням волі. Це єдиний випадок, коли при сукупності
вироків застосовується принцип поглинення.

Принцип складання покарань за сукупністю вироків, зазначений у ст. 71,
стосується не тільки основних, але й додаткових покарань. Отже,
незалежно від того, призначене додаткове покарання лише за одним
(попереднім) вироком або за другим вироком, до остаточного основного
покарання за сукупністю повинно бути приєднане покарання додаткове.
Призначаючи за сукупністю додаткові покарання, суд при їх складанні
повинен керуватися їх максимальною межею, зазначеною в Загальній частині
КК. Наприклад, позбавлення права обіймати певні посади має межу – три
роки.

У разі ж призначення різних додаткових покарань (наприклад, за одним
вироком як додаткове покарання призначене позбавлення права обіймати
певні посади, а за другим – конфіскація майна) обидва ці покарання
приєднуються до остаточного основного покарання, призначеного за
сукупністю, і використовуються самостійно.

У практиці зустрічаються випадки, коли особа після винесення вироку в
справі, але до повного відбуття покарання, вчиняє не одне, а два або
більше злочинів. У подібних ситуаціях, а їх передбачає ч. 5 ст. 71, має
місце об’єднання сукупності вироків і сукупності злочинів. Тут слід
керуватися при призначенні покарання статтями 70 та 71. Передусім, суд
повинен на підставі ст. 70 призначити покарання за вчинені особою нові
злочини. Призначивши покарання за кожний з них окремо, суд може
застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим або
вдатися до складання (повного або часткового) покарань. Таким чином,
буде призначене покарання за сукупністю злочинів. Потім вже на підставі
ст. 71 суд до покарання, призначеного за сукупністю злочинів, приєднує
повністю або частково невідбуту частину покарання за попереднім вироком
у тих межах, що передбачені в ч. 2 цієї статті. [5]

5. Правила складання покарань і зарахування строку ув’язнення

При призначенні за окремі злочини, що утворюють сукупність злочинів або
сукупність вироків, різних видів покарання виникає питання, як
застосувати принцип складання цих покарань. Так, за один злочин особа
була засуджена до позбавлення волі, а за інший до виправних робіт, або
за один з них – до обмеження волі, а за інший, наприклад, – до арешту і
т.д. Частина 1 ст. 72 у такому випадку встановлює жорстке правило: при
складанні в цих випадках менш суворе покарання переводиться в більш
суворе. Причому закон формулює і співвідношення окремих видів покарань,
визначає “шкалу” їх еквівалентів.

1). Одному дню позбавлення волі відповідають:

– один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
або арешту;

– два дні обмеження волі;

– три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні
виправних робіт;

– вісім годин громадських робіт.

2). Одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
або арешту відповідають:

– два дні обмеження волі;

– три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні
виправних робіт.

3). Одному дню обмеження волі відповідають:

– три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні
виправних робіт.

4). Одному дню обмеження волі або арешту відповідають:

– вісім годин громадських робіт.

Так, якщо особа засуджена за один із злочинів до позбавлення волі до
трьох років, а за інший до виправних робіт на один рік, то суд
зобов’язаний перевести менш суворе покарання (виправні роботи) у більш
суворе (позбавлення волі), керуючись зазначеною вище шкалою у
співвідношенні 1:3. У нашому випадку один рік виправних робіт дорівнює
чотирьом місяцям позбавлення волі. Тому суд приєднує чотири місяці до
трьох років, призначених за інший злочин, і за сукупністю визначає
покарання три роки і чотири місяці позбавлення волі.

Виникає питання, що, до речі, має і велике практичне значення, про
призначення покарання за сукупністю вироків, якщо особа засуджена за
кожним вироком до службових обмежень для військовослужбовців або до
виправних робіт, але з різними відсотками утримань із заробітку
(грошового утримання). Розміри утримань із заробітку складанню не
підлягають. У цих випадках, призначивши покарання, наприклад, за
останнім вироком, у виді виправних робіт з утриманням із заробітку
певного відсотка в прибуток держави, суд повністю або частково приєднує
до призначеного покарання за останнім вироком невідбутий строк службових
обмежень, призначених за попереднім вироком, залишаючи на цей строк
розмір утримань, який був визначений для цього виду покарання (ч. 2 ст.
72).

Проте можливі ситуації, коли різновидні основні покарання, призначені за
окремі злочини, не співвідносяться між собою ні в якому еквіваленті.
Досить уявити собі випадок, коли за один із злочинів як основне
покарання призначене позбавлення права обіймати певні посади строком на
три роки, а за інше – позбавлення волі на строк два роки, або випадок,
коли за один із злочинів призначений штраф, а за інший – позбавлення
волі. Звичайно, застосування в цих випадках принципу поглинення менш
суворого покарання більш суворим можливе, але воно призведе до того, що
каральний вплив і особливо спеціальні попереджувальні можливості
поглинених покарань (позбавлення права обіймати певні посади або штрафу)
не будуть використані, водночас їх складання внаслідок їх повної
нееквівалентності неможливе. Отже, вони складанню не підлягають і
виконуються самостійно, тобто з моменту вступу вироку в законну силу, і
одне покарання (наприклад, позбавлення права обіймати певні посади) і
друге (наприклад, позбавлення волі) виконуються одночасно.

Саме це встановлено у частині 3 ст. 72: “Основні покарання у виді штрафу
і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю
вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають, а виконуються
самостійно”. Додаткові різновиди покарання, як про це вже говорилося, в
усіх випадках виконуються самостійно. Таким чином КК закріплює ще один
(крім принципів поглинення і додавання) принцип призначення покарання за
сукупністю злочинів і за сукупністю вироків – принцип самостійного
призначення і виконання покарання. Внаслідок того, що він стосується
лише двох покарань різних видів, принцип цей, який конкретизує принцип
складання, є щодо нього підпорядкованим.

Нарешті, слід мати на увазі, що практично дуже часто особа до
призначення покарання, у тому числі і за сукупністю злочинів і вироків,
знаходилася в попередньому ув’язненні. У цьому разі ч. 5 ст. 72 наказує
суду при засудженні особи до позбавлення волі зараховувати попереднє
ув’язнення в строк покарання з розрахунку день за день, а при засудженні
до інших видів покарань – відповідно до шкали еквівалентів покарань,
зазначених вище і передбачених-ч. 1 ст. 72. Якщо ж особа засуджується до
інших покарань, у цій шкалі не зазначених (наприклад, до штрафу або до
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю), суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом’якшити
покарання або повністю звільнити засудженого від відбування покарання.
[9]

Висновки

В заключенні зробимо наступні висновки.

1.Необхідною передумовою призначення покарання є вчинення особою
злочину, який прямо передбачений у кримінальному законі. Лише тоді, коли
під час судового розгляду повністю доведено, що підсудний є винним в
інкримінованому йому злочині, коли цьому злочину дана у вироку правильна
кваліфікація, створюються законні підстави для призначення покарання.

2.При сукупності злочинів особа вчиняє два або більше злочинів, кожен з
яких передбачений різними статтями або різними частинами статті
Особливої частини КК, за жоден з яких її не було засуджено. У зв’язку з
цим можливі різні підходи до призначення покарання за таку сукупність.
Існують різні законодавчі системи призначення покарання при сукупності.

3.Складання покарань обмежене в ч. 2 ст. 70 певними межами. Остаточне
покарання за сукупністю злочинів визначається в межах, встановлених
санкцією статті Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш
суворе покарання, тобто воно не може перевищувати вищої межі більш
суворої санкції.

4.Відповідно до ст. 71 сукупність вироків має місце там, де засуджений
після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання, вчинив
новий злочин. Таким чином, при сукупності вироків:

а) постановлений вирок, яким особа засуджена до певної міри покарання;

б) це покарання ще цілком не відбуте засудженим;

в) новий злочин вчинений після постановлення вироку, але до повного
відбуття покарання. Оскільки при сукупності вироків новий злочин
вчиняється після засудження особи за першим вироком, має місце ситуація,
що свідчить про підвищену небезпечність винного. Тому за інших рівних
умов сукупність вироків становить більшу суспільну небезпечність, ніж
сукупність злочинів, де обидва злочини вчиняються до засудження, до
постановлення вироку хоча б за один з них.

5.На підставі ст. 71 при сукупності вироків суд призначає покарання за
такими правилами:

1) насамперед призначається покарання за знов вчинений злочин;

2) до цього покарання суд приєднує повністю або частково невідбуту
частину покарання за попереднім вироком;

3) остаточна міра покарання визначається в межах максимуму даного виду
покарання.

6.При призначенні за окремі злочини, що утворюють сукупність злочинів
або сукупність вироків, різних видів покарання виникає питання, як
застосувати принцип складання цих покарань. Так, за один злочин особа
була засуджена до позбавлення волі, а за інший до виправних робіт, або
за один з них – до обмеження волі, а за інший, наприклад, – до арешту і
т.д. Частина 1 ст. 72 у такому випадку встановлює жорстке правило: при
складанні в цих випадках менш суворе покарання переводиться в більш
суворе. Причому закон формулює і співвідношення окремих видів покарань,
визначає “шкалу” їх еквівалентів.

7.Слід мати на увазі, що практично дуже часто особа до призначення
покарання, у тому числі і за сукупністю злочинів і вироків, знаходилася
в попередньому ув’язненні. У цьому разі ч. 5 ст. 72 наказує суду при
засудженні особи до позбавлення волі зараховувати попереднє ув’язнення в
строк покарання з розрахунку день за день, а при засудженні до інших
видів покарань – відповідно до шкали еквівалентів покарань, зазначених
вище і передбачених-ч. 1 ст. 72. Якщо ж особа засуджується до інших
покарань, у цій шкалі не зазначених (наприклад, до штрафу або до
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю), суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом’якшити
покарання або повністю звільнити засудженого від відбування покарання.

Список використаних джерел

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.

2. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради
України) від 5 квітня 2001 року.

3. Кримінальний кодекс Української РСР від 28 грудня 1960 року.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. за №
22 “Про практику призначення судами кримінального покарання”.

Монографічна, наукова та інша література

5. Игнатов А.И., Костарева Т.А. Уголовное право. Общая часть: Курс
лекцин. — М., 1996.

6. Коржанський М.Й. Нариси уголовного права. – К., 1999.

7. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. –
К., Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.

8. Кримінальне право України. Загал. Частина / Г. В. Андрусів, П. П.
Андрушко, В.В. Бенківський та ін.; За ред. П. С. Матишевського та ін. –
К.: Юрінком Інтер, 1997.

9. Кримінальне право України: Загальна частина / М. І. Бажанов, Ю. В.
Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В.
Сташиса, В. Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2001.

10. Кримінальне право України: Загальна частина: / Александров Ю.В.,
Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук.
ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. – К., Правові джерела, 2002.

11. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та
кримінологія України. – К., 1999.

12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5
квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Каннон,
2001.

13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє
вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.-
К.: Атіка, 2005.- 1064 с.

14. http://law.biz.ua/books/0016/0161.htm

15. http://law.biz.ua/books/0024/index.html

16. http://law.biz.ua/pages/category11.html

17. http://pravo.biz.ua.

18. http://pravoznavec.com.ua.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020