.

Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
1 9445
Скачать документ

Дипломна робота

Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні
характеристики, різновиди та умови застосування трансформації
номіналізації в українсько-англійському напрямку

перекладу.

План

Вступ 3

Розділ 1 Історія досліджень в галузі номіналізації 5

Розділ 2 Явище номіналізації в англійській мові. Види номіналізації. 13

2.1 Розкладання 13

2.2 Об’єднання 18

2.3 Заміна 19

Розділ 3 Номіналізація як трансформація при перекладі з української на
англійську мову 24

3.1 Причини застосування трансформації номіналізації при перекладі з
української на англійську мову 24

3.2 Види трансформації номіналізації при перекладі з української на
англійську мову 39

3.2.1 Неповна номіналізація 40

3.2.2 Повна номіналізація 56

Висновки 71

Бібліографія 74

Вступ

Проблема перекладацьких трансформацій є однією з найактуальніших проблем
в сучасному перекладознавстві. Для того, щоб вірно відтворити зміст
іншомовного тексту перекладачі вдаються до різноманітних трансформацій,
які спричиняють часткову або повну зміну структури речень оригіналу.
Один із різновидів такої трансформації – це трансформація номіналізації.

В основі явища міжмовної трансформації номіналізації як процесу
перетворення динамічних мовних одиниць у номінативні статичні мовні
одиниці лежать досить складні лексико-синтаксичні процеси в англійській
та українській мовах, що відбивають особливості людської психіки. А це,
в свою чергу, підтверджує важливість вивчення процесу трансформації
номіналізації.

Мета дипломної роботи – повний опис застосування трансформації
номіналізації в перекладі з української мови на англійську, а також опис
номіналізації як процесу в англійській мові.

Відповідно до поставленої мети завданнями дипломної роботи є:

– визначення номіналізації як явища в англійській мові;

– опис історії досліджень в галузі номіналізації;

– класифікація номіналізації в англійській мові;

– визначення причин застосування трансформації номіналізації при
перекладі з української мови на англійську;

– класифікація трансформації номіналізації, що застосовується в
українсько-англійському напрямку перекладу.

Об’єкт дослідження – оригінальні англійські речення, в яких
спостерігається явище номіналізації; оригінальні українські речення з
художніх та інформаційних текстів, при перекладі яких було застосовано
міжмовну трансформацію номіналізації.

Предмет дослідження – номіналізовані структури оригінальних англійських
речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування
трансформації номіналізації в українсько-англійському напрямку
перекладу.

Методи дослідження – в роботі застосовано перекладознавчий,
контрастивно-лінгвістичний, компонентний, трансформаційний, семантичний
та синтаксичний аналізи, а також елементи морфологічного, словотвірного,
стилістичного та контекстуального аналізу.

Робота складається з трьох розділів. В першому розділі подано визначення
номіналізації та розкрито історію досліджень в цій галузі.

В другому розділі подано класифікацію номіналізації як явища в
англійській мові.

В третьому розділі наведено визначення номіналізації як трансформації
при перекладі з української на англійську мову, наведено причини
застосування трансформації номіналізації та класифікацію трансформації
номіналізації при перекладі з української на англійську мову на
прикладах з українських художніх та інформаційних текстів та їх
перекладів на англійську мову.

Розділ 1. Історія досліджень в галузі номіналізації

Номіналізація (від латинського nomen – ім’я) означає розширення вживання
імен (іменників, прикметників та їх еквівалентів, особливо іменників з
означеннями) за рахунок зменшення частоти вживання значеннєвих дієслів,
дієслівних словосполучень та прислівників. Взагалі номіналізацією також
є і вживання односкладових іменникових речень замість речень, що містять
дієслова. Їх частотність в великій мірі залежить від індивідуального
стилю автора та не піддається обліку для мови в цілому [4].

Питання номіналізації як об’єкт перекладознавчого дослідження донедавна
ґрунтовно не вивчалося ні лінгвістами, ні перекладознавцями. Відомі лише
окремі спостереження щодо номіналізаційних тенденцій, які
спостерігаються в перекладах англійських синтаксичних структур
російською та українською мовами та в перекладах російських та
українських синтаксичних структур англійською мовою. Оскільки українська
мова є спорідненою з російською, то в даному розділі доречним буде
розглянути дослідження російської мови з точки зору номіналізації. Так,
Є.В. Бреус і А.В. Михєєв зазначали, що в перекладах англійською мовою
російських суспільно-політичних текстів необхідно зважати на
номінативний характер останніх [3; 26].

Н.Д. Арутюнова в своїй роботі «О номинативном аспекте предложения»
стверджувала, що “російська мова задовольняється номінативною повнотою
речення, у той час як у низці інших мов (англійській, французькій та
іспанській) провідним принципом синтаксичної організації є структурна
повнота речення – його двочленність” [1, с.72].

В.Г. Гак також пише, що, на відміну від англійської та французької мов,
для російського діалогу притаманним є “відведення себе і співрозмовника
на задній план”, що породжує велику кількість безособових зворотів.
Одним із різновидів таких зворотів є номінативні речення [8, с.96]. Ю.С.
Степанов, порівнюючи російську мову з іншими мовами, зазначає, що в
назвах картин у російській мові домінують “статичні, номінативні,
максимально узагальнені назви…”.

Що стосується україномовних праць із цієї тематики, то в 2004 році К.А.
Кузьміна захистила дисертацію «Трансформація номіналізації в
англо-українському та англійсько-українському напрямках перекладу», де
автор зосереджується на трансформації номіналізації з усіма можливими
проміжними стадіями. Вона зазначає, що утворення суто номінативних
речень є останньою і недосить часто можливою стадією трансформації. У
другому підрозділі першого розділу “Порівняльний аналіз процесів
номіналізації в англійській та українській мовах” наведено визначення
внутрішньомовного процесу номіналізації та здійснено порівняльний аналіз
процесів номіналізації в англійській та українській мові.

У російських та українських наукових працях загалом об’єктом
перекладацьких досліджень досі були окремі явища перетворення дієслівних
структур у більш номіналізовані структури (номіналізація при відтворенні
англійською мовою російських дієприкметників [38], перетворення
російських повнозначних дієслівних форм на англійський складений іменний
присудок [3]). У посібниках і монографіях у галузі теорії та практики
перекладу з англійської мови на російську (українську) і з російської
(української) на англійську деякі різновиди трансформації номіналізації
були зазначені тільки як один із засобів відтворення дієслівних форм
[10; 11; 16; 20; 21; 30].

Значно частіше в перекладознавстві об’єктом дослідження були способи
перекладу вже номіналізованих утворень [9; 17; 19; 23; 40; 41; 42].

У 2000 році З.Г. Коцюба захистила на матеріалі англійської й української
мов дисертацію “Експресивність номінативних речень як перекладознавча
проблема”. У першій частині праці автор дає ретельний огляд
лінгвістичних розвідок у галузі номінативності [17, с.19-30], зазнаючи,
що з точки зору порівняльного мовознавства та перекладознавства проблема
номіналізації досліджувалася дуже мало [17, с.46-50, с.100]. Однак, З.Г.
Коцюба зосереджується на явищі номінативності як на результаті й
досліджує способи англомовного й україномовного відтворення українських
і англійських номінативних речень.

Дещо більше проблема номіналізації – процес перетворення дієслівних
структур та елементів у номінативні – досліджувалась як внутрішньомовна
проблема.

Так, трансформації номіналізації в ангійській мові присвячена досить
ґрунтовна праця Р. Ліза. Однак, описуючи різні правила перетворення
конструкцій з предикатами (складені іменні присудки, інфінітивні та
герундійні утворення та ін.), Р. Ліз зосереджувався лише на структурних
аспектах номінативних трансформацій, обминаючи увагою їх семантичні та
стилістичні особливості. Для перекладацького дослідження більш цікавим є
дослідження семантичних і стилістичних особливостей номіналізованих
утворень. Про семантичні й стилістичні особливості номіналізованих (на
внутрішньому рівні) структур та елементів ідеться в монографії
“Номинализация в современном английском языке” за редакцією Н.М.
Раєвської [27] та в роботі В.Г. Гак [8]. Однак у першій увага
концентрується на стилістичних функціях англійських номінативних
утворень. Дослідження здійснено лише на матеріалі художніх текстів, що
значно звужує розуміння процесів номіналізації, які спостерігаються в
текстах різних стилів та жанрів. У другій праці описано, хоч і досить
ґрунтовно, лише один різновид трансформації номіналізації, а саме
перетворення повнозначних дієслів-універбів на дієслівно-іменні фрази з
десемантизованими дієсловами.

Якщо в зазначених працях номіналізацію досліджено як процес і
номіналізовані структури й елементи порівняно із семантичними
особливостями дієслівних структур та елементів, від яких вони
утворилися, то в більшості інших мовознавчих праць номінативні структури
й елементи розглянуто як статичне явище з класифікацією останніх та
описом їхніх структурних, стилістичних і семантичних особливостей. У
деяких працях можна знайти стилістичний або структурний опис
номінативних структур і елементів та їх класифікацію. Значно менше
науковців досліджували процес утворення при міжмовній трансформації
номіналізованих структур із різним ступенем номіналізації. Це стосується
праць В.В. Виноградова, М.В. Леонової, І.Г. Матвіяс, О.Н. Старикової,
Н.М. Раєвської, І.С. Сенюк [6; 22; 25; 27; 28; 29; 32].

Так, у працях В.В. Виноградова та М.В. Леонової зазначено, що ще
стародавні греки помітили факт центральності імені й дієслова серед
інших частин мови, які перебувають у постійній взаємодії [6, с. 17; 22,
с. 159]. Н.М. Раєвська, Р.В. Рєзник, І.С. Сенюк відзначили той факт, що
взаємодія імені та іменних конструкцій із дієсловом і дієслівними
конструкціями зумовлює стиль того чи іншого тексту [27, с. 7-8; 29, с.
25; 32].

М.В. Леонова підкреслює існування антитези між іменником та дієсловом,
що «закладена в самій природі цих частин мови й зумовлюється тим, що
вони виражають протилежні й найбільш визначні факти дійсності» [22, с.
159]. Іменник позначає предмет, «першоелемент усього наявного в світі,
форму матерії» [22, с. 20]. Дієслово, на відміну від іменника та
прикметника, означає предмет у «розгортанні, перебігу», тобто надає йому
«динамічної, тимчасової» характеристики [22, с.158].

Називаючи й узагальнюючи факти, предмети, явища, дії, зазначає М.В.
Леонова, будь-який із мовних елементів із функцією іменника «підводить»
останні «під спільні типи з характерними для всіх подібних фактів»,
предметів, явищ, дій «ознаками» [22, с. 20], і, тим самим стає їх
невід’ємною характеристикою, їх ярликом. Дієслово в особовій формі,
будучи носієм динамічних сем, завжди характеризує явища, що рухаються в
часі і просторі, і через це завжди дає нам надію на можливі зміни в
майбутньому. Назва явищу дається тоді, коли люди пізнали його сутність і
можуть застосувати її до ряду подібних явищ.

За словами В.В. Виноградова, іменник дає можливість мислити предметно, у
формі назви, навіть про процеси [6].

Р.З. Мурясов, визнаючи факт «полярності» дієслова та імені, підкреслює,
що внаслідок взаємодії цих двох «максимально віддалених» одна від одної
частин мови утворюються різні проміжні категорії, до яких від відносить
не особові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник,
дієприслівник) та віддієслівні іменники, які він називає «синтезом двох
частин: дієслова та імені». До віддієслівних іменників Р.З. Мурясов
зараховує не лише іменники на зразок reading, writing, яким відповідають
українські «читання», «написання», а й усі іменники, утворені від
дієслова «різними способами словотворення», включаючи конверсію.

Номіналізовані конструкції, утворені від вербальних структур, повинні
мати ті самі особливості щодо останніх, що й іменник стосовно до
дієслова.

Так, Г.Я. Солганик засвідчує, що іменні речення здебільшого передають
думки загального характеру в категоричній та незаперечній формі [35, с.
118]. А.Ф. Марахова пов’язує процес трансформації дієслова в іменник
(здебільшого віддієслівний) із процесом «узагальнення», з «позбавленням
речення жвавості», «із зосередженням уваги на фактах» [24, с. 95-102].

В.В. Виноградов називає процес перетворення особових форм дієслова у
віддієслівні іменники «абстрактним позначенням дії» [5, с. 450], тобто
дією, що позбавлена суб’єкта, свого виконавця. Порівнюючи дієслово з
віддієслівним іменником О.М. Пєшковський писав, що основна «перевага
іменників» полягає в їх знеособленості. На думку вченого, у поезії
використовуються номінативні форми для того, щоб через них «читач міг
уявити собі й себе, й автора, і третю особу…, а дієслово пов’язане з
грубою, реальною особою».

Ще однією перевагою номінативних структур, крім відсутності вказівки на
конкретну особу, є їх статичність. Саме сприйняття дій, явищ у статиці
дає нам можливість зосередитися на фактах, зазирнути в їх глибину.
Навіть віддієслівний іменник, який на глибинному рівні наділений
динамічною семантикою, є більш статичним, ніж особова форма дієслова,
оскільки він не дає нам можливості сприйняти реальну конкретну дію через
її виконавця; він, так само як і інфінітив, є лише назвою дії.

Деякі вчені пов’язують номінативні структури з «лаконічністю», з
прагненням до мовної економії та синтаксичної компресії. Однак, вони
зазначають, що саме номінативність, безособовість наукових та інших
типів текстів робить їх важкозрозумілими для читача.

Проте номінативні структури використовуються не лише як засіб суворої
регламентації вислову, а й функції експресивного стилістичного засобу,
що зумовлює їх широке використання в художньому й публіцистичному
стилях. Так О.М. Старикова та А.В. Швець пов’язують номінативність із
динамізмом мовлення [27, с. 31]. Тут, вірогідно, мається на увазі
нагнітання фактів за допомогою лаконічних однорідних номінативних
структур, які в сукупності наділені дещо більшою стилістичною
забарвленістю, ніж проста форма «фінітного дієслова» [27, с. 31].

Здатність номінативних елементів і структур використовуватися в різних
функціях свідчить про їх багатофункціональність, а також ще раз доводить
факт їх протиставлення дієслівному способу висловлення думки.

Багатофункціональність і частотність використання номінативних утворень
наштовхнула деяких мовознавців на думку про тенденцію зростання
номінальності. З приводу таких тенденцій у мовних структурах О.М.
Пєшковський свого часу зазначив факт зростання кількості іменників за
рахунок дієслова, що спричинило заміну в «нехудожніх» (чи
«малохудожніх») текстах дієслова віддієслівним іменником.

З.Г. Коцюба у дисертаційному дослідженні підтверджує той факт, що
кількість номінативних речень у художніх творах сучасних англомовних
авторів зросла. Збільшення кількості означених структур З.Г. Коцюба
пояснює «реалізацією принципу мовної економії» на сучасному етапі
розвитку англійської мови [17, с. 47-48]. Потреба в мовній економії може
бути пов’язана зі збільшенням кількості інформації, з одного боку, та з
прискоренням життєвого ритму, з другого.

До теорії зростання номінальності модна долучити також спостереження
В.В. Виноградова про «звільнення» дієприкметників від дієслівних сем і
набуття ними іменних ознак [6, с. 349-351].

Дещо в іншому ракурсі дозволяє розглянути номіналізацію теза О.О.
Потебні, яка розкриває суть взаємодії дієслова й імені та причину
утворення номінативних одиниць [12]. О.О. Потебня писав, що лаконічні
номінативні речення на зразок «Пожежа» можна зрозуміти лише завдяки
існуванню «імпліцитних складних синтаксичних схем», в основі яких
обов’язково лежить дієслово-зв’язка [28, с. 84]. На думку О.О. Потебні,
дієслово є найконструктивнішою мовною категорією, яка перебуває в
постійному розвитку, що, своєю чергою, спричиняє виникнення нових мовних
синтаксичних конструкцій. Так, О.О. Потебня зазначив, що номінативні
речення на зразок вищезгаданого є «більш новими, ніж двочленні та
багаточленні» [28, с. 89].

За Н.М. Раєвською «дієслово є найбільш ємною граматичною категорією. У
дієслівному слові з усім розмаїттям його значень та широтою
експресивно-стилістичного потенціалу сполучається розмаїття граматичних
форм. Як в організувальному центрі структури мови тут відбуваються
активні процеси конструктивного об’єднання елементів мовлення» [29, с.
62].

Усі охарактеризовані вище мовознавчі роботи розкривають особливості
номіналізованих елементів і структур, які є універсальними як для
англійської, так і для української мов. Однак наявність явища
трансформації номіналізації при перекладі текстів з англійської мови на
українську та з української на англійську свідчить про те, що українська
й англійська мови мають свої особливості формування й застосування
номіналізованих утворень [18]. Це підтверджено Ю.С. Степановим, який
писав, що, оскільки такі поняття, як процес чи об’єкт, не відтворюють
об’єктивних властивостей дійсності, а вже є результатом мовного втілення
дійсності, що є своєрідним у кожній мові, поняття процесу й об’єкта
повинні мати пряму залежність від властивостей того чи іншого
лінгвокультуного простору. Саме тому дуже важливо виявити основні
різновиди й причини трансформації номіналізації, які розкривають
особливості функціонування досліджуваних утворень.

Розділ 2. Явище номіналізації в англійській мові. Види номіналізації

Номіналізація (від латинського nomen – ім’я) означає розширення вживання
імен (іменників, прикметників та їх еквівалентів, особливо іменників з
означеннями) за рахунок зменшення частоти вживання значеннєвих дієслів,
дієслівних словосполучень та прислівників. Взагалі номіналізацією також
є і вживання односкладових іменникових речень замість речень, що містять
дієслова. Їх частотність в великій мірі залежить від індивідуального
стилю автора та не піддається обліку для мови в цілому [4].

Номіналізацію можна звести до чотирьох процесів та їх сполучень. Ці
процеси можна означити як розкладання, об’єднання, заміна та введення
опорного слова.

2.1 Розкладання

Під розкладанням ми маємо на увазі вживання аналітичних форм замість
синтетичних:

We sat in my room, smoked, and talked about how bad we were – bad from a
medical point of view I mean, of course. ? We were sitting in my room,
smoking, and talking about how bad we were – bad from a medical point of
view I mean, of course [88, p. 7];

Oh! you women, you fuss over everything! ? Oh! you women, you make such
a fuss over everything! [88, p. 25]

В прикладі 1 процес розкладення не виходить за межі дієслова, а в
прикладі 2 з’являється іменник. Оскільки мова йде про номіналізацію, то
нас будуть цікавити аналітичні форми прикладу 2.

При номіналізації розкладення буває двох типів: А) зі збереженням
дієслівного присудка та Б) з заміною дієслівного присудка іменним.

А) Розкладання зі збереженням дієслівного присудка

При номіналізації даного типу дієслівний присудок замінюється на
фразовий: «службове дієслово (give, have, make, come to, take, get,do,
reach, achieve та ін.) + іменник». Наприклад:

He smiled in the most charming way he could ? He gave the most charming
smile he could;

Liz was shocked. The creature had three eyes. ? Liz was given a great
shock by that three-eyed creature [89, p. 65];

Limited Liabilities Company “OSTA”, hereinafter referred to as the
Seller, from one side and the company “TriStar Motor”, hereinafter
referred to as the Buyer, from the other side, together called the
Parties, concluded the following ? Limited Liabilities Company “OSTA”,
hereinafter referred to as the Seller, from one side and the company
“TriStar Motor”, hereinafter referred to as the Buyer, from the other
side, together called the Parties, came to a conclusion about the
following typical [Contract of supply, p.1];

He walked down the hall and peered out the narrow side window as Liz had
done ? He took a walk down the hall and peered out the narrow side
window as Liz had done [89, p. 89].

Особливу увагу слід приділити конструкції do + віддієслівний іменник на
–ing. В ній є наступні структурні особливості.

I did the talking and she had to listen.

Harris did a great deal of laughing. [88, p. 71]

That woman did her own thinking. [84, p. 208]

В прикладах типу (1) використовується послідовна кореляція did ? the ?
talking з конкретизацією в останньому члені.

В прикладах типу (2) кореляція одинична: конкретизуючи заміна одночасно
з заміною по суміжності did ? laughing.

В прикладах типу (3) наявні два корелятивних зв’язки: did ? thinking та
заміна типу «ціле – частина» She ? her own thinking.

Для емфази дана конструкція може бути інвертована:

Well, landing me up in the proper mess he did. [82, p. 65]

Винятком є наявність додатку в віддієслівного іменника (тут landing +
me).

* I’m going to do some watching TV.

Зазвичай відповідні дієслівно-об’єктні зв’язки передаються 1) дієслівною
конструкцією без do + -ing або 2) за допомогою складних слів.

I’m going to watch some TV.

I want to do some bird-watching.

It’s time I did some letter-writing.

Дана конструкція часто використовується, коли дія відбувається на
протязі якогось часу або повторюється (робота, улюблене заняття):

I usually do all the exercises in writing.

I feel bad today. Not far ago I did a lot of eating.

Окрім того, конструкція з означеним артиклем без визначення
використовується, коли необхідно 1) показати, що дію виконує дана особа,
а не інша, або 2) протиставити дії двох осіб:

He had not chosen her. His parents did the choosing.

She went on shouting. I kept silence.

Конструкція do + віддієслівний іменник на –ing нагадує дієслівний
складний присудок типу be/have + done + герундій:

We have done cleaning just in time to meet the guests.

Але в конструкції, що розглядається, do фактично є простим дієслівним
присудком, а віддієслівний іменник – його додатком. Про це свідчить
наступне:

Віддієслівний іменник може вживатись паралельно із безсумнівним
додатком, що виражений невіддієслівним іменником (а) або в якості
однорідного з ним члена (б):

а) Can you do the ironing first, and then do the windows if you’re got
the time?

б) Maria did her own washing and an occasional shirt for Jack.

2. Так само як і додаток (обчислюваний іменник) віддієслівний іменник
може вводитись неозначеним артиклем:

You had equipment to do a murder.

Після have (got) в результаті інверсії to do та віддієслівного іменника
останній утворює іменну частину складного додатку:

You’ve got some explaining to do. Будьте ласкаві, поясніть.

You have a lot of living to do. Вам ще жити і жити.

I still have some catching up to do. Мені ще потрібно дещо надолужити.

Б) Розкладення з заміною дієслівного присудка іменним

При номіналізації даного типу імена з’являються в позиції а) підмета або
б) предикатива.

а) Підмет:

No one replied ? There was no reply.

б) Предикатив

В якості предикатива в цьому випадку використовуються 1)
прийменниково-іменні сполучення, 2) іменники та 3) прикметники.

1) Дієслівний присудок ? іменний присудок з предикативом, вираженим
прийменниково – іменним сполученням.

Номіналізовані речення є стилістичними синонімами речень з дієслівними
присудками та передають офіційний стилістичний відтінок.

to receive ? to be in receipt of (офіційний We are in receipt of your
letter of the 3rd…);

to contravene (порушувати) ? to be in contravention of.

2) Дієслівний присудок ? іменний присудок з предикативом, вираженим
іменником.

Подібні іменні присудки дозволяють передавати більш постійні
характеристики, ніж дієслівні присудки, та передають значення
приналежності до тієї або іншої категорії осіб.

They were cleaners and they’d just cleaned our windows.

За наявності такого предикатива-іменника може відбуватись підсилення
ознаки порівняно з дієсловом. Це дозволяє використовувати речення з
іменниками для приписування суб’єкту емоційних, часто негативних
характеристик:

Jane worries about her children. ? Jane is a worrier/a worrywart
(панікерка).

Willie cries having no any reason. ? Willie is a crybaby (плакса).

Henry usually blathers. (говорить нісенітниці, говорить без упину). ?
Henry is a blatherskite (базіка).

Якщо дієслово супроводжується додатком або обставиною, при розкладенні
вони можуть бути а) збережені (з заміною функції додатку на означення)
або б) опущені.

а) Who is the bringer of these wonderful flowers?

You’re an escaper and it isn’t only from me women either.

You are a believer in your own ideas, it is not very profitable.

б) You are not a believer, are you?(віруючий)

3) Дієслівний присудок ? іменний присудок з предикативом, вираженим
прикметником.

Any of those arguments suffices to make my case. (Collins) ? Any of
these arguments is sufficient to make my case.

Прикметник, що замінює дієслово, та зв’язка можуть бути синонімічними
сполученню дієслова, що замінюється, та прислівника.

The glass breaks easily during transportation. ? The glass is fragile.

2.2 Об’єднання

Прикладами об’єднання можуть слугувати заміни постпозитивних означень –
прийменниково-іменні сполук препозитивними визначеннями – іменниками в
присвійному або загальному відмінку, а також створення більш компактних
атрибутивних словосполучень шляхом переносу частини постпозитивних
визначень в препозицію.

Mr. Brown is considered to be a man hard to beat. ? Mr. Brown is
considered to be a hard man to beat.

Не всі прикметники – постпозитивні визначення піддаються такому
переносу.

Також об’єднуються: 1) предикатив + додаток, 2) підмет + предикатив.

В обох випадках виникає новий предикатив, що виражений атрибутивним
словосполученням.

1) Предикатив + додаток

Martha is very good in writing poems ? Martha is a very good poem
writer.

Сюди також відноситься модель: It + be + предикатив (прикметник якості)
+ підмет ( інфінітив + його додаток, визначений вказівним займенником) ?
It + be + предикатив (атрибутивне словосполучення) + інфінітив.

It was hard to solve that problem. ? It was hard problem to solve.

It was hard to write that letter ? It was a hard letter to write.

2) Підмет + предикатив

The equipment we use is dental. ? We use dental equipment.

These writers are American. ? These are American writers.

Однак таке об’єднання не завжди можливе. Прикметники типу right, wrong,
correct, incorrect можуть використовуватись в обох позиціях (предикатива
та означення) лише з іменниками, що означають дію.

2.3 Заміна

Мова йде про морфологічні заміни, тобто зміну частини мови. При цьому
неминуча (і в більшості випадків оговорюється) зміна синтаксичної
функції.

Як зазначено вище, подібні також можуть супроводжувати процеси
розкладення та об’єднання. В структурах, що приведені нижче, це вже не
супутні, а сутнісні процеси.

Заміни бувають одинарні та багаторазові.

Одинарні заміни

Найбільш часто зустрічаються заміни:

прикметник-предикатив ? іменник або прийменниково-іменна сполука,

прикметник-предикатив ? іменник-підмет,

дієприкметник ІІ форми пасиву ? іменник-підмет,

інфінітив – член модального присудка ? іменник-підмет в реченні з there
+ be або прийменниково-іменна сполука,

інфінітив-підмет або член складного підмета ? іменник,

інфінітивне словосполучення ? прийменниково-іменна сполука,

прислівник ? прикметник (з утворенням атрибутивного словосполучення),

1А. Прикметник-предикатив ? іменник

Якщо іменник, що замінюється, є обчислювальне, то для такої заміни іноді
достатньо додати артикль.

Іменник переважніше, якщо мова йде про громадянство. Якщо ж говориться
про типові національні риси даного народу, то перевага надається
прикметнику.

Прикметник можна замінити іменником з того ж кореня.

It is possible that he might ask me to marry him.

It’s a possibility that he might ask me to marry him.

Таку заміну можна використовувати для посилення ознаки, що передається.
Цього можна досягти двома способами: а) додаванням підсилювального
займенника, б) використанням іменника іншого кореня ніж прикметник, що
замінюється, з сильним емоційним відтінком.

1Б. Прикметник-предикатив ? прийменниково-іменна сполука

That time Jane was jobless. ? That time Jane was without a job.

2) Прикметник-предикатив ? іменник-підмет

It is likely that the total area of the plant will be extended up to
three hectares. ? The likelihood is that the total area of the plant
will be extended up to three hectares.

3) Дієприкметник ІІ форми пасиву ? іменник-підмет

При такій заміні аналітичний дієслівний присудок замінюється іменним.

It is understood that when I pass my exams I’ll get a diploma. ? The
understanding is that when I pass my exams I’ll get a diploma.

4А. Інфінітив-член модального присудку ? іменник-підмет в реченні з
there + be

No one can doubt that a man like that often has a very clever
understanding of women. ? There is no doubt that a man like that often
has a very clever understanding of women. [82, c. 26 ]

4Б. Інфінітив-член модального присудка ? прийменниково-іменна сполука

Can you climb and maintain your own visual separation? (нейтр.)

Can you maintain own visual separation during climb? (спец.)

5) Інфінітив а) підмет, б) член складного підмета ? іменник (предикатив)

При цьому прикметник-предикатив стає означенням утвореного іменника.

а) Інфінітив-підмет

It was odd to reflect that neither of them knew that girl. ? It was an
odd reflection that neither of them knew that girl.

б) Інфінітивне словосполучення ? прийменниково-іменна сполука з
означенням – порівняльний ступіть прикметника або дієприкметника ІІ

Приклади номіналізованих словосполучень з програм BBC:

to work to improve relations ? to work for better relations;

to call (on smb.) to raise the role of private sector ? to call for a
greater role for the private sector;

demands to raise pay and improve conditions ? demands for higher pay and
better conditions.

7) Прислівник (обставина характеристики дії в часі, частотності або
способу дії) ? прикметник

При цьому утворюється атрибутивне словосполучення – а) підмет, б)
предикатив, в) додаток.

а) Підмет

A man walked by occasionally. ? An occasional manwalked by.

Так утворюються словосполучення типу an infrequent visitor, a sporadic
shot і тому подібні.

б) Предикатив

Jane was constantly a companion of Mrs. Slim. ? Jane was a constant
companion of Mrs. Slim.

в) Додаток

A friend of mine speaks English well as she spent a lot of time in
England. ? A friend of mine speaks good English as she spent a lot of
time in England.

Найбільш вживані подвійні заміни [(а) + (б)]

1) а) герундіальне словосполучення ? складний іменник

б) займенниковий прислівник-обставина образу дії so ? вказівний
займенник-означення such

2) а) прикметник ? іменник

б) займенниковий прислівник so ? вказівний займенник such

3) а) дієслово ? іменник

б) особовий займенник ? присвійний займенник

4) а) інфінітив ? іменник

б) прислівник ? прикметник-означення

1) а) Герундіальне словосполучення ? складний іменник

б) Займенниковий прислівник-обставина образу дії so ? вказівний
займенник-означення such

Wasting time so is not very clever of you. ? Such time-wasting is not
very clever of you.

При цьому нейтральна стилістична окраска замінюється на книжно-письмову.

2) а) Прикметник ? іменник

б) so ? such

The man we met yesterday is so foolish. ? The man we met yesterday is
such a fool!

3) а) Дієслово ? іменник

б) Особовий займенник ? присвійний займенник

What were you thinking about while doing this? ? What were your thoughts
while doing this?

4) а) Інфінітив ? іменник

б) прислівник ? прикметник-означення

You can easily answer to all the questions. ? There’s an easy answer to
all the question.

Розділ 3. Номіналізація як трансформація при перекладі з української на
англійську мову

Міжмовна трансформація номіналізації – це процес збільшення в тексті
перекладу питомої ваги номінативних елементів, функцій, ознак або
статичних сем тексту оригіналу. Це означає, що трансформація
номіналізації є процесом із певними проміжними етапами: 1) зменшення
динамічної семантики без появи в реченнях перекладу номінативних
елементів і 2) повне перетворення дієслівних елементів і структур речень
тексту оригіналу на номінативні елементи й структури речень тексту
перекладу.

Однак номіналізація не призводить до повного витіснення іменними
структурами не іменних. Вони існують в мові та розширюють її синтаксичні
ресурси. Це дозволяє використовувати паралельні іменні та не іменні
структури, щоб передати різноманітні смислові та стилістичні відтінки.

3.1 Причини застосування трансформації номіналізації в перекладі з
української мови на англійську.

Як зазначає Кузьміна у своїй дисертаційній роботі, при порівнянні
українських текстів оригіналу з англійськими текстами перекладу частіше
спостерігаються випадки вербалізації українських структур, ніж в
англійській мові (через тенденцію останньої організовувати свій
нефлективний синтаксис за допомогою складних конструкцій з дієслівним
центром). Хоча багато дослідників англійської мови й російської мови, що
є спорідненою з українською мовою, визначають, що російська мова є більш
номінативною проти англійською мови [1, с. 72; 26, с. 67], існують певні
випадки, коли в перекладі з української мови на англійську
номіналізується повністю чи частково саме українські синтаксичні
структури, що свідчить про те, що на деяких мовних ділянках англійська
мова є більш номінативною, ніж українська. На мовному рівні причини
номіналізації при перекладі з української мови на англійську, так само
як і причини номіналізації при перекладі з англійської мови на
українську, умовно можна поділити на граматичні, словотворні,
жанрово-стилістичні та мовленнєві.

Граматичні причини

На мовно-системному рівні застосування трансформації номіналізації в
українсько-англійському перекладі пов’язане перш за все з тенденцією
англійської мови до компресії синтаксичних структур [39, с. 72; 36, с.
154] там, де в українському тексті оригіналу використовуються більш
розгорнуті синтаксичні структури з дієслівним центром, передані
підрядними реченнями та іншими синтаксичними утвореннями. Цікаво, що
нещодавні дослідження мовознавців свідчать про те, що компресія
синтаксичних структур має прямий зв’язок із розвитком бездієслівних
номінативних конструкцій. Такі дослідники, як Е.Бенвеніст [2] та О.С.
Снітко [34] також зазначали те, що процес номіналізації синтаксичних
конструкцій виступає як спосіб компресії тексту. Подібне явище можна
пояснити відсутністю у “згорнутих” [34, с. 23] номінативних англійських
конструкціях особової форми дієслова, яка завдяки своїй здатності
концентрувати в собі основні форми та функції інших граматичних
категорій [6] є більш експресивною, більш семантично насиченою одиницею,
що більшою мірою, ніж іменник, відносить нас до реальної дійсності, для
якої більш характерною є динаміка, ніж статистика. Крім того,
експресивність особових форм дієслова, за словами В.В. Виноградова,
виявляється в їх здатності передавати відтінок “індивідуалізувальної,
конкретно-побутової зображувальності дії” [5, с 450].

Статична семантика іменників та іменних форм не дає нам змоги відчути
реальність у всій її повноті, так, як це роблять дієслівні форми, і, як
зазначає В.Г. Гак, маючи абстрактний характер, часто віддаляє нас від
конкретного суб’єкта [8, с 69], який може виступати в ролі діяча або
того, на кого переходить дія.

Якщо при перекладі відбувається виключно перетворення дієслівних форм в
іменні, то ми можемо говорити про семантичну компресію лише на
глибинному рівні, в якій знімається семантична насиченість вихідних
дієслівних фраз. Якщо ж процес номіналізації супроводжується вилученням
дієслівних форм, то тоді можна говорити про власне компресію, що
відбувається і на глибинному, і на поверхневому рівнях [18].

Розглядаючи питання компресії при перекладі з української мови на
англійську, необхідно знов повернутися до проблеми співвідношення
синтетизму української мови й аналітизму англійської мови. Компактні
англійські прийменниково-іменні фрази, англійські синтаксичні “ланцюги”,
складені з іменників, один з яких (часто останній) є означуваним, а інші
означальними, так само як і англійські складні дієслівні конструкції, є
реакцією на відсутність в англійській мові позначень морфологічних
зв’язків між словами, що певною мірою сприяють організації і наданню
“ригоризму” англійському синтаксисові.

Більш того, останні дослідження, проведені зокрема Кузьміною К.А.
свідчать про те, що явище компресії та компактності на одних мовних
ділянках компенсує наявність великої кількості громіздких дієслівних
конструкцій на інших мовних ділянках, які є однією з характеристик
аналітичної системи англійської мови. Без компресії англійський
синтаксис здавався б надто громіздким. Наявність в англійській мові
великої кількості не тільки дієслівних, а й іменних синтаксичних
конструкцій ще раз підтверджує той факт, що носії аналітичних мов для
передавання окремих квантів інформації схильні концентруватися не на
словах, як це відбувається в синтетичних мовах, а на цілісних
синтаксичних блоках.

Останнє пояснює певну «лексичну» або словесну «надлишковість» [38, с.
13] української мови порівняно з англійською мовою, що виявляється при
застосуванні міжмовної трансформації номіналізації, коли українські
дієслівні семантично розгорнуті синтаксеми перетворюються на компактні
англійські номінативи, наприклад:

1. Івану ніколи не пожартував, ніколи пів зуба не показав, аби
засміятися. Завжди був хмарний як осіння [76, с.78]. – Ivanus never
joked, never bared his teeth in a smile, was always downcast like an
autumn night [76, с.79].

2. Громади тих віросповідань, які перебувають у меншості, будуть такі
вдячні, що зберігатимуть вірність цьому державному ладові [69, с84]. –
The religious community in minority will be so thankful that will keep
fidelity to this political system [98, с.82].

3. Державний департамент США має намір провести конкурс на отримання
грантів загальною сумою $300 тис. для проведення моніторингу дотримання
прав людини і свободи преси в Україні [70]. – US State Department is
going to hold a $300,000 grant competition to monitor human rights and
freedom of the press in Ukraine [102].

У першому з наведених прикладів, де відбувається перетворення
української дієслівної фрази «аби засміятися» на англійську
прийменниково-іменникову фразу “in a smile”, ми маємо справу із
семантичною компресією української дієслівної структури в тексті
перекладу, тобто з компресією, що відбувається лише на глибинному рівні.

У 2-му та 3-му прикладах процес номіналізації внаслідок застосування
міжмовних перетворень призводить до компресії на глибинному та на
поверхневому рівнях через вилучення особової форми дієслова
«перебувають» (2-й приклад) та віддієслівних абстрактних іменників
«отримання» та «дотримання» (3-й приклад), які, так само як і їх
дієслівні «твірні основи», мають динамічну семантику. У 3-му прикладі ми
стикаємося в тексті перекладу з притаманним англійській мові
безприйменниковим «нанизуванням» іменників і числівника “$300,000 (three
hundred thousand dollars) grant competition”, що слугує відповідником
української фрази з віддієслівним іменником «конкурс на отримання
грантів загальною сумою $300 тис.», елементи якої з’єднані між собою
флективними засобами. Саме зазначений вище аналітизм англійської мови
пояснює її здатність утворювати подібні компактні конструкції, складені
з низки слів, між якими відсутні будь-які граматичні позначення
синтаксичних зв’язків, і тим самим невідповідність у даному контексті
між розгорнутою українською фразою з динамічними семами й англійською
номінативною фразою, в якій останні перебувають в імпліцитному стані.

До граматичних причин процесу номіналізації в англійському перекладі
українських синтаксичних одиниць можна також віднести той факт, що з
двох наявних способів передавання предикативності дієслівного й іменного
– останній в англійській мові дедалі більше набуває характеру тенденції.
Ця тенденція англійської мови виявляється в пріоритеті уживання
складених іменних присудків замість українських повнозначних дієслівних
форм:

4. … вже й кран мій горить, залізо горить, а Іван стоїть, не з місця!
[51, с. 10] – …my crane was ablaze, iron was burning, but Ivan just
stood there, not moving from his place [87, с. 20].

5. Глобалізація об’єктивно сприяє розвитку плюралістичних поглядів не
тільки у суспільстві загалом, а й у кожній окремій особистості [46, 83].
– Globalization is objectively conductive to the development of
pluralistic vuewpoins not only in society on the whole, but in each
individual person [79, с. 81].

На думку Р. Ніколаєвської, така тенденція пояснюється існуванням в
англійській мові «принципу роздільного втілення лексичних і граматичних
значень, який у сучасній англійській мові проводиться не лише в її
граматичній системі, а й у лексичній». Сам цей принцип, своєю чергою,
випливає з аналітизму англійської мови, в якій різні граматичні
характеристики понятійних слів (здебільшого дієслів) передаються за
допомогою допоміжних дієслів [14]. Адже у складених іменних присудках
англійські дієслова-зв’язки, які кількісно і якісно на певних мовних
ділянках є більш функціональними, ніж їхні українські еквіваленти, також
виступають в ролі своєрідних допоміжних дієслів.

Варто також зазначити, що на поверхневому рівні англійська структура
«дієслово-зв’язка + іменна частина», являючи собою чіткий синтаксичний
блок, разом з іншими англійськими аналітичними структурами бере активну
участь у структуризації англійської мови. Крім того, прагнення до чітко
структурованого синтаксису речення спричиняє утворення на основі моделі
«дієслово-зв’язка + іменна частина» численних сталих виразів на зразок
“to be under pressure”, “to be in operation” тощо. Саме ця особливість
англійської мови найбільшою мірою пояснює переклад українських
повнозначних дієслівних форм за допомогою англійського складеного
іменного присудка.

Необхідно зазначити, що в перекладі з української мови на англійську ми
можемо спостерігати не лише тенденцію англійської мови до компактності
та вилучення надлишкових динамічних сем, а й тенденцію, яка здебільшого
спостерігається в перекладі з англійської мови на українську, а саме
високу частотність використання, порівняно з українською мовою,
англійських дієслівних складних граматичних і лексико-граматичних
конструкцій з неособовими формами дієслова, що можуть відповідати
українським формам дієслова у складі підрядних речень та інших
синтаксичних конструкцій [18]:

6. …вже чують версальці, як у гулкій і мертвій тиші княжого маєтку над
городом спалахують постріли… [72, с.126] – The reactionaries hear the
shots bursting in the dead silence of the palace reigning over the city…
[72, с.142]

7. Я, звичайно, роздратовано реагував на це ім’я. Тоді американці, які
мало собі язика не зламали, вирішили називати мене угорським Гавелом
[46, с14]. With my response being, of course, irritation, Americans,
finding it jaw-breaking, chose to call me Hungarian Havel [79, с.17].

Наведені приклади є ще одним підтвердженням тенденції англійської мови
ускладнювати дієслівні присудки конструкціями з не особовими формами
дієслова. Так, у сьомому прикладі українське словосполучення
«роздратовано реагував» передається англійською абсолютною
прийменниково-дієприкметниковою конструкцією, де дієприкметник І виконує
функцію зв’язки.

Словотвірні причини

Словотвірні причини номіналізації при перекладі з української мови на
англійську також можуть бути прямо залежними від системних розбіжностей
між українською та англійською мовами, а саме від тяжіння першої до
синтетичної будови, а другої – до аналітичної. Для
порівняльно-перекладознавчого аналізу словотвірних закономірностей обох
мовних систем візьмімо спочатку за основу мову оригіналу.

Тенденція синтетичної української мови робити основний наголос при
побудові мовленнєвих актів на слові слугує поштовхом для породження
численної кількості суфіксів і префіксів, які надають твірній основі
дієслова тих чи тих значеннєвих відтінків. Оскільки серед словотвірних
ресурсів аналітичної англійської мови здебільшого немає еквівалентів
українських суфіксів і префіксів, перекладачі для відтворення значення
останніх удаються до різних синтаксичних та лексичних ресурсів
англійської мови [18]. Одним із таких засобів є вже зазначені нами
англійські компактні прийменниково-іменні фрази:

8. Жінка аж заплакала, аж затремтіла від злості. – A woman, on the verge
of tears, trembled with anger.

9. Перспектива змістилася, бані собору і труби заводів ніби зблизились
між собою, злилися в єдинім ансамблі споруд старого й нового віку [51,
с.127]. – From a different perspective the cathedral domes and the plant
chimneys seemed to come together, to unite into one ensemble the
edifices of the old and new age.

У 8-му прикладі англійський прийменник “on” у складі
прийменниково-іменної фрази “on the verge of tears”, що констатує певний
факт, який є результатом певної дії або реакцією на певну дію, є певним
відповідником українського префікса «за-», що, позначаючи доконаний вид,
свідчить про певний результат чи реакцію на дію, яка відбулася раніше.

У 9-му прикладі англійський прийменник “from” у сполученні з
прикметником “different” та іменником “perspective”, так само як і
українське дієслово «міститися» з префіксом «з-» на позначення
доконаного виду, може означати змінену картину.

Можливість при перекладі з української мови на англійську компенсувати
низьку частотність словотвірних префіксів і суфіксів є більш наочною в
наступних прикладах, де українські словотвірні засоби трансформуються в
англійські лексичні елементи, а саме, в різні типи дієслів-зв’язок у
складі іменних присудків:

10. Вода при березі починала каламутитись і жовкнути. – The water from
the beach began to grow muddy and yellow.

11. Татари мусили відступити назад, щоб не змочити капців [60, с.39,40].
– The Tatars had to draw back in order not to get their shoes wet [60,
с.39,41].

12. Чи та туга, та коротка, затаємнена печаль, що якось вмістилась десь
між губами, десь під низьким лобом, поміж обвислими очима? [49, с.70,72]
– Or that longing – that meek, darkened, mysterious longing – which
found a place between the lips, somewhere under a low forehead between
the dropping eye? [49, p.71]

У 10-му прикладі англійське напівдесемантизоване дієслово-зв’язка “to
grow” позначає дію у процесі, тобто незавершену дію. Таким чином, це
дієслово виступає певним лексичним еквівалентом суфікса «-ну», що
позначає фазу тривання процесу і тим самим передає розвиток певної дії,
а не її результат.

Своєю чергою, в 11-му прикладі дієслово-зв’язка “to get”, що позначає
миттєву дію, є, певною мірою, відповідником українського префікса «з-»,
який позначає доконаний вид. Те саме спостерігається й у 12-му прикладі,
оскільки тут проста форма минулого часу англійського дієслова “to find”
, що позначає нетривалу дію, закінчену в минулому, є відповідником
українського префікса «в-» – морфологічного позначення доконаного виду.
Іншою причиною відносин еквівалентності між цією українською одиницею
перекладу та її англійським трансформом є той факт, що і префікс «в-», і
дієслово “found” означають дію, спрямовану на інший об’єкт/явище або,
точніше, дію, спрямовану всередину іншого об’єкта/явища: в + містити
щось ? куди-небудь = “found a place” (знайшов місце ? де-небудь (у
чому-небудь)).

Таким чином, англійські прийменниково-іменні фрази та складені іменні
присудки можуть відповідати не лише українським розгорнутим дієслівним
конструкціям і свідчити не лише про компактність та аналітизм
англійської мови, а й виступати у функції компенсаторів відсутності
словотвірних засобів, що в українській мові репрезентовані набагато
ширше.

Звернімося тепер до аналізу словотвірних закономірностей української й
англійської мов з погляду аналітизму англійської мови. Відсутність в
англійській мові морфологічних позначень синтаксичних зв’язків
компенсується не лише наявністю великої кількості «монолітних» лексичних
одиниць, а й суфіксів з динамічною семою –able, -ee, -er, які, разом з
утвореними ними іменними частинами мови, сприяють процесові компресії
англійського синтаксису. Граматична будова української мови також
дозволяє утворювати динамічні номінативи за допомогою динамічних
суфіксів, однак вони не завжди мають в англійській мові прямі
відповідники, оскільки англійські утворення з вищеназваними суфіксами,
так само як і монолітні складні лексичні одиниці, часто бувають
оказійними [27, с. 78]. Висока, у порівнянні з українською мовою,
продуктивність англійських суфіксів підтверджується тим, що останні в
певних контекстах відповідають українським підрядним реченням із
дієслівним присудком в особовій формі.

Однак, слід зазначити, що дуже рідко при перекладі з української мови на
англійську застосовується спосіб компресії українських дієслівних
конструкцій в англійські номінативи з динамічною семою. Набагато частіше
перекладачі мають справу з останніми при перекладі з англійської мови на
українську, коли доводиться розгортати англійські компактні номінативні
структури й елементи в українські підрядні речення та інші синтаксичні
структури з дієслівним центром. Останні є єдиним способом експлікації
змісту невластивих українській мові надто скомпресованих англійських
номінативних структур, смисл яких можна лише зрозуміти завдяки ширшому
контекстові [17].

При перекладі з української мови на англійську поодиноке використання
зворотного щодо розгортання способу перекладацьких трансформацій можна
пояснити явищем міжмовної гомогенічності (подібності), що пов’язана з
наявністю в англійській мові поряд із компактними номінативними
лексичними одиницями прямих відповідників українських розгорнутих
дієслівних структур (складнопідрядних і складносурядних речень,
безсполучникових складних речень тощо) [18].

Жанрово-стилістичні причини

Стиль чи жанр тексту незначно впливає на загальні закономірності
застосування трансформації номіналізації в перекладі, особливо тих
різновидів номіналізації, що зумовлені системними особливостями
англійської й української мов. Слід зазначити, що залежно від стилю й
жанру, варіюються лише різновиди номіналізації.

Відтворення українських повнозначних дієслівних форм англійськими
дієслівно-іменними фразами зумовлено тим, що в певних випадках
англійські інформаційні тексти характеризуються тенденцією до більшої
номінативності порівняно з українським текстом оригіналу:

14. …11 років тому, коли я вперше вів переговори в Україні, мені
здавалося, що ваша країна стояла ближче до Європейського Союзу…[46,
с.14] – when I first carried out negotiations in Ukraine, I had
impression that your country was much closer to the European Union …
[79, p.17].

15. Допомагаємо діяльності фонду, що займається медичним
обслуговуванням українських громадян тут в Угорщині [46, с.14]. – We
also provide assistance to the fund that is engaged in medical servicing
of Ukrainian citizens here in Hungary [79, р.17]

Як уже зазначалося, для українських і англійських інформаційних текстів
характерним є подання інформації у стилі номінативній формі. В
українській мові для цього використовуються різні складнопідрядні та
складносурядні речення. Однак нерідко така особливість англійської мови,
як тяжіння до компактності, породжує засоби стислого висловлення думки,
що не притаманно українській мові. Так, велика кількість українських
фраз із абстрактними віддієслівними іменниками, що в українських
інформаційних текстах є частовживаними елементами, піддаються в
англійському тексті перекладу повній трансформації номіналізації з
вилученням останніх:

16. У “Президенті” ви зможете придбати костюми, шовкові сорочки з
срібними або перламутровими ґудзиками, …і запонки, виконані з
використанням білого золота, діамантів і сапфірів від Stefano Ricci [71,
с.48]. – In the “President”, you can buy suits, silk shirts with silver
or nacreous buttons…and cuff links made with white gold, diamonds and
sapphires from Stefano Ricci [71, р.48].

17. Мета переддипломної практики – глибоке і всебічне вивчення
студентом одного з напрямів діяльності банку, збір матеріалів для
написання дипломної роботи, підготовка до складання державних іспитів
[52, с.51]. – The pre-diploma practice is aimed at deep and detailed
studying by a student of one of the directions of the bank’s activity,
collection of materials for writing a diploma paper and preparation for
state examinations [83, р.32].

Те саме стосується й українських дієприкметникових фраз та зворотів з
пасивними дієприкметниками, що вживаються в інформаційних текстах для
надання останнім офіційного характеру; з англійського тексту перекладу
вони нерідко вилучаються:

18. Вартість навчання визначається залежно від кількості прослуханих
(наданих) годин [53, с.2]. – Tuition fee is determined in accordance
with the number of credits.

19. Зважаючи на те, що Україна знаходиться між Східною та Західною
“тектонічними платформами”, … для нас надзвичайно актуальне одне з
основних питань посткомуністичної доби – можна усунути мирним шляхом
протиріччя, спричинені цими водночас новоявленими і традиційними
зіткненнями, чи вони неминуче призведуть до насильства, розбрату й
війни? [69, с.84] – Considering the fact that Ukraine is located between
the Eastern and Western “tectonic platforms”,… one of the main problems
of the post-communist epoch becomes extremely urgent for us: to remove
latterday and traditional contradictions and collisions in a peaceful
way, otherwise they will inevitably lead to violence, discord and war
[98, р.82].

Своєю чергою, англійські дієприкметники пасивного стану у функції
означення, які через відсутність деяких дієслівних функцій сприяють
компактності англійських структур, є в тестах інформаційного типу
відповідниками особових форм дієслова в українських підрядних і сурядних
реченнях:

20. Негативний особистий досвід, нічим не обмежена доступність
найгірших зразків людських взаємин, а їх рясно поставляє масова
культура, можуть звести нанівець наші спільні зусилля, спрямовані на
формування та прищеплення культури миру [66, с.143].- Negative personal
experience, and unrestricted bombardment by the worst examples of human
relations generously remplicated by the mass media, may destroy our
joint efforts in forming and engrafting the peace culture [99, р.129].

21. Пане Президент, чи є у вас такий здобуток на Закарпатті, котрим ви
й зараз пишаєтеся? Знаєте, як дитиною, котру виростили [46, с.14]. – Mr.
President, is there an achievement of yours in Zakarpatia that you pride
yourself upon, you know, like a child brought up? [79, р.17].

До стилістичних причин застосування трансформації номіналізації можна
віднести й відтворення українських особових форм дієслова англійськими
дієприкметниками І, що найчастіше вживаються в опису або, за
термінологією М.М. Кожиної, “нагнітанні” подій у художньому стилі.
Спостерігається тенденція української мови при опису певних явищ
передавати “нагнітання” будь-яких дій за допомогою особових форм
дієслова у функції однорідних членів речення або у складнопідрядних
реченнях, тоді як в англійській мові для перерахування певних дій один
(часто перший) дієслівний елемент передають за допомогою особової форми,
а решту – за допомогою дієприкметників І чи ІІ, що використовуються як
залежні від основного дієслова форми дієслова і, через наявність деяких
іменних ознак, належать до частково номіналізованих елементів:

22. З одного боку дрімав таємний світ чорних велетнів-гір, з другого –
лягло долі погідне море й зітхало скрізь сон, як мала дитина, і
тремтіло під місяцем золотою дорогою…[60, с.46] – On one side slumbered
the secret world of the black giant mountains; on the other, down below,
the bright sea lay, sighing in its sleep like a small child, and
trembling under the moon like a golden road … [60, р.47 ]

23. Все у спочинку, тільки дихають повно легені неба та височить над
селищем собор, чатує зачіплянські сни й сновидіння [51, с.7]. –
Everything rest, only the sky breathes deeply, and the cathedral looms
over the villages guarding Zachiplianka’s dreams and visions.[87, p18].

Як свідчать наведені приклади, при відтворенні англійською мовою
українських особових форм дієслова у функції однорідних присудків лише
перші з них мають повні англійські відповідники, а решта передаються
англійськими дієприкметниками у функції обставини дії дієслова-присудка
в особовій формі.

Варто додати, що дієприкметники І, так само як і дієприкметники ІІ,
роблять поверхневий рівень англійського тексту перекладу не тільки більш
номінативним щодо тексту оригіналу, а й більш компактним.

Мовленнєві причини

Основою мовленнєвих причин, так само як словотвірних і
жанрово-стилістичних, також є системні особливості вихідної та цільової
мов. Так, значна кількість мовознавців зазначає, що російська мова, а
отже, і споріднена українська мова, набагато більше, порівняно з
англійською мовою, використовують слів із конкретною семантикою, що в
україно-англійському перекладі часто замінюються англійськими
дієсловами “to have” і “ to be”, які не здатні розкладатися на простіші
динамічні семи, а тому на глибинному рівні є менш динамічними [3; 15]:

24. Біля входу до печер притулилася невелика Еллінська церква,
збудована наприкінці ХІІ ст. на території Еллінського монастиря,
заснованого в 1069 р. [73, с.19] – Next to the entrance, there is the
small Illyinska Church. It was built in 1069 [90, р.15].

25. “Швидкість ходу” нам дуже збавила війна, але нині ми надолужуємо
згаяне, мчимо на всіх вітрилах – у міру наших можливостей, звичайно [47,
с.25]. – The war had a highly detrimental effect on our ’rate of
movement’, but now we make up for what had been lost crowding on sail –
within our potentialities of course [78, р.29].

У тому, що українські дієслова-універби в особовій формі мають більш
конкретну і складну семантику, ніж їх англійські відповідники, можна
впевнитися, розкладаючи їх на простіші семи: притулятися – “робити так,
щоб отримати де-небудь притулок”, збавляти – “робити так, щоб зменшити
ступінь впливу певної дії”.

Подібне застосування номіналізації пояснюється також більшою
концентрацією синтетичної української мови на конкретному слові при
побудові речень. Для стилю англійської мови з характерним для неї
розчленованим утіленням граматичних і лексичних значень, а також
приділенням уваги формі різних синтаксичних аналітичних конструкцій,
така семантична й лексична конкретність є зайвою.

Конкретна семантика українських дієслівних форм часто асоціюється з
динамічною семантикою, оскільки семантична конкретність завжди має
тісний зв’язок з відображуваною дійсністю, для якої більш притаманним є
стан руху. Саме тому дуже часто при застосуванні міжмовної трансформації
номіналізації в перекладі з української мови на англійську через
мовленнєві причини відбувається заміна українських дієслів з конкретною
динамічною семантикою англійськими статистичними дієсловами, які нерідко
мають більш конкретизовану семантику, ніж дієслова «to have» і «to be»,
однак менш конкретизовану, ніж їхні українські еквіваленти, наприклад:

26. Алі здалося, що ті очі пірнули в його серце, і він поніс їх з
собою [60, с.46]. – It appeared to Ali as if those eyes plunged into his
heart and stayed with him forever [60, р.47].

27. На мене найшла туга [49, c.76]. – I felt tired [49, p.75].

Мовленнєві причини номіналізації, незалежно від системних особливостей
української й англійських мов, можуть бути пов’язані з різними
традиціями вживання в українській мовах тих чи тих мовних елементів,
штампів, лексико-граматичних структур тощо:

28. Справді, я жалкую, що раніш не догадався до цього взятися! [64,
c.98] –What a pity I didn’t think of it earlier! [64, p.99]

29. – Ведіть його до хати. Так, значить…А ти, Кузьма, постав вартового
і…розумієш, ні – телень! – Слухаю, зараз…[59, c.146]] – “Take him to the
house. Well, this is it. You, Kuzma, put up a guard and – you understand
– no noise “. “Yes sit. I’ll do it immediately.” [59, p.147]

У 28-му прикладі номіналізація української дієслівної структури
зумовлена поширеністю вживання а англійській мові для окличності
конструкції “What + номінативне утворення”, якій в українській мові
можуть відповідати як дієслівні, так і номінативні структури.

У 29-ому прикладі підкреслена одиниця перекладу та її англійський
відповідник належать до військового мовлення, що має певні особливості в
українській та англійській лінгвокультурах. Так, в українській
лінгвокультурі відповіддю на певний наказ, яка свідчить про те, що
адресат готовий виконати те, що йому наказують робити, є особова форма
дієслова “слухати”. В англійській мові з цією самою метою прийнято
вживати стверджувальний прислівник “Yes” у поєднанні з шанобливою формою
звертання до начальника.

3.2 Різновиди трансформації номіналізації в перекладі з української мови
на англійську.

Так само, як і в англо-українському перекладі, в
українсько-англійському перекладі до неповної трансформації
номіналізації належить зменшення а англійському перекладі кількості
особових форм дієслова, спрощення в англійському перекладі українських
складених присудків, заміна кількох українських дієслівних форм у
функції однорідних членів речення одним англійським дієсловом, заміна
українських особових форм дієслова англійськими неособовими формами
дієслова, українських процесуальних дієслів із конкретизованою
семантикою англійськими дієсловами “to be” і “to have”, перетворення
українських особових форм дієслова на англійські складені іменні
присудки й дієслівно-іменні фрази. У межах повної номіналізації в
англомовних перекладах номіналізуються українські структури з особовими
формами дієслова, структури з неособовими формами дієслова відбувається
вилучення українських особових форм дієслова, пасивних дієприкметників і
віддієслівних іменників із процесуальними семами, що причиняє
номіналізацію на рівні словосполучення [124, c.61-78].

3.2.1 Неповна трансформація номіналізації в українсько-англійському
напрямку перекладу.

До неповної трансформації номіналізації відносяться: вилучення в
англомовних перекладах українських особових форм дієслова, заміна
кількох українських дієслівних форм однією англійською дієслівно формою,
зменшення в англомовному перекладі динамічної семантики українських
конструкцій «предикативний прислівник + інфінітив» за рахунок вилучення
предикативних прислівників, відтворення українських особових форм
дієслова англійськими неособовими формами дієслова (інфінітив,
дієприкметник І, дієприкметник ІІ, герундій), зменшення динамічної
семантики, відтворення українських особових форм дієслова англійськими
дієслівно-іменними словосполученнями.

Вилучення в англомовних перекладах українських особових форм дієслова

Вилучення українських особових форм дієслова є один із різновидів
трансформації зменшення дієслівних форм.

1. Я входив у роль. Туман стояв перед очима, і я був в тім стані, який
можна кваліфікувати, як надзвичайний екстаз [72, c.130]. – I assumed my
role. Haze was covering my eyes, and I was in a state of ecstasy [72,
p.131].

2. Ціленький день обмірковував справу з спекуляцією і щоразу натрапляв
на перешкоди. Я не маю лантухів; виявилось, що реченець моєї посвідки
вже минув [64, c.98]. – All day I considered the problem of speculation
and met all kinds of snags. I have no sack; my papers have expired…[64,
p.99]

3. І тим більше, що Україна все ще має потенціал, який би дозволив їй
бути більше вкладником до загальної безпеки, ніж отримувачем [54]. –
This is all the more true in that Ukraine still has the potential to be
a contributor to, rather than a recipient of, common security [105].

4. Продавець зобов’язується інформувати Покупця про готовність до
відвантаження негайно, як тільки така готовність досягнута [57, c.2]. –
The Seller shall inform the Buyer on the readiness for loading
immediately [57, p.2].

Номіналізація в першому й третьому прикладах українських підрядних
частин складних речень із двома дієслівними формами та їхнє спрощення до
англійських складених іменних присудків “to be in a state of” і “to be a
contributor to”, що в англійській мові набули статусу напівсталих
висловів, за рахунок вилучення смислових дієслів “кваліфікувати” й
“виявилось” – усе це ще раз свідчить про поширеність в англійській мові
чітко структурованих граматичних і лексико-граматичних досить сталих
структур. До останніх ми відносимо іменниково-прийменникові конструкції,
дієслівно-прийменникові, різні дієслівно-іменні конструкції, у яких
дієслово здебільшого виступає у функції зв’язки.

Вилучення в англійському перекладі українського дієслова
“виявилось”(приклад 2), що реалізує причиново-наслідковий зв’язок між
частинами речення, указує на те, що стилістика цільового речення не
вимагає експліцитного втілення такого зв’язку, який можна зрозуміти з
контексту.

Особливої уваги заслуговує четвертий приклад, узятий з тексту
комерційної угоди, у якому вилучення при міжмовній трансформації
українського підрядного речення призводить до зменшення динамічної
семантики н рівні цілісної синтаксичної структури. Вилучене в
англійському перекладі українське підрядне дієслівне речення передає
уточню вальну інформацію, що робить думку чіткішою й підкреслює потребу
негайного виконання дії. (Якби українське речення закінчувалося словом
“негайно”, воно здавалося б неповним). Для носія англійської мови таке
підкреслення було б зайвим, оскільки з контексту можна зрозуміти, що
покупець може дати інформацію лише після тогою як він буде готовий
відвантажити товар. Утворення в англійському перекладі українського
дієслівного речення сприймалося б як стилістично надлишкове повторення
думки.

Заміна кількох українських дієслівних форм однією англійською дієслівною
формою

Вищезазначений підвід трансформації (зменшення кількості дієслівних
форм) відбувається за рахунок згортання кількох українських дієслівних
форм із конкретною, вузько контекстуальною семантикою до однієї
англійської дієслівної форми із ширшою семантикою:

5. Інститут також надаватиме студент(у/ці) можливість завершити
навчання в одному з американських або західноєвропейських
університетів….та отримати диплом [53, c.2] – WIUU will also provide the
possibility to complete studies in an American or Western European
university… [77, p.2]

6. …важко уявити, що без адекватного законодавства стосовно прав
інтелектуальної власності Україна “заспокоїть стурбованість Америки чи
пристосується до правил СОТ” [55]. – … it is difficult to see how
Ukraine can “address either America’s concerns or WTO rules” without
adequate legislation on intellectual property rights [91].

Порівняно семантику українських дієслів “заспокоїть” і “пристосується”
їх англійським відповідником “address” (прикл. 5). За Кембриджським
тлумачним словником [43, c.15], основними значеннями англійського
дієслова “to address” є “звертатись до когось”;”торкатися, розглядати
(певне питання)”. Нас цікавитиме останнє значення, оскільки саме воно
співвідноситься з контекстом оригіналу. Уживання стосовно до цього
приклада терміна “співвідносяться” замість “відповідають” пояснюється
тим, що українські дієслова і англійське дієслово мають різні семи й
співвідносяться між собою на основі здатності мов використовувати
“різні, хоч і співвіднесені між собою, семантичні ознаки для породження
семантично еквівалентних висловлювань”. Подібна лексична трансформація
відбувається тому, що українська мова нерідко має потяг використання
контекстуальних, вузько спрямованих понять. У цих випадках англійська
мова часто задовольняється одним словом із загальною семантикою, що
забезпечує компактність і економність синтаксису англійського речення.
Аналогічне пояснення можна дати і щодо шостого прикладу.

Подібно до англо-українського перекладу, в українсько-англійському
перекладі відбувається заміна складних дієслівних присудків,
репрезентованих моделлю “особова форма дієслова + інфінітив”, однією
англійською дієслівною формою (особовою чи не особовою):

7. Ще не ставало, щоб я почав цілувать се лице, щоб се створіння
милувало мене [49, c.64]. – All that was needed now was for me to kiss
this face and discover that this creature could pleasure me [49, p.65].

8. А той, хто на хвилину здолає глянути на себе з боку, одразу
помітить, що його тіло, хоч яке воно довершене, годиться хіба на жаль та
глум [64, c.98]. – But whoever looks at himself with detachment will
notice at once that his body, however fine, is only a sham [64, p.99].

У сьомому прикладі відбувається згортання українського складеного
фразового присудка до англійського інфінітива “to kiss”, що свідчить про
відсутність потреби відтворювати в англійському тексті перекладу
українське фазове дієслово “починати”.

Незважаючи на те, що у восьмому прикладі в англійському реченні динаміка
дієслова підсилюється прийменником “at “, який експліцитно передає
спрямованість дії, в англійському перекладі динамічна семантика є менш
явною, оскільки дві дієслівні форми здатні більшою мірою підсилювати
динаміку одна одної, ніж англійський прийменник, що як такий не є
виразником тієї чи тієї дії.

Зменшення в англомовному перекладі динамічної семантики українських
конструкцій “предикативний прислівник + інфінітив” за рахунок вилучення
предикативних прислівників

Зменшення динамічної семантики в українсько-англійському перекладі може
відбуватися не лише за рахунок вилучення дієслівної форми, а й за
рахунок вилучення мовного елемента з динамічною семою, а саме
предикативного прислівника:

9. За його словами, “добре, що Україна сама себе не ізолювала”, але при
цьому “не повинно бути надмірних радощів, оскільки є проблема, з якою
потрібно дуже серйозно працювати “[54]. – In his worlds, it is good that
Ukraine chose not to isolate itself, but still there should be not
euphoria because there are very serious problems to address [105].

10. “Кольчужна” тематика, за словами секретаря СНБОУ, звучала у
виступах як проблема, яка існує і яку потрібно прояснити, але спеціально
на ній ніхто не зосереджувався [54]. – According to the NSDC secretary,
the Kuchma issue figured in some speeches as an existing problem to be
solved, although nobody dwelled on it [105].

У наведених прикладах номіналізація при міжмовній трансформації за
рахунок вилучення в цільовому реченні дієслівного елемента відбувається
лише на поверхневому рівні, оскільки англійський інфінітив у цих
випадках на глибинному рівні, має модальне значення і передає
необхідність виконання дії, яку в українській мові передають більш
експліцитно – за допомогою предикативного прислівника “потрібно”. Таке
явище зумовлено різною функціональністю українських і англійських не
особових форм дієслова.

Відтворення українських особових форм дієслова англійськими не
особовими

Як зазначає О.М. Старикова, в англійській мові у процесі номіналізації
беруть участь не особові форми дієслова, які часто є замінниками
підрядних речень. У наведених нижче прикладах англійські структури з не
особовими формами дієслова виступають відповідниками українських
однорідних членів речень, безсполучникових, складносурядних і
складнопідрядних речень, інших українських синтаксичних структур з
особовими формами дієслова, що ще раз свідчить про тенденцію англійської
мови до більшої компактності висловлення думки порівняно з вихідними
реченнями.

Відтворення українських особових форм дієслова англійським інфінітивом

Неповна відповідність між українськими й англійськими інфінітивами також
є причиною перетворення українських особових дієслів в англійські
інфінітивні форми, котрі, так само як і англійські дієприкметники, для
забезпечення лаконізму утворюють різні словосполучення й
лексико-граматичні конструкції:

11. Тебе ж схопили хиряві, — не вірив такому чуду Сірик [75, c.267]. –
“But the shorthaired got you,” Siryk said, unable to believe such a
miracle [97, p.21]

12. Я знову чую, як мати говорить, що я (її м’ятежний син) зовсім
замучив себе [72, c.142]. – I can hear again my mother say that (her
rebellious son) have tired myself completely [72, p.143]

13. З дальніх покоїв виходять льокаї і також, як перед князями,
схиляються, чітко дивляться на новий синедріон і ставлять на стіл чай
[72, c.118]. – Out of the adjoining rooms the servants come bowing, as
if before their lord, looking attentively at the new Sanhedrin, bringing
the tea and putting it on the table [72, p.119].

14. Це збільшує максимальну вагу корисного вантажу й одночасно зменшує
ціну виведення космічного апарату на орбіту [61, c.28]. – This increases
the maximum size of the payload, while simultaneously reducing the cost
of delivering the spacecraft to the target orbit [93, p.25].

Компресію й часткову номіналізацію в 11-му прикладі втілено в заміні
українського особового дієслова «не вірив» англійським
прикметниково-інфінітивним сполученням “unable + to believe”, а також у
вилученні з тексту перекладу зв’язки між словом «не вірив» і попереднім
реченням, що в тексті оригіналу подано через тире. В англійській мові
таку зв’язку, яку мали б передати граматично, через дієслово “to be” в
дієприкметниковій формі + інфінітив у складі цілісної конструкції,
передано еліптично. Тобто в українській мові ми знову стикаємося з
розгорнутою структурою, де втілено всі необхідні семи (зв’язок із
попереднім реченням, з особою, яка здійснює дію, із часом тощо).
Невиявленість усіх цих сем в англійському реченні робить його структуру
більш лаконічною, що пов’язано із зменшенням динамічної семантики
речення.

У прикладах 12-14 явище зменшення динамічної семантики на міжмовному
рівні відбувається тому, що структура українських підрядних речень з
особовими формами дієслова у функції центра є семантично більш
громіздкою, ніж відповідні англійські суб’єктні (прикл. 12-13) і
додаткові інфінітивні конструкції, у яких інфінітивні форми, будучи
початковими дієслівними формами, лише абстрактно характеризують дію.

Завдяки високій функціональності англійський входить до складу емотивних
конструкцій, які також можуть бути відповідниками українських структур з
особовими формами дієслова:

15. – Так вам і треба… Чого б я ліз у те прокляте море? [75, c.269] –
Serves you right… Why go out on that damned sea? [97, p.24]

Тут заміна умовного способу українського особового дієслова «ліз»
англійською експресивною інфінітивною конструкцією є типовим різновидом
трансформації номіналізації при перекладі з української мови на
англійську, оскільки такі граматичні конструкції є однією з характерних
рис, що відрізняють англійські фігури мовлення від українських.

Переклад українських особових форм дієслова англійськими
дієприкметниками І

Нижче приведемо декілька прикладів перекладу особових форм дієслова як
однорідних членів речення англійськими дієприкметниками І:

16. З дальніх покоїв виходять льокаї і також, як перед князями,
схиляються, чітко дивляться на новий синедріон і ставлять на стіл чай
[72, c.118]. – Out of the adjoining rooms the servants come bowing, as
if before their lord, looking attentively at the new Sanhedrin, bringing
the tea and putting it on the table [72, p.119].

17. Це збільшує максимальну вагу корисного вантажу й одночасно зменшує
ціну виведення космічного апарату на орбіту [61, c.28]. – This increases
the maximum size of the payload, while simultaneously reducing the cost
of delivering the spacecraft to the target orbit [93, p.25].

Як можна бачити з вищенаведених прикладів, особові форми дієслова як
однорідні члени речення у вихідних реченнях є самостійними незалежними
дієслівними центрами, що характеризують іменники у функції підмета. В
перекладі англійські дієприкметники повністю залежать від фінітних
дієслів, «деталізуючи» їх семантику.

Наведемо ще кілька прикладів перетворення українських особових форм
дієслова на англійські дієприкметники І, що засвідчують структурні
невідповідності між українськими й англійськими дієприкметниковими
формами:

18. Дивлячись на все це, важко повірити, що шість років тому в цій
країна точилися бої, що ця квітуча земля була просочена слов’янською
кров’ю – хорватською і сербською [47, c.24] – By observing all this, one
can hardly believe that there were hostilities in this country only six
years ago with the land being soaked with Slavic blood of Croats and
Serbs [79, p.28].

19. Я навіть пізнаю човен – то грек сіль привіз [60, c.36]. – I even
recognize the boat – that’s the Greek bringing salt [60, p.37].

20. З города долітає гамір: грохотали по мостовій тачанки [72, c.128]. –
From the city comes the noise of wagons thundering over the bridge [72,
p.129].

У наведених прикладах англійські дієприкметники І замінюють і
компресують в собі українські особові форми дієслова у складі
сполучникових підрядних речень з особовими формами дієслова, частин
безсполучникових складних речень із взаємозалежними частинами, замінюють
українські особові форми дієслова у складі простих речень.

В 17-18 прикладах англійські дієприкметники, що замінюють українські
особові форми дієслова, увіходять до складних дієприкметникових
конструкцій (абсолютної та додаткової (Complex Object)), які в
українській мові не мають прямих відповідників.

Тенденцію англійської мови до компресії при відтворенні українських
особових форм дієслова англійськими дієприкметниками І досить наочно
виявлено в 19-му прикладі. В українському тексті оригіналу особова форма
дієслова «грохотали» у складі другої частини складного безсполучникового
речення, що розкриває зміст першої частини, повною мірою передає всі
дієслівні ознаки. При відтворенні цього речення англійською мовою перша
й друга пояснювальні частини українського складного речення згортаються
до однієї, причому зазначена одиниця перекладу перетворюється на
дієприкметник в атрибутивній іменній функції.

Переклад українських особових форм дієслова англійськими
дієприкметниками ІІ

Тенденція до структурно-семантичної компресії виявляється й у
відтворенні українських розгорнутих синтаксичних структур з особовими
дієсловами англійськими дієприкметниками ІІ, найчастіше
використовуваними в атрибутивній функції:

21. Чи реальна стратегія глобалізації …відповідає шляхетній меті, про
яку говорять ідеологи? [50] – Does the real strategy of globalization …
serve the noble purpose so much talked about by its ideologists? [104]

22. Це наслідок того, що наша освітня система перебрала у спадок принцип
диференціації навчальних дисциплін … а відтак назавжди є елементом
певної цілісності, що, власне, становить підґрунтя повноцінної
професійної діяльності [52]. – It is a result of the differentiation
principle inherited by our educational system … and therefore is not
always an element of a certain integrity being a good ground for
full-fledged professional activity [83].

23. Продавець продає, а Покупець купує акумуляторні батареї…що надалі
іменується Товар [57] – The Seller has sold and the Buyer has bought
accumulator batteries…referred to as Goods [the Contract]

Наведені приклади є типовими випадками компресії, отже, і часткової
номіналізації українських підрядних речень з особовими формами дієслова
в англійські постпозитивні дієприкметники ІІ у функції означення [].
Якщо англійські дієприкметники І у прикладах 16-17, які використовуються
в адвербіальній функції, мають більш явні зв’язки з особовими дієсловами
(через свою спорідненість з українським дієприслівником, що, як і
особове дієслово, означає дію, тільки вторинну), то як англійські
дієприкметники І в 18-20 прикладах , так і дієприкметники ІІ в 21-22
прикладах мають тільки віддалені зв’язки з українськими особовими
дієсловами, оскільки тут вони використовуються в атрибутивній функції,
тобто у функції, властивій іменним частинам мови, зокрема прикметникам.
Використовувані в іменній функції й позбавлені деяких дієслівних рис як
на поверхневому, так і на глибинному рівнях, англійські дієприкметники
II (а також дієприкметники І) в атрибутивній функції роблять англійський
синтаксис лаконічним, позбавленим громіздких фраз, що нерідко
трапляються в синтетичній українській мові.

На прикладі 23 показано, як тенденція англійської мови до компресії, а
української – до розгорнутих у структурному плані конструкцій впливає на
специфіку різних стилістичних засобів, на яких базується той чи інший
стиль мовлення. Так, часто застосовувана в контрактах ядерна структура
“надалі іменується” в українській мові завжди репрезентована п.ідрядним
реченням з особовим дієсловом, а в англійській – стислішою, більш
номінативною формою дієприкметника П в атрибутивній функції.

Відтворення українських особових форм дієслова англійськими герундійними
формами

Разом з англійським дієприкметником та інфінітивом менш динамічні
англійські форми герундія також можуть виступати в ролі замінників
українських підрядних речень з особовими формами дієслова:

24. Тоді я, знеможений, похиляюсь на паркан, становлюся на коліна й
жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором
Тагабатом…[72, c.122] – Then I, completely exhausted, lean on the fence,
kneel down, and from the bottom of my heart I thank God for my meeting
with Dr. Tahabat … [72, p.123]

25. Для перевезення наркотиків транснаціональні наркоструктури дедалі
активніше залучають канал нелегальної міграції через територію України
громадян Середнього Сходу [63, c.46]. – The transnational drug
structures become more active in attracting the illegal migration
channel for transporting drugs, in particular, people from Middle East
…passing through the territory of Ukraine [95, p.36].

У наведених вище цільових реченнях ужито компактні англійські
герундіально-прийменникові конструкції “to thank for + Герундій
(meeting)” та “to become active + Герундій”, центрами яких є не особові
дієслова, а неособові дієслівні форми з деякими іменними функціями.
Крім того, у таких випадках зменшення динамічності при міжмовній
трансформації забезпечено не лише більшою компактністю й лаконічністю
вищеназваних англійських конструкцій проти українських складнопідрядних
речень і одного простого речення з особовими дієслівними центрами, а й
тим, що герундій використано не в дієслівній, а в іменній функції –
функції додатка.

Зменшення динамічної семантики за рахунок десемантизації в англійському
тексті перекладу українських дієслів з деталізованою динамічною
семантикою

Далі приведемо приклади зменшення семантичної конкретики й динамічної
семантики за рахунок заміни українських дієслів з деталізованою
семантикою англійськими дієсловами “to be” і “to have” або за рахунок
заміни українських процесуальних дієслів англійськими дієсловами буття:

26. …В городі стояла енергійна перестрілка [72, c.140]. — … There was
heavy firing in the city [72, p.141].

27. Час, здається, грає проти О. Мороза [65, c.17]. – It seems that
time is not on Moroz’s side [101, p.19].

28. Дивлячись на все це, важко повірити, що шість років тому в цій
країні точилися бої, що ця квітуча земля була просочена слов’янською
кров’ю – хорватською та сербською[47, c.24]. – By observing all this,
one can hardly believe that there were hostilities in this counter only
six years ago with the land being soaked with Slavic blood of Croats and
Serbs[79, p.28].

29. …Мені надокучило їсти картоплю і вкриватись одним плащем. (У нас
були такі обставини, що ми годувались одною картоплею і вкривались
тільки плащем) [49, c.60,62] – “…I’m tired of eating potatoes and
covering myself with one coat” (We were in such a state and we only ate
potatoes and only had one coat) [49, p.61].

30. За результатами дослідження, більшість українців…вважають,
що суди місцевого рівня зазнають сильного зовнішнього тиску… [70] –
The survey shows that most Ukrainians … consider that inferior courts
are under relentless external pressure… [102]

31. І дедалі дивився я, то тепліше й легше ставало мені і грудях…
[49, c.72] –And the more I looked at it, the warmer and easier I felt
inside…[49, p.73]

32. Праворуч маячив сторожовий загін мойого батальйону [72, c.142]. – On
my right stood the guard platoon of my company [72, p.143].

Аналізуючи вихідні й цільові речення в наведених прикладах, можна
помітити, що лексична надмірність української мови виявляється в тому,
що українські дієслова «стояла (перестрілка)», «грає (проти)»,
«вкривались (плащем)», «зазнають (тиску)» є конкретнішими, дещо
експресивнішими через свою вузьку спрямованість і більшу узгодженість із
певним контекстом. Їх англійські відповідники “(there) was (firing)”,
“(time) is (on sbd’s side)” “(sbd) had (a coat)”, “(courts) are (under
pressure)” репрезентовано статичними дієсловами або дієсловами буття з
дуже широкою семантикою, яка задовольнить будь-який контекст. Хоч
завдяки більшій конкретності українські дієслова виявляються часто
динамічнішими, ніж англійські дієслова («грати» – “is”, «точитися» –
“were”, «вкриватися» – “had”, «зазнають» – “are”), у цих випадках при
здійсненні українсько-англійського перекладу буде доречніше говорити не
про опозицію «динамічна семантика дієслова – статична семантика
дієслова», а про опозицію «сильна динамічна сема – слабка динамічна
сема».

В українсько-англійському перекладі також може відбуватися заміна
процесуальних дієслів англійськими статичними дієсловами із загальною
семантикою. Так, при порівнянні українського “маячив” та англійського
“stood” можна помітити, що у даному контексті українське дієслово, як
стилістично марковане, передає певне явище в русі, тоді як англійське
дієслово має нейтральну семантику й означає лише “перебування на місці”.
Отже ми стикаємося з опозицією “стилістично марковане дієслово –
динамічна семантика” – “нейтральне дієслово – статична семантика”.

В 32-му прикладі заміна українського процесуального дієслова “ставало”
англійським дієсловом “felt” спричинена радше особливостями моделювання
речення в англійській і українській мовах.

Відтворення українських особових форм дієслова англійськими
дієслівно-іменними словосполученнями

При перекладі з української мови на англійську може відбуватися
розщеплення «складної мовної одиниці» [] – повнозначного дієслова – на
два елементи: ім’я, що передає основну інформацію, і
напівдесемантизоване дієслово, яке лише пов’язує ім’я з динамічною
дійсністю:

33. У відповідь Верховна Рада АР Крим використала весь арсенал своїх
засобів [58, c.21]. – In response the Verkhovna Rada of the AR of the
Crimea made use of the whole armory of its facilities [92, p.58].

34. На комині затанцював од сміху лойовий каганець, а на лаві
засвітились засмалені лоби й тінями великими одбились по білих стінах
хати постатті людські… [59, c.148] – The flame of the candle on the wood
stove danced with laughter, it caught the gleam of sunburn forehead
alone the bench and lengthened human forms into giant shadows on the
white walls of the room [59, p.149].

35. Тоді мені знову до болю хотілося впасти на коліна й молитовно
дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни [72, c.140]. –
Then I had a desire to fall on my knees again and pray to the black
tribunal of communism [72, p.141].

Такі дієслівно-іменні фрази, де основний наголос зроблено не на втіленні
динаміки, властивої повнозначним дієсловам (пор.: бажати – мати бажання
(to have a desire)), а на констатації факту певних дій, надають, як
зазначалося вище, українським і англійським науковим і публіцистичним
текстам більшої офіційності й структурованості. При використанні в
художніх текстах вони передають різні “відтінки значень з більш тонкими
нюансами, ніж це роблять окремі слова”.

З огляду на все те, що було сказано вище про англійський синтаксис,
можна припустити, що випадки перетворення українських повнозначних
дієслів на англійські дієслівно-іменні фрази пов’язані не лише із
стилістичними й мовленнєвими розбіжностями між українською й англійською
мовами. Цілком ймовірно, що англійські дієслівно-іменні фрази
відповідають також тенденції англійської мови використовувати аналітичні
конструкції з роздільним вираженням граматичного й лексичного значення ,
а звідси – заміщувати “to gleam” на “to catch the gleam”, “to desire” на
to have desire”, які сприймаються як певні фразові сполучення.

Відтворення українських повнозначних особових форм дієслова англійським
складеним іменним присудком

Велика кількість в англійській мові граматизованих дієслів у функції
зв’язок і лексико-граматичних конструкцій та фраз, причини виникнення
яких розглядалися вище, зумовлює переклад українських повнозначних форм
дієслова англійськими складеними іменними присудками. Серед англійських
відповідників – складених іменних присудків на заміну українських
повнозначних дієслів – вирізняються іменні предикативні конструкції з
дієсловом-зв’язкою “to be”, яке має прямий відповідник в українській
мові:

36. Інтеркосмос. Система експлуатується з 1964 року [61, c.29]. –
Intercosmos. This system has been in operation since 1964 [93, p.25].

37. Степ зеленів як вруно [75, c.265]. – The steppe was green with young
growth [97, p.19].

38. – Спиш, товаришу? Хі-хі! Свіже сінце… [59, c.146] – “You’re asleep,
friend? Ha, ha. On the fresh hay…” [59, p.147]

39. Ма-м-о-о, я боюся! Ой! Чого ти, Митька? – Я зараз вернуся. От
дурень, тато ж у хаті… [59, c.148] – “Mother? I’m scared. Oh.” “What’s
the matter with you, Mytka? I’ll be back soon. You’re really silly.
Father’s here” [59, p.149]

Якщо ми порівняємо оригінали і переклади, то помітимо, що англійські
складені іменні присудки (у яких семантичне навантаження припадає на
іменну частину), роблять наголос на фактах, тобто відсилають реципієнтів
до світу й логіки. Українські повнозначні дієслівні форми завдяки
тісному зв’язкові з динамічною дійсністю (про що йшлося в першій главі)
орієнтують нас на світ відчуттів.

Відповідниками українських повнозначних дієслівних форм можуть бути й
англійські складені іменні присудки з динамічнішими зв’язками, що
підтверджує поширеність таких синтаксичних конструкцій в англійській
мові:

40. Замовкли. Обережно цокнули затвори, заскрипіла в клуні фіртка… [59,
c.146] – They fell silent. The bolt rattled cautiously and the barn door
creaked open… [59, p.147]

41. Я зовсім засмутився був, але рятункова думка спала мені в голову
[64, c.100]. – I was growing quite despondent when I was saved by a
sudden idea [64, p.99].

До складених іменних присудків, які відповідають українським
повнозначним дієсловам, належать конструкції, утворені за моделлю
«формальний підмет (“it”, “there, this” і т. ін.) + формальний
дієслівний присудок-зв’язка + іменна частина»:

42. Отже одежа, – велика річ! Ми творимо її на свій смак, тим часом як
наше тіло – дарований кінь, що йому не виходить дивитися в зуби [64,
c.98]. – So, clothes are very important. We can make them according to
our taste, while our body is a gift horse into whose mouth it is better
not to look [64, p.99].

43. І нарешті виводжу до самотнього доміка, де живе моя мати. В дворі
пахне м’ятою [72, c.122]. Finally I reach the solitary little house
where my mother lives. In the yard there’s the smell of mint [72,
p.123].

Різницю між українськими й англійськими синтаксичними структурами добре
видно на 42-му прикладі, де спостерігається не лише граматична
трансформація, завдяки якій повнозначне дієслово «виходити (щось
робити)» перетворюється на формальну конструкцію “it is” у сполученні з
іменною частиною “better”, а й лексична трансформація, унаслідок якої
слова «виходити» й “better”, перебуваючи в логічній контекстуальній
залежності між собою, мають цілком відмінні словникові значення.

Окремого розгляду, на наш погляд, потребує переклад українських
дієслівних форм англійськими складеними іменними присудками, коли в ролі
іменної частини виступає ад’єктивований дієприкметник, який в
англійській мові характеризується значною поширеністю:

44. – Пий, напивайся пісні співай, бо на наше весілля йдеш…[59, c.152]-
“Drink, get drunk, sing song, because you’re going to our wedding”[59,
p.151] .

45. На лиці, запудренім до мертвої непорушності, не мигнуло нічого,
немов вона вже звикла й до такого сміху і взагалі до таких
добродіїв…[49, c.64 – On her face, powdered to a deathlike stillness,
nothing moved, as if she were accustomed to that kind of laughter and to
benefactor…[49, p.65]

46. Для тих, хто досліджує цю проблему, додамо, що на нашу думку доволі
вдало класифікував правовідносини стосовно об’єктів застави Борис
Семененко…[48, c.45] – Those who are interested in this problem may
apply to the classification of legal relations concerning pledge made by
Borys Semenenko …[86, p.31]

Більша функціональність англійських ад’єктивованих дієприкметників у
складі складених іменних присудків виявляється в їх здатності утворювати
прийменникові фрази на зразок “to be interested in”. Останній фразі в
українській мові дуже часто відповідають повнозначні дієслова
(«цікавитися», «вивчати», «досліджувати»), як це спостерігається у
нашому випадку.

3.2.2 Повна трансформація номіналізації в українсько-англійському
напрямку перекладу

Через свою чисельність трансформація українських підрядних речень з
особовими формами дієслова в англійські номінативні компактні структури
заслуговує на особливу увагу.

Повна номіналізація в англійському перекладі українських структур з
особовими формами дієслова:

Повна номіналізація особових форм дієслова у складі підрядних речень

47. Проте, для Угорщини стратегічно важливо є саме ця діаспора, тому що
вона компактно проживає на кордоні з етнічною батьківщиною… – though for
Hungary it is exactly this diaspora that is strategically important
because of its residency on the border with its ethnic homeland [79,
p.16]

48. Друга небезпека – це небезпека поступового утвердження такого
порядку взаємин народів й окремих людей, коли бракує взаємного інтересу
до історії і культури, …не складається ситуація розуміння особливостей
устрою і традицій іншої країн [66, c.142] – The second danger entails
the risk of gradually establishing relationships among nations and
individuals, but with clear lack of mutual interest in each other’s
history and culture, where…there is no understanding of the
peculiarities and traditions of other countries [99, p.128].

49. Історія “Південмашу” бере свій початок з 1951 року, коли радянський
уряд вирішив почати виробництво балістичних ракет на великому
автомобільному заводі, що на той час будувався в Дніпропетровську [61,
c.27] – Pivdenmash’s history dates back to 1951, when the Soviet
government decided to turn a large automobile plant under construction
in Dnipropentrovsk into a ballistic missile factory [93, p.25].

50. Застосування цих методів у ході навчання дає змогу реалізувати такі
концептуальні принципи викладання: проблемність (у процесі навчання
розглядаються проблеми реального життя, пов’язані з інтересами і
потребами тих, хто навчається)…[52] – Using these methods of training
enables us to realize the following conceptual principles of teaching:
problematic principle (the problems of real life connected with
student’s interests and needs are considered in the process of
training)…[83].

51. Тут дуже багато залежатиме від того, наскільки зважену політику
проводитиме нове керівництво Нацбанку [67] – Here much will depend on
the National Bank’s balanced policy [100].

52. Достеменно невідомо і те, звідки походить назва міста [73, c.17]. –
The origin of the city’s name is not known either [90, p.13].

Як свідчать наведені приклади, в англомовних перекладах українські
підрядні речення з особовими формами дієслова перетворюються на
англійські прийменниково-іменні фрази, у яких сполучення іменників з
прийменниками передають різні відмінкові відношення. Спробуємо
простежити структурно-семантичні розбіжності між українськими
підрядними реченнями та їх номіналізованими англійськими
відповідниками. Так, у 49-ому прикладі прийменниково-іменна
конструкція “under construction” характеризується категорію
пасивності, і, таким чином, є варіативним відповідником форми пасивного
стану українського дієслова “будувався”. Такий переклад українського
підрядного речення пасивною англійською прийменниково-іменною
фразою, іноді з пропущеною дієслівною зв’язкою (повна форма даної фрази
– “to be under construction”), є непоодиноким випадком, оскільки в
англійській мові пасивний стан дуже часто позначається не лише за
допомогою граматичних форм, а й за допомогою компактних лексичних
конструкцій на зразок «to be under discussion», “to be under question”
тощо.

Проаналізована вище номінативна англійська конструкція разом із
конструкціями “with clear luck” та “because of its residence” робить їх
поверхневі структури компактнішими у порівнянні з поверхневими
структурами українських підрядних речень «що компактно проживають»,
«коли бракує», «що на той час будувався», де дієслова, на відміну від
англійських іменників, які лише називають явища, передають більшу
кількість граматичних і семантичних ознак (особу, час, вид, стан,
вираження «динамічної ознаки», позначення процесу, перебігу явища).

У 50-му прикладі компресія української дієслівної фрази «тих, хто
навчається» в англійське прийменниково-іменникове сполучення “with
students” відбувається як на поверхневому, так і на глибинному рівнях.
На поверхневому рівні англійський прийменник “with” компенсує
відсутність в англійській мові морфологічних позначень відмінкових
відношень у словосполученні, а фраза «хто навчається», що складається з
двох елементів, скорочується до одного іменника “students” на позначення
суб’єкта навчання. Якщо на глибинному рівні англійський номінатив дає
нам змогу лише усвідомити явище, то “динамічна ознака” українського
дієслова дозволяє нам не тільки усвідомити, а й
репрезентувати явище в його динаміці. Причиною такої компресії
зазначеного нами українського дієслівного підрядного речення, де всі
синтаксичні зв’язки забезпечено за допомогою флексій, є те, що
буквальний його переклад (the problems…connected with interests and
needs of those who study are considered in the process of training) не
узгоджувався б з тяжінням нефлективної англійської мови до чіткої
структурної організації й компактності синтаксису речень.

Досить часто при згортанні й перетворенні на прийменниково-іменні фрази
в англомовному перекладі українських підрядних речень з особовими
формами дієслова відбувається вилучення останніх (прикл. 51 – 52).
Зазначені приклади свідчать, що досліджувані нами номінативні одиниці
мови перекладу затушовують, так би мовити, ті смисли, які в мові
оригіналу завжди мають експліцитну форму. Цікаво, що дуже часто
зворотний буквальний переклад англійських скомпресованих відповідників
українських дієслівних структур не співпадає з текстом оригіналу, у
якому дієслівні елементи часто мають роз’яснювальну функцію, пов’язуючи
дане речення з попередніми.

Існують випадки згортання українських підрядних речень в англійські

одиничні іменні елементи:

53. “У випадках, коли суми, вирученої від продажу предмета застави,
недостатньо для повного задоволення вимог заставодержателя, він має
право …держати суму, якої не вистачає для повного задоволення вимоги, з
іншого майна боржника в порядку черговості, передбаченої законодавством
України [48, c.45] – in cases when the cost of a pledge is not enough to
fulfill the pledgee’s requirements/ the pledge has the right…to obtain
the shortfall from the borrower’s other property in the order provided
in Ukrainian legislation [86, p.31].

54. У цьому випадку тих, хто програв, просто не буде [46, c.14]. – There
are no losers in such a case [79, p.16].

У наведених прикладах українські підрядні речення передаються
англійськими іменниками “shortfall” і “losers”. Причому в 53-ому
прикладі українському підрядному реченню відповідає іменник із досить
широкою семантикою, який означає такі загальні абстрактні поняття як
“дефіцит, нестача, брак чогось”, що підтверджує твердження Я.І. Рецкера
про тенденцію носіїв англійської мови використовувати слова з широкою
семантикою. У цьому прикладі оригінальна українська синтаксична
структура з особовою формою дієслова «одержати суму, якої не вистачає
для повного задоволення вимоги» має цілком конкретну семантику, що
узгоджується з даним контекстом, тоді як зміст її англійського
відповідника “shortfall” розкривається і конкретизується лише в більш
широкому контексті.

Повна номіналізація інших, крім підрядних, українських синтаксичних
структур з особовими формами дієслова в англомовному перекладі

Структурні й мовленнєві розбіжності між українською та англійською
мовами зумовлюють номіналізацію в англійських перекладах не тільки
українських підрядних речень з особовими формами дієслова:

55. Тільки став, задер голову – уже занепокоїлось, заворушилось, чи
загравою розбуркана, чи за лелечат тривожиться, щоб не повипадати з
гнізда [51, c.6]- And so it is now: as soom as he stops, it begins to
stir and fret, roused perhaps by the glow, or anxious that its young
might fall out of the nest [87, p.16].

56. Подрипав теплий дощик, і все весняне зело полізло дружно вгору,
туди, під сонце, де між землею й небом бринів струною жайвір [75,
c.265]. – After the warn spring showers the tall grasses were reaching
up, straining toward the sun [97, p.19].

57. А він, кажеш, сидить і жде…Паски? Мовчать [59, c.146] – “You say he
sits there and waits …for Easter? Silence [59, p.147].

55-й приклад є наочним доказом того, як те, що в українській мові
позначається за допомогою повнозначного дієслова, в англійській мові
передано через іменну частину складеного іменного присудка з
еліптованим дієсловом-зв’язкою. (У даному випадку прикметник “anxious” є
іменною частиною складеного присудка, оскільки завжди можна сказати “is
anxious”, “seems anxious” тощо). Що стосується відмінності між
українським дієсловом тривожиться” та його англійським іменним
відповідником на семантичному рівні, то можна помітити, що дієслівне
втілення “тривоги” дає змогу реціпієнтові тексту не тільки усвідомити
факт існування тривоги, як це спостерігається в англійській мові, а й
відчути процес тривоги, наблизитися до нього. Номінативне абстрактне
зображення явища в англійському перекладі віддаляє нас від конкретного
учасника дії.

У 56-ому прикладі українській дієслівній частині “подрипав теплий
дощик” відповідає англійська номінативна конструкція “after the warn
spring showers”, в якій прийменник “after” на позначення “часової
наступності” служить для позначення не тільки минулого часу українського
дієслова “подрипав”, а й доконаного виду. Компресія української
дієслівної частини складносурядного речення в українсько-англійському
перекладі виявляється як на поверхневому рівні (оскільки в англійські
фрази відтворенно не всі елементи тексту оригіналу згідно із
граматичними нормами англійської мови), так і на глибинному. Маємо на
увазі імплікацію при перекладі “індивідуалізувального”, розмовного
характеру дієслова, що робить досліджувану нами українську фразу
експресивнішою, більш семантично наповненою.

У 57-ому прикладі українському дієслівному односкладному реченню
“Мовчать”, що означає реакцію на певну дію, відповідає номінативне
односкладне речення “Silence”, в якому явно, як і в 59-ому прикладі,
відчутний еліптований дієслівний елемент (можна замінити “Silence” на
“there was silence”,”silence followed” тощо). І українське, й англійське
речення є реченням буття; але з тією відмінністю, що в цьому контексті
стилістичні норми української мови, у якій також існують номінативні
речення на позначення буття, вимагають зображати явище в динамиці, а
стилістичні норми англійської мови – у статиці.

Повна номіналізація в англомовному перекладі українських структур з не
особовими формами дієслова

Нарівні з конструкціями з особовими формами дієслова в англомовному
перекладі номіналізуються українські структури з інфінітивними
дієприслівниковими й дієприкметниковими формами, перетворюючися на
англійські прийменниково-іменні фрази та інші іменні конструкції.

Повна номіналізація в англомовному перекладі українських структур з
інфінітивними формами

Функціональна невідповідність н певних мовних ділянках між українським і
англійським інфінітивом спричиняє застосування трансформації
номіналізації не тільки в англо-українському, а й в україно-англійському
напрямку перекладу:

58. Знадобився трагічний досвід двох світових і незлічених локальних
воєн..щоб зрозуміти досить просту річ: людство не має морального права
вступати в третє тисячоліття, не протиставивши глобальній формі
насильства – війні – таку саму глобальну форму толерантності – культуру
миру [66, c.141]. – Today’s awareness of one simple idea – that humanity
has no moral right to enter the third millennium without countering wars
as the global form of violence with the culture of peace as a global
form of tolerance – was made possible at the cost of the tragic
experience of two world wars and numerous local wars …[99, p.127]

59. Це ж розкіш!…мандруєш, бачиш багато, й за один раз можна стільки
спекулянчити, що на місяць вистачить [64, c.98]. – It’s wonderful… I
would travel, see a lot, and one successful speculation would see me
through for a month [64, p.99].

60. Значно підвищилася ефективність навчального процесу, мета якого –
підготувати нову генерацію професійних банкірів [52, c.51]. – The
efficiency of education aimed at the preparation of professional
bankers’ new generation has considerably increased [83, p.32].

Хоч інфінітив, на відміну від українських особових форм дієслова, “не
подає визначеної вказівки на конкретні ситуації дії”, він усе-таки
позначає дію, тобто вказує на явище в його розвитку. Саме тому переклад
українських інфінітивних сполучень англійськими номінативами також
становить певну загальну закономірність, що спостерігається в
українсько-англійському перекладі: згортання часто семантично громіздких
українських дієслівних конструкцій до простіших англійських номінативних
елементів, які, називаючи явища і їх статиці, дещо абстрагують
реципієнта інформації від реальності, де всі події перебувають у
розвитку.

Так, хоч у 58-ому прикладі причиною відтворення українського підрядного
інфінітивного речення англійським номінативом є радше індивідуальне
рішення перекладача, це останнє базується на відчутті перекладачем норм
англійської мови, яка на певних своїх ділянках за допомогою номінативних
фраз прагне простоти вислову, зменшення емоційності, закладених в
дієслівних формах.

У 59-ому прикладі переклад українського сполучення «предикативний
прислівник + інфінітив» англійським номінативом є досить удалим рішенням
перекладача, оскільки буквальний переклад був би занадто громіздким з
точки зору норм англійської мови.

У 60-ому прикладі українське підрядне інфінітивне речення «мета якого –
підготувати…» передається англійською дієслівно-іменною фразою, “aimed
at the preparation”, де фразова єдність (дієприкметник “aimed” і
прийменник “at”) відповідають українській номінативній фразі «мета
якого», а номінатив “preparation” – українському інфінітивові
«підготувати». У даному випадку граматичну трансформацію як
номінативної, так і дієслівної частини українського підрядного
речення пов’язано, по-перше, із поширеністю в англійській мові
дієслівно-прийменникових фраз (зокрема, фрази “to aim at sth”) і,
по-друге, із чіткою структурованістю синтаксису англійського речення,
який вимагає сполучати поширені в англійській мові сталі
дієслівно-прийменникові фрази з певними класами слів. Так, після
фразового дієслова “to aim at” завжди має бути герундій або іменник. В
українському синтаксисі фраза “мета якого” не вважається сталою, а є
вільним словосполученням, що за нормами української граматики не вимагає
після себе певних мовних форм.

Повна номіналізація в англомовному перекладі українських структур із
дієприслівником

Як і структури з особовими формами дієслова, українські структури з
дієприслівником, котрий, як і особова форма дієслова, позначає
“процесуальну дію”, хоч і залежну, – замінюються в перекладі
англійськими прийменниково-іменними фразами:

61. Ми…не раз бачили, як вона підпливала, наче тінь до якого-небудь
перехожого. Але той, глянувши на неї, моментально одвертався й поспішно
одходив [49, c.62,64]. – …we often saw her lapping at any passerby like
the shadow of a wave. But the passerby after a glance would immediately
turn and walk away [49, p.63].

62. …Андрюшка постійно робив свій хвостик під постановою, а дегенерат,
смакуючи, вдивлявся в літери [72, c.120]. – Andriy hurriedly put his
hieroglyph under the verdict, and the monster kept staring at the
letters with an expression of extreme pleasure [72, p.121].

63. Орієнтуючись на зазначені вище принципи, Черкаський банківський
коледж готує фахівців зі спеціальності “Банківська
справа”,”Фінанси”,”Облік та аудит” [52]. – On the ground of the above
principles the Cherkasy Banking College prepares specialists in Banking,
Finance, Accounting and Audit [83].

Переклад українських дієприслівникових зворотів
англійськими прийменниковими номінативами у вищенаведених
прикладах ще раз підтверджує поширеність в англійському мовленні таких
словосполучень і тенденцію англійської мови замінювати “складні
семантичні конфігурації”, які часто репрезентовано в українській мові
дієслівними підрядними реченнями й дієприслівниковими або
дієприкметниковими зворотами. Так, у наведених прикладах українські
дієприслівникові звороти “глянувши…”, “смакуючи…”,
“орієнтуючись…” є більш складними й громіздкими на
структурно-семантичному рівні проти англійських номінативів “after a
glance”, “with an expression of extreme pleasure”, “on the ground”‘ не
тільки тому, що дієприслівник є формою дієслова, а й тому, що перший
“відтворює більш ускладнену в порівнянні з фінітною формою діяльність
предмета”.

Окремого розгляду потребує 63-й приклад, де український
дієприслівниковий зворот передано англійською прийменниково-іменною
фразою “on the ground”, яка вже перейшла в розряд сталих словосполучень.
Останнє свідчить не лише на користь простоти й компактності англійських
прийменникових номінативів у порівнянні з українськими
дієприслівниковими зворотами а й на користь тенденції англійської мови
утворювати готові сталі лексико-синтаксичні блоки (словосполучення), що
структурують англійський синтаксис і є замінниками поширених в
українській мові синтетичних зв’язків.

Номіналізація в англійському перекладі українських структур з
дієприкметниками

При застосуванні трансформації номіналізації в українсько-англійському
напрямку перекладу здебільшого відбувається вилучення українських
дієприкметників, що призводить до номіналізації на рівні
словосполучення.

64. Цурак, що до його причеплено чотири палки й насаджено кулю на
підпорі, – справді чудний, хоч як його виточуй [64, c.98]. – A stick
with four clubs and a propped-up globe attached, very odd, no matter how
well turned out it is [64, p.99].

65. Збитки, спричинені построченням_виконання – збитки, яких зазнає

банк (заставодержатель), якщо позичальник не повертає кредитні кошти у
повному обсязі в обумовлений строк [48, c.45]. – Past due losses –
losses incurred by the bank (pledgee) if borrower does not repay credit
funds in full measure in due terms [86, p.31].

66. До документів, ухвалених у Празі, навряд чи потрібно ставитися

інакше як лише до першого кроку, після якого і стане зрозумілим,
наскільки

декларації, на які не скупиться Київ, стають реальністю… [54] –The
Prague documents should be treated as just the first step after which it
will be clear to what extent the declarations that Kyiv incessantly
makes are realistic… [54]

У наведених прикладах міжмовної трансформації номіналізації внаслідок
вилучення українських дієприкметникових форм українські дієприкметникові
звороти й фрази замінюються англійськими прийменниково-іменниковими
фразами (прикл. 64) та іншими більш компактними іменними утвореннями
(прикл. 65 – 66).

Вилучення дієприкметникових елементів в англомовних перекладах
спричинене, у першу чергу, компактністю англійського синтаксису, отже,
«тенденцією англійської мови імплікувати ті мовні елементи, які легко
можна зрозуміти з контексту. Так, при перекладі український
дієприкметник у функції «означення “ухвалених” у 66-му прикладі передає
конкретно-уточнювальну інформацію про документи. Компактніша
фраза “празькі документи” з номінативними означенням, на яку ми
натрапляємо в тексті перекладу “Prague documents”, не зовсім пасує до
стилеві україномовних політичних статей.

У 65-ому прикладі спостерігається лексична й граматична трансформація
української фрази з дієприкметниковим зворотом “збитки, спричинені
простроченням виконання” в англійську номінативну конструкцію “past due
losses”. У межах граматичної трансформації, так само як і в попередньому
прикладі, відбувається компресія українського дієслівного елемента до
англійського номінатива. У межах лексичної трансформації застосовується
прийом заміни конкретної фрази загальнішою фразою, коли деякі семантичні
зв’язки залишаються невиявленими внаслідок того, що елементи останньої
часто не пов’язані між собою семантично (згідно з логікою, англійське
слово “due”,яке має словникові значення “належний”, “зобов’язаний”;
“очікуваний”, не може бути означенням до слова “losses” – збитки).

Так, за свідченням носіїв англійської мови, на внутрішньомовному рівні
фразу “past due losses” можна трансформувати у більш громіздку дієслівну
пояснювальну фразу “losses one incurred as a result of one’s client’s
having failed to pay something by the due time”, яка краще розкривала б
зміст тексту оригіналу. Натомість, через тенденцію англійської мови
використовувати структуровані компактні конструкції й завдяки здатності
досягати цієї компактності через легку сполучуваність слів, часто
логічно не пов’язаних між собою, у нашому випадку в
українсько-англійському перекладі відбувається компресія української
дієслівної фрази шляхом трансформації номіналізації.

Крім того, трапляються випадки, коли при перекладі з української мови на
англійську відбувається заміна українських дієприкметників англійськими
іменними частинами мови:

67. Мені захотілось обнять залитого жиром мого сусіду і поцілувати його
в трьохповерхову шию [49, c.60]. –I wanted to embrace my neighbor, obese
with gluttony, and kiss him on his three-storied neck [49, p.151].

68. Отже одежа – велика річ! Ми творимо її на свій смак, тим часом як
наше тіло – дарований кінь, що йому не виходить дивитися в зуби [64,
c.98]. – So, clothes are very important. We can make them according to
our taste, while our body is a gift horse into whose mouth it is better
not to look [64, p.99].

У 67-ому прикладі за допомогою англійського
прикметниково-прийменникового словосполучення “obese with”, у якому
прийменник реалізує зв’язок із наступним словом у семантичному
плані”залитого”, який з наступним словом пов’язується через
морфологічну категорію відмінника. Дієслівність українського
дієприкметника виявляється в тому, що останній, так само як і дієслово,
указує на діяча (ця вказівка може бути формально не виявленою).

Так, у фразі “залитого жиром сусіда” дієприкметникова форма не тільки
вказує на результат дії (надмірного харчування протягом тривалого часу)
а й через свій явний зв’язок із дієсловом (через дієслівні форми) – на
сам процес що призвів до відповідного результату. Саме тому
дієприкметником позначають дію, репрезентовану атрибутивною ознакою, “що
її набуває предмет внаслідок його діяльності чи впливу на нього
іншого предмета”.

Прикметниково-прийменникова фраза “obese with” на глибинному рівні
також має динамічну сему (за даними англійського тлумачного словника
Вебстера, слово “obese” є похідним від дієприкметникової форми
латинського дієслова “obedere” [44, р. 814]), але вона виступає тут дуже
прихованою. На відміну від українського дієприкметника, у його
англійському номінативному відповіднику наголос зроблено радше на
статичності, ніж на динамічності.

У 68-ому прикладі досліджувані нами елементи тексту оригіналу й

перекладу, а саме український дієприкметник “дарований” та англійський

іменник “gift” в атрибутивному використанні, маючи спільну сему “дар”,

різняться граматичними формами внаслідок здійснення при перекладі

граматичної трансформації. У цьому випадку граматична трансформація
полягає у спрощенні в тексті перекладу української не особової форми
дієслова й згортанні її до семантично простішого іменного елемента за
рахунок вилучення динамічної семи, переданої українським
дієприкметником..

Таку трансформацію спричинено, по-перше, тим, що слово “gift”, у
дієприкметниковій формі “gifted” змінює своє значення і означає
“талановитий”, ”обдарований”. По-друге, таку трансформацію пов’язано із
загальною тенденцією англійської мови використовувати цілі низки
іменників у функції означення до іншого іменника, у сполученні з яким
вони часто утворюють сталі вислови (gift horse є одним із них). Переклад
українського дієприкметника у функції означення англійським іменником із
тією самою синтаксичною функцією свідчить про різні норми сполучуваності
слів української й англійської мов. Будова англійської мови, де небагато
синтетичних зв’язків між словами, дає більше свободи для різних
варіантів сполучень слів, що призводить до заміни функцій елементів, з
яких складаються ці сполучення(у даному випадку спостерігається заміна
номінативної функції іменника атрибутивною).

Повна номіналізація в англомовному перекладі українських словосполучень
унаслідок вилучення українських віддієслівних іменників на позначення
фази тривалості дії

Дуже часто англійські компактні фрази або номінативні елементи є
довідниками українських номінативних фраз із абстрактними віддієслівними
іменниками, які завжди мають уточнювальну функцію. При здійсненні
перекладу з української мови на англійську такі віддієслівні іменні
українські елементи нерідко вилучаються:

69. …вони (дівчата) загинули внаслідок вибуху в камері для проведення

експериментів для хворих із кисневим голодуванням [62]. – ..they (girls)
were killed by an explosion in the experimental hyberbaric oxygen
therapy chamber [94].

70. Це, за словами Кучми, “накладає на нас особливу відповідальність –
не дозволити поновленню нових розділових ліній на європейському
континенті” [54] – This, Pres. Kuchma believes, imposes on us special
responsibility toward off new dividing lines on the European continent
[105].

71. Тільки за цих умов основним результатом функціонування культури миру
виявиться зміцнення основ суспільної солідарності, загальнонаціональної
згуртованості [66, c.142]. – Only in these conditions, the peace culture
may result in strengthening the foundations of social solidarity and
national unity [99, p.128-129].

Як можна бачити з вищенаведених прикладів, значення українських
абстрактних віддієслівних іменників із процесуальними семами, які
конкретизують явища і прив’язують їх до конкретних процесів («палата для
проведення експерименту», «поновлення нових ліній», «функціонування
культури миру»), можна легко зрозуміти з контексту. З точки зору
стилістики англійської мови, такі елементи є зайвими, що й зумовлює їх
вилучення в перекладі й використання в мові перекладу номінативних фраз,
які часто являють собою низки іменників.

Слід зазначити, що дуже часто вилучення таких уточнювальних елементів в
українській мові неможливе, оскільки це зробило б українські фрази
семантично, стилістично й структурно незавершеними («палата для
експерименту»). У даному випадку це свідчить про невідповідність
принципів сполучуваності слів в українській і англійській мовах.

Висновки

В дипломній роботі подано опис номіналізації як процесу в англійській
мові та повний опис застосування номіналізації як трансформації при
перекладі з української на англійську мову, наведено причини та
класифікацію номіналізації як перекладацької номіналізації.

Номіналізація – це розширення вживання імен (іменників, прикметників та
їх еквівалентів, особливо іменників з означеннями) за рахунок зменшення
частоти вживання значеннєвих дієслів, дієслівних словосполучень та
прислівників. Номіналізацію можна звести до чотирьох процесів та їх
сполучень. Ці процеси можна означити як розкладання, об’єднання, заміна
та введення опорного слова.

Під розкладанням ми маємо на увазі вживання аналітичних форм замість
синтетичних. Розкладання, в свою чергу, можна поділити на розкладання із
збереженням дієслівного присудка та розкладання з заміною дієслівного
присудка іменним.

Прикладами об’єднання можуть слугувати заміни постпозитивних означень –
прийменниково-іменні сполук препозитивними визначеннями – іменниками в
присвійному або загальному відмінку, а також створення більш компактних
атрибутивних словосполучень шляхом переносу частини постпозитивних
визначень в препозицію.

Коли ми говоримо про заміни, то маємо на увазі морфологічні заміни,
тобто зміну частини мови. При цьому неминуча (і в більшості випадків
оговорюється) зміна синтаксичної функції. Заміни бувають одинарні та
багаторазові.

Опорні слова вводяться спеціально, щоб було означуване слово, до якого
можна прикріпити означення для створення атрибутивного словосполучення.
В якості опорних слів використовуються абстрактні іменники, абстрактні
субстантивні словосполучення та слова-замінники.

Міжмовна трансформація номіналізації – це процес збільшення в тексті
перекладу питомої ваги номінативних елементів, функцій, ознак або
статичних сем тексту оригіналу. Це означає, що трансформація
номіналізації є процесом із певними проміжними етапами: 1) зменшення
динамічної семантики без появи в реченнях перекладу номінативних
елементів і 2) повне перетворення дієслівних елементів і структур речень
тексту оригіналу на номінативні елементи й структури речень тексту
перекладу.

Основними мовними причинами всіх трансформацій номіналізації в
українсько-англійському напрямку перекладу є граматичні, словотвірні,
жанрово-стилістичні та мовленнєві. Беручи до уваги той факт, що норми
стилістики, мовлення та особливості словотвору зумовлюються переважно
граматичними особливостями тієї чи тієї мови (у нашому випадку,
англійської та української мов), в основі всіх причин застосування
трансформації номіналізації здебільшого лежать системні розбіжності між
англійською та українською мовами. Трансформації номіналізації, що
застосовується в українсько-англійському напрямку перекладу, зумовлені,
перш за все, відмінністю між синтетичною будовою української мови та
аналітичною будовою англійської мови. При перекладі з української мови
на англійську номіналізовані структури часто є замінниками українських
дієслівних розгорнутих структур у формі підрядних речень, інших частин
складних речень та номінативних фраз з віддієслівними іменниками на
позначення фази тривалості дії. Завдяки багатству та гнучкості
англійської й української мовних систем трансформації номіналізації
можуть бути зумовлені суто стилістичними або мовленнєвими причинами.

Трансформації номіналізації поділяються на неповні і повні. До неповної
трансформації номіналізації належать спрощення в реченні тексту
перекладу дієслівних структур речення тексту оригіналу внаслідок
вилучення дієслівних форм, перетворення процесуальних дієслів на
статичні дієслова й дієслів з конкретною, часто процесуальною,
семантикою, на статичні дієслова із широкою семантикою, перетворення
повнозначних дієслів-універбів на іменні складені присудки та
дієслівно-іменні фрази з повністю або частково десемантизованими
дієсловами. До повної номіналізації належить перетворення дієслівних
елементів і структур речення тексту оригіналу на номінативні елементи й
структури речення тексту перекладу. До повної номіналізації також
належить заміна при перекладі номінативних елементів і структур із
динамічними семами на повні номінативні елементи й структури.

Бібліографія

Арутюнова Н.Д. О номинативном аспекте предложения // Вопросы языкознания
1971г. – №6 – С.63-73

Бенвенист Э. Синтаксические основы именного сложения // Общая
лингвистика. – М.: Прогресс, 1974г. – С. 241-255

Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на
английский: Учебное пособие, М.: УРАО, 1998г. – 207с.

Вейхман Г.А. Новое в грамматике современного английского языка: Учебное
пособие для вузов, М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ», 2002 – 544с.

Виноградов В.В. Взаимодействие между газетно-публицистическими стилями и
стилями официальной и канцелярской речи. Учебное пособие. М.: Высшая
школа, 1982г. – С.446-451

Виноградов В.В. Русский язык, М.: Высшая школа, 1986г. – 639с.

Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис, К.: Либідь,
1993р. – 365с.

Гак В.Г. Номинализация сказуемого и устранение субъекта // Синтаксис и
стилистика, М.: Наука, 1976г. – С. 85-102

Гетьман З.О. Бездієслівні структури діалогічного тексту та їх переклад
// Теорія і практика перекладу. Укр. Наук. Зб. К.: КГУ ім. Т.Г.
Шевченка, 1991р. – Вип. 20 – С. 88-95

Казакова Т.А. Практические основы перевода Санкт-Петербург: Союз 2000г.
– 319с.

Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і
технічної літератури на українську мову: Граматичні труднощі К.:
Кременчук, 1999р. – Ч.1 – 249с.

Карабан В.І., Борисова О.В., Колодій Б.М., Кузьміна К.А. «Попередження
інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні
проблеми перекладу з української мови на англійську)»

Каранська М.У. Синтаксис сучасної української мови. К.: НМК ВО 1992р. –
399с.

Каушанская В.Д. Грамматика английского языка: Пособие для студентов пед.
ин-ов и ун-ов. – М.: Фирма «Страт», 2000г. – 318с.

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая
школа, 1990г. – 250с.

Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) = Theory
and Practice of Translation: Підручник. Нова Книга, 2000р. – 446с.

Коцюба З.Г. «Експресивність номінативних речень як перекладознавча
проблема (на матеріалі англійської та української мов)» Дисс…канд.
філол. наук: 10.02.16 / Львів. нац. ун-т. ім.. І.Франка. – Л., 2000р. –
209с.

Кузьміна К.А. «Трансформація номіналізації в англо-українському та
українсько-англійському напрямках перекладу» Дис…канд. філол. наук:
10.02.16 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка –
Київ, 2004 – 227с.

Куровская Е.В. «Предложения модели “Vhave Natr” в аспекте перевода» К.:
КГУ ім. Т.Г. Шевченка, 1981р. – Вып. 5 – С.130-136

Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода на материале современного
английского языка М.: Международные отношения, 1976г. – 203с.

Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Теория и практика перевода с английского
языка на русский М.: Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1963г. – 265с.

Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. – К.: Вища
школа, 1983р. – 260с.

Лисица Н.М. Перевод английских предложно-именных сочетаний со значением
времени на русский язык // Теорія і практика перекладу. Республиканский
межведомственный научный сборник. К.: КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1981г.,
Вып. 5.

Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. К.: Наукова думка,
1991р. – 139с.

Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові. К.: Радянська школа, 1974р. –
184с.

Михеев А.В. Общественно-политический перевод и современная
риторика//Тетради переводчика/Под ред. С.Ф. Гончаренко – М., 1987г. –
Вып. 22 – С. 65-73

Номинализация в современном английском языке. Старикова Е.Н., Раевская
Н.Н., Ветвинская Т.Л. и др./ Под общей редакцией Раевской Н.Н. К.: Вища
школа, 1982г.

Потебня А.А. Глагол и сказуемое// А.А. Потебня Из записок по русской
грамматике. М.: Учпедгиз, 1958г. – 535с.

Раевская Н.М. Очерки по стилистической грамматике современного
английского языка. К.: Издательство Киевского ун-та, 1973г. – 142с.

Рейман Е.А., Константинова Н.А. Обороты речи английской обзорной статьи.
Л.: Наука, 1978г. – 245с.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М. Международные
отношения, 1974г. – 215с.

Сенюк И.С. Глагольно-адвербиальные комплексы как средство
стилистического варьирования // Научный и общественно-политический
текст. М.: Наука, 1991г.

Слинько І.І. «Синтаксис сучасної української мови» 1994р.

Снітко О.С. Проблема породження номінативних одиниць в сучасній
ономасіології. Українське мовознавство, 1989р., Вип. 16, С. 22-28

Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. М.: Высшая школа, 1973г. –
139с.

Старикова Е.Н. Проблемы имплицитной номинализации в современном
английском языке. Автореф. дисс… д-ра филол. наук: 10.02.04 / КГУ им.
Т.Г. Шевченко – Киев 1976г. – 22с.

Старикова Е.Н. «Проблемы семантического синтаксиса» 1985г.

Сухенко К.М., Гнатюк И.Н. К вопросу о номинализации причастий при
переводе на английский язык // Теорія і практика перекладу.
Республіканська міжвідомча наукова збірка. – К.: КДУ ім. Т.Г. Шевченко,
1981р. – Вип.6

Сухенко К.М. Компрессия именных и глагольных структур при переводе с
русского языка на английский. Автореферат дисс…канд. филол. наук:
10.02.04/КГУ им. Т.Г. Шевченко – К., 1973г. – 25с.

Сухомлинова С.Н. Формально-грамматическая репрезентация субъекта в
номинализированных конструкциях // Теория и практика перевода.
Республиканский межведомственный научный сборник. К.: КГУ, 1981г., Вып.
5

Шевченко О.О. О переводе номинативных структур типа N1 of N2.
Республиканский межведомственный научный сборник. К.: КГУ, 1979г., Вып.
2

Шпак Н.А. О переводе пропозитивных именных фраз в функции подлежащего //
Теория и практика перевода. Республиканский межведомственный научный
сборник. К.: КГУ, 1979г., Вып.7

Словники:

Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University
Press, 1995 – 1773p.

Webster’s Ninth Collegiate Dictionary – Springfield, Massachusetts, USA:
Merriam – Webster INC Publishers – 1991 – 1163p.

Wikipedia, the free Internet encyclopedia

HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page”
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Джерела ілюстративного матеріалу

Бондаренко В. Життя – п’єса, що написана Господом // Президент:
Міжнародний громадсько-політичний журнал – 2002 – №9 – С.12-16

Бондаренко В. Перлина, обпалена війною // Президент = The President:
Міжнародний громадсько-політичний журнал = International Social and
Political Quarterly – 2002 – №7-8 – С. 24-29

Визначення розміру кредиту, що надається під заставу // Вісник
Національного банку України – 2002 – №1 – С.45-46

Винниченко В. Чудний епізод = Vynnychenko V. Strange Episode /
Translated from Ukrainian by L. Hirna and D. Struk // Modern Ukrainian
Short Stories / Edited by George S.N. Luckyi – Colorado; Englewood:
Ukrainian Academic Press, 1995 – C. 60-77

Войтенко В. 2000+1: суцільний мінус // День: Газета – 2001 – №236 –
HYPERLINK “http://www.day.kiev.ua/2001/236/nomer.htm”
http://www.day.kiev.ua/2001/236/nomer.htm

Гончар О. Собор – К.: Дніпро, 1989 – 269с.

Дмитренко М. Інвестиції у майбутнє // Вісник Національного банку України
– 2002 – №1 – С. 51

Договір

Замятін В. Новий формат // День: Газета – 2002 – №216 – HYPERLINK
“http://www.day.kiev.ua/2002/216/nomer.htm”
http://www.day.kiev.ua/2002/216/nomer.htm

Княжанський В. Злочин і кара. Санкції за інтелектуальне піратство
введено блискавично // День: Газета – 2001 – №236 – HYPERLINK
“http://www.day.kiev.ua/2001/236/nomer.htm”
http://www.day.kiev.ua/2001/236/nomer.htm

Конвенція про визнання кваліфікації з вищої освіти в європейському
регіоні – Лісабон, 11 квітня, 1997 // Збірка ради Європи / Перекл. Є.М.
Вишневського – К.: Парламентське видавництво, 2002 – 654с.

Контракт

Копиленко О. Конституція в конституції або два кроки вперед. Два кроки
назад // Політика і час: Щомісячний суспільно-політичний журнал – 2000 –
№7-8 – С. 19-31

Косинка Г. Темна ніч = Kosynka H. Black night / Translated from
Ukrainian by A. Savage // Modern Ukrainian Short Stories / Edited by
George S.N. Luckyi – Colorado; Englewood: Ukrainian Academic Press, 1995
– C. 147-153

Коцюбинський М. На камені = Kotsyubynsky M. On the Rock / Translated
from Ukrainian by P. Kilina and G. Tarnawsky // Modern Ukrainian Short
Stories / Edited by George S.N. Luckyi – Colorado; Englewood: Ukrainian
Academic Press, 1995 – C. 36-59

Левицький М. Морський старт до зірок // Panorama = Панорама / Translated
from Ukrainian by A.B.C. World Language Centre – 2001 – №5 – С. 27-29

Омельченко О. Серце титана. М. Амосов: „я знаю – помирати не страшно.
Страшно, коли згасає інтелект” // День: Газета – 2002 – №221 –
HYPERLINK “http://www.day.kiev.ua/2002/221/nomer.htm”
http://www.day.kiev.ua/2002/221/nomer.htm

Павлов А. У боротьбі з контрабандою // Політика і час: Щомісячний
суспільно-політичний журнал – 2000 – №1-2 – С. 39-51

Підмогильний В. Проблема хліба = Pidmohylny V. The Problem of Bread /
Translated from Ukrainian by G. and M. Luckyj // Modern Ukrainian Short
Stories / Edited by George S.N. Luckyi – Colorado; Englewood: Ukrainian
Academic Press, 1995 – C. 96-113

Президентські вибори в Україні: політичні ресурси та імідж президентів.
Аналітична доповідь // Політична думка: Український науковий журнал – К.
– 1999 – №1-2 – С. 3-25

Смолій В. Культура миру для сучасного світу // Політична думка:
Український науковий журнал – 1999 – №1-2 – С. 141-144

Сонюк В., Княжанський В. Девальвація. Домовленості парламентської
більшості дали перший збій // День: Газета – 2002 – №220 – HYPERLINK
“http://day.kiev.ua/2002/220/nomer.htm”
http://day.kiev.ua/2002/220/nomer.htm

Стефаник В. Побожна = Stefanyk V. The Piety / Translated from Ukrainian
by D. Struk // Modern Ukrainian Short Stories / Edited by George S.N.
Luckyi – Colorado; Englewood: Ukrainian Academic Press, 1995 – C. 18-35

Сьомін С. Релігійна свобода в Україні: міжнародний правовий аспект //
Політика і час: Щомісячний суспільно-політичний журнал – 2000 – №1-2 –
С. 81-89

Трофімова Н. Свобода в обмін на порядок // День: Газета – 2002 – №231 –
HYPERLINK “http://day.kiev.ua/2002/231/nomer.htm”
http://day.kiev.ua/2002/231/nomer.htm

Філософія стилю від „Президента” = “President” – The Philosophy of Style
// Panorama = Панорама / Translated from Ukrainian by A.B.C. World
Language Centre – 2001 – №5 – С. 48

Хвильовий М. Я (Романтика) = Khvylovy M. My Being / Translated from
Ukrainian by G. Tarnawsky // Modern Ukrainian Short Stories / Edited by
George S.N. Luckyi – Colorado; Englewood: Ukrainian Academic Press, 1995
– C. 114-145

Ходаківська М. Чернігів – дивовижне місто // Panorama = Панорама /
Translated from Ukrainian by A.B.C. World Language Centre – 2002 – №3 –
С. 16-19

Цалик С. Цариця Тамара Золота доба Грузії // Президент = The President:
Міжнародний громадсько-політичний журнал = International Social and
Political Quarterly – 2002 – № 7-8 – С. 96-99

Шевчук Є. Побратими або Пригоди двох запорожців на суходолі, морі та під
водою // В. Шевчук Предтеча – К.: Дніпро, 1982 – С. 265 – 470

Яцків М. Кедрина буде рости, земля осяде широко, лиш чоловік загине =
Yatskiv M. Cedar Wood will Grow, the Earth will Settle Wide, Only Man
will Perish / Translated from Ukrainian by G. and M. Luckyj // Modern
Ukrainian Short Stories / Edited by George S.N. Luckyi – Colorado;
Englewood: Ukrainian Academic Press, 1995 – C. 78-95

Agreement

Президент = The President: Міжнародний громадсько-політичний журнал =
International Social and Political Quarterly / Translated from Ukrainian
by V. Mylovzorov – 2002 – # 7-8 – P. 29-31

Bondarenko V. Life is a Play Composed by God // Президент = The
President: Міжнародний громадсько-політичний журнал = International
Social and Political Quarterly / Translated from Ukrainian by V.
Mylovzorov – 2002 – # 9 – P. 17-18

Buck P.S. The hidden Flower – New York: Penguin Putnam Inc., 1975

Convention on the recognition of qualification concerning higher
education in the European region, April 11, 1997 – Lisbon, 1997 –
HYPERLINK “http://conventions.coe.int” http://conventions.coe.int

Christie Agatha Selected Stories – London: Penguin Books Ltd., 1993,
380p

Dmytrenko M. Investments for the Future // Herald Digest of the National
Bank of Ukraine / Translated from Ukrainian by G. Golubeva, H.
Kozachynska – 2000 – #2 – P. 32

Douglas Adam The Beast Within. A history of the Werewolf. – New York:
Avon Books, 1994 – 360p

English Gothic Prose XIX-XX / Английская таинственная проза XIX-XX век/
Составитель Н.Будур – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004 – 415с.

Estimation of Size of Credit Extended against Pledge // Herald Digest of
the National Bank of Ukraine / Translated from Ukrainian by G. Golubeva,
H. Kozachynska – 2000 – #1 – P. 31-32

Honchar O. The Cathedral / Translated from Ukrainian by Y. Tkatch, L.
Rudnytsky – Washington; Philadelphia; Toronto: St. Sophia Religious
Association of Ukrainian Catholics, 1989 – 308p.

Jerome K. Jerome Three Men in a Boat – London: Penguin Books Ltd., 1994,
187p.

King Stephen The Dark Half – New York: A Signet Book, 1990, 486p.

Khodakivska M. Chernihiv: Amazing City on the Desna River // Panorama =
Панорама / Translated from Ukrainian by A.B.C. World Language Centre –
2002 – #3 – P. 12-15

Kniazhansky V. Crime and Punishment Sanctions for Intellectual Piracy
imposed immediately: Translated from Ukrainian // The Day Journal – 2001
– #38 – HYPERLINK “http://www.day.kiev.ua/200138/issue.htp”
http://www.day.kiev.ua/200138/issue.htp

Панорама / Translated from Ukrainian by A.B.C. World Language Centre –
K. – 2001 – #5- P. 24-26

Omelchenko O. The Heart of a Titan. M. Amosov, I know that death causes
no fear. The fear comes when intellect fades away / Translated from
Ukrainian // The Day Journal – K. 2002 – #40 – HYPERLINK
“http://www.day.kiev.ua/DIGEST/2002/40/issue.htm”
http://www.day.kiev.ua/DIGEST/2002/40/issue.htm

Pavlov A. Fighting Contraband: Translated from Ukrainian // Politics and
Times: Social and Political Journal – 2002 – #3-4 – P. 29-41

De Quincey Thomas Confessions of an English Opium-Eater – London:
Penguin Books Ltd., 1997, 268p.

Shevchuk V. Blood Brothers / Translated from Ukrainian by Y. Tkach /
Bayda Books – Australia: Stockland Press, 1980 – 288p.

Siomin S. Religious Freedom in Ukraine: International – Legal Aspect:
Translated from Ukrainian // Politics and Times: Social and Political
Journal – 2000 – #1-2 – P. 79-87

Smoli V. A Culture of Peace for the Modern World / Translated from
Ukrainian by O. Savchyn // Political Thought: Ukrainian Political
Science Journal – 1999 – #1-2 – P. 127-130

Soniuk V., Kniazhansky V. Devaluation. Majority arrangements show their
first hitch / Translated from Ukrainian // The Day Journal – 2001 – #38
– HYPERLINK “http://www.day.kiev.ua/2002/38/issue.htm”
http://www.day.kiev.ua/2002/38/issue.htm

The Forthcoming Presidential Elections in Ukraine: Political Resources
and Images of the Contenders: Analytical Survey / Translated from
Ukrainian by V. Karaban and S. Oleh // Political Thought: Ukrainian
Political Science Journal – 1999 – #1-2 – P. 3-28

Trofimova N. Freedom in Exchange for Order / Translated from Ukrainian
// The Day Journal – 2002 – #40 – HYPERLINK
“http://day.kiev.ua/2002/40/issue.htm”
http://day.kiev.ua/2002/40/issue.htm

Tsalyk S. Queen Tamar: The Golden Age of Georgia // Президент = The
President: Міжнародний громадсько-політичний журнал = International
Social and Political Quarterly / Translated from Ukrainian by V.
Mylovzorov – 2002 – #7-8 – P. 99

Voitenko V. 2001+1 = Solid Minus / Translated from Ukrainian // The Day
Journal – 2001 – #38 – HYPERLINK
“http://www.day.kiev.ua/2001/38/issue.htm”
http://www.day.kiev.ua/2001/38/issue.htm

Zamyatin V. New Format / Translated from Ukrainian // The Day Journal –
2002 – #37 – HYPERLINK “http://www.day.kiev.ua/2002/37/issue.htm”
http://www.day.kiev.ua/2002/37/issue.htm

SUMMARY

The master’s paper focuses on the problem of nominalisation in modern
English which is one of the most essential issues of modern English
syntax.

The purpose of the study is to investigate nominalisation as a process
in modern English and as a translational transformation in translation
from Ukrainian into English.

The research is mostly based upon linguistic research concerning the
problem of nominalisation and grammatical transformations in
translation.

The study consists of three chapters. Chapter I describes the history of
researches in the field of nominalisation in different languages.
Chapter II provides a detailed analysis of the process of nominalisation
in the English language. Chapter III presents the analysis of the
transformation of nominalisation in Ukrainian-English direction of
translation. The reasons of transformation and its main types are
summarized.

Nominalisation is defined as the process of increasing the number of
nominal elements (nouns, adjectives and their equivalents) as the result
of decreasing the number of verbs, verbal structures and adverbs.
Nominalisation splits into four major groups and their combinations.
These are decomposition, unification, substitution and introduction of
reference word.

Decomposition is the usage of analytical forms instead of synthetic
ones. Decomposition splits into decomposition with the usage of verbal
predicate and decomposition with the usage of nominal predicate.

The sample of unification is the substitution of postpositive attributes
by nouns in the possessive and common cases as well as the usage of
compact attributive constructions.

Substitution in this case means morphological substitutions. In this
case syntactic function is changed.

The main linguistic reasons for the use of transformation of
nominalisation from Ukrainian into English are defined as grammatical,
word-forming, genre, stylistic and speech ones. Nominalisation being a
predominantly grammatical phenomenon linguistic reasons for using
transformations of nominalisation in translation are mostly based on
language-systemic discrepancies between the analytical structure of the
English language and the synthetic structure of Ukrainian.
Transformations in Ukrainian-English direction of translation are caused
by the tendencies of English as the target language to replace long and
explicit verbal sentences of Ukrainian as the source language with the
English compact and implicit phrases, such as noun clusters,
prepositional noun phrases, English nouns and adjectives formed by
suffixes with dynamic semantics.

Owing to the flexibility and diversity of the English and Ukrainian
languages the Ukrainian-English transformations of nominalisation may be
caused by purely genre, stylistic or speech reasons.

Transformations of nominalisation are divided into partial and full
nominalisations. Partial nominalisation presupposes a partial omission
of verbal elements or sememes in the target language. Full
nominalization presupposes a full omission of verbal elements or sememes
in the target language. Partial nominalisation may involve a deep
semantic level excluding a formal syntactic level. This includes
reduction of verbal structures with several verbal forms to verbal
structures with one verbal form, transformation of verbs with dynamic
semantics into verbs with static semantics. Partial nominalisation also
includes transformations on the syntactic level, that is,
transformations of finite forms of the verb into non-finite forms,
notional univerbs into noun-verb phrases and compound nominal
predicates.

Both partial and full nominalisation may occur either on the level of
syntactic structure or on the level of a single lexico-grammatical
element.

The theoretical study of Ukrainian-English translations of fiction and
informational texts has shown that it is the structures with the finite
forms of the verb in the source language that may signal the necessity
of resorting to nominalisation in Ukrainian-English direction of
translation. However, systemic differences between English and Ukrainian
cause certain discrepancies in conditions of using nominalisation in
Ukrainian-English direction of translation. The transformations are
possible when we observe in Ukrainian source texts structures with
several verb forms, notional predicate verbs, infinitival and
participial elements and structures, phrases with abstract dynamic
verbal nouns.

PAGE

PAGE 41

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020