Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у
сучасній англійській мові

Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………1

Глава 1 Основні положення теорії фразеології………………….……3

Фразеологія як наука та її предмет дослідження……………4

1.2 Феномен кольору. Особливості сприймання…………………6

Глава 2 Характеристика фразеологізмів, до складу яких

входять колороніми. Семантичні можливості колоронімів….9

2.1 Фразеологізми-порівняння…………………………………..10

2.2 Фразеологізми-метафори….…………………………………14

Загальні висновки…………………………………………….…………29

Список використаної літератури………………………………………31

ВСТУП

Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття. На
сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус
фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість
проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать
невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології.
Нез’ясованою зілишається теорія еквівалентності, проблема слівності
компонентів та інші. Науковий пошук у цих напрямках продовжується.
Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та
українських) мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися
В.В.Виноградов, Є.Д.Поливанов, Л.А.Булаховський, В.Л.Архангельський,
В.М.Мокієнко, В.П.Жуков, О.М.Мелерович, В.Г.Гак, Л.Г.Скрипник,
М.Ф.Алефіренко, Л.Г.Авксентьєв, М.Т.Демський. Такі лінгвісти як
О.І.Смирницький, О.В.Кунін, Н.М.Амосова, А.І.Альохіна досліджували
фразеологію англійської мови. Серед західних мовознавців слід відзначити
Ш.Баллі та Л.П.Сміта. На жаль, на заході приділяється дуже мало уваги
цій галузі мовознавства.

Фразеологія нерозривно пов’язана з психологією. Адже виникнення
фразеологізмів зумовлено особливістю людської психіки. В даному
дослідженні розглянуто фразеологізми саме під таким кутом зору. Крім
того, нас цікавлять назви кольорів у складі цих мовних одиниць. А колір,
як відомо, має специфічне відображення у людській психіці. В сучасному
суспільстві прослідковується тенденція все більшої зацікавленості саме
психологічними процесами у мозку людини (про це свідчить розвиток
парапсихології, екстрасенсорики та ін.). Тому, на мою думку, науковий
пошук в сфері психолінгвістики досить актуальний.

Основна увага в даній роботі зосереджена на компонентах фразеологізмів,
а саме тих лексемах, денотативним значенням для яких є ознака кольору.
Такі лексеми ми будемо називати колоронімами (від лат.color – колір,
гр.onima – ім’я).

Об’єкт дослідження становлять фразеологізми сучасної англійської мови, у
структурі яких присутні назви кольорів.

Предметом дослідження є сутність колоронімів як компонентів
фразеологічних одиниць англійської мови.

Мета дослідження: проаналізувати, наскільки природа фразеологізмів
співвідноситься із їх компонентним складом.

Основні методи дослідження: теоретичний аналіз літератури; критичний
аналіз досліджень з даної проблеми; системний аналіз; метод
типологічного зіставлення.

Практичне значення роботи в тому, що дані, отримані в результаті
дослідження, можуть бути застосовані як у галузі філології, так і
психолінгвістики.

Структура роботи. Дана курсова робота складається із вступу, двох
розділів, списку використаної літератури та переліку умовних позначень.
У вступі визначаються об’єкт та предмет дослідження, мета, основні
методи, практичне значення та структура роботи.

В першому розділі розглядаються основні положення теорії фразеології та
особливості сприймання кольору.

Другий розділ є аналізом фразеологізмів, до складу яких входять
колороніми.

Глава 1

Основні положення теорії фразеології

Фразеологія як наука та предмет її дослідження

Фразеологізм як мовне явище може розглядатися не лише в лінгвістичному,
а й в психологічному контексті. Такий підхід невипадковий. Праці
В.Гумбольта, Ф.де Соссюра та О.О.Потебні яскраво засвідчують, що природу
мовних явищ слід шукати в психіці людини. На думку О.О.Потебні,
зближення мовознавства з психологією дає можливість “шукати рішення
питань про мову в психології, і, навпаки, чекати від досліджень мови
нових відкриттів в області психології”.

Розглядаючи мову як систему знаків, Ф.де Соссюр зазначає, що мовний
знак, в свою чергу, є “двобічною психічною сутністю”, “обидва боки
мовного знаку психічні і пов’язуються в нашому мозку асоціативним
зв’язком”.

Розглядаючи фразеологічні одиниці (далі ФО) та колороніми (які входять
до їх складу), ми маємо справу з різними видами мовних знаків.

Вивчення фразеологізмів як мовних одиниць є прерогативою фразеології,
статус якої як науки далекий від однозначного вирішення. Як правило,
фразеологічний рівень розглядається в мові як проміжний. Він знаходиться
на стику лексико-семантичного і синтаксичного рівнів. Невизначеність
статусу фразеології пов’язана з відкритим питанням еквівалентності ФО
слову, невизначеності самого терміну, предмета даної науки, та деякими
іншими. До вчених, які не виділяють фразеологію як окрему дисципліну,
належать Ш.Баллі, В.В.Виноградов, О.І.Смирницький, Є.Д.Поливанов,
Л.А.Булаховський. Деякі інші мовознавці роблять спробу виділити
фразеологію в окремий ієрархічний рівень мови. До них належать
В.Л.Архангельський, М.Ф.Алефіренко, О.В.Кунін та інші.

Спірним залишається питання про те, коли зародилась фразеологія. Одні
схильні вважати основоположником даної науки швейцарського лінгвіста
французького походження Ш.Баллі. Відомо, що в своїх роботах з
французької стилістики певне місце він відвів опису сполучень слів.
Фразеологію ж розглядав як розділ лексикології, бо ФО еквівалентні
слову. На думку інших, наука про фразеологізми зародилася тоді, коли
В.В.Виноградов дав визначення основних понять, обсягу і завдань
фразеології.

Як зазначалося вище, не існує єдиного тлумачення термінів “фразеологія”
та “фразеологізм”. А ті, що існують, можуть суперечити одне одному.

Більшість мовознавців дотримується широкого визначення терміну
“фразеологія” (гр. phrasis – “вираз, зворот”, logos – “слово, вчення”)
це:

1) сукупність фразеологізмів певної мови;

2) розділ мовознавства, який вивчає фразеологічний склад мови. Більш
вузьке тлумачення терміну зустрічаємо у О.В.Куніна: “фразеологія – це
наука про фразеологічні одиниці, тобто про стійкі сполучення слів з
ускладненою семантикою, які не утворюються за структурно-семантичними
моделями змінних сполучень, що їх утворюють”.

“Оксфордський словник” подає зовсім узагальнене значення: “фразеологія —
вибір слів, формулювання». У “Вебстерському словнику даний термін
пояснюється як “спосіб вживання та систематизація слів». У вітчизняних
тлумачних словниках знаходимо тлумачення фразеології як “розділу
мовознавства, що вивчає усталені звороти мови, фразеологізми”.

Отже, як бачимо, в англомовних виданнях фразеологія навіть не
розглядається, як наука, галузь лінгвістики (на відміну від
лексикології: лексикологія — наука про походження та значення слів).
О.В.Кунін також звертає увагу на те, що в англо-американській
лінгвістичній літературі фразеології присвячена невелика кількість
досліджень.

Не можна залишити поза увагою сам термін “фразеологізм”, оскільки він,
по-перше, є предметом фразеології як науки, а, по-друге, — об’єктом
нашого дослідження. Різні лінгвісти вживають різноманітні терміни
(фразеологічна одиниця, фразеологізм, фразема, ідіома, фразеологічний
зворот, стійке словосполучення та ін.) для позначення одного і того ж
поняття.

Як правило, поняття “фразеологічна одиниця” та “фразеологізм”
ототожнюються. Інші терміни можуть розрізнятися (як правило, це залежить
від різниці у класифікаціях ФО). В межах стійких зворотів
О.І.Смирницький, наприклад, розрізняє фразеологічні одиниці (стилістично
нейтральні звороти, які позбавлені метафоричності або ж втратили ії) та
ідіоми (які базуються на переносі значення, на метафорі). Н.М.Амосова
виділяє фраземи та ідіоми. Ідіоми, на її думку, характеризуються
цілісним значенням, які на відміну від фразем, є одиницями постійного
контексту.

В англо-американській лінгвістиці термін “фразеологізм” не вживається
взагалі. Англійський фразеолог Л.П.Сміт використовує слово idiom, яке
вживає в його вузькому значенні, “для визначення таких особливостей
мови…, які є мовленнєвими аномаліями, що порушують або правила
граматики, або закони логіки”.

М.Ф.Алефіренко надає перевагу поняттю “фразема”. В.М.Мокієнко під ФО
розуміє “відносно стійке, відтворюване, експресивне сполучення лексем,
яке має цілісне значення”.

Отже, до основних рис ФО належать “відтворюваність у процесі
спілкування, “надслівність” і цілісність значення”.

Слід також зазначити, що серед розмаїття ФО існують загальні
фразеологізми та індивідуально-авторські. Якщо перші включені в
словники, то другі, як правило, до словників не потрапляють. Деякі
лінгвісти вважають за доцільне створити словники
індивідуально-авторських вживань ФО.

Феномен кольору. Особливості сприймання

Феномен кольору цікавив людство з давніх-давен. Люди намагалися пояснити
це явище, з’ясувати його дію на мозок і психіку. Спроби розробити теорію
кольору сягають ще часів Платона. Ґрунтовно колір як фізичне явище
описав І.Ньютон. Однак говорити про колір як щось визначене не можна, це
зумовлено неоднаковим сприйманням даного явища різними людьми.

Вивченням фізичних якостей спектральних кольорів займається
кольорознавство. А вивчення психологічного впливу певних сполучень
кольорів – кольорових гармоній — складає предмет естетики кольору. В
психології розробкою характеристик основних кольорів займався М.Люшер.

Багатство барв навколишнього світу своєрідно відображається в мові. Як
зазначає у своїй статті А.Порожнюк, не в усіх мовах існує однакова
кількість назв на позначення кольору. Навіть деякі основні кольори
спектра не завжди мають окремі назви. Так, наприклад, в англійській мові
існує одна лексема (blue) на позначення синього та блакитного кольорів.
А червоний, оранжевий та жовтий у мовах африканських народів здебільшого
мають одну лише назву. Кожна мова має свій спосіб “членування” спектра.
Тобто колір пов’язаний з історією народу, його культурою, побутом,
традиціями тощо.

Дослідженням мови поетичних творів встановлено, що основу палітри фарб
складають живописні означення «чорний – червоний – білий».

Символічне значення чорного кольору, що ототожнюється з мороком,
зустрічаємо у О.О.Потебні: “Подібно до того, як мороз, наближаючись до
вогню, протистоїть йому за деяким символічним значенням, чорний колір,
утворюючись від вогню, має значення безладу, ненависті, смутку, смерті,
що є протилежним до переносних значень світла”.

Характерною особливістю чорного кольору є те, що для всіх народів він
символізує “погане”. В західній традиції це смерть, траур, скорбота,
меланхолія, приниження, руйнування. Однак не завжди чорний – символ зла.
Це і колір покаяння. Доведено, що чорний, як і білий, захищає від дії
шкідливої енергетики. Ось чому представники духовенства різних країн і
вірувань носять чорну одіж.

Повною протилежністю чорного кольору є білий. У слов’ян білий походить
від світла та вогню. Білизна – символ краси, любові [56,с.309-310]. На
заході цей колір означає святість, чистоту, відвертість, спокій, тріумф
духа над плоттю. В той час у східній традиції білий – символ неба,
траур. Взагалі, цей колір – це кінцевий пункт яскравості та світла,
панування добрих сил.

Червоний, поряд із синім та зеленим, з точки зору фізики, — основний
колір світла. До цих трьох додається ще жовтий. Дані чотири кольори не
сприймаються як суміші.

Для українського народу, як і для деяких інших, здавна були і залишались
улюбленими кольори червоної гами. Вони означають вогонь, кров, життя,
пристрасть, любов, екстаз, мучеництво, честь.

Синій колір пов’язаний з фізичною потребою в спокої і з психологічною
потребою в задоволеності. Темно-синій викликає повний спокій. В західній
культурі синій означає чистоту, мир, мрію, істину, інтелект, благочестя,
мудрість, непорочність.

Значення зеленого трактується як символ весни, тріумф життя, природи,
молодість, веселість, процвітання. Зелений нагадує нам про юність,
цвітіння, надію та радість.

Протиріччя в психологічному тлумаченні містить у собі жовтий колір. З
одного боку, він сприймається як світлий, яскравий, збуджуючий, однак, з
іншого боку, жовтий буває нав’язливим і зухвало неспокійним.

Що стосується коричневого кольору, то це — суміш червоного, жовтого і
чорного. Втративши життєдайну силу червоного, коричневий символізує
тілесні відчуття та потреби. Символізуючи покарання, деградацію,
відречення від світу, він є земним кольором.

Сірий – нейтральний. Він повністю позбавлений будь-яких стимулюючих чи
психологічних тенденцій. Сірий – це взагалі не територія, на якій можна
жити; це тільки межа: межа – як нейтральна смуга.

Таємним і чуттєвим є фіолетовий колір. У сакральній символіці це колір
духовного начала, покаяння, покори. Східна традиція розглядає його як
основу всього сущого.

Отже, ми розглянули психологічне тлумачення тих кольорів, які
зустрічаються у компонентному складі фразеологізмів англійської мови.

Глава 2

Характеристика фразеологізмів,

до складу яких входять колороніми.

Семантичні можливості колоронімів

Фразеологічні одиниці утворюються в мовленні і відображають ті явища і
предмети, що безпосередньо оточують людей; люди в свою чергу, надають їм
тих чи інших характеристик, в тому числі ознак за кольором. Отже, цілком
закономірно, що у деяких фразеологізмах, які увиразнюють, емоційно
забарвлюють образність в мовленні, саме колір є складовою частиною.
Колір допомагає створити яскраві зорові образи з сухих абстракцій, що
робить мовлення барвистим, соковитим та емоційно насиченим.

Оскільки ФО є мовною універсалією, то можна припустити, що в будь-якій
мові існують фраземи, до складу яких входять назви кольорів, адже
фразеологізми відображають реалії життя. Безсумнівно, для кожної мови
буде різним психологічне тлумачення кольорів, яке дасться взнаки при
перекладі ФО. Розбіжності у сприйманні певним народом довкілля вплинуть
на кількість фразем з одним і тим самим кольором у різних мовах.

Як показало дослідження, в англійській мові найбільшу кількість
становлять ФО з колоронімом black (24,71%). На другому місці фраземи з
компонентом blue (16,86%). Далі у порядку зменшення йдуть такі назви
кольорів як white (15,01%), red (14,31%), green (9,47%), yellow (6,47%),
rosy, pink (3,24%), gray (2,78%), brown (2,54%), purple (0,69%), orange
(0,23%). Серед ФО зустрічаються і такі, до складу яких входять два або
більше колороніми.

Отже, у фразеологізмах найчастіше використовуються назви чорного та
білого кольорів. Другим за частотою вживання є колоронім blue.
Прослідковуючи походження назв кольорів black та blue, впадає в око і
звукова подібність даних слів давньоанглійської мови: black — з АС blжk
(blac); blue — з АС blжw. Також деякі психологічні тлумачення даних
кольорів спільні. Як чорний, так і синій можуть означати ніч,
похмурість. Англійські фразеологізми з компонентами black та blue в
більшості своїй несуть негативне забарвлення, хоча з колоронімом blue
таких фразеологізмів менше, ніж з black.

Далі за частотністю вживання слідують назви кольорів red та green.
Синій, червоний та зелений з точки зору фізики є основними кольорами, що
і знаходить своє відображення в мові. Кількість фразеологізміа з
колоронімом yellow цілком закономірно слідує за green. Як зазначає
Ж.Аґюстон, “серед усіх кольорових тонів є тільки чотири, які не
сприймаються як суміші…: одиничний червоний, одиничний жовтий, одиничний
зелений та одиничний синій”. Решта ж кольорів є сумішшю основних.
Фразеологізми з такими колоронімами нечисленні.

Фразеологізми-порівняння

Як зазначає О.В.Кунін, в сфері фразеології можуть використовуватись
структурно-семантичні моделі фразеологізмів. Цей тип моделювання наявний
у стійких порівняннях, які ще називаються компаративними зворотами.
Ад’єктивні компаративи, типу “as + прикметник + as + іменник (чи
словосполучення)” є одним з основних.

До фразеологізмів-порівнянь відносяться такі, в основу яких покладено
часткове переосмислення. Як справедливо зазначає В.М.Мокієнко, в
порівняннях зміст фразеологізму виражений майже експліцитно.

До цієї групи фразем належать ФО типу as black as night, as black as a
crow, as green as a grass, as blue as a badger, as red as a rose, as red
as a lobster, as white as snow, as white as sheet, as white as death, as
yellow as gold.

В таких фразеологізмах перший значущий компонент (колоронім), як
правило, вживається в буквальному значенні. За класифікацією типів
лексем, запропонованою О.В.Куніним, назва кольору в даному випадку
відноситься до реальних слів. У фразеологізмах-порівняннях можна
виділити безпосереднє значення кожного компонента-колороніма.

Black

1) чорний – as black as a crow’s wing, as black as a raven, as black as
a coal, as black as ink (дуже чорний);

2) темний, чорний – as black as hell, as black as my hat, as black as
pitch (зовсім темно, нічого не видно: хоч в око стрель);

3) темний, похмурий (про людину) – as black as a thunder cloud, as black
as sin, as black as thunder (хмара – хмарою);

Серед фразеологізмів-порівнянь з компонентом black зуcтрічається вираз
to work like a black (дуже важко працювати). В цій ФО black у
субстантивованому вигляді увиразнює буквальне значення першого
компонента.

Blue

Хоча за кількістю фраземи, до складу яких входить компонент blue, стоять
на другому місці, фразеологізмів-порівнянь з цим складником лише два: as
blue as a badger (дуже посинілий, синій, як пуп) та like blue murder
(дуже швидко, щодуху).

З ФО as blue as a badger можна виділити значення “синій”. Компонент blue
ввійшов до складу даної фраземи завдяки схожості синього та сірого
кольорів.

У порівнянні like blue murder, неможливо виділити семантику жодного з
компонентів. Загальне значення фразеологізму має емоційно-підсилювальне
забарвлення (пор. to cry blue murder – горлати, репетувати).

White

У фраземах цей компонент-колоронім має два значення:

1) білий – as white as a lily, as white as chalk, as white as ivory, as
white as milk, as white as wool (білий, як сніг, білосніжний);

2) блідий – as white as a ghost, as white as ashes, as white as marble
(блідий, як полотно).

Фразеологізми з першим значенням компонента white є позитивно
забарвленими. Про це свідчить інший компонент ФО (a lily, ivory, milk).
Ті ж фраземи, до складу яких входить колоронім white у значенні “блідий”
мають негативне забарвлення, що також зумовлено порівнювальною лексемою
(ghost, ashes).

Red

Колоронім red у фразеологізмах-порівняннях має два значення –
“червоний”: as red as a poppy (червоний, як маків цвіт), as red as a
beetroot (червоний, як буряк), as red as a turkey-cock (червоний, як
індик), as red as a lobster (червоний, як рак), as red as fire
(червоний, як вогонь), as red as blood (червоний, як кров); та
“рум’яний” — as red as a cherry, as red as a rose (кров з молоком).

Green

Фраземи аs green as a gooseberry та as green as grass мають значення
“недосвідчений”, “зелений”, що обумовлено переносним вживанням
компонента green. Якщо у вищезазначених ФО одне з значень обов’язково
позначало колір, то у випадку з green це не спостерігається.

Yellow

Хоча кількість фразеологізмів з колоронімом green перевищує ФО з
компонентом yellow, однак число фразеологізмів-порівнянь, до складу яких
входить вищевказана назва кольору, переважає.

Вирази as yellow as a crow’s foot, as yellow as a guinea, as yellow as a
kite’s claw, as yellow as corn та as yellow as gold означають “жовтий,
як лимон; золотистий; золотавий”. Як і в попередніх випадках (з іншими
колоронімами), компонент yellow зберігає своє первинне значення.
Додається лише ще один відтінок жовтого кольору – золотистий.

Gray

Лексема gray у висловах as gray as a bat’s wing (сірий, як миша), as
gray as lead (сірий, як свинець) має своє перше словникове значення –
“сірий”, але порівнювальні лексеми (bat’s wing та lead) надають цим
фраземам різних змістових відтінків.

Brown

З цим колоронімом існує лише один фразеологізм-порівняння, зафіксований
у фразеологічних словниках. As brown as a berry означає “зовсім темний,
дуже загорілий, шоколадного кольору”. Значення цієї ФО подається у
словнику з етимологічної точки зору: слово brown зберігає у цьому виразі
своє старе значення – “темний”.

Лексеми на позначення кольору у порівняльних висловах обов’язково мають
своє первинне значення (означають колір). Лише в двох випадках (green,
brown) назви кольорів вживаються в переносному значенні. Компаративні
звороти – це мотивовані ФО. В них наявний зв’язок з семантикою
прототипів.

Фразеологізми-метафори

На думку багатьох фразеологів найбільш розповсюдженим типом
фразеологічного переосмислення є метафоричне. За визначенням О.В.Куніна,
цей тип переосмислення є “переносом найменування з одного денотата на
інший, який асоціюється з ним на основі реальної або уявної схожості”.
Фразеологізми-метафори досить образні, і за висловом В.М.Мокієнка,
метафора є “фактором створення образності”. Ця група ФО найчисельніша.

До неї належать такі фраземи як to look black, the pot calling the
cattle black, to have a fit of blues, once in a blue moon, to show the
white feather, white elephant, red cock, to paint the town red, in the
green, to turn yellow, the gray mare is the better horse, to see through
rose-coloured spectacles, in a brown study, a purple patch, the pink of
health та інші.

З метою з’ясування значення колороніма у складі метафоричних
фразеологізмів, варто розглянути дані фраземи як вільні словосполучення.
Адже “більшість фразеологізмів спочатку були вільними словосполученнями,
заміна компонентів була для них природною”.

Black

З колоронімом black в англійській мові існують такі ФО як devil is not
so black as he is painted, black year, black books, the black dog is on
one’s back, there’s a black sheep in every flock, black frost, black in
the face, black will take no other hue та ін.

До складу деяких вільних словосполучень лексема black увійшла у
переносному значенні. У переосмисленому значенні фразеологізму ця
семантика компонента була взята за основу. Виразно проступають наступні
значення лексеми black:

поганий, страшний – devil is not so black as he is painted (не такий він
вже поганий, як його зображують), to depict in black colours
(представляти в поганому світлі), to paint smth. black (показувати в
найгірших тонах);

нещасливий, важкий – a black year (чорний, нещасливий рік), a black day
(важкий, поганий день);

похмурий, поганий – black looks (похмурі, несхвальні погляди), to look
black (мати незадоволений, похмурий, злий вигляд), things look black
(справи погані).

Існує група ФО, яких об’єднує значення “потрапляти в немилість”. Вираз
the black book означає “чорна книга (до якої заносять прізвища осіб, що
підлягають покаранню)”. З ним пов’язані такі фраземи, як black books
(немилість), to be in one’s black books (бути зневаженим кимось), black
list (чорний список) та black mark (занесення до чорного списку).
Негативне значення цим ФО надає саме колоронім black.

Дана назва кольору в деяких фраземах може позначати “нечесність”,
наприклад: black conscience (чорна, нечиста совість), black market
(чорний, спекулятивний ринок).

У зазначених ФО лексема black надає виразу негативного забарвлення. У
даному випадку відіграє роль психологічне трактування чорного кольору,
який завжди несе на собі відбиток смерті, скорботи, руйнування.

В деяких сталих висловах чорний колір зводиться до значення
“меланхолійний”. Наприклад, the black dog (хандра, нудьга) та the black
dog is on one’s back (нудитися).

У фраземах black art, black magic (чорна магія) та black sheep (паршива
вівця, негідник, нероба) назва кольору виражає щось зловісне, пов’язане
з темними силами. Маючи аналогічне значення ФО a black sheep входить до
складу прислів’їв it is not a small flock that has not a black sheep та
there is a black sheep in every flock, що означають “в сім’ї не без
виродка”.

Інші фразеологізми-метафори з компонентом black також у своїх значеннях
будуть містити “темне”, “сумне” начало. Наприклад, black beast (людина,
яку ненавидять), black ox has trod on his foot (його спіткало нещастя),
to look at the black side of things (дивитися песимістично) та ін.

В основі метафоричного переосмислення деяких інших фразеологізмів
покладена схожість як за кольоровою ознакою, так і за характерною
ознакою іншого компонента. В таких ФО семантика необов’язково матиме
негативний відтінок. У фразеологізмі black eye (підбите око) лексема eye
означає не саме око, а місце навколо нього, а black указує на кольорову
ознаку (місце навколо ока набуває темного кольору). Подібно утворена і
ФО black wax (земля, що після дощу стає липкою). Компонент wax містить
значення “липка речовина”, а колоронім уточнює колір цієї речовини.

j

&

(

,

^„A

0

?

t I ,

?,

.

0

?

?

$

&

B (піратський прапор), black in the face (багровий від гніву, напруги)
лексема на позначення кольору увійшла у своєму первинному значенні,
однак вислови переосмислились загалом.

У фразеологізмах black lie (навмисна брехня) та black ingratitude (чорна
невдячність) назва кольору вносить емоційне забарвлення.

У розглянутих ФО наявне фразеологічне переосмислення, але даний феномен
характерний не для всіх фразем. Так, наприклад, у звороті a black cap
(судова шапочка, яка одягається суддею в момент винесення вироку)
відбувається необразне семантичне перетвореня шляхом звуження значення
прототипу a black cap (чорна шапочка). Звуження семантики
спостерігається і у фраземі a black swan (чорний лебідь – рідкісне
явище, тому фразеологізм позначає аномалію).

Отже, фразеологізми-метафори, до складу яких входить колоронім black,
переважно за своєю семантикою негативні. Ця лексема є
смислоутворювальною для даних фразеологізмів.

Blue

Лексема blue входить до складу наступних фразеологізмів-метафор: to be
in the blues, to drink till’s all blue, a bit of blue sky, true blue, to
see through blue glasses, a blue stocking, blue rose тощо. Серед
значень, яких набуває колоронім blue у складі ФО, можна виокремити
наступні:

нудьга, хандра, смуток – to be in the blues, to get the blues, to have a
fit of blues (нудитися, хандрити, засмутитися, бути в пригніченому
стані), to give smb. the blues (наводити нудьгу на когось), the blue
devils (смуток, нудьга). В словнику англійської мови знаходимо деякі
уточнення даної семантики лексеми blue: похмурий, меланхолійний; в
подавленому настрої ;

безнадійний, поганий – to look blue (мати пригнічений вигляд; бути
безнадійним), things look blue (справи погані, справи гіршають);

біла гарячка – to drink till all’s blue (допитися до білої гарячки), the
blue devils (біла гарячка – друге значення);

порядний, вірний, постійний – true blue will never stain (порядна людина
ніколи не підведе), true blue (вірна, постійна людина).

Компонент blue у фразеологізмах вживається також для емоційного
підсилення вислову, наприклад: blue fear та blue funk, що означає
“переляк”, “панічний страх”.

Входячи до складу деяких фразологізмів, лексема blue у сполученні з
компонентом murder в різних ФО має різне, неспоріднене значення.
Фразеологізм to cry blue murder означає “на ґвалт кричати”, “горлати,
репетувати”; like blue murder – “дуже швидко, щодуху”. А вираз to get
away with blue murder має значення “чинити, як комусь заманеться”,
“залишатися непокараним”.

Метафорично переосмислені і наступні ФО, в яких колоронім blue не має
власної семантики, а увиразнює значення самого фразеологізму. Це такі
вирази як to turn the air blue, to make the air blue (дуже лаятися,
лаяти на всі заставки); by all that’s blue! (хай йому чорт).

Компонент blue зі значенням “небо”, “повітря” увійшов до складу таких
фразем: a bolt from the blue (як грім серед ясного неба), to vanish
(disappear) into the blue (піти димом догори; зникнути безслідно), a
shot in the blue (помилка, промах).

Схожість за кольоровою ознакою відображена в наступних метафорично
переосмислених ФО: blue rose (“блакитна троянда”, щось недосяжне), blue
blood (“блакитна кров”, аристократичне походження), blue of the plum
(свіжість, краса, чари молодості), blue in the face (багровий від
гніву).

Семантика лексеми blue також пов’язується з надією. Фразеологізми bit of
blue sky та blue bore означають “промінь надії”.

Що стосується психологічного трактування синього кольору як кольору
чистоти, мрії, істини, мудрості, то значення лексеми blue у складі ФО не
несуть подібного семантичного навантаження.

Серед фразем, до складу яких входить компонент blue, є такі, в яких
згадана лексема суттєво не впливає на загальне значення ФО. Вона може
бути опущена, що не призведе до втрати фразеологізмом своєї семантики.
До таких виразів належать between the devil and the deep blue sea (між
двох вогнів), де blue виконує роль означення щодо іменника sea, та to
get away with blue murder (залишитися непокараним), де blue вживається
для емоційного підсилення.

Таким чином, за своєю семантикою колоронім blue найближче стоїть до
black. Ці дві лексеми мають подібні значення. Психологічне трактування
синього кольору ніяк не впливає на формування значень фразем, до складу
яких входить компонент blue. Він, в свою чергу, як складова частина ФО
набуває власних значень, не пов’язаних з первинною семантикою.

White

Вирази white feather, white slave, white night, to wash a blackmoor
white, lily white, at a white heat, to bleed white, to turn up the
whites of one’s eyes та деякі інші належать до фразеологізмів-метафор з
компонентом white.

Переважну більшість фразем цієї групи становлять такі вислови, де базою
для метафоричного переосмислення виступає схожість за кольоровою
ознакою. Наприклад: a white crow (біла ворона, дивне явище), the white
trap (біла пастка, отрута, яку вживають для полювання), white meat (біле
м’ясо – свинина, телятина, курятина), white frost (іній, наморозь),
white caps (білі гребені хвиль, “баранці”), to hang out the white flag
(здатися, визнати себе переможеним) тощо.

Споріднені за своїм значенням і наступні ФО, складовою частиною яких є
компонент white у своєму первинному значенні кольору: white slave (біла
дівчина, яку експлуатує хазяїн), white slaver (поставщик живого товару),
white-slave traffic (торгівля живим товаром).

Колоронім white у сполуці з іншою лексемою вживається у деяких ФО для
позначення боягузства: white liver (малодушність, боягузство), white
feather (боягузство), to show the white feather (злякатися, виявити
малодушність). Компонент white, виокремлений з даних фразем, не має
самостійної семантики, а набуває змісту лише при взаємодії двох лексем
ФО.

Але серед фразем з колоронімом white є і такі, де дана лексема,
зберігаючи первинне значення, впливає на тлумачення всього
фразеологізму. В таких ФО семантика компонента white дуже близька до
психологічного трактування білого кольору як кольору чистоти та
невинності. Це такі вирази як a white man (порядна, добре вихована
людина), white lie (невинна брехня, брехня заради порятунку), to put on
a white sheet (каятися, визнавати прилюдно свої помилки).

Проаналізувавши цю групу фразеологізмів-метафор, можна зробити висновок,
що в більшості випадків значення лексеми на позначення кольору (тут
white) відіграє домінантну роль при утворенні змісту ФО. Переважно це
первинне значення колороніму. Однак психологічний аспект білого кольору
також присутній у семантиці розглянутих ФО.

Red

Прикладами фразеологічних метафор з компонентом red можуть слугувати
вирази a red cent, red cock will crow in his house, to act as a red rag
acts upon a bull, to be in the red, to see a red light, to paint the
town red, agony in red, the red carpet.

В англійській мові досить розповсюджені фразеологізми, до складу яких
лексема red увійшла в первинному значенні. Прототип тієї чи іншої ФО
переосмислювався завдяки сполуці кольорової ознаки та значення іншої
складової частини фраземи.

Майже експліцитно виражена семантика таких метафор, як red man
(червоношкірий індієць) та похідної ФО – red man’s fire (вогнище
по-індійському). Шкіра індійців має червоний відтінок, і лексема на
позначення кольору вжита у прямому (первинному) значенні. Однак сама
фразема частково переосмислена. В тому ж прямому значенні компонент red
увійшов і до таких ФО, як red meat (м’ясо – яловичина, баранина), red in
the face (багровий від гніву), red-letter day (святковий, радісний,
пам’ятний день). Red також може виступати в значенні “щось яскраве”,
“те, що кидається в очі”, що прямо пов’язано зі специфікою самого
червоного кольору. Така семантика може спостерігатися у ФО to paint
(smth.) red (зображати щось у яскравій сенсаційній формі), to paint the
town red (дебоширити, гучно веселитися).

Лексема red у субстантивованому вигляді може також позначати “дефіцит”.
Це пов’язано з фактом, що збитки в облікових банковських книгах
записувалися червоними чорнилами. Значення компонента red в даному
випадку тяжіє до кольорової ознаки. Прикладом таких фразеологізмів є in
the red (мати заборгованість, бути в боргу), to go into red (зазнати
збитків, дефіциту).

Мідна монета за своїм кольором також червона, отже red у комбінації з
лексемою cent у переосмисленому значенні фразеологізму трактується як
“щось зовсім не цінне”, “ламаний гріш”. Дана словосполука входить до
складу і інших ФО: not to care a red cent (ані трохи не цікавитись), not
worth a red cent (ламаного гроша не вартий), not to give a red cent
(зовсім не цінувати), not to have a red cent (зовсім не мати грошей).

За кольоровою ознакою колоронім red увійшов і до фразеологізмів,
складником яких є іменник herring. Копчений оселедець набуває
червонуватого кольору. Але прототип a red herring метафорично
переосмислився, і фразема стала означати “привід для відвертання уваги,
для замилювання очей”. Більш розгорнута фраза to draw a red herring
across the path має значення “навмисно відвертати увагу дрібницями від
головного”.

Червоний як символ попередження, небезпеки є складовою частиною висловів
to see a red light (бачити або підозрювати небезпеку) та певною мірою
таких фразеологізмів, як red lamp (публічний дім) та red-light district
(район публічних домів).

Психологічна асоціація червоного кольору з таким психічним станом як
гнів знайшла своє відображення і в мові. Наступні ФО мають саме таку
семантику: to see red (скипіти, розлютитися), red rag (те, що дратує,
бісить), to act as a red rag acts upon a bull (сильно дратувати,
виводити з себе).

Ще одне тлумачення червоного кольору, як кольору пожежі, наявне у
виразах red cock (пожежа), red cock will crow in his house (його
підпалять).

Отже, колоронім red у складі фразеологізмів-метафор в основному має
кольорове навантаження, або значення, яке прямо чи непрямо пов’язане з
червоним кольором. Якщо навіть і зустрічаються такі фраземи, де наявне
психологічне значення, воно все одно пов’язане з кольоровою ознакою. У
складі фразеологізму лексема red несе велике семантичне навантаження і
суттєво впливає на тлумачення фразу в цілому.

Green

Фразеологічні метафори зі складником green такі: green finger, a green
wound, a green wound is soon healed, in the green wood, a green hand,
the green light, green winter та ін.

Виокремлюючи лексему green зі складу ФО, можна спостерігати наступні її
значення:

квітучий, повний сил: in the green wood (у розквіті сил), in the green
tree (під час розквіту, процвітання), green old age (здорова або щаслива
старість);

свіжий: green wound (свіжа рана), a green wound is soon healed
(загоїться, поки весілля скоїться);

некваліфікований, молодий – a green horn (новак, хлоп’я, людина без
досвіду), green labour (некваліфікована робоча сила), green year (дитячі
роки), to see green in one’s eye (вважати когось дурним).

Ці значення співпадають і з психологічним розумінням зеленого кольору.

Green як колір заздрощів зустрічається у таких ФО: green with envy
(готовий лопнути від заздрості), to look through green glasses
(ревнувати, заздрити чиємусь успіху).

Наступні значення як лексеми green, так і фразеологізму вцілому
пов’язані з кольоровою ознакою. У виразах green goods (фальшиві
банкноти) та green goods man (фальшивомонетчик) зелений колір пов’язаний
з зеленим кольором банкнот. Зелений як символ дозволу, є складовою
частиною фразем the green light (дозвіл) та to give a green light
(розв’язати руки, дати свободу дій).

Психологічне трактування зеленого кольору, як і кольорова ознака, чітко
простежуються у набутті фразеологізмом своєї семантики. Таких фразем, в
яких би значення компонента green суттєво не впливало б на загальне
значення ФО, не виявлено.

Yellow

Колоронім yellow зустрічається у наступних фразеологізмах-метафорах: to
be yellow about the gills, yellow jacket, yellow dog, to turn yellow ,
yellow back, yellow journalism та ін.

З такими значеннями як “жовтий” та “золотий” (тобто кольорова ознака)
компонент yellow увійшов до складу деяких метафорично переосмисленних
ФО.

Це такі вирази як yellow boy, yellow jacket (золота монета), yellow flag
(жовтий прапор – як символ карантину), yellow jack (жовта пропасниця,
лихоманка), to be yellow about the gills (мати нездоровий вигляд –
жовтий колір зябр свідчить про несвіжість риби).

Колоронім на позначення жовтого кольору у складі фразеологізмів може
мати і такі значення:

боягузливий, підлий – a yellow streak (нахил до віроломства, боягузтва),
to turn yellow (злякатися, виявити малодушність), yellow dog (підла,
боягузлива, нікчемна людина);

бульварний – yellow journal (бульварно-сенсаційний журнал), yellow
journalism (бульварна преса), yellow back (дешевий бульварний роман).

При утворенні семантики фразеологізмів психологічне значення жовтого
кольору до уваги не береться. В багатьох випадках саме колоронім yellow
у складі фразем є смислоутворювальним компонентом.

Rosy, pink

На позначення рожевого кольру існує дві лексеми — rosy та pink. В
англійській мові дані колороніми увійшли до складу лише
фразеологізмів-метафор. Це такі вирази як to feel rosy about the gills,
to take a rosy view of smth., rosy in the garden, in the pink, the pink
of perfection, pink tea.

З рожевим кольором як здоровим кольором обличчя пов’язані наступні ФО:
in the pink (в розквіті сил, у чудовому стані здоров’я), the pink of
health (здоровий на вигляд). Колоронім pink, маючи ознаку кольору, є
складовою частиною такої ФО, як to feel rosy about the gills (мати
здоровий вигляд – зябра свіжої риби мають червонуватий колір).

Наявно проступає і психологічне тлумачення рожевого кольору у семантиці
певних фразеологізмів. З рожевим пов’язані позитивні переживання, він
співзвучний радісному, відкритому ставленню до світу. Фраземи типу to
see everything through rose-coloured spectacles (бачити все в рожевому
світлі), to take a rosy view of smth. (оптимістично дивитися на щось),
rosy in the garden (все в порядку) побудовані саме на цій асоціації.

Але серед виразів з колоронімом pink наявні і такі, до складу яких ця
лексема увійшла ні за кольоровою ознакою, ні на основі психологічного
трактування. Наприклад, pink tea (званий чай), the pink of perfection
(верх досконалості), paint me pink if… (щоб мене лиха година побила,
якщо…).

Як бачимо, незважаючи на невелику кількість фразеологізмів з
колоронімами pink та rosy, ці лексеми увійшли до фразем-метафор і для
позначення кольору, і для передачі психологічного стану. Хоча rosy та
pink і мають однакове значення, їх взаємозаміна у складі ФО недопустима.

Gray

Колоронім gray в первинному значенні, увійшов до складу таких ФО, як
gray matter (сіра речовина головного мозку; розум), gray of the dawn
(досвітня, передсвітанкова імла), all cats are gray in the dark (вночі
всі коти бурі). Завдяки кольоровій ознаці, значення фразеологізмів є
мотивованим. А ось у такій фраземі як the gray mare is the better horse
(дружина верховодить) мотивація відсутня.

Отже, у складі фразеологізмів-метафор gray вживається на позначення
кольору, будь-які психологічні чи переносні значення ФО відсутні.

Brown

Що стосується фразеологічних метафор з лексемою brown, то до їх складу
даний колоронім входить з різними значеннями. В таких ФО, як brown bread
(хліб з непросіяної муки) та brown ware (череп’яний посуд), компонент
brown має своє первинне значення “коричневий”.

Певною мірою з кольоровою ознакою пов’язані і такі вирази як to do brown
та to do up brown (доводити до кінця), де brown зберігає семантику
“гарно підсмажити”.

В психологічному аспекті з коричневим кольором пов’язується життєва
неактивність. Таке трактування присутнє в деяких фразеолгізмах, що
містять лексему brown: brown study (похмурий роздум), in a brown study
(у похмурому роздумі).

Таким чином, в цій групі фразеологізмів виокремлений колоронім brown
містить як кольорову, так і психологічну семантику. Сама лексема є
смислоутворювальною.

Purple

В англійській мові з колоронімом purple існує декілька
фразеологізмів-метафор. Один з них – a purple patch (краще місце в
літературному творі). В ньому значення компонета на позначення кольору в
деякій мірі можна ототожнити з сакральним тлумаченням, що означає
духовне начало, найвищий ступінь пізнання.

До таких фразем, як to wear the purple (належати до королівської сім’ї)
та to marry into the purple (взяти шлюб з членом королівської сім’ї)
назва кольору увійшла в переносному значнні (purple — королівський
пурпур, влада монарха).

Як видно, при утворенні семантики ФО, до уваги береться як психологічне
тлумачення фіолетового кольору, так і одне з переносних значень.

Є певний відсоток ФО, які містять два чи більше колороніми.
Найрозповсюдженішими колоронімами, що одночасно зустрічаються у
фразеологізмах-метафорах є black та white.

Найчастіше можна зустріти такі фрази, до яких колороніми увійшли у
своєму первинному значенні, позначаючи колір. Наприклад: black hen lays
a white egg (чорна корова та молоко біле), black and white (малюнок
пером), in black and white (чорним по білому, цілком ясно, зрозуміло),
to call white black (обстоювати очевидну неправду); to beat somebody
black and blue (побити до синців), the Red, White and Blue (англійський
державний прапор – за кольорами, які входять до нього).

У фразеологізмі every white has its black, and every sweet sour (немає
солодкого без гіркого; все має свій зворотній бік) відчутно проступає
психологічне трактування назв кольорів: в усьому чистому,
незаплямованому (білому) можна віднайти якесь зло (чорне).

Таким чином, у метафоричних фразеологізмах внаслідок найвищого ступеня
переосмислення компонентів значення виражено імпліцитно. Але
простежуються тенденції вживання колороніма як в прямому, так і в
переносному (зокрема психологічному) значеннях.

У всіх випадках утворення значень фразеологізмів семантика колороніма є
або смислоутворювальною, або ж суттєво впливає на загальне трактування
ФО. Винятком є поодинокі фраземи з компонентом blue.

Серед усіх груп фразеологізмів-метафор з лексемами, що позначають колір,
найбільшу кількість становлять ті, до складу яких назва кольору увійшла
в прямому значенні. Значення, що пов’язані з трактуванням кольору
зустрічаються у ФО з колоронімами black, green, rosy (pink), brown,
purple, частково white. А вислови з такими лексемами як blue, yellow та
gray зовсім не містять психологічно навантаженої семантики. Щодо red, то
його психологічне тлумачення прямо пов’язане із кольоровою ознакою, тому
вони майже не підлягають розмежуванню.

Отже, розглянувши фразеологізми англійської мови, до складу яких входять
колороніми, та власне самі компоненти, ми виявили певні особливості цих
мовних одиниць.

Враховуючи природу фразеологізмів, до складу яких входить назва кольору,
а також психолого-педагогічні особливості їх вивчення, можна досягти
досить високої ефективності засвоєння матеріалу з даної теми.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Дослідивши фразеологічні одиниці англійської мови, до складу яких
входять лексеми на позначення кольору в синхронічному та діахронічному
аспектах, розглянувши їх природу та специфіку компонентів-складників,
проаналізувавши особливості вживання цих мовних одиниць, можна зробити
наступні висновки:

1. В момент утворення фразеологізму, колоронім входить до його складу у
своєму первинному значенні або, рідше, набуває такого семантичного
відтінку, який приписують значенню самого кольору.

2. Колороніми у складі фразеологізмів, залежно від типу переосмислення,
мають різний ступінь деактуалізації:

а) у порівняльних та метонімічних зворотах денотативні значення цих
лексем здебільшого зберігаються;

б) у складі фразеологізмів-метафор семантика колоронімів виражена
імпліцитно, що зумовлено ступенем переосмислення даних фразем. Тому
зазначені лексеми можуть вживатися як у прямому, так і переносному
значенні.

3. Будучи компонентом фразеологізму, колоронім може виконувати наступні
функції:

а) номінативну;

б) смислоутворювальну;

в) смислорозрізрювальну;

г) атрибутивну.

4. Певний відсоток становлять фразеологізми, до складу яких лексеми на
позначення кольору увійшли в прямому значенні. В деяких інших випадках
психологічне тлумачення кольору було основним при утворенні значення
фразеологізму.

5. У сфері системних зв’язків семантичні можливості колоронімів
виявляються найбільш виразно:

а) при утворенні фразеологічних варіантів та синонімів лексеми на
позначення кольору можуть взаємозамінятися в певному фразеологічному
контексті, виступаючи, таким чином, як синоніми. Більшість варіантів та
синонімів виникають при заміні лексеми, що не позначає колір, колоронім
же залишається сталим компонентом;

б) серед антонімічних пар є такі, до складу яких входять
контрастно зіставлені лексеми (білий – чорний). Однак більш вживані у
структурі фразеології контекстуально антонімічні колороніми. Поза
фраземою вони в антонімічні зв’язки не вступають;

в) вживання назв кольорів у складі полісемічних, омонімічних та
паронімічних ФО дає підстави стверджувати, що дані лексеми, як
компоненти фразеологічних висловів, створюють основу для метафоричного
перенесення семантики і є смислоутворювальними елементами.

6. Незважаючи на деякі розбіжності у вживанні назв кольорів у різних
мовах, переважна більшість фразеологізмів англійської мови при перекладі
зберігає свою структуру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної
української мови та особливості її формування // Мовознавство.- 1987.-
№1, с.43-46

Алефіренко М.Ф. Проблема фразеологічного рівня мови // Мовознавство. –
1984. — №5 с.42-47

Алёхина А.И. Идиоматика современного английского языка. – Минск, 1982

4. Алёхина А.И. Семантические группы во фразеологии

современного английского языка. – Минск, 1978

5. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л., 1963

6. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. –
Ростов-на-Дону, 1964

7. Балли Ш. Французская стилистика / Пер.с фр. К.А.Долинина. – М., 1961

8. Баранцев К.Г. Англо-український фразеологічний словник. –

К., 1969

9. Ващенко В.С. Фразеологізація компаративних зворотів //

Мовознавство. – 1975. №4 с.34-40

10. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. – М., 1977

11. Владовская И.С. Сборник фразеологических словосочетаний и идиом
разговорного английского языка. – М., 1970

12. Вопросы лексики и фразеологии английского и немецкого

языков. – Харьковский Университет. 1964. — Вып.1

13. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М., 1978

14. Коллинз В. Книга английских идиом. – Л., 1960

15. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів
філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 1999

16. Кунин А.В. Английская фразеология. – М., 1970

17. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка.- М.,
1986

18. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. О принципах словаря

индивидуально-авторских употреблений фразеологических единиц в
современном русском языке // Советская лексикография. Сборник статей. –
М., 1998 с.101-115

19. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. – М., 1989

20. Петровский Общая психология. – М., 1987

21. Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1993

22. Потебня О.О. Естетика і поетика слова. – К., 1985

23. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К.,1973

24. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М., 1956

25. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1957

26. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959

27. Смит Л.П. Фразеология английского языка / Пер. с англ.

А.Р.Игнатьева. – М., 1959

28. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. – Екатеринбург, 1999

29. Спиерс Р.А. Словарь американских идиом. – М., 1991

30. Стилистика английского языка: Учебник / А.Н. Мороховский,

О.П.Воробьева и др. – К., 1991

31. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. Молоткова. – М.,
1986

32.Фразеологічний словник української мови / Уклад.

В.М.Білоноженко та ін. – К., 1993

33. Шехтман Н.А. Практикум по фразеологии современного

английского языка. – Л., 1971

34. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. By the
rev. Walter W. Skeat.- New-York,1963

35. Collins Shorter English Dictionary 60.000 References with

etymological pronouncing. –London , 1973

36. Longman Dictionary of English Idioms .- London,1979

37. Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. 6th. Ed.-

London, 1982.

38. The New Book of Popular Science.- Danbury, Connecticut, 1996-Vol.3

39. The World Book Encyclopedia. – Chicago, London, Sydney, Toronto,
1994 – Vol.4

40. Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language.
Unabridged. — New-York, 1993

PAGE 35

Похожие записи