.

Ефективність правового регулювання і шляхи її підвищення

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 8705
Скачать документ

43

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

кафедра

державно-правових дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

з ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

на тему:

«Ефективність правового регулювання і шляхи її підвищення»

Сімферополь 2008

Зміст

Вступ

1. Сучасний зміст і значення елементів та механізму правового
регулювання

1.1 Сутність, значення і предмет правового регулювання

1.2 Сфера, межи та механізм правового регулювання

1.3 Методи, засоби і типи правового регулювання

2. Ознаки ефективного правового регулювання. Стан і можливості
вдосконалення правового регулювання в Україні

2.1 Критерії ефективного правового регулювання

2.2 Аналіз основних напрямів вдосконалення системи законодавства в
Україні

2.3 Напрями національної конституційної реформи

Висновки

Список джерел

Вступ

Актуальність даної теми пов’язана с тим, що в умовах формування в
Україні основ правової держави роль і значення правового регулювання
суспільних відносин набуває особливого значення. Адже головною ознакою
моделі держави, що характеризується як правова, виступає саме ознака
високої правової урегульованості суспільних відносин. Тому питання
підвищення ролі права постають у центрі уваги. Правове регулювання є
найважливіші для держави та об’єднань людей і конкретних осіб суспільні
відносини, що об’єктивно потребують і піддаються юридичному регулюванню
і сторони яких виступають їх свідомими та вольовими учасниками. З
розвитком суспільства змінюється предмет правового регулювання. Одні
відносини відмирають і тому виходять зі сфери правового регулювання
(наприклад, відносини, що пов’язані з існуванням спадкової монархії),
інші – починають активно впливати на життя суспільства, і тому виникає
потреба в їх правовому врегулюванні. Перед законодавцем коштує складне
завдання – дотримати баланс між правовим регулюванням і суспільним
саморегулюванням. Перш ніж піддати суспільне відношення нормативної
регламентації, слід обґрунтувати необхідність, доцільність такого кроку.
Зайве широке втручання законодавця в суспільне і приватне життя
приводить до невиправданого обмеження особистої свободи індивідів, до
порушення свобод людини, до тоталітаризму. Крім того, ефективність
правового регулювання визначається відповідністю кінцевого результату
правового регулювання цілям, поставленим законодавцем в правовій нормі.
Юридичні норми дієві тоді, коли вони відповідають об’єктивним умовам і
закономірностям розвитку суспільства, в якому вони функціонують, коли їх
зміст відповідає суспільній свідомості населення, в першу чергу
принципам моральності і рівню правосвідомості, і коли норми даної галузі
права діють погоджено з нормами має рацію інших його галузей.

Ступінь вивченості. До дослідження даної теми привертали свою вітчизняні
і зарубіжні вчені. Найбільшу розробку даної теми представлено в роботах
таких авторів, як Тимченко С.М. [23], Рабінович П.М. [15], Сіренко В.Ф.
[18], Оніщук М. [10], Лисенков С.Л [6], Оніщенко Н.М. [12],
Сарновська С.О. [17].

Об’єктом даного дослідження є ефективність правового регулювання і шляхи
ії підвищення.

Метою курсової роботи є досліджування сутніти правового регулювання і
ознак ії ефективність.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

– вивчити сучасний зміст і значення елементів та механізму правового
регулювання,

– розглянути сфери, межи та механізм правового регулювання

– дати характеристику методів (засобів) і типів правового регулювання

– привести ознаки ефективного правового регулювання.

– вивчити стан і можливості вдосконалення правового регулювання в
Україні (на прикладі розвитку виконання законів і стану конституційної
реформи).

Методи дослідження. При написанні курсової роботи застосовувалися метод
індукції і дедукції, які дозволили визначити ознаки ефективного
правового регулювання, а також розглянуті цю правову категорію в площині
розвитку українського права. Використання системно-структурного методу
дозволило дати характеристику структурних елементів правового
регулювання.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що результати даного
дослідження буде можливо застосувати при державному будівництві України,
а також дозволити вирішити задачі вдосконалення механізму правового
регулювання шляхом розбудови конституційної реформи.

Структурно робота складена з вступу, двох розділів, висновків і списку
джерел (25).

1. Сучасний зміст і значення елементів та механізму правового
регулювання

1.1 Сутність, значення і предмет правового регулювання

Людське суспільство характеризується тим або іншим ступенем
організованості, впорядкованості. Це викликано необхідністю узгодження
потреб, інтересів окремої людини і співтовариства людей (великих або
малих соціальних груп).

В цілях досягнення такого узгодження здійснюється соціальне регулювання,
тобто цілеспрямована дія на поведінку людей. Регулювання може бути як
зовнішнім по відношенню до людини (хтось яким-небудь чином впливає на
нього), так і внутрішнім (саморегулювання). На всьому протязі свого
розвитку суспільство виробило багатообразну систему засобів і способів
регламентації поведінки людей. Засоби відповідають на питання, чим
регулюється поведінка людей, а способи – як здійснюється ця
цілеспрямована дія.

До засобів соціального регулювання відносять перш за все соціальні
норми: правові (юридичні), моральні, корпоративні, звичаї і ін. Але
норма – хоч і основний, далеко не єдиний засіб дії на поведінку людей:
засобами регулювання є також індивідуальні розпорядження, владні
веління, заходи фізичного, психічного, організаційного примушення і т.д.
[22, с. 128].

Юрист повинен розуміти правове регулювання як різносторонню дію на
суспільні відносини всіх правових явищ, зокрема правових ідей, принципів
правового життя суспільства, не втілених в юридичні форми (закони,
нормативно-правові акти, рішення судових органів і ін.). Для вирішення
своїх професійних завдань юристові необхідно перш за все розуміти роль,
значення правового регулювання як сукупності засобів і способів
реалізації позитивного права.

Позитивне право володіє властивостями і механізмами, що забезпечують
його реалізацію в житті суспільства. Нормативність,
загальнообов’язковість, формальна визначеність, забезпеченість силою
державно-правового примушення дозволяють перевести правові норми з сфери
належного в сферу сущого, в повсякденне практичне життя людини і
суспільства.

Вивчення правових явищ, підпорядковане практичним завданням, ставить за
мету підготувати майбутніх юристів до розуміння регулятивної ролі
законів і інших нормативних актів, індивідуальних рішень, інших правових
засобів в їх взаємозв’язку і взаємодії.

Виходячи з цих завдань, можна сформулювати наступне визначення. Правове
регулювання – це цілеспрямована дія на поведінку людей і суспільні
відносини за допомогою правових (юридичних) засобів [24, с. 327].

З визначення витікає, що регулюванням можна назвати тільки таку дію, при
якій ставляться достатньо ясно позначені цілі. Наприклад, в цілях
впорядкування використання землі, забезпечення її збереження, підвищення
ефективності землекористування видається закон про землю. І дія норм
земельного права, в результаті якого реалізуються поставлені цілі, можна
назвати правовим регулюванням.

Якщо ж під впливом законодавчого акту або його норм наступають наслідки,
не передбачені законодавством, а в деяких ситуаціях і протилежні цілям
законодавця, то така дія не може вважатися правовим регулюванням. Так,
під впливом земельного законодавства зросла ціна на земельні ділянки,
збільшилося число операцій з приводу землі спекулятивного характеру,
здійснюваних ради наживи, непродуктивного використання землі. Негативний
вплив закону про землю на суспільні відносини не можна назвати правовим
регулюванням, бо це не входило в цілі законодавця і не відповідає цілям
має рацію – упорядкувати життя суспільства, забезпечити справедливий,
розумний характер користування такою цінністю, якою є земля.

Не можна вважати правовим регулюванням дію, здійснювану неюридичними
засобами. Так, дія на свідомість і поведінку людей через засоби масової
інформації, шляхом пропаганди, агітації, етичної і правової освіти і
навчання не може бути віднесено до правового регулювання як
спеціально-юридичної організуючої діяльності. Дія на суспільні
відносини, на поведінку людей спеціально-юридичними засобами і способами
у свою чергу робить вплив на духовно-етичну, ідеологічну сторони життя
людини. Право не винне та і не може регулювати всі суспільні відносини,
всі соціальні зв’язки членів суспільства. Тому на кожному
конкретно-історичному етапі суспільного розвитку повинна бути достатньо
точно визначена сфера правового регулювання [24, с. 329].

У тих умовах, коли сфера правового регулювання звужена в суспільстві
виникає загроза свавілля, хаосу, непередбачуваності в тих областях
людських відносин, які можна і потрібно упорядкувати за допомогою права.
А коли сфера правового регулювання невиправдано розширена, особливо за
рахунок централізованої державно-владної дії, створюються умови для
зміцнення тоталітарних режимів, зарегульованості поведінки людей,
ведучого до соціальної пасивності, безініціативності членів суспільства.

У сферу правового регулювання повинні входити ті відносини, які мають
наступні ознаки [24, с. 331].

По-перше, це відносини, в яких знаходять віддзеркалення як індивідуальні
інтереси членів суспільства, так інтереси загально соціальні.

По-друге, в цих відносинах реалізуються взаємні інтереси їх учасників,
кожний з яких йде на якийсь утиск своїх інтересів ради задоволення
інтересів іншого.

По-третє, відносини ці будуються на основі згоди виконувати певні
правила, визнання обов’язковості цих правил.

По-четверте, ці відносини вимагають дотримання правив, обов’язковість
яких підкріплена достатньо дієвою силою.

Історія правового життя суспільства показала, що до сферу правового
регулювання входить три групи суспільних відносин, що відповідають
перерахованим ознакам [13, с. 239].

Першу групу складають відносини людей по обміну цінностями (як
матеріальними, так і нематеріальними). Тут найяскравіше виявляється
можливість і необхідність правового регулювання майнових відносин, бо у
взаємоприйнятному обміні майном зацікавлено і все суспільство, і кожну
окрему людину. Ці відносини будуються на основі загальновизнаних правил
(наприклад, визнання виразу цінності майна в грошовому еквіваленті);
обов’язковість визнання правил забезпечена дієвою силою спеціального
апарату правового примушення.

Другу групу утворюють відносини по владному управлінню суспільством. У
управлінні соціальними процесами зацікавлені і людина, і суспільство.
Управління здійснюється ради задоволення як індивідуальних, так і
загальносоціальних інтересів і повинне реалізуватися за строгими
правилами, забезпеченими силою примушення. Природно, в сферу правового
регулювання входить державне управління соціальними процесами.

У третю групу входять відношення по забезпеченню правопорядку, які
покликані забезпечити нормальне протікання процесів обміну цінностями і
процесів управління в суспільстві. Це відносини, що виникають з
порушення правив, що регламентують поведінку людей в двох вказаних
сферах.

Суспільні відносини, що входять до цих груп, і складають предмет
правового регулювання. Це суспільні відносини, які за своєю природою
можуть піддаватися нормативно-організаційній дії і в
конкретно-історичних умовах вимагають правової регламентації. Від
характеру і змісту суспільних відносин, складових предмет правового
регулювання, залежать особливості, характер, способи і засоби правового
регулювання. Достатньо зрозуміло, що відносини по еквівалентному обміну
цінностями, наприклад майнові відносини, вимагають інших правових
засобів і способів регулювання, ніж ті, які використовуються для
регламентації управлінських відносин.

Характер, вид суспільних відносин, складові і предмет правового
регулювання, обумовлюють ступінь інтенсивності правового регулювання,
тобто широту обхвату правовою дією, ступінь обов’язковості правових
розпоряджень, форми і методи правового примушення, ступінь
деталізованості розпоряджень, напруженість правової дії на суспільні
відносини [11, с. 157].

В літературі попри різні підходи до його визначення сформувалось певне
розуміння сутності правового регулювання.

Термін «регулювання» походить від латинського слова «regulo» (правило) і
означає впорядкування, налагодження, приведення чого-небудь у
відповідність з чим-небудь [11, с. 159].

Правове регулювання – це дія на суспільні відносини за допомогою певних
юридичних засобів, насамперед норм права. В умовах формування основ
правової держави роль і значення правового регулювання суспільних
відносин набуває особливої актуальності. суспільні відносини –
економічні, політичні, соціально-культурні. Йдеться про ті суспільні
відносини, функціонування яких неможливо без використання правових
засобів. Не все в суспільних відносинах урегульовано правом. Наприклад,
не регулюються правом: в галузі економічних відносин – процеси
виробництва; в галузі політичних відносин – розробка програм і статутів
партій; в галузі духовно-культурних – релігійні відносини та ін. [11,
с. 160].

Правове регулювання передбачає впорядкування, юридичне закріплення та
охорону суспільних відносин шляхом застосування правових засобів.
Регулюючий вплив права на суспільні відносини полягає у тому, що воно у
своїх нормах конструює модель обов’язкової або дозволеної поведінки
різних суб’єктів цих відносин.

Під правовим регулюванням більшість авторів розуміють сукупність
прийомів та засобів юридичного впливу на поведінку суб’єктів суспільних
відносин. На думку Сарновської С.О., саме з моменту видання
нормативно-правового акта здійснюється правове регулювання суспільних
відносин [19, с. 69]. Дещо іншої точки зору дотримуються Рабинович П.М.
і Котюк В. Ою, які вважають, що норма права починає регулювати поведінку
суб’єктів не з моменту видання норми права, а з часу настання юридичних
фактів, передбачених даною нормою [15, 11].

Так як предметом правового регулювання є суспільні відносини, то правове
регулювання обумовлено деякими об’єктивними та суб’єктивними чинниками.
Такими чинниками виступають наступні фактори (рис. 1.1.) [21, с. 264].

picscalex1170100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d
4643010000000000010030d70000000001000000e802000000000000e802000001000000
6c0000000000000000000000ffffffffffffffff00000000000000002f3a00007b240000
20454d4600000100e80200000e0000000200000000000000000000000000000080120000
781a0000c80000001f010000000000000000000000000000400d03001861040016000000
0c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000bc0d0000
9e080000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000
010000009cffffff00000000000000000000000090010000000000cc0440001254006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023310930
00000000040000000000ae30603109300000000047169001cc0002020603050405020304
877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000
000065007700200052006f006d0061006e000000ce3f0000540600002c040000482a3209
6981cc300000000004481100f2b40230044811006c4eaf301c4811006476000800000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
00000000ffffffffffffffff01000000982287408589874000000000f808000001000000
4c000000040000000000000000000000bf0d00009e080000500000002000fb022d000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffbd0d00009f080000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c02e9007401040000002e0118001c000000fb020200010000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f5ff0000000000009001
000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000
00000000040000002d010100050000000902000000020d000000320af300000001000400
000000007401ea00203e0500040000002d010000030000000000

43

Рис. 1.1. Об’єктивні та суб’єктивні чинники правового регулювання

Таким чином, позитивне право володіє властивостями і механізмами, що
забезпечують його реалізацію в житті суспільства. Правове регулювання –
це цілеспрямована дія на поведінку людей і суспільні відносини за
допомогою правових (юридичних) засобів. Правотворчі норми повинні
враховувати, що коли сфера правового регулювання звужена в суспільстві
виникає загроза свавілля, хаосу, навпаки коли сфера правового
регулювання невиправдано розширена, особливо за рахунок централізованої
державно-владної дії, створюються умови для зміцнення тоталітарних
режимів, Предметом правового регулювання є суспільні відносини, то
правове регулювання обумовлено деякими об’єктивними та суб’єктивними
чинниками (рівень економічного розвитку, соціальної структури, тощо.).

1.2 Сфера, межи та механізм правового регулювання

Сфера правового регулювання – це сукупність суспільних відносин, яку
можна і необхідно впорядкувати за допомогою права і правових засобів.
Скласти сферу правового регулювання можуть лише-відносини, що піддаються
правовому регулюванню. Є різні класифікації сфер правового регулювання
(рис. 1.2) [8, с. 457].

picscalex1180100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d
464301000000000001002db50000000001000000e802000000000000e802000001000000
6c00000000000000720800002c000000720800000000000000000000e83a0000c2230000
20454d4600000100e80200000e0000000200000000000000000000000000000080120000
781a0000c80000001f010000000000000000000000000000400d03001861040016000000
0c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000eb0d0000
75080000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000
010000009cffffff00000000000000000000000090010000000000cc0440001254006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023310930
00000000040000000000ae30603109300000000047169001cc0002020603050405020304
877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000
000065007700200052006f006d0061006e000000ce3f0000540600002c040000482a3209
6981cc300000000004481100f2b40230044811006c4eaf301c4811006476000800000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
720800002c0000007208000001000000982287408589874000000000cc08000001000000
4c000000040000000000000000000000eb0d000073080000500000002000fb022d000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffeb0d000076080000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c02e5007901040000002e0118001c000000fb020200010000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f5ff0000000000009001
000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000
00000000040000002d010100050000000902000000020d000000320aee00000001000400
000000007801e500203e0500040000002d010000030000000000

43

Рис. 1.2. Класифікації сфер правового регулювання

Має місто також класифікація сфер правового регулювання за певними
блоками суспільних відносин [6, с. 389]:

1) сфера економічних, головним чином майнових, відносин: виробництво,
обмін, розподіл. Ці відносини (власності, розподілу, обміну, оплати
праці тощо) складають економічну основу суспільства, його каркас і
потребують упорядкування;

2) сфера політичних, головним чином управлінських, відносин усередині
країни і на міжнародній арені.

3) сфера соціально-культурних, у тому числі особистих немайнових,
відносин належить до галузі охорони здоров’я, освіти, культури, науки,
соціального забезпечення. її складають відносини (з приводу освіти,
медичної допомоги, наукової діяльності, заняття спортом тощо), що
регулюються правом і не входять до сфери економічних і політичних
відносин, випливають із охорони і захисту особистих прав і гідності
громадян;

4) сфера судових і правоохоронних відносин, тобто відносин, пов’язаних з
охороною (відверненням і припиненням порушень) суспільного порядку.
Боротьбу з правопорушеннями насамперед ведуть такі органи держави, як
органи внутрішніх справ, прокуратура, суд.

Сфера правового регулювання піддається зміні: залежно від завдань
змінюється зміст правового регулювання, звужується або розширяється його
сфера.

В контексті огляду правового регулювання важливого значення придасться
межам правового регулювання. Межі правового регулювання – межі
владно-вольового впливу держави в особі її органів на суспільні
відносини, поведінку людини. Вони відокремлюють галузь правового від не
правового, встановлюють рамки поширення права, визначають характер
впливу права на свідомість і діяльність людини; обумовлюються як самою
матерією права, так і особливостями відносин, що регулюються, інтересами
держави і суб’єктів права, рівнем культури і цивілізованістю
суспільства, економічними, культурно-національними, релігійними та
іншими факторами. Меж у правовому регулюванні важливо додержувати [6,
с. 391]:

1) у системі суспільних відносин. Регулювати правом необхідно лише ті
суспільні відносини, які об’єктивно потребують такого регулювання. Не
повинно бути вторгнення в галузь автономної свободи особи: у політичну
сферу діяльності, особисті сімейні відносини, реалізацію
духовно-культурних потреб;

2) у діяльності держави, спрямованій на вироблення нових правових
відносин. Не можна насаджувати нові суспільні відносини, до яких ще не
дозріло суспільство або які суперечать правосвідомості і культурі особи
та суспільства. Важливо, щоб правові норми, що видаються, відповідали
економічним, політичним, правовим і іншим соціальним закономірностям і
сприяли прогресивному розвитку суспільства, найповнішому задоволенню
потреб та інтересів особи;

3) у використанні державою способів правового регулювання. Необхідне
застосування державою правомірних способів регулювання: встановлення не
карально-залякуючого, а дозвільного режиму, який сприяв би розвитку
особи.

Особливість правового регулювання полягає в тому, що воно має
специфічний механізм і використовується в розкритті взаємодії різних
елементів правової системи. Механізм правового регулювання – взята в
єдності система правових засобів, способів і форм, за допомогою яких
нормативність права переводиться в упорядкованість суспільних відносин,
задовольняються інтереси суб’єктів права, встановлюється і
забезпечується правопорядок. Основні риси механізму правового
регулювання полягають в наступному (рис. 1.3) [13, с. 364].

Механізм правового регулювання складають елементи, обов’язкові на
окремих його стадіях (рис. 1.4.) [22, с. 136].

picscalex1180100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d
464301000000000001005fc70000000001000000e802000000000000e802000001000000
6c0000000000000000000000ffffffffffffffff0000000000000000e83a00000f2d0000
20454d4600000100e80200000e0000000200000000000000000000000000000080120000
781a0000c80000001f010000000000000000000000000000400d03001861040016000000
0c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000eb0d0000
a40a0000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000
010000009cffffff00000000000000000000000090010000000000cc0440001254006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023310930
00000000040000000000ae30603109300000000047169001cc0002020603050405020304
877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000
000065007700200052006f006d0061006e000000ce3f0000540600002c040000482a3209
6981cc300000000004481100f2b40230044811006c4eaf301c4811006476000800000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
00000000ffffffffffffffff01000000982287408589874000000000ff0a000001000000
4c000000040000000000000000000000eb0d0000a50a00005000000020002d002d000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffeb0d0000a60a0000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c0220017901040000002e0118001c000000fb020200010000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f5ff0000000000009001
000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000
00000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2a01000001000400
0000000078012101203e0500040000002d010000030000000000

43

Рис. 1.3. Основні риси механізму правового регулювання

picscalex1180100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d
464301000000000001006aca0000000001000000e802000000000000e802000001000000
6c000000000000000c0700002c0000000d07000000000000000000007e3a0000dd1d0000
20454d4600000100e80200000e0000000200000000000000000000000000000080120000
781a0000c80000001f010000000000000000000000000000400d03001861040016000000
0c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000d30d0000
0c070000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000
010000009cffffff00000000000000000000000090010000000000cc0440001254006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023310930
00000000040000000000ae30603109300000000047169001cc0002020603050405020304
877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000
000065007700200052006f006d0061006e000000ce3f0000540600002c040000482a3209
6981cc300000000004481100f2b40230044811006c4eaf301c4811006476000800000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
0c0700002c0000000d070000010000009822874085898740000000006607000001000000
4c000000040000000000000000000000d20d00000e070000500000002000ffff2d000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffd30d00000d070000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c02bf007601040000002e0118001c000000fb020200010000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f5ff0000000000009001
000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000
00000000040000002d010100050000000902000000020d000000320ac900000001000400
000000007601bf00203e0500040000002d010000030000000000

43

Рис. 1.4. Елементи механізму правового регулювання

На думку експертів кожний елемент виконує специфічну роль у регулюванні
суспільних відносин. Розглянемо коротко кожний з елементів.

1. Норма права – це споконвічний елемент і нормативна основа механізму
правового регулювання. Норма права являє собою загальне обов’язкове
правило (модель) поведінки, яке встановлює для суб’єкта як можливий
варіант поведінки – суб’єктивні юридичні права, так і необхідний варіант
поведінки – суб’єктивні юридичні обов’язки. Специфічне завдання норми
права в механізмі правового регулювання полягає в тому, щоб [24,
с. 331]:

а) визначити загальне коло людей, на які вона поширює свою дію;

б) встановити зміст суспільних відносин (зміст поведінки суб’єкта), а
також об’єкти правовідносин;

в) визначити обставини, в яких особа повинна керуватися даним правилом
поведінки;

г) розкрити саме правило поведінки вказівкою на права і обов’язки
учасників відносин, що регулюються, характер їх зв’язку між собою, а
також державно-примусові заході, що застосовуються до осіб у разі
невиконання ними юридичних обов’язків. Норма права набуває зовнішнього
вираження в нормативно-правовому акті, який забезпечує її дійовість.
Нормативно-правові акти обслуговують нормативну основу механізму
правового регулювання. Чіткість і ефективність механізму правового
регулювання залежать від правильного тлумачення норм права.

2. Правовідносини в механізмі правового регулювання. Правовідносини в
механізмі правового регулювання – це засіб «переведення» загальних
розпоряджень юридичних норм у площину суб’єктивних прав і обов’язків для
даних суб’єктів.

Правовідносини в механізмі правового регулювання виконують такі функції:

а) визначають конкретне коло осіб, на яких поширюється дія норм права у
цей момент;

б) закріплюють конкретну поведінку, якої повинні або можуть
додержуватися особи;

в) служать умовою для можливого приведення в дію спеціальних юридичних
засобів (прокуратурою, судом, міліцією) з метою забезпечення
суб’єктивних прав, обов’язків, відповідальності.

3. Акти безпосередньої реалізації прав і обов’язків – це фактична
поведінка суб’єктів правовідносин, пов’язана зі здійсненням
(реалізацією) своїх прав і обов’язків. Можливі два результати реагування
на правове регулювання:

– активний – вчинення дій, що дозволяються (наприклад, брати участь у
виборах органів влади);

– пасивний – утримування від заборонених дій (наприклад, не завдавати
шкоди довкіллю).

Акти безпосередньої реалізації у формах використання наданих нормами
права можливостей посідають особливе місце у механізмі правового
регулювання, тому що являють собою його кінцеву мету.

4. Акти застосування норм права. У процесі правового регулювання можлива
(але не обов’язкова) стадія застосування норм права, яка полягає у
виданні державно-владного акта – акта застосування норм права, який
забезпечує виникнення, зміну або припинення правових відносин. Акти
застосування норм права мають форму рішень, розпоряджень, наказів,
вироків тощо. У них персоніфікуються загальні права і обов’язки, а
також, якщо це необхідно, індивідуалізуються санкції. Акти застосування
норм права у механізмі правового регулювання використовуються в таких
випадках:

1) коли самі норми права передбачають, що індивідуалізація прав і
обов’язків здійснюється органами держави, посадовими особами, а не
учасниками відносин. Так, нормами про порядок надання відпусток
робітникам і службовцям передбачається, що відпустка конкретній особі
надається згідно з наказом адміністрації;

2) коли суб’єкти відносин, що регулюються, поводяться протиправно:
порушують права, не виконують обов’язки. У цьому разі актом застосування
норм права індивідуалізується юридична відповідальність, передбачена
нормами права за їх порушення, тобто встановлюється персональна
відповідальність правопорушників.

У всіх випадках акти безпосередньої або опосередкованої реалізації прав
і обов’язків завершують правове регулювання.

Таким чином розглянуті найважливіші елементи правового регулювання, до
них належать сфера, межи і механізм правового регулювання. З’ясовано, що
сфера правового регулювання – це сукупність суспільних відносин, яку
можна і необхідно впорядкувати за допомогою права і правових засобів
Межі правового регулювання – межі владно-вольового впливу держави в
особі її органів на суспільні відносини, поведінку людини. Особливість
правового регулювання полягає в тому, що воно має специфічний механізм і
використовується в розкритті взаємодії різних елементів правової
системи. Кожний елемент виконує специфічну роль у регулюванні суспільних
відносин.

1.3 Методи, засоби і типи правового регулювання

Структура правового регулювання характеризується певними методами та
заходами регулювання.

Методи правового регулювання – це конкретні заходи юридичного впливу, що
характеризують використання в тій чи іншій сфері суспільних відносин
певного комплексу юридичних прийомів впливу. Методи субстанціональні,
невід’ємні від правової матерії. Вони виражають зміст того чи іншого
юридичного режиму регулювання [21, с. 202].

Розглядаючи методи правового регулювання треба зазначити деякі методи,
які визначають головне в правовому статусі суб’єктів, в їх юридичних
позиціях (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Первинні методи правового регулювання

Централізоване імперативне регулювання (метод
субординації)Децентралізоване, диспозитивне регулювання (метод
координації)Регулювання зверху донизу виконується на владно-імперативних
засадах, юридична енергія надходить тільки зверху, від державних
органів.

Положення суб’єктів характеризується відношеннями субординації.Правове
регулювання також визначається і внизу, на його процес впливає
активність всіх учасників правових відносин, їх правомірні дії також
виступають як індивідуальне джерело юридичної енергії.

Положення суб’єктів характеризується відношеннями координації, наданням
конститутивного юридичного значення їх поведінці.

Щодо конкретних суспільних відносин, правове регулювання здійснюється за
допомогою таких прийомів або заходів (табл. 1.2). Наведені засоби так чи
інакше пов’язані з суб’єктивними правами. Засоби правового регулювання
(дозвіл, зобов’язання, заборона) з найбільшою ефективністю досягають
своєї мети лише в тісному взаємозв’язку. Так, дозвіл суб’єкту певної
поведінки буде реальним лише за наявності обов’язків інших суб’єктів
задовольняти потреби, які в цьому зв’язку виникли в уповноваженого
суб’єкта.

Таблиця 1.2. Головні прийоми (заходи) правового регулювання

№п/пНазваСутність1ДозвілНадання суб’єкту права на здійснення певних дій.

Ключовий елемент правового регулювання, який визначає правовий засіб, що
забезпечує соціальну свободу і активність людини.

З юридичного боку дозволи знаходять вираз у суб’єктивних правах на
особисту активну поведінку. Юридичні дозволи виражаються в законах, в
інших нормативних актах.

Прикладом здійснення правового регулювання за допомогою цього засобу
може бути будь-яка правова норма, що надає суб’єкту право на одержання
тих або інших благ.2Зобов’язанняЮридичне закріплена необхідність певної
поведінки в тих чи інших умовах, обставинах. Наприклад, покладення
обов’язку забезпечення обвинуваченому права на захист, обов’язок
своєчасного виконання договірних зобов’язань.3ЗаборонаЮридична
необхідність утримуватись від певної поведінки.

Необхідний, важливий засіб забезпечення організованості суспільних
відносин, охорони прав і законних інтересів громадян, громадських
організацій, суспільства у цілому, створення «бар’єра» для небажаної,
соціальне шкідливої поведінки.

Для юридичних заборон характерна фіксуюча функція і тому з юридичного
боку заборони знаходять вираз у юридичних зобов’язаннях пасивного
змісту.

Заборони в праві несуть заряд юридичної відповідальності – кримінальної,
адміністративної, цивільної. Як приклади заборони можуть бути положення
норм права про заборону пропаганди війни, національної чи расової
переваги одних народів над іншими.

При дозволянні суб’єктивне право утворює зміст даного способу правового
регулювання. При зобов’язувані та забороні право вимоги належить іншим
особам. Його призначення – забезпечити виконання активного
(зобов’язування) або пасивного (заборони) юридичного обов’язку. Способи
правового регулювання (дозволяння, зобов’язування, заборона) з більшою
ефективністю досягають своєї мети лише в тісному взаємозв’язку один з
одним. Дозволяння особі певної поведінки буде реальним за наявності
обов’язку в інших осіб задовольнити потреби, що виникли у цьому зв’язку
в правомочної особи.

Трьом способам правового регулювання (дозволянню, зобов’язуванню,
забороні) відповідають три різновиди норм права: такий, що дозволяє
(надає правомочностей); такий, що зобов’язує; такий, що забороняє, а
також три форми реалізації права: використання, виконання, додержання.
Другий і третій способи мають певне сходство – і той і інший припускають
покладання обов’язків, але якщо в одному випадку обов’язку носять
позитивний, активний характер, то в іншому – пасивний. Всі три способи
зумовлено функціями має рацію [21, с. 205].

Як додаткові способи правової дії можна назвати застосування заходів
примушення (наприклад, покладання юридичної відповідальності за
довершене правопорушення). Цей спосіб відноситься до додаткових,
по-перше, тому, що є видом обов’язку (юридична відповідальність може
розглядатися як обов’язок зазнавати позбавлення, кару, покарання), а,
по-друге, цим способом забезпечується належного виконання наданих прав,
виконання покладених обов’язків, дотримання встановлених заборон. До
додаткових способів відноситься попереджувальна (превентивне) дія норм,
що передбачають можливість застосування правового примушення. Зокрема,
норми Кримінального кодексу володіють превентивною дією на осіб,
схильних до скоєння злочинів.

Із способами правового регулювання (як основними, так і додатковими)
взаємодіють неюридичні способи впливу на свідомість, волю, а значить, і
поведінка людей в суспільстві. Наприклад, правові акти (нормативні і
індивідуальні), інші правові явища володіють інформаційною дією. З їх
допомогою до зведення людей доводиться інформація, яку вони можуть
використовувати в своїх інтересах. Вони інформують людей про можливості
в суспільному житті, про наслідки юридично значущої поведінки,
дозволяють передбачати наслідки своєї поведінки і поведінки інших людей
в тих сферах життя, які охоплюються правовим регулюванням.

У юридичній літературі і в практиці існує дві юридичні формули, на
основі яких виділяються два типи правового регулювання.

Тип правового регулювання – це особливий порядок правового регулювання,
що виражається у певному поєднанні способів (дозволянь і заборон) і
створює стан більшого чи меншого сприяння для задоволення інтересів
суб’єкта права. Тип правового регулювання встановлює тип правового
режиму [20, с. 48].

Розрізняють два типи правового регулювання [20, с. 49]: сутність
загальнодозвільного режиму виражається принципом: «дозволено все, крім
прямо забороненого законом». На цій формулі побудований
загальнодозволенний тип правового регулювання. За цим типом в
регульованих правом відносинах встановлюються строго і чітко
сформульовані заборони. Як правило, об’єм цих заборон невеликий, а об’єм
дозволів не визначений: все, що не заборонене. Наприклад, право допускає
для членів суспільства будь-які способи множення матеріальних благ,
окрім прямо заборонених законом. Даний тип правового регулювання сприяє
(або хоч би не перешкоджає) проявам ініціативності, активності,
самостійності в рішенні життєвих задач. Він характерний для відносин, що
регламентуються галуззю цивільного права. За цим типом регулювання
створюються цивільні, «трудові, сімейні, – тип правового регулювання, що
ґрунтується на загальній забороні, у рамках якої закон встановлює
конкретні дозволи.

Друга формула правового регулювання звучить інакше: заборонено все,
окрім прямо дозволеного. Це означає, що учасник правових відносин
подібного типу може зробити тільки дії, які прямо дозволені законом, а
решта всіх дій заборонена. Цей тип правового регулювання прийнято
називати дозвільним. Він властивий тим галузям права, які зв’язані,
наприклад, з державним управлінням (адміністративне право). Тут в законі
указується точний, строго обмежений об’єм правомочності; все, що
виходить за межі компетенції володарюючого суб’єкта, категорично
заборонено сприяє (або хоч би не перешкоджає) проявам ініціативності,
активності, самостійності в рішенні життєвих задач.

Безумовно, немає галузей права, побудованих лише на одному типі
правового регулювання. Так, в цивільне право «вкраплені» елементи
дозвільного типу, а в адміністративному праві можна зустріти норми,
регулюючі відносини управління за загальнодозволенним типом. Разом з тим
достатньо очевидно, що загальнодозволенний тип правового регулювання
пов’язаний із закріпленням в праві соціальної свободи, з правом людини
на вибирання засобів і способів досягнення поставленої мети. Дозвільний
тип правового регулювання є єдиним при застосуванні заходів юридичної
відповідальності і ряду інших заходів державного примушення.

Види правового регулювання розрізняють за «обсягом» суспільних відносин,
на які воно поширюється, – це нормативне (загальне) та індивідуальне
регулювання. Нормативне регулювання – це впорядкування поведінки людей
за допомогою нормативно-правових актів, розрахованих на їх багаторазове
застосування за наявності передбачених ними обставин. Тобто обсяг
суспільних відносин, на які поширюється нормативне правове регулювання,
є кількісно не визначеним. Індивідуальне регулювання – це впорядкування
поведінки людей за допомогою актів застосування норм права, тобто
індивідуальних рішень, розрахованих на одну конкретну життєву ситуацію,
одну особу, (наприклад, наказ ректора університету про призначення
підвищеної стипендії студенту К). Нормативне та індивідуальне
регулювання є взаємозалежними: нормативне регулювання покликане
забезпечити єдиний порядок і стабільність регулювання а індивідуальне
регулювання покликане забезпечити врахування конкретної обстановки,
своєрідність певної юридичної ситуації [20, с. 207].

Таким чином, правове регулювання потребує конкретні заходи юридичного
впливу, до таких відносять первинні методи правового регулювання, це
централізоване імперативне регулювання (метод субординації) і
децентралізоване, диспозитивне регулювання (метод координації). При
цьому головні прийоми (заходи) правового регулювання це дозвіл,
зобов’язання і заборона. Трьом способам правового регулювання
(дозволянню, зобов’язуванню, забороні) відповідають три різновиди норм
права. Юридична практика і теорія розрізняють також види правового
регулювання – це нормативне (загальне) та індивідуальне регулювання.

2. Ознаки ефективного правового регулювання. Стан і можливості
вдосконалення правового регулювання в Україні

2.1 Критерії ефективного правового регулювання

Ефективність правового регулювання визначається відповідністю кінцевого
результату правового регулювання цілям, поставленим законодавцем в
правовій нормі. Юридичні норми дієві тоді, коли вони відповідають
об’єктивним умовам і закономірностям розвитку суспільства, в якому вони
функціонують, коли їх зміст відповідає суспільній свідомості населення,
в першу чергу принципам моральності і рівню правосвідомості, і коли
норми даної галузі права діють погоджено з нормами має рацію інших його
галузей.

Наведемо експертні думки стосовно ознак ефективного правового
регулювання.

Рабинович П.М. виділяє кілька критеріїв виміру дієвості правового
регулювання, а саме [15, с. 158]:

– цінність правового регулювання;

– економність правового регулювання;

– ефективність правового регулювання.

За Рабинович П.М. критерієм оцінки цінності правового регулювання є його
реальна позитивна (корисна) значимість для функціонування та розвитку
окремої особи, соціальних груп чи суспільства в цілому. Це дає
можливість виділити за суб’єктним критерієм особисту, групову,
загальносоціальну цінність правового регулювання [15, с. 159].

Ряд авторів вважає, що соціальна цінність є причиною ефективності, але
повною мірою вона не може гарантувати високий ступінь ефективності, для
цього потрібні певні умови (адекватність правового регулювання різним
видам інтересів; досконалість законодавства та правозастосовчої
діяльності; рівень правової культури суспільства та окремої особи; стан
законності тощо).

Під умовами ефективності розуміють певні обставини, які, з одного боку,
сприяють найбільшій реалізації цінності права, що дає можливість
задовольнити інтереси суб’єктів, а з іншого – це супутні фактори, які
мають значення для дії індивідів по досягненні цієї цінності та по її
використанні [12, с. 19].

Критерієм оцінки економності правового регулювання за Рабиновичем П.М. є
сукупність витрат, що мають місце в процесі досягнення мети правового
регулювання (предметно-речових, грошових, кадрових, часових,
фізично-людських ресурсів та ін.) [15, с. 160].

Термін «ефективність» означає результат, наслідок того чи іншого явища
[18, с. 3].

В юридичній літературі висловлюється точка зору, що критерієм
ефективності правових норм є міра досягнення цілей, поставлених перед
ними. Цілі правового регулювання передбачають закріплення існуючих
суспільних відносин, які потребують такого закріплення, стимулювання і
розвиток тих відносин, які на даний момент відповідають вимогам
суспільства та створення умов для розвитку і закріплення нових
суспільних відносин [18, с. 4].

Кисель О.М. ціль розуміє як ідеальну, відображену в свідомості модель
цінності [4, с. 29]. Це дає підставу стверджувати, що критерієм
ефективності є ступінь досягнення відповідних цінностей.

Цілі правового регулювання класифікують за певними критеріями: за
значимістю (головні та другорядні), за часом (перспективні та
найближчі), за результатами (кінцеві та безпосередні).

Цілі правового регулювання стосуються не тільки окремих суб’єктів, а й
забезпечують закріплення та стимулювання розвитку суспільних відносин,
створюють умови для виникнення нових суспільних відносин, запобігають
виникненню суспільно шкідливих відносин.

Досягнення цілей правового регулювання здійснюється за допомогою певних
засобів, що є шляхами юридичного впливу на поведінку суб’єктів. Ці
засоби є різними за своєю природою та функціональним призначенням.

Дія правових норм у процесі досягнення цілей може мати різний характер,
а саме [4, с. 31]:

1) інформаційний, ідеологічний, загальновиховний;

2) реалізація норм права через дотримання, виконання і використання –
безпосередня реалізація права;

3) це державно-владна діяльність компетентних органів по забезпеченню
впровадження правових норм – так звана правозастосовча реалізація.

Таким чином, в одних випадках ефективність норми забезпечується лише за
рахунок її власної дії, в інших – у результаті дії системи: норма плюс
її застосування.

Заслуговує на увагу точка зору, що соціальна цінність та ефективність
співвідносяться як процес і результат. У цьому розумінні соціальна
цінність відповідає на запитання, які саме інтереси нею задовольняються,
а ефективність правового регулювання – яким чином це зроблено та якою
мірою ці інтереси задоволені.

Критерієм оцінки ефективності правового регулювання за Рабіновичем П.М.
є співвідношення мети правового регулювання та реальних результатів
правового регулювання [15, с. 161]. Цей експерт розрізняє юридичну та
загальну ефективність правового регулювання. Юридична ефективність має
місце, коли в результаті прийняття нормативно-правового акта настають
саме юридичні наслідки, що пов’язані з внесенням змін до правового
становища окремого суб’єкта чи групи осіб. Загальна ефективність
правового регулювання передбачає реальні зміни у різних сферах
суспільних відносин, які мають місце в результаті впровадження
нормативно-правового акта в практичній діяльності. Загальна ефективність
правового регулювання забезпечується певними чинниками, а саме [15,
с. 161]:

– ефективністю самого нормативно-правового акта;

– ефективністю процедурно-процесуального механізму застосування
нормативно-правового акта;

– ефективністю діяльності щодо застосування і реалізації
нормативно-правового акта.

На думку В.Ф. Сіренко [18, с. 10], під час вивчення ефективності важливо
звертати увагу не на цілі законодавства, а на інтереси. Визначивши
інтерес як співвідношення між необхідністю задоволення потреб різних
соціальних груп, класів, окремих верств населення і можливістю
задоволення цих потреб, маємо модель, складові якої можна розглядати як
елементи ефективності, а саме:

– соціальні потреби, які необхідно задовольнити за допомогою конкретного
нормативного акта;

– правові засоби, їх кількість та якість;

– здатність правових засобів задовольняти соціальні потреби, закріплені
в нормативному акті;

– перспективність напрямків удосконалення законодавства з метою
задоволення соціальних потреб за допомогою правових засобів.

Рабинович П.М. виділяє ряд передумов досягнення ефективності правової
норми. До загальносоціальних передумов ефективності юридичної норми
(ефективності правотворчості) слід віднести [15, с. 161]:

– відповідність норми об’єктивним законам (закономірностям) існування й
розвитку людини та суспільства;

– відповідність норми конкретно-історичним умовам її функціонування,
реальним можливостям її здійснення (матеріальним, духовним, часовим,
кадровим та ін.);

– відповідність юридичної норми реальним потребам та інтересам тих
суб’єктів, відносини між якими вона має регулювати;

– відповідність юридичної норми стану правосвідомості й моралі, рівню
загальної культури, громадській думці згаданих суб’єктів;

– відповідність норми права висновкам тих наук (суспільних, природничих,
технічних), які «предметно» вивчають об’єкти, що перебувають у сфері
правового регулювання;

– відповідність юридичної норми загальним закономірностям
самоорганізації системних явищ (їх вивчає наука синергетика) і
цілеспрямованої організації таких явищ (їх вивчає, зокрема,
кібернетика).

До юридичних (спеціально-соціальних) передумов ефективності юридичної
норми належать [18, с. 11]:

– правове закріплення домінуючих потреб суспільства;

– предметна визначеність діяльності правотворчого органу;

– визначеність меж правового регулювання;

– зумовленість правотворчої діяльності об’єктивними умовами розвитку
суспільства;

– зміна сфери і типу правового регулювання;

– особливості правотворчості як результату творчого процесу;

– системність законодавства;

– якість законодавства;

– досконалість юридичної техніки;

– чітке визначення видів юридичної відповідальності, що настає за
порушення нормативних приписів, механізму її реалізації.

Чи можлива кількісна оцінка соціальної ефективності має рацію?

Така оцінка можлива, коли як початковий момент при визначенні ряду
основних параметрів соціальної ефективності права використовується
показник, який з фактичного боку свідчить про те, досягли чи ні дані
норми потрібного ефекту. В цьому випадку йдеться про фактичну
ефективність, яка виражається співвідношенням між фактично досягнутим,
дійсним результатом і тією безпосередньою, найближчою метою, для
досягнення якої були прийняті відповідні норми. Тут безпосередня,
найближча мета правових норм є еталоном оцінки їх ефективності [18,
с. 12].

Зіставляючи безпосередні цілі правових норм з фактичним результатом їх
діям, можна кількісно зміряти їх ефективність. Причому отриманий
кількісний результат може бути як позитивним, так і негативним. Останній
свідчить про відсутність соціальної ефективності має рацію.

Результативність правового регулювання багато в чому залежить від
ефективності правових актів. Включені в механізм правового регулювання,
ці акти покликані забезпечити його чітку роботу. Правові акти є важливим
засобом для досягнення тієї мети (конкретних і перспективних), яка
стоїть перед нормою має рацію.

Ефективність регулятивних функцій права тісно пов’язана з
результативністю соціально-економічних, політичних заходів, що
вдягаються в правову форму. Тут кількісне вимірювання ефективності може
отримати вираз в точних економічних і інших соціальних показниках.
Необхідно тільки вичленувати з цих показників той ефект, який досягнутий
саме за допомогою юридичних засобів. Дані, отримувані в результаті
вивчення ефективності правового регулювання є основою для його
подальшого вдосконалення.

В юридичній літературі висловлюється точка зору щодо створення
синтетичної теорії ефективності правового регулювання, яка б включала
всі правові засоби та всі варіанти процесу правового регулювання у їх
взаємозв’язку [13, с. 338].

Таким чином, юридичні норми дієві тоді, коли вони відповідають
об’єктивним умовам і закономірностям розвитку суспільства, в якому вони
функціонують, коли їх зміст відповідає суспільній свідомості населення,
в першу чергу принципам моральності і рівню правосвідомості, і коли
норми даної галузі права діють погоджено з нормами має рацію інших його
галузей. Термін «ефективність», який означає результат, наслідок того чи
іншого явища притаманний і для правового регулювання. При цьому
критерієм оцінки ефективності правового регулювання є співвідношення
мети правового регулювання та реальних результатів правового
регулювання.

2.2 Аналіз основних напрямів вдосконалення системи законодавства в
Україні

Проголошуючи державний суверенітет України, Верховна Рада Української
РСР виражала прагнення народу України створити демократичне суспільство,
побудувати правову державу [1, с. 3]. Ці положення знайшли своє
відображення у Конституції України, зокрема, у ст. 1 Україна
проголошувалася «суверенною і незалежною, демократичною, соціальною,
правовою державою [2]». Прийняття Конституції України стало реалізацією
положень Постанови Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності
України» та Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991
p., схваленого 1 грудня 1991 р. всенародним голосуванням, які
задекларували появу нової держави – України. День проголошення
незалежності України формально можна вважати початком формування
правової держави.

Система законодавства є зовнішнім вираженням системи права, і навпаки –
система права є важливим фактором побудови та розвитку системи
законодавства.

Основним способом об’єктивації (джерелом права) в Україні є
нормативно-правовий акт, створення якого відбувається в процесі
правотворчої діяльності. Закон повинен містити нормативні моделі
майбутніх правових відносин, часто випереджаючи при цьому існуючий
рівень розвитку суспільних відносин Це, звичайно, не завжди сприяє його
ефективності, дієвості в силу об’єктивного відставання правової
свідомості суб’єктів, їх консерватизму чи інертності мислення.
Новоприйнятий закон повинен мати відповідну фінансову,
організаційно-технічну, інформаційну та іншу забезпеченість, відповідати
об’єктивно існуючим умовам [6, с. 19].

Реформа законодавства, яка розгорнулася в Україні з 1991 р,
супроводжувалась інтенсифікацією законотворчої діяльності, розширенням
сфери приватноправового регулювання, запровадженням загальнодозвільного
принципу правового регулювання, спостерігалось різке зростання питомої
ваги законів серед нормативно-правових актів 3 часом кількість законів
хоча й зростала, але в основному вони стосувались внесення змін та
доповнень (часто – невеликих за обсягом), а також – надання згоди
Верховною Радою на обов’язковість міжнародних договорів Зростання рівня
підзаконних актів, які нерідко трактують положення закону на догоду
відомчим інтересам, як правило, з’являються в результаті надмірної
декларативності законів, відсутності чітко відпрацьованого механізму дії
їх приписів. Крім цього, як у законах, так і в інших нормативно-правових
актах спостерігається надмірне дублювання норм. Роль та значення
підзаконних нормативно-правових актів не можна недооцінювати. Усім
підзаконним нормативно-правовим актам притаманна спільна риса вони
видаються в межах компетенції відповідного правотворчого органу та
повинні конкретизувати його [12, с. 5].

Значною мірою впорядкованості підзаконних нормативно-правових актів
сприяло видання Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р №493/92
«Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та Інших
органів виконавчої влади», в розвиток якого Кабінет Міністрів прийняв
Постанову від 28 грудня 1992 р №731 «Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та Інших
органів виконавчої влади». Однак визначений Указом Президента та
Постановою Кабінету Міністрів порядок реєстрації поширюється не на всі
підзаконні нормативно-правові акти, а лише, по-перше, на акти
центральних та місцевих органів виконавчої влади (включаючи акти
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій) і органів
господарського управління та контролю, а по-друге, – на ті з них, що
зачіпають права, свободи та законні Інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер [12, с. 6].

На впорядкованість нормативно-правових актів України мав вплив також
Указ Президента України від 10 червня 1997 р №503/97 «Про порядок
офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними
чинності», видання якого було зумовлено відсутністю закону про
нормативно-правові акти, адже саме на рівні закону мають бути
врегульовані такі питання Указ передбачав, що офіційне оприлюднення
нормативно-правових актів України здійснюється після включення їх до
Єдиного державного реєстру нормативних актів та присвоєння їм
реєстраційного коду Указ визначив процедуру оприлюднення та набрання
чинності нормативно-правових актів декількох суб’єктів – Верховної Ради
України, Президента України та Кабінету Міністрів України [24, с. 331].

Стосовно актів інших суб’єктів правотворчості ці питання регулюються
іншими нормативно-правовими, зокрема законодавчими, актами (наприклад,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» [19, с. 72].

З метою усунення колізій у цій сфері необхідним є встановлення чіткої
регламентації процедури прийняття, офіційного оприлюднення та порядку
набрання чинності всіх видів нормативно-правових актів в Україні у
єдиному законодавчому акті. Частина цих та інших проблем порушувалася у
проекті Закону України «Про закони та законодавчу діяльність». Проте це
не єдина проблема в системі національного законодавства. Зокрема,
потребує свого вирішення й питання визначення місця та ролі так званих
специфічних юридичних актів, які можуть набувати нормативно-правового
значення за законодавством України (актів прямого волевиявлення
населення, ухвалених на референдумах, актів делегованої або
санкціонованої державою правотворчості, актів делегованої правотворчості
органів місцевого самоврядування тощо) [20, с. 49].

Ефективне правове регулювання може бути забезпечене на основі поєднання
відображення в праві досягнутого рівня розвитку суспільних відносин з
прогностичними цілями. Досить чітко прогностичні, програмні установки,
що мають перспективний характер і суспільне значення, відображені в
Основному Законі держави – Конституції. Прогностичні положення містяться
також і в інших законах і підзаконних актах, у преамбулах та вступних
статтях до них [20, с. 50].

У найзагальнішому вигляді проблема забезпечення ефективності права може
бути вирішена на таких основних підставах [20, с. 51]:

– приймаючи законодавчий акт, особливу увагу слід приділяти додержанню
методології прийняття закону, як і будь-якого іншого
нормативно-правового акта, вимог так званого «ланцюга ефективності», а
саме: потребі і соціальному інтересу в такому законі;

– цілям, які досягатимуться за допомогою закону; достатності засобів,
якими запроваджується закон, з точки зору досягнення поставлених цілей;
визначенню конкретних адресатів закону; системі контролю за його
виконанням;

– панівна у суспільстві правосвідомість без будь-яких застережень має
визнавати принцип верховенства закону, послідовно реалізувати його в
існуючій правовій системі, а також у практичних діях усіх ланок
державного апарату;

– закони мають бути спрямовані на реалізацію головних положень
Конституції України, вирішення найважливіших проблем, які ставить
суспільству життя. При цьому слід враховувати, що не тільки норми
Конституції України, а й більшість чинних законів є нормами прямої дії,
тому слід звести до мінімуму нормативні акти, які приймаються «на
розвиток закону», що досить часто змінює зміст вимог та правил, ним
встановлених;

– необхідно забезпечити цілковиту відповідність між законами та процесом
їх реалізації. Нею мають бути охоплені, насамперед, права та обов’язки
суб’єктів, закріплені законом;

– національне законодавство повинно відповідати загальновизнаним
принципам та нормам міжнародного права, демократичній міжнародній
практиці;

– закони мають відповідати загальному напряму проваджуваних реформ, а
також меті економічного, політичного, соціального розвитку,
забезпечувати цілісність і чітку структуру законодавства, мобільність і
універсальність його галузей.

Процес забезпечення ефективності передбачає існування і виділення певної
сукупності принципів, що охоплюють основні істотні моменти цього процесу
і які мають послідовно здійснюватись у практичній діяльності. До них
належать [20, с. 52]:

– принцип послідовності, який вимагає, щоб реалізація закону була
безперервною, тобто охоплювала усі стадії його дії (інформування про
його зміст, засвоєння останнього виконавцями, безпосередня реалізація
вимог закону, контроль за нею, оцінка ефективності виконання закону,
планування заходів з вдосконалення цієї діяльності);

– здійснення принципу комплексності є можливим лише за умови його
забезпечення матеріальними, юридичними, організаційними та іншими
заходами. Ігнорування будь-якого заходу перешкоджатиме використанню
повною мірою потенціалу закону;

– принцип системності передбачає, що для забезпечення ефективності
конкретного закону необхідно враховувати й вимоги норм та інших законів
і нормативних актів, що регулюють однорідні суспільні відносини. У
зв’язку з цим слід погоджувати заходи з їх виконання. Ізольована
реалізація лише одного закону, без урахування особливостей всього
правового поля, може зашкодити ефективності правового регулювання в
цілому;

– принцип загальності означає, що в реалізації закону мають брати участь
усі суб’єкти, передбачені його нормами, а саме: державні органи,
підприємства і установи, об’єднання громадян, окремі особи, засоби
масової інформації тощо.

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що ефективна реалізація
законів є можливою лише за умови забезпечення певної послідовності їх
дій.

2.3 Напрями національної конституційної реформи

Процес демократизації суспільства потребує подальшого розвитку системи
права. Політична структуризація громадянського суспільства, яка стала
закономірним наслідком конституційних процесів 2004–2008 років,
поступове утвердження принципів верховенства права та подальший розвиток
демократичних інституцій в Україні призвели до ситуації, коли суспільні
відносини, які регулюються чинною Конституцією України, почали
випереджати її нормативний зміст.

Діючий Основний Закон, зберігаючи свою правову інерційність, поступово
перестав виправдовувати високі суспільні запити і сподівання щодо
стимулювання процесів національного державотворення та правотворення. До
того ж, нині в суспільстві об’єктивно назріла нагальна потреба в
проведенні цілої низки правових реформ, які впродовж майже п’ятнадцяти
останніх років незалежності України залишаються здебільшого предметом
наукових дискусій, але не отримують свого належного законодавчого
забезпечення. Йдеться передовсім про реформу публічного адміністрування,
адміністративно-територіальну, судово-правову, а також про реформування
місцевого самоврядування в Україні. Зволікання або компроміси у цій
сфері гальмують розвиток Української держави, продукують її відставання
від держав Європейського Союзу, породжують правовий нігілізм у
суспільстві та зневіру громадян у своєму європейському майбутті [10,
с. 15].

Проведення зазначених правових реформ видається малоефективним без
здійснення конституційної реформи в Україні, яка б дозволила якісно
оновити Основний Закон нашої держави. У цьому сенсі цілком логічною є
правова позиція Президента України, який Указом від 27 грудня 2007 року
№1294 створив Національну конституційну раду [9, с. 16].

Нижче наведено принципово нову конституційну модель президенціоналізму,
яка ґрунтується на загальних засадах європейського класичного
конституціоналізму, що нині знаходить свій розвиток у сучасних
конституційних концепціях державотворення європейської спільноти.

В основу конституційної доктрини покладено три висхідні ідеї, зміст яких
передбачає [10, с. 18].

– по-перше, модернізацію системи стримувань та противаг між гілками
влади

– по-друге, забезпечення єдності виконавчої влади при збереженні її
формування парламентом за результатами загальнонаціональних виборів

– по-третє, розвиток народовладдя в Україні.

Названі вище доктринальні ідеї та положення знаходять своє втілення в
Концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних
відносин в Україні, представленій широкому загалу 23 квітня 2008 року.
Ця Концепція має стати теоретико-методологічною основою оновлення
Конституції України. Розглянемо коротко суть положень даної доктрини.

Удосконалення системи стримувань і противаг (балансів) набуває у
доктрині особливого значення, як об’єктивна потреба з огляду на
політичну незавершеність та недостатню зрілість української демократії,
відсутність прямих кореляцій між інтересами громадян, нації, держави та
корпоративними цінностями і завданнями політичних партій, слабкий вплив
громадянського суспільства на владні інституції. Ця ідея реалізується
шляхом розвитку інституту президенціоналізму, утворенням верхньої палати
українського парламенту – сенату, роз’єднанням джерел формування
основних гілок влади, насамперед судової. При цьому Президент, який
обирається всенародно, має виступити основним елементом в системі
стримувань і противаг за рахунок надання (збереження) йому права
дострокового припинення повноважень нижньої палати парламенту –
Національних зборів – з політичних мотивів; скасування актів уряду з
питань національної безпеки, оборони, зовнішньої діяльності; права вето
на закони, ухвалені парламентом; призначення безстроково на посади і
звільнення з посад суддів (за поданням Вищої ради юстиції України) та
внесення до парламенту подань щодо призначення усього складу
Конституційного Суду України; призначення на посади (за згодою верхньої
палати парламенту) та звільнення з посад усього кола посадових осіб, що
виконують контрольно-наглядові, регуляторні, незалежні і спеціальні
функції та завдання [10, с. 18].

Друга мета – єдність виконавчої влади та її цілісність як умова
відповідального політичного урядування силами, що перемогли на
загальнонаціональних виборах, – забезпечується: єдністю джерела
формування усього складу уряду без виключення; виведенням із системи
виконавчої влади місцевих державних адміністрацій і перетворення їх в
органи (префектури), які представляють Президента на місцях і виконують
контрольно-наглядові функції (дотримання законодавства органами
виконавчої влади); ліквідацією інституту зупинення актів уряду.

Третя ідея – розвиток народовладдя та удосконалення форм безпосередньої
демократії – досягається шляхом запровадження інститутів народної
законодавчої ініціативи і народного вето, надання громадянам права на
конституційне звернення, широке застосування референдної демократії,
особливо для вирішення питань місцевого значення.

Важливим завданням теперішньої конституційно-правової реформи в Україні
є удосконалення системи прав і свобод людини та громадянина, а також їх
гарантій; формування дієвих інститутів безпосередньої демократії. Для
цього необхідне зосередитись на проблемах удосконалення механізмів
державної влади у новій Конституції України. Системне оновлення
механізму державної влади в Україні та принципів її взаємовідносин iз
місцевим самоврядуванням передбачає вдосконалення
конституційно-правового статусу вищих органів державної влади в Україні
та модернізацію і приведення у відповідність до європейської
конституційної практики системи стримувань і противаг між гілками влади.
Відповідні процеси передбачають ґрунтовні зміни до розділів Основного
Закону, які регулюють правовий статус Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших органів держави.

У розділі, присвяченому Верховній Раді України, найбільш істотних змін
має зазнати процедура висування кандидатури прем’єр-міністра України і
формування Кабінету Міністрів України. Йдеться також про доцільність
відмови від конституційної регламентації суто політичної практики
утворення парламентської коаліції. Натомість пропонується нормативне
закріплення прав парламентської меншості з питань організації та
діяльності Верховної Ради України, насамперед у здійсненні
парламентського контролю за діяльністю уряду.

Вимагає подальшого удосконалення конституційно-правовий статус народного
депутата України, в тому числі і шляхом відмови від інституту
імперативного мандату. Йдеться також про оптимізацію положень чинного
Основного Закону про депутатську недоторканність. З огляду на позитивний
конституційний досвід країн – членів ЄС і рекомендації Венеціанської
комісії, було б доцільним обмежити депутатську недоторканність
конституційною вимогою щодо надання згоди Верховною Радою України на
затримання та арешт народного депутата України. Утім, вищенаведені
конституційні новації самі по собі не сприятимуть удосконаленню якісних
параметрів українського парламентаризму. Реалізації цієї мети сприяли б
введенню в матерію Конституції України інститутів бікамералізму та
консигнатури, що в свою чергу обумовлює необхідність запровадження іншої
виборчої системи, яка б дозволила забезпечити у парламенті
представництво як політичних партій, так і політичної волі та легітимних
інтересів територіальних громад і регіональних еліт. Політико-правові
реалії сьогодення засвідчують перспективність закріплення в Основному
Законі бікамеральної моделі парламентаризму. Існуюча нині система
формування депутатського корпусу за закритими виборчими списками
політичних партій та їхніх блоків ставить під сумнів реалізацію
принципів представницької демократії в українському парламенті,
позбавляючи представництва у парламенті інтереси територіальних громад
на загальнонаціональному рівні. Зазначене яскраво ілюструє діяльність
Верховної Ради України V і VI скликань [10, с. 17].

Вимагає належної уваги та переосмислення конституційно-правовий статус
всенародно обраного глави держави – Президента України. Новітня
конституційна історія України свідчить, що Президент України залишається
обмеженим у своїх повноваженнях щодо реалізації покладених на нього
Основним Законом функцій.

В Основному Законі також слід передбачити ефективні механізми
гарантування місцевого самоврядування. У першу чергу слід збільшити
територіальні громади та удосконалити матеріальну і фінансову основу
місцевого самоврядування. Зокрема, надати територіальним громадам
можливість отримання прямих бюджетних трансферів, право формувати
місцеві бюджети за рахунок податку на нерухомість тощо. існуючий нині
дуалізм виконавчої влади зберігається не лише на загальнодержавному, а й
на місцевому рівні. Виконавча влада на місцях на сьогодні здійснюється
місцевими державними адміністраціями, територіальними органами ЦОВВ,
виконкомами місцевих рад, що породжує численні колізії та конфлікти між
відповідними суб’єктами, а також невиправдану їхню конкуренцію і взаємне
дублювання функцій у сфері виконавчих повноважень. До того ж, подвійне
підпорядкування місцевих державних адміністрацій Президенту України і
Кабінету Міністрів України фактично гальмує їхню діяльність, особливо у
тих випадках, коли два вищенаведені владні інститути представляють різні
політичні сили чи конкурують між собою. У зв’язку із цим доцільним було
б перерозподілити функції місцевих державних і територіальних органів
ЦОВВ, а також виконкомів місцевих рад [10, с. 19].

Таким чином, процес демократизації українського суспільства потребує
подальшого розвитку системи права. Діючий Основний Закон, зберігаючи
свою правову інерційність, поступово перестав виправдовувати високі
суспільні запити і сподівання щодо стимулювання процесів національного
державотворення та правотворення. В основу конституційної доктрини
покладено три висхідні ідеї, зміст яких передбачає по-перше,
модернізацію системи стримувань та противаг між гілками влади, по-друге,
забезпечення єдності виконавчої влади при збереженні її формування
парламентом за результатами загальнонаціональних виборів і по-третє,
розвиток народовладдя в Україні.

Висновки

В процесі вирішення завдань курсової роботи були зроблені наступні
висновки.

1. Позитивне право володіє властивостями і механізмами, що забезпечують
його реалізацію в житті суспільства. Правове регулювання – це
цілеспрямована дія на поведінку людей і суспільні відносини за допомогою
правових (юридичних) засобів. Правотворчі норми повинні враховувати, що
коли сфера правового регулювання звужена в суспільстві виникає загроза
свавілля, хаосу, навпаки коли сфера правового регулювання невиправдано
розширена, особливо за рахунок централізованої державно-владної дії,
створюються умови для зміцнення тоталітарних режимів, Предметом
правового регулювання є суспільні відносини, то правове регулювання
обумовлено деякими об’єктивними та суб’єктивними чинниками (рівень
економічного розвитку, соціальної структури, тощо.).

Розглянуті найважливіші елементи правового регулювання, до них належать
сфера, межи і механізм правового регулювання. З’ясовано, що сфера
правового регулювання – це сукупність суспільних відносин, яку можна і
необхідно впорядкувати за допомогою права і правових засобів Межі
правового регулювання – межі владно-вольового впливу держави в особі її
органів на суспільні відносини, поведінку людини. Особливість правового
регулювання полягає в тому, що воно має специфічний механізм і
використовується в розкритті взаємодії різних елементів правової
системи. Кожний елемент виконує специфічну роль у регулюванні суспільних
відносин.

Правове регулювання потребує конкретні заходи юридичного впливу, до
таких відносять первинні методи правового регулювання, це централізоване
імперативне регулювання (метод субординації) і децентралізоване,
диспозитивне регулювання (метод координації). При цьому головні прийоми
(заходи) правового регулювання це дозвіл, зобов’язання і заборона. Трьом
способам правового регулювання (дозволянню, зобов’язуванню, забороні)
відповідають три різновиди норм права. Юридична практика і теорія
розрізняють також види правового регулювання – це нормативне (загальне)
та індивідуальне регулювання.

2. Юридичні норми дієві тоді, коли вони відповідають об’єктивним умовам
і закономірностям розвитку суспільства, в якому вони функціонують, коли
їх зміст відповідає суспільній свідомості населення, в першу чергу
принципам моральності і рівню правосвідомості, і коли норми даної галузі
права діють погоджено з нормами має рацію інших його галузей. Термін
«ефективність», який означає результат, наслідок того чи іншого явища
притаманний і для правового регулювання. При цьому критерієм оцінки
ефективності правового регулювання є співвідношення мети правового
регулювання та реальних результатів правового регулювання.

Ефективна реалізація законів є можливою лише за умови забезпечення
певної послідовності їх дій. процес демократизації українського
суспільства потребує подальшого розвитку системи права.

Діючий Основний Закон, зберігаючи свою правову інерційність, поступово
перестав виправдовувати високі суспільні запити і сподівання щодо
стимулювання процесів національного державотворення та правотворення. В
основу конституційної доктрини покладено три висхідні ідеї, зміст яких
передбачає по-перше, модернізацію системи стримувань та противаг між
гілками влади, по-друге, забезпечення єдності виконавчої влади при
збереженні її формування парламентом за результатами
загальнонаціональних виборів і по-третє, розвиток народовладдя в
Україні.

Список джерел

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною
Радою Української РСР 16 липня 1990 р. – К.: Україна, 1990. – С. 3.

2. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –
№30. – Ст. 141.

3. Актуальні проблеми теорії держави. Тимченко С.М., Бостан С.К.,
Легуша С.М та ін. – К: КНТ. – 2007. – 288 с.

4. Кисель О.М. Функціональне призначення правового регулювання //
Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
Випуск 10. – К., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України, 2001. – с. 27–35.

5. Котюк В.О. Загальна теорія держави та права. – К.: Атіка, 2005. –
592 с.

6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. – К., 2006. – 355 с.

7. Лисенков С.Л., Колодій А.М., Тих Теорія держави і права. – К:
Юринком. -2005. – 448 с.

8. Общая теория государства и права: Академический курс: в 2х т. / Под
ред. М.Н. Марченко. – Т. 2. Теория пра-ва. – М.: Зерцало, 1998. –
С. 456–457.

9. Онищенко Н.М., Бобровник С.В. Соціальна та юридична ефективність
законодавства // Законодавство: проблеми ефективності. – К., 1995. – C.
19.

10. Оніщук М. Нотатки не стороннього: до доктрини конституційних змін в
Україні // День. – №63. – 2008.-с. 15–19.

11. Олійник А.Ю та ін. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю.
Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. –
176 с.

12. Оніщенко Н.М. Правове регулювання та правовий вплив: поняття,
взаємозумовленість та відмінність // Держава і право: Збірник наукових
праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К.: Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – с. 3–7.

13. Пендюра. Теорія держави і права України – К: Сплайн. – 2008. -192 с.

14. Приходько О. Ефективність феміди // Дзеркало тижня. – №48. -2007.
С. 5–7.

15. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави і права. – К.: Атіка,
2001. – С 158–161.

16. Руденко С.В. Щодо питання визначення поняття «межі правового
регулювання» // Вісник. – Запоріжжя, 2002. – №3 (20). – с. 30–39.

17. Сарновська С.О. Сучасний стан та подальший розвиток вчення про
механізм правового регулювання // Держава і право: Збірник наукових
праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 22. – К.: Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – с. 68–79

18. Сіренко В.Ф. Визначення ефективності законодавства: методологічні
аспекти // Законодавство: проблеми ефективності. – К., 1995. – С 3–13.

19. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В.
Копєйчиков, С.Л. Лисенков – К.: Юрінком Інтер, 2003. – C. 264–265.

20. Тарахонич Т.І. Місце правових відносин в системі елементів механізму
правового регулювання // Правова держава. – К., 2003. – Вип. 14. –
с. 45–55

21. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний
посібник. / Автор-упорядник Кравчук М.В. – 3-є вид., змін. й доп. –
Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 247 с.

22. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В.
Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.: За заг. ред. С.Л. Лисенкова,
В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 368 с.

23. Тімченко І. Розвиток конституційної реформи в Україні на сучасному
етапі. // Дзеркало тижня. – №54. -2008. С. 5–8.

24. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л., Петришин О.В.,
Олейников С.М. Загальна теорія держави і права: Підручник для студ.
юрид. спец. вищ. навч. закладів освіти / Національна юридична академія
України ім. Ярослава Мудрого / М.В. Цвік (ред.). – Х.: Право, 2002. –
432 с.

25. Цуркан М. Проблеми судової влади в Україні // Юридична практика. –
№57. -2007. с. 18–20.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020