.

Конституційний статус Рахункової Палати в Україні

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 9055
Скачать документ

30

Міністерство Освіти і Науки України

Національний Авіаційний Університет

Юридичний інститут «ІПКП»

Кафедра конституційного і адміністративного права

КУРСОВА РОБОТА

НА ТЕМУ: «Конституційний статус Рахункової палати в Україні»

студента 1курсу групи 101

Голуба Віктора Олександровича

Науковий керівник:

Колодій Анатолій Миколайович

доктор юридичних наук, професор

Київ-2008

Зміст

Вступ 3

1.Рахункова палата: поняття та структура 5

2.Принципи організації та діяльності Рахункової палати 13

3.Функції та повноваження Рахункової палати 19

4.Нормативно-правові акти Рахункової палати 25

Висновки 30

Список використаних джерел 32

Вступ

Дослідження питання щодо правового статусу Рахункової палати сьогодні є
досить актуальним. Воно пов’язане насамперед із необхідністю в умовах
стабільного невиконання державного бюджету й систематичних порушень
бюджетної дисципліни визначити шляхи підвищення ефективності роботи
органів, до компетенції яких належить контроль за виконанням державного
бюджету, а також визначити шляхи вдосконалення нормативно-правової бази
фінансового контролю.

В зарубіжній, особливо західноєвропейській правовій науці, протягом
останніх десятиріч проблема функціонування органів, подібних за своїм
функціональним призначенням Рахунковій палаті в Україні, стала однією з
актуальних, що жваво обговорювалося на всіх рівнях державного
управління. У західних країн є деякий досвід у формуванні такого роду
установ, а тому, метою курсової роботи буде з’ясувати основні
закономірності роботи, принципи організації, повноваження та функції
Рахункової Палати України, як органу фінансового контролю в нашій
державі.

Але проблеми, пов’язані з особливостями організаційно-правового
забезпечення їх діяльності залишаються прогальними в літературі.
Недостатній рівень розробленості відповідної проблеми у вітчизняній
науці, певна однобічність в її дослідженнях стали предметом теми даної
роботи: дізнатись для чого був створений такий орган, як Рахункова
палата, його структуру, основи діяльності Рахункової палати для більш
точного, глибокого та конкретного розуміння того, що являє собою ця
установа.

В різні періоди під різними кутами зору до проблеми функціонування
Рахункової палати зверталися вітчизняні вчені, зокрема, Ю.Г. Барабаш,
І.К. Залюбовська, О.А. Кузьменко, О.В. Мельник, Л.А. Савченко, Н.В.
Сидорова, І.П. Устинова, М.В. Харенко, В.С. Шестак.

Минуло дванадцять років відтоді, як розпочала свою роботу Рахункова
палата – конституційний орган, що здійснює незалежний публічний
фінансовий контроль. Поява цього органу була зумовлена нагальною
потребою забезпечення незалежного контролю за перебігом бюджетного
процесу, за законністю, ефективністю і доцільністю використання коштів
Державного бюджету, а також інформування громадян України. Рахункова
палата України є однією з наймолодших інституцій вищого фінансового
контролю серед країн світу. Її становлення та розвиток були досить
непростими. А отже і завданням курсової роботи буде встановити, що ж
таке створила Україна та чого на даний момент не вистачає цьому
творінню.

Розділ 1: РАХУНКОВА ПАЛАТА:ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА

Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який створений
Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова
палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких
інших органів держави. Рішення про створення Рахункової палати було
прийнято в 1996 р. згідно з Конституцією України і Законом України «Про
Рахункову палату».

Необхідність створення ще одного органу державного контролю була
зумовлена відсутністю у Верховній Раді України механізму контролю за
фінансово-економічною діяльністю органів виконавчої влади, оскільки всі
державні контролюючі органи до створення Рахункової палати були
підзвітними органам виконавчої влади. Створення Рахункової палати має
посилити контроль за фінансово-економічною діяльністю насамперед таких
державних органів, як Міністерство фінансів України, Національний банк
України, державні цільові фонди, апарати Кабінету Міністрів України,
Президента України та Верховної Ради України тощо.

Правовою основою організації і діяльності рахункових палат та
аналогічних їм органів є конституції і прийняті в їх розвиток закони про
рахункові палати. В конституціях зазвичай передбачаються лише
найсуттєвіші елементи статусу цих органів, а також у найбільш загальних
рисах завдання та порядок їх формування. Україна також у ст. 98
Конституції України закріпила завдання Рахункової палати від імені
Верховної Ради України здійснювати “контроль за використанням коштів
Державного бюджету України”.

Конституції зарубіжних країн по-різному закріплюють і місце рахункових
палат у системі державних органів. Одні відносять їх до органів
парламенту (Австрія, Угорщина), інші – визначають як самостійний вищий
державний орган фінансового контролю (Болгарія, Польща, ФРН). Існує ще
одна група країн, в яких місце рахункових палат є досить неоднозначним –
їх або наділяють рисами судового органу, або прямо включають до системи
судових органів (Італія, Франція).

Неоднозначно характеризується і місце Рахункової палати України, але ця
неоднозначність дещо іншого роду. Вона пов’язана насамперед із тим, що
згідно з Конституцією України, Рахункова палата є органом, що діє від
імені Верховної Ради України. В Законі ж “Про Рахункову палату” від 11
липня 1996 р. № 315/96-ВР (далі – Закон про Рахункову палату) зазначено,
що Рахункова палата підпорядкована й підзвітна Верховній Раді, але попри
все здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших
державних органів. Даючи тлумачення цій нормі можна дійти висновку, що
формулювання “незалежно від будь-яких інших органів держави” означає
незалежно від “інших”, але не від парламенту. А тут уже постає питання:
чи можна здійснювати діяльність незалежно від органу, будучи одночасно
йому підпорядкованим? Проте, вводячи до цієї норми поняття незалежності,
законодавець певно мав на увазі перш за все професійну незалежність,
(враховуючи принцип несумісності членства в Рахунковій палаті із
входженням до складу інших органів чи заняттям іншою діяльністю, а також
особливу процедуру формування складу Рахункової палати), але не
організаційно-інституціональну. Ще одне питання породжує закріплена в
Конституції та Законі про Рахункову палату фактична належність
Рахункової палати Верховній Раді, і стосується воно того, що і об’єкт, і
суб’єкт контролю, по суті, ідентичні, оскільки між ними не існує
відстані. Така ситуація суперечить основам Лімської декларації від 11
вересня 1997 р., яка серед умов об’єктивного й ефективного виконання
завдань вищими органами фінансового контролю визначає лише їх
незалежність від організацій, що ними перевіряються, і захищеність від
стороннього впливу.

З іншого боку, можливість абсолютного відокремлення Рахункової палати
від парламенту практично виключена. Незалежність від суб’єктів, що
підлягають контролю, обов’язково має бути абсолютною. Саме це зумовлює
необхідність чіткого визначення на законодавчому рівні взаємовідносин і
взаємозалежності між Рахунковою палатою і Верховною Радою (але при цьому
з обов’язковим гарантуванням високого ступеня автономії вищому органу
фінансового контролю навіть тоді, коли він виступатиме як представник
парламенту).

Конституційним елементом правового статусу рахункових палат є порядок
їхнього формування. Міжнародний досвід показує, що дуже складно
прослідкувати залежність між порядком призначення голови Рахункової
палати, визначенням її складу та формою правління конкретної держави.
Тим не менше умовно виділяють три основні моделі формування рахункових
палат – “парламентська” (провідну роль у формуванні складу (передусім у
призначенні голови) відіграє парламент), “позапарламентська” (склад
формується президентом за поданням Ради Міністрів; або голову призначає
Уряд, а інших членів – президент, як, наприклад, у Франції), “змішана”
(допускає можливість участі у формуванні і президента, і парламенту).

В Україні застосовується “парламентська” модель. Згідно з ч. 1 ст. 10
Закону про Рахункову палату, Голову Рахункової палати призначає на
посаду Верховна Рада України за поданням Голови Верховної Ради України,
а за ч. 6 ст. 10 “перший заступник і заступник Голови, головні
контролери та Секретар Рахункової палати призначаються на посаду
Верховною Радою України за поданням Голови Рахункової палати”.

Ще одним важливим аспектом у формуванні рахункових палат є те, що в
конституціях зазвичай не фіксується строк повноважень рахункових палат,
що додатково гарантує незалежність їх членів. Це “зазвичай” не
стосується нашої держави, оскільки в українському законодавстві чітко
визначено, що Голова Рахункової палати призначається строком на 7 років
з правом призначення на другий термін.

Ефективність роботи Рахункової палати багато в чому залежить від її
внутрішньої структури. Основу внутрішньої структури Рахункової палати
України складають 10 департаментів, напрями діяльності яких відповідають
структурі самого Державного бюджету.

З проблемою внутрішньої організації Рахункової палати логічно пов’язане
і питання про територіальну сферу її дії. На сьогодні воно не повністю
врегульоване в законодавстві України, а територіальної структури як
такої Рахункова палата майже не має .

У світі наразі можна виділити принаймні два шляхи вирішення цього
питання. Перший передбачає створення територіальних філій (або
відділів), які в своїй сукупності не становлять системи (дану модель
обрали США і ФРН). Другий – шляхом створення філій у регіонах чи
адміністративно-територіальних одиницях, які є єдиною системою,
підпорядкованою “центральній” рахунковій палаті, що виступає як
апеляційна інстанція за рішеннями місцевих палат.[6]

На мою думку, зважаючи на державний устрій та
адміністративно-територіальний поділ України, позитивним було створити
представництва (філії, відділи тощо) Рахункової палати в кожній
адміністративно-територіальній одиниці та АР Крим з чітким
підпорядкуванням “центральній” Рахунковій палаті [12]. Це дозволило
поглибити контроль за рухом коштів у процесі виконання Державного
бюджету, зробити його більш ефективним, результативним і прозорим. Проте
нажаль з огляду на відсутність належного фінансування було створено лише
5 з 10 територіальних управлінь.

Головним, стрижневим елементом правового статусу будь-якого державного
органу, в тому числі й рахункових палат, є завдання, для вирішення яких
цей орган створено. Перелік завдань Рахункової палати України визначає
ст. 3 Закону про Рахункову палату:

— організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової
частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому
числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою
та їх цільовим призначенням;

— контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу
України, визначення ефективності та доцільності видатків державних
коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

— контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного,
науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку,
охорони довкілля;

— контроль за дотриманням законності щодо надання Україною позик і
економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям,
передбачених у Державному бюджеті України;

— контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Державного бюджету
України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку
України та уповноважених банках;

— аналіз установлених відхилень від показників Державного бюджету
України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про
удосконалення бюджетного процесу в цілому;

— регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід
виконання Державного бюджету України та стан погашення внутрішнього і
зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних
функцій;

— виконання інших завдань, передбачених для Рахункової палати чинним
законодавством України.

Як видно з перелічених вище завдань, Рахункова палата здійснює не тільки
контрольно-ревізійні, а й аналітичні функції з визначеного кола питань
і, крім того, готує пропозиції щодо удосконалення відповідного
законодавства.

Розглянемо склад і структуру Рахункової палати (рис. 31). До її складу
входять голова Рахункової палати та члени Рахункової палати: перший
заступник і заступник голови, головні контролери та секретар Рахункової
палати, які утворюють Колегію Рахункової палати. Колегія розглядає
питання планування й організації роботи Рахункової палати, методики
контрольно-ревізійної діяльності, приймає колегіальні рішення і готує
висновки за матеріалами перевірок, ревізій, обстежень та експертиз, а
також звіти та інформаційні повідомлення.

picscalex106010009000003fa93000000006144000000001610000026060f002220574d
464301000000000001000407000000000500000000200000ec7d0000ec9d000001000000
6c0000000000000000000000b7010000fd0000000000000000000000032d0000fb190000
20454d4600000100ec9d00000c0000000100000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000009013000084130000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005dc120000d01200000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002b0
0000018d0100000000c1337ff50000000467414d410000b18e7cfb519300000009704859
73000017160000171201fc0e9044000012554944415478daed9d6f6c1be77dc78fa626aa
9d264a6883c930ab53c0a12ef66213a101261146a76c49fc66983da042f2624164338831
0ce8c8a89e299835290b30958de5ad08d049182306d89bc0c550ec5d8c76d1a914782da0
f256a04153209dc95c130e5e301dc3b63a86c77bf63cf787bcbf24459e0a79e303883ade
9f0fbff77d7ecfdf3b1e31702a091b6147d8df0e964b9e0ab67c3ad80dcbed49f0430c25
d7dd7ffdef2610bef25fef1e8347d8fc440c801f7b7efa5758e5091bec9eb2e4b5dacc61
3d136e8d55568bc48058c21a9b6fcad8a40df6ab6005a6abb215d2bf279e7dce25f11edd
bfbf6587e5dcd2826089adf5cc1cebb3c4c03b3296b73ca83716d8602f3487c2daa9dd93
171a0eab15f153c10ade2e80c14de03dc361716b6cbd2e2dd49dc63687c3da9830ac5a3b
2c7b2a262859e6345609307b2ce71ac404a566b4c7f20a964ab6575fea432ddd032bb4e4
e5721b20fa7b637b7a2b28cb2c69a9d6c6046ef1e458adb7366aebbdb19e54994b102cb9
243c7d2ff0c1d21fa799f214ee2eb8324497b8ed89156f5087d120ce66261742a5c096cf
e326cb935ef73f62d9641713dcbdb042fdfdddb5993cbb555a845877f6fa3a59df6622c1
621f58b60bb6f6feeee2857cf94bb4e74229b0567a1562df6422013ad3057bccf6c2f210
bb10c659e0212f500b9183b138c9e6bd917d7aab0b5649ddb1f985609e15ae90ff2461d7
49367725b243dfeb8255d6f7f076f18d3ccb33e97469c15f7a0d9ab0c344425db14a9dd0
cddbb5edec1ac436981b7429b658baae62bb659952caecb1fc9df1592a3aed61f9f10853
0aec7c70e30b24bb8d45b0ae58a51ab7c7c25e5fb0c205c97d61ec1a937d722bec4d9395
c96576a7902186c2761263dac336c04e80b5a8009c502b98190367999691ec1bdb33c0ba
273b6cf3a953c1d67bd50983611be953c19e92b74a2c3a8ded598dff7fc01e374f070b1e
2713ba62b9f9b1f698f92ee67a11c3deba7773199b7eeeeab43406762d630361071ea11f
3f752a5890ec82fdd53398dce97c090efe9f8310e8c9180edf7f76fffef7be771fa53d1b
b5b7bb60f589c7301cc33c7decd9c35b5d12310f053629ec6ffbc34a83833eb0298c7081
b28861c93eb0c7f53eb165cc2b78009fe431571f586528d3132b409a8003d10bdec7bcfd
60411ed875edf41648337b30c728eba8d2616b725fa517964212f781f42762ee9e589e68
557a63798984fe9062ce7a524d678257c07a6205299ba4668f2724ed3db105c1d5132b97
510ebd88882df6880688c5a4c167576c592e5af2a87713bdf4b0011687b944b207568d54
39a3f6a5d71476a53bf64eb8875a412957825c1bc8f3c7dd0b1b0c30f1e91ed89412a69c
7cdebcfc8feb1665680a28d13dcb28b5ce4ac9f244e5ed7c97c286bacd3d02ac9de9aa3a
755eba8b0dd0841e0146a9070b6a45ab4e8308f636c0ae9dbb6b8089ed5355ac550a044a
65db28435d3ba11b36d52e4f94ba2078cd1bcd6a7169a2d906ab11d42957ed6687b7b301
c6ed156992d51a0b5baff662a70ddb6f2fd915369865ac681b09a2a6bde6880e2cd939de
3a1aa400b38d044a139a9a69b0769ed9da8084b6768075a353d61ea3a9b244af761fc21a
7bdcb0c10a9826a3790d0a681562982596770b280b688b6ddafce034cb9a3c431feeb1c1
5e0356636f7db06bac355c04b32a1430c03ce21a5c208d5b0cdd015dcef03a90c5e52218
096bd242deb041d47bd62959d246dd3b8bfe089ab56ba14ac1f88129bd044ebf5d1f5565
6ccceced268a5b635fbd6cc8080a747b6bdc1b8d796984355c803245b9e1adf1c2a5d15e
a938b48c1f6f6aa8f4d602d419331e60c01600b2567f253265cc5bce8831c62aafb70183
408130a83547b82e6a2d4c41d507aec3a660fb003f4d7b5cca1430a615947185be106320
0c5a0dfd5494b99f2998ca2767dc456f03c24ad5380e04d75757566e5ec566e4ab992b2f
c0b53f03e03db878f589959517e0f9b4a473faf5cd9793b0e679048739df79f45de4f4fd
b7b1735b18268d7c1e89701d06969a1296442d812eb9a5bc330dc2ca86555ef3e8cd0db1
985b749d0a566a1d68c04fa7b079e952ee3fb46ebe874da858f8b7658d5d56b1cbe7fc29
6c756c595e83fd59075b355d3b65a57348ecb5571cbf5724ccf53d691ec717203659575a
076bac2e89fd6159846d367e2e63930361bdd6581895cf38acb62061c56b0e63abf270af
3e0cd6d60465d139b5b4ec6d4b52ecb4b782abad5669149a0f87c2b2daf904844d2957be
f343abe5dc8d561b4bca9d1ba9ef365c24d4fd2dd0c132d27aa9c11c2e12ea784387fd97
7b81dc357228b5b4748140e9df222c43bb5dc5c0e4da7058a4968f28e33274e6341d9828
06323106c885c488c501a898b19c0556a86bb145970f61110e1dcf98d5d6cd58749ea2d2
b3a8025d2993b14cd1ed7b3eb015bb626f42cd1a0b947695b6c62621f66e9451b069f9e3
fb310197d51e29d8a07a419697b0df8026dc93b015e91851dbd1b0c93219abf776418f7d
1a62b331552d098498016ba156f205676bea95249d5a3912dce7d52c934d10b45eda9820
ed42ec73c1f0d4acc95ba4d6bdb9e94a619940ba6d021cc15728b5bfd24d2d913b5ecc3d
1f54b1bc160b8e98b6474a24d437a894677a7ce15e80b1c34ac59408dff2676eb4b1751d
5663bd82a5cfe7fe2d1d2a864af014ba9ab074ebe2e165335630601513dc0f766b5509eb
55d5ea7a7a6db508ebc110b6a0530b2cd556f6f1da87ebc5d06120a962b982458041acff
b06302a70d306d52b0b5d7f1daa7eb45d70f17926adcb2753d5636c177ec3f8cf4c6aa91
703e1fe31ac5c00f1608155b3560a53a01cfa41773d7fb577b3e53e31bc5503180ab26d0
809efa4488fa7c64c75bc1bb9f9d0d8fb7b1a069c28a47ffdec60a2cb68cb0819216bb39
8bc5e727263c1a13606d004b59cb548341ec6685a3dca973b3342a2c65a997297ab6f62b
0d0e96e80089c649e7dc081bd8a61627ff3a1381076e2c8298fe34a548106e74b03b5479
79739b9eadcea655ac743766031c412c83b0687c4b8bae374af3be64069d500a330d79a5
52b6d6c13ec8945eac6f577d1fcfeeb5b12835557754ac3fcdcc87ef4cd6edb19c8a85c5
a1f13ec3d7de4158a21d09286daa58c55b91d8642e0a890cc2a63fb5c47eaa515b29937c
2358c53e9a2574ad03adc75645e20dc6ffc17aa60e6c9bc84f231d6ced90e1f97875969d
c5bbb5bc6cf34b3bcc22c456edb1bc266ef90c1317e2555f7596d49960c072b47bb6180d
c7c72edb63054f07fb4e8642581860a475832e9b20e0e9c9653e1c3ef4aa58e1294f663e
807b53b54f6269396ef14e966da4567981a7e5b8b5300110edb68c01cabd5712568cae65
97a7a73c1b652a409b8a43a1586b0a7ce182722a325618f7ba2ae51a0d744da401fbb5f5
ec8b3f39acef1cfe290c6f84ad190a6fabf3410af6ebf406550e74c74eae67e3b583fa4e
eaf20c6959d5b4a7ceda6a63d507b948c880456fa523546c2a5ea36a3b243de3b5c4b6ab
6835128475f6c15c446a3535d823753719fb2c524bd51ee4e9e92b72eb6030e1c8a476bd
fe606e3ee0015d5a5ef115843dac3f202f4f33964d24b0c15e065d3aa2e27509fbda831f
5c56b28cf3da60f5264cd3ddb042c09d0d727363218a863da2421fad0310121f07762333
2ad6d2042194ce04a3c454b4425594e250d760450f4945b9c4353d7632600e303d564a35
3542cc58b79b5a8dfa223a13c05cac528ea6fbc72213c4dfd79a108c1d5e0948b5be5d0d
56e98d65b537734ad830c4cee40a5db07d9ac0ebb22cbc7e484efb3607c2b653417b13b2
06eb1f0ecb9a4a19c4323352433d2cd6a0f6cfe940461709039ac06ab14b8bbeeb0b930e
a8ed44023a0ef704a3dcac03d8ef7bb56ac143cdc6614cc0db5966facc61d4e2ba2c730c
4bb0a78225d3439bd0b0c016bca782552ed5f587c5ed07fe06ac32fead99bea9834a99f1
2a1a61c6a6add5bebb2e2d362cb1a4196b37383560958b0c10fb37d279deff2eec74dfbf
ffe8a8224be9cf8495e3973aaa0a3aac61e21cad4f61e7e63b6bfef0ef71d4f79727c0bf
28af1bf3584fb92b58de8445d53b655887f73d93bf27f7e5040376ba738160b917d67869
c1dfe98876324c6bde4f950b6134f84de2aaec0b87bd0cc02fbe7ef7f3d286476f7b3b03
2199f119d0dc8e2e5a62d56471b91637afea48eb608953c1767673164b9e0eb67d61cd59
6cfbeb96ce62dbb5b8b3d8761a6147d8c7132b62ae8b8e638dd57f27fdce38d63d0d86ed
99ba6139d4b6fcaab3efbc33d83ed349bd1d6147d81176841d61cf30f6a39b377f961c06
4b195a2102588ce806c1ea130e2c6ef91a1e4ba8b72a2fa7d40f2a0c80a5df7b59fb160d
bcace6134e8cd5bf4583f6d3c05aa8ad9e5db5236c4fecf11058abdb75ceb60965cd8d32
03155e6b136a9af583a8b59871436a9b43626d4c6832ce9a40c82634993416fb4d740a77
ce0484add36e8c2acf4f7a9d35a15e5af31d46c65f619c35a15e72fb8448f61b8c736a25
ec61d2c745b2c9497c086cd264c231c47e1cc9269e1d02ab798480da3a544b495f29b21b
1fc604cdd71854ec51e90b8e621513521e8f8ff22fc5dd43605bc45e0308412fe84442ca
4dce7eb89a085f1e068ba7a2abc1698f462d2edf722ca541b18d7ceed5d5f369f4c56474
ab0d8210cde1b14d32f735ff3f938406bb372416d5099c3717f767a7105650b00a6f28b5
10fb9a3f972580755b36489d80d456e9dcabfe1d194b38d7441ed1b9e7fddfb2553b2896
29e496dddbe306ac7af9616013d285c9d5f9f05fe05a2c1f2fb318766d50b54aeb70bc2a
ff1754ac103d8c7cfb0fd821b16a30b5d50a312af2ed3f618731418b25546c2015d90d17
06554bdaa86d3d992fcf85379d36a1f53992dd4df887350198b191dd446458b51aac3491
dcdaa1227389a123c188e5b7cbec5c3832a809f6fddb46f361b836a8da333176186147d8
21b184c3d8e3955fa86a5fb8b5a2a4979300fcfa99b33bb364817539864d616fa9f355d8
c4ef0e80fde5f415f8da5af93d2f7a9744c3889669a7c1e718c96e1b47d81176841d61cf
3436ff58a97dbcb0f9c74aed08fbd861bdc72b0f1dc372e69b69c692a782c5ce3096ba2a
7da1efa52fcadfeb6b96eebfed00d6e26631e36dec6708cb99579d61b523131e431368ed
53c7603a72042bba0dcf01a21d31418c81b26e8d436a1bc6474058fdf4c8c9bde5c1cfe5
e7fc8bcaf3fe9d8984dafe7f4417a29eb1f9a9e5687c7269c1116f6ba0b095bd752954bc
1e98fbf8cba1cc9d9043d8cd6d721e0f1d5c0fe41cc4421378727e2974702ef0cd5f261c
54db28931e61fd400cfca81c0d65a65c0e61f943f2a2183a00ae42159a70d92913f81ce3
cf9f3fb85d63abe3a1cc75874c106bdbc5e8a5f34537c48eb91cc302776a958b068a9e5a
955a7567c6830e99903e6c08428c266bc7c7f54b9939a78a433b1d29ff9da913dac9ab62
1d55db7e5a9bc3262c794e05ab3e99cfe12652fd751587b34cfd0e9c73582181dd069fcd
051d3341c6f2beb1d7029437e8b0da7aee606d66a3eab4da7aae78eb2781ea82c3585628
5da262ecbce358e622c47e45c65aec3620f603c6bb11aace3aacb69663c86f9daf3a1d09
dc0c4dcee4ae388de503f4ee4276ce691344340374a4ac72b44e20daab9cc46a9f03ec98
093a96c315e369631d34e1b7a0f60c9b20ff76e4d873f24f48ba7c2f3d7442add514d029
611d300161c79625dae7efbe3581a5528ea8ed338db023ec08db03dbfbd75706c1ca0fef
1488aae689564ea8cd11003d199f86db939db59ce6798902330096c4e14b83dc04e212d1
59cb6b1e50627ef876bf58c0b040486ab1da41d9406aa70b85369699bbf69f9215bc61de
72efc4d8597a038087e8e1b5dc847beac92dccf76cd8cb7395c2c4fae442d59d1270829a
f262d1e8c4b5136033211af65df3085bc65cd9b5cfcdf8a85986af516cee7636500c50f1
2982f2d15bc5d5b1d809b0a9753a04442fc27ef24a2cbb76fbbc8f9ea5f94aae165edb8d
65e3c5c52251cd55b78b7ff4ca49b064e31eccaa34c20a895a894be26fd2dfa479772e7e
e7d66eecfb104b13d537e9edff594a9cc404b2f16588a515ec01c4be4e931e3ecfc5ef5c
ca4613712a02b1bb9e6d7e29f1cc49b0fcab085b95b0b18fca089bb9cc032a71e7622a1a
86d82a34e1c6f6874b89bfb4c51e5960ab4b0a564cd42a1f1278817e9de6412e4e787763
e178d10fb1dbd5edd25262f14426547d4780a9c2b87d3751afd5099ca57720d6b786b0be
38bd08b13b1276ed64d80dba41b255910827227516c7ab32f6064eeec6764374007abb7d
103c21d6c3150a3407cf1c608984a75e21bd552ae8e641cae3cdefc6d26e2a3805bdc582
942f71920093120f0a55b0218493c7b09c1e51891b5cf2e086373fb940a7296109a7a7fe
2ece86832709306d12a487161fa9b7d8edf53ca05fac17fd5886826d114e62055cc15a75
bd07c2f2a8ca150915db17f5c42d6fabbfddfe2ff41346d8117684752efd2f037f5a2955
2291790000000049454e44ae426082000840010824000000180000000210c0db01000000
030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000
000000bf000000bf00002c440080c643030000000000008000000080feffdb4300000080
00000080fdff7d432100000008000000620000000c00000001000000150000000c000000
04000000150000000c0000000400000051000000f88800000000000000000000b7010000
fd00000000000000000000000000000000000000b00200008d0100005000000030000000
8000000078880000000000002000cc00b8010000fe00000028000000b00200008d010000
0100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f3ffffffe3fc7ffffff
fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffcff0ffffffc1fc7fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff0ffffffe0fc7fffffffffffffd
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffcffe7ffffffefc7ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffc3e7ff81fc3c7ff7ffffbfefc07c67f07fc4670f9f0c30c7
87c0fc3e1fc70e7678e33c3861ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07f0c3c3c7f01fc3c7ff007c7c07f3
e18f0fe7c03803f8ff80070f9f9e718703c0380e3fe79c0038c01c7c71ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ff9e781c7f98fe3e7fe3f3c7c63f3e31f1fe7c799c7f8ff1c671f8f9e719e39c731c7
3fe798c438ce3e7c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff9e71cefffcfe7fffc7fbe7cf3f1f33f1fe3
c799c7f8ff1c733f0f9e711c78c733e73fe799e798ce3e7c73ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff8e7
3effffc7e7fff8fffe7cf1e1e23f1fc3c789c7f8ff9c783f0f9e713c78c623e73fe798e7
98ce3e7c33ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8ff8663fffffc7e7fff8fffc7c71e5e07f1f89c78c47f8
ffc07c7e2780703c78c063e73fe79c6798e23e7c51ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff9263fffffc7
e3fff8fffc7cf1c4f07f1f89c78f07f89ff0787e378e707c78c063c73fe79e0798f83e7c
41ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8ff9863fffff87e3fff8fffc7cf1cef07f1f9dc78dc7f8039c787e
779e71bc78c633c73fe79dc798ee3e7c61ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8079c739fffe0fe3fff8ff
ec64718e737b191cc718c7f8e19cf13c739e718e78c633c63fe79ce798c62e6471ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8c39c738ffff9fe3fff8ffe000018e7309111cc018cff8f1c0e39c7b8e31c6
31c0780e3fc01cc788c6600471ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f18c781ffffdfe3fff8fff008030e
2188001c443c0ff8f0e1c308790c30e70380fc1f3fc00e0f0070700861ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8f10c3c3ffffcfe3fffc7f3fffcf1e61de7ffffffffff8f0ffffffffffffffffffffff
ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8f1fffffffffcfe3fffc7f3fffffffffffffff
fffffff8f1fffffffffffffffffffffccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f1fff
fffff98f83fffe3e3ffffffffffffffffffffff8e3fffffffffffffffffffffc07ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9c3ffffffff80fc7ffff007ffffffffffffffffffffff0
07fffffffffffffffffffffccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ffffffffc3f
e7ffffc3ffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000500000000200000ec5d0000ec9d0000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000000044000000000000a82a0080080800000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000
0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff15555555000000445555550000000011c5ddff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1fffffffffffffff87ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff83fffffffffffffff
fffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffeffff9fffeffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fff831c79e308e1e18fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffff011c78f119c4f38fffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff19ccf
8f9119e738fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ffffffffffe3dccf0f8139e718fffffffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fccf27c071e3
28fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ffffffffffe3fcce37c071e320fffffffffff87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff39cc677d131e730ffffff
fffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
fffffffffff39cc4731181e738fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff81c047231c00f38fffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fffc7c007bfffa1e38fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff9fffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fffffcfffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffc0ffffffffffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffff3e07
fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1fffffffffffffffffffe1ffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffff0fffffffffff
fffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffeffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0ff87ccf9fcfc71c78ff1f7f7f3378c1e30c7f87f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff038060
f07031c607f1e7c060038c0638c7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fef198c6703719c603f1e3e704018c6239c7f87fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fff89ccf239f19c4
7bf1e3e706398c6239c7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fff8cc8f27fe39c4ff01c3e726398c4739c7f87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff9e08f07fc79c4fe31c9e0
70398c0e01c7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0fff1f88f203e39c402318de47c398c7e39c7f87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff83988f201f39c462319ce626398c7e
39c7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffc3888e773739c662311ee626398c7e39c7f87fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0fff1c1d07030700704200e4070780c3e30c7f87f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff8ffd9
fcfffffffffffefffcfffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fef9ffcffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fe71ffe0ffffffff
ffffffffffffffffffeff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fe03fff03fffffffffffffffffffffffffc7f87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc7fff83fffffffffffffff
ffffffffffeff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0c050000fffffff5d14000ffffffffffbceaaa87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000
0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000047f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff0ff755dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
0500000000200000ec3d0000ec9d0000ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe4104ffffffffd550d0fff
ffffff7fff7ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc00000000000000000000000000000001ffffff800008000a0800000000000
000000080bff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000
001ffffff800000000000000000000000000000001ff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc00000000000000000000000000000001ffffff8000000000000000000000000000000
03ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff755ddfffffffe1fffff
f8577755555555555555555f7ffffff541ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
fffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0100ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
fe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1fffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffffffe1ffffff8fffffffffffff9fbdf3cf1ffffffffe3ff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff1ffffff
fff898e0e31e3c63ffffffffc3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffff
fffffffffffffffffe1ffffff1fffffffffd99c0631e7ce3ffffffffe3ff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff0fffffffffd098f
639e7c63ffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffe3ffff
fffffffffe1ffffff0fffffffffd098fe39e7c23ffffffffc3ff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffe3fffffffffffffe1ffffff0fffffffffd219fe01e3c83
ffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffe3ffffffffffff
fe3ffffff0fffffffffc3180639e3cc3ffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff87ffffffffffffffe3fffffffffffffe1ffffff0fffffffffc71c0639634e3ffffffff
c3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffff760fffffffffffffc1fffff
f0fffffffffc70cc639624e3ffffffffe3ff0001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffff
ff87c30c60203c4e1ffffffffe1ffffff0fffffffff878e0e3000061ffffffffe3ff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffcfc39c400398063ffffffffe1ffffff0ffffff
fffffffbffffffffffffffffc3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffefc79c
4623918e3ffffffffe1ffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff87ffffffe7c79c6623998e3ffffffffe3ffffff0ffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff00f9c72239c8e
3ffffffffe1ffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffc3ff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff87fffffff00f9c78238e0e3ffffffffc00000000ffffffffffffffffe3ffff
ffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffb8f9c6e239b8f3fffffff
fe00000000ffffffbffbffffffe3ffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffff99f9c6660198737fffffffe00000000ffffff3ffbffffffe3ffffffffffff
e3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffd1f807060381007fffffffe1fffff
f8ffffff1ff3ffffffe3ffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fffd3fbff9fffc380ffffffffe3ffffff0ffffff80038f18e2607c3c47ffffffe3ff0001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffe3ffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffff
8007071cc0233e7803ffffffe3ff0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffe3fff
fffffffffffffffffe3ffffff8ffffffefce131cce639e78cfffffffe3ff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffe7ffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffe7ce7f1c
ce639e78cfffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff7fffffffffff
fffffffffe1ffffff8fffffff7cc7f1ce6638e7c441fffffe3ff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff0fffffff3cc7f1cf0638e7f
0c1fffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
fe3ffffff0fffffff3ce031cfc638e7dcfffffffe3ff0000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8fffffff3ce731ccc630664cfffffff
c3ff0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffe1fffff
f0fffffff3c70300c0e0200c0fffffffe3ff0000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffff0fffffffbcf870071f6700e1fffffffe3ff0000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffff
fbcfffffffffffffffffffffc3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffff
fffffffffffffffffe1ffffff8fffffffbc7ffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff0fffffff1c7ffff
ffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffe1ffffff8ffffffe003ffffffffffffffffffffc3ff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0000fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
fe1ffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1fffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
fffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ff0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0001ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7d55ffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000
003ffffff80000ffffff4080000000000000001fc3ff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc00000000000000000000000000000001ffffff8000000000000000000000000000000
03ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00020000000000000000000000000003fffff
fc00000000000000000000000000000003ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffe57575d77ffc7fffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0100ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffff0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0001ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffff0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00001fffff400000000000000000000200000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000007fffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000000000000000000000050600000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffff0100ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1fffe000127ffffffffffffffffffffffffffffc7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffff0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffff0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0001ffffffff
fffffffffff87ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffe07ffffffffffffffff1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000500000000200000
ec1d0000ec9d0000fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffc0fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0000ffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffff0101fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0000ffffffffffffffff
fe7ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffff0101fffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
ffffd400001fffffffffc7fff67c50000001fffffff0005fffffdd74820a1fffffffffea
a80ffffffbfffffffffffffffc7ffffffffffaffffff0101ffbffdfffffffffffcfffc00
000000000000000000000000100003ffffff800000000040000000000000000000001fff
ffe00000000000000000000000000000000ffffff8000000000000000000000000000000
23ff0101ff8001fffffffffff8fffc00000000000000000000000000000003ffffffc000
00000000000000000000000000001fffffe00000000000000000000000000000000fffff
f000000000000000000000000000000003ff0101ff8001fffffffffff9fffc0000000000
0000000000000000000001ffffff80000220000000000000000000002a8a1fffffe00040
0000000000140000000000000407fffff000000000000000000000000000000003ff0101
ff8001fffffffffff9fffc6bfffffffffeaaaffffe00aaaaeaefe1ffffff87ffffffffff
fffffffffffffffffffe1ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff8ffff55
f75d7fffffffffffffffffffc3ff0101ffbe79fffffffffff9fffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffe1ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe1ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fffe7fff
fffffffff1fffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffc7ffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff87fffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ff0101fff83ffffffffffff3fff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff1ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffc30fffffffffff
f3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0101ff8f87fffffffffff3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ff3fe3fffffffffff3fff87f
ffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff0101ff1ff3fffffffffff3fff87fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ff1ffbfffffffffff3fff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0001
ffbc0ffffffffffff3fff87fffffffffdfffffffffffffffffffe3ffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffc3ff0101fff807fffffffffff3fff8fffffffe1f073870f0
1863ffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff3e3ff
fffffffff3fff87fffffff3e331c62300c63ffffffffe3ffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ff0101fff3f3fffffffffff3fff87fffffff3c794cc7318c63ffff
ffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffc3ff0101fff3fbffffffffff
f3fff87fffffff3c79cccf118c63ffffffffe3ffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0101fff3f3fffffffffff3fff87fffffff3c79cc8f101c23ffffffffe3ff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff803fffffffffff3fff87f
ffffff3c79cc8f101c83ffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
c3ff0101fff807fffffffffff3fff87fffffff3c71cc4f119cc3ffffffffe3ffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
f1fffffffffffff1ffffffffc7ffffffe3ff0101fffe17fffffffffff3fff87fffffff38
71cc4f318ce3ffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe1ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff1fffffffffffff1ffffffffc7ffffffe3ff0101
fffff3fffffffffff3fff87ffffffe0303c060701c63ffffffffe1ffffff8ffffffffcff
1e71e1e07087fffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffff
fffffff1ffffffffc7ffffffc3ff0101fffff3fffffffffff3fff87ffffffe078fc070f0
7c61ffffffffe3ffffff8ffffffffc7c0c31c0e031c7fffffffe3fffffe3ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffff1fffffffffffff1ffffffffc7ffffffe3ff0101fff003ff
fffffffff3fff87fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffc7ce6319e63
11c7fffffffe3fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1fffc39878c3870
3f0e70e1c0e187ffe3ff0101fff00ffffffffffff3fff87fffffffffffffffffffffffff
ffffe1ffffff8ffffffffc79e3b91e6310c7fffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff1fffc31038e38f01e0439c0c771cfffc3ff0101fff3ffffffffffff
f3fff87fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffc79f3b91e203147ffff
fffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1fffe62798e78f1cc72b9c2
4731cfffe3ff0101fff3fbfffffffffff3fff87fffffffffffefffffffffffffffffe3ff
ffff8ffffffffc79f3b91e203107fffffffe3fffffe1ffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffff1fffe64798e78f1ccf3b98f4710cfffe3ff0101fff003fffffffffff3fff87f
ffffffffffc3ffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffc79e3b91e633187fffffffe3fff
ffe3ffffffffffffefffffffffffffffff8ffffff1fffe44798e78f1c0f1b99fc7104fff
c3ff0101fff003fffffffffff3fff87fffffffffffc1ffffffffffffffffe3ffffff8fff
fffffc71e7b99c6339c7fffffffe3fffffe3ffffffffffffc7fffffff87fffffff8fffff
f1fffe0c798078f1c0f1998fc7110fffe3ff0101fff1fbfffffffffff3fff87fffffffff
fffdfffffffffffffffff3ffffff8ffffffffc74c781c0e031c7fffffffe3fffffe3ffff
ffffffffcffffffffcffffffff8ffffff1fffe0c798e78f1c4f3998047118fffe3ff0101
fffffffffffffffff3fff87fffc3c6f1fbfcf8c31bffffffffffe3ffffff8ffffffffc06
0f01e1e0f1c7fffffffe3fffffe3ffffffffffffcffffffffcffffffff8ffffff1fffe6e
798e58d1ccf399cc4231cfffe3ff0101ffff1ffffffffffff3fffc7fff818060f8fcf8c7
18c718c7ffffe3ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe3ffffffffffff
cffffffffcffffffff8ffffff1fffe70738e40100e0781e0c031c7ffe3ff0101fffc07ff
fffffffff3fff87fffb88cc078fc78e718c7188ffffff3ffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffe1fffffc1f870c40f83c3ccc0fffffff8ffffff1fffc3b078c2031
1f0f80f1ec7187ffe3ff0101fff803fffffffffff3fff87ffff88ccf78fc78e71ce7188f
ffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3fffff0c70318c6703c78
0447ffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff263ffffffffff
f3fff87ffff1cccff8f878e718e3181fffffe3ffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffe3ffffe3fb1d99cf33dc798ce7ffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0001fff273fffffffffff3fff87fffe1e08ff8f938e700e5183fffffe3ff
ffff8fffffffffffffc7fffffffffffffffe3fffffe1ffffe7fe3f93cf23dc798cf3ffff
ff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff073fffffffffff3fffc7f
fff9d8cff8f1b8e71ce6183fffffe1ffffff8fffffffffffff83fffffffffffffffe3fff
ffe1ffffc7fe3f83cf27fc7c8cf3ffffff87f20001ffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff0101fff873fffffffffff3fff87fffb98cce58f398e71ce618bfffffe00000000fff
fffffffffffbfffffffffffffffe00000001ffffc7fe2387cf203c7e0cf3ffffff800000
01ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fffc67fffffffffff3fff87fff99c0e0
408398c718e71887ffffe00000000fffff0ffffffff9ffef318e31cffffe00000001ffff
c7fe0193ce201c7f8ce3ffffff80000001ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101
fffffffffffffffff3fff87fff83e1f0c003800218c718c7ffffe00000000ffffe0788c1
e1f9f0c6318e318ffffe00000203ffffc7ff3198c0330c698c63ffffff8133ff71ffffff
ffffffffffffffffffffffffc3ff0101fffffbfffffffffff3fff87fffffffffffffffff
feefbdffffffe3ffffff8ffffce30040f1f8f9c631ce311ffffe3fffffe1ffffc7ff8318
007820080807ffffff8ffffff1ffffffffffeffffe7ffffde7ffffffe3ff0101fff003ff
fffffffff3fff87fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffff1198cf1f8f9c6
39c6311ffffe3fffffe1ffffc7ffc70eecfc701c1c8fffffff8ffffff9fffffffc0fc18e
183c0638c7ffffffe3ff0101fff003fffffffffff3fff87fffffffffffffffffffffffff
ffffe1ffffff8ffffff1199f71f0f9c631c2303ffffe3fffffe3ffffe7f3ffffffffffff
ffffffffff8ffffff8fffffffe1f8c87339c6238c7ffffffe3ff0101fff003ffffffffff
f3fff87fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffff1891ff1f279c601c8307f
fffe3fffffe3ffffe3f3ffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffff3f1cf723cc6338
c7ffffffe3ff0101fff3fffffffffffff3fff8ffffffffffff1fffffffffffffffffe3ff
ffff8fffffe1c11ff1e279c639cc317ffffe3fffffe1fffff0c3ffffffffffffffffffff
ff8ffffff0ffffffff3f3e7723cc6738c7ffffffe3ff0101fff3fffffffffffff3fffc7f
ffffffffff1fffffffffffffffffe1ffffff8fffff03b99ef1e739c639ce310ffffe3fff
ffe1fffffc07ffffffffffffffffffffff8ffffff9ffffffff3f3e7727cc0700c7ffffff
c3ff0101fff3fffffffffffff3fff87fffffffffff1fffffffffffffffffe3ffffff8fff
ffc7199cb18739c639ce3187fffe1fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
f1ffffffff3f3e7727cc4738c7ffffffe3ff0101fff8fffffffffffff3fff87fffffffef
cf1fffffffffffffffffe3ffffff8ffffff381c080071006308631cffffe3fffffe1ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff9ffffffff3f3c77238c6738c7ffffffe3ff0101
fffffffffffffffff3fff87fffff0383830180008c3187ffffffe1ffffff8ffffff1c3e1
c007fffffffffffffffe3fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffff
ff3f9cf7339c4638c7ffffffe3ff0101ff3803fffffffffff3fffc7fffffc7c70319c631
8c718fffffffe3ffffff87fffcf1fffffffffffffffffffffffe1fffffe1ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffff1ffffffff3fc1f0383c0e18c7ffffffe3ff0101ff3003ff
fffffffff3fff87fffffcfc63d1cc6318e71cfffffffe3ffffff8ffffc71ffffffffffff
fffffffffffe3fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffff1fe3f1
fe7fffffffffffffe3ff0101ff3803fffffffffff3fff87fffffcfc67d1cc6318670cfff
ffffe1ffffff8ffffe03fffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff0ffffffff1fffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffff
f3fffc7fffffcfc67f1c46318270cfffffffe3ffffff87ffffe7ffffffffffffffffffff
fffe1fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff0ffffffff1f7fffffffffff
efffffffe3ff0101fffffffffffffffff3fffc7fffffcfc6031c463188714fffffffe3ff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff1ffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffff8ffffffff003fffffffffffc7ffffffe3ff0101fffcf3fc00fffffff3fffc7f
ffffc7c6011cc6318c718fffffffe1ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fff3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff8fffffffe007fffffffffffe7ffffff
e3ff0101fff863fc00fffffff3fffc7fffffc7c73108c6318c71cffffffff3ffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffe1fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
f0ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff807fc01fffffff3fff8ffffffcfc7
0301c6310c738fffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101
fff31ff9ffffffffe3fff8ffffff8fcfffa386319c618fffffffe3ffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff0101fff323fdffffffffe3fff8ffffff8fcfffffffff
fffc7fffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffff
ffffffffffffffffff0ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff003f9
fdffffffe3fff8ffffff8fc7fffffffffff83fffffffe3ffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ff0101fff003f801ffffffe3fff8ffffff8007fffffffffff19fff
ffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffc3ff0101fffffffc01ffffff
e3fff8ffffff0003fffffffffffbdfffffffe3ffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0101fffffffcfdfffffff3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffc3ff0101ffffffffffffffffe3fff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff0101fffffffff3ffffffe3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff0fffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fffffffe61ffffffe3fff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe7ff0101
fffffffc41ffffffe3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffc3ff0101ff7ffbf9d9ffffffe3fff87fffffffffffffffff
ffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffff
ffffffffffffffffff0ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ff7ff3f9
99ffffffe3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ff0101ff0003fc01ffffffe7fff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffe3ffffff8fff7cbffffffffffffffffffff7d5c63fffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffc3ff0101ff0003fc01ffffff
c7fff81080002000015000008bfd75d5000803ffffff8000000080000088000000000000
00003fffffe00000000000000000000040000000000ffffff04002238000600440004000
0000000043ff0101ff0003fe01ffffff8ffff800000000000000000000000000000003ff
ffff800000000000000000000000000000003fffffe00000000000000000000000000000
000ffffff000000000000000000000000000000003ff0101ff3efbfff9ffffff8ffff800
000000000000000000000000000003ffffff800000000000000000000000000000003fff
ffe00000000000000000000000000000000ffffff0000000000000000000000000000000
03ff0101ff3cfffff9ffffff1ffffc01545555755000110000000000015557ffffffd7ff
ffd500015550155555577ffffffd7ffffffffff5755f7ff80fffeaaaaaaaabeaafffffff
feaaa80002880000aaaaaaaaaaeafeeaafff0101ff3cfffdf9fffffe1fffffffffffffff
ffffffc0003ffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffff
fffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffff80007ffffffffffffffffffff0101
ff80fffc03fffff87fffffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffffffffffff
ffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffff
ff0000ffffffffffffffffffffff0101ff81fffc3fffffc0ffffffffffffffffffffffff
fc0007ffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffff03
ffffffffffffffffffffffffffffffffc0001fffffffffffffffffffffff0101ffc3fffd
ffffff81ffffffffffffffffffffffffff80001ffffffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffff80007ffff
ffffffffffffffffffff0101fffffffdfdffffc0fffffffffffffffffffffffffffe0000
7ffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffff
fffffffffffffffffffffe0000ffffffffffffffffffffffffff0101fff9c7fc01fffffc
7ffffffffffffffffffffffffffff80003ffffffffffffffffffffffffffff03ffffffff
fffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffff00001fffffffffffffff
ffffffffffff0101fff883fc01fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffe00007ffff
ffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffff
ffffffffffe00007ffffffffffffffffffffffffffff0101fff333fdfdffffff1fffffff
ffffffffffffffffffffffff80001ffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffff
ffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffe00004ffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff373ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffe0000ffffffffff
fffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffff8
0001ffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff007fe73ffffff8fffffffffffffff
fffffffffffffffffff80001ffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffff
fff81fffffffffffffffffffffffff00001fffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff803fc61ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001fffffffffffffff
ffffffffc07ffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffe0001fffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fff803fcc1ffffffc7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00001ffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffc1ffff
fffffffffffffffffffc0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffff7f9
99ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000ffffffffffffffffffff
f80fffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffff0000ff0c0f000026060f00
0e1e574d4643010000000000010000000000000005000000ec1d000000000000ec9d0000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffffffd99ffffffe3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffff
fe0fffffffffffffffffffffe0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff3f3fc01fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000fffffffff
ffffffffffc07ffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffff80003ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fff1e3fe00fffffff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffff07fffff
ffffffffffffff00007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff04fff
f9fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000ffffffffffffff
fff807ffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffff0001fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fffc1ffc7ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe0001fffffffffffffffff01ffffffffffffffffff07ffffffffffffff
fff80003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffe1ffcffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000ffffffffffffffffc0ff
fffffffffffffffc0fffffffffffffffff8000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fffc03fdfffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe000ffffffffffffffff01ffffffffffffffff83fffffffffffffffe0001fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff1c3fc01fffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0007ffffffffffffffc07ffffffff
ffffffc07ffffffffffffffc0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff3f3fc00fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0001ffffffffffffff03ffffffffffffff81ffffffffffffff00007fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff3fb7c01fffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00007ffffffffffff807ffffffffffffe07
ffffffffffff20000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff1fe3dfffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
003ffffffffffff01ffffffffffff81ffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fff07e3cfffffffff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc00007ffffffffffc07fffffffffff07fffffffff
fe00007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff01e7c
7ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001ff
ffffffff03ffffffffffc1ffffffffff80004fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffff00fdfffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00007ffffffffc07fffffffff83fffffffff0001fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffc3fc01ffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003fffffff
f03ffffffffe0ffffffffe0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffff0ffc00fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc0001fffffffc0ffffffff83fffffffc000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff83ffde1fffffff3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80003ffffff03ffff
fff07ffffff0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff1ffffcffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc0000fffffc1ffffffc1fffffe0003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff9ffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80003ffff07fffff07ffff
c0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fffffff801ffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc0001fffc1ffffe0fffd8000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fff7f3f801ffffffe3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000ffc07fff87ff80001ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff003f8
01ffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff80003f01ffe0fe00007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fff003ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007c0ff83c0006fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff77bffffffffff
e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f800001f000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffff7fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff4410037ffffffffff5d55555545000000040000041ffffffffaaaaabbbbaaaaaaaa
aabfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff73bffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff003ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff003ffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff02004000000000000000000820001580000a0867540
001045501000000000010140003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff003ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fff7ffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff7fbff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fff003ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff003ffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fff003ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffe1fffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fffc0fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff987ffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
fff3e3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0000fffb3bffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffc0fff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fff807ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff3f3ffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fff7f3ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1fffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff3f3ffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffcfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff3f3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
ffffffff0f38e1f0388fc1fc0461cf8e21883c0f878fe10c40e399c38c3ffffffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fff807ffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1fffffff87e0618c0701007e3f80663cfce3199dc67
138fe398006300c78e7ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fffc0fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcfc
73988e73939fe3f9cf67c7ce7133ce62798ff399cf6339c78e7ffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fffe3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1fffffffcfcf3d89e33939fe3f8cf8787ce3023ce72798ff399
cf6339c7867ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcf8f1d89f30
389fe3fc4f8f97c03063c404798fe39c4f6399c7867ffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fff7e3ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1fffffffcf8f1d89e303c1fe3ff078f1bc03063c404788fe39f0f63c1c7
887ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff003ffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcfcf1d89e331b9fe01d
c7071bce3173ce66798ff39dcf6331c78c7ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fff003fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1fffffffcfcf3d89e73119fe388ce3339ce31038e62798ff398cf6338c68e7fffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fff333fffffffffff3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcfe67c0cc70381fe38c0c3039ce
31881c07038fe00c0f0390008e7ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0000fff333fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fffffcff0780e0f07c3fe38f3efc3d8631dc3e2f87cfe00e1f03c3018c3ffffffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff033fffffffffff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcffffffffffffffe38fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff807fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcff
ffffffffffffe38fffffffffffffffffff37fffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fffcc7fffffffffff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1fffffffcfdffffffffffffe01ffffffffffffffffffe23ffff
fffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffff1fff
fffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff801ffffffff
ffffc07fffffffffffffffffff37fffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fffc0ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1fffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff807ffffffffff
f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0001fff3e3fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fff3f3fffffffffff3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff3fbfffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff3f3fffffffffff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff807fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fffc0ffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffe1fff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffbffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ff1bfbffffffffff
f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffb803fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff003fffffffffffc7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ff9ffbfffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
0054ff55555555500000000000015000000000154445010000003fffeaaaaa88003fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ff1ffffffffffffffe3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffbfffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffc800000000000182adebfbfffc28e8bef7ffea00200871
ffffcd07d45c00e115ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff00004c000000640000000000000000000000b7010000fd000000
0000000000000000b8010000fe0000002900aa0000000000000000000000803f00000000
000000000000803f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b02400000
0c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000400000003010800
050000000b0200000000050000000c02fe00b801030000001e0004000000070104000400
00000701040061440000410b2000cc008d01b00200000000fe00b8010000000028000000
b00200008d01000001000100000000000000000000000000000000000200000000000000
00000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f3f
fffffe3fc7fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffcff0ffffffc1fc7fffffffffffff87fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff0ffffffe0f
c7fffffffffffffd3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffcffe7ffffffefc7ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffc3e7ff81fc3c7ff7ffffbfefc07c67f0
7fc4670f9f0c30c787c0fc3e1fc70e7678e33c3861ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07f0c3c3c7f01f
c3c7ff007c7c07f3e18f0fe7c03803f8ff80070f9f9e718703c0380e3fe79c0038c01c7c
71ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8ff9e781c7f98fe3e7fe3f3c7c63f3e31f1fe7c799c7f8ff1c671f
8f9e719e39c731c73fe798c438ce3e7c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff9e71cefffcfe7fffc7f
be7cf3f1f33f1fe3c799c7f8ff1c733f0f9e711c78c733e73fe799e798ce3e7c73ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8ff8e73effffc7e7fff8fffe7cf1e1e23f1fc3c789c7f8ff9c783f0f9e713c
78c623e73fe798e798ce3e7c33ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff8663fffffc7e7fff8fffc7c71e5
e07f1f89c78c47f8ffc07c7e2780703c78c063e73fe79c6798e23e7c51ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ff9263fffffc7e3fff8fffc7cf1c4f07f1f89c78f07f89ff0787e378e707c78c063c7
3fe79e0798f83e7c41ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff9863fffff87e3fff8fffc7cf1cef07f1f9d
c78dc7f8039c787e779e71bc78c633c73fe79dc798ee3e7c61ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8079c7
39fffe0fe3fff8ffec64718e737b191cc718c7f8e19cf13c739e718e78c633c63fe79ce7
98c62e6471ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8c39c738ffff9fe3fff8ffe000018e7309111cc018cff8
f1c0e39c7b8e31c631c0780e3fc01cc788c6600471ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f18c781ffffdf
e3fff8fff008030e2188001c443c0ff8f0e1c308790c30e70380fc1f3fc00e0f00707008
61ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8f10c3c3ffffcfe3fffc7f3fffcf1e61de7ffffffffff8f0ffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f1fffffffffcfe3fffc7f
3ffffffffffffffffffffff8f1fffffffffffffffffffffccfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8f1ffffffff98f83fffe3e3ffffffffffffffffffffff8e3ffffffffffffff
fffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9c3ffffffff80fc7ffff007fffffff
fffffffffffffff007fffffffffffffffffffffccfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe007ffffffffc3fe7ffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000000044000000000000a82a0080080800000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000
0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff15555555000000445555550000000011c5ddff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1fffffffffffffff87ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff83fffffffffffffff
fffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffeffff9fffeffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fff831c79e308e1e18fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffff011c78f119c4f38fffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff19ccf
8f9119e738fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ffffffffffe3dccf0f8139e718fffffffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fccf27c071e3
28fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ffffffffffe3fcce37c071e320fffffffffff87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff39cc677d131e730ffffff
fffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
fffffffffff39cc4731181e738fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff81c047231c00f38fffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fffc7c007bfffa1e38fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff9fffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fffffcfffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffc0ffffffffffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffff3e07
fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1fffffffffffffffffffe1ffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffff0fffffffffff
fffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffeffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0ff87ccf9fcfc71c78ff1f7f7f3378c1e30c7f87f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff038060
f07031c607f1e7c060038c0638c7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fef198c6703719c603f1e3e704018c6239c7f87fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fff89ccf239f19c4
7bf1e3e706398c6239c7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fff8cc8f27fe39c4ff01c3e726398c4739c7f87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff9e08f07fc79c4fe31c9e0
70398c0e01c7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0fff1f88f203e39c402318de47c398c7e39c7f87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff83988f201f39c462319ce626398c7e
39c7f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffc3888e773739c662311ee626398c7e39c7f87fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0fff1c1d07030700704200e4070780c3e30c7f87f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff8ffd9
fcfffffffffffefffcfffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fef9ffcffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fe71ffe0ffffffff
ffffffffffffffffffeff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fe03fff03fffffffffffffffffffffffffc7f87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc7fff83fffffffffffffff
ffffffffffeff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0c050000fffffff5d14000ffffffffffbceaaa87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000
0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000047f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff0ff755dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe4104ffffffffd550d0fffffffff7fff7fffff
fdffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000
000000000000000000000000001ffffff800008000a0800000000000000000080bff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000001ffffff8000000
00000000000000000000000001ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000
0000000000000000001ffffff800000000000000000000000000000003ff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff755ddfffffffe1ffffff857775555555555
5555555f7ffffff541ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
fe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1fffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0100ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
fffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffe1ffffff8fffffffffffff9fbdf3cf1ffffffffe3ff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff1fffffffff898e0e31e3c63
ffffffffc3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffff
fe1ffffff1fffffffffd99c0631e7ce3ffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff87fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff0fffffffffd098f639e7c63ffffffff
e3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffe3fffffffffffffe1fffff
f0fffffffffd098fe39e7c23ffffffffc3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffe3fffffffffffffe1ffffff0fffffffffd219fe01e3c83ffffffffe3ff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffe3fffffffffffffe3ffffff0ffffff
fffc3180639e3cc3ffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffff
ffe3fffffffffffffe1ffffff0fffffffffc71c0639634e3ffffffffc3ff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff87fffffffffffff760fffffffffffffc1ffffff0fffffffffc70cc
639624e3ffffffffe3ff0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffff87c30c60203c4e
1ffffffffe1ffffff0fffffffff878e0e3000061ffffffffe3ff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffffcfc39c400398063ffffffffe1ffffff0fffffffffffffbffffffff
ffffffffc3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffefc79c4623918e3fffffff
fe1ffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff87ffffffe7c79c6623998e3ffffffffe3ffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff00f9c72239c8e3ffffffffe1fffff
f0ffffffffffffffffffffffffffffffc3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffff
fff00f9c78238e0e3ffffffffc00000000ffffffffffffffffe3ffffffffffffe3ff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffb8f9c6e239b8f3ffffffffe00000000ffffff
bffbffffffe3ffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff99f9c
6660198737fffffffe00000000ffffff3ffbffffffe3ffffffffffffe3ff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffd1f807060381007fffffffe1ffffff8ffffff1ff3ffff
ffe3ffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffd3fbff9fffc38
0ffffffffe3ffffff0ffffff80038f18e2607c3c47ffffffe3ff0001ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7fffffffe3ffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffff8007071cc0233e78
03ffffffe3ff0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffe3fffffffffffffffffff
fe3ffffff8ffffffefce131cce639e78cfffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffffe7ffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffe7ce7f1cce639e78cfffffff
e3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff7ffffffffffffffffffffe1fffff
f8fffffff7cc7f1ce6638e7c441fffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffffffe1ffffff0fffffff3cc7f1cf0638e7f0c1fffffe3ff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff0ffffff
f3ce031cfc638e7dcfffffffe3ff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
fffffffffffffffffe1ffffff8fffffff3ce731ccc630664cfffffffc3ff0001ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff0fffffff3c70300
c0e0200c0fffffffe3ff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffff0fffffffbcf870071f6700e1fffffffe3ff0000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8fffffffbcfffffffffffff
ffffffffc3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffff
fe1ffffff8fffffffbc7ffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff0fffffff1c7ffffffffffffffffffff
e3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1fffff
f8ffffffe003ffffffffffffffffffffc3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0000
fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff0ffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
fffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
fe1ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
e7ff0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1fffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7d55f
fffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000003ffffff80000ff
ffff4080000000000000001fc3ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000
0000000000000000001ffffff800000000000000000000000000000003ff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc00020000000000000000000000000003ffffffc00000000000000
000000000000000003ff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
ffffffffffffffffffffffe57575d77ffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0100ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffff0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffff0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00001fffff4
000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000007fffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007fffff
ffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
000000000000000000000000000000000506000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000007fffffffffffffffff0100ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1fffe000127ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffff0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffff0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0001fffffffffffffffffff87fff
fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffe07ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffc0ffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffff0000ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffff0000fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
fc7ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffd400001fffffffffc7fff67c5000
0001fffffff0005fffffdd74820a1fffffffffeaa80ffffffbfffffffffffffffc7fffff
fffffaffffff0101ffbffdfffffffffffcfffc00000000000000000000000000100003ff
ffff800000000040000000000000000000001fffffe00000000000000000000000000000
000ffffff800000000000000000000000000000023ff0101ff8001fffffffffff8fffc00
000000000000000000000000000003ffffffc00000000000000000000000000000001fff
ffe00000000000000000000000000000000ffffff0000000000000000000000000000000
03ff0101ff8001fffffffffff9fffc00000000000000000000000000000001ffffff8000
0220000000000000000000002a8a1fffffe000400000000000140000000000000407ffff
f000000000000000000000000000000003ff0101ff8001fffffffffff9fffc6bffffffff
feaaaffffe00aaaaeaefe1ffffff87fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff1ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff8ffff55f75d7fffffffffffffffffffc3ff0101
ffbe79fffffffffff9fffc7fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ff0101fffe7ffffffffffff1fffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffe1ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff1ffffffffffff
ffffffffffffffffff87fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff83fff
fffffffff3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffe1ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ff0101ffc30ffffffffffff3fff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ff8f87ffffffffff
f3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0101ff3fe3fffffffffff3fff87fffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ff1ff3fffffffffff3fff87f
ffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff0101ff1ffbfffffffffff3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0001ffbc0ffffffffffff3fff87fffffffff
dfffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffc3ff0101
fff807fffffffffff3fff8fffffffe1f073870f01863ffffffffe3ffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff3e3fffffffffff3fff87fffffff3e331c6230
0c63ffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff3f3ff
fffffffff3fff87fffffff3c794cc7318c63ffffffffe1ffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffc3ff0101fff3fbfffffffffff3fff87fffffff3c79cccf118c63ffff
ffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff3f3ffffffffff
f3fff87fffffff3c79cc8f101c23ffffffffe3ffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0101fff803fffffffffff3fff87fffffff3c79cc8f101c83ffffffffe3ff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffc3ff0101fff807fffffffffff3fff87f
ffffff3c71cc4f119cc3ffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1fffffffffffff1ffffffffc7ffffff
e3ff0101fffe17fffffffffff3fff87fffffff3871cc4f318ce3ffffffffe3ffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
f1fffffffffffff1ffffffffc7ffffffe3ff0101fffff3fffffffffff3fff87ffffffe03
03c060701c63ffffffffe1ffffff8ffffffffcff1e71e1e07087fffffffe3fffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff1fffffffffffff1ffffffffc7ffffffc3ff0101
fffff3fffffffffff3fff87ffffffe078fc070f07c61ffffffffe3ffffff8ffffffffc7c
0c31c0e031c7fffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffff
fffffff1ffffffffc7ffffffe3ff0101fff003fffffffffff3fff87fffffffffffffffff
ffffffffffffe3ffffff8ffffffffc7ce6319e6311c7fffffffe3fffffe1ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffff1fffc39878c38703f0e70e1c0e187ffe3ff0101fff00fff
fffffffff3fff87fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffffffc79e3b91e63
10c7fffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1fffc31038e38f0
1e0439c0c771cfffc3ff0101fff3fffffffffffff3fff87fffffffffffffffffffffffff
ffffe3ffffff8ffffffffc79f3b91e203147fffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff1fffe62798e78f1cc72b9c24731cfffe3ff0101fff3fbffffffffff
f3fff87fffffffffffefffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffc79f3b91e203107ffff
fffe3fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1fffe64798e78f1ccf3b98f
4710cfffe3ff0101fff003fffffffffff3fff87fffffffffffc3ffffffffffffffffe1ff
ffff8ffffffffc79e3b91e633187fffffffe3fffffe3ffffffffffffefffffffffffffff
ff8ffffff1fffe44798e78f1c0f1b99fc7104fffc3ff0101fff003fffffffffff3fff87f
ffffffffffc1ffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffc71e7b99c6339c7fffffffe3fff
ffe3ffffffffffffc7fffffff87fffffff8ffffff1fffe0c798078f1c0f1998fc7110fff
e3ff0101fff1fbfffffffffff3fff87ffffffffffffdfffffffffffffffff3ffffff8fff
fffffc74c781c0e031c7fffffffe3fffffe3ffffffffffffcffffffffcffffffff8fffff
f1fffe0c798e78f1c4f3998047118fffe3ff0101fffffffffffffffff3fff87fffc3c6f1
fbfcf8c31bffffffffffe3ffffff8ffffffffc060f01e1e0f1c7fffffffe3fffffe3ffff
ffffffffcffffffffcffffffff8ffffff1fffe6e798e58d1ccf399cc4231cfffe3ff0101
ffff1ffffffffffff3fffc7fff818060f8fcf8c718c718c7ffffe3ffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffe3ffffffffffffcffffffffcffffffff8ffffff1fffe70
738e40100e0781e0c031c7ffe3ff0101fffc07fffffffffff3fff87fffb88cc078fc78e7
18c7188ffffff3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe1fffffc1f870c
40f83c3ccc0fffffff8ffffff1fffc3b078c20311f0f80f1ec7187ffe3ff0101fff803ff
fffffffff3fff87ffff88ccf78fc78e71ce7188fffffe1ffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffe3fffff0c70318c6703c780447ffffff8ffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ff0101fff263fffffffffff3fff87ffff1cccff8f878e718e3181f
ffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffe3fb1d99cf33dc79
8ce7ffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0001fff273ffffffffff
f3fff87fffe1e08ff8f938e700e5183fffffe3ffffff8fffffffffffffc7ffffffffffff
fffe3fffffe1ffffe7fe3f93cf23dc798cf3ffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ff0101fff073fffffffffff3fffc7ffff9d8cff8f1b8e71ce6183fffffe1ff
ffff8fffffffffffff83fffffffffffffffe3fffffe1ffffc7fe3f83cf27fc7c8cf3ffff
ff87f20001ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff873fffffffffff3fff87f
ffb98cce58f398e71ce618bfffffe00000000ffffffffffffffbfffffffffffffffe0000
0001ffffc7fe2387cf203c7e0cf3ffffff80000001ffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff0101fffc67fffffffffff3fff87fff99c0e0408398c718e71887ffffe00000000fff
ff0ffffffff9ffef318e31cffffe00000001ffffc7fe0193ce201c7f8ce3ffffff800000
01ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fffffffffffffffff3fff87fff83e1f0
c003800218c718c7ffffe00000000ffffe0788c1e1f9f0c6318e318ffffe00000203ffff
c7ff3198c0330c698c63ffffff8133ff71ffffffffffffffffffffffffffffffc3ff0101
fffffbfffffffffff3fff87ffffffffffffffffffeefbdffffffe3ffffff8ffffce30040
f1f8f9c631ce311ffffe3fffffe1ffffc7ff8318007820080807ffffff8ffffff1ffffff
ffffeffffe7ffffde7ffffffe3ff0101fff003fffffffffff3fff87fffffffffffffffff
ffffffffffffe3ffffff8ffffff1198cf1f8f9c639c6311ffffe3fffffe1ffffc7ffc70e
ecfc701c1c8fffffff8ffffff9fffffffc0fc18e183c0638c7ffffffe3ff0101fff003ff
fffffffff3fff87fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff8ffffff1199f71f0f9c6
31c2303ffffe3fffffe3ffffe7f3ffffffffffffffffffffff8ffffff8fffffffe1f8c87
339c6238c7ffffffe3ff0101fff003fffffffffff3fff87fffffffffffffffffffffffff
ffffe3ffffff8ffffff1891ff1f279c601c8307ffffe3fffffe3ffffe3f3ffffffffffff
ffffffffff8ffffff1ffffffff3f1cf723cc6338c7ffffffe3ff0101fff3ffffffffffff
f3fff8ffffffffffff1fffffffffffffffffe3ffffff8fffffe1c11ff1e279c639cc317f
fffe3fffffe1fffff0c3ffffffffffffffffffffff8ffffff0ffffffff3f3e7723cc6738
c7ffffffe3ff0101fff3fffffffffffff3fffc7fffffffffff1fffffffffffffffffe1ff
ffff8fffff03b99ef1e739c639ce310ffffe3fffffe1fffffc07ffffffffffffffffffff
ff8ffffff9ffffffff3f3e7727cc0700c7ffffffc3ff0101fff3fffffffffffff3fff87f
ffffffffff1fffffffffffffffffe3ffffff8fffffc7199cb18739c639ce3187fffe1fff
ffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffff3f3e7727cc4738c7ffffff
e3ff0101fff8fffffffffffff3fff87fffffffefcf1fffffffffffffffffe3ffffff8fff
fff381c080071006308631cffffe3fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
f9ffffffff3f3c77238c6738c7ffffffe3ff0101fffffffffffffffff3fff87fffff0383
830180008c3187ffffffe1ffffff8ffffff1c3e1c007fffffffffffffffe3fffffe1ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffff3f9cf7339c4638c7ffffffe3ff0101
ff3803fffffffffff3fffc7fffffc7c70319c6318c718fffffffe3ffffff87fffcf1ffff
fffffffffffffffffffe1fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffff
ff3fc1f0383c0e18c7ffffffe3ff0101ff3003fffffffffff3fff87fffffcfc63d1cc631
8e71cfffffffe3ffffff8ffffc71fffffffffffffffffffffffe3fffffe1ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffff1ffffffff1fe3f1fe7fffffffffffffe3ff0101ff3803ff
fffffffff3fff87fffffcfc67d1cc6318670cfffffffe1ffffff8ffffe03ffffffffffff
fffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff0ffffffff1fffff
ffffffffffffffffe3ff0101fffffffffffffffff3fffc7fffffcfc67f1c46318270cfff
ffffe3ffffff87ffffe7fffffffffffffffffffffffe1fffffe1ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff0ffffffff1f7fffffffffffefffffffe3ff0101ffffffffffffffff
f3fffc7fffffcfc6031c463188714fffffffe3ffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffe3ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff8ffffffff003fffffffffff
c7ffffffe3ff0101fffcf3fc00fffffff3fffc7fffffc7c6011cc6318c718fffffffe1ff
ffffcffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffff8fffffffe007fffffffffffe7ffffffe3ff0101fff863fc00fffffff3fffc7f
ffffc7c73108c6318c71cffffffff3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe1fff
ffe1ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff0101fff807fc01fffffff3fff8ffffffcfc70301c6310c738fffffffe3ffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff31ff9ffffffffe3fff8ffffff8fcf
ffa386319c618fffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffc7ff0101
fff323fdffffffffe3fff8ffffff8fcffffffffffffc7fffffffe3ffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff0ffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ff0101fff003f9fdffffffe3fff8ffffff8fc7ffffffff
fff83fffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe7ff0101fff003f8
01ffffffe3fff8ffffff8007fffffffffff19fffffffe3ffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffc3ff0101fffffffc01ffffffe3fff8ffffff0003fffffffffffbdfff
ffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101fffffffcfdffffff
f3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffc3ff0101ffffffffffffffffe3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffc7ff0101fffffffff3ffffffe3fff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffe3ffffffffffffffffffffffffffffff0ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
e3ff0101fffffffe61ffffffe3fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffe7ff0101fffffffc41ffffffe3fff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffc3ff0101
ff7ffbf9d9ffffffe3fff87fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff0ffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ff0101ff7ff3f999ffffffe3fff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffe3ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe3ffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0101ff0003fc
01ffffffe7fff8ffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff8fff7cbfffffffffffff
fffffff7d5c63fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffc3ff0101ff0003fc01ffffffc7fff81080002000015000008bfd75d5
000803ffffff800000008000008800000000000000003fffffe000000000000000000000
40000000000ffffff040022380006004400040000000000043ff0101ff0003fe01ffffff
8ffff800000000000000000000000000000003ffffff8000000000000000000000000000
00003fffffe00000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000
0000000003ff0101ff3efbfff9ffffff8ffff800000000000000000000000000000003ff
ffff800000000000000000000000000000003fffffe00000000000000000000000000000
000ffffff000000000000000000000000000000003ff0101ff3cfffff9ffffff1ffffc01
545555755000110000000000015557ffffffd7ffffd500015550155555577ffffffd7fff
fffffff5755f7ff80fffeaaaaaaaabeaaffffffffeaaa80002880000aaaaaaaaaaeafeea
afff0101ff3cfffdf9fffffe1fffffffffffffffffffffc0003fffffffffffffffffffff
fffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffff
fffffffffff80007ffffffffffffffffffff0101ff80fffc03fffff87fffffffffffffff
ffffffff8001ffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffff0101
ff81fffc3fffffc0fffffffffffffffffffffffffc0007ffffffffffffffffffffffffff
ffffc07fffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffff
c0001fffffffffffffffffffffff0101ffc3fffdffffff81ffffffffffffffffffffffff
ff80001ffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffe07
fffffffffffffffffffffffffffffff80007ffffffffffffffffffffffff0101fffffffd
fdffffc0fffffffffffffffffffffffffffe00007ffffffffffffffffffffffffffffc0f
fffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffe0000ffffff
ffffffffffffffffffff0101fff9c7fc01fffffc7ffffffffffffffffffffffffffff800
03ffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffff07fffffffff
ffffffffffffffffffff00001fffffffffffffffffffffffffff0101fff883fc01fffffe
3fffffffffffffffffffffffffffffe00007ffffffffffffffffffffffffffc0ffffffff
ffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffe00007ffffffffffffffff
ffffffffffff0101fff333fdfdffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff80001fff
fffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffff
ffffffffe00004ffffffffffffffffffffffffffffff0101fff373ffffffffff9fffffff
fffffffffffffffffffffffffe0000fffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffff
fffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffff80001ffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff007fe73ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff80001ffffffff
ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffff00
001fffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff803fc61ffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe0001fffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffff
fff07fffffffffffffffffffffffe0001fffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff803fcc1ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00001fffffffffffff
fffffffff01fffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffc0007ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fffff7f999ffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc0000fffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffff03ffff
ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffffffd
99ffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffff
ff01fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffe0003fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fff3f3fc01fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc0000fffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffff83fffffffffffff
fffffff80003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff1e3fe00ffffff
f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffff03fff
fffffffffffffffff07fffffffffffffffffff00007fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fff04ffff9fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff80000fffffffffffffffff807ffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffff000
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffc1ffc7ffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001fffffffffffffffff01ffffffffff
ffffffff07fffffffffffffffff80003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fffe1ffcfffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8000ffffffffffffffffc0fffffffffffffffffc0fffffffffffffffff8000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffc03fdfffffffff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe000ffffffffffffffff01ffffffffffffffff8
3fffffffffffffffe0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff1c3fc01fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0007f
fffffffffffffc07ffffffffffffffc07ffffffffffffffc0003ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fff3f3fc00fffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0001ffffffffffffff03ffffffffffffff81ffffffff
ffffff00007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff3fb7c
01fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00007ffffff
ffffff807ffffffffffffe07ffffffffffff20000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fff1fe3dfffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80003ffffffffffff01ffffffffffff81ffffffffffff00003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff07e3cffffffff
f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00007ffffffffffc
07fffffffffff07ffffffffffe00007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fff01e7c7ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff80001ffffffffff03ffffffffffc1ffffffffff80004fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffff00fdfffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00007ffffffffc07fffff
ffff83fffffffff0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffc3fc01fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff00003ffffffff03ffffffffe0ffffffffe0001ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffff0ffc00fffffff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0001fffffffc0ffffffff83fff
ffffc000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff83ffde1fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff80003ffffff03fffffff07ffffff0001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fff1ffffcffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000fffffc1ffffffc1fffffe0003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
9ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff80003ffff07fffff07ffffc0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fffffff801ffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc0001fffc1ffffe0fffd8000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff7f3f801ffffff
e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000
0ffc07fff87ff80001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fff003f801ffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff80003f01ffe0fe00007fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff003ffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007c0ff
83c0006fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff77bffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff800001f000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffff7fffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff4410037ffffffffff5d55555545000000040000041f
fffffffaaaaabbbbaaaaaaaaaabfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff73bffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fff003ffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff003ff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0200400000000000000
0000820001580000a0867540001045501000000000010140003fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fff003ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff7ffffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fff7fbffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff003ffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff003ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff003ffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fffe1fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fffc0fffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff987ff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0000fff3e3ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffb3bffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fffc0fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff807ffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffe7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff3f3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff7f3ffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff3f3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fff3f3ffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffff0f38e1f0388fc1fc0461cf8e21883c0f878fe10c
40e399c38c3ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fff807ff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff87e0618c070
1007e3f80663cfce3199dc67138fe398006300c78e7ffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fffc0fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1fffffffcfc73988e73939fe3f9cf67c7ce7133ce62798ff399cf6339c7
8e7ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffe3fffffffffff
f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcfcf3d89e33939fe3f8
cf8787ce3023ce72798ff399cf6339c7867ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1fffffffcf8f1d89f30389fe3fc4f8f97c03063c404798fe39c4f6399c7867fffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff7e3ffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcf8f1d89e303c1fe3ff078f1bc0
3063c404788fe39f0f63c1c7887ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff003ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fffffcfcf1d89e331b9fe01dc7071bce3173ce66798ff39dcf6331c78c7ffffffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff003fffffffffff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcfcf3d89e73119fe388ce3339ce31038e62
798ff398cf6338c68e7ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
fff333fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcfe
67c0cc70381fe38c0c3039ce31881c07038fe00c0f0390008e7ffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0000fff333fffffffffff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1fffffffcff0780e0f07c3fe38f3efc3d8631dc3e2f87cfe00e
1f03c3018c3ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff033ff
fffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcffffffffff
ffffe38ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fff807fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1fffffffcffffffffffffffe38fffffffffffffffffff37ffffffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffcc7ffffffffff
f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcfdffffffffffffe01f
fffffffffffffffffe23fffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1fffffff801ffffffffffffc07fffffffffffffffffff37ffffffffffffffffffff
fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffc0ffffffffffff3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff001ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101fff807fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001fff3e3fffffffffff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
fff3f3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101fff3fbfffffffffff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fff3f3ff
fffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101fff807fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffc0fffffffffff
f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101fffe1ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffbffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ff1bfbfffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffb803fffffffffff8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
fff003fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ff9ffbfffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff0000054ff555555555000000000000150000000001544450100
00003fffeaaaaa88003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ff1fffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffbfffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffc800000000000182adebfb
fffc28e8bef7ffea00200871ffffcd07d45c00e115ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101fffffffffffffffffff07fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000c00000040092900aa000000
00000000fe00b80100000000040000002701ffff030000000000

Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України
за поданням її голови терміном на сім років з правом призначення на
другий термін. Призначення голови Рахункової палати проводиться таємним
голосуванням через подання бюлетенів. Кандидат на посаду голови
вважається призначеним, якщо за результатами таємного голосування він
отримав більшість голосів від конституційного складу Верховної Ради
України. Перший заступник і заступник голови, головні контролери та
секретар Рахункової палати також призначаються на посаду Верховною Радою
України за поданням голови Рахункової палати шляхом таємного голосування
за списком терміном на сім років у порядку, установленому для
призначення голови Рахункової палати. Такий порядок обрання голови та
членів Рахункової палати дає можливість цьому контрольному органу бути
достатньо незалежним і рівновіддаленим від усіх гілок влади, забезпечує
професійну захищеність його працівників. Професійну незалежність голові
та членам Рахункової палати гарантує і чітко визначений порядок їх
дострокового звільнення. Так, вони можуть бути достроково звільнені з
посади за поданням Голови Верховної Ради України у разі:

1) порушень ними законодавства України або допущення зловживань на
службі — за рішенням Верховної Ради України;

2) особистої заяви про відставку;

3) тривалої хвороби, підтвердженої медичною установою, що перешкоджає їх
діяльності на посаді, яку вони обіймають;

4) досягнення ними 65-річного віку.

Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади названих осіб
ухвалюється більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради
України.

Головні контролери — керівники департаментів Рахункової палати є
посадовими особами, які здійснюють керівництво певними напрямами
діяльності Рахункової палати.

Залежно від функцій, які виконують департаменти, їх можна згрупувати у
три блоки: ревізійний, контрольно-аналітичний і забезпечувальний.

У перший блок входять департаменти, які здійснюють контрольно-ревізійну
діяльність щодо витратної частини Державного бюджету України за такими
напрямами: на державне управління; на промисловість та енергетику; на
судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави; на
АІЖ та виробничу інфраструктуру; на соціальну сферу та науку. Крім того,
вони контролюють використання коштів державного бюджету в регіонах,
питання, пов’язані з діяльністю банківських установ та державним боргом
України, використанням коштів цільових бюджетних та державних
позабюджетних фондів.

Другий блок — контрольно-аналітичний — відстежує процес підготовки
проекту бюджету, вносить свої пропозиції щодо цього процесу, здійснює
експертизу проекту бюджету на наступний рік та законодавчих актів, що
стосуються виконання поточного бюджету, тощо. Крім того, він,
відстежуючи видатки бюджету в цілому, визначає напрями для ревізійної
роботи іншим департаментам, ставить перед ними певні завдання, а потім,
після контрольних перевірок, використовує отриману інформацію для
узагальненого аналізу результатів проведених департаментами
контрольно-аналітичних заходів та підготовки інформаційно-аналітичних
матеріалів керівництву та Колегії Рахункової палати, Верховній Раді,
Президенту й Уряду України.

Останній, третій блок Рахункової палати, забезпечує її діяльність у
частині контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету,
управління комп’ютерного та інформаційного забезпечення, зв’язків з
громадськістю та міжнародного співробітництва тощо.

Отже, Рахункова палата займає особливе місце в системі контролюючих
органів держави, оскільки її діяльність не залежить від виконавчих
органів влади і їм не підпорядкована. Саме з цієї причини з самого
початку створення Рахункової палати ставлення до неї було неоднозначним.
Так, Верховній Раді України довелось тричі долати вето Президента
України на Закон України «Про Рахункову палату», після цього Закон
розглядався в Конституційному суді України, на підставі рішення якого
були значно обмежені повноваження Рахункової палати, її завдання та
функції. Наприклад, з кола повноважень Рахункової палати були вилучені
такі, як контроль за виконанням дохідної частини Державного бюджету
України, контроль за використанням об’єктів права державної власності,
грошовою емісією, використанням золотого запасу тощо.

Розділ 2:ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Для організації своєї діяльності Рахункова палата має апарат, який
здійснює організаційну, інформаційно-довідкову та іншу роботу під
керівництвом секретаря Рахункової палати. Структуру і штатний розпис
апарату затверджує Колегія за поданням голови Рахункової палати в межах
бюджетних коштів, передбачених на її утримання.

Здійснюючи державний фінансово-економічний контроль, Рахункова палата
керується такими засадами:

• законності — діяльність Рахункової палати ґрунтується виключно на
законодавстві і будь-яке втручання в цю діяльність категорично
забороняється;

•плановості — діяльність Рахункової палати є послідовною, прогнозованою
та системною. Ця діяльність організується і проводиться Рахунковою
палатою на основі річних і поточних планів;

•об’єктивності — діяльність Рахункової палати є достовірною. Вона
відповідає характерові суспільних відносин, економічним, політичним та
ідеологічним процесам, що відбуваються у суспільстві;

•незалежності — у межах своєї компетенції Рахункова палата самостійно
вирішує всі питання, пов’язані зі здійсненням контролю, проведенням
перевірок, ревізій та обстеження;

•гласності — робота Рахункової палати є відкритою. Рахункова палата
відповідно до цього принципу регулярно поширює інформацію про свою
діяльність у засобах масової інформації, а Щорічний звіт про роботу
Рахункової палати перед Верховною радою України навіть підлягає
обов’язковому опублікуванню.

Робота Рахункової палати організовується на основі річних і поточних
планів, які складаються з урахуванням усіх видів і напрямів діяльності
цієї установи та конкретних доручень Верховної Ради України, її
Комітетів. До плану роботи Рахункової палати обов’язково входить
виконання звернень, прийнятих не менш як однією третиною конституційного
складу Верховної Ради України, поданих у порядку, встановленому
Регламентом останньої. У процесі формування планів роботи Рахункової
палати враховується обов’язковий розгляд звернень та пропозицій
Президента України, Кабінету Міністрів України.

Позапланові контрольні заходи проводяться за рішеннями Колегії
Рахункової палати на підставі постанов або протокольних доручень
Верховної Ради України, звернень її Комітетів та запитів народних
депутатів України, з яких Верховна Рада приймає рішення.

Усі контрольні органи, створені відповідно до законів України в системі
Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, Національного банку України, Антимонопольного
комітету України, Фонду державного майна України, та інші державні
контрольні органи, а також органи внутрішньовідомчого контролю та аудиту
зобов’язані сприяти діяльності Рахункової палати, надавати за її
запитами інформацію про результати перевірок та ревізій, які ними
проведено.

Рахункова палата в межах своєї компетенції може залучати до участі у
здійсненні контрольно-ревізійної діяльності державні контрольні органи
та їх представників, а також має право на договірній основі залучати до
ревізій і перевірок недержавні аудиторські служби та окремих
висококваліфікованих спеціалістів.

Рахункова палата за результатами проведених контрольних заходів надсилає
органам виконавчої влади, керівникам підприємств, установ і організацій,
банків і кредитних установ, які перевірялись, постанови та висновки,
затверджені її Колегією, для відповідного реагування і вжиття заходів
щодо усунення виявлених порушень, відшкодування збитків, завданих
державі, поновлення правового режиму загальнодержавної власності та
притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні
законодавства України, безгосподарності та марнотратстві. Постанови та
висновки Колегії Рахункової палати повинні бути розглянуті в
установлений нею термін, але не пізніше, ніж протягом 15 календарних
днів з дня їх отримання. Про заходи реагування на отримані постанови і
висновки Колегії Рахункової палати її сповіщають негайно.

Висновки Рахункової палати не можуть містити політичних оцінок рішень,
які приймаються Верховною Радою України та органами виконавчої влади в
межах їх компетенції.

У разі виявлення в процесі перевірок і ревізій привласнення грошових або
матеріальних ресурсів, а також фактів корупції та інших зловживань
Рахункова палата зобов’язана негайно за рішенням її Колегії передати
матеріали перевірок або ревізій до правоохоронних органів та повідомити
про це Верховну Раду України.

Верховна Рада України періодично, але не менш як 2 рази на рік, доручає
відповідному Комітету Верховної Ради України здійснювати аналіз
підсумків проведених контрольних заходів і виконання доручень, які були
дані протягом року Рахунковій палаті, та заслуховує у разі необхідності
інформацію про проведену роботу, перевірки, ревізії й обстеження, що нею
проводяться, і дає оцінку стану її контрольної діяльності.

Крім того, комітети Верховної Ради України за згодою Верховної Ради
України заслуховують доповіді, інформацію (повідомлення) Рахункової
палати за підсумками проведених перевірок, ревізій та обстежень
відповідно до термінів, необхідних для: виконання цих доручень і
узгоджених з відповідними комітетами. На підставі доповідей та
інформації (повідомлень) Рахункової палати комітети Верховної Ради
України можуть розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинного
законодавства України, розвитку бюджетної та фінансово-кредитної системи
України, а також готувати висновки з конкретних питань, що стосуються
виявлених відхилень і порушень у визначених законодавством сферах, які
подаються на розгляд Верховної Ради України.

Рахункова палата щорічно не пізніше 1 грудня подає Верховній Раді
України загальний письмовий звіт про результати виконання доручень
Верховної Ради України, проведених перевірок, ревізій та обстежень, а
також про витрати на цю діяльність. Звіт Рахункової палати, затверджений
Верховною Радою України, публікується у виданнях Верховної Ради України.

Разом з тим слід зазначити, що Рахункова палата свою діяльність здійснює
як незалежний орган контролю Верховної Ради України. Вона керується
Конституцією України і законами України, виконуючи свої функції і
повноваження згідно із власним конституційно-правовим статусом. Останні
встановлюють певні гарантії діяльності Рахункової палати, її структурних
одиниць, посадових осіб та окремих представників. Так, кримінальну
справу щодо Голови Рахункової палати, першого заступника і заступника
Голови, головних контролерів та секретаря Рахункової палати може
порушити лише Генеральний прокурор України.

За будь-який вплив на посадових осіб Рахункової палати, а також осіб,
які виконують її доручення, з метою перешкодити виконанню ними службових
обов’язків або добитися прийняття рішення, що суперечить чинному
законодавству України, насильницькі дії, образу, а також поширення
неправдивої інформації щодо них винні особи несуть відповідальність,
встановлену законодавством України.

Голові Рахункової палати, його першому заступнику і заступнику, головним
контролерам і секретареві Рахункової палати гарантується професійна
незалежність. Вони можуть бути достроково звільнені з посади за поданням
Голови Верховної Ради України у разі:

1)порушень ними законодавства України або допущення зловживань по службі
— за рішенням Верховної Ради України;

2)особистої заяви про відставку;

3)тривалої хвороби, підтвердженої медичним закладом, що перешкоджає їх
діяльності на посаді, яку вони обіймають;

4) досягнення ними 65-річного віку.

Рішення Верховної Ради про звільнення з посади названих осіб у
зазначених випадках приймається більшістю голосів від конституційного
складу Верховної Ради України. Крім того, діяльність Рахункової палати
може бути зупинена у випадках, визначених чинним законодавством України.
Кошти на утримання Рахункової палати виділяються безпосередньо з
Державного бюджету України. Обсяг цих коштів щорічно встановлюється
Верховною Радою України і зазначається у Державному бюджеті України
окремим рядком.

На посадових осіб Рахункової палати поширюється дія Закону України «Про
державну службу», вони є державними службовцями і мають відповідні
службові повноваження.

Посадові оклади працівників Рахункової палати встановлюються на 30
відсотків вище відповідних окладів державних службовців. Голові
Рахункової палати, першому заступнику і заступнику Голови, головним
контролерам та секретареві Рахункової палати встановлюються щомісячні
персональні надбавки у розмірі 70 відсотків їх посадового окладу.

На працівників Рахункової палати поширюється відповідний порядок
медичного, санаторно-курортного, побутового та транспортного
обслуговування, встановлений для працівників апарату Верховної Ради
України. [11]

Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що організація роботи та
діяльність Рахункової палати чітко визначена та регламентована Законом
України «Про Рахункову Палату».Так, наприклад, визначені положення щодо
Голови Рахункової палати, положення в яких йдеться те ,що може стати
приводом для звільнення Голови РП. Слід зазначити, що працівники
Рахункової палати мають певні надбавки до пенсій(згідно закону Голові
Рахункової палати, першому заступнику і заступнику Голови, головним
контролерам та секретареві Рахункової палати надбавки складають 70% від
посадового окладу),особливий порядок медичного та іншого обслуговування.
Тобто працівники Рахункової палати являються соціально захищеними, що є
надзвичайно важливим фактором в теперішньому житті.

Розділ 3: ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Рахункова палата виконує такі функції:

1) здійснює контроль за виконанням законів України та прийнятих
Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету України,
фінансуванням загальнодержавних програм у частині, що стосується
використання коштів Державного бюджету України;

2) за дорученням Верховної Ради України контролює виконання Державного
бюджету України за поквартальним розподілом доходів і видатків
відповідно до показників цього бюджету, в тому числі видатків на
обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу України, витрачання
коштів цільових фондів;

3) перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України використання
за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних
цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і подає за наслідками
перевірки Верховній Раді України висновки щодо можливостей скорочення
видатків за кожним фондом окремо та доцільності спрямування вилучених
коштів на фінансування інших видатків Державного бюджету України;

4) контролює ефективність управління коштами Державного бюджету України
Державним казначейством України, законність і своєчасність руху коштів
Державного бюджету України, в тому числі коштів загальнодержавних
цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та
кредитних установах України;

5) надає консультації органам і посадовим особам, які обираються,
затверджуються або призначаються Верховною Радою України, з питань
витрачання коштів Державного бюджету України. У ході перевірок та
аналізу стану економіки розробляє заходи щодо виявлення можливостей і
нових джерел залучення додаткових надходжень до Державного бюджету
України і вносить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України;

6) здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної
Ради України контрольні функції щодо фінансування загальнодержавних
програм економічного, науково-технічного, соціального і
національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що
затверджуються Верховною Радою України;

7) контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє
законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що
виділяються з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних
програм;

8) проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та
Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України про
здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного
законодавства, а також звітів Фонду державного майна України та
посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються
Верховною Радою України, щодо ефективного управління майном, яке є
основним національним багатством, власністю українського народу;

9) здійснює контроль за виконанням рішень Верховної Ради України про
надання Україною позик та економічної допомоги іноземним державам,
міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України, за
касовим виконанням Державного бюджету України Національним банком
України та уповноваженими банками;

10) перевіряє за дорученням Верховної Ради України відповідно до свого
статусу кошторис витрат, пов’язаних з діяльністю Верховної Ради України
та її апарату, допоміжних органів і служб Президента України та апарату
Кабінету Міністрів України, а також витрачання коштів державними
установами та організаціями, що діють за кордоном і фінансуються за
рахунок Державного бюджету України;

11) готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої
влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

12) здійснює зв’язки з контрольними органами іноземних держав та
відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про
співробітництво.

Рахункова палата для виконання поставлених перед нею завдань має
повноваження:

1) здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні та інші види
діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів
загальнодержавних цільових фондів, коштів позабюджетних фондів, за
цільовим використанням фінансово-кредитних і валютних ресурсів під час
здійснення загальнодержавних програм;

2) проводити фінансові перевірки, ревізії в апараті Верховної Ради
України, органах виконавчої влади, Національному банку України, Фонді
державного майна України, інших підзвітних Верховній Раді України
органах, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно
від форм власності у тій частині їхньої діяльності, яка стосується
використання коштів Державного бюджету України;

3) перевіряти в органах і на об’єктах, зазначених вище у пункті 2,
грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси витрат
та іншу документацію щодо фінансово-господарської діяльності, а також
здійснювати перевірку касових операцій з готівкою та цінними паперами,
матеріальних цінностей, їх обліку, зберігання і витрачання;

4) отримувати від керівників установ та організацій, що перевіряються,
всю необхідну документацію та іншу інформацію про фінансово-господарську
діяльність;

5) отримувати від Національного банку України, уповноважених банків та
інших кредитних установ необхідні відомості про здійснювані ними
операції та стан рахунків установ і організацій, які перевіряються, від
інших підприємств і організацій — довідки, копії документів щодо
операцій і рахунків цих підприємств та організацій;

6) організовувати і проводити оперативний контроль за використанням
коштів Державного бюджету України за звітний період;

7) проводити комплексні ревізії і тематичні перевірки окремих розділів і
статей Державного бюджету України, у тому числі бюджетів
загальнодержавних цільових фондів;

8) проводити експертизу проектів Державного бюджету України, а також
проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів
України, загальнодержавних програм та інших документів, що стосуються
питань Державного бюджету і фінансів України;

9) здійснювати аналіз і дослідження порушень і відхилень бюджетного
процесу, готувати і вносити до Верховної Ради України пропозиції щодо їх
усунення, а також щодо удосконалення бюджетного законодавства в цілому;

10) готувати і подавати висновки до Верховної Ради України та її
комітетів щодо виконання Державного бюджету України, у тому числі
доходів і видатків загальнодержавних цільових фондів, фінансування
загальнодержавних програм за звітний рік;

11) направляти матеріали перевірок, ревізій та обстежень Кабінету
Міністрів України, відповідним центральним органам виконавчої влади,
Національному банку України, Фонду державного майна України,
підприємствам, установам і організаціям для розгляду і вжиття необхідних
заходів;

12) порушувати перед Верховною Радою України, Президентом України, а
також органами виконавчої влади клопотання про притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного
законодавства України, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди
державі;

13) залучати до проведення перевірок, ревізій та обстежень на договірних
засадах кваліфікованих спеціалістів і фахівців-експертів з інших установ
і організацій, а також працівників інших державних контрольних,
податкових і правоохоронних органів з оплатою їх праці в необхідних
випадках за рахунок власних коштів;

14) у разі виявлення під час перевірок, ревізій та обстежень фактів
привласнення грошей і матеріальних цінностей, інших зловживань
передавати матеріали перевірок, ревізій та обстежень до правоохоронних
органів з інформуванням про це Верховної Ради України.

Щоб в більшому обсязі зрозуміти перераховані повноваження, розглянемо,
наприклад, п.10 повноважень Рахункової палати України. Оскільки Верховна
Рада України щорічно приймає державний бюджет, а отже і звіт про
виконання попереднього бюджету. Однак, звіт про виконання бюджету
розглядається без попереднього заслуховування кожного контролера
Рахункової палати, за яким закріплені конкретні статті державного
бюджету. Зі звітом, як правило, може виступити Голова Рахункової палати,
що не здійснює контрольних заходів з перевірки формування та виконання
державного бюджету. Саме головні контролери – директори департаментів
Рахункової палати — вправі здійснювати контроль виконання конкретних
статей бюджету. Але вони теж не проводять конкретної перевірки виконання
окремих статей державного бюджету, незважаючи на те, що саме вони несуть
відповідальність за діяльність очолюваних ними напрямів [1;ст. 14 ]. До
речі, з метою реалізації поставлених перед Рахунковою палатою завдань в
її складі діють наступні департаменти, що забезпечують такі напрями
діяльності: (контроль видатків на державне управління та національну
безпеку; контроль видатків на економічну діяльність держави; контроль
використання коштів Пенсійного фонду, державних цільових бюджетних та
позабюджетних фондів; контроль видатків на соціальну сферу; контроль та
аналіз бюджетного процесу; контроль та аналіз видатків бюджетів;
контроль банківських та міждержавних фінансово-економічних операцій;
контроль видатків промисловості та енергетики; правове забезпечення
діяльності Рахункової палати).

Перевірку виконання окремих статей державного бюджету здійснюють
інспектори Рахункової палати. Тільки вони виходять на місце з
посвідченням на право перевірки і програмою контрольних заходів, яка
затверджена головним контролером. Враховуючи це, слід акцентувати, що
така практика знеособлює державний фінансовий контроль, породжує
безвідповідальність посадових осіб. Лише конкретне законодавче щорічне
закріплення розділів державного бюджету за кожним контролером Рахункової
палати розв’яже цю проблему.

Вимоги керівників Рахункової палати та посадових осіб її апарату,
пов’язані з виконанням ними своїх службових обов’язків, є обов’язковими
для всіх державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності і підпорядкованості.

Отже, можна зробити висновки ,що Рахункова палата України виконуючи
покладені на неї функції, користуючись для цього наданими владними
повноваженнями , виконує свою роботу. Проте не слід забувати про
людський чинник , і як було сказано вище потрібно «щорічне закріплення
розділів державного бюджету за кожним контролером Рахункової палати» щоб
покращити фінансовий контроль та унеможливити питання свавілля в усіх
сферах цього контролю.

Розділ 4: Нормативно-правові акти Рахункової Палати

З метою створення належних умов для здійснення Рахунковою палатою своїх
функцій, Закон „Про Рахункову палату” передбачав надання їй ряду
повноважень імперативного характеру. Зокрема, статтею 12 Закону
передбачалось надання Рахунковій палаті права вилучати документи на
об’єктах, що перевіряються – у разі виявлення в ході перевірки підлогів,
підробок, привласнень або зловживань (аналогічними повноваженнями
законодавство України наділяло органи дізнання та попереднього
слідства); відповідно до статті 31 Закону Рахункова палата мала право
давати керівникам об’єктів, що перевіряються, обов’язкові до виконання
приписи щодо усунення порушень у сфері фінансово-господарської
діяльності об’єкта перевірки; а у разі невиконання відповідних приписів
– приймати рішення про зупинення операцій на рахунках об’єктів
перевірок.

Проте варто відзначити, що розгляд законопроекту „Про Рахункову палату”
відбувався паралельно з розглядом проекту нової Конституції, при цьому у
кінцевому варіанті Основного Закону, підписаного Президентом, не було
враховано положення Закону „Про Рахункову палату”. Так, у статті 98
Конституції передбачалось, що Рахункова палата є органом, який здійснює
контроль лише за витрачанням (а не надходженням) коштів, причому –
витрачанням коштів лише Державного бюджету, а не тих коштів, які
перебувають поза межами коштів Державного бюджету (коштів Пенсійного та
інших фондів, коштів органів місцевого самоврядування, отриманих як
субвенції з Державного бюджету тощо).

Неузгодженість майже одночасно прийнятих Конституції та Закону „Про
Рахункову палату” в подальшому дала підстави Президенту звернутись до
Конституційного Суду України з поданням про невідповідність Конституції
України низки положень Закону „Про Рахункову палату”.

Конституційний Суд України визнав неконституційними ті положення Закону,
які закріплювали за Рахунковою палатою владно-розпорядчі повноваження –
право давати обов’язкові до виконання об’єктами перевірок приписи, а
також зупиняти рух коштів на рахунках об’єктів перевірок у разі
невиконання цих приписів. Свою позицію орган конституційної юрисдикції
аргументував тим, що здійснення Рахунковою палатою – органом, який має
похідні від парламенту функції – владно-розпорядчих повноважень
суперечить принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову.

Такий висновок Конституційного Суду гостро поставив питання щодо того,
яким чином Рахункова палата зможе реалізовувати покладені на неї функції
та чи не будуть ті організації з приводу яких буде проводитись перевірка
ігнорувати висновки діяльності Рахункової палати. На теперішній час,
Рахункова палата України може видавати такі нормативно-правові акти:

1. Постанови

2. Висновки

3. Узагальнення

4. Пропозиції

5. Звіти(перед Верховною Радою України)

Відповідно до ст.29 Закону України «Про Рахункову Палату» Рахункова
палата за результатами проведених контрольних заходів направляє органам
виконавчої влади, керівникам підприємств, установ і організацій, банків
і кредитних установ, які перевірялись, постанови та висновки,
затверджені Колегією Рахункової палати, для відповідного реагування і
вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, відшкодування збитків,
завданих державі, поновлення правового режиму загальнодержавної
власності та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у
порушенні законодавства України, безгосподарності та марнотратстві.

Постанови та висновки Колегії Рахункової палати повинні бути розглянуті
у встановлений нею термін, але не пізніше ніж протягом 15 календарних
днів з дня їх отримання.

Про заходи реагування на отримані постанови і висновки Колегії
Рахункової палати вона повідомляється негайно. В необхідних випадках
Рахункова палата може надавати консультації та роз’яснення з питань
застосування норм чинного законодавства України щодо об’єктів, на яких
проводився контроль.

У разі виявлення в процесі перевірок і ревізій привласнення грошових або
матеріальних ресурсів, а також виявлення фактів корупції та інших
зловживань Рахункова палата зобов’язана негайно за рішенням її Колегії
передати матеріали перевірок або ревізій до правоохоронних органів та
повідомити про це Верховну Раду України.

Рахункова палата систематично аналізує підсумки планових і поточних
контрольних заходів, узагальнює та досліджує причини і наслідки
виявлених відхилень і порушень у процесі формування доходів та
витрачання коштів Державного бюджету України, зберігання та використання
майна, що є об’єктами права державної власності, надання валютних і
кредитно-фінансових ресурсів за їх цільовим призначенням.

У ході аналізу і узагальнення інформації, яку отримує Рахункова палата
під час здійснення перевірок, ревізій та обслідувань, вона розробляє і
подає Верховній Раді України пропозиції про удосконалення законодавчих
актів, що регулюють бюджетні, фінансово-кредитні, цивільно-правові та
інші відносини.[1;ст.29,30]

Що ж стосується звітів перед Верховною Радою, то Рахункова палата звітує
перед парламентом про свою діяльність трьома основними способами:

а) шляхом надсилання народним депутатам України бюлетенів із висновками
про результати проведених перевірок і ревізій, матеріалів перевірок;

б) шляхом подання на розгляд парламенту щорічного Звіту про свою
діяльність;

в) шляхом надання відповідей на запити народних депутатів України,
направлених Рахунковій палаті.

Щорічні звіти Рахункової палати, як правило, мають однакову структуру,
яка включає:

а) узагальнення результатів контрольної діяльності Рахункової палати;

б) результати реагування на висновки і рекомендації з боку
підконтрольних об’єктів;

в) інформацію про організаційне, матеріальне та кадрове забезпечення
Палати у звітному році.

Закон „Про Рахункову палату” не встановлює чітких строків подання
щорічних звітів та форм реагування парламенту на інформацію, викладену у
звітах. Тому з 1998 року парламент не ухвалював жодних рішень за
результатами розгляду звітів РП. Також слід відзначити, що в окремі роки
„повноцінні” звіти Палатою взагалі не подавались. Зокрема, у 1998 році
РП підготувала лише прес-реліз з викладом основних результатів своєї
діяльності, у 2006 році вона прозвітувала лише про використання
бюджетних коштів, виділених на її утримання у 2005 році (Звіт про
діяльність РП за 2005 рік на розгляд парламенту внесений не був). Не
висока ефективність в роботі з Верховною Радою пояснюється тим, що на
відміну від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, в
структурі Рахункової палати відсутній структурний підрозділ,
відповідальний за взаємодію з парламентом на політичному рівні. Як
правило, взаємовідносини Рахункової палати з парламентськими комітетами,
керівництвом парламенту та фракціями здійснюються або на рівні
керівництва РП і відповідних органів, або ж на рівні спеціалістів РП,
які беруть участь у засіданнях парламентських комітетів під час
обговорення законопроектів, по яких Рахунковою палатою підготовлено
експертні висновки. Разом з тим, Голова РП наділений значним обсягом
повноважень по забезпеченню діяльності РП, що не дозволяє йому постійно
відволікатись на формальні та неформальні візити до керівників фракцій і
груп, комітетів, окремих народних депутатів.

Отже, підсумовуючи все вищесказане можна зробити висновок, що юридична
сила нормативно-правових актів, які являють результатом діяльності
Рахункової палати на місцях перевірок з початку створення була більшою
за теперішню. Зокрема можна зауважити ,що своїм рішення Конституційний
Суд України виніс досить інтересну тему для полеміки з приводу того чи
можливе якісне реагування відповідних об’єктів перевірок на висновки
Рахункової палати. Проте не потрібно забувати про те, що все ж засоби
впливу у Рахункової палати залишились, а отже її робота повинна бути
високо професіональною та суворо відповідати вимогам закону.

Висновки:

Виконавши курсову роботу, та дізнавшись основні аспекти створення,
організації і діяльності Рахункової палати України, можна підвести
підсумки, що Рахункова палата займає особливе місце в системі
контролюючих органів держави, оскільки її діяльність не залежить від
виконавчих органів влади і їм не підпорядкована. Що вона має свою
структуру та її діяльність(а також принципи діяльності) чітко
передбачені законом. Причому слід зауважити про соціальну захищеність
працівників Рахункової палати, яка в наш час має дуже велике значення.
[11]

Виконуючи покладені на неї функції, користуючись для цього наданими
владними повноваженнями, виконує свою роботу лише за законом. Про якість
роботи Рахункової палати України можна сказати багато, проте ще сім
років тому, в ході проведених фахівцями Рахункової палати(2001 р.)
контрольних заходів виявлено незаконне (в тому числі нецільове) й
неефективне використання коштів Державного бюджету України та
загальнодержавних позабюджетних фондів на загальну суму 3432,4 млн. грн.
та 17,8 млн. дол. США. З цієї суми незаконно, в тому числі, за
нецільовим призначенням використовувались 2141,3 млн. грн. та 4,7 млн.
дол. США, а неефективно – 1291,1 млн. грн. та 13,1 млн. дол. США. [6]

У своїй діяльності Рахункова палата видає нормативно-правові акти ,
причому слід зауважити, що на початку свого створення юридична сила цих
актів була більшою за теперішню(рішенням Конституційного Суду надання
Рахунковою Палатою приписів забиралось з її компетенції), що може
вплинути на сумлінність виконання цих рішень суб’єктами нагляду.

Постає проблема щодо територіальних представництв по Україні(нагадаю, що
з 10 їх було відкрито лише 5);щодо не відпрацьованості механізму
звітування у Верховній Раді;щодо не закріпленості розділів державного
бюджету за кожним контролером, тощо. Всі ці чинники наочно показують
сьогоднішню проблематику діяльності Рахункової палати.

Отож, як бачимо, творіння України – вищий орган державного фінансового
контролю Рахункова палата ствердився. Незважаючи на всі проблеми і
труднощі, Рахункова палата України день за днем доводить свою
дієздатність, щоразу демонструючи значні результати.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про Рахункову палату» від 11 липня 1996 року,
№315/96-ВР

2. Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П. Правознавство. 767 с.

3. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. 312с.

4. Савченко В. Я. Аудит. 322 с.

5. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних
організаціях. 380 с.

6. Мазур Т. Рахункова палата України. Проблеми вдосконалення правового
статусу//Юридичний Журнал #8/2003

7. Постанова Верховної Ради України „Про створення територіальних
представництв Рахункової палати” від 15 червня 2004 року //

8. Постанова Кабінету Міністрів України „Питання створення
територіальних представництв Рахункової палати” від 18 листопада 2004
року № 1577//

9. Ю.Сколятний. Навколозакупівельний бедлам // Дзеркало тижня. – 2006.
– № 14 (593).

10. КМУ „Про оплату праці Голови, заступників Голови та членів
Рахункової палати”, №519 від 30 червня 2005р.

11. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве
самоврядування с.70

12. Звіт Рахункової палати за 2001 р.// затверджений постановою Колегії
Рахункової палати від 29 січня 2002 р., № 2-1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019