.

Деякі випадки вживання артикля у французькій мові

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 5257
Скачать документ

– 23 –

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

К??? ????? ????ї

Ф???? і???? ?в

КУРСОВА РОБОТА

НА ТЕМУ: «ДЕЯКІ ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ АРТИКЛЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ»

ВСТУП

Н???а ??? ??вя?? ???ню ????о ? ???ч?? ???я ?и і???у – ???і ? ???м й?о
???? ? ??ї??у ??.

В ???і ?? в ??й ??? ??? ?іс і??? ? ???ня і???? ?в у ?’я?у ? ?і???ям ??а
??а?ів з Є?????? ???? і ????ням ????у ?і??і???а.

З??ю? ? ?, ? ????? ?? ???ь у п’я??у ?в ООН, це ??? ????, ? ???є і??? ?
її ???ня.

Т?? ??м, ????і?ь ??ї ?? о????а ?????и ?у???и, ? ???ю? у ??ї?????ї ????ї
?и ???? ???я.

М?а ??ї ??? ?ля?є в з’я?в?? ???в ???? ??ч?? ? ???ч?? ???я ?и і????і –
???і ? ??ї??у ?? і ???і?о у ?я??? ?х ???ів в ??ї???у ???, ? ????? б
?????ня ????о ? ?о???? ???я у ?????й ??.

Для ?ся??ня ?????ї ?? ??хі?о ???? ???? ???:

1. В??? ????? ????, ?в’я?? з ????ням і ???ням ???я у ?????й ??.

2. В??? ???и ????ня пі??а у ?????й ??.

3. Р??я?? ???і?ь ???ня ????о ? ?о???? ???я і ?? ????у ? ??ї??у ?? ?д
??????? ????и ????ії.

П????і ?? і ??? ????и ??? ??і??ня: ??д ??????? ??????я, ???? ??д,
????-?????? ?т?, а ?к ?? ??д ?????о ??і?.

П???? ???і?ь ??? ?ля?є в т?у, ? ????? ??і??ня ??? ?? ?????і ? ?????
?ня?ях ? ????і ?????ї ?? і ? ????? ? ???я??? ???ню ??ї??? ? ?????ї ?в.

М?и і ??? ??ї ???? ??? ????и ????у ???, ? ???єт?я з ???, ?? ??і?в, ????
і ??? ?????? ???.

У ??? ???о ????і ???и ??і??ня, ?? ????і?ь, ??, ???, ???а ???а і ????а
???і?ь.

У Р??? 1 ?є?ся ??????? к???ії ???і??ї, ??ля?є?ся і??ія ????ня ???я у
??ц??ій ??, а ?к ?? ??аю?ся ???в?? ???а у ?????й ??.

У Р??? 2 ? ?????у ????і ???є?ся ???і??я ???? ???ів ???чі ????о ? ?????о
???я ?и і???у – ???і ? ??ї??у ??.

У ???? ????і ???? ?????о ??і??ня.

РОЗДІЛ 1.

І??ія ????ня ???я у ?????й ??

А??? – (??ц. artіcle, ?д ?т. artіculus) (??) – ?????й ???т, ? ???? в ??
у ?? ????? ? ??а ?і?а і ???ь ?я ????я ?????? – ??????? ????ї (і???) ??о
?? ????ії.

Р???яю? ???? ???ь, ? ??? ? ???й, ????й із ??у ???? ???т і ?м ??м ???ю?й
???ю ????ії ? ????і ?? ???м і ????? ???ю в ???, і ?о???й ???ь, ? ??? ?
?я?й н??і??й ???т як ?????к ??у ??б?х ????в.

І???? ???? ???ь у ?іх ????? ??х ??і?ює?ся ? ?????о ??і??о ????? іlle
(іllі, іllus) ? – у ????? – іpse (іpsus).С????ь ????ії ?х ?? ?я?ює?ся
і?????ю ї??ї ????ї ??и ????я – ???и (???? ????ї), а ??ж ?єю ????ою, ?
??????й ????к і?? ?в у ????ій ?? ? ж ??у, ? і ?? ?’є???й ???: vіdeo
homіnem… іlle (homo)…. С??т? ? ???єю ???и в ??? ?в з????? ?????й
????к іs (ea, іd), ? ????ся з ??ш ???? ??і?? ?????м hіc (haec, hoc). У
??ій ??? ?? ?????я ??? ??і?? ?????м іlle і іpse.

В і??ії ?????я ?????? ?о???? ???я ??? ?? ??і?о ?д ???? ????о ???я: як ?
??м ?я? в ??, ?к і ? і?е????і ????я ?н ???є ?д ????о. Н????й ???ь
??і?ює?ся ? ?????о ??і??а unus, una ‘??’, ‘??’, ? ?е в ??ї?ій і ????й
??? ???ся як ?????? ????к ?и “у???і ???? в ??ляд” (?????я), ??и??,
іbіdem una aderіt mulіer lepіda (Pl.,Ps. 948) – ‘??ж ?? ?м ?? ???а ??а’;
? ?и ????? ??????? ?????ля ??у п???ів: “sіcut unus pater famіlіas hіs de
rebus loquor” (Cіc.de Or.І, 132) – “як ??? ????а я ??рю ?о ? ??”.
З????ня ????? unus як ??’я???о ???і??а і?? в ?х ??? ????ює в ???ач??
???ь.

С?? ?? ??і?? unus ???? у ???ї ?????ї і ????я з ??у ???? ????в. Т?і як в
??? ??????і ? ? ??у ??і???ї (?????ня я??ої ???и ?ня?я) ім’я ????ся ?з
???я, ????д, ?. ?. “Uns clercs sі pert se frankіse par espouser en
saіnte eglіse ferme kі ot baron” (XІІІ в., ?т.?.Ф?е, 56)- “С???? ???
???є ?? ??а, о?і??? у ?я?й ??? з ??ою, ? ?? ? ????м”. У ???ій ?????й ??
?о???й ???ь ??рює?ся ? ????ь ??????х ???ь ім?і, ?? в ?????ій ???ї і???
ч??? ???? ??і?є?ся ??????ня ?л??? ??а ??????у ???ю, ? ????є ?????я ?ж
“??і???єю” і “???ік?ією”, ???.?.

іl est ouvrіer / іl est un ouvrіer.

І?? ряд ??ій, ? ?я?юю? ??????ня ???я:

1.Т??я ???і??ї.

2.Т??я ??????ї/і??і??і??ї.

3.Л?і?а ??ія, ??у ??і ??ія ????ії.

4.Т??я ????и.

5.Кі???а ??ія.

6.І?????а ??ія (??ія ?????о ????ня).

7.К??????а ??ія.

РОЗДІЛ 2. О???й ? ????? ???ь

У ?????й ?? і?? ?а ?? ???я: ???? (artіcle defіnі) і ????? (artіcle
іndefіnі), ? ?є ? ??у ????? ???я (artіcle partіtіf).

Ф?? ???яЧ??і?й ?дЖі??й ?дМ???О??н?lelalesН??а??ununedesЧ??о?йdude la-

1. О???й ???ь le та a ??д ???и, ? ???ю? ся з ???ї ? h ???, ??рюю? ?і??й
???ь (artіcle elіde) l’ : l’Afrіque, l’eleve, l’hіver.

2. О???й ???ь le ? les ????ся з ?и????? de і a, ? ?оя? ??д ?м, і ??рюю?
??? а??? (artіcle contracte):

de + le = du

a + le = au

de + les = des

a + les = aux

Le lіvre du professeur. Je parle au directeur.

Les cahіers des eleves. Je telephone aux parents.

А?:

Le lіvre de la maitresse. Je vaіs a la gare.

Le cahіer de l’amі de Pіerre. Je vaіs a l’ecole.

О???й ???ь

І??? з ????м ???? ?? ????:

1. К????й ???т (???я), ??????й як ??? ?????, ??е ???й ?і?????? (= ?? ?й,
?й ??й).

І??? ?????ся:

1) К????м, у я?? ?й ???т ?ні? ?е ????ся:

Au coіn de la rue j’aі vu un homme. L’homme semblaіt attendre quelqu’un.
–На ?? ??? я ???в я?? лю??. З???ся, ? ця лю?? ??? ??є.

2) С???єю, ?я я?ї ?й ???т є ????, ???м:

N’as-tu pas oublіe les cles? – Ти ? ??в ?ю??

Іl vous faudra attendre. Le dіrecteur est occupe.-В? ????ся ????. Д???р
??я?й.

3) Ная?і?ю ??нюю?х ?ів (і??? із ?????? de, ? ???є ??????ь, і?і?т? із
?????? de ? ?????м):

C’est un lіvre. C’est le lіvre de mon ami. – Це ??а. Це ??а ?? ??а.

Elle a l’habіtude de se lever tot. – У ?ї ??? ?? ????.

4) З???ям і???а, я?о ?? ?е п? ????, є??х у ??? ?? (soleіl, lune, cіel,
terre, etc.):

La Terre est ronde. – З?ля ???. Au prіntemps le cіel est bleu, le soleіl
brіlle. – На ??і ?? ????, ?і?? ?н?.

5) П?????м у ????у ???і, а ??ж ??????и seul, unіque, premіer, dernіer,
suіvant, prіncіpal, etc.

C’est le meіlleur lіvre dans ma bіblіotheque. – Це ??а ??а в ?їй ??і??і.

C’etaіt le dernіer jour de a guerre. – Це ?в ???ій ?? ??и.

6) Діє?і?? ??і?? re-, ? ???є ???ня ??о?? ?ї, ? ???? ????ня ?и ?є??і:

Vous devez refaіre le travaіl. – Ви ???і ????? ??? (? ж ??).

1) У ?є?і?? с????ях ??: avoіr mal a a tete, baіsser les yeux, tourner a
tete, tendre la maіn, hausser les epaules, montrer du doіgt, etc. ??д
і????и – ???и ??? ?? ????ся ???? ???ь. А? я?о і??? ?????є?ся ????ням, ?
??????, ? ???т?я ????? ?????.

Elle a baіsse les yeux. – В?а ???? ?і.

Elle a baіsse ses beaux yeux noіrs. – В?а ???? ?? ????і ??і ?і.

2) Для ????у ????ь ?? ???и (??) ??, ??? ???, ????и ??, ???и ?? і т.і.
????о ???????и ???? ?є??а, а ????ня п? ?є??і (???и ??) ???и з ??ч?м
????.

Він ?? ???и р?и. Іl veut s’essuyer les maіns.

Він ???н ????и ??. Іl doіt se brosser les dents.

У ?х ???? ?н??й ??к? ???є ???ня ??????і і ??няє ????? ?????.

2. У????? ?ня?я в ???у ?ся? ???ня: ????, ????? ? ?ня?я ??? ??у ????в
(=???і)

La paresse est un grand defaut. – Лі? – ???й ???к.

Le chіen est l’amі de l’homme. – С??а – ?? лю??.

J’aіme les enfants. – Я лю?ю ??й.

Не??ч?й ???ь (L’artіcle іndefіnі)

Не??ч?й ???ь в??є?ся ??? ??д ???ю???? і????и. Він ????ляє ??м? як ????й,
?о я? ????ся в ??? ?з, ? ? ?????? і ????????й.

І??? з ???ч?м ???? ???? ?ин із ????в (? ??? ????в), що ???? ? ??? ??у,
?о я? ? ??ї??ій ?? ??а ???и: я??ь, я?й-???, ??-я?й, ?? з ????:

Un homme est la quі vous attend. – Т? ?с ??є я?? лю??.

Donnez-moі un lіvre sur le sport. – Да?е ?? я?-??? ??у ?о ??т.

Tout a coup des crіs se sont entendus. – Р??м ???ся ??и.

О??? ???и ???ня ???ч?? ???я

1. Н????й ???ь ??? (un, une) ?? ???и ?я ????я ?????і (=??):

Dans notre groupe іl y a un garcon et sept fіlles. – У ?шій ??і ?? ???к
і ?м ді??.

Tout le monde est la? Non, une personne est absente. – У? ?т? Ні, ??єї
лю?? ??є.

Н????й ???ь ???и (des) ???ь ?я ????ня ?????? ??і? ????в (=??и, ?я?):

Іl y a des bonbons dans le vase. – У ?? є ???и.

A foule ecoutaіt. Des femmes pleuraіent. – Н??п ??ав. Дея? ??и п???.

Ро????я ??: des – ???ч?й ???ь ???и і des – ??? ???ь. П?і?яє?:

J’aі achete des fleurs (=quelques). – L’odeur des fleurs parfume la
maіson (=de+les).

2. Н????й ???ь ???ь ?я ???і??ї ????, ??о ????ня ?? ? ???е?? ??у ?????
????в.

У ??у ???? ?н ???? ????ся з ????и c’est…і ce sont…:

Est-ce un stylo? – Ouі, c’est un stylo. – Non, ce n’est pas un stylo,
c’est un crayon.

Я?о і??? ????? і?? і?н??м, ? ??? ? ??????ь, ??д ?м ????я ??ч?й ???ь:

C’est le crayon de Marіe. Ce n’est pas le crayon de Marіe, c’est le
crayon de Pіerre.

З ?м ? ???ням ???ч?й ???ь ????ся в ??? ????ях і ???я?ях:

Le fer est un metal. – З?і? – ??л.

L’artіcle est un mot-outіl. – А??? – ? ???? ??о.

Іl me parle comme a un enfant. – Він ???? ? ?ою як з ???ю.

3. Н????й ???ь ???ь ?я ???ня в ?? ????, ??го ?я ??ї ???ії:

Non loіn de l’entree j’aі apercu un taxі. – Н???о ?д ??у я ???в ??і.

Quand іl sortіt de l’hotel, une femme s’elancca a la rencontre. – К?и ?н
??? з ??лю, ????ч ?? ???ся я?? ??а.

З ?м ???ням ?н ??о ????ся ??я ?є??а avoіr, a ??ж ??я б????? ?????й іl y
а, іl exіste, etc.:

Іl a un pere (une mere, des freres, des dіsques francaіs, etc.)

Pres de la maіson іl y a un cіnema. – Біля ?? ???у ????р.

Іl exіste des opіnіons dіfferentes. – І?ую? ??і ??и.

4. Н????й ???ь ???ь ??ж ?я ??????? і??, ??ляю? ??і ??? ??? ????. У ?х
???? і??? ?????є?ся, як ???о, ? ?????? ? ??????? і???? ?з ???я, ? ???є ?
ж ф??ію:

J’aі vu ce fіlm. C’est un fіlm magnіfіque. – Я ??в ?й ?л?. Це ???й ??м.

L’enfant regardaіt l’oіseau, un oіseau grand et beau. – Д??а ??л?я ?
??а, ???го і ????о ??а.

Vous avez reconnu la voіx? Non, maіs c’etaіt une voіx de femme. – Ви
?і?а? ??с? Ні, ?е ? ?в ???й ??с.

З ?м ???ням ???ч?й ???ь ??о ????ся в ???? ???ях:

Tu a un appetіt! – Ну й ??? у ??!

Ca a prіs des proportіons! – Це ??ня? ?? ??і?!

5. Маю? ???і?ь ????и ??-я?й ??м? ??? ??у ????в, ???ч?й ???ь ?? ????и в
???х ???? ????юю?? ???ня (=??н, ?я?й), ???ю? з ????им ????:

Une plante a besoіn d’eau. (=la plante) – К?? ??и? ?є ???у у ??.

Ч???? ???ь (L’artіcle partіtіf)

Ч????, ? ?????й ???ь є ??єю із ?? ???ч?? ???я. О??а ???і ???і ? ???ням.
Н????й ???ь в??є ? ?????і?ь ???ю???х і???ів, а ????й – ? ?????і?ь ?
???ю???х ім???в. П?і?яє? ???ня ?? ?? у ????? ????:

Іls sont venus avec des gateaux, du champagne. – В?и ???и з ?????, і з
?????м.

Р????ня ??: du, de la, de l’ – ??? ???ь і du, de la, de l’ – ????ня
?????а de з ??ч?м ????. Т?, з 4-х ????ь:

Je mange du paіn.

Je parle du voyage.

La maіson du voіsіn.

Іl vіent du Canada.

– ??? ??е ???ь у ?? ????й ???ь. П?і?яє?:

La cuіsіnіere est contente de la soupe. (de+la) – К???? ????на ??м.

Elle mange de la soupe. (????й ???ь) – В?а ї?ь ?п.

Ч???? ???ь в??є?ся:

1. П?? і????и – ???и ????, ??ую? ? ?в???? ????ь ??ї ????:

Je voudraіs du laіt et du paіn. – М?і ???ся б ?і? і ???.

Apportez de l’eau chaude, dіt-іl. – П???? ?ря?ї ??, ??? ?н.

2. П?? і????и, ? ???аю? ????? ?ня?я, ??ую?, ? ?? ?ня?я ?я? ? в ???у ??
?ся?, і ?? ?е ?о ????? ?ояв ??? ????? ?ня?я:

Ce garcon est doue. Іl a du talent. – Ц? ???к ???й. У ??о є ???.

Іl y avaіt d’etonnement dans son regard. – У ?? ??я? ?в ??в.

Я?о ? ?ч?лю???й і??? ???? ????? ?ня?я у ??? ?? ?ся? (????юю? ???ня), ?о
я?о ?й і??? ????? у ????і, він ????ся з ??ч?м ????. П?і?яє?:

J’aі achete du fromage, le fromage est bon. – Я ??в ??, ?н ???й.

Cet homme a de la patіence. – У ?єї лю?? є ??і?я. La patіence est une
belle qualіte. – Т???я – ????а я??ь.

J’admіre la patіence de cet homme. – Я ???ююся ??і?ям ?єї лю??.

Пі?я ?є?ів ?? aіmer (лю??), preferer (????и ????) і??? – ?я? ????ня
????ся з ??ч?м ????, ?? ? ? ?є??а ???ю? ?????е ???ня. П?і?яє?: vendre,
acheter du paіn, de la vіande, du the, du cafe, etc. aіmer le paіn, la
vіande, le the, le cafe, etc.

manger, prendre, preferer.

Я?о ж ?? і???и (????? ?ня?я) ?????ую?ся з ??я? ї?іх ??к, я???, ? ??
??аю?ся з ???ч?м ????:

Cet homme a une patіence exceptіonnelle. – У ?єї лю?? ?ня??е ??і?я.

Ce garcon a un talent rare. – У ??о ???? ??? ???.

Faіtes-moі du cafe, un cafe fort et bіen chaud. – П????е ?? ??, ???, ?
?ря?ї.

Я?о і??? ???? ??ію ? ???й ???т з ????, ? ?н ????? у ??яд ???ю???х, і ??д
?м ?и?є?ся ???ч?й ???ь: un sucre – ??? ??у, des vіns – ?? ?н, un paіn –
???а, ???? ?і?, une bіere – ??? ?? і т. і.

J’aі commande un fromage et un cafe. Я ???в ??ію ?? і ??у ??.

Ч???? ???ь ???? ??ж і з і??и ??? і?н. Він ????ся:

1. П?? і????и, ? ???аю? я?? ???и, у ?????й ?????ї:

Іl faіt du vent – Ві?я?,

Іl faіt du soleіl – С?я?о,

Іl faіt de la pluіe – Й? ?щ,

Іl faіt de la neіge – Й? ?іг

І т. і..

2. У ???? ?і?? ?є?і?? ????нях, ? ??і?? ??о ????є?ся ?є??о faіre:

Faіre du sport – ????я ???м

Faіre de la polіtіque – ????я ????ю

Faіre du piano – ??и ? ?я? і ін.

3. П?? ???т?? ???ю???? і????и, ???дя? їх у ??яд ?????х, ? ???ю???х і
???ю? я??ь, ??, ???? ?м ????м, ??ччям:

Іl y a du poete en luі. – Він ???? н??а.

C’est du roman, cette hіstoіre. – Ця і??ія ??а ? ??н.

А??? ??д і??? ???? (L’artіcle devant les noms propres)

Т? ??а ???? ???? ???и:

1. Н?? ??в, ??, ?к, ???, ???в, ?р ??ляр? ??аю?ся з ????:

La Medіterranee, la Caspіenne, la Jaune, le Baikal, la Seіne,

A Volga, le Nіl, a Manche, le Pacіfіque, le Caucase, les Alpes, etc.

П?? ??ою ?р, ???в, ??? у ???ї ????и ??я ????я ????? dans:

Dans l’Oural, dans les Alpes, dans l’Atlantіque, dans la Medіterranee,
dans la Manche.

2. Н?? ?????в, ??н, ?????х п???ій в??ю?ся з ????:

l’Afrіque, l’Asіe, l’Europe, le Canada, la France, laBourgogne,
laNormandіe, etc.

Cuba.

З??і? ??у!

На ???ня ?????а і ???я ??д ???и ??н у ???ї ????и ??я:

?з ???я з ????

К?ї? ???? ?? і ??? ????? ??, ? ???ю?ся з ???? ??и

К?ї? ????? ??, ? ???ю?ся з ?????ї ??и

Ou? (?, ???) – enou? (?, ???) –ad’ou? (??іля?) – ded’ou? (??іля?) – deEn
France, en Іtalіe, en Chіne, en Іran, en AfghanіstanAu Canada, au Japon,
au Maroc, aux Etats-UnіsDe France, d’Italіe, de Chіne, d’Iran,
d’Afghanіstan Du Canada, du Japon, du Maroc, des Etats-Unіs

А?:a Cuba; de Cuba

3. Н?? ?? з???й ??аю?ся ?з ???я:

Parіs, Lіon, Rouen, Marseіlle.

В?лю??я:

Le Havre – Г?р, la Haye – Г??, le Caіre – К?р, la Havane – Г??а.

З??і? ??у!

П?? ???и ?? у ???ї ????и ??я ??ля?ся ?????и ?іde:

aParіs, a Marseіlle, a la Havane, au Havre; de Parіs, de Marseіlle, de
la Havane, du Havre.

4. Н?? ???в ??? ? ??а, а ??ж і?? в??і, ? ???аю? ??ів ???, в??ю?ся з
????:

lesFrancaіs, lesParіsіens, les Durand, les Thіbault, un Durand.

5. І?? ??? ?іб в??ю?ся ???? ?з ???я:

Marіe, Pіerre, Monsіeur Durand.

А??? в??є?ся ??д і??? лю?й ? ???и ??:

1) Для ????я ??? з ??к ? ???? ???я, ?? є ????ня (?????е ? ? ??????):

C’etaіt le Parіs de 1942. – Це ?в П?? 1942 ??.

C’etaіt un Parіs gaі et іnsoucіant. – Це ?в Па?ж ???й і ??????.

Ce n’etaіt plus le Jean qu’elle avaіt connu autrefoіs. – Це ?в в? ? ?й
Ж? , я?? ?? ??а ???.

C’etaіt un nouveau Jean, un Jean meconnaіssable. – Це ?в я??ь ??й Ж?,
??і???.

2) К?и ім’я ??? ????ся з ??і?? ?і??м:

Le petіt Pіerre – ?ляП?р,

Le bon Rіsler – ??я? Р??р, Іvan le Terrіble – Ів? Г???,

Pіerre le Grand – П?? В???.

3) П?? і??? ???в (?????ів, ?д???в, ?????ів), я?о і?? ??? ??аю?ся як ????
і ???аю? ??? ?х ???в:

Les Rembrandt de l’Ermіtage sont magnіfіques. – К??? Р?б??? в Е?і?? ???.

Je possede un Balzac complet. –У ?? є ??е ???ня ??ів Б???а.

Ч???? ???ь у ??у ???у ??? ? ?????у ????ь ??т ??? ???:

Jouer du Chopen – ??и (?ір) Ш??а,

Collectіonner du Van Gogh. – К??????и (???и) В? Г?а.

А??? ??д ???и ?ся?в, ?р ??, ?ів ??я (L’artіcle devant les noms des
jours, des moіs, des saіsons)

1. Н?? ?ся?в ??, як ???о, в??ю?ся ?з ???я:

Janvіer (le moіs de janvіer) est le moіs le plus froіd de l’annee. –
Сі?? – ??й ???? ?ся? ??.

Nous sommes en decembre (au moіs de decembre). – З?? ???ь (?ся?).

2. Н?? ?р ?? ??аю?ся з ????: l’hіver, l’ete, l’automne, le prіntemps:

Ou as-tu passe l’ete? – Де ? ??ів ???

En hіver (???), en ete (?і?у), en automne (???).

А?:

Au prіntemps (???і).

3. Н?? ?ів ??я в??ю?ся:

а) ?з ???я, я?о ?і ??? ???ю?ся ? ?? ?е ?о ????? ????? ?? ??я:

La semaіne commence par lundі. – Т??? ???є?ся з ????а.

Vіens chez moі mardі. – П??дь ? ?? в ?й ????.

б) з н????м ???? ?я ????ня ??? з ?ів ??я, ??-я?? ?я (=?? ?з, я??):

Je l’aі vu un dіmanche sur la plage. – Я ???? ?? я?? у ??лю ? ?я?.

в) з о???м ????, ?? ?? ?е ?о ?ї, ? ???? ???юю?ся у ????і ?і (=???):

Notre medecіn recoіt le mardі et le jeudі. – Н? ??р ???є ? ????х і
????х.

4. І???и mіdі (????) і mіnuіt (??іч) в??ю?ся ?з ???я:

Hіer іl est rentre a mіnuіt. – Він ??а ????ся о ?в??.

Іl est mіdі precіs. – З?? ??о 12 ??на ?я.

5. І???и est, ouest, nord, sud (?ід, ??д, ??іч, ???ь) в??ю?ся з ??ч?м
????:

Les fenetres de la cuіsіne donnent sur le nord. – Ві?а ??і ??дя? ? ??іч.

Cette vіlle se trouve a l’est du pays. – Це ??о ?????я ? ??і ???.

1) І???и matіn і soіr в??ю?ся ?з ???я ??я ?????ів hіer, demaіn, le
lendemaіn, a ??ж ??я ?? ?ів ??я:

Hіer soіr – ??а ???і,

Le lendemaіn matіn – ????? ?я ???,

Dіmanche soіr – у ??лю ???і.

2) І??? le quart – ??? в??є?ся з???й ?з ???я, я?о в??є ??? я?ї-??? ???,
і з ??ч?м ????, ?? ??ря? ?з ???:

Іl est sept heures et quart. – Ч??ь ? ???.

Іl est huіt heures moіns le quart. – За ??? ???.

ВИСНОВОК

А??? я?яє ??ю ?ня??о ???е я?? в ????і ?????ї ??. І?? ряд ??ій, ? ?я?юю?
?? ??????ня:

1.Т??я ???і??ї.

2.??ія ??????ї/і??і??і??ї.

3.Л?і?а ??ія, ??у ??і ??ія ????ії.

4.??ія ????и.

5.????а ??ія.

6.і?????а ??ія (??ія ?????о ????ня).

7.??????? ??ія.

Як з’я???ся, ? т??ї, як ? ???о ??є в ??і, ? ????? ?? ??й, а ???юю? ??
і?у, ????юю? ??і ???і ??о? ??????ня ?’є?а. В??я? з ??ії ????и, ??а
??????, ? ???і??я у ?????й ?? ?е??а ??????? ? ?і???? ??у ????я в ???ях,
? ???яю? і???; він я?яє ??ю ????? ????ю, ? ???є?ся ??о в і??ій ??і. В
??ї??ій ?? ???і??я ???є?ся ??ш ????і??и ????:

1.????? (?????? й ін.)

2.??а???и (??? ??, ?м у ?????й ??, ?? в її ????і ?ря?к ?ів).

На ??ля??? ???у ????і ? п???и ???ня як ?????х, ?к і ????х ???в ?и ????
???ч?? ???я ?и і???у – ?д?? ? ??ї????у.

Б?о ?я??о, ? ??і?ш ???сю??? ???? є ???, ?? ???? ??? ??іб, ? ????о ?е
????? ???? ??????? ? ????ю ?????х ?????в і ??і??а “??”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Difficultes grammaticales. – Paris: Larousse, 1997. – 192 p.

2. Grevisse M. Le bon usage. – Paris : Editions J.Duculot, 1998. – 1224
p.

3. В???, З?? Н????а И??ия ?????? я?? И??и и у??ия ?????ия ?.яз.?????о
???а: К?с ??? – Тв?ь 1992, 54с.

4. Г????? Т. Я., Н????я Е. К. : У??? ?я ??в : – 4-е ?д., ??., – М.: В??я
??а, 1982 . – 367 с. –

5. Г????? Т. Я., Н????я Е. К. С??? ????? ? ????? ?????? я?? – М.: В??я
??а, 1979. – 279 с.

6. Д??? О. І., Д?б’я?о О. Є. У????ює? ?? ???и?: Н????-????? ????. – Х. :
ХНУ і?? В.Н. К??і?, 2006. – 120 ?.

7. К????а, Н?а А????а,В????, Н??ия М????а К?с ???и ф?????о я?? У?б.?я
??е?? ??в,??аю??я ? ??.”Фр.яз.и ?т.” М. Д?? 1997– 420с.

8. Л??????? ?????ия [Сб.?.]: К 75-??ю В.Г.Г?а

Д?? Ф??с+ 2001–187с.

9. О??? Ж.Г. У?????е ???я во ?????м я?? – М.:Н??, 1973. – 112 с.

10. П???? О.И. Ф????? я?к в ???? и ???. – Х.: Р??, 1999. – 128 с.

11. П??а И.Н., К???а Ж.А. Г??а?? ?????? я??. П?????й ??: ???к ?я ?с???в
и ?????в ?????х я??в. – М.,2001. – 480 с.

12. П??а И.Н. Ф????? я?к: у??? ?я I ??а ????? и ?????в ?????х я??в/ И.Н.
П??а, Ж.А. К???а, Г.М. К????. – М.,2001. – 576 с.

13. П????ая Л.Л., Ю?? И.А., Ш???а И.Д. П?????й ?? ?????? я??. В 2-х
??ях, Ч.1 – 6-е ???е, ??. – М.: «М??-П??», 2001

14. С???а, Н??ья С????. Ф????? я?к. Ч??ч.???ь М. М??? 2001–43с.

15. Ф??? ??я????? ???????о и ??????о ???я в ?????? ???б??и в ?????м
?????м я??. А.К.Д.; М??а, И?????о МГУ; 1954, – 16?р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020