.

” Фразеологічні синоніми тематичної групи “”старанно працювати”” та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання”

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 9226
Скачать документ

10

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Інститут іноземної філології

Кафедра німецької мови

Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні
вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

Курсова робота

Виконавець

студентка ІV курсу (462 група)

денної форми навчання

ПМСО. Англійська мова та

література. Німецька мова та

література.

_______________

Науковий керівник роботи ________________

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..……3

Розділ 1.Основні теоретичні аспекти фразеології……………………………….5

1.1.Фразеологія як лінгвістична дисципліна та предмет її
дослідження.……..5

1.2.Класифікація фразеологічних одиниць…..………………………………….8

Розділ 2. Фразеологічна синонімія як засіб збагачення словникового
складу мови ………………………….……………………………………………………14

2.1. Явище фразеологічної синонімії ……………………………………………..14

2.2. Види фразеологічних синонімів……………………………………………17

Розділ 3. Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати»
та основні вправи до їх
засвоєння………………………………………………………
………….26

Висновки……………………………………………………….…………………32

Список використаної літератури……………………………….………………..35

Додаток А………………………………………………………….……………..37

Додаток Б…………………………………………………………..……………..39Вступ

Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття, тому на даний
момент фразеологія як лінгвістична дисципліна перебуває ще в стадії
становлення. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про
статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика
кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать
невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології.
Науковий пошук у цих напрямках продовжується. Досить плідними є
дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців.
Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В. Виноградов, Є.Д.
Поливанов, Л.А. Булаховський, В.Л. Архангельський, В.М. Мокієнко, В.П.
Жуков, О.М. Мелерович, В.Г. Гак, Л.Г. Скрипник, М.Ф. Алефіренко, Л.Г.
Авксентьєв, М.Т. Демський. Такі лінгвісти як А.А. Шахманов, Ф.Ф.
Фортунатов, В.К. Поржезинський досліджували фразеологію німецької мови.
Серед західних мовознавців слід відзначити Ш. Баллі та Л.П. Сміта. На
жаль, на заході приділяється дуже мало уваги цій галузі мовознавства.

Донині фразеологічна синонімія , а також і полісемія німецької мови
найчастіше просто фіксувалися більшістю фразеологічних та стилістичних
словників. На даному етапі робляться перші спроби проникнути у сутність
цих явищ. Насамперед це відноситься до фразеологічної синонімії.
Фразеологічні синоніми – це одиниці, які мають тотожне або близьке
значення, різний лексичний склад і різну образність при однаковій чи
неоднаковій синтаксичній структурі. Фразеологічна синонімія є досить
поширеним явищем у німецькій мові, зважаючи на те, що збагачення
будь-якої мови відбувається значним чином за рахунок ії фразеологічних
ресурсів.

Труднощі оволодіння іноземною мовою великим чином полягають у засвоєнні
її лексичного запасу, а німецька мова за словами Логана П. Сміта
«очевидно більше за інші європейські мови багата поетичними і образними
словами фольклорного походження». Як відомо, в акті комунікації суттєве
значення відіграють фразеологічні одиниці. Оволодіти фразеологією
іноземної мови – означає мати високий рівень оволодіння мовою, тобто
фразеологія є одним з найбільш важливих аспектів вивчення іноземної
мови.

Об’єкт курсової роботи: Фразеологізми сучасної німецької мови тематичної
групи «старанно працювати».

Предмет: Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та
основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

Мета:

Завдання:

1. Всебічно вивчити та проаналізувати науково-педагогічну літературу з
даної проблеми.

2. Розкрити сутність фразеології як науки.

3. Визначити основні проблеми дослідження фразеологічних одиниць.

4. Надати визначення фразеологічної синонімії

5. Розглянути класифікацію фразеологічних синонімів

6. Дослідити особливості функціонування фразеологічних синонімів
німецької мови тематичної групи «старанно працювати»

7. Навести систему вправ на засвоєння фразеологічних синонімів німецької
мови тематичної групи «старанно працювати»

8. Зробити висновки на основі виконаної роботи.

Структура: Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та
додатків.Розділ 1.Основні теоретичні аспекти фразеології

1.1.Фразеологія як лінгвістична дисципліна та предмет її дослідження

Фразеологія будь-якої мови – це цінна лінгвістична спадщина, в якій
відбивається бачення світу , національна культура, звичаї і вірування ,
фантазія і історія народу, що говорить на цій мові.[8, 45]

Фразеологія кожної мови вносить вирішальний вклад до формування образної
картини миру світу . Способи бачення світу через мовні образи ,
відображені в системі фразеологізму , які, будучи глибоко національними
, базуються , проте , на спільних для всіх людей (тобто універсальних)
логіко – психологічних і власне лінгвістичних підставах .

Спірнім залишається питання про час, коли зародилася фразеологія . Одні
схильні вважати основоположником даної науки швейцарського лінгвіста
французького походження Ш. Баллі. Відомо, що в своїх роботах з
французької стилістики певне місце він відвів опису сполучень слів .
Фразеологію ж розглядав як розділ лексикології , бо ФО еквівалентні
слову. На думання інших, наука про фразеологізми зародилася тоді , коли
В.В. Виноградов дав визначення основних понять , обсягу і завдань
фразеології.[7, 124]

Як зазначалося вище, не існує єдиного тлумачення термінів «фразеологія»
та “фразеологізм ”. А ті , що існують, можуть суперечити одне одному.

Більшість мовознавців дотримується широкого визначення терміну
“фразеологія” (гр. phrasis – “вираз , зворот ”, logos – “слово, вчення
”): це

1) сукупність фразеологізмів певної мови ;

2) розділ мовознавства , який вивчає фразеологічний склад мови.

Термін «фразеологія» є багатозначним . В широкому плані він позначає
сукупність всіх видів стійких поєднань слів тієї або іншої мови. У більш
вужчому сенсі цей термін уживається для позначення лише таких стійких
з’єднань слів, які характеризуються певною експресивністю і емоційністю,
мають оціночний характер. Такі, наприклад, Hals iiber Kopf стрімголов,
похапки, абияк; j-m einen Floh ins Ohr setzen розбурхати, стурбувати
когось повідомленням; gleiche Briider, gleiche Kappen два чоботи — пара.
Нарешті, фразеологією називається лінгвістична дисципліна, що вивчає
стійкі поєднання слів мови.

Фразеологія як лінгвістична дисципліна знаходиться ще в стадії
становлення . Передумови її булі підготовлені російськими і зарубіжними
лінгвістами . Російські лінгвісти — акад . А.А. Шахматов, акад . Ф. Ф.
Фортунатов, проф . В. К Порзежинський зробили значний вклад внесок в
розробку словосполучень з синтаксичної точки зору. Візначення типів
поєднань фразеологізмів в стилистико-семантичному плані було дане Шарлем
Баллі і Альбером Сеше. Період інтенсивного розвитку фразеології як
лінгвістичної дисципліни настав в радянській лінгвістиці після появи
відомих робіт акад. В.В Виноградова.

На даний момент фразеологія як область мовознавства у філологічній
літературі біля в загальному сенсі визначається як самостійна
лінгвістична дисципліна, специфіка якої полягає біля в встановленні
складу стійких або фразеологічних словосполук даної мови, вивченні
закономірностей виникнення і розвитку цих одиниць, а також у визначенні
груп стійких словосполучень даної мови в залежності від їх структурних і
семантичних особливостей.

Фразеологічний склад німецької мови має ряд специфічних, властивих
тільки йому особливостей . Проте ця специфіка може бути виділена лише на
тлі тих рис, які визначають лінгвістичну природу стійких словосполук
взагалі і є спільними для одиниць фразеологізмів цілого ряду інших
європейських мов .

Фразеологізми або стійкі словосполучення (phraseo-logische oder stehende
Wortverbindungen) відрізняються від вільних синтаксичних словосполук,
перш за все, тим, що вони в семантичному плані є єдністю і виражають, як
правило, одне (єдине або розчленоване) поняття, напр.: etw. zum Ausdruck
bringen виражати, виразити щось, mit Haut und Haar цілком, sich aufs
hohe Pferd setzen розхвастатися, запишатися. Різніця в понятті, що
виражається вільними і фразеологічними поєднаннями слів, виступає
особливо яскраво в таких випадках, коли є можливість порівняти
омонімічні вільні і фразеологічні словосполучення, наприклад: blauer
Brief — блакитний лист (вільне словосполучення) і blauer Brief – –
повідомлення про відставку (фразеологічне словосполучення); junges
Gemьse — молоді овочі (вільне словосполучення) і junges Gemьse (розм.) —
дітвора, молодь

(фразеологічне словосполучення). Стійкі словосполучення лише зовні
зовнішньо нагадують вільні. Вони можуть збігатися з ними по синтаксичній
структурі, але не ідентичні їм по семантиці. Стійкі або фразеологічні
словосполучення служать, подібно до слів, для вираження поняття. Від
слів вони відрізняються своєю різнооформленістю.

Другою відмітною властивістю фразеологічних одиниць є їх стійка або
стабільна форма, внаслідок чого вони існують в мові як готове ціле.
Фразеологічні одиниці лише відтворюються в мові, а не створюються в ній
знову. Ця обставина також зближує фразеологічні одиниці зі словом і
відрізняє їх від вільних словосполучень.

Таким чином, семантичну єдність стійкого словосполучення і
функціонування такого словосполучення як єдиного цілого уподібнюють
фразеологічній одиниці і включають їх в словарний склад мови.

Ми можемо визначити фразеологічні одиниці таким чином:

Фразеологічними одиницями є такі стійкі словосполучення , які, незалежно
від кількості слів-компонентів , утворюють семантичну єдність і
виконують в мові називну або експресивну функцію.

2.2.Класифікація фразеологічних одиниць

Стійкі словосполучення дуже різноманітні як в структурному,
семантичному, так і у функціональному плані. Внаслідок цього усяка
систематизація матеріалу фразеологізму у вигляді класифікацій будується
залежно від того, які властивості одиниць фразеологізмів піддаються
аналізу.

У лінгвістичній літературі відомо декілька класифікацій фразеологізмів.
Для німецької літератури характерна класифікація, представлена в
обширній праці Фрідріха Зейлера «Deutsche Sprichworterkunde». Типовим в
цій роботі, що займає особливе місце в німецькій літературі по
фразеології (разом з багатющим фактичним матеріалом, тут містяться і
розгорнені теоретичні узагальнення), є те, що вона систематизує лише
один вид стійких словосполучень, а саме такі поєднання, в яких є
експресивність, емоційність, оціночний характер.

Виходячи з додаткових семантичних, структурних і функциональных
моментів, властивих фразеології даного вигляду виду, Ф. Зейлер розрізняє
наступні групи фразеологізмів:

1. прислів’я (Sprichworter );

2. літературні варіанти прислів’їв — афоризми, сентенції (Aphorismen ,
Sentenzen );

3. приказки (die sprichwortlichen Redensarten );

4. парні словосполучення (die sprichwortlichen Formeln );

5. крилаті слова (gefliigelte Worte ).

До недоліків даної класифікації відноситься, по-перше, неповний обхват
охоплення всіх видів стійких словосполучень німецької мови, тобто
ігнорування неафористичних словосполучень, які складають, на нашу думку,
не менш важливу частину фразеології .

Наступним недоліком даної класифікації є нечіткість терміну «приказка»,
що включає фразеологію, різну по своєму емоційному потенціалу,
мотивованості значення і ін. Термін «приказка» в даному випадку об’єднує
як повністю невмотивовані вирази, ідіоми типа Pech haben, так і
образно-мотивовані з явно відчутним перенесенням значення, ср. einem
eine schone Suppe einbrocken, а також односкладні пропозиції, що є
вигуками, що вживаються в повсякденно-розмовній мові для посилення
емоційності вислову, наприклад: Ja, Kuchen! Чом би не так! Ну, вже це
дзуськи, цей номер не мине!; Schwamm driiber! Забудемо про це! Досить
про це (букв.: Зітремо це)

Значне розповсюдження поширення в радянській германістиці получила в
останнє десятиліття структурно-семантична класифікація одиниць
фразеологізмів німецької мови, принципи якої запозичені з із
класифікації акад . В. В. Виноградова для одиниць фразеологізмів
російської мови. Виходячи з семантической спаяності компонентів, всі
фразеологічні одиниці підрозділяються на три групи:

– фразеологізми-зрощення;

– фразеологічні єдності;

– фразеологічні сполуки.

Фразеологічні зрощення або ідіоми є абсолютно неподільними, нерозкладні
словосполучення, значення яких не залежить від їх лексичного складу.
Вони мають повністю затемнене семантичне мотивування. У їх значенні
немає ніякого, навіть потенційного, зв’язку із значенням їх компонентів.
Прикладами таких словосполук в німецькій мові є вирази einen Korb
bekommen дістати відмову при сватанні; j-m Brief und Siegel geben
поручитися перед кем-л . за что-л ., запевнити увіряти кого-л . у чем-л
.; j-n oder etwas im Stich lassen залишити кого-л . напризволяще,
змінити зраджувати какому-л. справі речі, підвести кого-л.; schlecht und
recht скромно і чесно; рівно, врівень.

Значення всіх цих виразів не мотивоване з погляду системи сучасної
німецької мови і може бути розкрите лише за допомогою історичного і
етимологічного аналізу. Так, перші три ідіоми виникли у зв’язку з
різними німецькими звичаями, що мали місце в певні періоди життя
німецького народу. У поєднанні schlecht und recht слово schlecht
виступає в своєму архаїчному значенні прямому, правильному, яке повністю
втрачене ним в сучасній мові, у зв’язку з чим і затьмарюється сенс
всього словосполучення.

Друга група по класифікації В. В. Виноградова — фразеологічні єдності —
відрізняється від фразеологических зрощень тим, що тут значення цілого
пов’язано з розумінням потенційного сенсу змісту слів, створюючих ці
вирази. Фразеологічні єдності включають досить багаточисельну численну
групу одиниць фразеологізмів. Сюди відносяться:

1. Образно-мотивовані словосполучення, тобто стійкі словосполучення з
явно відчутним перенесенням значення, наприклад, keinen Schimmer von
etwas haben (разг.-фам). не мати ані найменшого уявлення про щось.
Значення вираження фразеологізму виникає в даному випадку внаслідок
переосмислення слова Schimmer, оскільки воно означає слабкий, тьмяний,
ледве помітний вогник. Сюди ж відносяться багаточисельні одиниці
фразеологізмів, що мають омоніми у вигляді вільних синтаксичних
словосполучення типу ins Wasser fallen впасти у воду — вільне
словосполучення ; провалитися, піти нанівець, турбуватися —
фразеологічна єдність;

2. Парні з’єднання слів, наприклад, mit Sack und Pack зі всіма
пожитками;

3. Прислів’я, напр.: Wer zwei Hasen zugleich hetzt, fangt keinen за
двома зайцями поженешся, жодного не зловиш;

4. Афоризми, сентенції, напр .; Wer fremde Sprachen nicht kennt , weifl
nichts von seiner eigenen (Goethe ).

Третя група по класифікації В. В. Виноградова фразеологічні сполуки
корінним чином відрізняється від фразеологічних зрощень і фразеологічних
єдностей. Фразеологічні сполуки утворюються із слів зі скованими,
зв’язаними значеннями, що виникають як переносні на базі основного
значення. Поєднання таких значень строго обмежене визначеним, вузьким
семантичним довкола лексичних одиниць. Аналізуючи дане явище, В. В.
Виноградов пише: «…багато слів або окремі значення багатьох слів,
переважно переносного або синонімічного характеру, обмежені в цих
зв’язках. Ці значення можуть виявлятися лише у поєднанні із певними
словами, тобто у вузькій сфері семантичних стосунків. Навколо
багатозначного слова групується декілька серій фразеологізмів».[6, 17]

Аналогічну ситуацію можна прослідити в німецькій мові. Так, наприклад,
на базі основного вільного значення дієслова packen хапати, схоплювати
розвинулося переносне значення охопити (про відчуття). У цьому значенні
дієслово поєднується лише з деякими іменниками, зокрема, із словами
Angst, Schrecken, Schauder, тому по-німецьки можна сказати Angst,
Schauder, Schrecken packt einen, але не можна сказати Gliick, Freude hat
ihn gepackt.

Отже, для фразеологічних єдностей не характерна образність, яка має
місце в фразеологічних сполуках у зв’язку з переосмисленням спільного
загального значення вільних словосполучень, на основі яких вони
виникають. У фразеологічних сполуках переносне значення має лише один
компонент словосполучення, у зв’язку з чим семантична окремість
компонентів і семантичне мотивування цілого тут відчувається чіткіше,
хоча поєднання фразеологізму також семантично цілісне, єдине по змісту .

Та обставина, що поєднання фразеологізмів корінним чином відрізняються
від фразеологічних сполук і фразеологічних єдностей з’явилася приводом
для того, що деякі радянські германісти, застосовуючи семантичну
класифікацію В.В. Виноградова, вважають за можливе розділити фразеологію
німецької мови на дві групи: фразеологічні єдності і фразеологічні
сполуки. Для єдності фразеологізмів характерне переосмислення спільного
значення словосполучень у зв’язку з їх образним вживанням. При цьому
розрізняються а) переосмислення із затемненим образом (ідіоми) і б)
переосмислення з жвавим, прозорим, мотивованим образом[10,28].

Проте, застосовуючи семантичну класифікацію В.В. Виноградова,

Л. Р. Зіндер і Т. В. Строєва в окремих випадках не зважають на специфіку
німецької фразеології. Так, услід за В. В. Виноградовим, Л. Р. Зіндер і

Т. В. Строєва відзначає, що фразеологічні єдності німецької мови (в
даному випадку до фразелогічних єдностей відносяться також і
фразеологічні зрощення) «порівняно рідко допускають будь-яку перебудову
своєї структури, вставку слів, заміну компонентів єдності синонімами,
зміну граматичної форми»[10, 54].

Вищевказана обставина дає нам підставу вважати, що німецькі
фразеологізми володіють більшою рухливістю компонентів і що до них в
даному випадку не застосовні окремі положення, що висуваються

В. В. Виноградовим у його класифікації фразеологічних одиниць російської
мови.

Для з’ясування ролі фразеологічних сполучень у словарному складі,
визначення специфіки їх функціонування у язиці доцільне застосування
іншої класифікації, яка відповідно може бути позначена як класифікація
функціональна . З цієї точки зору стійкі або фразеологічні
словосполучення можна підрозділити на дві великі групи:

I група охоплює фразеологічні одиниці, що виконують чисто називну або
номінативну функцію. Семантику словосполучень цієї групи найлегше
визначити при урахуванні їх структурних особливостей. Значна частина
даної фразеології — це іменні (атрибутивні) сполуки, які є, по-перше,
географічними назвами, наприклад, der Nahe Osten , die Deutsche
Demokratische Republik або ж назвами організацій, установ, підприємств,
політичних партій, наприклад, die Nationale Front. До цієї ж групи
відносяться складні терміни з із различных галузей знань, наприклад, die
zweite oder die hoclideutsclie Lautverschiebung (лінгв .),

die zerstreuten Wellen (фізич.) та ін.

В окремих випадках іменні (атрибутивні) поєднання можуть бути
нетермінологічними, наприклад, die wilde Rose , saure Milch чи dicke
Milch та ін.

До першої групи відносяться дієслівні (предикативні) сполучення, що
складаються з дієслів і доповнень типу Schlusse Ziehen , Forderungen
erheben , Vorbereitungen treffen , а також дієслівні сполуки , що
складаються з дієслова і прийменникових конструкцій типу in Kenntnis
setzen , in Betracht Ziehen , zum Ausdruck bringen і тому подібне тощо

Стійкі поєднання двох останніх структурних типів мають в німецькій мові
дуже часто мають еквіваленти у вигляді дієслів, наприклад:

Schlusse Ziehen — schlufifolgern , schliefien

in Kenntnis setzen — benachrichtigen

in Betracht Ziehen — beriicksichtigen

zum Ausdruck bringen — ausdrucken і так далі

Основну масу цієї групи складають фразеологізми, лінгвістична суть яких
показана у зв’язку з описом семантичної класифікації одиниць
фразеологізмів В.В. Виноградова.

Вживання фразеологічних одиниць майже всіх перерахованих структурних
типів, по суті справи, мало чим відрізняється від вживання слів з
нейтральним стилістичним забарвленням, унаслідок чого ми можемо в цьому
випадку вважати, що стійкі словосполучення вказаного типа, неафористичні
фразеологічні одиниці, виконуючи називну функцію, збагачують словарний
склад мови кількісно.

II група одиниць фразеологізмів виявляє у функціональному відношенні
корінну відмінність від стійких словосполучень першого типу .
Фразеологічні одиниці другої групи є, як правило, експресивними
синонімами до тих лексичних одиниць словарного складу мови, що вже
існують. У цьому легко переконатися при зіставленні одиниць
фразеологізмів із словами, напр .: zwischen zwei Stiihlen sitzen і
schwanken; den Mund halten і schweigen ; Steine in den Weg legen і
hindern, verhindern та ін.

Підвищена емоційність, влучна оцінка, що мають місце в одиницях
фразеологізмів цього типу , створюють їх особливу специфіку . Вони,
виконуючи окрім називної також і оцінювальну та комунікативну функції,
вдосконалюють і збагачують словниковий склад мови якісно.

Розділ 2. Фразеологічна синонімія як засіб збагачення словникового
складу мови

2.1. Явище фразеологічної синонімії

До останнього часу донині фразеологічна синонімія, а також і полісемія
німецької мови найчастіше просто фіксувалися більшістю словників
фразеологізмів і стилістичних словників німецької мови. Нині робляться
перші спроби проникнути в суть цих явищ. Насамперед це відноситься до
фразеологічної синонімії.

За останні роки в нашій лінгвістичній літературі з’явилася велика
кількість робіт в області англійської та німецької фразеології, які
дозволяють визначити основні проблеми фразеологічної синонімії сучасної
німецької мови [13, 78].

Перш за все необхідно визначити поняття фразеологічного синоніма, типи
фразеологічних синонімів, а також характерні особливості, що відрізняють
фразеологічну синонімію від лексичної.

Подібно до явища в лексиці, коли два слова з із різною мовною оболонкою
мають однаковий або близький предметно-логічний зміст, у фразеології
спостерігаються стійкі словосполучення, значення яких або повністю
збігається, або показує певні семантичні або стилістичні відтінки . У
цьому легко переконатися, якщо порівняти, наприклад, наступні
фразеологічні одиниці німецької мови: den Sand pflugen ; leeres Stroh
dreschen; Holz nach dem Walde tragen. Не дивлячись на відмінність образу
зображення , яке лежить в основі приведених словосполучень , всі вони за
значенням абсолютно однакові і в однаковій мірі служать для позначення
даремної некорисної, непотрібної роботи, напр. відповідності в
російській фразеології: товкти воду в ступі, переливати з пустого в
порожнє.

Фразеологічна синонімія властива бути для всіх видів експресивної
фразеології. Ми можемо спостерігати фразеологічні синоніми, наприклад, у
прилів’ях, виражаючи в даному випадку однакові думки:

viele Koche verderben den Brei — viele Hirten , ubel gehiitet (напр .
відповідність в російській фразеології: У семи няньок дитя без ока);

j-n auf den Arm nehmen — j-n zum besten haben ;

в образно-вмотивованих одиницях:

keinen Finger ruhren — weder Hand noch Fufi ruhren (ср . російські
еквіваленти фразеологізмів: палець об палець не вдарити, пальцем не
поворушити).

Велика кількість синонімів наявні серед парних сполучень. Так,
наприклад, для вираження поняття інколи іноді уживаються наступні
слідуючи з них: dann und wann , ab und zu , hin und wieder .

Серед рівнозначних фразеологічних синонімів німецької мови є
словосполучення, що відрізняються переважним вживанням на певній
території, тобто свого роду територіальні дублети. Такими є, наприклад,
ідіоми із значенням мені все одно es ist mir wurst — es ist mir powidl,
що вживаються в основному в південній Німеччині і Австрії, і їх
синоніми: es ist mir piepe — es ist mir pomade, що уживаються в
північній Німеччині і східних районах.

Як і в лексичній синонімії, серед фразеологічних синонімів можуть бути
одиниці, що відрізняються один від одного семантичними відтінками. Ці
відтінки можуть характеризувати, наприклад, ступінь інтенсивності
протікання дії, показувати характер протікання дії і т. д., напр.: ans
Werk gehen узятися за справу, sich in die Riemen legen напружувати всі
зусилля.

Подібні фразеологічні синоніми по аналогії з лексичними можуть бути
названі ідеографічними.

І, нарешті, фразеологія має певну кількість синонімічних одиниць, що
відрізняються сферою вживання. При рівнозначності вони можуть уживатися
лише в певних стилях мови. Наприклад, вирази: eine Niederlage erleiden
(літ. мов .); eine Schlappe erleiden (розм .-фам.).

Фразеологічні синоніми подібного типу можуть бути названі стилістичними.

Переважно мова йде про синонімічність загального значення виразів при
різній образності і різних структурних особливостях даних фразеологічних
одиниць. Ці синоніми можна назвати синонімами власне фразеологізмів.
Кількість їх, як показують спеціальні дослідження, є вельми значною,
оскільки одною з основних зовнішніх причин виникнення фразеологічних
синонімів біля різних видів ідіоматики є тенденція, що постійно діє в
мові, до створення додаткових відтінків існуючих виразів. Одним з цих
додаткових відтінків є підвищена експресія.

Фразеологічні одиниці, що виникають в результаті метафоричного
переосмислення вільних словосполучень, мають підвищену емоційність,
цьому сприяє яскрава образність , властива словосполученням даного виду
. Останнє обставина є, як можна припускати , причиною того, що доля
рівнозначних фразеологічних синонімів цього типу показує суттєві
відмінності від рівнозначних лексіческих синонімів німецької мови. Ця
різниця полягає у наступному.

Лексичні синоніми, в яких відсутні які-небудь додаткові (семантичні,
стилістичні, територіальні і ін.) відтінки до вираженого поняття, є
перехідною ступінню від рівнозначних синонімів до ідеографічних або
стилістичних. Для фразеологічних синонімів характерне якраз зворотне
явище.

Фразеологічні синоніми з одним наочно-логічним змістом, по-перше, досить
багато чисельні в словарному складі німецької мови; по-друге, вони
можуть існувати впродовж століть, не показуючи тенденції до зникнення
або витіснення одного синоніма другим. Збереження і тривале паралельне
співіснування таких синонімів в мові (ср. приклади з прислів’ями,
приведеними вище, типа Viele Koche verderben den Brei і Viele Hirten,
iibel gehutet і ін.) зв’язане, очевидно, з тим, що яскрава образність,
експресивність, оцінний характер, властиві даним синонімам, не
дозволяють їм взаємно виключати один одного.

2.2. Види фразеологічних синонімів

Вид синонімії, що розглядається вище, є, проте, не єдиним, який
включається в поняття «фразеологічні синоніми». Не менш значну групу
фразеологічної синонімії складають т.з. структурні синоніми, які є
фразеологічними одиницями одного структурного типу, де синонімічній
заміні може піддаватися компонент, що становить семантичну основу
виразу, наприклад: bei j-m in der Kreide stehen, stecken або sein; auf
dem Sprunge stehen або sein бути напоготові, збиратися зробити щось[13,
49]. Заміна компонентів фразеологічних одиниць не є довільною. Кількість
взаємозамінних компонентів у кожному окремому випадку є суворо
визначеною, і в них, як і у всякій фразеологічній одиниці, взаємозамінні
компоненти не створюються кожного разу наново, а відтворюються в мові.
Дана обставина є вирішальною в підтвердженні стабільності форми
структурних синонімів. Наявність взаємозамінних компонентів розширює
межу стійкості форми одиниць фразеологізмів, а зовсім не свідчить про її
нестійкість.

Явище структурній фразеологічної синонімії властиве словниковому складу
багатьох мов. Воно є і в російській мові. Наприклад, вирази утерти
комусь ніс, намилити шию або голову, вивести кого-л. на чисту воду.
Проте в німецькій мові, так само як і в англійській, структурні синоніми
представлені значно багатшою кількістю. Вони є майже у всіх групах
фразеології і є одним з джерел розширення фразеологічного складу мови.

Структурні синоніми німецької мови різноманітні. Вони виникають у
зв’язку із заміною субстантивних, ад’єктивных і вербальних компонентів
фразеологічних одиниць. Наприклад: j-m den Nacken або den Riicken
steifen спонукати кого-л. до опору; Grenzen або Schranken setzen ставити
межу, обмежувати кого-л., что-л.; j-m auf die Fiifte або Zehen treten
зачепити чиє-небудь хворе місце, боляче образити;

Структурні синоніми спостерігаються також і серед невмотивованих одиниць
фразеологізмів німецької мови, тобто ідіом або зрощень фразеологізмів:
j-m eine Kappe schneiden або kaufen підготувати кому-л. сумну долю.

Дуже цікавий аналіз взаємозамінних компонентів структурних синонімів.
Особливість функціонування словарних одиниць в стійких або
фразеологізмах словосполученнях проявляється тут в тому, що, виступаючи
як компонент такого словосполучення, окремі словникові одиниці,
розчиняючись і переосмислюючись у фразеологізмі в цілому, набувають тут
іншого значення, в порівнянні з тим, яке властиво йому в словарному
складі мови. Ця обставина пояснює причину того, що одні взаємозамінні
компоненти є синонімами і поза даною фразеологічною одиницею, інші ж (і
таких дуже багато) складають зовні фразеологічної одиниці тематичну
низку або ж слова, абсолютно різні за значенням. У різнозначних
структурних синонімах, приведених вище, лише компоненти: Grenzen —
Schranken , verlaufen — verrinnen , mager — schmal являются
синонімічними також и.вне даних фразеологізмів единиц . Компоненти
Nacken — Riicken , Fiifie — Zehen утворюють тематичні групи по
суміжності, а такі вербальні компоненти, як Schmieden — spinnen , machen
— schlagen , schneiden — kau-fen є поза відповідними фразеологічними
одиницями словами , які за своїм значенням дуже далекі один від одного.

Семантичні закономірності в мові, які зумовлюють утворення структурної
синонімії, поки що не достатньо досліджені . Ми дозволимо собі висловити
тут лише деякі попередні припущення. Структурні синоніми, як можна
передбачати, виникають двояким шляхом. З одного боку, тут відбувається
збіг в структурі двох самостійних одиниць фразеологізмів, виникши
незалежно один від одного. З іншого боку, в структурній синонімії
спостерігається варіація всередині однієї і тієї ж фразеологічної
одиниці.

Структурні синоніми, так само як і власне синоніми, можуть бути повністю
рівнозначними, ідеографічними і стилістичними. Звернемося насамперед до
рівнозначних структурних синонімів і візьмемо, наприклад, вираження der
Axt einen Stiel suchen шукати спосіб привести в дію что-л. (букв.:
шукати для сокири топорище). Ця фразеологічна одиниця має в німецькій
мові синонім der Haue einen Stiel suchen — (букв.: шукати для мотики,
кирки ручку). Мабуть тут збіглися два синонімічні вільні
словосполучення, переосмислення яких дає тотожні фразеологічі одиниці.

Абсолютно рівнозначні вирази як, наприклад, etw. auf die leichte
Schulter або Achsel nehmen несерйозно, легковажно віднестися до чему-л.
утворюються внаслідок того, що взаємозамінні компоненти Schulter —
Achsel є рівнозначними синонімами.

Семантична і стилістична рівнозначність в структурних синонімах, де
взаємозамінним компонентом є іменник, виникає в омонімічних
фразеологичних вільних словосполученнях. Це може бути:

1) варіація числа взаємозамінних іменників: ein Haar або Haare in der
Suppe finden чіплятися до дрібниць; відчути відразу до чогось через
якусь дрібницю; die Hand або die Hande im Spiel haben бути замішаним у
чомусь;

2) варіація іменника і його зменшувальної форми: etw. (wie) an der
Schnur oder am Schntirchen haben знати что-л. напам’ять; ins Faustchen
lachen сміятися в кулак, злорадіти; j-m kein Haar або kein Harchen
krummen і пальцем не чіпати кого-л.;

3) варіація прийменникової і безприйменникової конструкції: die Achseln
zucken або mit den Achseln zucken знизувати плечима; ihm brennen die
Nagel або ihm brennt etw. auf den Nageln він не може втрачати жодної
хвилини; йому не терпиться;

4) варіація прийменникових конструкцій: j-n an der Gurgel або bei der
Gurgel fassen загрожувати чиєму у-л. існуванню, es brennt einem auf die
Nagel або auf den Nageln справа не терпить анінайменшого зволікання; mit
dem Kopf durch або gegen die Wand rennen wollen лізти на ріжно.

Серед структурних синонімів з взаємозамінним дієслівним компонентом
також виділяється група повністю рівнозначних одиниць фразеологізмів. Це
має місце, по-перше, там, де взаємозамінними вербальними компонентами є
рівнозначні лексичні синоніми, які можуть мати однакове слововживання в
омонімічних фразелогічних вільних словосполуках, наприклад: schlagen —
hauen, schlagen — stofien, sein — sitzen, sitzen — stecken, plaudern —
schwat-zen, ruhren — regen і ін. Ср.: fiber den Strang schlagen або
hauen вистачило через край, зарватися; j-n vor den Kopf schlagen або
stofien неприємно уразити, схвилювати кого-л., образити, розсердити
кого-л.; in der Klemme sein або sitzen або stecken бути в лещатах, в
скрутному положенні; etw. aus der Schule plaudern або schwatzen
вибовкати, розголосити что-л.; weder Hand noch FuЯ ruhren або regen.

Проте значно більша кількість рівнозначних структурних синонімів
утворюється за допомогою таких дієслівних компонентів, які поза
фразеологією не синонімічні. Обставиною, яка дає можливість ряду дієслів
з різним значенням виступати в ролі взаємозамінного компоненту однієї і
тієї ж одиниці фразеологізму або, іншими словами, створює можливість
утворення рівнозначних синонімів, є семантична двоплановість цих
дієслів. Остання полягає в тому, що ці дієслова на основі конкретного
значення, властивого їм у вільних словосполученнях, можуть в з’єднанні з
іншими компонентами відповідної одиниці фразеологізму утворити нове
значення фразеологізму. Прослідкуємо це на деяких прикладах. Вираження
j-m auf dem Kopf tanzen має в німецькій мові ще два варіанти: j-m auf
dem Kopf trampeln або herumreiten. Всі три вираження мають тотожне
значення досконало ігнорувати кого-л., а також не відрізняються одне від
одного в стилістичному відношенні. Дієслівні компоненти, які поза
словосполученнями фразеологізмів не синонімічні, сприяють утворенню
рівнозначних синонімів саме у фразеологічній одиниці, оскільки конкретне
значення кожного з них, у поєднанні з іншими компонентами, створює
можливість переосмислити все словосполучення для створення нового
фразеологіческого значення. Аналогічний процес відбувається походить
також і при створенні структурних синонімів: j-n auf die Folter spannen
або schrauben , in die Augen fallen або springen або stechen ; die Flohe
husten або niesen horen і ін.

Серед дієслів, які утворюють взаємозамінні компоненти структурних
синонімів виділяються такі, які, володіючи поза фразеологічною одиницею
близьким, але та не тотожним наглядно-логічним змістом, утворюють значну
кількість рівнозначних синонімів. До таких дієслівних компонентів
відносяться перш за все kommen — geraten , sitzen — sleeken , sitzen —
sein .

Серед взаємозамінних вербальних компонентів рівнозначних структурних
синонімів дуже велику продуктивність показують деякі дієслова,
несинонімічні у вільних словосполученнях. Насамперед виділяються
варіанти дієслів kommen — geraten, sein — stehen, liegen oder sitzen і
ін., наприклад: auf einen guten Fufi mit j-m kommen oder geraten близько
зійтися, подружитися з кем-л.] in Brand kommen або geraten; in Flufi
geraten або kommen зав’язатися, налагодитися (про бесіду, переговори);
im gleichen Alter stehen або sein; im Banne j-s stehen або sein; j-m auf
dem Halse liegen або sitzen; iiber den Buchern liegen або sitzen і ін.

Рівнозначні синоніми виникають і в словосполученнях, де взаємозамінним
компонентом є прикметники. Аналогічно субстантивним і дієслівним
компонентам вони можуть бути синонімами, але частіше стають такими лише
у словоспоченні фразеологізму. Напр. вирази eine komische або
wunder-liche Haut дивак; eine ehrliche або gute Haut; mit einem
silbernen або goldenen або groBen Loffel im Munde geboren sein.

Рівнозначні структурні синоніми складають велику і продуктивну групу у
фразеології німецької мови. Проте поповнення словарного складу не
обмежується фразеологією тільки лише цього типу. За рахунок розширення
рамок стійких словосполучень певної структури, фразеологія може
збагачуватися стилістичними синонімами і ще в більшій мірі синонімами ,
що виражають виказують різні семантичні відтінки значення.

Заміна компоненту може сприяти створенню фразеологичних одиниць, що
належать до різних функціональних стилів німецької мови, а також міняти
стилістичне забарвлення фразеологічних одиниць. Порівняємо, наприклад,
такі фразеологічні словосполучення, як Aufmerksamkeit schen-

ken і Beachtung schenken. Перший варіант відноситься до т.з. нейтральної
лексики, тобто не диференційованиї у функціонально-стилістичному
відношенні. Зворот Beachtung schenken належить книжковій мові
(„Papierdeutsch» — по термінології стилістичного словника Дудена). Суто
книжковий характер має поєднання фразеологізму j-m Vorschub leisten в
порівнянні зі своїм синонімом Hilfe leisten, що відноситься до
нейтральної лексики. Зміну стилістичного забарвлення показують
структурні синоніми Gliick або Schwein haben, в порівнянні з Dusel
ha-ben, де взаємозамінний компонент Dusel додає фразеологічній одиниці
грубо-фамільярний відтінок.

Взаємозамінюваність компоненту дозволяє також виразити дуже тонкі
семантичні відтінки синонімічних одиниць фразеологізмів. Так, зокрема,
поєднання фразеологізмів Protest erheben і Protest einlegen, маючи
спільне значення, відрізняються тим, що Protest einlegen передбачає
письмову офіційну заяву протесту. Вирази sich auf die Beine machen і
sich auf die Socken machen, маючи спільне значення, відрізняються тим,
що вираз з компонентом Socken має відтінок швидко відправитися, швидко
піти, утекти. Порівняймо в цьому плані значення одиниці фразеологізму
j-m auf den Socken sein гнатися, переслідувати когось і дієслово, що
вживається в розмовній мові socken бігти, мчатися.

Всі типи словосполучень, що розглянуті нами, є різновидами структурних
синонімів. Окрім цього, в німецькій фразеології широко відомі випадки,
де взаємозамінний дієслівний компонент сприяє створенню таких
семантичних відтінків, які виходять за рамки синонімічності. Це, перш за
все, дуже багаточисельна група одиниць фразеологізмів з неперехідним
значенням, що перетворюються через дієслівний компонент в перехідні,
напр.: wieder auf dem Damm sein бути здоровим, добре себе відчувати і
j-n wieder auf den Damm bringen вилікувати, поставити на ноги кого-л.;
an den Bettelstab kommen розоритися і j-n an den Bettelstab bringen
розорити когось; in FluЯ kommen (geraten) налагодити что-л. і in FluЯ
bringen пустити в хід та ін. У аналогічній функції відомі, далі,
дієслова setzen, versetzen, наприклад: auf freiem Fufi sein бути на волі
і j-n auf freien Fufi setzen випустити кого-л. на свободу, звільнити, in
Erstau-nen geraten і j-n in Erstaunen setzen, in tiefer Trauer sein і
j-n in tiefe Trauer versetzen.

Варіація дієслівного компоненту може, далі, збільшувати рухливість
фразеології відносно характеристики дії, наприклад: auf freiem FuЯ sein
бути на волі і auf freien FuЯ kommen опинитися на волі; an der Spitze
stehen бути головою, очолювати і an die Spitze treten стати головою,
очолити.

Одним з перших, хто звернув увагу на багатозначність одиниць
фразеологізмів німецької мови, був Л. Э. Біновіч, автор відомого
німецько-російського фразеологічного словника (Москва, 1956). В процесі
підготовчої роботи до видання словника, Л. Е. Біновіч зіткнувся з
конкретним фактом багатозначності значної кількості одиниць
фразеологізмів німецької мови.

Багатозначність у фразеології відрізняється від багатозначності в
лексиці. Цікавими в цьому плані є спостереження над багатозначними
фразеологічними одиницями англійської мови, які в рівній мірі можуть
бути застосовані і до фразеологічних одиниць німецької мови. Залежно від
видів словосполучень намічаються три типи лексичних значень стійких
словосполучень 1) просте; 2) первинно-образне; 3) повторно-образне.

Перший тип безпосередньо пов’язаний із значенням субстантивного
компоненту в аналітичних фразеологізмах словосполученнях , де компоненти
останнього, в порівнянні з іншими групами фразеології, мають відносно
велику самостійність. Другий тип значення утворюється на основі
переосмислення образних словосполук і завжди пов’язаний з омонімією
значення вільних словосполук. Третій тип, що є з’являється украй цікавим
в плані розвитку полісемії фразеологізму, виникає як вторинно-образне
значення на основі первинно-образного, тобто власне значення
фразеологізму. Відповідно до цих типів лексичного значення
фразеологічних одиниць і багатозначність в них може бути двох типів:

1) багатозначність, пов’язана з багатозначністю субстантивного
компонента поєднань фразеологізмів типу «Дієслово-іменник », і тут ця
багатозначність безпосередньо залежить від багатозначності лексичної
одиниці і 2) багатозначність, пов’язана із значенням власне
фразеологічної одиниці. Переосмислення останнього значення є вже процес,
який представляє собою специфічне явище багатозначності у фразеології.
Прослідкуємо це на прикладах.

Фразеологічна одиниця німецької мови eine Runde machen має два значення:
1) робити обхід і 2) передаватися з вуст у вуста. Обидва значення цього
поєднання фразеологізму пов’язано з багатозначністю слова Runde, яке
позначає, з одного боку, круг, з іншої — дозор, обхід. І те і інше
значення виникає на базі субстантивного компоненту фразеологічної
одиниці.

Іншого типу розвиток багатозначності ми бачимо в образній фразеологічній
одиниці sich aufs Ohr legen, яка означає: 1) лінь спати, піти на бічну і
2) не діяти. Перше значення утворюється в результаті метафоричного
переосмислення омонімічної вільної словосполуки, внаслідок чого виникає
нове, власне фразеологічне значення (первинно-образне). Первинно-образне
значення утворюється, отже, кожного разу тоді, коли відбувається
утворення фразеологічної одиниці на основі переосмислення омонімічної
вільної словосполуки. Друге значення виникає вже на основі повторного
переосмислення значення фразеологічної одиниці (повторно-образне
значення), основою якого є власне значення фразеологізму даного обороту.

Аналогічну картину показує фразеологічна одиниця j-п an die Wand
drucken, яка має два значення: 1) приперти до стінки кого-л., поставити
в безвихідь кого-л. і 2) втерти ніс комусь. Перше значення є
первинно-образним і виникло в результаті метафоризації вільного
синтаксичного словосполучення,яке первинно конкретно позначало положення
переможеного в поєдинку з суперником. Друге значення виникає в
результаті переосмислення первинно-образного, оскільки «утерти ніс
грудці-л.» означає «перевершити свого суперника в чем-л.», т. е., іншими
словами, знову-таки «перемогти», але в ширшому плані.

Обидва зразки показують , що збагачення фразеології в даному випадку
відбувається на базі наявної фразеології, за рахунок чистих
фразеологічних ресурсів мови.

Продуктивність фразеології в збагаченні лексичного складу німецької мови
не була ще предметом спеціального дослідження, якщо не враховувати
аналізу окремих видів стійких словосполук (неафористичні фразеологічні
одиниці), які освітлювали в літературі по словотворенню сучасної
німецької мови.

Розділ 3. Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати»
та основні вправи до їх засвоєння.

Фразеологізми, в більшості випадків, утворюються за допомогою метафор,
які беруть свої позначення з із сфер суспільного громадського життя,
тому розвиток сфер людської діяльності відбивається також і в тематичних
групах фразеологізмів.

Вивченням тематичних груп фразеологізмів займалися багато учених.

Так, наприклад, Г. Краммер досліджував тематичну групу «рицарські
турніри

і зброя феодалізму» зі словами якої і сьогодні утворюються
фразеологізми, що часто вживаються використовують : den SpieЯ umdrehen –
«переходити в контратаку, використовуючи засоби кошти противника
супротивника », jemanden in Harnisch bringen – «кого-небудь будь-кого
сердити», jemanden im Stich lassen – «залишати без підтримки, кидати
напризволяще».

Розвиток техніки в 19 столітті сторіччі привів до виникнення нової

тематичної групи фразеологізмів, наприклад, у зв’язку з винаходом

парової машини і залізниці: Bahnhof verstehen – «нічого не розуміти»

auf dem richtigen/falschen Dampfer sein – «бути правым/заблуждаться

помилятися», etwas geht im alten Gleis weiter – «нічого не змінилося».

Нещодавній розвиток радио- і ракетотехники , астронавтики і подібних
галузей привело до виникнення нових фразеологізмів: eine Antenne fьr
etwas haben – «мати чутливість до чого-небудь», nicht alle Daten im

Speicher haben – «бути не зовсім нормальним», wie eine Rakete –

«блискавично».

Поряд з названими накликати і іншими новообразующимися тематичними
групами також залишаються активними старі групи, такі, як «людське тіло»
і «предмети одягу».

Фразеологія, як і вся система мовної номінації, є антропоцентричною,
тобто головним об’єктом номінації (і оцінки) слугують різні сфери
людської діяльності і, зокрема, найменування осіб.

Велика кількість фразеологізмів відноситься до теми людської діяльності
та міжособистісних відносин. Сюди ж належить також тематична група
«старанно працювати», яка рясно надавала і зараз надає компоненти для
конструкцій фразеологізмів (Додаток А). Багатство цієї тематичної групи
пов’язане з тим, що праця та пов’язані з нею дії займають значну частину
людського життя, що не могло не відобразитися у фразеологічному фонді
німецької мови.

Фразеологічний фонд є тією частиною мови, яка в найбільш яскравій і
емоційній формі відображує відображає уявлення мовного соціуму про
правила і норми суспільного життя, між особових стосунків, взаємодії з
із навколишнім світом, а також про відхилення від даних правил і норм.
Фразеологічні одиниці називають предмети і явища і виражають виказують
їх значущість з погляду мовного колективу. Таким чином, в значенні
фразеологічної одиниці органічно поєднуються номінація і оцінка.

Як бачимо, значну частину даної групи складають порівняльні зоометафори
, де старанність та працьовитість людини порівнюється з відповідними
якостями тварин ( arbeiten wie ein Dachs, arbeiten wie ein Vieh та ін).

Розглядаючи фразеологізми, не можна залишити поза увагою їхні основні
риси – образність та експресивність, адже в більшості випадків ці
характерні особливості і відрізняють сталі звороти від слів. За висловом
В.М. Мокієнка, підґрунтям цього феномену є “здатність створювати
наочно-чуттєві образи предметів і явищ. Сила образу полягає в його
конкретності, тісному зв’язку з контекстом у широкому розумінні слова.
Найбільшу схильність до фразеологізації виявляють ті вільні сполучення
слів, які відображають конкретні явища матеріальної дійсності, пов’язані
з життям людини ” [17,162-163].

Серед фразеологізмів, що характеризують здібності людини у німецькій
мові найбільш часто використовуваним засобом вираження експресивності є
образність, заснована на метафоричному переносі . Отже, ми можемо
виділити образність як одну з ознак даної тематичної групи
фразеологізмів. Деякі образні асоціації приводять до створення на основі
метафоричного переосмислення цілої лави низки фразеологізмів. Порівняння
та метафору В.М.Мокієнко вважає лінгвістичним фактором створення
образності. Спільність порівняння і метафори полягає в створенні
фразеологічних асоціацій на основі схожості предметів чи явищ.

Однак їх різницю слід вбачати перш за все у вираженні змісту.
“Порівняння, як простіший засіб опису образу, більш експліцитне, ніж
метафора. Метафора ж виражає схожість змісту імпліцитно, з необхідним
опущенням підґрунтя для порівняння і показника порівняння [14,с.167].
Метафоричний тип переосмислення є найбільш розповсюджений. Таким чином,
метафоричне переосмислення – це “перенос найменування з одного денотата
на інший, який асоціюється з ним на основі реальної чи уявної схожості ”
[14,с.124].

Для німецьких фразеологізмів даного семантичного поля характерне також
використання наступного образу – на людину переносяться властивості
апарату, який працює добре (arbeiten wie eine Maschine).

Але деякі з фразеологізмів мають певним чином виражену негативну
направленість ( sich tot zuschanden, wie ein Galeerensklave arbeiten).
Що свідчить про експресивну функцію цих фразеологізмів у мові.

Експресивність – це категоріальна ознака фразеологічних одиниць, та
необхідна умова їх існування. О??? ?????я ???? ??????? ???м, ??? ?? ?с?в
я???м, ??і?о-??????, ????ую? ?? (у ?є??? з ????і?ю ???) ??? ?? і??????ої
і ????? ?ї, а ??ж ??? ?з??ю??ня ????я у ????.

Т?? ??о ??і?? ???? ??????ь ?????в ?я?х ?а???і?? ?и??, ? ?і??ь ?о їх ???
???? ?????і?ь ? ?є ???і?ь ??ш ш??о ???????и їх у ???і ?????ї. (sich
krank arbeiten ?о sich mьde arbeiten; ganze Arbeit leisten, grьndliche
Arbeit leisten, grьndliche Arbeit machen, grьndliche Arbeit tun).

О?е, ? ??? ???????о ? ?ж?о ???и ????, ? ??????и ????? ??и «???? ??ю??»
??ую? ????ню ???????о ??? ????ї ?? ? ??? ?? ??? ?????і у ??е? ???к?ії.

Знання іноземної мови асоціюється із знанням слів, в той час як
володіння мовою з лексичними навичками, які саме й забезпечують
функціонування лексики у спілкуванні. Отже, лексичні навички слід
розглядати як найважливіший і невід’ємний компонент змісту навчання
іноземної мови, а їх формування і є метою навчання лексичного матеріалу.

Лексичний аспект спілкування має певні особливості, які полегшують його
засвоєння і які його ускладнюють. До перших відноситься зв’язок лексики
зі змістом комунікації, на що спрямована увага комунікантів. Це сприяє
концентрації їх уваги і врешті-решт засвоєння. До других відноситься
практично невичерпний запас лексики будь-якої західно – європейської
мови, а також великі труднощі засвоєння іншомовної лексики[18 ,92].

Фразеологічні одиниці – це носії життєвого досвіду нації, що яскраво
відображають спостереження над навколишнім світом. Це безпосередньо
зумовлює особливості вживання фразам у мовленні. Частотність
використання сталих висловів прямо залежить від віку людини та від її
життєвого досвіду. Дитина, наприклад, сприймає фразеологізми буквально.
Причиною цьому є різниця в типі мислення дорослого та дитини. Тому
фразеологізми доцільно вводити у лексикон учнів на старшому етапі
навчання, коли вони вже мають певний багаж знань, та певний словниковий
запас.

Вживаються фразеологічні одиниці, як правило, в розмовній мові та мають
ситуативний характер. Мовна ситуація, в якій були вжиті ідіоми,
запам’ятовується яскраво і надовго, бо в запам’ятовуванні бере участь
емоційна пам’ять, яка до певної міри може бути сильнішою за інші види.
При сприйнятті на слух того чи іншого фразеологізму у слухача одразу
виникають позитивні або негативні оцінки почутого, що безпосередньо
впливає на його почуття. У запам’ятовуванні бере участь і образна
пам’ять, бо ФО створюють в уяві не прості образи, які виникають при
сприйманні слів, а жваві та яскраві, що зумовлено природою
фразеологізмів. Сталий вислів, влучно вжитий у мовленні за певних
обставин, може виникнути в свідомості, коли людина потрапляє в
аналогічну ситуацію.

Для людини, яка вивчає іноземну мову, фразеологізми завжди являють собою
значні труднощі, особливо у тому випадку, якщо в рідній мові комуніканта
немає аналогій в образі та значенні фразеологічної одиниці.

Фразеологізми – це один із шляхів збагачення словникового фонду мови,
завдяки їм мова стає образною, емоційно та стилістично забарвленою.

На завершальному етапі удосконалюються всі отримані школярами знання,
навики і уміння, мова використовується як дієвий засіб поглиблення знань
в різних галузях науки, техніки і культури.

Учні 10-11-х класів в психологічному плані відносяться до юнацького
віку, який є в буквальному розумінні слова «третім світом», що існує між
дитинством і дорослістю. Особливості суспільного положення і статусу
юнацтва визначають і особливості його психіки. Розумова діяльність
старшокласників активніша і самостійніша.

До цього часу біля учнів складається основне уміння по всіх видах мовної
діяльності, які надалі заглиблюються і удосконалюються. Від міцності і
глибини знань, від рівня умінь і навиків учнів досягнутих на цьому
етапі, зачинається успішне просування на наступному, завершуючому етапі.
Але цього неможливо досягти без формування лексичних навиків.

Враховуючи ці дані психології, вчитель повинен побудувати роботу над
новим словом так, щоб використовувати по можливості більшу кількість
вправ у момент першого пред’явлення лексичного матеріалу, щоб
забезпечити максимальну кількість повторень нового слова, можливість
багатократного прослухування і відтворення учнів у мові.

Робота учнів з будь-яким мовним матеріалом зводиться не лише до
накопичення знань із подальшим їх використанням, що є процесом
становлення освіченої особистості, а й до формування творчої
особистості. Такі завдання ставить Державна національна програма “Освіта
(Україна XXI ст.)”: “У програмі визначені стратегічні завдання
реформування освіти в українській державі:… формування освіченої,
творчої особистості ” [6, 30]. Отже, значення творчої активності в
процесі навчання відіграє неабияку роль. Творчість має велике значення
як в мистецтві, так і в науці. Перефразовуючи Л.С. Виготського, можна
відзначити, що творчість є нормальним і постійним супутником не лише
розвитку, а й життя загалом. Результатом розвитку творчості може
виступати самостійність мислення особистості, що готує її до
самостійного дорослого життя. Таким чином, в процесі навчання слід
якомога ефективніше розвивати творчу активність учнів.

Під час вивчення фразеологізмів слід спрямувати навчальний процес у
такому руслі, щоби залучити студентів та учнів до творчої та самостійної
діяльності.

Треба також відзначити, що вправи на засвоєння фразеологізмів повинні
базуватися на наступних принципах:

– розподіл вправ відповідно меті занять і збереження їх у пам’яті;

– семантична цінність, тобто висловлення за допомогою фразеологічних
зворотів важливих понять і сфер людської діяльності;

– стилістична необмеженість (перевага не надається жодному із стилів
мовлення);

Чим вищі показники фразеологізмів за цими критеріями, тим цінніші вони
для процесу навчання іноземної мови і тим скоріше мають бути включені до
лексичного мінімуму.

Ми пропонуємо систему вправ для використання на старшому етапі навчання
при вивченні тем, у контексті яких доцільно буде використовувати роботу
з фразеологічними синонімами тематичної групи «старанно працювати» (
Додаток Б). Вправи, запропоновані нами спрямовані не лише на збагачення
мови учнів новими лексичними одиницями, а і на активізацію мовної
здогадки та творчого мислення учнів.

Висновки

Дослідивши тему «Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно
працювати» та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі

навчання», ми дійшли до таких висновків:

1. Фразеологія будь-якої мови – це цінна лінгвістична спадщина, в якій
відбивається бачення світу , національна культура, звичаї і вірування,
фантазія і історія народу, що говорить на цій мові. Фразеологія як
лінгвістична дисципліна знаходиться ще в стадії становлення .

Фразеологічний склад німецької мови має ряд специфічних, властивих
тільки йому особливостей . Проте ця специфіка може бути виділена лише на
тлі тих рис, які визначають лінгвістичну природу стійких словосполук
взагалі і є спільними для одиниць фразеологізмів цілого ряду інших
європейських мов .

Ми можемо визначити фразеологічні одиниці таким чином:

Фразеологічними одиницями є такі стійкі словосполучення , які, незалежно
від кількості слів-компонентів , утворюють семантичну єдність і
виконують в мові називну або експресивну функцію.

2. Стійкі словосполучення дуже різноманітні як в структурному,
семантичному, так і у функціональному плані. Внаслідок цього усяка
систематизація матеріалу фразеологізму у вигляді класифікацій будується
залежно від того, які властивості одиниць фразеологізмів піддаються
аналізу.

У лінгвістичній літературі відомо декілька класифікацій фразеологізмів.
Але жодна з цих класифікацій не є достатньо повною та має певні
недоліки. У нашій роботі ми розглядаємо фразеологічний склад німецької
мови за класифікаціями Ф. Зейлера та В.В. Виноградова.

3. До останнього часу донині фразеологічна синонімія, а також і
полісемія німецької мови найчастіше просто фіксувалися більшістю
словників фразеологізмів і стилістичних словників німецької мови. Нині
робляться перші спроби проникнути в суть цих явищ. Насамперед це
стосується фразеологічної синонімії. Подібно до явища в лексиці, коли
два слова з із різною мовною оболонкою мають однаковий або близький
предметно-логічний зміст, у фразеології спостерігаються стійкі
словосполучення, значення яких або повністю збігається, або показує
певні семантичні або стилістичні відтінки . Велика кількість синонімів
наявні серед парних сполучень.

4. Як і в лексичній синонімії, серед фразеологічних синонімів можуть
бути одиниці, що відрізняються один від одного семантичними відтінками.
Ці відтінки можуть характеризувати, наприклад, ступінь інтенсивності
протікання дії, показувати характер протікання дії і т. д.

І, нарешті, фразеологія має певну кількість синонімічних одиниць, що
відрізняються сферою вживання. При рівнозначності вони можуть уживатися
лише в певних стилях мови.

5. Багатозначність у фразеології відрізняється від багатозначності в
лексиці. Цікавими в цьому плані є спостереження над багатозначними
фразеологічними одиницями англійської мови, які в рівній мірі можуть
бути застосовані і до фразеологічних одиниць німецької мови. Залежно від
видів словосполучень намічаються три типи лексичних значень стійких
словосполучень 1) просте; 2) первинно-образне; 3) повторно-образне.

6. Продуктивність фразеології в збагаченні лексичного складу німецької
мови не була ще предметом спеціального дослідження, якщо не враховувати
аналізу окремих видів стійких словосполук (неафористичні фразеологічні
одиниці), які освітлювали в літературі по словотворенню сучасної
німецької мови.

7. Фразеологізми, в більшості випадків, утворюються за допомогою
метафор, які беруть свої позначення з із сфер суспільного громадського
життя, тому розвиток сфер людської діяльності відбивається також і в
тематичних групах фразеологізмів.

8. Велика кількість фразеологізмів відноситься до теми людської
діяльності та міжособистісних відносин. Сюди ж належить також тематична
група «старанно працювати», яка рясно надавала і зараз надає компоненти
для конструкцій фразеологізмів ( Додаток А). Багатство цієї тематичної
групи пов’язане з тим, що праця та пов’язані з нею дії займають значну
частину людського життя, що не могло не відобразитися у фразеологічному
фонді німецької мови.

9. Фразеологічні одиниці – це носії життєвого досвіду нації, що яскраво
відображають спостереження над навколишнім світом. Це безпосередньо
зумовлює особливості вживання фразем у мовленні. Частотність
використання сталих висловів прямо залежить від віку людини та від її
життєвого досвіду. Дитина, наприклад, сприймає фразеологізми буквально.
Причиною цьому є різниця в типі мислення дорослого та дитини. Тому
фразеологізми доцільно вводити у лексикон учнів на старшому етапі
навчання, коли вони вже мають певний багаж знань, та певний словниковий
запас.

10. Під час вивчення фразеологізмів слід спрямувати навчальний процес у
такому руслі, щоби залучити студентів та учнів до творчої та самостійної
діяльності.

Список використаної літератури:

1. Амбражейчик А. «1000 русских и английских идиом, фразеологизмов,
устойчивых сочетаний. Минск. «Попурри» – 2005. 306 с.

2. Балли Ш. Французская стилистика / Пер.с фр. К.А.Долинина. – М., 1961.

3. Белогрудова, Ю.В. Соматический компонент как фактор формирования
фе-идиомы: (На материале немецких безэквивалетных соматических
фразеологических конструкций, включающих синонимические соматизмы der
Bauch, der Leib и der Magen) // Объед. науч. журн. = Integrated sci.j. –
М., 2003. – N 7. – C. 28-29.

4. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. – М., 1977

5. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском
языке. – М.-Л.: АН СССР, 1983. – 126с.

6. Виноградов В.В. Основные типы лексического значения слова. //ИЯШ. –
1981. – №5. – с. 21-24.

7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне,
1996

8. Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь: синтаксис и лексика. М., 1979.
178 с.

9. Єрченко П.Г. Класифікація фразеологічних одиниць // Іноземна
філологія. – 1994. – Вип. 4 с.8-12

10. Зиндер Л.Р., Строева Т.В. Современный немецкий язык. Теоретический
курс. М:., 1957. – 400 с.

11. Касландия В.А. Синонимия в немецкой фразеологии : Справочник. – М.:
Высш.шк, 1990. – 190с.

12. Косман В.С. Сборник упражнений по фразеологии немецкого языка – М.:
Международные отношения, 1964. – 254 с.

13. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.,
1986

14. Кунин. А. В. Основные понятия фразеологии как лингвистической
дисциплины. М, «Высшая школа» 1964 – 201 с.

15. Малик О.С, Петлеванный Г.П. Фразелогические сочетания с глаголом
machen. Пособие для студентов. – М–Л.: Просвещение, – 1966. – 111с.

16. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. О принципах словаря
индивидуально-авторских употреблений фразеологических единиц в
современном русском языке // Советская лексикография. Сборник статей. –
М., 1998 с.101-115

17. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. – М., 1989.

18. Ніколаєва С.Ю. та ін. Методика навчання іноземних мов у середніх
навчальних закладах: – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

19. Райхштейн А.Д. Немецкие устойчивые фразы. – 1971., – 183 с.

20. Степанова М.Д., Чернышева И.И. Лексикология современного немецкого
языка. – М., Высшая школа, 1962. – с. 222

21. Фомина, З.Е. Немецкие фразеологические синонимы в сопоставительном
аспекте // Kon-trastive Beschreibung der russischen und deutschen
Sprache = Контрастивное описание русского и немецкого языков. –
Halle-Wittenberg, 1996. – С. 71-83.

22. Чернышева И. И. Идиоматика современного немецкого языка и её
обогащение. Сб. «Проблемы изучения языка». М:., 1957.

23. Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. – М.:
Высшая школа, 1970. 200 с.

Словники:

1. Бинович Л.Э., Гришин Н.Н. Немецко-русский фразеологический словарь.
Под ред. д-ра Малиге-Клаппенбах и К. Агрикола. Изд. 2-е, испр. и доп.,
М., «Русский язык». 1975.

2. Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний
словник. Deutsch-Ukrainisches phraseologisches Worterbuch. Т.1. – К.:
Рад. шк., 1998. – 416 с.; Т.2. – К.: Рад. шк., 1981. – 382 с.

3. Шкляров В.Т., Эккерт Р., Энгельке Х. Краткий русско-немецкий
фразеологический словарь. М., «Русский язык», 1977.

Додаток А

Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати»

1. Die Arbeit brennt j-m auf den Nдgeln – робота горить в руках

2. die Arbeit geht j-m leicht von der Hand – робота йде гаразд

3. die Arbeit geht voran – робота йде гаразд

4. ganze Arbeit leisten – сумлінно виконувати роботу, працювати на
совість

5. grьndliche Arbeit leisten – сумлінно виконувати роботу, працювати на
совість

6. grьndliche Arbeit machen – сумлінно виконувати роботу, працювати на
совість

7. grьndliche Arbeit tun – сумлінно виконувати роботу, працювати на
совість

8. sich an die Arbeit machen – ставати до роботи

9. sich an die Arbeit gehen – ставати до роботи

10. ganz bei der Arbeit sein – з головою поринути в роботу

11. sich krank arbeiten – надриватися на роботі

12. sich mьde arbeiten – напрацюватися

13. sich tot arbeiten – непосильно працювати

14. sich zu Tode arbeiten – непосильно працювати

15. wie eine Maschine arbeiten – працювати як машина

16. wie ein Pferd arbeiten – працювати як кінь

17. wie angestochen arbeiten – працювати як одержимий

18. fьr zwei arbeiten – працювати за двох

19. arbeiten wie ein Vieh – працювати як кінь

20. sich (D) Schwielen an die Hдnde arbeiten – працювати до мозолів на
руках

21. arbeiten wie ein Dachs – працювати як віл

22. wie ein Galereensklave arbeiten – працювати як каторжник

23. was das Zeug hдlt – прицювати що є сили

24. sich ins Zeug werfen – взятися за справу, засучивши рукава

25. tьchtig ins Zeug gehen – взятися за справу, засучивши рукава

26. sich tьchtig ins Zeug legen – взятися за справу, засучивши рукава

27. wie wild arbeiten – працювати як божевільний

28. eine BienefleiЯ entwickeln – працювати як бджола

29. eine BienefleiЯ an den Tag legen – працювати як бджола

30. ohne ohne Rast und Ruh arbeiten – працювати як білка у колесі

Додаток Б

Дані вправи можна використовувати в старших класах шкіл. Подібні вправи
розраховані на високий рівень знань учнів, уміння працювати з словником.

1. Прочитайте подані фразеологізми. Слідкуйте за артикуляцією.
Перекладіть фразеологізми.

Lesen Sie folgende Phraseologismen. Benьtzen dabei ihre Aussprache.
Ьbersetzen die Phraseologismen:

Sich an die Arbeit machen, sich zu Tode arbeiten,

arbeiten wie ein Vieh, was das Zeug hдlt, eine BienefleiЯ entwickeln,
ohne ohne Rast und Ruh arbeiten.

2. Змініть речення, ввівши у них фразеологізми, підходящі за змістом.

Verдndern die Sдtze benьtzen die Phraseologismen:

Juta arbeitet fleiЯig. Sie macht alles gleichzeitig

Iren arbeitet viel. Sie hat keine Zeit anzurufen.

Alle Studenten arbeiten tьchtig. Sie mussen viele Aufgabe machen.

Olga arbeitet gut. Sie will ein Ziel erreichen.

Ich glaube, dieses Mдdchen arbeitet immer. Sie sind immer beschдftigt.

3. Складіть речення з поданими фразеологізмами.

Bilden die Sдtze benьtzen dabei folgende Phraseologismen:

Eine BienefleiЯ an den Tag legen, wie wild arbeiten, sich an die Arbeit
machen, grьndliche Arbeit leisten, sich zu Tode arbeiten.

4. Складіть діалоги використовуючи подані фразеологизми.

Bilden die Dialoge benьtzen dabei folgende Phraseologismen:

Sich tot arbeiten, sich mьde arbeiten, sich an die Arbeit machen, die
Arbeit geht voran, arbeiten wie ein Dachs, was das Zeug hдlt.

5. Cкладіть невеличке оповідання чи ситуацію, використовуючи якомога
більше ФО.

Bilden Sie kurze Situationen benьtzen dabei folgende Phraseologismen.

В цьому завданні форма буде переважати над змістом, тому на перший
погляд вправа може здатися беззмістовною. Але під час виконання вправи,
окрім творчої уяви, залучена зорова та моторна пам’ять, що сприяє
запам’ятовуванню фраз.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020