Реферат на тему:

Рольові ігри на уроках іноземної мови

Рольова гра — ефективний прийом навчання іноземної мови

Рольова гра — це спонтанна поведінка школяра, його реакція на репліки
інших людей, які беруть участь у даній ситуації. Саме у грі учень вільно
імпровізує, виступає в ролі активного співрозмовника. Тому рольова гра,
яка в основному базується на розв’язанні конкретної, порушеної на уроці
вчителем проблеми, забезпечує оптимальну активізацію комунікативної
діяльності учнів на уроках. Щоб дати відповідь на поставлене запитання,
необхідно реально його усвідомити, звернутися до друзів, знайомих за
порадою, що й викликає потребу в спілкуванні, розвиває логічне мислення,
вміння правильно висловлюватися, переконувати співрозмовника, вказуючи
при цьому на конкретні факти, довідки.

Наприклад, учневі пропонують реальну ситуацію, яка може виникнути в його
житті: зустріч знайомого на вулиці, важливі переговори, конференції і т.
ін. Школяр повинен адаптуватися у визначеній ролі. В одному випадку, він
може зіграти самого себе, в іншому — йому доведеться застосувати всю
свою уяву та фантазію, «ввійти» в дану ситуацію.

Учні повинні поводитися так, ніби це відбувається насправді, їхня ж
поведінка має відповідати тим діям, які вони виконують.

Англійські вчені-методисти Д. Віл-кінс, Д. Тейлор виділяють 5 категорій
ролей:

1) вроджені(визначають стать і вік учасника гри);

2) приписані (визначають національність чи іншу національну меншину);

3) набуті (визначають професію);

4) дійові (визначають дії, які відбуваються у життєвій ситуації: візит
до лікаря, відвідування виставки, зустріч на вулиці im. ін.);

5) функціональні (визначають потребу в спілкуванні: запропонувати
допомогу, висловити співчуття im. ін.).

Найбільш важливими під час вивчення іноземної мови є дві останні
категорії ролей: дійові та функціональні.

Практика доводить, що діти з легкістю занурюються в гру, в той час, як
дорослі й підлітки не виявляють бажання брати у ній участь, оскільки
бояться виглядати смішними, незграбними. Тому дуже важливо для вчителя
підготувати учнів до рольової гри. Передовсім необхідно правильно
розмістити школярів у класі. Найбільш раціональним є велике коло, коли
учень одночасно контактує з учителем і зі своїми однокласниками.

Згідно з методичними принципами в рольовій грі виділяють три етапи:
підготовчий, власне гра і заключний етап. Підготовчий етап включає:

а) вступну бесіду вчителя, під час якої учень знайомиться з рольовою
ситуацією;

6) тренування лексичних одиниць і граматичних структур;

в) читання тексту, додаткового матеріалу;

г) збір інформації для конкретної ситуації.

Після проведення рольової гри необхідним є заключний етап, який
передбачає виконання визначеного завдання, написання твору.

Рольову гру як різновид гри слід вважати своєрідною діяльністю. Як
навчальна, або дидактична, гра вона поєднує в собі ознаки ігрової та
навчальної діяльності. У навчанні іншомовного усного мовлення рольова
гра є насамперед мовленнєвою діяльністю учнів, в ході якої вони
програють різноманітні соціальні та міжособистісні ролі, реалізуючи при
цьому як вербальні, так і невербальні засоби спілкування (жести, пози,
міміку, контакт очей).

Розглянемо рольову гру з позиції учнів і з позиції вчителя.

З позиції учнів рольова гра є ігровою діяльністю, в процесі якої школярі
виконують певні ролі.

Метою рольової гри є здійснювана діяльність — гра, причому
вмотивованість дій полягає у змісті діяльності, а не поза її межами.
Навчальний характер гри учнями не усвідомлюється.

Отже, з точки зору учнів рольова гра є діяльністю, спрямованою на
оволодіння іншомовним спілкуванням.

З позиції вчителя рольова гра є формою організації навчального процесу,
зокрема процесу навчання діалогічного мовлення. Метою рольової гри
вчитель вважає формування й розвиток в учнів мовленнєвих навичок і
вмінь. Рольова гра є керованою, її навчальний характер усвідомлюється
вчителем.

Таким чином, педагогічна мета використання рольової гри в навчанні
діалогічного мовлення реалізується в завуальованій формі.

Компонентами рольової гри є:

1) ролі,

2) навчально-мовленнєва ситуація,

3) рольові дії.

1. Ролі, які учні програють на уроці, можуть бути соціальними та
міжособистісними. Перші обумовлюються місцем індивіда в системі
об’єктивних соціальних відносин (професійних, соціально-демографічних),
другі — місцем індивіда в системі міжособистісних взаємин (лідер,
товариш, суперник). Добирати ролі для навчання діалогічного мовлення
слід таким чином, щоб формувати в учнів активну життєву позицію, кращі
людські якості: почуття колективізму, взаємодопомоги, милосердя,
співчуття.

2. Навчально-мовленнєва ситуація є засобом організації рольової гри. З
розвитком діалогічного мовлення учнів ступінь розгорнутості кожного з
компонентів НМС:

1) суб’єкта,

2) об’єкта (предмета розмови),

3) ставлення суб’єкта до предмета розмови,

4) умов мовленнєвого акту, — може зменшуватись.

Як показали спостереження, характер НМС змінюється поступово, відповідно
до набутих учнями діалогічних умінь. НМС можуть подаватися на трьох
рівнях, коли:

1) розкриваються всі чотири, згадані вище компоненти (найповніша НМС);

2) пропонуються реальні обставини та стосунки між комунікантами (через
розподіл ролей), при цьому мовленнєвий стимул (комунікативне завдання)
менше подається у найзагальнішому вигляді, а стосунки між партнерами
учні встановлюють самі (самостійний вибір ролей). Наведемо приклади
вправи для різних рівнів НМС.

I рівень. You are Tom Sawyer. You wish to travel to a desert island on
the river Mississippi. Tell you friend about it.

You are Huck Finn. You want to travel with your friend but you are short
of money. Find a way out.

II рівень. You are Huck Finn. You want to start on a journey to look for
the treasure. Tell Tom about it.

You are Tom Sawyer. You like your friend’s idea but aunt Polly won’t let
you go.

III рівень. You’d like to go to a desert island. Agree upon the way of
getting there.

Відповідно до зазначених рівнів розгорнутості НМС змінюється і ступінь
самостійності учнів у рольовій грі. У першому випадку рольова гра буде
керованою, у другому — спрямованою, а в третьому — вільною.

Навчально-мовленнєві ситуації здебільшого подаються за допомогою
вербального опису, який може

бути усним (зі слів учителя) або письмовим (на картках). Картки дають
можливість подати інформацію таємно від партнера або класу, що сприяє не
підготовленому діалогічному спілкуванню на уроці.

Що ж до мови, якою пропонується НМС — рідною, чи іноземною,— то тут,
звичайно, слід керуватися основною метою гри і надавати перевагу
іноземній. Там, де є потреба (наприклад, якщо мовна підготовка учнів
недостатня), вчитель вдається до підрядкового перекладу (з іноземної
рідною). Надалі така потреба поступово зникає.

hu

????

ої гри.

3. Рольовідії.щоїхвиконуютьучні, програючи певні ролі, є третім
компонентом рольової гри. Як різновид ігрових, рольові дії органічно
пов’язані з роллю — головним компонентом рольової гри — і складають
разом з нею нерозривну основу, сутність гри. Вони включають вербальні та
невербальні дії, використання бутафорії тощо.

St. Valentine’s Day

I 1. Виставка учнів, присвячена «St. Valentine’s Day».

2. Карта Великої Британії. The map of Great Britain.

3. The flags of Ukraine, Great Britain, Ireland, England, Wales.

4. The white and red roses.

5. The drawing of the pupils «St. Valentine’s story». A lovely joke
comic.

6. Пісня «Hove you».

7. Sayings about St. Valentine’s Day.

8. Магнітофон.

Т. Dear friends dear guests we invite you our holiday «St. Valentine’s
Day».

A. Proverbs:

1. Love conquers all.

2. When poverty comes in at the window, love flies out at the window.

3. Beauty lies in love’s eyes.

4. Love me, love my dog.

5. Love makes the world go round.

B. Famous quotations on love:

1. Where there is love, there is life. Mahatma Gandhi

2. Life is a flower for which love is the honey. Victor Hugo

3. Take away love, and our earth is a tomb. Robert Browning

4. At the touch of love everyone becomes a poet. Author unknown

5. Who being in love is poor? Oscar Wilde

6. It is not only necessary to love, it is necessary to say. French
proverb

P1

February the fourteenth day It’s Valentine they say I chose you from
among the rest The reason is I love you best.

P2

I have a little Valentine Shat someone sent to me It’s pink and white
And red and blue, And pretty as can be.

P3

And in the centre There’s a heart As red, as red can be! And on it’s
written All is gold «So You, With love from me».

P4

I’m, a little Valentine,

Red and white,

With ribbons and lace,

I am a beautiful sight,

I can say, «I love you»

On Valentine Day

Just put me in your envelope,

and give me away.

P5.

І am a little letter

I’m a little letter, nice and fat.

Here is my address,

here is my stamp.

Drop me in the mailbox;

then watch me go

Sending my love

Around the glob.

P6

How many Valentines?

(Стисніть пальці в кулачок.)

Valentines, valentines,

How many do you see?

Valentines, valentines

One for Father,

(Розігніть великий палець.)

One for Mother,

(Розігніть вказівний палець.)

One for Grandma,

(Розігніть середній палець.)

One for sister,

(Розігніть безіменний палець.)

And here is one for you!

(Складіть серце із великих і вказівних пальців.)

Р7. My love is like a red rose…

ROSE FACTS

a) The Rose is a symbol of secret, silence and love.

b) The most popular day to give roses is Valentine’s Day.

c) The largest rosebush is the size of a football field.

d) The buds of the smallest rose, «Si», are the size of a grain of rice.

P8. The rose is the traditional symbol of England. It became truly
«royal» during the was of the roses. The war was between the royal house
of Lancaster (whose emblem was a write rose) and the two combined — to
create the Tudor Rose.

P9. Millions people in the world loved Diana, Princess of Wales, for her
kindness. It was heartbreaking when she died in a crash in 1997. After
they sang this song about her

…Goodbye England’s rose From a country lost without Your soul…

P10. Do you know that people we roses to make perfume? But not only
that! Just imagine — you can make jam, jelly and candy from roses! You
can chew — rose petal to freshmen your breath. Also, you can treat sore
throats with rose tea.

P11. What does it mean?

A white rose means

«You are so wonderful!»

A red rose says —

«I love you!»

A pink rose —

«Please, believe me»

Arose without thorns

means love

At first sight.

P12. Roses can be different colours. There are even black, blue and
green roses! Can you believe that?

«A lovely joke» comic

— I made them for every girl in the class.

— What? A valentine card! He mocks us!

— We’ll show you how to joke with love!

— I was wrong! Save me!

— I don’t joke. This time…

St. Valentine’s Story (a play)

Дійові особи

• Імператор Клавдій

• Св. Валентин Пара молодят Солдати, кат

• Дочка охоронця Оповідач

Сцена перша

Narrator. It was long ago. The emperor Claudius ruled Rome.

Claudius. I want to have a big army! But the men do not want to fight in
wars. They do not want to live their wives and families. …I have an
idea! From now on men cannot marry at all.

Narrator. Young men thought the new law was cruel and unfair.

Valentine. Wait! Here’s my dying wish. (Пише записку та віддає її
охоронцеві.) Give this note to my friend.

Солдати уводять Валентина.

Сцена друга

Затемнена кімната. Горять свічки.

У кімнаті — священик та пара молодят.

Narrator. At that time there lived a priest. His name was Valentine. He
did not like Claudius law.

He married people secretly.

Valentine. …and now you’re man and wife. I congratulate you on the
happiest day of your life!

Чути шум і галас солдат, які наближаються.

Soldiers. I know where they are! — We’ll catch them!

Valentіne. I can hear some noise Soldiers! They are going to catch us!
Run away.

Солдати хапають Валентина. Молодятам вдається втекти.

Сцена третя

Тюрма.

Narrator, So the emperor Claudius put Valentine in prison. He decided to
kill him.

Valentіne. I’m not afraid of death. I think I did the right thing.

Narrator. A young lady often visited Valentine in prison. She was the
daughter a prison guard.

Daughter. I bring you flowers many young people asked me to give them to
you. They have also written you these notes…

Валентин читає записки.

Valentіne. They write that they believe in love too.

Daughter. They think you did the right thing.

Дівчина йде. Заходять солдати й кат.

Сцена четверта

Темно. Зі свічкою виходить дочка охоронця, на ходу читаючи записку.

Daughter. …you helped me to hold my head up in prison. Thank you for
everything you done for me! …Love from your Valentine.

Narrator. It was the 14th February about 1800 years ago. People still
remember St. Valentine. Every year on this day they give each other
special valentine cards. They express their feelings for the people they
love.

The end.

Happy Valentines Day

Завдання. Поставте слова у правильному порядку та перетворіть слово Dear
на слово Love.

Song «Happy St. Valentine’s Day»

One, two I like you. One, two I like you. One two three You like me and
I like you.

One, two I like you, One, two I like you. One two three, You like me and
I like you (I do)

I like tigers, I like cats, But you’re my Valentine. I like zebras, I
like bats. You’re my Valentine.

I like crocodiles, I like frogs,

I like dinosaurs.

I like dogs.

I like butterflies, I like bees,

But you’re my Valentine

(yeah, yeah, yeah)

I like butterflies, I like bees

But you’re my Valentine.

Похожие записи