32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Курсова робота

на тему:

Переклад суспільно-політичних реалій ( на основі перекладу статей

з газети Нью-Йорк Таймс )

Виконала: студентка 412 групи

Полежако Ярослава Олегівна

Науковий керівник: Кандидат педагогічних наук,

доцент Селіванова О. І.

Київ-2004

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 5

РОЗДІЛ 1.1. ПОНЯТТЯ ПЕРЕКЛАДУ. ПОНЯТТЯ АДЕКВАТНОСТІ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ.
5

РОЗДІЛ 1.2.ПЕРЕКЛАД ГАЗЕТНО –ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ. 7

РОЗДІЛ 1.3. ПОНЯТТЯ РЕАЛІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕАЛІЙ. 13

РОЗДІЛ 1.3.1. ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ. 15

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ НА ОСНОВІ
ПЕРЕКЛАДУ СТАТЕЙ З ГАЗЕТИ НЬЮ- ЙОРК ТАЙМС. 18

ВИСНОВКИ 21

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23

ДОДАТКИ 25

РЕЗЮМЕ 33

SUMMARY 34

ВСТУП

Переклад має довгу історію. Все почалося в ті давні часи, коли виникла
потреба у людях, що володіли б декількома мовами і могли б бути
посередниками при спілкуванні різних мовних націй. Але як самостійна
наука, переклад сформувався лише на початку ХХ ст. В умовах розширення
міжнародних зв’язків та обміну інформацією, перекладознавство швидко
розвивалось і цей процес триває і досі, так як мова постійно оновлюється
за рахунок неологізмів та запозичень. З’являються нові теорії, погляди
на проблеми перекладу.

В наш час, час динамічного розвитку, що постійно відбувається і впливає
на всі сфери людської діяльності, час, коли обмін інформацією став,
можливо, як ніколи грандіозним, прямо пропорційно ростуть і вимоги до
перекладу, а саме до якості останнього.

Важливе місце займає переклад реалій.

Мета даної курсової роботи полягає у дослідженні проблеми перекладу
суспільно-політичних реалій-американізмів.

Предметом дослідження є статті з газет Нью-Йорк Таймс.

Для будь-якого перекладача переклад реалій є ,з одного боку, цікавою, а
, з іншого, важкою та відповідальною працею, адже недостатнє знання
історії, культури, звичаїв, суспільного ладу, особливостей політичного
життя може стати причиною неадекватного перекладу, що просто або не буде
сприйматись реципієнтом, або буде сприйматись, але не належним чином.

Причиною останнього є і те, що реалії – слова, які найбільш яскраво
відображають своєрідність культури народу – носія. Особливості культури
можуть бути не відомі певній людині з іншої країни і саме тут вся
відповідальність за “ зрозумілий “ людині переклад лягає на перекладача.

В даній курсовій роботі переклад реалій розглядається на прикладі
перекладу статей з газети “Нью Йорк Таймс”. Автор даної роботи вважає,
що засоби масової інформації і ,власне, газети, якнайповніше
відображають культурне та духовне життя країни, що дозволяє саме на
прикладі статей з газет показати специфічні реалії – американізми та
способи їх перекладу.

В даній роботі представлено різні погляди вчених на переклад як реалій,
так і газетних матеріалів, розглядається специфічність такого перекладу.

Так як переклад реалій – американізмів розглядався на прикладі
перекладу газетних статей, то в даній курсовій роботі автор розглядає і
проблему перекладу газетних публікацій. Адже мова засобів масової
інформації є дуже специфічною, а особливо американський варіант
англійської мови, де переважно вживається американський сленг, саме
через останній і виникають певні труднощі при перекладі.

Будь-якому перекладачу необхідним при перекладі реалій стане
лінгвокраїнознавчий словник тієї країни, з мови якої робиться переклад,
що набагато покращить якість перекладу.

Проблема перекладу реалій, а в даній курсовій роботі –
реалій-американізмів, є ,безумовно, актуальною. Адже фразеологічні та
лексичні одиниці, що означають певні явища матеріального та духовного
життя США , і відрізняють американську англійську від австралійської чи
британської англійської.

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 1.1. ПОНЯТТЯ ПЕРЕКЛАДУ. ПОНЯТТЯ АДЕКВАТНОСТІ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ.

Переклад як термін має полісемантичну природу, його найбільш
розповсюджене і здебільшого узагальнююче значення пов’язують з процесом
передачі значення/змісту слова, групи слів, речення або уривку з мови
оригіналу на мову перекладу 17. Поняття “переклад” можна визначити
наступним чином : заміна текстового матеріалу однієї мові (мови
оригіналу) еквівалентним текстовим матеріалом іншої мови (мови
перекладу) 6.Головною метою будь — якого перекладу – є досягнення
адекватності. Адекватність — це вичерпна передача смислового змісту
оригіналу і повна функціонально — стилістична відповідність йому.
Оскільки зрозуміло, що було б непогано, якби зміст оригіналу та
перекладу були тотожними, то можна зробити висновок, що переклад має
повністю зберігати зміст оригіналу : повноцінність перекладу означає
вичерпну передачу смислового змісту оригіналу і повноцінну
функціонально-стилістичну відповідність йому16.Але Л.С. Бархударов3
вважає, що про повну відповідність можна говорити лише відносно, адже за
його словами при перекладі уникнути втрат неможливо, тобто має місце
неповна передача значень, що містить їх текст оригіналу. Виходячи з
цього Л.С. Бархударов робить закономірний висновок, що текст перекладу
ніколи не може бути повним та абсолютним еквівалентом тексту оригіналу.
Схожої ж думки дотримується і Ю. Найда12 , за словами якої намагання
досягти еквівалентності може призвести до значного відходу від
оригіналу. Саме тут необхідно зазначити, що терміни “адекватність” і
“еквівалентність” дещо відрізняються один від одного.

Еквівалентність виступає в якості основи комунікативної рівноцінності,
наявність якої і робить текст перекладом.

Під поняттям еквівалентності перекладу розуміють передачу в перекладі
змісту оригіналу, який розглядається як сукупність інформації, що вона
міститься в тексті, включаючи емотивні, стилістичні, образні, естетичні
функції мовних одиниць. Таким чином, еквівалентність — поняття ширше,
ніж “точність перекладу”, під яким зазвичай розуміють лише збереження
“предметно – логічного змісту” оригіналу. Іншими словами, норма
еквівалентності означає вимогу максимальної орієнтованості на оригінал.

Адекватний переклад є по означенню еквівалентним, хоча ступінь смислової
спільності між оригіналом та перекладом може бути різною. Найбільш повна
еквівалентність (на рівні мовних знаків) означає максимально можливу
наближеність змісту різномовних текстів. Еквівалентний переклад не
завжди буде вважатись адекватним, через те що він буде лише задовольняти
вимогу смислової наближеності до оригіналу6.

РОЗДІЛ 1.2.ПЕРЕКЛАД ГАЗЕТНО –ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ.

Перед тим, як почати розгляд газетно- публіцистичного стилю, необхідно
одразу зауважити, що газетно- інформаційні тексти рідко перекладаються
для друку повністю та в чистому вигляді. При цьому переклад замінюється
більш коротким реферативним викладом16.

Матеріали газетно- інформаційного жанру складають основний зміст
газетних текстів. Перекладачу суспільно -політичної літератури часто
доводиться перекладати статті та замітки інформаційного характеру з
англійських та американських газет і перекладач має бути добре
ознайомлений зі стилістичними особливостями таких матеріалів.

Газета – засіб інформації, а також засіб впливу на широку та
неоднорідну аудиторію читачів. Так як газету зазвичай читають в умовах,
коли важко зосередитись (в метро, за обідом, після роботи і т.п.), то
існує необхідність подавати матеріал стисло, але повідомивши всю
необхідну інформацію.

Загальна картина американської преси досить різноманітна, починаючи від
серйозних видань і до “жовтої преси“.

Для практичної роботи перекладача найбільш істотними є наступні
характерні риси американської преси:

1. Розмовно- фаміл’ярний характер ряду матеріалів

2. Емоційна забарвленість шляхом вживання жаргонізмів,перифраз

3. Офіційність титулів та звернень

4. Специфічність газетних заголовків

5. Лексичні особливості газетно- інформаційних матеріалів

6. Вживання термінів

В газетно- інформаційному стилі дуже широко вживаються власні назви,
імена, що роблять повідомлення більш конкретним описуючи якісь події на
певній місцевості, або тих, що стосуються певних людей або установ.
Через це у рецептора мають бути певні попередні знання, що дозволить
йому пов’язати назву з предметом чи об’єктом, що називається13. Так,
наприклад, будь- якому американському читачу добре відомо, що Amtrak –це
залізнична компанія,або Frick Collection- художній музей в м.Нью-Йорк.

Ще однією особливістю цього жанру є намагання американських журналістів
зробити сухе повідомлення більш емоційно яскравим за рахунок вживання в
тексті жаргонізмів. Зазвичай при перекладі вони не передаються.

Особливістю американських газет є ,звичайно, заголовки газетних
матеріалів. Автори статей докладають максимум зусиль аби заголовок їх
статті складався з якомога меншої кількості слів, при цьому передавав
інформацію про яку йдеться і привертав до себе увагу читача. Так аби
читач побачивши заголовок вже був зацікавлений придбати газету і
прочитати саме ту статтю, заголовок якої йому видався цікавим з
інформаційної точки зору.

Перекладач має гарно розуміти зміст газетного заголовку та вміти гарно
та правильно його передати з мови оригіналу на мову перекладу. Адже для
заголовків американських газет характерним є і те, що заголовок може
мати подвійний зміст, так як комбінація слів підбирається таким чином,
що за змістом можна зробити абсолютно протилежні переклади,тому дуже
важливо відчувати цей нюанс. Наприклад заголовок “ Milk drinkers are
turning to powder ” можна перекласти як “ Люди, що п’ють молоко
,перетворюються на порошок” , хоча, звичайно, правильно перекласти
необхідно як “ Люди, які полюбляють молоко, починають вживати сухе
молоко”.

Взагалі, так як автори статей намагаються привернути увагу читача і
зробити так, щоб він таки прочитав сам матеріал, то заголовки часто не
передають зміст статті, а навпаки, бувають зовсім в незначній мірі
пов’язані з нею.Тому основна інформація знаходиться у підзаголовку. Це
значно полегшує роботу перекладача, адже, як ми вже зазначили вище, не
завжди вдається перекладачу перекласти газетний заголовок з першого
погляду, так як або бракує інформації, або заголовок можна перекласти
декількома, абсолютно не поєднаними між собою за змістом, способами.

При перекладі англійських заголовків перекладач має враховувати, що для
американських газет характерними є дієслівні заголовки : BOB DORREL IS
DEAD. FLOODS HIT FLORIDA. Для української преси дієслівні заголовки не є
характерними і перекладач має це враховувати при перекладі. На
українську мову вищенаведені заголовки будуть перекладатись як “Смерть
Боба Доррела.Повінь у Флориді.”. Іноді буває важко при перекладі
уникнути дієслова, наприклад воно буде зберігатись, якщо заголовок буде
складатись з питального речення : WILL PRICE CURBS BOOST EXPORTS? На
українську цей заголовок можна перекласти “Чи підвищить рівень експорту
зниження цін?”

Перекладач має постійно пам’ятати про особливості вживання часових форм
в заголовках. Сучасні американські газети використовують неперфектні
часи. Коли мова йдеться про дію, яка вже відбулась, але в недалекому
минулому, то використовується теперішній час, така форма ніби наближує
читача до певних подій :MARY GRACE DIES,80 .ROYAL FAMILY QUITS. При
перекладі на українську мову таких заголовків, якщо дія на момент
публікації закінчилась,то переклад робиться у минулому часі, за
виключенням тих заголовків, де необхідно зберегти дієслівну форму. Past
Simple використовується в заголовках, якщо в самому заголовку є
обставина часу, або читачу добре відомо, що дія відбулась в минулому.
Для позначення майбутнього часу в заголовках часто використовується
інфінітив.

Ще однією проблемою при перекладі газетних заголовків є різні
скорочення. Скорочення, що їх можна зустріти в американській пресі,
можна розділити на кілька груп 7.

Перша і найбільш чисельна група включає в собі скорочення назв партій,
організацій, різних посад :

(FBI-Federal Bureau of Investigation = ФБР, NAM = National Association
of Manufacturers – Національная асоціація підприємців = НАП. Gov ==
Governor; D. A, == District Attorney; Sen. = Senator; Rep. =
Representative.

Також дуже часто зустрічаються скорочення назв міжнародних організацій
: U.N. == United Nations; NATO == North Atlantic Treaty Organization та
багато інших. При перекладі таких скорочень перекладач має
дотримуватись таких правил, по- перше, багато скорочень назв міжнародних
організацій мають свій еквівалент в українській мові, а якщо назва
організації не відома реципієнту, то перекладач може подати скорочення
перекладу назви, але в дужках подати повний варіант. Також перекладач
має враховувати і те, що деякі скорочення можуть писатись однаково, але
в повному варіанті будуть стосуватись різних організацій :

РМ = Prime Minister або ж Police Magistrate 7.

Дослідники відмічають, що в газетній лексиці є велика кількість власних
назв : назв організацій, закладів, топонімічних назв. А також широко
використовуються газетні кліше 2. Це “готові формули”, які або вказують
на джерело інформації : according to well-informed sources, або є
просто політичними штампами : generation gap; vested interests.

Специфіку газетно- інформаційних матеріалів складають вже вищезгадані
кліше, а також фразеологізми. Суспільно- політичний стиль більше ніж
будь- який інший стиль є наближеним до художньої літератури. В
суспільно- політичних текстах, статтях, оглядах широко використовується
образна фразеологія. Характеризуючись метафоричністю, вона надає
висловлюванню выразності, яскравості, своєрідності. По способу перекладу
на українську мову образну фразеологію можна умовно розділити на чотири
групи :

1) Фразеологізми, що мають повний відповідник в українській мові і
повністю калькуються при перекладі : a domino effect – ефект доміно;

2) Фразеологізми, які частково не співпадають по образності з
українськими: to buy a pig in a poke – купити кота в мішку ;

3) Фразеологізми, при перекладі яких образ повністю змінюється : to hang
fire – призупинити роботу ;

4) Фразеологізми, які перекладаються нейтральною лексикою: to cut no ice
– нічого не добиватись.

Переклад фразеологізмів – це особлива проблема, адже передати їх слово
в слово зазвичай неможливо, через те, що вони являють собою єдиний
образ, звідси – необхідність їх розгляду, як єдине семантичне ціле; а
заміна їх словами в прямому значенні може спричинити зникнення атмосфери
звичних читачу образів.Техніка передачі фразеологізмів вже давно
розроблена, перекладач має їх розглядати, як єдине семантичне ціле і
намагатись відшукати в мові перекладу відповідник- фразеологізм, бажано
з тим же ступенем семантичної зв’язаності. Якщо такого еквіваленту в
мові перекладу не існує, перекладач має знизити ступінь семантичної
єдності і замінити ідіому на фразеологічну єдність, де образність
зберігається. При перекладі фразеологізмів в сучасному газетно-
інформаційному тексті перекладач має бути дуже уважним та враховувати
такий феномен, як деформація і контамінація фразеології. Один з
найпростіших прикладів деформації є неповнота складу. В такому разі при
перекладі, якщо перекладач віднайшов еквівалент, він має відновити
принцип неповноти, інакше кажучи, обірвати приказку в тексті перекладу
таким чином, щоб зберігти семантику оригіналу 1.

В газетно- інформаційних матеріалах часто зустрічаються багатозначні
терміни, терміни- синоніми, скорочені терміни. Один і той же термін може
бути перекладений по- різному, в залежності від ідейної направленості
тексту,в якому його було вжито13. Терміни, що зустрічаються в газетно-
інформаційному матеріалі, відносяться, в першу чергу, до політичної
номенклатури, економіки та міжнародних відносин, а обсяг речення
направлений на те, щоб не ускладнювати сприйняття читача, тобто зазвичай
довгі та розгорнуті складнопідрядні конструкції уникаються 16.

Ще однією особливістю, яка притаманна англійському газетно-
інформаційному стилю – це переплетення книжної лексики та розмовної
мови.

Серед всіх текстів газетно- публіцистичного стилю найбільш сухими та
діловими по стилю є повідомлення та статті інформаційного характеру.
Точність при перекладі таких статей досягається шляхом синтаксичної
перебудови речень 10.

Отже, переклад газетно- публіцистичного стилю характеризується певними
специфічними особливостями, які перекладач обов’язково має враховувати
при перекладі.

РОЗДІЛ 1.3. ПОНЯТТЯ РЕАЛІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕАЛІЙ.

Реалія – елемент культури, під яким розуміють сукупність матеріальних
та духовних цінностей суспільства, що історично склалась на основі
економічного базису 8.

В кожній мові є слова, що ніяк не вирізняються серед інших слів, але
передати їх при перекладі буває досить непросто. Адже реалії –
специфічні слова або назви предметів в духовній та матеріальній
культурі, що притаманні тільки певному народу. Реалії виступають
означеннями предметів, понять, типічних особливостей певного
географічного місця, матеріального життя, соціально – історичних
особливостей деяких людей, нації, країни, племені, що являють собою
національний, місцевий та історичний колорит. Такі слова не мають точних
відповідників в інших мовах 23.

Необхідно бути уважним, аби не переплутати реалії з термінами. Адже між
цими двома поняттями є значна різниця. Але деякі реалії буває дуже важко
відрізнити від термінів, через те, що останні можуть іноді
співвідноситись і з унікальними референтами. Крім того, терміни так
само, як і реалії, не мають ідеографічних синонімів і входять до
лексико- семантичної системи літературної мови. Терміни, на відміну від
реалій, можуть бути інтернаціональними і є характерними для художнього
стилю,реалії ж можуть вживатись в будь- якому стилі мови.

Класифікація реалій.

Реалії розділяють на наступні :

1. Політичні та соціальні реалії.

Політичні та соціальні реалії включають в себе:

-Назви місцевих адміністративних установ : region, province,
department;

— Назви органів управління та посад : senate, chamber, congress, mayor;

— Слова, що стосуються соціального та політичного життя : westerner,
General Assembly, emcee, Five- year Plan.

— Воєнні реалії : Fleet Admiral, Colonel.

2. Географічні та етнографічні реалії .

До географічних реалій відносяться :

— Назви географічних та метеорологічних об’єктів : tornado, prairie,
canyon;

— Назви географічних об’єктів, що пов’язані з людською діяльністю ;

— Назви ендемічних видів : Abominable Snowman.

Етнографічні реалії – слова, що характеризують повсякденне життя та
культуру народів, їх духовну та матеріальну культуру, традиції, релігію,
мистецтво, фольклор і т.д.

Етнографічні реалії поділяються на :

-Реалії, що стосуються повсякденного життя : jeans, pie, drugstore;

-Реалії, що стосуються мистецтва та культури : Thanksgiving, Santa
Claus, blues;

-Назви жителів та етнічних предметів : Jap, gringo, Fritz;

-Одиниці виміру та грошові одиниці : dollar, green, jard;

-Реалії, що стосуються роботи : farmer, rancho23.

РОЗДІЛ 1.3.1. ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ.

Переклад реалій, як слів специфічних для певного народу або країни,
вимагає від перекладача особливої уваги. Хоча мова йде про поняття та
предмети, яким можна дати точний опис та визначення, при передачі їх на
мову перекладу, можливі значні відхилення та варіанти. Це пов’язано з
тим, що по частоті вживання, по ролі в мові, по побутовому характеру
слова, що виступають в якості назв таких реалій, не мають
термінологічного забарвлення; вони не вирізняються навіть в найбільш
буденному контексті оригіналу, не вирізняючись в ньому стилістично, є
звичними для мови оригіналу і саме тому при їх перекладі виникають
труднощі.

Зрозуміло, що аби правильно передати означення предметів, про які
йдеться в оригіналі, і образів, пов’язаних з ними, необхідно мати певні
знання про ту дійсність, що про неї йдеться у тексті оригіналу. В теорії
перекладу такі знання називають “фоновими знаннями”. Тобто сукупність
уявлень, про те, що являє собою реальний фон, на якому розгортається
картина життя іншої країни та народу9. Фонова лексика — слова або
вирази, що несуть в собі додатковий зміст та певні семантичні та
стилістичні відтінки, які накладаються на основне значення, і є
загальновідомими людям, що належать до певної мовної культури 5. Г.Д.
Томахін 15, припустивши певну градацію фонових знань, визначив поняття
фонових знань, як таких, що пов’язані з національною культурою та
притаманні певній етнічній та мовній спільноті. Так як вони базуються на
масовій повсякденній свідомості носіїв мови та культури, де поряд з
повсякденними побутовими знаннями представлені , в певній мірі, знання
наукового характеру, що набуваються в процесі виховання людини в певній
культурі, через різні засоби освіти та передачі інформації.

Існує чотири способи перекладу, або, навіть правильно було б сказати,
передачі реалій :

· По- перше, це транслітерація або транскрипція (повна або часткова ),
безпосереднє використання данного слова, що означає реалію, або його
кореня в написанні літерами мови перекладу або в поєднанні з суфіксами
мови перекладу

· По- друге, утворення нового слова або словосполучення для означення
відповідного предмету на основі елементів та морфологічних відносин, що
вже реально існують в мові. В своїй основі цей переклад описовий.

· Третій способ – використання слова, що має близьке значення, хоча і не
тотожнє, до значення реалії, яка перекладається.

· Четвертий спосіб – гіпонімічний, або узагальнено- приблизний
переклад, при якому слова мови перекладу, що називають поняття виду,
передаються словом мови перекладу, що називає поняття роду9.

Перший спосіб перекладу реалій дуже широко використовується. Немає
такого слова, яке не можна було б перекласти на іншу мову, хоча б
описово.

Але транслітерація необхідна саме тоді, коли треба дотриматись лексичної
стислості означення, аби зберегти звичність слова, яку воно мало в мові
оригіналу, і разом з тим підкреслити специфічність предмету або поняття,
що перекладається і не має відповідника в мові перекладу. Дуже часто
іншомовні слова переносяться в мову перекладу саме для того, щоб
виділити відтінок специфічності реалії. Коли слово, яке
транслітерується, вживається або рідко, або вперше переноситься в текст
перекладу, то буває необхідно надавати і коментуюче пояснення і
відповідний контекст.

Другий спосіб перекладу реалій (утворення нового слова або слово-
сполучення ) в перекладах на українську мову використовується не так
широко, як перший спосіб.

Третій спосіб передачі слів, що означають інонаціональні реалії,
полягає в використанні слів рідної мови, що означають щось наближене та
схоже по функції, хоча і не є абсолютно тотожнім. Застосування
перекладу цього типу в ряді випадків може викликати і місцеві асоціації.
По своїй національній специфічності да назв реалій в деяких випадках
дуже наближеними є форми звернення, що існують в мові, до яких
застосовуються і аналогічні засоби перекладу. Наприклад, звернення “sir”
та “miss” передаваись раніше в перекладі як “добродій” та “добродійка”
відповідно, а в сучасних перекладах, як “пан” та “пані” або залишають
“сер” та “місс”. Втрата певної речової специфіки при перекладі
компенсується тим, що при більшій або меншій ступіні наближеності, в
контексті перекладу слово є абсолютно зрозумілим. Хоча, звичайно, слово,
що має безпосередній зв’язок зі специфічними фактами з життя однієї
країни, не може бути повноцінно використано для передачі реального
поняття з життя іншої країни9.

Ми вважаємо,що всі чотири способи перекладу в перекладацькій практиці
не використовуються окремо один від одного, вони переплітаються. Адже
при використанні лише одного способу перекладу текст може або втратити
національну специфічність,або,навпаки, бути “перенасиченим” іншомовним
розмовним матеріалом (наприклад, при застосуванні лише способу
транслітерації).

Аби правильно перекласти реалії, необхідно також враховувати :

1.Тип тексту;

2.Зміст реалій в контексті;

3.Тип реалій та їх систематична роль у культурах мови оригіналу та мови
перекладу;

4.Ступінь сприйняття незвичних словосполучень та “екзотичних” виразів у
культурі мови перекладу 23.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ НА ОСНОВІ
ПЕРЕКЛАДУ СТАТЕЙ З ГАЗЕТИ НЬЮ- ЙОРК ТАЙМС.

В першому розділі ми розглянули теоретичний аспект проблеми перекладу
реалій- американізмів. В другому розділі автор даної курсової роботи, на
прикладі перекладів статей з газети Нью- Йорк Таймс, покаже на практиці,
як перекладати суспільно- політичні реалії- американізми.

В статтях, що ми їх вибрали та розглянули переважна більшість реалій,
які нам зустрілись, були політичні і соціальні реалії. В першому розділі
ми вже зазначали, що політичні і соціальні реалії включають в себе назви
місцевих адміністративних установ, органів управління, посад та реалії,
що стосуються власне соціального та політичного життя країни.

Назви деяких реалій-американізмів є відомі всьому світу, наприклад,
такі як : The Pentagon – Пентагон;

The Capitol – Капітолій;

Senate – Сенат.

При перекладі застосовувався метод транслітерації. Такі реалії-
американізми є добре відомими українському реципієнту, через те, що їх
часто можна зустріти в засобах масової інформації, тому автор вважає, що
надавати додаткову інформацію при перекладі, наприклад : The Pentagon –
Пентагон ( Міністерство Оборони США), або переклавши просто як
Міністерство Оборони США, застосувавши другий спосіб перекладу реалій,
що наводився в першому розділі, а саме – це утворення нового слова або
словосполучення на основі елементів, що вже реально існують в мові, є
зайвим і лише обтяжить конструкцію перекладу.

Але якщо розглянути назву Botanical Garden, ботанічний сад, що
знаходиться у Вашингтоні і відомий будь- якому американцю, то
український реципієнт мало або зовсім не ознайомлений з цією реалією,
тому автор вважає за правильне подати коротку додаткову інформацію :
Botanical Garden – Ботанічний Сад у Вашингтоні.

В текстах оригіналу нам зустрілось дуже багато назв різних державних
установ та організацій США. Такі назви перекладались переважно способом
утворення нового слова або словосполучення на основі елементів, що вже
реально існують в мові :

The Department of Homeland Security – Міністерство внутрішньої безпеки;

The Department of Agriculture – Міністерство сільського господарства;

The Agency for International Development – Агентство міжнародного
розвитку;

The Global Fund to fight AIDS – Фонд боротьби за СНІДом;

International Relations Committee – Комітет з питань міжнародних
відносин.

А також було багато назв посад :

Congressman – Конгресмен;

Governor – Губернатор;

Mayor – Мер;

Attorney general –Генеральний прокурор.

У першому розділі ми вже зазначали про велику кількість скорочень у
друкованих засобах масової інформації та специфіку їх перекладу. Таке
загальновідоме скорочення в Америці, як CARE (Cooperative for American
Relief to Everywhere), при перекладі може бути подано у вигляді
скорочення повного варіанту перекладу, але в дужках сам повний варіант
має бути обов’язково зазначений. Тобто, CARE буде перекладатись, як ОАБТ
(Об’єднане Американське Благодійне Товариство ). Так само буде
перекладатись скорочення NAM = National Association of Manufacturers –
НАП (Національная асоціація підприємців). Але так перекладатись будуть
не всі скорочення, в силу того, що деякі скорочення мають відповідник в
мові перекладу і не потребують додаткового пояснення, наприклад, AIDS –
СНІД, необхідність розширювати текст перекладу за рахунок пояснення є
зайвою. Так само буде робитись переклад реалії FBI-Federal Bureau of
Investigation = ФБР Федеральне Бюро Розслідування, додаткове пояснення
можна не давати, адже це скорочення є відомим і його часто можна
зустрітити не лише в засобах масової інформації, але і в сучасній
художній літературі та в кінофільмах.

ВИСНОВКИ

Отже, в даній курсовій роботі ми розглянули деякі аспекти перекладу.
Зараз коротко охарактеризуємо основні питання, які ми розглядали в
курсовій роботі.

По- перше, це те, що метою будь- якого перекладу є досягнення
адекватності. Тобто, вичерпної передачі не тільки змісту оригіналу, але
й повної функціонально- стилістичної відповідності йому. В курсовій
роботі ми розглянули певні труднощі, що можуть виникнути на шляху
перекладача при досягненні ним максимальної адекватності перекладу.

Друге питання, яке ми розглядали – переклад газетно- публіцистичного
стилю. В даній курсовій роботі ми розкрили специфічність перекладу
газетних матеріалів. Труднощі та шляхи перекладу деяких складових
газетних матеріалів,наприклад,таких як заголовків статей, правильного
застосування граматичної та часової форми при їх перекладі, а також
скорочень назв реалій,скорочень міжнародних організацій, кліше, штампів
та фразеологізмів, термінів. Переклад газетно- публіцистичного стилю
характеризується певними специфічними особливостями, які перекладач
обов’язково має враховувати при перекладі.

Далі ми розглянули реалії – поняття реалії, класифікацію та способи
перекладу реалій. Ми зазначали в даній курсовій роботі, що для
правильного перекладу реалій, перекладач має володіти певними фоновими
знаннями щодо країни з мови якої робиться переклад.

В останньому розділі автор даної курсової роботи на прикладі перекладу
статей з газети Нью- Йорк Таймс на практиці показала, як перекладають
суспільно- політичні реалії- американізми.

Підсумовуючи все вище написане, автор даної роботи вважає, що переклад
це не лише важка та відповідальна праця, це, певним чином, мистецтво.
Мистецтво так подати переклад тексту мови оригіналу, щоб він не був
“чужим” для читача мови перекладу і більше того, сприймався не як
переклад, а як окремий оригінальний текст. Якщо людина не знає мови
оригіналу, то текст перекладу вона і буде сприймати як оригінал, тому
перекладач несе відповідальність за адекватність свого перекладу, за
збереження змісту та стилістичних особливостей тексту мови оригіналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алєксєєва І.С. Професійний тренінг перекладача. – СПб. : “Союз”,
2001. – 288с.

2. Арнольд І. В. Стилістика. Сучасна англійська мова. Підручник для
ВНЗ–4-е изд., випр. та доп. – М.: Флінта: Наука, 2002. – 384 с.

3. Бархударов Л.С. Мова і переклад.- М.: Міжнародні відносини, 1975.-
235 с.

4. Брандес М. П., Провоторов В. І. Перекладацький аналіз тексту. – М. :
НВІ- Тезаурус, 2001. – 244с.

5. Верещагін Є.М. Костомаров В.Г. Лінгвокраїнознавство у викладанні
російської мови як іноземної– М. : МГУ., 1971

6. Комісаров В.Н. Лінгвістика перекладу – М.: Міжнародні відносини –
1980 – 167с.

7. Комісаров В. Н., Рецкер Я. І., Тархов В. І. Посібник по перекладу з
англійської мови на російську . – М. : Вища школа, 1965.– 268 с.

8. Конецька В. П. Лексико- семантичні характеристики мовних реалій.
Великобританія : Лінгвокраїнознавчий словник. – М. : 1978. – с. 463 –
466

9. Латишев Л.К. Переклад: проблеми теорії, практики та методики
викладання.– М.: Просвещение – 1988. – 159с.

10. Левицька Т.Р., Фітерман А.М. Посібник по перекладу з англійської
мови на російську. – М.: Вища школа, 1973. – 136с.

11. Мін’яр-Бєлоручєв Р.К. Теорія та методи перекладу – М.: Московський
ліцей, 1996. – 208с.

12. Найда Ю. А. Процедура аналізу компонентної структури референційного
значення. – М., 1983

13. Паршин А. Теорія і практика перекладу.- М.: Російська мова, 2000. –
161 с.

14. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу. – К. : Вид. Київ. Нац.
Універ. Ім..Тараса Шевченка., 1972. – 45 с.

15. Томахін Г.Д. США. Лінгвокраїнознавчий словник. – М. : Російська
мова, 2001. – 576 с.

16. Федоров А.В. Основи загальної теорії перекладу. – М. : ООО Філологія
три, 2002. – 416 с.

17. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation. – Vinnytsia.:
2001. – Nova Knyha Publishers. – 446 p.

ДОВІДКОВІ ДЖЕРЕЛА

18. Кудрявцев А.Ю., Куропаткін Г.Д. Англо-російський словник сленгу та
ненормативної лексики. – М. : ТОВ Видавництво АСТ, 2004. – 383 с.

19. Longman Dictionary of Contemporary English, 2000

20. Longman Business English Dictionary, 2000

21. Longman Idioms Dictionary, 2000

22. ABBYY Lingvo 9.0

ДЖЕРЕЛА З МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

23. www.logos.it

ДОДАТКИ

Text 1

New System Begins Rerouting U.S. Aid for Poor Countries

BY CHRISTOPHER
MARQUISpicscalex1000100090000039e00000000004c000000000004000000030108000
50000000b0200000000050000000c0205000500040000000701040030000000430f8600e
e00000005000500000000000500050000000000280000000500000005000000010001000
000000014000000c40e0000c40e0000020000000200000000000000ffffff00000003010
000050000000b0200000000000000004c000000430fc6008800000005000500000000000
500050000000000280000000500000005000000010004000000000028000000c40e0000c
40e0000100000000300000000000000c0c0c000ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00f
fffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00f
fffff00ffff1000ffff1000ffff1000ffff1000ffff10000400000007010100030000000
000Published: February 22, 2004

picscalex1000100090000030606000000003a0500000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0221002e000400000007010400aa000000430f8600ee000000
21002e000000000021002e0000000000280000002e000000210000000100010000000000
08010000c40e0000c40e0000020000000200000000000000ffffff00007fc01ff000ff04
007fe01ff0000101007fe01ff800ffff00ffe01ff800010100ffe03ff800ffff00fff03f
f800ffff00fff03ffc000f0101fff07ffc00010101fff07ffc00ffff01fff87ffe000101
03fff87ffe00ffff03fff8fffe00ffff03fff8fffe000b0103fffcffff00010107fffcff
ff00ffff07fffdffff00010107fffdff7f00ffff0ffcffff7f80ffff0ffcfffe7f800601
0ffcfffe7f8001010ff8fffe3fc0ffff1ff87ffe3fc001011ff87ffc3fc0ffff1ff87ffc
3fc0ffff3ff07ffc1fe002013ff07ffc1fe001013ff03ff81fe0ffff3ff03ff81fe00101
7fe03ff80ff0ffff7fe03ff80ff0ffff7fe01ff00ff00101ffe01ff00ff00101ffc01ff0
07f8ff103a050000430fc6008800000021002e000000000021002e000000000028000000
2e00000021000000010008000000000038070000c40e0000c40e00000001000012000000
000000000000ad001010ad002121b5003131bd004242bd005252c6006363ce007373ce00
8484d6008c8cde009c9cde00adade700bdbdef00ceceef00dedef700efefff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffffffffffffffff0c0101010101010105ffff
ffffffffffffff0e0101010101010107ffffffffffffffffffff0400ffffffffffffffff
ff08010101010101010110ffffffffffffffff0a0101010101010103ffffffffffffffff
ffff0100ffffffffffffffffff0401010101010101010cffffffffffffffff0501010101
010101010efffffffffffffffffff000ffffffffffffffff0f01010101010101010108ff
ffffffffffffff0101010101010101010afffffffffffffffffffc00ffffffffffffffff
0b01010101010101010104ffffffffffffff0d01010101010101010106ffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffff06010101010101010101010fffffffffffff080101010101
0101010102ffffffffffffffffff7f80ffffffffffffffff02010101010101010101010b
ffffffffffff04010101010101010101010dffffffffffffffff1fe0ffffffffffffff0d
010101010101010101010107ffffffffff10010101010101010101010109ffffffffffff
ffff0ff0ffffffffffffff08010101010101010101010103ffffffffff0c010101010101
010101010104ffffffffffffffff2100ffffffffffffff04010101010101010101010101
0fffffffff0701010101010101010101010110ffffffffffffff3131ffffffffffff0f01
0101010101010101010101010affffffff030101010101010101010101010cffffffffff
ffffefefffffffffffff0b0101010101010101010101010106ffffff0f01010101010101
01010101010107ffffffffffffffffffffffffffffff0601010101010101010101010101
02ffffff0b0101010101010101010101010103ffffffffffffffffffffffffffffff0201
010101010101030301010101010effff0601010101010101060101010101010fffffffff
ffffffffffffffffff0d01010101010101010807010101010109ffff0201010101010103
0c0101010101010bffffffffffffffffffffffffff0a01010101010101010c0b01010101
0105ff0e01010101010101071001010101010106ffffffffffffffffffffffffff030101
010101010101100e010101010101ff0a010101010101010bff04010101010102ffffffff
ffffffffffffffff11010101010101010104ffff0201010101010d05010101010101010f
ff080101010101010effffffffffffffffffffff0b010101010101010108ffff06010101
0101080101010101010103ffff0c0101010101010affffffffffffffffffffff07010101
01010101010dffff0a0101010101010101010101010107ffff0f01010101010105ffffff
ffffffffffffffff010101010101010101ffffff0d010101010101010101010101010bff
ffff0301010101010110ffffffffffffffffff0e010101010101010105ffffffff010101
010101010101010101010fffffff070101010101010cffffffffffffffffff0a01010101
010101010affffffff04010101010101010101010103ffffffff0b01010101010108ffff
ffffffffffffff0401010101010101010effffffff0a010101010101010101010107ffff
ffff0f01010101010104ffffffffffffffff10010101010101010102ffffffffff0d0101
0101010101010101010bffffffffff030101010101010fffffffffffffff0b0101010101
01010106ffffffffff1001010101010101010101010fffffffffff070101010101010bff
ffffffffffff0701010101010101010affffffffffff0401010101010101010103ffffff
ffffff0b01010101010107ffffffffffffff0201010101010101010fffffffffffff0801
010101010101010107ffffffffffff0f01010101010102ffffffffffff0e010101010101
010103ffffffffffffff0c0101010101010101010bffffffffffffff030101010101010e
ffffffffff0a010101010101010107ffffffffffffff0f0101010101010101010fffffff
ffffffff070101010101010affffffffff0501010101010101010bffffffffffffffff03
0101010101010103ffffffffffffffff0a01010101010105ffffffff1001010101010101
010110ffffffffffffffff070101010101010107ffffffffffffffff0e01010101010101
ffffffff100d0d0d0d0d0d0d0d0dffffffffffffffffff0f0d0d0d0d0d0d0d0fffffffff
ffffffffff0d0d0d0d0d0d0d10ffffff0400000007010100030000000000

WASHINGTON, Feb. 21 — The United States is now plunging into a
fundamental overhaul of its assistance to developing nations, demanding
that applicants for a rich new source of financing prove their
worthiness. Already, countries from Bolivia to Bangladesh are competing
to be among the winners.

This month, the board of the new Millennium Challenge Account met for
the first time to lay the groundwork for grants that President Bush has
promised will total $5 billion annually by 2008. In the first year,
perhaps just 15 nations will win awards.

The program is ambitious. If fully financed, the Millennium Challenge
Account would reflect close to a doubling of the American aid that goes
primarily to promote development in poor countries, analysts say. It
would represent an overall increase in foreign aid of nearly 9 percent.

But the new account is already altering traditional aid flows. All but
five countries in Latin America, for example, are ineligible for the
Millennium Challenge because their per capita incomes are too high.

At the same time, because of cuts proposed in overall foreign aid to the
region, some of these nations, like El Salvador and the Dominican
Republic, could experience reductions of 10 percent in development aid
in the fiscal year 2005, which begins Oct. 1.

African countries like Senegal and Ghana that respect civil liberties
stand to benefit under the new program, according to budget analysts;
the war-ravaged nations of Sudan and Somalia, however, do not.

The new account, like a second new program, the president’s five-year,
$15 billion global effort to fight AIDS, is up against foreign aid
spending constrained by tight budgets and unusually heavy outlays on
assistance to Iraq and Afghanistan.

Critics of the Millennium Challenge Account are warning that it may
produce inequities, handsomely rewarding a handful of nations while
leaving some of the most economically needy countries to vie for much
smaller amounts of traditional aid.

Advocates say the two initiatives are prototypes in a broad
administration effort to retool the foreign aid system, which spends
nearly $18 billion a year on projects ranging from feeding programs to
state-to-state economic support.

Representative Henry J. Hyde, the Illinois Republican who is the
chairman of the International Relations Committee and an important
backer of the new approach, wants to place a performance-driven
Republican imprint on such aid, which, until recently, was denounced by
some of his colleagues as «pouring money down a rat hole.»

That kind of Congressional distaste for foreign aid, which traditionally
suffered in favor of spending on domestic programs, has eased greatly
since the Sept. 11 terrorist attacks, which highlighted the dangers
posed by weak and neglected states, Mr. Hyde’s aides said.

«For too long, U.S. foreign assistance programs have been adrift without
an overall strategy, and without reasonable standards of
accountability,» Mr. Hyde said. The Millennium Challenge Account and the
AIDS fund can serve as models for future reforms in foreign aid, he
said.

«How we broaden these efforts to include more of our foreign aid
programs will be an important legislative challenge of the coming months
and years,» he added.

But some advocates for development and relief agencies accuse the
administration of turning its back on some of the neediest countries to
pay for the new strategy.

Mary E. McClymont, the chief executive officer of InterAction, the
largest alliance of American-based relief groups like CARE and Save the
Children, said the administration, in its new budget proposal, had cut
$400 million from traditional aid and development accounts — including
money for child survival and family planning — to defray its new costs.

«The administration’s budget is robbing Peter to pay Paul,» she said.
«The Millennium Challenge Account will fund select, top-performing
countries. That is good. But what about all the other poorer, weaker
countries that could become failed states?»

Administration officials contend that they have not raided the budget to
pay for the new programs. Indeed, Andrew S. Natsios, the administrator
of the Agency for International Development, said in an interview that
his budget had nearly doubled, to $14.2 billion, since 2001. But much of
that increase reflects rebuilding in Afghanistan and Iraq.

Mr. Natsios said the agency, a popular target of cost-cutting
Republicans in the 1990’s, had found a new purpose in preparing
second-tier candidates to qualify for the Millennium Challenge fund. At
the same time, he said, A.I.D. will not abandon its traditional support
for failing states, but it will be more realistic in its expectations.

«Anybody who expects us to put Somalia back together again — acting
alone — is foolish,» he said.

The Bush administration has identified 63 countries that would be
eligible to compete for the first round of of Millennium Challenge funds
because their per capita income levels are below $1,415 and they are not
precluded from receiving aid by being on the State Department’s list of
terrorism sponsors.

To qualify for the funds, countries must demonstrate, in the president’s
words, that they are «ruling justly, investing in their people, and
establishing economic freedom.»

The administration will use 16 independent indicators, many of them from
outside government, to measure the merits of a candidate.

For example, a private organization like Transparency International
could rate the applicants on corruption; the World Bank Institute, on
rule of law; Freedom House, on political rights; and the Heritage
Foundation, on trade policy.

«It’s pretty rigorous,» said Alan P. Larson, the State Department’s top
economics official, who is running the account until the president’s
expected nominee, Paul Applegarth, is confirmed. Mr. Larson noted that
the board would use indexes that were publicly available.

Another innovation with the new program is that the United States will
not dictate how money is spent.

«This would put the recipient countries much more in the driver’s seat,»
said Steven Radelet, a former Treasury official who works at the Center
for Global Development. Countries would sign three-year contracts with
the United States, and the effectiveness of their efforts would be
judged by the results.

Some development specialists worry that the process may diminish
accountability.

«You’re putting a lot of faith in these countries to figure out how to
use this money well,» said Thomas Carothers, senior associate at the
Carnegie Endowment for International Peace.

Mr. Bush’s AIDS initiative seeks to unite a mix of agencies and programs
under a single coordinator, Randall L. Tobias, who will present his
emergency plan on Monday.

Mr. Tobias, a former pharmaceutical executive, is expected to outline
plans for a rapid expansion of programs in about 15 seriously afflicted
countries, emphasizing prevention, care and treatment and spending $10
billion in new financing over five years for a total of $15 billion.

While the financing is welcomed by advocates for people with AIDS,
critics have questioned whether a separate bureaucracy is necessary when
there is already a Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

The administration, which has asked for $2.8 billion for the AIDS fund
for 2005, says it is gearing up to meet the president’s goal of $15
billion over five years, though some Congressional Republicans concede
that budget deficit concerns will probably scale back both initiatives.

Some political analysts question whether the United States’ commitment
will endure beyond the November elections and the current spending spree
on antiterrorist strategies.

«It remains to be seen whether this is an innovation that has staying
power,» said J. Brian Atwood, the A.I.D. administrator in the Clinton
administration.

Text 2

INTERNET AD ATTACK

In Politics, the Web Is a Parallel World With Its Own Rules

By JIM
RUTENBERGpicscalex200100090000039e00000000004c00000000000400000003010800
050000000b0200000000050000000c0205000500040000000701040030000000430f8600
ee0000000500050000000000050005000000000028000000050000000500000001000100
0000000014000000c40e0000c40e0000020000000200000000000000ffffff0000000301
0000050000000b0200000000000000004c000000430fc600880000000500050000000000
0500050000000000280000000500000005000000010004000000000028000000c40e0000
c40e0000100000000300000000000000c0c0c000ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffff1000ffff1000ffff1000ffff1000ffff1000040000000701010003000000
0000Published: February 22, 2004IT was a sharp video attack, jarring in
a political season that has been unusually short on negative
advertising. A woman, sitting at a keyboard, seeks information about
Senator John Kerry on the Internet. She unearths all sorts of
scandalizing tidbits.

“More special interest money than any other senator. How much?’’ she
says ‘‘Paybacks?’’ and then reading aloud from the screen, she says,
‘‘Millions from executives at HMO’s, telecoms, drug companies.’’ She
add, «Ka-Ching!»

She can only come to one damning conclusion: Mr. Kerry, she says, is
‘‘Unprincipled.’’

The one-minute spot, introduced a week ago, did not appear on
television, but on President Bush’s campaign Web site. And so a new
bare-knuckled political use of the World Wide Web showed its head: the
Internet attack ad.

When the Web was in its infancy, Internet utopians envisioned a
political revolution, predicting that the new medium would engage and
empower voters as never before. Much of what they envisioned has come to
pass, with the Internet facilitating vigorous debate this year, most
dramatically, giving Howard Dean’s campaign the ability to raise
millions.

But part of the Web’s appeal has been its unbridled nature, and it is
showing that it can act as a back alley — where punches can be thrown
and things can be said that might be deemed out of place, even if just
at a particular moment, in the full light of the mainstream media.

“The principals themselves feel like they can act out there in a way
that they wouldn’t dare to do in the mainstream media,’’ said Jonathan
Zittrain, a director of the Berkman Center for Internet and Society at
Harvard Law School.

Mr. Bush’s campaign, for instance, has not been ready to launch a
confrontational television ad, let alone a positive one, because it is
trying to cling to the transcendent trappings of the Rose Garden for as
long as possible.

But it wanted to rob Mr. Kerry of his claim to be a reformer — by
pointing out his support from special interests — without wading too
deeply into real campaign waters, said Mark McKinnon, Mr. Bush’s chief
media strategist.

“Senator Kerry was getting a free ride from a lot of the Democrats, and
we felt it was important to point out what he was saying was
inconsistent with his record, but we were not prepared to engage that
fully yet,’’ he said. “The Web offered a modulated way of engaging.’’

The Democrat candidates have not aggressively used attack ads on the
Web, although they have used Mr. Bush as a target on television instead
of confronting each other, which could risk weakening the party’s
chances of gaining the White House.

The Bush Web ad offered all of the emotional impact of a television
commercial without all of the political impact.

For one, a Web ad, unlike a television commercial, does not fall under
new election rules requiring candidates to appear in their own
advertisements to voice approval of them. By not having to take direct
responsibility for his anti-Kerry spot, Mr. Bush got some distance from
it — even though it is on his Web site.

But perhaps most significantly, the Web has evolved as a relatively
permissive environment. A negative advertisement that might rub viewers
the wrong way in their living rooms is apparently less likely to do so
when they are at their computers.

The tension between the different strata of media was evident when The
Drudge Report, the news Web site, recently reported that several major
news organizations were investigating a rumor that Mr. Kerry may have
had an extramarital affair.

Unlike the Monica Lewinsky scandal, news of which The Drudge Report also
broke, the Kerry rumor had no accompanying criminal investigation, which
could justify coverage by itself, and newsrooms across the country found
themselves in a state of paralysis — caught between ignoring a story
millions already knew about or validating a charge without independent
confirmation.

The pressure mounted as The Drudge Report posted follow-up articles,
effectively fanning the flames. Those watching from the sidelines saw
the situation as a test of just how far the major newspapers, magazines
and television networks would allow themselves to be pushed.

“Clearly the Internet is accelerating the pace at which politics move,’’
said Jim Jordan, Mr. Kerry’s former campaign manager. “And,
increasingly, it seems to allow the mainstream media to rationalize
editorial decisions that wouldn’t have been made in the past.’’

Ultimately, most news organizations, however, did not take the bait,
with some ignoring the story entirely and others, including The New York
Times, reporting denials from Mr. Kerry and the woman in question deep
within their news pages.

“There was no proof of anything,’’ said Tom Hannon, the CNN political
director. He said the network buried the denials in other campaign
reports. Mickey Kaus, who had discussed the ethics of reporting the
rumor on his Web blog, kausfiles.com, agreed that two different
journalism worlds exist and he said that it’s a good thing.

“Clearly we seem to be settling into an equilibrium where standards on
the Web are different, and people can live with that as long as the
mainstream press behaves the way it behaved during this latest scandal,
which is to say they stick to their own standards,’’ Mr. Kaus said.

On the Internet, he said, a large number of people can get wind of the
sorts of conversations taking place in the proverbial smoke-filled
rooms.

“Now everybody can know what the political pros know,’’ he said. “So if
you’re a voter concerned about electability, you want to know Kerry’s
potential problems down the road. Now you have a vague idea, and you can
discount them or take them into account depending on what you think.’’

Text 3

California Plans Move to End Gay Marriages

By THE ASSOCIATED
PRESSpicscalex200100090000039e00000000004c000000000004000000030108000500
00000b0200000000050000000c0205000500040000000701040030000000430f8600ee00
000005000500000000000500050000000000280000000500000005000000010001000000
000014000000c40e0000c40e0000020000000200000000000000ffffff00000003010000
050000000b0200000000000000004c000000430fc6008800000005000500000000000500
050000000000280000000500000005000000010004000000000028000000c40e0000c40e
0000100000000300000000000000c0c0c000ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffff
ff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffff
ff00ffff1000ffff1000ffff1000ffff1000ffff10000400000007010100030000000000
Published: February 22, 2004

picscalex100010009000003e00400000000520400000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0223001d0004000000070104006c000000430f8600ee000000
23001d000000000023001d0000000000280000001d000000230000000100010000000000
8c000000c40e0000c40e0000020000000200000000000000ffffff00007fc00003fff800
0ffffe003fffff007fffff80ffffffc0ffffffe07fe1ffe03f807fe01f003fe00e003fe0
00007ff00003ffe0007fffe003ffffe007ffffe01fffffc03fffffc03fffff807ffffe00
7ffff8007fffc0007ffc00007fe000007fc018007fc03c007fe0fe007fffff803fffffc0
3fffffc01fffff800fffff0003fffc0000fff0000000000052040000430fc60088000000
23001d000000000023001d0000000000280000001d000000230000000100080000000000
ec040000c40e0000c40e00000001000012000000000000000000ad001010ad002121b500
3131bd004242bd005252c6006363ce007373ce008484d6008c8cde009c9cde00adade700
bdbdef00ceceef00dedef700efefff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00
ffffffffffffffffff100d0a090908090a0dffffffffffffffffffffff000b02ffffffff
ffff10080401010101010101010101060bffffffffffffffff00ee00ffffffff0d050101
01010101010101010101010101040dffffffffffff000100ffff11060101010101010101
01010101010101010101010affffffffff00ffffff100401010101010101010101010101
010101010101010109ffffffffe07fe11004010101010101010101010101010101010101
01010101010cffffffe007ff0a0101010101010101010101010101010101010101010101
010310ffff007fe0ff0801010101010101070cffffffff0f0b0201010101010101010bff
ff800fffffff0b02010101020dffffffffffffffff0f020101010101010105ffff000000
ffffff0e02010310ffffffffffffffffffff050101010101010101ffff00ec04ffffffff
100610ffffffffffffffffffffff040101010101010101ffff002121ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff0a0101010101010101010fff009c9cffffffffffffffffffffffff
ffff0d0a0401010101010101010101ffff00ffffffffffffffffffffff0f0b0704010101
0101010101010101010103ffff00ffffffffffffffff0f08030101010101010101010101
01010101010107ffff00ffffffffffffff0a010101010101010101010101010101010101
01010dffff00ffffffffff1004010101010101010101010101010101010101010106ffff
ff00ffffffff100401010101010101010101010101010101010101010410ffffff00ffff
ffff0801010101010101010101010101010101010101010510ffffffff00ffffff0f0101
0101010101010101010101010101010101030affffffffffff00ffffff08010101010101
0101010101010101010101070bffffffffffffffff00ffffff0301010101010101010101
010103050a0effffffffffffffffffffff00ffffff01010101010101010101050b0fffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffff0101010101010101010bffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff00ffffff010101010101010105ffffffffffffffffff100effffff
ffffffffff00ffffff020101010101010105ffffffffffffffff0f04020bffffffffffff
ff00ffffff0601010101010101010bffffffffff100a0101010108ffffffffffff00ffff
ff0c01010101010101010104060a0805010101010101010610ffffffff00ffffffff0401
0101010101010101010101010101010101010101040effffff00ffffffff0e0201010101
010101010101010101010101010101010410ffffff00ffffffffff0c0201010101010101
01010101010101010101010410ffffffff00ffffffffffff0e0301010101010101010101
0101010101010610ffffffffff00ffffffffffffffff0b03010101010101010101010101
040cffffffffffffff00ffffffffffffffffffff0e0a07050301010305060a0effffffff
ffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff00ffff0400000007010100030000000000

SAN FRANCISCO, Feb. 21 — California’s attorney general will ask a court
to stop San Francisco from granting marriage licenses to same-sex
couples, his spokesman said Saturday, a day after Gov. Arnold
Schwarzenegger ordered the move.

Mr. Schwarzenegger’s directive to the attorney general, Bill Lockyer,
was prompted in part by a judge’s decision earlier Friday not to impose
a restraining order that would have halted San Francisco’s weeklong
stream of 3,175 same-sex weddings, said Rob Stutzman, the governor’s
spokesman.

Mr. Schwarzenegger, wading deeper into the roiling debate over same-sex
marriage, ordered Mr. Lockyer to «take immediate steps» to get a ruling
that would make San Francisco authorities stop granting licenses to gay
couples.

«We rely on our courts to enforce the rule of law,» Mr. Schwarzenegger
told cheering Republican Party activists at a state convention on Friday
evening. «But you see, in San Francisco the courts are dropping the
ball. It’s time for the city to stop traveling down this dangerous path
of ignoring the rule of law. That’s my message to San Francisco.»

On Friday, Judge Ronald Evans Quidachay of San Francisco Superior Court
gave gay and lesbian couples in the city another reprieve when he ruled
that lawyers for the Campaign for California Families’ had failed to
prove that the weddings would cause irreparable harm if they were not
halted. On Tuesday, another judge declined to order an immediate stop to
the marriages.

Peter Ragone, a spokesman for Mayor Gavin Newsom of San Francisco,
scoffed at Mr. Schwarzenegger’s directive.

«The truth is, thousands of people are involved in loving relationships
and having them recognized for the first time,» Mr. Ragone said. «We
urge the governor to meet with some of the couples, because what’s
happening is both lawful and loving.»

A spokeswoman for Mr. Lockyer said Saturday that the attorney general’s
office planned to seek a judgment declaring San Francisco’s action in
violation of state law.

«We are conferring with the governor’s legal affairs staff to develop
strategy,» said the spokesman, Nathan Barankin. «They are on board, we
are on board and we will be taking action soon.»

The conservative group that lost its bid for a restraining order on
Friday had argued that the weddings harmed the 61 percent of California
voters who in 2000 supported Proposition 22, a ballot initiative that
said the state would recognize only marriage between a man and a woman.

Judge Quidachay suggested that the rights of the thousands of gay and
lesbian couples who have traded marriage vows in San Francisco over the
past nine days appeared to carry more weight at this point.

Text 4

Security Efforts Turning Capital Into Armed Camp

By MICHAEL
JANOFSKYpicscalex200100090000039e00000000004c000000000004000000030108000
50000000b0200000000050000000c0205000500040000000701040030000000430f8600e
e00000005000500000000000500050000000000280000000500000005000000010001000
000000014000000c40e0000c40e0000020000000200000000000000ffffff00000003010
000050000000b0200000000000000004c000000430fc6008800000005000500000000000
500050000000000280000000500000005000000010004000000000028000000c40e0000c
40e0000100000000300000000000000c0c0c000ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00f
fffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00ffffff00f
fffff00ffff1000ffff1000ffff1000ffff1000ffff10000400000007010100030000000
000Published: February 22, 2004

WASHINGTON, Feb. 21 — An antiaircraft missile, ready for use, sits atop
a federal office building near the White House. Devices that test the
air for chemical and biological substances are positioned throughout the
city. Subway stations are now equipped with «bomb containment» trash
bins. A major highway that runs by the Pentagon is being rerouted
several hundred yards away. A security wall is going up around the
Washington Monument.

Day by day, the nation’s capital is becoming a fortress, turning a city
known for graceful beauty into a virtual armed camp. In response to the
Sept. 11, 2001, terrorist attacks, federal security agents along with
their counterparts in the Washington, Maryland and Virginia governments
began a huge effort to build permanent safeguards for the capital area’s
most important buildings and monuments.

The effort that built slowly after the 1995 bombing of a federal
building in Oklahoma City intensified after one jetliner slammed into
the Pentagon and another jet crashed in Pennsylvania, presumably on its
way to a target in Washington.

But more recently, security efforts have gained a new urgency as
officials seek ways to stop truck bombs and other terrorist tactics that
have been used in other countries, like suicide bombers.

Some of the biggest projects are under way at the most visible symbols
of American democracy and might — the White House, the Capitol, the
Washington Monument and the Pentagon.

A result has been a surge of security construction at a cost, still
being calculated, that is expected to reach several hundred million
dollars within five or six years. Barely 20 percent of the security
measures planned for the region have been designed, let alone completed,
which means construction is certain to continue for years.

«I’m not sure we ever reach a point where everything has been done; it’s
an ongoing process,» said Kenneth E. Wall, an official with the
Department of Homeland Security who oversees activity in the capital
region. «As threats evolve and information evolves, we have to make
adjustments accordingly.»

But even at this early stage, the security efforts have transformed
large parts of Washington, creating a slightly ominous feel for the
city’s 572,000 residents and the million more people who work here and
visit daily. Tony Bullock, an aide to Mayor Anthony A. Williams, called
it «the uglification of Washington.» Unlike New York and other cities
that have fewer federal buildings and, thus, a less concentrated
security presence, Washington has a dense core of buildings that house
every department of the federal government and venerated monuments that
honor the country’s greatest leaders.

«It’s sad to see this, but the reality is we are very vulnerable,» said
Peter McBirnie of Huntsville, Ontario, who was visiting the Washington
Monument the other day with his wife, Linda. They stood before temporary
construction walls that encircle the monument grounds and obscure work
on a new permanent 30-inch-high security wall designed to stop a
vehicular attack.

By now, most federal buildings and monuments have prodigious security
measures in place, with enhancements planned or under way.Police
officers with dogs trained to find explosives are stopping cars before
they drive past the Capitol. Plans have been approved to build a
security perimeter around the 10 buildings of the Smithsonian
Institution and the Department of Agriculture on the Mall. The interiors
of most government buildings have taken on aspects of an airport, with
magnetometers at every entrance and a greater presence of law
enforcement officers. The entrance to the Washington Monument has metal
detectors and X-ray machines, as does the front door of the Botanical
Garden greenhouse at the foot of Capitol Hill.

Even the National Institutes of Health in Bethesda, Md., a Washington
suburb, has been newly fortified with an electrified fence.РЕЗЮМЕ

Мета даної курсової роботи полягає у дослідженні проблеми перекладу
суспільно- політичних реалій- американізмів.

Предметом дослідження є статті з газети Нью- Йорк Таймс.

Курсова робота складається з восьми структурних частин : змісту,
вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків
та резюме. В першому розділі розглядається теоретичний аспект проблеми
перекладу, перекладу газетних публікацій та перекладу реалій. В другому
розділі розглядається практичний аспект проблеми перекладу суспільно-
політичних реалій- американізмів на основі перекладу статей з газети
Нью- Йорк Таймс. У висновках автор робить підсумки своєї курсової роботи
та коротко окреслює головні проблеми, які розглядались в даній курсовій
роботі. В списку використаних джерел автор подає список інформаційних
джерел, що були використані при написанні курсової роботи. В додатках
подаються статті мовою оригіналу на прикладі перекладу яких у другому
розділі розглядався переклад суспільно- політичних реалій-
американізмів.

Переклад суспільно- політичних реалій- американізмів являє собою певну
проблему для перекладача, через те, що для їх перекладу перекладач має
володіти певними фоновими знаннями аби текст перекладу був зрозумілий та
не був “чужим” для людей, що не володіють мовою оригіналу тексту.

SUMMARY

The main aim of this course paper is to investigate the problems in
translation social and political realia.

The subject of investigation – articles from The New York Times
newspaper.

This course paper consists of eight structural parts : contents,
introduction, two chapters, conclusions, summary, bibliography and
annexes. In chapter I author of this course paper investigates the
theoretical aspect of the problem. In chapter II the practical aspect of
the problem is shown, based on translation of articles from The New York
Times newspaper. The articles are given in annexes.

The author of this course paper thinks that translator is to be
responsible for his translation, as people who don’t know the language
of original text, perceive translation as sush. That is why it is very
important not only to preserve the main sense of the original text, but
also to preserve the stylistic features of the latter.

Похожие записи