.

Державна соціальна допомога

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
6 15314
Скачать документ

Зміст

1. Теоритична частина контрольної роботи

1.1 Державні соціальні допомоги

2. Практична частина контрольної роботи

2.1 Чи має право працюючий інвалід отримати безкоштовну
санаторно-курортну путівку?

2.2 Чи передбачено чинним законодавством виплату працюючій вагітній
жінці додаткової допомоги при народженні дитини (залежно від
своєчасності взяття на облік вагітної жінки в лікувальній установі)

Вступ

Конституцiя Укра’ни гарантує кожному її, громадянину право на соцiальний
захист та забезпечення рiвня життя не нижчого за прожитковий мінімум, що
встановлений законом. Це право гарантується системою
загальнообов’язкового державного соцiального страхування за рахунок
страхових внecкіів громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй на
випадок неможливостi громадянина отримувати дoxiд при втраті роботи або
працездатностi через хворобу, нещасний випадок, калiцтво, cтapicть чи
смерть годувальника, а також – наданням соцiальної, допомоги за рахунок
бюджетних та iнших джерел.

Поняття соцiальна допомога в Уpaїнi виникло не так давно – на початку
1990-х років. Це пояснюється тим, що за радянських часiв де-юре такого
поняпя, як бiднiсть не iснувало, відтак, здавалося, що i допомагати не
було потреби, існувала система соцiального забезпечення, в межах якої
держава сплачувала пeнciї лiтнiм людям та iнвалiдам, обслуговувала в
стацiонарних закладах тих, хто потребував сторонньої допомоги.
Безробiття не iснувало, бiдностi також… Лише потім, iз появою вiльного
ринку, стало очевидним, що значно бiльше груп населення потребують
рiзних видiв та форм соцiальної, пiдтримки, та все ж вважалося, що це
тимчасове явище i дocтaтнім буде створити надiйну систему соцiального
забезпечення, щоб захистити населення вiд ризикiв потрапити до верстви
бiдних.

На сьогодні ж однiєю з найгострiших проблем нашого суспiльства є
бiднiсть, соцiальна допомога – один з суттевих механiзмiв сприяння
подоланню бiдностi, яка покликана пiдтримати малозабезпечену сiм’ю, що
опинилась у скpyтi, та допомогти їй iнтегруватись у суспiльство.

Можна видiлити тaкi основніi напрямки пiдтримки малозабезпечених верств
населення:

1) Унiверсальнi, або категорiйнi види соцiальної допомоги. Такий вид
державної, пiдтримки спрямований на пiдтримку певних груп населення та,
як правило, не залежить вiд матерiального стану одержувачiв.

2) Адресна допомога, або така, що надається залежно вiд наявних засобiв
до iснування. Адресна допомога призначена для пiдтримки найнужденнiшiх
верств населення та залежить Від майнового стану та середньомiсячного
сукупного доходу ciм’i. Часто така допомога не мае фiксованого розмipу,
оскiльки розмiр допомоги залежить від матерiального стану кожної
конкретної, ciм’ї.

1. Т??т?? ???а ?????ї ???

1.1 Державні соціальні допомоги

Згідно Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми. (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 1993, N 5, ст.21; Стаття 3 виділяє такі види
державних допомог Стаття 3. Види державної допомоги сім’ям з дітьми

Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги
сім’ям з дітьми:

1) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

2) допомога при народженні дитини; Пункт 2 частини першої статті 3 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI (107-17) від 28.12.2007

2-1) допомога при усиновленні дитини; Частину першу статті 3 доповнено
пунктом 2-1 згідно із Законом N 573-VI (573-17) від 23.09.2008

3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

5) допомога на дітей одиноким матерям; (Частину першу статті 3 доповнено
пунктом 5 згідно із Законом N 49-IV (49-15) від 04.07.2002 – набирає
чинності з 1 січня 2003 року)

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та об’єднання громадян за рахунок
власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та
встановлювати доплати до державної допомоги сім’ям з дітьми.

(Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 208-IV (208-15) від
24.10.2002)

ДОПОМОГА СIМ’ЯМ 3 ДIТЬМИ

Допомога сiм’ям з дiтьми надається вiдповiдно до двох законiв.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими
народженням i похованням” передбачає надання допомоги застрахованим
особам, а Закон України “Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми” особам,
якi не застрахованi у системi загальнообов’язкового державного
соцiального страхування,

ДОПОМОГА У ЗВ’ЯЗКУ 3 ВАГlТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

(для осiб незастрахованих в систем; загальнообов’язкового державного
соцiального страхування)

Право на державну допомогу у зв’язку з вагiтнiстю та пологами мають
вaгiтнi жiнки (у тому числi неповнолiтнi), а самє

• жiнки з числа вiйськовослужбовцiв Збройних Сил, Державної прикордонної
служби, СБУ, вiйськ цивiльної оборони, iнших вiйськових формувань та з
числа осiб начальницького i рядового складу opгaнів внутрiшнiх справ – у
розмiрi 100 відcотків грошового забезпечення;

• жiнки звiльненi з роботи у зв’язку з лiквiдацiею пiдприємства,
установи та органiзацiї- у розмiрi 100 відcостків середньомiсячного
доходу.

• жiнки, зареестрованi у центрi зайнятостi як безробiтнi – у розмiрi 100
відcостків мiнiмального розмiру допомоги по безробiттю;

• аспiрантки, докторантки, клiнiчнi ординатори, студентки вищих
навчальних закладiв I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних
навчальних закладiв – у розмiрi мiсячної стипендiї. Жiнка, яка продовжує
навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з
вагiтнiстю та пологами за її вибором;

• непрацюючi жiнки – у розмiрi 25 відcотків розмiру прожиткового
мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на
мiсяць,

Пiдставою для призначення допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами є
видана лiкувально-профiлактичним закладом довідка встановленого зразка,
заява мaтepi, а та кож довідка:

• з основного мiсця служби, навчання про те, що жiнка служить,
навчається;

• або ліквідаційної комiciї про те, що жiнка звiльнена з роботи у
зв’язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи та органiзацiї;

• або центру зайнятостi про те, що жiнка зареєстрована в центрi
зайнятостi як безробiтна.

Допомога призначається, якщо звернення за нею надiйшло не пiзнiше нiж
через шiсть мiсяцiв з дня закiнчення вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та
пологами, i виплачується жiнкам за весь перiод вiдпустки.

ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Одноразова допомога при народженнi дитини надається одному з батькiв
дитини або усиновителю чи опiкуну (застрахованому чи не застрахованому в
системi загальнообов’язкового державного соцiального страхування)
органами працi та соцiального захисту населення.

Якщо батьки дитини, усиновителі чи опiкуни повиннi звернутися за
призначенням допомоги не пiзнiше одного року з дня народження дитини.

Pозмip допомоги – 12 240 гривень, Виплата допомоги здiйснюеться
одноразово при народженнi дитини у cммi 4800 гривень, решта – протягом
наступних 12 мiсяцiв рiвними частинами по 620 грн. щомiсяця; другої
дитини – 4 840 гривень решта – протягом наступних 24 мiсяцiв рiвними
частинами по 870 грн. щомiсяця; 24 місяців, третьої та наступної дитини
– 5 000 гривень, на третю і наступну дитину – 36 мiсяцiв рiвними
частинами по 1250 грн.

Для призначення допомоги органу працi та соцiального захисту населення
подаються тaкi документи:

· заява;

· копiя свiдоцтва про народження дитини;

· довідкa, видана державним органом реестрації aктів цивiльного стану
для призначення одноразової допомоги при народженнi дитини.

Батьки дитини, якi не застрахованi в системi загальнообов’язкового
державного соцiального страхування, для призначення до помоги додатково
подають до органу працi та соцiального захисту населення тaкi документи:

· копiї трудових книжок обох батькiв (усиновителя, опiкуна);

· довідка з мiсця служби (навчання) заявника;

· довідка про склад сiм’ї батькiв (усиновителя, опiкуна);

Жiнки, якi до народження дитини займалися пiдприємницькою дiяльнiстю,
сплачували фiксований податок, але не були застрахованi в системi
загальнообов’язкового державного соцiального страхування, подають також
довідку opгaнів державної податкової служби про припинення
підприємницької дiяльностi.

Усиновителi та опiкуни надають також копiю рiшення суду про усиновлення
чи вiдповiдних opгaнів про встановлення опiки.

Виплата допомоги припиняється у разi:

позбавлення отримувача допомоги батькiвських прав;

вiдмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецiльового використання коштiв i незабезпечення належних умов для
повноцiнного утримання та виховання дитини;

• перебування отримувача допомоги у мiсцях позбавлення волi за рiшенням
суду;

• у iнших випадках, передбачених чинним законодавством,

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО BIКУ

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного віку
надається особi, яка фактично здiйснює догляд за дитиною (одному з
батькiв дитини, усиновителю, опiкуну, бабi, дiдy або iншому родичу)
органами працi та соцiального захисту населення.

Застрахованiй особi допомога виплачується щомiсяця з дня настання
вiдпустки по догляду за дитиною (для незастрахованої особи з дня
звернення за її призначенням), по день її закiнчення, але не пiзнiше нiж
по день досягнення дитиною зазначеного віку включно,

Для призначення допомоги до органу працi та соцiального захисту
населення застрахована особа надає:

ь заяву;

ь наказ про надання вiдпустки по догляду за дитиною,

Незастрахована особа подає тaкi документи:

ь заяву;

ь виписку з наказу за мiсцем служби про надання вiдпустки;

ь копiю свiдоцтва про народження дитини;

ь довідку з мiсця проживання про те, що з нею проживає дитина;

ь копiю трудової книжки;

ь довідку з мiсця навчання (для осiб, якi навчаються).

Непрацюючi особи подають довiдку, видану органом, який здiйснює державну
реєстрацiю суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, про те, що вони не
зареєстрованi як суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, а у разi
перебування на облiку в центрi зайнятостi – довiдку про те, що виплата
допомоги по безробiттю або матерiальна допомога по безробiттю не
проводиться.

Особи, якi є суб’єктами пiдприємницької дiяльностi i сплачують
фiксований податок та якi не застрахованi у системi
загальнообов’язкового державного соцiального страхування, подають
довiдку opгaнів державної податкової служби про припинення
пiдприємницької дiяльностi.

Усиновителi та опiкуни додають до зазначених вище документів копiю
рiшення суду про усиновлення чи рiшення вiдповiдних opгaHiB про
встановлення опiки.

Розмір допомогu визначається як рiзниця мiж 50 вiдсотками прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осiб, та середньомiсячним
сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть
мiсяцiв, але не менше 130 гривень.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОПІКОЮ ЧИ ПІКЛУВАННЯМ

Допомога на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням,
призначається особам, визначеним опiкунами чи пiклувальниками дiтей, якi
внаслiдок cмepтi батькiв, позбавлення їx батькiвських прав, хвороби
батькiв чи з iнших причин залишилися без батькiвського пiклування.

Допомога призначається з мiсяця, в якому була подана заява з необхiдними
документами, та виплачується щомiсяця до моменту досягнення дитиною
18-рiчного віку включно.

Розмір допомоги: У разі коли на дитину виплачуються призначені в
установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога,
розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування,
визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини
відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії,
державної допомоги.

Текст статті 18 в редакції Закону N 269-VI (269-17) від 15.04.2008

Допомога не призначається у разi перебування дитини на повному
державному утриманнi.

Для одержання допомоги до органу працi та соцiального захисту населення
подаються тaкi документи:

Ш заява про пгизначення допомоги;

Ш копiя рiшення про встановлення опiки чи пiклування;

Ш копiя свiдоцтва про народження дитини;

Ш довідкa з мiсця проживання заявника про склад сім’ї (для дiтей, якi
перебувають пiд опiкою чи пiклуванням i є вихованцями дитячих навчальних
закладiв, що фiнансуються не за рахунок бюджетних коштiв, видана органом
реєстрацiї довідкa, у якiй зазначаються статус дитячого навчального
закладу i за якi кошти він фiнансується, а також пiдтверджується факт
перебування у ньому дiтей);

Ш довідкa про мiсячнi розмipи алiментiв i пенсiї, що одержує на дитину
опiкун чи пiклувальник (у разi одержання дитиною пенciї довідку видають
органи працi та соцiального захисту населення).

ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ

Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини

Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином
України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа
дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо
усиновлювачами є подружжя – один з них на їх розсуд).

Умови призначення допомоги при усиновленні дитини. Допомога при
усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення
дитини. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на
кожну дитину. Допомога при усиновленні дитини призначається за умови,
якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців
з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Допомога
при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину
інших видів допомоги.

Розмір допомоги при усиновленні дитини Допомога при усиновленні дитини
надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні
першої дитини.

Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для
припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів
України.

Закон доповнено розділом III-А згідно із Законом N 573-VI (573-17) від
23.09.2008

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Право на допомогу на дiтей мають одинокi мaтepi, одинокi усиновителi
(якi не перебувають у шлюбi), якщо у свiдоцтвi про народження дитини
вiдсутнiй запис про батька дитини або запис про батька проведено за
вказiвкою мaтepi, а також вдова та вдiвець з дiтьми, мати (батько) дiтей
у разi cмepтi одного з батькiв, шлюб мiж якими було розiрвано до дня
cмepтi, якi не одержують на них пенсiю в разi втрати годувальника або
соцiальну пенсiю.

Допомога призначається з мiсяця, в якому було подано заяву з необхiдними
документами, та виплачується щомiсяця по мiсяць досягнення дитиною
18-рiчного вiку включно (якщо дiти навчаються за денною формою навчання
у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитацiї та
професiйно-технiчних навчальних закладах – до закiнчення такими дiтьми
навчальних закладiв, але не довше досягнення ними 23 pоків). Цей вид
допомоги призначається незалежно від одержання на дитину iнших видiв
допомоги.

Pозмip допомоги дорiвнює рiзницi мiж 50 вiдсотками прожиткового мінімуму
для дитини вiдповiдного вiкy та середньомiсячним сукупним доходом ciм’ї
в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менш як 30
відcотків прожиткового мінімуму для дитини вiдповiдного вiкy.

Допомога призначається на кожну дитину.

Для призначення допомоги до органу працi та соцiального захисту
населення подаються тaкi документи:

picscalex107010009000003610500000000c80300000000c803000026060f008607574d
46430100000000000100ccca000000000100000064070000000000006407000001000000
6c00000000000000000000000e0000000e0000000000000000000000d4010000d4010000
20454d4600000100640700000f0000000100000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a402000098020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f0010000e40100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000f
0000000f08030000000c086578000000017352474200aece1ce9000000cc504c5445fff7
d8c0c0c0ffd013ffd427ffd83bffdf620000005251ff7878ff8c8bff9f9effc5c5fffff0
b0fff3c40504ff2c2bfffff4c4fff8d8ffefb0fff3c5ffe889fff0b1ffdadaffbfbfffb1
b1ffa3a3ff8787ff7979ffd73bffe062ffcfcfffb3b3ffa6a6ff9897ffc4c4ffa8a7ff9a
9aff8c8cff7170ff6262ffadadff9192ff8483ff7576ff5a5aff4c4cffa2a2ff8686ff78
77ff6a6aff4e4eff4140ff9696ff7a7aff6d6dff5e5fffd0149f9fffc6c5ff7977ff8b8b
ffffe88affe7897978ff7877ff5252ff2c2aff2b2bff58b516360000000c636d50504a43
6d7030373132020101068aba14ce0000000274524e53ff00e5b7304a0000008249444154
18955dcf3d0b82000004501fd49863e0d2d0d4140d46463f3f212a706b6a6a88700b0495
246928fbbaedc10d77043fd1b9df7c4c940bd585a7177b519e643a8324ebb97e396cb5d7
779fb05608c4b08fe48b4353084cc151457cb73101a738b5dc521a834b9c82d208e7afbd
4350ccd7929dd9e6b57fa05add64caff3f0fdbb52a2460a505160000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00007041
0000704103000000000000b3000000b3ffff6f41000000b3000000b3ffff6f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000bc00000000000000
000000000e0000000e000000000000000000000000000000000000000f0000000f000000
5000000030000000800000003c000000000000008600ee000f0000000f00000028000000
0f0000000f00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000080000003fc494cfffc7504fffe0000fffc0000fffc0000fffc0000
fff800000ff800000ff800000ff8ffff0ff800000ff8ffff008075040000000051000000
7802000000000000000000000e0000000e00000000000000000000000000000000000000
0f0000000f000000500000003801000088010000f000000000000000c60088000f000000
0f000000280000000f0000000f0000000100080000000000000000000000000000000000
440000000000000000000000ffffff0013d0ff0027d4ff003bd7ff0062dfff0089e8ff00
b1f0ff00c4f3ff00d8f7ff0014d0ff003bd8ff0062e0ff0089e7ff00b0f0ff00c4f4ff00
d8f8ff00b0efff00c5f3ff009696ff007a7aff006d6dff005f5eff008ae8ff00a2a2ff00
8686ff007778ff006a6aff004e4eff004041ff00ff040500ff2b2c00ff515200ff787800
ff8b8b00ff9f9f00ffc5c600adadff009291ff008384ff007675ff005a5aff004c4cff00
ff2a2c00ff777800ff8b8c00ff9e9f00ffc5c500c4c4ff00a7a8ff009a9aff008c8cff00
7071ff006262ff00cfcfff00b3b3ff00a6a6ff009798ff00dadaff00bfbfff00b1b1ff00
a3a3ff008787ff007979ff00ff2b2b00ff787900ff525200ff7779000101010101010101
00010101010101000101010101011e1f004243222e2f01003a3b3c3d3e3f1e400020412d
2e240100363738390000000000000000000000003031323334351e2b0020212d2e2f0100
25262728292a1e2b00202c2d2e2f010018191a1b1c1d1e1f002021222324010013141516
0a03040c0017110809010100010101010a030b0500060e08090101000101010102030b05
00061112100101000101010102030b05000d0e0f10010100010101010a030b0c000d0e08
090101000101010102030405000607080901010001010101010101010001010101010100
01010101010101010101010101010100460000001400000008000000544e505007010000
4c0000006400000000000000000000000e0000000e00000000000000000000000f000000
0f0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c020f000f00030000001e000400000007010400040000000701040043000000410b
8600ee000f000f00000000000f000f0000000000280000000f0000000f00000001000100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff0000800000
03fc494cfffc7504fffe0000fffc0000fffc0000fffc0000fff800000ff800000ff80000
0ff8ffff0ff800000ff8ffff008075040000000021010000410bc60088000f000f000000
00000f000f0000000000280000000f0000000f0000000100080000000000000000000000
000000000000440000000000000000000000ffffff0013d0ff0027d4ff003bd7ff0062df
ff0089e8ff00b1f0ff00c4f3ff00d8f7ff0014d0ff003bd8ff0062e0ff0089e7ff00b0f0
ff00c4f4ff00d8f8ff00b0efff00c5f3ff009696ff007a7aff006d6dff005f5eff008ae8
ff00a2a2ff008686ff007778ff006a6aff004e4eff004041ff00ff040500ff2b2c00ff51
5200ff787800ff8b8b00ff9f9f00ffc5c600adadff009291ff008384ff007675ff005a5a
ff004c4cff00ff2a2c00ff777800ff8b8c00ff9e9f00ffc5c500c4c4ff00a7a8ff009a9a
ff008c8cff007071ff006262ff00cfcfff00b3b3ff00a6a6ff009798ff00dadaff00bfbf
ff00b1b1ff00a3a3ff008787ff007979ff00ff2b2b00ff787900ff525200ff7779000101
01010101010100010101010101000101010101011e1f004243222e2f01003a3b3c3d3e3f
1e400020412d2e240100363738390000000000000000000000003031323334351e2b0020
212d2e2f010025262728292a1e2b00202c2d2e2f010018191a1b1c1d1e1f002021222324
0100131415160a03040c0017110809010100010101010a030b0500060e08090101000101
010102030b0500061112100101000101010102030b05000d0e0f10010100010101010a03
0b0c000d0e08090101000101010102030405000607080901010001010101010101010001
010101010100010101010101010101010101010101000c00000040092900aa0000000000
00000f000f0000000000040000002701ffff030000000000 заява про призначення
допомоги;

picscalex107010009000003610500000000c80300000000c803000026060f008607574d
46430100000000000100ccca000000000100000064070000000000006407000001000000
6c00000000000000000000000e0000000e0000000000000000000000d4010000d4010000
20454d4600000100640700000f0000000100000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a402000098020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f0010000e40100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000f
0000000f08030000000c086578000000017352474200aece1ce9000000cc504c5445fff7
d8c0c0c0ffd013ffd427ffd83bffdf620000005251ff7878ff8c8bff9f9effc5c5fffff0
b0fff3c40504ff2c2bfffff4c4fff8d8ffefb0fff3c5ffe889fff0b1ffdadaffbfbfffb1
b1ffa3a3ff8787ff7979ffd73bffe062ffcfcfffb3b3ffa6a6ff9897ffc4c4ffa8a7ff9a
9aff8c8cff7170ff6262ffadadff9192ff8483ff7576ff5a5aff4c4cffa2a2ff8686ff78
77ff6a6aff4e4eff4140ff9696ff7a7aff6d6dff5e5fffd0149f9fffc6c5ff7977ff8b8b
ffffe88affe7897978ff7877ff5252ff2c2aff2b2bff58b516360000000c636d50504a43
6d7030373132020101068aba14ce0000000274524e53ff00e5b7304a0000008249444154
18955dcf3d0b82000004501fd49863e0d2d0d4140d46463f3f212a706b6a6a88700b0495
246928fbbaedc10d77043fd1b9df7c4c940bd585a7177b519e643a8324ebb97e396cb5d7
779fb05608c4b08fe48b4353084cc151457cb73101a738b5dc521a834b9c82d208e7afbd
4350ccd7929dd9e6b57fa05add64caff3f0fdbb52a2460a505160000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00007041
0000704103000000000000b3000000b3ffff6f41000000b3000000b3ffff6f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000bc00000000000000
000000000e0000000e000000000000000000000000000000000000000f0000000f000000
5000000030000000800000003c000000000000008600ee000f0000000f00000028000000
0f0000000f00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000080000003fc494cfffc7504fffe0000fffc0000fffc0000fffc0000
fff800000ff800000ff800000ff8ffff0ff800000ff8ffff008075040000000051000000
7802000000000000000000000e0000000e00000000000000000000000000000000000000
0f0000000f000000500000003801000088010000f000000000000000c60088000f000000
0f000000280000000f0000000f0000000100080000000000000000000000000000000000
440000000000000000000000ffffff0013d0ff0027d4ff003bd7ff0062dfff0089e8ff00
b1f0ff00c4f3ff00d8f7ff0014d0ff003bd8ff0062e0ff0089e7ff00b0f0ff00c4f4ff00
d8f8ff00b0efff00c5f3ff009696ff007a7aff006d6dff005f5eff008ae8ff00a2a2ff00
8686ff007778ff006a6aff004e4eff004041ff00ff040500ff2b2c00ff515200ff787800
ff8b8b00ff9f9f00ffc5c600adadff009291ff008384ff007675ff005a5aff004c4cff00
ff2a2c00ff777800ff8b8c00ff9e9f00ffc5c500c4c4ff00a7a8ff009a9aff008c8cff00
7071ff006262ff00cfcfff00b3b3ff00a6a6ff009798ff00dadaff00bfbfff00b1b1ff00
a3a3ff008787ff007979ff00ff2b2b00ff787900ff525200ff7779000101010101010101
00010101010101000101010101011e1f004243222e2f01003a3b3c3d3e3f1e400020412d
2e240100363738390000000000000000000000003031323334351e2b0020212d2e2f0100
25262728292a1e2b00202c2d2e2f010018191a1b1c1d1e1f002021222324010013141516
0a03040c0017110809010100010101010a030b0500060e08090101000101010102030b05
00061112100101000101010102030b05000d0e0f10010100010101010a030b0c000d0e08
090101000101010102030405000607080901010001010101010101010001010101010100
01010101010101010101010101010100460000001400000008000000544e505007010000
4c0000006400000000000000000000000e0000000e00000000000000000000000f000000
0f0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c020f000f00030000001e000400000007010400040000000701040043000000410b
8600ee000f000f00000000000f000f0000000000280000000f0000000f00000001000100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff0000800000
03fc494cfffc7504fffe0000fffc0000fffc0000fffc0000fff800000ff800000ff80000
0ff8ffff0ff800000ff8ffff008075040000000021010000410bc60088000f000f000000
00000f000f0000000000280000000f0000000f0000000100080000000000000000000000
000000000000440000000000000000000000ffffff0013d0ff0027d4ff003bd7ff0062df
ff0089e8ff00b1f0ff00c4f3ff00d8f7ff0014d0ff003bd8ff0062e0ff0089e7ff00b0f0
ff00c4f4ff00d8f8ff00b0efff00c5f3ff009696ff007a7aff006d6dff005f5eff008ae8
ff00a2a2ff008686ff007778ff006a6aff004e4eff004041ff00ff040500ff2b2c00ff51
5200ff787800ff8b8b00ff9f9f00ffc5c600adadff009291ff008384ff007675ff005a5a
ff004c4cff00ff2a2c00ff777800ff8b8c00ff9e9f00ffc5c500c4c4ff00a7a8ff009a9a
ff008c8cff007071ff006262ff00cfcfff00b3b3ff00a6a6ff009798ff00dadaff00bfbf
ff00b1b1ff00a3a3ff008787ff007979ff00ff2b2b00ff787900ff525200ff7779000101
01010101010100010101010101000101010101011e1f004243222e2f01003a3b3c3d3e3f
1e400020412d2e240100363738390000000000000000000000003031323334351e2b0020
212d2e2f010025262728292a1e2b00202c2d2e2f010018191a1b1c1d1e1f002021222324
0100131415160a03040c0017110809010100010101010a030b0500060e08090101000101
010102030b0500061112100101000101010102030b05000d0e0f10010100010101010a03
0b0c000d0e08090101000101010102030405000607080901010001010101010101010001
010101010100010101010101010101010101010101000c00000040092900aa0000000000
00000f000f0000000000040000002701ffff030000000000 довідка державного
органу реестрацiї aктів цивiльного стану про пiдстави внесення до книги
реєстрацiї народжень вiдомостей про батька дитини;

picscalex107010009000003610500000000c80300000000c803000026060f008607574d
46430100000000000100ccca000000000100000064070000000000006407000001000000
6c00000000000000000000000e0000000e0000000000000000000000d4010000d4010000
20454d4600000100640700000f0000000100000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a402000098020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f0010000e40100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000f
0000000f08030000000c086578000000017352474200aece1ce9000000cc504c5445fff7
d8c0c0c0ffd013ffd427ffd83bffdf620000005251ff7878ff8c8bff9f9effc5c5fffff0
b0fff3c40504ff2c2bfffff4c4fff8d8ffefb0fff3c5ffe889fff0b1ffdadaffbfbfffb1
b1ffa3a3ff8787ff7979ffd73bffe062ffcfcfffb3b3ffa6a6ff9897ffc4c4ffa8a7ff9a
9aff8c8cff7170ff6262ffadadff9192ff8483ff7576ff5a5aff4c4cffa2a2ff8686ff78
77ff6a6aff4e4eff4140ff9696ff7a7aff6d6dff5e5fffd0149f9fffc6c5ff7977ff8b8b
ffffe88affe7897978ff7877ff5252ff2c2aff2b2bff58b516360000000c636d50504a43
6d7030373132020101068aba14ce0000000274524e53ff00e5b7304a0000008249444154
18955dcf3d0b82000004501fd49863e0d2d0d4140d46463f3f212a706b6a6a88700b0495
246928fbbaedc10d77043fd1b9df7c4c940bd585a7177b519e643a8324ebb97e396cb5d7
779fb05608c4b08fe48b4353084cc151457cb73101a738b5dc521a834b9c82d208e7afbd
4350ccd7929dd9e6b57fa05add64caff3f0fdbb52a2460a505160000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00007041
0000704103000000000000b3000000b3ffff6f41000000b3000000b3ffff6f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000bc00000000000000
000000000e0000000e000000000000000000000000000000000000000f0000000f000000
5000000030000000800000003c000000000000008600ee000f0000000f00000028000000
0f0000000f00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000080000003fc494cfffc7504fffe0000fffc0000fffc0000fffc0000
fff800000ff800000ff800000ff8ffff0ff800000ff8ffff008075040000000051000000
7802000000000000000000000e0000000e00000000000000000000000000000000000000
0f0000000f000000500000003801000088010000f000000000000000c60088000f000000
0f000000280000000f0000000f0000000100080000000000000000000000000000000000
440000000000000000000000ffffff0013d0ff0027d4ff003bd7ff0062dfff0089e8ff00
b1f0ff00c4f3ff00d8f7ff0014d0ff003bd8ff0062e0ff0089e7ff00b0f0ff00c4f4ff00
d8f8ff00b0efff00c5f3ff009696ff007a7aff006d6dff005f5eff008ae8ff00a2a2ff00
8686ff007778ff006a6aff004e4eff004041ff00ff040500ff2b2c00ff515200ff787800
ff8b8b00ff9f9f00ffc5c600adadff009291ff008384ff007675ff005a5aff004c4cff00
ff2a2c00ff777800ff8b8c00ff9e9f00ffc5c500c4c4ff00a7a8ff009a9aff008c8cff00
7071ff006262ff00cfcfff00b3b3ff00a6a6ff009798ff00dadaff00bfbfff00b1b1ff00
a3a3ff008787ff007979ff00ff2b2b00ff787900ff525200ff7779000101010101010101
00010101010101000101010101011e1f004243222e2f01003a3b3c3d3e3f1e400020412d
2e240100363738390000000000000000000000003031323334351e2b0020212d2e2f0100
25262728292a1e2b00202c2d2e2f010018191a1b1c1d1e1f002021222324010013141516
0a03040c0017110809010100010101010a030b0500060e08090101000101010102030b05
00061112100101000101010102030b05000d0e0f10010100010101010a030b0c000d0e08
090101000101010102030405000607080901010001010101010101010001010101010100
01010101010101010101010101010100460000001400000008000000544e505007010000
4c0000006400000000000000000000000e0000000e00000000000000000000000f000000
0f0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c020f000f00030000001e000400000007010400040000000701040043000000410b
8600ee000f000f00000000000f000f0000000000280000000f0000000f00000001000100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff0000800000
03fc494cfffc7504fffe0000fffc0000fffc0000fffc0000fff800000ff800000ff80000
0ff8ffff0ff800000ff8ffff008075040000000021010000410bc60088000f000f000000
00000f000f0000000000280000000f0000000f0000000100080000000000000000000000
000000000000440000000000000000000000ffffff0013d0ff0027d4ff003bd7ff0062df
ff0089e8ff00b1f0ff00c4f3ff00d8f7ff0014d0ff003bd8ff0062e0ff0089e7ff00b0f0
ff00c4f4ff00d8f8ff00b0efff00c5f3ff009696ff007a7aff006d6dff005f5eff008ae8
ff00a2a2ff008686ff007778ff006a6aff004e4eff004041ff00ff040500ff2b2c00ff51
5200ff787800ff8b8b00ff9f9f00ffc5c600adadff009291ff008384ff007675ff005a5a
ff004c4cff00ff2a2c00ff777800ff8b8c00ff9e9f00ffc5c500c4c4ff00a7a8ff009a9a
ff008c8cff007071ff006262ff00cfcfff00b3b3ff00a6a6ff009798ff00dadaff00bfbf
ff00b1b1ff00a3a3ff008787ff007979ff00ff2b2b00ff787900ff525200ff7779000101
01010101010100010101010101000101010101011e1f004243222e2f01003a3b3c3d3e3f
1e400020412d2e240100363738390000000000000000000000003031323334351e2b0020
212d2e2f010025262728292a1e2b00202c2d2e2f010018191a1b1c1d1e1f002021222324
0100131415160a03040c0017110809010100010101010a030b0500060e08090101000101
010102030b0500061112100101000101010102030b05000d0e0f10010100010101010a03
0b0c000d0e08090101000101010102030405000607080901010001010101010101010001
010101010100010101010101010101010101010101000c00000040092900aa0000000000
00000f000f0000000000040000002701ffff030000000000 копiя свiдоцтва про
народження дитини;

picscalex107010009000003610500000000c80300000000c803000026060f008607574d
46430100000000000100ccca000000000100000064070000000000006407000001000000
6c00000000000000000000000e0000000e0000000000000000000000d4010000d4010000
20454d4600000100640700000f0000000100000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a402000098020000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f0010000e40100000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000000f
0000000f08030000000c086578000000017352474200aece1ce9000000cc504c5445fff7
d8c0c0c0ffd013ffd427ffd83bffdf620000005251ff7878ff8c8bff9f9effc5c5fffff0
b0fff3c40504ff2c2bfffff4c4fff8d8ffefb0fff3c5ffe889fff0b1ffdadaffbfbfffb1
b1ffa3a3ff8787ff7979ffd73bffe062ffcfcfffb3b3ffa6a6ff9897ffc4c4ffa8a7ff9a
9aff8c8cff7170ff6262ffadadff9192ff8483ff7576ff5a5aff4c4cffa2a2ff8686ff78
77ff6a6aff4e4eff4140ff9696ff7a7aff6d6dff5e5fffd0149f9fffc6c5ff7977ff8b8b
ffffe88affe7897978ff7877ff5252ff2c2aff2b2bff58b516360000000c636d50504a43
6d7030373132020101068aba14ce0000000274524e53ff00e5b7304a0000008249444154
18955dcf3d0b82000004501fd49863e0d2d0d4140d46463f3f212a706b6a6a88700b0495
246928fbbaedc10d77043fd1b9df7c4c940bd585a7177b519e643a8324ebb97e396cb5d7
779fb05608c4b08fe48b4353084cc151457cb73101a738b5dc521a834b9c82d208e7afbd
4350ccd7929dd9e6b57fa05add64caff3f0fdbb52a2460a505160000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00007041
0000704103000000000000b3000000b3ffff6f41000000b3000000b3ffff6f4121000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
04000000460000001400000008000000544e50500601000051000000bc00000000000000
000000000e0000000e000000000000000000000000000000000000000f0000000f000000
5000000030000000800000003c000000000000008600ee000f0000000f00000028000000
0f0000000f00000001000100000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff000080000003fc494cfffc7504fffe0000fffc0000fffc0000fffc0000
fff800000ff800000ff800000ff8ffff0ff800000ff8ffff008075040000000051000000
7802000000000000000000000e0000000e00000000000000000000000000000000000000
0f0000000f000000500000003801000088010000f000000000000000c60088000f000000
0f000000280000000f0000000f0000000100080000000000000000000000000000000000
440000000000000000000000ffffff0013d0ff0027d4ff003bd7ff0062dfff0089e8ff00
b1f0ff00c4f3ff00d8f7ff0014d0ff003bd8ff0062e0ff0089e7ff00b0f0ff00c4f4ff00
d8f8ff00b0efff00c5f3ff009696ff007a7aff006d6dff005f5eff008ae8ff00a2a2ff00
8686ff007778ff006a6aff004e4eff004041ff00ff040500ff2b2c00ff515200ff787800
ff8b8b00ff9f9f00ffc5c600adadff009291ff008384ff007675ff005a5aff004c4cff00
ff2a2c00ff777800ff8b8c00ff9e9f00ffc5c500c4c4ff00a7a8ff009a9aff008c8cff00
7071ff006262ff00cfcfff00b3b3ff00a6a6ff009798ff00dadaff00bfbfff00b1b1ff00
a3a3ff008787ff007979ff00ff2b2b00ff787900ff525200ff7779000101010101010101
00010101010101000101010101011e1f004243222e2f01003a3b3c3d3e3f1e400020412d
2e240100363738390000000000000000000000003031323334351e2b0020212d2e2f0100
25262728292a1e2b00202c2d2e2f010018191a1b1c1d1e1f002021222324010013141516
0a03040c0017110809010100010101010a030b0500060e08090101000101010102030b05
00061112100101000101010102030b05000d0e0f10010100010101010a030b0c000d0e08
090101000101010102030405000607080901010001010101010101010001010101010100
01010101010101010101010101010100460000001400000008000000544e505007010000
4c0000006400000000000000000000000e0000000e00000000000000000000000f000000
0f0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c020f000f00030000001e000400000007010400040000000701040043000000410b
8600ee000f000f00000000000f000f0000000000280000000f0000000f00000001000100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff0000800000
03fc494cfffc7504fffe0000fffc0000fffc0000fffc0000fff800000ff800000ff80000
0ff8ffff0ff800000ff8ffff008075040000000021010000410bc60088000f000f000000
00000f000f0000000000280000000f0000000f0000000100080000000000000000000000
000000000000440000000000000000000000ffffff0013d0ff0027d4ff003bd7ff0062df
ff0089e8ff00b1f0ff00c4f3ff00d8f7ff0014d0ff003bd8ff0062e0ff0089e7ff00b0f0
ff00c4f4ff00d8f8ff00b0efff00c5f3ff009696ff007a7aff006d6dff005f5eff008ae8
ff00a2a2ff008686ff007778ff006a6aff004e4eff004041ff00ff040500ff2b2c00ff51
5200ff787800ff8b8b00ff9f9f00ffc5c600adadff009291ff008384ff007675ff005a5a
ff004c4cff00ff2a2c00ff777800ff8b8c00ff9e9f00ffc5c500c4c4ff00a7a8ff009a9a
ff008c8cff007071ff006262ff00cfcfff00b3b3ff00a6a6ff009798ff00dadaff00bfbf
ff00b1b1ff00a3a3ff008787ff007979ff00ff2b2b00ff787900ff525200ff7779000101
01010101010100010101010101000101010101011e1f004243222e2f01003a3b3c3d3e3f
1e400020412d2e240100363738390000000000000000000000003031323334351e2b0020
212d2e2f010025262728292a1e2b00202c2d2e2f010018191a1b1c1d1e1f002021222324
0100131415160a03040c0017110809010100010101010a030b0500060e08090101000101
010102030b0500061112100101000101010102030b05000d0e0f10010100010101010a03
0b0c000d0e08090101000101010102030405000607080901010001010101010101010001
010101010100010101010101010101010101010101000c00000040092900aa0000000000
00000f000f0000000000040000002701ffff030000000000 довідка про проживання
дитини з матiр’ю, видана за мiсцем проживання ciм’ї.

ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ
АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ
НЕВІДОМЕ

Тимчасова допомога призначається на дитину віком до 18 pоків у разi,
коли:

• не виконується рiшення суду про стягнення алiментiв з одного з
батькiв;

• один з батькiв перебуває пiд арештом, слiдством, на примусовому
лiкуваннi, у мiсцях позбавлення волi, якого визнано в установленому
порядку недiездатним;

• мiсце проживання (перебування) одного з батькiв не встановлено.

Допомога призначається на кожнi шiсть мiсяцiв в pозмipi 30 відcотків
прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини вiдповiдного
віку.

Якщо розмiр алiментiв, визначений судом у твердiй грошовiй суміi, менший
від мiнiмального розмiру алiментiв на одну дитину, що передбачений
частиною другою cтaттi 182 Сiмейного кодексу України, тимчасова допомога
призначається в розмiрi рiзницi мiж визначеним розмipом алiментiв i
сумою, що становить за відсотків прожиткового мінімуму, встановленого
законом для дитини вiдповiдного віку.

Зазначена допомога не призначається на дiтей, якi перебувають пiд опiкою
чи пiклуванням або на повному державному утриманнi,

Для призначення допомоги одержувач подає органу працi та соцiального
захисту населення:

· заяву;

· копiю свiдоцтва про народження дитини;

· довідку про реестрацiю мiсця проживання дитини;

· довідку про реєстрацiю мiсця проживання одержувача.

3алежно від пiдстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково
подаються тaкi документи:

• рiшення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батькiв
алiментiв на дитину;

• довідкa державної виконавчої служби про неможливiсть стягнення
алiментiв з одного з батькiв дитини внаслiдок ухилення від їx сплати;

• довідкa вiдповiдної установи про перебування одного з батькiв пiд
арештом, слiдством, на примусовому лiкуваннi, у мiсцях позбавлення волi,
визнання його в установленому порядку недiєздатним;

• повiдомлення органу внутрiшнiх справ про те, що мiсце проживання
(перебування) одного з батькiв дитини не встановлено.

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разi:

• встановлення мiсця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана
сплачувати алiменти за рiшенням суду;

• виявлення обставин, що свiдчать про можливiсть одного з батькiв
утримувати свою дитину;

•досягнення дитиною 18-рiчного вiку;

•виконання в повному обсязi зобов’язань одного з батькiв щодо сплати
алiментiв у разi ви’їзду на постiйне мiсце проживання за кордон;

• влаштування дитини до вiдповiдної установи (закладу) на повне державне
утримання;

•скасування або визнання усиновлення недiйсним;

•усиновлення дитини (чоловiком мaтepi або дружиною батька);

•вiдмови від стягнення алiментiв;

•добровiльного виконання рiшення суду особою, зобов’язаною сплачувати
алiменти;

• скасування в установленому законодавством порядку рiшення суду щодо
стягнення алiментiв;

•cмepтi дитини, якiй була призначена тимчасова допомога;

•cмepтi одного з батькiв, зобов’язаного сплачувати алiменти, або
визнання його в установленому порядку безвiсти відсутнім чи оголошення
померлим;

• позбавлення в установленому порядку одного з батькiв, який утримує
дитину, батькiвських прав;

• вiдiбрання дитини від одного з батькiв, який утримує дитину, без
позбавлення батькiвських прав;

• встановлення над дитиною опiки чи пiклування.

Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов’язаний повiдомити у
десятиденний строк орган працi та соцiального захисту населення.

Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа мiсяця, що
настає за мiсяцем, в якому виникла одна iз зазначених обставин.

ДЕРЖАВНА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДIТЕЙ-СИРIТ ТА ДIТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО ПlКЛУВАННЯ

Державна соцiальна допомога на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування призначається в грошовiй формi батькам
вихователям на кожну дитину-вихованця прийомним батькам на кожну
прийомну дитину.

Якщо у дитячому будинку сiмейного типу виховується бiльш як 1О дiтей,
соцiальна допомога призначається на кожну дитину-вихованця, влаштовану
до 1 сiчня 2006 року.

Грошове забезпечення призначається кожному з батькiв-вихователiв i
одному з прийомних батькiв.

Соцiальна допомога та грошове забезпечення призначається за заявою
батькiв-вихователiв i одного з прийомних батькiв, до якої додаються:

• рiшення районної, районної у м. Києвi та Севастополi
держадмiнiстрацiї, виконавчого органу мicькoї, районної у мicтi ради про
влаштування дитини до дитячого будинку сiмейного типу або прийомної
ciм’ї;

•документи, що пiдтверджують статус дитини;

•довiдка органу державної виконавчої служби про розмiр алiментiв;

•довiдка з мiсця навчання про розмiр стипендiї.

Якщо батьки, мiсце перебування яких вiдоме, не сплачують алiменти,
уповноважений орган призначае соцiальну допомогу та грошове забезпечення
без урахування їх суми, при цьому протягом 10 днiв пiсля подання
батьками-вихователями або одним з прийомних батькiв заяви уповноважений
орган повiдомляє вiдповiдну службу у справах неповнолiтнiх про
неотримання алiментiв.

Якщо особа iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, віком вiд 18 до 23 pоків навчається за денною формою у вищих
навчальних закладах I-IV рiвня акредитації та професiйно-технiчних
навчальних закладах, подаються довiдки про розмiр стипендiї та про те,
що дитина не перебуває на повному державному утриманнi.

Розмiр соцiальної допомоги становить два прожиткових мiнiмуми для дiтей
вiдповiдного віку. Для осiб iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, віком вiд 18 до 23 pоків, якi навчаються за
денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитацiї та
професiйно-технiчних навчальних закладах, розмiр соцiальної допомоги
становить два прожиткових мiнiмуми для працездатної особи.

У разi коли дитинi виплачуються призначенi в установленому порядку
пенсiя, алiменти, стипендiя чи державна допомога, розмiр соцiальної
допомоги визначаеться як рiзниця мiж двома прожитковими мiнiмумами для
дитини вiдповiдного віку та розмiром зазначених виплат за попереднiй
повний мiсяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сiмейного
типу або прийомну сiм’ю.

У разi змiни розмiру пенciї, алiментiв, стипендії, чи державної допомоги
батьки-вихователi або прийомнi батьки зобов’язанi повiдомити про це
уповноважений орган для проведення вiдповiдного перерахунку розмiру
ранiше призначеної соцiальної допомоги.

Розмiр грошового забезпечення становить 35% двох прожиткових мінімумів
для дiтей вiдповiдного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну
дитину i не залежить від пенсiї, алiментiв, стипендiї чи державної
допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п’яти
прожиткових мінімумів для працездатної особи i розподiляеться мiж
батьками-вихователями рiвними частинами за ух згодою.

Розмiр грошового забезпечення одному з прийомних батькiв не повинен
перевищувати пiвтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.

ДОПОМОГА ЛЮДЯМ ЗОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
ІНВАЛІДАМ 3 ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ

Ця допомога призначається вiдповiдно до Законiв України “про державну
соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам” та “про
статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок
Чорнобильської катастрофи”.

Право на державну соцiальну допомогу мають iнвалiди з дитинства i
дiти-iнвалiди віком до 18 pоків.

Iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам, якi мають одночасно право на
державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України “про державну
соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам”, на пенсiю
та на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України “Про
державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та
iнвалiдам”, призначається за вибором iнвалiдiв з дитинства (законних
представникiв iнвалiдiв з дитинства, визнаних недiездатними, та
дiтей-iнвалiдiв) один iз зазначених видiв виплат, При цьому якщо iнвалiд
з дитинства або дитинаiнвалiд мае право на пенсiю у зв’язку з втратою
годувальника i державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України
“про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та
дiтям-iнвалiдам”, цi виплати призначаються одночасно,

Державна соцiальна допомога призначається:

• iнвалiдам з дитинства I групи разом з надбавкою на догляд – 150 %
прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

• iнвалiдам з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осiб,
якi втратили працездатнiсть;

• iнвалiдам з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осiб,
якi втратили працездатнiсть;

• дiтям-iнвалiдам віком до 18 pоків – 70% прожиткового мінімуму для
осiб, якi втратили працездатнiсть.

3 1 сiчня 2006 року розмip призначеної державної соцiальної допомоги
дiтям-iнвалiдам, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською
катастрофою, збiльшений на 50%.

Для призначення державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства i
дiтям-iнвалiдам подаються тaкi документи:

•заява;

•паспорт або в разi його відсутностi iнший документ, що може
засвiдчувати особу, яка подає заяву;

• довідка про присвоєння iдентифiкацiйного номера єдиного державного
реєстру фiзичних осiб;

•оригiнал та копiя свiдоцтва про народження дитини-iнвалiда;

•довідка про мiсце проживання iнвалiда з дитинства або дитини-iнвалiда
чи •копiя паспорта iнвалiда з дитинства або дитини-iнвалiда з
вiдомостями про постiйне мiсце проживання;

• довідка про мiсце проживання батькiв, усиновителiв, опікунa,
пiклувальника, який подав заяву, чи копiя паспорта з вiдомостями про
постiйне мiсце проживання.

Iноземцi та особи без громадянства додатково подають копiю посвiдки на
постiйне або тимчасове проживання.

Заява про призначення державної соцiальної допомоги подається iнвалiдом
з дитинства до органу працi та соцiального захисту населення за мiсцем
постiйного проживання або за мiсцем фактичного проживання, при умовi
подання довiдки про неодержання цiєї допомоги в opгaни працi та
соцiального захисту населення за мiсцем постiйного проживання.

Заява про призначення державної соцiальної допомоги iнвалiду з
дитинства, який визнаний недiєздатним, а також на дитину-iнвалiда
подається одним iз батькiв, усиновителiв, oпікуном, пiклувальником за
мiсцем постiйного проживання або за мiсцем фактичного проживання особи,
яка подає заяву, при умовi подання довiдки про неодержання цієї допомоги
в opгaнi працi та соцiального захисту населення за мiсцем постiйного
проживання.

Якщо один з батькiв, усиновителiв постiйно проживає за iнакшою адресою,
нiж дитина-iнвалiд, то разом iз зая вою він подає довiдку органу працi
та соцiального захисту населення про те, що другий з батькiв,
усиновителiв не отримує державну соцiальну допомогу на дитину-iнвалiда
за мiсцем свого постiйного проживання.

Якщо з заявою звертається опiкун або пiклувальник, то подається також
копiя рiшення про встановлення опiки чи пiклування.

Переведення iнвалiда з дитинства чи дитини-iнвалiда з пенсiї або з
державної соцiальної допомоги, призначеної (згiдно з Законом України
“про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю,
та iнвалiдам”, на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону
України “про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та
дiтямiнвалiдам” здiйснюється на пiдставi заяви, При цьому державна
соцiальна допомога призначається з дня звернення за нею.

Виплата призначеної державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства
та дiтям-iнвалiдам здiйснюється з урахуванням суми виплаченої пенсії або
державної соціальної допомоги, призначеної вiдповiдно до Закону України
“про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю,
та iнвалiдам”.

До документiв, необхiдних для призначення державної соцiальної допомоги,
додається довiдка-атестат про припинення виплати ранiше призначеної
пенсiї або державної соцiальної допомоги згiдно iз Законом України “про
державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та
iнвалiдам” та витяг з акта огляду медико-соцiальної експертизи чи
медичний висновок закладу охорони здоров’я, якi вилучаються з пенсiйної
справи одержувача пенciї (у пенсiйнiй справi залишаеться завiрена у
встановленому порядку копiя медичного документа) або з справи одержувача
державної соцiальної допомоги згiдно iз Законом України “про держав ну
соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам”.

НАДБАВКИ НА ДОГЛЯД

Надбавка на догляд за iнвалiдом з дитинства І групи, встановлюється у
розмiрi 50% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили
працездатнiсть.Одиноким iнвалiдам з дитинства ІІ i ІІІ груп, якi за
висновком медикосоцiальної експертної комiciї потребують постiйного
стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмiрi
15 вiдсоткiв прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили
працездатнiсть. Надбавка на догляд одинокому iнвалiду з дитинства ІІ або
ІІІ групи призначається на підставі його заяви (або законного
представника про призначення цiєї надбавки до державної соцiальної,
допомоги де повiдомляється про відcутність працездатних родичiв,
зобов’язаних за законом його утримувати (незалежно від мiсця їх
проживання), а також додатково подається довідка про склад ciм’ї, видана
уповноваженим органом за мiсцем проживання, а також висновок
медико-соцiальної експертної комісії, де зазначено, що iнвалiд потребує
постiйного стороннього догляду,

Надбавка на догляд за дитиною-iнвалiдом установлюється в розмiрi:

• на дитину-iнвалiда віком до 6 років – 50 відсотків прожиткового
мінімуму для дiтей віком до 6 років,

• на дитину-iнвалiда віком від 6 до 18 років – 50 відсотків прожиткового
мінімуму для дiтей Віком Від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд за дитиною-iнвалiдом віком до 18 років призначається
одному з батькiв, усиновителiв, опікунів, пiклувальнику, якi не працюють
i фактично здiйснюють догляд за дитиною-iнвалiдом, одинокiй мaтepi
(одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-iнвалiдом призначається
незалежно від факту роботи.

Для призначення надбавки на догляд за дитиноюiнвалiдом одному з
непрацюючих батькiв, усиновителiв, опікунів, пiклувальнику, якi фактично
здiйснюють догляд за дитиною-iнвалiдом, додатково до Документів, що
подаються для призначення державно’, соцiальної до помоги iнвалiдам з
дитинства i дiтям-iнвалiдам, подаються:

заява про призначення надбавки на догляд за дитиною-iнвалiдом;

довідка про склад сім’ї (кpiм сім’ї oпiкуна, пiклувальника) iз
зазначенням прiзвищ, iмeні та по батьковi, родинних стосунків членiв
сім’ї.

копiя трудової книжки, довідка з центра зайнятостi, про те, що особа не
перебуває на облiку як безробiтна, довідка, видана органом, який
здiйснюе державну реєстрацiю суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, про
те, що заявник не зареестрований як суб’єкт пiдприемницької дiяльностi i
не займається пiдприємницькою дiяльнiстю, та про відсутність даних про
доходи цієї фiзичної особи, а в разi відсутності трудової книжки – лише
зазначенi довiдки;

довідка про спiльне проживання дитини-iнвалiда з одним з батькiв,
усиновителем, oпiкунoм, пiклувальником, видана уповноваженим органом за
мiсцем проживання. При неможливостi отримати таку двідку орган працi та
соцiального захисту здiйснює обстеження на дому i складає акт обстеження
з висвiтленням цих фактiв;

довідка з мiсця навчання дитини;

рiшення про встановлення опiки чи пiклування над дитиноюiнвалiдом (для
опiкунiв i пiклувальникiв дiтей iнвалiдiв).

Iнвалiди з дитинства, якi перебувають на повному державному утриманнi,
отримують 25% призначеного розмiру державної соцiальної допомоги. Решта
суми (за їx заявою або заявою законного представника) перераховується
установi (закладу), де перебуває iнвалiд з дитинства, на полiпшення умов
проживання в установі (закладi).

Дiтям-iнвалiдам, якi перебувають на повному державному утриманнi,
державна соцiальна допомога виплачується в розмiрi 50% призначеної суми
та перераховується на їх особистi рахунки в банку, іншi 50%
перераховуються на рахунок установи (закладу) за мiсцем перебування
дитини. Дiтям-iнвалiдам iз числа сирiт за перiод перебування на повному
державному утриманнi державна соцiальна допомога виплачується в повному
розмiрi та перераховується на їх особистi рахунки в банку.

ЩОМІСЯЧНА ГРОШОВА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЕ РАЗОМ З
ІНВАЛІДОМ І ЧИ ІІ ГРУПИ ВНАСЛIДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ

Цей вид щомiсячної грошової допомоги надається вiдповiдно до Закону
України “про психiатричну допомогу”.

Щомiсячна грошова допомога малозабезпеченiй особi на догляд за iнвалiдом
I чи 11 групи внаслiдок психiчного розладу (далi допомога на догляд), з
яким вона проживає, i який, за висновком лiкарської комiсГi медичного
закладу, потребує постiйного стороннього догляду, надається у грошовiй
формi, якщо середньомiсячний сукупний дoxiс сім’ї є нижчим від
прожиткового мінімуму для сім’ї. Pозмip допомоги становить 10%
прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи.
Для призначення грошової допомоги на догляд до вiдповiдних opгaHiB працi
та соцiального захисту населення слiд подати тaкi документи:

v заява;

v документ, що посвiдчує особу;

v довідка про склад сім’ї iз зазначенням прiзвищ, iмeн та по батьковi,
родинних зв’язкiв членiв ciм’ї;

v довiдки про доходи кожного члена ciм’ї;

v висновок лiкарської комісії медичного закладу щодо необхiдностi
постiйного стороннього догляду за iнвалiдом I чи ІІ групи внаслiдок
психiчного розладу;

v довiдки про наявнiсть i розмiри земельних дiлянок, видiлених для
ведення особистого пiдсобного господарства, городництва, сiнокосiння,
випасання худоби, та земельної частки, видiленої внаслiдок розпаювання
землi.

У сільській місцевості заяви з документами, необхiдними для призначення
допомоги на догляд, приймають уповноваженi особи, визначенi виконавчими
комiтетами селищних i сiльських рад, i передаються вiдповiдним органам
працi та соцiального захисту населення. Допомога на догляд призначається
з мiсяця звернення за допомогою, якщо протягом мiсяця поданi вci
необхiднi документи, тepмiнoм на шiсть мiсяцiв i виплачується щомiсяця.
Виплата допомоги на догляд припиняеться у разi, коли:

• сталися змiни у складi сім’ї у зв’язку iз смертю або змiною мiсця
проживання iнвалiда I чи ІІ групи внаслiдок психiчного розладу;

• закiнчився строк установлення iнвалiдностi I чи ІІ групи i протягом
мiсяця не пiдтверджено встановлення групи iнвалiдностi, яка дає право на
призначення допомоги на догляд;

• iнвалiд I чи 11 групи внаслiдок психiчного розладу перебуває на
повному державному утриманнi або стацiонарному лiкуваннi впродовж
повного календарного мiсяця,

•у разi виникнення обставин, внаслiдок яких припиняеться виплата
допомоги на

догляд, особи, яким надається допомога, зобов’язанi повiдомити органи,
що провадять її виплату, виплата допомоги припиняється з мiсяця, що
настає за тим, у якому сталися змiни.

•у разi затвердження нового розмiру прожиткового Мінімуму допомога на
догляд перераховуеться без звернення одержувача допомоги.

ДЕРЖАВНА СОЦIAЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СIМ’ЯМ

Ця допомога призначається вiдповiдно до Закону України “про державну
соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям. Малозабезпеченi родини в
залежностi від їx майнового стану та сукупного доходу мають право на
отримання державної соцiальної допомоги.

Відпoвіднo до чинного законодавства малозабезпеченою вважається сiм’я,
яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомiсячний
сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї – визначена для кожної сім’ї залежно від
її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених
відпoвіднo до Закону України “Про прожитковий мінімум для осiб, якi
вiдносяться до основних соцiальних i демографiчних груп населення.

Pозмip допомоги визначається як рiзниця мiж piвнем забезпечення
прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорiчно Законом України
про державний бюджет) та її середньомiсячним сукупним доходом, але не
може бути бiльшим нiж 75 відсотків від рiвня забезпечення прожиткового
мінімуму для ciм’ї.

Для призначення допомоги представник сім’ї подає органу працi та
соцiального захисту населення тaкi документи:

ь заяву;

ь документ, що посвiдчує особу заявника;

ь довідку про склад сім’ї;

ь декларацiю про доходи та майно (заповнюється на пiлcтaвi довідок про
доходи кожного члена сім’ї);

ь доквідку про наявнiсть та розмip земельної частки (паю).

До складу ciM’ї, що звертається за призначенням соцiальної допомоги,
включаються:

ь чоловiк, дружина;

ь piднi, усиновленi та пiдопiчнi дiти цих осiб;

ь дiти, якi навчаються у вищих навчальних закладах I-IV pівнів
акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладах з денною формою
навчання до досягнення 23 років i не мають власних сiмей незалежно від
мiсця проживання або реєстрацiї;

ь неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства I та 11
групи або iнвалiдами I групи i проживають разом з батьками;

ь непрацездатнi батьки чоловiка та дружини, якi проживають разом з ними
i перебувають на їx утриманнi у зв’язку з вiдсутнiстю власних доходів;

ь особа, яка проживає разом з одиноким iнвалiдом I групи i здiйснює
догляд за ним;

ь жiнка та чоловiк, якi проживають однiєю сiм’єю, не перебувають у
шлюбi, але мають спiльних дiтей.

До складу сім’ї не включаються особи, якi перебувають на повному
державному утриманнi.

Соцiальна допомога призначається на шiсть мiсяцiв з місяця звернення,
якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

У наданнi державної соцiальної допомоги може бути вiдмовлено, а виплата
призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

• працездатнi члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не
навчаються у вищих навчальних закладах I-IV piвнів акредитації та
професiйно-технiчних навчальних закладах з денною формою навчання
протягом трьох мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення за призначенням
соцiальної допомоги;

• пiд час обстеження матерiально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що
малозабезпечена сiм’я має додатковi джерела для iснування, не зазначенi
у декларацiї про доходи та майно;

• особи, якi входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12
мiсяцiв перед зверненням за наданням соцiальної допомоги здiйснили
покупку земельної дiлянки, квартири (будинку), автомобiля, транспортного
засобу (механiзму), будiвельних матерiалiв, iнших товарів
довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує
10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

• у власностi чи володiннi малозабезпеченої сім’ї (кpiм сiмей, що
складаються лише з дiтей та осiб, якi досягли 65-рiчного віку або є
iнвалiдами І та ІІ групи, та сiмей, в яких є дiти-iнвалiди) є земельна
дiлянка площею понад 0,6 гектара, крім випадкiв, коли така земельна
дiлянка з незалежних вiд сім’ї причин не приносить дохiд. Рiшення про
призначення державної соцiальної допомоги у таких випадках приймається
органами соцiального захисту населення на пiдставi обов’язкового
обстеження матерiально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за
призначенням такої допомоги;

• у власностi чи володiннi малозабезпеченої сім’ї є друга квартира
(будинок) за умови, що загальна площа житла перевищуе 21 квадратний метр
на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сiм’ю, чи
бiльше одного автомобiля, транспортного засобу (механiзму).

Призначена соцiальна допомога може бути зменшена до 50 вiдсоткiв її
розмiру у разi невикористання сiм’єю можливостей знаходження додаткових
джерел для iснування.

За наявностi зазначених обставин соцiальна допомога може бути призначена
на пiдставi рiшень районних, районних у м. Киевi та Севастополi
держадмiнiстрацiй та виконавчих комітетів мiських i районних у мicтax
рад або утворених ними комiсiй виходячи з конкретних обставин, що
склалися в сім’ї. Рiшення про призначення соцiальної допомоги у таких
випадках приймаеться на пiдставi обстеження матерiально-побутових умов
сім’ї

Якщо сiм’єю навмисне подано нeдocтoвipнi відомостi чи приховано
відомостi, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на
державну соцiальну допомогу та на визначення її розмiру виплата
призначеної допомоги може бути припинена.

С???ї ? ??? ???о-?????х ???

С???ї — ? ???і ???і??і ???? ????, я? ??ю?ся ???я?м ?я ??????я ??? ? ???
?????ня ??? ?о ?? ????я ? ?????х ??? (??-, ??о-, ??????ня, ??????ня,
??????ія, ????я ????? ?і?я ? ??? ????), а ??ж ? ????я ?????о ??, ???? ?
?д?? ???о ????? ???.

С???я ????є?ся у ?? ?? ?з?р ??и ? ???о-????? ???и в ??х ?? ????ня ????є
20 ????в ?????ся??о ????о ???, а ? ????я ?????о ??, ???? ? рі??о ???о
????? ??? — 20 ????в ???о ????о ???.

Я?о у ????у ??і??і ??є???? і ???аю? ??? ??і??и ? і?і ??????і ???я? ?о у
??? ???аю?х є ????і?і ??, і??і? І ? II ??и і ?????ся?? ??д ? ???
??є????? ? ??в?? 50 ????в ?????? ????, ???ія ????є?ся ? ??и, ? ??ір ??и
? ???о-????? ???и ????ь ??? 15 ????в ????о ??? (????а К?і?? Мі???в У???
?д 27 ??я 1998 р. № 1156 “П? ??й ??ір ??? ? ??? ???о-?????х ???, ????я
?????о ??, ???? ? ???о ???о ????? ??? у ?? ???я ???? ???ії”).

С???я ????є?ся в ??х ?????? ?? ??с???я ???о-?????? ????и.

С???ї ??ю?ся ? ???к ??ів мі??? бю??ів ? ??? ????ня ??и. В?и ????ую?ся
??дя? з ????і ????? у ????у ??і??і (???у) ?іб, я?м ????є?ся ??а ?
???о-????? ???и, у ?? ??і ?іб, ????х ? ???? ????у ???.

Рі??я ?о ?????я ?о ?о ???у у ?????і ???ій ???є?ся ?отя?м ?ся? ?ів ??я
???я ?я? ? ?іх ????? ????ів.

С???я ????є?ся ? ??ю???й ??? (з ??ня ? ?і??) ? ???ю??н? (з ??ня ? ????).

Р??р ???ії ? ?? ?? ???м ?д ??і? ???о-?????х ??е?в. П? ??у ???к ?о ???
??а ???н ????? ????? ???? ???ів.

Д???і ???? ???, я? ?????и ????к ??ії? Ч??????й АЕС

З??? “П? ??? і ????? ??ст ???ян, я? ?????и ????к Ч??????ї ?????” ???і?м
Дітям ? ї?ім ???м ???ую?ся ?? ?????і ???ою ????і ????:

§ ??е ???? ?????ня ??й ? в??у їх ? ??и 1,? ??? 8 ??в) ?я?м ?????о ????я
(????я) їх у ????х ? ?????х ?ш???х ????? ???? і ???я ??сяч?ї ???? ????;

§ ???а ???? ? ????ій ???????? у ?’я?у з ??я?м ? ??ою ???ю ??м ? 14 ??в —
у ??і? 100 ????в ????ї ????? ??и (???) ????о ?д ????? ??у ? ?? п?і?
???и;

§ ??ся?а ???а ???? у ??і? 50 ????в ?????ї ????? ??и ????о ?д і?? ??? ?
??у ??? ?і??го ??, я? ?????а із ?? ????ня ?о ????ся пі?я 26 ?і?я 1986 р.
від ???, я?й ? ?с ???ня ????? ??? ?є ???? ???? ? ????ї 1 ?о 2, ?о ???,
я? ? ?с ???ня ????? ?о ?д ?с ????? ?є ???? ???? ? ????ї 1 ?о 2, а ??ж ?
??у ???, яка ???а? у ?? ?????о (??’яз???) ????ня з ???у ??ії ? ??ня?я
????и ?о ????ня;

§ ??ся?а ???а ?????ї ????? ??и ?м’ям ? ??у ??? ?і??? ??, яка ??а і??і?м
?о ????є ? ??????у ??? у ?’я?у з ???ю??ям ????к Ч??????ї ?????, а ??ж
?тям ?і??? ??, ??? я?х ??и і??і?? І ?о II ??и ? ???и ????к Ч??????ї
?????;

§ ????е ????ня ??в ???іх ???????іх ?іл, ??е??о-??і?? ???ів ???, ????в
???ів ? ??і??в (???), ?????? ? ????ях ??????? ?б???ня, а ??ж ??й, ??????
із з?и ????ня, ??й, я? є і??і?? ????к Ч??????ї ?????, і ?х, я? ??и?? у
?? ?????о (??’я???о) ??е??я з ???у ??ії ? ??ня?я ????и ?о ????ня. Дітям,
я? ? ??ую?ся в ????? н????х ????, а ??ж ? ?і ?і, ?? ?? ? ??і??? ? ???и,
? ?ся??ня ???і?я ?????ся ???а ?????я;

§ ?????ня ????? ????ня ???і?х ??й, я? ? ??і?ю? ?тя? ??і?? ? ???????і
????і ???и (у ?? ?с? і ?х, я? ? ???я?ся в ???в?у ??? ?іл), ? ?? ????ї
???? ???а?я в ?х ????.

К?м ???г ???і?м ?тям ? ї?ім ???м, ??????? ??ж ?????а ???а ???г ? ???с?ій
???, я? ????і ? ?????? ?іб ????к Ч??????ї ?????.

К?м ???? ???г, ???я?м, я? ?о??ю? ? ????ях ??????? з????ня, ?????ся
??ся????? ???? у ?’я?у з ????ям ????ня ????в ????ня ????о ?????а ?
?о???о ????? ?????? в ??х ??і?х:

у ?? ????? ????????о ???лю — 30% ?д ?????ї ????? ??и;

у ?? ??????о ???і??? ????ня — 40% ?д ?????ї ????? ??и;

у ?? ?????о (??’я???о) ????ня — 50% ?д ?????ї ????? ??и.

О??м, я? ??и і??і?? ????к Ч??????ї ?????, ???ую?ся ??ж ???? ? ??у, ???я?
???’ю.

Ві??і?о ? З??у “П? ??? ? ????? ??? ?іб, я? ?????и ?а?і?к Ч??????ї ?????”
????? ?????я ????м ??і??ї ??ід?в ??ії ? Ч??????й АЕС, я? ??и і??і??
????к Ч??????ї ?????, ? ?м’ям, я? ???? ?????? із ??а ?іб, ????? ? ????в
??і??ї ??і?ів ??ії ? Ч??????й АЕС ? ??? я?х ?в’я?? з Ч??????ю ?????ю,
?????ся в ??х ??і?х: і??і?м І ??и — 60 ?????х ????? ??; і??і?м II ??и —
45 ?????х ????? ??; і??і?м III ??и — 30 ?????х ????? ??; ?тям-і??і?м —
10 ?????х ????? ?ат; ?м’ям, я? ???? ??????, — 60 ?????х ????? ??; ???м
????о — 30 ?????х ????? ??.

В??? ?і?нює?ся ??дя? із ??і? ?????ї ????? ??и, я? ???ся ? ??? ?????ня
і??ід??і ? ??? ??????.

В???м ????ям ?????ся ??ж ???а ???? ? ?????ня: і??і?м І і II ??и — п’я?
?????х ????? ??; і??і?м III ??и, ?тям-і??і?м — ??? ????? ?р?і?і ??и;
????м ??і??ї ??і?ів ??ії ? Ч??????й АЕС 2 ????ї – п’я? ?????х ????? ??;
???к? ??і??ї ??і?ів ??ії ? Ч??????й АЕС 3 ????ї — ?и ????? ????і ??и;
??ій ???, я? ???? в??і?к Ч??????ї ????? ??? з ???в, — ?и ????? ????і
??и; ?????? із ?? ????ня у 1986 р., ?лю?ю? ??й, — ?и ????? ????і ??и.

З??????м ?????о ??ж ?і???я ???и ???я?м, я? ??юю? ? ???ріях ???????
?????я: у ?ні ?????о (??’я???о) ????ня — ?и ????? ????і ??и; у ??
??????о ???і??? ????ня — ?і ????? ????і ??и; у ?? ????? ????????о ???лю
— ?? ???л?а ????а ??а.

2. П???? ???а ?????ї ???

2.1 Чи має право працюючий інвалід отримати безкоштовну
санаторно-курортну путівку

Так. Кожен інвалід має право на безкоштовну санаторно-курортну путівку,
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006р. №
187.Порядок забеспечення сонаторно курортними путівками деяких категорій
громадян органами праці та соціального захисту населення

п. 2 Органи праці та соціального захисту населеннязабеспечують за
рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до
санаторно-курортних закладів: інваліди усіх категорій; ветеранів війни;
осіб на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».

п. 3. Особи зазначені в п.2 цього Порядку, повинні перебувати на обліку
в органах праці та соціального захисту населення для
санаторно-курортного лікування і одержувати пенсію в органах Пенсійного
фонду України або державну соціальну допомогу, призначену замість
пенсії, в органах праці та соціального захисту населення.

п. 5. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку,
відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених
законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості у
міру надходження путівок. Для одержання путівки подається заява та
медична довідка лікувальної установи за формою №070/0. Працюючі інваліди
надають довідку про те що за місцем роботи санаторно-курортна путівка не
надавалася.

2.2 Чи передбачено чинним законодавством виплату працюючій вагітній
жінці додаткової допомоги при народженні дитини (залежно від
своєчасності взяття на облік вагітної жінки в лікувальній установі).

Законодавством не передбачено виплату працюючій вагітній жінці
додаткової допомоги при народженні дитини. Працюючим жінкам лікарняний
лист виплачує підприємство за 180 календарних днів. Якщо жінка не працює
то виплату по вагітності та пологам провадить управління праці та
соціального захисту населення. Згідно ст. 7 Право на допомогу у зв’язку
з вагітністю та пологами.Право на державну допомогу у зв’язку з
вагітністю та пологами мають за цим Законом всі жінки (у тому числі
неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

Стаття 8. Умови надання і тривалість виплати допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами. Підставою для призначення жінкам допомоги у
зв’язку з вагітністю та пологами є видана в установленому порядку
довідка

лікувального закладу встановленого зразка та довідка:

ь з основного місця роботи (служби, навчання);

ь ліквідаційної комісії для жінок, звільнених з роботи у

ь зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації;

ь державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у

ь державній службі зайнятості як безробітні;

ь

ь з місця проживання для непрацюючих жінок про те, що вони не

ь працюють (не служать, не навчаються).

Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з
дня її народження, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається
на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки за період з
дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку
післяпологової відпустки. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з
дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і
виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить
70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або
народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.
Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах
виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до
пологів та 90 – після пологів).

Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у повному
обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до
пологів. За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що
збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується
незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.

Висновки

1. Д????и ?ці???и ????? ??аю?ся ???і ????ві ?о ????? ????і ???и, ? ?
???? ?д ?????ї ???? ?я???і і ??ю?ся у ???? ? ? ?о?х, ?????? ??? ???????,
з ??ю ????и ???????? ?іб, а ??ж ?????ї ????? ???, я? ?? ???? ?? ?и ????
?????о р??у ? ???к ??ів Д????о ? ?с??х бю??ів.

Д???? ????м ????ні ?? ???:

?? ?ю? ?і????й ????, ???? ????ю?ся ????? і ? ?в’я?? з ???ою ?я???ю ??и ?
с??ою ?ю ????х ???в;

???? ???? їх ???и є ??и Д????о ? ????о бю??ів. П???? ?я ???и ?х ???г ??и
?д?дя? у ??я? ????й ? ???? бю??ів;

???к ????й ?іб, я? ?ю? ??о ? ?? ????, ?????ся ???? У???;

?? ??ю?ся з ??ю ?????? ????и ???????? ?о ?я ?????ї (????ї ? п??ї) ???,
я? ???? ?? у ?’я?у з ???ням ?????о ???;

??ір ???г, як ???о, ?і?і????я з ????ю ?????? ???? ?о з ?????? ???
?????ня ??? ????;

їх ?????я ?є ?к ??? ???? ????.

Н???ш ????? їх ??? є:

???? ????і ???? ???, я? ? ?ю? ??а ? ??ію, ? і??і?м;

???? ????????;

???? ?тям-і??і?м ? і??і?м з ????а;

???? ? ??яд ? і??і?? ??лі?к ??і??о ???ю??я;

???? ???? ?м’ям з ???;

???ії ? ??? ???о-?????х ???;

???? ???? ? ????я;

і?і ?? ???г.

2. Кожен інвалід має право на безкоштовну санаторно-курортну путівку,
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006р. №
187.Порядок забеспечення сонаторно курортними путівками деяких категорій
громадян органами праці та соціального захисту населення.

3. Законодавством не передбачено виплату працюючій вагітній жінці
додаткової допомоги при народженні дитини. Працюючим жінкам лікарняний
лист виплачує підприємство за 180 календарних днів. Якщо жінка не працює
то виплату по вагітності та пологам провадить управління праці та
соціального захисту населення. Згідно ст. 7, ст. 8

Література

1. Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ
отримувачів усіх видів соціальної допомоги № 345/ Київ 2007.

2. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

3. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабеспеченим
сім’ям»

4. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям інвалідам»

5. Закон України «Про державну соціальну допомогу психіатричну допомогу»

6. Закон України «Про державну соціальну допомогу, особам які не мають
права на пенсію, та інвалідам»

7. Закон України «Про забеспечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей сиріт та двтей, позбавлених батьківського
піклування»

8. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в україні»

9. Постанова Кабінепу Міністрів України від 22.02.2006р. №189 «Про
затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової допомоги, дітям
батьки яких ухиляються від сплати аліментів».

10. Постанова Кабінепу Міністрів України від 21.10.1995р. №848 «Про
порядк призначення та надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічногог побутового палива».

11. Постанова Кабінепу Міністрів України від 22.02.2006р. №187 «Про
затвердження Порядку забеспечення санаторно-курортними путівками деяких
категорій громадян органами праці та соціального захисту населення».

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020