.

Об\’єктивне юридичне право (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 4739
Скачать документ

Реферат на тему:

Об’єктивне юридичне право

План

1. Поняття об’єктивного юридичного права.

2. Функції права.

3. Основні принципи об’єктивного юридичного права.

1. Поняття об’єктивного юридичного права.

Визначаючи людську діяльність, юридичні норми надають існуючим між
людьми стосункам особливий характер, перетворюючи їх з фактичних
відносин в юридичні. Оскільки людина керується у своїй діяльності
юридичними нормами, її ставлення до інших людей визначається не тим, що
видається їй фактично можливим у кожному конкретному випадку, а тим, як
розмежовує ці інтереси право. Тобто, існування права виражається як в
існуванні юридичних норм, так і в існуванні юридичних відносин. Юридичні
норми і юридичні відносини — це дві різні сторони права: об’єктивна і
суб’єктивна. Або, іншими словами, це об’єктивне і суб’єктивне право.
Юридичні відносини називаються правом суб’єктивним, тому що певні права
і обов’язки складають приналежність суб’єкта, без суб’єкта, поза ним
вони не існують: права і обов’язки повинні комусь належати. У той же
час, юридичні норми не стосуються суб’єкта. Вони мають більш загальний і
абстрактний характер, вони не стосуються безпосередньо конкретного
суб’єкта і називаються правом в об’єктивному розумінні, або об’єктивним
правом. Вивчаючи право в цілому, необхідно звернути увагу на
співвідношення об’єктивного та суб’єктивного права та особливостей
кожного з них. Почнемо з об’єктивного права, оскільки суб’єктивне право
обумовлюється об’єктивним, і власне об’єктивне право є основою для
вироблення головних положень теорії права в цілому.

Проте, слід мати на увазі, що в історичному плані суб’єктивне право
виникає раніше, воно передує об’єктивному, оскільки історичний розвиток
завжди починається від конкретного, а не від загального. Тому раніше
створюються окремі суб’єктивні права, а вже потім норми, які їх
регулюють. Але після того, як певна юридична норма вже склалася, вона
вже необхідно обумовлює собою суб’єктивне право.

Отже, об’єктивне юридичне право, або право — це система
загальнообов’язкових, формально визначених, гарантованих державою
юридичних норм, що встановлюють права та обов’язки учасників
правовідносин та виступають, як регулятор суспільних видносин.

2. Функції права.

Право є основним засобом регулювання суспільних відносин. Тому роль
права у здійсненні цього завдання називається правовим регулюванням. Під
ним розуміють здійснюваний державою за допомогою права владний вплив на
суспільні відносини з метою їхнього упорядкування, закріплення і
охорони. Цей вплив здійснюється з використанням або врахуванням:

норм права, що регламентують суспільні відносини;

джерел, або форм права, що виражають, містять, об’єктивують норми права;

юридичних фактів, що породжують, змінюють та припиняють права та
обов’язки суб’єктів;

правових відносин, що є способом конкретизації та реалізації
передбачених нормами права прав і обов’язків;

актів тлумачення, що розкривають зміст загальної норми;

актів реалізації правових норм;

правосвідомості, що забезпечує єдине розуміння правових норм;

законності, що забезпечує реальність всього процесу правового
регулювання.

Функції права — це основні напрямки його впливу на людину і суспільство
(суспільні відносини). Функції права поділяються на загальносоціальні та
спеціальносоціальні. Загальносоціальні функції — це напрямки взаємодії
права та інших соціальних явищ.

До загальносоціальних функцій належать:

гуманістична, суть якої полягає у створенні та забезпеченні правових
механізмів здійснення і захисту прав і свобод людини;

організаторська — встановлення, зміна і припинення правовідносин між
різними суб’єктами суспільного життя;

управлінська — формування та спрямування суспільних відносин у бажаному
для держави і суспільства напрямку;

інформаційна (комунікативна), суть якої полягає у повідомленні учасників
суспільного життя про державно-владну волю, забезпечення можливості
їхнього ознайомлення з цією волею;

орієнтаційна — вказує на припустимі, соціальноприйнятні, безконфліктні
шляхи, засоби задоволення потреб та інтересів суб’єктів правових
відносин;

оцінювальна — полягає у кваліфікації, оцінці, з точки зору законності,
відповідності правовим вимогам дій суб’єктів суспільного життя;

ідеологічна (виховна) — полягає у формуванні певних поглядів на форми і
методи реалізації та захисту суб’єктами своїх прав та виконання своїх
обов’язків;

пізнавальна (гносеологічна) — полягає у тому, що право виступає
показником рівня розвитку суспільства, характеризує головні його
параметри.

Спеціальносоціальні, або спеціальноюридичні функції — це напрями власне
правового впливу на суспільні відносини.

Головними серед них є:

регулятивна, суть якої полягає у регламентуванні суспільних відносин за
допомогою правових норм;

вона, у свою чергу, поділяється на:

статичну, суть якої полягає у закріпленні сталих, розвинутих суспільних
відносин в юридичних нормах, забезпечуючи таким чином їхню стабільність
і охорону;

динамічну, яка полягає в заохоченні, стимулюванні розвитку тих
суспільних відносин, які є державно- або соціально бажаними чи
необхідними і перебувають на стадії становлення, формування.

охоронна, яка полягає у захисті соціально та державно бажаних суспільних
відносин, присіканні порушень та посягань на ці відносини та створенні
механізмів відновлення і захисту деформованих суспільних відносин.

Крім названих функцій, виділяють також обмежувальну, відновлюючу,
каральну та ін.

3. Основні принципи об’єктивного

юридичного права.

Принципи права — це його основні засади, вихідні ідеї, що
характеризуються універсальністю, загальною значимістю, вищою
імперативністю і відбивають суттєві положення об’єктивного юридичного
права.

Принципи права, за своєю сутністю, є узагальненими відображеннями
закономірностей його зародження, розвитку та функціонування. Правові
принципи відіграють особливу роль у структурі правової системи,
механізмі правового регулювання, правосвідомості, що зумовлено їхньою
універсальністю та абстрактністю.

Правові принципи є синтезуючими засадами, об’єднуючими зв’язками,
ідеологічною основою виникнення, становлення і розвитку багатьох
правових явищ. Вони визначають нормотворчу і правозастосовну діяльність,
координують функціонування механізму правового регулювання, виступають
критеріями оцінки відповідності праву рішень державних органів та дій
громадян, сприяють формуванню правової культури та правосвідомості.
Принципи права є втіленням результату раціонального наукового осмислення
закономірностей розвитку права. Форми існування правових принципів
різноманітні; вони можуть існувати у вигляді вихідних положень правових
теорій та концепцій, правових орієнтацій суб’єктів права, змісту
правових норм, правових цінностей тощо.

Правові принципи у формально-юридичному аспекті знаходять своє
відображення в нормах права. Призначення правових принципів полягає у
тому, що вони:

1) здійснюють універсальне і узагальнене закріплення основ правової
системи;

2) забезпечують однотипне формулювання норм права і їхній вплив на
суспільні відносини у формі правового регулювання та інші види правового
впливу, такі як інформаційний, ціннісно-орієнтаційний, психологічний,
системоутворюючий.

Дія принципів права не обмежується тільки правовою системою чи
механізмом правового регулювання, вони, крім цього, безпосередньо
впливають на виникнення і стале існування конкретних правових відносин,
прав і обов’язків суб’єктів суспільного життя.

Залежно від функціонального призначення і об’єкту відображення принципи
права поділяються на соціально-правові та спеціально-правові.

Соціально-правові принципи втілюють систему цінностей, що притаманні
суспільству, і мають чи повинні мати правову форму виразу і
забезпечення. Це такі принципи, як пріоритет загальнолюдських цінностей
над класовими, єдність суспільних і особистих інтересів та ін.

Спеціально-правові принципи узагальнюють засади формування та
функціонування власне права, як специфічного соціального явища, і
поділяються на загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи та
принципи окремих інститутів.

До загальноправових принципів належать:

принцип гуманізму — домінування у формуванні і функціонуванні правової
системи прав і свобод людини;

принцип рівності перед законом — всі одноіменні суб’єкти повинні мати
однакові права і обов’язки згідно з законом. Наприклад, всі громадяни,
незалежно від національності, статі, релігійної чи расової
приналежності, соціального чи майнового стану, походження і т.д., мають
рівні права і обов’язки, несуть рівну відповідальність перед законом;

принцип демократизму — право повинно виражати і захищати інтереси
народу, народ повинен мати визначальний вплив на формування права за
допомогою відповідних демократичних інститутів;

принцип законності — здійснення діяльності державних та громадських
органів та організацій, діяльність громадян, яка торкається прав та
інтересів інших суб’єктів, повинна проходити у рамках, визначених
законом, або не порушувати рамок, визначених законом.

Міжгалузеві принципи, на відміну від загальноправових, діють не у всіх
галузях права, а у певних їхніх групах. Наприклад, відомий ще з
римського права принцип: “договори повинні виконуватися” належить до
галузей приватного права, принцип здійснення правосуддя тільки судом —
до державного та процесуального права.

Галузеві принципи — це принципи, які характерні для певної галузі права.
Наприклад, принцип презумпції невинності діє тільки у кримінальному
праві.

Дія принципів правових інститутів, відповідно, обмежена їхнім предметом
регулювання.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020