Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх
перекладу українською мовою

Зміст

TOC \o «1-3» \h \z \u

HYPERLINK \l «_Toc194027903» Вступ PAGEREF _Toc194027903 \h 3

HYPERLINK \l «_Toc194027904» 1. Термінотворення в сучасній
англійській мові PAGEREF _Toc194027904 \h 5

HYPERLINK \l «_Toc194027905» 1.1. Префіксація PAGEREF _Toc194027905
\h 11

HYPERLINK \l «_Toc194027906» 1.2. Суфіксація PAGEREF _Toc194027906
\h 17

HYPERLINK \l «_Toc194027907» 1.3. Запозичення PAGEREF _Toc194027907
\h 19

HYPERLINK \l «_Toc194027908» 1.4. Словоскладання PAGEREF
_Toc194027908 \h 28

HYPERLINK \l «_Toc194027909» 2. Загальні принципи перекладу галузевої
термінології для матеріалів банківської та фінансової документації
PAGEREF _Toc194027909 \h 30

HYPERLINK \l «_Toc194027910» 2.1. Переклад скорочень PAGEREF
_Toc194027910 \h 33

HYPERLINK \l «_Toc194027911» 2.2. Переклад складних термінів в умовах
недостатнього словникового довідникового забезпечення PAGEREF
_Toc194027911 \h 66

HYPERLINK \l «_Toc194027914» Висновки PAGEREF _Toc194027914 \h 76

HYPERLINK \l «_Toc194027915» Resume PAGEREF _Toc194027915 \h 79

HYPERLINK \l «_Toc194027916» Бібліографія PAGEREF _Toc194027916 \h
81

HYPERLINK \l «_Toc194027919» Додатки PAGEREF _Toc194027919 \h 90

Вступ

Англійська мова давно набула статусу міжнародної мови, а нова лексика,
що співвідноситься з економічними поняттями, утворює найбільшу групу
інновацій останніх десятиліть в англійській мові. Тому важливою рисою
сучасної лінгвістики є зацікавленість вчених різними аспектами
термінологічної лексики. З погляду на те, що економіка є невід’ємною
частиною як людського спілкування взагалі, так і всього суспільного
життя, вивчення кредитно-банківської термінології є надзвичайно
важливим.

Об’єктом дослідження було обрано близько 200 англійських
кредитно-банківських термінів, які є особливістю будь-якого тексту
економічного характеру.

Предметом даної роботи є вивчення структурних, семантичних та
функціональних особливостей англійських кредитно-банківських термінів та
способів їх перекладу українською мовою.

Проблема термінотворення в англійській мові була й залишається однією з
найбільш актуальних. Особливо справедливе дане твердження для галузі
економіки, оскільки за останнє десятиліття саме вона зазнала
інтенсивного розвитку. Цим і зумовлена актуальність дослідження
термінологічних одиниць кредитно-банківської терміносистеми, що
становить не тільки теоретичний інтерес, але й має прямий вихід у
практику перекладу оригінальної кредитно-банківської літератури та
методику викладання англійської мови.

Мета дослідження полягає у всебічному аналізі лінгвістичної сутності
англомовних кредитно-банківських термінів, а також у дослідженні
способів їх адекватного перекладу на українську мову. Досягнення
поставленої мети передбачало виконання таких конкретних завдань:

з’ясувати та описати функції кредитно-банківського терміна;

встановити системні зв’язки кредитно-банківської термінології;

дослідити основні способи морфологічного термінотворення;

детально вивчити основні способи та прийоми перекладу англійських
кредитно-банківських термінів українською мовою;

виявити особливості прагматичної реалізації термінологізованих мовних
одиниць кредитно-банківської терміносистеми у фаховому дискурсі.

У ході дослідження був використаний такий фактичний матеріал: періодичні
видання Financial Times, Focus on Britain, The Ukrainian; а також
навчальні посібники Economics та Essentials of Economics.

Теоретична значущість даної роботи полягає у висвітленні лінгвістичної
сутності кредитно-банківського терміна, у дослідженні основних способів
перекладу англійських кредитно-банківських термінів українською мовою, а
також у поглибленні рівня розробки питань англомовного термінознавства,
зокрема, взаємодії термінологічної та загальновживаної лексики на
сучасному етапі, у доповненні наукових знань про системність
термінологізаційних процесів у межах конкретної терміносистеми і про
вироблення критеріїв диференціації терміна і ‘нетерміна’.

Практична цінність дослідження полягає у набутті навичок перекладу
англійської кредитно-банківської термінології.

Методи дослідження зумовлені метою та специфікою поставлених завдань. У
роботі застосовано метод словникових дефініцій, компонентного аналізу,
дескриптивний метод, метод суцільної вибірки та метод кількісного
аналізу.

1. Термінотворення в сучасній англійській мові

Було б неправильним вважати, що жорстка ізольованість характерна для
всіх терміносистем. Велике поширення певної частини понять неізольованих
галузей науки накладає відбиток на характер семантики термінів, котрі
виражають ці поняття. Значна частина одиниць таких терміносистем
переходить із фахової у загальновживану лексику, яка включає в основному
лексику нейтральну, розмовну, а також і спеціальну, до якої входять і
терміни [60,103].

Розглядаючи терміни як певний пласт загальнолітературної лексики, як
фахову терміносистему, стикаємось із рядом труднощів у розумінні того,
що таке термін. Перш за все виникає питання, чи є термін словом чи
значенням слова. Дане питання з’являється у зв’язку з тим, що значна
частина загальнолітературних слів включає у склад своєї смислової
структури поряд із загальновживаними значеннями значення термінологічні.
Лінгвісти, котрі досліджують термін у складі його терміносистеми,
приймають слово у такому термінологічному значенні за самостійну одиницю
терміносистеми [50,17; 56,59]. Наприклад, слово lоап має як другорядне
значення так і термінологічне значення банківської сфери кредит, позика.
Саме у цьому значенні спеціальні словники містять це слово як термін.

Розмежування терміна і загальновживаного слова у таких випадках
орієнтовано на вирішення практичних цілей, якщо розглядати лексичні
одиниці з точки зору їх основних і другорядних значень [77,333]. Так,
загальновживані слова, будучи, як правило, багатозначними, мають у ролі
своїх основних значень загальномовні, тоді як термінологічні значення
виступають у їхній структурі як другорядні. Наприклад, загальновживане
слово lоt може вживатися у своєму другорядному значенні у ролі
банківського терміна партія цінних паперів, що є одиницею угод на
фондовій біржі. Терміни ж вже своїми основними значеннями виражають
відповідні спеціальні поняття і, як правило, мають загальномовні
значення у ролі значень другорядних. Прикладом може служити термін
deposit, основне значення якого депозит, вклад є термінологічним, тоді
як другорядне значення сховище, відкладення є загальновживаним.

Дискусійним є також питання про те, чи є термінологічність властивістю
лексичних одиниць чи їх функцією. Визнання ознаки термінологічності як
властивості лексичних одиниць приводить деяких дослідників до
протиставлення терміна загальновживаному слову і навіть
загальнолітературному [74,158; 90,58]. Вважаємо, що є доцільним
підтримати точку зору тих лінгвістів, котрі пов’язують термінологічність
з функцією лексичних одиниць [16,6; 19,69; 83,93; 85,64; 92,46].

Виходячи з такого розуміння терміна, можна пояснити властивість одиниць
типу deposit функціонувати у ролі загальновживаного слова в одному з
його другорядних значень. Так у реченні valuable new deposit of tin have
been found in Bolivia реалізується не основне термінологічне значення
слова депозит, а його другорядне загальновживане значення layer of solid
matter (often buried in the earth). Реалізацію основного
термінологічного значення простежуємо в контексті кредитно-банківської
літератури:

The assets of the new accounts include cash and government bonds, and
the liabilities included tax liabilities and a limited amount of
deposits.

Активи нових рахунків включають в себе готівку й урядові облігації, а до
обов’язків компанії входять сплата податків та обмежена сума депозитів
[94].

Вищесказане дає підстави для розуміння терміна як слова, яке у всіх
своїх значеннях чи в частині значень, виражає спеціальне поняття науки,
техніки, виробництва і т.д. і яке функціонує переважно у спеціальній
сфері.

З такого розуміння терміна випливає, що термінологічна лексика як
сукупність термінів певної галузі знань, може бути представлена двома
групами:

1) власне терміни (типу dividend, audit, finance), котрі, будучи
вузькоспеціальними одиницями, функціонують переважно у спеціальній
сфері;

2) лексичні одиниці, котрі умовно можна назвати загальними термінами,
типу deposit, які функціонують переважно у спеціальній сфері у ролі
термінів і в неспеціальній — переважно як загальновживані слова [11,47].

Друга група, представлена загальними термінами, містить лексичні одиниці
двопланового характеру, котрі обслуговують як спеціальну, так і
неспеціальну сфери.

Таким чином, зміни лексичних зв’язків досліджуваних одиниць під час їх
функціонування у неспеціальному контексті є не тільки показником
наявності у терміна загальновживаного значення, непов’язаного з
термінологією, але і показником його неоднорідності стосовно одного і
того ж значення, у якому він виступає як термін в спеціальній сфері і як
загальновживане слово у неспеціальній.

З приводу питання про мовну природу термінологічного значення у
лінгвістичній літературі висловлюються різні погляди. Одні дослідники
такі як М.Г.Бергер, Т.Л.Канделакі, Л.П.Капанадзе [6; 40; 41] не вважають
термінологічне значення лексичним, інші виділяють у терміна два
значення: буквальне і термінологічне (мовне і логічне). Буквальним
(мовним) значенням терміна визнається лексичне значення слова, що
виступає у спеціальній галузі знань у ролі терміна, термінологічним
(логічним) значенням є екстралінгвістична дефініція, котра містить
технічні характеристики спеціального об’єкта, позначеного терміном, і
приписувана слову з певним лексичним значенням [1; 40; 41].

У даній роботі схиляємось до думки, що термінологічне значення за своєю
мовною природою визнається лексичним; одним із показників останнього є
співвідносність терміна із постійним референтом – спеціальним об’єктом
певної галузі знань.

Наявність відмінності між екстралінгвістичною дефініцією
термінологічного значення і словниковим тлумаченням загальновживаного
значення слова дозволяє говорити про дві форми тлумачення значень – про
звичайну і наукову дефініцію. Звичайна дефініція описує об’єкт
повсякденного життя словами у загальновживаних значеннях, наукова
дефініція описує спеціальний об’єкт, максимально використовуючи для
цього терміни. Проте використання відмінностей між науковими і
звичайними дефініціями як критерію розмежування термінологічного і
загальновживаного значень не є достатнім. Основним критерієм
розмежування терміна і нетерміна має бути критерій наукового поняття
[77; 82; 85]. Незбіг опису значень слова, котре виступає як термін і як
загальновживане слово і котре позначає один і той же об’єкт дійсності,
відмічав ще Л.Щерба, котрий вважав, що у таких випадках слово передає
про об’єкт інформацію різного роду [81,116].

Необхідність у перевірці відповідності значень термінів відображуваним
ними поняттям викликана специфікою терміна – на його власне мовне
лексичне значення накладається понятійне значення. Лексичне і понятійне
значення терміна не завжди сумісні. У ролі значення терміна виступає
наукове поняття, властивості терміна визначаються специфікою його
значення. Термін не може бути службовим словом чи часткою, а може бути
тільки повнозначним словом чи сполученням повнозначних слів, а службові
слова можуть належати до його структури лише як допоміжні елементи [62;
91].

Термінам, як і загальновживаним словам, властиві усі види
лексико-семантичних зв’язків. Проте термін, на відміну від
загальновживаного слова, виконує не лише номінативну функцію. Він як
лексична одиниця має свій особливий статус. Репрезентуючи поняття науки,
термін використовується як засіб пізнання фіксації, збереження,
акумуляції і трансляції наукових знань.

Взаємодія загальновживаної лексики та терміносистем яскраво проявляє
себе у термінологізації значення лексичної одиниці. Термін, утворений у
результаті термінологізації, є семантично вмотивованою лексичною
одиницею [35; 45; 46; 73].

Але кваліфікуючи термінологічність чи нетермінологічність значення,
неможливо визначити ступінь спеціалізації поняття, співвідносного зі
значенням знака у кожному випадку його вживання. Показником
термінологічності знака, спроможного виконувати термінологічну функцію,
є сам факт його вживання у спеціальній літературі, поза якою він втрачає
функціональну та семантичну специфіку і перестає бути терміном [73; 78].
Міграція загальновживаного слова у терміносистему спричиняє семантичне
перетворення первинного значення, а асиміляція загальновживаного слова
терміносистемою спричиняє появу семантично мотивованого знака. Ця
вмотивованість здійснюється на основі перенесення загальновживаних
значень на нові наукові поняття з допомогою асоціації за подібністю
(метафоризація) і на основі перенесення, ознаки за суміжністю
(метонімізація) [26; 45; 60; 63; 71; 87].

Метафори можуть бути джерелом створення неологізмів. Для перекладача це
найскладніший випадок, оскільки він потребує глибокого знання реалій
країни, з мови якої робиться переклад. Усі терміни, утворені способом
метафоричного переносу, вмотивовані. Внутрішньою формою метафоричного
терміна є значення лексичної одиниці, використаної як матеріал вторинної
номінації. Головна функція термінологічної метафори – номінативна.
Метафора в термінології з’являється насамперед для того, щоб дати назву
поняттю, яке до цього не мало словесного позначення [25,28]. До
англійських загальноекономічних неологізмів, які утворені цим способом,
можна віднести наступні приклади:

dead-cat bounce – оманлива тимчасова стабілізація цін на акції на
біржовому ринку, де зазвичай рівень цін досить низький [101];

dutch bargain – угода, в результаті якого усі привілеї отримує лише одна
сторона [108];

silver wheelchair – велика сума грошей, яку виділяють члену вищого
керівництва компанії як компенсацію за втрату посади (в результаті
поглинання її більшою компанією) [94];

windfall – випадковий прибуток [108].

Go a bear – грати на зниження; Go a bull – грати на підвищення;
Greenmail – викуп акцій у загарбника компаній.

Поряд з процесом міграції загальновживаного слова у термінологію
відбувається і зворотній процес – детермінологізація. Проникнення
термінів у лексику загального вжитку спричинене екстралінгвістичними
факторами – статусом літературної мови, інтелектуальним рівнем
суспільства, суспільно-політичними умовами [63,41]. Десемантизація
терміна, як і будь-якого іншого автосемантичного слова, полягає в тому,
що термін не тільки виражає наукове поняття, а ще є пов’язаним з певними
уявленнями [24]. Спеціаліст, використовуючи терміни своєї предметної
галузі у професійному мовленні, співвідносить їх перш за все із
достатньо глибокими поняттями про явища, властивості і процеси, котрі
належать до сфери його компетенції. Уявлення спеціаліста досить
конкретні і за своїм змістом наближені до поняття.

У процесі інтелектуалізації загальнолітературної мови частина
спеціальних слів проникає в мову більшості мовців. Одночасно
відбувається зменшення термінологічної глибини поняття. Так, на фоні
економічних перетворень суспільства запозичена із англійської мови
банківська лексика стає завдяки теле- і газетним матеріалам
широковідомою неспеціалістам. У системі загальновживаної лексики терміни
credit — кредит, banking business — банківська справа, futures —
ф’ючерсні контракти реалізують тенденцію до спрощення семного складу.
Проте, як справедливо зауважив Л.Щерба, у будь-якому випадку слід
пам’ятати, що немає ніяких підстав нав’язувати мові поняття, які їй
зовсім невластиві і які не є певними факторами в процесі спілкування
[81,54].

У питаннях взаємодії загальновживаної і термінологічної лексики ми
виходили з викладених у цьому розділі теоретичних засад, що розроблені в
результаті аналізу фактичного матеріалу. Проте це питання і надалі
залишається дискусійним, як і розуміння семантики терміна, а також
шляхів розбудови термінологічних систем в плані їх унормування.

1.1. Префіксація

Аналіз мовного матеріалу дає можливість виділити префікси, які мають
узагальнені значення, і від яких значною мірою залежить правильність
перекладу префіксальних термінів.

after–:„наступний”, „задній” (прикладів кредитно-банківської тематики не
виявлено).

all–: утворюються прикметники із значеннями: „всеохоплюваності”,
„виключності, чистоти вибірки” (групи), „вищого ступеня якості”:
all-risk insurance – повне страхування].

co-: „спільності”, „подібності”, „спів розмірності”: co-equal – рівний
(зазначеним).

counter-: „протилежна, зворотна дія або засіб чи агент такої дії”, „те,
що доповнює щось певним чином” counter-claim – зустрічний позов.

cross-: „поперечний”, „перехресний”, „схрещений”, „протилежний”, „який
перетинає межі, кордони”.

dis-: значення протилежне словотвірній основі, значення „відсутність”,
„позбавленість чогось розподілу”, „відокремлення”: discount rate –
ставка дисконтування.

ex-: „колишній” або „відставний”: ex-President – екс-президент, колишній
президент; “обмінний”: exchange rates – обмінні курси.

extra- : утворюються прикметники та іменники зі значеннями:

„поза” (чимсь), „за межами”, „понад”: extra соsts – надвартість, extra
charge – додаткова плата.

heter(o)-: „різний”.

homo-: „той же самий”, „однаковий”, „подібний”.

mis-: утворюються дієслова та іменники із значенням: протилежними
значенню основи: mismatch – невідповідність, misappropriation –
розтрата, незаконне привласнення.

multi-: „багато”, „з великою кількістю”: multi tasking –
багатофункціональність.

nоn-: „заперечення”: non-accrual assets – активи, за якими нараховують
відсотки, non-cash transactions – негрошові операції, non-negotiable –
без права передачі.

omni-: вказує на: „повноту чи всеохоплюючий характер явища”.

over-: „зверху”, „більше”, ”вбік”, „поза”, „надмірно”: overdue –
прострочений, overheads – накладні витрати, over-the-counter –
позабіржовий.

para-: „перебування ззовні чогось, або поруч”,: parallel simulation –
паралельне моделювання.

poly-: „багато” або „різний”.

post-: „після, пізніше (у часі)”, „наступний”: post balance sheet
events – події після звітної дати.

pro-: „заступник”, „прихильник”, „попередник”: pro-treasurer – заступник
скарбника (керівника скарбниці) .

quasi-: „близький”, „подібний”, „такий, що нагадує”: quasi-particle –
квазічастка.

self-: „свій”, „себе”: „самостійний, автоматичний”: self-funding –
самофінансування.

sub-: „розташування під чимсь (знизу)”, „неповноти міри певної
власності”: subsidiary – дочірнє підприємство, subrogation – суброгація,
subtotal – проміжний підсумок.

un-: негативне заперечення якості, дії,: undrawn credit –
невикористаний кредит.

un- 1) „розташування під”: understatement – занижування, 2) „виконання”:
undertake expenditures – робити витрати, 3) „недостатність”, „неповноту”
тощо: underdeveloped – недорозвинений, недостатньо розвинений.

Розглянувши активні у термінотворенні префікси можливо зробити висновок,
що їх значення є важливою умовою правильного перекладу термінів
утворених за їх допомогою. Іншомовні префіксальні терміни не завжди
мають лексичний відповідник у рідній мові, це викликає певні труднощі
при їх перекладі. Тому важливо знати як способи перекладу префіксальних
термінів, так і значення іншомовних префіксів.

Слід намітити наступні основні шляхи перекладу кредитно-фінансових
термінів:

1) проаналізувати смислову структуру терміна і згідно з контекстом,
виявити значення іноземного терміну;

2) уточнити об’єм та зміст поняття, котре виражається аналізуючим
іноземним терміном у даному контексті;

3) підібрати (чи побудувати) еквівалентний український термін;

4) уточнити об’єм та зміст поняття, висловлюємого найденим українським
терміном, та порівняти їх з об’ємом та змістом поняття, вираженого
іноземним терміном;

5) у випадку необхідності ввести доповнення чи зовсім замінити найдений
термін другим, домогтись того, щоб поняття виражене іноземним терміном,
було передано у українському тексті адекватно.

6) закінчити переклад статті чи глави книги, а потім перевірити, чи нема
в перекладі суттєвих суперечок, що може казати про помилку у перекладі
якого-небудь іноземного терміну [4, 56]. Головним прийомом перекладу
термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту.

Еквівалент – постійний лексичний відповідник, який точно співпадає із
значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові відіграють
важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пунктами у тексті, від
них залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість
з’ясовувати характер тексту. Тому слід вміти находити відповідний
еквівалент у рідній мові і розширювати знання термінів – еквівалентів
[4,65] .

Розгляд морфологічної структури кредитно-банківської термінології
дозволив вказати на наступні способи перекладу англійських економічних
термінів, утворених за допомогою деяких активних у термінотворенні
префіксів:

1) Переклад неоднозначних слів (вибір варіантного відповідника(ВВ)).
Відповідники неоднозначного слова називаються варіантними
відповідниками. Під варіантним відповідником розуміється один із
можливих варіантів перекладу слова ( терміну). Варіантний відповідник
передає як правило якесь одне значення слова вихідної мови, тобто кожний
варіантний відповідник є перекладним еквівалентом якогось одного
лексико-семантичного варіанта багатозначного слова.

2) Описовий переклад терміну (ОП). Це такий прийом перекладу нових
лексичних елементів вихідної мови, коли слово, словосполучення, термін
чи фразеологізм замінюється в мові перекладу словосполученням, яке
адекватно передає зміст цього слова або словосполучення( терміна).

3) Антонімічний переклад (АП). Це такий переклад коли форма слова або
словосполучення замінюється на протилежну ( позитивна – на негативну і
навпаки), а зміст одиниці. Що перекладається замінюється в основному
подібним.

4) Дослівний переклад (ДП).це прийом перекладу нових слів (термінів), де
весь термін чи кожна його частина перекладається дослівно. Головне
лексичне значення висловлюється основою, а суфікс чи префікс виступає як
показник лексико-смислової категорії до якої відноситься даний термін.

5) Транскодування (Т). Це такий спосіб перекладу , коли звукова чи
графічна форма слова вихідної мови перекладається засобами абетки мови
перекладу.

6) Знаходження термінологічного еквіваленту (Е) в іншій мові. Цей
переклад використовують у тому випадку, якщо терміну, що перекладається
в іншій мові відповідає спеціальний термін. З точки зору практики
перекладу всі елементи денотативної системи вихідної мови поділяються на
дві групи : 1) ті, що вже мають відповідники („перекладні еквіваленти”)
в цільовій мові ; 2) ті, що не мають відповідників у цільовій мові.
Перші називаються одиницями, що мають перекладних еквівалентів і у мові
перекладу, а другі безеквівалентними одиницями. Способи перекладу
безеквівалентних одиниць згодом фіксуються у словниках і переходять до
розряду еквівалентів. Це можливо прослідкувати на нижче наведених
прикладах перекладу префіксальних термінів.

Похідні терміни являються найчисленнішими. Цю групу термінів виділяє В.
Н. Комісаров.

Продуктивність афіксального способу утворення кредитно-банківських
термінів не є такою високою, як в інших наукових термінологіях,
наприклад, у географії, біології, медицині. Термінологія узяла для себе
лише деякі, котрі стали фактором її системної організації [63].

При аналізі фактичного матеріалу виявлено похідні терміни, у яких можна
виділити такі префікси: dis-; over-; self-; under-; re-; un-. Кожен з
них несе певне навантаження, а тому виконує відповідну семантичну
функцію.

Способи перекладу префіксальних термінів:

dis-:

1) ДП: відповідні укр. префікси: дис- (дез-, де-) не- роз-: dissymmetry
– несиметричність; 2) ОП: „позбавлений”, „позбавляти”, „скасовувати”,
„позбавлення”, „порушення”, „зменшення” тощо: to disclose – розкривати;
3) Т: disfunction – дисфункція.

over-:

1) ДП: відповідні укр. префікси: (по)над-, пере-,; об-, за-, гіпер-:
overestimate – переоцінювати; 2) Е: overdraft – овердрафт.

self-:

1) ДП: відповідні укр. префікси: само-, авто-: self-regulation –
саморегулювання.

un-:

1) ДП.: відповідні укр. префікси: не-, роз-, від-, зне-, де-, без-,
пере-: unbalance – розбалансування; 2) АП: формально позитивним
відповідником з запереченням в семантичній структурі: unsalutary –
шкідливий (тобто більш некорисний); 3) ОП: „усунення” „вивільняти”,
„усувати”, „визволяти” : to unload – усувати навантаження; unsequred –
такий, що не має забезпечення.

under-:

1) ДП: відповідні укр. префікси: недо-: під- або до-:; не-:underestimate
–недооцінювати; 2) ОП: „неповний”, „недостатній” „нижній”, „низько” :
underlying accounting data – дані, що лежать в основі обліку.

Словотвірна префіксація у кредитно-банківських термінах представлена
також обмеженою кількістю морфем. Терміни з префіксом –un є похідними
утвореннями від основ дієслова чи іменника і мають значення
неможливості, відсутності або зворотності дії, позначеною основою, також
вони мають значення заперечення, властивості чи якості, яку виражає
основа: underimporting – недостатній імпорт; underinsurance – неповне
страхування (страхування на малі суми); to untie – дозволяти приватній
компанії конкурувати з державними підприємствами; unremunerative –
неприбутковий.

Із префіксом re- у кредитно-банківській термінології утворюються терміни
також від основ дієслів та іменників. Кредитно-банківські терміни з цим
префіксом мають значення повторюваності дії: reapprisal – перерахунок,
переоцінка; recoupment – сукупність капіталовкладень; rebate –
повернення переплати; to relend – позичати гроші, одержані в борг;
rebilling – переоформлення накладної; reorder – повторювати замовлення,
restructuring – реструктуризація боргу, refunding – пролонгація
державного боргу шляхом заміни одного випуску цінних паперів іншим,
термін закінчення якого переноситься на іншу дату, rediscount –
переоблік, rescheduling – перегляд умов діючого кредиту з метою
досягнення сприятливих умов.

Префікс -over у кредитно-банківській терміносистемі вказує на
надмірність прояву того, на що вказує твірне слово: overcapitalization –
надмірний випуск акцій на суму, що перевищує вартість чистих активів
компанії; overcharge – завищення цін; overconsumption – надмірне
споживання.

1.2. Суфіксація

У цьому розділі розглядаються активні у термінотворенні суфікси, які
мають узагальнене значення і від яких значною мірою залежить
правильність перекладу суфіксальних термінів:

Розглянувши активні у термінотворенні суфікси можливо зробити висновок,
що їх значення є важливою умовою правильного перекладу термінів
утворених за їх допомогою. Іншомовні суфіксальні терміни не завжди мають
лексичний відповідник у рідній мові, це викликає певні труднощі при їх
перекладі. Тому важливо знати, як способи перекладу суфіксальних
термінів, так і значення іншомовних префіксів.

Продуктивність афіксального способу утворення кредитно-банківських
термінів не є такою високою, як в інших наукових термінологіях,
наприклад, у географії, біології, медицині. Термінологія узяла для себе
лише деякі, котрі стали фактором її системної організації [63].

При аналізі фактичного матеріалу нами виявлено похідні терміни, у яких
можна виділити такі суфікси: -ing; -r; -ion; -able(-ible); -ant; -ment;
-y; -ty; -ive; -or; -ee. Кожен з них несе певне навантаження, а тому
виконує відповідну семантичну функцію.

Похідні терміни із суфіксом –ing використовуються переважно для
позначення різного роду торгових операцій, розрахунків, платежів:
trading – продаж товарів, торгівля; укладання торговельних угод;
clearing – виконання клірингу чеків чи векселів; advertising –
рекламування, рекламна справа.

Значний термінотворчий потенціал виявляє і суфікс –er. Він бере участь у
творенні термінів, що позначають осіб за характером виконуваної роботи:
subscriber – передплатник цінних паперів; adjuster – диспашер
(спеціаліст з оцінення збитків загальної аварії і їх розподілу між
учасниками рейсу); adviser – консультант; affreighter – фрахтувальник,
винаймач судна. Більшість похідних термінів з цими суфіксами є
утвореннями від дієслівних основ.

Аналогічну семантичну функцію виконує також суфікс –or. Acceptor –
акцептант (особа, що взяла на себе зобов’язання заплатити за
пред’явленим рахунком); agistor – власник, який здає в оренду пасовище;
bailor – депонент (особа, яка віддала майно на зберігання).

Менша продуктивність у термінотворенні властива суфіксу –ant: accountant
– кваліфікований бухгалтер, експерт з аналізу балансів і фінансової
звітності; annuitant – особа, якій виплачується страхова рента (як
джерело доходу).

Словотвірний суфікс –ion є синонімічним суфіксові –ment. Терміни із
суфіксом –ment визначають конкретні дії, стан чи результат дії:
investment – капіталовкладення, інвестування; advertisement – рекламне
оголошення, реклама.

Суфікс –у бере участь у творенні кредитно-банківських термінів, які
позначають певні економічні реалії: accountancy — бухгалтерія; currency
–грошовий обіг; activity — активність. Похідні терміни з дієслівними
основами і суфіксом –ее об’єднуються тим, що в основі назви особи лежить
назва дії, що є основною ознакою сигніфікації: absentee – відсутній
земельний власник; allotee – дрібний орендар; obligee — кредитор; oferee
– особа, якій робиться пропозиція.

Отже, у сфері афіксального словотвору особливістю англійської
кредитно-банківської термінології є утворення термінів переважно із
суфіксами –ing, -ion, -ment, -y, -ee, -able (-ible), -ant, -or, -er,
-ive, і префіксами un-, under-, over-, re-. Словотвірні афікси, як
правило, додаються до кореневих основ.

Проаналізувавши мовний матеріал, який був використаний у роботі і
основні способи перекладу префіксальних і суфіксальних термінів було
з’ясовано, що існують способи перекладу термінів, які найчастіше
використовуються.

За допомогою кількісного методу отримані наступні результати : перекладу
на українську мову за допомогою: 1) еквівалента — 96%; 2) описового
методу, шляхом розкриття поняття — 84%; 3) варіантного відповідника —
87%; 4) транскодування — 52 %; 5) антонімічного перекладу – 47%; 6)
дослівного перекладу – 90%. Як бачимо, із отриманих результатів,
домінують 4 способи перекладу префіксально-суфіксальних термінів. Було
з’ясовано, що методи перекладу префіксально-суфіксальних термінів можуть
доповнювати один одного: метод транслітерації- описовий перекладом,
дослівний переклад – описовим і ін. Ті методи які використовувались для
перекладу термінів, які не мають еквівалентів згодом фіксуються у
словниках і переходять до розряду еквівалентів.

1.3. Запозичення

Кожна мова запозичує іншомовні слова. Це об’єктивний процес, що
виявляється більшою чи меншою мірою. Не оминає він і української мови.
Українська мова, як і будь-яка інша, постійно змінюється і поповнює свій
словниковий запас, але нові слова не повинні засмічувати її. Запозичення
вже довгий час представляють особливий інтерес для перекладознавців
завдяки особливостям їх виникнення й функціонування.

Поняття „чужого” посідає одне з центральних місць в термінологічному
апараті міжкультурної комунікації. Про міжкультурну комунікацію можна
говорити в тих випадках, коли партнери по зустрічі належать до різних
культур і коли вони усвідомлюють, що кожний відповідно є іншим, тобто
відбувається взаємне усвідомлення один одного як чужого. Ключовим тут
постає, безперечно, слово чужий чи, точніше, вираз усвідомлення
чуждості. Перекладені тексти втрачають значну частину своєї чуждості, по
меньшій мірі, мовної, а тексти вторинної міжкультурної комунікації, хоча
і стосуються чуждих феноменів, роблять це таким чином, що ті
присвоюються, тобто втрачають чужість [42, 129].

Розмежування свого та чужого в дійсності представляє собою доволі
непросту проблему. Відносно легко можна прийти до висновку, що не все
інше – це чуже, але не все чуже є іншим. Належність англомовних
елементів до переферійної частини лексики пов’язана з їх
співвіднесеністю з концептом чужий. Саме новизна та екзотичність
сприйняття іншомовної лексеми як елемента чужої культури та заважають
його входженню в мовну систему. Перші три наведені елементи підпадають
під визначення прагматичного, а останні нагадують дефініції
інформаційних – як ентропійного, так і науково-популярного (порушення
одноманітності) характеру. З урахуванням цього чуже можна було б
визначити як інформативне, прагматично значиме інше. Зникнення цих
ознак, наприклад, завдяки інтенсивним контактам, цілеспрямованому
вивченню може інтерпретуватися як освоєння [42, 134].

Під час процесу запозичення іншомовні одиниці взагалі і терміни зокрема
прходять усі перераховані вище стадії, що сприяє їх подальшому засвоєнню
носіями мови перекладу. Досліджуючи проблему запозичення термінів
новітніх технологій вважаємо за доцільне визначитись передусім з самим
терміном „запозичення”.

Термін „запозичення” означає процес надходження і засвоєння іншомовних
слів унаслідок різних соціальних причин – війни, торгівлі, подорожей,
технічного співробітництва, культурних зв’язків а також стрімкого
розвитку новітніх технологій [28, 156]. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ
ст. активізувалися українсько-англійські мовні контакти, результатом
яких стала значна кількість запозичень у різних сферах діяльності: в
економіці (фандрейзинг, баєр, лот); у суспільно-політичній сфері
(аплікант, омбудсмен, ньюсмейкери, спічрайтер); у засобах зв’язку, ЕОМ
(роумінг, баннер, лептон, e-mail, он-лайн); у новітніх побутових
пристроях та транспортних засобах (ЖК дисплей, тіптронік, парктронік); в
науці, культурі, освіті (едиція, перфоманс, коледж, гендер, уфологія,
фентезі), зокрема у молодіжній субкультурі (ді-джей, рейв-культура,
чил-аут), у масовій культурі (трилер, блокбастер, хепі-енд); у спорті
(стритбол, маунтинборд, скейтинг, ферплей); у побуті (фліпси, хот-дог,
памперси, степлер); у ЗМІ (копірайтер, програма у стилі «лайф»,
інтерв’юер); у рекламі (слоган, біг-борд, басорама, пабліситі, шоуїнг);
у дизайні (стайлінг) [7].

Це зумовлено розмаїттям позамовних чинників, об’єктивних і суб’єктивних:
розвитком економічних зв’язків, впливом стилю американського життя,
модою на іноземні слова, досягненнями англомовних країн в окремих сферах
діяльності, пожвавленням культурних зв’язків, двомовністю, умовами
функціонування української мови, зрушеннями комунікативно-прагматичного
характеру, престижем англійської мови, стереотипи сприйняття США та
Великої Британії пересічним громадянином, вживанням англійських
запозичень для демонстрації освіченості або неординарності та
внутрішньомовними потребами (необхідністю назв для нових предметів,
процесів, понять (пейджер, хакер, модем), прагненням мовної економії
(копірайт – авторське право, лейбл – товарна етикетка з фірмовим знаком,
дартс – метання дротиків, чил-аут – місце для відпочинку у танцювальних
закладах), потребою поповнити експресивні засоби (бакси, упс, о’кей),
уточнити, деталізувати поняття (хайтек-компанія, медіа-ринок,
веб-дизайнер), поділ сфери семантичного впливу (бейдж – посвідчення
особи на конференціях, форумах, з’їздах, рентинг – короткотермінова
оренда машин, постер – плакат у періодичному виданні, рієлтер – агент,
торговий посередник з продажу нерухомого майна) [11].

Підходи до запозичень базуються на критеріях залежно від шляху, від
способу, і збереження матеріальної форми слова мови оригіналу. Майже всі
запозичені елементи приходять з англійської мови або через її
посередництво [13, 92]. Це явище не є абсолютно новим.

До факторів, що відповідають за перенасичення мови лексикою іншомовного
походження, відносяться такі:

1. Поява нових запозичень, що активно вживаються в публіцистичному стилі
та в мові засобів масової інформації в цілому (плюралізм, саміт, аудит,
дистриб’ютор, ріелтер, хакер, гамбургер, профі, кліп, трилер та ін.);

2. Активізація вживання старих запозичень, у тому числі 60-70 рр.,
значна кількість яких являла собою екзотизми, що використовуються зараз
для позначення реалій українського життя (брифінг, імпічмент, маркетинг,
менеджер, допінг та ін.);

3. Інтенсифікація в українській мові словотвірних процесів на основі
старої і нової лексики іншомовного походження (кримінал, криміналізація,
криміналізувати, криміналітет; байкер, байкерський, байкерство,
банк-шоу);

4. Зростання числа різноструктурних іншомовних вкраплень, у тому числі
гібридних, у текстах засобів масової інформації (danсе-культура,
web-адреса);

5. Уведення спеціальної термінології у спеціалізовані видання,
розраховані на масового читача, зумовлені актуальністю
громадсько-політичних, економічних і наукових проблем у житті
суспільства (дисплей, картридж, файл, суїцид, харизма та ін.);

6. Поява в українській мові квазіангліцизмів як для номінації реалій, що
не мають аналога в інших країнах, так і для позначення загальних реалій
(брейн-ринг, шоп-тур, джентельмен-шоу та ін.) [8, 9].

Перераховані вище фактори викликають перенасиченість лексики
запозиченими та іншомовними словами. Активізація процесу запозичення
відбувається на фоні інших, не менш активних процесів у галузі лексики,
які знаходять своє відображення в науковому стилі як найбільш
зрозумілому і відкритому для всіх новоутворень. Нові форми суспільних
відносин знайшли відображення у словотвірних неологізмах, в освоєнні
великої кількості запозичених слів, у стилістичному транспортуванні, у
процесах деархаїзації, в різноманітних семантичних змінах різних груп
лексики української мови [2, 52].

Крім зовнішніх чинників, запозичення стимулюються внутрішніми чинниками:

по-перше, це намагання уникнути полісемії, закріпити за своїм і чужим
словом різні смислові відтінки;

по-друге, це прагнення замінити багатослівне найменування однослівним.

В мові наявні матеріальні запозичення і калькування.

Матеріальне (лексичне) запозичення – запозичення, за якого з іноземної в
рідну мову входить лексична одиниця повністю (значення й предмет) (лазер
(англ. laser, що є скороченням, яке складається з перших букв виразу
light amplication bу stimulated еmіssіоn оf rаdіаtіоn «підсилення світла
за допомогою індукованого випромінювання») запозичена повністю (і план
вираження, і план змісту).

Калькування (від фр. calque «копія») – копіювання іншомовного слова за
допомогою лексичних засобів мови перекладу; поморфемний переклад
іншомовного слова.

За калькування приймаються лише значення іншомовного слова та його
структура, але не його матеріальний експонент. Крім кальок, існують ще
напівкальки, коли одна частина слова запозичена, а інша калькується.
Наприклад: телебачення (англ. tеlеvіsіоn із гр. tеlе «далеко» й англ.
vіsіоn «бачення»), інтербачення (англ. intervision із лат. inter «між» і
англ. vіsіоn «бачення»). Як бачимо, і в тих мовах, із яких запозичення
з’явились в українській мовою слова, наведені лексеми є напівкальками.

Окремими різновидами є семантичні й словотвірні запозичення.

Семантичні запозичення – такі запозичення, коли своє слово набуває
значення, яке має його іншомовний відповідник.

Словотвірні запозичення – такі запозичення, коли власний зміст
передається морфемами інших мов Так, наприклад, слово телефон складене з
англійської елементів tеlе «далеко» і рhоnе «дзвонити, телефон».

Розрізняються джерела запозичення і шляхи надходження запозичених слів.
Походження слова відноситься до тієї мови, до якої це слово
прослідковується як до початкового джерела. Інколи відомим є джерело
запозичення, хоча саме походження слова з цієї мови викликає сумнів [25,
229-235]. Запозичення можуть здійснюватися усним і писемним шляхом,
можуть бути прямими й опосередкованими.

В усних запозиченнях слова сильно пристосовуються до фонетики мови
перекладу, навіть можуть бути перекрученими. А в писемних запозиченнях
кожна буква передається звуком навіть тоді, коли в мові-оригіналі якийсь
звук не вимовляється. Саме через те одне й те саме слово, запозичене
усним і писемним шляхом, може звучати по-різному і сприйматись як два
різні слова. Наприклад, від англ. crуstаl писемним шляхом запозичені
укр. кристал та кришталь.

Прямі запозичення – запозичення, які безпосередньо переходять із однієї
мови до іншої BLUE TOOTH.

Опосередковані запозичення – запозичення, які проникли із однієї мови до
іншої через посередництво третьої мови (це вже запозичення запозиченого
слова).

Запозичення – активний процес. Як бачимо з прикладів, мова, яка
запозичує слова, переробляє їх, перебудовує, підпорядковуючи своїм
внутрішнім закономірностям. Якщо цього з іншомовним словом не
відбувається, то воно залишається варваризмом, тобто іншомовним
вкрапленням, що більш-менш регулярно вживається, але зберігає своє
іноземне обличчя, тобто не стає елементом мови перекладу (о’кей, чао,
мерсі, капут, аll rіght, hарру епd).

При запозиченні звуки, яких не має певна мова, замінюються звуками мови
перекладу: англ. ісеbеrg (дифтонг аi) – укр. айсберг (звукосполучення
ай). Трапляються випадки, коли при запозиченні звужується значення
слова. Багато запозичених слів утратили свій іншомовний вигляд, давно
стали рідними в мовах, куди вони потрапили.

Серед запозиченої лексики окрему групу становлять інтернаціоналізми.
Інтернаціоналізми – слова, поширені у більшості мов світу.
Інтернаціональні слова стосуються переважно спеціальної термінології,
різних галузей науки і техніки [33, 180].

Лексичним запозиченням називається звернення до лексичного фонду інших
мов для вираження понять, їх диференціації або визначення невідомих
предметів. У сучасній українській мові вживається багато запозичених
слів. Насамперед, це економічні, політичні та технічні терміни. Після
запозичення цих слів українська мова дещо підпорядкувала їх своїм
законам фонетики та граматики. Деякі запозичення ввійшли до активної
лексики нашої мови і вживаються досить часто. Існують такі запозичення,
які спричиняють труднощі при перекладі, тому що вони або рідко
вживаються, або мають еквівалент в українській мові. Таким чином, одним
із важливих практичних завдань перекладу є вірний вибір варіанта в тих
випадках, коли для іншомовного терміна існують відповідники: а) слова
рідної мови та б) слова-запозичення.

Взявши за основу праці дослідника М.Л. Федорова [53, 37], можемо навести
класифікацію запозичень, за якою вони поділяються на три групи.

До першої групи належать виправдані та необхідні запозичення. Такі
іншомовні слова не замінюються словами української мови і вже ввійшли до
її словникового складу, наприклад.

До другої групи відносять такі терміни, які можуть вживатися у певному
контексті завдяки більшій стислості, ніж відповідні синоніми рідної
мови. Тобто, це такі випадки, коли одне слово-запозичення може бути
заміною цілого словосполучення, тому терміни цієї групи вживаються
досить часто. До неї можемо віднести такий економічний термін.

Третя група включає в себе запозичення, які вважаються непотрібними,
зайвими. Подібні слова ускладнюють розуміння тексту, оскільки в
українській мові є терміни, які означають те ж саме поняття. Ці слова
мають таке ж стисле значення, що й запозичення [30, 78]. Дане
запозичення є зайвим і його можна замінити на український відповідник.

Існує два основних види причин, з яких нові слова запозичуються в іншу
мову. Вони поділяються на лінгвальні та екстралінгвальні. Лінгвальні
причини бувають такими: 1) семантична завантаженість слів рідної мови;
2) полегшене сприйняття запозичень завдяки інтернаціональним
компонентам; 3) стислість запозичених термінів тощо. Що стосується
екстралінгвальних причин, то вони є такі: 1) запозичення терміна разом
із поняттям, яке вперше з’явилося в певній мові; 2) зростання
інтернаціоналізації наук; 3) спрощення мовних систем при спілкуванні
учасників мовленнєвого акту.

Таким чином, запозиченнями є слова, запозичені з іншої мови, які
модифікували фонемічну форму, значення та вимову до стандартів
української мови. Запозичення є невід’ємною частиною багатьох сфер
суспільного життя і побуту та, головним чином, їх поява супроводжує
терміносистему новітніх технологій. Поява запозичень у мові пояснюється
як зовнішніми так і внутрішніми факторами. Причини появи запозичень
поділяються на лінгвальні та екстралінгвальні. Залежно від джерела та
шляху надходження в мову, запозичення можуть поділятись на усні,
письмові, прямі, опосередковані, словотвірні, семантичні, а також
матеріальні і кальки. До складу запозичень входять також
інтернаціоналізми. Залежно від співвідношення адекватності вживання
запозичення поділяються на необхідні та виправдані; терміни, котрі
вживаються відповідно до контексту через свою стислу форму та непотрібні
й зайві запозичення.

У результаті інтеграції усіх сфер людської діяльності цілком
закономірним і виправданим є значна кількість інтернаціоналізмів, які
функціонують в українській мові [64].

Підраховано: близько 90( нових слів, що з’являються у кожній мові, — це
терміни. Сучасна українська термінологія також поповнюється новими
одиницями – переважно запозиченнями з англійської мови, наприклад:
траст, кліринг, маркетинг, демпінг тощо.

У даному розділі доцільним вважаємо говорити про інтернаціональну
природу кредитно-банківського терміна. Одним із шляхів засвоєння таких
запозичень є поєднання їх із власномовними або давно запозиченими
термінами, наприклад: демпінгові ціни, клірингові розрахунки,
маркетинговий аналіз, квазі-гроші. Незважаючи на те, що українська мова
частково асимілює чужі слова, все одно велика кількість англіцизмів
створює загрозу для зрозумілості національної терміносистеми і часто
негативно впливає на швидкість навчального процесу. Існує і глобальний
погляд на цю проблему: коли в мові є 72-85( запозичень, так званих
термінів-інтернаціоналізмів, то чи маємо право говорити про існування
цієї національної мови? [48,23]

У самій англійській мові кількість запозичень становить лише 5( від
загального числа новотворів, що свідчить про її чистоту і про здатність
цієї мови до самозбагачення. Інші мови, у тому числі і українська, також
мають потужні внутрішні ресурси для називання нових понять. Обвальна
кількість запозичень у них – це найчастіше данина моді. Для чого,
скажімо, українській мові потрібні терміни дистриб’ютор і дилер, коли на
позначення тих самих понять вона має слова база та продавець (або
посередник). Але до окремих нових запозичень в українській термінології
вже виникли власно мовні відповідники. Наприклад: трастове товариство –
довірче товариство, апроксимація – наближення. Якщо така тенденція
продовжиться, то більшість “модних” запозичень відійде в пасивний запас
– залишаться змістовні необхідні терміни. Цікаво, але деякі сучасні
дослідники, які надто захоплюються “очищенням” термінології (переважно
шляхом калькування) не торкаються сучасних термінів, що проникли до
економіки: менеджмент, консалтінг, брокер, брифінг [51;23]. Зрозуміло,
що формуючи українські терміносистеми, потрібно орієнтуватися на власний
фундамент, але при цьому слід пам’ятати і про традицію, орієнтовану на
повноцінну комунікацію, взаєморозуміння між фахівцями як однієї країни,
так і на міжнародному рівні [45;15].

Отже, можна говорити про боротьбу проти чужих слів, нав’язаних якоюсь
однією мовою, однак помилково проголошувати анафему термінам, що вже
давно прижилися у багатьох представницьких мовах світу.

Сьогодні, використовуючи позитивні надбання, досвід наших попередників і
уникаючи водночас їх помилок слід враховувати нові умови
термінотворення. Говорячи про терміни-інтернаціоналізми, варто від
тематики, генезису, рівня розвитку науки й техніки у певній країні.
Тенденція до використання загальноприйнятої інтернаціональної
термінології виявляється в період становлення науки, що зовсім не
шкодить на першому етапі професійному спілкуванню. Справді, краще ввести
в обіг іноземний термін, ніж взагалі не термінувати існуюче поняття
науки. Проте, після становлення терміносистеми введення
інтернаціоналізмів замість звичних мовних уживань стає національним
[45].

Проведений аналіз дає підстави зробити такі висновки, які базуються на
використанні методики кількісних оцінок умотивованості термінів
(відповідності їх внутрішньої форми лексичного значенню дефініції).

Не варто шукати іншомовне слово, якщо в рідній мові вже функціонує
звична та вмотивована лексична одиниця з тим самим значенням.

Якщо синонім, утворений на базі ресурсів рідної мови, збігається за
оцінками вмотивованості і кількості лексичних складників з
інтернаціоналізмом, то вживання першого є доцільним завдяки зрозумілості
й органічному засвоєнню внутрішньої форми.

Термінологічні лакуни бажано заповнювати наявними інтернаціоналізмами.

У випадку неоднакових параметрів умотивованості термінів-синонімів
перевагу слід віддавати вмотивованішим термінам (в тому числі її
інтернаціоналізм)

Отже, кількість термінів-інтернаціоналізмів буде, безумовно, зростати.
Збільшення їх кількості у сучасній мові економіки також відображає
тенденції міжнародного кооперування, об’єднання зусиль фахівців різних
країн з метою високоефективного обміну досвідом та професійного
спілкування. Таким чином, першочерговим завданням як теоретиків
мовознавства, так і прагматиків має стати не вилучення з обігу
інтернаціоналізмів, а їх упорядкування та систематизація – створення
сучасної бази даних.

1.4. Словоскладання

Кредитно-банківський складений термін commercial bank представлений
двома повнозначними словами commercial – комерційний, торговий та bank –
банк. Терміни, утворені продуктивним способом об’єднання компонентів в
одне складне слово можна диференціювати на дві групи:

терміни, утворені на основі чистого складання незалежних одна від одної
основ: deadbeat – неплатник; dealership – фірма, уповноважена вести
операції з продажу, eurobond – єврооблігація.

Терміни, утворені на основі інтерафіксного складання основ. Сполучні
елементи –i–, та –s– є словотворчими засобами цього способу
термінотворення: wholesaling – оптова торгівля; draftsman – укладач
документа; drawdown – отримання коштів від фінансових установ.

Слід зазначити, що основна маса англійських кредитно-банківських
складних термінів репрезентована простим складанням двох повнозначних
основ. Як правило, цей спосіб поширюється на іменники.

В англійській термінології є чимала кількість складноскорочених
назв-абревіатур.За структурними особливостями вихідних словосполучень
можна виділити чотири групи абревіатур. Перша група утворюється шляхом
ініціальної абревіації на основі словосполучень, що складаються з
повнозначних слів: ECU (European Currency Unit), EMS (European Monetary
System), VAT (Value Added Tax), IMS (International Monetary Conference).
Друга група утворена за допомогою словосполучень, укладених
неповнозначними словами, які не беруть участі у творенні абревіатури:
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), SEC
(Securities and Exchange Commission), IBES (International Bank for
Economic Cooperation), FAO (Food and Agricultural Organization). Третя
група утворена на основі словосполучень, що містять слова складної
структури і навіть на основі слів такого типу: ASA (American Soybean
Association), DWT (Deadweight Tons), CHIPS (Clearing House Interbank
Payment System). Четверта група утворюється на основі словосполучень
трьох зазначених вище типів способами розширення: BENDS (both ends),
COMEX (Commodity Exchange), EURCO (European Composite).

Продуктивність абревіації кредитно-банківських термінів як способу
утворення нових лексичних одиниць є проявом економії в мові.

2. Загальні принципи перекладу галузевої термінології для матеріалів
банківської та фінансової документації

Кредитно-банківські терміни функціонують переважно в текстах
офіційно-ділового функціонального стилю. Тому доцільним буде розглянути
особливості таких текстів.

Офіційно-діловий стиль задовольняє потреби писемного (рідше усного)
спілкування в державному, суспільному, політичному, господарському
житті, в ділових стосунках між інституціями й установами, в громадській,
виробничій та іншій діяльності окремих членів суспільства. З
офіційно-діловим стилем маємо справу в текстах указів, законів, наказів,
розпоряджень, звітів, ухвал, у діловому листуванні [5, 9].

Основна функція офіційно-ділового стилю – повідомлення. Більшість жанрів
ділового мовлення відображають позаіндивідуальне спілкування. Власне,
функція офіційно-ділового стилю виражається в тому, що він, вимагаючи
певної форми при письмовому викладі змісту, надає висловлюванню характер
документа і тим самим надає відображеним в цьому документі різним
сторонам людських стосунків офіційно-ділового забарвлення.

Офіційно-діловий стиль обслуговує адміністративно-господарську
діяльність, законодавство та інші сфери життя, пов’язані з діловодством,
звітністю та документацією. Він потрібний для зв’язку державних і
громадських установ як між собою, так і з населенням, для оформлення
різних постанов, обліку фактів, подій. Цей стиль визначається
безособовістю, стереотипністю, відсутністю емоційного забарвлення, що
наближає його до наукового. Йому властиві конкретність змісту і
абстрактність засобів вираження. Найголовніша ознака цього стилю –
офіційність [18, 117].

До найпомітніших його рис належать високий ступінь стандартизації мовних
засобів, виразна логізація викладу, майже цілковита відсутність
емоційності та образності, широке використання безособових і наказових
форм. Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні.

Застосовується особлива термінологія та використовуються специфічні
синтаксичні конструкції, зокрема кліше (тобто сталі формули, закріплені
за певними ситуаціями):

Yours faithfully – 3 повагою до Вас (або щиро Ваш)

Thank you for your enquiry – Дякуємо Вам за запит

I will consider your proposal carefully – Ми уважно розглянемо Вашу
пропозицію I will let you have my response within the next few days –
Ми дамо Вам відповідь найближчим часом [1, 98].

Для чіткішої організації тексту запроваджується поділ на параграфи,
пункти, підпункти. Зазвичай, будь-який документ складається з преамбули
(вступу), основної частини та заключної частини [11, 7]. Найхарактерніші
для цього стилю речення – прості, поширені (кілька підметів при одному
присудку, кілька присудків при одному підметі, кілька додатків при
одному з головних членів тощо) Вживаються, звичайно, й складні речення з
сурядним та підрядним зв’язком, з відокремленими зворотами, зі вставними
конструкціями, а також інфінітивні конструкції і дієслова у пасивному
стані [12, 76]:

For us to insist upon such terms of delivery is important- Для нас
важливо домовитись саме про такі умови доставки (в цьому прикладі
вживається інфінітивна конструкція «for us to insist… is important»).

The choice between the one or the other way of the presentation will be
made by the Programme Committee – Спосіб проведення презентації
визначатиме організаційний комітет (в цьому прикладі вживається дієслово
у пасивному стані «will be made»).

It is, of course, understood, that, inasmuch as such discharging is not
in strict compliance with established practice, you will be bearing all
the responsibility, as well as the expenses and consequences arising
therefrom, which please confirm –Оскільки умови розвантаження не
відповідають загальноприйнятим, то на Вас покладається вся
відповідальність за можливі наслідки, а також сплата усіх розходів. Будь
ласка, підтвердіть Вашу згоду взяти на себе ці зобов’язання. (У даному
прикладі вживаються: вставна конструкція «it is understood», крім того
це – складне речення з підрядним та з безсполучниковим зв’язком) [18,
126].

Тексти офіційно-ділового стилю вимагають документації тверджень,
точності формулювань, не припускають двозначності сприймання змісту. Ще
одна характерна риса стилю – відсутність індивідуальних авторських рис
[4, 10]. Суттєвими його ознаками є стислість і чіткість. Це – найбільш
стабільний, консервативний, пов’язаний з традицією стиль, який найдовше
зберігає архаїчні елементи [15, 56]. Різні явища життя в
офіційно-діловому стилі відображаються в суто стандартних формах
висловлювання. Для офіційно-ділового стилю характерні лексичні сполуки –
канцелярські штампи [18, 117]. Особливості офіційно-ділового стилю
цілком закономірно створюються частою повторюваністю і деякою
одноманітністю мовних засобів.

Одноманітність є невід’ємною ознакою ділового стилю, в якому основна
мета – продуманість, чіткість формулювання. Тому «штампи» і
«канцеляризми» – стилістична особливість офіційно – ділового стилю. Для
нього притаманні також шаблони, що виступають у вигляді стабільних
зворотів, характерних для ділових паперів.

Основним видом офіційно-ділового стилю є документ. Документ (слово
латинського походження, що означає «доказ») – це засіб закріплення на
папері інформації про факти, події, явища дійсності і про діяльність
людини. Документи бувають текстові і цифрові. Ділові папери різних видів
мають відповідну форму, свій стандарт, що полегшує ведення документації,
ділового листування. В англійській мові стиль офіційних документів
представлений наступними варіантами:

стиль бізнес документації;

стиль правової документації та законодавства;

стиль дипломатичної документації;

стиль військової документації [18, 118].

Кожен з цих варіантів має певне комунікативне значення, а також власну
систему мовних та стилістичних засобів.

Офіційно-діловий стиль може мати усну форму, що обслуговує
адміністративно-господарську діяльність людей. Сюди належать усні
оголошення, офіційні усні повідомлення, форми спілкування між
працівниками адміністративно-господарського апарату.

На відміну від перекладу художніх творів, який надає більшу свободу у
виборі мовних засобів і «is unique and unprecedented; it cannot be
standardised and obeys almost no rules», переклад документів «requires
not only sufficient knowledge of terms, phrases and expressions, but
also depends on the clear comprehension of the structure of a sentence,
some specific grammar and syntactical patterns, which are characteristic
of this style» [18, 119].

He можна не відзначити таку особливість офіційно-ділового стилю як
широке вживання різноманітних символів, усічень та скорочень, причому
вони характерні як для усного, так і для письмового ділового мовлення
[2, 58].

2.1. Переклад скорочень

Скорочення – це частина слова, що вживається після втрати його окремих
елементів. Пропущення якоїсь частини слова походить від явища
узагальнення і відноситься до факторів мовної економії [13, 41]. У
сучасній англійській мові нараховується близько 400.000 скорочень [17,
121].

Давність скорочення як мовного явища прослідковується ще з часів перших
алфавітів (як, наприклад, піктографічне письмо), різних позначень
узагальнюючого типу (скорочення у вигляді арабських та римських цифр),
титлів у слов’янських мовах, де титли замінювали букву чи склад [13,
43].

Скорочення – це, у першу чергу, узагальнення. Для повної форми слова чи
словосполучення, які набрали скороченого вигляду, обов’язковими були
висока частотність та популярність вживання або складність структури.
Більшість скорочень, які ми вживаємо, утворені від добре знайомих
аналогій.

Скорочення – це усічення або пропущення частини морфемного складу слова.
Таке явище з’явилося ще на початку новоанглійського періоду і особливо
активізувалось з розвитком друку. Скорочення завжди співіснують поряд з
повними формами. Відрізняє їх лише стилістичне та емоційне забарвлення
[13, 42]. Співвіднесеність між скороченням і повною формою може
порушуватись лише в поодиноких випадках. Наприклад, doc може означати і
лікаря (звідки, власне, скорочення і походить), і власника вченого
ступеня, доктора наук. Тут спостерігається звичайне явище полісемії
внаслідок збігу морфологічних форм. У більшості випадків скорочена форма
легко корелюється з відповідною повною формою. Втрачену частину повної
форми можна легко знайти. Це, до речі, одна із необхідних умов
скорочення як мовного явища.

Окремі скорочення пройшли довгий шлях розвитку і морфологічно змінилися
настільки, що їхні стосунки з початковою формою можна встановити лише
етимологічно. Це стосується таких запозичень як chart-card-charta-
chartia, відповідно «чарт, фрахтовка човна.»

Скорочення до певної міри – це редукція слова до однієї з його частин,
причому повна форма може втрачати початок, середину або кінець. Щодо
форми скороченої частини розрізняють три типи скорочень: кінцеве
(апокопу), серединне (синкопу) і початкове (аферезу) [13, 43]. Серед
наведених типів переважає апокопа, особливо в англійській мові, де
наголос падає на останній склад: іпсl. – including – включно; exc. –
except – за винятком; admin, – administration – адміністрація,
управління; арр. – appendix – додаток; Nov. – November – листопад; Dir.
– Director – директор; Corp. – Corporation – корпорація; соnt. –
contents – зміст; anal. – analysis – аналіз.

Менш численні скорочення, в яких залишається кінцева частина
відповідного прототипу: fend – defend – захищати; story – history –
історія.

Скорочення, у яких спрощується серединна частина форми складають слова,
що зберігають кінцевий приголосний: acct. – account – рахунок; amt. –
amount – сума, кількість, величина; Dept. – department – департамент,
відділ; mkt. – marke t- ринок; Ltd. – limited – з обмеженою
відповідальністю; gds. – goods – товари, вантаж; regd. – registered –
зареєстрований [20].

Існують нечисленні випадки скорочень-композитів та скорочень на рівні
фрази:

Plc – public limited company – громадська компанія з обмеженою
відповідальністю;

mod cons – modern conveniences – сучасні комунальні зручності; hi-fi –
high fidelity – високо надійний;

Pan-Am – Pan-American-пан- американський (канал, авіалінія, тощо);

non-profit making organization – некомерційна організація [19].

Численні назви офіційного характеру, особливо назви міжнародних
організацій (соціальних, урядових, промислових, торговельних,
військових) часто скорочуються. Явище викликано складністю і
синтаксичною розгалуженістю самих назв:

CIA (Central Intelligence Agency) – ЦPУ (Центральне розвідувальне
управління); EEC (European Economic Community) – CEC (Європейська
економічна спілка); AMA (American Medical Association) – AMA
(Американська медична асоціація); ACARD (Advisory Council for Applied
Research and Development) – Дорадча рада з питань прикладних досліджень
та розвитку; ASTMS (Association of Science, Technical and Managerial
Stuff) – Асоціація наукових, технічних та управлінських працівників.

Також скорочуються усі назви штатів США. Ці скорочення суто графічні, як
і назви авеню і бульварів:

Fla. – Florida – штат Флорида; Тех. – штат Техас; D.C. – District of
Columbia – округ Колумбія.

Ці назви скорочуються лише на письмі, проте в усному мовленні вони
вимовляються повністю, як і скорочення ave. – avenue-авеню; bould. –
boulevard – бульвар.

Графічні скорочення – це символи, які використовуються на письмі замість
слів і словосполучень. В усному мовленні їм відповідають слова або
словосполучення з повною основою [15, 46].

Властиві англійській мові і скорочення, в яких перший компонент звужено
до початкового ініціала, а другий вживається повністю: U-boat –
underwater boat – підводний човен.

Фузія (або злиття) скорочених компонентів потребує достатнього рівня
евфонії (благозвучності) обох скорочень: hi-fi [‘hai’fai] –
високонадійний.

Службові слова, як правило не скорочуються, за винятком сполучника and,
що зводиться до позначення &. Прийменники загалом зберігаються: С-іn-С –
commander-in-chief; c-to-c – center-to-center.

Скорочення (переважно іменникові), що часто трапляються в усній і
писемній мові, виконують у реченні певну синтаксичну функцію і набувають
граматичних закінчень: profs – professors; docs – doctors.

Вони можуть вживатись з означеним або неозначеним артиклем – a cap, the
UNO, the USA, а також здатні набувати закінчення родового відмінка
(prof’s explanation).

Коли початкові літери скорочень подвоюються, вони означають множину: ll
– lines-рядки; pp – pages – сторінки.

Процес утворення скорочень досить активний і їх кількість постійно
зростає внаслідок розширення сфери комунікації (факс, телекс, Інтернет)
та прагнення до економії часу, стислості та чіткості.

Як і інші європейські мови, англійська мова має велику кількість
запозичень. Це явище притаманне також і скороченням.

Запозичення – процес надходження і засвоєння іншомовних слів внаслідок
різних соціальних причин – війни, торгівлі, подорожей,
науково-технічного співробітництва, культурних зв’язків та контактів між
країнами.

Розвиток мови тісно пов’язаний з історичним процесом. Так на розвиток
англійської мови вплинули такі події як підкорення Британії римлянами та
битва при Гастінгсі 1066 року, яка поклала початок норманському
завоюванню. Не дивно, що в англійській мові найбільш продуктивними є
запозичення з латинської та французької мов. Цьому факту є логічне
пояснення. В період завоювань відбулося масове взаємопроникнення слів та
запозичення лексики. Англійську мову почали використовувати лише для
комунікативних цілей, і вона майже не вживалась у писемній формі за
винятком молитов і проповідей. У той же час латинська мова вживалась для
офіційних записів у вчених працях з філософії та теології, в історичних
хроніках і церковних літургіях. Французька мова була мовою королівського
оточення і аристократії. Тобто англійська мова поступово втратила свою
офіційну і особливо законодавчу роль, поступившись тим самим латинській
та французькій. Слід зазначити, що двомовність була характерною рисою
середньовічної Європи.

Розглянемо більш детально запозичення з латинської мови. За часів
новітнього періоду до англійської мови надійшла значна кількість
латинізмів, які й до нашого часу зберегли не лише свою форму, а й
правопис мертвої мови. Частину цих запозичень складають прислів’я, що не
мають відповідних сталих сполучень в англійській мові, а також вислови,
які вживаються у скороченій формі.

Широкі можливості скорочення як мовного словотвору вплинули на окремі
власні імена та прізвища. Цей вид скорочень спостерігається ще у
давньому Римі, де імператора Домиціана, наприклад, називали скорочено
DDD – Dominus ас Deus Domitianus – Володар і бог Домиціан. У сучасній
англійській мові скорочуються прізвища письменників, кіноакторів тощо,
наприклад:

G.B.S. – George Bernard Shaw – Джордж Бернард Шоу;

B.В. – Brigitte Bardot – Бріджит Бардо;

C.С. – Claudia Cardinale – Клаудія Кардинале;

D.D. – Diana Dors – Діана Дорс;

G.G. – Greta Garbo – Грета Гарбо;

M.M. – Michael Morgan – Мішель Морган.

Скорочені запозичення із латинської мови, які вживаються в діловій
кореспонденції включають:

1) назви вчених ступенів

A.B. – Artium Baccalaures – Bachelor of Arts – бакалавр гуманітарних
наук; A.M. – Artium Magister – Master of Arts – магістр мистецтв –
Litt.D. – Literarum Doctor – Doctor of Literature – особа, яка має
ступінь бакалавра; з літератури; L.B. – Legum Baccalaures – Bachelor of
Laws – особа, яка має ступінь бакалавра в галузі права

J.D. – Juris Doctor – Doctor of Law – особа, яка має ступінь доктора в
галузі права.

2) позначення часу і мір ваги

A.D. – Anno Domini – in the year of the Lord – нашої ери;

ha. – hoc anno – this year – цього року;

a.m. – ante meridiem – before noon – вранці;

p.m. – post meridiem – after noon – після полудня;

lb. – libra-pound – фунт.

3) усталені скорочення, які часто вживаються в діловій кореспонденції і
є загальновідомими

ad val. – ad valorem – according to the value – відповідно до зазначеної
вартості;

c. – circa – about – приблизно;

cf. – confer – compare – порівняйте;

e.g. – exempli gratia – for example – наприклад;

etc. – et cetera – and the rest – i так далі;

ib. – ibidem – in the same passage – там же;

p.t. – pro tempore – till now – дотепер;

s.a. – sine anno – date is not indicated – дата не вказана;

v., vs. – versus – against – против;

v. – via – through – через;

v. – vide — see – дивіться;

viz. – videlicet – namely – а саме;

NB – nota bene – take special note of – зверніть увагу на;

pp, p.p. – post procurationem – for and on behalf of – від імені, за
дорученням.

Зазвичай такі скорочення не мають відповідних форм в українській мові.
Вони вживаються в мові скоріше із стилістичних міркувань, для надання
ваги контексту чи виділення його частини, Якщо латинські скорочення
зустрічаються в англійському тексті, то вони не читаються як латинські
слова, а замінюються англійськими еквівалентами.

Скорочення такого типу зрідка можуть походити з власної мови: m.е. –
most excellent – виключно b.e. – bill of exchange – переводний вексель
bill of entry – митна декларація.

У діловій кореспонденції кількість запозичень з французької мови значно
менша, ніж з латинської. Серед них:

ввічливі звертання Mlle – Mademoiselle – Miss – міс Mme – Madame –- Mrs.
– місіс Messers – Messieurs – Gentlemen – панове.

примітки типу

RSVP – respondez s’il vous plait – please reply – будь ласка, дайте
відповідь; TSVP – tournez s’il vous plait – please turn ove r–
перегорніть сторінку.

— назви деяких установ, дипломатичних організацій

SRL – Societe a responsabilite limitee – Limited liability company –
компанія з обмеженою відповідальністю;

CD – Corps Diplomatique – Diplomatic Service – дипломатичний корпус.

В основному виділяють два типи скорочень: абревіатури та акроніми. Серед
лінгвістів не має єдності щодо точного визначення поняття абревіатури.
Деякі з них, зокрема Козакова Т.О. та Голікова Ж.А. вважають, що
абревіація – процес утворення нових слів шляхом скорочення (усічення)
основи. В результаті такого способу словотвору отримуємо слова з
неповною, усіченою основою, які називаються абревіатурами [3;7]. Але,
таким чином, вони ототожнюють поняття абревіатура і скорочення, не
виділяючи при цьому ніяких особливостей, які мали б вирізняти
абревіатуру з ряду скорочень.

У свою чергу, Сліпович B.C. зазначає, що абревіатура – це скорочення,
складене з початкових літер слів, які читаються за алфавітом [15,24]:
СМЕА [‘si:’em’i:’ei] – Council for Mutual Economic Assistance – РЕВ –
Рада з питань економічної взаємо підтримки;

T.L.O.[‘ti:’el’ou] – total loss only – лише у разі цілковитого
пошкодження; T.M.O.[‘ti:’em’ou] – telegraph money order – грошовий
переказ по телеграфу;

Т.М. [‘tі:’em] – trade mark – торговий знак;

P.O. [pi:’ou] – postal order – поштовий грошовий переказ.

Такі скорочення називають ініціальними [3,207].

Властиві англійській мові скорочення, в яких перший компонент звужено до
початкового ініціала, а другий вживається повністю: G-manager – general
manager – головний менеджер; G-cargo – general cargo – загальний
(змішаний) вантаж.

Хоча ці скорочення і містять початковий ініціал, який читається за
алфавітом, на думку М.І. Мостового, їх не можна назвати абревіатурами.
Це – неповні форми, які утворюються шляхом одночасного скорочення і
словоскладання [13, 47].

Аналогів складноскорочених слів, утворених поєднанням початкової літери
і цілої основи, немає ні в українській, ні в російській мові [13, 92].

У процесі розвитку мови абревіатура може трансформуватись в акронім,
особливо якщо вона загальновідома і широковживана. Щоб абревіатура стала
акронімом, вона повинна мати достатню кількість голосних звуків, бути
зручною для читання, милозвучною [14, 24].

Хоча деякі лінгвісти не визнають чіткої різниці між абревіатурами та
акронімами [17, 120], проте за визначенням B.C.Сліповича акронім – це
скорочення, фонетична структура якого співпадає з фонетичною структурою
загальновживаних слів [15,24]. Тобто це скорочення читається як звичайне
англійське слово і вимовляється як одне ціле. Мостовий М.І. зазначає:
«Слова, утворені від початкових літер, називаються акронімами» [13, 45].
Це – спільна риса між абревіатурами і акронімами. Відмінність між ними
була сформульована Девідом Крісталом так: «Such items would never have
periods separating the letters – a contrast with abbreviation, where
punctuation is often present, especially in older styles of English»
[17, 120].

Крім того, акроніми можуть писатись як звичайне англійське слово, а не з
великих літер як абревіатури [16,90]:

UNESCO – Unesco [ju:’neskou] – United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization – ЮНЕСКО – Комітет Організації Об’єднаних
Націй з питань освіти, наук и та культури;

UNO – Uno [ju:nоu] – United Nations Organization – ООН – Організація
Об’єднаних Націй;

RAF [ra:f] – Royal Air Force – королівські повітряні сили;

radar [reida:] – radio detection and ranging – paдap.

Необхідно зазначити, що акроніми вживаються значно рідше в діловій
кореспонденції, ніж скорочення та абревіатури.

Ділова кореспонденція є сферою широкого вживання різних скорочень – як
тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських,
оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані
лише в одному тексті. Комісаров В.Н. зазначав, що особливу увагу слід
звертати на скорочення, які часто зустрічаються в англійських текстах
[10]. Багато з них є загальновживаними і фіксуються в словнику скорочень
(наприклад, СIO, AFL, SHAPE, UNESCO, NAASA). Проте нерідко зустрічаються
авторські скорочення, які не являються загальновживаними. В такому
випадку Комісаров В.Н. радить перекладачеві шукати в тексті розкриття
змісту того чи іншого скорочення. Зазвичай на початку тексту вживається
повна назва і лише потім дається її скорочене позначення [10, 131]. У
деяких видах текстів скорочення становлять 50 відсотків усіх
слововживань та 15 відсотків словникового складу [8, 179].

З точки зору їхнього перекладу, зазначений розподіл скорочень доцільний
тому, що останні, як правило, мають свої відповідні повні форми у
конкретному тексті, що перекладається, і їхнє розуміння зазвичай не
викликає труднощів, тоді як при перекладі перших іноді можуть не
допомогти й словники скорочень, якщо вони не містять потрібного
скорочення. Значна кількість скорочень, що вживаються в діловій
кореспонденції є омонімічними, тобто мають різне значення при тотожності
графічної формі. Це може становити певну складність для перекладача,
адже у таких випадках іноді буває важко визначити за формою скорочення
його значення. Так скорочення А. представляє близько чотирьох термінів,
з них зокрема: area – площа, простір, зона, галузь; associate –
співробітник; Academician – академік; advanced – передовий [8, 543].

Омонімічними можуть бути й дво-, три- та чотирилітерні скорочення.
Наприклад: рt. – крапка, pt. – pint – пінта; part – частина; point –
положення, момент; abs. – absolute – абсолютний; absorption –
поглинання; abstract – анотація, реферат; anal. – analogy – аналогія;
analysis – аналіз. Для визначення значення таких скорочень часто
необхідно враховувати широкий контекст [8, [8, 180].

Слід мати на увазі, що в діловій кореспонденції часто вживаються
міжнародно узгоджені скорочення іншомовного (найчастіше французького та
латинського) походження:

TSVP – tournez s’il vous plait – turn over – будь ласка, перегорніть
сторінку; i.e. – id est – a саме; p.m. – post meridiem – після полудня.

Тому перекладачу у випадку невідомих скорочень іноді доводиться
звертатися до перекладних словників скорочень й інших мов.

Оскільки скорочення представляє певне повне слово або словосполучення,
то існує чотири основних способи його передачі на цільову мову, два з
яких є власне перекладом (за допомогою відповідного скорочення або
повної форми відповідного скорочення), а два – транскодуванням (самого
скорочення чи відповідної повної форми) [9, 180].

Отже, розглянемо більш детально кожен із вищезазначених способів
перекладу скорочень.

Переклад відповідним скороченням. Даний спосіб перекладу передбачає
використання існуючої у мові перекладу абревіатури-відповідника або її
створення (у випадку авторських скорочень):

CIA (US) Central Intelligence Agency ЦРУ Центральне розвідувальне
управління США

EC European Community ЄС Європейське Співтовариство

The wages start from the date which the seafarer departed from Moscow or
Kyiv and cease on the date of signing off the vessel, provided the
seaman is dispatched to his country, after his signing off, within 3
days max. – Нарахування зарплати починається після від’їзду моряка з
Москви або Києва і припиняється після закінчення його служби. При цьому
слід пересвідчитись, що моряк, списаний з судна, відбув до своєї країни
макс. через три дні.

max. – maximum – макс. (максимум)

The seaman is entitled to carry with him baggage of weight up to 30
kilos when he is being repatriated, if the seaman carries excess baggage
(more than 30 kilos), it is his responsibility to pay the excess baggage
charges to the airline . – Під час репатріації моряк зобов’язаний мати
при собі багаж вагою до ЗО кг, за надлишковий багаж, який важить більше
З0кг, він мусить платити в аеропорту самостійно.

kilos – kilograms – кг. (кілограми)

Airport expenses are to be paid by the Owners, except in cases where the
crew-member is repatriated at his request prior to the expiration of the
employment period (vid. Clause 6). – Витрати на авіа переліт сплачує
власник, окрім тих випадків, коли член екіпажу повертається на
батьківщину за власним бажанням до закінчення терміну його служби (див.
Додаток 6).

vid. – vide (lat.) – see – (див. (дивіться)

I am sorry that we cannot help you further, as the company cannot accept
liability for goods (q.v. Clause 26 of the Policy). – На жаль, ми не
можемо нічим Вам зарадити, оскільки компанія не несе відповідальність за
товари (див. Додаток 26 Страхового полісу).

q.v. – quod vide (lat.) – see, refer to – див. (дивіться)

In the event that the Owners are required by the Administration to issue
National Certificates of competency or Seamen’s book (Panamanian etc.),
the expenses arising due to these conversions, incl. all fees and
charges will be borne by the Owners. – У випадку, якщо адміністрація
вимагає від судновласника оформлення Національних сертифікатів
відповідності або моряцьких посвідчень (Панамських і т.д.), всі витрати,
вкл. різноманітні комісійні збори, покладаються на судновласника.

etc. – et cetera(lat. ) – and so on – i т.д.(і так далі);

incl. – including – вкл. (включаючи)

If the ship is wrecked and due to this, or by reason of Force Majeur the
seafarer has suffered proven loss of personal effects, than he is
entitled to a compensation ranging from USD 500 min. to USD 3,000 max.
to replace the proven lost of personal effects. – Якщо внаслідок аварії
корабля або інших надзвичайних ситуацій моряк зазнав матеріальних
збитків, то він гарантовано отримає компенсацію в розмірі мін. 500,
макс. 3,000 доларів США, щоб компенсувати втрату особистих речей.

min. – minimum – мін. (мінімум);

max. – maximum – макс. (максимум);

USD (aбpeвiaтypa) – US dollars – долари США.

The ordinary hours of duty of all crew will be eight hours per day from
Mon. till Fri.. – Кожен член екіпажу працюватиме по вісім годин щодня з
пн. по пт.

Mon. – Monday — пн. (понеділок);

Fri. – Friday – пт. (п’ятниця).

At present, we would like to purchase about 8.00 kls. of white Angora,
length 20-50 mm. – На даний момент ми б хотіли закупити близько 8.00 кг.
шерсті ангори білого кольору, довжина 20-50 мм.

kls. – kilograms – кг.(кілoгpaми)

mm. –millimeter – мм. (міліметр)

We require the following quantities of caviar:

Beluga Caviar – 5, 000 lbs

Osetrova Caviar – 4, 000 lbs

Pressed Caviar – 3, 000 lbs [25].

Ми замовляємо таку кількість ікри:

Ікра білуги – 5, 000 фнт.

Осетрова ікра – 4, 000 фнт.

Паюсна ікра – З, 000 фнт.

lbs. – libra (lat.) – pounds – фнт. (фунти)

lb. – 453,59 гр.

We have taken special care to see that the goods have been packed as per
your instructions, the six crates being marked with your name and
numbered 1-6, each crate measures 6ft. – Ми прослідкували, щоб товари
були запаковані згідно з Вашими вказівками: ящики пронумеровані від 1 до
6, на них вказано Ваше ім’я, вага кожного ящика – 6 фнт.

ft. – Ib (lat.) – pound- фнт. (фунт).

Country of legal residence (please, do not indicate it like CIS or USSR.
– Країна в якій Ви проживаєте (будь ласка, не пишіть СНГ або СРСР).

CIS (абревіатура) – Commonwealth of Independent States – СНГ
(Співдружність незалежних держав);

USSR (aбpeвiaтypa) – Union of Soviet Socialist Republics – СРСР (Союз
Радянських Соціалістичних Республік).

Have you previously applied to participate in any МЕСА – American
Councils or any other academic exchange program outside the former S.U.?
– Чи приймали Ви раніше участь в будь-якій програмі обміну студентами
під керівництвом МОКу США та Ради з питань освіти США за межами
колишнього СРСР?

(Former) S.U. (абревіатура) – Soviet Union -колишній СРСР

МЕСА (абревіатура) – Ministry of Educational and Cultural Affairs – МОК
– (Міністерство освіти та культури США)

Translating of current and past university subjects and grades, use the
form on p.5. – Перекладайте назви навчальних предметів за зразком,
розміщеним на стор. 5. p. – page – стор. (сторінка).

How long have you known the applicant? In what capacity (e.g. teacher,
supervisor, etc.)? – Як давно Ви знаєте претендента? У якій якості
(напр. вчитель, керівник)?

e.g. – exempli gratia (lat.) – for example – наприкл. (наприклад);

etc. – et cetera (lat.) – and the rest – і т.д. (і так далі).

I have attached any recommendation letters written in my native language
to the corresponding recommendation letter (pp.8-9). – Я додаю
рекомендаційні листи, написані моєю рідною мовою за зразком, розміщеним
на стор. 8-9.

pp. – pages – стор. (сторінки)

В.А. 26005829. – Р/рахунок 26005829

В.А. (абревіатура) – Ваnk account – р/рахунок

РВ 537, Brookfield Road, Wellingborough.

А/с 537, Брукфілд Роуд, Веллінгбороу РВ (абревіатура) – Pillar-box – а/с
(абонентська скринька)

The budget shall be in accordance with the items of expenditure
stipulated in T.2 below. – Бюджет буде складений з урахуванням витрат,
наведених нижче у табл.2 Т.

table – табл. (таблиця)

We cannot confirm the business on the basis of the price 10 U.S. cent
per American gal, our price for this quantity for late November is being
today 10 1/2 U.S. cent. – Ми не можемо укласти угоду, оскільки нас не
влаштовує ціна 10 центів за гал., наша ціна за таку кількість на кінець
листопада становить 10 10 1/2 центи.

gal.(скорочення) – gallon – гал. (галон = 3,78 л.)

You are bound under the above contract to take delivery of 3,000 tn. of
oil. – За цим контрактом Ви зобов’язані прийняти поставку 3,000 т.
нафти.

tn. – tons – т.(тони)

In answer to your specific questions: the tape-recorder costs 300$+VAT
at 13,5%. – Відповідаємо на Ваше запитання: програвач коштує 300$+ПДВ
13,5%.

VAT (в залежності від прочитання може бути як абревіатурою, так і
акронімом) – value added tax – ПДВ (податок на додану вартість)/

If I am approached by the FCO, then I will be in a good position to
support your application. – Якщо МЗС буде Вами цікавитись, я зможу
підтримати Вашу заяву.

FCO (абревіатура) – Foreign Council Office – МЗС (Міністерство
закордонних справ).

At present time I can tell you that the matter is being investigated in
Ukraine by the Public prosecutor’s office and the MIA. – Повідомляю, що
на даний момент цією справою в Україні займаються прокуратура України та
МВС.

МІА – (акронім) – Ministry of Internal Affairs – MBC (Міністерство
внутрішніх справ).

Переклад повною формою відповідного скорочення. Цей спосіб перекладу
використовується тоді, коли у мові перекладу відсутнє відповідне
скорочення, причому для перекладу необхідно визначити повну форму
скорочення в мові оригіналу (за словником або текстом оригіналу). Якщо в
оригіналі скорочення вживається кілька разів, перекладач може ввести у
текст перекладу відповідне скорочення у дужках після подання повної
форми скорочення і далі у тексті перекладу вживати відповідне скорочення
українською мовою [8, 158].

За допомогою даного способу можна перекласти наступні скорочення: С&С –
(Computers and Communications) – засоби обчислювальної техніки та
зв’язку;

CRS (Center for Resources Studies) – Центр вивчення ресурсів.

We confirm receipt of the telegram informing us of sailing of m.v.
«Orient». –Підтверджуємо отримання телеграми, в якій повідомляється про
прибуття теплоходу «Орієнт».

m.v. – motor vessel – теплохід

Duration of watchkeeping will be at the discretion of the Master, it
must be within 6.00 a.m. and 5.00 p.m.. – Тривалість вахти залежить від
власника, але зазвичай -з 6 годин ранку до 5 годин вечора.

6.00 a.m. (абревіатура) – ante meridiem (lat.) – шість годин ранку;

5.00 p.m. (абревіатура) – post meridiem (lat.) – п’ять годин вечора/

REF: М. V. «Valentyna» Oct. 99. – Посилання: теплохід «Валентина»,
жовтень 99

REF. – reference – посилання

М.V. – motor vessel – теплохід

Oct. – October- жовтень

In reply to your telegram of the 27-th June we are glad to inform you
that s.s.»Clyde» will arrive in Liverpool on the 2-nd July [25]. –
Відповідаємо на Вашу телеграму від 27-го червня і повідомляємо, що
пароплав «Клайд» прибуває в Ліверпуль другого липня.

s.s. – steamship – пароплав;

2nd – second – другий.

As to terms of payment suggested by you, we propose that 50% of the
amount о should be paid in cash within 45 d/s of dispatch of the
documents to Moscow and the balance by draft at 18 month from the date
of the Bill of Lading with interest at 4% p.a. – Розглянувши Ваші умови
оплати, ми пропонуємо сплатити 50% суми готівкою протягом 45 днів після
відправки документів в Москву, а решту – протягом 1,5 років, сплачуючи
кредит 4 відсотки річних.

d/s – days – дні;

p.a. – per annum (lat.) – на рік.

During the two month the seaman is entitled to cash advances (on
account) equaling 80 pet. of the earned wages. – Протягом двох місяців
моряк має право отримувати аванси готівкою з рахунку в розмірі — 80
відсотків від суми заробітної плати.

pct. – per. cent – відсотки

Adriatico LTD is represented by cpt. Provolakis, GR. – Представник
грецької компанії «Адріатико ЛТД» – капітан Проволакіс.

cpt. – captain – капітан;

GR. – Greece – Греція/

I turned in my application past the 10 Nov. 2000 deadline. – Я відправив
анкету до 10 листопада 2000.

Nov. – November – листопад.

With thirty days after the date of execution of this Agreement, the
Recipient shall furnish brief biographical sketches if these have not
been previously furnished, including different information i.e. on the
education and experience of Office Personnel. – Через 30 днів після
того, як угода набуває чинності, претендент повинен подати автобіографію
(якщо цього не було зроблено раніше), яка б включала різноманітні дані,
а саме про освіту, досвід роботи на керівних посадах.

і.е. – id est (lat.) – that is – тобто.

The DOS involvement in the operation of this project is considered to be
of an administrative nature. – Втручання Державного Департаменту США в
здійснення цього проекту має бути суто адміністративним.

DOS (акронім) – Department of State – Державний Департамент США.

We should charge a commission of 3/4 p.c. – Ми будемо відраховувати 3/4
відсотки комісійних.

p.c. – per cent- відсотки.

We enclose two copies of contracts Nos.65 and 66 dated 24 October,
covering the sale of 6,000 tons of Winter Wheat. – Ми додаємо дві копії
контрактів від 24 жовтня за номерами 65 та 66 про продаж 6,000 тон
озимої пшениці.

Nos. – numbers – за номерами.

Regarding packages that were not delivered, please read the attached
letter No.2. – Про недоставлені посилки читайте в листі – додатку номер
2.

No. – number – номер.

M.T. «Binta» arrives in two days. – Вантажне судно «Бінта» прибуває
через два дні.

М.Т. – танкер, вантажне судно.

Thank you for your letter of 15 Feb., asking a reference for Henry
James. – Дякуємо за Вашого листа від 15 лютого, в якому Ви просите дати
рекомендації Генрі Джеймсу.

Feb. – February – лютий

To: Mrs. Perry Кому: Місіс Перрі

cc: Jim Cadbury Копія: Джиму Кедбері

From: Michael Muller Biд: Майкла Мюллера

Dept: Political Відділ: політичний

Extn.: 3375 . Внутрішній телефон: 3375

Mrs. – Missis – місіс;

cc – carbon copy – копія;

Dept. – Department – відділ;

Extn. – external telephone – (внутр. тел.) – внутрішній телефон.

Your employment here was agreed on an initial three-month probationary
period, which comes to an end on 16 Jan.; I am sorry to say therefore,
that we will not be requiring your services after 16 Jan. – Вас
влаштували на роботу на тримісячний випробний термін, що закінчується 16
січня. На жаль, мусимо повідомити, що після 16 січня ми не потребуємо
Ваших послуг.

Jan. – January – січень.

Speed of the Electric power drill may vary from 900 rpm to 2400 rpm. –
Швидкість електродрилі — від 900 до 2400 обертів за хвилину.

rpm – revolutions per minute – обертів за хвилину.

As for letters and faxes sent through the newspaper «Visnik», I can
assure you that even Mr. Diachenko does not know where he sends them. –
Що стосується листів та факсів, надісланих через газету «Вісник», можу
Вас запевнити, пан Дяченко і сам не знає, куди їх відправляє.

Mr – містер, пан

p.p. — J.Mane за дорученням Дж. Мейна,

Managing Director. виконавчого директора

p.p. – post procuration (lat.) – on behalf of – від імені, за дорученням

Directors: R. Lichen B.A. Правління: P. Лічен — бакалавр
мистецтв

P. Harrisman В.Sc. П. Харісмен – бакалавр наук

P. Medway Sc. D. [25]. П. Медеей – доктор наук

В.A. – Baccalaureus Artium (lat.)- Bachelor of Arts — бакалавр мистецтв;

B.Sc. – Baccalaureus Scientiae (lat.)-Bachelor of Science- бакалавр
наук;

Sc.D.– Scientiae Doctor (lat.) – Doctor of Science – доктор наук;

Messrs Smith and Jackson. – Панове Сміт та Джексон. Messrs. – Messieurs
(фp.) – Gentlemen – панове

You can certainly have the assembly cites you asked for (Cat.3509). – Ви
обов’язково отримаєте гарнітури, які замовляли в каталозі 3509.

Cat. – catalogue – каталог

Please, inform us about the approx. date of delivery. – Будь ласка,
повідомте нас про приблизну дату доставки.

approx. (скорочення) – approximately – приблизно.

Please, give your reply ASAP. – Будь ласка, дайте відповідь якомога
скоріше.

ASAP – as soon as possible – якомога скоріше

FIY: in connection with your request to start discharging the above
cargo I wanted to point out the ff. – До Вашого відома: в зв’язку з
проханням почати розвантаження, я б хотів підкреслити наступне.

FYI – for your information – до вашого відома;

ff. – the following – наступне

Abt: the arrival of our representatives to take joint samples and
measurements. – Стосовно приїзду наших представників, щоб взяти зразки
та провести виміри.

Abt. – about – стосовно

This Contract was written in the Ukrainian, Russian and English lang.,
each text being of equal tenor. – Контракт написаний на українській,
російській та англійській мовах, всі варіанти мають однакову юридичну
силу.

lang. – language – мова

Thomas Westwood Томас Вествуд

6754 Gilbert Ave. 6754 Гілберт авеню

Cleveland, ОН 56549 [25]. Клівленд, штат Огайо

Ave. – avenue – авеню;

R

o

  N

H

G

D

F

H

L

N

P

R

T

V

?

?

?

e

i

i

o

o

oe

o

u

ue

@

B

D

H

J

L

N

P

R

?

?

?

?

j;

j?

h?jE@?

@?

h?jE@?

@?

h?jE6??

?????????

????????

h?jE@?

h?jE@?

h?jE@?

h?jE@?

h?jE@?

h?jE@?

l

?

U

.

p

¬

aC?›sgggg

??????$?

uuuiaOuIA?AA§§?AI

`„AE

8

8

:

< >

B

D

F

T

V

b

d

f

»

$

4

6

8

:

F

H

L

N

V

X

Z

~

?

?

?

?

?

?

?

?

1/4

E

E

I

?

ae

ae

e

`„A

?????????????

eOh iZi?iej,klkil2mtmoeTHNCeeA»»»±»»¤N»

`„AE

`„1/2

….†oeiccYOEEE1/4?c•c?

`„1/2

`„A

Похожие записи