Реферат на тему:

Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різка зміна руху

Сьогоденна епоха розвитку лінгвістики – це, за висловом Ю.Д. Апресяна,
безсумнівно, епоха семантики. Послідовний розвиток ціеї тези неминуче
призводить до розуміння концепції лінгвістики як науки, до якої входить,
поряд з іншими дисциплінами, ще й розвинута семантика, яка складається
із опису не тільки граматичних, але й лексичних значень [1, 3].
Доцільним є також згадати відоме зауваження Г.В. Колшанського про те, що
будь-який окремий опис неминуче виходить за межі однієї мови і
обов’язково охоплює всі існуючі мови, які практично доступні в даний
момент для спостереження [3, 13], що підкреслює актуальність досліджень
із семантичного синтаксису.

Сучасні лінгвістичні дослідження відзначаються посиленою увагою до
речення як багаторівневої одиниці загалом та до його семантичної
організації, яка зокрема грунтується на категорії валентності предиката.
Предикат є центральним компонентом реченнєвої структури, він прогнозує
кількість актантів у реченні та їx семантичне наповнення. Тому вивчення
семантичного плану речення ставить завданням виявити й описати коло
лексики, яка здатна виступати в ролі предиката як організаційного центру
речення певної семантики. Метою статті є встановити i описати
лексико-семантичну групу дієслів кратності із семою ‘різка зміна руху’,
виявити їx спільні та відмінні особливості вживання.

Основними виразниками семи ‘різка зміна руху’ є предикат jump та його
синонімічний ряд leap, spring, bound, skip, hop (семельфактивні дієслова
– термін Г.Г. Сільницького). Зазначені дієслова означають а) миттєвим
зусиллям м’язів відірватися від опори i переміститися у просторі або б)
пересуватися таким способом як стрибати, зістрибувати, підстрибувати,
перестрибувати тощо.

Порівнюючи семантичну структуру предикатів jump, leap, spring, bound,
skip, hop визначаємо їx спільну сему:

Jump: to move suddenly or quickly; to cause to leap /Webster/;

Leap: to move or act quickly or suddenly; to cause to leap /Webster/;

Spring: to rise, leap or move suddenly and swiftly; to cause to spring
/Webster/; jump suddenly from the ground; move suddenly /Hornby/;

Bound: to move by leaps, spring /Webster/; jump, spring, bounce; move or
run in jumping movements /Hornby/;

Skip: to move in a
????????????????????????????????????????????????????????????????›???????
???????????????????????????????????????????

Як бачимо, сема кратності ‘to move suddenly or quickly’ є домінуючою та
спільною у предикатів jump, leap, spring, skip, а виявлення семи
кратності у предикатів bound та hop потребує більшого аналізу:

Bound: to move by leaps; spring /Webster/; jump, spring, bounce; move or
run in jumping movements /Hornby/

Leap: to move or act quickly or suddenly;

Hop: to make a short, bouncing leap; move by leaping /Webster/

Leap: to move or act quickly or suddenly.

Очевидно, що предикати bound та hop визначаються за допомогою jump,
leap, spring, тобто сема кратності у них є вторинною.

Слід зазначити, що у словнику Longman Dictionary of Contemporary English
дієслово hop визначається як ‘to move by jumping on one foot; to move
somewhere quickly or suddenly’, тобто сема кратності у нього може бути
домінуючою.

Досліджувані предикати відрізняються за наступними смисловими ознаками:

1) кількість переміщень (один стрибок чи безперервне переміщення
стрибками);

2) характер переміщення з точки зору сили поштовху, довжини, легкості,
плавності та вишуканості стрибку;

3) його ціль (переміщення до кінцевої позначки, подолання перешкод,
атака);

4) напрямок переміщення;

5) асоціації, які викликає стрибок [2, 243].

Предикати jump, leap та spring здебільшого позначають квант переміщення,
a bound, skip та hop вказують на безперервне переміщення, тобто серію
стрибків.

Jump – це будь-який стрибок середньої довжини, незалежно від того гарний
він чи ні, з якою ціллю здійснюється i в якому напрямку (вверх, вниз чи
горизонтально), наприклад: When he heard the ice cracking under foot he
jumped in the canoe, pushed it free of the small cakes, and started
paddling (J. Aldridge, The Hunter). Being unable to remove the chain, I
jumped over, and running up the flagged causeway … knocked vainly for
admittance… (E. Bronte, Wuthering Heights). They jump on a passing
bus and head towards a new life. (E. Audrey, The Complete F Plan Diet).
Now jump into bed so I can tuck you in (R. Michele, Daughters of the
House). The only way I can get across is to jump down on the track
again (J. Russel, Payback) тощо.

Leap не відрізняється від jump за ознакою напрямку чи цілі руху, однак
звичайно позначає подовжений, легкий i швидкий стрибок, що нагадує
стрибок антилопи, наприклад: The animals leaped over a few bushes and
swiftly went spring-hopping up the steep gradient (G. Gordon, Let the
Day Perish). They admired the lady in black velvet with rose-purple legs
who leapt so neatly on to the galloping horse… (D. Lawrence, England,
my England).

Spring позначає сильний пружний стрибок із різким відривом від точки
опору, здебільшого спрямований вверх чи горизонтально; при цьому увага
сконцентрована на самому стрибку, а не на його початковій чи кінцевій
точці, маршруті чи напрямку. Наприклад: Не gave a wild burst of
laughter, doubled himself up with glee, and then sprang high into the
air (I. Murdoch, The Italian Girl). At the same instant Martin sprang
for him, clutching him by the throat… (J. London). He caught the
sycamore branch solidly and sprang onto it, then twirled in a circle
several times, using it for a bar (W. Saroyan, Love).

Предикат bound не пов’язаний з ідеєю напрямку. Як i дієслово spring він
передбачає переміщення міцними, пружними i швидкими стрибками, які
нагадують стрибки великого та сильного звіра. Напр.: When they stopped,
Ugly /the dog/ bounded straight over the side of the open car and
through the hall door (M. Dickens, The Angel in the Corner). Завдяки
ідеям сили, швидкості, пружності, які імплікуються у дієслові bound, з
ним легко асоціюється уява про повноцінність життя, молодість, здоров’я,
як-от: Entranced by this idea he bounded up and down like a spring. The
dog bounded ahead across the shifting sands (S. Bruce, Tales of the
Loch).

Предикати skip i hop відрізняються від попередніх тим, що позначають
дрібні стрибки, які зовсім не пов’язані з ідеєю сили. Крім того, сема
напрямку у них відсутня. Skip позначає швидкі, легкі та граціозні
стрибки, часто із зміною ніг, а предикат hop означає зробити один чи
декілька дрібних стрибків, здебільшого на одній нозі або й із зміною
ніг, однак не граціозних, подекуди навіть незграбних. Порівняйте:
Someone found a long rope, and they began skipping. And never did they
skip so high, run in and out so fast, or do such darling things as on
that morning (K. Mansfield, Selected Stories). A goat hopped up on one
of the carts and then to the roof of the diligence (E. Hemingway, The
Sun Also Rises).

Проаналізувавши лексико-семантичну групу дієслів із семою ‘різка змiна
руху’, а саме предикати jump, leap, spring, bound, skip, hop
стверджуємо, що всі вони мають здатність керувати прийменниковими i
прислівниковими групами із значенням:

1) початкової (from, out of smth): Felicity leaped up from her seat, her
face contorted (J.Susannah, Love over Gold). To Mr. Smeeth life was a
journey … through a jungle where poisonous snakes were lurking and
menacing tigers might spring out of every thicket (J. Priestley, Angel
Pavement)

і кінцевої точки (to, into, onto smth): The maids skipped into the
kitchen (A. Ellis, The Clothes in the Wardrobe). She skipped along and
into the wood at the end of the gardens (West, Claire and Burnett, The
Secret Garden). Then in his foolish exhilaration he had leaped into a
tree and spotted them with his binoculars (A. Grey, Saigon)

O

????????????????e?L%th%(&5&x&”&µ&Ae&e&e&

UHUJUcU?Uoioeoioeaeaeaeaeoeoeoioeoioioeoioeoeoioeoioeoioeoioeoioeaeoioeo
ioeoieioeaeaeoeoioUoe

T

3) місця (about, around, round smth): He would skip about the stage on
one leg if he was pleased (W. Maugham, Theatre). … and then he would
spring round the room looking for his handkerchief (J.K. Jerome, Three
Men in a Boat). Kelly put the phone down and skipped around the rоот (J.
Francome, Stone Cold).

Kpiм того, досліджувані предикати, за винятком spring та bound, можуть
керувати прямим додатком із значенням маршруту стрибка (здебільшого це –
перешкода, яку слід здолати): to jump /to leap/ a hedge; to hop a hedge,
to skip a brook (puddle). Наприклад: А moment later, having leapt the
gate, Samuel Taylor Coleridge was bounding down a pathless field
towards them (R.Kee, A Crowd is Not a Company).

Предикати jump, leap, spring, рідше bound, hop вживаються також для
вираження значення ‘ставати на ноги стрибком, особливо під впливом
сильних емоцій або від несподіванки’. У цьому значенні вci предикати
вживаються із прислівником up чи з прийменниковим додатком to one’s feet
чи from smth; jump i leap допускають абсолютивне вживання. Наприклад:
Pilot /the dog/ pricked up his ears when I came in, then he jumped up
with a yelp and a whine, and bounded towards me (Ch. Bronte, Jane Eyre).
A cry of pain broke from the lad’s lips, and he leapt to his feet,
tearing his hands away from Lord Henry’s grasp (O. Wilde, The Picture of
Dorian Gray). He was going to jump the pasture fence and we hopped up,
scared to death (M. Mitchell, Gone with the Wind). Warden stood up and
banged his first down on his desk so harsh, that Mazzeoli jumped in
spite of himself (J. Jones, From Here to Eternity). As he jumped the
ditch that joined the two pools the helmet fell off (A.Hassall, Jubilee
Wood).

Ще одне спільне значення, що характеризує дієслова jump, leap, spring i
bound є ‘швидко чи раптово, ніби стрибком, переміститися куди-небудь’,
тобто підстрибнути, вистрибнути, зістрибнути тощо. У цьому значенні
jump, leap, spring означають один квант переміщення, bound – один або
декілька квантів. Серед зазначених трьох предикатів jump має найбільш
широке значення. На відміну від jump, leap вказує на більшу
інтенсивність дії. Spring позначає різкий рух гнучкого тіла, як-от – the
branch sprang up (гілка раптово підскочила вверх). Bound позначає одне
чи декілька відбивань, спричинених сильним ударом якогось предмета об
перешкоду: The ball struck the earth and bounded across the field.

Очевидним із зазначених речень є те, що всі предикати із семою ‘різка
зміна руху’ можуть позначати як однократну дію, так i багатократну,
тобто вони позначають квантифіковані дії, які за своєю природою можуть
припинятися i поновлюватися. У реченні A moment later, having leapt the
gate, Samuel Taylor Coleridge was bounding down a pathless field towards
them (R.Kee, A Crowd is Not a Company) предикат to leap позначає
однократну завершену дію, а предикат to bound вказує на багатократну
тривалу дію, що увиразнюється її вживанням у Past Progressive Tense.

Однократність дії посилюється модифікаторами suddenly [quickly and
unexpectedly – Longman Dictionary p. 1659], instantly [immediately –
Longman Dictionary, p. 843], once [a single occasion; one time only –
Webster p. 554; on one occasion only – Longman Dictionary p. 1147],
напр. Instantly, the car leaped back on to the roadway (S. Marton, Roman
Spring). Rosie had bitten him twice in the past; once when she managed
to free herself by chewing through her tethering-rope, once when she
leaped through the window of Buddie’s jeep and chased him into the
pig-yard (D. Highsmith, Frankie). He suddenly bounded aside into the
road, where some yards away, a large taxi-like car was waiting in a
side-street (K. Amis, Lucky Jim). An ungainly, unkempt figure … at the
foot of a tree, sprang suddenly to its feet with a hoarse cry of
‘Lumley’ (J. Wain, Hurry on Down). The hoops would not come out until
two of us had gone and struggled with them for five minutes, when they
would jump up suddenly and try and throw us into the water (J.K. Jerome,
Three Men in a Boat). Suddenly Clare jumped up, leaving his bucket to be
kicked over by the cow, went quickly towards her, and, kneeling down
beside her, took her in his arms (C. West).

Подекуди на вживання однократної завершеної дії вказує сам контекст:
His master’s voice acted on Buck /the dog/ like an electric shock. He
sprang to his feet and ran to the bank ahead of men (J. London, The Call
of the Wild). Archie turned suddenly toward the fire and spat a stream
of tobacco juice on it with such vehemence that India, Melanie and Pitty
leaped as though a bomb had exploded (M. Mitchell, Gone with the Wind).
У даних реченнях порівняння like an electric shock та though a bomb had
exploded вказують на миттєвість дії. Те саме спостерігаємо і в наступних
прикладах: She bounded like a spring on hearing the door open (Th.
Hardy, The Mayor of Casterbridge). I leaped as if it had been fired at
me, and shrieked at Posi (D.Hill).

Вживання прислівника up and down із семельфактивними дієсловами
увиразнює багатократність дії, наприклад: And away he flew, hiding,
running through the uncut hay on the lawn … making a rush for the
kitchen garden … leaping up and down like a wild Indian (K. Mansfield,
Selected Stories). У реченні I jumped from the stone to stone on the
broad bed of the shallow clear, fast-flowing river (P. Abrahams, Tell
Freedom).

У таблиці 1 представлено відмінності у семантичних характеристиках
предикатів кратності із семою ‘різка зміна руху’.

Таблиця 1.

suddenly swiftly abruptly act of instance force quickly

jump + _ + + + _ +

leap + _ + + _ _ +

spring + + _ + _ + _

bound _ _ _ _ _ _ _

skip _ _ _ _ + _ _

hop _ _ _ _ _ _ +

Таким чином, аналіз лексико–семантичної групи дієслів кратності із семою
‘різка зміна руху’ дозволяє виділити їх спільну ознаку – позначення
різкого чи плавного переміщення у просторі як однократну завершену чи
неоднократно повторювану дію. Відмінності вживання предикатів пов’язані
із кількістю здійснюваних дій, їх характером, ціллю та напрямком
переміщення. Врахування спільних та відмінних рис досліджуваних
предикатів сприяє цілісному розумінню лексико–семантичної групи
досліджуваних дієслів як складової категорії кратності.

Література:

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. – М., 1974.

Англо–русский синонимический словарь // Под рук. А.И. Розенмана и Ю.Д.
Апресяна. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2004.

Колшанский Г.В. Универсальная и частная типология языка //
Лингвистическая типология. – М., 1985.

Longman Dictionary of Contemporary English // dir. Della Summers. – New
ed., 2003.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English // Hornby A.S. –
Oxford University Press, 1978.

Webster Universal College Dictionary. – New York: Gramercy Books, 1997.

Похожие записи