.

Особливості перекладу юридичної термінології

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
10 12748
Скачать документ

30

ЗМІСТ

ВступРозділ I. Особливості юридичної терміно-системи англійської мови
1.1. Термінологічна лексика – поняття та функції
1.2. Розвиток юридичної лінгвістики в Україні 1.3.
Види та класифікація юридичних термінів 1.4.
Лінгвокультурні фактори передачі юридичного текстуРозділ II. Шляхи
передачі англійських юридичних термінів на українську мову 2.1.
Порядок перекладу складних юридичних термінів та
термінів-словосполучень.

2.2. Основні прийоми перекладу складних юридичних
термінів та термінів-словосполучень.ВисновкиСписок використаної
літератури

ВСТУП

У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній
лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. До термінологічної
лексики належать усі слова, що об’єднуються в мові під загальною назвою
терміни. Терміном називається спеціальне слово або словосполучення, що
вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання —
науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва, юриспруденції
тощо.

У зв’язку з постійним розвитком сучасної української мови з’являється
все більше і більше термінів, не тільки технічних і наукових, а й
економічних і юридичних.

Тема дослідження – з’ясування особливостей перекладу юридичних термінів
з англійської мови українською. Тема актуальна з огляду на низку
проблем, що витікають з неї. Насамперед це розгляд специфіки навчального
технічного перекладу, який передбачає спеціальної літератури з різних
галузей науки та техніки, а також спеціальних газетних, журнальних
статей з техніко – економічних, правових питань, переклад технічної
документації, правових документів, актів, законів тощо.

Мета дослідження – дослідити особливості передачі англійських
юридичних термінів українською мовою.

Предмет дослідження – особливості передачі англійських юридичних
термінів на українську мову.

Об’єкт дослідження – юридичні термінологія, що використовується при
складанні правових законів, актів, при ведені судового діла.

Існує багато дослідницьких робіт стосовно перекладу технічної та
наукової термінології, але недостатньо розкрито проблему перекладу
специфічної термінології, зокрема правової, не розроблено систему
правил, які могли б допомогти при перекладі специфічної юридичної
термінології, недостатньо висвітлено питання послідовності роботи над
текстом під година перекладу юридичного характеру. У цьому полягає
новизна даної дослідницької роботи.

Актуальність теми пов’язана з розробкою методичних рекомендацій та
вказівок щодо поліпшення розумів праці перекладача, який здійснює
переклад юридичного тексту з англійської мови українською або навпаки,
причому текст має специфічну юридичну термінологію, низку усталених
слів, словосполучень, притаманних саме правовим текстам. Переклад тексту
з дотриманням стильових ознак законодавчого характеру є також однією з
найважливіших проблем, що витікають у процесі перекладу тексту.

Практична цінність роботи пов’язана із формуванням навичок роботи зі
словниками, причому не лише загальними, але й спеціальними, довідниками,
посібниками, законодавчими документами. А також навички перекладу
юридичних звітів, правових законів та судових справ.

Теоретична значущість даної курсової роботи полягає у повному аналізі
способів передачі англійських юридичних термінів на українську мову. А
також у визначенні загального поняття «термін» та його ролі в науковому
(в даному випадку юридичному) тексті.

розділ 1. Загальна термінологія

1.1. Термінологічна лексика – поняття та функції

Термін – емоційне нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається
для точного вираження понять та назв предметів. Передача англійських
термінів на українську мову вимагає знання тієї галузі, якої стосується
переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання
термінології рідною мовою. При передачі науково-технічної та юридичної
літератури з англійської мови на українську важливе значення має
взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова.
[12]

Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі
знань, то в ній воно теж однозначне, семантично чітко відмежоване від
тих його значень, що виявляються в позатермінологічному функціонуванні,
а також і в термінологічному, але в іншій галузі знань.

Таким чином, термін являє собою слово, що характеризується не лише
стильовою співвіднесеністю, а й певною замкненістю в системі лексики на
означення понять якоїсь окресленої галузі знань.[22]

Нерозривний зв’язок юридичних понять і відповідних їм термінів
виявляється в тім, що упорядкування правової термінології неможливо без
досить глибокої наукової розробки юридичних понять, їхнього логічного
аналізу і точного визначення. Якщо юридичні поняття визначені
недостатньо ясно, про точну, зроблену термінологію не може бути і мови.
Як відзначав академік В.В. Виноградов, усякі “спроби упорядкування
термінів без попереднього аналізу понять, що ними виражаються,
залишаються безрезультатними”. [8]

Отже, юридичний термін буває і багатозначним, хоча одним з вимог до
терміна є саме його однозначність, адже законодавець повинний дати
юридичному термінові одне-єдине визначення, включаючи в нього всі
істотні з його погляду ознаки, тобто такі, котрі носять регулюючий
характер, мають правове значення. Наявність у терміна декількох різних
законодавчих дефініцій веде до нечіткості, розпливчастості правового
регулювання, породжує непорозуміння і помилки, як правило, з боку тих,
на кого поширюється дія законодавчого акта. Однак визначення правового
поняття в законі дуже важливо і з нормативної сторони. Орган або особа,
що застосовують або виконують правове розпорядження, не можуть
трактувати дане законодавцем поняття інакше, чим це сформульовано в
нормативному акті. Нормативні дефініції – норми особливого роду, що
включаються органічно в механізм правового регулювання, що визначають
його загальні основи, організаційні передумови. [17]

1.2. Розвиток юридичної лінгвістики в Україні

Для розвитку наукової думки наприкінці ХХ – початку ХХІ в. характерними
є не тільки процеси диференціації, але й інтеграції наук, унаслідок чого
на стику окремих галузей виникають нові науки, як, наприклад,
математична логіка, хімічна фізика, економічна геологія, військова
географія, технічна естетика й ін. Сказане повною мірою стосується і
юридичної науки. Так, наприклад, на стику юридичної і психологічної
галузей виникла юридична психологія, юридична і філософська – філософія
права, юридична і соціологічна – юридична соціологія, юридична і
філологічна – юридична лінгвістика.

Якщо юридична соціологія і філософія права одержали, як говориться,
загальне визнання і навіть включені Вищою атестаційною комісією України
в перелік наукових спеціальностей, по яких проводиться захист дисертацій
на отримання вченого ступеня доктора і кандидата наук, то юридична
соціологія і юридична лінгвістика – тільки на шляху визнання.

Відомо, що будь-яка нова наука виникає тоді, коли накопичується достатня
кількість спеціальних наукових праць по даній проблематиці. Проведений
нами аналіз свідчить, що у вітчизняній і закордонній науці чимало
зроблено в області рішення проблем, зв’язаних з лінгвістичним
забезпеченням розвитку правознавчої науки й удосконаленням законодавчої
і юридичної практики, свідченням чого є численні роботи, опубліковані як
в Україні, так і за її межами.

Спробуємо простежити етапи становлення юридичної лінгвістики як окремої
науки в Україні. Перші роботи, що умовно можна об’єднати під рубриками
“Правові проблеми мови” і “Язикові проблеми права”, почали регулярно
з’являтися на сторінках авторитетних юридичних видань тільки шість-сім
років тому.

Трохи пізніше в Україні з’являються і дисертаційні роботи з юридичної
лінгвістики. Першою ластівкою була кандидатська дисертація З.А. Тростюк
“Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України”,
захищена в спеціалізованій ученій раді при Київському національному
університеті ім. Тараса Шевченко за фахом 12.00.08 – “карне право і
кримінологія; кримінально-виконавче право” у червні 2000 р. [Тростюк,
2000]. У жовтні цього ж року в спеціалізованій ученій раді при Одеській
національній юридичній академії захищається кандидатська дисертація
С.П. Кравченко “Мова як фактор правотворчості і законотворчості” за
фахом 12.00.01 – “теорія й історія держави і права; історія політичних і
правових навчань” [Кравченко, 2000]. Потім у листопаду 2002 р.
спеціалізована вчена рада при Національній академії внутрішніх справ
України розглядає кандидатську дисертацію В.Я. Радецкої “Мова науки
криміналістики” (спеціальність 12.00.08 – “карний процес і
криміналістика; судова експертиза”) [Радецька, 2002].

На початку 2003 р. побачила світло перша в Україні монографія по
юридичній лінгвістиці “Понятійний апарат Особливої частини Кримінального
кодексу України” З.А. Тростюк [Тростюк, 2003]. У передмові до цієї
роботи доктор юридичних наук професор В.А. Навроцький пише: «Проблеми,
зв’язані з термінологією законодавства, відносяться до тих, актуальність
яких безсумнівна. Адже від їхнього правильного рішення залежить не
тільки дозвіл теоретичних дилем, але і рішення питань правозастосування
– долі конкретних людей. Визначальної є роль дослідження термінологічних
проблем для теорії і практики карного права. Саме в цій галузі ціна
слова, іноді навіть букви або розділового знака надзвичайно висока»
[Навроцький, 2003, с. 3-4].

Кілька місяців потому з’являється й оригінальна робота В.Н. Демченко
“Органічна і неорганічна українська мова”, де в діахронному і
синхронному плані аналізуються природні і штучні риси юридичного
субстиля української мови [Демченко, 2003].

Продовженням роботи з узагальнення творчих досягнень вчених в області
юридичної лінгвістики є і складений нами тематичний бібліографічний
довідник, у якому нараховується понад 500 позицій. Відзначимо, що цей
перелік є далеко не повним, адже через об’єктивні і суб’єктивні
обставини в нього не ввійшов ряд робіт, опублікованих за межами України
[Прадід, 2003].

Дехто з наших опонентів дорікає в “вторгненні” учених-мовознавців “у
сферу впливу” вчених-юристів і навпаки, хоча в цьому ми не вбачаємо
нічого надприродного. Подібні процеси, як відзначалося вище, є типовими
для розвитку науки наприкінці ХХ – початку ХХІ в. у цілому.
Підтвердженням цього стали роботи українських учених, юристів і
лінгвістів, З.А. Тростюк і Н.В. Артикуци, С.П. Кравченко й А.С.
Токарської, В.Я. Радецької і О.Ф. Юрчук і ін.

Таким чином, можна констатувати той факт, що потреба і підстави, що не
менш важливо, у виділенні юридичної лінгвістики як самостійної
спеціальності є.

Отже, в недалекому майбутньому юридична лінгвістика займе своє гідне
місце й у переліку спеціальностей, по яких проводиться захист
докторських і кандидатських дисертацій, і серед навчальних дисциплін, що
вивчаються у вищих юридичних навчальних закладах як в Україні, так і за
її межами.[21]

1.3. Види та класифікація юридичних термінів

Існують деякі особливості юридичного тексту, що ведуть до труднощів, що
виникають у процесі його семантичної інтерпретації.

Енциклопедичний юридичний словник у словниковій статті “Юридична
техніка” зупиняється і на понятті юридичного терміна як елемента
юридичної техніки і визначає юридичні терміни в такий спосіб “словесні
позначення державно-правових понять, за допомогою яких виражається і
закріплюється зміст нормативно-правових розпоряджень держави”. Навряд чи
можна погодитися з тим, що це визначення саме по собі точно, тому що
немає сумніву, що поняття споживач або доброволець є правовими, але
навряд чи їхній можна назвати державними. Чи варто вважати, що
“нормативно-правові розпорядження держави” – це просто правові акти
(закони, постанови, розпорядження, укази і т.п.), класифікаційні в
залежності від їхнього державного органа, що видав?

Відповідно до положень Енциклопедичного юридичного словника юридичні
терміни поділяються на три різновиди по ознаці “зрозумілості” тієї або
іншої частини населення:

1. загальнозначущі терміни характеризуються тим, що вони вживаються в
повсякденному змісті і зрозумілі усім, до цієї групи термінів
відносяться, наприклад: біженець, свідок, працівник; accomplice,
accreditation.

2. спеціальні юридичні терміни володіють особливим правовим змістом, (і,
видимо, зрозумілі далеко не всім, а лише фахівцям в області права),
наприклад: необхідна оборона, задоволення позову; coerced acquiescence,
to retaliate accusation.

3. спеціально-технічні терміни відбивають область спеціальних знань –
техніки, економіки, медицини і т.д. (видимо, ці терміни повинні бути
зрозумілі юристові, що є ще і фахівцем в іншій області) наприклад:
недоброякісна продукція, правила техніки безпеки, non-patentable,
nuclear-free. [29]

Термінів, що мають відповідники у загальновживаній лексиці (пор.
загальновживані слова довгота, додаток, рівняння, уявлення і терміни —
географічний довгота, граматичний додаток, математичний рівняння,
психологічний уявлення тощо), в сучасній мові відносно небагато. Основна
функція термінологічної лексики номінативна, терміни називають
спеціальні поняття з різних галузей людських знань. У цій функції вони
завжди виступають у науковому, публіцистичному, професійно-виробничому й
діловому стилях. Проте термінологічні слова можуть вживатися й поза цими
стилями, їх досить часто використовують і в мові сучасної художньої
літератури, в якій вони, крім свого прямого номінативного значення,
набувають і додаткових значень, а також експресивного чи емоційного
забарвлення.

У мові художньої літератури терміни можуть втрачати «свою стилістичну
замкненість», а використання термінологічних слів «у ролі складових
елементів тропів і художніх образів» зумовлює часткову чи й повну їх
семантичну детермінологізацію.[11]

У зв’язку з появою нових галузей права, відкриття нових явищ виникають
значні труднощі визначення загальнонаукової, загальнотехнічної галузевої
і вузькоспеціальної термінології: загальнонаукові і загальнотехнічні
терміни – це терміни, які вживаються в декількох галузях науки і
техніки.

Галузеві терміни – це терміни, які вживаються лише в одній галузі знань.
Наприклад: правові норми, прийнятий закон, nugatory.

Вузькоспеціальні терміни – це терміни, які характерні для спеціальності
даної галузі. Наприклад: позов, нунціатура, chaplain, charge-sheet. [20]

В умовах, коли потрібно давати назви новим і новим явищам та поняттям,
багато загальновживаних слів набувають визначену специфіку.

Відбувається спеціалізація їх значення при передачі термінів на іншу
мову і уніфікація перекладних еквівалентів.

Інколи в текстах зустрічаються слова і словосполучення, які відносяться
до різних функціональних систем, тобто різних галузей.

Термін може бути утвореним на основі рідної мови або запозиченим як із
нейтрального термінологічного банку (міжнародні греко-латинські
терміноелементи), так і із іншої мови, він повинен відображати ознаки
даного поняття; значення терміну для спеціаліста рівняється значенню
поняття.

Усі терміни по своїй будові поділяються на:

1. прості, які складаються із одного слова: punish – наказати;

2. складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через
дефіс: the High Court – Високий суд;

3. терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів:
specific performance – реальне виконання. [16]

Оскільки серед юридичних термінів переважають в основному
терміни-словосполучення, то вони й являються основною проблемою при
перекладі юридичного тектсу.

Найважливішою ознакою терміну-словосполучення є його
відтворюваність у професійній сфері вживання для вираження конкретного
спеціального поняття. Складений термін буде стійким лише для певної
системи зрозуміти. За межами конкретної термінологічної системи таке
словосполучення не буде стійким і не сприйматиметься як зв’язана мовна
одиниця. Отже, за кожним складеним терміном (терміном-словосполученням)
стоїть стійка, стандартно відтворювана структура складного
(розчленованого) професійного поняття[15]. Термінологія для терміна є
тім полем, яку дає йому точність і однозначність, і за межами якого
слово втрачає ознаки терміна.

Особливістю синтаксичної структури складеного терміна є ті, що за
зв’язаністю елементів їх можна вважати вільними (бо його компоненти
зберігають своє пряме значення) і одночасно – закритими (бо при
довільному включенні до їх складу інших слів, вони втрачають свою
термінологічність) [Скороходько 1974]. Порівняймо: слідча таємниця й
важлива слідча таємниця

судова експертиза і ретельна судова експертиза.

У межах юридичної термінології виділяється значний відсоток термінів,
утворених синтаксичним способом. За кількістю компонентів можна виділити
1) двокомпонентні; 2) трикомпонентні: 3) полікомпонентні.

Найбільш поширеними в юридичній термінології є такі синтаксичні типи:

І. Двокомпонентні:

1. “прикметник -+- іменник у Н. в. однини”:

Приклади: юридична практика, кримінальне судочинство, авторське право,
фізична особа. умисне вбивство, цивільний позивач, правова допомога,
юридичний факт. досудове слідство, повторний злочин, прямий умисел,
дитяча злочинність, смертна кара, умовне звільнення, виправні роботи,
nonprejudicial character, law charge.

2. “прикметник + іменник у Н.в. множини”:

Приклади: кримінальні діяння, речові докази, противоправні дії. умисні
дії, правоохоронні органи, дисциплінарні провини, правові інститути,
загальні суди, тяжкі злочини, слідчі дії, port charges.

3. “іменник у Н.в. + іменник у Р.В. без прийменника”:

Приклади: орган дізнання, місіце подій, вчинення злочину, суб ‘єкти
правовідносин, вирок суду, розірвання шлюбу, склад злочину, відчужувач
майна, нападання арешту, право власності, присікання хуліганства,
позбавлення волі. касація вироку, санкція прокурора, сліди злочину,
adult charge, accommodation of dispute.

4. “іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція”:

Приклади: тримання під вартою, передача під нагляд, пенсія по старості,
вбивство на замовлення, недонесення про злочин, кодекс про карі,
готування до вбивства, доведення до самогубства, to escalate accusation.

П. Трикомпонентні синтаксичні типи:

1. “прикметник + прикметник + іменник”:

Приклади: загальнодержавне адвокатське об’єднання, невольові юридичні
факти, організоване злочинне формування, міжнародна судова процедура,
підзаконні нормативно-правові акти, загальний трудовий стаж, тяжке
тілесне ушкодження, judge’s finish charge.

2. “іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.”:

Приклади: суд присяжних засідателів, право промислової власності,
притягнення до кримінальної справи, вік кримінальної бідповіоальності,
порушення кримінальної справи, подовження апеляційного терміну,
одержання незаконної винагороди, застосування вогнепальної зброї, notice
of witnesses, charge of crime.

3. “прикметник -+- іменник у Н.в. + іменник у Р.в.”:

Приклади: спільна власність подружжя, фактичний рецидив злочинів,
позитивна поведінка потерпілих, судовий захист честі, достоїнства;
законодавчі норми права, об’єктивне ставлення в провину, суб’єктивна
сторона злочину, зворотня чинність закону, законна чинність вироку,
закінчений замах на злочин, дійсний радник юстиції.

4. “іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.”:

Приклади: огляд місця подій, право власності громадян, оскарження
рішення суду, презумпція провини боржника, заподіяння шкоди здоров’ю,
закінчення рядок давності, відстрочка виконання вироку.

5. “іменник у Н.в. + іменник у З.в. + іменник у Р.в.”:

Приклади: право на відшкодування витрат, право на волю слова, пенсія за
вислугу років, right of copyrighting.

6. “прислівник -+- прикметник + іменник у Н.в.”:

Приклади: особливо небезпечний рецидивіст, суспільне небезпечні діяння,
особливо злісне хуліганство, особливо небезпечний злочин, chance-medley.

III. Полікомпонентні терміни можуть включати чотири, п’ять, шість і
більше одиниць.

Приклади: добровільна відмова від вчинення замаху на злочин; спроба
застосування вогнепальної зброї; слідчий в особливо важливих справах;
умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; умисне вбивство з
хуліганських мотивів; небезпечні для життя тілесні ушкодження, to
acknowledge recognizance in false name, acquisition by discovery and
occupation.[13]

Серед багатокомпонентних юридичних термінів особливе місце посідають
синтаксичні моделі предикативного типу: норми права, що надають
повноваження; норми права, що зобов’язують; злочин, скоєний через
необережність; злочин, скоєний умисне; громадяни, що мають обмежену
дієздатність; умисне убивство жінки, яка завідомо для винного була в
стані вагітності; умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю;
умисне вбивство, вчинене в стані сильного щиросердечного хвилювання.[6]

Терміни об’єднуються в термінологічні системи, які виражають поняття
однієї галузі.

У кожній термінологічній системі утворюються певні групи, для яких
загальним є їх належність до класу предметів або до класу процесів,
властивостей і т.д.

Основна кількість термінів утворилась за рахунок загальновживаних слів,
взаємного проникнення із різних галузей техніки, запозичень із
міжнародної лексики за словотвірними моделями, які характерні для
сучасної англійської мови.

Окремі терміни утворюють термінолексику як складову частину загального
складу мовної лексики. Якщо терміни об’єднуються одним фахом або
ділянкою науки, то вони складають номенклатуру – певну системну схему,
що криється за називанням понять. Точки зору на те, чи система
найменувань взагалі необхідна, що вона має означати і які терміни
охоплювати, досить різні – від тих, що схиляються до будь-яких імен,
взятих принагідно, до тих, які потребують описових, належним чином
відокремлених і фонетично відповідних термінів. До термінів часом
відносять етикетки, прості цифрові стандарти і номенклатурні скорочення
– власне, їх нікуди більше віднести. Вітаміни, наприклад, спочатку
позначались літерою і цифрою: останнім часом перевага надається словам.

Не у всіх наукових сферах висуваються однакові вимоги до номенклатури,
бо кожна ділянка науки має властиві їй потреби. Вимоги конкретних наук,
що мають справу з реальними речами, відрізняються, скажімо, від вимог
суспільних наук. Для однієї галузі науки досить родо-видової
класифікації; в інших потрібно розрізняти причини, процеси, процедури,
ефекти, деталі.[11]

Вимоги до терміну такі:

1. Термін має бути по можливості коротким і точним. Вдалий термін – не
лише етикетка; він повинен чітко і повністю подавати характеристики
поняття. Не всі терміни подають опис структури, аномалії, процесу чи
функції, але взагалі кожний термін має короткі вказівні чи описові
характеристики.

2. Специфічність. Ця ознака – дуже бажана якість для терміна у кожній
галузі науки. В ідеалі термінологічне найменування повинне бути
однозначним у межах окремої галузевої термінології і не мати синонімів.

Від терміна також вимагають, щоб він не мав емоційно-експресивного
забарвлення, був цілеспрямованим на об’єкт у системі або ряді та
відповідав словотворчим закономірностям мови. Разом від терміна
вимагається, щоб він служив ґрунтом для утворення деривативів, але лише
у межах своєї системи.

Сукупність перелічених ознак, як показує практика, існує лише в ідеалі
для невеликої кількості термінів. У дійсності ж та чи інша ознака або
відсутня, або існує у послабленому стані. Звідси й випливають основні
проблеми, пов’язані з перекладом термінології. [20]

1.4. Лінгвокультурні фактори передачі юридичного тексту

Розгляд факторів передачі будь-якого тексту в умовах міжкультурної
комунікації будується з урахуванням основних особливостей мовної
культури, типу і механізму соціального кодування рідної (української) і
іноземної (англійської) мов. Такий підхід дозволяє виявити нову точку
зору на рішення практичних задач, зв’язаних із проблемами перекладу,
наприклад, юридичного тексту. Чільну роль у цьому зв’язку грає не тільки
володіння соціальними знаннями правових норм, юридичної термінології,
судово-процесуальних систем, але й особистісні якості перекладача, тому
що передача будь-якого тексту припускає взаємодію суверенних
національних мов, і, відповідно, культурних концептів. Для досягнення
адекватної передачі тексту необхідно володіти специфікою образів і
зв’язаних з ними програм діяльності тих типів культур, між якими
ведеться комунікація.

Дослідницьким шляхом доведено, що ті або інші фрагменти дійсності,
зв’язки і відносини знаходять висвітлення в мові як суспільному явищі.
Прикладом цього може служити судова мова, що є розрізняючим чинником між
національними культурами. Так, у США судово-юридична тематика є основною
складовою частиною масової культури цієї країни.

Американський громадянин на підсвідомому рівні вірить у справедливість і
стабільність своєї правоохоронної системи. Нам же, для досягнення
максимально наближеного й адекватного сприйняття чужої лінгвокультурної
спільності, необхідно стати учасником комунікативного процесу, за
допомогою текстів-перекладів відповідної юридичної (правової) тематики.
Саме передача тексту є однієї з форм взаємодії культур, вона дає відоме
представлення про чужу культуру.

На думку чеських лінгвістів В.Матезіуса і В.Прохазки, передача тексту –
це не тільки заміна мови, але і функціональна заміна елементів культури.
Така заміна не може бути повною, оскільки вимога передачі тексту повинна
читатися як оригінал навряд чи здійсненний, тому що вона має на увазі
повну адаптацію тексту до норм іншої культури [Швейцер 1994: 183].

Саме поняття взаємодії культур має на увазі наявність
загальних/приватних елементів, і розбіжностей/збігів, що дозволяє
відрізнити одну лінгвокультурну спільність від іншої. Будь-який
перекладач, працюючи з юридичним текстом, повинний враховувати вимоги
узусу – язикові звички носіїв мови передачі тексту, не порушуючи звичне
сприйняття правового документа. Розбіжності лінгвоетнічного характеру
між носіями іноземної мови і мови передачі тексту можуть носити як
культурно-історичний, так і актуально-подійний характер.

Найбільш повне спілкування між різномовними комунікантами здійснюється
шляхом створення мови передачі тексту, комунікативно рівноцінного
іншомовному оригіналові, тобто, шляхом його перекладу. Поняття
«комунікативна рівноцінність» текстів украй важливо для розуміння
механізму передачі іншомовного матеріалу. Для комуніканта два тексти
виступають як рівноправні форми існування того самого повідомлення,
вони рівноцінні в їхньому функціональному і структурно-семантичному
ототожненні. Під час передачі юридичного тексту досягнення такої
адекватності можливо лише, коли сам перекладач володіє «юридичною
грамотністю», причому як іноземною, так і рідною мовою.[28]

Юридична мова – це, можна сказати, державна мова’. Дане правило є дуже
важливим, його не можна порушувати. Найбільша проблема в цьому випадку –
неможливість в деяких випадках знайти точний, адекватний переклад з
однієї мови на іншу. Це ускладнює роботу перекладача, створює певні
перешкоди у використанні іншомовного юридичного документа.

Різні види перекладацької діяльності в неоднаковому ступені зберігають
близькість до перекладу і, відповідно, відтворюють оригінал з більшою
або меншою повнотою. Оскільки досягнення ідеального перекладу є не
зовсім можливим, то перекладачеві доводиться йти на різного роду
компроміси.

«Ступінь же реального наближення двомовної комунікації з перекладом до
комунікації одномовної, природно, залежить від майстерності перекладача,
але також і від ряду об’єктивних обставин. До таких, в останню чергу,
відносяться властивості тексту, що перекладається, і спосіб виконання
перекладу» [Латишев 2001: 17]. Наприклад, юридичний документ є особливим
перекладом, де мова повинна забезпечувати реалізацію суспільного
призначення і відповідності правовому узусу.

Здійснюючи переклад юридичного тексту, перекладач навмисно відступає від
структурної і смислової відповідності між двома сторонами комунікації на
користь їх рівноцінності в плані дії. Так, юридичний текст – одна з
найважливіших життєвих форм виразу права. Юридичний документ, інший
письмовий носій перекладної юридичної інформації, має текстові
особливості, своєрідний мовний вираз. Не дивлячись на наявні
суперечності в поглядах учених-лінгвістів і юристів, більшість єдина в
тому, що всякий текст має лексичну, логічну і граматичну основи, певним
чином організовані з метою передачі інформації. Немає сумніву, що
юридичні тексти в перекладі з іноземної мови на мову перекладу незалежно
від їх функціонального призначення і прагматичної ролі мають такі ж
основи.

Треба зазначити, що правом є сукупність правил поведінки індивідів і
груп в суспільстві, що приписують кожному певну форму дій і що формують
принципи дозволу спірних питань. Тому мова перекладу юридичного
документа повинна в цілому відповідати трьом умовам: бути точним, ясним
і достовірним.

Текст більшості документів повинен мати рівний і спокійний стиль, що не
викликає додаткових асоціацій і не відволікаючий від суті документа.
Нейтральний виклад юридичних норм підвищує ефективність правового
регулювання.

Якість юридичного перекладу певним чином впливає на ефективність
правозастосування, ступінь регламентації конкретних стосунків.

РОЗДІЛ 2.ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ АНГЛІЙСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ НА УКРАЇНСЬКУ
МОВУ.

2.1. Порядок перекладу складних юридичних термінів та
термінів-словосполучень.

Термінологія сучасної літературної мови дуже багата й розгалужена
відповідно до існуючих у теперішньому суспільстві знань. У її складі
виділяється велика група суспільно-політичної термінологічної лексики,
спеціальна лексика.

У процесі перекладу терміну визначають 2 етапи:

1) З’ясування значення терміну у контексті;

2) Переклад значення рідною мовою.[2]

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного
еквіваленту.

Еквівалент – постійна лексична відповідність, яка точно співпадає із
значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові,
відіграють важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пунктами у
тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, вони дають
можливість з’ясувати характер тексту. Тому слід вміти находити
відповідний еквівалент у рідній мові і розширювати знання
термінів-еквівалентів.

Але оскільки юридичні терміни – це переважно складні терміни або терміни
словосполучення, то вони й являються основною проблемою перекладу
юридичного тексту.

Як вже зазначалось вище складні терміни являють собою стале
словосполучення, за яким закріплене певне термінологічне значення.
Наприклад: conclusive notice – кінцеве попередження; arrival on
departure – свідчення під присягою. Переважна більшість термінів
становлять препозитивні атрибутивні словосполучення, тобто такі
словосполучення, де є означення і означуваний компонент і означення
займає в словосполученні початкову позицію.

Переклад складних термінів складається з двох основних процедур –
аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень
відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його компонентів. А
для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна,
оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що
входять до складу складного терміну. Важливо також встановити, в яких
семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним
компонентом терміна-словосполучення. Характер цих відносин й визначає
порядок та сам зміст перекладу складного терміну. Синтетичний етап
перекладу передбачає вибудування компонентів в залежності від зазначених
семантичних відносин і отримання остаточного варіанту перекладу
складного терміну. [18]

2.2. Основні прийоми перекладу складних юридичних термінів та
термінів-словосполучень.

Прийом опису – передача слова за допомогою поширеного пояснення значення
англійського слова. Цей прийом вживається як у випадку відсутності
відповідного за значення слова в рідній мові, так і при поясненні слова
у словнику.

Приклад:

Accrual right – право на витягнення доходу; account – несплачена боргова
вимога; official accusation – офіційне звинувачення (у скоєнні злочину);
acknowledgment of will – неофіційне признання заповідачем перед свідком,
що може це підтвердити, що підпис під заповітом належить заповідачеві;
on account of whom it may concern – за рахунок тих, кого це може
стосуватись (страхова формула);

– Прийом калькування – переклад англійського слова чи словосполучення за
його частинами з наступним складанням цих частин. Такий переклад
відтворює англійське слово дослівно.

Приклад:

Multiple accredit – множинне акредитування; accomplice of attempt –
співучасник у замаху; according to law – у відповідності до закону;

Оскільки в юридичних звітах та договорах часто використовуються назви
різноманітних закладів та юридичних та інших фірм, то при перекладі
термінів у юридичному контексті часто використовується такий прийом
перекладу як транскрибування.

Прийом транскрибування – передача літерами рідної мови звучання
англійського слова.

Приклад:

Special Systems Industry – Спешіал Систем Індастрі.

– Переклад за допомогою використання різних прийменників.

Приклад:

Accreditee person – особа, в присутності якої виконується акредитування;
to acknowledge the compliment – відповісти на почесті; acquisition by
conquest – заволодіння майном шляхом захоплення. [9]

Значні труднощі викликають терміни, до складу яких входять групи слів,
так звані багатокомпонентні терміни.

Існує ряд термінів-словосполучень, які не допускають дослівного
перекладу, хоч мають еквіваленти в рідній мові. Окремі елементи таких
термінів відрізняються від компонентів еквівалента рідною мовою. Такі
терміни рідко стрічаються в юридичній термінології. [15]

Приклад:

Private nuisance – джерело небезпеки.

Найбільш складними для перекладу є терміни, які мають різні значення не
тільки у різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній галузі:

Notice – 1. попередження, повідомлення, заява, сповіщення, попереджати,
сповіщати; 2. сповіщення про готовність судна до завантаження; нотіс; 3.
знання, обізнаність.

Charge – 1. обтяження річчі, заставне право, обтягувати заставою; 2.
забов’язання, відповідальність; покладати відповідальність; 3.
розпорядження, вимога, доручення; доручати, вимагати; 4. обвинувачення,
пункт обвинувачення; звинувачувати; 5. аргументування в позовній заяві у
спростуванні передбачуваних доводів відповідача; 6. письмова деталізація
вимог сторони стосовно заведеного діла; 7. завершальне звернення судді
до присяжних (перед вимовою вердикту); 8. звертання стягнення; 9.
завідування, керівництво, ведення, піклування; 10. обличчя, що
знаходиться на піклуванні; 11. ціна; витрата; нарахування; збори;
пільги; назначати ціну; покладати витрати на когось.

Account – 1. рахунок; розрахунок; 2. належний платіж; несплачена
боргова вимога; 3. звіт; робити звіт; пояснювати; 4. позов з вимогою
до звіту; 5. відповідати; нести відповідальність.

Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів,
аналогічних йому за значенням, перекладається шляхом відбору
варіанта-аналога, який найточніше передавав би значення терміну у
залежності від слів, які знаходяться у тісному зв’язку з даним словом.
Найбільш тісний зв’язок існує між підметом та присудком, присудком і
прямим додатком, означенням і означувальним словом. [15]

Приклади:

Notice in writing – письмове попередження; notice to admit – вимога у
зізнанні (з ціллю скорочення витрат по пред’явленню судових доказів);
to give notice to – повідомляти когось про щось; to have notice of –
знати про щось; notice to plead – вимога надати змагальний папір; notice
to produce – пропозиція супротивній стороні надати в суд документ;
notice to quit – попередження наймачу про розірвання договору найма
житлового приміщення; to take notice – отримати повідомлення; with
notice – бути попередженим; without notice – без попереднього
повідомлення; notice of action – повідомлення про подачу позову; notice
of alibi – попередження про намір зави алібі; notice of allowance –
офіціальне повідомлення про акцептування заяви на патент; notice of
amendment – повідомлення про виправи; notice of appeal – повідомлення
про апеляцію; notice of appearance – повідомлення (позивача
відповідачем) про явку в суд; notice of appropriation – сповіщення о
виділенні (індивідуалізації) товару для виконання договору; notice of
argument – повідомлення про дебати; notice of copyright – відмітка (
на друкарському виданні) про авторські права; notice of dishonor –
повідомлення про несплату векселю; notice of opposition –
заперечення, протест; notice of trial – повідомлення про призначення
діла на слухання.

Charge on the merits – звинувачення по істотності діла; оn a false
charge – за помилковим звинуваченням; detail a charge –
конкретизувати обвинувачення; dismiss a charge – відклонити
обвинувачення; to drop a charge – відмовитись від обвинувачення; to
give smb in charge – передати в руки поліції; здати когось поліції; to
charge the jury – напучувати присяжних; without charge – безоплатно;
affirmative charge – розпорядження присяжним не роздивлятись дане
питання; extra charge – особа плата; націнка; додаткові витрати; land
charge – податок з нерухомості.

Account de computo – позов з вимогою звіту; bring to account – залучати
до відповідальності; account guilty – признати винним; frozen account
– блокований рахунок; account render – позов з вимогою звіту.

Проаналізувавши все вищезазначене можна зробити висновок, що в загалом
юридичні терміни мають такі самі шляхи передачі з англійської мови на
українську як і всі інші терміни. Головною проблемою перекладу юридичних
термінів та термінів-словосполучень є їхня багатозначність не тільки
серед різних галузей науки але й всередині самої юридичної галузі
тексту. Точне значення терміну в даному випадку можна виявити лише за
допомогою контексту та інших термінів, що пов’язані між собою у
терміні-словосполученні.

Висновки

В процесі даного дослідження ми розглянули поняття терміну, його
класифікацію, та особливості перекладу юридичних термінів з англійської
мови на українську.

Тож ми винайшли, що термін – це слово або словосполучення з історично
умотивованим чи умовно закріпленим значення, що відбиває дане поняття у
спеціалізованій галузі знання чи виробництва. Сукупність термінів як
лексичних засобів найменування, складає термінологію, що поділяється на
номенклатуру і професіоналізми.

Передача англійських термінів на українську мову вимагає знання тієї
галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською
мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі науково-технічної
та юридичної літератури з англійської мови на українську важливе
значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється
значення слова.

Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі
знань, то в ній воно теж однозначне, семантично чітко відмежоване від
тих його значень, що виявляються в позатермінологічному функціонуванні,
а також і в термінологічному, але в іншій галузі знань.

Також у ході дослідження ми розглянули основні етапи розвитку юридичної
лінгвістики в Україні та лінгвокультурні фактори передачі юридичного
тексту.

Основною метою дослідження було дослідження шляхів перекладу англійської
юридичної термінології на українську. Ми винайшли, що в юридичній
термінології зустрічаються переважно складні терміни та
терміни-словосполучення.

Переклад складних термінів складається з двох основних процедур –
аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень
відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його компонентів. А
для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна,
оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що
входять до складу складного терміну. Важливо також встановити, в яких
семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним
компонентом терміна-словосполучення.

Основні прийоми перекладу термінів-словосполучень: описовий спосіб,
прийом транскрибування, прийом калькування та переклад за допомогою
використання різних прийменників.

Найбільш складними для перекладу є терміни, які мають різні значення не
тільки у різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній галузі.

Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів,
аналогічних йому за значенням, перекладається шляхом відбору
варіанта-аналога, який найточніше передавав би значення терміну у
залежності від слів, які знаходяться у тісному зв’язку з даним словом.

У ході дослідження ми виявили, що в загалом юридичні терміни мають такі
самі шляхи передачі з англійської мови на українську як і всі інші
терміни. Головною проблемою перекладу юридичних термінів та
термінів-словосполучень є їхня багатозначність не тільки серед різних
галузей науки але й всередині самої юридичної галузі тексту.

Список використаної літератури

1. Алєксєєва І.С. Професійний тренінг перекладача. – вид. “Союз”, 2001
р.

2. Арнольд І. В. Лексикология современного английского языка – Москва
1993 р.

3. Арнольд І. В. Стилістика. Сучасна англійська мова. – Підручник для
ВНЗ–4-е изд. 2002 р.

4. Багмут Й.А. Проблеми перекладу суспільно – політичної літератури
українською мовою. – К.:.НД, 1968.

5. Борисова Л.І. Основні проблеми науково – технічного перекладу. – М.:
МГУ, 1983.

6. Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода – Москва 2000 р.

7. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов
– вид. «Нова книга» 2003 р.

8. Виноградов В. С. Общие лексические вопроси – Москва 2004 р.

9. Голікова Ж. А. Перевод с английского на русский – Москва 2003 р.

10. Головін В.М. Термінологія. – М.: Наука, 1981.

11. Коваленко А. Я. Науково технічний переклад – вид. « Карп’юка» 2001
р.

12. Казакова М. В. Практические основы перевода – Санкт-Питербург 2001
р.

13. Калюжна В.В. Стиль англомовніх документів. К.: Наукова думка,1982.

14. Карабан В. Теорія і практика перекладу з української мови на
англійську мову – Вінниця 2003 р.

15. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури –
2002 р.

16. Комісаров В. Н. Общая теория перевода – Москва 1999 р.

17. Комісаров В. Н., Рецкер Я. І., Тархов В. І. Посібник по перекладу з
англійської мови на російську. – вид. «Вища школа» 1985 р.

18. Коптілов В. Теорія і практика перекладу – Київ 2003 р.

19. Мирам Г. Переводные картинки – Київ 2001 р.

20. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови – Харків 1993 р.

21. Назаров В.Ф. Курс юридичного перекладу. М.:МГУ, 2000.

22. Раєвська Н. М. English lexicology – Київ 1991 р.

23. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу. – Київ. Нац. Універ.
Ім..Тараса Шевченка. 1992 р.

24. Тимченко І. І. , Головченко Г. Т. , Дерев’янко І. В. , Остапенко Г.
І. Теорія і практика перекладу – Харків 1998 р.

25. Федоров А. В. Основы общей теории перевода – Москва 2002 р.

26. Цимерман М. Англо-русский юридический словарь переводчика –
«Наука» 1993 р.

27. Циткіна Ф.О. Термінологія й переклад. – Львів: ВЛІ, – 1988.

28. Шевченко Й. С. Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної

комунікації. – Харків: Константа, 2002.

29. Енциклопедичний юридичний словник – Київ 2001 р.

30. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation. – Vinnytsia 2001
р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020