Реферат на тему:

Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом
e- (electronic).

Поява міжнародної комп’ютерної мережі Інтернет докорінно змінила
можливості сучасної людини: вона може працювати, займатися бізнесом,
купувати, здобувати освіту, отримувати необхідну інформацію, знайомитися
та спілкуватися з людьми тощо, не відходячи від свого робочого
комп’ютера. «Інтернет змінює все,» — пише Біл Гейтс у своїй книзі
Business @ the Speed of Thought, протиставляючи Internet days так
званому періоду pre-Internet days як час змін та нових перспектив [11,
73].

Змінила всесвітня комп’ютерна мережа і лексичний склад сучасної
англійської мови. Інформаційна революція та проникнення мережі Інтернет
в усі сфери людської життєдіяльності призвели до появи величезної
кількості нових, незнаних раніше, понять, яким було дано назви як шляхом
використання вже наявного мовного інвентаря, так і шляхом створення
абсолютно нових лексичних одиниць. Ми вважаємо, що саме активне
використання комп’ютерної техніки та мережі Інтернет справляє найбільший
вплив на поповнення словникового складу англійської мови.

Важливим для дослідників процесів збагачення словникового складу є
поняття «неологізм». Існує потреба уточнення цього терміна. Г.О. Козьмик
виокремлює два підходи до його інтерпретації: «З одного боку, термін
«неологізм» використовується, коли йдеться про новоутворення, тобто про
наново створені на матеріалі мови, відповідно до існуючих в мові
словотворчих моделей слова та словосполучення, що позначають нові,
невідомі раніше або зовсім не існуючі поняття, предмети, ланки науки,
професії, рід діяльності та ін. З іншого боку, термін «неологізм»
застосовується до слів у новому значенні, а також до наново створених
синонімів вже існуючого в мові слова на позначення відомого поняття» [6,
14].

Неологізми, що з’являються на периферії мовної системи, певний час
залишаються там і лише поступово, але не всі, а тільки найбільш
відповідні комунікативним потребам мовців, переміщуються до центру
мовної системи – основного лексичного фонду.

Збагачення словникового складу завжди супроводжується якісними змінами у
шляхах, способах та засобах утворення лексичних одиниць. Так, на
сучасному етапі можна виділити таку словотворчу інновацію, як креація
складених слів, в яких частина елементів представлена початковою буквою,
а інші елементи – цілими словами або складами: t-commerce – television
commerce (теле-торгівля), i-highway – information highway (всесвітня
комп’ютерна мережа Інтернет), b-blog – business blog (бізнес-блог) і т.
і. Л.Г. Верба називає їх складеними абревіатурами [1, 40]. Особливою
продуктивністю відрізняється словотворення із використанням елементу e-
(electronic): e-money – electronic money (електронні гроші), e-commerce
– electronic commerce (електронна торгівля) і т. і. Причиною появи
останньої тенденції вважаємо всеохоплюючий вплив мережі Інтернет та
комп’ютерної техніки на життя людини.

Для правильного розуміння та використання неологізмів з компонентом e-
(electronic) необхідно точно їх семантизувати. Отже, власне актуальним
виявляється семантичний аналіз англомовної лексики, що позначає різні
види «електронної» діяльності, тобто діяльності засобом використання
мережі Інтернет. Відповідно, метою цієї статті є дослідження даної
лексики. Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних
завдань:

1) виокремити для аналізу одиниці, в словотворенні яких було вжито
компонент e- (electronic);

2) дати визначення даним лексичним одиницям;

3) згрупувати досліджувані одиниці відповідно до їхнього значення;

4) проілюструвати вжиток даних лексичних одиниць в контексті.

Дослідження динаміки розвитку словникового складу та органічно
пов’язаних з ним словотворчих змін було і залишається важливою проблемою
лінгвістики. Вагомий внесок у розробку питання новоутворень внесли наші
вітчизняні науковці. Роботи Ю.А.Зацного [4], Г.О. Козьмик [6] присвячено
соціальним параметрам інноваційних процесів та змінам в шляхах та
тенденціях збагачення словникового складу в англійській мові на початку
ХХІ століття. А.О. Худолій [8] досліджував зміни на всіх рівнях мовної
системи на матеріалі американської публіцистики. В монографії С.М.
Єнікеєвої [2] приділено значну увагу проблемі системності словотвору та
особливостям його розвитку на сучасному етапі. Серед радянських та
російських дослідників варто відзначити О.С. Кубрякову [7], яка вивчала
мовлення та когнітивний словотвір, та В.І. Заботкіну [3], яка дослідила
неологізми та тенденції словотвору в англомовній лексиці. Питанню
еволюційних процесів у мові присвячено наукові праці таких закордонних
дослідників, як К. Меар [12] та М. Еблі [9].

Досліджувані лексичні одиниці можна поділити на наступні групи, беручи
до уваги їхнє значення та сферу вживання: бізнес, освіта, робота,
електронні відповідники друкованих/писаних текстів, люди, політика.
Найчисельнішою виявилася перша група, що можна пояснити надзвичайно
стрімким розвитком електронного бізнесу, тому лексичні одиниці цієї
групи було поділено на підгрупи: торгівля, оплата, магазини. В деяких
групах помітно, що одна й та сама річ, одне явище має не одну назву. Це
є випадком поліномінації — утворення цілої серії вербальних знаків для
найменування окремого предмета, явища, процесу.

1. Бізнес. Протягом останнього десятиліття фахівці в галузі світової
економіки усе більше відзначають тенденцію переведення банківських
послуг та розрахунків на електронну основу. За кілька років бізнес в
мережі Інтернет став одним з наймогутніших сегментів національних
економік промислово-розвинутих країн. Для позначення електронного
бізнесу вживається термін e-business.

1.1. Торгівля. На позначення електронної торгівлі було утворено термін
e-commerce (тип бізнес-моделі або сегмент великої бізнес-моделі, що
дозволяє фірмі або індивіду продавати/купувати товари та послуги в
електронній мережі, зазвичай в мережі Інтернет. Електронна торгівля
здійснюється в усіх чотирьох ринкових сегментах: B2B, B2C, C2C, C2B).
Хоча в більшості випадків лексеми e-commerce та e-business
використовують як синоніми, перший термін є вужчим, адже він вказує на
можливість купівлі – продажу через Інтернет в той час, як останній
термін є більш загальним, позначаючи існування організації в мережі
Інтернет, що включає і компонент e-commerce (можливості купівлі –
продажу). Електронна торгівля також може позначатися синонімами
cybercommerce та I-commerce. З’явилися також поняття mobile e-commerce
(m-commerce) – електронна торгівля, за якої трансакції відбуваються за
допомогою безпровідних пристроїв, наприклад, ноут-буків, мобільних
телефонів тощо – та relationship e-commerce (r-commerce) – електронна
торгівля, при якій особлива увага приділяється відносинам між
постачальником та покупцем. Крім того, для позначення роздрібної
електронної торгівлі використовуються лексеми e-tail / e-tailing, що є
усіченими варіантами від e-retail / e-retailing. Лексемами на позначення
компонентів електронної торгівлі є наступні: e-shopping (придбання
покупки через Інтернет, синоніми – cybershopping, Internet shopping,
non-store shopping), e-trade та e-sale (продаж в мережі Інтернет),
e-marketing (електронний маркетинг, тобто комплекс заходів по вивченню
попиту та оптимальному збуту продукції), e-procurement (B2B продаж або
купівля товарів та послуг через Інтернет, також номінується supplier
exchange), e-file (зберігати та надсилати в електронному варіанті).

В буклеті «Бізнес-послуги корінних жителів Альберти» [10] ми знайшли
наступні приклади вживання вищезазначених термінів:

Technology will change this industry with developments in truck design,
brake-by-wire, weigh-in-motion and satellite communication system
technology. These are becoming necessary in a world of just-in-time
inventory and e-commerce [10, 17].

E-business should enhance your business processes, not replace them [10,
27].

Here are just a few of the e-business applications available to
companies: online
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????

Б. Гейтс та К. Хемінгуей широко використовують слова з компонентом е- в
своїй книзі:

Technology is reshaping this economy and transforming businesses and
consumers. This is about more than e-commerce, or e-mail, or e-trades,
or e-files. This is about the “e” in economic opportunity [11, 72].

Крім того, на різноманітних Інтернет-сайтах знаходимо численні приклади
використання досліджуваних неологізмів:

E-tailing began to work for some major corporations and smaller
entrepreneurs [http://www.bitpipe.com/tlist/eTailing.html].

We’ve all heard scare stories of credit card fraud and viruses that wipe
out financial information… Fear not, there are several ways to make
e-shopping safer
[http://www.thesite.org.uk/homelawandmoney/money/budgetandbuy/eshopping]
.

Depending on the size of your inventory, running an e-sale can be
time-consuming, so make sure you’ll have a reasonable amount of free
time while running the sale
[http://zine375.eserver.org/issue1/online2.html].

1.2. Оплата. При купівлі товару або оплаті послуги користувачі Інтернет
можуть оплачувати свої рахунки, не виходячи з дому. Система розрахунків
ведеться засобом використання «електронних грошей»,тобто грошей,
доступних на електронному рахунку, на позначення яких з’явилися наступні
лексеми з елементом e-: e-cash, e-gold, e-money. Однак дане поняття
характеризується високою поліномінативністю, і на його позначення існує
іще низка лексичних одиниць-синонімів: cybercash, cybermoney,
cybercurrency, virtual money, virtual currency, digital money, digital
cash, digital currency.

Інтернет-джерела дають змогу побачити вищезазначені слова з компонентом
е- у контексті:

Proponents of the e-gold system contend that e-gold deposits are
protected against inflation, devaluation and other possible economic
risks inherent in fiat currencies [http://en.wikipedia.org/wiki/E-gold].

In the United States, only one bank implemented ecash, the Mark Twain
bank, and the system was dissolved in 1997 after the bank was purchased
by Mercantile Bank, a large issuer of credit cards
[http://en.wikipedia.org/wiki/Ecash].

In Britain anyone complying with the Financial Services Authority (FSA)
rules can issue electronic money (e-money)
[http://projects.exeter.ac.uk].

1.3. Магазини. Для здійснення покупки користувачі мережі Інтернет
відвідують електронний магазин – програмний комплекс, який дозволяє
продавати товари чи послуги через мережу Інтернет. Основними
відмінностями інтернет-магазину від традиційного є інтерактивність,
велика кількість інформації та асортименту продукції і персоналізований
підхід до кожного відвідувача. Основними функціями електронного магазину
є: надання якомога повнішої інформації про представлені товари та
послуги; прийом та обробка замовлень; персоналізація відвідувачів;
проведення платежів (за умови підключення до платіжної системи); збір та
аналіз статистичної інформації. На позначення електронних магазинів
використовуються наступні лексичні одиниці: e-mall, e-shop, e-store.
Наприклад:

An e-shop or e-store evoke the physical analogy of buying products or
services at a bricks-and-mortar retailer or in a shopping mall
[http://en.wikipedia.org/wiki/Online_shopping].

The electronic catalog was incorporated into the e-mall in January 1998
to provide virtual one-stop shopping over the Internet
[http://www.dodig.osd.mil/Audit/reports/fy00/00056sum.htm].

Також на позначення електронних магазинів можна використовувати наступні
лексичні одиниці: cybermall, cyberplaza, cybershop, virtual store,
internet shop, webshop, webstore, online store, virtual store.

Ширшим поняттям є e-marketplace – електронний ринок, де організації
реєструються, щоб займатися бізнесом в мережі Інтернет:

E-marketplaces that are worth considering are those that interconnect
with other marketplaces and allow low-cost connection to a firm’s
financial accounting systems
[http://www.e-businessguide.gov.au/improving/e-marketplaces].

2. Освіта. Освіта через Інтернет – це віяння сучасного світу, де охочих
отримати знання значно більше, ніж вакантних місць для студентів в
навчальних закладах. Коли неможливо організувати групи для всіх охочих,
знайти приміщення тощо, на допомогу приходять високі технології і методи
дистанційної освіти, розроблені спеціально для таких випадків. Студенти
проходять програму на дисках, електронних носіях, вивчають викладені в
мережі Інтернет матеріали. Заліки та іспити також в мережі Інтернет – за
допомогою тестів, онлайн-конференцій. В англійській мові електронна
освіта позначається словом e-education. Наприклад:

In order to enable young people to use the e-education contents, the
project of the ICT literacy and certification of ECDL users will
continue to develop throughout 2006, while the infrastructure for the
educational portal “Croatian system for e-learning” has already been
established
[http://www.e-hrvatska.hr/sdu/en/ProgramEHrvatska/Provedba/e-Obrazovanje
.html].

1/4BCDCoeeaOeOOeaEOe1/2 h{

h{

h{

h{

h{

h{

h{

gd{

E

gd{

gd{

Також існують синоніми до вищезазначеної лексичної одиниці:
cybereducation, teleeducation, webucation (web + education). Сам процес
навчання позначається словом e-learning, а також online learning та
digital learning:

These e-learning English solutions give you all the components necessary
to establish a personalized learning strategy, tailored to meet
individual needs as well as provide constant student support
[http://www.tellmemore-online.com/en/e-learning_english.html].

В процесі навчання викладачі та студенти використовують спеціальні
комп’ютерні програми, як, наприклад, e-rater (спеціальне програмне
забезпечення, що перевіряє вміння студентів або учнів писати есе):

Teachers use the e-rater technology to help their students develop their
writing skills independently and receive automated, constructive
feedback [http://www.ets.org/portal/site/ets/].

Освіта тісно пов’язана з наукою. Інформаційна революція також залишила
відбиток на розвитку наук: з’явився доступ до великої кількості
інформації, можливість спілкування з науковцями з різних частин світу,
використання сучасних технологій в процесі наукової діяльності тощо.
Науку, в розвитку якої активно використовуються дані можливості, можна
назвати e-Science.

The e-Science 2008 conference is designed to bring together leading
international and interdisciplinary research communities, developers,
and users of e-Science applications and enabling IT technologies.
[http://escience2008.iu.edu/].

3. Робота. Сьогодні стало можливим працювати вдома, використовуючи
електронний зв’язок через мережу Інтернет з керуючою організацією,
колегами, клієнтами. На позначення роботи такого типу використовується
лексема e-job (telework). Створюється величезна кількість
Інтернет-сайтів з інформацією про наявні вакансії та резюме. Таким
чином, людина може знайти собі електронну роботу, а роботодавець
здійснює пошук та наймає спеціаліста для заповнення вакансії, тобто
здійснює e-cruitment (electronic recruitment) та e-hiring (електронне
наймання). В деяких організаціях відбір резюме відбувається
автоматизовано: спеціальне програмне забезпечення розпізнає надіслане в
електронному варіанті резюме, заносить його в базу даних і відмічає ті,
що відповідають вимогам для заповнення наявних вакансій. Весь цей процес
називається electronic journey (e-journey). В мережі Інтернет та в
Business @ the Speed of Thought ми знайшли наступні приклади
використання неологізмів, вказаних вище:

Dubai eGovernment is currently showcasing its e-Job search and
recruitment system and other automated public services during the 9th
annual Careers Show which runs from March 29 to 31, 2009 at the Dubai
International Convention and Exhibition Centre
[http://www.ameinfo.com/190484.html].

We’ll tell you why and hold your hand every step of the way if you are a
newcomer to the e-cruitment arena and are about to post your CV, search
jobs, search candidates or advertise a position for the first time
[http://blog.bayt.com/2006/09/se-why-e-cruitment/].

As businesses move towards posting job advertisements and accepting
employment applications electronically via the Internet, more employers
have asked for guidance about the employment law implications of such
e-hiring practices
[http://jobfunctions.bnet.com/abstract.aspx?docid=91621].

Now, even before a new employee is hired, he or she embarks on an
electronic journey [11, 41].

4. Електронні відповідники друкованих/писаних текстів. Інформаційна
революція відкрила доступ до величезної кількості інформації, що
зберігається в електронному варіанті в мережі Інтернет. Сьогодні
будь-який читач може знайти книгу, журнал або газету (e-book – може
використовуватися і для позначення газет та журналів) в віртуальній
бібліотеці (electronic library – ebrary, а також virtual library, cyber
library, online library) та скачати їх. Книги в таких бібліотеках є
доступними всім, і зазвичай ними можна користуватися безкоштовно. Крім
того, видання в електронному виді займають значно менше місця, їх можна
зберігати й читати на таких пристроях як ПК, КПК, мобільних телефонах і
ін. Нижче подаємо приклади використання найменувань electronic books та
ebrary:

As digital TV becomes prevalent and electronic books become the
preferred way to read magazines and newspapers, virtually all
advertising will move away from mass advertising to personalized
advertising [11, 230].

Ebrary solves a number of problems, particularly budget constraints, it
also provides our students with whenever/wherever access and alleviates
the need for extra storage space
[http://www.ebrary.com/corp/libraries.jsp].

В електронній торгівлі також використовуються відповідники друкованих
текстів. Наприклад, електронні каталоги – e-catalogue (інформаційна
система, що містить відомості про продукцію та послуги для клієнтів та
ділових партнерів):

SourceCAN has thousands of business opportunities daily, virtual trade
shows, e-catalogues and advanced web-based tools that support supply
chain management, procurement and logistics [10, 28].

Також широко використовуються електронні бюлетені – e-newsletter
(періодичне видання, що містить короткі офіційні матеріали з питань щодо
того, чим займається організація, яка його випускає):

Organized by key business topic areas, you’ll find a wealth of resources
to search through, helpful online tools, business tips, great links, and
our informative monthly e-newsletter [The Business Link. Alberta’s
Business Information Service Newsletter]. .

Крім того, в веденні бізнесу, як і в особистому житті, все більше людей
віддають перевагу електронній пошті (а не писаним/друкованим листам) –
e-mail:

A good network, a good e-mail system, and easy-to-build Web pages are
everything you need for eliminating internal paper forms, too [11, 59].

5. Люди. З проникненням інформаційних технологій в усі сфери людського
життя з’явилася величезна кількість найменувань на позначення людей, які
певним чином для досягнення своїх цілей користуються мережею Інтернет.
Людина, що активно використовує Інтернет, позначається терміном e-surfer
(формальнішим аналогом могло б слугувати Internet user):

Seniors outsmart younger e-surfers
[http://connection.ebscohost.com/content/article/].

З електронною торгівлею співвідноситься велика кількість неологізмів, що
називають людей, які тим чи іншим способом в ній задіяні: e-consumer
(електронний споживач), e-trader (електронний продавець), e-entrepreneur
(людина, що займається підприємницькою діяльністю через Інтернет),
e-Envoy (чиновник, відповідальний за розвиток електронної торгівлі через
Інтернет). Приклади вживання таких найменувань, взяті з мережі Інтернет,
подані нижче:

The evidence for this new “democratic” approach to the e-consumer is
demonstrated by the success of today’s fastest growing consumer Web
services
[http://www.3i.com/publicationsandevents/the-rise-of-the-e-consumer.html
].

Take the ETrader IQ Test and see how much you know about the markets
[http://etraderiq.com/].

What I indicate by ‘stop working for money’ is not running for free.
Rather, it means work so as to gain the necessary skills you need to be
a successful e- entrepreneur (or inventor, investor)
[http://advice.cio.com/abdhiraj/].

The e-Envoy is responsible for ensuring that all government services are
available electronically by 2005 with key services achieving high levels
of use [http://archive.cabinetoffice.gov.uk/e-envoy/index-content.htm].

Крім того, уваги заслуговує неологізм e-mentor (консультант, що надає
спеціалізовану комп’ютерну допомогу недосвідченим користувачам, або
спеціальне програмне забезпечення, що надає таку допомогу):

Here are a couple of thoughts about my experiences of being an eMentor
[http://sarah-stewart.blogspot.com/2009/03/my-experience-of-being-emento
r.html].

6. Політика. У сфері політики так звана «електронна демократія» —
e-democracy (або cyberdemocracy та digital democracy) покликана змінити
законодавство держави на краще. Завдяки їй створюються і функціонують
електронні уряди — e-government (digital government, online government),
та громадяни багатьох країн мають можливість створити законопроект,
брати участь в доопрацюванні та обговоренні вже розроблених іншими
користувачами проектів, висловитися «за» чи «проти» поданих
законопроектів шляхом електронного голосування – e-voting (цей термін
використовується і поза політичним контекстом). Також у даній сфері
дехто обіймає високі посади: e-minister (електронний міністр) або вже
згаданий вище e-Envoy. Розгляньте вживання вищезазначених слів з
компонентом е- у контексті:

There are many considerations and potential implications of implementing
and designing e-government, including disintermediation of the
government and its citizens, impacts on economic, social, and political
factors, and disturbances to the status quo in these areas
[http://en.wikipedia.org/wiki/E-Government].

Contemporary technologies such as electronic mailing lists, peer-to-peer
networks, collaborative software, wikis, Internet forums and blogs are
clues to and early potential solutions for some aspects of e-democracy
[http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy].

An electronic voting system can be involved in any one of a number of
steps in the setup, distributing, voting, collecting, and counting of
ballots, and thus may or may not introduce advantages into any of these
steps [http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting].

The job description of the e-Minister is to provide “political
leadership across Government in driving forward the Government’s
objectives on e-commerce [http://www.out-law.com/page-1709].

Для написання даної статті було проаналізовано 39 лексичних одиниць, в
складі яких наявна графема е-, яка залишилася у вигляді скорочення від
electronic та фактично виконує функцію словотворчого елемента. Цікавим
спостереженням виявилася тенденція до поліномінації майже в кожній
групі. Перспектива подальшої продуктивності даного словотворчого
елемента у вербокреації є очевидною разом із перспективою розвитку
інформаційних технологій.

Література

Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. –
Вінниця: «Нова книга», 2003. – 160 с.

Єнікеєва С.М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської
мови: Монографія. – Запоріжжя: Запорізький національний університет,
2006. – 303 с.

Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. – М.:
Высшая школа, 1989. – 126 с.

Зацний Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу.
– Львів: ПАІС, 2007. – 228 с.

Зацний Ю.А., Янков А.В. Інновації у словниковому складі англійсько мови
початку XXI століття: англо-український словник.-Вінниця: Нова Книга,
2008.-360 с.

Козьмик Г.О. Світ сучасної людини в контексті мовних змін. Інноваційні
процеси у лексичній системі англійської мови на межі ХХ і ХХІ століть. –
Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2007. – 111 с.

Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. – М.: Наука,
1986. – 158 с.

Худолій А.О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кікця
ХХ – початку ХХІ століття. Монографія. – Острог: Вид-во НаУОА, 2006. –
384с.

Abley M. The Prodigal Tongue: Dispatches from the Future of English. –
Random House, 2008. – 272 p.

Alberta Aboriginal Business Services. Guide Two. – Edmonton, 2008. – 32
p.

Gates B., Hemingway C. Business @ the Speed of Thought. – NY: Warner
Books, 1999. – 470 p.

Mair C. Twentieth-Century English: History, Variation and
Standardization.– Cambridge University Press, 2006. – 260 p.

Похожие записи