.

Механізми захисту прав і свобод людини в європейському та українському контексті

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 6778
Скачать документ

12

Реферат на тему

Механізми захисту прав і свобод людини

в європейському та українському контексті

ПЛАН

3. Роль ООН у захисті прав і свобод людини.

2. Захист прав людини на регіональному рівні.

3. Права і свободи людини на Україні.

4. Роль судової влади в державі та захист прав і свобод людини.

3. Роль ООН у захисті прав і свобод людини.

Організація Об’єднаних Націй (ООН), згідно зі ст. 13 Статуту ООН,
покликана сприяти міжнародному співробітництву в галузі прав людини і
основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії. ООН
приймає рекомендації, ухвалює рішення, скликає міжнародні конференції,
готує проекти конвенцій, здійснює дослідження, надає консультативну та
технічну допомогу окремим країнам. Фактично усі головні і значна частина
допоміжних органів ООН тією чи іншою мірою займаються питаннями прав
людини.

У грудні 1949 р. Генеральна Асамблея прийняла постанову про заснування
Управління Верховного комісара ООН з прав біженців. Це управління надає
допомогу понад 21 мільйону біженців у різних регіонах. На 48-й сесії 20
грудня 1993 р. Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про запровадження
посади Верховного комісара ООН з прав людини. Він вважається посадовою
особою ООН і під керівництвом та егідою Генерального секретаря несе
основну відповідальність за діяльність Організації Об’єднаних Націй у
сфері прав людини. Фактично ж Верховний комісар ООН з прав людини
здійснює загальне керівництво діяльністю Центру з прав людини. Він
забезпечує ділове співробітництво між органами ООН і конвенційними
контролюючими механізмами.

Функції контролю за дотриманням міжнародних договорів виконують ще п’ять
органів: Комітет з питань ліквідації расової дискримінації (1970);
Комітет з прав людини (1977); Комітет з питань ліквідації дискримінації
щодо жінок (1982); Комітет з економічних і культурних прав (1985);
Комітет проти катувань (1988); Комітет з прав дитини (1990) та ін.

Однією з найважливіших форм захисту прав людини є право звертатися до
судових і несудових органів і таким чином незалежно від держави захищати
свої права. Такий механізм передбачений як універсальними, так і
регіональними міжнародними угодами. Економічна і соціальна рада за
рекомендацією Комісії з прав людини 27 травня 1970 р. спеціальною
резолюцією визначила процедуру розгляду повідомлень щодо порушень прав
людини й основних свобод.

2. Захист прав людини на регіональному рівні.

Поряд із системою міжнародного співробітництва держав у сфері прав
людини така діяльність здійснюється і на основі регіональних угод.
Відповідно до ст. 52 та ст. 53 Статуту ООН регіональні організації
повинні були створюватися для мирного розв’язання «місцевих суперечок»,
а також для застосування примусових заходів під керівництвом Ради
безпеки. Але після прийняття Статуту ООН почали виникати й організації,
мета яких полягає в захисті прав і свобод людини на регіональному рівні.

Спеціальні структури захисту прав людини існують в Європі, Африці,
Латинській Америці. Винятком є лише Азія.

Найдавнішою і найефективнішою регіональною міжнародною організацією є
Рада Європи, створена 1949 р. У Римі 4 листопада 1950 р. її члени
прийняли Європейську конвенцію з прав людини і основних свобод, яка
вступила в силу 3 вересня 1953 р. Через 25 років учасниками конвенції
стали всі члени Ради Європи. Держави-учасники цієї конвенції
зобов’язалися гарантувати кожній людині, яка підлягає їхній юрисдикції,
права і свободи, чітко визначені в першому розділі. Крім Європейської
конвенції з прав людини і основних свобод, найбільш відомими є
Європейська соціальна хартія, Європейська конвенція щодо запобігання
тортур і тілесних ушкоджень та жорстокого поводження і приниження
людської гідності, Європейська конвенція з питань культури.

Європейська конвенція Ради Європи з прав людини і основних свобод
передбачають громадянські та політичні права, а також механізм і
процедуру їх захисту та контролю. Проте основна цінність конвенції
полягає в тому, що на її основі були створені два органи — Європейська
комісія з прав людини та Європейський суд з прав людини. Комісія
наділена повноваженнями для розгляду скарг як держав про те, що інша
держава порушує положення конвенції, так і окремих осіб.

Отже, інтеграційні процеси в рамках Європейського континенту сприяють
створенню і відносно успішному функціонуванню регіональної системи, яка
забезпечує надійний захист прав і свобод людини та громадянина.
Створений правовий механізм забезпечення цих прав, що своєю чергою
прискорює аналогічні процеси на Латиноамериканському і Африканському
континентах. Проте різнорідність політичних і правових систем та різний
рівень соціально-економічного розвитку, не дають можливості створити
дієвий механізм захисту прав людини на цих континентах. Поза полем дії
такого механізму перебувають Азія та мусульманський Схід. Спеціалізовані
установи й органи ООН, покликані захистити права і свободи людини та
громадянина у всесвітньому масштабі, мають недостатню ефективність.

3. Права і свободи людини на Україні.

Чинна Конституція України проголосила права і свободи людини найвищою
цінністю. Це зобов’язує державу виконувати функції головного гаранта їх
дотримання і захисту.

Суб’єктивне юридичне право громадянина може виникати лише за умови
закріплення його в законодавстві. Зміст основних прав і свобод у
нормативно-правових актах — конституції та законах — формулює
законодавчий орган держави. Конституція України 1996 р. (ст. 92)
закріпила положення про те, що виключно законами України визначаються:

– права і свободи людини та громадянина, їх гарантії, основні обов’язки
громадянина;

– громадянство, правосуб’єктність громадян;

– права корінних народів і національних меншин;

– основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення;

– засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони
дитинства,материнства, батьківства;

– питання виховання, освіти, культури, охорони здоров’я;

– проблеми екологічної безпеки.

13 листопада 1997 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», що діє на підставі
відомостей про порушення прав і свобод людини, які надходять від
громадян України, а також з власної ініціативи. Звернення розглядаються
відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини та
громадянина є Президент України. Кабінет Міністрів України як найвищий
орган у системі органів виконавчої влади, згідно з Конституцією України,
вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина.
Проблемами прав і свобод людини і громадянина займаються також місцеві
державні адміністрації, які здійснюють виконавчу владу в областях і
районах, містах Києві та Севастополі, а також органи місцевого
самоврядування та їхні виконавчі органи.

Особливу роль серед органів системи виконавчої влади, що займаються
захистом прав і свобод людини, відіграють правоохоронні органи — міліція
та служба безпеки. До компетенції міліції входить захист життя,
здоров’я, прав і свобод, власності громадян, інтересів суспільства і
держави від протиправних посягань. Органи міліції забезпечують особисту
безпеку громадян, попереджають правопорушення, охороняють громадський
порядок, розкривають злочини, розшукують злочинців, піклуються про
безпеку дорожнього руху, захищають власність, виконують кримінальні
покарання. Служба безпеки України також стоїть на сторожі прав громадян.
Діяльність цієї служби запобігає актам тероризму, корупції,
організованої злочинності.

Сприяти захистові прав та представляти інтереси громадян України,
іноземних держав, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм
іншу юридичну допомогу покликана адвокатура — добровільне професійне
об’єднання, її діяльність групується на принципах верховенства закону,
незалежності, демократизму, гуманізму та конфіденційності.

Однією із форм захисту прав і свобод людини є діяльність неурядових
правозахисних організацій. В Україні діють декілька впливових
організацій, таких як Український центр прав людини, заснований при
Українській Правничій фундації, групи міжнародної амністії, що
об’єдналися в Українську асоціацію, Українсько-американське бюро захисту
прав людини, Харківська правозахисна група та ін.

Отже, за короткий час Україна створила чітку, більш-менш ефективну
систему захисту й забезпечення прав і свобод людини та громадянина,
правова основа якої — це передусім чинна Конституція, нормативно-правові
акти національного законодавства, а також міжнародні угоди, укладені
Україною.

Проте стан справ у сфері дотримання та захисту прав і свобод ще далекий
від бажаного. За даними першої щорічної доповіді, оприлюдненої 28
листопада 2000 р. у парламенті, до Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини омбудсмена зверталося 100 тис. осіб. Загалом 56% заяв
стосувалися порушень громадянських, 20% — економічних, 16% — соціальних
прав. Причини такого становища ховаються в глибокій
соціально-економічний і політичній кризі, у зниженні загального рівня
культури й моралі. Неабияке значення має недовіра громадян до інститутів
державної влади, недостатня структурованість суспільства, відсутність у
населення досвіду використання найважливішого органу захисту прав і
свобод людини — суду.

Поглинання громадянського суспільства державою, одержавлення усіх сфер
життя відбувається там, де права людини відсутні або мають декларативний
характер. Ступінь демократичності будь-якого суспільств визначається не
декларуванням, а насамперед повнотою забезпечення прав і свобод людини,
функціонуванням ефективного механізму їх захисту. Україна, як і всі
посттоталітарні держави, робить спробу практично забезпечити увесь
спектр прав і свобод людини, проголошених Конституцією і законодавством.

4. Роль судової влади в державі та захист прав і свобод людини.

Одним із основоположних принципів демократичного суспільства,
беззаперечною цінністю людського буття є справедливість, її забезпеченню
й дотриманню у демократичних державах має слугувати судова влада —
специфічна гілка державної влади, що чинить правосуддя уповноваженими на
те державними органами (судами) шляхом справедливого розв’язання
правових конфліктів між громадянами, між громадянами та органами влади й
організаціями. Захист громадянських прав і свобод — визначальна
характеристика судочинства у правовому суспільстві.

Перші згадки про діяльність судів на теренах теперішньої України
належать до княжої доби (X-XIV ст.). Обов’язок чинити суд, розсуджувати
підданих вважався головною місією володаря.

Судова влада покликана не допускати неправомірних дій держави щодо її
громадян. Правосуддя забезпечує дотримання прав і свобод громадян та
захист їх у випадку порушення, є гарантом законності й порядку у
суспільстві. Значення судових органів у сучасних державах полягає ще й у
тому, що вони виступають своєрідним регулятором стосунків у суспільстві,
яке складається з різних, часто-густо конфліктуючих груп та індивідів з
різними цінностями, сподіваннями, інтересами. Система правосуддя має
розв’язувати конфлікти, що виникають між окремими громадянами, між
групами громадян (асоціаціями, організаціями, об’єднаннями), між окремим
громадянином та державою.

Винятковість судової влади характеризується низкою властивостей.
По-перше, це означає, що жодний інший орган державної влади й управління
не має права брати на себе повноваження судової влади. По-друге,
винесення рішення у конкретній справі є прерогативою суду і це положення
підкреслює винятковість судових рішень. Держава тільки суду надає право
використовувати примусові повноваження державної влади, а саме: в
установленому законом порядку застосовувати цивільно-правові санкції у
цивільній справі, визнавати особу винною у скоєнні злочину та призначати
покарання у кримінальній справі. По-третє, винятковість судової влади
характеризується особливим порядком формування суддівського корпусу і за
потреби притягнення суддів до відповідальності. Вимоги, що ставляться до
судді, його обов’язки при здійсненні правосуддя і поза судовою
діяльністю специфічні і чітко окреслені у законах. По-четверте,
зазначена ознака стосується й особливого правового становища учасників
судового процесу. Саме в стадії судового розгляду права та обов’язки
учасників процесу детально регламентовані й забезпечені відповідними
гарантіями. Наприклад, громадянин вважається невинним у вчиненні злочину
і не може бути підданий кримінальному покаранню, доки його вину не буде
доведено у встановленому законом порядку.

Моделі судових систем. Судова система кожної країни залежить від
історичних, правових традицій, національних особливостей, політичної
системи. Структура судових органів визначається й тим, який устрій має
держава — унітарний чи федеративний. Серед розмаїття судових систем
виділяються дві основні моделі: система країн континентального або
романо-германського права (більшість європейських країн, що історично
зазнали впливу римського права) та система країн загального або
англо-американського права (Велика Британія, США, Канада та інші країни,
правові системи яких будувалися під впливом британських традицій).

Правові системи країн континентальної сім’ї побудовані на писаних
законах, у той час коли загальне право ґрунтується на судових рішеннях
(прецедентах), що мають силу норми права. Саме це визначає роль судових
органів у системі державних органів та загальні засади здійснення
судового провадження. Отже, провадження у судовій справі в країнах
континентальної системи права є слідчим, а у країнах загального права —
змагальним.

Такі форми здійснення судового провадження впливають також на роль суду
і учасників у справі. Так, за континентальною моделлю сторони є
пасивними, а суд — активним учасником процесу, за англо-саксонською
моделлю, навпаки, сторони — активні, а суд — пасивний.

Останнім часом спостерігається тенденція конвергенції різних форм
здійснення правосуддя, про що свідчить посилення ролі прецедентів та
суддів у судовому процесі у країнах-членах Європейського Союзу.

Судова система та захист прав людини. Права і свободи людини, гарантії
щодо них визначають зміст та спрямованість діяльності держави. Ст. 55
Конституції України проголошує: «Права і свободи людини і громадянина
захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб».

Безперечно, забезпечити надійний захист прав і свобод людини та
громадянина може тільки судова система, яка діє виключно на засадах
законності, рівності всіх учасників судового процесу перед законом і
судом, гласності судового процесу, змагальності сторін, додержання
презумпції невинуватості тощо, в умовах незалежності і недоторканності
суддів. Тому серед правових засобів захисту суб’єктивних прав і свобод
людини та громадянина одним із найефективніших є судовий захист. Залежно
від характеру порушень захист може здійснюватись у порядку
конституційного, цивільного, кримінального або адміністративного
судочинства.

Питання захисту прав людини тісно пов’язане з обсягом повноважень суду —
єдиного органу в державі, до компетенції якого Конституцією віднесено
здійснення правосуддя.

Європейська спільнота, заклавши фундаментальні основи прав людини,
постійно вдосконалює і розширює теоретичні засади та механізми
практичної реалізації, які стають обов’язковими і для України. Україна
ратифікувала Конвенцію про захист прав і основних свобод людини 1950 p.,
що стала складовою частиною правової системи. Таким чином, Україна
визнала юрисдикцію Європейського суду з прав людини. У зв’язку з цим
виникла потреба звернути більшу увагу на ті аспекти діяльності
національної судової системи, які можуть викликати негативні рішення
Європейського суду з прав людини щодо державних органів.

Література.

1. Андріанов К. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав
людини // Право України. — 2000. — № 8.

2. Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини. —
Київ, 2000.

3. Гель А.П., Цвігун Д.П. Судова система України: Короткий конспект
лекцій. — Київ, 1999.

4. Дженіс М., Кей P., Бредлі Е. Європейське право в галузі прав людини:
Джерела і практика застосування: — Київ, 1997.

5. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в
Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини. — Київ, 2000.

6. Конституція України. — Київ, 1996.

7. Конституція України: Коментар законодавства України про права та
свободи людини і громадянина: Навч. посібн. — Київ, 1999.

8. Международные акты о правах человека: Сборник документов. — Москва,
1999.

9. Мельник П.В., Цимбал П.В. Судова система України. — Ірпінь, 2000.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019