2

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Гуманітарний інститут

Кафедра прикладної лінгвістики

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідуючий кафедрою

прикладної лінгвістики

канд.філол.наук, професор

Філіппова Н.М.

____

“___”_____________200__р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему: “Структура типових тематичних англійських назв груп і

виконавців”

Миколаїв

2007 ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1. МОВНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ НАЗВ

МУЗИЧНИХ ГРУП І ВИКОНАВЦІВ ………………………………………8

1.1. Знакоутворювання- необхідна умова лексичної номінації………….. 8

1.2. Вторинна номінація ……………………………………………………14

1.3. Словотвір і його роль в розвитку нових номінацій …………………21

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ

МУЗИЧНИХ ГРУП ТА ВИКОНАВЦІВ ……………………………………30

2.1.Класифікація назв музичних груп та виконавців за музичними

стилями ………………………………………………………………………30

2.2. Особливості номінації назв музичних груп ………………………….33

2.3. Особливості змін в правилах номінації популярних музичних
груп

в період з 1923 по 2006 рік……………………………………………………47

2.4. Семантичні зміни в структурі назв ……………………………………55

РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНО-ТЕМАТИЧНОГО СЛОВНИКА- ДОВІДНИКА
АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ ГРУП І ВИКОННАВЦІВ, ТА МУЗИЧНИХ СТИЛІВ

ЗАСОБАМИ LINGVO ……………………………………………………. 58

3.1. Аналіз універсального електронного словника Lingvo ……………58

3.2. Опис створенного словника-довідника ……………………………..60

3.3. Компіляція та підключення словника ……………………………….63

РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПЕВНИХ

МУЗИЧНИХ СТИЛІВ НА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА

СУСПІЛЬСТВО ……………………………………………………………..66

4.1. Обґрунтування необхідності зниження негативного впливу

певних музичних стилів на оточуюче середовище та суспільство ……….66

4.2. Аналіз негативного впливу рок музики на оточуюче середовище

та суспільство ……………………………………………………………..70

4.3.Заходи мінімалізації негативного впливу музики

на суспільство ……………………………………………………………….75

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ……………………………………………77

5.1. Характеристика та аналіз шкідливих і небезпечних факторів

при роботі в приміщенні за комп’ютером з точки зору охорони праці…77

5.2. Зменшення дії небезпечних та шкідливих факторів на

працівників ……………………………………………………………..86

5.3. Розрахунок освітлення ………………………………………………90

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………92

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………93

ДОДАТОК А. Назви груп, які були використані в дослідженні

ДОДАТОК B. Фрагмент словника

ДОДАТОК C. Головне вікно програми

ДОДАТОК D. Вікна картки

ДОДАТОК Е. Електроний словник-довідних англійських назв груп

і виконавців, та музичних стилів на магнітному носії

ВСТУП

Назва (ім’я, лат. nomina ) — це важливий лінгвістичний аспект в
маркетингу, рекламі і витворах мистецтва. Семіотика сьогодні обумовлює
вибір правильної назви в певній частині особливого профілю компанії,
послуг або продуктів. Для досягнення цієї мети, професійні рекламні
агенти керуються цілим рядом аксіом по створенню брендових назв. Проте,
зразки назв в цих сферах не можуть визначатися по одному чиннику, вони
повинні бути розглянуті як постійно змінні традиції. Крім того, імена
можуть розкривати ідеологію суспільства або культури.

Актуальність даної теми полягає в тому, що музика сьогодні дуже
різноманітна, виникає безліч різних музичних напрямів, стилів і
підстилів. Сучасна музична культура має тенденцію до розвитку нових
музичних стилів, які обумовлюють і вибір певних назв, що характеризують
молоді колективи. Вперше назви музичних груп класифікуються за
морфологічними і семантичними ознаками.

Метою роботи є розробка класифікації назв груп і виконавців згідно
формальним і семантичним критеріям, а також визначення стереотипічної
моделі назв для певних стилів музики.

Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

· дискурсність музичного стилю;

· встановити основні правила номінації;

· виявити жанрові позначення в структурі назв;

· визначити стереотипи назв;

· розробити класифікацію назв за морфологічними

характеристиками;

· класифікувати назви за семантичними характеристиками;

Досягнення поставленої мети і рішення конкретних задач

зумовили використання методів семантичного аналізу для вивчення
семантичних характеристик назв музичних груп; кількісного аналізу назв
для вивчення змін типових структур у назвах колективів і виконавців
впродовж декількох десятків років. Когнітивно-лінгвістичний аналіз
виявляє два типу назв: буквені і метафоричні назви. Історичний метод
досліджує процес зміни правил номінації назв музичних груп і виконавців
впродовж 1923-2006 рр. . Описової метод використовується для фіксації
даних кількісного аналізу змін в структурі назв груп. Метод узагальнення
використовується для визначення загальних ознак і властивостей для назв
груп, які не були класифіковані. Метод прогнозування розглядає
виникнення нових моделей назв.

Наукова новизна дипломного дослідження полягає в тому, що вперше
розробляється словник назв музичних груп і виконавців. На сьогодні
електронні словники набувають все більшого поширення. Дане явище
пояснюється інтенсивністю розвитку інформаційних технологій і засобів
ведення бізнесу, що вимагає все більшій швидкості реагування на події,
що відбуваються. Унікальність даного словника в тому, що це єдиний
систематизований словник, який надає інформацію про походження назви
груп і виконавців, а також має короткий опис музичних стилів.

Вперше розглядаються основні зміни правил номінації в назвах груп і
виконавців впродовж декількох десятків років. Також в даній роботі
вперше розглядаються музичні стилі, які беруть моделі назв з цілком
певних ресурсів, і ці ресурси передають значення, що асоціюються з
кожним стилем музики. Робиться спроба пояснити процеси номінації у даній
сфері.

Практична цінність. Визначення правил номінації і класифікація назв груп
і виконавців допоможе молодим колективам вибрати правильну і оригінальну
назву, яка характеризуватиме саме той музичний стиль, який вони
виконують. Даний програмний продукт може використовуватися на практиці,
як меломанами, так і у сфері шоу-бізнесу. Такий словник допоможе молодим
колективам, оскільки надасть можливість зрозуміти основні чинники
походження самих назв, а також дозволить уникнути повторень і більш
креативно підійти до вибору назви. Створений словник має великий
потенціал та практичну цінність, так як його можна постійно поповнювати,
модернізувати, вдосконалювати, що є великим значенням для музичної
індустрії

Об’єктом дослідження в дипломній роботі виступили різноманітні музичні
стилі і напрями, такі як рок і реп, та музичні групи і виконавці.

Предметом дослідження є назви музичних груп і виконавців, а також
музичні стилі.

Гіпотеза. Використовуючи термінологію когнітивної лінгвістики, ми
припускаємо, що кожна музична культура розвиває певний набір
концептуальних метафор. Як відомо, концептуальні метафори представляють
спосіб мислення, який закладений в соціальній практиці.

Матеріалом дослідження послужили 2578 назв музичних груп та виконавців,
електронні бази даних назв музичних груп і виконавців, розташовані на
сайтах: www./bandregister2.co.uk; www.rollingstone.com/;
www.home.talkcity.com/MoshPitWay/wetzki/bandnames.html;
www.billboard.com/bbcom/index.jsp;www.rapdict.org/;
www.riaa.com/gp/database/;www.allmusic.com/;www.ohhla.com;
www.headbands.com;www.geocities.com/SunsetTrip/7011/geetar.html;
www.worldwidepark.com.

Інтернет енциклопедія важкого метала: www.welcome.to/bnrmetal

1854 назви відомих груп були узяті з двох джерел, Rolling Stone
Encyclopedia Of Rock & Roll (George-Warren, 2001) і The Billboard Book
of Top 40 Hits (Whitburn, 2004).

Структура роботи. Дипломна робота об’ємом в 135 сторінок друкарського
тексту складається зі вступу, п’яти розділів, висновків до кожного
розділу, загальних висновків, списку використаної літератури,
прикладного електронного продукту.

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, актуальність вибраної
тематики, розкрита наукова новизна, мета і завдання роботи, практичне
значення отриманих результатів, висунута гіпотеза, визначені об’єкт,
предмет і методи дослідження, визначено фактичний матеріал.

У першому розділі представлені теоретичні положення про теорію
номінації. Розглядається знакоутворювання та словотвір як необхідна
умова лексичної номінації, вторинна номінація.

У другому розділі проводиться класифікація назв груп і виконавців в двох
напрямах. У першому назви класифікуються згідно музичним стилям. В
другому напрямку класифікація назв груп відбувається згідно семантичним
і морфологічним змінам в структурі назв впродовж десятків років.

У третьому розділі описується програмний продукт – електронний
словник-довідник англійських назв груп і виконавців, і музичних стилів.
Довідник музичних стилів містить історію створення того чи іншого стилю.
В даному довіднику вказані музичні інструменти й характеристика вокалу,
які і створюють певний стиль. Словник англійських назв груп демонструє
як група створювала свою назву, що саме є основою для вибору номінації
та які фактори вплинули на цей процес.

РОЗДІЛ 1

МОВНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ НАЗВ

МУЗИЧНИХ ГРУП І ВИКОНАВЦІВ

Постійний розвиток людського суспільства й людського пізнання ставить
перед мовою завдання забезпечити всі сторони життя й діяльності людини
новими найменуваннями. Науку про імена, про природу найменування, про
засоби позначення і їхніх типів називають ономасіологією. Основною метою
ономасіології можна вважати створення теорії номінації, її головним
завданням — “вивчення засобів і способів найменування окремих елементів
дійсності”[ 18, с. 228].

1.1. Знакоутворювання- необхідна умова лексичної номінації

Основним аспектом розгляду природи найменування лексичними одиницями є
лінгвосеміотичний, що ґрунтується на наступних теоретичних положеннях:
1) природна мова є знакова система особливого роду з подвійною
структурацією її одиниць і із дворазовим їх позначенням — у системі
номінативних засобів (первинне означення) і в якості або в складі
предикативних одиниць у мові (вторинне означення); 2) людська мова як
складне матеріально-ідеальне утворення поєднує у собі стосовно
об’єктивної дійсності сімултану властивість позначення й відбиття; 3)
психо-фізіологічною основою репрезентації об’єктивної дійсності словами
є друга сигнальна система дійсності.

Акти прямої (первинної) номінації за допомогою слів примітні тим, що
вони одночасно сполучені з опредмечуванням людиною об’єктивного світу, з
усіма етапами його суспільного досвіду й трудовою діяльністю, з
виділенням і узагальненням необхідного й істотного в предметі пізнання.

У гносеологічному аспекті пряма лексична номінація є завжди процес
перетворювання фактів дійсності в знаки й надбання людей шляхом
перетворення фактів дійсності у факти системи мови, у значення й
категорії, що відбивають суспільний досвід носіїв мови.

Становлення найменування будь-якого типу ( елементарне первинне й —
просте, складене, складне однослівне або декількаслівне найменування й
т.д.) сполучено із процесом знакоутворювання.

Власні імена, хоча й зараховуються в розряд повнозначних лексичних
знаків, однак різко протистоять останнім як за своїм значенням, так і по
сфері й обсягу функціонування, займаючи периферійне положення в лексиці
будь-якої мови.

По характеру знакового значення, по сфері функціонування й функції
індивідуалізації власні імена можна назвати “лексично неповноцінними,
збитковими”.

“Якщо серед іменників конкретні загальні імена є центральною семантичною
категорією, те це саме тому, що вони володіють двома здатностями:
значити (signifier) і позначати (designer), у них є певний семантичний
зміст, і в той же час вони застосовні до реальних об’єктів. Загальні
імена мають повну семантичну структуру” [14, с. 252]. Власні імена, на
противагу загальним, обмежуються однією функцією — позначення, що
дозволяє їм тільки розрізняти, пізнавати позначувані предмети, особи,
без вказівки на якісну, змістовну характеристику даного індивідуума або
одиничного предмета, факту.

Основним дефектом власних імен є “нездатність” виражати узагальнене
поняття; їхня роль у мові чисто називна, у силу чого їх називають
“розпізнавальними знаками” [56, с. 73].

Класифікація власних імен може бути проведена по предметній сфері, по
позначуваним ними предметам: 1.) назви осіб (ім’я, прізвище, по
батькові); 2.) імена (прізвиська) тварин, птахів і т.п.; 3.)
топографічні імена — річок, океанів, морів, заток, проток, озер, країн,
океанів, гір, гірських хребтів, міст, поселень, парків, вулиць, доріг і
т.д.; 4.) імена будинків, установ, пароплавів, літаків і інших засобів
пересувань; 5.) назви книг, журналів п’єс, музичних груп і виконавців і
т.д.

До власних імен іноді зараховуються [50, с. 89] “квазівласні імена”,
такі, як назви періодів історії, культурних і політичних рухів, імена
історичних особистостей, героїв і місць, зображуваних у літературі, а
також назви (етикетки) товарів, продуктів харчування, брендових назв.

Перераховані групи власних імен, розмежованих по предметній області,
різні по характеру свого значення й сфері функціонування: 1) імена, які
позначають (прізвища, імена осіб, прізвиська тварин, назви місць,
історичних подій, дат і т.п.), і 2) імена, які тільки називають (
заголовки книг, назви журналів, етикетки на продуктах, виробу парфумерії
й т.д.). У власних іменах першого типу значення носить денотативний
характер, тобто в його основі лежить подання про категорію, клас осіб,
предметів. Значеннєвий потенціал цих імен у порівнянні з повнозначними
знаками, що мають денотативно-сигніфікативний або сигніфікативний тип
значення, дуже малий, проте він є. У імен, що позначають особу, набір
концептуальних ознак, властивих самому денотату, включає “стать”
(жіноча, чоловіча) [36].

У власних іменах, що не мають у силу своєї семантичної неповноцінності
значеннєвої структури, а отже, асоціативних і структурних зв’язків по
лінії змісту, матеріальна сторона словесного знака (його звучання або
акустичний образ) здобуває більшу значимість, чим це має місце в іменах
загальних.

Власні імена із сугубо денотативним значенням не мають значеннєвої
структури й у силу цього обмежуються сферою номінативно- класифікаційної
діяльності мови, являючи собою своєрідну номенклатуру одиничних імен
або однакових предметів реального світу.

“Межа, що відокремлює загальні іменники від власних, звичайно, не
абсолютна. Більшість власних імен походять від загальних слів, що раніше
вказували на якусь ознаку (зміст)” [4, с. 102-103]. Загальновідомий і
той факт, що значна кількість загальних імен походять в результаті
“лексикалізації”, тобто в результаті процесу вторинного перейменування
власних імен у загальні.

Поряд з денотативною функцією індивідуалізації, власним іменам властива
прагматична функція, що виявляється в тім, що ідентифікуючі знаки, як і
ті, що характеризують, використовуються в мові як засіб вираження
емоційно-оцінних значень. “сам спосіб найменування по імені, або по
імені та по батькові, або по прізвищу, — писав Д.Н. Шмельов, — певним
чином відбиває й взаємостосунки осіб, і суспільне становище називаного”
[26, с. 141].

Слово як одиниця мови являє собою єдність означаючого й означуваного,
єдине матеріально-ідеальне утворення, що служить засобом матеріалізації
й номінації відбитих у свідомості людини об’єктів дійсності.

Складність і багатогранність значеннєвого змісту слова визначають
універсальний характер словесного знака і його поліфункціональність. У
слові, зокрема, розрізняють функції: номінативну (найменування),
сигніфікативну (узагальнення), комунікативну (спілкування), прагматичну
— у тому числі й стилістичну (експресивного вираження й емоційного
впливу) [25, с. 39].

Унікальною властивістю природної людської мови є його здатність
дворазової репрезентації, дворазового (подвійного) означення об’єктів
навколишньої дійсності (у мовній системі й мові). Саме ця властивість
представляє основу його здатності формувати нескінченну безліч
висловлень, інтерпретувати будь-яку діяльність людини, включаючи широку
область емоційних переживань, раціональних оцінок і чуттєво-образних
уявлень об’єктів реального світу. “Безсумнівно, — писав Л.В. Щерба, —
при говорінні ми часто вживаємо форми, які ніколи не чули від даних
слів, створюємо слова, не передбачені ніякими словниками, і, що
головне.., сполучаємо слова, хоча й за певними законами їхнього
сполучення, але найчастіше самим несподіваним образом …” [27, с. 24].
Однак, якщо прийняти за вихідне, що в основі практично безмежних
можливостей вживання слів у мові в їхній непрямій функції лежать явища,
пов’язані з тенденцією розвитку мови й закладені в самій мові, стає
можливим поставити завдання визначення основних закономірностей,
основних способів і засобів формування різних типів оказіональних
номінацій.

За функціональним принципом можливо розмежувати два основних види
оказіональних номінацій: як джерело створення експресивно-образних
стилістичних змістів і як джерело створення емоційно-оцінних
стилістичних змістів. Під змістом в даній роботі розуміється то
значення слова, яке воно здобуває в контексті. Для термінологічного
розмежування цих явищ будуть використані терміни: у першому випадку —
“вторинна оказіональна номінація” або “вторинне оказіональне
перейменування”, у другому випадку — “оказіональна номінація” або
“ускладнена оказіональна номінація”.

Вторинне оказіональне перейменування як джерело створення мовної
образності — явище, відоме, практично, ще із часів давньогрецьких
риторів. Уже в ті часи створення образності слова зв’язувалося з його
метафоричним уживанням, заснованим на переносі значення.

У стилістичному плані вторинне оказіональне перейменування є джерелом
створення образної експресії й лежить в основі формування ряду лексичних
стилістичних прийомів, таких як метафора, метафоричний епітет, метонімія
[15, с. 124].

У ході освоєння реального світу, спостерігаючи речі й факти,
установлюючи в них загальне й роздільне, людина пізнає предмети і явища,
формує поняття про класи предметів і їхніх властивостей, установлює між
ними певні зв’язки й взаємозалежності. Кінцевою метою цього
пізнавального процесу є одержання класифікації, яка б максимально
відбивала розподіл і закономірні зв’язки істотних ознак у речах, явищах,
процесах і т.д. і мала би максимальну прогностичну силу.

При цьому слово як основна номінативна одиниця являє собою засіб не
вичерпного відбиття пізнаної дійсності, але приблизного, “побутового”,
достатнього, щоб правильно орієнтуватися в реальному світі й успішно
діяти в ньому [22, с. 230]. У результаті значення носить “розпливчастий
” характер (vagueness), що Ст. Ульман пояснює наступними факторами:
узагальнююча природа слова, контекстуальні зрушення значень, відсутність
ясних границь між речами, про які ми говоримо, недостатність
проінформованості про них і т.п. [57, с. 138].

В основі вторинної оказіональної номінації словом у складі таких
стилістичних прийомів як метонімія й онтономасія в принципі ті ж явища,
що й при створенні метафоричної образності. Однак між цими двома
процесами передбачаються деякі відмінності, які дозволяють говорити про
різні типи вторинної оказіональної номінації.

Тут в основі перейменування лежить зміна денотативної співвіднесеності й
поява співвіднесеності до референциальної. Однак загальна ознака, на
основі якого будується оказіональне перейменування, визначається
найчастіше, асоціативними змістами слова.

Під асоціаціями розуміється такий зв’язок уявлень, завдяки якому одне
представлення, з’явившись у свідомості учасника комунікації, викликає
інше — по подібності, суміжності або протилежності. Асоціативними
змістами називають такі змісти, які, не маючи своєї власної роздільної
звукової форми, користуються формою іншого змісту, що розуміється
буквально [5, с. 4].

Асоціації можуть бути випадкові й постійні. Випадкові асоціації
породжуються конкретним контекстом і разом з ним зникають. Постійні
асоціації породжуються й закріплюються за словом у результаті його
цілеспрямованого вживання в границях даного макроконтексту. Вони можуть
бути також пов’язані з постійними екстралінгвістичними характеристиками
об’єкта позначення.

Асоціації першого типу лежать в основі вторинної оказіональної номінації
словом у складі стилістичного прийому онтономасії, що характеризується
використанням власного імені в значенні загального й загального в
значенні власного [7, с. 161-163].

В основі вторинної оказіональної номінації словом у складі стилістичного
прийому метонімії лежать постійні асоціації, що виникли у зв’язку з
екстралінгвістичними характеристиками об’єктів внемовної дійсності й
певні типи, що відображують відносини між ними. Наприклад, відношення
між частиною й цілим — синекдоха (“дах” і “будинок”), вмістом і
вмістимим (“зал” і “люди” у залі), конкретним вираженням абстрактного
поняття й самим абстрактним поняттям (“колиска” і “народження”) і т.п.
(7, с. 141-142).

1.2. Вторинна номінація

Вторинна лексична номінація — це використання вже наявних у мові
номінативних засобів у новій для них функції найменування. Вторинна
номінація може мати як мовний, так і мовленнєвий характер. У першому
випадку результати вторинної номінації з’являються як прийняті мовою й
конвенціонально закріплені значення словесних знаків, у другому — як
оказіональне вживання лексичних значень у невласній для них номінативної
функції. При цьому в самих процесах вторинної номінації — мовній або
мовленнєвій — немає істотної різниці. Однак у мові закріплюються, як
правило, такі вторинні найменування, які являють собою найбільш
закономірні для системи даної мови способи іменування й заповнюють
відсутні в ньому номінативні засоби. Всі вторинні найменування
формуються на базі того значення слова, чиє ім’я використовується в
новій для нього функції найменування.

Характер номінативної цінності нових лексичних значень — їхня здатність
позначати “шматочки” дійсності — тісно зв’язаний зі значенням опорного
найменування, що знаходить вираження в несамостійній номінативній
функції таких непрямо-похідних значень слів і проявляється в
синтагматичній обумовленості їхнього вибору й комбінації в ході
обумовленості їхнього вибору й комбінації в ході побудови пропозиції
Залежність вибору одного найменування від вибору іншого найменування
оточення, в процесі організації лексико-граматичного складу речення була
відмічена В.Г. Гаком, який розглядає “синтагматично обумовлені
номінації” як окремий випадок непрямих. [6, с. 373].

Номінативна діяльність, пов’язана із практичним оволодінням, пізнанням і
відбиттям об’єктивного для людини й суб’єктивного його світу, не
вичерпується ні простим відтворенням уже готових найменувань, ні
створенням зовсім нових, первісних імен. Словесні знаки, будучи засобом
зберігання “знятої” у них внемовної інформації, тобто відомостей, знань,
даних про світ [29, с. 17], одночасно служать і засобом язикового
мислення. Тому й значення слів постійно утягуються в круговорот розвитку
самих понять, матеріалізованих у словесній оболонці. Саме відносно
іменування, що пов’язують концептуальний зміст, для якого характерна
безперервність у силу саморуху й саморозвитку понятійних форм відбиття
дійсності, і дискретні звукоряди, що одержують функцію імені, — у
самому цьому відношенні закладена можливість переосмислення й формування
вторинних знакових функцій слів.

Здатність свідомості відбивати в процесі мислення пізнавані сторони
дійсності, розглядаючи їх в усіх нових зв’язках і відносинах і
відкриваючи всі нові властивості світу, стримується в мові необхідністю
використовувати в цих процесах обмежений обсяг засобів вираження й
підкоряється репродуктивному характеру язикової техніки в силу
конвенціональної природи мови як історично сформованого засобу
зберігання й передачі інформації [9, с. 168].

Додання готових язикових значень до нових образів — це і є реальні
процеси функціонування мови, у яких відбувається припасування й
пристосування значень слів і синтаксичних конструкцій до того, що
позначається в даному висловленні, а тим самим завжди існує можливість
переосмислення значень. Кожний мовний акт — це одночасно й акт
номінації. Мова не була б “дійсною свідомістю”, якби її будівельний
матеріал — слова й синтаксичні моделі — не здатні були б виражати знову
пізнаване у світі й у людині.

У властивості актуалізувати в складі висловлення понятійний зміст й
укладене одне з істотних властивостей словесних знаків. Значення слова
як одиниці лексикона, як засобу зберігання інформації — це свого роду
“внутрішня сторона” знака, як писав у свій час А.І. Смірницький [21], що
звернена до язикового коду й одночасно — до дійсності й співвідноситься
з пізнавально-відбивною діяльністю людської свідомості. У значенні слова
концептуальний зміст, тобто зміст як спосіб даності денотата,
перетворено в поняттєво-язиковій формі відбиття, що орієнтована на
властивості позначуваного й містить відомості, що як би вказують шлях
до нього й до його зв’язків і відносин. Структурний же компонент
значення забезпечує дотримання правил, що співвідносяться із пристроєм
язикового коду. Як тільки слово, вибране мовцем відповідно до його
комунікативного наміру, досягає мети — представляє позначуване, воно
стає знаком понятійної форми відбиття елемента або фрагмента дійсності.
У складі висловлення у слова як би збуджується його предметна або
понятійна співвіднесеність, що й створює сприятливий ґрунт для
переосмислення значення слова.

Збагачення знання про світ зручно й природно фіксувати за допомогою вже
відомих образів, закріплених у лексичних значеннях. Чим більше в
існуючому значенні слова втримується інформації, що збігає із
властивостями пізнаваного об’єкта, тим вище ймовірність обрання даного
слова для позначення іменованого об’єкта. У цьому й полягає
усвідомленість мотиву вибору вже готового найменування для вираження
“невласного” для нього позначуваного [20].

У процесах реального функціонування мови його номінативні засоби,
відбиваючи елементи структури позначуваного в пропозиції події,
пристосовуються до виконання певного комунікативного завдання, що вдихає
нові змісти в значення слів, сприяючи їхньому переосмисленню. Вторинна
номінація — це семіологічний процес, безпосередньо домінуєма
комунікативною сферою мови. Тому процеси вторинної номінації нерозривно
пов’язані з комунікативно-функціональними умовами формування
найменувань. Комунікативно-функціональний аспект розгляду вторинних
найменувань сприяє виявленню причинно-наслідкового зв’язку між їхніми
комунікативними ролями й характером номінативної цінності значень, що
сформувалися.

Однак мотивом вибору слова як найменування фрагмента позначуваної
події служать все-таки історично сформовані й закріплені за даними
словами їхні лексичні значення, які є свого роду типовими
поняттєво-язиковими образами “шматочків дійсності”. Такий абстрактний
характер лексичного значення відкриває можливість для його деталізації
щодо тих або інших “подробиць”, позначуваних у даному висловленні й
утягаючих значення в асоціативні зв’язки по подібності й суміжності,
створюючи умови для переосмислення в підходящих комунікативних умовах
[3].

Звертання до мовнорозумової здатності мовців, але не як у психологічних
напрямках, що виходять із мовної діяльності індивідуума, або в логічних
теоріях змісту, що зневажають соціальний характер мови і його
конвенціональну сутність, а звертання до “активної граматики” язикового
колективу (про яку писав у свій час ще Л.В. Щерба) припускає й
відповідний методологічний результат при дослідженні природи вторинної
номінації — від заданого, підлягаючому вираженню змісту — до язикових
форм його втілення, від концептуальної, поняттєво-відбивної дійсності
свідомості — до формування номінативних засобів мови як знаряддя
спілкування. Такий підхід викликає необхідність погодити аналіз відносин
іменування не тільки з номінативно-класифікуючим ракурсом розгляду
результатів вторинної номінації, але й з їхнім комунікативним
призначенням — зі здатністю імен виконувати функцію заміщення
(виділення) або характеристики, з їхньою придатністю до референтного або
нереферентного вживання [28, с. 113-138].

Формування змісту вторинних найменувань протікає в процесі
переосмислення “попереднього” значення слів. Для вільних,
номінативно-похідних лексичних значень характерне переосмислення на
основі метонімії, а для невільних — фразеологічно зв’язаних або
синтаксично обумовлених — на основі метафори На зв’язок між засобами
утворення значень слів на основі метонімії та метафори, а також між
регулярною та нерегулярною їх полісемією по-перше указав Ю.Д. Апресин.
[2, с. 189-192].

Для сфери дії індикативної функції більш характерне використання
метонімії як способу розвитку значеннєвого змісту на основі суміжності
ознак того, що вже позначено в попереднім значенні слова й нового
позначуваного. Це створює підставу для “ плавного” переходу одного
змісту в іншій і об’єктивну ясність метонімічного переосмислення.
Метафора — це твердження про властивості об’єкта на основі деякої
подоби із уже позначеним у переосмисленому значенні слова. Тут завжди
можливий гіпотетичний домисел і превалює суб’єктивний початок у погляді
на дійсне. Тому метафора так широко експлуатується у
кваліфікативно-оцінної діяльності свідомості. Техніка метафори —
основний прийом непрямої номінації. Ця закономірність обумовлена тим, що
при формуванні непрямих найменувань у переосмисленому значенні
актуалізуються ті ознаки, які істотні щодо змісту й денотації опорного
найменування, що створює умови для предикації об’єктам нових, невласних
для них ознак, а тим самим — для стрибкоподібного розвитку нового змісту
за рахунок інтерференції вже позначених у попереднім значенні
властивостей об’єкта й зрощення з ними ознак, атрибутіруемі знову
позначуваним “з боку” опорного найменування [11, с. 49-50].

У способах формування мовних і мовленнєвих метафор немає принципового
розходження, ці два види відрізняються друг від друга: язикову метафору
можна не тільки виявити, але і якоюсь мірою “запрограмувати”, а мовна
метафора легко виявляє себе.

В основі мовної метафори лежать об’єктивовані асоціативні зв’язки,
відбивані в конотативних ознаках, що несе відомості або про
побутово-практичний досвід даного язикового колективу, або про його
культурно-історичне знання ( напр, море – безмірний водний простір, тому
безмірна кількість може бути названо морем).

Мотивом для метафоричного переносу можуть служити відпрацьовані в мові
логіко-синтаксичні схеми структурування класів подій або соположення в
структурі світу речових об’єктів — їхні предметно-логічні зв’язки, що
відбивають мовний досвід мовців.

Основна відмінність язикової метафори від мовної полягає в тому, що
перша створюється на основі конотацій, що супроводжують слово в його
“звичайному” уживанні і як би закріплених за значеннєвим потенціалом
даного слова язиковим узусом, що вбирає в себе те, що становить мовний
досвід, що залишається за рамками системи лексичних значень, утвореної
їхніми тотожностями й розходженнями й правилами регулярної
сполучуваності. Язикова метафора тому так легко стирається й втрачає
живу образність, що вона “звичайна”, а її мотивування прозоре, добре
знайома й без особливих на те зусиль запам’ятовується, внаслідок
фонового знання мовців. Мовний характер метафори проявляється в
закріпленості й відтворюваності переосмисленого значення язикової форми
в мовному ланцюзі [45].

Мовна метафора виходить із конкретного контексту й завжди пов’язана з
ним. Вона народжується й існує в ньому, розпадаючись разом з ним,
оскільки конотативні ознаки, що служать мотивом для переосмислення
словесного значення, фокусуються тільки в рамках даного лексичного
набору (у межах пропозиції). Такі конотації відбивають звичайно
індивідуальне, а не колективне бачення миру, тому вони суб’єктивні й
випадкові щодо загального знання. Але й мовна метафора не цілком
довільна. Здатність слова відобразити новий зміст закладена в його
семантичному наповненні: чим “природніше” погодиться мотив
переосмислення зі значеннєвим змістом слова, тим прозоріше метафора й
тим яскравіше її ефект [31, с. 25].

Аристотель відзначає моводіяльний характер метафори “створювати гарні
метафори значить помічати подібність” Далі посилання на це видавництво
подаються у тексті. [1] (176) і по суті справи вчить, як робити
метафори. Метафора, по Аристотелю, подібна до загадки, сутність якої
полягає в тому, щоб “говорячи про дійсне, з’єднати з ним неможливе. За
допомогою сполучення звичайних слів цього зробити не можна, а за
допомогою метафор можливо” (175). Призначення метафори — так змінювати
значення слів, щоб говорити не звичайним способом про дійсне, з’єднуючи
з ним неможливе й зберігаючи в той же час ясність.

Таким чином, саме поняття метафори у Аристотеля — це спосіб перенесення
— метафоризація й результат цього процесу. Оскільки метафора — засіб
впливу й свого роду “обман” (назви “не значать те, що в них
говориться”), деякий спосіб “говорити про нове”, створюючи протилежність
і рівність на рівні понять, а не твердження про “дійсні обставини”.

Метафора й метонімія — це універсальні у своїй понятійній основі способи
переосмислення. Розходження між ними зводиться до того, що метафора як
прийом — це предикація нової властивості, отриманої на основі аналогії,
і вибір найменування на основі такої подоби, а метонімія — це витяг
якої-небудь властивості із уже омовленнєвого відбиття дійсності в силу
його суміжності із властивістю нового позначуваного й вибір йому
найменування, що відбиває у своїй семантиці цю суміжність. Мова віддає
перевагу метонімії в індикативній сфері, оскільки вона виходить із того,
що справді має місце, а метафора широко використовується у сфері дії
експресивної функції мови [19, с. 114-116]. Суть метонімії полягає у
фіксації близькості явищ по їх суміжності або зв’язку цілого і частині.
Це настільки плавні кроки свідомості, що порівняно з метафорою вони як
би менш помітні.

З погляду семіотики і когнітивної психології метафора та метонімія – це
різні моделі (схеми, способи, шаблони), по яким свідомість людини,
грунтуючись на початковому утриманні знаку, формує нове уявлення
(утримуючи його, іноді тимчасово, в колишній формальній оболонці).

Людина порівняла два предмети, побачила між ними схожість і розповсюдила
назву першого предмету також і на другий. Таковий механізм метафори
(перенесення по схожості), де б він не відбувався, — в звичайній мові,
стародавньому міфі або під пером поета. Метафоричність – явище не тільки
широко поширене, але і живе, продуктивне. Так, відносно недавно у слів
із значенням ‘легені (органи дихання)’ з’явилося значення ‘масиви
зелених насаджень; парки, сквери’, ср. рос. Легкі міста.

Метафоричні значення — номінативно-похідні або непрямо-номінативні —
пристосовані до виконання характеризуючої функції. І тільки при
відповідній актуалізації або придбанні в процесі семантичного розвитку
предметної орієнтації такі значення здатні до ідентифікації того, про що
йде мова. Метонімічно утворені найменування по самому своєму характеру
формування — на основі суміжності в самих позначуваних — орієнтовані на
функцію виділення того, про що повідомляється.

1.3. Словотвір і його роль в розвитку нових номінацій.

Словотвір по своїм головним функціям пов’язаний з виникненням і
використанням назв. Словотвір і є та ланка в язиковій системі, що
“відповідальна” за формування позначень елементів зовнішнього й
внутрішнього досвіду людини. Відповідно головним цілям словотвору,
згідно його призначенню ми й визначаємо словотвір як систему засобів,
одиниць, зв’язків і т.д., що служить процесам номінації й ними
обумовлену. У багатьох розвинених мовах саме ця система здійснює
завдання наречення світу в рамках такої одиниці, як слово.

Оскільки при створенні нових найменувань відбувається використання
різнорівневих засобів, система словотвору виконує стосовно них своєрідну
організуючу роль: різнорідні формальні засоби поєднуються в досить
складне ціле, створюючи разом упорядковану сукупність тісно між собою
зв’язаних словотворчих моделей, взаємодоповнюючих і підтримуючих один
одного. Усередині системи словотвору встановлюється завдяки цьому
відомий розподіл сфер дії окремих способів словотвору. Питома вага
кожного з таких способів визначається сукупним впливом безлічі різних
факторів, немаловажну роль серед яких грає не тільки тип мови й
особливості її структури, але й ономасіологічні (понятійні) категорії,
що групують навколо себе різні словотворчі моделі. Для вираження цих
категорій у системі словотвору складаються й свої власні дериваційні
засоби: префіксація, суфіксація, різні типи словоскладання й т.п.
Служачи завданню формування одиниць номінації, словотвір як особлива
підсистема мови має у своєму розпорядженні відому сукупність
матеріальних засобів моделювання цих одиниць, а також набір словотворчих
значень, які можуть бути виражені за допомогою даних засобів. Границі
конкретної словотворчої системи обумовлюються, отже, тим, яке коло
значень і ономасіологічних категорій і за допомогою яких саме
матеріальних засобів може бути при потребі реалізований на рівні
похідного слова. Тому словотвір можна визначити як область моделювання
особливих одиниць номінації — похідних.

Формування словотворчої моделі можна нерідко уявити собі саме як
послідовний процес трансформації пропозиції певного типу в однослівне
найменування. Зняття предикативного зв’язку вихідної пропозиції заповнює
“внутрішнім синтаксисом” деривата, що, саме через її буквальну
невиразність, стає гнучким засобом передачі більше різноманітних типів
зв’язків і відносин.

Словотвір пов’язаний з непредикативними знаками по своїм кінцевим
підсумкам (утворенню номінативних знаків), і це пояснює, чому він так
сильно тяжіє до лексичної ономасіології. З іншого боку, по характеру
свого протікання й по своїм джерелам словотвір у багатьох відносинах
виявляється пов’язаним із предикативними одиницями мови, із пропозицією,
з висловленням, взагалі із синтаксисом.

Вказівки на пряму залежність багатьох типів складних слів від
синтаксичних конструкцій уже втримувалися в класичних роботах з
індоєвропеїстики й германістики [53]. У теорії граматики, що породжує,
ці концепції знайшли нову форму, але головна ідея — утворення складного
слова на основі синтаксичного цілого — збереглися. У якості
“номіналізації” стали розглядати не тільки складні слова, викликані до
життя трансформацією певних типів пропозицій [8; 45], але й інші типи
похідних [58; 47; 35]. У представників генеративної граматики все частіш
можна знайти думки про те, що пояснення поверхневої структури складних і
довільних одиниць варто шукати у висловленні; порівн. англ. a
chimney-sweeper ‘сажотрус’ і висловлення He sweeps chimneys ‘він
чистить труби’ або пропозиція The man refused to chair the session
‘людина відмовилася головувати на сесії’ з номіналізацією типу The man’s
refusal to chair the session ‘відмова людини головувати на сесії’ і т.п.
“Зміст номінації є завжди конденсацією значення висловлення”, —
затверджує Я. Кухарж, підкреслюючи далі, що саме таке розуміння “лежить
у самій основі ономасіологічних категорій” [16, с. 125]. Похідне як би
завершує ланцюг (синтаксичних) трансформацій, виступаючи як кінцева
ланка в цьому ланцюзі, наділене формою слова (he keeps a house – a
house-keeper).

Акт номінації словотворчого характеру обов’язково припускає використання
певної формальної операції або формального засобу, вибір якого підлеглий
значеннєвому завданню цього акту й щодо цього цілком закономірний [13,
с. 50-51].

У багатьох мовах світу похідні утворюють істотну частину їхнього
словникового складу, причому частину найбільш мінливу, гнучку, рухливу,
що безупинно поповнюється й розвивається, а тому найменш піддається
строгої фіксації. Легко виникаючи в живій мові в міру необхідності, нові
похідні найбільше безпосередньо відбивають всі зміни в пристрої й рівні
розвитку суспільства, всі перетворення в його діяльності. Похідне — це
“виведена” одиниця мови й там, де вона створена в повній відповідності
зі словотворчим правилом. Окрема фіксація похідного виправдана тільки
появою у нього непередбачених властивостей як у плані семантики, так і в
плані форми [61, с. 72].

Похідним словом варто вважати те, пояснення якого дається через інше,
однокоріне з ним утворення [10, с. 8].

Типи мотивації в ономасіологічних структурах похідних можуть бути досить
різними: носик чайника нагадує ніс людини за формою (по ознаці
‘розташований спереду’). При народженні нового позначення, отже, саме
встановлення зв’язку між позначуваним предметом дійсності й тим
предметом, по подібності з яким воно називається, може приймати різні
форми. Поряд із прямою номінацією одного слова іншим (стіл – маленький
стіл — столик) широко використовуються всі види асоціативних зв’язків:
за формою, по кольору, по смаку, по призначенню, по матеріалу й т.п.
Поряд із прямою мотивацією широко використовуються також і непряма, що
припускає елементи метафори, переносу, інших семантичних переосмислень.

Існування словотворчих моделей означає з погляду номінації не тільки
вибір певних ознак як основу найменування (так, імена діючої особи
можуть називатися по характеру його дії, і по предмету, на який
спрямоване ця дія, порівн. worker, writer і jeweler, geographer), але й
закріплення особливого відношення між іменованим і джерелом його
найменування.

Знання словотворчих моделей дозволяє вирішити це завдання у тому
відношенні, що воно дозволяє встановити шляхи номінацій похідними
словами: джерело номінації, спосіб його співвіднесення з дійсністю,
можливий ракурс використання вихідного значення, звичайні типи
семантичних асоціацій між наявною назвою й тим, що підлягає позначенню й
т.п.

Індивідуальне лексичне значення похідного — це сплав лексичного значення
мотивуючих одиниць і словотворчого значення, переданого афіксом або
іншими засобами і яке являє собою формально виражене значення
семантичних розрядів і категорій — категорій ономасіологічного порядку.

Якщо граматичні значення в структурі похідного зв’язані головним чином з
його приналежністю до тої або іншої частини мови й тому є
загальнокатегоріальними, словотворчі значення пов’язані з більш
конкретною реалізацією кожної частини мови у вигляді підлеглих її
загалькатегоріальних значень субкатегорій. Так, категорія предметності
може реалізуватися у вигляді субкатегорій особи — не-особи, виробника
дії — адресата дії — знаряддя дії й т.д. і т.п.

Нове найменування — це насамперед нова лексема. І якщо лексичне значення
похідного (як і його структура) виникає тільки в ході словотворчого
акту, специфіка похідного як зовсім неповторної одиниці язикової системи
може бути усвідомлена тільки при звертанні до того процесу або того
акту, у результаті якого вона народжується, формується й складається.

Похідні — область регулярного моделювання словотворчих значень у ході
словотворчих актів.

До виникнення нових значень у мові має відношення не тільки словотвір і
не тільки безпосередньо словотворчий акт, і це дуже істотно. У той час
як поява кожного нового похідного знаменує фіксацію нового значення,
поява нового значення в мові аж ніяк не обов’язково свідчить про те, що
воно пов’язане з актом словотвору. Тому варто розрізняти семантичні
зсуви й семантичні перетворення в наявних готових одиницях і семантичні
зсуви при словотворі. Регулярними й передбачуваним можуть бути й ті, і
інші; однак другі можуть мати місце тільки при використанні певного
формального засобу — додатку афікса, редуплікації, чергування й т.п.
Перші пов’язані з вивченням причин і закономірностей розвитку полісемії,
другі — безпосередньо з аналізом області словотвору й, отже, з аналізом
відносин словотворчої похідності й шляхів їхнього виникнення.

Похідна — одиниця, що відбиває в особливій формі завершений словотворчий
процес і яка як результат даного процесу проявляє залежність і від
джерела її породження, і від специфіки протікання самого цього процесу.

Нове похідне, породжене в акті словотвору й апробоване потім
суспільством, як і всяке нове слово, виступає як результат
узагальнено-розумової діяльності людини, продукт осмислення особливостей
називаного предмета, результат виділення однієї ознаки з багатьох і,
отже, результат абстракції. У закріпленні однієї ознаки номінацією
предмета відбивається важлива сторона класифікаційно-пізнавальної
діяльності людини.

Словотворчі моделі, побудовані при участі афіксів, відрізняються
звичайно за своїм значенням від тих, які з’являються в ході
словоскладання або абревіації.

Афіксація менш зв’язана зі згортанням і семантичною компресією
висловлень, чим словоскладання; словоскладання проявляє залежність від
того, наскільки велик або, навпаки, незначний ступінь відхилення
композита від його мотивуючої синтаксичної конструкції. Граничним
випадком цього роду є, очевидно, деякі типи складноскорочених слів. Але
ступінь розбіжності між виробляючими й похідними одиницями аж ніяк не
байдужна для семантичної виразності слова і його значеннєвої прозорості.
Префіксація не так змінює семантику вихідного слова, як суфіксація, а,
отже, і ономасіологічні наслідки обраної формальної операції повинні
виявитися нетотожними.

При афіксації відбувається або включення вихідного знака в клас знаків,
позначуваний афіксом, або уточнення цього знака по цілком певним
параметрам. Перше властиво суфіксації, друге — префіксації. У сучасній
англійській мові, наприклад, суфікси іменників можуть бути розділені на
дві групи — одна з них включає вихідні основи в клас актантів, інша — у
клас абстрактних іменників зі значенням опредмечених станів, якостей,
властивостей і т.п. Додаванням суфіксів з першої групи досягається
віднесення мотивуючої основи до числа актантів — як діючих осіб, так і
знарядь, інструментів дії, без формального розрізнення цих розрядів і
при частому сполученні в одному найменуванні зазначених значень (типу a
speaker ‘диктор’ і ‘гучномовець’). При утворенні найменувань діючої
особи або одушевленого актанта значення похідного близько буквальному й
варіює в тих межах, які я описала вище: reader ‘той, хто читає’, swimmer
‘той, хто плаває’, roller ‘той, хто качається’ та ін. Навпроти,
спеціалізація значень і часткова ідіоматизація більше звичайні при
утворенні назв, що позначають прилади, пристосування та ін., чим при
утворенні справжніх nomina agentis, порівн. to knock ‘стукати’ — a
knocker ‘дверний молоток’, to roll ‘катати’ — roller ‘роллер’, ‘валик’,
to radiate ‘випромінювати’ — radiator ‘радіатор’ і т.п.

Функція суфіксів другої групи так само полягає у вказівці на входження в
особливий клас слів, причому й тут суфікс виступає в якості
ономасіологічного базису найменувань, а основа — у якості
ономасіологічної ознаки [13], тобто величини змінної. Приєднавши суфікс
-ry до основи агентивного змісту, ми одержимо ономасіологічну структуру
nomina collectiva, тобто значення “збірне поняття”, а основа
відповістить на запитання про те, яке воно конкретно й з кого складене (
merchantry ‘купецтво’, Danishry ‘датчани’; порівн. також rosary ‘розарій
‘, shrubbery ‘чагарник’ і т.д.). таким чином, формальна операція по
додатку суфікса веде до ототожнення даного предмета, явища й т.п. по
його класовій приналежності. Додаток префіксів веде звичайно до інших
наслідків, тому що ономасіологічним базисом найменування є основа,
префікс же вказує на змінну ознаку позначуваного. Префікс не стільки
класифікує, скільки уточнює вихідний знак, обмежуючи його в локативному
або тимчасовому відношенні або ж сприяючи його оцінці. Так, префікс
anti- свідчить не стільки про те, що похідні, побудовані з його участю,
входять у який-небудь особливий клас “негативних явищ”; його функція —
модифікувати вихідну основу, додавши їй значення протилежності,
зворотної спрямованості проти чого-небудь і т.д. порівн. anti-hero (який
все-таки різновид героя), anti-matter (який все-таки якийсь різновид
речовини) і т.п. У ході префіксації, отже, створюються такі структури,
які зв’язані зі спеціалізацією або специфікацією вихідної структури,
причому звичайно в локативному, хронологічному або оцінному відношенні.
Суфікси здійснюють операцію по включенню в певний клас, префікси — по
уточненню границь названого предмета, явища, процесу й т.п.

Словоскладання приводить до виникнення похідних з іншими
ономасіологічними структурами . Сполученням двох і більше повнозначних
одиниць досягається нове найменування, конкретний зміст якого
впізнається по встановленню відносин між знаками, що сполучаються. У
найпростіших випадках ці відносини є атрибутивними, родо-видовими, але
ще граматисти древньої Індії вказували на розмаїтість зв’язків усередині
композита, схованих за однією й тією же формою.

Суфіксація й додаток суфікса приводить до того, що нове похідне
ідентифікується по його входженню в певний клас або розряд явищ,
префіксація й додаток префікса ведуть до того, що нове найменування
виникає в результаті переосмислення старого і його уточнення новими
локативними, тимчасовими або оцінними характеристиками. Словоскладання,
однак, полягає в ідентифікації нового предмета, процесу й т.п. по їх
частому, індивідуальному, що конкретизує ознаці. Англ. to handshake — це
все-таки трясти, причому трясти тільки один конкретний об’єкт — руку;
нім. Schwarzweissmalerei — це насамперед Malerei, індивідуальною і тому
відмітною ознакою якої є, що вона виконується винятково в чорно-білих
тонах і т.п. В якійсь мірі можна думати, що спосіб мотивації при
словоскладанні обратен тому, що використовується при суфіксації: за
допомогою уточнення однієї основи другою щось називане виділяється із
класу предметів, а не включається в нього [48, с. 3].

Таким чином можливість утворення похідних слів на основі різнорівневих
одиниць, тобто при використанні різних джерел деривації, веде до
постановки складних проблем, що стосуються: а) неоднорідності процесів
словотвору при їхньому протіканні “від мотивуючого слова”, з одного
боку, і “від мотивуючої синтаксичної структури”, з іншого, а, отже, і б)
зв’язків словотвору з іншими рівнями будови мови — не тільки з
морфологією, але й синтаксисом. Звертання до джерел номінативної
діяльності людини змушує визнати ще раз глибокий і органічний зв’язок
понять, що формуються, відбиваних у вигляді слів, із судженнями про
іменоване явище а, отже, органічний зв’язок похідних слів із
синтаксичними структурами і їх пропозитивною семантикою.

РОЗДІЛ 2

КЛАСИФІКАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ МУЗИЧНИХ ГРУП ТА

ВИКОНАВЦІВ

2.1 Класифікація назв музичних груп та виконавців за музичними стилями

Назви музичних груп є цілим рядом формальних і семантичних моделей.
Проте, остаточно ще не зрозуміло, як назви музичних груп
співвідносяться з музичним стилем. Існують правила привласнення назв
музичних груп згідно стилям популярної музики, і це доводить той факт,
що музичні фанати можуть визначити музичний стиль по назві групи.
Наприклад, назва групи Deep space Network “звучить” як електронна
музика, тоді як назва Kingz of da streetz “звучить” як музика хип-хопа.
У дослідженні цієї області культури, ми перш за все можемо припустити,
що ключ до музичних стилів може бути знайдений в семантиці, формальних
або інтертекстуальних властивостях назв груп.

Відповідна культурна основа є важливою складовою частиною в моделях назв
груп. Замість того, щоб, загалом говорити о “поп та рок групах”, дана
робота слідує жанровим розділенням, які були визначені музикантами і
фанатами [44, с. 56], Особливо враховується чотири музичні стилі: 1)
важкий метал (на початку 70х років) виконується за допомогою традиційних
інструментів, включаючи вокал і гру гітари; 2) панк / хардкор (в кінці
70х років) грунтується на грі музичних інструментів і вокальному
супроводі і має чітке політичне забарвлення або контркультурний напрям;
3) хип-хоп (в кінці 70х років) характеризується створенням семпл звуків
заснованих на музиці соул і фанк, на терті пластинок і співі репом; 4)
техно (в кінці 80х років) ритмічна танцювальна музика повністю
оцифрована і в основному без вокального супроводу. Всі ці музичні стилі
містять безліч піджанрів (наприклад, важкий метал підрозділяється на
треш метал, спід метал, блек метал, дум метал і т.п.), існують і
перехресні форми. Проте, чотири жанри цілком визначені в їх всеосяжному
музичному профілі. Більш того, кожний із стилів відповідає субкультурі і
культурі фанатів, яка стосується певних думок, відносин і характерів
експресивної поведінки. Найчастіше в назвах груп відображаються саме ці
фокусні відносини.

Бази даних, які розподілені за музичними стилями, доступні в різних
формах. Окрім звичайних енциклопедій популярної музики, існують
каталоги груп, використовувані в музичній індустрії (наприклад, в
магазинах аудіо- і відеозаписів, в замовленнях товарів поштою), а також
в спеціалізованих Інтернет ресурсах (наприклад, у великих колекціях
посилань або на вебсайтах з коротким описом групи). В порівнянні з
друкарськими виданнями музичних енциклопедій або магазинами аудіо- і
відеозаписи, ці Інтернет ресурси зосереджені на певних жанрах і
підтримуються самими фанатами.

Звичайний аналіз брендових імен представляє класифікацію брендових назв
по певних товарах і видах послуг, згідно формальним і семантичним
характеристикам. Типові формальні моделі брендових назв включають штучно
створені слова, композиційні слова, різні види словотворень (наприклад
суфіксальний), різне комбінування слів з ініціалами і кодовими номерами,
прозивними іменами іменниками, власними іменами (особливо імен людей і
назв міст), і цілі сінтагми або навіть цілі пропозиції. З семантичної
точки зору, певний вид продукції може демонструвати перевагу над
аппеллятивами певних семантичних класів. Використання “престижних слів”
також є стандартною стратегією, наприклад, в Німеччині дорогі товари
мають такі назви як Сенатор або Амбассадор. Зафіксовані асоціації,
викликані брендовими назвами (наприклад, назва “Париж” звичайно
належить до елегантних товарів) або відноситься до певних видів
продукції, наприклад, назви різних міст використовуються для назв різних
стилів меблів, власні жіночі імена для позначення різних прикрас і видів
косметики.

Аналіз “полів і фреймів” моделей назв складається з “категорії
вибору імені” і “схеми назви” [43, с. 47]. Наприклад, назви автомобілів
співвідносяться з категоріями швидкісних тварин, відомих міст,
астрономічними об’єктами, величчю, і гоночними треками. Ці відкриття
підтверджуються результатами опиту, які доводять, що люди володіють
інтуїцією доцільності назв різних предметів [44]. При виборі назв,
фрейми володіють великою перевагою над семантичними полями, оскільки
вони можуть містити висококласний відбірковий критерій елементів з
певного поля, і також вони можуть мати справу з багатокомпонентними
назвами. У назвах машин, наприклад, імена асоціюються з мужністю
(наприклад, рейнджер), які найбільш властиві для джипів і вантажівок;
проте інші види машин так детально не розглядаються.

Перспектива аналізу критичного дискурсу висунута Охара, яка
досліджує мовні прийоми в назвах книг, направлені на жіночу аудиторію в
Японії. Охара виділяє п’ять “технік визначення аудиторії”, це такі
способи, в яких круг читачів книги зашифрований в самій назві. Назва
може містити слова направлені на жінок, слова, конструкції, що
характеризуються за статевою ознакою (асоційовані з жіночою мовою),
граматичні, типові для вживання в жіночій мові; врешті-решт,
спрямованість на цільову групу може бути закодована в зовнішньому
дизайні книги. В більшості випадків, виробники книг розраховують на
можливість споживачів асоціювати слово з чоловічим або жіночим образом
[49, с. 423]. Хоча тема Охара відрізняються від моєї, її дослідження
релевантні для даної роботи в тому, що вона демонструє, як назви книг
відносяться до певної аудиторії через соціолінгвістичні і семіотичні
правила.

Когнітивно-лінгвістичний аналіз назв бельгійського пива демонструється
Гиреєртом, який розмежовує два типу брендових назви: буквені назви
включають одну або декілька певних характеристик продукту, і,
метафоричні назви які передають певні цінності, пов’язані з продуктом.
Для кожного виду необхідний різний ступінь концептуальної особливості.
Що стосується метафоричних назв, то чим частіше визначаються цінності у
ряді назв з певної області продукту, тим більше визначені когнітивні
риси в цій області продукту. У наочній області Гиреєрт працює з назвами
продуктів такими як “Влаамс Бургунь”, які походять з області “винної
термінології”. Область джерел потім групується в “особливі асоційовані
мотиви”, наприклад, “винна термінологія” і “велич” відносяться до
категорії “пиво це престижне буття ” [37, с. 35-38]. Таким чином, 140
назв продуктів розділені на 5 головних категорій, кожна з яких містить
2-5 джерела. Зрештою, нелінгвістичні (соціолінгвістичні, етнологічні)
докази використовуються, щоб пояснити вибір цих певних асоціативних
категорій.

2.2 Особливості номінації назв музичних груп

Назви музичних груп відносяться до брендових назв і назв компаній, тому
що вони ретельно обмірковуються і направлені на певну цільову аудиторію
музичних груп. Проте, вони не є частиною комплексного врегульованого
плану, спочатку вони вибираються групою, і вони ще невідомі і не
зареєстровані.

Вибір назви групи включає дві мотивації, ототожнюючу і асоціативну.
З одного боку, назва – це індивідуальне обличчя групи, воно відображає
її оригінальність і унікальність. З іншого боку, воно може указувати на
приналежність до певного музичного стилю і культурної традиції. Проте,
обидві мотивації дуже близько сполучені. Наприклад назви хип-хоп груп
розглядаються як форма оновлення і самовизначення, а також як джерело
“престижу знизу” [52, с. 34]. Тоді як самовизначення направлене на
ототожнюючу функцію назв груп, “престиж знизу” виходить від асоціації
назв з певними цінностями субкультури. Оскільки творці назв намагаються
з’єднати оригінальність з множинними культурними співвідношеннями,
стратегія привласнення назв музичним групам може включати комплексні, а
іноді і суперечливі пріоритети.

Назви музичних груп є не тільки інструментом передачі культури, але
вони грають важливу роль в повсякденному житті: у розмовах про музику і
в засобах масової інформації. Етнографічні докази припускають, що вони
є частиною мистецтва і діяльності фанатів. У своїх інтерв’ю музичним
журналам, групи часто розповідають як вони дійшли вибору своєї назви.
Оглядачі реєстраційних даних груп іноді помічають, що група виконує той
музичний стиль, який закладений в самій назві або ж назви по помилки
приводять їх до очікування від групи певного стилю, тим самим
підтверджуючи той факт, що передчуття стилю також заснований на виборі
назви. Видання німецького поп-журналу “Intro” (лют. 2000, вип.)
надало окрему статтю про назви груп, включаючи групу назв класифікованих
по семантичних або формальних критеріях (наприклад, терміни їжі,
політики, наркотиків, терміни колірної гамми; назви до складу яких
входять цифри, або крапки або інші спеціальні знаки). Веб-пошук по
“назвах груп” видає як результат колекцію химерних назв груп, також
обговорення про забавні і скандальні назви, ради про законне авторське
право на привласнення назви, онлайн реєстрації груп, генератори назв
груп. Згідно цим прикладам, компетенція в питаннях про назви груп може
розглядатися як основа, субкультури, це неформально придбане культурне
знання, яке має обмінну цінність у сфері популярної музики [54].

Приналежність групи до певного стилю музики може бути передана через
жанрові позначення в назвах груп. Тут представлені три види жанрових
позначень: семантичні характеристики, формальні і інтертекстуальні
відносини.

Семантичні позначення підрозділяються на буквені і метафоричні, проте
метафоричні позначення грають найбільш важливу роль. Буквені позначення
указують на музичний стиль групи дякуючи відносним і метонімічним
зв’язкам з цим стилем. Найочевидніший випадок це використовувати сам
ярлик стилю (наприклад, панк група названа Little Punks) або формально
співвіднесені елементи (наприклад, Metallica указує на приналежність до
стилю важкого метала). Багато буквених позначень є прикладами метонімії,
вони також відносяться до іншого аспекту цієї музичної культури (як в
Headbanger’s Club, відповідно до чого, headbanging це танцювальний стиль
в музиці важкого метала) або ж метонімічні щодо маркірованості стилю
(наприклад Iron Curtain має на увазі музику важкого метала завдяки
метанімічному відношенню “iron” до “metal”). Більш того, маркіровка
етнічної групи може функціонувати як буквене жанрове позначення в тій
мірі, що музичний стиль тісно пов’язаний з певною етнічною групою.

Наприклад, назва групи Niggaz with Attitude не тільки передає етнічну
приналежність учасників групи, але також ідентифікується як назва
хип-хоп групи унаслідок того, що хип-хоп це афро-американська форма
мистецтва в США.

Метафоричні позначення указують на музичний стиль, виражаючи значення
або концепт, який асоціюється з цим стилем. Ранніше я визначила широко
відомі джерела (семантичні категорії) рок груп, такі як смерть,
наркотики, зброя і аномалія [44, с. 140-142]. Так далі буде показано, що
важливі ресурси в даній роботі виявлені згідно певним музичним стилям,
наприклад назва Deep Space Network ілюструє таке джерело як “космос ”,
який є характерним для техно музики.

Крім того, будуть також згадані дві семантичні моделі назв груп, які
жанрово не позначені.

· По-перше, використання особистих імен або прізвиськ як ім’я артиста,
що рідко зустрічається, не указує на певний жанр, до тих пір, поки не
поєднуватиметься з ролевими маркерами, такими як МС (наприклад, МС Ren)
і DJ (DJ Craig G.).

· По-друге, жанрові терміни, такі як band, combo, quartette рідко
зустрічаються в музичних стилях згаданих в даній роботі. Проте, назви
хип-хоп груп включають ряд метафоричних елементів, які грубо
відображають той же сенс (наприклад, crew, clique або family).

Формальна модель може стилістично відрізнятися в тих умовах, що вона
виключно і переважно зустрічається в назвах груп певного жанру. Так це
можуть бути: а) синтагматичні моделі, наприклад, послідовність DJ+
ініціали (напр., DJ E, DJ G, DJ T) або DJ+ ім’я + ініціал (DJ Mike Lee,
DJ Ellis Dee), які характерні для хип-хопа і електронної танцювальної
музики; б) словотворчі форми, для яких характерно вживання певних
суфіксів, акронімів або ж інших моделей, які можуть бути поширеними в
назвах якого-небудь музичного стилю; в) графемні засоби, такі як
фонетичні вимови (наприклад, Lost Boyz, Da King) або г) графемні
підстановки (наприклад, число 2 замінює слово “to” Hard 2 Obtain); це
привертаючи увагу прийоми і можуть розцінюватися як “вірні ознаки”
національної мови і культури.

· По-третє вид жанрових позначень це співвідношення або алюзія до
іншого виконавця, суспільної фігури, художнього персонажа. Зв’язки з
іншими джерелами можуть бути скомбіновані в одну назву.

Наприклад, німецька панк група Becks Pistols поєднує традиції
класичного панка 70-х років (Sex Pistols) і німецьку культуру, пов’язану
з пивом (Becks Bier). У другому випадку, група Scunk Anansie ототожнює
себе з афро-американською культурною традицією через співвіднесеність до
Ananse, що позначає людина-павук в традиційних африканських казках.

Враховується також назви техно стилю Cybordelics, це суміш cyborg і
psychedelics, можливо ця назва указує на злиття двох культурних
періодів, на психоделічну культуру 60-х років і на фантастичне бачення
техно покоління 90-х років.

Множинні зв’язки можуть бути закодовані в назві групи, що складається
з одного слова, що іноді приводить до неправильних асоціацій і
неправильної вимови назви. Східно—німецька назва рок групи Harzrock
одночасно розкриває і музичний стиль групи (завдяки фонетичній
асоціації до стилю hard rock), і її місцевого походження (Harz – назви
гірського масиву в Німеччині). Так ця назва має на увазі таке значення
як “ hard rock from the Harz” (важкий рок з Гарца). Наступним прикладом
виступає назва реп виконавців Cocoa Brovaz, яка з’єднала в собі три
різні жанрові позначення, які цілком типові для назв реп груп: cocoa
метафорично відноситься до етнічного походження виконавців; brothers
відноситься до команди або колективу; фонетична вимова “v” і “z” указує
на наближеність до національної культури.

Жанрові позначення різного роду можуть співіснувати, збільшувати
можливість визначення культурної приналежності виконавця, але також ці
жанрові позначення направлені проти оригінальності назви. В той же час,
такі випадки множинних зв’язків слід враховувати при кількісному аналізі
назв музичних груп.

У цьому розділі представлені докази того, що кожний музичний жанр має
широко відому, стереотипічну модель. Зокрема, вибір назв
використовується для того, щоб показати моделі назв груп по трьох
жанрах: важкий метал, панк, і техно.

Назви тих груп, що належать до важкого металу походять від релігійних
джерел (християнських і іудейських), сакральних і окультних термінів,
включаючи ангелів, відьом і демонів. Наприклад: Exodus (вихід євреїв з
Єгипту), Testament (Заповіт), Cathedral (кафедральний собор), Armored
Saint (святий в зброї), Sabbat (шабаш відьом), Helloween, Demon.Другим
джерелом назв є смерть і хвороби: Sepultura (поховання), Entomed
(похоронений), Overkill (різанина), Slayer (вбивця), Tumor (неоплазма
), Dysentery, Pyogenesis (пиопоэз), Suffocation (задушення), Venom
(отрута). Інші назви орієнтовані на війну, насильство і руйнування:
Morgoth (Морг), Manowar (Людина війни), Nuclear Assault (Ядерна атака),
Celtic Frost (кельтський мороз). Інтертекстуальні відносини в назвах
груп важкого метала включають також середні століття і кельтську
культуру.

Назви панк груп часто виражають “анти” позиції, включаючи опір власті,
критику держави і революційні натяки. Як приклади служать такі назви:
Antiworld (Антисвіт), Anti-social (Антигромадський), Against the World
(Проти світу), Born against (Народжений бути проти), Black Flag (Чорний
прапор), Conflict (Конфлікт), Nations on fire (Народи у вогні), The
Dirty Politicians (Брудні політики), Common Disorder (Суспільний
безлад). Іншим джерелом є суспільні відхилення, що включають осуд
суспільних ярликів: Avoided (Що уникає), The Arrested (Заарештований),
Cockney Rejects (Покидьки суспільства), The Exploited (Експлуатований),
Abnormalities (Аномалії). Відношення панків до того, що майбутнього
немає, зашифроване в назвах, що виражають злість і нігілізм, таких як
Sick of it All (Втомився від всього), Dead End Generation (Приречене
покоління), Teenage Rage (Гнів тинейджера), Nihilistics (Нігілісти).

Типовими джерелами назв техно-стилю є футуризм, космос і наукова
фантастика, включаючи ключові слова, такі як alien, cosmic, future, і
астрономічні терміни: Deep Space Network (Схема дальнього космосу),
Cosmic Baby (Космічне дитя), Space Navigator (Космічний навігатор),
Space Planet (Космічна планета), Alien Factory (Іноземна фабрика),
Cybordelics (Киборгделічний), Plastikman (Пластикова людина), Cosmix
(Космічний), The Orb (Орбіта), Orbital (Орбітальний), Infinity
(Нескінченність), Future Sound of London ( Майбутній звук Лондона), The
Future Generation (Покоління майбутнього), Phuture (Майбутнє), Electric
Universe (Електронна планета) і т.п. Інші назви відносяться до музики
або ритму і галюциногеним наркотикам, як E-Dancer (Танцюрист електронної
музики, що вживає екстазі), Ecstasy Club (Екстазі клуб), Acid Jesus
(Кислотний Ісус), D.O.P.E. (Наркотик). Диск-жокеї часто представляють
себе як могутніх акторів, здатних ввести свою публіку в стан екстазу,
наприклад: Hypnotist (Гіпнотизер), Grooverider, Shamen (Шаман) .Но також
використовуються і власні імена.

Тоді як ретельний відбір назв приводить до їх чітких моделей в рамках
певного жанру, то при спробі проаналізувати базу даних назв все йде
зовсім інакше. База даних, яка використовувалася в даній роботі, містить
покажчик виконавців з “Online Hip-Hop Lyrics Archive”, налічує 724
назви груп, в основному всі вони американського походження. Цей аналіз в
деякій мірі був виключно попереднім, в якому згруповувалися семантичні і
формально співвіднесені елементи, і частково керувалися повсякденним
знанням культури стереотипів хип-хоп назв. В результаті визначені 24
джерела назв груп і поділені на 6 головних категорій, це буде
продемонстровано в таблиці №1. Відносна частотність суми всіх назв для
кожної категорії приводиться в дужках. Категорія №6 це найбільша група
яка налічує 43% все назв, які піддавалися класифікації, категорія №5
представляє найменшу групу і складається тільки з 6% назв, решта 4 груп
варіюється від 21% (мотив %2) до 14% (категорія №1) всіх назв. Додаткові
18% деяких назв відносяться одночасно до різних категорій,
обговорювати це я буду пізніше.

Для того, щоб упорядкувати велику кількість назв і розділити їх по
джерелах походження назв, використовується проміжна категорія “ключових
слів”. Це ті елементи, які повторно з’являються з легкою формальною
варіацією в певному джерелі. Наприклад, таке джерело як “community”
включає ключове слово clique, яке також зустрічається у формі klik, як
в назві Boot Camp Klik. Це зв’язано і з іншими ключовими словами в
межах того ж ресурсу, такими як clan, posse, family, tribe. У таблиці №1
ключові слова кожного джерела представлені в квадратних дужках.

Можна підвести наступний підсумок шести основним категоріям хип-хоп
назв. Категорія №1, реп як щось колективне і групове, включає назви, які
передають приналежність до співтовариства і колективу. Це часто
простежується в термінах пов’язаних з сім’єю і спорідненістю, як в
назвах Dayton Family і Wu Tang Clan, або ж в таких термінах як squad і
crew. Такі компоненти назв як brother і sister указують на
приналежність виконавця до афро-американського співтовариства.

Категорія №2 складається з назв, які вказують на зв’язок виконавців з
національною або ж вуличною культурою. Типовими для цього типа є такі
елементи як street і ghetto, сленгові терміни, такі як daddy і dude, і
терміни які широко поширені у вуличній мові і діяльності, такі як
gambler, hustler і gangster. Всі разом вони складають такий ресурс як
“вуличний стиль ”. Менш частотне джерело це відношення до іншого
важливого компоненту хип-хоп культури, це граффіті, в таких назвах як
Crooked Lettaz (letters) і Tag Team. Більш того, хип-хоп групи можуть
виражати приналежність до певного місця, називаючи групи на честь своїх
міст, околиць або вулиць, наприклад, 5th Ward Boyz або Harlem World.
Нарешті, національна приналежність може виражатися в частому
використанні різних видів нестандартних вимов.

Менш однорідною частиною нашої класифікації є категорія №3, реп як
віддзеркалення соціально-побутових умов. Вона складається з п’яти
ресурсів і виражає аспекти афро-американської соціальної реальності, які
сприймаються як проблема або загроза основному напряму суспільства. Це
цілком зрозуміло, якщо подивитися на саме джерело “незаконність”,
елементи якого прирівнюють реп групи з кримінальними структурами
(Cartel, Mafia ), або ж припускають проблеми із законом (як в Prime
Suspects). Другий ресурс, “вбивство”, може використовуватися як
віддзеркалення переважаючого насильства на вулицях в соціальній
реальності афро-американців. Назви груп в такому ресурсі як
“аморальність”, виражають критичне і ненормальне відношення англійського
суспільства, наприклад, Naughty, Bad Azz, Phat Bastard. Проте, ці назви
можна розглянути і як заяву про вуличну жорстокість, і тим самим даний
ресурс можна віднести до категорії №2. Аналогічно, деякі назви
згруповані в ресурсі “безумство” і можуть виражати особисті характерні
риси людини (Kwest tha Madd Ladd) або пристрасть до музики (the
Beatnuts).

Категорія № 4 включає назви, які указують на соціальну і інтелектуальну
особливість артиста. Репер може заявити про свій соціальний статус за
допомогою наукового звання, такого як Dr. або Professor, або ж за
допомогою королівських титулів, таких як Prince, King, або Queen. Отже,
назва Underground Kingz виділяє авторитетність артиста в музичному
ринку, субкультури. Назви з такими компонентами як pastor, teacher,
prophet, genius або gifted можуть розцінюватися як заява репера про свою
духовну силу і перевагу інтелектуальних здібностей в рамках того
співтовариства, до якого він належить.

Важливість музики в хип-хоп культурі відображається в категорії № 5,
назви указують на певну форму чорної музики (наприклад, джаз і фанк)
або на певне звучання і музичні інструменти ( наприклад, бас і
мікрофон).

Остання категорія № 6 складається з назв, які розкривають індивідуальні
артистичні і фізичні особливості або особисті риси вдачі виконавця.
Вона включає декілька підкатегорій, в яких імена і прізвиська можуть
уживатися поодинці або ж в поєднанні з елементами інших класів,
наприклад, з ролевими маркерами DJ і МС. Поєднання імен і прізвиськ з
такими прикметниками, як cool, def, fresh, які передають позитивні
якості поняття “coolness”. Багато назв з цієї області можуть бути далі
класифіковані згідно

такому критерію як, наприклад, ім’я або прізвисько + ініціал в таких
назвах як Eric B, Craig G, Heavy D, Evil E, Schooly D, Willie В і т.п.

Деякі ресурси збільшуються за рахунок аналогій, за допомогою чого
новачки імітують назву успішної групи. Наприклад, успіх групи
Grandmaster Flash на початку 1980х рр. спровокував появу великої
кількості імітаторів, які адаптували і музичний стиль цієї групи, і
форму назви, наприклад Grandmaster Caz і Grand Wizard Theodore.

Інтертекстуальні назви хип-хоп груп запозичені з релігії (напр. Kane &
Abel), оповідей (напр. 40 Thevz) а також з популярних книг і фільмів,
наприклад Frankenstein, Мо B. Dick (Moby Dick), Dr. Jekyll and Mr. Hyde,
Jedi і Jim Crow. Деякі інтертекстуальні назви можна класифікувати по
певних категоріях і областях джерела, наприклад назва InI (‘I and I’),
указує на приналежність до растафаріанскої релігії, і відповідно
відноситься до області джерела під назвою “духовна сила”.

Таблиця № 1. Концепт назв певного музичного стилю.

№КатегоріяДжерелоКлючові словаПриклади 1Хип-хоп як щось

колективне і групове (14%)

співтовариство,

колектив

приналежність до певної етнічної групиposse, clique, clan, family,tribe,
boys brother, sister, team, crew, gang, squad

black, nigga, AfrikaDouble XX Posse, Boot Camp Klik, Dayton Family, 69
Boyz, Live Crew

Blackalicious, Black Star, Dat Nigga Daz

2Хип-хоп як частина

національної культури 21%)

вуличний стиль

позначення місцевості

граффіті

графічна ознакаstreet, ghetto, daddy, dog, dude, gambler, hustler,
dweller, gangsta, rascal

Street Life, Street Smartz, Ghetto Dwellas, Devin the Dude, Dogg Pound,
Gangsta Boo, Ganksta Nip, Smoothe Da Hustla

5th Ward Boyz, Brooklyn Zoo, Cypress Hill, DC Talk, Harlem World, South
Circle

Crooked Lettaz, Tag Team

Gravediggaz, AZ The Visualiza, Heltah Skelah 3Реп як віддзеркалення

соціально-побутових умов (19%)

вбивство

незаконність

воєнні терміни

безумство

аморальність

killer, murder, assassin

illegal, cartel, mafia

military, army, soldiers

ill, insane, crazy, mad, psycho, lunatic

bad, nasty, naughty, bastard Assassin, Ghostface Killah, C-Murder

South Central Cartel, Junior M.A.F.I.A.

Street Military, Killarmy, Young Soldierz,

The Beatnuts, Krayzie Bone, Kwest tha Madd Lad, The Luniz

Nasty Boy Klick, Naughty By Nature4Хип-хоп як влада і сила (15%)

звання

титул

духовна перевага

master, professor, dr, sir, mr

prince, king, queen, royal, lord, duke

teacher, pastor, prophet

Master P., Grandmaster Flash, Dr. Dre, Mr. Doctor

Fresh Prince, Underground Kingz, Queen Latifah

Pastor Troy, Poor Righteous Teachers, The Prophet Posse5Хип-хоп як
предмет музики (6%)

форми музики

звучання і музичні інструменти

funk(y), jazz(y), soul, boogie, rhythm

bass, mic

DJ Jazzy Jeff, Soul Kid Klik, Funky Aztecs

3rd bass, Mic Vandalz, Mic Geronimo

6Хип-хоп як частина особи репера (43%)

власне ім’я /прізвисько

роль виконавця

вокальні дані

вік

персональні якості

інші якості

МС, DJ + name / nickname

lyrical, rapping, rhymes, poet

young, kid X lil’ X

cool, fresh, def

+ name / nicknameDana Dane, Lauryn Hill, Eric B. & Rakim

DJ Honda, DJ Craig G, МС Lyte, МС Pooh

Papoose the Lyrical One, Rappin Duke

Young Soldierz Lil’ Slim, Kid Rock

Kool Keith, Def Squad, Kool Daddy Fresh

Heavy D, Evil E, Silkk the Shocker, Richie Rich Fat Pat, Big Ed

Тоді як назва або її компоненти поєднують в собі більш ніж одну
категорію, аналіз назв, які одночасно ототожнюються з різними
категоріями, налічує 75 назв, це 18% всіх класифікованих елементів. В
більшості випадків, приналежність назв до багатьох категорій поєднує
дві семантичні структури. Наприклад, назва Rappin Duke передає як
соціальну значущість виконавця (кат. № 4) за допомогою терміну “величі ”
duke, так і за допомогою вокальних даних (кат. № 6) через реповий
модифікатор. Таким же чином, назва Fresh Prince, поєднує термін
королівської приналежності prince, який виражає особисту заяву виконавця
про свою особливість (кат. № 4), тоді як fresh виражає позитивну оцінку
(кат. № 6). Деякі приклади приналежності назв до різних категорій також
включають фонетичну вимову, яка може бути сприйняте як маркери
національної приналежності. Наприклад, назва Dat Nigga Daz чітко
визначена як діалект Black English, а назва Young Soldierz указує на
молодий вік (кат. № 6) і військову позицію (кат. № 3), також відмічена
приналежність до кольору шкіри завдяки вимові z (кат. № 2).

Проте, найбільш інтригуючий аспект даного вивчення стосується кількості
назв, що не класифікуються, включаючи такі елементи як Main Source,
Kish, K-Solo, Infinite Mass, D to the S. В цілому 306 елементів або 42%
назв не піддалися класифікації по шести критеріях. Хоча цю кількість
назв, що не класифікуються, і можна зменшити за допомогою експерта в
даній області, але воно, ймовірно, відображатиме тенденцію вибору
оригінальних, індивідуальних назв. Наприклад, ім’я відомого репера
Ice-T це “кличка, яка поєднує слово Ice від слова Iceberg [Iceberg
Slim, легендарний афро-американский злочинець], і букву T від його
власного імені ”. Дане явище відповідає формальним моделям, які типові
для назв хип-хоп груп, наприклад поєднання імен/кличок з ініціалами,
але така схема семантично дуже індивідуальна, і тому не розглядається як
певна область джерела і може бути об’єктом подальшого вивчення.

Далі ми розглядатимо мотивований зв’язок між моделями назв музичних груп
і музичними стилями, в яких вони зустрічаються. Для того, щоб пояснити
появу моделей назв в певній області мистецтва необхідно поєднати ці
моделі із знаннями і цінностями джерела культури, в яких вони
функціонують або з якими вони використовуються. Іншими словами,
необхідний доказ того, що “семантичні моделі, які виходять з
лінгвістичного аналізу, співвідносяться з дійсними специфічними
аспектами культури поведінки і ментальності”[40, с. 54]. Застосування
даної точки зору до музичної субкультури співпадає з теорією
субкультури, яка указує на те, що останні характеризуються особливою
системою переконань і цінностей. Насправді, література по музичній
субкультурі демонструє доказ релевантності деяких концептів і
цінностей, виражених в назвах музичних груп.

У загальних рисах, кожна музична культура представляє, щонайменше,
на першому етапі, реакцію артиста на соціальні умови його походження і
головні музичні напрями сучасності. Це справедливо і для чотирьох
музичних культур даного дослідження: важкий метал виникає відразу ж
після хіппі і ери психоделічного року, і є важчим дискурсом як в музиці,
так і в текстах пісень. Розвиваючи свій власний “міф”, важкий метал
запозичував ті області джерела, які не були достатньо досліджені, —
окультизм і епоха середніх століть [59]. Через декілька років панк став
вибуховим виразом соціальних проблем, з якими зіткнулася британська
молодь робочого класу, зірки важкого метала і глем року пропагували
ліквідацію радикального зламу руками еліти. Хип-хоп з’явився в рамках
афро-американської національної культури, а реп виріс з усної риторики
(хвастощів, грубих форм відповідей, образ). Досвід реального життя,
наприклад, соціальна ізольованість, вживання наркотиків і зіткнення
злочинних угрупувань обернулися в культурний капітал, який виражається в
дискурсі репа [52]. Техно музика розвивалася у вельми розвинених країнах
Європи і Північної Америки. Її вербальний і візуальний дискурс славиться
технологічним прогресом, використовуючи фантастичні образи 60-х і 70-х
рр., а також асоціюється з хімічними наркотиками [54].

Виникаючи в результаті взаємодії творчості і маркетингу, музичні
культури розвивають свій власний “міф”, це сукупність знань, відносин і
цінностей, через вибір і реконтекстуалізацію різних символічних
ресурсів. Використовуючи термінологію когнітивної лінгвістики, я
припускаю, що кожна музична культура розвиває певний набір
концептуальних метафор. Як відомо, концептуальні метафори представляють
спосіб мислення, який закладений в соціальній практиці. Метафори
суспільства і культури співвіднесені з типовим чином мислення і життя,
історії, фізичним середовищем і т.д. [40]. Ці метафори виражені в різних
формах культурного дискурсу, як вербально (наприклад, в назвах студій
записі, назвах пісень і текстах) так і візуально (наприклад, в
обкладинках, буклетах, відео-кліпах, флаерах). Звичайно, назви музичних
груп є цілком яскравим прикладом виразу культурних цінностей, завдяки
прагматичній силі назв загалом, а також, завдяки багатообразним формам
репродукції назв груп (наприклад, в логотипах, афішах, емблемах). Проте,
традиція номінації груп і виконавців це символічний прояв особливості
музичної культури, і саме так поп-культура одержує швидкий промоушн.

Слід зазначити, що культурне обгрунтування моделей номінації груп не
спростовується наявністю назв, що не класифікуються, оскільки вираз
приналежності до тієї або іншої культури – не єдина мета в назвах груп.
Багато назв груп кожного стилю просто дуже індивідуальні, або
використовують метафори, які не уживаються в музичній культурі; крім
того, вони не були зафіксовані як істотні в ході кількісного аналізу.

2.3 Особливості змін в правилах номінації популярних музичних
груп в період з 1923 по 2006 рік.

Даний пункт визначає раптові і повні зміни в назвах відомих музичних
груп, які мали місце в 1965-1966 рр. Зміни відбулися в структурі назв
від використання слів множини (наприклад, The Temptations) до слів
однини (наприклад, Better Than Ezra). У цей період відбулися також інші,
менш істотні зміни.

У даному розділі досліджені назви 1854х відомих груп, які були
сформовані або вперше з’явилися в популярних музичних чартах в період
1923-2006 року. Вони були розподілені на п’ять категорій, що взаємно
виключні, згідно кількості слів в назві, а також множині або однині:

— Назви множини, що складаються з 1-2 слів (наприклад, The Platters,
The Supremes).

— Назви однини, що складаються з 1-2 слів (наприклад, Oingo Boingo,
Aztec Camera).

— Назви множини, що складаються з 3 і більше слів (наприклад, Nine Inch
Nails, These Immortal Souls).

— Назви однини, що складаються з 3 і більше слів (наприклад, Naughty By
Nature, Toad The Wet Sprocket).

— Збірні назви (наприклад, Jimmy Dorsey Orchestra, The Alan Parsons
Project).

Крім того, дані назви відмічені спеціальними маркерами, щоб показати
семантичні особливості, що містяться в них. Це:

· Буквальний опис (наприклад, Atlanta Rhythm Section).

· Вигадані слова (наприклад, Fugees).

· Безглузді слова (наприклад, The Soup Dragons).

· Гра слів (наприклад, The Beatles).

· Власні імена (наприклад, The Greg Kihn Band ).

· Числові назви (наприклад, The Jackson Five U2).

Аналіз даних демонструє зміни в практиці номінації в 1965-1966 рр. До
1965 року, назви множини, що складаються з 1-2 слів, складали 80% узятих
назв. У період з 1965-1974 рр., це процентне співвідношення впало до
31%, а в період з 1965-2006 до 15%, в основному замінювалися назвами
однини, що складаються з 1-2 слів. Така форма назв виросла з 3% до 49% в
період 1965-74 р. і на 70% до 2006 року.

Подібний процес відсоткового співвідношення відбувся і з назвами однини,
що складаються з трьох і більш слів, який виріс з 1% до 7% починаючи
1965 року. Назви множини, що складаються з трьох і більш слів склали 5%
і залишилися незмінними протягом всього часу.

Схожий, але менш раптовий спад спостерігається в збірних назвах, таких
як orchestra, band, і group,который з 15% в 1955-64 рр. знизився до 3%
до 1995-2006 рр. Також спостерігаються зміни в семантичному змісті
узятих назв. Групи з послівною назвою скоротилися з 18% в 1955-64 рр.
до 1% до 1995-2006 рр., а групи, назви яких утворені іменами власними, з
38% знизилися до 5%.

Помітно збільшилося використання безглуздих слів і гри слів в назвах, а
також оригінальної вимови, але дане явище виникло пізніше, ніж
морфологічні зміни.

Дане дослідження обмежується роздумом про причини, які зумовили
морфологічні зміни і єдиного множини в структурі назв груп, а саме
слідують разом з підйомом контркультури 60х років і зміною музичного
стилю від професійно створених і комерційних груп до музики, створеної в
гаражах. Зміни в правилах номінації — це спроба диференціювати новий
стиль від старого.

Strawberry Alarm Clock, Toad The Wet Sprocket, Concrete Blonde: все це
безглузді і дивні назви рок груп. Проте, ми цілком спокійно сприймаємо
на слух подібні назви. Вони можуть бути безглуздими, але вони найбільш
традиційні для назв рок груп. Проте так було не завжди. Раніше групи
рок-н-ролу мали такі назви як Little Anthony and the Imperials, The Four
Freshmen і The Shirelles. Коли, як і чому сучасні правила номінації
музичних груп і виконавців увійшли до моди?

Відповіді на питання “коли” і “як” чітко представлені в аналізі даних,
зібраних в даній роботі. Зміни відбулися в короткий період, а саме в
1965-66 рр. і найяскравіше це помітно в структурах однини та множини.

Відповідь на питання “чому” — більш гіпотетична. Можливо, це відбулося
із-за соціальних, музичних і комерційних змін, які мали місце у той час.
Групи, які узяли назви нового стилю, знаходилися на піку культурних змін
в 1960х роках. Вони також музично відрізнялися від своїх попередників і
нові назви груп указували на подальшу свою диференціацію від раніше
популярних музичних груп. Врешті-решт, змінився і музичний бізнес.
Раніше важко було створити групу, ще важче студію грамзапису, а назви
підбиралися з тією метою, щоб збільшити рівень продажів. Нові групи були
сформовані артистами, які не мали досвіду ні в музичних стилях, ні в
маркетингу, але вони підбирали свої назви.

Дана робота виходить із спостережень, що правила номінації груп
рок-н-ролу зазнали раптових змін в другій половині 60х років. Тоді як в
ранніх назвах груп переважали власні імена вокалістів разом з дивним
позначенням учасників групи (наприклад, Bill Haley and The Comets),
знов освічені групи схилялися до вживання одного імені з позначенням
об’єднаного цілого (наприклад, Spooky Tooth).

Починаючи з 1965 відбулися зміна в назвах груп множини, що складаються з
1-2 слів (наприклад, The Beatles) у бік назв однини, полягаючих з1-2
слів (наприклад, Bananarama).

Дослідження охоплює 1854 назви відомих груп з двох джерел, Rolling Stone
Encyclopedia Of Rock & Roll (George-Warren, 2001) і The Billboard Book
of Top 40 Hits (Whitburn, 2004). Даних два джерела надають велику
кількість відомих груп другої половини XX століття. George-Warren
зосередив свою увагу на тих групах, які мають музичне значення, таке як
популярність, включаючи групи, які не увійшли до чартів, але зробили
вплив на інших музикантів. Увага зосереджена на рок-н-ролі, але також і
інших стилях, популярних в першій половині XX століття. Дане джерело
уявляє інформацію про дату формування групи. Whitburn, з іншого боку,
приділяє увагу тим групам, які увійшли до чартів. Він не розглядає дату
формування групи, а надає інформацію про те, коли групи вперше з’явилися
в чартах Billboard.

З аналізу виключені солісти і дуети, назви яких представлені іменами
виконавців (наприклад, Elvis Presley, Hall and Oates). Але включені
групи ширшого складу, які використовували в назві власні імена
(наприклад, The Charlie Daniels Band). Не було зроблено спроб
відокремити псевдоніми і сценічні імена від власних імен. Сценічні імена
солістів і дуетів, які не відповідають моделям власних імен (наприклад,
Nine Inch Nails, сценічне ім’я музиканта Трента Рензора ) також включені
в аналіз. Групи, сформовані в неангломовних країнах і такі, що мають
неанглійські назви (наприклад, німецьке Kraftwerk) виключені з
дослідження, але розглянуті групи з неанглійськими назвами, які були
сформовані в англомовних країнах (наприклад, Los Lobos, сформована в
Америці). Через те, що групи багатонаціональні і складаються з
музикантів різних країн, не проводився аналіз назв груп згідно країнам
їх походження. Дані джерела використовують ті групи, які робили вплив
на американську музичну культуру, незалежно від країни походження.

Групи розділені по датах їх формування, але якщо немає такої інформації,
то по даті випуску першого альбому або першої появи в чартах Billboard.
1854 розглянутих групи розподілені п’ять що взаємно виключають
категорії, згідно кількості слів в назві, а також однині та множині:

· Назви множини, що складаються з 1-2 слів. Наприклад: The Chantels. The
Four Freshmen, The Smiths. Фокусуючись на назві групи, виключається ім’я
вокаліста з кількості слів в назві; так такі групи як Buddy Holly and
the Crickets включені в дану категорію. Артиклі і присвійні займенники
також виключені з кількості слів в назві, а прийменники і інші маленькі
слова – ні.

· Назви однини, що складаються з 1-2 слів. Наприклад: Sister Sledge,
Santana, Garry Puckett, The Union Gap і XTC.

· Назви множини, що складаються з 3 і більше слів. Наприклад: Mothers of
Invention, Commander Copy and His Lost Planet Airmen, New Kids on the
Block.

· Назви однини, що складаються з 3 і більше слів. Наприклад: Barclay
James Harvest, The Strawberry Alarm Clock, Rage against the Machine.
Назви з елементами множини, але форма яких в цілому є одниною, включені
в цю категорію, наприклад Guns’n’Roses.

· Збірні назви. У цю категорію входять такі назви, в яких уживаються
збірні іменники. Наприклад:

The Tommy Dorsey Orchestra, Butterfield Blues Band, The Alan Parsons
Project.

Крім того, дані назви відмічені спеціальними маркерами, щоб показати
семантичні особливості, що містяться в них. Це:

· Буквальний опис. Наприклад: The Walker Brothers, The Blues Project.

· Вигадані слова. У цій категорії містяться назви, в яких присутні
вигадані і безглузді слова. Наприклад: Archie Bell and the Drells, Cibo
Matto. Назви з дивною вимовою існуючих слів не включені в цю категорію,
але розглянуті в категорії “Гра слів”.

· Безглузді слова. Дану категорію склали назви груп, що складаються із
слів, які в словосполученні один з одним не представляють ніякого сенсу.
Наприклад: matchbox 20, The Soup Dragons, Electric Prunes.

· Гра слів. Назви, в яких використані дивні вимови, гра слів і інші
способи креативного використання мови, розглянуті в цій частині.
Наприклад: The Count Five, The Beatles, The Voxpoppers.

· Імена власні. Назви груп, в яких містяться імена одного або декількох
учасників груп. Наприклад: Jimmy Bowen with the Rhythm Orchids, Paul
Revere and the Raiders, Jackson 5.

· Числові назви. Назви груп, які складаються з чисел або слів, вказуючих
на кількість музикантів в складі. Наприклад: NRBQ (quartet), The Louis
Ramsey Trio, Fun Boy Three.

1854 назви груп охоплює період з 1923 по 2006 рр. Але в період з
1923-54 рр. розглянуто 34 назви, відповідно висновки по даному відрізку
часу не слід сприймати буквально, проте вони включені в аналіз, оскільки
демонструють стійку модель змін структури назв, які спостерігається і в
подальшому періоді. Повна класифікація по датах представлена в наступній
таблиці:

Таблиця 1: Класифікація назв по датах і категоріях

ДатаВсього Множ.

1-2 словаОдн.

1-2 словаМнож.

3 і більше слівОдн.

3 і більше слівЗбірні

слова1923-54343000041955-643752961354571965-744991552461636461975-84406
117215923421985-94366772131237271995-06174261219135185470180851113181

Ця класифікація дат представлена у відсотковому співвідношенні в
наступній таблиці:

Таблиця 2: Відсоткове співвідношення категорій по десятиліттях

ДатаМнож.

1-2 словаОдн.

1-2 словаМнож. 3 і більше слівОдн. 3 і більше слівЗбірні
слова1923-5488%0%0%0%12%1955-6479%3%15%1%15%1965-7431%49%3%7%9%1975-8429
%53%2%6%10%1985-9421%58%3%10%7%1995-0615%70%5%7%3%

З цих даних видно, що з 1965 року почалися несподівані зміни в правилах
номінації відомих музичних груп. Ця зміна кількості використання назв
множини, що складаються з 1-2 слів (наприклад, The Dream Weavers, The
Five Satins, Little Anthony and the Imperials, The Monotones) на назви
однини (наприклад, The Velvet Underground, Buffalo Springfield, Fairport
Convention, The Experience).

До 1965 року вісімдесят і більше відсотків узятих назв множини і майже
всього вони складаються з 1-2 слів. Такі назви як The Drifters і The
Platters типові для цього періоду.

Велика частина назв популярних груп, що залишилися, містять збірні
імена іменники, такі як The Spencer Davis Group, The Philip Upchurch
Combo, Sammy Kaye and His Orchestra. Модель [власне ім’я ] і His
Orchestra характерне явище до 1965 року, яке зустрічається тридцять два
рази. До 1955 року не виявлено вживання назв однини.

З 1955 по 1964 рр. знайдено тільки тринадцять назв груп однини, що
складаються з 1-2 слів і ще чотири, що складаються з більш, чим двох
слів. До тринадцяти назв відносяться такі: Sister Sledge, The Mark IV,
Tavares, Golden Earring, Bloodstone, The guess Who, Status Quo, The
Essex Harper’s Bizarre, Styx, Them, The Main Ingredient, і The Who. До
чотирьох назв наступні: The Cowboy Church Sunday School, Creedence
Clearwater Revival, Ides of March, і Ladysmith Black Mambazo.

Ці зміни в співвідношенні кількості слів в назві груп відбулася в
дворічний період, в 1965-66 рр. У цей період рідко зустрічалися назви
однини, всього 10% існувало в першій половині 60х рр. У 1965 цей
відсоток зростає до п’ятнадцяти. А в 1966 р. спостерігається збільшення
до п’ятдесяти відсотків груп, що сформували свої назви, використовуючи
слова однини. У подальшій десятирічний період це процентне
співвідношення продовжує рости, поки не досягне вісімдесяти відсотків.
Також починаючи з 1965 р. спостерігається стабільне зростання назв
однини, що складаються з 3 і більш слів.

З 1965г. виходять з вживання такі структури назв як the/his [band name],
наприклад: Gladys Kneght and the Peps або Bruce and the E Street Band.
Така структура налічує шість з тридцяти чотирьох проаналізованих назви,
які були розглянуті до 1955 р., це склало 18%, а для назв в період
1955-64гг. – 27%. До 2006 року таке процентне співвідношення склало 1%.

Підгрупою даної структури є [ім’я власне] і His Orchestra. Для того часу
така форма назви була характерна в період до 1965 р. такі назви
зустрілися тридцять чотири рази, що склало 8% всіх проаналізованих назв
і 56% разом із збірними іменами.

Після 1964 року відбулося різке зменшення використання такої форми
назв. Деякі групи, які існували після переломного моменту, мали таку
структуру назви, але це обумовлено тим, що вони були сформовані до 1964
року.

Вживання збірних слів в назвах груп в період до 1955 р. склало 12%,
наприклад, The Ferko String Band, The King Cole Trio, Billy Vaughn and
His Orchestra, Hugo Winterhalter and His Orchestra.

У 1955-64 рр. така форма назв зустрілася п’ятдесят сім разів, або ж це
15%. Найчастіше уживалися такі збірні слова як orchestra, але також і
такі як: groups, bands, trios, quartets, quintets, combos, company,
chorus, incorporated; використовувалися цифри, такі як three, five і
six.

Після 1964 р. вживання збірних назв стабільно знижується до тих пір,
поки не досягне 3% назв всіх груп тих, що сформувалися з 1995 по 2006
рр. На відміну від змін однини та множини в структурі назв, ця зміна
відбувалася рівномірно впродовж багатьох років. Найбільш характерне для
такої форми назви слово “band”, але використовуються також і такі слова
як: club, organization, crew, productions, gang, network.

2.4 Семантичні зміни в структурі назв

Разом з морфологічним змінами відбуваються і семантичні. Назви груп
були відмічені шістьма різними маркерами, для того, щоб позначити чи
мають вони певну семантику, зміст. Чотири з цих маркерів указують на
тенденцію зменшення і збільшення змін впродовж багатьох років; решта
маркерів не означає таких різких змін.

· Зменшення використання політерного опису і власних імен в структурі
назв груп:

Також скоротилося вживання імен власних, наприклад, Bobby Moore and the
Rhythm Aces, Crosby Stills Nash& Young. Використання власних імен з 38%
знизилося до 5% до 2006 року.

Таблиця 3: Семантичний аналіз по десятиліттях

Дата Буквальний описВигадані

словаБезглузді

словаГра словВласні

ім’я Числові

назви1923-5461001161955-646942225141261965-743632312687171975-8422576911
481211985-9472525502891995-06111173586

Таблиця 4: Процентне співвідношення семантичного аналізу по датах

ДатаБуквальний описВигадані словаБезглузді

словаГра словВласні

ім’яЧислові

назви1923-5418%3%0%0%32%18%1955-6418%11%1%7%38%7%1965-747%6%6%5%17%3%197
5-845%14%17%28%20%5%1985-942%7%7%14%8%2%1995-061%6%10%20%5%3%

· Збільшення безглуздих слів і гри слів в назвах груп:

Протилежне явище, яке послідувало після зменшення використання
політерного опису в назвах груп, збільшення вживання безглуздих назв, а
також назв утворених завдяки грі слів. Безглузді назви включають
наступні: Pink Floyd, Buffalo Springfield, Street Pulse, Quiet Riot, The
Teardrop Explodes. Ось декілька прикладів назв, в яких використана гра
слів і нестандартна вимова: XTC, The Pilmsouls, Nu Shooz, і звичайно ж,
The Beatles.

Проте це явище не існувало паралельно з пониженням послівного опису в
назвах груп. У 1975-84 рр. така структура назв зустрічається рідко і
досягає від 10 до 17%. Після цього періоду збільшується до 28%. Надалі
цей відсоток іноді зменшується, але все таки залишається стабільно
високим.

· Числа і вигадані слова в назвах груп:

Назви, до складу яких входять числа і указують на кількість учасників
групи, такі як The Mark IV, The Ivy Three, The Don Shirley Trio, склали
18% в період до 1955г. У подальших декадах помітно зменшується процентне
співвідношення такої форми назви.

Так само вживання вигаданих слів в назвах таких як, The Ran-Dells, Disco
Tex & His Sex-O-Letters, Wu-Tang Clan залишається більш менш стабільним.

Проаналізувавши назви груп по датах, дуже складно зробити чіткі висновки
про причини змін структури назв. Проте, можна припустити, що такі зміни
обумовлені істотними морфологічними змінами в структурі і єдиного
множини назв груп, які відбулися в 1965-66 рр.

Раптові зміни однини та множини співпадають з контркультурним рухом 60х
років. Відбулися не тільки зміни в структурі назв груп, але з’явилися
нові культурні цінності, а також помінялося відношення до складу груп,
група стала сприйматися як єдине ціле.

Середина 60х ознаменована появою заповзятливих музикантів, які самі
придумували назви, а не йшли на поводі своїх продюсерів і звукозаписних
студій. Поява стерео FM радіо в першій половині 60х років і сучасного
концертного туру The Beatles в 1965 р., відкрили нові можливості
музичного ринку, який був наповнений новими групами.

Змінилася також і сама музика. Рок і популярна музика розвивалася далі
убік R&B, використовуючи народний та інші музичні стилі. Створення
складного стилю Motown Sounds і поява легендарного продюсера Філа
Спектора, відкрили дорогу психоделічному року і молодим, недосвідченим
групам, які створювали музику в гаражах.

Із-за контркультурного руху і змін музичних стилів, цілком природно, що
групи вибирають іншу модель номінації, для того, щоб відрізнятися від
попереднього покоління.

Таким чином дана робота демонструє, що популярну музику можна включити
в область культурної продукції, в яких розвиваються правила номінації
груп і виконавців. Проте такі правила важливі для певних підгалузей, та
музичних жанрів, загалом поп/рок музика. Дане дослідження демонструє
чітку картину назв музичних груп і їх культурну мотивацію. Важливим
аргументом є той факт, що в процесі номінації важливу роль грають
“місцеві традиції”. Особливі музичні жанри показують характерні моделі
назв. В більшості випадків вони асоціативні і метафоричні, у меншій мірі
вони включають формальні та інтертекстуальні властивості.

РОЗДІЛ 3

Створення структурно-тематичного словника-довідника англійських назв
груп, виконавців та музичних стилів засобами Lingvo.

3.1. Аналіз універсального електронного словника Lingvo.

Для створення структурно-тематичного словника-довідника англійських назв
груп і виконавців, та музичних стилів була обрана система Lingvo, яка
була розроблена російською фірмою ABBYY. Компанія ABBYY є одною з
ведучих світових розробників програмного забезпечення у сфері прикладної
лінгвістиці. Назва словника — Lingvo — на міжнародній мові есперанто
позначає «мова». ABBYY Lingvo став якісним багатофункційним засобом
перекладу, який використовують в освіті та роботі більш 5 мільйонів
чоловіків. Дана компанія має досить могутній апарат лексикографів і
програмістів, що сприяє розвитку словника як в області зручності
користування, так і за рахунок постійного розширення багатомовності і
словникової бази. Основні переваги даного словника, що забезпечили його
популярність це:

· зручність інтерфейса;

· Можливість постійно поновлювати лексику та поповняти словник;

· Швидкий пошук;

· Точність і повнота перекладу;

· Легкість доступу до перехресних посилань.

Переклад з будь-якого Windows-додатка здійснюється шляхом натисканням
гарячих клавіш. Треба виділити незнайоме слово чи словосполучення в
будь-якому додатку, натиснути клавіші швидкого перекладу Ctrl+ns+Ins чи
Ctrl+З+З, і через кілька секунд з’явиться докладний переклад.

Обсяг словника непорівнянний з паперовими словниками, так як Lingvo 11
містить більш 2 300 000 словникових статей та надає саму повну
словникову базу на 9 мовах: англійська, німецька, французька,
італійська, іспанська, китайська, турецька, українська та російська.
Багатомовна версія містить у собі 113 словників загальної та
спеціалізованої лексики.

Характерними ознаками Lingvo є:

— докладне тлумачення слів;

— численні приклади вживання;

— вичерпний граматичний коментар і граматичний довідник, зручний
для звертання користувача;

— багатофункціональність;

— можливість миттєвого переходу від мови оригіналу до мови перекладу
і навпаки;

— озвучування великої кількості слів, що дає можливість освоєння
правильної вимови;

— майже всі слова відмічені наголосом;

— можливість побудови і підтримки словників користувачів.

У новій версії Lingvo 11 DSL-компілятор дозволяє створювати словники на
26 мовах, в оболонці Lingvo підтримується відображення всіх символів цих
мов і сортування слів за алфавітом, але важливо вірно вказати вихідну
мову і мову перекладу словника. Крім того для ряду мов реалізовані
морфологічна підтримка і можливість додавання словоформ.

Зручність інтерфейсу програми Lingvo і простота створення додаткових
словників обумовили популярність DSL-інструментарію. Lingvo дає
можливість створення і підключення словників, створених користувачами. У
комплект словника входить спеціальна програма, що дозволяє компілювати
нові словники під оболонку Lingvo, що підключаються до системи поряд зі
стандартними. Lingvo може постійно розширюватися за рахунок знову
створюваних користувальницьких словників.

Пакет Lingvo дозволяє вставляти в словники мультимедійні модулі, звукові
файли у форматі WAV, а також зображення в растрових форматах BMP, PCX.
Мультимедійні файли повинні розміщатися або в каталозі з пакетом Lingvo,
або в каталозі, де розташований словник. Інтеграція таких фрагментів у
гіпертекстову систему носить обмежений характер: як наслідок, у
словниковій статті на місці картинки чи аудіо запису зображується
піктограма. При натисканні на неї буде відтворений звуковий файл чи в
окремому вікні відкривається картинка.

Величезну популярність серед непрофесійних користувачів отримала
оболонка Lingvo, завдяки деяким дуже вдалим властивостям інтерфейсу.
Оболонка Lingvo відрізняється дуже чітким виділенням основних
функціональних елементів і продуманістю їхнього розташування. В Lingvo
оболонку складають такі частини, як рядок для введення запитуваного
слова, алфавітний список статей словника, який миттєво відповідає на
зміни запиту, що вводиться, і поле, де відображається знайдена
відповідь.

3.2. Опис створенного словника-довідника.

Існує два способи створювання користувальницьких словників для Lingvo:

— перший спосіб полягає в оперативному поповненні словника

безпосередньо з оболонки Lingvo. Він дозволяє створювати словники з
картками простої структури, що мають тільки заголовок і переклад.
Можливості візуальної і змістової розмітки для таких карток відсутні.

— другий спосіб – створення словника з використанням мови DSL.

Це зручно для введення словників великого обсягу. Картки словників, які
створюються за допомогою DSL, можуть бути максимально схожі за
структурою на картки системних словників Lingvo. Картки можуть містити
всі необхідні елементи оформлення ( колір тексту; відступи; шрифт
тексту), посилання на мультимедійні файли-ілюстрації, перехресні
посилання між картками одного чи декількох словників. Можлива розмітка
вмісту карток по зонах перекладу, коментарів і прикладів.

Компілятор мови DSL входить до складу ABBYY Lingvo починаючи з 6 версії.
DSL (Dictionary Specification Language ) – мова, розроблена компанією
ABBYY для розмітки словникових статей відповідно до технології показу
словників, прийнятої в Lingvo. Таким чином будь-який користувач словника
може створити і поширювати свій власний словник.

Основне призначення мови DSL – опис того, як показувати словникову
статтю. Мова не визначає в точності структуру картки чи можливі типи
інформації. Наприклад, у мові DSL немає поняття синонім, лексичне
значення, але є поняття курсив, посилання і т.д.

Словник може бути створений прямо мовою DSL у вигляді текстового файлу.
Цей файл треба зберегти в кодуванні ANSI чи Unicode, а потім змінити
розширення файлу на dsl.

Вихідний файл словника був створений в текстовому редакторі (WordPad).

Текст словника мовою DSL складається з заголовної частини, що містить
сервісну інформацію, загальну для всього словника, і послідовності
словникових статей. Кожна словникова стаття складається з заголовку
(заголовного слова або словосполучення) та тіла статті. При використанні
словника в системі Lingvo заголовок показується в списку заголовних
слів, а тіло статті подається в картці (вікно словникової статті) в
якості перекладу або тлумачення.

Для коректної роботи створеного DSL-словника на початок текстового
файлу прописується заголовок. В головній частині міститься наступна
інформація: ім’я словника, що записується за допомогою ключового слова
#NAME, вихідна мова #INDEX_LANGUAGE, і мова перекладу
#CONTENTS_LANGUAGE. Наприклад, для даного словника-довідника англійських
назв груп і виконавців, та музичних стилів, заголовна частина буде мати
такий вигляд:

#NAME «Назви музичних груп»

#INDEX_LANGUAGE «English»

#CONTENTS_LANGUAGE » English »

Заголовок статті пишеться з першої позиції нового рядка. В заголовку

статті можуть зустрічатися алфавітні символи української та англійської
мов, цифри, пробіл, дефіс, ‘,”. Заголовок словникової статті може бути
не тільки словом, а й словосполученням.

Допускається наявність кількох заголовків у однієї статті. В цьому
випадку спочатку записуються всі заголовки (кожний з першої позиції
нового рядка), а після цього – тіло статті за зазначеними вище
правилами. Всі заголовки показуються в списку заголовних слів, і в разі
звертання до кожного з них видається тіло статті. Це дозволяє робити
декілька посилань на одну словникову статтю.

Тіло картки записується з наступного рядка після заголовка. Кожний
рядок у ньому повинен відступати від першої позиції хоча б на один
пробіл або табуляцію. Тіло статті продовжується до заголовка наступної
статті (ознакою його є символ з першої позиції, який відрізняється від
пробілу або табуляції) або до кінця файлу.

В тілі картки можуть виділятися наступні зони:

— позначки – [p] [/p] — стандартні скорочення часто використовуваних
слів, які мають розшифровку. Наприклад,[p][i][c][com]
ім.[/com][/c][/i][/p] — іменник;

— зона перекладу — [trn] [/trn]- частина словникової статті,
безпосередньо містить переклад;

зона коментарів – [com] [/com], містить додаткову інформацію к
перекладам;

— мультимедійна інформація – [s] [/s] – графічні (у форматі BMP, PCX,
JPEG, TIFF) і звукові (у форматі WAV) вставки, що дозволяють у значній
мірі підвищити наочність і зручність використання словника.

Усі команди DSL складаються із розгорнутої [a]» та закриваючої [/a]»
частини, де a — назва команди, яка складається з одного або декількох
символів. Сама команда пристосовується к тексту, який знаходиться між
зазначеними вище частинами.

При виділенні зон в тілі статті використовуються наступні команди DSL:

[trn] — для виділення зони перекладу;

[com] — для виділення зони коментарів;

[s] – для виділення зони мультимедиа;

[p] — для виділення помет;

Для форматування текста DSL надає наступні команди:

[b] — для виділення тексту напівжирним зображенням. Наприклад, [b]цей
текст буде напівжирний[/b];

[i] — для виділення текста курсивом. Наприклад, [i]цей текст буде
курсивний[/i];

[c] — для виділення текста кольором. При цьому конкретний колір
визначається настройками оболочки Lingvo, які задаються на основі
переваги користувача. Наприклад, [c]цей текст буде кольоровим[/c];

[mN] — для зсуву текста перекладу щодо заголовка статті ,де N —

довільна цифра від 1 до 9, відповідна кількості пробілів.

3.3. Компіляція та підключення словника

Після того, як файл створено, він компілюється спеціальною
програмою – DslComp.exe. Опція “Создавать словарь индексируемый по
умолчанию” дозволяє автоматично проставити зони індексації в середені
кожної словникової статті. В цьому випадку, при компіляції на початку
статті буде поставлений тег початку зони перекладу [trn], а в кінці
статті – тег закінчення зони перекладу [/trn]. При цьому, якщо в тексті
словникової статті зустрінеться тег [trn], поставлений туди
користувачем, то стаття скомпільована не буде з відповідним
повідомленням про помилку, оскільки вкладення зон індексації одного типу
неприпустимо за правилами мови DSL. Якщо ж в статті зустрічаються теги
зон прикладів та коментарів, то стаття буде скомпільована успішно.

Обравши потрібні опції, слід натиснути кнопку “Компилировать”.
Результатом компіляції є два файли — .dde та .lsd.

.dde –файл містить інформацію про помилки, виявлені при
компіляції. Лексеми з помилками не ввійдуть до складу словника. Слід
перевірити файл помилок і виправити їх та повторити компіляцію.

.lsd-файл може бути підключений до Lingvo як користувальницький
словник.

Підключення нового словника здійснюється через головне вікно
системи Lingvo. Для цього в меню “Сервис” обирається пункт

”Подключить/Отключить словари”. В діалоговому вікні слід натиснути
кнопку ”Подключить ” і в вікні, що з’явилося обирається файл нового
словника. Після підключення нового словника його статті поміщаються в
загальний список заголовних слів.

Користувачі мають можливість користуватись словником, який вони
самостійно створили або ж отримали з інших джерел.

Будь-який новий словник користувача буде використовуватися при
повнотекстовому пошуку. Для цього кожен новий словник повинний бути
проіндексований. Індексування відбувається при першому звертанні до
функції пошуку після підключення словника.

Щоб підключити словник можна перетягнути за допомогою миші відповідний
файл (розширення .adc, .lsd, .lud) зі списку файлів у провіднику
(Explorer ) на книжкову полицю ABBYY Lingvo.

Щоб відключити словник можна, утримуючи клавішу ALT, натиснути кнопку
словника, який треба відключити та підвести курсор мишки за межі
книжкової полиці ABBYY Lingvo, утримуючи при цьому кнопку миші
натиснутою, а потім відпустити кнопку.

При формуванні будь-якої музичної групи майже завжди виникає проблема
вибору назви. Часто трапляється так, що молодий гурт повинен змінювати
свою назву, так як вже існує подібна група, і знову марнувати час на
пошуки. Сьогодні існує єдина та найбільш повна база даних музичних груп,
яка розташована на сайті www.thebandregister2.co.uk, але і вона не є
досконалою, так як вона не видає повний та наочний список назв груп. Ця
база даних може тільки надавати інформацію про те, що група з такою
назвою вже існує. Більшість фанатів та меломанів бажають знати історію
виникнення групи та їх назви, але нажаль, не всі джерела інформації
мають такі данні.

Створений в процесі написання дипломної роботи словник-довідник
англійських назв груп і виконавців, та музичних стилів містить поширені
назви англійських груп та виконавців. Кожна назва групи або виконавця є
заголовком словникової статті.

Словник має великий потенціал для поповнення, вдосконалення, і його
можна легко оновлювати. З одного боку, до складу словника-довідника
можна вносити нові назви груп та виконавців, а також й назви музичних
стилів, а, з іншого статті словника можна доповнити такими структурними
елементами, як тлумачення назв, цитати, ілюстрації, анімацію та ін.

РОЗДІЛ 4

Дослідження негативного впливу певних музичних стилів на

оточуюче середовище та суспільство.

4.1. Обґрунтування необхідності зниження негативного впливу певних
музичних стилів на оточуюче середовище та суспільство.

Ні для кого не секрет, що культура нашого покоління — це перш за все
музична культура. Музичні носії ( програвач, радіо, магнітофон,
СD-плейєр, комп’ютер) стали загальнодоступними і будь-які нововведення
в музичному світі розповсюджуються через країни і континенти з
величезною швидкістю. Разом з музикою розповсюджується і ідеологія цієї
музики, її атрибути, певний стиль життя.

Нещодавно проведені групою американських фахівців соціологічні
дослідження показали, що найбільший фізіологічний вплив на людину робить
саме музика.

Сучасні композитори рок музики згодні з тим, що твори їх мають
величезну силу (більшість фактів і посилань, приведених далі, були взяті
з книги «Тhе Fаcts оn Rоck Мusic»[30]. Так, наприклад, Френк Заппа в
журналі «Лайф» писав: «Способи, якими впливає музика на відчуття людини,
численні і невловимі. Гучні звуки і яскраве світло сьогоднішньої музики
є могутнім засобом індоктрінації» [64]. Слеш, провідний гітарист в групі
«Guns N’ Rоsеs», заявляє: «Я бачу, що це дуже серйозно: моя музика
направляє життя людей, яких я зовсім не знаю. Дійсно страшно те, що я
володію такою величезною силою» [38].

Батькам не можна нехтувати величезним впливом рок музики на їх
дітей. В період молодості і юності формується система цінностей людини.
Психологи, що спеціалізувалися у області впливу музики на людину,
неодноразово висловлювали свої побоювання з приводу рок музики.

Спостереження відомого психолога Джона Каппаса показали, що люди «дуже
сприйнятливі до всього сказаного в пісні. І шляхом насичення відчуттів
музика може викликати у слухачів то збудження, то меланхолію. Кожного
разу, коли свідомість переобтяжена, люди сприйматимуть все, що
вселяється їм в цей час, тому що вони втратили самозахист. Люди
покидають концерти в украй сприйнятливому стані. Музиці властиво
ослабляти мислення і створювати настрій. І тоді зовнішні враження легко
асимілюються» [32, с. 68-81].

Окрім психологів, лікарі теж стурбовані негативним впливом рок музики на
молодь. Дослідження, приведене в «Jоurnаl оf thе Меdicаl Аssоciаtiоn»
(від 22 вересня 1989 р.) уклало: «З раннього віку хлопці повинні почати
виробляти стандарти своєї поведінки і погоджувати їх із стандартами
дорослих. У цьому контексті музика — могутній стимул в житті хлопців —
пішла в сумнівному напрямі. Слова деяких пісень, насичені аморальним і
буйним змістом, входять у відкритий конфлікт з повчаннями дорослого
покоління щодо стриманості і розумної поведінки. Доктори повинні
враховувати значення музики в житті молоді і використовувати музичні
смаки молодих людей як показники їх емоційного і розумового здоров’я».
[34, с. 1659].

Один фахівець з шкіл, що мав великий досвід в роботі з важкими
підлітками, затверджує: «Протягом мого багаторічного керівництва
молодими людьми я постійно стикаюся з проблемою впливу на них музики. У
вчинках молодих людей я неодноразово спостерігав віддзеркалення
аморальної поведінки їх музичних кумирів. Молоді люди виявляли свою
повну відданість їм і у вживанні їх специфічних виразів, і в написах на
книгах назв їх пісень, і в прикрасі своїх спалень їх фотографіями, і
слуханням в автомобілях їх гучної музики, і в одязі, який вони одягали»
[65, 2-3]. Аль Менконі, шкільний консультант і фахівець з рок музики,
затверджує: «Дуже сумно, що більшість християнських хлопців, з якими я
спілкуюся, більше зраджені своїй музиці, ніж Христу. Музика — це мова
сучасного покоління. Я думав, що я розумів сильний вплив навколишнього
середовища до тих пір, поки я особисто ще більше не переконався в цьому
впливі на досвіді моєї 12-річної дочки Ганни. Тиск на неї слідувати
способу життя таких музикантів рок груп як Bоn Jоvi, Guns N’ Rоsеs і
співаків як Bоbby Brоwn, Маdоnnа, Gеоrgе Мichаеl було надзвичайне
сильно. Молоді люди на зразок моєї дочки постійно ототожнюють себе з
своїми кумирами з рок світу. Ці кумири визначають їх світогляд і їх
систему цінностей. А ця система цінностей, у свою чергу, визначає їх
плотську суть. Сьогоднішня молодь не просто слухає музику, вона глибоко
переживає її. Музика стає змістом їх життя» [66, с. 1-2].

Повчально познайомитися з документальними даними, зібраними в серії
інтерв’ю МТV «Rоckumеntаry» з провідними групами рок музики. Тут зі
всією очевидністю можна спостерігати те, що саморуйнує спосіб життя
провідних лідерів року — зловживання наркотиками, алкоголізм, нігілізм,
бунтарство, анархізм і захоплення окультизмом. Так, наприклад, 3-го
серпня 1991-го року музиканти групи «Моtlеy Cruе» призналися в своїй
розбещеній поведінці, яка стала звичайною для них. Їх життя спустилося
на такий скотоподібний рівень, що вони врешті-решт зі всією очевидністю
зрозуміли, що їм треба вибрати одне з двох: або в корені зрадити свій
спосіб життя, або готуватися до смерті На жаль, далеко не все це
розуміють, і що саморуйнує спосіб життя рок зірок продовжує заражати
молодь. Як би людина у принципі не відносилася до рок музики, він не
може заперечувати факту домінуючого впливу такої музики на світогляд і
вчинки молоді. Відео-рок, їх концерти і журнали це могутня проповідь,
яку жадібно вбирає молодь. Жанр цієї «натхненної музики» може
бути знайдений в місцевих магазинах музичних пластинок. Деякі композиції
пісень «нового століття» дихають спіритизмом і направлені до створення
окультної атмосфери. Композитори музики «нове століття» затверджують, що
їх мелодії сприяють медитації (у індуському сенсі), розвивають психічну
силу і перетворять свідомість, ведуть до астральної подорожі і проводять
зміни в особі. Багато рок зірок займалися окультизмом і описують свої
твори в термінах то одержимості, то трансу [44, с. 245-246]. Відомо, що
тепер велика кількість музикантів виявляє інтерес до окультизму,
чаклунству а, іноді, навіть сатанізму. Імена деяких груп «чорного
металу» мають відношенню до окультного. Так наприклад: Cоvеn, Dаrk
Аngеl, Dеmоn, Infеrnаl Маjеsty, Pоssеsеd, Sаtаn, Clоvеn Hооf і подібні
[62, с. 100-101].

Десятки груп роблять основними темами своїх пісень низькість і
розбещеність вдач, а зваблювання гріхом робить жорстоким серця. Ідеї
багатьох пісень виходять з п’яних або наркотичних кошмарів, оскільки
наркотики і різні збочення наскрізь просочили рок.

Самі назви деяких груп «важкого металу», відомого ще під ім’ям «метал
смерті», говорять про прославляння смерті і руйнування. Ось приклади:
Blеssеd Dеаth, Cаrnivоrе, Cоrоnеr, Dеstructiоn, Маcе, Маlicе, Оvеrkill,
Rоttеn Cоrpsе, Sаcrificе, Viоlеncе, і так далі.

Українська музична культура має давні традиції, які відображали
українську щиру душу, культуру та побут суспільства. Але з часом наша
велика духовна культура зазнала занепад. Це відбулося і досі
відбувається через вплив іноземної культури на нашу. Так в українській
мові все частіш зустрічаються іншомовні слова та словосполучення. Вплив
іноземної мови зумовлює знищення нашої рідної мови, є невідворотним
шляхом до деморалізації, бо веде до таких деформацій народного життя, за
яких традиція народу, сконцентрована головним чином у мові,
переривається чи послаблюється такою мірою, що стає лише другорядним
чинником перетворення. Вплив іншомовної музики, а особливо певних
музичних стилів веде до катастрофічного розкультурення, занепаду
духовної культури.

Усе це провокує виникнення соціально-культурної надзвичайної
ситуації в Україні, яка контролюється державною системою ЦО.

4.2. Аналіз негативного впливу рок музики на оточуюче середовище та
суспільство.

Одне з досліджень показало, що з 700 найпопулярніших пісень «важкого
металу»: 50 відсотків говорять про вбивство, 35 відсотків про сатанізм і
7 відсотків про самогубство. Професор лірики Нью-йоркського університету
Шейла Девіс переконана, що «необхідно звернути найсерйознішу увагу на
зміст популярних пісень і врахувати не тільки, до чого вони закликають
суспільство, але особливо ті результати, які ці заклики приносять» [67,
с. 10]. Національна Рада Церков опублікувала дослідження, з якого
видно, що зростаюча агресивна поведінка молоді є прямим результатом
буйного змісту сучасних фільмів і музики [67].

Паралельно із зовнішньою агресивністю руйнівний настрій може виявитися
направленим проти самого слухача музики. Деякі композитори рок музики
проповідують самогубство — іноді натяками, а іноді прямо. Так,
наприклад, композитор Оzzy Оsbоurnе в пісні «Suicidе Sоlutiоn» говорить:
«Самогубство — це єдиний шлях до звільнення». У пісні «Suicidе’s
Аltеrnаtivе» співається: «Мені набридло життя — воно нестерпне. Я
пригнічений і втомився — нікому до цього немає справи. Я осоружний сам
собі — не хочу жити. Набридло життя — пора померти. Самогубство — це
вихід». «Пожертвуй життям і зроби самогубство. Зробивши це в ім’я
сатани, ти станеш безсмертним, як і він!» — так співається в одній з
пісеньок, присвяченою Люциферу групою «важкого металу».

Дослідження психолога Dr. Hаnnеlоrе Wаss, визнаного фахівця у області
процесу вмирання, показують, що хоча тільки 17 відсотків молоді слухає
музику з явно руйнівним змістом, серед юних злочинців кількість тих, що
слухають таку музику досягає 40 відсотків. Крім того, майже половина
опитаних осіб визнала можливість, що подібні пісні можуть дійсно схилити
до самогубства неврівноважених або пригнічених печаллю молодих людей. В
результаті докладного опиту молодих людей Dr. Wаss уклав, що дуже
важливо батькам стежити за тим, що слухають їх діти, і звертати увагу на
прояв ними яких-небудь ненормальних симптомів [60, с. 186].

Подібні дослідження спонукали суспільство Nаtiоnаl Еducаtiоn
Аssоciаtiоn укласти, що близько 6000 самогубств хлопців в рік викликані
впливом нігілістичної і фаталістічеськой музики (Infоrmаtiоn fоr
Pаrеnts’ Мusic Rеsоurcе Cеntеr, Nаshvillе, ТN, 1990 р.). Відомий
психіатр з міста Палм-Спрінгс, штат Каліфорнію, Dr. Моrtоn Кurlаn,
пацієнт якого Jоhn МcCоllum після слухання пластинки Оzzy Оsbоurnе
наклав на себе руки, заявив: «Поза сумнівом, що садомо-мазохізм, кров і
насильство приносять великий дохід фабрикантам пластинок і відео-фільмів
музики долі. Проте ці твори здатні зіштовхнути в прірва емоційно
неврівноваженої молодої людини» [46, с. 171]. Як відомо, мільйони
сучасних молодих людей страждають внутрішнім розладом. Тут слід
враховувати, що відчужений, нігілістичний і руйнівний зміст музики стилю
доля відображає фактичний настрій і життя зірок долі. Наприклад,
біографія Pink Flоyd «Sаucеrful оf Sеcrеts», написана двома керівниками
цього ансамблю, наводить яскраві приклади особистих трагедій в житті
тих, хто схвалює ексцеси (Cf. thе 1991 Еltоn Jоhn intеrviеw with Dаvid
Frоst).

Дослідження показали, що пронизливий звук великої гучності
сприяє згортанню білків в рідкому середовищі. Іншими словами, сире яйце,
якщо покласти його напроти гучномовця на приголомшуючому рок концерті,
може несподівано перетворитися на готове круте яйце. Подальші
експерименти показали, що «важкий метал», наприклад, припиняє зростання
рослин і іноді навіть сприяє їх загибелі, тоді як на звуки класичної
музики рослини реагують позитивно і навіть плодоносять швидше, ніж в
звичайному стані.

«Сучасні рок групи працюють в діапазонах від 80 до 20 тисяч герц
і навіть нижче, — читаємо в брошурі «Рок-музика на службі у сатани», яка
була видана Свято-Троїцькою-Сергієвою лаврою в 1992 році. — Були
випадки, коли надлишок високих або низьких частот серйозно травмував
мозок. На рок концертах нерідкі контузії звуком, звукові опіки, втрата
слуху і пам’яті. Гучність плюс частота досягли руйнівної сили настільки,
що в 1979 році під час концерту Пола Маккартні у Венеції звалився
дерев’яний міст, а група «Пінк Флойд» зуміла зруйнувати міст в
Шотландії. Цьому ж ансамблю належить і ще одне документально засвідчене
«досягнення»: концерт на відкритому повітрі привів до того, що в
сусідньому озерці спливла оглушена риба… Вся техніка рок музики узята
із стародавніх і сучасних таємних чорномагічеськіх суспільств і
братерств. Ритм, частота чергування світла і темноти, нагромадження
звуків — все направлено на руйнування людської істоти, його примусове
перелицьовування, на злам всіх механізмів самозахисту, інстинкту
самозбереження, етичних засад». З цим згоден і Эрік Холнберг. Він
наводить дані стендфорськіх учених про те, як оглушені роком щури
набагато важче знаходять вихід з лабіринтів,

ніж у звичайному стані.

Свого часу група «Бітлз» грала на рівні потужності 500-600 ватів.
Деякі сучасні виконавці працюють на рівні 70 тисяч, намагаючись
наблизитися до 100-тисячного рубежу. Чи добре людині після 10-хвилинного
перебування в такому звуковому «мішку»? Семикласники, наприклад, на
деякий час забували таблицю множення. А японські журналісти в найбільших
рок залах Токіо задали глядачам всього три прості питання: Як вас звуть?
Де ви знаходитеся? Який тепер рік? І жоден з опитаних не відповів! Чому?
Німецький професор Б. Раух вважає, що така музика викликає виділення,
так званих, стрес гормонів, які стирають частину відображеної мозком
інформації. Людина не просто забуває щось з того, що з нею було або що

вона вивчила. Вона розумово деградує.

Людина, що випробувала більш менш постійну дію такого роду музики,
стає украй сприйнятливою до всіляких магічних ритуалів, якими
користується рок, будь то заклинання, змови або поклоніння силам, явне
або приховане, неусвідомлене. У результаті масованого штурму особи, коли
одночасно діє звук: інтенсивністю до 120 децибел (людський слух
налаштований на 55 децибел), мигання світла, що при певній частоті веде
до втрати контролю над увагою, відбувається часто неконтрольований викид
агресії, завдається глибока психо-емоциональна травма, зникають
автоматичні рефлекси і механізми природного захисту. І все це направлено
на те, щоб захопити людину підсвідомими повідомленнями, записаними на

кліпах або дисках.

В результаті такої дії свідомість людини може змінитися настільки,
що приймає ті, що йдуть з підсвідомості через музичні твори установки на
різні блудні збочення, заклики до безглуздого бунту, спонуку до
самогубства, підбурювання до насильства і вбивства, присвячення злу і
сатані. Деякі рок музиканти добре розуміють, яка влада дається їм над
людьми під час концертів, і віддають собі звіт в сатанинському джерелі
цієї влади.

Девід Кросбі, відповідаючи на питання журналу «Ролінг-Стоунз-Мегезін»,
заявив, що він переробляє світогляд його аудиторії і навіть викрадає їх
у батьків.

Джіммі Хендрікс, який вважається » рок генієм «, заявив в 1969 році
журналу «Лайф»: «За допомогою музики мені вдається краще переконувати
людей. За допомогою музики гіпнотизуєш людей, зводячи їх до примітивного
рівня, і там, знаходячи їх найслабкіше місце, ти можеш вбити в голову
все що завгодно».

Стуляючись з окультизмом, користуючись фінансовою підтримкою могутніх
чорно-окультних лож, зокрема, Іллюмінатів, Всесвітнього Агентства
чаклунів ІССА, Уельського суспільств відьом, рок сходить до музичних
форм, що мають мету привести слухачів до самогубства (як в панк-роке, де
вищим «досягненням» вважається можливість нанести криваву рану партнеру
лезом бритви, ушитої в джинси або сорочку, і биття його, вже пораненого,
браслетом, покритим шпильками і цвяхами), викликати злих духів (як це
робив Джіммі Хендрікс, що використав ритми африканського сатанинського
культу ву-ду, і його виступи дуже нагадували церемоніальні

танці «ву-душі»).

Деякі групи називаються іменами «духів», деякі співаки беруть собі
диявольські імена. Ось свідоцтво про себе Эліса Купера (дійсне ім’я
Вінсент Фунньер): «Кілька років тому я відвідав сеанс спіритизму, на
якому Норман Баклі благав «дух» відгукнутися. Врешті-решт дух з’явився і
заговорив зі мною. Він обіцяв мені і моїй музичній групі славу, владу
над світом в рок музиці і нечуване багатство. Єдине, що зажадав від
мене, — це віддати йому моє тіло. У обмін на володіння моїм тілом я став
відомий у всьому світі. Для того, щоб досягти цього, я прийняв те ім’я,
яким «він» представився під час сеансу». Так Вінсент Фунньер одержав
псевдонім Еліс Купер — ім’я відьми, померлої століттям раніше. Він
спеціалізувався на розхвалені всіх форм збочень. Відомий його альбом
«Еліс Купер йде в пекло».

Отже найбільш «радикальні» форми рок музики прославляють смерть і сатану
безпосередньо. Наше суспільство таке розбещене, що готово вживати цю
отруту в чистому вигляді!

Звичайно, цей дух насильства, диявольський дух смерті впливає не тільки
на самих рок артистів. Саме в століття рок-н-ролу на 10 тисяч відсотків
зріс, рівень злочинності. Насильство на рок концертах набуло характеру
справжньої епідемії. Несамовито кричущі слухачі безглуздо пускають в хід
кулаки в нападах нез’ясовної агресії, які вони називають крутим танцем.
Огидні акти насильства на концертах переростають у вбивства і людські
жертвопринесення. Критичною точкою цього був виступ групи «The Who» у м.
Цинциннаті в 81-му році, коли натовп роздавив на смерть одинадцять і
ранила 42 людини.

Окрім насильства, рок-музика сприяє зловживанню наркотиками. Ще в
1969-му році журнал «Тimеs» (від 26 верес.) коментував, що «композитори
рок музики вживають наркотики часто і відкрито, їх твори насичені
натяками на наркотики». Одне з досліджень в Pоst Grаduаtе Меdicinе
зробило наступний висновок: «Факти підтверджують, що рок музика, як
правило, стимулює вживання наркотиків, буйну поведінку» [39, с. 82].

І не дивлячись на те, що зловживання наркотиками представляє таку велику
проблему в сучасному суспільстві, рок музика продовжує заохочувати їх
вживання. Громадським діячам пора зрозуміти, що рок музика несе значну
частку провини в сучасній наркоманії.

4.3.Заходи мінімалізації негативного впливу музики на суспільство

Проблема сучасної буйної музики розкриває глибші недуги сучасного
суспільства. Можливо, що заклики пісень року привертають молодь тому, що
вони не знайшли в житті піднесених орієнтирів і не вірять в ідеали
дорослого покоління. Цією музикою вони виражають протест проти своїх
батьків, в яких вони розчаровані.

З цієї точки зору батьки повинні серйозно зважити, наскільки щира їх
віра в Бога і наскільки устрій в їх сім’ї відповідає християнському
ученню. Чи регулярно моляться Богу всі члени сім’ї, чи ходять в храм,
чи дотримують пости і церковні свята, чи читають разом Євангеліє? Якщо
цього немає, то неминуче у дітей утворюється духовна порожнеча, яку вони
заповнюватимуть всім, що трапиться їм на шляху.

Звичайно, вплив навколишнього середовища дуже велик, і батьки часто
виявляються безпорадними протистояти йому. Проте не можна зневірятися.
Треба відкрито розмовляти з дітьми про сучасні проблеми і розплющувати
їм очі на те, що загрожує їм. . Але який би не був вибір вашого сина або
дочки — вони повинні знати правду: куди їх звуть і які можуть бути
наслідки.

Вплив деяких форм рок-н-ролу настільки велик, що закони в багатьох
штатах в США вимагають, щоб на обкладинках потенційно шкідливих музичних
альбомів і відеострічок була авторитетна оцінка їх змісту. Більше 19-ти
інших штатів серйозно обговорюють законопроекти з вимогою встановлення
відповідних попереджень споживачам.

Суспільства типу Nаtiоnаl Теаchеrs Аssоciаtiоn, Аmеricаn Аcаdеmy оf
Pеdiаtrics і US Surgеоn Gеnеrаl виразили тривогу з приводу негативного
впливу деяких сучасних пісень. Так, при обговоренні законопроектів з
цього

питання були встановлені наступні факти:

· З самого виникнення кино-звукової індустрії мелодії, слова і картини
(як окремо, так особливо разом) мали глибокий вплив і на суспільство, і
на окремих людей як в позитивному, так і в негативному напрямі.

· Деякі типи музики і відео-фільмів сприяють затвердженню негідних
людини шкідливих відчуттів і поганої поведінки шляхом навіювання,
виправдання, заохочення насильства, вандалізму, вбивства, зловживання
наркотиками, самогубства, людських жертвопринесень, деградації жінки,
дітей і людської раси, звірства, садизму, мазохізму і інших збочень.

· Подібний аморальний матеріал переважно направлений на молодь в роки її
підвищеної сприйнятливості.

· Цей матеріал майже повсюдно доступний, незалежно від віку, коли є
гроші.

РОЗДІЛ 5

ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1. Характеристика та аналіз шкідливих і небезпечних факторів при
роботі в приміщенні за комп’ютером з точки зору охорони праці.

Згідно Закону України “Про охорону праці”, охорона праці – це
система правових соціально-економічних, організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів
спрямованих на забезпечення здоров’я і працездатності людини в процесі
праці .

Охорона праці виявляє і вивчає можливі причини виробничих нещасних
випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж і розробляє
систему заходів і вимог з метою усунення цих причин і створення,
безпечних і сприятливих для людини умов праці.

Складність завдань, що стоять перед охороною праці вимагає
використання досягнень і виведень багатьох наукових дисциплін, прямо або
побічно пов’язаних із завданнями створення здорових і безпечних умов
праці.

Оскільки головним об’єктом охорони праці є людина в процесі праці,
то при розробці вимог виробничої санітарії використовуються результати
досліджень ряду медичних і біологічних дисциплін.

Успіх в рішенні проблем охорони праці у великій мірі залежить від
якості підготовки фахівців в цій області, від їх уміння ухвалювати
правильні рішення в складних і мінливих умовах сучасного виробництва.

Організація роботи в галузі управління охороною праці полягає у
виборі і формуванні такої структури управління охороною праці в
установі, котра якнайкраще відповідала б основній меті – забезпечення
безпеки і здорових умов праці.

Під умовами праці розуміється сукупність фактів виробничого середовища,
що роблять вплив на здоров’ї і працездатність людини в процесі праці.

Дослідження умов праці показали, що чинниками виробничого середовища в
процесі праці є: санітарно — гігієнічна обстановка, психофізіологічні
елементи, естетичні елементи, соціально — психологічні елементи.

З вищепереліченого виходить, що виробниче середовище, що створює здорові
і працездатні умови праці, головним чином забезпечується вибором
технологічного процесу, матеріалів і устаткування; розподілом
навантаження між людиною і устаткуванням; режимом праці і відпочинку,
естетичною організацією середовища і професійним відбором тих, що
працюють.

Організація і поліпшення умов праці на робочому місці є одним з
найважливіших резервів продуктивності праці і економічної ефективності
виробництва, а також подальшого розвитку самої працюючої людини. У цьому
головний прояв соціального і економічного значення організації і
поліпшення умов праці.

В процесі професійної діяльності сукупність факторів трудового процесу
впливають на здоров’я і працездатність людини. Наслідки дії
несприятливих факторів створює високий ризик виникнення різних форм
захворювання людини.

В процесі професійної діяльності на здоров’я працівника і його
працездатність впливають такі фактори :

· організація робочого місця;

· робота за комп’ютером;

· мікроклімат приміщення;

· випромінювання;

· пожежна безпека;

· освітлення;

· електричний струм.

Організація робочих місць повинна забезпечувати стійке положення та
вільність рухів працівника, безпеку виконання трудових операцій,
включати або допускати лише в деяких випадках роботу в незручних
позиціях, котрі зумовлюють підвищену втомлюваність.

Організація робочого місця залежить від характеру праці оператора і умов
праці.

Комфортність праці і висока продуктивність на робочому місці
оператора залежить також від правильного вибору основного і допоміжного
устаткування, яке повинне відповідати ергономічним вимогам.

Робоче місце повинне забезпечувати можливість зручного виконання
роботи. Важливим моментом в організації робочого місця є також
визначення займаної їм виробничої площі.

Не менш важливим питанням в організації робочого місця є питання
організації його обслуговування, оскільки від цього залежить не тільки
продуктивність праці, але і режим праці і відпочинку тих, що працюють,
ритмічність виробництва.

Другим фактором є робота за комп’ютером. Як свідчать численні
спостереження, навіть сучасні комп’ютери не тільки потенційно
небезпечні, а й шкідливі. В сучасних умовах трудової діяльності широко
та масово застосовується комп’ютерна техніка.

Отже, основними факторами, які впливають на функціональний стан
користувачів комп’ютерів є виробниче середовище (мікроклімат,
освітлення, наявність шкідливих речовин у повітрі, рівень шуму,
випромінювання), трудовий процес (напруженість та важкість праці),
внутрішні засоби діяльності ( робоче місце, пульт керування, засоби
відображення інформації, допоміжне устаткування) та
соціально-психологічні фактори. Серед основних розладів здоров’я
користувачів, що формуються під впливом роботи за комп’ютером можна
виділити зоровий дискомфорт, перенапруження скелетно-м’язової системи,
ураження шкіри, розлади ЦНС, порушення репродуктивної функції тощо.

Зоровий дискомфорт. Термін астенопія означає всякі суб’єктивні зорові
симптоми чи емоційний дискомфорт, що є результатом зорової діяльності.
Основними джерелами небезпеки є: 17-ти та 19-ти дюймові дисплеї, нечітке
зображення, мерехтіння, напружена монотонна робота, несприятлива
розподіленість яскравості у полі зору, засліплюючи дія світильників.
Таким чином, порушення зорових функцій пов’язана з 3-ма групами
факторів: параметрами освітлення робочого місця, характеристиками
дисплея, специфікою роботи за комп’ютером. Тому в першу чергу треба
звернути увагу на забезпечення раціонального освітлення на робочому
місці, використання сучасних дисплеїв з покращеними характеристиками,
дотримання режимів праці та відпочинку.

Перенапруження скелетно-м’язової системи. Тривала праця в одноманітному
напруженому сидячому положенні, мала рухова активність при значних
локальних динамічних навантаженнях, що припадають лише на кисті рук
можуть призвести до появи низки хворобливих симптомів, що мають назву –
синдром довготривалих статичних навантажень (СДСН). СДСН може
проявлятися втомою, болем, судомою, онімінням та локалізуватись у різних
частинах тіла (шия, спина, руки, ноги та ін.). Перенапруження
скелетно-м’язової системи спричинено: нераціональною позою при сидінні,
яка ускладнюється відсутністю урахування ергономічних вимог до
організації робочого місця; однотипними циклічними навантаженнями, що
викликані роботою за клавіатурою; обмеженою загальною руховою
активністю.

Ураження шкіри проявляються у вигляді свербіжу та лущення шкіри, рожевих
вугрів. Причина – низька відносна вологість на робочих місцях операторів
та часте виникнення електростатичних зарядів.

Розлади центральної нервової системи (ЦНС). До найважливіших факторів,
характерних для роботи операторів відео дисплейних терміналів (ВДТ), що
впливають на погіршення стану їх ЦНС належать: інформаційне
перевантаження мозку в поєднанні з дефіцитом часу; тривожне очікування
інформації, особливо тієї, що викликає необхідність прийняти рішення;
велике зорове та нервово-емоційне напруження; висока відповідальність за
кінцевий результат; тривала ізоляція у спілкуванні, зумовлена
індивідуальним характером праці за ВДТ. Праця операторів ВДТ пов’язана з
низкою стрес-факторів, які можуть спричинити розлади ЦНС. Ці фатори
належать до умов праці, особливостей трудового процесу, організації
робочих місць, мотивації праці, особливостей апаратного та програмного
забезпечення, соціальної сфери.

Порушення репродуктивної функції. Дослідження проведені в США та Швеції
серед жінок, які під час вагітності працювали більше 20 годин на тиждень
за комп’ютером показали, що у них число спонтанних абортів,
мертвонароджених дітей та передчасних пологів майже в два рази перевищує
аналогічні показники у жінок, які не працювали за комп’ютером під час
вагітності. У багатьох публікаціях висловлюється думка про те, що
найбільш імовірною причиною порушення репродуктивної функції у жінок,
які працюють з ВДТ є електромагнітні поля, що генеруються комп’ютером.
Також серед причин можна назвати весь комплекс діючих факторів,
включаючи тривале перебування у незмінній позі, напруження
скелетно-м’язової системи і стрес.

Робота за комп’ютером впливає й на інші системи організму. Так, численні
публікації присвячені впливові на серцево-судинну систему. Тривале
обмеження навантаження на м’язовий апарат може стати причиною
функціональних порушень, а в деяких випадках призвести до виникнення
атеросклерозу, аритмії, гіпертичної хвороби, інфаркту міокарда. В
окремих публікаціях відмічено зниження опірності організму. Вказується
на збільшення відсотку хвороб органів травлення, гінекологічні
порушення.

Наступний фактор, що впливає на людину це мікроклімат приміщення.

Мікроклімат виробничих приміщень – це клімат внутрішнього середовища цих
приміщень, який визначається діючими на організм людини поєднаннями
температури, вологості і швидкості руху повітря, а також температурою
навколишніх поверхонь.

Загальний стан і продуктивність праці тих, що працюють в значній
мірі залежить від мікроклімату виробничого приміщення.

Температура повітря – один з провідних чинників, що визначають
мікроклімат виробничих приміщень.

Вологість повітря – це вміст в ньому пари води.

Фізіологічно оптимальною є відносна вологість в межах 40-60%.
Підвищена вологість повітря в поєднанні з низькими температурами надає
значну охолоджуючу дію, а в поєднанні з високими сприяє перегріванню
організму.

Рухливість повітря. Людина починає відчувати рух повітря при його
швидкості приблизно 0,1 м/с.

Під оптимальними мікрокліматичними умовами розуміють такі поєднання
параметрів мікроклімату, які при тривалій систематичній дії на людину
забезпечують збереження нормального функціонального і теплового стану
організму без напруги механізму терморегуляції.

Допустимими мікрокліматичними умовами називають такі поєднання
параметрів мікроклімату, які при тривалій і систематичній дії на людину
можуть викликати швидко нормалізуються зміни функціонального і теплового
стану організму, що приходять, і напружену роботу механізму
терморегуляції, що не виходить за межі фізіологічних пристосовних
можливостей.

Вентиляція. Під вентиляцією розуміють систему заходів і пристроїв,
призначених для забезпечення на постійних робочих місцях, в робочій і
обслуговуваній зонах приміщень метеорологічних умов, відповідних
гігієнічним і технічним вимогам.

Залежно від способу переміщення повітря розрізняють вентиляцію
природну і механічну.

Інший фактор, що впливає на фізичний стан людини є випромінювання.

Іонізуючим випромінюванням називається будь-яке випромінювання,
прямо або що побічно викликає іонізацію середовища.

Іонізуюче випромінювання буває електромагнітним і корпускулярним.

Біологічна дія іонізуючих випромінювань на живий організм в першу
чергу залежить від поглиненої енергії випромінювання.

Джерелами електромагнітних полів є, наприклад, індукційна котушка,
робочий конденсатор, окремі елементи генераторів котушки контурів і
зв’язку, конденсатори, що підводять лінії, трансформатори, антени і ін.

Ступінь дії електромагнітних випромінювань на організм людини
залежить від діапазону частот, інтенсивності дії відповідного чинника,
тривалості опромінювання, характеру випромінювання, режиму
опромінювання, розмірів опромінюваної поверхні тіла і індивідуальних
особливостей організму.

Біологічну дію електромагнітних полів вищих частот викликають в
основному з їх тепловим і аритмічним ефектом.

По характеру генерації випромінювання лазери підрозділяються
на імпульсні і лазери безперервної дії.

Енергетичні параметри лазерів залежать від їх вигляду.

Дія лазерного випромінювання на організм людини носить складний
характер і обумовлено як безпосередньою дією лазерного випромінювання на
опромінювані тканини, так і вторинними явищами, що виражаються в різних
змінах, що виникають в організмі в результаті опромінювання. Розрізняють
термічну і нетермічну дії лазерних випромінювань.

Ультрафіолетовим випромінюванням називається електромагнітне
випромінювання в оптичній області, що примикає з боку коротких хвиль до
видимого світла і що має довжини хвиль в діапазоні 200.400 нм.

Природним джерелом УФВ є сонце. Штучними джерелами УФИ є
газорозрядні джерела світла, електричні дуги, лазери і ін.

П’ятим фактором є пожежна безпека. Горінням називається швидко
протікаюче хімічне перетворення речовин, що супроводжуються виділенням
великих кількостей теплоти і звичайно яскравим свіченням.

Пожежею називається неконтрольоване горіння поза спеціальним
вогнищем, що завдає матеріального збитку.

Вельми поширеним джерелом пожежі є куріння в недозволених місцях.
Розповсюдження і джерела запалення, пов’язані з використанням
електричної енергії. Це, перш за все короткі замикання, які
супроводжуються великим тепловиділенням, освітою в зоні замикання дуги з
розбризкуванням металу.

Безпека людей при пожежі, а також скорочення можливого збитку від
них досягається забезпеченням пожежної безпеки виробничих об’єктів.

Під пожежною безпекою розуміється такий стан об’єкту, при якому з
великою вірогідністю запобігає можливість виникнення пожежі, а у разі
його виникнення забезпечується ефективний захист людей від небезпечних і
шкідливих чинників пожежі і порятунок матеріальних цінностей. Пожежна
безпека виробничих об’єктів забезпечується розробкою і здійсненням
систем запобігання пожежам і системам пожежного захисту. Це завдання
розв’язується як на стадії проектування устаткування, так і в процесі
його експлуатації.

Фактор, що впливає на організм людини в процесі праці є освітлення
приміщення.

Основними поняттями, що характеризують світло, є світловий потік, сила
світла, освітленість і яскравість.

Світловим потоком називають потік променистої енергії, що
оцінюється оком по світловому відчуттю.

Хороше освітлення діє тонізуючі, створює гарний настрій, покращує
протікання основних процесів нервової вищої діяльності.

Поліпшення освітленості сприяє поліпшенню працездатності навіть в
тих випадках, коли процес праці практично не залежить від зорового
сприйняття.

Виробниче освітлення буває:

Природним: обумовлено прямими сонячними променями і розсіяним світлом
небозводу. Міняється залежно від географічної широти, часу доби, ступеня
хмарності, прозорості атмосфери. По пристрою розрізняють: бічне, верхнє,
комбіноване.

Штучним: створюється штучними джерелами світла (лампа розжарювання і т.
д.). Застосовується за відсутності або недоліку природного. За
призначенням буває: робочим, аварійним, евакуаційним, охоронним,
черговим. По пристрою буває: місцевим, загальним, комбінованим.
Влаштовувати одне місцеве освітлення не можна.

Раціональне штучне освітлення повинне забезпечувати нормальні умови для
роботи при допустимій витраті засобів, матеріалів і електроенергії.

При недостатності природного освітлення використовується суміщене
(комбіноване) освітлення. Останнє є освітленням, при якому в світлий час
доби використовується одночасно природне і штучне світло.

Наступній чинник, що впливає на фізичний стан людини є неправильне
використання електричного струму, який приводити до електротравм.

До електротравм в процесі здійснення функціональних обов’язків можна
віднести:

– поверхневі ушкодження, тобто ушкодження шкіри та інших м’яких тканин,
зв’язок та кісток;

– пошкодження очей, запалення зовнішніх оболонок очей;

– летальні наслідки від дії електричного струму (припинення роботи
серця, зупинка дихання та електричний шок).

Пріблізно 75% випадків ураження людей струмом супроводжується
виникненням місцевих електротравм. За видами травм ці випадки
розподіляються таким чином,% :

– електричні опіки – 40%;

– електричні знаки – 7%;

– механічні пошкодження – 0,5%;

– електрофтальмія – 1,5%;

– змішання травми – 23%.

5.2. Зменшення дії небезпечних та шкідливих факторів на працівників

Згідно з розглянутими чинниками, які впливають на здоров’я та
роботу людини, працюючою за комп’ютером, необхідно впровадити ряд
заходів щодо зменшення впливу та небезпечності даних факторів.

Розглянутий чинник – це робота за комп’ютером . До вимог щодо
організації робочого місця користувача ЕОМ можна віднести наступне:

Робочі місця з відеотерміналами та персональними ЕОМ розміщуються на
відстані не менше 1 м від стін зі світловими прорізами; відстань між
бічними поверхнями відеотерміналів має бути не меншою за 1,2 м; відстань
між тильною поверхнею одного відеотермінала та екраном іншого не повинна
бути меншою 2,5 м; прохід між рядами робочих місць маєбути не меншим 1м.

Конструкція робочого місця користувача відеотерміналу (при роботі
сидячи) має забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими
ергономічними характеристиками: ступні ніг – на підлозі або на підставі
для нін; стегна – в горизонтальній площині; передпліччя – вертикально;
лікті – під кутом 70-90? до вертикальної площини; зап’ястя зігнуті під
кутом не більше 20? відносно горизонтальної площини, нахил голови –
15-20? відносно вертикальної площини.

Висота робочої поверхні столу для відеотерміналу має бути в межах
680-800 мм, а ширина – забезпечувати можливість виконання операцій в
зоні досяжності моторного поля.

Рекомендовані розміри столу: висота – 725 мм, ширина – 600-1400 мм,
глибина – 800-1000 мм. Робочий стіл для ніг висотою не менше 600 мм,
шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на
рівні витягнутої ноги – не менше 650 мм.

Робоче сидіння (стілець, крісло) користувача відеотерміналу та
персональної ЕОМ повинно мати такі основні елементи: сидіння, спинку та
стаціонарні або знімні підлокітники. У конструкцію сидіння можуть бути
введені додаткові елементи, що не є обов’язковими: підголівник та
підставка для ніг. Робоче сидіння користувача відеотерміналу та
персональної ЕОМ повинно бути підйомно-поворотним, таким, що регулюється
за висотою, кутом нахилу сидіння та спинки, за відстанню спинки до
переднього краю сидіння, висотою підлокітників. Ширина та глибина
сидіння повинні бути не меншим за 400 мм. Висота поверхні сидіння має
регулюватися в межах 400-500 мм, а кут нахилу поверхні – від 15? вперед
до 5? назад. Поверхня сидіння має бути плоскою, передній край –
заокругленим.

Висота спинки сидіння має становити 300±20 мм, ширина – не менше 380
мм, радіус кривизни в горизонтальній площині – 400 мм. Кут нахилу спинки
повинен регулюватися в межах 0-30? відносно вертикального положення.
Відстань від спинки до переднього краю сидіння повинна регулюватися у
межах 260-400 мм.

Для зниження статичного напруження м’язів рук необхідно
застосовувати стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше 250
мм, шириною – 50-70 мм, що регулюються по висоті над сидінням у межах
230±30 мм та по відстані між підлокітниками в межах 350-500 мм.

Поверхня сидіння, спинки та підлокітників має бути напівм’якою, з
неслизьким, ненаелектризовуючим, повітрянепроникним покриттям та
забезпечувати можливість чищення від бруду.

Екран відеотермінала та клавіатури мають розташовуватися на
оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з
урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків та символів.

Відстань від екрана до ока працівника повинна складати:

При розмірі екрану по діагоналі 35/38 см (14”/15”)——— 600-700
мм

43 см (17”)
——————700-800 мм

48 см (19”)
—————- 800-900 мм

53 см (21”)
—————- 900-1000 мм

Клавіатуру слід розміщувати на поверхні столу або на спеціальній,
регульованій за висотою, робочій поверхні окремо від столу на відстані
100-300 мм від екрану, ближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури має
бути в межах 5-15?.

Робоче місце з відеотерміналом слід оснащувати тримачем для
документів, що легко переміщується.

Розміщення принтера або іншого пристрою введення-виведення
інформації на робочому місці має забезпечувати добру видимість екрану
відеотермінала, зручність ручного керування пристроєм введення-виведення
інформації в зоні досяжності моторного поля: по висоті 900-1300 мм, по
глибині 400-500 мм.

Режим праці та відпочинку тих, хто працює з ЕОМ, визначається в
залежності від виконуваної роботи відповідно до Сан Пін 3.3.2-007-98.

Залучення жінок до робіт у нічний час є неприпустимим, за винятком
випадів, обумовлених статтею 175 Кодексу законів про працю України.

Отже процес державотворення в оновленії Україні тісно пов’язаний з
розвитком суспільства в напрямку інтеграції матеріального виробництва та
економічного і духовного життя. Завдання, пов’язані з впровадженням
найновіших досягнень науки і техніки в усі сфери народного господарства,
вдосконалення форм управління виробництвом, підвищення продуктивності
праці, тощо можуть бути вирішені сьогодні лише на основі застосування
засобів обчислювальної техніки.

Захист від випромінювання

Захист від дії іонізуючих випромінювань. Розроблені основні санітарні
правила роботи з радіоактивними речовинами і іншими джерелами іонізуючих
випромінювань, де містяться вимоги і норми радіаційної безпеки стосовно
конкретних видів робіт, вироблюваних при дії іонізуючих випромінювань.

При захисті від зовнішнього опромінювання, що виникає при роботі із
закритими джерелами випромінювання, основні зусилля повинні бути
направлені на попередження пері опромінювання персоналу шляхом
збільшення відстані між оператором і джерелом, скорочення тривалості
роботи в поле випромінювання, екранування джерела випромінювання.

Закритими називаються джерела іонізуючого випромінювань, пристрій
яких виключає попадання радіоактивних речовин в навколишнє середовище.

Захист від внутрішнього випромінювання вимагає виключення
безпосереднього контакту з радіоактивними речовинами у відкритому
вигляді і запобігання попаданню їх в повітря робочої зони.

Під внутрішнім опромінюванням розуміють дію на організм іонізуючих
випромінювань радіоактивних речовин, що знаходяться усередині організму.

Всі роботи з відкритими джерелами підрозділяються на три класи.
Встановлені основними санітарними правилами класи робіт залежно від
групи радіаційної небезпеки радіонукліда і фактичної його активності на
робочому місці.

При роботі з радіоактивними речовинами велике значення мають засоби
індивідуального захисту, правила особистої гігієни і організація
дозиметричного контролю.

Результати всіх видів радіаційного контролю повинні реєструватися і
зберігатися протягом 30 років.

Залежно від діапазону частот в основу гігієнічного нормування
електромагнітних випромінювань покладені різні принципи. Критерієм
безпеки для людини, що знаходиться в електричному полі промислової
частоти, прийнята напруженість цього поля.

Для постійного магнітного поля гранично-допустимим рівнем на
робочому місці є напруженість, яка не повинна перевищувати 8 ка/м.

Одним з найбільш ефективних і часто вживаних методів захисту від
низькочастотних і радіо випромінювань є екранування. Для екранів
використовуються, головним чином, матеріали з великою електричною
провідністю.

Як засоби індивідуального захисту застосовуються спецодяг,
виготовлений з металізованої тканини у вигляді комбінезонів, халатів,
фартухів, курток з капюшонами і вмонтованими в них захисними окулярами.

Захист від дії лазерного випромінювання. Під лазерною безпекою
розуміється сукупність технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних
заходів, що забезпечують безпечні умови праці персоналу при використанні
лазерів.

Вживання тих або інших заходів лазерної безпеки залежить, перш за
все, від класу лазера.

Всі лазери повинні бути маркіровані знаком лазерної небезпеки.
Розміщення лазерів вирішується тільки в спеціально обладнаних
приміщеннях. Розміщувати устаткування потрібно достатньо вільно.

У тих випадках, коли лазерна безпека колективними засобами захисту не
забезпечується, повинні застосовуватися індивідуальні засоби захисту –
окуляри і маски.

5.3. Розрахунок освітлення

Кабінет являє собою прямокутне приміщення зі світлими стінами та
стелею. Його загальна площа 12 м2 (довжина 8 м, ширина 4,3 м, висота 3
м).

Розрахунок проводиться в такій послідовності:

1.Визначається індекс приміщення за наступної формулою:

i = a * b / hp (a + b), (4.1)

де a та b – відповідно довжина та ширина приміщення;

hp – висота підвісу світильника над робочою поверхнею, hp = 1,5м.

і = 8 * 4,3 / 2,14 (8+4,3) = 1,3

2. Визначається число рядів світильників за формулою:

n =b/*h, (4.2)

де b — ширина приміщення, b = 4,3;

— 1,4 для світильників типу ЧПС35;

h — висота підвісу світильників над робочою поверхнею, h = 2,14м.

n=4,3/1,4*2,14=1,052

3. Визначається необхідна кількість світильників за наступної формулою:

N = Eн * Кз * S * Z / n * Фсв * , (4.3)

де Eн — нормативна освітленість, лк. Згідно СНіП ІІ-4-79 для персоналу,
якій працює на ЕОМ, норма при загальному освітленні встановлена 300лк;

Кз — коефіцієнт запасу, якій приймають в залежності від забруднення
повітря у приміщенні. Обирається Кз = 1,5;

S — площа приміщення, S = 12 м2;

Z — коефіцієнт, який враховує відношення середньої освітленості до
мінімальної при освітленні лініями люмінесцентних світильників Z = 1,1;

Фл – світловий потік одного світильника, лм.

У приміщенні знаходяться сталеві світильники типу ЧСП35 з двома
люмінесцентними лампами типу ЛБ-40. Номінальний світловий потік лампи
ЛБ-40 Фл = 3120 мм.

Тоді світловий потік, який випромінює світильник, Фсв = 2;
Фл=2*3120=6240 мм;

— коефіцієнт використання світлового потоку, якій залежить від індексу
приміщення та типу світильників. Обирається = 0,34.

N = (300 * 1,5 * 12 * 1,1 / 2 * 6240 * 0,34) = 2

ВИСНОВКИ

Актуальність обраної теми було доведено, оскільки вибір назви
для музичного колективу набуло особливе значення. І тому вивчення
основних правил та засобів номінацій, таких як словотвір та
знакоутворення, метафори та метонімії. Окремих засобів словотвору
знаходяться в центрі уваги теорії номінації.

В ході цього дослідження ми прийшли до висновку, що словесний
знак, як ніякий інший в мові, є інструментом і одночасно продуктом
усвідомленої діяльності, що поднялись на рівень умовних подразників,
рефлексів наших подань. Слова — не прості назви, не етикетки, а
психо-фізіологічні сутності, одягнені в язикову форму, що стали для
людини сигналами дійсності. Також ми зробили висновок, що особливі
музичні жанри показують характерні моделі назв. В більшості випадків
вони асоціативні і метафоричні, у меншій мірі вони включають формальні
та інтертекстуальні властивості.

Всі поставлені теоретичні та практичні цілі було досягнуто. Були
з’ясовані основні засоби та правила номінації назв музичник гуп та
виконавців, а також пояснені процеси номінації у даній сфері.

Стуктура роботи, обумовлена поставленими теоритичними і практичними
задачами, а також об’єктом та предметом дослідження, має такий вигляд:
вступ, розділ I “ Мовна Номінація як засіб створення назв музичних груп
і виконавців”, розділ II “ Класифікація назв англійських назв музичних
груп та виконавців”, розділ III “ Створення структурно-тематичного
словника-довідника англійських назв груп та виконавців, та музичних
стилів засобами Lingvo”, розділ IV “Дослідження негативного впливу
певних музичних стилів на оточуюче середовище та суспільство”, розділ V
“ Охорона праці”, список використанних джерел, висновки та додатки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аристотель. Поэтика. “Античные теории языка и стиля”. М., 1935.

2. Апресян. Ю.Д. Лексическая семантика, стр. 189-192.

3. Арутюнова Н.Д. Коммуникативная функция и значение слова. “Филол.
науки”, 1973, № 3.

4. Булаховский Л.А. Введение в языкознание, ч. II. М., 1953. — С.
102-103.

5. Винокур О.Г. Понятие поэтического языка. “Доклады и сообщения
филологического факультета МГУ”, вып. 3, 1947. — С.4.

6. Гак В.Г. К проблеме семантической синтагматики. “Проблемы структурной
лингвистики. 1971”. М., 1972. — С. 373.

7 . Гальперин I.Р. Указ. Соч., С. 141-142, 161-163.

8. Гинзбург Е.Л. Синтаксическая типология сложных слов. “Проблемы
структурной лингвистики 1967”. М., 1968.

9. Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория, М., 1973. — С. 168.

10. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973. —
С.8.

11. Корольков В.И. Семасиологическая структура метафоры. “Уч. зап.1-го
МГПИИЯ им. М. Тореза”. Труды кафедры русск. Языка, т. 41. М., 1968. –

С. 49-50.

12. Кубрякова Е.С., Харитончик З.А. О словообразовательном значении и
описании смысловой структуры производных суффиксального типа. “Принципы
и методы семантических исследований”.

13. Кубрякова Е.С. Языковая номинация. Общие вопросы, гл. I, Ташкент,
1975. — С. 50-51.

14. Кирилович Е. Положение имени собственного в языке. “Очерки по
лингвистике”. М., 1962. С. 252.

15. Кухарж Я. К общей характеристике номинации. – TLP, 3. Prague, 1968.-
С. 124- 125.

16. Лопатин В.В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные
образования. М., 1973.

17. Манучарян Р.С. О множественности мотивации. “Актуальные проблемы
русского словообразования”. II. Самарканд, 1972.

18. Матезиус В. О системном грамматическом анализе. “Пражский
лингвистический кружок”. М., 1967. — С. 228.

19. Некрасова Е.А. Метонимический перенос в связи с некоторыми
проблемами лингвистической поэтики. “Слово о русской советской поэзии”,
С. 114-116.

20. Серебренников Б.А. Номинация и проблема выбора. Языковая номинация
(общие вопросы) ”. М., 1977.

21. Смирницкий А.С. Значение слова. – ВЯ, 1955, №2.

22. Солнцев В.М. Знаковость языка и марксистско-ленинская теория
познания. “Ленинизм и теоретические проблемы языкознания”, С. 230.

23. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., 1973.

24. Улуханов И.С. Виды формально-семантической мотивации слов и проблемы
описания словообразовательной семантики. “Вопросы грамматики”. Пермь,
1972. — С. 75.

25. Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. М., 1974. — С. 39.

26. Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964. — С.
141.

27. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в
языкознании. “Речевая система и речевая деятельность.” Л., 1974. — С.24.

28. Чейф У. Значение и структура языка. М., 1975. — С. 113-138.

29. Якушин Б.В. Слово. Понятие. Информация. М., 1975. — С.17-36.

30. Аnkеrbеrg Jоhn аnd Jоhn Wеldоn, «Тhе Fаcts оn Rоck Мusic», Hаrvеst
Hоusе Publishеrs, Еugеnе, Оrеgоn, USА 1992.

31. Black M. Models and metaphors. Ithaca, N.Y. 1962, стр. 25.

32. Blооm Аllаn «Тhе Clоsing оf thе Аmеricаn Мind», Nеw Yоrk: Simоn аnd
Schustеr, 1987, 68-81.

33. Botha R.P. The functions of the lexicon in transformational
generative grammar. The Hague – Paris, 1968.

34. Brоwn Еlizаbеth F. аnd Wiliаm Hеndее, «Аdоlеscеnts аnd Тhеir Мusic:
Insights intо thе Hеаlth оf Аdоlеscеnts», Jоurnаl оf thе Аmеricаn
Меdicаl Аssоciаtiоn, 22/29 вер. 1989. — С.1659.

35. Chomsky N. Remarks on nominalizations. “Readings in English
transformational grammar”. Ed. By R.A. Jacobs and P.S. Rosenbaum.
Toronto, 1970. — С. 184.

36. Gardiner A. The theory of proper names. London, N.-Y., 1954.

37. Geeraerts, Dirk (1999) «Beer and Semantics». In: L. de Stadler & C.
Eyrich (eds.),Issues in Cognitive Linguistics. Berlin & New York: Mouton
de Gruyter,

35-56.

38. Hоmbеrg Еric, Тhе Hеll’s Bеlls Study guidе, Gаinеsvillе, Fl Rееl tо
Rееl, 1990.

39. Кing, «Hеаvy Меtаl Мusic;» cf. Wаss, еt.аl., “Adolescents Interest”,
С. 82.

40. Lakoff, George & Mark Johnson (1980) Metaphors we live by. Chicago:
The University of Chicago Press.

41. Lаrsоn, «Lаrsоn’s Bооk оf Rоck», С. 125-35;

42. Lees R.B. The Grammar of English nominalizations. Bloomington, 1960.

43. Lehrer, Adrienne (1994) Proper Names: Linguistic Aspects. In: P.E.
Asher (ed.), The Encyclopedia of Language and Linguistics, Vol 6.
Oxford: Pergamon, 3372-3374.

44. Lehrer, Adrienne (1992) Names and Naming: Why we need Fields and
Frames. In: A.Lehrer & E. Feder Kittay (eds.), Frames, fields, and
contrasts: new essays insemantic and lexical organization. Hillsdale,
New Jersey: Lawrence Erlbaum, 122-142.

45. Loewengerg I. Identifying metaphors. “Foundations of Language”,
1975, v. 12, N 3.

46. Lyоns Аrtоur, «Sаtаn Wаnts Yоu», Nеw Yоrk: Мystеriоus Prеss, 1988. –

С . 171.

47. Marchand H. On attributive and predicative derived adjectives and
some problems related to the distinction. “Anglia”, Bd. 84, 1966.

48. Marchand H. The categories and types of Present – day English
word-formation. 2 ed. Munchen, 1969. — С. 3.

49. Ohara, Yumiko (1999) Ideology of language and gender: A critical
discourse analysis of Japanese prescriptive texts. In: J. Verschueren
(ed.) Language and Ideology, Vol. 1.Antwerp: IPrA, 422-432.

50. Pelc J. Указ. соч., С. 89.

51. Room, Adrian (1996) An alphabetical guide to the language of name
studies. Lanham& London: The Scarecrow Press.

52. Rose, Tricia (1994) Black Noise. Rap Music and Black Culture in
ContemporaryAmerica. Hanover, NH: Wesleyan UP.

53. Staal J.F. Ancient and modern descriptions of nominal composition.
“Indo-Iranian Journal”, Bd. 9, 1966.

54. Thornton, Sarah (1995) Club Cultures. Music, Media and Subcultural
Capital.Cambridge: Polity.

55. Toop, David (2000) Rap Attack 3. African Jive to Global Hip-Hop.
London: Serpents Tail.

56. Ullmann S. The Principles of semantics. Glasgow, 1959. — С. 73.

57. Ullmann S. Stylistics and Semantics. “Literary Style”, a Symposium.
Oxford,1971. — С.138.

58. Vendler Z. Adjectives and nominalizations. The Hague, 1968.

59. Walser, Robert (1993) Running with the Devil: Power, Gender and
Madness in HeavyMetal Music. Hanover, NH: Wesleyan UP.

60. Wаss, еt. аl., «Аdоlеscеnts’ Intеrеst», С.186.

61. Weinreich U. Problems in the analysis of idioms. “Substance and
structure of language”. Berkeley – Los Angeles, 1969. — С .72.

62. «Dеtаils fоr Меn», липень 1991. — С. 100-101.

63. «Hеаvy Меtаl Маdnеss», Меdiа Updаtе, липень/серпень, 1989. — С.5.

64. Lifе mаgаzinе, 28 червня 1968.

65. In Меdiа Updаtе, лист./груд. 1989. — С. 2-3.

66. Меdiа Updаtе, верес./жовт. 1989. — С. 1-2.

67. USА Тоdаy, 11 жовт. 1985. — С.10.

68. www./bandregister2.co.uk

69. www.rollingstone.com/

70. www.home.talkcity.com/MoshPitWay/wetzki/bandnames.html;

71. www.billboard.com/bbcom/index.jsp; www.rapdict.org/

72. www.riaa.com/gp/database/ ; www.allmusic.com/; www.ohhla.com

73. www.headbands.com

74. www.geocities.com/SunsetTrip/7011/geetar.html

75. www.worldwidepark.com

76. www.welcome.to/bnrmetal

77. www.delit.net/music/genres.phtml

78. www.germanrock.de/navigation/

79. www.virtan.ucoz.ru/publ/9-1-2

80. www.style.cjcity.ru

81. www.djos.ru/readarticle.php?article_id=45

ДОДАТОК А

1854 назв груп які були використані у досліджені

1923: Ferko String Band

1928: Dixie Hummingbirds; Ink Spots

1935: Bob Wills and His Texas Playboys

1939: King Cole Trio

1946: Chordettes; Clovers; Orioles

1948: «5» Royales; Robins

1949: Weavers

1950: Billy Ward and His Dominoes; Moonglows

1951: Crows; Flamingos

1952: Bill Haley and His Comets; Dells; Gladys Knight and the Pips;
Spaniels

1953: Cadillacs; Drifters; Platters; Staple Singers

1954: Ames Brothers; Billy Vaughn and His Orchestra; Charms; Five Keys;

Four Aces; Four Tops; Hugo Winterhalter and His Orchestra; Jazz

Crusaders; Penguins; Teresa Brewer with The Lancers; Three Chuckles

1955: Art Mooney and His Orchestra; Boyd Bennett And His Rockets;
Cheers; Cliffe Stone and His Orchestra; Coasters; Cowboy Church Sunday

School; Crew-Cuts; Dream Weavers; El Dorados; Five Satins; Four

Coins; Four Lads; Frankie Lyman and the Teenagers; George Cates and

His Orchestra; Harold Melvin and the Blue Notes; Hilltoppers; Isley

Brothers; Johnny Maddox and The Rhythmasters; Les Baxter His

Chorus and Orchestra; Mighty Clouds of Joy; Mitch Miller and his

Orchestra and Chorus; Nat «King» Cole and the Four Knights; Nelson

Riddle and His Orchestra; Perez Prado and His Orchestra; Russ Morgan

and His Orchestra; Somethin’ Smith & The Redheads; Sunnysiders;

Sweet Inspirations; Voices of Walter Schumann

1956: Blue Stars; Bobbettes; Cadets; Chantels; Cyril Stapleton and His

Orchestra; Del-Vikings; Diamonds; Dick Jacobs and His Orchestra; Four

Freshmen; Four Seasons; Four Voices; Gadabouts; G-Clefs; Gene

Vincent and His Blue Caps; Helmut Zacharias and His Magic Violins;

Highlights; Jayhawks; Lonnie Donegan and His Skiffle Group; Lou Busch

and His Orchestra; Rover Boys; Six Teens; Tarriers; Teen Queens;

Turbans; Vibrations

1957: Buddy Holly and the Crickets; Buddy Knox and the Rhythm Orchids;

Champs; Charles McDevitt Skiffle Group; Danny and the Juniors; Dubs;

Fireballs; Four Esquires; Hollywood Flames; Impressions; Jimmy Bowen

with the Rhythm Orchids; Jimmy Dorsey Orchestra; Jive Bombers; Joe

Bennett and the Sparkletones; Kingston Trio; Lee Andrews and the

Hearts; Little Anthony and the Imperials; Little Joe and The Thrillers;

Mar-Keys; Mello-Tones; Osmonds; Owen Bradley Quintet; Ralph

Marterie and His Orchestra; Rays; Shepherd Sisters; Smokey Robinson

and the Miracles; Spinners; Techniques; Terry Gilkyson and The Easy

Riders; Tune Weavers; Victor Young and His Singing Strings; Will Glahe

and His Orchestra

1958: Applejacks; Aquatones; Bee Gees; Boots Brown and his Blockbusters;
Contours; Crescendos; Crests; Danleers; Dicky Doo and the Don’ts; Dion
and the Belmonts; Eddie Platt and His Orchestra; Elegants;

Fleetwoods; Four Preps; Gone All Stars; Jamies; Joey Dee and the

Starliters; John Fred and His Playboy Band; Kingsmen; Kirby Stone

Four; Link Wray & His Ray Men; Moe Koffman Quartette; Monotones;

Nu Tornados; O’Jays; Olympics; Pastels; Paul Revere and the Raiders;

Pets; Playmates; Poni-tails; Quin-Tones; Raymond Lefevre and his

Orchestra; Reg Owen and His Orchestra; Royal Teens; Royaltones;

Shadows; Shirelles; Silhouettes; Sister Sledge; Teddy Bears; Tokens;

Tommy Dorsey Orchestra; Voxpoppers

1959: Annette with the Afterbeats; Beatles; Bell Notes; Bill Black’s
Combo;

Chris Barber’s Jazz Band; Creedence Clearwater Revival; Dovells; Ernie

Fields Orchestra; Falcons; Fiestas; Fireflies; Gerry and the Pacemakers;

Impalas; Islanders; Johnny and The Hurricanes; Johnny Kidd and the

Pirates; Mark IV; Maurice Williams and the Zodiacs; Mickey Mozart

Quintet; Mystics; Nutty Squirrels; Ohio Players; Phil Phillips with The

Twilights; Quaker City Boys; Revels; Robert Maxwell; His Harp and

Orchestra; Rocco Granata and the International Quintet; Rock-A-Teens;

Ronettes; Skyliners; Supremes; Swingin’ Blue Jeans; Tavares; Tempos;

Tremeloes; Ventures; Virtues; Wailers

1960: Al Brown’s Tunetoppers; Bert Kaempfert and His Orchestra; Brothers

Four; Charlie Ryan and the Timberline Riders; Chiffons; Chi-Lites; Dante

and the Evergreens; Demensions; Don Costa and his Orchestra;

Fendermen; Freddie and the Dreamers; Hank Ballard and The

Midnighters; Henry Mancini and His Orchestra; Hollywood Argyles;

Intruders; Ivy Three; Kathy Young with The Innocents; Lettermen; Little

Dippers; Marvelettes; Miracles; Monty Kelly and His Orchestra;

Paradons; Percy Faith and His Orchestra; Rosie and The Originals;

Safaris; Shells; Temptations; Tobin Mathews & Co.; Tommy James and

the Shondells

1961: Al Caiola and His Orchestra; Angels; B.Bumble & The Stingers;
Beach Boys; Blue Jays; Blues Incorporated; Bob Moore and His Orchestra;

Booker T. and the MG’s; Castells; Cathy Jean and The Roommates;

Chimes; Cleftones; Corsairs; Crystals; Dave Brubeck Quartet; Dave

Clark Five; Don Shirley Trio; Donnie and the Dreamers; Dreamlovers;

Duals; Echoes; Edsels; Flares; Golden Earring; Halos; Jarmels; Jay and

the Americans; Jive Five; Kentucky Colonels; Little Caesar and the

Romans; Manhattans; Marathons; Marcels; New Christy Minstrels; Patti

LaBelle and the Blue Belles; Philip Upchurch Combo; Ramrods;

Regents; Rochell and The Candles; Searchers; Shep and the Limelites;

Starlets; Stereos; String-A-Longs; Temptations (different group than the

1960 one); Velvets

1962: Animals; Billy Joe & The Checkmates;

Bloodstone; Bobby «Boris» Pickett and The Crypt-Kickers; Bobby Gregg

and His Friends; Cookies; David Rose and His Orchestra; Dillards;

Duprees; Exciters; Guess Who; Herb Alpert & The Tijuana Brass;

Hollies; Ikettes; Kenny Ball and His Jazzmen; Les Cooper and the Soul

Rockers; Little Joey and The Flips; Majors; Marketts; Martha and the

Vandellas; Orlons; Persuasions; Rolling Stones; Ronnie and the Hi-Lites;

Routers; Sam the Sham and the Pharoahs; Sensations; Sherrys; Status

Quo; Surfaris; Toots and the Maytals; Tornadoes; Turtles; Volume’s;

Whispers

1963: Barbarians; Barry and the Tamerlanes; Billy J. Kramer and the
Dakotas; Bob B. Soxx and the Blue Jeans; Bob Marley and the Wailers;
Busters; Butterfield Blues Band; Caravelles; Cascades; Chantay’s;
Chieftains; Classics; Dartells; Dixiebelles; Earls; Easybeats; Essex;
Garnet Mimms and the Enchanters; Gentrys; Glencoves; Harper’s Bizarre;
Herman’s Hermits; Holy Modal Rounders; Jaynetts; Jim Kweskin Jug Band;
Joe Harnell and His Orchestra; John Mayall’s Bluesbreakers; Kinks;
Merseybeats; Murmaids; Pastel Six; Pixies Three; Raindrops; Ran-Dells;
Randy & The Rainbows; Rebels; Righteous Brothers; Rocky Fellers; Rooftop
Singers; Ruby and The Romantics; Secrets; Skatalites; Spencer Davis
Group; Styx; Sunny & The Sunglows; Them; Tom Glazer and The

Do-Re-Mi Children’s Chorus; Toys; Trashmen; Tymes; Vince Guaraldi

Trio; Wayne Fontana and the Mindbenders; Yardbirds; Zombies

1964: Bachelors; Barry and the Remains; Beau Brummels; Blues Magoos;

Byrds; Captain Beefheart and the Magic Band; Carefrees; Charlatans;

Chartbusters; Delfonics; Devotions; Dixie Cups; Gary Lewis and the

Playboys; Hondells; Honeycombs; Ides of March; Jelly Beans; Jr. Walker

and the All Stars; Kool and the Gang; Ladysmith Black Mambazo; Larks;

Main Ingredient; Manfred Mann; Moody Blues; Mothers of Invention;

Nashville Teens; Newbeats; Patty & The Emblems; Premiers; Pyramids;

Reflections; Rip Chords; Rivieras; Ronny & The Daytonas; Sammy Kaye

and His Orchestra; Sapphires; Serendipity Singers; Shangri-Las; Sir

Douglas Quintet; Tams; Village Stompers; Walker Brothers; Who

1965: 13th Floor Elevators; Ad Libs; Alvin Cash and the Crawlers; Amboy

Dukes; Archie Bell and the Drells; Association; Bar-Kays; Big Brother

and the Holding Company; Blues Project; Bobby Fuller Four; Bonzo Dog

Band; Buckinghams; Cannibal and the Headhunters; Castaways;

Classics IV; Count Five; Country Joe and the Fish; Cowsills; Doors;

Electric Prunes; Flamin’ Groovies; Fortunes; Fugs; Georgie Fame and

The Blue Flames; Grateful Dead; Heptones; Incredible String Band;

Jaggerz; Jefferson Airplane; Left Banke; Louis Ramsey Trio; Love;

Lovin’ Spoonful; Mamas and the Papas; Marvelows; MC5; McCoys;

Mitch Ryder and the Detroit Wheels; Moments; Monkees; Pink Floyd;

Quicksilver Messenger Service; Rascals; San Remo Golden Strings;

Seeds; Seekers; Silkie; Small Faces; Sounds Orchestral; Spokesmen;

Statler Brothers; Strangeloves; T-Bones; Trade Winds; Trammps;

Troggs; Unit Four plus Two; Velvet Underground; Vogues; Waikikis; We

Five; Youngbloods

1966: Amen Corner; American Breed; Blues Image; Bob Kuban and the In-

Men; Bobby Moore & The Rhythm Aces; Brass Ring; Buffalo Springfield;

Canned Heat; Capitols; Chicago Loop; Cream; Critters; Cyrkle; Fifth

Dimension; Five Americans; Genesis; Grass Roots; Happenings; Iron

Butterfly; Just Us; Kaleidoscope; Knickerbockers; Leaves; Lynyrd

Skynrd; Moby Grape; Move; Music Machine; New Vaudeville Band; Nitty

Gritty Dirt Band; Outsiders; Pozo-Seco Singers; Procol Harum; Royal

Guardsmen; Savoy Brown; Shades of Blue; Shadows of Knight; Soft

Machine; Spanky and Our Gang; Standells; Steve Miller Band; Swingin’

Medallions; Syndicate of Sound; Vanilla Fudge; Viscounts

1967: The Band; Barclay James Harvest; Black Sabbath; Blood, Sweat, and
Tears; Blue Cheer; Box Tops; Brenda and the Tabulations; Casinos;

Chicago; Chicken Shack; Commander Cody and His Lost Planet Airmen;

Davie Allan and the Arrows; Edwin Hawkins Singers; Electric Flag;

Esquires; Every Mother’s Son; Experience; Fairport Convention; Family;

Fifth Estate; First Edition; Fleetwood Mac; Foundations; Friends of

Distinction; Gary Puckett and the Union Gap; Hombres; Iggy and the

Stooges; Innocence; J. Geils Band; Jackson 5; James Gang; Jay and

the Techniques; Jethro Tull; Jon & Robin and the In Crowd; Joy of

Cooking; Kingpins; Lemon Pipers; Meters; Mojo Men; Music Explosion;

Nazz; Nice; NRBQ; Parade; Pentangle; Rose Garden; Santana; Shaggs;

Sly and the Family Stone; Sopwith Camel; Soul Survivors; Spirit; Spooky

Tooth; Steppenwolf; Strawberry Alarm Clock; Strawbs; Sunshine

Company; T.Rex; Tangerine Dream; Ten Years After; Three Dog Night;

Traffic; Tubes; Van der Graaf Generator; Yellow Balloon; Young-Holt

Unlimited

1968: 1910 Fruitgum Company; Archies; Avant-Garde; Badfinger; Balloon

Farm; Blodwyn Pig; Bobby Taylor & The Vancouvers; Brooklyn Bridge;

Bull & The Matadors; Can; Chambers Brothers; Climax Blues Band;

Commodores; Con Funk Shun; Crosby, Stills, Nash, and Young; Dan

Hicks and His Hot Licks; Deep Purple; Dr. Hook and the Medicine Show;

Emotions; Equals; Flying Burrito Brothers; Four Jacks and a Jill; Free;

Friend and Lover; Grand Funk Railroad; Henry Cow; Hesitations; Hugo

Montenegro, His Orchestra And Chorus; Human Beinz; Irish Rovers; It’s

a Beautiful Day; Kasenetz-Katz Singing Orchestral Circus; Led Zeppelin;

Magic Lanterns; Mandrill; Max Frost and The Troopers; Mott the Hoople;

Nazareth; New Colony Six; Ohio Express; O’Kaysions; Paul Mauriat and

His Orchestra; People; Poco; Redbone; REO Speedwagen;

Sandpebbles; Sandpipers; Sergio Mendes & Brazil ’66; Slade; Stylistics;

Sweet; Tower of Power; Unifics; Yes

1969: Alabama; Allman Brothers Band; America; Arbors; Argent; Art
Ensemble of Chicago; Bill Deal & The Rhondels; Black Oak Arkansas; Blind
Faith; Blue Oeyster Cult; Bread; Bubble Puppy; Cat Mother and The All
Night News Boys; Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band;
Checkmates, LTD.; Clique; Crazy Elephant; Crow; Cuff Links; Derek and
the Dominos; Desmond Dekker & The Aces; Digable Planets; Dyke and the
Blazers; Earth, Wind & Fire; Electric Indian; Flaming Ember;
Flirtations; Flying Machine; Focus; Harlow Wilcox and The Oakies;
Hawkwind; Hues Corporation; Humble Pie; Illusion; Intrigues; Judas
Priest; King Crimson; Little Feat; Manhattan Transfer; Mercy;

Motherlode; Mountain; Mungo Jerry; Neon Philharmonic; New Riders of

the Purple Sage; Originals; Osibisa; Peppermint Rainbow; Plastic Ono

Band; Rare Earth; Renaissance; Rugbys; Rush; Seals and Crofts; Sha

Na Na; Shocking Blue; Smith; Spiral Staircase; Steam; Steeleye Span;

Stone The Crows; Supertramp; Thunderclap Newman; Tony Williams

Lifetime; Underground Sunshine; Vanity Fare; War; Winstons

1970: 100 Proof Aged In Soul; Aerosmith; Alive and Kicking; Asleep at
the

Wheel; Assembled Multitude; Bay City Rollers; Brinsley Schwarz;

Brotherhood of Man; Chairmen of the Board; Crabby Appleton; Doobie

Brothers; Edison Lighthouse; El Chicano; Emerson, Lake and Palmer;

Fanny; Five Flights Up; Five Stairsteps; Flo & Eddie; Frijid Pink;

Funkadelic; Gentle Giant; Gong; Heart; Hot Chocolate; Hotlegs; Kansas;

Little Sister; Lost Generation; Mark-Almond Band; Marmalade;

Mashmakhan; Michael Nesmith & The First National Band;

Neighborhood; New Seekers; Original Caste; Pacific Gas & Electric;

Parliament; Partridge Family; Pipkins; Poppy Family; Presidents;

Raspberries; Redeye; Residents; Street People; Sugarloaf; Suicide; Tee

Set; Thin Lizzy; Three Degrees; Tony Orlando and Dawn; Uriah Heep;

Weather Report; White Plains; ZZ Top

1971: 8th Day; ABBA; Ambrosia; Atlanta Rhythm Section/ARS; Beginning of
the End; Bells; Big Star; Bloodrock; Bullet; Buoys; C Company Featuring

Terry Nelson; Charlie Daniels Band; Chase; Coven; Cymarron; Dr.

Feelgood; Dramatics; Eagles; Electric Light Orchestra; Five Man

Electrical Band; Foghat; Francis Lai and his Orchestra; Frank Marino

and Mahogany Rush; Free Movement; Fuzz; Glass Bottle; Grin; Hillside

Singers; Honey Cone; Lighthouse; Liz Damon’s Orient Express;

Mahavishnu Orchestra; Malo; Marshall Tucker Band; Mike Curb

Congregation; Motels; New Birth; New York Dolls; Nite-Liters; Ocean;

Ozark Mountain Daredevils; Paul Humphrey & The Cool Aid Chemists;

People’s Choice; Persuaders; Pointer Sisters; Queen; Roxy Music;

Scorpions; Seldom Scene; Sounds of Sunshine; Sparks; Stampeders;

Sweathog; Tin Tin; Undisputed Truth; Wings

1972: 10cc; Ace; Addrisi Brothers; Apollo 100; April Wine; Average White

Band; Bachman-Turner Overdrive; Be-Bop Deluxe; Blue Haze; Blue

Ridge Rangers; Chakachas; Climax; Detroit Emeralds; Devo; English

Congregation; Flash; Flatlanders; Gallery; Gap Band; Hot Butter; Hot

Tuna; Jo Jo Gunne; Kiss; Looking Glass; Lords of the New Church; Love

Unlimited; MFSB (Mother, Father, Son, Brother); Orleans; Sailcat; Split

Enz; Stealers Wheel; Steely Dan; Stories; Think

1973: AC/DC; Bad Company; Brighter Side of Darkness; Brownsville
Station; Cabaret Voltaire; DeFranco Family; Dixie Dregs; Edgar Winter
Group; Edward Bear; First Choice; George Thorogood and the Destroyers;

Gunhill Road; Independents; Jam; JB’s; Journey; KC and the Sunshine

Band; King Harvest; Los Lobos; Mighty Diamonds; New York City; Pablo

Cruise; Skylark; Sylvers; Television; Twisted Sister; Ultravox

1974: Amazing Rhythm Aces; B.T. Express; Black Uhuru; Blondie; Blue
Magic;Blue Swede; Bo Donaldson and The Heywoods; Cameo; Cheap
Trick;Dictators; Disco Tex & His Sex-O-Lettes; Dr. Buzzard’s Original

Savannah Band; Fabulous Thunderbirds; Fancy; Firefall; First Class;

Japan; Mink DeVille; Montrose; Natural Four; Outlaws; Paper Lace;

Prelude; Ramones; Reunion; Rubettes; Soul Children; Southside Johnny

and the Asbury Jukes; Squeeze; Stranglers; Utopia; Van Halen;

Wednesday; Wet Willie

1975: .38 Special; 5000 Volts; Alan Parsons Project; Babys; Bazuka;

Blackbyrds; Boomtown Rats; Boston; Bruce Springsteen & The E Street

Band; Buzzcocks; Cramps; Greg Kihn Band; Heartbreakers; Jigsaw;

Johnny Wakelin & The Kinshasa Band; Little River Band; Molly Hatchet;

Motoerhead; Nerves; Pere Ubu; Pilot; Pure Prairie League; Quiet Riot;

Rainbow; Road Apples; Rumour; Runaways; Saints; Sex Pistols; Shirley

& Company; Silver Convention; Sly and Robbie; Steel Pulse; Talking

Heads; Tom Petty and the Heartbreakers; Undertones; Wing And A

Prayer Fife And Drum Corps; Zapp

1976: Air Supply; Andrea True Connection; B-52’s; Beausoleil; Bob Segar
&The Silver Bullet Band; Boys Next Door; Brass Construction; Brick;

Brothers Johnson; Cars; Chic; Clash; Cledus Maggard and The Citizen’s

Band; Cure; Damned; Dead Boys; Feelies; Flash Cadillac & The

Continental Kids; Fleshtones; Foreigner; Generation X; Iron Maiden; Joy

Division; L.T.D.; Lady Flash; Midnight Oil; Modern Lovers; Only Ones;

Rhythm Heritage; Richard Hell and the Voidoids; Rick Dees and His

Cast of Idiots; Rockpile; Rose Royce; Salsoul Orchestra; Silver;
Siouxsie

and the Banshees; Slits; Soft Boys; Starbuck; Starland Vocal Band; Wire

1977: Adam and the Ants; Black Flag; C.J. & Co.; Def Leppard; Dickies;
DireStraits; DNA; Enchantment; Facts of Life; Fall; Floaters; Gang of
Four;

Go_Betweens; Grandmaster Flash and the Furious Five; Heatwave;

High Energy; Hot; Human League; INXS; Lipps, Inc.; Magazine; Mekons;

Motors; Neville Brothers; Odyssey; Player; Police; Q; Raincoats; Ram

Jam; Romantics; S.O.S. Band; Santa Esmerelda; Shalamar; Slave;

Smokie; Specials; Stallion; Starz; Sugar Hill Gang; Thompson Twins;

Tom Robinson Band; U.K.; Village People; Wilton Place Street Band; X;

XTC

1978: Alarm; Celebration Featuring Mike Love; Chanson; City Boy; dB’s;
Dead Kennedys; DeBarge; Duran Duran; Echo and the Bunnymen; English

Beat; Exile; Flying Lizards; Foxy; Go-Go’s; Killing Joke; Knack;

Lindisfarne; Love and Kisses; Madness; Michael Zager Band; Orchestral

Manoeuvres in the Dark (OMD); Patti Smith Group; Plasmatics;

Plimsouls; Pretenders; Psychedelic Furs; Public Image, Ltd.; Pulp;

Rubicon; Simple Minds; Spinal Tap; Stargard; Stonebolt; Switch; Taste

of Honey; Teardrop Explodes; Toby Beau; Toto; Tuxedo Junction; U2;

UB40; Whitesnake; Yellow Magic Orchestra

1979: Bad Brains; Bauhaus; Beat; Berlin; Blackfoot; Blasters; Blues
Brothers; Bram Tchaikovsky; Brave Combo; Buggles; Bush Tetras; Chuck
Brown & The Soul Searchers; Fishbone; Flipper; Gonzalez; GQ; Heaven 17;
Huey Lewis and the News; Huesker Due; Instant Funk; Ironhorse; Joe
«King» Carrasco and the Crowns; Keith and the Satellites; Lounge
Lizards; Loverboy; Material; Men at Work; Minutemen; Mission of Burma;
Modern English; New England; Night; Niteflyte; Oingo Boingo; Pink Lady;
Pylon; Rockets; Romeo Void; Rossington-Collins Band; Sector 27;
Selecter; Sniff ‘n’ The Tears; Social Distortion; Spandau

Ballet; Spyro Gyra; Stray Cats; The The; Triumph; Tycoon; Ziggy Marley

and the Melody Makers

1980: ABC; Aztec Camera; Birthday Party; Bongos; Bow Wow Wow; Change;
Chills; Church; Circle Jerks; Depeche Mode; Eurythmics; Flock of

Seagulls, A; Frankie Goes to Hollywood; Haircut 100; Happy Mondays;

Hooters; Icicle Works; Indigo Girls; Kid Creole and the Coconuts; King’s

X; Korgis; Larsen-Feiten Band; Meat Puppets; Missing Persons; New

Order; Oak; R.E.M.; Replacements; Sisters of Mercy; Smithereens; Soft

Cell; Spider; Throwing Muses; Tierra; Tommy Tutone; Vapors; Vixen

1981: 10,000 Maniacs; Afternoon Delights; Anthrax; Asia; Balance;

Bananarama; Bangles; Beastie Boys; Billy Vera and the Beaters;

Butthole Surfers; Champaign; Chilliwack; Cocteau Twins; Concrete

Blonde; Culture Club; Diesel; Divinyls; Dream Syndicate; Everything But

The Girl; Franke & The Knockouts; Fun Boy Three; Get Wet; Hoodoo

Gurus; Jason and the Scorchers; Loose Ends; Metallica; Michael

Stanley Band; Ministry; Moetley Cruee; New Edition; Oak Ridge Boys; Pet

Shop Boys; Point Blank; Psychic TV; Quarterflash; Queensryche; Rank

and File; Ratt; Run-D.M.C.; Shriekback; Silver Condor; Sneaker; Sonic

Youth; Soul Asylum; Stars On 45; Stetsasonic; Survivor; Time; Tones on

Tail; Violent Femmes; Was (Not Was)

1982: a-ha; Atlantic Starr; Audioslave; Big Black; Big Country; Cheri;
Dazz

Band; Eye To Eye; Faith No More; Joan Jett and the Blackhearts; Larry

Elgart And His Manhattan Swing Orchestra; Le Roux; Levert; Long

Ryders; Moving Pictures; Pogues; Poison; Prefab Sprout; Prism; Public

Enemy; Scandal; Skyy; Slayer; Smiths; Soul II Soul; Steel Breeze; Tears

for Fears; Til Tuesday; Tom Tom Club; U.T.F.O.; Waterboys, UK;

Weather Girls; Wham!; Yaz

1983: After The Fire; American Music Club; Art of Noise; BoDeans; Bon
Jovi; Charlie; Cinderella; Cult; Dexys Midnight Runners; Dream Academy;

Eleventh Dream Day; Elvis Costello and the Attractions; Fine Young

Cannibals; Fixx; Flaming Lips; Georgia Satellites; JoBoxers; John

Cafferty and The Beaver Brown Band; Judds; Jump ‘N the Saddle;

Kajagoogoo; Living Colour; Lone Justice; Megadeath; Men Without Hats;

Musical Youth; Naked Eyes; Nick Cave and the Bad Seeds; Night

Ranger; Oxo; Phish; Red Hot Chili Peppers; Saga; Style Council;

Surface; Tag Team

1984: Ambitious Lovers; Big Audio Dynamite; Bruce Hornsby and the Range;
Camper Van Beethoven; Dinosaur Jr; Face To Face; Firm; Heavy D. and the
Boyz; Honeydrippers; Jesus and Mary Chain; Laid Back; Lisa Lisa and Cult
Jam; My Bloody Valentine; Nena; Offspring; Primus; Prince and the
Revolution; Real Life; Re-Flex; Robyn Hitchcock and the Egyptians;
Screaming Trees; Simply Red; Soundgarden; Talk Talk; They Might Be
Giants; Timbuk 3; W.A.S.P.; Wang Chung; Yo La Tengo

1985: 2 Live Crew; Animotion; Arcadia; Autograph; Boy Meets Girl; Cock

Robin; Cowboy Junkies; Crowded House; De La Soul; Dead or Alive;

Edie Brickell and the New Bohemians; Erasure; Extreme; General

Public; Giuffria; Gloria Estefan and the Miami Sound Machine; Goo Goo

Dolls; Guided By Voices; Guns ‘n’ Roses; Guy; Highwaymen;

Housemartins; Jayhawks; Jeff Healey Band; Katrina and The Waves;

Klymaxx; L7; Live; Love and Rockets; Mary Jane Girls; Midnight Star;

Mike and the Mechanics; Mr. Mister; New Kids on the Block; Power

Station; Ready For The World; Salt-n-Pepa; Scritti Politti; Silos;

Starpoint; Stone Roses; Swing Out Sister; Ta Mara & The Seen; White

Zombie

1986: Blow Monkeys; Boogie Down Productions; Boys Don’t Cry; Danzig;

Deee-Lite; Device; Double; EPMD; Expose; fIREHOUSE; Force M.D.’s;

Geto Boys; Glass Tiger; GTR; Honeymoon Suite; Hootie & The Blowfish;

Hothouse Flowers; Inspiral Carpets; Jane’s Addiction; Jets; Jungle

Brothers; Lemonheads; Level 42; Models; N.W.A.; Naughty by Nature;

No Doubt; Nu Shooz; Opus; Outfield; Pixies; Roxette; Sebadoh; Skid

Row; Sly Fox; Sugarcubes; That Petrol Emotion; Timex Social Club;

Toad the Wet Sprocket; Winger; World Party

1987: Alice in Chains; Babes in Toyland; Blues Traveler; Bourgeois Tagg;

Breakfast Club; Club Nouveau; Color Me Badd; Communards; Company

B; Cutting Crew; Europe; Fat Boys; Fugazi; Go West; Hipsway; Ice

House; Kane Gang; KLF; Living in a Box; Massive Attack; Mother Love

Bone; Nine Inch Nails; Nirvana; Nylons; Other Ones; Pretty Poison;

Pseudo Echo; Radiohead; Restless Heart; Robert Cray Band; Roots;

Stryper; System; Take 6; These Immortal Souls; T’Pau; Uncle Tupelo;

Wa Wa Nee

1988: 808 State; Arrested Development; Bad English; Bardeux; Barenaked

Ladies; Beautiful South; Bell Biv DeVoe; Black Crowes; Boys Club; Boyz

II Men; Breathe; Cover Girls; Cypress Hill; Dan Reed Network; Deele;

Digital Underground; E.U.; En Vogue; Escape Club; Gang Starr; Giant

Steps; Gipsy Kings; Information Society; J.J. Fad; Jodeci; Johnny Hates

Jazz; M/A/R/R/S; Milli Vanilli; Mudhoney; Orb; Pavement; Rapeman;

Sheriff; Spin Doctors; Sublime; Times Two; Traveling Wilburys; Tribe

Called Quest, A; Underworld; When In Rome; White Lion; Will To Power

1989: Belle Stars; Blur; Boys; Counting Crows; Damn Yankees; Destiny’s

Child; Dixie Chicks; EMF; Great White; Green Day; Hole; Jive Bunny

and the Mastermixers; Kix; Kon Kan; London Suede; Marilyn Manson

and the Spooky Kids; Mavericks; One 2 Many; Orbital; P.M. Dawn;

Roachford; Seduction; Shakespear’s Sister; Smashing Pumpkins; Snap!;

Sugar Ray; Sweet Sensation; Synch; Technotronic; Teenage Fanclub;

Tesla; Texas Tornados; Warrant; Waterfront

1990: 2 In A Room; Adventures of Stevie V; After 7; Alias; Basehead;
Bikini

Kill; Black Box; Brand Nubian; Brat Pack; Breeders; Brother Beyond;

C+C Music Factory; Cracker; Cranberries; Del Amitri; Disposable

Heroes of HipHoprisy; Electronic; Faster Pussycat; Flecktones; Giant;

House of Pain; Indecent Obsession; L.A. Guns; Lightning Seeds; Linear;

Morphine; Partners In Kryme; Pearl Jam; Perfect Gentlemen; Prodigy;

Soho; Stereolab; Stone Temple Pilots; Tony! Toni! Tone!; Tortoise;
UKrew;

Verve; Wallflowers; Whistle; Wu-Tang Clan

1991: 3rd Bass; Another Bad Creation; Belly; Bingoboys; Dave Matthew’s

Band; Hi Five; Jesus Jones; Jomanda; Jon Spencer Blues Explosion;

Kris Kross; Londonbeat; Luna; Marky Mark and the Funky Bunch;

Natural Selection; Oasis; Prince and the New Power Generation; Rage

Against the Machine; Rancid; Rembrandts; Rhythm Syndicate; Riff;

Rude Boys; Steelheart; Stereo MC’s; Tami Show; TLC; Tool; Triplets;

Urban Dance Squad

1992: Ben Harper and the Innocent Criminals; Blink-182; Bone
Thugs-NHarmony; Brian Setzer Orchestra; Bush; Cause and Effect; Chemical

Brothers; Cornershop; Das EFX; Elastica; Everclear; Fugees; Golden

Smog; Hanson; Heights; Jade; Joe Public; K.W.S.; Lidell Townsell &

M.T.F.; Lighter Shade of Brown; Lo-Key?; Mint Condition; Mr. Big;

N2Deep; Party; Portrait; Right Said Fred; RTZ; Saigon Kick; Shamen;

Shellac; Soup Dragons; Storm; Sugar; Ugly Kid Joe; Wreckx-N-Effect

1993: 4 Non Blondes; 95 South; Ace of Base; Backstreet Boys; Blind
Melon; Captain Hollywood Project; D.R.S.; Duice; Fu-Schnickens; Garbage;
Gin Blossoms; Green Jelly; H-Town; Inner Circle; Intro; Korn; Men at
Large; Onyx; OutKast; Proclaimers; S.O.U.L. S.Y.S.T.E.M.; Shai; Silk;
Squirrel Nut Zippers; Sunscreem; Supergrass; SWV; UNV; Xscape; Zhane

1994: 20 Fingers; 4 P.M.; 69 Boyz; All-4-One; Ben Folds Five; Big
Mountain; Blackstreet; Candlebox; Changing Faces; Cibo Matto; Collective
Soul; Corona; Crash Test Dummies; Deadeye Dick; Eternal; Foo Fighters;

Immature; Limp Bizkit; Lisa Loeb & Nine Stories; M People; Masta Ace

Incorporated; Portishead; Puppies; Real McCoy; Savage Garden;

Sleater-Kinney; Smash Mouth; Spearhead; Spice Girls; US3; Weezer;

Whiskeytown; Wilco

1995: 702; 2 Unlimited; 3T; Air; Better Than Ezra; Black Grape; Blessid
Union of Souls; Brownstone; Creed; Deep Blue Something; Goodie Mob;

Groove Theory; Junior M.A.F.I.A.; Kut Klose; La Bouche; matchbox 20;

Mokenstef; N Sync; Planet Soul; Presidents of the United States of

America; Redman; Rednex; Silverchair; Son Volt; Soul For Real;

Subway; Take That; Toadies; Total

1996: 112; 311; Az Yet; Belle and Sebastian; Black Star; Cake;
Cardigans;

Crucial Conflict; DC Talk; Delinquent Habits; Dishwalla; Do Or Die;

Dog’s Eye View; Dru Hill; Eels; Folk Implosion; Ghost Town DJ’s; Jars of

Clay; Long Beach Dub AllStars; Los Del Rio; Lost Boyz; No Mercy;

Porno for Pyros; Primitive Radio Gods; Quad City DJ’s; Seven Mary

Three; Spacehog; Westside Connection

1997: 98°; Allure; Aqua; B-Rock & The Bizz; Chumbawamba; Le Click; Lox;
LSG; Luscious Jackson; Mack 10 & Tha Dogg Pound; Mighty Mighty

Bosstones; Milestone; Mr. President; Next; Nu Flavor; Peach Union; She

Moves; Somethin’ For The People; Third Eye Blind; Tonic; Verve Pipe;

X-Ray Spex

1998: All Saints; Cleopatra; Divine; Eve 6; Everything; Fastball; Five;
HarveyDanger; Imajin; Jagged Edge; Marcy Playground; Ol Skool; Public

Announcement; Semisonic; Voices of Theory

1999: B*witched; Blaque; Citizen King; Eiffel 65; Filter; Ideal; Len;
LFO;

Lonestar; New Radicals; Sixpence None The Richer; Sporty Theivz;

Train

2000: 3 Doors Down; 504 Boyz; Baha Men; BBMAK; Dream; Fuel; Lucy Pearl;
M2M; Marymary; Ninedays; O-Town; Profyle; Rascal Flatts; Ruff Endz; Son
By Four; Souldecision; Vertical Horizon; Westlife

2001: 3LW; Alien Ant Farm; ATC; Calling; City High; Corrs; Crazy Town;
D12; Eden’s Crush; Five For Fighting; Incubus; Lifehouse; Linkin Park;

Nickelback; QB Finest; S Club 7; Staind; Wiseguys

2002: B2K; Big Tymers; Clipse; Default; Dirty Vegas; Emerson Drive;
Inc.;

Jimmy Eat World; Nappy Roots; No Good; P.O.D.; Prymary Colorz;

Puddle of Mudd; TG4

2003: Ataris; Black Eyed Peas; Coldplay; Evanescence; Field Mob;
Floetry;

Fountains of Wayne; Good Charlotte; G-Unit; Lil Jon & The East Side

Boyz; Maroons; Simple Plan; t.A.t.u.; Trapt; Ying Yang Twins; Young

Gunz; Youngbloodz

ДОДАТОК B

Фрагмент словника

#NAME «Назва музичних груп та виконавців»

#INDEX_LANGUAGE «English»

#CONTENTS_LANGUAGE «English»

BANANARAMA

[com]The [b][i][c midnightblue]»rama»[/c][/i][/b] did come from the
Roxy Music song [i][c midnightblue]»Pyjamarama»[/c][/i], but the
[b][i][c midnightblue]»banana»[/c][/i][/b] came from a children’s show
called [i][c midnightblue]»The Banana Splits.»[/c][/i][/com]

THE BAND

[com]According to guitarist [b][c firebrick]Robbie
Robertson[/c][/b], Bob Dylan’s backup band resisted all conformity, even
naming their ensemble. After landing their own recording contract,
record company executives pressed them for a group name, but had to
settle for simply [b][i][c midnightblue]»The Band».[/c][/i][/b][/com]

BAUHAUS

[com]Named after German [b][i][c midnightblue]’Bauhaus'[/c][/i][/b]
style architecture of the 20th century evolved from the [b][c
firebrick]Bauhaus School[/c][/b] in Weimar and Dessau, Germany.[/com]

BAY CITY ROLLERS

[com]They blindly stuck a pin on a map. It landed on [b][i][c
midnightblue]Bay City,[/c][/i][/b] Michigan.[/com]

BEASTIE BOYS

[com][b][i][c midnightblue]’Beastie'[/c][/i][/b] is an acronym for
‘[b][c firebrick]B[/c][/b]oys [b][c firebrick]E[/c][/b]ntering [b][c
firebrick]A[/c][/b]narchistic [b][c firebrick]S[/c][/b]tates [b][c
firebrick]T[/c][/b]oward [b][c firebrick]I[/c][/b]nternal [b][c
firebrick]E[/c][/b]xcellence’.[/com]

THE BEATLES

[com]The origin of the name [b][c firebrick]»The Beatles»[/c][/b] is
usually credited to John Lennon, who said that the name was a
combination word-play on the insects [b][i][c
midnightblue]»beetles»[/c][/i][/b] as a nod/compliment to Buddy Holly’s
band (The Crickets) and the word [b][i][c
midnightblue]»beat»[/c][/i][/b].[/com]

ДОДАТОК С

Інтерфейс ABBYY Lingvo структурно-тематичного словника-
довідника англійських назв груп і виконавців, та музичних стилів.

picscalex1000100090000037ab60300000056b603000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020a0236010500000007010400000056b60300430f2000cc00
00000a023601000000000a0236010000000028000000360100000a020000010018000000
0000686c0700c40e0000c40e00000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff8585852929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
29292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff8585852929291b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b
1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6
b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b61b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdc
dcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdb
dbdbdbdbdadadadbdbdbdadadadadadadadadadbdbdbdadadadbdbdbdadadadadadadada
dadadadadadadadadadadbdbdbdbdbdbdadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadadada
dadadadad9d9d9dadadadadadadadadad9d9d9dadadadadadadadadad9d9d9dadadadada
dadadadad9d9d9dadadadadadad9d9d9d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadad9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8
d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6
d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6
d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7
d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6
d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6
d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929dcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdc
dbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdadadadadadadbdbdbdbdbdbdadada
dadadadadadadbdbdbdadadadbdbdbdadadadadadadbdbdbdbdbdbdadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadadadadadadadadadadad9d9d9d9d9d9
d9d9d9dadadadadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9
d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5
d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d4d4d4d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4d4d4d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929dcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdc
dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdadadadbdbdbdadadadadadadadadadadadadadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbda
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9da
dadadadadadadadadadadad9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9dadadadadadad9d9d9dadadada
dadad9d9d9dadadadadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8
d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d8d8d8d7d7d7d9d5d6d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6
d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5
d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdc
dcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadadadadbdbdbdadadadadadadbdb
dbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadad9d9d9dadadadadadadadadad9d9d9d9d9d9dadadadadadad9d9
d9dadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9dadadad9d9
d9d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9
d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9
d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7
d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d4d4d4d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadadadadbdbdbdadadadadadadbdbdbdbdbdb
dbdbdbdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadad9d9d9dadadadadadadadadad9d9d9d9d9d9dadadadadadad9d9d9dadada
dadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9
dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8
d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5
d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d4d4d4d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadadadadbdbdbdadadadadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbda
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadad9d9d9dadadadadadadadadad9d9d9d9d9d9dadadadadadad9d9d9dadadadadadada
dadadadadadadadadadadad9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9dadadad9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4
b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4
b4b4b4b4b4b4b4b4d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d9
d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7
d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5
d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4
d4d4d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdb80bbeb429bec0585e9056fe3056f
e30585e9429bec80bbebdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdadadadadadadadadadbdbdbdadadadadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9
d9dadadadadadadadadad9d9d9d9d9d9dadadadadadad9d9d9dadadadadadadadadadada
dadadadadadadad9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9dadadad9d9d90844
91084491d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8
d8b4b4b4d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d9d5d6d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d70089f00089f00089
f0d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5
d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6
d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4d4d4d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dbdbdbdbdbdb
dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdb
dcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdb6db1eb0585e90585e916a9f84cb4fb7ed0fea5e1fea5e1fe
8cd8fc4cb4fb188aea6db1ebdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdadada
dbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdadadadbdbdbdadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadad9d9d9dadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadad9d9d9dadadad9d9d9dadada
d9d9d9dadadadadadadadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadadadada084491014faa1e97ef
3baff3d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d917792815721f15721f17792815721f177928d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9
15721f15721f15721f15721f15721f15721f15721f15721fd8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8
ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd7d7d7d8d8d8b4b4b4
d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7009df604a6f804a6f804a6f80330a6
d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6
d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5
d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dbdbdbdbdbdbdcdcdcdc
dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdb
dbdbdbdbdb2f94ea0585e904a6f80bb3fc04a6f8009df6009df616a9f84cb4fb8cd8fcec
ffffb9e9fe4cb4fb2f94eadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadafc988ebf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf
3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bb93e3ab93e3abf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf
3d3bdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada3b
aff359c7f83baff31e97ef1e97ef1e97ef014faa2a41f72a41f7172ded172ded0116e201
18d1000084f5b5a6f5b5a6eca395e89285e87d75084491014faa1e97ef59c7f83baff3d9
d9d9dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988ebf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf
3d3bbf3d3bb93e3a17792815721f315718bf3e3cbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf
3e3c17792817792817792815721f397230d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ff
ffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8b4b4b4d8d8d8d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d755cdfd55cdfd04a6f804a6f80330a6d7d7d7d6
d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7
d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdc
dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdb1b91
eb009df60bb3fc0bb3fc0bb3fc0bb3fc16a9f804a6f804a6f8009df6009df616a9f8a5e1
feffffff77c2fd1b91ebdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdadadadadadafc988effe5d3ffe5d3ffe5d3ffe5d3ffe5d3ffe5d3ffe5d3ffe5
d3ffe5d3ffe5d3ffe2d4efd0c9fac7b7fac7b7fac7b7fdd8c7efd0c9efd0c9bf3d3bdada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada3baff366e9
ff6addfd59c7f83baff31e97ef014faa8498fd5c74fe465dff2a41f7172ded0118d10000
84e89285e4988feca395eca395084491014faa1e97ef59c7f866e9ffd9d9d9d9d9d9dada
dad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988effe5d3ffe5d3ffe5d3ffe5d3ffe5d3ffe5
d3ffe2d42ba149138b27106e0dffe2d4ffe5d3ffe5d3ffe5d3ffe5d3ffe5d369a9611779
2817792823933915721faac8add9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4ffffffd8d8d8b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4
b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4ffffffd7d7d7d8d8d8b4b4b4d8d8d8d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d785ecff55cdfd55cdfd04a6f80330a6dc4743f9a196f290
89f1837af1837aee7971ed7d75ed7d75f2a39bfcb6b2d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d7d7
d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7
d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929dbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdc
dbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdc2f94ea04a6f80bb3fc
1cb9fb1cb9fb1cb9fb1cb9fb1cb9fb1cb9fb1cb9fb16a9f816a9f8009df6009df666c6fb
f9fefa77c2fd2f94eadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdadada
dadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdadadadbdbdbdbdbdb
dadadadbdbdbfc988efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfcf9f8
f6e9e8efd0c9e8c9c6e8c9c6e8c9c6efd0c9f3e0dfefd0c9efd0c9bf3d3bdadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadada3baff366e9ff6addfd
59c7f83baff31d98ee014faa8498fd5c74fe3549e7162bd90118d10118d1000084d56757
d56757d56757033d94014faa1e97ef59c7f866e9ffd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
d4e8d7138b2704740bc9dbcaffffffffffffffffffffffffffffff239339138b27138b27
2ba149397230d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4
b4b4b4b4b4b4d8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffff
d8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8b4b4b4d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d8d8d8d9d5d6d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d785ecff85ecff55cdfd04a6f80330a6dc4743f5988df29089f1837a
f1837aee7971eb716ae96963e3635ee55d58e66e68fcb6b2d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7
d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7
d6d6d6d6d6d6d6d6d6e87d75fa302ad6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6
d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5
d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929dbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdc
dcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb6db1eb009df61cb9fb2ecbfe2ecbfe2e
cbfe55d8ff55d8ff5acafa40c4fe30bafc30bafc1cb9fb16a9f804a6f8009df64cb4fbf3
ffff4cb4fb6db1ebdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdadadadadadadb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdadadadb
dbdbfc988efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef3e0dfd6b3b3d09494d0
9494d6b3b3efd0c9f3e0dff6e9e8fcf9f8fffffeffe5d3bf3d3bdadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadada3baff366e9ff6addfd59c7f83b
aff31e97ef014faa8498fd4055ee162bd92e26bc7c3594d1435deb4846eb4846dd4d45d4
5446d71e4d1e97ef59c7f866e9ffdc5b56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9fc988efffffffc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988e13
a02b138b2704740b006501006501006501006501017a16138b27138b272393392393398b
b38cd9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8b4
b4b4ffffffd8d8d8b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4
b4b4b4b4b4b4b4b4ffffffd8d8d8d8d8d8b4b4b4d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d8d8d8d9d5d6d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d785ecff55cdfd04a6f80089f00330a6dc4743f5988df29089f1837af1837aee
7971eb716ae96963e3635ee55d58e45955e15450f2a39bd6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6
d6d6d6d6d6fa302aff564efa302ad6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6
d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5
d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929dbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdc
dcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb0585e91cb9fb2ecbfe2ecbfe48cfff48cfffa2f1
ff66c6fba2f1ff85ecff59c7f840c4fe30bafc30bafc16a9f804a6f8009df67ed0fea5e1
fe188aeadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdadadadadadadbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbfc98
8efffffffffffffc988efc988efc988efc988efc988e084491d09494e78a7ae89285fa94
8dfc988efc988efc988effffffffffffffe5d3bf3d3bdadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadada3baff366e9ff6addfd59c7f83baff31e97
ef014faa708afe2334d27c3594d8787affc590ffe9d6fff7e4ffe0bcffc590f4786dd71e
4dd71e4d0698f1d64b46dc5b56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9fc988efffffffc988efffffffffffffffffffffffffc988effffffaac8ad13a0
2b13a02b13a02b13a02b13a02b13a02b13a02b13a02b13a02b48d472015c13d9d9d9d9d9
d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8b4b4b4d8d8
d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8
d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8b4b4b4d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d8d8d8d9d5d6d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7febda80089f00054be0330a6c63532dc4743f5988df29089f1837af1837aee7971eb71
6ae96963e3635ee55d58e45955e15450e55d58d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6
d6fa302af66c65ff564efa302ad6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6fa302afa302ad6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5
d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5
d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929dbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdc
dbdbdbdbdbdbdbdbdb80bbeb04a6f82ecbfe48cfff4ddfff55d8ff55d8ffa2f1ff056fe3
0585e966c6fba2f1ff7ae3ff5acafa30bafc30bafc16a9f8009df616a9f8b9e9fe3baff3
80bbebdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdadadadadadadbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbfc988effffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff52a9da0844912a63a2cad4e3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe5d3bf3d3bdadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadad9d9d9dadada3baff34cc4ff4cb4fb34a2fc2f94ea056fe3014faa
5870ec7c3594d09494ffe5c6fffff0fffff9fff7e4fff2dafffffcffe9d8f49d82dc4743
d56757d64b46dc5b56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
fc988efffffffc988efffffffffffffffffffffffffc988efffffff0f8f111ac310a8c0d
8bb38cfffffeffffffffffff13a02b13a02b2ba1492dc95669a961d9d9d9d9d9d9d8d8d8
d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4ffffffb4b4b4ffffffd8d8d8
b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4
ffffffd8d8d8d8d8d8b4b4b4d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d8d8d8d9d5d6d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7febda8
55cdfd04a6f80054bec63532dc4743f1837aee7971eb6d67e96963e96963e46762e3635e
e55d58e55d58e45955e45955e15450d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6fa302a
ff756ff3655fff564ee78a7ad6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
fa302aff564efa302ad6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5
d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929dcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdc
dcdcdbdbdb429bec30bafc4ddfff4ddfff4ddfff55d8ff55d8ffa2f1ff056fe30563c905
63c90563c9429bec7ae3ff6addfd48cfff30bafc16a9f8009df64cb4fb4cb4fb429becdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdb
dbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadafc988efffffffffffffc
988efc988efc988efc988efc988efc988e1cb9fb0563c92a63a22a4995f78a85fd9692fa
948dffffffffffffffe5d3bf3d3bdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadada3baff385ecffcefbffb9e9fe59c7f83baff30049a66d63d1d8
787affe0bcfff2dafff0d6fff7e4ffeed3fff7e4fffff9fffff9ffe9d8f6846adc5b56d6
4b46dc5b56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988eff
fffffc988efffffffffffffffffffffffffc988effffffffffff2dc95611ac3115721fff
fffeffffff48d47211ac3111ac3148d47204740bc9dbcad9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9
d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8b4b4b4d8d8d8ffffffd8d8d8ff
ffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ff
ffffd7d7d7b4b4b4d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d7d7d7d9
d5d6d7d7d7d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7febda885ecff55
cdfd0054bedc4743e55d58eb716ae96963e3635ee55d58e55d58e45955e15450e15450e1
5450e15450e15450e15450d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6fa302af8877ef6
6c65ff564eff564efa302afa302afa302afa302afa302afa302afa302afa302aff7a74ff
756ffa302ad6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5
d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6
d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dcdc
dcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdb
db0585e955d8ff66e9ff66e9ff66e9ff6addfd66e9ffb9f8ff0563c9034dc00049a6033d
94002c710844912e91cb5acafa40c4fe1cb9fb04a6f816a9f84cb4fb0585e9dbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdb
dbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadafc988effffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc0f95da6addfd1cb9fb11775a0a210ec9dbcafcf9f8ffff
ffffffffffe5d3bf3d3bdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadada3baff366e9ff6addfd59c7f83baff31e97ef014faa9f57a1feb383ffe5
c6ffe5c6ffe5c6feead1ffe5c6fff0d6fffff9fffff9fffffcffc590e15450d64b46dc5b
56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988efffffffc98
8efffffffffffffffffffffffffc988effffffffffffbbedc511b7330a8c0daac8adffff
f911b73311b7330fc03348d472315718d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4ffffffb4b4b4ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffff
ffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd7d7d7d7d7
d7b4b4b4d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d7d7d7d9d5d6d7d7
d7d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7f7ac9c0089f0056fe30054
bedc4743e55d58e55d58e15450e15450e15450da4b48da4b48da4b48da4b48da4b48da4b
48da4b48e15450d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6ff564eff998fff7d78f66c
65ff564eff564eff564eff564eff564eff564eff564eff564eff564eff998ffe9186ff56
4ed6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6
d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6
d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dcdcdcdbdbdb
dcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdb056fe3
73f3ff85ecff73f3ff85ecff85ecff85ecffb9f8ff0049a60049a6033d94002c71002c71
002c71002c71002c714cb4fb30bafc16a9f8009df630bafc056fe3dbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadafc988efffffffffffffc988efc988efc988e
fc988efc988efc988e6981bc16a9f816a9f82ba149015c130a210eaac8adfcf9f8ffffff
ffe2d4bf3d3bdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadada3baff366e9ff6addfd59c7f83baff31e97ef014faad1435dffc590feead1fff7e4
ffe0bcffd9b0ffd9b0ffe0bcfffff0fffff0fffffcffe7d2eb4846d64b46dc5b56e3736b
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988efffffffc988efc988e
fc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988e0fc03311ac3139723069a96111b733
11b73348d47213a02b86522dd8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8b4b4b4d8d8d8ffffffb4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4
b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4d8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd7d7d7b4b4b4
d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7
d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7f29089f1837ab9f8ffc63532e45955
e15450e15450e87d75faceb9faceb9e3635ed34341d34341d34341d34341d34341d34341
d34341d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6f66c65fda39afe9186ff756ff3655f
ff7969ff7969ff7969ff7969ff7969ff7969ff7969ff7969ffbbafffb4a9ff7969d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dbdbdbdbdbdbdcdcdcdc
dcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb056fe385ecffa2
f1ffa2f1ffa2f1ffa2f1ffa2f1ffcefbff033d94033d94002c71002c71002c71002c711a
74aa5acafa48cfff30bafc1cb9fb009df616a9f8056fe3dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdb
dbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbfc988effffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe2ba14963f19248d4722ba149177928000000889a6fffffffffe2d4bf
3d3bdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadadadada3b
aff366e9ff6addfd59c7f83baff31e97ef014faaeb4846ffd1a2fff2dafffffcffd9b0ff
d1a2ffd1a2ffd1a2fff2dafff7e4fffff0fffffeeb4846d64b46dc5b56e3736bd9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988effffffffb7a3ffb7a3ffb7a3ff
b7a3ffb7a3ffb7a3ffb7a3ffb7a3ffb7a369a9610fc03304740b0fc03311b73311b73363
f1920a8c0dbf3e3cd9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8b4b4b4ffffffb4b4b4ffffffd8d8d8b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4
b4b4b4b4b4b4b4b4ffffffd8d8d8ffffffd7d7d7ffffffd8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8d7
d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7eb716ae96963b9f8ffe45955e45955e78a7afa
c7b7fac7b7f1a194f1a194f5b9aaf5b9aae3635ec63532c63532c63532c63532c63532d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6fdc7c1fdc7c1fd
c7c1fd9692fd9692fd9692e78a7ae78a7af66c65ffbbaffda39af8877ef66c65fe9186fe
9186fe9186fe9186fe9186fe9186fe9186fe9186fdd8c7fdc7c1ff998fd6d6d6d5d5d5d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5
d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdc
dcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb0585e9a2f1ffb9f8ffb9f8
ffcefbffcefbffcefbffcefbff002c71002c71002c71002c711a74aa66c6fb6addfd48cf
ff40c4fe30bafc16a9f804a6f8009df60585e9dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdada
dadbdbdbdbdbdbdbdbdbfc988effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0f8f123933963f19248d4722ba1491779280a210e536556ffe2d4bf3d3bdada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadadadada3baff34cc4
ff4cb4fb34a2fc2f94ea056fe3014faae15450ffc590fff2daffffffffffffffe0bcffc5
90ffd1a2ffe5c6fff0d6fff7e4ffe5c6eb4846d64b46dc5b56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988effffffffb7a3ffb7a3ffb7a3ffb7a3ffb7
a3ffb7a3ffb7a3ffb7a3ffb7a3e5b8970fc03311b7330fc0330fc03363f19204b322889a
6fbf3d3bd9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8b4b4b4d8d8d8b4b4b4d8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8
d8ffffffd8d8d8b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4d8d8
d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7e15450e15450b9f8ffe97777fdd8c7fdd8c7f5b5a6f5b5
a6f1a194f1a194ed8d82ed8d82f2a39bf2a39be3635ec63532c63532c63532d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6fe9186fdc7c1ffb4a9ff998fff7d78ffbbafffbbafffbb
afffbbafffbbafffbbafffbbaffcb6b2ffe6d8ffe2d4ffbbafd6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6
d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929dbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdc
dbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb429bec85ecffcefbffcefbffcefbff
e3feffe3feffe3feff002c71002c711f649699c5daa2f1ff7ae3ff55d8ff48cfff40c4fe
40c4fe1cb9fb04a6f8009df6429becdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdadadadbdbdb
dbdbdbdbdbdbfc988effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0f8f123933963f19248d4722ba1491779280a210e315718b93e3adadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadadadada3baff385ecffcefbff
b9e9fe59c7f8429bec014faa9f57a1ffa861ffd1a2ffffffffffffffffffffc590ffd1a2
ffd9b0ffe5c6fff0d6ffc590e55d58d64b46dc5b56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe2dc9560fc0330fc0330fc03363f1920a8c0de7dbbfbf3d3b
d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4
ffffffb4b4b4ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8
b4b4b4d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7b4b4b4d8d8d8
d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7e15450f2a39bb9f8fff37470f37470faceb9f5b5a6f5b5a6f1a194
f1a194ed8d82ed8d82e87d75e87d75f5988df5988de3635ec63532d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d7d7d7d6d6d6d6d6d6fda39afdd8c7fac7b7fda39afe9186ffe5c6ffe5c6ffe5c6ffe5c6
ffe5c6ffe5c6ffe5c6ffe5c6fff7e4fff2daffbbafd6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6
d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929dbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdc
dcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb80bbeb66c6fbcefbffe3feffecffffecffffec
ffffe3feff002c7199c5dacefbffb9f8ffa2f1ff7ae3ff55d8ff48cfff48cfff40c4fe0b
b3fc0bb3fc0585e980bbebdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdb
dbdbfc988efffffffffffffc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc
988ee4f0e523933963f19248d4722ba149138b270a210e0a210edadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadadadada3baff366e9ff6addfd59c7f83b
aff31e97ef014faa8498fde3736bfeb383feead1fffffcfffffcffffffffe5c6ffe5c6ff
e0bcffd9b0f6846ae3736bd64b46dc5b56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9fc988efffffffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffeff
fffeffffffffffffbbedc50fc0330fc03348d4722dc9562ba149feead1bf3d3bd9d9d9d9
d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8b4
b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4d8
d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7b4b4b4d8d8d8d7d7d7d7
d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7faceb9faceb9feead1fbfcfdb9f8ff47cbfff3736ef37470f5b5a6f1a194f1a194ed
8d82ed8d82e87d75e87d75e66e68e66e68f5988df5988de3635ed7d7d7d7d7d7d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6
d6d6d6d6d6ffbbafffe2d4fdd8c7ffbbaffda39afc988efc988efc988efc988efc988efc
988efc988efc988efff7e4fff7e4fdd8c7d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6
d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6
d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929dbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdb
dbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdb3baff3cefbffecfffff3ffffecffffecffffe3fe
ffe3feffe3feffcefbffb9f8ffa2f1ff7ae3ff6addfd55d8ff48cfff2ecbfe0bb3fc009d
f60585e9dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbfc98
8efffffffffffffc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988effff
ffd4e8d723933963f19248d4722ba1492393390a210e0a210edadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadada3baff366e9ff6addfd59c7f83baff31d98
ee014faa8498fd9f57a1d09494feb383ffd9b0fff7e4fffff0ffe0bcffd9b0ffd1a2f89d
7ae66e68e87d75d64b46dc5b56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9fc988effffffd4796bd4796bd4796bd4796bd4796bd4796bd4796bd4796bffff
fffffffff9fefa0fc0330fc03363f1920a8c0dc9dbcaffe5d3bf3d3bd9d9d9d9d9d9d8d8
d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9b4b4b4ffffffb4b4b4d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8d8d8
d8ffffffd7d7d7d8d8d8d7d7d7ffffffd7d7d7d8d8d8b4b4b4d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7fdd8c7fdd8c7fff2
dafeead1feead1ffe5c6fdd8c7fffffeb9f8ff47cbfff37470f37470f1a194ed8d82ed8d
82e87d75e87d75e66e68e66e68e56964e46762f5988df5988de3635ed7d7d7d7d7d7d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6ffbbaffff7e4fed6d2fdc7c1fc988ed6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6fc988efff7e4fdd8c7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4d4
d41b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929dbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdb
dcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdb6db1eb8cd8fcf3fffff3fffff3ffffecffffecffffecffff
e3feffe3feffb9f8ffa2f1ff85ecff6addfd55d8ff48cfff2ecbfe0bb3fc0585e96db1eb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbfc988effffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
d4e8d723933963f19248d4722ba1492393390a210e0a210edadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadada3baff366e9ff6addfd59c7f83baff31e97ef014faa
8498fd5c74fe9f57a1e3736bffa861ffc590ffd1a2ffc590ffa861f6846aee7971e89285
e87d75d64b46dc5b56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
fc988effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbbedc548d47248d472138b27ffffffffe5d3bf3d3bd9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9
d9d9d9d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9b4b4b4d8d8d8b4b4b4d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8d8d8d8d8d8d8
ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8d7d7d7d8d8d8b4b4b4d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d9d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7faceb9faceb9fff2dafeead1
ffeed3fdd8c7fdd8c7faceb9faceb9ffffffb9f8ff47cbfff1a194ed8d82ed8d82e87d75
e87d75e66e68e66e68e46762e46762e46762e46762f57a74d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6fdd8c7
fff7e4ffe6d8fd9692d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6fc988efcb6b2d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4d4d41b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929dbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb429becb9e9fef3fffff3fffff3ffffecffffecffffe3feffe3
feffcefbffa2f1ff85ecff6addfd55d8ff2ecbfe1cb9fb009df62f94eadbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbfc988effffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc9
dbca23933963f19248d4722ba1492393390a210e0a210edadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadada3baff366e9ff6addfd59c7f83baff31d98ee014faa8498fd5c
74fe465dff4055ee7c3594d1435deb4846ef5958f1837af1a194eca395e89285e87d75d6
4b46dc5b56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988eff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe5d3bf3d3bd9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8
d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9b4b4b4ffffffd8d8d8b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4
b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7ff
ffffd7d7d7d8d8d8d7d7d7d8d8d8b4b4b4d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d9
d5d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7faceb9faceb9feead1fd
d8c7ffe5c6faceb9faceb9f5b5a6f5b5a6f1a194f1a194ed8d82ed8d82e87d75e87d75e6
6e68e66e68e46762e46762f57a74d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6fdd8c7fff7e4fd
9692d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5
d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5
d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4d4d41b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dcdc
dcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdb3baff3b9e9fef9fefaf3fffff3ffffecffffecffffe3feffcefb
ffa2f1ff85ecff66e9ff4ddfff2ecbfe009df61b91ebdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbd9d5d6dadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbfc988ebf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d
3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3b8652
2d23933963f19248d4722ba149239339177928dadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadada3baff36addfd59c7f83baff31e97ef1e97ef014faa637cfe4a63ff2a41
f7172ded172ded0118d1000084f5b5a6f5b5a6eca395e89285e87d75e87d75d64b46dc5b
56e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988ebf3d3bbf3d
3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d
3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bbf3d3bd9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8d8ffffffd8d8
d8ffffffd8d8d8ffffffd7d7d7ffffffb4b4b4d8d8d8d8d8d8d8d8d8ffffffd8d8d8ffff
ffd8d8d8d7d7d7d7d7d7b4b4b4d7d7d7d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d9d5d6d8d8
d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7f7c0aff7c0affdd8
c7faceb9faceb9f5b5a6f5b5a6f1a194f1a194ed8d82ed8d82e87d75e87d75e66e68e66e
68ed7d75d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6fcb6b2fcb6b2d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6
d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dcdcdcdcdcdc
dcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdcdcdc429bec8cd8fccefbfff3fffff3ffffecffffe3feffb9f8ffa2f1ff
73f3ff4ddfff2ecbfe009df62f94eadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6
dadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbfc988efeb383feb383faab81faab81f3a37e
f3a37eeb9778eb9778eb9778de8571de8571de8571d4796bd4796bce7268ce7268877d4a
23933948d47248d472239339177928dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadada3baff3febfaefffffffffffffffffffffffffec5bb172dedfec5bbffffffffffff
ffffffffffffffbbafd64b46fec5bbffffffffffffffffffffffffd64b46dc5b56e3736b
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988efeb383feb383faab81
faab81f3a37ef3a37eeb9778eb9778eb9778de8571de8571de8571d4796bd4796bd4796b
ce7268cb6e67cb6e67bf3d3bd9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4
b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4d8d8d8d8d8d8ffffffd8d8d8d8d8d8d8d8d8ffffff
d7d7d7d7d7d7b4b4b4d7d7d7d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d9d5d6d8d8d8d7d7d7
d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7f7c0aff7c0af
faceb9f5b9aaf5b5a6f1a194f1a194ed8d82ed8d82e87d75e87d75f1837ad6d6d6d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dcdcdcdcdcdcdcdcdcdb
dbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdcdcdcdbdbdb6db1eb3baff38cd8fcb9f8ffcefbffcefbffa2f1ff7ae3ff40c4fe16
a9f80585e96db1ebdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dadadadb
dbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbfc988efeb383feb383faab81faab81f3a37ef3a37eeb
9778eb9778eb9778e78a7ade8571de8571d4796bd4796bd4796bce7268cb6e67cb6e6723
9339239339239339dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dada3baff3febfaeffffffffffffffffffffffffffbbaf172dedfec5bbffffffffffffff
ffffffffffffbbafd64b46fec5bbfffffffffffffffffffbfcfddc5b56e3736bd9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988efeb383feb383faab81faab81f3
a37ef3a37eeb9778eb9778eb9778e78a7ade8571de8571d4796bd4796bd4796bce7268cb
6e67cb6e67bf3d3bd9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8b4b4b4d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d7d7d7d8d8d8b4b4b4d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7
d7d7b4b4b4d7d7d7d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d9d5d6d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7f7ac9cf5
b5a6f5b9aaf1a194f1a194ed8d82ed8d82f29089d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7
d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdc
dcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdc
dcdbdbdbdcdcdcdbdbdb80bbeb429bec1b91eb0585e90585e9188aea429bec80bbebdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dadadadbdbdbdbdb
dbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbfc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc98
8efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988edadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
da3baff3febfaedadadadadadad9d9d9dadadaffbbaf172deddadadadadadad9d9d9d9d9
d9dadadaffbbafd64b46dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9e3736bd9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9fc988efc988efc988efc988efc988efc98
8efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc988efc98
8ed8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8b4b4b4d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7
d7d8d8d8b4b4b4d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7b4b4
b4d7d7d7d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d9d5d6d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6f5b5
a6f7ac9cf1a194f1a194d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929dcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdc
dbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadada
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadbdbdbdadadadadadadadada
dadadadbdbdbdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
d9d9d9dadadadadadad9d9d9dadadadadadad9d9d9dadadadadadadadadad9d9d9dadada
dadadadadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8
b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4
b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4d8d8d8d7d7d7
d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d7d7d7d9d5d6d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6
d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6
d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6
d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4d4d4
d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929dcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdc
dcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadbdbdbdadadadadadadadadadadadadb
dbdbdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9da
dadadadadad9d9d9dadadadadadad9d9d9dadadadadadadadadad9d9d9dadadadadadada
dadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7
d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7
d7d7d7d7d7d8d8d8d7d7d7d9d5d6d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6
d6d6d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6
d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4d4d4d5d5d5d5
d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929dcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdcdcdcdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdc
dcdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd9d5d6dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadbdbdbdadadadadadadadadadadadadbdbdbdada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadadada
dad9d9d9dadadadadadad9d9d9dadadadadadadadadad9d9d9dadadadadadadadadad9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7
d7d8d8d8d7d7d7d9d5d6d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6
d6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5
d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d4d4d4d5d5d5d5d5d5d5d5
d51b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929dbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdc
dcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dadadadbdbdbdadadadbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
d9d9d9dadadadadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadadadadad9d9d9d9d9d9
d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9
d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7
d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929dbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdb
dbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadb
dbdbdadadadbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9da
dadadadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadadadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9da
dadad9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8
d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9
d9d9d9d9d9d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8
d8d8d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7
d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5
d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6
d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dbdb
dbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdc
dcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdc
dcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdada
dadbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadadada
dad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadadadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadad9d9
d9d9d9d9d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9
d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9
d9d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7
d7d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6
d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6
d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6
d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929dbdbdbdbdbdb
dcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdcdcdcdcdcdc
dbdbdbdcdcdcdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdcdcdcdbdbdb
dbdbdbdcdcdcdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dbdbdbdadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadbdbdbdadadadbdbdb
dadadadbdbdbdbdbdbdbdbdbdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad9d9d9dadadadadadad9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadadadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9
d9d9d9dadadad9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9
d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9
d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9d9d9d8d8d8d9d9d9d9d9d9d8d8d8
d8d8d8d9d9d9d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8
d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7d8d8d8d8d8d8d8d8d8d7d7d7d8d8d8d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6d6d6d7d7d7
d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7d6d6d6d7d7d7
d6d6d6d6d6d6d7d7d7d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6
d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5
d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5
d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6d6d6d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5
d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d51b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929292996969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
96969696969696969696969696969696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929969696ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09292
92a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4
a4a4a4a4919191bcbcbc9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929969696ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9b9b9be3e3e3e0e0e0
e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0
e3e3e39b9b9b9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929969696ffffffffffffffffffbebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9b9b9bffffffd2d2d2d2d2d2d2
d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2ffffff9b
9b9b9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929969696ffffffffffffffffffbebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9b9b9bffffffd2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2
d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2ffffff9b9b9b9696
961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929969696ffffffffffffffffffbebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9b9b9bffffffd2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2
d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2ffffff9b9b9b9696961b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929969696ffffffffffffffffffbebebe000000bebebebebebebebebebebebebebebebe
bebe000000bebebe000000bebebebebebebebebe000000000000000000000000000000be
bebebebebebebebebebebe000000000000000000000000000000bebebebebebeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9b9b9bffffffd2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2
d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2ffffff9b9b9b9696961b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff8585852929292929299696
96ffffffffffffffffffbebebe000000bebebebebebebebebebebebebebebe000000bebe
bebebebe000000bebebebebebe000000bebebebebebebebebebebebebebebe000000bebe
bebebebe000000bebebebebebebebebebebebebebebe000000bebebeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9b9b9bffffffd2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2
d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2ffffff9b9b9b9696961b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929969696ffffff
ffffffffffffbebebe000000bebebebebebebebebebebebe000000bebebebebebebebebe
000000bebebebebebe000000bebebebebebebebebebebebebebebe000000bebebebebebe
000000bebebebebebebebebebebebebebebe000000bebebeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9b9b9bffffffd3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3323232d3d3d3d3d3d3
d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3ffffff9b9b9b9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929969696ffffffffffffff
ffffbebebe000000000000bebebebebebe000000bebebebebebebebebebebebe000000be
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe000000bebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebe000000bebebeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9b
9b9bffffffd3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3323232323232323232d3d3d3d3d3d3d3
d3d3d3d3d3d3d3d3ffffff9b9b9b9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929969696ffffffffffffffffffbebe
be000000bebebe000000000000bebebebebebebebebebebebebebebe000000bebebebebe
bebebebebebebebebebebebebe000000000000bebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebe000000000000bebebebebebeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9b9b9bffff
ffd8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8323232323232323232323232323232d8d8d8d8d8d8d8d8
d8d8d8d8ffffff9b9b9b9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929969696ffffffffffffffffffbebebe000000
bebebebebebe000000bebebebebebebebebebebebebebebe000000bebebebebebebebebe
000000000000000000bebebebebebebebebebebebebebebebebebe000000000000000000
bebebebebebebebebebebebeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9b9b9bffffffe0e0e0
e0e0e0e0e0e0323232323232323232e0e0e0323232323232323232e0e0e0e0e0e0e0e0e0
ffffff9b9b9b9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929969696ffffffffffffffffffbebebe000000bebebebe
bebebebebe000000bebebebebebebebebebebebe000000bebebebebebe000000bebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe000000bebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9b9b9bffffffe9e9e9e9e9e932
3232323232323232e9e9e9e9e9e9e9e9e9323232323232323232e9e9e9e9e9e9ffffff9b
9b9b9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929969696ffffffffffffffffffbebebe000000bebebebebebebebe
bebebebe000000bebebebebebebebebe000000bebebebebebe000000bebebebebebebebe
bebebebebebebe000000bebebebebebe000000bebebebebebebebebebebebebebebe0000
00bebebeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9b9b9bffffffe9e9e9e9e9e9e9e9e93232
32e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9323232e9e9e9e9e9e9e9e9e9ffffff9b9b9b9696
961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929969696ffffffffffffffffffbebebe000000bebebebebebebebebebebebe
bebebe000000bebebebebebe000000bebebebebebe000000bebebebebebebebebebebebe
bebebe000000bebebebebebe000000bebebebebebebebebebebebebebebe000000bebebe
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9b9b9bfffffff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0ffffff9b9b9b9696961b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929969696ffffffffffffffffffbebebe000000bebebebebebebebebebebebebebebebe
bebe000000bebebe000000bebebebebebebebebe000000000000000000000000000000be
bebebebebebebebebebebe000000000000000000000000000000bebebebebebeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9b9b9bfffffff6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6
f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6ffffff9b9b9b9696961b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff8585852929292929299696
96ffffffffffffffffffbebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9b9b9bfffffff6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6
f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6ffffff9b9b9b9696961b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929969696ffffff
ffffffffffffbebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9b9b9bfffffffdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd
fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdffffff9b9b9b9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929969696ffffffffffffff
ffffbebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe
bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9b
9b9bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9b9b9b9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929969696ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9b9b9bdcdc
dcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdcdcdc9b9b9b9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929969696ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff969696bbbbbb
bababababababababababababababababababababababababababababababababab9b9b9
939393bcbcbc9696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff85858529292929292996969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
96969696961b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2
e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff0f0f0f0f0f0929292a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4
a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4919191ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0f0f09b9b9be3e3e3e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0
e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e3e3e39b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f0f0f09b9b9bffffffd2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2
d2d2d2d2d2d2d2d2d2ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000000000ff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffff00000000000000
0000000000000000000000000000ffffffffffff00000000000000000000000000000000
0000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b
9b9bffffffd2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2
d2d2d2d2d2ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bffff
ffd2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2
d2ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bffffffd2d2d2
d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d273645bd2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2ffffff
9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00
0000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bffffffd2d2d2d2d2d2d2
d2d2d2d2d273645b73645b73645bd2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2ffffff9b9b9be2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bffffffd3d3d3d3d3d3d3d3d37364
5b73645b73645b73645b73645bd3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3ffffff9b9b9be2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff
000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000
000000000000000000000000ffffffffffff000000000000000000000000000000000000
000000ffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffff
000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bffffffd8d8d8d8d8d873645b73645b73645b
d8d8d873645b73645b73645bd8d8d8d8d8d8d8d8d8ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff0f0f09b9b9bffffffe0e0e073645b73645b73645be0e0e0e0e0e0e0
e0e073645b73645b73645be0e0e0e0e0e0ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000000000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0f0f09b9b9bffffffe9e9e9e9e9e973645be9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9
e973645be9e9e9e9e9e9e9e9e9ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f0f0f09b9b9bfffffff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff00000000000000
0000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffff00000000000000
0000000000000000000000000000ffffffffffff00000000000000000000000000000000
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b
9b9bfffffff6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6f6
f6f6f6f6f6ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bffff
fffdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd
fdffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bdcdcdcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdcdcdc9b9b9be2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f0dedede969696bbbbbbbabababababababa
babababababababababababababababababababababab9b9b9939393dededee2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff0000000000000000
00000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ff
ffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff00
0000ffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffff
ffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff00
0000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000000
000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000000000
00000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000ffffffff
ffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000ffffffffffffffff
ffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000000
000000000000ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffffff
ffffff000000ffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffff
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000000000000000000000000
0000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000000000000000000
0000000000000000ffffff000000000000000000000000000000000000ffffff000000ff
ffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000
0000000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000
0000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff
ffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000
ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000000000000000000000000
0000000000000000ffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000000000
00000000000000000000000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ff000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ff
ffff000000ffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ff
ffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffff
ff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000000000
00000000000000000000000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ff000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff
000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffff000000000000000000000000000000ffffffffffff
ffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000000000000000000
0000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffff000000ffffffffffff0000000000000000000000000000000000
00000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000000000000000000000000000
00000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000
00000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff
000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff00
0000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000000000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff
000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000ffffffffffff
ffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000
000000000000000000000000000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000
0000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffff00000000000000000000000000000000000000
0000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000000000000000
000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ff
ffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000ffffffffffffffff
ffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00000000000000000000
0000000000000000000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffff
ffffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000
ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000ffffffff
ffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffff
ffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00
0000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00
0000ffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000
ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000
ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffff000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff0000
00ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffff
ff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffff
ff000000ffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff
ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000
ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff
000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffff
ffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ff
ffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffff
ff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffff
ffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffff
ffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00000000000000000000
0000000000000000ffffff000000000000000000000000000000000000ffffff000000ff
ffffffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00000000000000000000000000
0000000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff00
0000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
ff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff
000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ff
ffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000000000
00ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff
ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000
0000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f0f2f2f2929292a4a4a4
a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a5a5a5959595
f0f0f0e2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9be3e3e3d7d7d7d7d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7e3e3e39b9b9be2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bfffffff8f8f8f0f0f0f0f0f0eded
edededede9e9e9e2e2e2e2e2e2dbdbdbd5d5d5d3d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bfffffff8f8f8f0f0f0f0f0f0edededededed
e8e8e8e1e1e1e1e1e1dbdbdbd5d5d5d3d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff0f0f09b9b9bfffffff8f8f8f0f0f0f0f0f0edededededede9e9e9e1
e1e1e1e1e1dbdbdbd6d6d6d3d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000000000
00000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000000000000000000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0f0f09b9b9bfffffff8f8f8f0f0f0f0f0f09999999999999999999999999999
99999999d5d5d5d3d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f0f0f09b9b9bfffffff8f8f8f0f0f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdbdbdb
d5d5d5d3d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b
9b9bfffffff8f8f8f0f0f0f0f0f0999999999999999999999999999999999999d6d6d6d3
d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bffff
fff8f8f8f0f0f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdbdbdbd5d5d5d3d3d3d4d4
d4ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000
000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000
ffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bfffffff8f8f8
f0f0f0f0f0f0999999999999999999999999999999999999d6d6d6d3d3d3d4d4d4ffffff
9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00
0000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bfffffff8f8f8f0f0f0ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdbdbdbd6d6d6d3d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000
00ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffff
ff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bfffffff8f8f8f0f0f0f0f0f09999
99999999999999999999999999999999d5d5d5d3d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff0f0f09b9b9bfffffff8f8f8f0f0f0ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdbdbdbd6d6d6d3d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff0f0f09b9b9bfffffff8f8f8f0f0f0f0f0f0edededededede8e8e8e1
e1e1e1e1e1dbdbdbd5d5d5d3d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffff000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff0000000000
00000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000000000000000000000
00000000000000ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0f0f09b9b9bfffffff8f8f8f0f0f0f0f0f0eeeeeeeeeeeee9e9e9e1e1e1e1e1
e1dbdbdbd5d5d5d3d3d3d4d4d4ffffff9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f0f0f09b9b9bdcdcdcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdcdcdc9b9b9be2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f0f0fd
fdfd979797bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbabababdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd
bdbdbdbdbd979797f0f0f0e2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000000000000000000000000000000000
ffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffffff
ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000000000
00000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffffff
ffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff00000000000000000000
0000000000000000ffffff000000000000000000000000000000000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000
0000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00000000000000000000000000000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff0000
00ffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000000000000
000000000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffff
ff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000
00ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000000
0000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000ffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000
00000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffff000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffffff000000ffffffffffff
000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000
000000000000000000000000000000000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff0000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffff
ff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000
ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff00
0000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000000000000000000000000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffff
ffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffff
ff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff0000
00ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000ffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffff
ff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5
f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffff
ff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585
292929292929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff
000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000
ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff
ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7
f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b
292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff85858529292929
2929b4b4b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ff
ffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9
f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ff
ffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4
b4878787ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffff
ff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffff
ffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafa
fafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffff
ffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787
ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff
000000000000000000000000000000000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000000000000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafa
fbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff
0000ffffffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1
f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfc
fcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2
f2f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfc
fcfcfcfcebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffff
ffffffffffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2
f3f3f3f4f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfc
ebebebe2e2e2ffffff1b1b1b292929ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
ffffffffff858585292929292929b4b4b4878787ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebebebf1f1f1f2f2f2f2f2f2f3f3f3f4
f4f4f5f5f5f7f7f7f8f8f8f9f9f9fafafafafafafbfbfbfcfcfcfcfcfcfcfcfcebebebe2
e2e2ffffff1b1b1b2929