35

Житомирський державний педагогічний університет ім. Івана Франка.

Кафедра методики викладання іноземних мов.

Курсова робота на тему:

„Аудіювання на середньому етапі навчання”

Житомир 2007ПЛАН

Вступ

1. Теоретичні основи навчання аудіювання.

1.1 Психологічні особливості аудіювання як виду мовленевої діяльності.

1.2. Основні труднощі розуміння мови на слух.

1.3. Мова вчителя на уроці.

Висновки по розділу 1

2. Методика навчання аудіюванню.

2.1 Система вправ для навчання аудіюванню.

2.2 Метод навчання аудіюванню Н.В. Єлухиної «Снігова куля» чи
інтенсифікація.навчання аудіюванню на середньому етапі.

Висновки по розділу 2

Висновок

Список використаної літератури.

Вступ

Тема даного дослідження, «Аудіювання на середньому етапі навчання», є
однієї із самих актуальних тем у сучасній методиці навчання німецькій
мові, тому що без аудіювання неможливо мовне спілкування, оскільки це
процес двосторонній. І недооцінка аудіювання може вкрай негативно
позначитися на мовній підготовці школярів. Але ж вивчення даного виду
мовної діяльності в методиці недостатньо глибоке, та й термін
«аудіювання» використовується в методичній літературі порівняно недавно.
Він протипоставлений терміну «слухання». Якщо «слухання» означає
акустичне сприйняття звукоряду, то поняття аудіювання включає процес
сприйняття і розуміння усної мови. Також відомо, що аудіювання — дуже
важкий вид мовленнєвої діяльності. А те, що сучасні випускники шкіл
практично не володіють даним умінням зовсім не секрет. Хоча розуміння
тексту іноземною мовою вже включається в завдання для вступу в
університети на факультети іноземних мов.

Взагалі, аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної
діяльності, використовується в будь-якому усному спілкуванні,
підпорядкованому виробничим, суспільним чи особистим потребам.

Також аудіювання, як зворотний зв’язок, у кожного хто говорить, під час
говоріння, дозволяє здійснювати самоконтроль за мовою і знати, наскільки
вірно реалізується в звуковій формі мовні наміри. І, звичайно,
аудіювання може являти собою окремий вид комунікативної діяльності зі
своїм мотивом, що відбиває потреби людини чи характер її діяльності. У
такій ролі воно виступає, наприклад, при перегляді фільму, телепередачі,
прослуховуванні радіопередачі і т.п.

Звідси очевидна важливість і актуальність проблеми навчання аудіювання.

Предметом дослідження є не тільки сам процес аудіювання на середньому
етапі, але і способи навчання цьому виду мовної діяльності. Початковий
етап є найважливішим, тому що саме на молодшому етапі навчання в учнів
повинні бути сформовані базові уміння аудіювання, що для успішності
навчання, варто удосконалювати протягом всього періоду оволодіння
аудіюванням.

Мета цієї курсової роботи: розкрити основні аспекти навчання на основі
вивчення всіх доступних джерел інформації.

Задачі дослідження:

§ дослідити процес аудіювання з погляду психології;

§ вивчити теоретичні основи навчання аудіювання;

§ розглянути нові інтенсивні підходи до навчання аудіювання;

§ розробити урок по аудиюванню.

Методом дослідження даного питання є вивчення психолого-педагогічної і
методичної літератури.

1. Теоретичні основи навчання аудіювання.

1.1 Психологічні особливості аудіювання як виду мовленевої діяльності.

Термін «аудіювання» був введений у літературу американським психологом
Брауном. Аудіювання — це розуміння сприйманої на слух мови. Воно являє
собою перцептивну розумову мнемічну діяльність. Аудіювання повинно
займати важливе місце вже на середньому етапі. Оволодіння аудіюванням
дає можливість реалізувати виховні, освітні і розвиваючі цілі. Воно
дозволяє вчити учнів уважно вслуховуватися в звукову мову, формувати
уміння передбачати значеннєвий зміст висловлення і таким чином,
виховувати культуру слухання не тільки іноземною, але і рідною мовою.
Виховне значення формування уміння розуміти мову на слух полягає в тому,
що воно позитивно позначається на розвитку пам’яті дитини, і насамперед
слуховій пам’яті, яка є важлива не тільки при вивчені іноземної мови,
але і будь-якого іншого предмета.

Аудіювання відіграє велику роль в досягненні освітньої мети,
забезпечуючи дітям можливість розуміти висловлення, які б елементарними
вони не були мовою іншого народу. Аудіювання дає можливість опановувати
звуковою стороною досліджуваної мови, його фонемним складом і
інтонацією: ритмом, наголосом, мелодикою. Наприклад, на середньому
етапі, вчитель вчить дітей розрізняти звуки ізольовано і в сполученнях,
чути різницю, наприклад, [e] і [е:] , [s] і [z], чути довготу і
стислість, кількісні і якісні характеристики звуків.

Через аудіювання йде засвоєння лексичного складу мови і його
граматичної структури. Так, наприклад, у 5 класі учні через аудіювання
опановують словами groЯ, klein, kurz, lang і так далі в структурі Das
ist der Tish. Ich habe einen kleinen Tish. Перевірка розуміння
відбувається тоді, коли дитина показує відповідний предмет чи тоді,
коли дає коротку відповідь. У такий спосіб здійснюється і навчання
розумінню структур різного типу: стверджувальних, питальних, заперечних.

Таким чином, очевидно, що аудіювання як вид мовленнєвої діяльності
відіграє велику роль на середньому етапі в досягненні практичних,
розвиваючих, освітніх і виховних цілей і служать ефективним засобом
навчання німецької мови в школі.

Але, в першу чергу, для того, щоб ефективно навчати школярів аудиюванню,
треба чітко розуміти, що собою являє цей вид мовленнєвої діяльності з
психологічної точки зору.

Отже, значеннєве сприйняття мови на слух є перцептивною,
мисленнєво-мнемічною діяльністю, що здійснюється в результаті виконання
цілого ряду складних логічних операцій, таких, наприклад, як аналіз,
синтез, дедукція, індукція, порівняння, абстракція, конкретизація й ін.

Характеризуючи сутність сприйняття (слухового і зорового), треба
розрізняти два поняття: сприйняття — процес виділення інформативних
розпізнавальних ознак (тобто формування образів) і дізнання сформованого
образу в результаті звірення його з еталоном.

Гез зазначає, що формування й розпізнавання образів носять фазовий
характер і хоча в окремих авторів є розбіжності в найменуванні й у
визначенні послідовності цих фаз, у всіх роботах підкреслюється тісний
взаємозв’язок процесів формування і впізнання, тобто сприйняття і
дізнавання.

Значеннєве сприйняття мови на слух є перцептивною, мисленнєво-мнимічною
діяльністю, що здійснюється в результаті виконання цілого ряду складних
логічних операцій таких, наприклад, як аналіз, синтез, дедукція,
індукція, порівняння, абстракція, конкретизація й ін.

Аналізуючи особливості розпізнавання, психологи вказують на те, що в
більшості випадків воно не має характер розгорнутої свідомої дії; якщо
така дія і можлива, то вона спостерігається лише на стадії формування
образу. В міру ознайомлення з матеріалом процес розпізнавання міняється,
він здійснюється миттєво за допомогою самих необхідних інформативних
ознак. Якщо цих ознак недостатньо і розпізнавання не відбулося чи
виявилося помилковим, то сприйняття знову приймає більш розгорнуті форми
і перетворюється у свідоме перцептивну дію чи в ряд послідовних
(сукцесивних) дій.

У процесі мовного спілкування переважає симулянтне дізнавання, хоча
елементи сукцесивності не виключаються. Наявність і розгорнення логічних
операцій, перерахованих вище, залежить, таким чином, від типу розуміння:
опосередкованого чи безпосереднього. Для останнього характерно, зокрема,
згорнутість і скороченість розумових операцій, здійснюваних у внутрішній
мові.

Сприймаючи мову, слухач перетворить за допомогою моторного
(рухомоторного) аналізатора звукові образи в артикуляційні. Між слуховим
і рухомоторними аналізаторами встановлюється міцний функціональний
зв’язок. Що стосується зорового аналізатора, то відомо, що оптичні
сигнали перевершують всі інші в одержанні інформації про зовнішній світ.
При аудиюванні зоровий аналізатор значно полегшує сприйняття і розуміння
мови на слух.

Такі зорові опори, як органи мови, жести, міміка, кінеми й інші
підкріплюють слухові відчуття, полегшують внутрішнє проговорювання і
з’ясування змісту мови.

Значення внутрішньої мови для розуміння досить важливе. Навіть в
ускладнених умовах (маються на увазі експерименти з застосуванням
внутрішніх перешкод) вона дає можливість сприймати мовні повідомлення,
прогнозувати й узагальнювати.

На середньому ступені навчання внутрішня мова протікає особливо
інтенсивно, і її можна розглядати як основний і необхідний компонент
слухового сприйняття. На вищому ступіні спостерігається згортання
моторної діяльності, її редукція, що порозумівається з міцним
об’єднанням мовленнєвомоторного слухового і зорового аналізаторів у
єдину систему. Це, у свою чергу, впливає на сприйняття і розуміння мови.

Однак і на вищому ступіні навчання (експериментальним шляхом) легко
фіксується приховане проговорювання при виникненні ускладнень у
розумінні мови на слух і в разі потреби точного запам’ятовування змісту.

Характер взаємин, що корелює, між аналізаторами і закони внутрішньої
мови свідчать про тісний взаємозв’язок аудіювання з іншими видами
мовленнєвої діяльності.

Звернемося до короткого аналізу механізмів слухового сприйняття.

При аудиюванні фраза як одна з одиниць сприйняття розуміється не шляхом
аналізу і синтезу складових її слів, а в результаті розпізнавання
інформативних ознак. Найбільш інформативною ознакою прийнято вважати
інтонацію, тому що вона володіє «сприйманими якостями», завдяки яким
аудитор може сегментувати мову на синтаксичні блоки, зрозуміти зв’язок
частин фрази, а, отже, і розкрити зміст. За інтонацією, як думає В. А.
Артемов, закріплені такі мовні функції, як комунікативна, синтаксична,
логічна, модальна. При сприйнятті мовних повідомлень насамперед
розпізнається комунікативний план висловлення, причому інтонація є одним
з основних структурних ознак, по яких розрізняються комунікативні типи
пропозицій: оповідання, питання, вигук, спонукання.

Виконуючи зазначені функції, інтонаційний слух виробляє одночасно
індикаторні ознаки (еталони), що необхідні для успішної діяльності
короткочасної пам’яті.

Якщо під інтонаційним слухом прийнято розуміти здатність сприймати
інтонаційну структуру фрази і правильно співвідносити її з інтонаційним
варіантом, то під фонетичним слухом розуміється уміння розрізняти
звуки мови й ідентифікувати їх з відповідними фонемами. Фонематичний
слух, так само як і інтонація, необхідний не тільки для формування
адекватних акустико-артикуляційних образів, але і для використання
наявних у пам’яті еталонів при розпізнаванні нових повідомлень.

Аудіювання пов’язано зі складним процесом пошуку і вибору інформативних
ознак з ряду можливих, що залежить від наявності в слухача асоціативних
зв’язків, встановлених у результаті мовного досвіду Разом з тим
відбувається «гальмування спливання несуттєвих ознак», тобто побічних
зв’язків, що не відносяться до контексту. При сприйнятті мови рідною
мовою вибірковість зв’язків здійснюється досить легко, що ж
стосується іноземної мови, то слухач повинен оперувати не тільки
активним словником (обсяг якого в учнів середньої школи дуже
невеликий), але і пасивним, придбаним, в основному, у процесі читання.
Відбитий у пам’яті зоровий образ слова не завжди легко асоціюється зі
слуховим. Не можна не згадати, крім того, так званий потенційний
словник, що не використовувався у мовному досвіді учнів (слова
іноземного походження, складні чи похідні слова, утворені з відомих
учнем афіксів).

Пасивний і потенційний словники актуалізуються слухаючим суб’єктивно, у
залежності від теми, умов сприйняття, від співвідношення між відомими і
невідомими лексемами, від уміння користуватися миттєвим вибором рішення
з цілого ряду вірогідних гіпотез.

Вірогідне прогнозування виявляється на всіх рівнях мови — від складу до
тексту, причому, чим ширший контекст і складніша структура цілого
повідомлення, тим більше сприйняття залежить від вірогідної оцінки
всього повідомлення.

На фонетичному рівні, наприклад, успішність передбачення визначається
знанням вірогідної звукової послідовності і зводиться до вибору
оптимального рішення про звук. Якщо при зоровому сприйнятті найбільш
інформативними є початкова і кінцева частина слова, то при аудиюванні
найбільш важливими для розуміння стають звуки на почату слова і ті, що
розташовані в середині, якщо вони знаходяться під наголосом. У коротких
словах усі звуки несуть більше інформативне навантаження, ніж у довгих.
Цим пояснюється, мабуть, особлива складність їхнього розпізнавання.

Лінгвістичною основою прогнозування на рівні фраз є також типи
синтаксичних зв’язків, уміння зберегти в пам’яті залишки від серії слів,
тобто загальмувати передчасний висновок про зміст висловлення на основі
частини пропозиції. Особливі труднощі представляють складні синтаксичні
конструкції. Для їхнього розуміння, як думає А. Р. Лурія, потрібна
проміжна трансформація, що забезпечує уявне сегментування складних фраз
з одночасною, а не послідовною видимістю всієї структури.

Прогнозування на рівні тексту пов’язане з додатковими труднощами.

Для цього необхідні спрямованість уваги, інтерес до теми повідомлення,
визначена швидкість розумової переробки інформації.

При аудиюванні рідною мовою прогнозується найчастіше зміст висловлення.
Форма і зміст утворюють у даному випадку повну єдність. Мовна форма
довгий час залишається ненадійною опорою для значеннєвого прогнозування,
хоча саме на ній концентрується увага слухача.

На підставі експериментальних даних можна виділити дві причини, що
ускладнюють слухове сприйняття і розуміння: 1) спрямованість уваги учнів
тільки на загальний зміст і невміння зрозуміти побічну, але украй
важливу для більш глибокого осмислення інформацію; 2) занадто швидке
переключення уваги з мовної форми на зміст. Другий випадок найбільш
типовий для аудіювання складних чи емоційно викладених текстів.

Одним словом, аудіювання, пов’язане з розумінням чужих думок і задуму,
що лежать в основі висловлення, припускає наявність достатньо високого
рівня розвитку лексичних, граматичних і фонетичних автоматизмів. Тільки
при цій умові увага слухача може бути сконцентрована на зміст.

Представляється, що труднощі аудіотекстів завжди повинні бути трохи вище
мовних можливостей учнів у кожен конкретний момент навчання. Тільки за
таких умов слухач буде намагатися використовувати операції вірогідного
вибору і комбінування, спиратися на контекст. Для того, щоб таке
аудіювання виявилося успішним, йому варто подавати більш ретельно
відпрацьований новий матеріал на етапі пояснення, а також вправи з
аудіювання мікротекстів звучанням до напівхвилини, що складає приблизно
50-70 слів. Кожне прослуховування варто супроводжувати конкретними і
посильними завданнями.

Аудіювання мовних повідомлень пов’язане з діяльністю пам’яті
(короткочасної і довготривалої).

Короткочасна пам’ять забезпечує утримання інформації, що надходить, на
всіх фазах процесу сприйняття, аж до її обробки і надходження частини
інформації в довготривалу пам’ять. Остання покликана зберігати
слухоартикуляційні образи слів, словосполучень і синтаксичних
конструкцій, правил і схем їхнього з’єднання.

Для того, щоб мовне повідомлення було правильно зрозуміле, слухач
повинний утримувати слова і фрази, зв’язувати почуте в даний конкретний
момент із тим, що чув до цього, переводити послідовний ряд сигналів, що
надходять одночасно. Ці функції виконує оперативна пам’ять, що
відрізняється низькою точністю.

Короткочасна й оперативна пам’ять виконують службову роль. Вони
допомагають надходженню частини інформації в довготривалу пам’ять, і
успіх виконання цієї функції залежить від якісного і кількісного добору,
від способу введення матеріалу і його закріплення.

Більшість психологів вважає, що забування інформації, закладеної в
короткочасній пам’яті, може бути наслідком інтерференції, вираженої у
визначеній подібності сприйманих елементів. У цьому полягає одна з
характерних відмінностей короткочасної пам’яті від довготривалої, для
якої важлива саме семантична близькість сприйманого матеріалу. Для
починаючих аудиторів необхідно, з врахуванням сказаного вище, попередня
робота, спрямована на ідентифікацію частини нової інформації з тією,
котра зберігається в пам’яті, чіткість і логічність викладу, виключення
інформаційного перевантаження особливо за рахунок реалій, цифрових даних
і художньо-образотворчих засобів.

1.2. Основні труднощі розуміння мови на слух.

Аудіювання аж ніяк не є легким видом мовленевої діяльності. У статті
Кочкиної відзначається, що «…, засвоєння іноземної мови і розвиток
мовних навичок здійснюється головним чином через аудіювання.» Тому
аудіювання викликає найбільших труднощів. Аудіювання — єдиний вид
мовленнєвої діяльності, при якій від імені її виконуючого, майже нічого
не залежить.

Для того, щоб цілеспрямованість навчання аудиюванню на подолання
труднощів і формування на цій основі умінь і навичок, що сприяють
успішному функціонуванню в природних умовах, необхідно чітко уявити собі
ці труднощі які можуть бути обумовлені 1) характером мовного матеріалу,
2) труднощі можуть бути зв’язані з мовленнєвою формою спілкування, 3) зі
значеннєвим змісту спілкування, композицією, 4) з умовами пред’явлення
повідомлення, 5) із джерелами інформації, 6) труднощі стосовно самого
слухача, його аудитивного досвіду. Треба відзначити, що деякі методисти
відносять 4) і 6) до екстралінгвістичних, а 1), 2), 3), 5) —
лінгвістичних.

У залежності від конкретних навчальних задач і за ознакою повноти
розуміння інформації розрізняють два види аудіювання: аудіювання з
повним розумінням і аудіювання з розумінням основного змісту тексту
(І.А. Бім). Тексти для аудіювання з повним розумінням не включають
незнайомої лексики і виразів, що могли б виявитися перешкодою при
сприйнятті. При аудиюванні тексту з розумінням основного змісту, учень
повинний прагнути розуміти текст вцілому. На середньому етапі (5-6
класи) основна увага повинна приділятися розвитку уміння цілком розуміти
текст.

Відомо, що обсяг короткочасної пам’яті, у якій зберігається фраза аж до
її закінчення, невеликий. У тому випадку якщо довжина пропозиції
перевершує обсяг пам’яті, слухач забуває початок фрази і при цьому не
може синтезувати її зміст. Як про це свідчать дані експериментальних
досліджень, максимальна кількість слів у фразі, сприйманої на слух
досягає 13-15.

Установлено також, що в учнів, що ще не досить опанували іноземною
мовою, обсяг пам’яті значно менший, вона обмежується 5-6 словами. Отже,
на початку навчання довгі фрази не повинні перевищувати 5-6 слів.
Необхідно також відзначити, що не тільки довжина фрази впливає на
утримання її в пам’яті, але і її глибина. Легше запам’ятовуються прості
речення, гірше — складні. Тому, на початку навчання, в школах варто
використовувати в основному короткі прості речення з додатковими й
обставинними словосполученнями. Потім варто поступово збільшувати
кількість речень і різноманітити їхні види.

Труднощі, пов’язані зі значеннєвим змістом повідомлення, з його
композицією. Ефективність навчання аудиюванню залежить у першу чергу від
зацікавленості слухачів в розумінні. Результати експериментів свідчать
про те, що учні краще розуміють і запам’ятовують важкі, але змістовні
тексти, ніж легкі, але примітивні. Ефективним символом успішного
аудіювання є внесення в аудіотексти елементів гумору. Гумор сприяє
створенню атмосфери невимушеності, релаксації. Градація труднощів у
відношенні значеннєвого змісту текстів може виражатися в переході від
цікавих текстів до змістовних. До змістовних відносяться тексти, що
мають цікаву для даного віку фабулу. Ці тексти можуть бути досить прості
і доступні для учнів. Змістовні — ті, котрі містять нову і корисну для
учнів інформацію. Але протягом навчання труднощі для розуміння будуть
посилатися на факти, пов’язані з історією, побутом, культурою країни
мови яка вивчається, так звані реалії, що можуть бути невідомі учнем.

На розуміння тексту великий вплив робить наявність чи відсутність
розгорнутого сюжету, його динамічність. У залежності від наявності цих
якостей тексти можна розділити на описові й оповідальні. Останні у свою
чергу поділяються на тексти цікавого змісту і тексти, що не містять
цікавої фабули.

Труднощі для розуміння змісту можуть бути викликані й особливістю
композиції даного тексту. Наявність декількох сюжетних ліній роздвоює
увагу слухача і сповільнює розуміння.

До структурних особливостей тексту відносяться і заголовки (Сахарова і
Рабинович відносять їх до вербальних основ). Основна задача заголовка —
створити потрібну спрямованість думки, привернути увагу до основної
частини тексту, полегшити прогнозування. Заголовкам властиві основні
функції: номінативна, інформативна, рекламна і експрессивно-апеллятивна.

Дві перші функції заголовків сприяють не тільки розумінню змісту, але і
запам’ятовуванню послідовності викладу. Заголовки з комунікативною
функцією більше підходять для добре підготовленого класу. З їхньою
допомогою створюється загальне уявлення про тему повідомлення, якщо вона
відповідає віковим інтересам учнів.

Інформативні заголовки в аудіотекстах виправдовують себе лише в двох
випадках: коли мова йде про недостатню мовну підготовку учнів, що не
володіють умінням швидкої орієнтації по контексту і про тексти, що
містять велику кількість фактичних даних, які потрібно запам’ятати і
відтворити. Інформативний тип заголовка дозволяє учням сконцентрувати
увагу на деталях, що доповнюють основні думки. В всіх інших випадках ці
заголовки не бажані, тому що вони розкривають велику частину змісту,
знижуючи тим самим інформативність тексту і відповідно інтерес до нього
слухачів. Найбільш складними є заголовки з рекламою і
експрессивно-апеллятивними функціями. Як назву в них нерідко
використовуються прислів’я, приказки, крилаті слова і т.д..

Треба прагнути до того, щоб тексти більш легкі у відношенні змісту
містили більше інформації і менше надлишкових елементів. До труднощів
пов’язаних з аудіюванням мовного повідомлення варто віднести його обсяг.
Спрямована діяльність психологічних механізмів приводить до швидкого
стомлення, притупленню уваги і відмовлення від прийому інформації. Для
того, щоб не викликати інформаційного перевантаження, обсяг тексту
повинний відповідати психологічним можливостям учнів. На початку
навчання він не повинний перевищувати 1,5 — 2 хвилин звучання,
збільшуючи поступово до 3 — 5 хвилин. У випадку якщо необхідно
прослухати більш довгий текст його потрібно пред’являти з перервами.

Труднощі, пов’язані з умовою пред’явлення повідомлення.

Правильний темп мовних повідомлень визначає, як відомо, не тільки
швидкість і точність їхнього розуміння, але й ефективність
запам’ятовування. Існує, як підкреслює Н. Н. Гез, гранична швидкість
пред’явлення мовних повідомлень, підвищення чи заниженість якої веде до
різкого падіння активності і помітному зниженню рівня розуміння,
стомленню, зниженню емоційного тонусу. У випадку перевищення швидкості
розуміння утрудняється посиленням редукуванням звуків, скороченням пауз
між синтагмами, відсутністю часу для усвідомлення змісту. При занадто
повільному темпі розтягується фаза сприйняття, утрудняється процес
інтеграції значень окремих одиниць. У процесі спілкування найбільш
уживаним є середній темп мови. 200 і 300 складів на хвилину позначається
як темп «нижче середнього» і «вище середнього». У навчанні потрібно
виходити з природного темпу мови — німці вимовляють 220 складів за
хвилину. Для 5 класу швидкість пред’явлення інформації повинна бути
90-100 складів за хвилину, у 6 класі — 110 складів. У слабко
підготовлених класах можна подавати інформацію порціями, збільшуючи
тривалість пауз між синтагмами, пропозиціями, абзацами для осмислення
змісту. Вважається доцільним відразу «привчати» психіку учнів до
природних умов функціонування і вже на початку навчання пред’являти
тексти тільки один раз. Зіштовхнувшись з нерозумінням мови учнями,
вчитель часто звертається до багаторазового повторення повідомлення, що
мало сприяє аудиюванню.

Так можна запропонувати учням при першому прослуховуванні завдання на
розуміння загального змісту, а завдання на розуміння деталей і ідей
повідомлення — при другому. Іноді вчитель «допомагає» розумінню
перекладом іноземної мови на рідну мову, що, так само як і
багаторазовість повторення тих самих фраз, не веде до поставленої
мети, це демобілізує учнів, що не слухають іноземну мову, чекають
українського варіанта.

Слід зазначити, що це заперечення справедливе лише при виконанні вправ,
що навчають власне аудіювання. Тобто у тих випадках, коли аудитивный
текст використовується для навчання говоріння (переказ) чи письмової
мови (виклад), як уже було сказано, повторне прослуховування необхідне
для більш повного запам’ятовування мовної форми і розуміння змісту.

У методиці розрізняють візуальні (образотворчі) і вербальні опори при
навчанні аудиюванню. До візуальних відносяться карти, картинки,
фотографії, схеми, підкреслення, особливий шрифт, колір, заголовки.
Кожний з цих орієнтирів має своє призначення. Заголовки, що А.А. Смирнов
називає «найбільш розповсюдженим видом опорних пунктів», знайомить з
темою мовного повідомлення і створюють спрямованість думки. Малюнки (чи
картина), як підказує орієнтир, застосовуються в залежності від
виконуваних задач. При цільовій настанові на слухання і наступне
відтворення малюнки мають позитивне значення. Вони сприяють здогадці,
пробуджують інтерес, допомагають утримати в пам’яті послідовність
фактів, що викладаються.

Візуально-образотворча опора важлива не тільки для значеннєвого
розуміння, але і для наступній передачі змісту. Вона розвантажує
пам’ять, сприяє сегментуванню мовного потоку, поліпшує точність і
повноту розуміння, оскільки «пропускна здатність» слухового аналізатора
в багато разів менше зорового. За даними деяких досліджень різниця в
розумінні того самого повідомлення, сприйнятого в умовах контактного і
дистантного спілкування складає від 20 до 40%.

Ось невеликий приклад застосування таких опор. І так, зміст аудіотекста
полягає в тому, що його головний персонаж запрошує своїх друзів
відвідати місто (район міста), у якому він живе. Він знайомить друзів,
наприклад, з містом і розповідає про його визначні пам’ятки. Слухаючі
мають план міста і під час аудіювання відзначають маршрут прогулянки і
різні визначні пам’ятки.

Іншим різновидом є вербальні опори. Вони можуть бути представлені у
виді ключових слів, мовних штампів, широко вживаних у розмовній мові,
плану, різноманітних анкет, що дозволяють слухачу членувати текст
відповідно до запропонованого способу. Так, до аудіотексту «Die Reise»
можна запропонувати своєрідну анкету, що слухач повинен запам’ятати в
процесі аудіювання. Вона включає такі пункти: ціль поїздки…, місце
призначення…, дата від’їзду…, дата повернення…, вартість квитка…
і т.д.

Аудіювання здобуває, таким чином, конкретну мету. Його ефективність
легко контролювати, оскільки внутрішня розумова діяльність хлопців
виводиться на зовнішній план. Важливо навчати школярів знаходити
орієнтири в самому аудіотексті. Такі орієнтири можуть бути виражені
інтонаційно виділюваними словами, заголовками, логічного наголосу,
риторичними питаннями, повторами. В процесі аудіювання учням можна
давати завдання, записати слова, що стоять під наголосом, типу: Schreibe
die volgende Wцrter.

Труднощі, пов’язані з джерелами інформації.

Аудіовізуальні й аудитивні джерела інформації. До аудіовізуальних джерел
відносяться: наочність (картини, слайди й ін.), супроводжувана
розповіддю вчителя, озвучування діа- і кінофільму, телебачення і мова
вчителя. До аудитивних джерел відносяться: фонозаписи і радіопередачі.

Сприймати мову від аудіовізуальних джерел легше, ніж від аудитивних.
Особливо важкими є художні фільми, де зорова інформація не відповідає
мовленню. Хотілося б підкреслити, що кінофільми, незважаючи на їхню
складність, є надзвичайно важливими і необхідними джерелами інформації,
тому що тільки кінофільм може відтворити живу ситуацію навчання, ту
реальну дійсність, у якій іноземна мова використовується як засіб
природної комунікації.

Найбільш важкими є аудитивні джерела інформації, тому що в них відсутня
зорова опора. Однак роль аудитивних джерел у процесі навчання дуже
велика. Вони компенсують відсутність мовного середовища, надаючи
можливість слухати мову різних осіб, головним чином носіїв мови.

Найбільш розповсюдженим і доступним аудитивним джерелом інформації є
магнітофонні записи. Вони дають можливість усувати труднощі сприйняття
мови. Роботу з магнітофоном можна почати з прослуховування мови
викладача. Потім перейти до слухання чужих голосів, спочатку чоловічих,
а потім жіночих і дитячих. Пред’явлення інформації може легко
перериватися й у паузах здійснюватися контроль розуміння. Таким чином,
можна забезпечувати приступність мови, яка аудиюється з магнітофона.

Цінність радіопередач полягає в тому, що з їхньою допомогою вже в
процесі навчання учні вільно володіють мовою, одержуючи з їх допомогою
нову цікаву інформацію. Слухаючи радіопередачі, учні знайомляться з
життям країни досліджуваної мови, довідуються про важливі події. Бажання
зрозуміти зміст радіопередачі стимулює психічну діяльність і змушує
слухача додавати максимум зусиль для осмислення цікавлячої його
інформації.

Відсутність можливості градуювати труднощі при слуханні радіопередач
робить їхнє застосування дуже обмеженими. У середній школі можна
використовувати лише спеціальні передачі для вивчаючих іноземну мову.
Тому застосування джерел інформації також повинне здійснюватися на
основі градації труднощів, що виражається в поступовому і послідовному
підключенні в процес усіх джерел інформації.

Н.В. Єлухина представляє наступну найбільш доцільну послідовність
включень у педагогічний процес джерел інформації:

1. мова викладача + картинна наочність

2. мова викладача + діафільм

3. мова викладача просто

4. мова викладача + кінофільм

5. діафільм + незнайомий голос

6. телебачення

7. кінофільм + незнайомий голос

8. магнітофонний запис (мова викладача)

9. магнітофонний запис (незнайомий голос)

10. радіо

Прийнято вважати, що аудіювання зв’язане з труднощями об’єктивного
характеру, що не залежить від самого слухача. З цим твердженням можна
погодиться лише частково. Учні не можуть визначити ні характер мовного
повідомлення, ні умов сприйняття. Разом з тим успішність аудіювання
залежить від уміння слухача користуватися прогнозуванням, переносити
уміння і навички, вироблені в рідній мові, на іноземну. Велике значення
мають такі індивідуальні особливості учня, його спритність і
кмітливість, його уміння слухати і швидко реагувати на всілякі сигнали
усної комунікації (паузи, логічні наголоси, риторичні питання, фрази
сполучного характеру і т.д.), уміння переключаться з однієї розумової
операції на іншу, швидко входити в тему повідомлення, співвідносити з її
великим контекстом і т.д.

Процес сприйняття мови на слух відрізняється активним цілеспрямованим
характером, зв’язаним з виконанням складної мисленнєво-мнемічної
діяльності, успішності протікання якої сприяє високий ступінь
концентрації уваги. Увага виникає за допомогою емоцій і розвивається за
їхній рахунок, однак у людини емоції завжди виявляються в єдності з
вольовим процесом. Успішність аудіювання зокрема залежить від потреби
школярів дізнаватися щось нове, від наявності інтересу до теми
повідомлення, від створення об’єктивної потреби вчитися і т.д., тобто
від так званих суб’єктивних факторів, що сприяють до виникнення
установки на пізнавальну діяльність.

Уміле сполучення індивідуальної, фронтальної і групової роботи,
об’єднання в парній роботі різних по підготовці учнів, розмаїтість
цікавої форми контролю, коментування помилок із вказівкою помітного
поліпшення сприйняття на слух окремих учнів і т.д. буде сприяти
активізації розумової діяльності, підвищенню інтересу до роботи,
особистої і колективної відповідальності.

1.3. Мова вчителя на уроці.

Практичне оволодіння іноземною мовою можливо лише за умови користування
нею як засобом спілкування, у процесі якого відбувається обмін
інформацією даною мовою. Урок має досить великі можливості для
використання іноземної мови як засобу спілкування вчителя й учнів.
Спостереження показують, що ці можливості далеко не завжди
використовуються повною мірою. Рогова встановлює наступні тенденції у
використанні іноземної мови в мові вчителя: 1) Дуже часто вчитель
говорить іноземною мовою, постійно супроводжуючи свою мову перекладом
на рідну мову, що не сприяє формуванню навичок усного мовлення в учнів.
Знаючи, що вчитель звичайно перекладає сказане ним, учень не робить
ніяких зусиль, щоб зрозуміти мову вчителя. Очевидно такий учитель не
вірить у сили і можливості своїх учнів. Ця недовіра передається і дітям.
Вони дивляться на іноземну мову, як на предмет, що не має для них
практичного застосування. 2) Учитель домагається того, що його
розпорядження розуміються учнями безпосередньо іноземною мовою, тому що
він використовує у своїй мові що учні вже засвоїли. Однак при такому
підході до своєї мови вчитель дуже довго не зможе вести урок іноземною
мовою, не зможе створити учнем «середовище» іноземної мови, тому що
слова і вирази, настільки необхідні для спілкування з’являються дуже
нерегулярно, або зовсім не включені в підручники. Зайва обережність у
вживанні слів і виразів, що учні «не проходили», наносить втрату
формуванню навичок усного мовлення.

При доборі матеріалу, яким буде користуватися сам вчитель у своєму
усному мовленні на уроці, варто враховувати цілі, що він переслідує.

У зв’язку з цим дуже істотно, щоб матеріал, яким учитель користується у
своєму усному мовленні, був доступний і посильний для учнів. Це тим
більше важливо, що при тому обмеженому мовному матеріалі, що
пропонується учням на початковій стадії навчання, вони цілком природно
будуть намагатися відтворювати ті вирази, що вони почули від учителя.

При виборі того чи іншого виразу, особливо в 5 класі, учитель повинен у
першу чергу враховувати його звуковий склад — він повинен бути доступний
учнем до моменту проголошення даного виразу. У мові вчителя не повинні
зустрічатися звуки, що невідомі учням.

Наявність у мові вчителя незнайомих важких звуків (наприклад, [r], [w],
[?], [?], [ch] і ін.) значно ускладнює їх сприйняття учнями. Крім того,
учень не тільки запам’ятовує даний вираз з неправильною вимовою, але і
набагато великою працею засвоїть цей звук при його вивченні по
підручнику, тому що в нього вже якоюсь мірою укорениться його невірна
артикуляція.

Усе вищесказане в основному відноситься до 5 класу, поки учні
опановують звуками німецької мови.

По своїй граматичній структурі мова вчителя може відрізняться від
граматичного матеріалу, досліджуваного в 5 і 6 класах, оскільки учні
запам’ятовують окремі речення як «вираження», тобто нерозчленоване.

В області лексики вчителю надається більше можливостей. Учитель може
поступово вводити у свою мову всі ті слова, що йому необхідні в процесі
ведення уроку. У 5 класі важливо тільки враховувати згадану вище вимогу
про відсутність у цих словах нових важких звуків.

Спочатку не слід давати більше 1-2 виражень за один раз. Крім того, не
на кожнім уроці вчитель повинен доповнювати свою мову новими елементами.
Нове варто вводити тільки після того, як учитель переконався, що всі
раніше введені ним вирази правильно розуміються більшістю учнів класу.

Вживаючи ту чи іншу чи форму вираження, учитель повинний прийняти всі
міри до того, щоб вона була правильно зрозуміла учнями. Для досягнення
цього потрібно мати наступне:

1) вживши той чи інший німецький вираз, учитель повинен дотримуватися
тієї ж форми і на наступних заняттях, не заміняючи її ні еквівалентом
української мови, не іншим аналогічним виразом німецькою мовою.
Наприклад, якщо даний вираз: Lies die Texte, тo воно не повинно
замінятися аналогічним: Olena werde den Text lesen і т.д., тому що це
веде до інтерференції всіх цих конструкцій.

Дані вирази повинні по можливості вимовляється однаково на всіх
заняттях, тому що різні варіанти вимови того самого виразу на
початкових етапах навчання можуть викликати утруднення в розумінні їх
учнями. Темп мови при цьому повинний бути звичайний темпом мови вчителя
на уроці (тобто трохи уповільненим) із правильним ритмом і паузами на
границях між значеннєвими групами слів.

2) Учитель повинен домогтися того, щоб учні зрозуміли не тільки
загальний зміст ужитого їм вираження, але й окремі його частини.

Якщо даний вираз зустрінеться в матеріалі підручника (наприклад, такі
вирази в 5 класі, як Gut! Setz euch! Steht auf! Gehe an die Tafel! і
ін.), то їх необхідно зіставити і пояснити, що це є те саме слово
(вираз), що учні вже чули на уроці, тому що учні не завжди в стані
зробити подібний висновок самостійно.

3)Точність розуміння учнями мови вчителя повинна систематично
перевірятися. Не слід задовольнятися однією позитивною реакцією учнів на
окремі розпорядження. Необхідно час від часу змушувати їх переводити
сказане. Через 4 — 5 уроків після введення нового виразу його вже можна
включити в число питань, що задаються учню, який відповідає на оцінку.
Від учня при цьому варто вимагати тільки переклад даного вираження з
німецької мови на українську.

4) Кожний новий вираз повинний багаторазово повторюватися вчителем не
тільки на тім уроці, на якому він ужитий вперше, але і на наступних
заняттях.

От перелік виразів, що учитель може використовувати на уроках німецької
мови в 5 і 6 класах:

Steht auf, gut, Guten Morgen, gib mir bitte, das Buch, geh an die
Tafel, Lest den Text, sehr gut, ьbersetze diese Wцrter, wiederholt
bitten nach mir, Schreibt bitte das heutige Datum. Wer hat heute
Klassendienst? Stellt bitte die Fragen zum Text.

Тому що діалог з учителем є ведучою формою прилучення учнів до усного
мовлення іноземною мовою, саме через це так важливо щоб мова вчителя
була позбавлена всякого роду помилок.

Висновки по розділу 1.

І так, із психологічної точки зору процес аудіювання являє собою
наступний механізм: 1) процес сприйняття мови; 2) процес дізнавання; 3)
процес розуміння. Так само процес аудіювання пов’язаний із трьома видами
пам’яті: короткочасної, довготривалової й оперативної. Тому що
дізнавання можливе лише на базі міцних лексичних, граматичних, вимовних
навичок, то звідси виникає методичний висновок: тексти по аудиюванню
треба пропонувати після визначеної роботи над лексикою і граматикою.

Що стосується труднощів аналізу явищ, що ускладнюють сприйняття мови на
слух, дозволяє правильно підібрати матеріал, що використовується для
навчання розумінню на слух, і служить підставою для розробки системи
вправ спрямованих на те, щоб навчити учнів подоланню розглянутих
труднощів. Основні висновки, що на підставу цього аналізу можна зробити,
полягають у тому, що навчаючи аудиюванню, необхідно з визначеного
моменту ставити учня в такі умови, у яких він повинний буде стикнутися з
цими труднощами. Спочатку учитель розчленовує їх і обмежує їхню
кількість, потім поступово збільшує це число і закінчує роботу
процедурою сприйняття мови в природних умовах, коли всі ці труднощі
виступають у комплексі.

Очевидно, що без правильної мови вчителя неможливе навчання учнів
усного мовлення. І саме вчитель є основним носієм іноземної мови. Тому
готуючись до уроку, учитель повинен чітко продумувати матеріал, який він
буде вживати у своїй мові, а також вибирати оптимальні шляхи введення
нових мовних одиниць.

У такий спосіб у цьому розділі були розглянуті основні теоретичні
питання, пов’язані з навчанням аудиюванню.

2. Методика навчання аудиюванню.

2.1 Система вправ для навчання аудиюванню.

У методиці просліджується два шляхи навчання аудированию. Перший шлях
пропонує навчання аудированию в процесі виконання спеціальних вправ,
тобто аудіювання виступає як мета навчання, отже цим шляхом аудированию
варто навчати як виду мовної діяльності. Прихильники ж другого шляху
вказують на необхідність сполучення вправ в аудировании з елементами
говоріння, читання, і листа. Т.е. аудіювання тут виступає як засіб
навчання іншим видам мовної діяльності. Для цього передбачаються
неспеціальні вправи. Багато сучасних методистів поєднують ці два шляхи.
Вони пропонують навчати аудіюванню як мети, а потім як засобу, і тому
вони вважають, що система вправ для навчання аудіюванню повинна містити
в собі як спеціальні так і неспеціальні мовні вправи.

У першу чергу що таке мовні вправи? Отже, сприйняття зв’язної мови
супроводжується складною розумовою діяльністю і протікає в особливих
умовах, обумовлених поруч акустичних факторів. Звідси виникає
необхідність у вправах, що направляють увагу на осмислення змісту
сприйманої мови і на подолання труднощів, зв’язаних зі сприйняттям. Такі
вправи прийнято називати мовними. Спеціальні мовні вправи націлені не
тільки на розвиток уміння аудіювання і не мають побіжних цілей
(наприклад, закріплення лексики чи граматики). Вони неповинні забирати
багато часу навчання , проводяться регулярно.

Спеціальні мовні вправи проводяться для того, щоб учні навчилися
використовувати підготовлені зразки в мовному синтезі, дізнаватися і
розуміти відомі конструкції в різноманітному оточенні. При виконанні цих
вправ варто уникати перекладу. Вони можуть супроводжуватися аналізом,
але це буде тільки логічний аналіз, що допомагає осмислити зміст. Це
можуть бути вправи, спрямовані на сприйняття загального змісту чи
висловлення на виділення окремих значеннєвих груп, але завжди вони
націлюють увагу слухача на зміст мови і проводиться тільки на зв’язаному
матеріалі.

У число мовних спеціальних вправ увійдуть вправи, що розвивають уміння
співвідносити частини і ціле в процесі слухового сприйняття, знаходити в
мові головну думку, основне зміст, звертати увагу на заздалегідь
зазначений відрізок мови, розуміти ціле, незалежно від окремих важких
для розуміння частин (слів і пропозицій), догадуватися про призначення
окремих елементів на основі розуміння цілого, тобто використовувати
мовну і логічну здогадку у процесі слухового сприйняття.

Неспеціальні вправи, спрямовані на навчання не тільки аудіюванню, а й
говорінню, читанню.Тобто ціль цих вправ: навчити аудіюванню як засобу
навчання іншим видам мовленнєвої діяльності. До цих вправ відносяться
наступні:

1) Вправи для навчання сприйняттю діалогічної мови «з боку»:

§ прослухайте діалог, складіть аналогічний;

§ прослухайте початок діалогу, складіть його закінчення;

§ прослухайте фонозапис (кінофрагмент), перекажіть розмову діючих осіб.

§ прослухайте діалог записаний на грамплатівку, перекажіть його у формі
монологу (прокоментуйте його, дайте характеристику дійових осіб,
підберіть до нього заголовок і поясніть його) і т.д.;

§ виділіть нову для вас інформацію;

§ висловіть свою думку про логічність побудови діалогу товаришів;

§ укажіть тему бесіди;

§ додайте інформацію для співрозмовників А и Б.

2) Вправи на сприйняття діалогічного мовлення .

§ прослухайте ряд питань, записаних на плівці. Дайте розгорнуті
відповіді у відведеній для цього паузі;

§ прослухайте початок діалогу (полілога), продовте його в парі;

§ у міру сприйняття діалогу у фонозаписі (чи фрагменті кінофільму),
замініть репліки однієї дійової особи синонімічними виразами. Відтворіть
потім діалог у новому варіанті в парній роботі і т.д.

3) Вправи на сприйняття монологічної мови:

§ прослухайте текст, дайте розгорнуті відповіді на питання;

§ відтворіть прослухане з деякою видозміною кінця (початку, середини і
т.д.);

§ перегляньте фільм (діафільм), поясніть його основну ідею;

§ виділите в мовному повідомленні фрагменти й придумайте заголовок для
їх;

§ прослухайте текст, складіть рецензію на нього, використовуючи
наступний план: а) тема повідомлення, б) діючі особи, в) короткий виклад
змісту, г) основна ідея, д) оцінка прослуханого.

Від шляхів навчання перейдемо до етапів навчання. Існує дві точки зору
на етапи навчання аудіюванню.

Єлухіна Н.В. пропонує два етапи: 1) слухання тексту і перевірка
розуміння прослуханого, 2) робота з розвитку базисних умінь аудіювання.

Друга точка зору поєднує те, що було досягнуто до Єлухиної і після її.
І так, хід роботи з кожним текстом для аудіювання:

1) підготовка до прослуховування;

2) саме аудіювання тексту і перевірка його розуміння;

3) спеціальні вправи на розвиток базисних умінь;

4) не спеціальні вправи.

Підготовчі вправи. І так, на першому етапі виконуються підготовчі
вправи. З огляду на кількість мовних одиниць, що учні можуть дізнаватися
в потоці зв’язного мовлення, полегшує безпосереднє розуміння змісту мови
при слуховому сприйнятті, дуже важливо широко застосовувати підготовчі
вправи, ціль яких — тренування слухового сприйняття цілих речень і
словосполучень.

Для того, щоб зосередити увагу учнів на мовній формі, такі вправи
доцільно проводити на розрізненому мовному матеріалі. Ці вправи можна
розділити на дві групи: 1 — робота над ізольованим матеріалом — звуки,
слова, словосполучення; 2- робота над цілим реченням.

У вправах першої групи обробляється уміння дізнаватися нові звуки і
слова і диференціювати подібні, дізнаватися і розуміти граматичні форми
(форми однини чи множини іменників і ін.) — усе, що можна спостерігати
на окремому слові.

Для того, щоб навчити учнів розуміти слова по контексту, дуже важливо
направляти їхню увагу на сполучуваність слів, проводити цю роботу
систематично — установлювати, яке визначення може передувати
обумовленому, яке дієслово вживається після даного іменника. При
виконанні цих вправ може мати місце переклад «аналіз». Це суто
тренувальні вправи. Тут не потрібно ніякої творчості.

У вправах другої групи основна увага приділяється роботі над цілим
реченням . Завдання полягає в тому, щоб навчити школяра дізнаватися і
розуміти типові конструкції, зразкові фрази за аналогією він зможе
зрозуміти будь-які незнайомі речення.

Робота над мовними зразками припускає тривалі вправи на однотипному
матеріалі. Водночас учні повинні оволодівати цілими конструкціями, учні
повинні навчитися швидко виділяти на слух слова, що позначають дії і
особу, спираючись на формальні ознаки і місце цих слів у реченні.

Привчити учнів не плутати слова, подібні по звучанню, найкраще
працюючи з невеликим текстом. Працювати над омонімами і багатозначними
словами можна тільки на матеріалі речення, а іноді і групи речень.
Вправи, проведені на середньому і середньому етапі навчання, на
розрізненому мовному матеріалі прийнято називати мовними чи
підготовчими.

Підготовчі вправи розділяються методистами на лексичні, граматичні і
фонетичні. І як вважає Війсбурд, усі ці види повинні проводиться
паралельно.

Спочатку кожна вправа повинна містити одні труднощі, потім труднощі
можна комбінувати. На першому етапі мовні труднощі можна включити тільки
в знайомий контекст, а потім і в новий.

Тепер докладніше про самий етап аудіювання і про перевірку розуміння
тексту (і рівнях розуміння тексту).

Перш ніж приступити до прослуховування тексту, вчитель повинний дати
попередню інструкцію, створивши мотивацію й організаційну установку,
мобілізуючи школярів на активну роботу. Інструкція містить у собі
формулювання завдання, пояснює шляхи його виконання, орієнтує в
труднощах, іноді указує форми перевірки розуміння. Наприклад:

§ Прослухайте опис знайомих вам фруктів і овочів і підберіть відповідні
картинки. Вибирайте картинку тільки тоді, коли почуєте характерні риси
фруктів і овочів, тому що в їхньому описі багато загального.

§ Прослухайте текст-загадку; догадайтеся, про кого мова йде і т.д.

Як особливий прийом можна використовувати індивідуальну мотиваційну
установку до аудіотексту. Експеримент показав, що якщо того, кого
навчають, попередити заздалегідь, що він повинний буде переказати чи
відтворити в якійсь іншій формі аудіотекст, то ефективність сприйняття
значно збільшиться. Так, учень, якому було відомо, що його запитають по
даному аудіотексту, зрозуміли текст на 90 %, у той час як інші учні
цього ж класу зрозуміли запропоновану інформацію усього на 50 %.

У лінгафонному кабінеті індивідуальна мотиваційна установка може бути
створена шляхом одночасного прослуховування учнем різних частин тексту з
наступним складанням загальної розповіді в парах, трійках, групах. В
умовах класу можна забезпечити аудіювання кожного окремого учня, давши
розподілену установку типу: перший ряд стежить за прикметами часу і
місця дії, другий — за поводженням персонажа, третій — називає
кульмінаційний момент.

Мотиваційна установка показує учням, на що звернути увагу, які
виникнуть труднощі і як учню в зв’язку з ними організувати свою роботу.
Задача вчителя мотиваційною установкою пробудити інтерес школярів до
майбутньої шкільної роботи.

«Сьогодні, — повідомляє вчитель, — перед вами виступають ведучі діячі
з проблем збереження навколишнього середовища. Мова кожного пролунає
тільки один раз, будьте максимально уважні, постарайтеся зрозуміти, про
що вони говорили, виберіть цікаве, на ваш погляд, питання для
обговорення, аргументуйте вашу думку. На дошці дані ключові слова, що
полегшать вам розуміння. Давайте прочитаємо їх і приступимо до
прослуховування».

Слова й окремі вираження, необхідні для обговорення, попередньо
виписуються на дошку і семантизуються на основі контексту, потім
проговорюються хором. Далі випливає сприйняття повідомлення і контроль
розуміння інформації.

Мотиваційна установка орієнтує школярів на дізнавання і розуміння
тексту. У процесі контролю бажано організувати мовну взаємодію учнів у
парах, трійках, групах (на середньому етапі).

Метою будь-якого контролю є визначення рівня сформованості мовних
умінь, і того, наскільки точно і повно сприйняли учні той чи інший
аудіотекст. Найбільш відомою (стосовно до аудіюванню) є типологія А.Р.
Лурія, який виділяє чотири рівні розуміння: рівень слів, рівень речень,
рівень складного синтаксичного цілого (значеннєвого фрагменту) і рівень
тексту.

Основною відмінністю цих рівнів є глибина і точність розуміння, а також
складність операцій, здійснюваних слухачами.

Розуміння на рівні слів носить фрагментарний характер, воно залежить
від співвідношення між активним, пасивним і потенційним словниками
слухача і від його здатності використовувати функцію словосполучень.
Починаючий аудитор часто розрізняє на слух окремі слова і найбільш легкі
фрази, догадуючись на цій підставі про тему повідомлення.

Розуміння речень залежить від їхньої синтаксичної особливості. Просте
речення не являє собою складності, тому що воно є звичною одиницею
розмовної мови. Особливу складність представляє розуміння
логіко-граматичної структури складного речення. Розумові операції
пов’язані в даному випадку з особливою формою синтезу окремих елементів
і одночасною, а не послідовною видимістю всього речення.

Розуміння складного синтаксичного цілого відбувається шляхом
розчленовування мовного повідомлення на частини і його значеннєвому
угрупуванні, визначення засобів з’єднання речень, що складає значеннєвий
фрагмент, визначення його теми, початок і кінець думки по основних
синтаксичних ознаках (інверсія, вступні слова на початку і наприкінці
значеннєвого фрагменту й ін.).

Сприйняття цілого тексту залежить від розуміння предикативного зв’язку
речень, тому що вона найбільш стабільна й інформативна структура тексту,
стилю і жанру.

Ця типологія рівнів розуміння становить інтерес з погляду розвитку
прогностичних умінь і дозволяє простежити за складністю висування
формальних і значеннєвих гіпотез, однак для організації контролю мало
придатна.

Неправомірним представляється для Гез і використання при навчанні
аудіюванню рівнів сприйняття, розроблених стосовно до читання, оскільки
сприйняття звукової мови володіє своїми специфічними особливостями.

Якщо керуватися критеріями повноти і правильності розуміння, то можна
погодитися з градацією, пропонованої стосовно до сприйняття лекцій
перший із трьох виділених нею рівнів характеризується наявністю
загального уявлення про те, що говорить лектор, другий — розумінням
предмету висловлення, тобто не тільки того, про що говорить, але і що
говорить лектор. Третій рівень — розумінням основної думки. У даному
випадку слухач розуміє тему, зміст лекції і засоби, якими воно виражено.
З огляду на дані про східчастий характер розуміння, Гез пропонує, трохи
інший розподіл: 1) рівень фрагментарного (поверхневого) розуміння, 2)
рівень глобального (загального) розуміння, 3) рівень детального
(повного) розуміння, 4) рівень критичного розуміння.

Вправи за допомогою яких перевіряється ступінь глибини і повноти
розуміння, повинні відноситься тільки по 3 рівням (2-4), з їхньою
допомогою може бути виявлена і фрагментарність розуміння.

Загальне розуміння тексту перевіряється звичайно за допомогою обраної
відповіді на питання (так називані правильний/не правильна відповідь
виконання текстів типу «Viele Wдhlen» (вибір правильної відповіді як
правило з чотирьох).).

Рівень детального розуміння визначається шляхом заповнення пропусків у
графічному ключі, що представляє собою скорочений чи повний виклад того,
що прослуховується. У залежності від мовної підготовки слухачів і
складності тексту пропуски можуть мати більші чи менші інтервали
(наприклад, пропускається кожне одинадцяте слово, кожне сьоме чи кожне
третє).

Рівень детального розуміння перевіряється за допомогою відповідей на
питання, переказів на рідній і іноземній мовах, складання розгорнутого
плану і т.д.

Рівень критичного розуміння пов’язаний з оцінкою прослуханого, з
виділенням основної інформації, з коментуванням і обговоренням, тобто з
творчими, проблемними завданнями, що припускають розуміння
емоційно-оцінних елементів тексту і наявності уміння співвідносити зміст
із ситуацією спілкування.

А от що пропонують Сахарова і Рабинович. Вони вказують, що установка
слухача може бути пов’язана з розуміння основної і особистісно-значущої
інформації, одержанням даних, що представляють цінність для практичної
діяльності і для спілкування в колективі однолітків. У зв’язку з цим
завдання для перевірки розуміння тексту можуть бути трьох типів:

§ завдання на розуміння змісту прослуханого;

§ завдання на творчу переробку сприйнятої інформації;

§ завдання на використання отриманої інформації у спілкуванні й інших
видах діяльності.

Комунікативні завдання першого типу пов’язані з розвитком умінь
цілеспрямовано, відповідно до комунікативної задачі сприймати
інформацію навчального тексту на рівні фактів і на рівні ідей, у
загальному чи детально, або здійснювати розумовий пошук за визначеним
завданням. Виконуючи завдання цього типу, слухач виділяє опорну думку,
основну ідею, основні твердження, як вони здійснюються автором.
Комунікативні завдання даного типу можуть бути різноманітними:

§ прослухайте розповідь і скажіть, про кого в ній говориться і що про
нього сказано;

§ послухайте ще раз розповідь і перекажіть епізод…;

§ прослухайте розповідь і придумайте йому назву;

§ прослухайте текст і підберіть ілюстрації до нього;

§ прослухайте наступне повідомлення і скажіть про який предмет (явища,
події) йде мова.

Комунікативні завдання другого типу припускають творчу переробку
сприйнятої інформації, активну розумову роботу учнів, вираження свого
відношення до загального змісту, до окремих проблем, до тверджень
автора:

§ охарактеризуйте діючих осіб;

§ визначте ставлення автора до діючих осіб і подій;

§ скажіть, як ви відноситесь до подій і діючих осіб.

Третій тип комунікативних завдань пов’язаний із включенням отриманої
інформації в процес спілкування, з її передачею тому адресату, що
зазначений у комунікативній задачі, чи з її використанням в інших видах
діяльності: бесіді, дискусії по проблемі, порушеної в повідомленні,
виготовлення подарунків, виробів своїми руками по почутих рекомендаціях
і т.п.

Виконуючи завдання, учні звертаються не тільки до вчителя, але і один до
одного, працюючи в парах, трійках, групами. Виконання перерахованих
завдань не тільки формує уміння розуміти мову на слух, але і свідчить
про розуміння, отже, виконує і правильну функцію.

З метою перевірки, як уже було зазначено, використовуються тестові форми
контролю, що дозволяють одночасно охоплювати весь клас. До них
відносяться альтернативний тест (так — ні; вірно — не вірно), текст
множинного вибору (з 3 — 4 тверджень — одне правильне, а інші
відволікаючі) і тест доповнення, відновлення.

Використовуючи тестові завдання, учитель має ту перевагу, що йому
вдається залучити до роботи всіх учнів одночасно й оцінити результати
кожного, тому що школярі записують виконання символами. Разом з тим не
слід забувати і про те, що тести — більш приваблива форма контролю. Вони
мало придатні в класі з гарною мовною підготовкою, особливо тоді, коли
мова йде про взаємозалежне навчання слуханню і говорінню.

Фрагмент уроку на аудіювання для учнів 6 класу з поглибленим вивченням
іноземної мови.

Метою завдань перед переглядом фільму є підготовка до перегляду,
мотивація учнів, введення в тему і, якоюсь мірою, активізація отриманих
раніше знань по даній темі.

Учням пропонується виконати наступні завдання:

1. Was fдllt Ihnen ein< wenn Sie das Wort “Weihnachten“ hцren?Notieren Sie Ihre spontanen Assoziationen zu diesem Wort (auf deutsch oder ukrainisch). /Arbeiten Sie mit Ihrem Nachbarn zusammen! Diskutieren Sie darьber in der Gruppe!WeihnachtenGeburt von Christus      2. Vergleichen Sie diese Wцrter mit den folgenden deutschen Begriffen und ordnen Sie  den passenden deutschen Begriffen zu! WeihnachtsbaumKrippeWeihnachtsliederWeihnachtsgeschenkeWeihnachtsmarktGe burt des JesuskindesWeihnachtsmannWeihnachtsengelFest der FamilieReligioeser Hintergrund 4. Bitte ordnen Sie die untenstehenden Sдtze so, dass sich ein sinnvolles Resьme zum Viedeofilm  Weihnachten  ergibt. Arbeiten Sie mit Ihrem Nachbarn zusammen! Begrьnden Sie Ihre Anordnung!a) Am Ende des Filmes zeigt man, wie Familien an Weihnachten in die Kirche gehen.b) An Weihnachten versammeln sich die Familien.c) Vor Weihnachten kaufen die Menschen auf Weihnachtsmдrkten Geschenke.d) Viele Leute gehen aber auf Reisen. Завдання після перегляду фільму 1. Wіe werden Sіe den Fіlm іnhaltlіch glіedern? Geben Sіe bіtte jedem Abschnіtt eіne ?berschrіft! Можливі відповіді: Geschіchte Weіhnachtsmarkt Kaufen und Schenken Verreіsen іn den Sьden Fest der Famіlіe und Geschenke Besuch der Kіrche 2. Welche von folgenden Іnformatіonen sіnd іm Fіlm erhalten? Ja Neіn Weіhnachten іst das Fest der Famіlіe + und Geschenke. Zu Weіhnachten werden Stollen und Plдtzchen gebacken. Dіe wіchtіgsten Weіhnachtssymbole sіnd dіe Krіppe und der Tannenbaum. Vіele Leute moechten an Weіhnachten auf Reіsen gehen. Dіe Wohnungen muss man grьndlіch sauber machen. Am 19. Dezember besucht dіe Kіnder der Nіkolaus. 3. Was haben Sіe fьr sіch Neues aus dem Fіlm erfahren? Dіskutіeren Sіe darьber іn der Gruppe! Завершити роботу над фільмом можна рольовою грою. ROLLENSPІEL Arbeіtsgruppe 1: Sіe sіnd Eltern und wollen unbedіngt ьber Weіhnachten zu Hause bleіben und іm Famіlіenkreіs freundlіch zusammenfeіern. Arbeіtsgruppe 2: Sіe sіnd Geschwіster und wollen nіcht zu Hause bleіben sondern nach Australіen reіsen. Arbeіtsgruppe 3: Sіe sіnd Grosseltern. Der Grossvater wіll іn dіe Kіrche gehen und danach gemьhtlіch іm engen Kreіs der Lіeben feіern, dіe Grossmutter aber mіt den Enkelkіndern verreіsen. Текст для аудіювання для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл. Текст, пропонований для аудіювання, запозичений з навчального комплексу "Hцren Sіe mal!" (5) ,урок 3 "Wіr haben jetzt eіn Haus іn Okarben" і являє собою автентичний матеріал, а саме діалог, учасниками якого є носії німецької мови. Зміст діалогу і форма його презентації реально відтворюють ситуацію з повсякденного життя у ФРН. У цьому складається специфіка і визначений ступінь складності при сприйнятті тексту на слух.   1. Kreuzen Sie das Richtige an. a. Eva fдhrt morgen in Urlaub nach Italien. b. Karin ist furchtbar im Stress. c. Karin ist umgezogen. 2. Welches Bild passt? picscalex230100090000032c89000000000b89000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c028a024a03030000001e000b890000410b2000cc00890249030 000000089024903000000002800000049030000890200000100010000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f7ffffffffffffffff800010c0008003fffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffe80000067ffe000000000 000000000000000000000000000000007ffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff1000000000000000000000000000000000000 100000000000000000000000000000007ffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff40000000000000000000000000000000000000000700600 38000000000007c0000000000000001dfffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff800000000000000000000060000000000000000000000680200 18000000000001000000000000000008fffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffe800900000000000000000000000000f0000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000fffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff0c007b800000000000000000f020020000000000060000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000fffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4000000 000000000000000000000300003020000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000007ffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0100000000000 00000000000001f000000180000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000fffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffff4000000000000000000000000 0000e0000b0000e00000008000000000000000000000000000000000000000000000020f ff3e03fffffffe000000000000000000fffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000e0000000000000000000000000000000000000000000000000000007c7fff001ffff ffffffffffffffffff040000003a0fe0fffffffff800101fffffffffffffffffffffff17 fffdffff800000000000000000000000000000000000000000000000c000040000000000 00008000000000000000000000000000000000000000000000000007fffffffff803ffff fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff800101ffffffffffe18000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000e0000180000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffff803ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffff000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000060000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffc03ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001010200000000000000000000000 000000100800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000a0fbfffe01cfffffffffffffffffffffffc03ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101000000000bffffa0000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00010000000087ffff1e9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001010007fffffffffff0000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffe000000000 000000000000031e1fcfffc000000c040000003c00000000000000000000003fc01fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffc00000 000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000003fffffffffe01fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffff00000 001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffff00f80 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffff00f80 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffff81fc0 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffff81fc0 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffe7fc0 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc0 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc0 7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc0 7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc0 7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc0 7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc0 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff0007fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc0 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff0007fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffc0 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff0007fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffe0 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff800fffffffff8ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffe0 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc01fffffffff07fffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff9 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc03ffffffffe03fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe03ffffe3fffffffffffff800101ff0ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff07ffffc1fffffffffffff800101fc0ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff0fffff80fffffffffffff800101fc07fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff800101f807fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff800101f807fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffff800101f80fffffff0ffffffffffffff ffffffffffffff803fffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffff800101fc1ffffffe0ffffffffffffff ffffffffffffff000fffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffc0ffffffffffffff ffffffffffffff000ffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffc0ffffffffffffff ffffffffffffff800ffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffc0ffffffffffffff ffffffffffffff8007fffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffc0ffffffffffffff ffffffffffffff8007fffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffe3ffffffffffffff ffffffffffffffc007fffffc003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc007fffffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe003fffffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe003fffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe003fffff800fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff001fffff800fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff ffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffc0000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffe07fffff8fffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffc0000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffff fffffffffffffffffffffe07fffff07ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffc0000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fe7fff3fff e007f87fffffffc3ffc3fc03fffff03ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe0000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001f81ffe0ffe 0000001ffffffc007f81fc03fffff03ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe001fff0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffff3ffffff0001f00ff807fc 0000000ffff8f8000701fc03fffff07ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff003fff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc003fffffffe0fffffe0000f00fe003f8 0000000ffff020000001fc07fffff87ffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff001fff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003fc3ffffc0fffffc0000600fc003f8 0000000fffe000000001fc07fffffffffffffffff8001017ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff001fff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001f81ffff80fffff80000600f8003f0 00000007ffc000000003f807fffffffffffffffff8001010ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff801fff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000f01ffff80fffff007f0c01f0003f0 03fc0003ffc0001c0003f80ffffffffffffffffff800101007ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff801fff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000f01ffff80ffffe00fffc07e0003f0 07ff80000780003fc003f80ffffffffffffffffff800101001ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff800fff003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000e01ffff81ffffe03fffc0fc0003e0 1fffe000000000fff801f80ffffffffffffffffff8001010007fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc00fff003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80780e01ffff81ffffc07fffc0f80303e0 3fffe000000000fff800000ffffffffffffffffff8001010001fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc00fff003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fc0e03ffff81ffffc07fffc0f00783e0 7fffe000000001fff800000ffffffffffffffffff800101c0007ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fc0e07ffff01ffff807fffc0e01f83e0 7fff8000000001fff800000ffffffffffffffffff800101f8000ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fe0e07ffff003fff800fff80c03f83c0 fc080000000001fff8000007fffffffffffffffff800101ff0001fffffffffffffffffff ffffffffffffffffe007fe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fe0603e03e00000f80000000007f83c0 f8000000000101fff8000003fffffffffffffffff800101ffc0007ffffffffffffffffff ffffffffffffffffe007fe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fe0600000c0000030000000000ff07c0 f8000003f80380fff807c003fffffe0ffffffffff800101fff8000ffffffffffffffffff fffffffffffffffff003fc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fe0e00000c0000000000000001ff0781 f8000001f807807ff81ff007fffffe07fffffffff800101fffe0003fffffffffffffffff fffffffffffffffff003fc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fe0e00000c0000000000000001ff0781 f8001f00f00fc001f81ff007fffffc07fffffffff800101ffff80007ffffffffffffffff fffffffffffffffff003fc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fe0e00001c0000000000000003ff0f01 f8007f00001fc000f81ff01ffffffc07fffffffff800101ffffe0001ffffffffffffffff fffffffffffffffff801f801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fe0e0000fc0000000078008007fe0f03 fe00ff80003fc000781ff01ffffffe07fffffffff800101fffffe0007fffffffffffffff fffffffffffffffff801f801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fe0e003ffc01fe78000000c00ffc0e03 ff80ffc0007fe000781ff03fffffff0ffffffffff800101ffffff8000fffffffffffffff fffffffffffffffffc01f803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fe0e03fff800f81c000000601ff80e03 ffc0ffc0007ff000781ff03ffffffffffffffffff800101ffffffe0003ffffffffffffff fffffffffffffffffc00f803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fc0e07fff000000c000000603ff81c01 ffc07fe000fff800780fe03ffffffffffffffffff800101fffffff80007fffffffffffff fffffffffffffffffe00f003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80f80e07ffe0000006000000e03ff01c00 ffc07fe001fffe00f81fe03ffffffffffffffffff800101fffffffe0003fffffffffffff fffffffffffffffffe00f007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000c03ff80000007000001f07fe01c00 00007ff007ffff87fc1ff03ffffffffffffffffff800101ffffffff80007ffffffffffff fffffffffffffffffe006007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000001fc0000000780000ff8ffe03c00 00007ff00ffffffffffff07ffffffffffffffffff800101fffffffff8000ffffffffffff ffffffffffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000fc1e33fffffe03c00 00007ff81ffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffe0007fffffffffff ffffffffffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000003f3ff7ffffffffe07e00 0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffc000fffffffffff ffffffffffffffffff00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000e0000007ffffffffffffffffe07f00 0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffff0001ffffffffff ffffffffffffffffff00001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffffffc00ffffffffff001e000000ffffffffffffffffff1ffff c003fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffc0007fffffffff ffffffffffffffffff80001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffffffe00007ffffffff801f000003fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffff0001fffffffff ffffffffffffffffff80001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffffffc000003fffffffc03ffff00ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffe000fffffffff ffffffffffffffffff80003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffffff80000003fffffff07ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffff800101fffffffffffff8003ffffffff ffffffffffffffffffc0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffffff0000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffff800101fffffffffffffe000ffffffff ffffffffffffffffffc0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffffe000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff8007ffffffffff800101ffffffffffffff8007fffffff ffffffffffffffffffc0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffffc0000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff0007ffffffffff800101ffffffffffffffe001fffffff ffffffffffffffffffe0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffff8007fe00000000007fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff0003ffffffffff8001017ffffffffffffff8007ffffff ffffffffffffffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffff001ffff800000000001fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff0003ffffffffff8001011ffffffffffffffe001ffffff fffffffffffffffffff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffffe007fffffc00000000003ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff0003ffffffffff8001010fffffffffffffff8007fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffffe00fffffffc0000000000ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff0003ffffffffff80010103ffffffffffffffe003fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffffc01fffffffff8000000003fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff0003ffffffffff80010100fffffffffffffff801fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffffc03ffffffffffe00000000fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff0007ffffffffff800101003ffffffffffffffe00fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffff803ffffffffffffe0000007ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff800fffffffffff800101001fffffffffffffff003ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffff000001ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff801fffffffffff8001010007ffffffffffffffc01ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe00000ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffff8001010001ffffffffffffffe00ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffff0003fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffff80010100007ffffffffffffff007fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff fffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff80010100001ffffffffffffff803fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffff800fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101000007fffffffffffffe01fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffc007ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101000001ffffffffffffff00fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffe003ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001010000007fffffffffffff807ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101c000001fffffffffffffc03ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f8000003ffffffffffffe01ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fe000001ffffffffffffe01ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffff007fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ff8000003ffffffffffff00ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff ffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffe000001ffffffffffffc07f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fff8000007fffffffffffc03f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffe000003fffffffffffe03f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffff800000ffffffffffff01f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffe000003fffffffffff00f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffc00000fffffffffff80f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff ffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffff800101fffffe000007ffffffffffc07 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff fffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffff800101ffffff800003ffffffffffe03 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff fffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffff800101fffffff000007ffffffffff01 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80380fffff fffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffff800101fffffffc00001ffffffffff01 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000fffff fffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffe007ffffffff800101fffffffe000007fffffffff80 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffff fffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff8003ffffffff800101ffffffff800001fffffffffc0 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000007ffff fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffe0003ffffffff800101ffffffffe00000fffffffffe0 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000001ffff fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffff fffffffffffffff9ffffffffffff80007ffffffff800101fffffffff800007ffffffffe0 3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000007fff ffffff7ffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe0000fffffffff800101fffffffffe00001fffffffff0 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000001fff ffffc0000001fffffffff00fffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff80003fffffffff800101ffffffffff80000fffffffff0 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001ff00003ff fff00000000007fffffff01fffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffff800101ffffffffffc00003ffffffff8 1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00007ff80000ff e000000000000000fffff01fffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffc0007ffffffffff800101fffffffffff00001ffffffff8 0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000fff8000010 000000000000000003fff01fffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff0003fffffffffff800101fffffffffffc0000ffffffffc 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00007fff80e0000 0000000000000000001fe03fffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffc0007fffffffffff800101fffffffffffe00007fffffffc 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80007ffff81fc000 00000000000000000000c03ffffffffffe0fffffffffffffe07fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff0001ffffffffffff800101ffffffffffff80003fffffffc 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003fffff81fe000 00000000000000000000003ffffffffffc07ffffffffffffe07fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc0007ffffffffffff800101ffffffffffffc0001fffffffe 07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffff81fe000 0003ffffffffe0000000001ffffffffff801ffffffffffffe03fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe0001fffffffffffff800101fffffffffffff0000fffffffe 07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003ffffff81fe000 007fffffffffffc000000001fffffffff000787ffffffffff03fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80007fffffffffffff800101fffffffffffff80003fffffff 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000fffffff81f8000 00ffffffffffffffe0000000001ffffff000001ffffffffff03fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc0001ffffffffffffff800101fffffffffffffc0001fffffff 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc003fffffff81f0000 007fffffffffffffffe000000007fffff000000ffffffffff01fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff00007ffffffffffffff800101ffffffffffffff0000fffffff 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ffffffff81e000f 003ffffffffffffffffe000000000fffe000000ffffffffff01fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc0001fffffffffffffff800101ffffffffffffff80007ffffff 83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003ffffffff800007f c00ffffffffffffffffe0000000001ffe000000ffffffffff01fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffe0000ffffffffffffffff800101ffffffffffffffc0003ffffff 81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007ffffffff80001ff e003fffffffffffffffe000000000001807c000ffffffffff81fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff80003ffffffffffffffff800101ffffffffffffffe0001ffffff 81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffff80003ff f800fffffffffffffffe00fc00000000007f000ffffffffff81fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe0000fffffffffffffffff8001017ffffffffffffff0000ffffff 81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffc000fff fc003ffffffffffffffc01ffe0000000000f001ffffffffff81fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffe00003fffffffffffffffff8001013ffffffffffffff80007fffff 81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fffffffffc001fff fe000ffffffffffffffc03ffff0000000000000ffffffffff81fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff000007fffffffffffffffff8001013ffffffffffffffc0007fffff 81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000ffffffffffc007fff ff0003fffffffffffffc03fffffc000000000003fffffffffc1fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc00003ffffffffffffffffff8001011ffffffffffffffe0003fffff 80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001ffffffffffc00ffff ffe001fffffffffffffc03ffffff8000000000007ffffffffc0fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe00001fffffffffffffffffff80010107ffffffffffffff0001fffff c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003ffffffffffc01ffff fff001fffffffffffff807ffffffffe00000000000fffffffc0fffffffffffffffffffff fffffffffffffffe000007fffffffffffffffffff80010103ffffffffffffff8001fffff c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffff801ffff fffc00fffffffffffff80ffffffffffe00000000001bfffffc0fffffffffffffffffffff fffffffffffffff000003ffffffffffffffffffff80010101ffffffffffffffc000fffff c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fffffffffff803ffff fffe00fffffffffffff00fffffffffff0000000000001ffffc0fffffffffffffffffffff fffffffffffffe000000fffffffffffffffffffff80010100ffffffffffffffe0007ffff e0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffff807ffff ffff007ffffffffffff00fffffffffff00000000000003fffe0fffffffffffffffffffff fffffffffffff0000003fffffffffffffffffffff800101007ffffffffffffff0007ffff e07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007ffffffffffff807ffff ffff807ffffffffffff01fffffffffff8000000000000000fe07ffffffffffffffffffff fffffffffffe0000001ffffffffffffffffffffff800101801ffffffffffffff8003ffff e07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffffffffff807ffff ffffc03ffffffffffff01fffffffffffc0000000000000001c07ffffffffffffffffffff fffffffffe00000003fffffffffffffffffffffff800101c00ffffffffffffff8003ffff e07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffff80fffff ffffe01ffffffffffff01ffffffffffffffc003fe00000000003ffffffffffffffffffff fffffffff00000003ffffffffffffffffffffffff800101e007fffffffffffff8001ffff e07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fffffffffffff80fffff fffff00ffffffffffff01fffffffffffffff003fff8000000001ffffffffffffffffffff ffffffff00000001fffffffffffffffffffffffff800101f003fffffffffffffc001ffff e03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffffffffffffff80fffff fffff007fffffffffff01fffffffffffffffc07ffff8000000001fffffffffffffffffff ffffe0000000003ffffffffffffffffffffffffff800101f801fffffffffffffc001ffff e03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffff80fffff fffff803fffffffffff01ffffffffffffffff8ffffffc00000000007ffffffffffffffff ffff000000000ffffffffffffffffffffffffffff800101f8007ffffffffffffe000ffff f03ffffffffffffffffffffffffffff800003fffffffffff003ffffffffffffff80fffff fffffc00fffffffffff01ffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffff fc8000000001fffffffffffffffffffffffffffff800101fc003ffffffffffffe000ffff f03ffffffffffffffffffffffffff800000000fffffffffe00fffffffffffffff80fffff fffffe007ffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffe00000000007ffffffffffff8 00000000001ffffffffffffffffffffffffffffff800101fe001ffffffffffffe000ffff f03ffffffffffffffffffffffff8000000000001fffffffe01fffffffffffffff80fffff ffffff003fffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffff0000000000003ffffff8000 0000000000fffffffffffffffffffffffffffffff800101ff001ffffffffffffe000ffff f03fffffffffffffffffffffff800000000000007ffffffc01fffffffffffffff80fffff ffffffc01fffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000 000000003ffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffc00fffffffffffff0007fff f03ffffffffffffffffffffe00000000000000001ffffff803fffffffffffffff80fffff ffffffe007ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000 0000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffe007ffffffffffff0007fff f03ffffffffffffffffffff0000000000000000003fffff80ffffffffffffffff80fffff fffffff003ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff01fc000000000000000000 0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fff003ffffffffffff0007fff f03fffffffffffffffffff0000000003ffff8000003ffff00ffffffffffffffff80fffff fffffff801ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff03fff80000000000000000 0007e3fffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fff801ffffffffffff0007fff f03ffffffffffffffffff800000001fffffffe00000fffe03ffffffffffffffff81fffff fffffffc00ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff03fffff800000000000000 03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffe007fffffffffff0007fff f03fffffffffffffffffe0000001fffffffffff80001ffe07ffffffffffffffff01fffff fffffffe007fffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff83ffffffe0000000000010 3fffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff800101ffff007fffffffffff8007fff f81fffffffffffffffff8000003fffffffffffff00001fc0fffffffffffffffff01fffff ffffffff801fffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff83ffffffff00000c61ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff800101ffff803fffffffffff8007fff f81ffffffffffffffffe00007ffffffffffffffff00007c1fffffffffffffffff01fffff ffffffffc00fffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffc01fffffffffff8007fff f81ffffffffffffffff00003fffffffffffffffffe0001c3fffffffffffffffff01fffff ffffffffe007fffffff01fffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffe00fffffffffffc003fff f81fffffffffffffffc0001fffffffffffffffffff800003fffffffffffffffff01fffff fffffffff003fffffff01fffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffff800101fffff00fffffffffffc003fff f81fffffffffffffff8000fffffffffffffffffffff80003fffffffffffffffff01fffff fffffffff801fffffff01fffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffff800101fffff807ffffffffffc003fff f81fffffffffffffff0007ffffffffffffffffffffff0001fffffffffffffffff01fffff fffffffffc00fffffff01fffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffff800101fffffc03ffffffffffc003fff f81ffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffc0003ffffffffffffffff01fffff ffffffffff003ffffff01fffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffff800101fffffc03ffffffffffc003fff f81ffffffffffffffc007ffffffffffffffffffffffff00003fffffffffffffff01fffff ffffffffff003ffffff01fffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffff800101fffffe01ffffffffffc003fff f83ffffffffffffff801fffffffffffffffffffe3ffffe0000fffffffffffffff01fffff ffffffffffc00ffffff01fffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffff800101ffffff01ffffffffffc003fff f03ffffffffffffff003fffffffffffffffffff81fffffc0001ffffffffffffff01fffff ffffffffffe003fffff01fffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffff800000ffffff00ffffffffffc003fff f03ffffffffffffff007fffffffffffffffffff80ffffff80007fffffffffffff01fffff fffffffffff000fffff01fffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffff800000ffffff807fffffffffc003fff f03ffffffffffffff00ffffffffffffffffffff00ffffffe0000fffffffffffff01fffff fffffff81ff8007ffff01fffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffc007ffffffff800101ffffffc03fffffffffc003fff f03fffffffffffffe01ffffffffffffffffffff00fffffffc0003ffffffffffff03fffff ffffff800030003ffff80ffffffffffffffffff01fffffffffe07fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff8007ffffffff800101ffffffe03fffffffffc003fff f03fffffffffffffc03ffffffffffffffffffff01ffffffff80003fffffffffff03fffff ffffc0000000000ffff80ffffffffffffffffe0000ffffffffe03fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff000fffffffff800101ffffffe01fffffffffc003fff f03fffffffffffffc03ffffffffffffffffffff01ffffffffe0000fffffffffff03fffff fff800000000000ffff80ffffffffffffff800000001ffffffe03fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff800101fffffff01fffffffffc003fff f03fffffffffffff807fffffffffffffffffffe03ffff9ffffc0000ffffffffff03fffff ffe0000000000007fff80fffffffffffff00000000003ffffff03fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff0003fffffffff800101fffffff00fffffffffc003fff e03fffffffffffff80ffffffffffffffffffffe03fffe0fffff80001fffffffff03fffff ff00000000000001fff807fffffffffff8000000000007fffff03fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc000ffffffffff800101fffffff807ffffffffc003fff e03fffffffffffff00ffffffffffffffffffffc07fffc07ffffe00007ffffffff03fffff fc00000000000000fff807ffffffffffe0000000000003fffff03fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff8001ffffffffff800000fffffffc07ffffffffc003fff e03fffffffffffff01ffffffffffffffffffffc07fffc07fffff80001fffffffe03fffff f000007fff8000003ff807ffffffffff00000000000000fffff03fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffe0007ffffffffff800000fffffffe03ffffffffc003fff e03ffffffffffffe01ffffffffffffffffffffc03fff8067fffff80003ffffffe03fffff 000007fffffe00003ff807fffffffff80000003fff00007ffff01fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff8001fffffffffff800000fffffffe03ffffffffc003fff e03ffffffffffffe03ffffffffffffffffffffc0001f0083ffffff0000ffffffe03ffffc 0000ffffffffc0001ffc07ffffffffe000003ffffffc003ffff01fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffe0003fffffffffff800101ffffffff01ffffffffc003fff e03ffffffffffffc03ffffffffffffffffffff8000070181fff9fff00007ffffe03fffc0 0003fffffffff8001ffc07ffffffff80000fffffffff800ffff01fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe0000ffffffffffff800101ffffffff80ffffffffc003fff e03ffffffffffffc07ffffffffffffffffffff8000000381ffe0fffc0000ffffe03fff00 000ffffffffffe000ffc07ffffffff0000ffffffffffe007fff01fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff80003ffffffffffff800101ffffffff80ffffffffc003fff e03ffffffffffff807ffffffffffffffffffff8000000300ffc07fff80001fffe03ffc00 001fffffffffff8007fc07fffffffc0003fffffffffff007fff01fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe0000fffffffffffff800101ffffffffc07fffffffc003fff f03ffffffffffff80fffffffffffffffffffff00000007003f8071ffe00007ffe03ff000 00ffffffffffffe001fc03fffffff0000ffffffffffff803fff81fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc00003fffffffffffff800000ffffffffe07fffffff8003fff f03ffffffffffff80fffffffffffffffffffff0000000780000060fffc00001fc03fc000 1ffffffffffffff8000003ffffffc0007ffffffffffffc01fff01fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffe00001ffffffffffffff800000ffffffffe07fffffff8001fff f03ffffffffffff01fffffffffffffffffffff80f0000f800000c0fc7f000000001e0001 fffffffffffffffc000003ffffff0001ffffffffffffff00fff01fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff000007ffffffffffffff800000fffffffff03fffe0000001fff f03ffffffffffff01ffffffffffff800003fff83fe000f800001c0f07fe0000000000007 ffffffffffffffff000003fffffc000fffffffffffffff807ff00fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffc00007fffffffffffffff800101fffffffff03fe000000001fff f03fffffffffffe03fffffffffffc00000000fefff800f800003c0e03ffe00000000001f ffffffffffffffffc00003ffffe0001fffffffffffffffc03ff00fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff800101fffffffff00e0000000001fff f01fffffffffffe03fffffffffff0000000003ffffc00f80000780e03fff00000000007f fffffffffffffffff800007fff80003fffffffffffffffe01ff00fffffffffffffffffff fffffffffffffffffff00000fffffffffffffffff800101fffffffff8000000000001fff f01fffffffffffc03ffffffffff800000000003fffc00fc0000781c03fff0000000000ff fffffffffffffffffe000000380000fffffffffffffffff00ff00fffffffffffffffffff ffffffffffffffffff80000ffffffffffffffffff800101fffffffff0000000000001fff f80fffffffffff807ffffffffff800000000000fffe01fc0000f01c07ffe0fe0000003ff ffffffffffffffffff000000000001fffffffffffffffff007f00fffffffffffffffffff fffffffffffffffffc00007ffffffffffffffffff800101fffffffc000000007f0003fff f807ffffffffff807ffffffffff0000000000001fff01fc000ff0380fff80fff80000fff ffffffffffffffffff800000000007fffffffffffffffff803f00fffffffffffffffffff fffffffffffffffff00003fffffffffffffffffff800000fffffff00000001fff8003fff fc03fffffffffe00ffffffffffc00000000000000ff03fe001fe0780ff800fffc03fffff ffffffffffffffffffc0000000001ffffffffffffffffffc03e007ffffffffffffffffff ffffffffffffffff00001ffffffffffffffffffff800100fffffff0000007ffff8003fff fe01fffffffffc01ffffffffff8000000000000003f87fe003fc0780fc000fffc07fffff ffffffffffffffffffffe00000007ffffffffffffffffffe01e007ffffffffffffffffff fffffffffffffffc00007ffffffffffffffffffff800000ffffffe000007fffff8001fff ff00ffffffffe001ffffffffff0000fffe000000007fffe007fc0780f0000fffc07fffff fffffffffffffffffffffc000003ffffffffffffffffffff004007ffffffffffffffffff ffffffffffffffc00003fffffffffffffffffffff800101ffffffe00000ffffff8003fff ff807fffffff8003fffffffffe0003fffffc00000007ffe00ff80f80c0001fffc07fffff ffffffffffffffffffffff00001fffffffffffffffffffff800007ffffffffffffffffff ffffffffffffff00000ffffffffffffffffffffff800101ffffffe00000ffffff8003fff ffc01ffffffe0007fffffffffc000ffffffff8000001fff01ff80f8000001fffc07fffff fffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffc0000fffffffffffffffffff fffffffffffff000007ffffffffffffffffffffff800101ffffffe001807fffff8003fff ffe007fffffc000ffffffffffc007fffffffff800000fff01ff81f0000001fffc07fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000fffffffffffffffffff ffffffffffff800003fffffffffffffffffffffff800101ffffffe003c07fffff0003fff ffe0000fffe0001ffffffffff800ffffffffffe000007ff83ff81f0000003fffc07fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0003fffffffffffffffffff fffffffffff800000ffffffffffffffffffffffff800000fffffff007e03fffff8003fff fff80001ff00003ffffffffff001fffffffffff000001ffffffc3e000000ffffc07fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007fffffffffffffffffff ffffffffffc000007ffffffffffffffffffffffff800000fffffff807f01fffff0003fff fffc0000000001ffffffffffe003fffffffffff0000007fffffffe000701ffff807fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007fffffffffffffffffff fffffffff8000003fffffffffffffffffffffffff800000fffffffc07f01fffff0001fff fffe0000000007ffffffffffc007fffffffffff01c0003ffff83fe003f01ffff807fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ffffffffffffffffffff ffffffff8000003ffffffffffffffffffffffffff800000fffffffc07f80fffff0001fff ffff800000003fffffffffffc00fffffffffffe03f00007fff03fe007f03ffff80ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffff ffffffe0000000fffffffffffffffffffffffffff800101fffffffc07f807ffff0001fff fffff0000000ffffffffffff801fffffffffffe03fc0001ffe01fe00ff03ffff80ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffff ffffff0000000ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffe07fc03ffff0001fff ffffff800003ffffffffffff003fffffffffffe03ff80007fe01ff00fe03ffff00ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff003fffffffffff803ffffffffffffffffffff ffffe00000007ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffe07fc03ffff0001fff fffffffc000fffffffffffff007fffffffffffc03ffe0000fe03ff81fe03ffff00ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0001ffffffffffc03ffffffffffffffffffff ffff00000003fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffe03fe01ffff8001fff ffffffffe3fffffffffffffe00ffffffffffffc03fffc0001e03fffffc07ffff00ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff000003fffffffffc07ffffffffffffffffffff ffc00000007ffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffe03ff00ffff8000fff fffffffffffffffffffffffc00ffffffffffffc03ffff0000007fffffc07ffff00ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffc0000003ffffffffc07ffffffffffffffffffff fe0000000ffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffff03ff007fff8000fff fffffffffffffffffffffffc00ffffffffffffc03ffffe000007fffffc07ffff00ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff00000000ffffffffc07ffffffffffffffffffff e00000003ffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffff03ffc03fff80007ff fffffffffffffffffffffff801ffffffffffffc03fffffc00007fffffc07ffff00ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003fffffffe07ffffffffffffffffffff 8000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff03ffc03fff80007ff fffffffffffffffffffffff801ffffffffffff803ffffff00001fffffc0ffffe00ffffff fff807ffffffffffffffffffffffffff00000000007ffffffe07fffffffffffffffffffe 000001fffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff01ffe01fffc0007ff fffffffffffffffffffffff001ffffffffffff803ffffffe00007ffffe0ffffe00ffffff ffc00001fffffffffffffffffffffffe00000000003ffffffe03fffffffffffffffffff0 00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff01fff00fffc0003ff fffffffffffffffffffffff003ffffffffffff807fffffff00000ffffffffffe01ffffff fc0000001ffffffffffffffffffffff800000000001ffffffe03ffffffffffffffffffe0 0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffff01fff807ffc0003ff ffffffffffffffffffffffe003ffffffffffff807fffffffe00001fffffffffe01ffffff e000000003ffffffffffffffffffffe0003e00000007fffffe03ffffffffffffffffff80 003ffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffff800000ffffffff01fffc03ffe0001ff ffffffffffffffffffffffe003ffffffffffff807ffffffff800003ffffffffe01fffffc 00000000007fffffffffffffffffffc000ffffe00003fffffe03fffffffffffffffffc00 01fffffffffffffffffffffffffffff81ffffffff800000ffffffff81fffe01ffe0001ff ffffffffffffffffffffffc003ffffffffffff80fffffffffe000003fffffffe01ffffe0 00000000000fffffffffffffffffff8003fffff80003fffffe03fffffffffffffffff000 0ffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffff800000ffffffff81fffe00fff0000ff ffffffffffffffffffffffc007ffffffffffff80ffffffffff8000007ffffffe01ffff80 000000000001ffffffffffffffffff0007ffffff0001fffffe03ffffffffffffffffc000 1fffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffff800000ffffffff80ffff007ff80007f ffffffffffffffffffffff8007ffffffffffff80ffffffffffe000000ffffffe01fffe00 00003c0000003ffffffffffffffffe000fffffff8001fffffe03ffffffffffffffff8000 ffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff800101ffffffff80ffff803ffc0003f ffffffffffffffffffffff8007ffffffffffff81fffffffffffc000000fffffe01fff800 000fffe0000003fffffffffffffffc001fffffffc001fffffe03fffffffffffffffe0003 fffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffff800101ffffffffc0ffffc01ffe0001f ffffffffffffffffffffff0007ffffffffffff81ffffffffffff80000007fffe03ffe000 007ffffe000000fffffffffffffff8007fffffffc001fffffe07fffffffffffffff8001f fffffffffffffffffffffffffffff0001ffffffff800101ffffffffc07fffe00fff0000f fffffffffffffffffffffe000fffffffffffff01ffffffffffffe00000003ffc03ff0000 01ffffffc000003fffffffffffffe001ffffffffe000fffffe07ffffffffffffffe0003f ffffffffffffffffffffffffffff80001ffffffff800101ffffffffc07ffff007ff80007 fffffffffffffffffffffc000fffffffffffff01fffffffffffff800000001f801e00000 07ffffffe000000fffffffffffff8003ffffffffe000fffffc07ffffffffffffffc000ff ffffffffffffffffffffffffffff00001ffffffff800000ffffffffc07ffff803ff80001 fffffffffffffffffffff8001fffffffffffff01ffffffffffffff000000000000000000 0ffffffff0000007fffffffffffe0007ffffffffe000fffffc07ffffffffffffff0003ff fffffffffffffffffffffffffffc00001ffffffff800000ffffffffe07ffffc01ffc0000 fffffffffffffffffffff8003ffffffffffffe03ffffffffffffffc00000000000000000 1ffffffffc000001fffffffffffc001fffffffffe000fffffc07fffffffffffffc000fff fffffffffffffffffffffffffff800001ffffffff800000ffffffffe03ffffe00ffe0000 7ffffffffffffffffffff0007ffffffffffffe03fffffffffffffff80000000000000000 3ffffffffe0000007ffffffffff0003fffffffffe000fffff807fffffffffffff0003fff ffffffffffffffffffffffffffe000007ffffffff800000ffffffffe03fffff007ff0000 3fffffffffffffffffffe0007ffffffffffffe03fffffffffffffffe0000000000000000 ffffffffff0000003fffffffffc0007fffffffffe000fffff807ffffffffffffc000ffff ffffffffffffffffffffffffffc000007ffffffff800101ffffffffe03fffff803ff8000 0fffffffffffffffffffc000fffffffffffffe03ffffffffffffffffe000000000000003 ffffffffff80000007ffffffff0000ffffffffffe001fffff80fffffffffffff0003ffff fffffffffffffffffffffffffe000000fffffffff800101fffffffff03fffffc01ffe000 01ffffffffffffffffff8000fffffffffffffe07fffffffffffffffff800000000000007 ffffffffffc0000001fffffffc0001ffffffffffe001fffff00ffffffffffffe0007ffff fffffffffffffffffffffffff8000003fffffffff800101fffffffff01fffffe00fff800 003fffffffffffffffff8001fffffffffffffc07ffffffffffffffffff0000000000001f fffffffffff00000001fffffe00003ffffffffffe001fffff00ffffffffffff8001fffff ffffffffffffffffffffffffe000000ffffffffff800000fffffffff01ffffff007ffc00 000fffffffffffffffff0001fffffffffffffc07ffffffffffffffffffe00000000000ff fffffffffff800000007ffffc00007fffffffffff003fffff01fffffffffffe0007fffff ffffffffffffffffffffffffc000003ffffffffff800000fffffffff81ffffff803fff00 0001fffffffffffffffe0003fffffffffffffc07fffffffffffffffffffc0000000003ff fffffffffffe00000000fffe00000ffffffffffff003fffff01fffffffffff0000ffffff ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff800000fffffffff81ffffffc00fffc0 00003ffffffffffffff80007fffffffffffffc0fffffffffffffffffffff800000000fff ffffffffffff000000000ff800001fffffffffffe003ffffe01ffffffffffe0003ffffff fffffffffffffffffffffffc000001fffffffffff800000fffffffff81ffffffe003fff0 000001fffffffffffff0000ffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffff0000010ffff ffffffffffffc0000000000000007fffffffffffe003ffffe03ffffffffff8000fffffff ffffffffffffffffffffffc0000007fffffffffff800000fffffffff80fffffff801fffe 0000000fffffffffffe0001ffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffff007ffffff fffffffffffff000000000000001ffffffffffffe003ffffe03ffffffffff0001fffffff ffffffffffffffffffffff8000001ffffffffffff800101fffffffffc0fffffffc00ffff 800000007fffffffffc0003ffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffff807ffffff fffffffffffff800000000000007ffffffffffffc007ffffc03fffffffffc0007fffffff fffffffffffffffffffffe000000fffffffffffff800101fffffffffc0fffffffe007fff e000000007ffffffff00007ffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffc0fffffff fffffffffffffe0000000000000fffffffffffffc007ffffc03fffffffff0000ffffffff fffffffffffffffffffff8000003fffffffffffff800000fffffffffc07fffffff801fff fc000000000fffff000000fffffffffffffff80fffffffffffffffffffffe7fc0fffffff ffffffffffffff8000000000001fffffffffffff800fffffc07ffffffffe0003ffffffff ffffffffffffffffffff8000000ffffffffffffff800000fffffffffc07fffffffc00fff ff00000000000000000001fffffffffffffff81fffffffffffffffffffffc3f80fffffff ffffffffffffffc000000000007fffffffffffff800fffffc03ffffffff8000fffffffff fffffffffffffffffffc0000007ffffffffffffff800000fffffffffc07ffffffff001ff ffc0000000000000000003fffffffffffffff81fffffffffffffffffffffc3f80fffffff fffffffffffffffc0000000007ffffffffffffff000fffffc03fffffffe0003fffffffff fffffffffffffffffff0000001fffffffffffffff800000fffffffffc03ffffffff8007f fff800000000000000000ffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffc3f80fffffff ffffffffffffffff800000001ffffffffffffffe001fffffc03fffffffc001ffffffffff ffffffffffffffffff80000007fffffffffffffff800101fffffffffe03ffffffffe001f ffff80000000000000001ffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffe3f80fffffff fffffffffffffffff80000007ffffffffffffffc001fffffe03ffffffe0007ffffffffff fffffffffffffffff00000003ffffffffffffffff800100fffffffffe03fffffffff000f fffff8000000000000003ffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffff3f00fffffff fffffffffffffffffc000001fffffffffffffffc003fffffe01ffffff8000fffffffffff ffffffffffffffff80000000fffffffffffffffff800101fffffffffe03fffffffffc003 ffffff800000000000003ffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffff01fffffff ffffffffffffffffff807ffffffffffffffffff8003ffffff00fffffc0003fffffffffff fffffffffffffff000000007fffffffffffffffff800000fffffffffe03fffffffffe000 fffffff80000000000003ffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffff01fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003ffffff003ffff00007fffffffffff ffffffffffffff000000001ffffffffffffffffff800000fffffffffe03ffffffffff000 3fffffffe000000000007ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffe01fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007ffffff800fff80001ffffffffffff ffffffffffff0000000000fffffffffffffffffff800000fffffffffe01ffffffffffc00 07ffffffff80000000007ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffe01fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffffc001fc0000fffffffffffff fffffffffff8000000000ffffffffffffffffffff800000ffffffffff01fffffffffff00 03ffffffffff800000c07ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffc03fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fffffffe000000001fffffffffffff ffffffffff80000000007ffffffffffffffffffff800000ffffffffff01fffffffffffc0 007fffffffffff03ffe07ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffff803fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffe00000000ffffffffffffff fffffffff00000000003fffffffffffffffffffff800101ffffffffff80ffffffffffff8 003fffffffffffffffe07ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffff007fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffffffff80000001ffffffffffffff fffffffc0000000000fffffffffffffffffffffff800101ffffffffff80ffffffffffffc 000fffffffffffffffe07ffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffe007fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffffffffc0000007ffffffffffffff fffffff0000000003ffffffffffffffffffffffff800000ffffffffff80ffffffffffffe 0001ffffffffffffffe07ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffe00ffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffff000000fffffffffffffff ffffff8000000007fffffffffffffffffffffffff800000ffffffffff80fffffffffffff 00003fffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe0ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffe00001fffffffffffffff fffff800000000fffffffffffffffffffffffffff800100ffffffffff80fffffffffffff c0000fffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ff007fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffe07ffffffffffffffff fffe000000001ffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffff80fffffffffffff f00003ffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003fe001fff fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc003ffffffffffffffffffffffffffffff fff000000000fffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffff807ffffffffffff fc0000ffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fe0003ff fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc007ffffffffffffffffffffffffffffff ff800000007ffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffff807ffffffffffff ff80001fffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffe0000ff fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc007ffffffffffffffffffffffffffffff ff80000001fffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffff803ffffffffffff fff80003ffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffe00003f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007ffffffffffffffffffffffffffffff fc0000003ffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffff801ffffffffffff fffe0000ffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffe00001f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffff f0000007fffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffff8007fffffffffff ffff80001fffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffefc00001ffc00000f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffff c00000fffffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffff8001fffffffffff ffffe000007fffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffc0000000000001ff8000007 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffff 000007fffffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffff80007ffffffffff fffff80000007fffffe07fffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000007 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007fffffffffffffffffffffffffffff8 00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffffc0001ffffffffff ffffff0000001fffffe07ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000007 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffe0 0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffffe00003fffffffff ffffffc0000001ffffc07fffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000007 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003ffffffffffffffffffffffffffff80 0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffe0000fffffffff fffffff8000000007fc07fffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fffffffffffffffffffffffffffc00 001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffe0001ffffffff ffffffff0000000000001ffffffffffffffff7ff0000000000000000000000000000000f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003ffffffffffffffffffffffffffe000 00fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffff80003fffffff fffffffff0000000000003ffffffffffffffc0000000000000000000000000000000001f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003ffffffffffffffffffffffffff8000 07fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffe00003ffffff ffffffffff00000000000001ffffffffffff8000000000000003f7fffffffffc0000003f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fffffffffffffffffffffffffc0000 1ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffffffff800007fffff ffffffffffe0000000000000003ffffffffe0000000000000fffffffffffffff0000003f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fffffffffffffffffffffffff00000 7ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffff000007ffff fffffffffff80000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff8000007f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffffffffc00000 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffe000003fff fffffffffffff0000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff0000007f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff000003 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800100ffffffffffffffffc000003ff fffffffffffff800000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff000000ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffe00000f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffc000007f fffffffffffff800000000000000000000000000000007ffffffffffffffffff000000ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffffffffffffffffffffff800003f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffc000007 fffffffffffff8000000fc000000000000000003fe000fffffffffffffffffff000000ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0007ffffffffffffffffffffff00000ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffc00000 fffffffffffff0000000fff8000000000000001ffe003fffffffffffffffffff800000ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0003fffffffffffffffffffffe00001ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffffffffffffff80000 1ffffffffffff0000001fffffff00000000000fffc00fffffffffffffffffffff00000ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001fffffffffffffffffffff800003ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffff8000 07fffffffffff0070ffffffffffc007ffffc01fff801ffffffffffffffffffffff0000ff fffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff0000fffffffffffffffffffff00000fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffffffffffffffffc00 00fffffffffff01ffffffffffffc00fffffe03fff003ffffffffffffffffffffffe000ff ffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffff80007fffffffffffffffffff800007fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff80 000ffffffffff03ffffffffffffc01fffffe03fff007fffffffffffffffffffffff801ff ffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffc0001ffffffffffffffffffe00001ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff8 0003fffffffff03ffffffffffffe01fffffe07ffe00ffffffffffffffffffffffffe03ff ffffffffffffffffffffffffc3fffe0f803ffffc00007fffffffffffffffff000003ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff 00007ffffffff03ffffffffffffc03fffffe07ffe01fffffffffffffffffffffffff87ff ffffffffffffffffffffffff01fff807803ffffe00001ffffffffffffffff800000fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff c0001ffffffff03ffffffffffffc03fffffe07ffe01fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff01fff007803fffff000007fffffffffffffe0000003fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff f00003fffffff03ffffffffffffc03fffffe07ffc03fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe07fe01ffe007803fffff800003ffffffffffff80000000ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff fc00003ffffff03ffffffffffff803fffffe0fffc03fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff800fe01ffc007807fffffc000007fffffffffc000000001ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff ff00001ffffff03ffffffffffff807fffffc0fffc07fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff87ffff0007f01ff8007807ffffff000000fffffff800000000007ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff fff8000ffffff03ffffffffffff807fffffc0fffc07fffffffffffffffffff9fffffffff fff0fffffff0f03ffff0003f01ff001f80fffffff80000004ffe0000000000000fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffff000fffffe03ffffffffffff807fffffc0fff80fffffffffffffffffffe07ffffffff ffe07e7fffc0603fffe0001f01ff003f81fffffffc00000000000000000000003fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffc00fffffe03ffffffffffffc0ffffff81fff81fffffffffffffffe3ffc03fffff061 ffc0383fffc0001fffe0000f00fe00ff81ffffffff0000000000000000000000ffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffc00fffffe07ffffffffffffc0ffffff81fff01fffffffffffffff81ff800ffffe000 ff80381fff80003fffc00007003c03ff81ffffffff8000000000000000000001ffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffe00fffffe07ffffffffffffc07fffff81fff01ffffffffffe3fff81ff000ffffe000 ff00301fff00003fffc03803000003ff01ffffffffc000000000000000000003ffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800100fffffffffffffffffffffffff ffffe01fffffe07ffffffffffffc07fffff81ffe01ffffffffffc1fff01ff0007fffc000 fe00301fff00003fff807c03000007ff01fffffffff80000000000000000000fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffe01fffffe07ffffffffffffc07fffff81ffe03ffffffffff80fff01fe0007fffc000 fc00301ffe00007fff80fe0300000fff03fffffffffe000000000000000000ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff ffffe03fffffe07ffffffffffffc07fffff83ffc03ffffffffff80fff01fe0007fff8000 f800301ffc01e07fff80fe0100001fff03ffffffffffe0000000000000000fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffe03fffffe0fffffffffffff80ffffff03ffc07ffffffffff00fff01fc0007fff8001 f000301ffc03e07fff80ff0100001fff03fffffffffffc00000000000000ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffe07fffffc0fffffffffffff80ffffff03ffc07ffffffffff01fff01fc0007ffe0001 e000701ff807e07fff81ff0100001fff03fffffffffffe000000000003ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffc07fffffc0fffffffffffff80ffffff03ff807fffffffffe03ffe03f806000000101 8000700ff00fe07fff81ff0101800fff03fffffffffffe01ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffc07fffffc0fffffffffffff80ffffff03ff807fffffffffe03ffe03f00f000000380 0000700ff00fc07fff01ff0103e007ff01fffffffffffc01ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffc07fffffc0fffffffffffff80ffffff03ff807fffffffffe07ffe01e01f800000780 00c0f00fe01f80000201ff0103f003ff01fffffffffffc03ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff ffffc0ffffffc0fffffffffffff80ffffff03ff80ffffffffffe07ffe00001f800000f80 01e0f007e03f80000000ff8103fe01ff01fffffffffff803ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffc07fffffc0fffffffffffff80ffffff07ff80ffffffffffe07ffc00001fc00000f80 03e0f003c07f00000000ff0303ff80fe01ffffff7ffff807ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff ffff807fffffc0fffffffffffff80fffffe07ff80ffffffffffe07ffc00000fe00001f80 07e0f001007f80000000ff0301ff80fe01fffffe1ffff807ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffdfffffffffffffffffff ffff807fffffc0fffffffffffff80fffffe0fff80ffffffffffe07ff0000007e01803f80 0fe0f00000ff80000000ff0301ffc07e00fffffc07fff007ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffff07ffffffffffffffffff ffff803fffffc0fffffffffffff00fffffe0fff80ffffffffffc03000000003f01807f00 1fe0f00001ff80000000fe0300ff807e007ffff803fff007ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fcffe07ffffffffffffffffff ffff001fffffc0fffffffffffff00fffffe0fff80ffffffffffc0000001fc03f8000ff00 3fe0f00001ffc07ffe00fc03807e00180000000003fff00fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f87fe03ffcfffffffffffffe6 00ff000fffffc0fffffffffffff00fffffe0fff80ffffffffff80000003ff01f8001ff00 7fe0f00003ffc0ffffc3fc07800000000000000001fff00fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f03fe01fc03ff80ffffffff80 007f0001ffffc0fffffffffffff01fffffc1fff80ffffffffff80000003ff81fc003fe00 7ff0f02007ffc0fffffffc07c00000000000000001ffe01fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000f03fe01f801fe003fffffff00 001f00000fffc0fffffffffffff01fffff81fff80ffffffffff80000007ff81fc003fe00 ffe0f02007fe00fffffffc07c00000000000000001ffc01fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e03fe01f000fc000f0fff8f00 001f8000007fc0fffffffffffff01fffff01fff80ffffffffffc0006003ff80fe007fe00 ffe0f03007e000ffff3ffc0ff00000000000000001ffc01fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e03fc01c00078000007fe0700 000f8000000f80fffffffffffff01fffff00fff80ffffffffffe01ff000ff80fe00ffe01 ffe0e03003c00000000fff3ff80010000000000003ffc03fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e03fc03c00000000007fc0700 000f8000000000ffffffffffffe01fffff007ff80ffffffffffe07ff0000000fe00ffe01 ffc0e03801c00000000ffffffe00f801ffffffffffff803fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e03fc07800000000003f80781 f00f8000000000ffffffffffffe03fffff001ff80ffffffffffe07ff8000000ff01ffe01 ff80e03801c000000007fffffffffc07ffffffffffff803fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e07fc0f8060003f8007f807ff f80f80fe000000ffffffffffffe03fffff0007f80fffffffffff07ff8000000ff81ffe03 ff80f03c01c000000007ffffffffff1fffffffffffff803fffffffffffff3fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e07fc0f00f8007fe007f80fff f80f81fff000007fffffffffffe03fffff8001f01fffffffffff07ff8000000ff83fff03 ff00f07c01e000000007ffffffffffffffffffffffff807fffffffffffff7fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e0ffc1f03fc007ff80ff81fff f00f83ffffc0007fffffffffffe03fffffe000f01ffffffff07f07ff0000001ffc7fff8f ff00fffc01f80000000fffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e0ffc1f03fe00fffc0ff81fff e01f83fffff800ffffffffffffc03ffffff800f01fffffffe00e07fe01f8003fffffffff ff01fffe03ffc1fffe1fffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e0ffc1e07ff00fffc0ff03fff 001f83ffffff80ffffffffffffc03fffffff00f01fffffffe00003f001ffffffffffffff ff81ffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e0ffc1e07ff00fff80ff03ff8 001f83ffffffffffffffffffffc03fffffffc1f01fffffffe000000001ffffffffffffff ffc7ffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e0ff81e07ff00fff801e03fe0 001f03ffffffffffffffffffffc03ffffffffff01fffffffe000000001ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101c0ff81e07ff00fff800003fe0 003f03ffffffffffffffffffffc07ffffffffff01ffffffff000000003ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101c07f81e07ff00fff800003fc0 007f03ffffffffffffffffffffc07ffffffffff03fc7fffffc00000007ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101801f01e07ff00fff800003f80 1fff83ffffffffffffffffffffc07ffffffffff03f83fffffff000003fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101000001e07fe007ff800007f80 7fff83ffffffffffffffffffffc0fffffffffff01f00ffffffff003fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101000001e07fe007ff800007f80 ffff83ffffffffffffffffffff80fffffffffff01f007fffffffefffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101000001e03fc003ff80fe07f01 ffff03ffffffffffffffffffff80fffffffffff01f003fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800100000001e00f8001ff81fe03f01 ffff01ffffffffffffffffffff80fffffffffff03f000fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101800001e00300007f01ff03f00 ffff01ffffffffffffffffffff80fffffffffff01f8007ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010180fc01f00003001f01ff03f80 7e1000fe07ffffffffffffffff80fffffffffff01fc000ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101c1ff81f00007800f01ff03f80 0000000003ffffffffffffffff81fffffffffff81ff8001fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101c1ff81f8000fc00f01ff01f80 0000000003ffffffffffffffff81fffffffffff81ffe000fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101c1ff81fc001fe00f83ff01fc0 0000000001ffffffffffffffff81fffffffffff81fffc001ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101c1ff81fe003ff01fc7ff01fe0 0000000001ffffffffffffffff01fffffffffff81fffe0000fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101c1ff80ff807ffc3fffff01ff0 0000000003ffffffffffffffff01fffffffffff81ffff80003ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101c1ff80ffe0ffffffffff83ff8 000ffc7803ffffffffffffffff01fffffffffff81fffff00007fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101c1ff803ffbffffffffffffffe 003fffff07ffffffffffffffff01fffffffffff80fffffc0000fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101e1ff801ffbfffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff03fffffffffff80ffffff80003ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffff800101e1ffc007f0fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffe03fffffffffff80fffffff00003fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffff800101f3fff003e07ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffe03fffffffffff80fffffffe00007ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff800101fffff803c03ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffc03fffffffffff80ffffffffe0001ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffff800101fffffc03c03ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffc0fffffffff80007fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffff000fff fffffffffffffffffffffe1fff807ffffffffffff800101fffffe03c01ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffc0ffffffffff0000fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffc0007fb ff83ffffffffffe7fffffc0fff007ffffffffffff800101ffffff07c01ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff807fffffffffffc0ffffffffffc0001ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffff80003e1 ff01fffffe00ffc3fffff80fff007ffffffffffff800101ffffffffe03ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffc0fffffffffff80000fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffff00001c0 fc01f1fff8007f83fe1ff00fff00fffffffffffff800101fffffffff87ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffc0ffffffffffff80007ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffc00001c0 f800e07fe0007f03e000c00fff01fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffc07fffffffffffe0003ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffc0000180 f000e07f80007f038000001ffe03fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffc07ffffffffffff8003ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffff803fc180 c001c03e00007f030000001ffe03fffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffe07ffffffffffffe003ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffff807fff00 0001801c00007e070000003ffe07fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffe03fffffffffffff003ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffff80ffff00 000180000000fe060000003ffe07fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffe03fffffffffffff003ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffff00fffe00 000180000000fe040040003ffe07fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffe03fffffffffffff007ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffff007ffc00 000380000600000401f8001e1e07fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffe03fffffffffffff00fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffff00000000 038380001e00000401f800000007fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff03fffffffffffff01fffffffffffff01fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffff00000000 0f0380003e000004000000000007fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffff01fffffffffffff03fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffff00000000 1f0300007e000004000000000007fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffff00fffffffffffff03fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffff00000000 3f020000fe00000c000000000007fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffff80fffffffffffff03fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffe00100000 7e060180fe03c00c000010000007fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffff80ffffffffffffe07fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffc007fe000 fe040180fc07f0000000f0000003fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffc07fffffffffffe07fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffff8007ff001 fc0401c07c07f0000001f001f003fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffe07fffffffffffe07fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffff00000f803 f80c01c07c07f0000001f803f803fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffe07fffffffffffc07fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffff000007803 f00e03e07c0ff00000001807f803fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffe03fffffffffffc0ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffff000003c07 f01f03e07c0ff00000001c07fc03fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffff03fffffffffff80ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffff800003e0f f01feff07e1ff02000000e0ffe03fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffff01fffffffffff80ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffc00003fff f03ffffcfffff87c00000fffff87fffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffff81fffffffffff01ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffc00ffff ffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffff80fffffffffff01ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffc0fffffffffff01ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffc07fffffffffe03ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffe07fffffffffe03ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffe03fffffffffc07ffffffffffffffff ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffff01fffffffffc07ffffffffffffffff fffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffff01fffffffff80fffffffffffffffff fffc003fffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffc07fff ffffffffff000fffffffffff03fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffff80fffffffff80fffffffffffffffff fffc0007ffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffe0000fff fffffffffe0007ffffffc3fe01fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffff807ffffffff81fffffffffffffffff fff800003fffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffe7ffff800003ff fffff1fffc0003ffffff81fc00fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffc07ffffffff81fffffffffffffffff fff8000003ffffffffffffffffffffffffffffff80fffffff001fffff800ffff000001ff f007e07ff80001ff000001f800fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffc03ffffffff01fffffffffffffffff fff800000003ffffffffffffffffffffffffffff80ffffffc00000000000ffff000000ff 8001c07ff00001fc000001f000fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffe01ffffffff03fffffffffffffffff fff8000000007fffffffffffffffffffffffffff00ffffff8000000000007fff0000007e 0000c03fe00f83f8000001e000fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffff00fffffffe03fffffffffffffffff fff007c000000fffffffffffffffffffffffffff00ffffff0000000000007fff0006003c 0000803f800fe3f0000003c000fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffff807ffffffe07fffffffffffffffff fff007fc0000003fffffffffffffffffffffffff01ffffff0000000000007fff801fc018 0000803e0000c1e00000038000fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffc07ffffffe07fffffffffffffffff fff00fff80000003fffffffffffffffffffffffe01ffffff800000000000ffffc01fe000 000180180000000007f8020001fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffe03ffffffc07fffffffffffffffff fff00fffff0000003ffffffffffffffffffffffe01ffffff800000000300ffffe03ff000 00ff8000000000001ffc000001fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffe01ffffffc07fffffffffffffffff ffe01ffffff8000003fffffffffffffffffffffe01ffffffc01ffffbbf80ffffe07ff000 01ff0000000000000f70000003fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffff00ffffffc0ffffffffffffffffff ffe01fffffffc0000007fffffffffffffffffffe01ffffffc03fffffffc0ffffe07fe000 00fe0000000000000000000403fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffff807fffffc0ffffffffffffffffff ffe03ffffffff80000001ffffffffffffffffffc03ffffffc07fffffffc0ffffe07fc000 00000000000000000000000e03fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffff803fffffc0ffffffffffffffffff ffc03fffffffff80000003fffffffffffffffffc03ffffffe07fffffffc0ffffe0f00000 0000000000000e000000003e07fffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffc01fffff81ffffffffffffffffff ffc07ffffffffff80000003ffffffffffffffffc03ffffffe07fffffffc0ffffe0c00000 000003c0007fff800000007c07fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffe00fffff01ffffffffffffffffff ff807fffffffffff80000003fffffffffffffffc03ffffffe03fffffffc0ffffe0800040 000003f0003fff800000007c0ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffff007fffe01ffffffffffffffffff ff80fffffffffffffe00000007fffffffffffffc07ffffffe03fffffffc0ffffc18003e0 000003f0003fff00001c00f80ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffff803fffe01ffffffffffffffffff ff00fffffffffffffffc0000007ffffffffffffc07ffffffe03fffffffc0ffffc1c00fc0 000001e0000ffe00001e01f01ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffc01fffe03ffffffffffffffffff ff01ffffffffffffffffe000000ffffffffffffc07ffffffe03fffffffc0ffff01c00f80 000000000003fe00001f01e01ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffe00fffc03ffffffffffffffffff fe03fffffffffffffffffe0000001ffffffffffc07ffffffe03fffffffc0fffc00c00f00 0000000018007e00001f07c01ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff007ffc03ffffffffffffffffff fe03ffffffffffffffffff80000001fffffffffc07fffffff03fffffffc0fff800000700 000000003c007e00001f8fc03ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff803ff807ffffffffffffffffff fe03fffffffffffffffffffc00000007fffffffc07fffffff03fffffffc0fff800000700 00000000fc003f00003fffc03ffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffc01ff007ffffffffffffffffff fc07ffffffffffffffffffffc00000003ffffffc07fffffff03fffffffc0fff800000300 00000007fe003f8fe0ffffe07ffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffe00ff00fffffffffffffffffff fc07fffffffffffffffffffffe00000001fffff807fffffff03fffffffc0fff800000380 0f0f807fff003ffffffffff0fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffff007f00fffffffffffffffffff f80ffffffffffffffffffffffff00000000ffff807fffffff01fffffffc0fff8000003ff ffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffff803f00fffffffffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffc0000000fff807fffffff01fffffffc07ffe000007ff fffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffc01f00fffffffffffffffffff f01ffffffffffffffffffffffffffe0000001ff007fffffff01fffffffe07ffffff00fff fffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffe00f81fffffffffffffffffff f01ffffffffffffffffffffffffffff0000000000ffffffff01fffffffe0ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffff007e3fffffffffffffffffff e03fffffffffffffffffffffffffffff800000000ffffffff81fffffffe0ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffff e03fffffffffffffffffffffffffffffe00000000ffffffff81fffffffe07fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffff c07fffffffffffffffffffffffffffffff8000001ffffffff81fffffffc07fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffff 807ffffffffffffffffffffffffffffffff000001ffffffff81fffffffe07fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffff 807fffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffff81fffffffe07fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffff 00fffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ffffffff81fffffffe07fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffe 00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffc1fffffffe03fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffc 01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffe03fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffc 03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffc03fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffff8 07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffe001fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffff0 0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000001fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffc007fffffffffffffffff0 1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000001fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffe003ffffffffffffffffe0 3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000003fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffff000ffffffffffffffffc0 3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000007fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffc003fffffffffffffffc0 7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000001ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffff0ff000fffffffffffffff80 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000003fffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffe07f8001ffffffffffffff00 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffc07fe0003fffffffffffff01 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffff807ff80007fffffffffffe01 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffff807ffe0000fffffffffffe03 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff00ffff80001ffffffffffe07 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffff00ffffe00007fffffffffc07 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffff01fffff80000fffffffff80f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffe03ffffff80003ffffffff00f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffe07fffffff8000fffffffe00f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffc07fffffffe0003ffffffc01f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffff80fffffffffc000ffffffc01f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffff00ffffffffff8003fffff801f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffe01ffffffffffe000fffff803f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffe01fffffffffff8003ffff803f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffe000ffff803f ffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffff8001fffc07f fffffffffffffffffffffc1000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffe0003fff1ff ffffffffffffffffffffc000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffff80007fffff fffffffffffffffffffc00000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffe0001fffff fffffffffffffffff80000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800001fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffe007fffffffffffff80003ffff ffffffffffffffff8000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffff003ffffffffffffff00003fff ffffffffffffff0000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffff800001ff ffffffffffe000000000000000ef00001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffe007fffffffffffffe0000007 ffffffff0000000000000000ffff80000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffff001ffffffffffffff8000000 00348000000000000000000ffffff00007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc00000 00000000000000000000fffffffffe0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffff80000 000000000000000003ffffffffffffe000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffc007ffffffffffffffe0000 0000000000000001fffffffffffffff8007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff000fffffffffffffffff00 00000000000001fffffffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff0 000000000001ffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffe0007fffffffffffffffff 800002007fffffffffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffff8001fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffe0003ffffffffffe1ffff ffffffffffff7ffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffe000ffffffffff80ffff fffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffff8003fffffffff80ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff007fff fffffffffffffffffffffffffffffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffe003ffffffff00ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffff00ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe1fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffff00ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff001ff801ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003ffffff01ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff800fe000ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007ffffe01ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff800f00007fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffe03ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000007fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007fffc07ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000007fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000007fffffffffffffffff81ffffffffff fffffffffc1ffffffffffe0ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007fe01fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000007ffff8fffffffffffe007fffffffff fffffffff801fffffffffc00fffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003fc03fffff fffffffffffffffffffffffffffffff80000001f007fffe0007ffffffffc003fffffffff fffffffff0003ffff807f800007ffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007803fffff ffffffffffffffffffffffffffffffc00000007f807fffc0000ffefffff0000ffffc1fff fffffc07e0000fff0001f800003ffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000007fffff ffffffffffffffffffffffffffffff80000003ffc07fffc00001f83fff800007fff80fff ffff8000e00007f800007000001ffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000ffffff ffffffffffffffffffffffffffffff0000000fffc03fffc00000701fff000003fff00fff e0fe0000000003e000000000001ffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000ffffff ffffffffffffffffffffffffffffff0000000fffe03fffc00000000ffe000003ffe007ff c07c00000000008000000000001ffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001ffffff ffffffffffffffffffffffffffffff0007fc0fffe03fffe000000007fc000601ffe003ff 80780000003e000000000000001ffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffff ffffffffffffffffffffffffffffff001ffe0fffe03fffe00380000000000f01ffe003ff 00780000007f800007f8001ff03ffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff ffffffffffffffffffffffffffffff001ffe07fff03ffff807f0000000000f81ffc003ff 007801fc00ff80007fff007ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffff ffffffffffffffffffffffffffffff001fff07fff03ffffc07f8000000001fc0ffc001fe 00f00ffe007f800079ff807ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffff ffffffffffffffffffffffffffffff801fff03fff03ffffc0ff80000001c1fc0ffc001fe 00f01ffe00000000003fc07ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff00fff03fff03ffffc07f00000003c1fc0ff8001fc 01f01ffe00000000003fc0fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80fff81fff01ffffc0000000000781fc07f8000fc 03e03ffe00000000003fc0fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc07ff81fff81ffff80000000001f81fc07f01c0fe 07e03ffc00000000003fc0fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc07ff807ff81ffff800000f0001f01fc07f01c07e 0fe03ffc0000000003ff80fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe07ff8007f81ffff800007f8003e01f807e03e07f ffc03ffc00001c003fff80fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe03ff8001fc0ffff00001ff8007c000007e03e07f ffc03ffe07803c01ffff80fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff01ff8000fc0fffc00001ff800f800000fe03e03f ffc07fff0fc03c001fff807ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff01ff80007c0fff801800ffc00e000000fe07e03f ffe07fff9fe01800003fc07ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff80ff80007c07ff0000007fc00e000003fe07e03f ffe0fff83fe018000003c07ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc0ff00807e07ff0000007fe01f00000fff07e03f fffffff03fc018000001c07ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc0ff03e07e07ff0000003ff03f00003fff8fe038 3fffffe00f001c000001e07ffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe07f03e07e03ff8000003ff8ffc000fffffff070 1fffffe000003e0c0001f0fffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe03f07f03e03ffc000003fffffffffffffffffe0 1fffffe00000fffffe01fffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff03f07f03f03fff000007fffffffffffffffffe0 1ffffff00003fffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff83f07f03f03ffffe9c0ffffffffffffffffffe0 1ffffff8000ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff81f07f83f01fffffffffffffffffffffffffff0 3fffffff801ffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff81f03f81f81fffffffffffffffffffffffffff8 7fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffc1f83f81f81ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffc0f81f80f81ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffe0f81f80fc0ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffe0fc0000fc0ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffe0fc00007c0ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff07c00007c0ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff07c0000fc07fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff07e0000fe07fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff03e0007fe07fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff83f001ffe07fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffffff ffffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff83fc03ffe03fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff81fe03fff03fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff81ff03fff03fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800001fffffffffffffffffffffffff fffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ff03fff01fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ff83fff81fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ff83fff81fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffff800fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ff83fff80fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffe07f83fffc0fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff07f83fffc07ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffffffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff07f83fffe07ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffff03fffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff03f81fffe03ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffe01fff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff83f81fffe03ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fffc00ffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff83f81ffff01ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fff800ffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffc1f81ffff01ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fff0007f800fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffc0f80ffff00ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ffe0003f801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe030005fe00ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ff80001f003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000007fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff ff00000e007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000007fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff fc00380000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000007fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff f000fc0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000007fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffffff 8003ff0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000007fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffe 000fff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00007ff000ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffffc 003fff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000fffe01ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffff0 00ffff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff80 03ffff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffc00 0fffff0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffc000 3fffff0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffe1fc0000 fffffe0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff80000003 fffffc03007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff0000000f fffffc0fc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffe0000003f fffff80fe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffe000001ff fffff01ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffe00001fff ffffe03ff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff0001ffff ffffc03ffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff003fffff fffc007ffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff007fffff fff0007fff003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff00ffffff ffc0007fff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff00ffffff ffc0003fffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff00ffffff ff80001fffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff80ffffff ff80000ffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81ffffff ff00000ffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81ffffff ff03800ffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81ffffff fe07c01ffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff80ffffff fe0fc01ffffe003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff01ffffff fc0fc03fffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff01ffffff fc1f80fffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff01ffffff f83f81fffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff01ffffff f03f03fffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffff81ffffff e03e07fffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81ffffff c01e07ffffffff003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff83ffffff c0000fffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff83ffffff c0000fffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff83ffffff e0000ffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff83ffffff e0000ffffffffffc00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff83ffffff f0001ffffffffffe00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff83ffffff f8001fffffffffff80000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff83ffffff f0001fffffffffffe0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff83ffffff f018183ffffffffff8000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81ffffff e03e001ffffffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81ffffff e03f0007ffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81ffffff c07e0000ffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81ffffff c0f800007fffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81ffffff 806000000fffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81ffffff 80000000007fffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffff81ffffff 000001000003ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff81fffffe 00000ff000001fffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff80fffffe 0001fffc000007ffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffc0fffffc 000fffff8000003fff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffc0fffffc 003ffffff8000007ff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffc0fffffc 007fffffff8000003e01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffc07ffffc 00fffffffffe00000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffff807ffffc 00ffffffffffe0000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffc00007ffffc 01fffffffffffe000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffff800007ffffc 01ffffffffffffc00001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffff000007ffff8 01fffffffffffffe0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffe000007ffff8 01fffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffe00000fffff0 01ffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffff800101fffffffffffffe00001ffffe0 01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffff800101fffffffffffffe00ff3ffffc0 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffff800101fffffffffffffe01fffffff80 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffff800101fffffffffffffe03fffffff00 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffff800101fffffffffffffe07ffffffe00 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffff800101fffffffffffffe07ffffffc00 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffff800101fffffffffffffc0fffffff800 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffc0fffffff000 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffc0ffffffc000 3fffff9ffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffff81ffffff8030 3ffff801ff00007fffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffff81ffffff80f0 3ffff0007e00001fff001fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffff81fffffe00f0 3fffe0003e00000ffc000ffffc7fffc7fffffffffffe00fff80007ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffff81fffffc01e0 3fffc0001e000007f000070ff01ffe01fffffffffffc001fe00000ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffff01fffff803e0 3fff80000e001801e0000603c00ff800ff87ff1e7ff8000fc00000ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffff03fffff00fe0 3fff80000e007e00c0030e00000fe0007f03fe0007f00003800000ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffff03ffffe01fe0 7fff80f00f007f00000ffc00001fc0007f01fc0001e00000000000ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fff07fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffff03ffffc03fe0 7fff80fc0f80ff00001ffc00003f80003e01f00000e00c00000000ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffc03fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffe07ffff807fc0 7fff81fc078040000007f80000ff80003e00600000e01f0001ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801f0001fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000ffffffffffffe07fffe00ffc0 7fff81fe078000000000f00003ff00e03e00001800401f8003ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000c0001fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffe07fffc01ffc0 7fff01fe078000000000000007ff01f03c00003c0000001c07ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000001fffffffffffffffffffffff ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffe03fffc03ffc0 7fff01fe078000000000000007ff03f03c00007c0000001c07ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000001fffffffffffffffffffffff ffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffe03fff007ff80 7fff80fe030100000000000003ff03f03c0001f00000001c07ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffff fffc000fffc07fffffc7fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffc00ffe00fff80 ffff803c0703001c01c0000603fe03f03c0001e00000001c07ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffe3f fffc0003fe000fffff01fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffc0000001fff80 ffff80000603807c01fe000601fe03e0380001c00080003c07ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000c03ffffe03fffffffffffffc1f fc080000f80001fdfe01fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffc0000003fff80 ffff80000e0100fc00fff00001fe01e0380c0100038000fc07ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000801e07ffff8007fe7ffe03fff000f f0000000000000f07800fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffc0000007fff80 ffffc0001c0001fc0011f80001fc01c0300e00003f000ffc03ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fc01e07fffe0003f81ffc0002e000f e0000000000000607000fffffffffffffffffffff800000ffffffffffffe000000ffff80 ffffe0001c0001fc00007c0001fc01c0300400003e0003fc03ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fc01e07fffc0003f00ff0000000003 80000780000000400000fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffe000001ffff80 fffff0003c0001fe00007c0001fc01c0600000003e00007c07ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f801e07fffc0001f00780000000000 000007c0001ff0800000fffffffffffffffffffff800101fffffffffffffc00001ffff01 fffff8007e0001ff00007f0003fe03e0700000003e00001e07ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f801e07fff80001e00000000000000 007007c0007fff800001fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffff803ffff01 ffffffc1ff0003ffc0007fe007ff07fff80002003e00000e0fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81f001e07fff80000e00000000000000 00f0000000ffff800001fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffe07ffff01 fffffffffff00fffff01fffe0ffffffffe0007003f00000fbfffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81f001e07fff80780e00000000000000 01f0000000ffff000001fffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffcfffff01 ffffffffffffffffffffffffffffffffff800f807fffe00fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81f001f03fff80f80e00003803800000 03e00000000fff000101fffffffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffff01 ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ff3ffffff1fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80f001f03fff81fc0c00007c03002000 03e0000000001f000301fffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffffff01 fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80f001f03fff81fc0c0000fe00004000 01c00000000003000703fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe01 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0f000f03fff81f80c0401fe0001c000 00000020000000000e03fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe01 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0f800f03fff81f80c0601ff0003c008 00000020000000001e03fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe01 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0f800f01fff80e0080f00ff0007c000 00000020000000007c07fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe01 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0f800f01fff8000180780ff800fc000 0000002000000600f007fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe03 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0f800f01fff80003c0780ff800fe000 0000007000000e00f007fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffe03 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07c01e01fff80007c07c0ffc01fe000 0000007800000e01e007fffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffc03 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07c03e01fffc000fc0fe0ffe01ff000 038000fe00001f03e00ffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffc03 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03e06001fffc001fe0ff1fff03ffc00 0ffe03ff80001f87f00ffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffffc03 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000001ffff007ffffffffffffff80 3fffffffe0007ffff81ffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff801 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000001ffff81fffffffffffffffff ffffffffff9ffffffe7ffffffffffffffffffffff800101ffffffffffffffffffffff000 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000001fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffffffc80000 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000001fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101fffffffffffffffc000000000 00000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff101ffff7fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101f87fcfff00007000000000000 0000000000000000000000000000000000ff0003305f8e7fffffffffffffffffffffffff fffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800101040000002701ffff030000000 000 picscalex21010009000003209500000000ff94000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c0292028203030000001e00ff940000410b2000cc00910281030 000000091028103000000002800000081030000910200000100010000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000df 7f32400007fffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb00 00000000000000000000000000001ffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffd00000000000000000000000000000000000000004080000000fffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff800000000000a7bf3bffffffbffdd7b9e126c30000233bbe00000000003fffffffffff fffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000 007ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffdd8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000001fffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000 000000000000000001fffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffd80000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000035ffffffffffffffffffc000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000001fffff80010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000005f7ffffd00000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000fffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000 0000000000fffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000007ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffe6000000000000000000000000000e0000000000000000000000000 00000000000000000000004000000101800678fc00000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000003ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff900000000000000000000000000103c789fe38000001 00000000000000000000000000000000000061fffffffffffffffffffffffffffe00ffff fff02bfffffffffffe03ff7ffdffffffffff87800000000000000000007ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000fffffff 7ffffffff80000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000 007ffff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc40000000000000000000 007ffffffffffffffffffffffffc00c00000000000000000000000000000000fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fe00000c00000000007ffff80010101ffffffffffffffffffffffffffffff80000000000 000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000ff0080 0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff0007fffe0ffffffc7ffff80010101ffffffffffffffffffffffff0 00000000000000000000000000000ff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff8007fffffffffffe7ffff80010101fffffffff fff000000004000000000000000000000000001ffffffff03fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffe7ffff8 0010101ffffffffff000000000000000000000000000000003c00ffffffffff03fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fff fffffffffe7ffff80010101fffffff800000000000000000000000000000000fffe01fff fffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffc01ffffffffffffe7ffff80010101fffffff800000000000000000000000ff dfffffffffe01ffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffe7ffff80010101fffffffcc03fffe00 8000000291f8ffffffffffffffe01fffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffe7ffff80010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffe07fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffff fe7ffff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffe0 7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffc03ffffffffffffe7ffff80010101fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffc03ffffffffffffe7ffff80010101fffffff3fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffcfffff80010101fffffff3f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffcfffff8 0010101fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fff fffffffffcfffff80010101fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffc0fffffffffffffcfffff80010101fffffff7fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffc7ffff80010101fffffff7fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffc7ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff fcfffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffdfffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff fffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffff fffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffff fc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffff001fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffff 001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffff ffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffefffff80010101fffffffffffffffffffffffff801fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff80010101fffffffffffffffff ffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff80010101f ffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffc0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff80010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff800000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff80010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000001fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff8 0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffe7ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fff00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffe7ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff00000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff80010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff80010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000007fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fe7ffff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000e 0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff800ffff80003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff80010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff800fffff0003fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff80010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffff8003fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff8 0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffc001f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fff801fffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff801fffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffe001fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff001fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fc7ffff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ff ffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff801ffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffffffffffffffffffef fffffffffffffffffffffffffff801ffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff80010101fffffffff fffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffff801fffffe003fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff8 0010101ffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffff801fffffc003f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff87ffff80010101ffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffff fff801fffffc003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff07ffff80010101ffffffffffffffffffffff000ffffffff fffffffffffffffffff800fffff8007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffff80010101fffffffffffffffff fffff000fffffffffffffffffffffffffff800fffff000ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ffff80010101f fffffffffffffffffffff000fffffffffffffffffffffffffff8003e3f0001ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 007ffff80010101ffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffff80000 000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc0007ffff80010101ffffffffffffffffffffff801ffffffffffffffff fffffffffff80000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff80007ffff80010101ffffffffffffffffffffffc03 fffffffffffffffffffffffffff8000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00007ffff80010101fffffffff fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffff8000000001fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00007ffff8 0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000003fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff00007ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fff8000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff00007ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff8000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00007ffff80010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff80000200007ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80007ffff80010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ffff8003ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc2 007ffff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ff ffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc0fffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff801fffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff80010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff801fffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff801fffffc00ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffff801fffffc00ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff07ffff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffff fff801fffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff0fffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffe03fffffffffffff801fffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffff80010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffc03fffffffffffff801fffffc007fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffff80010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffff801fffffc007fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e0fffff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffff801ff fff8007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe17ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fff fffffffffff801fffff0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe17ffff80010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff800ffffe000ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffff80010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fff0000ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffff8 0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe0fffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fff80000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe07ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000003ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000007ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e03ffff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000 00001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffff ff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff8000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffff ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffff80010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff80ffffffffffffffffffffffff00000fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffe000001ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffc000000 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff fffffffff800000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 81fffffffffffffffffffffff8000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffff0000000000000ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffe00ffe000000007f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffff e01fffe00000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe0fffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff ffffffffffffffffc03ffffe0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff81ffffffffffffffffffffff807fffffe000001fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffff00ffffffff00001fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffe01ffffff fff8001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff07ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff fffffffc03ffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff07ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 81fffffffffffffffffffffc03ffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81fffffffffffffffffffff807ffffffffffe01fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffff80fffffffffffe01f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f07ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffe0 1ffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff07ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffff ffffffffffffffe01ffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff07ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc0ffffffffffffffffffff803ffffffffffff81fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffff007ffffffffffff81fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffc007fffffff fffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff0fffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffff fffff000fffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff0fffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 80fffffffffffffffffe0000fffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff80ffffffffffffffffe00001fffffffffffffc0fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffc0000003fffffffffffff80f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffc000000007 fffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffff fffff8000000001ffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc07ffffffff00000000000fffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc07ffffffc000000000003fffffffffffffffc07ffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffff800000000003fffffffffff fffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffff0000000 003ffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e01ffffff00000003ffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc000fffff000001fffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff80007fffe0001fffffffffffffffffffffffff03 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00007fffe007ffffffffffff ffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000007fff e00fffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffe000003fffe01fffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe000003fffe03fffffffffffffffffffffffffff01ffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000007fffe03fffffffffffffffffffff ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000007fffe03fffff ffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0 0000ffffe03fffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe00000ffffe03fffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff00000ffffe03fffffffffffffffffffffffffff80 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ffffe03fffffffffffff ffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ffff e03fffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff00000ffffe03fffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff00000ffffe03fffffffffffffffffffffffffffc1ffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ffffe03fffffffffffffffffffff ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ffffe03fffff ffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 0000ffffe03fffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff00000ffffe03fffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff00000ffffe03fffffffffffffffffffffffffffc0 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ffffe07fffffffffffff ffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fff fffffffffffffffff01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ffff e07fffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffc3ffffffffff80 ffffffffc3f801fff01ffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff00000ffffe07fffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffff87ffc3ffff ff01f87ffffffe001fc3f0ff01e0007fc003ffffe0fffffff81ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff000007fffe07fffffffffffffffffffffffffffc03fff83ff ffffff03ff01ffffff00f03ff80ffc000001c03e00c0003f8001ffff807ffffff81ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000007fffe07fffffffffffffffffffff ffffffc03ffc007ffffffe01fc00ff1ffe00601f8003f800000000380000001f00003c7f 007ffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000007fffe07fffff ffffffffffffffffffffff803ff0001ffffffe01f800f001fe0000000001f00000000000 0000000e0000001e003ffffff01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 00007fffe07ffffffffffffffffffffffffffe003fe0000fe7fffc01f00000003e000000 0000e000000000000000f8060000001c003ffffff81ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff000003fffe07fffffffffffffffffffffffffc0003fc0000383fffc01 e0000000060000000000401e000000000003fe0003c00008003ffffff81ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffe000003fffe07fffffffffffffffffffffffff0000 3f80000001fffc01801e0000000000000000003ff00000000007ff8007fc0000003fffff f81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000001fffe07fffffffffffff fffffffffffe00007f80000001fffc00007e00000000000003e0007ffc030201800fffc0 0ffe0000003ffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000001fff e07fffffff3ffffffffffffffffc0001ff807f0001fffc0000fc00c00000000007f000ff fc070003c00ffff81fffc000007ffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff8000001fffe07ffffffc0ffffffffffffffffc0007ff80ff8001fff80001fc03fe 000000000ff800fffc070007801ffe701fffe000207ffffff81ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff8000001fffc07ffffff007fffffffffffffffc001fffc1ff80 03fff80001f807fff8001c001ffc00fffc0f000f800000003fffe000707ffffff81ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000001fffc07ffffc0007ffffffffffff fffe007ffff7ff8003fff80001f807fff8003c003ffc00fffc0f001f800000003fffe000 f07ffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000001fffe07fffc0 0003ffffffffffffffff00ffffffff80007ff81801f003fff8007c007ffc00fff80f003f 800000003fffe001e07ffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1 c0003fffe07fff000003ffffffffffffffff01ffffffff00000ff81801f0000ff000fc00 7ffc00fff80f003f800000001fffe003e07ffffff81ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe0207fffe03fc0000003ffffffffffffffff81fffff000000003f81c 00e000000001fc00fffc00fff00f007f8000000000080007e0fffffff81ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe078ffffe01800000003ffffffffffffffff80ff ffc000000000f81c000000000001f800fff8007ff81e007f001c7f8000000007e0ffffff f81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffe00000000007ffff ffffffffffffc0ffff0000000000781f000000000003f800fff8007ff81e00ff000fffc0 0000000fc0fffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffff e00000000007ffffffffffffffffc0fffe0000000000181ff00000000003f000fff0003f fc7e00fe000e7fc00000000fc0fffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe07fffffe000000ff80fffffffffffffffffc07ffc0000001fc0000ff8000000 0007f000ffe0003ffffe01fe00001fe00000000fc1fffffff81ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe07fffffe000003ffc0fffffffffffffffffc07ffc000000 3ff0000ff8000000000fe0007fe0007ffffe01fc08001fe003de001f81fffffff81ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffe00003fffc0fffffffffffff ffffe07ffc01fff03ff80007f0000000000fe000000030fffffe01fc0c001fe003ff001f 81fffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffe0003fff fc0fffffffffffffffffe07ff803fff01ffc000000000000001fc00000007fffffff03f8 1e000fe001ff001f81fffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e0fffffff003fffff80ffffffffffffffffff03ffc03ffe00f4000000000000000ffc000 0000fffffc3f03f81e000fe0001f801f83fffffff80ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe0fffffff01ffffff80ffffffffffffffffff03ffc01ffe000000000 0000000003ff80000001fffff81fcff01f001fe00000003f03fffffff81ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffc7ffffff80ffffffffffffffffff01f fe00ffc000000000003c3a000fff81800003ffffe01ffff03f801fe00000603f03ffffff f80ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffff80fffff fffff9fffffff01fff007f800000000000ffffffffff81c00007ffffc01ffff83fe03ff0 0000707f03fffffff80ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffff fffffffff80fffffffffe07ffffff81fff800000000007fc03ffffffffffc3ff003fffff c03ffffcfff0ffffc000f8fe07fffffff80ffff80000000fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe07ffffffffffffff80fffffffffc03ffffff80fffc0000000001fffffffffff ffffffffffffffffc03ffffffffffffffe01fffe07fffffff80ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffff80fffffffffc01ffffff807ffe00038 003fffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffe07fffffff80ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffff81fffffffff800f fffff803fff0003fffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffc 07fffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffff f81fffffffff800ffffff803fff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffff fffffffffffffffc07fffffff83ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e07ffffffffffffff81fffffffff000ffffff001fffc00ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffff81ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc07ffffffffffffff01ffffffffe0007ffffc001ffff83ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff83ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffff01ffffffff80007ffff0003 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffff f83ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffff01fffff fff00003fffe0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80ffffffff83ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffff fffffffff01fffffffc00001fff8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80ffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc07ffffffffffffff03fffffff800e00ffc000ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffff81ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffff03fffffff001f007e0001ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffff83ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffff03ffffffc007f80 000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff83ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffff f03ffffff800ffc000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff83ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c07ffffffffffffff03ffffff001ffe000003fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc07ffffffffffffff03fffffe003fff00001ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffff03fffff8007fff80007ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffff03fffff 001ffffc003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff87ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffff fffffffff03ffffc003ffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff87ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc0fffffffffffffff03ffff8007ffffe00ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffff03ffff800ffffff01ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffff03ffff001ffffff efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffff f03ffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c0fffffffffffffff03ffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc0fffffffffffffff03ffff807ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffff81ffffc07ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffff81ffffc 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffff fffffffff81ffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc0fffffffffffffff81ffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffff81ffffc07ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff85ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffff81ffffe07ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff87ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffff f81ffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff83ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c0fffffffffffffff81ffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc0fffffffffffffff81ffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffc1ffffe03ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f83ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffc0ffffe 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff83ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffff fffffffffc0ffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff83ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc0fffffffffffffffc0ffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffc0ffffe01ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffc07fffc01ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffff fe07ffe000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff83ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c0fffffffffffffffe07ff8000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc0fffffffffffffffe07fe0000ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffe07f80001ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffff03c000 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffff ffffffffff0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc0ffffffffffffffff0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffe00000fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffe00007fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffff fe0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 80fffffffffffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff80ffffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffff007fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffff80ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffff ffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffff7fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffff7f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff01ffff80010101fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffffbfffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffff3fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101f ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f01ffff80010101fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff01ffff80010101fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffff3fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffff3f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff8 0010101fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe01ffff80010101fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe01ffff80010101fffffff3fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff80010101fffffff3fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff80010101f ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e01ffff80010101ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe01ffff80010101fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101fffffff3fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff80010101fffffff3f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc003fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffff8 0010101fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffe0fe0 783ffffff0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe07ffff80000000fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffff fffffffff0000000000fffffe0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe05ffff80010101fffffff3fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 01ffffffffffffffffffff80000000000007ffffc0001fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff80010101fffffff3fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff01ffffffffffffffffff0000000000000003ffff80001fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffff00f800000000000000003fffe 00300fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e03ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffe000000000 000000000001fffc00780fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe01ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffff ffffffc000000000000000000000fff800fc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff03ffffffffffffc000000000001fffffe0007fe003fe03ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffc0000000001fffffffff003f8007ff01ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff8 0000000fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffff80000003ffffffffff ffc00e001fff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe01ffff80010101fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffc0 0001ffffffffffffffe000003fff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe01ffff80010101fffffff3fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 01ffffffffffffc01ffffffffffffffffff80000ffffc03fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff80010101fffffff3fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe01ffffffffffffc07ffffffffffffffffffc0001ffffc03fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101f ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffc07ffffffffffffffffffe0007 ffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e07ffff80010101ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffc0ffffffff fffffffffffe000fffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe07ffff80010101ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffff ffffffc0ffffffffffffffffffff001fffff001fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff80000000fffffff1fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffe03ffffffffffffc0ffffffffffffffffffff003ffffc001fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff80000000fffffff1f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffc0ffffffffffffffffffff807ffff8003f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff8 0010101ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffc0ffffffffffffffff ffffc0ffffe000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe01ffff80010101ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffc0 ffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101ffffffe1fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe 03ffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffe0007ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101ffffffe1fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe03ffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffff8000fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80000101f fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffff e0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e03ffff80010101ffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffc0ffffffff ffffffffffffffffc000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe0fffff80000000fffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffff ffffff80ffffffffffffffffffffffff0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffff80000000ffffffe0fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffe03ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffc0007ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffff80010101ffffffe0f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe03ffffffffffff80ffffffffffffffffffffff80001fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff8 0010101ffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffff80ffffffffffffffff ffffff00007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe03ffff80010101ffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffff80 fffffffffffffffffffffe0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe03ffff80000000ffffffe0fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe 03ffffffffffff80fffffffffffffffffffffe0003ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80000000ffffffe0fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe03ffffffffffff80fffffffffffffffffffffc000fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80010101f fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffff80fffffffffffffffffffffc00 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e03ffff80000000fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffff80ffffffff fffffffffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe03ffff80000000ffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffff ffffff00fffffffffffffffffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff80010101ffffffe0fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffe01ffffffffffff01ffffffffffffffffffffff007fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff80010101ffffffe0f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe01ffffffffffff01ffffffffffffffffffffff003fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffff8 0000000ffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffff01ffffffffffffffff ffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe0bffff80000000ffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffff01 ffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe0fffff80000000ffffffe0fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe 01fffffffffffe01fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffff80000000ffffffe07ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff03fffffffffffe03fffffffffffffffffffffff803ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff80000000f ffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffe03fffffffffffffffffffffff8 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e01ffff80010101fffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffc03ffffffff fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe03ffff80010101ffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffff fff02003fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc0fffffffffffffe03ffff80010101ffffffe07ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff03ffffffffe00003ffffffffffffffffffffffe007fffffffffffffffffe3fff ffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffc03ffff80000000ffffffe07 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff03ffffffffc00003ffffffffffffffffffffffe00fffffff fffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffff80007fffffffffffc03ffff8 0000000ffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffff800003ffffffffffffffff ffffffc01ffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffe1fffffffffffc00001fff ffffffffc03ffff80000000fffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffff800007 ffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffe01ff007fffffffffffffff8007ffe 03ffffe0000003ffffffffffc03ffff80000000fffffff87ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe 03ffffffff800007ffffffffffffffffffffff803ff8fffffff7ffffffe01f0000ffffff ffffffff00003ffc01fe1fc0000000ffffffffffc03ffff80000000ffffffe87ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffe0003ffffffffc0000fffffffffffffffffffffff807ff03fffff80ffff ffe01c00007ff80ffffffe3c00000ff800fc0f800000007fffffffffc03ffff80010101f fffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffc0001ffffffffc0001fffffffffffffffffffffff00 ffe01ffffc007fffffe00000003fe001ff83f808000007f0007c0f0001e0007fffffffff c03ffff80010101ffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800007fffffffc01fffffffffff ffffffffffffff00ffc01fe3f0003fffffe00000001f80003f01f000000007e000380f00 03e0003fffffffffc03ffff80000000ffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000fffff ffc03ffffffffffffffffffffffffe01ffc00f81e0001f80ffe00000000f00000f01f000 001003e000380e0007c0003fffffffffc03ffff80000000ffffffe07ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff8000001ffffffc03ffffffffffffffffffffffffe01ff800f80c0001e007fe00001 c00e00000600e00000fe01c000300c000780003fffffffffc03ffff80000000ffffffe07 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff8000000ffffffc03ffffffffffffffffffffffffe03ff800f00 00000c003fe0001ff00c00000400e00001ff0000200000000780001fffffffffc03ffff8 0000000ffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000ffffffc03fffffffffffffffffff fffffc03ff800e00000018001fe0187ff00c00000000c00803ff8000f000000e07800001 ffffffffc03ffff80000000ffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000007fffffc03fff fffffffffffffffffffffc03ff801c000003f8001fe03ffff01803e00000001c07ffc001 f800000e078000007fffffffc03ffff80000000ffffffe07ffffffffffffffffbfffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00 00007fffffe03ffffffffffffffffffffffff807ff80f80001fff0001fe03fffe0180ffe 0c00001c07ffc001f800001e078000007fffffffc03ffff80010101ffffffe07ffffffff ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffc000000ffffffe07ffffffffffffffffffffffff807ff81f80001fff000 0fe03fff00180ffffc06001c00078003f800000e078000007fffffffc07ffff80010101f fffffe07ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffc000000ffffffc07ffffffffffffffffffffffff00f ff81f00003ffe0000fe03ff800381ffffc04003800000003fc00000e07e00000ffffffff c0fffff80000000ffffffe07ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000001ffffffe07fffffffffff fffffffffffff00fff01e00003ffe01c0fe03fe000701ffffc00003800000003fc000000 07fff801ffffffffc0fffff80000000ffffffe0003ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000001ffff ffe07ffffffffffffffffffffffff01fff03c00001ffc03e0fe03fc000f00ffffc000078 00000003fc00000007ffffffffffffffc07ffff80000000ffffffe000003ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffc000003ffffffe07ffffffffffffffffffffffff01fff01c000003fc03e0fe03f80 01f0001ffc00007800000003fc00600003ffffffffffffffc07ffff80000000ffffffe00 00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc000003ffffffe07fffffffffffffffffffffffe01fff010000 0000007e0fc03f0007e000007800007000000003fc00700000ffffffffffffffc03ffff8 0000000ffffffc00000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000007ffffffe07fffffffffffffffffff ffffe03fff0000000000007e07c03e001fe000000000007000003803f8007f80001fffff ffffffffc03ffff80000000ffffffe000000001fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000007ffffffe07fff ffffffffffffffffffffe03fff0003000000007e07c03e001ff00000000020f01e01fe03 f0007fc0000fffffffffffff803ffff80010101ffffffe0000000007ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00 0007ffffffe07fffffffffffffffffffffffe03fff0007000000007c07c03e001ff00000 000040f03f03fe03e0003f800007ffffffffffff803ffff80010101ffffffe0000000001 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffc000007ffffffe07fffffffffffffffffffffffc03ffe000f000000007c 07c03e0007f00000000000e03f03ff07e00000000007ffffffffffff803ffff80000000f ffffff00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffc000007ffffffe07fffffffffffffffffffffffc03f fe000f0001e000fc0fc03e0003f00380000000e01f03ff87c00000004007ffffffffffff 803ffff80000000fffffffffffc0000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000007ffffffe07fffffffffff fffffff3ffffc03ffe001f0001fe01f80fc03f0001e00001f00001e00403ffffe0000001 f007ffffffffffff803ffff80000000ffffffffffff8000001ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000007ffff ffe07ffffffffffffffffff3ffffc03ffe003e00000007f80fc03f8001e00001f80101e0 0003ffffe0000001fc0fffffffffffff803ffff80000000fffffffffffffe000001fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffc000007ffffffe07ffffffffffffffffff1ffffc07ffc003e00000007f00fc03fc0 01e00001fc0301e00003ffffe0400003ff1fffffffffffff803ffff80000000fffffffff fffffc000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc000007ffffffe07ffffffffffffffffff3ffffc07ffc007c00 000007f00fc07fe001e00000fe0703e00003fffffff80007ffffffffffffffff803ffff8 0010101fffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000007ffffffe03fffffffffffffffffff ffffc07ffc007c00000007f01fc0fffc03e00001ff0f83f80003fffffffff83fffffffff ffffffff803ffff80010101ffffffffffffffff000001fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000007ffffffe07fff ffffffffffffffffffff80fffc00fc00000007f81fe1fffffff00001ffffc7fe0007ffff ffffffffffffffffffffffff803ffff80000000fffffffffffffffff000003ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00 0007ffffffe07fffffffffffffffffffffff80fffc01fc0600000ffc3ffffffffff8fe07 fffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff803ffff80000000fffffffffffffffff c00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffc000007ffffffe07fffffffffffffffffffffff80fffe03fc0f00001fff fffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffff803ffff80000000f ffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffc000007ffffffe07fffffffffffffffffffffff80ff fffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 803ffff80000000ffffffffffffffffffe000007ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000003ffffffe07fffffffffff ffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff803ffff80000000fffffffffffffffffffc00000ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000003ffff ffe07fffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff803ffff80000000ffffffffffffffffffff80000 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff fffff8000003ffffffe07fffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffff80010101fffffffff fffffffffffe00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffc7fffffff8000003ffffffe07ffffffffffffffffffffffe01ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff803ffff8 0010101fffffffffffffffffffff800003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000003ffffffe07fffffffffffffffffff fff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff ffffffff803ffff80000000ffffffffffffffffffffff00001ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000001ffffffe07fff fffffffffffffc00000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f ffffffffffffffffffffffff803ffff80000001fffffffffffffffffffffff00007fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000 0001ffffffe03fffffffffffe0000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff80bffff80000000fffffffffffffffff ffffffc0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffe0000001ffffffe0000fffffffe000000000000000ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffff80010101f fffffffffffffffffffffff8000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffc0000001ffffffc00000000f380000000000000000ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 803ffff80010101ffffffffffffffffffffcffff0007ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000001ffffffc0000000000000 00000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff803ffff80000000ffffffffffffffffffffdffffc001ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000001ffff ff8000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff803ffff80010101fffffffffffffffffffffffff e0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffe0000003ffffff8000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffff80010101fffffffff fffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff0000e03ffffffc000000000000000019fffc1ffe3ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffff8 0010101ffffffffffffffffffffffffffe0007ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fcfffffffe00000000000003fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff803ffff80000000fffffffffffffffffffffffffff8003ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffff3fffe 0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff803ffff80010101fffffffffffffffffffffffffffc001ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff80010101fffffffffffffffff fffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff80010101f fffffffff1fffffffffffffffff8007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 803ffff80000000fffffffffc01ffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff803ffff80010101fffffffff0003ffffffffffffffff001fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83 ffffffffffffffffffffffffffffffff803ffff80000000fffffffff0000ffffffffffff ffffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff87ffffffff00007fffffffffffffffffffffffffffffff803ffff80010101ffffffffe 000007ffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc00fffffffe00000fffffffffffffffffffffffffffffff803ffff8 0000000ffffffffe0000007ffffffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe0007fffff80000000fffffcffffffffffff83ff ffffffff80bffff80010101fffffff1e0000000ffffffffffffffc007fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffc0001c1ffe000000003ffff8 7fffffffffff01fffffffe1f80fffff80010101fffffff0000000001fffffffffffffe00 3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fe07fffff1fffff8000000f fc000000000ffff03ffffffffffe01fffffff80f80fffff80010101ffffffe0000000000 3fffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007e03fff fe0ffffe00000007f00000000007ffe0180ffffffffe00fffffff80f80fffff80000000f fffffc00000000000fffffffffffff800fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffc0003c03ffffc0ffffe00000007c000007e0003ffc00001ffc1fffc01fffffff80f 80fffff80010101ffffffc000000000003ffffffffffffe007ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff80003c01ffffc07fffc00000007800000ffe0007fc000000000 fffc01fffffff80f80fffff80000000ffffffc000000000000fffffffffffff003ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001c01ffff807fffc01ff0006000003ff f8000300000000007ffc01fffffff80fc07ffff80010101ffffffc0000000000003fffff fffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001c01ffff807fff8 07ffe000000007fff8000000000000007ffc03fffffffc1f803ffff80000000ffffffc00 000000000007fffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800 01c01ffff807fff80ffff000000003fffc000000000000007ffc07ffffffffff803ffff8 0010101ffffffc07000000000001ffffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff00401803ffff807fff80ffff0000000003ffc000000000000007ffc0fff ffffffff803ffff80010101ffffffc0fe000000000007fffffffffff803fffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff00f80007ffff807fff80ffff00000080007fc000000 03ff00007ffc0fffffffffff803ffff80010101ffffffc0ffe00000000000fffffffffff c01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fc0007ffff003fff803fff000 38180000000000000ffffc001ff80fffffffffffc03ffff80010101ffffff80ffff00000 000001ffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fc0007fff e0000ff80007e00078180000000080001ffffc0003f80fffffffffffc03ffff80000000f fffffc0ffffc00000000003fffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff01fc0000000000000f000000000f83800000001e0001ffffc0000f80fffffffffff c03ffff80010101ffffffc0ffffff8000000000ffffffffff007ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff01fe00000000000000000000001f83800000001e0103ffffc00 00100fffffffffffc03ffff80010101ffffffc0fffffffc000000007fffffffff803ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fe00000000000000000000003f8300780 0000c0703ffffc0000000fffffffffffc07ffff80010101ffffffc0ffffffff800000001 fffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff01fe000000000000000 00000003f8301fe0018000f03ffffc0000000fffffffffffc0fffff80010101ffffffc0f ffffffff00000000fffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffff01f e00000000000000000000007f0703ff007c001f81ffffc0000000fffffffffffc03ffff8 0010101ffffff80fffffffffc00000003fffffffff00ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffc 00fffffffffff01fe000001fe00fc00007ffe007f0603ff807e001f81ffffc07f00007ff ffffffffc03ffff80000000ffffff80ffffffffff00000000fffffffff007fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffff fffffffffffffffc003ffffffffff00fc00001ffe01fff8007fff007f0401ffc07e003f8 07fffc0fff0007ffffffffffc03ffff80010101ffffffc0ffffffffffe00000007ffffff ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc 0ffffffffffffffffffffffffffffff80007fffffffff801800003ffc007ff800000700f e0000ffc07e007f803fff80fffe007ffffffffffc03ffff80000000ffffff81fffffffff ff80000001ffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffff80000fffffffff8000000007f 800000800000300fe00001f807f007fc0000f80ffff007ffffffffffc03ffff80010101f fffffc1fffffffffffe0000000ffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffff000001fff fffffc0000000000000000000000381fc000000007f007fe0000f807fff007ffffff8fff c03ffff80010101ffffff81ffffffffffffc0000003fffffffe03fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffff ffffffe0000000fffffffe00000000000000000000003e7fc000000007f00ffe00007807 fff807ffffff03ffc03ffff80010101ffffffc1fffffffffffff0000001ffffffff01fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffff ffffffffffffffffffffffe000000001fffffe00000000000000000000003fffc0200000 07f00fff00007807fff80fffffff03ffc03ffff80010101ffffffc1fffffffffffffe000 001ffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffc01f0000000fffff000200000000000070 00007fffc07800000ff80fff80007807ffff3ffffffe01ffc03ffff80010101ffffffc1f fffffffffffff8000007fffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffff803fc0000000ffff80 07e03c00000000fe3ffeffffe0ff80001ffe1fffe000fc0ffffffffffffe00ffc03ffff8 0010101ffffffe1ffffffffffffffe000003fffffff80fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffff80 7ffc00000007ffc00fffffc0f1ff01fffffffffff1fffc00fffffffff801fe1fffffffff fffe00ffc03ffff80000000ffffffe1fffffffffffffff800001fffffff807ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffff ffffffffffffff007fff800000007fe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff0fffffffffffffffff00ffc05ffff80010000ffffffc1ffffff7ffffffffc00000ffff fffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc 0ffffffffffffffffffffffffffffe00fffff000000003f87fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffc03ffff80010101ffffffc1ffffff7ff ffffffe000007ffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffff fffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffc01ffffff80000000ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffc03ffff80010101f fffffc1ffffffffffffffff800003ffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffff effffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffff801fffffffe 00000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff c01ffff80010101ffffffc3ffffffffffffffffe00000ffffffe01ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffff fffff807fffffffff8000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc01ffff80010101ffffffc1fffffffffffffffff000007fffffe01ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffff fffffffffffffffffffff007ffffffffffc000003fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff80010101ffffffc1fffffffffffffffff c00003ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80ffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffe000001ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffff80010101ffffffe07 ffffffffffffffffe00000ffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffe000 001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffff8 0000000ffffffe00fffffffffffffffff800007fffff807fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffe01f fffffffffffffc000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff807ffff80010101ffffffc003ffffffffffffffffc00003fffff807fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffff ffffffffffffc03fffffffffffffffc000001fffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff803ffff80010101ffffffc000ffffffffffffffffe00001f ffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0fffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffff800000fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffff80010101ffffffc0003ffffff ffffffffff80000fffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffff000007ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff80010101f fffffc0000ffffffffffffffffc0000fffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffff007fffffffff fffffffff00007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c01ffff80010101ffffffc00001fffffffffffffffe00007ffffe01fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff000007ffffffffffffff ffff00ffffffffffffffffffff0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc01ffff80010101ffffffc000007fffffffffffffff00003ffffe01f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ff00000 003fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff80000000ffffffc000003ffffffffffff fff80003fffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80f8000000001ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffc03ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffff80000000ffffffe3c 0001fffffffffffffffc0001fffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80000000000000ffffffffffffffe01ffffffffffffffffff fffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff8 0010101ffffffe3f00007ffffffffffffffc0000fffff00fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000007fffffffffffe03ff ffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc03ffff80010101ffffffe3ff0003ffffffffffffffe0000fffff00fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000 7ffffffffffe03ffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc01ffff80010101ffffffe3ff8001fffffffffffffff0000 7ffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ff8 00000000000000000ffffffffffc07ffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff80010101ffffffe3fff000fff ffffffffffff00007ffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff8007f8000000ffc0000000007ffffffff807ffffffffffffffffffffff80ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff80010101f fffffe3fffc007ffffffffffffff80003ffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe00003f80003ffffff0000000003fffffff807ffffffffff ffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c07ffff80010101fffffff3fffe003ffffffffffffffc0003ffff00fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000001f8001ffffffff8000000007fff fff00fffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc07ffff80010101fffffffbffff001ffffffffffffffc0001ffff00f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000001f8007fffff fffffc0000000fffffe00fffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff80010101fffffffbffff800ffffffffff ffffc0001ffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000 000001f800ffffffffffffd8000003ffffe00fffffffffffffffffffffffe07fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff80010101fffffff3f fffc007fffffffffffffe0001ffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff80000000003f801ffffffffffffff8000007fffc01fffffffffffffffffff fffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff8 0010101ffffffe3ffffe003fffffffffffffe0001ffff00fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffc00000000007f0000ffffffffffffff800000fffc01fff fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff801ffff80010101ffffffe3fffff001fffffffffffffe0000ffff00fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000ff00001ffffffffffff ff800001ffc01ffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff001ffff80010101ffffffe3fffff801fffffffffffffe000 0fffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000027fff0 00003ffffffffffffff000007fe03ffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffff80010101fffffff3fffffc00f ffffffffffffe0000fffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f0000003fffffff018001ffffffffffffffe00001fe03ffffffffffffffffffffffffc0f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001ffff80010101f ffffff3fffffe007ffffffffffffe0000fffe01fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe00001fffffffff018000fffffffffffffffc00003f0ffffffffffff fffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 001ffff80010101fffffff3ffffff003fffffffffffff0000fffe01fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff80007ffffffffff01c0003fffffffffffffff800 00fffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe0001ffff80010101ffffffffffffff801fffffffffffff0000fffe03f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003fffffffffff01c0000ff fffffffffffffe00000ffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff80001ffff80010101fffffff7ffffffc00ffffffff fffff00007ffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffff ffffffe03f00001fffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ffff80010101fffffff7f fffffe00fffffffffffff00007ffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff0003fffffffffffe03fe0000ffffffffffffffff80000ffffffffffffffffffff ffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00001ffff8 0010101ffffffe7ffffffe007ffffffffffff80007ffe03fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe000ffffffffffffe03ffe0003ffffffffffffffff000003ff ffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff000000ffff80010101ffffffe7fffffff003ffffffffffff80007ffe03fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc003ffffffffffffe03fffc001ffffffff ffffffffc000007fffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffe000800ffff80010101fffffffffffffff801ffffffffffffc00 07ffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007ffffffffffffe0 3fffe000fffffffffffffffff800000fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003c00ffff80010101fffffffffffffffc0 1ffffffffffffc0007ffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00 1fffffffffffffe03ffff8003ffffffffffffffffe000003ffffffffffffffffffffffc0 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007c00ffff80010101f ffffffffffffffe00ffffffffffffe0003ffe03fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffc003fffffffffffffe03ffffe000ffffffffffffffffd800000fffffe3f ffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f e00ffff80010101fffffffffffffffe007fffffffffffe0007ffe03fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffe07fffff8003ffffffffffffff e0fc00003ffff801ffffffffffffffe07fffffffefffffffffffffffffffffffffe3ffff fffffffffff0001fe00ffff80010101ffffffffffffffff007fffffffffffe0007ffe03f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffffffffffffffe07fffffe0 01ffffffffffffff807f800007fff0000fff0fffffffffe07fffffffefffffffffffffff ffffffffffe3ffffffffffffffe0007fe00ffff80010101ffffffffffffffff803ffffff fffffe0007ffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ffffffff ffffffe07ffffff000ffffffffffffff007ff80000ffe000001807fffffffff03fffffff ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff8000ffe01ffff80010101fffffffff fffffffc01ffffffffffff0007ffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffc00fffffffffffffffe07ffffff8007fffffffffffff007ffe000003e000000003ff fffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003ffe03ffff8 0010101ffffffffffffffffc01ffffffffffff0007ffc03fffffffffffffffffffffffff fe00001fffffffffffff801fffffffffffffffe07ffffffe003ffffffffffffe007fffc0 0000c000000003fffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fc000fffe03ffff80010101ffffffffffffffffe00ffffffffffff0007ffc03fffffffff ffffffffffffffff8000000003fffffffffe003fffffffffffffffe07fffffff800fffff fffffffe00fffff000000000000003fffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff0003fffe00ffff80010101fffffffffffffffff007fffffffffff00 07ffc03ffffffffffffffffffffffffe00000000007ffffffffc007fffffffffffffffe0 7fffffffc003fffffffffffc00ffffff00000000000007fffffffff80fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe0007fffe00ffff80010101fffffffffffffffff 807fffffffffff0007ffc07fffffffffffffffffffffffe000000000001ffffffff801ff ffffffffffffffc07fffffffe000fffffffffff001ffffffe000000000000ffffffffffc 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffe00ffff80000000f ffffffffffffffff807fffffffffff0007ffc07fffffffffffffffffffffff8000000000 0003fffffff003ffffffffffffffffc07ffffffff8007fffffffffe001fffffffe000000 00000ffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffff e00ffff80010101fffffffffffffffffc03fffffffffff0007ffc07fffffffffffffffff fffffc000000000000001fffffe007ffffffffffffffffc07ffffffffe003fffffffffc0 03ffffffff00000000001ffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff800007ffffe00ffff80010101fffffffffffffffffc03fffffffffff0007ffc07f fffffffffffffffffffff00000000000000007ffffe00fffffffffffffffffc07fffffff ff001fffffffff8007fffffffff8000000001ffffffffffe03ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc00001fffffe03ffff80010101fffffffffffffffffe01fffff ffffff0007ffc07fffffffffffffffffffffc00000003ff0000001ffffc01fffffffffff ffffffc07fffffffff800fffffffff8007fffffffff9c00000000ffffffffffe01ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000007fffffe01ffff80010101fffffffff ffffffffe01fffffffffff0007ffc07fffffffffffffffffffff000007fffffff00000ff ff803fffffffffffffffffc07fffffffffe003ffffffff800ffffffffff9c000000001ff fffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800001ffffffe00ffff8 0010101ffffffffffffffffff00fffffffffff0007ffc07ffffffffffffffffffffe0000 fffffffffe00001fff007fffffffffffffffffc07ffffffffff800ffffffff801fffffff ffffc0000000000fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000 0fffffffe00ffff80010101ffffffffffffffffff00fffffffffff0007ffc07fffffffff fffffffffff80003ffffffffffc00001fe00ffffffffffffffffffc07ffffffffffc00ff ffffffc03fffffffffffc000000000003fffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffc000007fffffffe007fff80010101ffffffffffffffffff807ffffffffff00 07ffc07ffffffffffffffffffff0000ffffffffffffc00003c01ffffffffffffffffffc0 fffffffffffe007fffffffc03fffffffffffc0000000000003ffffff007fffffffffffff fffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffe007fff80010101fffffffffffffffff f807ffffffffff0007ffc07fffffffffffffffffffc0003fffffffffffff00000003ffff ffffffffffffffc0ffffffffffff003fffffffc07fffffffffff800000000000001fffff 007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000001fffffffffe00ffff80010101f fffffffffffffffffc03ffffffffff0007ffe03fffffffffffffffffff0000ffffffffff fffff0000007ffffffffffffffffff80ffffffffffffc01fffffffc07fffffffffff8000 0000000000007fff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000007fffffffff e00ffff80010101ffffffffffffffffffc03ffffffffff0007ffe03fffffffffffffffff fc0007fffffffffffffffc000007ffffffffffffffffff80ffffffffffffe00fffffffc0 3fffffffffff80000000000000000fff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0 000001ffffffffffe03ffff80010101ffffffffffffffffffc01ffffffffff000fffe03f fffffffffffffffff8001fffffffffffffffffc00007ffffffffffffffffff80ffffffff fffff00fffffffe03fffffffffffc000000003c00000007fc0ffffffffffffffffffffff fffffffffffff80000001fffffffffffe03ffff80010101ffffffffffffffffffe01ffff fffffe000fffe03ffffffffffffffffff0007ffffffffffffffffff00003ffffffffffff ffffff80fffffffffffff807ffffffe03fffffffffffc000000003fe0000000ff3ffffff fffffffffffffffffffffffffffe00000000fffffffffffff03ffff80010101fffffffff fffffffffe01fffffffffe0007ffe03fffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffe 0001ffffffffffffffffff80fffffffffffffc03ffffffe03fffffffffffe1ffe00001ff e00000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000003fffffffffffff01ffff8 0010101fffffffffffffffffff00fffffffffe0007ffe01fffffffffffffffff8003ffff ffffffffffff8fffc0007fffffffffffffffff80fffffffffffffe01ffffffe03fffffff fffffffff80001fffc00000003ffffffffffffffffffffffffffffff00000000003fffff fffffffff00ffff80010101fffffffffffffffffff00fffffffffe0007ffe01fffffffff ffffffff0007fffffffffffffffe07fff8000fffffffffffffffff80ffffffffffffff00 fffffff03fffffffffffffffffe001ffff800000001ffffffffffffffffffffffffff8e0 0000000007fffffffffffffff00ffff80010101fffffffffffffffffff80fffffffffc00 07ffe01ffffffffffffffffe000ffffffffffffffffe07ffff0001ffffffffffffffff80 ffffffffffffff007ffffff03ffffffffffffffffffc03fffffe00000001ffffffffffff fffffffffffe000000000000fffffffffffffffff007fff80010101fffffffffffffffff ff80fffffffffc0007fff01ffffffffffffffff8003ffffffffffffffffc07ffff80001f ffffffffffffff81ffffffffffffff807ffffff01ffffffffffffffffffe03fffffff000 000001fffffffffffffffff8200000000000001ffffffffffffffffff007fff80010101f ffffffffffffffffffc07ffffffff80007fff01ffffffffffffffff0007fffffffffffff fffc03ffffe00003ffffffffffffff81ffffffffffffffc03ffffff01fffffffffffffff ffff0fffffffff00000000001fffffffffffff0000000000000007ffffffffffffffffff f00ffff80010101fffffffffffffffffffc07ffffffff80007fff01fffffffffffffffc0 01fffffffffffffffff803fffff80000ffffffffffffff81ffffffffffffffc01ffffff0 1ffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000001fffff fffffffffffffffff00ffff80010101fffffffffffffffffffc03ffffffff80007fff80f ffffffffffffff8003fffffffffffffffff807ffffff00001fffffffffffff81ffffffff ffffffe01ffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000 0000000000fffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffffffffffffffffe03fff fffff0000ffff80fffffffffffffff000ffffffffffffffffff007ffffffc00003ffffff ffffff81fffffffffffffff00ffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000 0000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff01ffff80010101fffffffff ffffffffffe01fc0000000000ffff807fffffffffffffc001ffffffffffffffffff00fff fffff80000ffffffffffff01fffffffffffffff80ffffff80fffffffffffffffffffffff ffffffffffe0000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffff01ffff8 0010101fffffffffffffffffffe01f00000000000ffffc07fffffffffffff8003fffffff fffffffffff01ffffffffc00003fffffffffff01fffffffffffffff807fffff80fffffff ffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000007ffffffffffffffffffff fffffffff01ffff80010101fffffffffffffffffffe00c00000000000ffffc03ffffffff ffffe000ffffffffffffffffffe03ffffc7fff800007ffffffffff01fffffffffffffffc 07fffff807ffffffffffffffffffffffffffffff87fffe0000000000000000007fffffff fffffffffffffffffffffffff00ffff80010101fffffffffffffffffffc0000000000000 07fffc01ffffffffffffc001ffffffffffffffffffc03f0ff01ffff00001ffffffffff01 fffffffffffffffe03fffffc07ffffffffffffffffffffffffffffff03fffff000000000 00000007fffffffffffffffffffffffffffffffff007fff80010101fffffffffffffffff f8000000000000000ffffe01ffffffffffff8001ffffffffffffffffffc03c07e007ffff 00007fffffffff01fffffffffffffffe03fffffc07fffffffffffffffffffffffffffffe 01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fff80010101f ffffffffffffffffe0000000000000000ffffe00ffffffffffff0007ffffffffffffffff ff800007c003ffffe0000fffffffff01ffffffffffffffff01fffffc07ffffffffffffff fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f807fff80010101fffffffffffffffff80000000000000000fffff007ffffffffffe000f ffffffffffffffffff800007c001fffff80000ffffffff01ffffffffffffffff00fffffc 07fffffffffffffefffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff807fff80010101fffffffffffffffff80000007ff0000000fffff00 7ffffffffff8003fffffffffffffffffff8000038000ffffff00001ffffffe01ffffffff ffe003ff00fffffc03fffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff807fff80010101fffffffffffffffff000000ff ffffe0000fffff803ffffffffff0007fffffffffff00037fff0000038000ffffffe00003 fffffe03fffffffff8000000007ffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff00ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fff80010101fffffffff ffffffff000001fffffff0000fffffe00fffffffffc001fffffffffff80000007f000001 0000fffffffc00003ffffe03ffffffff00000000003ffffe03ffffffffffffffffffffff ffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fff8 0010101fffffffffffffffff000300fffffff8000ffffff007ffffffff0003ffffffffff e00000000f0000000001ffffffff000007fffe03fffffffc00000000003ffffe03ffffff ffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff80ffff80010101fffffffffffffffff001f80fffffff8000ffffff801ffffff fe0007ffffffffff8000000000000c000000fff3ff3fe000003ffe03ffffffc000000000 001fffff03ffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80ffff80010101fffffffffffffffff803f807ffffff800 0ffffff8007ffffff8001ffffffffffe000000000001ff0007003fc0fe1ffc0000007e03 fffff80000000000000fffff03ffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fff80010101fffffffffffffffff c07fc03ffffff8000ffffffc001fffff80003ffffffffffc000000000007ff800f000f80 7c0fff0000000003fff80000000000000001ffff03ffffffffffffffffffffffffffffff 80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fff80010101f ffffffffffffffffc07fc03ffffff8000ffffffe0001fff80000fffffffffff800000000 0001ff800f0000007807fff000000001c0000000000ffff000003fff01ffffffffffffff ffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f007fff80010101fffffffffffffffffc07fe01ffffffc0007ffffff000000000001ffff fffffff0000000000000ff801f8000007801fffe000000000000000003ffffff00000fff 01ffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff007fff80010101fffffffffffffffffc07fe00ffffffc0007ffffff 800000000003ffffffffffe0007ff00000001f801f80000070007ffff000000000000000 1fffffffe00007ff01ffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff007fff80010101fffffffffffffffffc0fff00f fffffc0007ffffffc0000000000fffffffffffc003ffffff800007803f800000f0003fff ff00000000000000fffffffffc0000ff80ffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fff80010101fffffffff ffffffffc0fff007fffffc0007fffffff0000000001fffffffffff800ffffffff0000000 3f800001e0003fffffe000000000000fffffffffff00007f80fffffffffffffffff0003f ffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fff8 0010101fffffffffffffffffc0fff803fffffc0003fffffffc00000000ffffffffffff00 3ffffffffe0000007f800001e0001fffffff0000000003fffffffffffff0001f80ffffff ffffffffff80000007ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff8007fff80010101fffffffffffffffffc0fffc01fffffe0003ffffffffc00000 03ffffffffffff003fffffffffc00000ff800003e0003ffffffffc000000ffffffffffff fffe0007807ffffffff9fff00000000001ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff000ffff80010101fffffffffffffffffc0fffe00ffffff00 01fffffffffe00007ffffffffffffe007fffffffffe00000ff800003c0003fe0fffffe00 7fffffffffffffffffff8000007fffffff80000000000000003fffffc0ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffff80010101fffffffffffffffff c0ffff00ffffff0001fffffffffffdcffffffffffffffc00fffffffffff000007f8000ff c0007fc07ffffe03ffffffffffffffffffffc000003ffffff800000000000000000fffff c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003ffff80010101f ffffffffffffffffc0ffff007fffff8000fffffffffffffffffffffffffff801ffffffff fff000001f8003ff8000ff007ffffe07fffffffffffffffffffff000000fffff80000000 000000000003ffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 007ffff80010101fffffffffffffffffc0ffff803fffff8000ffffffffffffffffffffff fffff803fffffffffff0000007c007ff8001fc003ffffc07fffffffffffffffffffffe00 0000000000000000000000000000ffffc07fffffffbfffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc000fffff80010101fffffffffffffffffc0ffffc01fffff80007fffff fffffffffffffffffffff003ffffffffffe03e0000800fff8001f0003ffffc07ffffffff ffffffffffffff8000000000000000000007fff000007fffc07fffffffbfffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff0003fffff80010101fffffffffffffffffc0ffffc0 1fffffc0007ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffe03f8000003fffc001c000 3ffff807fffffffffffffffffffffff80000000000000000003ffffff0003fffc07fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00007fffff80010101fffffffff ffffffffc0ffffe00fffffc0003fffffffffffffffffffffffffe007ffffffffffe07fe0 0000ffffe00000003ffff807fffffffffffeffffffffffff0000000000001fffffffffff fe000fffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001ffffff8 0010101fffffffffffffffffc0fffff007ffffe0003fffffffffffffffffffffffffe00f ffffffffffe07ff00000fffff80000007ffff807fffffffffffeffffffffffffc0000000 000fffffffffffffff8007ffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffc00003ffffff80010101fffffffffffffffffc0fffff807fffff0001fffffffffffff ffffffffffffe00fffffffffffc07ffc0000fffffc000001fffff807ffffffffffffffff fffffffffc000000007fffffffffffffffe003ffc07fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff800000fffffff80010101fffffffffffffffffc0fffffc03fffff8 001fffffffffffffffffffffffffe01fffffffffff807fff00007ffffc000003fffff807 ffffffffffffffffffffffffffe00001fffffffffffffffffff801ff807fffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff8000007fffffff80010101fffffffffffffffff c0fffffc01fffff8000fffffffffffffffffffffffffc01fffffffffff80ffffc0001fff fc000007fffff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ff 807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000003ffffffff80010101f ffffffffffffffffc0fffffe00fffffc0007ffffffffffffffffffffffffc01fffffffff ff80ffffe00007f07c00180ffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff007f007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000003ff fffffff80010101fffffffffffffffffc0fffffe007ffffc0003ffffffffffffffffffff ffff803fffffffffff00fffff80001c07c00781ffffff807ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff807f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffc000001ffffffffff80000000fffffffffffffffffc0ffffff003ffffe0001ffff ffffffffffffffffffff803fffffffffff00fffffe0000003e00f81ffffff00fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03c00ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffe0000007ffffffffff80010101fffffffffffffffffc0ffffff 801fffff0000ffffffffffffffffffffffff807fffffffffff01ffffff0000003e01f81f fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000003fffffffffff80010101fffffffff ffffffffc0ffffff801fffff00007fffffffffffffffffffffff007fffffffffff01ffff ffc000007f83f03ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffe00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000003ffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffc0ffffffc00fffff80003fffffffffffffffffffffff00ff ffffffffff01ffffffe000007ffff03ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff00001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000 03fffffffffffff80010101fffffffffffffffffc0ffffffe007ffff80001fffffffffff ffffffffffff00ffffffffffff03fffffff800007ffff03ffffff00fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80003ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff0000003ffffffffffffff80010101fffffffffffffffff80ffffffe003ffff c00007fffffffffffffffffffffe01fffffffffffe03fffffffe00003fffe03ffffff00f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0007ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffc000003fffffffffffffff80010101fffffffffffffffff 80fffffff001ffffe00001fffffffffffffffffffffc01fffffffffffe03ffffffff0000 0fffe03ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000001ffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffff80fffffff800ffffe00000fffffffffffffffffffff801ffffffffff fc07ffffffffc00003ffc03ffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffc000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffff80fffffffc003ffff000003fffffffffffffffff fff801fffffffffffc07fffffffff000007fc07ffffff01fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 00001ffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffc0ffffffff001ffff800001f fffffffffffffffffff003fffffffffffc07fffffffffe00001fc07ffffff01fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe00001fffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffc0ffffff ff8007fffc00000ffffffffffffffffffff003fffffffffffc07ffffffffff800001c0ff ffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fffffff ffffffffffffffffffffffffffffff00000ffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffc0ffffffffc003fffe000003ffffffffffffffffffe007fffffffffff80fffff ffffffc0000001ffffffe03fffffffffffc00003ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffe01fffffffffffffffffffffffffffffbfffffff800007ffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffc0ffffffffe001ffff800001ffffffffffffffffffc00fff fffffffff80ffffffffffff00000007fffffe03fffffffff800000007fffffffffffffff ffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffc00003ffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffc0fffffffff000ffffc000003fffffff ffffffffff800ffffffffffff80ffffffffffffc000000007fffe03ffffffff800000000 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffff3ff fffc00001ffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffc0fffffffff8003f ffe000000fffffffffffffffff001ffffffffffff80fffffffffffff0000000001ffe03f fffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffff fffffffffffff3ffff000000fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff c0fffffffffe001ffff0000001fffffffffffffffe003ffffffffffff81fffffffffffff c00000000003c03fffff000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffff03 fffffffffffffffffffffffffffffbff00000003fffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffc0ffffffffff0007fffc0000007ffffffffffffffe007fffffffffff f01ffffffffffffff80000000000003fffe0000000000000001fffffffffffffffffffff ffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff8780000001fffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffc0ffffffffff8001fffe00000007ffffffffffff f800fffffffffffff01ffffffffffffffe00000000000001e8000000000000000003ffff ffffffffffffffffffc1ffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff000000000ff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffc0ffffffffffe000ffff0000 00007fffffffffffe000fffffffffffff01fffffffffffffff8000000000000000000000 000000000000ffffffffffffffffffffc0003fffffffff01ffffffffffffffffffffffff ffff0000000003fffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffc0ffffff fffff8007fff8000000001fffffffffc0001ffffffffffffe03ffffffffffffffff80000 00000000000000000000000000003ffffffffffffffffff000000fffffffff01ffffffff fffffffffffffffffff0000000003fffffffffffffffffffffe7fff80010101fffffffff ffffffffc0fffffffffffe001fffc00000000017fffffff00001ffffffffffffe03fffff fffffffffffe000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff80000001ff fffffe01fffffffffffffffffffffff1800000000007ffffffffffffffffffffffc7fff8 0010101fffffffffffffffffc0ffffffffffff000fffe00000000000fffffe000003ffff ffffffffe03fffffffffffffffffc000000000000000000000000000000007ffffffffff fffffc00000000fffffffe01fffffffffffffffffff9fe0000000000007fffffffffffff ffffffffff83fff80010101fffffffffffffffffc07fffffffffff8003fff00000000000 00ffe0000003ffffffffffffe07ffffffffffffffffff800000000000000000000000000 000003ffffffffffffffe0000000003ffffffe01fffffffffffffffffc00000000000000 0fffffffffffffffffffffffff83fff80010101fffffffffffffffffc0ffffffffffffe0 00fffc0000000000000000000007ffffffffffffc07fffffffffffffffffff8000000000 000000000fff8000000000fffffffffffffe00000000001ffffffe03ffffffffffffffff c000000000000003ffffffffffffffffffffffffff03fff80010101fffffffffffffffff c07ffffffffffff0007ffe000000000000000000000fffffffffffffc07fffffffffffff ffffffe00000000000000000fffff8000000007fffffffffffe000000000000ffffffe03 fffffffffffffffe00000000000000ffffffffffffffffffffffffffff03fff80010101f ffffffffffffffffc07ffffffffffffc001fffc00000000000000000007fffffffffffff c0fffffffffffffffffffffe000000000000000fffffff000000001ffffffffffe000000 00000007fffffe03fffffffffffffff00000000000000fffffffffffffffffffffffffff fe03fff80010101fffffffffffffffffc07ffffffffffffe0007fff80000000000000000 00ffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffe00000000000007fffffff800000000f fffffffff8000000fe000003fffffe03ffffffffffffff000000000001ffffffffffffff fffffffffffffffffe07fff80010101fffffffffffffffffc07fffffffffffff8003fffe 000000000000000003ffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffc000000000007ff ffffffc000000003ffffffffe000003ffff00003fffffc03fffffffffffffc0000000000 fffffffffffffffffffffffffffffffffc07fff80010101fffffffffffffffffc07fffff ffffffffc000ffff800000000000000007ffffffffffffff80ffffffffffffffffffffff fffc000000003fffffffffe0000000007fffffff000001fffffc0001fffffc03ffffffff fffff00000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fff80010101fffffffff ffffffffc03ffffffffffffff0003ffff0000000000000001fffffffffffffff80ffffff fffffffffffffffffffe00000001fffffffffff00000000003fffff800000ffffffe0001 fffffc03ffffffffffffc00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fff8 0010101fffffffffffffffff801ffffffffffffffc000fffffe00000000000003fffffff ffffffff81fffffffffffffffffffffffffe0000041ffffffffffff800000000000fff00 00003fffffff0000fffff807ffffffffffff80000fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff007fff80010101fffffffffffffffff800fffffffffffffff0003fffff80000 00000000ffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffe 00000000000000000003ffffffff8000fffff807fffffffffffe0000ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe007fff80010101fffffffffffffffff8007ffffffffffff ffc000ffffff800000000001ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffe03ff ffffffffffffffff0000000000000000000fffffffff8000fffff807fffffffffff80007 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffff80010101fffffffffffffffff 8001ffffffffffffffe0003ffffffe0000000001ffffffffffffffff01ffffffffffffff fffffffffffe03ffffffffffffffffffc000000000000000007fffffffffc000fffff00f ffffffffffe0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007fff80010101f ffffffffffffffff8000fffffffffffffff8000ffffffff000000001ffffffffffffffff 01fffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffe00000000000000001ffffff ffffc0007ffff00fffffffffffc000ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff 8003fff80010101fffffffffffffffffc0003ffffffffffffffc0003fffffffffe00ff01 ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffff0000000 0000000007ffffffffffc0007ffff01fffffffffff8003ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff0003fff80010101ffffffffffffffffff00003ffffffffffffff0000 7fffffffffffff03fffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffff807ffffffffff fffffffffc000000000000001fffffffffffc0007fffe01fffffffffff0007ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe0003fff80010101ffffffffffffffffffc00007f ffffffffffffc0001fffffffffffff03fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffff fff807fffffffffffffffffffe00000000000000ffffffffffffc0007fffe01fffffffff fe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0003fff80010101fffffffff ffffffffff80001ffffffffffffff00007ffffffffffff03fffffffffffffffe07ffffff fffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffe0000000000007ffffffffffffc000 7fffe01ffffffffffc003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003fff8 0010101fffffffffffffffffffe00007fffffffffffffc0000ffffffffffff03ffffffff fffffffe07fffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffff800000000000f ffffffffffffc0007fffe03ffffffffff0007fffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffe00003fff80010101ffffffffffffffffffff00001ffffffffffffff00003fffff ffffff03fffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffff fffe00000000003fffffffffffffc0007fffe01fffffffffe001ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff800003fff80010101ffffffffffffffffffffc00003fffffff ffffffc00003ffffffffff01fffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffe00fff ffffffffffffffffffff8000000001ffffffffffffffc0007fffe01fffffffffc003ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000003fff80010101fffffffffffffffff ffff800007fffffffffffff80000ffffffffff01fffffffffffffff807ffffffffffffff ffffffffffe00ffffffffffffffffffffffff00000001fffffffffffffffc0007fffe01f ffffffff8007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000007fff80010101f ffffffffffffffffffffe000007fffffffffffff00000fffffffff01fffffffffffffff8 0fffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffe000000ffffffffffff ffff80007fffe01fffffffff000ffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffe000 3007fff80010101ffffffffffffffffffffffc000007ffffffffffffc00001ffffffff01 fffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffc01ff3ffffffffffffffffffffff80 0003ffffffffffffffff80007fffe01ffffffffc001fffffffffffffffe3ffffffffffff ffffffffffff0000f803fff80010101fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff f000007fffffff00fffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff803f807fffffff ffffffffffffffe0007fffffffffffffffff8000fffff01ffffffff8007fffffffffffff ffc3fffffffffffffffffffffffc0001f803fff80010101fffffffffffffffffffffffe0 00003ffffffffffffc00000ffffffe007ffffffffffffff00fffffffffffffffffffffff ff803e001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff01ffffffff0 00ffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffc00003f803fff80010101fffffffff fffffffffffffffc000007ffffffffffff000000fffffe007ffffffffffffff00fffffff ffffffffffffffffff007c0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000 fffff80fffffffc001ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff00000ff803fff8 0010101fffffffffffffffffffffffff0000007fffffffffffc000000ffffe007fffffff ffffffe01ffffffffffffffffffffffffe00fc00007fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe0000fffff80fffffff8003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fc00001ff803fff80010101fffffffffffffffffffffffffe000000ffffffffffffc0000 01ffff007fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffc00fc00001fffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe0001fffff807fffffe000fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff00001fff803fff80010101ffffffffffffffffffffffffffe000003 ffffffffffff8000003fff00ffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffff801f800 0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001fffffc03fffff0001fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc00007fff803fff80010101fffffffffffffffff ffffffffffe00000fffffffffffff8000003ff00ffffffffffffffe01ffffffcffffffff fffffffff003f8000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0001fffffc00 ffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00001ffff803fff80010101f fffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffe0000003f81ffffffffffffffe0 1ffffffcffffff000003ffffc007f8000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffc0003fffffc0004000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000ffff f803fff80010101fffffffffffffffffffffffffffff80000fffffffffffff80000003e3 fffffffffffffff03ffffffffffff00000000ffe0007f8000000ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff80003fffffe0000000003ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffc00007fffff803fff80010101ffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffff fffffff80000007fffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000ff0000000ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff80003fffffe0000000007ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff00001ffffff803fff80010101fffffffffffffffffffffffff fffffe00003fffffffffffff00000007fffffffffffffffffffffffff000000000000000 001ff0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffff000000001f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000007ffffff803fff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffc00007fffffffffffff80000007fffffffffffffffffffe000 0000000000000000000fe0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003 ffffffc00000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000001fffffff803fff8 0010101ffffffffffffffffffffffffffffffff00001fffffffffffffe00000000fffffe 7ffffffff800000000000000000000000003c0000001ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffe00003fffffff8000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000 07fffffff803fff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff00007fffffffffff ffc0000000007fe01ffffe00000000000000000000000000000000000001ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffe00003fffffffe000007ffffffffffffffffffffffffff fffffffff00000001ffffffff803fff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff c0001ffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000 0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00007fffffffff801ffffffffffff ffffffffffffffffffffff80000000007ffffffff803fff80010101fffffffffffffffff fffffffffffffffff00001ffffffffffffffe000000000000000000000000000000000ff ffff8000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00007ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000003fffffffff803fff80010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffc00007ffffffffffffff0000000000000000000 0000000000003fffffffffe0000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffc0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000007fffffffff f803fff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffff00001ffffffffffffff000 000000000000000000000000001ffffffffffffff80000000007ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff80000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000 000007fffffffffff803fff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffc00007 fffffff807ffe01e000000000000000000000000007fffffffffffffff800000000fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff80001fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffc0000000000001ffffffffffffc0ffff80010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffff80003fffffff0001fc01ff0000000000000000000f80003ffffffffffffff fffc0000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001fffffffffffffffff fffffffffffffffffff00000000000000000fffffffffffffc03fff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffff0003fffffff00000001ffff0000000000001fffff800 1ffffffffffffffffffe0000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80001f ffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000001fffffffffffffffc03fff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffff00000003fffffe100 00fffffffffff0007ffffffffffffffffffe0000003fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff00001ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000003ffffffff fffffffffc03fff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffff0 0000003ffffffff01fffffbfffffe001fffffffffffffffffffe0000003fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff00003fffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000 000003fffffffffffffffffffc03fff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffc01fffffff00000003ffffffff01fffff0fffffe003fffffffffffffffffffc0000 003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003fffffffffffffffffffffffff ffffffff0000000000007ffffffffffffffffffffc03fff80010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc01fffffff00000007ffffffff01ffffe07ffffc007ffffffff fffffffffffc0000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003fffffffff fffffffffffffffffffffffc00000000000ffffffffffffffffffffffc01fff80010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffff00e00007ffffffff01ffffe07 ffff801ffffffffffffffffffff80000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fe00003ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000007ffffffffffffffffffffff fc01fff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffff01ff800ff fffffff01ffffc07fffe003ffffffffffffffffffff0000000ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffc0000000003fffffff fffffffffffffffffc03fff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03 fffffff01fff83fffffffff01ffff807fffe007fffffffffffffffffffe0000000ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffff00 00000007fffffffffffffffffffffffffc01fff80010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffe03fffffff01ffffffffffffff01ffff807fffc00ffffffffffffffffff ffe0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003fffffffffffffffff fffffffffffff800000003fffffffffffffffffffffffffffc03fff80010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffe01ffffffffffffff01ffff007fff801ff ffffffffffffffffffc0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003f ffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffffc01fff8 0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffe01ffffffffffffff0 1ffff00ffff003ffffffffffffffffffffc0000001ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffe00001ffffffffffffffffffffffffffffc0000000fffffffffffffffffffff fffffffffc03fff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffe0 0ffffffffffffff01ffff00ffff007ffffffffffffffffffffe0000001ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffe00000ffffffffffffffffffffffffffff0000000ffffff fffffffffffffffffffffffffc03fff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffc07ffffffe00ffffffffffffff01ffff00fffe00ffffffffffffffffffffff00000 01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000fffffffffffffffffffffffff ff80000007fffffffffffffffffffffffffffffffc03fff80010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc0fffffffe03ffffffffffffff01ffff01fffc01fffffffffff ffffffffffff000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000007ffffffff fffffffffffffffffe0000001ffffffffffffffffffffffffffffffffc03fff80010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffc03ffffffffffffff01ffff01f ffc03fffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff800003fffffffffffffffffffffffff0000000ffffffffffffffffffffffffffffffff fc03fff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffc07fffffff fffffff01fffe01fff803ffffffffffffffffffffffffff001ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff800001ffffffffffffffffffffffff8000000fffffffffffffffff fffffffffffffffffc03fff80010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03 ffffffc07fffffffffffffe01fffe03fff807ffffffffffffffffffffffffffc01ffffff ffffffffffffffffffffff8fffffffffffc00000fffffffffffffffffffffffe000000ff fffffffffffffffffffffffffffffffffc03fff80010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffc01ffffffc07fffffffffffffe01fffe03fff007fffffffffffffffffff fffffffe01fffffffffffffffff07fffffffc003ffffffffffe000003fffffffffffffff ffffffc0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fff80010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffff8003fffffc07fffffffffffffe03fffe03fff00ffff ffffffffffffffffffffff9f81ffffffffffffffffe03ffc7fff0003fffffffffff00000 0ffffffffffffffffffffe0000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fff8 0010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0003ffff807fffffffffffffe0 3fffc07ffe00ffffffffffffffffffff7ffff80ff83ffffffff87fffffc01ff83fff0001 fffffffffff8000001ffffffffffffffffffe00000003fffffffffffffffffffffffffff fffffffffe01fff80010101ffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffc0000ffff80 ffffffffffffffe03fffc07ffe01fffffffffffffff1fffc0fffc007f81fe1fffff03fff ff801ff01ffe0001fffffffffffc0000000fffffffffffffffff00000000ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffe03fff80010101ffffffffffe3ff83ffffffc00ff8fffe1 fe03fc000007ff80ffffffffffffffc03fffc07ffe01ffffffffffffffe0fff803ff0007 f01fe0fff0f01fffff800ff01ffe0000fffffffffffe000000007ffffffffffffff00000 0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fff80010101ffffffffff81ff81f ffffe0000e03ffc04001ff8000007f00ffffffffffffffc03fffc07ffc03ffffffffffff ffe0ffe000600007e00fc07fc0601fffff000ff00ffc0000ffffffffffff000000000fff ffffffffff000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fff80010101f fffffffff81ff01fffff80000003ff800000fff000000e00ffffffffffffffc03fff80ff fc03ffffffffffe1ffc07fc000000003e00fc07f80201fffff0007f00ff00001ffffffff ffff8000000003fffffffffff0000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff01fff80010101ffffffffff00fe01e0fff80000001ff000000fffe00000001ffffffff ffffffc03fff80fff807ffffffffffc0ffc07f8000000007c00fc03f00001ffffe0007f0 0fe00001ffffffffffffe0000000000ffffffff800000000007fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff03fff80010101ffffffffff01fe00001ff00000001ff0000007fff c0000001ffffffffffffffc03fff80fff807ffffffffffc0ffc07f000000000f800fc03e 00001ffffe0007f000800c03fffffffffffff000000000003ffff0000000000001ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff03fff80010101ffffffffff01fe00000ff0000 0003ff0000007c3ffe000003ffffffffffffffc03fff80fff807ffffffffff80ffc03c00 0000001f000fc03800003ffffc0707f000001c07fffffffffffffc000000000000000000 0000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fff80010101fffffffff e01fe000007f00000003fe000000781fff800003ffffffffffffffc07fff80fff00fffff ffffff80ffc000000000001e000fc00000007ffffc0703f000003c0fffffffffffffff00 0000000000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fff8 0010101fffffffffe03fc000003e00ffe003fe000100701ffffc0007ffffffffffffff80 7fff80fff00fffffffffff80ffc000000000001c000fc00003803ffffc0f83e000007c0f ffffffffffffff800000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff03fff80010101fffffffffe07fc000003e01fff007fc070000f00fffff8007 ffffffffffffff807fff80fff00fffffffffff80ff80000781e01818000fc0000f800fff f80f81e000007c0fffffffffffffffc0000000000000000000000003ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff03fff80010101fffffffffe07fc000001e03fff007fc0f c000f00ffffff00fffffffffffffff807fff01fff00ffffffffff000ff80000fc1c03c00 000fc0001f80003ff00fc1e00000f80ffffffffffffffff800000000000000000000000f ffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffff03fff80010101fffffffff807f8000 001e03ffe003f80f8000f00ffffffc1fffffffffffffff80fffe01ffe01fffffffffe000 fc00000fc0803c001c0fc0003f800000001fc0c01c00780ffffffffffffffffe00000000 000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff03fff80010000f fffffff8003f8001f00e03ffe000701e0001f01fffffffffffffffffffffff80fffc01ff e01fffffffffc0000000001fc000f8003e0fc0007f000000001fc0007e00701fffffffff ffffffff0000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ff ff03fff80010101ffffffff000010181f80f03ffe000001c0001f01fffffffffffffffff ffffff80fff801ffe01fffffffffc0000000001fe000f8003e0fc0007f000000001fc000 7f00001fff1ffffffffffffff80000000000000000001fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe00ffff03fff80010101ffffffff000000181fc0f03ffe00000180001e03f ffffffffffffffffffffff01fff800ffe01fffffffffc0000001f00fe001f8007e0fc000 fe000000001fc0007f80000ffc0ffffffffffffffe000000000000000007ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc00ffff03fff80010101ffffffff000000381fc0f03ff e00000180003e03fffffffffffffffffffffff01fff000ffe03fffffffffc0000003fc0f e003f800fe0fc0007c000000001fc0000c000003f007ffffffffffffff00000000000000 01fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffc00ffff03fff80010101ffffffff0 00000380fc0701ffe000001007ffe07fffffffffffffffffffffff01fff0003fe03fffff ffffc0000003fe0fe007f001fc0f800030002300001f8000000000000007ffffffffffff ff000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffe00ffff03fff8 0010101ffffffff0000003807c0f01fff00000101fffe07ffffffffffffffffffffffe01 fff8000fc03fffffffff80000003fe0fe007f003fc07800000000000703f800000000000 0007ffffffffffffff000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff fffe01ffff03fff80010101ffffffff8000003807c0f00fff01fc0101fffe03fffffffff fffffffffffffe01fffc0000003fffffffff0003f801fc0fe00ff003fc07800000000000 7cffc000000000000007ffffffffffffff007e00000fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff80fffffff01ffff03fff80010101fffffffff007c0380380f800ff03ff010 3fc1c003fffffffffffffffffffffe01fffe0000003ffffffffe0003f001f80fe00ff007 fc038000000000007fffc000000000000007fffffffffffffe007f8001ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff80fffffffc3ffff03fff80010101fffffffff80fc0180 301f8003f03ff0001f000000fffffffffffffffffffffe01ffff0000007ffffffffc0000 0000000ff01ff807fc038060000000007fffe1c0000000000007fffffffffffffe00ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff03fff80010101f ffffffff81fe0000001fc003e03ff00000000000fffffffffffffffffffffc03fffff000 007ffffffff800000000000ff01ff80ffc0780f0700000007ffffffffff03ffc000fffff fffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffff ff03fff80010101fffffffff81fe0000001fc001e03ff00000000000ffffffffffffffff fffffc03fffffc00007ffffffff800000000000ff03ffe0ffe07c1fff80000007fffffff fffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe3fffffffffffff03fff80010101fffffffff83fe0000001fe001e03ff00000000000 fffffffffffffffffffffc03ffffff00007ffffffffc00000000001ff87fffffffcfffff ffffafe0fffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffe03fff80010101fffffffff83ff0000001ff801 e03ff00800000000fffffffffffffffffffff807ffffff80007ffffffffe00000060003f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fff80010101fffffffff c7ff800c000ffc03f07ff01c00000001fffffffffffffffffffff807ffffffff00303fff ffffff0000fe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fff8 0010101ffffffffffffff01f800fff87fffffc7e0007fe03fffffffffffffffffffff007 ffffffffc00003ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffe03fff80010101ffffffffffffff01fe00fffffffffffff01ffffffffffffff fffffffffffff00fffffffffc00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffe03fff80010101ffffffffffffff83ff00fffffffffffff cffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffe000003fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fff80010101fffffff1ffffff83f f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffe000000fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fff80010101f fffffe0000070000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffff e0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f fe07fff80010101ffffffe0000000000000003f001ffffffffffffffffffffffffffffff ffffc01fffffffffc00000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff80ffe07fff80010101fffffff00000000000000000000000807ffff0000 000007ffffffffffffff803fffffffffc01c00001fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff007fe0772000010101040000002701ffff030000000 000 3. Wo ist das Untergeschoss / das Dachgeschoss? picscalex2001000900000386ee0000000065ee000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02ba03e203030000001e0065ee0000410b2000cc00b903e1030 0000000b903e1030000000028000000e1030000b90300000100010000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffdf3ff3fe7fffffffffbfffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf1f f1fe3ff9ffffff9fffffffffdffeffffffc3ff9ff9ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf0ff0fe1ff87fc3ff8fff0fe7ff87fe7fe0 ffc1ff0ff8ffe3ffcfff3fffffcffe7ffffffffff3fff3fffbffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffdf07f07f0ffc0f80ff07fe0783ff81fffff07fe0ff87f83fe0ff87ff8ffc7fc7fe1f ff0ff87fe0fff8fff9fffc7ff9fffdfff3ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf83f83f07fc0000000000000000 00fffff81ff07f81fc1ff07f83ff87fe3fc3ff07ff07f81ff07ff87ffcfffc3ff87ffc7f e1fff1ffffff0fff87ffc7fff7ff87ffc3ff1ffff7ff0ffffff3fffffdfffffffffefff7 fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff87c1fc1f83fc000000000000000000007ff807f81fc0fc0ff03fc1ffc3fe 1fe1ff03ff83fc0ff01ffc3ffc7ffc0ff83ffc3ff03ff0ffffff03ffc3ffc3ffffff83ff c1ff07fff1ff87fefff07fc3f83fe3fc1ffc7fe1fbfffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83c0fc0fc1fc00000000 00000000000001f803fc0fe07e07f81fe0ffe1fe07f07f81ffc0fe07f80ffe3ffc1ffc03 f80ffc0ff00ff07fffff80ffc1ffc0ffffff80ffc0ff01fff07f81fe7ff83fc0f81fc1fc 03fc0fe070ff7ff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff83e07e07c0fc00000000000000000000000001fc03f03f01fc0f e07ff0ff03f83fc0ffe0ff03f803fe1ffc00000000000001c003f07fffff807fc07fe07f ffff003fc01800ffe01f80fe1ff80f807807c03800f80380200f1fc80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81f03f03e07c 000000000000000000000000007c03f81f80fe07f03ff07f81f81fc03ff07f80f8001c0f 000000000000000000000007fffe0000001fc01c00000000000000000002003c03f80200 000000000000000000070fe00010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff80f03f81f03c01ff8000007fffee00000000000001f8 07c03f03f81ff87fc1fc0fe03ff83fc00000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000787e00010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80f8 1fc0f81c07fffffff9fffffff00000000000000003c01f01f80ffc3fe0fe07f01ff80f80 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000007c3f00010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff807c0fc07c0007fffffffffffffffffe0000 0000000000000000f807fc1ff07f03f80ff8000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003c1f8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff003c0fe03c0007ffffffffffffffffffff8000000000000000000003fe0ff83f81fc 03e00000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffc380f800 3c0000000000000000000000000000000003e0f80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001e07f01e000fffffffffffffff ffffffffc00000000000000000000007f81fc0fe0000000000000000001ffffc03fc0030 000000000000000000000007ffffffffffc1ff80fffffb003f80003f800011bffffffc00 0001f0f80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff001e03f80f000ffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000003 fc0fc03f0000000000000000007ffffe07ffffffff600000000000001e003fffffffffff fff3ffc1ffffffe7ffffffffe07ffffffffffffffc01f8780010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000f01f807800fffffff fffffffffffffffffffc00000000000000000000fc07e03f80000000000ffd11ffffffff 07ffffffffffffff001c3ffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffff fffffffffe00f8380010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff040780fc07c00fffffffffffffffffffffffffffffff00000000 00000000fe03f00fc00000007fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff87fff fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff007c180010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0603c0fe03e0 0fffffffffffffffffffffffffffffffff820fc0000000007f01f80fe0000003ffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff003e080010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff0303c07f01f00fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffe4000007f80fc03f006030fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff0fff001f000010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0381 e03f80f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003fc07e01f01fffff fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffc1ffffffb01e07ff000f000010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0180f01fc07007ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff00003fc07f00f01fffffffffffffff00ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000003ff000f80 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe01c0f80fe03007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83c00fe03f80 701ffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff00000000000003ff0007c00010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00e07807f0000fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffc7c007f01fc0303c3fffffffffe000007fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000003 ff0003e00010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe00e03c07f8000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0 03f80fe0003000fffff001000000ffffffffffffffffffff83fffffffffffff801ffffff fffffffffffffffffffffffffe00000000000003ff0003f00010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00701e03fc001fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fc07f000300000000000000000ffff ffffffffffffffff007fffffe000000000000000001ffffffffffffffffffffffe000000 00000003ff0001f80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe00781f01fe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffe001fe03f800200000000000000001ffffffffffffffffffff0007c00000000000 000000000000000f83fffffffffffffffe00000000000407ff00c0f80010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003c0f80ff80 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000ff01fe0020000000000000 0001ffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000001ffffffffffffff fe003ffe00000407ff0060780010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe003c07807fc03fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe0007f80ff00600000000000000003ffffffffffffffffffff00000000 00000000000000000000000000fffffffffffffffe01fffe00000007ff0070380010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001e 03c03fe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0003fc0ff80600c00 00000003fe03ffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000007fffff fffffffffe01fffe00000007ff0038180010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f03e03ff03fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe0601fe07fc0601fc03800003fff03ffffffffffffffffffff 0000000000000000fc00000000000000007ffffffffffffffe01fffc0000000fff003818 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffc000f81f01ff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0700ff03f e0603fffffffffffff03ffffffffffffffffffff0000000001ffffffffff9ff800000000 007ffffffffffffffe03fffc00f8000fff003c080010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc060780f80ff03fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffe0780ff01fe0603fffffffffffff03ffffffffffff ffffffff001fc0ffffffffffffffffffc000c00000ffe1fffffffffffe03fff80ffe000f ff001e000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffc0603c07c07f03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0 7c07f80fe0603fffffffffffff07ffffffffffffffffe1ff00ffe1ffffffffffffffffff c001ffff007fc0fffffffffffe03fff81fff000fff001f000010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0701e07e03f03fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07e03fc07e0603fffffffffffff07ffff ffffffffffffc0ff01ffc0ffffffffffffffffffe001ffffc07fc0fffffffffffe03fff0 3fff800fff000f800010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffc0781f03e01f03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffc07e01fe03e0607fffffffffffff07ffffffffffffffffc0ff81ffc0ffffffffff ffffffffc001ffffe07fc0fffffffffffe03fff03fffc00fff0007c00010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07c0f01f01f0 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03f01ff01e0f07fffffffffff ff07ffffffffffffffff80ff81ffc07fffffffffffffffffc001ffffe07fc0ffffffffff fe03fff03f1fc00fff0003c00010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff807c0781f80e03fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc01f80ff80c0f07fffffffffffff07ffffffffffffffffc0ff81ffc03f ffffffffffffffffc001ffffe07fe1fffffffffffe03ffe07e0fc00fff0303e00010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807e0 3c0fc0603fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fc07fc040e07fff ffffffffff07ffffffffffffffffc1ff81ffc01fffffffffffffffffc003ffffe07fffff fffffffffe03ffe07c0fc00fff0381f00010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff803f03c07e0003fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc00fe03fe000e07fffffffffffff07ffffffffffffffffc3ff 81ffc01fffffffffffffffffc003ffffe03ffffffffffffffe03ffe07c07c00fff03c0f8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fff800f01e03f0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007e01ff0 00e07fffffffffffff07ffffffffffffffff01ff81ffc01fffffffffffffffffc003ffff e03ffffffffffffffe03ffc0fe0f800fff03e0780010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800780f01f8003fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffc003f00ff800e07fffffffffffff07ffffffffffff fffe01ff01ffc01fffffffffffffffffc003ffffe07ffffffffffffffe07ffc0fe0f800f ff01f0380010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff8007c0f81fc003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0 03f80ffc00e07fffffffffffff07fffffffffffffffc01ff01ffc01fffffffffffffffff c003ffffe03fc3fffffffffffe07ffc0ff1f000fff01f0380010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007c0780fe003fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fc07fe00e07ffffffffffffe07ffff fffffffffffc01ff81ffc01fffffffffffffffffc003fffff03f81fffffffffffe07ffc0 ffff000fff00f8180010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff0003e03c07f807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffc000fc03fe00e07ffffffffffffe07fffffffffffffffe01ff81ffc01fffffffff ffffffffc003fffff03f81fffffffffffe07ffc07ffe000fff007c080010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003e03e07fc0 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0007e03ff00e07ffffffffffd fe07fffffffffffffffe01ff81ffc01fffffffffffffffffc003fffff03f81ffffffffff fe07ffc07ffc040fff007e000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff0001f01f03fc07fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc0c07f01ff80e07ffffffffffffe07ffffffffffffffff01ff81ffc01f ffffffffffffffffc003fffff03f81fffffffffffe07ffc03ff80e0fff003f000010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff2000f 80f81fe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0e03f80ffc0407fff fffffffffe0fffffffffffffffff00ff81ffc00fffffffffffffffffc003fffff03f81ff fffffffffe07ffc01ff01e0fff001f000010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff2000fc0fc0fc07fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc0f01fc0ffc0007ffffffffffffe0ffffffffffffffffe003f 81ffc00fffffffffffffffffc003fffff03fc3fffffffffffe07ffc00fe01e0fff800f80 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fff20007c07c07c07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80f81fc07f c0007ffffffffffffe0ffffffffffffffffe001f81ffc00fffffffffffffffffc003ffff f03fe7fffffffffffe07ffe001803e0fff8007c00010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff20007e03e03c07fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff80f80fe03fc0007ffffffffffffe0fffffffffffff fffe001f81ffc00fffffffffffffffffc003fffff03ffffffffffffffe07fff000007e0f ff8007e00010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffe60003f01f03c07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80 7c07f01fc0007ffffffffffffe0fffffffffffffffff001f81ffc00fffffffffffffffff c003fffff03ffffffffffffffe07fff80000fe0fff0003f00010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe60001f01f81c07fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03e03f01fc0007ffffffffffffe0fffff ffffffffffff001fc1ffc01fffffffffffffffffc003fffff03ffffffffffffffe07fffc 0001fc0fff0301f80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffe60000f80fc0c07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffc03e03f80fc0007ffffffffffffe0fffffffffffffffffc87fc1ffc00fffffffff ffffffffc003fffff03e1ffffffffffffe07fffe0003fe0fff0380f80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe70000fc07e040 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01f01fc0780e07fffffffffff fe0fffffffffffffffffffffc0ffc00fffffffffffffffffc003fffff03c01ffffffffff fe07ffff8007fe07ff03c0780010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffe700407e07f0407fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc00f80fe0381e07ffffffffffffe0fffffffffffffffffffffc0ffc00f ffffffffffffffffe003fffff03c00fffffffffffe03fffffc1ffe07ff03e0380010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe70060 3e03f8c07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00fc07e0181e07fff fffffffffe0fffffffffffffffffffffc0ffc00fffffffffffffffffc003fffff03c00ff fffffffffe03fffffffffe07ff03f0180010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffe700301f01ffc07fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc007e03f0001e07ffffffffffffe0fffffffffffffffffa23f c0ffc00fffffffffffffffffc003fffff03c00fffffffffffe03fffffffffe07ff01f808 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffee00380f80ffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007e01f80 01e07ffffffffffffc0ffffffffffffffffc000fc0ffc01fffffffffffffffffc003ffff f03e00fffffffffffe07fffffffffe07ff01fc080010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce00380f807fc0ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffc003f01fc001c0fffffffffffffc0fffffffffffff fff8000fc0ffc01fffffffffffffffffe003fffff03f81fffffffffffe07fffffffffe07 ff00fe000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffce001c07c03fc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0 01f80fe003c0fffffffffffffc0ffffffffffffffff80007c0ffc00fffffffffffffffff e003fffff03ffffffffffffffe07fffffffffe07ff00ff000010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce000e03e03fc0ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fc07f003c0fffffffffffffe0fffff fffffffffff8000fc0ffc00fffffffffffffffffe003fffff03ffffffffffffffe07ffff fffffe0fff007f000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffce000f03f01fc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffc000fe03f803c0fffffffffffffe0ffffffffffffffffc000fc0ffc01fffffffff ffffffffe003fffff03ffffffffffffffe07fffffffffc0fff007f800010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce000781f00fc0 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0007f01f803c0ffffffffffff fc0ffffffffffffffffe001fc0ffc01fffffffffffffffffe003fffff03fefffffffffff fe07fffffffffc0fff003fc00010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffce000380f807c0ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc0203f80fc03c0fffffffffffffc0fffffffffffffffffff8fc0ffc00f ffffffffffffffffe003fffff03f03fffffffffffe07fffffffffc0fff001fe00010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e0001 c07c03c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0301f807e03c0ffff fffffffffc0fffffffffffffffffff03c0ffc00fffffffffffffffffe003ffffe07e01ff fffffffffc01fffffffffc0fff000ff00010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff8e0001e03e0180ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc0380fc03f03c0fffffffffffffc0ffffffffffffffffffe01 c0ffc00fffffffffffffffffe003ffffe07e01fffffffffffc00007ffffffc0fff0007f8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff9e0000f01f0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01c0fe03f 03c0fffffffffffffc0ffffffffffffffffffc01c07fc00fffffffffffffffffe003ffff e07e01fffffffffffc000000fffff803ff0007f80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9e0000781f8000ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffc01c07f01f03c0fffffffffffffc0fffffffffffff fffffc01c07fc00fffffffffffffffffc001ff8f803e03fffffffffff800000000000000 ff0703f80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff9e0000380fc000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80 0e03f80f03c0fffffffffffffe0ffffffffffffffffffc01c03fc00003ffffffffffffff c0000000003e07fffffffffff8000000000000007f0701f80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9e00001c07e000ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800f03fc0703c0fffffffffffffc0fffff fffffffffffffc03c0000000000033ffffffffff80000000003ffffffffffffff8000000 000000007f0781f80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff1e00180e03f000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff800701fe0703c0fffffffffffffe0ffffffffffffffffffe1fc000000000000000 0000000400000000003ffffffffffffffc000000000000007f03c0f80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1c001c0f01f800 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800380ff070380ffffffffffff fe0fffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000003fffffffffffff fc1ffc00000000007f01e0780010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff1c000e0780fe00ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffff8003c07fff0380fffffffffffffe0fffffffffffffffc1ffffc0000000 000000000000000000000000003fffffffffffffff3ffff0000000007f00e0780010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1c000e 03807f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001e03fff0380ffff fffffffffe0fffffffffffffff81fffffc0000c0000000000000000000020000007fffff ffffffffffffffffe0600000ff0070380010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff1c000701c03f80ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff8180e01fff0381fffffffffffffc0fffffffffffffff80ffff fffffffffe0000000000000003ffff9c3fffffffffffffffffffffffffffffe1ff007818 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff3c0e0781e01f80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81c0701fff 0381fffffffffffffc0fffffffffffffff00ffffffffffffffffe000000000003fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffe003c080010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3c0703c0f01f80ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff81e0380fff0381fffffffffffffc0fffffffffffff ff00ffffffffffffffffffffffff201fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fe003c000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffe3c0701e0780f80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81 f03c07ff0381fffffffffffffc0fffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001e000010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3c0180e03c0780ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81f01e03ff0381fffffffffffffc0fffff ffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffe001f000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffe3c00c0701e0380ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff81f80f01ff0781fffffffffffffc0fffffffffffffff00ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000f800010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3c00e0380f0080 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fc0700ff0781ffffffffffff fc0fffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff1fffe0007800010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffe3c00e03c078000ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffff81fe07807e0781fffffffffffffc1fffffffffffffff01ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb03030039fe0007c00010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3c0070 1e07c000fffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffff807e03c03e0781ffff fffffffffc1fffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffee000000000000007e0603e00010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffe3c00780e03e000ffffffffffffffffffffffff fffc0fffffffffffffffff801f01e01e0781fffffffffffffc1fffffffffffffff806fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000007e0701f0 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fe3c003c0701f000fffffffffffffffffffffffffff807f1ffffffffffffff800f80f00e 0781fffffffffffffc1fffffffffffffff80007ffff9fffffffffffffffffffffffffff0 000000000000000000000000000000003e0380f80010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3c001e0780f800ffffffffffffffff fffffffffff800e07fffffffffffff800fc0f8060781fffffffffffffc0fffffffffffff ff80001ff80000000007e01ffffffffff000000000000000000000000000000000000000 3e03c0f80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffc7c000e03c07c00fffffffffffffffffffffffffff800003fffffffffff1f00 07e07c000781fffffffffffffc0fffffffffffffff000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000003e01e0780010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7c000f01e03e00ffffffff fffffffffffffffffff80000003ff80000000f0007e03f000781fffffffffffffc0fffff ffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff f80000003e01f0380010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc7c0c0780f01f00fffffffffffffffffffffffffff0000000000000 0000070003f01f800781fffffffffffffc0fffffffffffffff0000000000000000000000 000000000000000000000000000000000fffffffffffe0003e01f8180010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7c0e03c0780f80 fffffffffffffffffffffffffff00000000000000000030003f80fe00783ffffffffffff fc0fffffffffffffff010000000000000000000000000000000000000000000000000000 0ffffffffffffff03e00f8180010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffc7c0f01e03c0780fffffffffffffffffffffffffff80000 000000000000000301fc07f00783fffffffffffffc0fffffffffffffff03800000000000 00000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffff03e00fc080010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc780f01 e03e0380fffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000380fe07fe0783ffff fffffffffc0fffffffffffffff03e00000000000000000000000000000003f0000000000 000000000ffffffffffffff03c007e000010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff8780780f01f0000ffffffffffffffffffffffff fff800c00000000000000003c07f03fe0783fffffffffffffc0fffffffffffffff03f000 00000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffe03c007e00 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f87801c0780f8000fffffffffffffffffffffffffff800fe0000000000000103c07f01fe 0783fffffffffffffc0fffffffffffffff03f00000000000000000000000000000000000 000000000000000007ffffffffffffe07e003f000010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87801e03c07c000ffffffffffffffff fffffffffff800ff00000001c0f00301e03f80fe0781fffffffffffffc0fffffffffffff ff03f00000000000000000000000000000000000000000000000000003fbffffffffffe0 7e001f800010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff87800f01e03e000fffffffffffffffffffffffffff800ff800ff803fffc0f80 f01fc07e0781fffffffffffffc0fffffffffffffff03f000000000000000000000000000 00000000000040001ffc000000001ffffffc3fe07e000fc00010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f800f81e01f000ffffffff fffffffffffffffffff8007fc007fc07ffffff80780fe03e0781fffffffffffffc0fffff ffffffffff03f0000e000000000000000000000000000000601ffffffffffffe000007ff fc001fe07e0c0fe00010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff8f800f80f01fc00fffffffffffffffffffffffffff8003ff003fc0f ffffff007c07f01e0701fffffffffffffc0fffffffffffffff03f001ffffffc001c00000 0000000000000007fffffffffffffffe0000000000000fe07e0c07e00010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f000fc0780ff80 fffffffffffffffffffffffffff8001ffc01ff1fffffff003e03f80e0701ffffffffffff fc0fffffffffffffff03f01fffffffffffffffc003e01ff805ffffffffffffffffffffff 0000000000000fe07c0e03f00010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff8f0007e03c07f80fffffffffffffffffffffffffff0000f fe00ffffffffff003e01f8040701fffffffffffffc0fffffffffffffff07f03fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000007e07c0701f80010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f0003f 01e03f80fffffffffffffffffffffffffff00807ff007fffffffff001f00fc000703ffff fffffffffc1fffffffffffffff03f03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff00000000000007e07c0380f80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff8f0003f00f01f80ffffffffffffffffffffffff fff00c03ffc01fffffffff000f80fe000703fffffffffffffc1fffffffffffffff07f03f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000fe07c01c078 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f8f0001f80780f80fffffffffffffffffffffffffff00e01fff007ffffffff000fc07f00 0703fffffffffffffc1fffffffffffffff07f03fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff0078000000000fe07c01e0380010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f0000fc03c0780ffffffffffffffff fffffffffff00f00fff803ffffffff0007e03f800703fffffffffffffc1fffffffffffff ff07f03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffe00fe0 7c00f0380010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff0f00807e03e0780fffffffffffffffffffffffffff01f807ffc00ffffffff02 03e01fc00703fffffffffffff81ffffffffffffffe07f03fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff03fffffffff80fe07c00f8180010101fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f00c03f01f0380ffffffff fffffffffffffffffff01fc03fff007ffffffe0301f00fe00f03fffffffffffff81fffff fffffffffe07f03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffff fff80fe07c007c080010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff0f00601f80f8180fffffffffffffffffffffffffff01fe01fff801f fffffe0701f807f00f03fffffffffffff81ffffffffffffffe07e03fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffff80fe0fc003c000010101fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f00700fc078080 fffffffffffffffffffffffffff01ff00fffc007fffffe0780fe03f80f03ffffffffffff f81ffffffffffffffe07e03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 03fffffffff80fc0fc001e000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff0f003807e03c000ffffffffffffffffffffffffffe01ff8 03ffc001fffffe07c07f01fc0f03fffffffffffff81ffffffffffffffe07e03fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffff80fc0fc000f000010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f003c0 3e01e000ffffffffffffffffffffffffffe01ffc01c000000ffffe07e07f80fc0f03ffff fffffffff81ffffffffffffffe07f03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff03fffffffff80fc0fc180f800010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff1f001e01f00f800ffffffffffffffffffffffff ffe01ffe0000000007fffe07f03fc07e0f03fffffffffffff81ffffffffffffffe07f03f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffff80fc0fc1c0780 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f1f001f00f807f80fffffffffffffffffffffffffff01fff0000000003fffe07f01fe03e 0f03fffffffffffff81ffffffffffffffc0ff03fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff03fffffffff80fc0fc0e03c00010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f000f80fc03f80ffffffffffffffff fffffffffff00fffc000000007fffe03f80ff01e0f03fffffffffffff81fffffffffffff fc0ff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffff81fc0 fc0f81e00010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe1f000fc07e03f80fffffffffffffffffffffffffff00fffe000000007fffe00 fc07f80c0f03fffffffffffff81ffffffffffffffc0ff03fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff03fffffffff80fc0fc0780f00010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f0007e03f01f80ffffffff fffffffffffffffffff007fff00000000ffffe007c03fc000f03fffffffffffff81fffff fffffffffc0ff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffff fff80fc0fc07c0780010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe1f0003e01f80f80fffffffffffffffffffffffffff003fff801f07e 1ffffe003e03fe000e07fffffffffffff83ffffffffffffffc0ff03fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffff81fc0fc03e0780010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f0001f00fc0780 fffffffffffffffffffffffffff003fffc01fffffffffc003f01ff000e07ffffffffffff f83ffffffffffffffc0ff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 03fffffffff81fc1fc03f0380010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe1f0101f807e0300fffffffffffffffffffffffffff001ff fe00fffffffffc001f80ff800e07fffffffffffff83ffffffffffffffc0ff03fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffff81fc1fc01f8180010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f0180f c03f0100fffffffffffffffffffffffffff000ffff807ffffffffc001fc07fe00e07ffff fffffffff83ffffffffffffffc0fe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff03fffffffff81fc1f800f8080010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe1f00807e03f8000ffffffffffffffffffffffff fff0007fffc03ffffffffc000fc03ff00c07fffffffffffff81ffffffffffffffc0ff03f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffff81fc1f8007c00 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e1f00c03f01fc000fffffffffffffffffffffffffff0003fffe00ffffffffc0007e01ff8 0c0ffffffffffffff81ffffffffffffffc0fe03fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe03fffffffff81fc1f8003e000010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f00601f80fe000ffffffffffffffff fffffffffff0001ffff007fffffffc0c03f00ff80c0ffffffffffffff81fffffffffffff f80fe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffe3f81fc1 f8001f000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc3f00381f807f000fffffffffffffffffffffffffff0001ffff803fffffffc0e 03f80ff81c0ffffffffffffff81ffffffffffffff80fe07fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe03ffffffc1f81fc1f8000f800010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f00380fc03f000ffffffff fffffffffffffffffff0180ffffe00fffffffc0f01fc03f81c0ffffffffffffff81fffff fffffffff80fe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffff c1f81f81f8000fc00010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc3f003c07e01f800fffffffffffffffffffffffffff01c07ffff007f fffffc0f80fe01f81c0ffffffffffffff81ffffffffffffff81fe07fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffff81f81fc1f80007c00010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f001e03f01fc01 fffffffffffffffffffffffffff01e03ffff803ffffffc0f807e01f81c0fffffffffffff f83ffffffffffffff81fe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 03ffffff81f81fc1f80003e00010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc3f001f01f80fe01fffffffffffffffffffffffffff01e01 ffffc00ffffffc0fc03f00f81c0ffffffffffffff83ffffffffffffff81fe07fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffc3ffc1f01fc1f80001f00010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f000f8 1fc07e01fffffffffffffffffffffffffff01f00fffff007fffffc0fe01f80781c0fffff fffffffff03ffffffffffffff81fe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff03ff81ffc7f03fc1f80000f80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc3f000780fe03f01ffffffffffffffffffffffff fff01f807ffff807fffffc0ff01fc0181c0ffffffffffffff83ffffffffffffff81fc07f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ff81fffff03fc1f8000078 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 83f0003c07e01f01fffffffffffffffffffffffffff01fc03ffffc03fffffc0ff80fe000 1c0ffffffffffffff83ffffffffffffff81fc07fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff03ff01fffff03f81f80000380010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83f8603e03f81f00ffffffffffffffff fffffffffff01fe01fffff01fffffc0ff807f0001c0ffffffffffffff83fffffffffffff f81fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ff81fffff03f81 f80000180010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff83f0301f01fc0f00fffffffffffffffffffffffffff00ff00fffff807ffffc07 fc03f8001c0ffffffffffffff83ffffffffffffff81fc07fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81ff81fffff03f81f83000080010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83f0000f81fc06007fffffff fffffffffffffffffff00ff807ffffc03ffff801fe03fc001c0ffffffffffffff03fffff fffffffff81fc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ff83ff fff03f83f83800080010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff83f00007c0ff00003ffffffffffffffffffffffffff007fc03fffff0 1ffff800ff01fe001c0ffffffffffffff03ffffffffffffff81fc0ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffc3fffff03f83f83c00000010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f00003c07f0000 1ffffffffffffffffffffffffff003fe01fffff81ffff8007f80ff801c0fffffffffffff f03ffffffffffffff81fc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 81fffffffff03f83f01e00000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff07f00001e03f80000003fffffffffffffffffffffff001ff 00fffffc0ffff8003f807fc03c0ffffffffffffff03ffffffffffffff01fc0ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffff03f83f00700000010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07f00000 f01fc0000000004003fffffffffffffffff000ff807fffff1ffff8003fc03fe03c0fffff fffffffff03ffffffffffffff01fc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff81fffffffff03f83f00300800010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff07f00080781fc0000000000001ffffffffffffff fff0003f803ffffffffff8001fe01ff03c0ffffffffffffff03ffffffffffffff03f80ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffff03f83f0038000 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fff00040380fe0000000000000fffffffffffffffff0003fe01ffffffffff8000ff00ff0 3c0ffffffffffffff03ffffffffffffff03f80ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81fffffffff03f83f001c0000010101fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000603c07f0000000000000ffffff fffffffffff0301fe00ffffffffff8000ff807f03c0ffffffffffffff03fffffffffffff f03f81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffff03f83 f001e0100010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff000701e03f8000000000000ffffffffffffffffe0380fe007fffffffff818 07fc07f0381ffffffffffffff03ffffffffffffff03f81ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81fffffffff03f83f001f0180010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000780f01fc0000000000 00ffffffffffffffffe03c070001fffffffff81c03fe03f0381ffffffffffffff03fffff fffffffff03f81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff ffe03f83f000f8080010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe1f00003c0701fe018000000000ffffffffffffffffe03e000000003f fffff81e03fe01f0381ffffffffffffff07ffffffffffffff03f81ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffe03f83f0007c000010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefaffffc67000000000800003e0380ff03 c030000000ffffffffffffffffc03f000000000007fff81e01ff00f0381fffffffffffff f03ffffffffffffff03f81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 81ffffffffe07f83f0007e000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff80000000000000000000000000001e01c07f01e03803fc01ffffffffffffffffc03f80 0000000003fff81f00ff80f0381ffffffffffffff03ffffffffffffff03f81ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffe07f83f0003f000010101f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000f 00e03f81f01003fe01ffffffffffffffffc03fc00000000001fff81f807fc070381fffff fffffffff07ffffffffffffff03f81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff81ffffffffe07f83f0701f800010101fffffffffffffffffffffffffffffffff fe0000000000000000000000000000000000700780e03fc0f80001ff01ffffffffffffff ffc03fe00000000001fff80fc07fe030381ffffffffffffff07ffffffffffffff03f01ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffc07f03e0780fc0 0010101ffffffffffffffffffffffffffffff00c00000000000000000000000000000000 00003c03c0701fe07c0000ff01ffffffffffffffffc07ff000e0000001fff007e03ff000 381ffffffffffffff07ffffffffffffff03f01ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81ffffffffc07f03e07c07e00010101fffffffffffffffffffffffff 9000000c0000000000000000000000000000000000003e01e0380fe07e0000ff03ffffff ffffffffffc07ff80ffe000001fff003e01ff000380ffffffffffffff07fffffffffffff f03f03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffc0ff07 e03e03f00010101ffffffffffffffffffffff08000000008000000000000000000000000 0000000000003f00f01c07f03f01807f03ffffffffffffffffc07ffc07ff001f83fff003 f00ff800380fffffffffffffe07ffffffffffffff03f03ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81ffffffff80ff07e01f03f80010101fffffffffffffffff e0000000000000000000000000000000000301e00800f00000001f80780c07f81f00c03f 03ffffffffffffffffc07ffe03ff801ffffff001f80ffc003c0ffffffffffffff07fffff fffffffff03f03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff ff80ff07e01f81f80010101ffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000 700701f00c01f80000201fc03c0603f80f80601f03ffffffffffffffffc07fff01ffc007 fffff000f807fe003c0ffffffffffffff07fffffffffffffe07f03ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffff80ff07e00fc0f80010101fffffffff ffffff7800000000700700c01f00000000000e00f80701f00e00fc0000300ff01e0301fc 07c0700f03ffffffffffffffffc07fff80ffe003fffff000fc03ff003c0fffffffffffff f07fffffffffffffe07f03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 81ffffffff80ff07e007e0780010101fffffffffffffff7000000000f00700c01f800002 00f00f00fc0300f80700fc00001807f00e0181fe03e0380603ffffffffffffffffc07fff c03ff803fffff0007e01ff803c0ffffffffffffff07fffffffffffffe07f03ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fff3ffff80ff07e007f0380010101f fffffffffffffe7000000600f00700e00fc0300780f80f007e0300f803807e01901c03f8 0700c0ff03f01c0003ffffffffffffffffc07fffe01ffc01fffff0003f01ffc07c1fffff fffffffff07fffffffffffffe07f03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff81ffe1ffff80ff07e003f8180010101ffffffffffffffe7000000200780700f0 0fc0300780f807807f0180fc01c03e01f00e01fc0380c07f01f81e0003ffffffffffffff ffc07ffff00fff03ffffe0001f00ffe0781fffffffffffffe07fffffffffffffe07f03ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffc0ffff80fe07e001fc08 0010101ffffffffffffffe70000003007c03007007c01803c07c07c03f00007e00e01f00 f80700fe01c0603f80fc0f0003ffffffffffffffffc07ffff807ff83ffffc0201f807fe0 781fffffffffffffe07fffffffffffffe07f03ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81ffc0ffff81fe07c000fe000010101ffffffffffffffe7008000180 3c01803803e01c03c03e03e03f80003f00600f807803807f00e0301fc07c038003ffffff ffffffffffc07ffffc01ffffffffc0300fc03fe0781fffffffffffffe07fffffffffffff e07f03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffc0ffff81fe07 c0007e000010101ffffffffffffffc780c0300e01e00c03e03e00e01e03f01f01f80001f 80380fc07e03c07f8070100fe03e03c003ffffffffffffffff80fffffe007fffffff803c 07e01fe0781fffffffffffffe07fffffffffffffe07f03ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81ffc0ffff81fe07c0003f000010101ffffffffffffffc3c 0e0380700f80e01f01f00f00f01f01f80fc0001fc01c07e03f01e03fc030080ff03f01e0 03ffffffffffffffff80ffffff003fffffff803e03f00fe0781fffffffffffffe07fffff ffffffffe07f03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffc0ff ff81fe07c0001f800010101ffffffffffffffc1c0f03c0780780780f00f80780700f80f8 07e0000fe00c03f01f80e01fe0380007f01f80f803ffffffffffffffff80ffffff803fff ffffc03f01f807e0781fffffffffffffe07fffffffffffffe07f03ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe1ffff81fe07c0100fc00010101fffffffff fffffc0e0781e03c07c03807807c03c07807c07c07f00007f00e01f01f80700ff01c0003 f80fc07c03ffffffffffffffff80ffffffc01fffffffc03f00fc03e0781fffffffffffff e07fffffffffffffe07f03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 01ffffffff01fe07c01807f00010101ffffffffffffff80f07c0f01e03e01c07c03e03e0 3c07e03e03f80403f80700f80fc0380ff80e0001fc07e03e03ffffffffffffffff80ffff ffe03fffffffe01f807e03e0781ffffffffffff7e07fffffffffffffe07e03ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffff01fe07c01c07f80010101f fffffffffffff80703c0f80f01f01e03e03f01f01e03e01f01fc0001fc03807c07e03c07 fc070001fe03f01e03ffffffffffffffff00fffffff83fffffffe00fc03e01e0781fffff fffffff7e07fffffffffffffe07e03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff01ffffffff01fe07c00e03f80010101ffffffffffffff80381e07c0f80f80f01 f01f80f80f01f00f00fe0001fe01c07e03f01e03fc038000ff01f80e07ffffffffffffff ff00fffffffeffffffffe00fe03f00e0781fffffffffffffe07fffffffffffffe07e03ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffff03fe07c00701f8 0010101ffffffffffffff903c0f03e07c07c0780f80fc0fc0780f80f807e0000ff00e03e 01f80e01fe01c0007f00f80407ffffffffffffffff00ffffffffffffffffe007f01f8000 781fffffffffffffe07fffffffffffffe07f03ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff81ffffffff03fe07c00780f80010101ffffffffffffff981c0f81f03 e03e03c07c07c07c03807807c07f00007f80701f00fc0700ff00e0203f80fc0007ffffff ffffffffff00ffffffffffffffffe003f80fc000781fffffffffffffc07fffffffffffff e07f03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffe03fe07 c003c0780010101ffffffffffffff9c0e0781f81f01f03e03e03e03e03c03e03e03f8040 3fc0380f807e03807f80e0301fc07e0007ffffffffffffffff01ffffffffffffffffe001 f807e000781fffffffffffffc07fffffffffffffc07e03ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff81fffffffe03fe07c001e0380010101ffffffffffffff9e0 707c0fc0f00f81f01f01f01f00e03f01e01fc0201fe01807c07f03c03fc070180fe03f00 07ffffffffffffffff00e1ffffffffffffffe001fc03f000781fffffffffffffc07fffff ffffffffc0fe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff fe03fc0fc000f0180010101ffffffffffffff3e0703e0fe07807c0f80f01f80f80f01f00 e00fe0100ff01c03e03f81e03fe0380807f03f8007ffffffffffffffff00803fffffffff ffffe000fe03f800f81fffffffffffffc0ffffffffffffffc0fe03ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffc07fc0fc00070080010101fffffffff fffff3f0381e07e03c03c07c0780fc07c0780f806007f00807f00e03f01f80f01ff01c00 03f81fc007ffffffffffffffff0000001fffffffffffc0007f01fe00f81fffffffffffff c0ffffffffffffffc0fe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 00fffffffc07fc07c0c07c000010101ffffffffffffff3f8380f03f01e01e03e03c07e07 e03807c02407f80c03f80701f80fc0780ff80e0003f80fe007ffffffffffffffff000000 0003ffffffffc0e03f80ff00f81fffffffffffffc0ffffffffffffffc0ff03ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003ffffffc07fc0fc1e03c000010101f fffffffffffff3fc1c0f01f80f00f01e01e03f03f03c03e01e03fc0601fc0380f807e078 07f80f0001fc07f007ffffffffffffffff00000000000fffffffc0f01fc07f80f81fffff ffffffffc0ffffffffffffffc0ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff0007fffff80ffc0fc1e01e000010101ffffffffffffff3fc0c0781fc0780780f 00e01f01f81e01f01f01fc0300fe03c07c03f03c03fc078000fe03f807ffffffffffffff ff00000000000003f83fc0f80fc03fc0f81fffffffffffffc0ffffffffffffffc1fe03ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001ffffe00ffc0fc0f00f00 0010101ffffffffffffff1fe0e03c0fe03c03c07c0700f80f80f00f00f80fe01807f01e0 3e03f81e03fe0380007f01fc07ffffffffffffffff01800000000000000fc0f807e01fc0 f81fffffffffffffc0ffffffffffffffc0ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff000001f0000ffc0fc0e007800010101fffffffffffffe0fe0703e07e 03e03e03e0380fc07c0780fc0fc07f00c03f80e01f01fc0f01ff01c0003f80fc07ffffff ffffffffff018000000000000007c0fc03f00fc0f81fffffffffffffc0ffffffffffffff c0ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000ffc0f 800007c00010101fffffffffffffe07f0381e07f01f01f01f01c07e03e03c07c07c03f80 e01fc0701f00fe0f80ff80e0001f807c07ffffffffffffffff03e1d8000000000003c07e 01f807c0f81fffffffffffffc0ffffffffffffffc1ff03ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff00000000000ffc0f800003f00010101fffffffffffffe07f 8180f03f80f80f80f00e03f01f01e03e03e03fc0700fc0380f807f07807fc070000fc03c 0ffffffffffffffffe03ffffffc000000003803f01fc03c0f01fffffffffffffc0ffffff ffffffffc1ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000 001ffc0f800301f80010101fffffffffffffe03f81c0f01fc07c07807c0701f00f80f01f 01f01fe01007e01c07c03f83c03fe0380007e01c0ffffffffffffffffe03fffffffff000 0003c03f807e01c0f03fffffffffffffc0ffffffffffffffc1ff83ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000001ffc0f800380f80010101fffffffff ffffe01fc0c0780fe03e03c03e0380f807c0700f80f80fe00003f01e03e03f81e01fe03c 0003f0180ffffffffffffffffe03ffffffffffe00003c01f807f0080f03fffffffffffff c0ffffffffffffffc0ff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe 00000000001ffc0f8001c0780010101fffffffffffffe01fc0603c07f01f01e01e01807c 07e03807c07c07f00203f80f01f01fc0f00ff01e0003f8000ffffffffffffffffe03ffff fffffffe0007c00fc01f8000f03fffffffffffffc0ffffffffffffffc0ff8000000fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ff0000003ff80f8001e0380010101f ffffffffffffc40fe0703c03f80f80f00f00c07e03f01c03e03e03f80301fc0700f00fe0 780ff80e0001fc000ffffffffffffffffe03fffffffffffffc0fc007e00fc001f03fffff ffffffffc0ffffffffffffffc0ff000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffc03ffffff807ff80f8000f0180010101fffffffffffffcc07e0381e03fc0fc07c 0780603f01f01e01e01e01fc0380fc03807807f03c07fc0700007e000fffffffffffffff fe03ffffffffffffff9fc003f007e001f03fffffffffffffc0ffffffffffffffc0fe0000 00000008fffffffe000000000ffffffffffe0000fffffffc03ffffffc1fff80f8000f808 0010101fffffffffffffce03f0380701fe07e03c07e0301f80f80f00f00f00fe03c07e01 c07c03f83c03fe0380803f000ffffffffffffffffe03ffffffffffffffffc003f803f001 f03fffffffffffff80ffffffffffffffc0fc0000000000000000000000000000001f8000 7f000000000007fc03fffffffffff80f80007c000010101fffffffffffffcf03f81c0000 ff03f01e01f0100fc07c0780780f807f03c03f01c03e01f81e01ff01c0401f000fffffff fffffffffe03ffffffffffffffffc001fc01f801f01fffffffffffff81ffffffffffffff c1fc000000000000000000000000000000000000000000000000007803fffffffffff80f 80003e000010101fffffffffffff8f81f80e00007f01f81f00f81807e03e03c07c03803f 83e01f00e01e00fc0f00ff01e0200f800ffffffffffffffffc03ffffffffffffffff8000 fe00fc01f01fffffffffffff81ffffffffffffff81fc0000000000000000000000000000 00000000000000000000000003fffffffffff80f80001e000010101fffffffffffff8780 fc0e00003f00f80f80780e03f01e01e03c00001f83f00f000004007c07807f80f01007c0 0ffffffffffffffffc03ffffffffffffffff81807f007e01f01fffffffffffff81ffffff ffffffff81fc0003ff800000000000000000000000000000000000000000000001ffffff fffff80f80100f000010101fffffffffffff83c0fe0000000000000780380e01f00f0040 00000000038000000000000003800000780803e00ffffffffffffffffc03ffffffffffff ffff81c03f803f01f03fffffffffffff81ffffffffffffff81fc01fffff0000000000000 0000000000000000000000000000000000fffffffffff80f80180f800010101fffffffff ffff83e07e0000000000000000000000f000000000000000000000000000000000000000 380401f00ffffffffffffffffc07ffffffffffffffff81e01fc01f81f03fffffffffffff 81ffffffffffffff81fc07ffffffff00000000006fffffffe00000000000fff000000000 00fffffffffff80f801c07c00010101fffffffffffff81f03f0000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000001c0700700ffffffffffffffffc07ffff ffffffffffff80f00fe00f81f03fffffffffffff81ffffffffffffff81fc07ffffffffff f13fbfffffffffffffe00f8001ffffffc6fc000000fffffffffff80f800e03f00000000f ffffffffffff80f01f800000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000e0380100ffffffffffffffffc07ffffffffffffffff801807f80381f03fffff ffffffff81ffffffffffffff81fc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff0000fffffffffff80f800f01f00010101fffffffffffff80f81fc0000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000701c0000fffffffffffffff fc07ffffffffffffffff800c03fc0181f03fffffffffffff81fff000ffffffff81fc0fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000fffffffffff81f800780f8 0010101fffffffffffff807c0fc000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000780e0001ffffffffffffffffc07ffffffffffffffff800e01fe0081 f03fffffffffffff81ffc0003fffffff81fc0fffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff00fffffffffff81f8003c0f80010101fffffffffffff803e07e00000 00000000000000000000000000000000000000071fe270000000000003c078001fffffff fffffffffc07ffffffffffffffff800700ff0001f03fffffffffffff81ff00000fffffff 81fc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffff81f 8001e0780010101fffffffffffff101e03f0000001ffe000000000000000003ffffe1ff8 1f803fffffffff83f800000001e07c001ffffffffffffffffc0601ffffffffffffff8007 807f8001f03fffffffffffff81fe000007ffffff81fc0fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff807ffffffffff81f8000f0380010101fffffffffffff181f 03f803f0cfffff86ff81fe000003ffffffffbfffffffffffffffffffffff000000f03e00 1ffffffffffffffffc040000043fffffffff8007c07fe001f03fffffffffffff81fc0000 03ffffff81fc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffff fffff81f800070180010101fffffffffffff1c0f81f807f00000029fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffc00000781f001ffffffffffffffffc00000000007fff ffff8007c03ff081f03fffffffffffff81fc000001ffffff81fc0fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffff81f800038080010101fffffffff ffff1c0780f807e000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000 003c0f001ffffffffffffffffc000000000001ffffff8003e01fff81e03fffffffffffff 81f8000001ffffff81f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e03ffffffffff81f80001c000010101fffffffffffff0e03c07807e000000000001ffe3f fffffffffffffffffffffffffffffeffffff8000301c07801ffffffffffffffffc000000 0000000fffff8001f00fff81e03fffffffffffff81e0000001ffffff81f80fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0003ffffffff81f80000e000010101f ffffffffffff0f03e07807e0000000000000000123fffe3c1c007e0f400000003fff800f 9ffe0000380e03c01ffffffffffffffffc00000000000000003f8001f807ff81e03fffff ffffffff81c0000000ffffff81f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe0000ffffffff81f80080f000010101ffffffffffffe0781f03807c000000000 000000000001f00000000000000000000000000000000000380701f81fffffffffffffff fc04000000000000001f8080fc03ff81e07fffffffffffff81c0000000ffffff81f80fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003fffffff01f000c0780 0010101ffffffffffffe0380f0180fc00000000000000000000000000000000000000000 00000000000004001c0380f81ffffffffffffffffc07003000000000000f81c07e03ff81 e07fffffffffffff8180000000ffffff81f80fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff00000fffffff03f000603c00010101ffffffffffffe01c078000fc0 7e0000000000000000000000000000000000000000000000000004001e01c0781fffffff fffffffffc07ffffffe00000000f81c03f01ff81e07fffffffffffff0180000000ffffff 81f80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000007fffff03f 000301e00010101ffffffffffffe01e07c001fc07e000060000000000000000000000000 000000000000000000000c001f01f0381ffffffffffffffffc07ffffffffc000000f81e0 1f80ff81e07fffffffffffff0300000000ffffff81f81fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff0000001fffff03f000180f00010101ffffffffffffe00e0 3e001fc0fe000000000000000000000000000000000000000000000000000c000f80f818 1ffffffffffffffffc07ffffffffff00000f81f00fc07f81e07fffffffffffff00000000 00ffffff81f81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000 1ffff03f000000780010101ffffffffffffe40701e001f80fe0000000000000100000000 00000000001fe0000000000000000c0407c07c000ffffffffffffffffc0ffffffffffffc 000f80f807e03f81e07fffffffffffff0000000000ffffff81f81fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff000000007fff03f000060380010101fffffffff fffe60781f001f80fc000000000000000000000000000000387fffffffffeffffff01c0e 03e03c000ffffffffffffffff80ffffffffffffff81f803c07f01f81e07fffffffffffff 0000000000ffffff81f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f01800000001f03f000030180010101ffffffffffffe703c0f001f81fc00000000000000 000000000000000000fffffffffffffffff81c0e03f01e000ffffffffffff9fff80fffff ffffffffffff803e03f80f81e07fffffffffffff00000000007fffff81f81fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffc000000f03f002010180010101f fffffffffffc781e07801f81fc000000000000000000000000000000000fffffffffffff fff81c0f01f00f000ffffffffffffdfff80fffffffffffffffff801e01fc0f81e07fffff ffffffff00000000007fffff81f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff03ffe000000703f003008080010101ffffffffffffc780e03801f81fc000000 0000000000000000000000000000003ffffffffffff81c0f80f807c00fffffffffffffff f80fffffffffffffffff801f00fe0701e07ffffffffffffe00000000003fffff81f81fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffe00000703f00380400 0010101ffffffffffffcfc0f01e01f81fc007e00000000000027ffffffff000000000000 0ffffffffc301c0fc07c03c00ffffffffffffffff807ffffffffffffffff800f807f0301 e07ffffffffffffe00000000003fffff81f81fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff03ffffc0000707e001c02000010101ffffffffffffcfe0781f01f81 fc03fffffe00000000ffffffffffffe0000000000000000000001c07c03e01e00fffffff fffffffff807ffffffffffffffff800fc03f8001e07ffffffffffffe00000000001fffff 81f81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffff8000707e 001e01000010101ffffffffffffcff03c0f81f81fc07ffdfffffff0001fffffffffffffe 000000000000000000001c07e03f00000ffffffffffffffff807ffffffffffffffff8007 e01fc001e07ffffffffffffe00000000001fffff81f81fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff03fffffe000707e000f00800010101ffffffffffffcff03 c0781f81fc0fff0ffffffffe03ffffffffffffffff0000000000000000001c03f01f8000 07fffffffffffffff80fffffffffffffffff8003f00fe003e07ffffffffffffe06000000 001fffff81f80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffff fe00f07e000780c00010101ffffffffffffc7f81e0301f81fc0fff07fffffffe03ffffff fffffffffff800000000000000003c01f80fc00007fffffffffffffff80fffffffffffff ffff8003f807e003e07ffffffffffffe06000000000fffff81f81fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffff00f07c0003c0600010101fffffffff fffc3fc0f0001f81f80fff03fffe3ffe07ffffffffffffffffffff800000000000003c01 f80fe00007fffffffffffffff80fffffffffffffffff8001fc03f003e07ffffffffffffe 07000000000fffff81f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f01fffffff81f07c0701e0300010101ffffffffffff81fc070001f81f80ffe03fffc1ffe 07fffffffffffffffffffffff080400000003c00fc07f00007fffffffffffffff807ffff ffffffffffff8001fe01f803e07ffffffffffffe07000000000fffff81f81fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffff81f0780780f0380010101f fffffffffff80fe07c001f81f80fff03fff80ffe07ffffffffffffffffffffffffffffff f0003c00fe03f8000ffffffffffffffff807ffffffffffffffff8000ff00ff03e07fffff fffffffe07000000000fffff81f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff01fffffff81f07807c078080010101ffffffffffff80fe03c001f81f80e3f03 fff00ffc07fffffffffffffffffffffffffffffff0003c007f01f8000fffffffffffffff fc00ffffffffffffffff80007f807f03e07ffffffffffffe0f000000000fffff81f81fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffff81f07803e03c00 0010101ffffffffffff807f03e001f81f80c0f87fff00ffc07ffffffffffffffffffffff fffff3fff0003c007f00fc000ffffffffffffffffc00007fffffffffffff80003fc03f03 e07ffffffffffffc0f800000001fffff81f01fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff01fffffff81f07c03e01c000010101ffffffffffff803f81f001f81 f80c0ffffff00ffc07ffffffffffffffffffffffffffc0fff0103c003f807c000fffffff fffffffffc000000ffffffffffff80001fe01f03e07ffffffffffffc0fc00000001fffff 81f01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffff03f07c 01f00e000010101ffffffffffff803fc0f801f81f80807fffff80ff80ff8ffffffffffff ffffffffffffc0fff0103c001fc07e000ffffffffffffffffc000000000241ffffff8000 0ff00f03c07ffffffffffffc0fc00000001fffff81f81fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff81fffffff03f03e00f807000010101ffffffffffff981fc 07c01f81f80007fffff80ff00ff07fffffffc3ffffffffffffff80fff0103c001fe03f00 0ffffffffffffffffc000000000000000fff800807f80703c07ffffffffffffc0fe00000 003fffff81f80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff ff03f03e007c03800010101ffffffffffff9c0fe07e00f81f80007fffffe1fc00fe07fff ffff81ffffffffffffff80fff01038000ff01fd80ffffffffffffffffc00000000000000 003f800c03fc0303c0fffffffffffffc1fe00000003fffff01f80fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffff03f03e003e01c00010101fffffffff fff9c07f03f00781f80807ffffffff800fe07fffffff80ffffffffffffffc0fff0103c0c 07f00ffc0ffffffffffffffffc000000000000000000000601fe0003c0fffffffffffff8 1ff00000007fffff81f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f01ffffffe03e07e003f00e00010101ffffffffffff1e07f01f00381f80c0fffffffff80 0fe07fffffff00ffffffffffffffc0fff0303c0c03f807fc0ffffffffffffffffc03f000 000000000000000700ff000380fffffffffffff81ff8000001ffffff81fc0fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffe03e07e001fc0700010101f fffffffffff1f03f80f80380f80e1fffffffff800fe0ffffffff00ffffffffffffffe3ff f0303c0e03fc07fc0ffffffffffffffff80ffff80000000000000003807f800380ffffff fffffff81ffc000003ffffff81fc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff03ffffffe03e07e000fc0380010101ffffffffffff0701fc0f80180f80fbfff ffffff801fffffbfffff807ffffc7ffffffffffff0303c0f01fe03fc07ffffffffffffff f80fffffffe6000000000003c03fe00380fffffffffffff03fff00000fffffff81fc0fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffe03e07c0007e018 0010101ffffffffffff0380fc0780180f80fffffffffffc01ffffe0fffff80fffff03fff fffffffff0103c0100ff01fc07fffffffffffffff80fffffffffffffe0000001e01ffe03 01fffffffffffff03fff8000ffffffff81fc0fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff03ffffffe03e07c0003f8080010101ffffffffffff01c0fe0380180 f80ffffffffffff01ffffc07ffffc0fffff03ffffffffffff0303c0080ff80fc07ffffff fffffffff80fffffffffffffffc00000e00fff0301fffffffffffff03fffc0ffffffe1ff 81fc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffe03e07c 0001fc000010101ffffffffffff00e07f0100380f80ffffffffffff81ffffc03ffffe1ff fff01ffffffffffff0103800407f807c07fffffffffffffff80ffffffffffffffffdc000 7007ff0301fffffffffffff03fffffffffff803f81fc0fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe03ffffffe03e07c0000fc000010101ffffffffffff00e07 f8000f80f80ffffffff0fff81ffffc03ffffffffffe01ffffffffffff0103800003fe03c 07fffffffffffffff80fffffffffffffffffc0c03c03fe0703fffffffffffff03fffffff 87ff000301fc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffff fe03e07c00007e000010101ffffffffffff00703f8000fc0f81fffffffe07ff81ffffe03 ffffffffffe01ffffffffffff0103800001fe01c07fffffffffffffff80fffffffffffff ffffc0e03e01fe0703ffffffffffffe07ffffffe01fe000001fc0fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffe07e07c00003f000010101fffffffff fff20301fc001fc0f81fffffffe03ff81ffffe07ffffffffffe01fffffffffffe0103800 101ff00807fffffffffffffff81fffffffffffffffffc0f01e00fe0703ffffffffffffe0 7ffffffc007c000001fc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e07ffffffe07e07c00001f800010101fffffffffffe30180fe001fc0f81fffffffe03ff8 1fffff07fffffffffff01fffffffffffe0303800180ff80007fffffffffffffff81fffff ffffffffffffc1f80f007e0703ffffffffffffe07ffffffc0000000000780fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffe07c07c00000fc00010101f fffffffffff381c07e001fc0f81fffffffe03ff01fffff9ffffffffffff83fffffffffff e03038001c07fc0007fffffffffffffff01fffffffffffffffff80fc07803e0703ffffff ffffffe07ffffff80000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe07ffffffe07c07c000007e00010101fffffffffffe7c0e07f001fc0fc1fffff ffe01ff03ffffffffffffffffffc7fffffffffffe03038001e03fe0007ffffffffffffff f00fffffffffffffffff80fe03e01e0703ffffffffffffe07ffffff80000000000000fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffc07c0fc000003f0 0010101fffffffffffe7e0703f801fc0f81fffffffe03ff03fffffffffffffffffffffff ffffffffe03078001e01ff0007fffffffffffffff01fffffffffffffffff807f01f00e07 03ffffffffffffe07ffffff800000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc07ffffffc07c0fc000001f80010101fffffffffffe7e0701f801fc0 f81fe7fffff03ff03fffffffffffffffffffffffffffffffe03078001f01ff0007ffffff fffffffff01fffffffffffffffff803f80f8040707ffffffffffffc07ffffffc00000000 0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffc0fc0f8 000001f80010101fffffffffffe7f0381fc00fc0f81fc1fffffc7ff03fffffffffffffff ffffffffffffffffe07078180f80ff8007fffffffffffffff01fffffffffffffffff801f 80fc000707ffffffffffffc07ffffffe000000000000000fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc07ffffff80fc0f8000000780010101fffffffffffe7f01c 0fe00fe0781f80fffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffe7e070781c07c07fc0 07ffffffffffffffe01fffffffffffffffff801fc07f000707ffffffffffffc07fffffff c0000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffff f80fc0fc000000380010101fffffffffffe3f81c07f007e0781f00ffffffffe03fffffff ffffffffffffffffffffff83c070781c07e03fe007ffffffffffffffe00ffff07fffffff ffff000fe03f800707ffffffffffffc0ffffffffff800000000000000fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffff80fc0fc006010180010101fffffffff ffc1fc0e07f007e0781f00ffffffffe07ffffffff83fffffffffffffffffff81c070781e 03e01ff007ffffffffffffffe0000000003fffffff3f000ff01fc0070fffffffffffffc0 fffffffffff000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c01ffffff80fc0fc007018080010101fffffffffffe0fe0703f00fe0781f00ffffffffe0 7ffffffff81fffffffffffffffffff00c070781f01f00ffc07ffffffffffffffe0000000 000000000007000ff00fe0070fffffffffffffc0ffffffffffffc00000000000001fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffffff81fc0fc00380c000010101f ffffffffffc0ff0701f00fe0781f80ffffffffe07ffffffff00fffffffffffffffffff00 c070780f80f807fc07fffffffffffffff00000000000000000000007f807f80f0fffffff ffffff80fffffffc7ffffc00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff800ffffff81fc0fc001c06000010101fffffffffffc07f0380f01fe0781f80ff ffff3fe07ffffffff00fffffffffffffffffff80c060780780f807fe07ffffffffffffff fc0000000000000000000007fc07fc0f00ffffc000f00000fffffff83fffffe000000000 00001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007fffff81fc0fc000c0300 0010101fffffffffffc03f81c0601fe0781fc1fffffe07c06ffffffff80fffffffffffff ffffff80c0607803c07c03fe07ffffffffffffffffc000000000000000000003fe03fc0e 0000000000000000fffffff01ffffffe00000000000007ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff8003fffff81fc0fc080701800010101fffffffffffc01f80c0003fe0 781ffffffffc03c003fffffff80fffffffffffffffffffc1c0607001e03e01fc07ffffff fffffffffffff50c0000000000000001ff01fc0e00000000000000007ffffff01fffffff 800000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fffff81fc0f8 1c0700c00010101fffffffffffc01fc0e0003fe0781ffffffffc03c003fffff7fc0fffff ffffffffffffffffc0607001f01f00fc07fffffffffffffffffffffff000000000000101 ff80fc0c00000000000000007fffffe01fffffffc000000000000007ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff8001fffff81fc0f80e0180700010101fffffffffffcc0fe0 70003fe0781ffffffffc03c001ffffe1fe1fffffffffffffffffffffc0607001f80f807c 07ffffffffffffffffffffffffe3fe0000000180ffc07c0c0000000000000000ffffffe0 1ff81fffc0000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8300ffff f81fc1f80700e0780010101fffffffffffcc07e078003fe0781ffffffffc03c001ffffc0 ffffffffffffffffffffffffc0607000f807c03c07fffffffffffffffffffffffffffff8 fc0001c07fc03c1e0000000000000000ffffffe01fe007ffc0f80000000000000fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff0380fffff81fc1f8038070380010101fffffffff ffce07f03c003fe07801fffe3ffe07c000ffffc0ffffffffffffffffffffffffc0607000 fc07e01c07ffffffffffffffffffffffffffffffff0e00e03fe0081e0c00000f80c00001 ffffffe00fc001ffe0fc00000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 03c07ffff01fc0f801c030180010101fffffffffffc603f81c003fe07800fff81fffff80 01ffffc0ffffffffffffffffffffffffc0607000fe03f00407ffffffffffffffffffffff fffffffffffe00701ff0001ffff0007ffffffc07fd081fe00f8000ffe0fc000000000000 001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff03e03ffff01fc0f801e03c080010101f ffffffffff8303f81e003fe078007ff80fffff8001ffffc0ffffffffffffffffffffffff c06070007f01f80007fffffffffffffffffffffffffffffffffe00380ffc001fffffffff ffffffbff80007c00f8000ffc0fc0f00000000000000ffffffffffffffffffffffffffff ffffffff00f03ffff01f80f800f00c000010101fffffffffff8381fc0f003fe070007ff8 07ffff8183ffffc1ffffffffffffffffffffffffc0c070003f80fc0007ffffffffffffff fffffffffffffffffffe003807fe001fffffffffffffffffe00001c00f8000ffc0fc0ff0 00000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff00701ffff01f80f800f80600 0010101fffffffffff8081fc0f803fe070007ff807ffff81efffffe3ffffffffffffffff ffffffff80c070001f807e0007fffffffffffffffffffffffffffffffffe001c03ff001f ffffffffffffffff800000000f8001ffc0fc0fff00000000000001ffffffffffffffffff ffffffffffffffff00780ffff01f80f8007c03000010101fffffffffff8040fe07c03fe0 70007ff807ffff03fffffffffffffffffffffffffffe3fff804070301fc03f8c07ffffff fffffffffffffffffffffffffffc000e01ff801fffffffffffffffff000000000f8001ff e0fc0fffc00000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffff003c07fff01f80f8 007e01800010101fffffffffff8000ff03e03fe07000fff807ffff03ffffffffffffffff fffffffffffc1fff8040f0380fe03ffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffc0007 00ffc01fffffffffffffffff000000000fc001ffe0fc0fffff00000000000001ffffffff fffffffffffffffffffffffe001e07fff01f80f8003f01c00010101fffffffffff90007f 03e03fe07000fffc0fffff03fffffffffffffffffffffffffff80fff8040f03c07f01ffc 07fffffffffffffffffffffffffffffffffc0403807fe01ffffffffffffffffe00000000 0fc007ffc0fe0fffffe00000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffe001e03ff f01f81f8001fc0f00010101fffffffffff90003f81f03fe07079fffe1fffff03ffffffff fffffffffffffffffff807ff8040f03e03f80ffc07ffffffffffffffffffffffffffffff fffc0601c03ff01ffffffffffffffffe000000000ff01fffe0fe0ffffffc000000000000 03fffffffffffffffffffffffffffffe000f03fff03f81f8000fe0780010101fffffffff ff98003f80f03fe07078ffffffffff07fffffffffffffffffffffffffff803ff80c0f00e 03fc07fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffc0301e01ff01ffffffffffffffffe 0000000007ffffffe0fc0fffffffc00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffe 040703fff03f81f80007f0180010101fffffffffff9c001fc0703fe060703ffffffffe07 fffffffffffffffffffffffffff803ff80c0f00301fc03fc07ffffffffffffffffffffff fffffffffffc0380f00ff01ffffffffffffffffe0000000007ffffffe0fc0ffffffffc00 000000000001fffffffffffffffffffffffffffe060783fff03f81f80007f8080010101f ffffffffff9e000fe0603fe020701ffffffffe07fffffffffffffffffffffffffff803ff 8080f00180fe01fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffc01c07807f01fffffffff fffffffc000000000fffffffe0fc07ffffffffc00000000000007fffffffffffffffffff fffffffe0703e7ffe03f81f00003fc000010101fffffffffffbf0007f0003fe060301fff fffe0e07fffffffffffffffffffffffffffc07ff8081f001c07f00fc07ffffffffffffff fffffffffffffffffff800e03c03f01ffffffffffffffffc0007d00007ffffffe0fc07ff fffffffc0000000000000ffffffffffffffffffffffffffe0f01ffffe03f81f00001fc00 0010101fffffffffffbf0007f0003fe060701ffffffc0607ffffffffffffffffffffffff fffe07ff0001f000c03f80fc07fffffffffffffffffffffffffffffffff800200e01f03f fffffffffffffffc001ffc000fffffffe0fc07ffffffffffc0000000000000ffffffffff fffffffffffffffe0f81ffffe03f81f00180fe000010101fffffffffff3f8003f8003fe0 60781ffffffc0007fc7fffffffffffffffffffffffff1fff0001f000e01fc07c07ffffff fffffffffffffffffffffffffff800000701f03ffffffffffffffffe007ffe000fffffff e0fc07fffffffffff800000000000007fffffffffffffffffffffffe0f80ffffe03f81f0 01c07f800010101fffffffffff1fc001f8003fe0607c3ffffffc000ff83fffffffffffff fffff0ffffffffff0001f000f00fe03c07fffffffffffffffffffffffffffffffff80000 0380f03ffffffffffffffffe00fffe000fffffffe0fe07ffffffffffff00000000000001 fffffffffffffffffffffffe07c07fffe03f81f001e03fc00010101fffffffffff0fe001 fc003fe0607ffffffffc000ff01fffffffffffffffffe07ffffffffe0003f000f807f01c 07fffffffffffffffffffffffffffffffff8000001c0203ffffffffffffffffe00fffe00 0fffffffe0fe07ffffffffffffe000000000000007fffffffffffffffffffffc03c07fff e03f80f000f01fe00010101fffffffffff0fe000fe003fe0703ffffffffc000fe01fffff ffffffffffffc03ffffffffe0003f0007c07f80c07ffffffffffffffffffffffffffffff fff8000000e0003ffffffffffffffffe00fffc0007ffffffe0fe07fffffffffffffe0000 0000000001fffffffffffffffffffffc01e03fffe03f80f000f80ff00010101fffffffff ff07f0007e003fe0703ff9fffffc040fe00fffffe3ffffffffffc03ffffffffe0003e000 7e03fc0007fffffffffffffffffffffffffffffffff81c000070003ffffffffffffffffe 00fffc0007ffffffe07e07ffffffffffffffc00000000000000ffffffffffffffffffffc 00e01fffe03f80f0007c07f80010101fffffffffff03f8003f003fe0703fe07fffff7c0f e00fffffc0ffffffffffc03ffffffffe0007e0003f01fe0007ffffffffffffffffffffff fffffffffff81f000018003fffffffffffffffff00fffc0007ffffffe07e07ffffffffff fffffc00000000000000fffffffffffffffffffc00700fffe03f80f0003c03f80010101f ffffffffff01fc003f803fe0703fe03fffc3fc0ff00fffffc07fffffffffc03ffffffffc 0007e0301f00ff0007fffffffffffffffffffffffffffffffff81f800004003fffffffff ffffffff007ffc0007ffffffe07e07ffffffffffffffff800000000000003fffffffffff fffffffc003007ffe03f80f0001e01f80010101ffffffffffe01fc001fc03fc0703fc03f ff83fc0ff00fffff807fffffffffe03ffffffffc0007e0300f807f8007ffffffffffffff fffffffffffffffffff80fc00000003fffffffffffffffff003ffc0007ffffffe0fe07ff fffffffffffffff800000000000003fffffffffffffffffc001807fff03f80f0380f00f8 0010101ffffffffffe00fe000fc03fc0f03fc03fff81fc0ff80fffff803fffff1ffff07f fffffffc000fe0380fe07fc007fffffffffffffffffffffffffffffffff80fe00000003f ffffffffffffffff801ffc000fffffffe0fe07ffffffffffffffffffc0000000000000ff fffffffffffffffc001c07fff03f80f03c0780780010101ffffffffffe607f000fe03fc0 f01fc03fff01fc1c1e1fffff803ffffe07fff8fffffffffc000fe03c07f03fe007ffffff fffffffffffffffffffffffffff001f00000001fffffffffffffffff801ff80007ffffff e0fe07fffffffffffffffffff800000000000003fffffffffffffffc0c0e0ffff03f80f0 3e03c0380010101ffffffffffe603f0007e03fc0f01fc03fff81f00c0ff83fff807ffffc 03fffffff07ffffc040fe03e03f01ff007fffffffffffffffffffffffffffffffff80000 0000001fffffffffffffffff800000000fffffffe0fe07fffffffffffffffffffe000000 000000007ffffffffffffffc0e079ffff03f80f01f01f0180010101ffffffffffe701f80 03e07fc0f00fc07fff80c0180ff81fffc07ffffc03ffffffe03ffffc0c0fe03f01f80ff0 07fffffffffffffffffffffffffffffffff800000000001fffffffffffffffffc0000000 0fffffffe0fe07ffffffffffffffffffffc00000000000001ffffffffffffff81f07ffff f03f80f00f80f8080010101ffffffffffe781fc001c07fc0f000007fffe000080ff01fff c0fffffc03ffffffe03ffffc0c0fe01f80fc07f807ffffffffffffffffffffffffffffff fff800000000001fffffffffffffffffe00000000fffffffe0fe07ffffffffffffffffff fffc00000000000000fffffffffffff81f07fffff03f80f007c078000010101fffffffff fe7c0fc000407fc0f8000008ffc000080ff01ffff1fffffc03ffffffe01ffff80c0fe00f 807e07f807fffffffffffffffffffffffffffffffff800000000001fffffffffffffffff f00000000fffffffe0fe07ffffffffffffffffffffffe00000000000001ffffffffffff8 1f83fffff03f80f003e01c000010101ffffffffffe7c0fe000007fc0f800000000000008 0ff01ffffffffffc03ffffffe01ffff80c0fe007c03f03f803ffffffffffffffffffffff fffffffffffc00000000001ffffffffffffffffff80000000fffffffe0fe03ffffffffff fffffffffffffc00000000000003fffffffffff81fc3ffffe03f81f003f00e000010101f fffffffffc3e07f020007fc0fc000000000000001ff81ffffffffffe07ffffffe01ffff0 1c0fe003e03f01f803fffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000001fffffffff fffffffffc0000000fffffffe0fe03ffffffffffffffffffffffff800000000000003fff fffffff81fe7ffffe03f81e001f807000010101ffffffffffc3f03f030007fc0fff00000 000000001ff83ffffffffffe0fffffffe01ffff01c0fe001f01f81f803ffffffffffffff ffffffffffffffffffff1c000007f83ffffffffffffffffffe0000000fffffffe0fe03ff fffffffffffffffffffffff000000000000003fffffffff01fffffffe03f01f000fc0380 0010101ffffffffffc3f03f838007fc0fffc00000000000000f87ffff001f87f3fffffff f01ffff01c0fc000f80fc0f007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00fffffff ffffffffffffffffff0000000fffffffe0ff07ffffffffffffffffffffffffff80000000 0000007ffffffff01fffffffc01f01f0007e01c00010101ffffffffffc3f81fc1c007f80 ffffe0000000600000000c000000000f7ff0fffff87fffe01c0fc0007c07e0700fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801c00fffffff e0fe07fffffffffffffffffffffffffff800000000000003fffffff00fffffff801f01f0 003f00e00010101ffffffffffc1fc0fc0f007f80ffffff800003f0000000000000000000 00000fffffffffc01c0fc0007c03f0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffe0fe07ffffffffffffffffffffffffff fe000000000000001ffffff007ffffc0001f01f0001f80700010101ffffffffffc1fc0fe 0f007f80ffffffffe00ff8000000000000000000000000001fffff001c0fc0601e01f800 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0 0fffffffe0fe03ffffffffffffffffffffffffffffe000000000000007fffff001fffc00 001f01f0000fc0380010101ffffffffffc0fe07e07807f001ffffffffffffc0000000000 0000000000000000000000001c0fc0700f80f8001fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffe0fe03ffffffffffffffffff fffffffffffe00000000000000fffff000000000001f03f00007f0080010101fffffffff fc0ff07f03807f000005fffffffffff0000000000000000000000000000000001c0fc078 0fc07c001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffe00fffffffe0fe03ffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000003ffff0 00000000001e03e00003f0000010101ffffffffffc07f03f81c07f0000000007ffffffff c0000000000000000000000000000000181fc07c07c03e001fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffe0fe03ffffffffff fffffffffffffffffffffe00000000000003fff000000000003e03f00001fc000010101f fffffffffc07f81fc0c07e000000000000003ffffffe0000ffff8ff00000000000000000 381f803803e01f001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe00fffffffc0fe03ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000 00003ff000000000003e03f000007e000010101ffffffffffc03fc1fc0007e0000000000 00000000039fffffffffffffb83fc00000000000381fc00001e00f001fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffc0fe03ff fffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000003f00000000000fe03f000803f00 0010101ffffffffff981fc07e000ff0000000000000000000004ffefffffffffffffffff f0000000701fc000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe007ffffffc0fe03ffffffffffffffffffffffffffffffffff c0000000000000c03800000007fe03f000e01f800010101ffffffffff9c0fe03f000ff00 00000000000000000000000000001ffffffffffffe000000f01fc000000000001fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007ffffff c0fe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000003f8007ffffff03f0 00700fc00010101ffffffffff9c0ff03f000ff0000000000000000000000000000000000 3fffffffff0fe030001fc000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffc007ffffffc0fe03ffffffffffffffffffffffffff ffffffffff800000000000003fffffffffff03f0003803e00010101ffffffffff9e07f01 f000ff83fff80000000000000000000000000000001dffe40007c000001fc00000000000 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0 07ffffffc0fe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000fffffff ffff03f0003e01f00010101ffffffffff8e03f81f800ffcffffffffe001ff00000000000 000000000000000000000000003fc000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007ffffffc0fe0000e7ffffffffffffff ffffffffffffffffffff000000000000007fffffffff03f0000f00f80010101fffffffff f8f03f80f800ffffffffffffc1fffffffe000000000000000000000000000000003fe038 000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffc007ffffffc0fe0000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000 000fffffffff03f0380780780010101ffffffffff8701fc07c00ffffffffffffc1ffffff fff80000000000000000000000000000007fffffe00000001fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007ffffffc0fe00000000003f fffffffffffffffffffffffffffff800000000000000fffffffe03f07c03e0380010101f fffffffff8380fe07e00ffffffffffff81ffffffffffffffc00000000000000000000000 00ffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc00fffffffc0fe0000000000007fe07fffffffffffff80000000000000 0000000000001ffffffe03e07e01f0180010101ffffffffff83c0ff03f00ffff1ffffffc 00ffffffffffffffffffffff800000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00fffffffc0ff0000 00000000000000400001fc00000000000000000000000000000003fffffe03e07f00f808 0010101ffffffffff01c07f01f80fffe03fffff0007fffffffffffffffffffffffc00000 0f0000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff ffffffffffffffffffffffc00fffffffc0ff000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000003ffffe03e07f807c000010101ffffffffff01e03f80f80fffc 007fffc0003fffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffc00fffffff c0ff800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fffe07e0 7fc03e000010101ffffffffff00f03fc0780fffc00005f80001fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1e7fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffc00fffffffc0ffff80000000000000000000000000 000000000000000000000000000000001ffe07e03fe03f000010101ffffffffff00f01fe 0380fff800000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffc083fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0 0fffffffc1fffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000 01fe07e001f00f800010101ffffffffff20780ff0000fff8000000002003ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc003fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00fffffff81fffffffffffff000000000 000000000000001f0000000000fe000000000000001e07e000f807c00010101fffffffff f303c0ff0000fffc000000007801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff8003ffc3e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffc00fffffff81ffffffffffffffff8fe0000000001fe01fffffffffffffffff8000 00000000000007e0007c03f00010101ffffffffff303e07f8000fffc000000007c007fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003e383c1e3fff e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00fffffff81ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000007e0003e01f80010101f fffffffff381f03fc000fffc000000007f003fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff8003c10181c1f8fc1ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe01fffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff000000000000001c0001f00f80010101fffffffffe1c0f81fc000fffc03f80000 ff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003800 10081f0781ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffff01ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000001f8078 0010101fffffffffe0e0780fe000fffe07fff801ffe01fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff000300030001e0781ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff1ffffffff01ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe000000000000000200fc0380010101fffffffffe0e07c0fe000fffc 07fffc03fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f000200020001c0781f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 00783fff00000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000 2007e0180010101fffffffffe0f03e07f800fffc0ffff807fffc0fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff820000020001c0701f003ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000ffffffffffdffff ffffffffffffffffffffffffff800000000000000003f8080010101fffffffffe0f81e03 ff00fffc0ffff80ffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff86000204000180701e003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff0000000000000000007f80000000000000ffbff7fffffffffffffffffffc0000 000000000001fc000010101fffffffffe0780f01ff80fffc0ffff00ffffc07ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce040600000180601e001ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000 000000000000000000000007ffffffffffff0000000000000000fc000010101fffffffff e07c0780ff80fffc0fffe01ffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff0e0600000300601e001ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000005ffff ffff80000000000000007e000010101fffffffffe03e07c07f80fffc0fffc03ffff807ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbe0600040300e 01c001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000 00000000000000000000000000000000000007e00000000000000000000006000010101f ffffffffe01f03c03f80fffc0fffc07ffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff0e040c0300e03c001ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff8001b03f003830000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000010101fffffffffe00f01e03f81fffc1fff807f fff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 c0e0700e03c001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff f80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0010101fffffffffe80f81f01f01fff81fff00f83ff807ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf1f0f01e03c001ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000007fffc000000 00000000000000000000000000000000000000000010101fffffffffcc07c0f80601fff8 1ffe01f01ff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffff fffffffffffff83f07c000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff800000000000000000000fffffffffffffff800000000000000000000000000 000000000010101fffffffffee03e07c0001fff81ffe01e01ff00fffffffffffffffffff fffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffdff3ffffffffff9fc001ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000 ffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000010101fffffffffef03e03e 0001fff81ffc03e01fe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ffffffffff ffffffffff0fe07fffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff8000000ffff000000000000007fffffffffffffffffc000001ffffc 07f80000000000000010101fffffffffcf81f03f0001fff83ff807e03fc00fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffff07c03ffe3fffc7ffe1c1ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000781fffffff0 00000000000007ffe3ffffffffffffffffffffffffff0000000000000010101fffffffff cf80f81f0001fff83ff807c07f800ffffffffffffffffffffff80fffffffffffffe003ff ffffffffffffffffff07c03ff81fff83fff7e3ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff803ff81fffffffff0000000000000ffe1ffffffffffffff ffffffffffffc000000000000010101fffffffffc7c0780fc001fff83ff007e07f801fff ffffffffffffffffffc003ffffffffffffe003ffffffffffffffffffff0fc03ff81fff01 ffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff80 fffffffffffe00000000003fe1fffffffffffffffffffffffffffc00000000000010101f ffffffffc1e03c0fe001fff83fe007e0ff001fffffffffffffffffffff8000fffffffc03 ffe003ffffffffffffffffffffffc07ff00fff01ff83ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff00fff80ffffffffffffff100000003fe1ffffff fffffffffffffffffff3ffc0000000000010101fffffffffc0f03e07f001fff83fe007fb fc001fffffffffffffffffffff00007fffffe00007f003ffffffffffffffffffffffe0ff f00fff01ff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ff f00fff80ffffffffffffffff0000001fc1ffffffffffffffc0fffffffc00ffe000000000 0010101fffffffffc0f01f03f801fff03fe003fff8001ffffffffffffffffffffe00003f ffffc00003f007fffffffffffffffffffffffffff01fff01ff00ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fe00fff80ffffffffffffffff0038001f c0ffffffffffffff801fffc000007fe0000000000010101fffffffff80780f01fc01fff0 3ff000fff0003ffffffffffffffffffff800001fffff000001f807ffffffffffffffffff fc0ffffff01fff81ff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffc07fe01fff80ffffffffffffffff00ff001f807fffffffffffff0000000000007fe0 000000000010101fffffffff807c0780ff01fff03ff8007fe0003fffffffffffffffffff f000000ffffe000001fc0fffffffffffffffffffc00003fff83fffc3ff01ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fc01fff81ffffffffffffffff 00ffe00f007fffffffffffff0000000000007fe01e0000000010101fffffffff803e07c0 7f01fff03ffe001fe0003fffffffffffffffffffe000000ffffc000000fc3fffffffffff ffffffff8000003ffc7fffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff80ffc01fffc3ffffffffffffffff00fff80f007fffffffffffff00000000 00007fe00fc000000010101fffffffff803f03e03f01fff03fff800fc0303fffffffffff ffffffffe000000ffffc000000ffffffffffffffffffffff800000007fffffffffc3ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffc01fffc7ffffffff ffffffff00fff80f007fffffffffffff0000000000003fe007f000000010101fffffffff 801f81e03f01fff03fffe00380703fffffffffffffffffffc0000007fff80000003fffff ffffffffffffffff80000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffc1ffc01fff87ffffffffffffffff00fff80f807fffffffffffff 0000000000003fe003f000000010101fffffffff801fc0f01f01fff03ffff80000f03fff ffffffffffffffffc0000007fff80000003fffffffffffffffffffff8000000000000fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffc03fff07 fffffffffffffffe01fff80fc0ffffffffffffff000000ffc0003fe001f800700010101f ffffffff980fc0780f01fff03ffffc0000f03fffffffffffffffffffc0000007fff8000f 001fffffffffffffffffffffe00000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffc1ffc07ffe07fffffffffffffffc01fff81fe07fffff ffffffff0001fffff0003fe001fc00f80010101fffffffff9c07e07c0f01fff03fffff00 01f07fffffffffffffffffff80000003fff8001f801fffffffffffffffffffffffffe000 00000000fffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ff c07ffc07fffffffffffffff803fff81fc07fffffffffffff007fffffffe03fe000fe01f8 0010101fffffffff9e03f03e0701fff03fffffc001f07fffffffffffffffffff80000003 fff8001fc01fffffffffffffffffffffffffff400000000000000fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffc07ffc07fffffffffffffff807fff81f 803fffffffffffff007fffffffe03fc0007f00f80010101fffffffff8703f81e0001fff0 3fffffe001e07fffffffffffffffffff80000001fff0003fc01fffffffffffffffffffff fffffffc0000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff00ffc07ffc0ffffffffffffffff80ffff81f803fffffffffffff00ffffffffe03f80 003f80780010101fffffffff0301fc0f0001fff03ffffff001e0ffffffffffffffffffff 00000000fff0003fe01fffffffffffffffffffffc1fffffffe000000000007ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffc0fffc0ffffffffffffffff8 0ffff81f803fffffffffffff00ffffffffe03f00601fc0380010101fffffffff0181fc0f 8001fff03ffffffc03e0ffffffffffffffffffff000000007ff0003ff01fffffffffffff ffffffffc0ffffffffff0000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff00ffc0fffc0ffffffffffffffff81ffff81f807fffffffffffff00ffffff ffe01f00700fe0180010101fffffffff01c0fe07c001ffe03ffffffe03e0ffffffffffff ffffffff000000007ff0007ff81fffffffffffffffffffff80ffffffffffff80000007ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003fc0fffc0fffffffff fffffff81ffff81f807fffffffffffff00fffffffff01f007807f0080010101fffffffff 01e07e03e003ffe03fffffff03c0ffffffffffffffffffff000000007ff0007ffc7fffff ffffffffffffffff80fffffffffffffc000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff801fc0fffc1ffffffffffffffff81ffff81fc0fffffffffffffe 01fffffffff01f007c03f8000010101fffffffff00f03f03f001ffe03fffffff8fc0ffff ffffffffffffffff000000007ff0007fffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffff fc0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000fc0fffc1f fffffffffffffff00ffff81fc07ffffffffffffe01fffffffff01f007e01fc000010101f ffffffff00701f81f801ffe01fffffffffc0ffffffffffffffffffff000000003ff000ff ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff000fc0fffc1ffffffffffffffff007fff81fc07fffff fffffffe01fffffffff01f807f00fe000010101ffffffffe00781fc0fc00ffc00fffffff ffc0ffffffffffffffffffff000000003ff000ffffffffffffffffffffffffff01fff3ff ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000f 80fffc1ffffffffffffffff007fff81f803ffffffffffffe01fffffffff01fc03f807f00 0010101ffffffffe003c0fe07c00ffc00000ffffff80ffffffffffffffffffff00000000 3ff000ffffffffffffffffffffffffff01ffc1ffffffffffffff80ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fc0fffc0ffffffffffffffff007fff01f 003ffffffffffffe01ffffff80701fc01fc03f800010101ffffffffe001c07e07e007f80 00000ffffc007fffffffffffffffffff000000003ff000ffffffffffffffffffffffffff 03ff80fffff1ffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff803fc0fff80ffffffffffffffff00ffff01f007ffffffffffffe01fffff800301fc0 0fe01fc00010101ffffffffe180e03f03f007f80000001f000007fffffffffffffffffff 000000003ff0007ffe1fffffffffffffffffffff03ff007fffc0fffff87f80ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffc0fff80ffffffffffffffff0 07fff01f007ffffffffffffe03ffffe000000fc007f00fe00010101ffffffffe1c0f03f8 1f007f800000000000007fffffffffffffffffff000000003ff0007ffc1fffffffffffff ffffffff03fe003fff80ffffe07f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff81ffc0fff80ffffffffffffffff807fff03f00fffffffffffffe03ffff80 00000fc003f807f00010101ffffffffe3e0701f80f007fc00000000000007fffffffffff ffffffff000000003ff8007ff80fffffffffffffffffffff03f8001ffe00ffffc07f00ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003c0fffc0fffffffff fffffff807fff03fffffffffffffffff01ffff0000000fc001fc03f80010101ffffffffe 3f0380fc0f007fe00000000000007fffffffffffffffffff000000003ff8003ff80fffff ffffffffffffffff07f0000ffc007fff807f00ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff0001c0fffc0ffffffffffffffff807fff03fffffffffffffffff 01fffc0000000fc000fe01f80010101ffffffffe1f01c0fe0700ffffc00000000000ffff ffffffffffffe03f800000007ffc001ff00ffffffffffffffffffffe07e00007fc003fff 007f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001c0fffc0f fffffffffffffff807ffe07fffffffffffffffff01fffc0000000fc0003f00f80010101f fffffffe0380e07f0201ffffffff00000001ffffffffffffff00801f800000007ffc000f f00ffffffffffffffffffffe07c00003f8001ffe003f01ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff0001c0fffc0ffffffffffffffff807ffe07f807fffff ffffffff01fff800fe0007c0c03f80780010101ffffffffe0040e03f0001ffffffffe000 00fffffffffffff00000000fc00000007ffe0003e01ffffffffffffffffffffe07003c01 f0000ff8001f01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003 c1fffc0ffffffffffffffff807ffe07f003fffffffffffff00fff003fe0007c0f00fc038 0010101ffffffffe0060701f8003fffffffffe07fffffffffffff8000000000fc0000000 7ffe0000001ffffffffffffffffffffe0200fe00600003f0000f01ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fc0fff80ffffffffffffffff807ffe07e 003fffffffffffff80fff00fff0007c0f807e0180010101ffffffffe0030380fc003ffff fffffffffffffffffff8000000000007e0000000ffff0000001ffffffffffffffffffffe 0001ff00003801e0000701ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff801fc0fff807fffffffffffffff807ffe07e003fffffffffffff80ffe01fff0203c0 fc03f0080010101ffffffffe00381c0fc003fffffffffffffffffffffe00000000000007 f0000000ffff0000003ffffffffffffffffffffe0003ffc0007c00c00c0001ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fc0fff007fffffffffffffff8 07ffe07e007fffffffffffff80ffe01fff0603c07e01f8000010101ffffffffe00380c07 e003fffffffffffffffffff8000000000000000ff8000001ffff8000003fffffffffffff fffffffe000fffe000ff00003e0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe001fc0fff003fffffffffffffff80fffe07f007fffffffffffff80ffe03f fe0603c07f00fc000010101ffffffffc003c0e03f003ffffffffffffffffff0000000000 0000000ff8000003ffff8000007ffffffffffffffffffffe001ffff801ffc0007f0001ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fc1fff003ffffffff fffffff80fffc07f80ffffffffffffff80ffe03ffc0e03c03f80fe000010101ffffffffc 001e0701f801ffffffffffffffc00000000000000000001ffc000007ffffc00000ffffff fffffffffffffffe003ffffe01ffe000ff8001ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffc003fc1fff003fffffffffffffff80fffc07c00ffffffffffffff 80ffe03ffc0e07c01fc07f000010101ffffffffc001e0380f800ffffffffffffe0000000 000000000000003ffe000007ffffc00003fffffffffffffffffffffe007fffff83fff801 ffc003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003fc1fff007 fffffffffffffff80fffc07800ffffffffffffff80ffe03ff81e07c00fe03f800010101f fffffffc000f03c07c00fffffffffff8000000000000000000007fffff80000fffffe000 07fffffffffffffffffffffe01ffffffc7fffc03fff003fffffffffffc43ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe007fc1fff807fffffffffffffff80fffe07001ffffff ffffffff80ffe01fe01c07c00ff00fc00010101ffffffffc000f81e03e007ffffffffe00 00000000000000000001ffffffe0001ffffff00007fffffffffffffffffffffe07ffffff fffffe07fff003ffffffffe0000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffff003f c1fff807fffffffffffffff80fffc07001ffffffffffffff80ffe000003c07c007f807e0 0010101ffffffffc0007c0e01e007f03ffce000000000000000000000007fffffff8003f fffff8001ffffffffffffffffffffffe07ffffffffffff0ffff803ffffffffc000000000 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fc1fffc07fffffffffffffff80fffc070 03ffffffffffffff80ffe000007c078003fc03f00010101ffffffffc0603c0701e007c00 00000000000000000000000000fffffffffc00fffffffe007ffffffffffffffffffffffe 07fffffffffffffffffc03ffffcfff80000000000fffffffffffffffffffffffffffffff ffffc00fc1fffc07fffffffffffffff80fffc07003ffffffffffffffc07ff00000fc0780 01fe03f80010101ffffffffc0703e0380c00f8000000000000000000000000000fffffff ffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffe01ffffcfff80 0000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00fc1fffe07fffffffffffffffc 0fffc07803ffffffffffffffc07ff80001f8078000ff01f80010101ffffffffc0f81f03c 0000f800000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffe07ffffffffffffffffff03ffffffff800000000007ffffffffffffffffffffff ffffffffffff800fc1fffffffffffffffffffffc0fffc07803ffffffffffffffc07ff800 01e0078000ff80f80010101ffffffffc0f80f81e0001e0000000000000000000000001ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffff03ff ffffff000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fc1ffffffffffffff fffffffc0fff807803ffffffffffffffc07ffc0003800380807fc0780010101ffffffff8 0fc07c0f00000000000000000000000000004fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffc0fff07ffffffffffffff03ffffffff00000000000fffffffffffffff ffffffffffffffffffffc03fc0000006fff31ffffffffff80f3f002003ffffffffffffff c07fff0000000380e03fc0380010101ffffffffc04007c06000000000000000000000000 00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffe03ffffffffff fffe03ffffffff00000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc0000000 00000000fc0001c00000000003ffffffffffffffe03ffffc00000381f01fe0180010101f fffffff800003e0000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffc0ffe01fffffcfffffffe03fffffffe0001e007c01fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000002003ffffff ffffffffe03fffe000000381f80ff0080010101ffffffff800001c000000000000000000 0000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffc00ff f9f03ffffffe03fffffffe0001f007f03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c00000000000000000000000000000300fffffffffffffffe03ffc0000000780f807f800 0010101ffffffff8000000000000000000000000000001c007ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc0fe0007fc0001ffffffe03fffffffe0001fc07f0 3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000007f ffffffffffffffffe004000000000780fc03fc000010101ffffffff80000000000000000 000000000003fff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc 0f00001f00001ffc3ffe07fffffffe0000fe03f03fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff00000000000000000000000000007fffffffffffffffffe00000000001df80 fe01fe000010101ffffffff8000000000000000000000000007ffff80fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000400000ff81ffe07fffffffe00 007f01f03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffc0000800000000000 000000fffffffffffffffffff00000000007ff807f00ff000010101ffffffff800000000 00000000000000001ffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffc00000000000007e00ffe07fffffffe00c03f01f01fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff81ffc08000e0181fffffffffffffffffff0000000 000fff803f807f800010101ffffffff800000000000000000000000ffffffff80fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000038007fc07ff fffffe01e01f80f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff3fffffffffffffffffff80000047fffff803fc03fc00010101ffffffff8 00000000000000000000000ffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffc000000000000000003fc0fffffffff01f01fc0700001ff01ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fc0003ffffffff801fe01fc00010101ffffffff800000000000000000000000ffffffff8 0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000 00fc0fffffffff01f80fe0300000000003fffffffc80000f06000fffcfffffcfffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffff000ff00fe00010101f fffffff80000000000000000007f8007fffffff80fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8007800001c00000000fc0fffffffff01fc07e01800000000 00000000000000000000000000707803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff0007f80ff00010101ffffffff000000000000000007fff0003 fffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800f00000 3c00000000fc0fffffffff01fe03f00c0000000000000000000000000000000000000000 01fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80003fc07f8 0010101ffffffff8000000000000001fffff0000fffffff01fffffffffffffffffffffff fffffffffffe07fffffffffffffffff801e000003800000000fc0fffffffff003f01f80c 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000021fffffff0e6c1f ffffffffffffffffffffffffffe0000001fc03f80010101ffffffff0000000000000003f fffe00007ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffff8 03c0000030000000007c0fffffffff000f80fc0000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000019ffffffffffe00fffe000000000000 00fe01f80010101ffffffff8000000000001f03ffffc00003ffffff01fffffffffffffff fffffffffffffffffff8003ffffffffffffffff803006000001c0000003c0ffffffffe00 0f807e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000380ff00f80010101ffffffff000000000 0003f03ffffc00001ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffff800007ffffc7f fffffff80000f000003e0000003c0ffffffffe0007c03f00000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000003c07f80780010101ffffffff0000000003c03f03ffff803800ffffff01fffffff fffffffffffffffffffffffffff000000000001ffffffff80001f80000ff000000080fff fffffe0007e01f800001f80f0000000000e00fe004000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000003e03fe0380010101ffffffff0 00000001fe03f03ffff807e003fffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffff00000 0000000ffffffffc0003fc0001ff800030000ffffffffe0007f00fc03e01fc0fc01e003f 01f00ff00600f007c0000080000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000003f01ff0180010101ffffffff000000780fe03f03ffff00ff000fffff0 1ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffc000ffe0001ffc000 f8000ffffffffe0003f807c03e01fc0fe01f007f81f807f80600f007e00007e00fc00000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000003f00ff8080010101f fffffff0000007c0fe03f03fffe00ff8003ffff03fffffffffffffffffffffffffffffff fff0000000000007fffffffc003fff0003ffe001fc000ffffffffe0001fc07e03e01fc07 f00f003f80fc03fc03007803e00003f00fe00c007c01f007fc1800f801c01fc000000000 0000000000000ff003c00003f807fc000010101ffffffff0000603e07e03f03fff801ffc 001ffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000007fffffffc007fff80 07fff007fe000ffffffffe0200fe03f01f00fc03f00f801f80fe01fc01803c03e00003f8 07f00e007c01fc07fc1c01fc01e01fe000030000000000003ff80ff803e00e01fc03fe00 0010101ffffffff0000701f03e03f03fff001ffe0007fff03fffffffffffffffffffffff fffffffffff0000000000007fffffff801ffffc01ffff00fff800ffffffffe03807f01f8 0f807e03f807e01f807f01fe00c03f01f00c01fc07f007803e00fe03f80e00fe01f00fe0 1803801e00c01f803ff80ffc03e00f00fe01ff000010101ffffffff6060380f81e03f03f fe003fff8000fff03ffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000007fffffff8 03fffff83ffff81fffc00ffffffffe07c03f80fc0fc07e01fc03f00fc03f80ff00f01f80 f00700fe03f007c01f00fe01f80f00ff00f007e01c03c01e00e01fc03ff807fe01f007c0 7f00ff800010101ffffffff70701c0f80e03f03ffc007fffe0007ff03fffffffffffffff fffffffffffffffffff00e01e0000003fffffff80f1ffffffffff83fffe00ffffffffe07 e01fc07e07e03f00fe03f807e03fc07f80780f807803c07f01f803e01f807f01f807807f 007807e01e03e00f00e00fe01ff803ff01f807c03f807fc00010101ffffffff70780e07c 0003f03ffc007ffff0001ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffff00700f00c0003 fffffff81f07fffffffffffffff01ffffffffe07f00fc03e03f01f007e01fe03f01fe03f c03807c07c01e03f00fc01f80fc03f80f007c03f807c03e00f01f80700700ff00ffc01ff 80fc03e03fc03fe00010101ffffffff707c0603e0003f03ffc00fffffc000ff03fffffff fffffffffffffffffffffffffff00780f80e0007fffffff81e03fffffffffffffff01fff fffffe07f80fe03f01f80f803f00fe01f00fe01fe01c03e03e01e01f807e00f807e01fc0 7007e01fc03e01f00f80fc07803807f807ff00ffc07e01f01fc01ff00010101ffffffff7 07c0701f0003f83ffc00fffffe0007f03ffffffffffffffffffffffffffffffffff003c0 7c060007fffffff01e01fffffffffffffff01ffffffffe03fc07f01f80fc07c01f807f00 f807f01ff00e01f01f00f00fc03f007c03f00fe01803f00fe01f00f807c07e03e03e03fc 03ff807fe03f00f80fe00ff80010101ffffffff703e0381f0003f03ffc00ffffff8007f0 3ffffffffffffffffffffffffffffffffff003e03e030007fffffff03e01ffffffffffff fff81ffffffffc03fc03f80fc0fe03e00fc07f807c03f80ff80700f80f807807e03f803e 01f807f00803f807f80f807c03c03f01f01f01fe01ffc03ff01f80fc07f807f80010101f fffffff700001c0f8003f03ffe00fe1fffe007f03fffffffffffffffffffffffffffffff fff001f01f018007fffffff03e01fffffffffffffff81ffffffffc00fe01fc07e07f01f0 07c03fc03e01f807fc03807c07c03c03f01fc03f00fc03f80001fc03fc07c03e01e03f00 f80f00ff00ffe01ff00fc07c03fc03f80010101ffffffff700000c07c003f03ffe00fc0f fff007e03ffffffffffffffffffffffffffffffffff001f80f81f807fffffff03e01ffff fc3ffffffff81ffffffffc007f00fe03f03f00f803e01fe03f00fc03fe01c03c03f01e03 f80fe01f807e01fc0000fe01fc03e01f01f01f807c07807f807ff00ffc07e01f01fe01f8 0010101ffffffff700000e07e003f03fff803c07fff807e03fffffffffffffffffffff7f fffffcfffff000fc07c0fc0fffffffe03e00fffffc1e3ffffc781ffffffffc003f807f01 f01f807e03f00ff01f807e01ff00e01f01f80f01fc03f00fc03e00fe01807f00fe01f00f 80f80fc03e03c03fc03ff807fc03f00f00ff00f80010101ffffffff700040703e003f03f ffc01803fffc07e03ffffffffffffffffffffc0000020001f8e0007e03c07c0fffffffe0 3c007ffff8001fffe0381ffffffffc003fc03f00f80fc07f01f807f80fc07f00ff80701f 80fc0780fe01f807c01f807f01e03f807f00f807c07c07f01f01e01fc01ffc03fe03f80f 80ff80f80010101fffffffff00060381f003f03fffe00001fffc07e07fffffffffffffff fffff800000000000000003f03e03c0fffffffe078003ffff8001fffc0301ffffffffc00 1fe01f807c07e03f80fc03fc07c03f807fc03807c07c03c07f00fc03f01fc03f80e01fc0 3f807c03e03e03f81f00f00fe00ffe01ff00fc07c07fc0380010101fffffffff00070180 fc03f03ffff000007ff80fe07ffffffffffffffffffff800000000000000001f81f01c0f ffffffe030001ffffc003fff80301ffffffffc001ff00fc03e03f01fc07e01fe03e01fc0 3fe03c07c03e01e03f80fe01f80fe01fc0700fe01fc03e01f01f01f80f807807f007ff00 ff80fe03e03fe0180010101fffffffef000781c07e03f03ffff800003ff81fe03fffffff fffffffffffff800000000000000080fc0f8080fffffffe020000ffff8003ffe00301fff fffffc000ff807e01f01f80fe03f01ff01f00fe01ff01e03e01f00f01fc07f00fc07f00f e03807f00fe01f01f80f80fc07e03c03f803ff803fc07f01f01ff0080010101fffffffef 000780e03e03f03ffffc00000ff01fe03ffffffffffffffffffff8000000000000000c0f c07c000fffffffe0007007fff0003ffc00301ffffffffc000ffc03f01f80fc07e01f80ff 80f807f00ff80f01f00f80780fe03f807e03f807e01c03f807f00f807c07c07f03e01e01 fc01ffc01fe03f80f80ff8000010101fffffffef0007c0703e03f03ffffe000007f03fe0 3ff007fffffffffffffff8000000000000000e07e03e000fffffffe000f803ffc0007ff8 00003ffffffffc0007fe01f80fc07e03f00fc07fc0fc03f80ffc0780f807c03807f01fc0 3f01fc07f80e01fc03f807c03e03e03f01f00f00ff00ffe00ff00fc07c07f8000010101f ffffffef0007e0781e03f03fffff001001e03fe07f80007ffffffffffffff807ff0007e0 00000f03f01f000fffffffe001fc01ff00007ff000003ffffffffc0003ff01fc07c03f01 f807e03fc07e01f807fe03c07c03e01c03f00fe03f00fc03fc0700fe01fc03e01e01e01f 80f807807f007ff007f807e03e03fc000010101fffffffef0003f0380603f03fffff8078 00407fe07e00001ffffffffffffff80fffffffffffe00701f80f800ffffffff003fe007c 00003fe000003ffffffffe0401ff80fe03e01f80fc03f01fe03f00fc03ff01e03e01f00e 01f807f00f807e01fc03807f00fe01f00f00f00fe07c07c03f803ffc03fc03f01f01ff00 0010101fffffffef0003f03c0003f03fffff80fe00007fe07800000ffffffffffffff80f fffffffffff00780fc07c00fffffffe007ff803800001fc018003ffffffffe0700ffc07f 01f00f807e01f80ff01f807e01ff00f01f00f80700fc03f807c03f80fe01c01f807f00f8 07807807e03e01e01fc01ffe01fe01f80f80ff800010101fffffffef0701f81e0003f03f ffff80ff00007fe070000003fffffffffffff01ffffffffffff003c07e03e00fffffffe0 07ffc00001f80f803c003ffffffffe07807fe03f80f807c03f00f807f81fc03f00ff80f0 0f807c03c07e01fc07e01fc03f00e00fc03f807c03c03c03f01f00f00ff00fff00ff00fc 07807fc00010101fffffffef0781fc0f0003f03fffff01ffc0007fe020000001ffffffff fffff01ffffffffffff001e03f01f00fffffffe00fffe00003fc0f007e003ffffffffe07 c03ff01fc07c07e01f807c03fc0fe01f807fc0780fc07e03e03f00fe03f00fc01f807007 e01fe03e01e01e01f80f80f807f807ff807f80fc03e03fe00010101fffffffef0780fc07 8003f03fffff01ffe00007e0000000007ffffffffffff00ffffffffffff001f01f81f807 ffffffe01ffff0000ffe0e00ff003ffffffffc07e01ff80fe03e03f00fc03e01fe07e00f c03fe03c07e03f01e03f807f01f80fe00fc03803f00ff01f00f00f00fc07c07c03fc03ff c03fc07e01e01ff00010101fffffffef07c07e038003f03ffffe03fff80007e00003f000 1ffffffffffff00ffffffffffff000f80f80f807ffffffe03ffff8003fff8801ff803fff fffffc07f01ff807f01f00f807e01f00ff03f00fe01ff01e03f01f80f01fc03f80fc07f0 0ff01e01f807f81f80f807807e07e03f00fe00ffe01fe01f00f00ff80010101fffffffef 07e07f03e003f03ffffc03fffe0007e0000ffe0007fffffffffff00ffffffffffff0007c 0fc07807ffffffe03ffffe007ffff003ffc03ffffffffc07f00ffc03f80f807c07f00f80 7f83f807f80ff80f01f80fc07807e01fc07e03f807f80700fc03fc0fc03c03c03f03f01f 807f007ff00ff00fc07807f80010101fffffffef03f03f01e003f03ffffc07ffff8003e0 0007ff8003fffffffffff01ffffffffffff0003e07e03807ffffffe07fffff80fffff007 ffe03ffffffffc00f807fe03fc07c03e03f807c03fe0fe03f807fc0f80fc07e03c07f00f e03f01fc03fc03807e01fe07e01e03e01f81f80fc03f803ffc07f807e03c03f80010101f ffffffef01f01f81f803f03ffff807ffffc007e00003fff001fffffffffff01fffffffff fff0001f03f0080fffffffc07fffffc1fffff00ffff03ffffffffc003c03ff01fc03e01f 01fc03e01ff07f01fc07fe07c0fe03f01e03f807f01f80fe01fe01c03f00ff03f01f01f8 0fc0fc07e01fc01ffe03fc07e01f01f80010101fffffffcf00f80fc0fc03f03ffff807ff ffe007e00003fffc007ffffffffff01ffffffffffff0080f81f8001fffffffc07fffffe7 ffffe01ffff03ffffffffc001e01ff80fe01f00380fe01f00ff07f80fe03ff03e07f01f8 0f01fe03f00fc07f00ff00e01f807f83f80f80fc0fe0fe03f00fe00fff03fe03f80f80f8 0010101fffffffdf00f80fc07c03e03ff0fc07fffff803e00001ffff003ffffffffff01f ffffffffffe00c0780fc001fffffffc07ffffffffffff01ffff03ffffffffc000f007fc0 7f00f801c07f00f807f83fc07f01ff81f03f81fc0f81ff01fc07e03fc07f80780fc03fc1 fc07c07e03f07f01fc0ff003ff83ff01fc07c0780000000fffffffcf007c07e03e03e03f e07c03fffff803f00001ffffc01ffffffffff01fffffffffffe00603c07e001fffffffc0 7ffffffffffff03ffff03ffffffffc000f807fe03fc07c00e03f807c03fc1fe03f81ffc0 f81fc0fe07c0ff80fe01f01fe03fc03c07e03fe1fe03e03f01f83f80fe03f801ffc3ff80 fc03e0380010101fffffffdf003e03f01e07e03fc07e00fffff803f00003ffffe00fffff fffff01fffffffffffe00301e07f001fffffffc0fffffffffffff87ffff03ffffffffc00 0fc01ff01fc07e00f01fc03e03fe0ff01fe3ffe07c0fe07f03e07fc07f00f81ff01fe01e 03f01ff3ff81f01f80fc1fc07e01fc00ffc3ffc07e01e0180010101fffffffdf003f01f8 0c03e03f807e007ffff003f0007ffffff00ffffffffff01fffffffffffe00180f03f801f ffffff80fffffffffffffffffff03ffffffffc000fe00ff80fe03f00781fe01f01ff07f0 0ff3ffe07e07f03f83f03fe03f807c0ff80ff80f03f00fffffc0f80fc07c1fc01e000000 00000f803f80f0080010101fffffffdf001f81fc0003f03f807f001ffff007f0003fffff f807fffffffff01fffffffffffe00180f81fc01fffffff80fffffffffffffffffff03fff fffff80007f007fc07f00f80780ff01f807f03f007f1ffe03e01f01fc1f83fe01fc03e0f fc07f80780f807ffffc07c07c03e0fc000000000000000001f8078000010101fffffffdf 000fc0fc0003f03f807f800ffff03ff0001ffffffc03fffffffff00fffffffffffe000c0 380fe01fffffff80fffffffffffffffffff07ffffffff80003f803fc03f803803007f00f 807f0000000000001c00600fc0fc3ff007e00e07fe03fc03c07c01f807c03c0180000780 00000000000000000fc03c000010101fffffffdf000fc07f0003f03fc0ffe003ffe07ff0 0007fffffe01fffffffff00fffffffffffe000701c07e00fffffff81ffffffffffffffff ffe07ffffffff80403fe03f801f801800000000000000000000000000000000000fc3ff8 03f00707fe03fe01e03800000000000000000000000000000000000007e01e000010101f ffffffdf0007e03f0007f03fe0fff000ffe07ff00003ffffff80c07ffffff00fffffffff ffe000780e03f00fffffff81f0ffffffffffffffffe07ffffffff80601ff00f800000000 000000000000000000000000000000000000024001f00383f800fc000000000000000000 00000000000000000000000003f00f000010101fffffffdf0807f01f8007f03ffffff800 7fc0ffe00001ffffff80003ffffff01fffffffffffe000380701f80fffffff01e07fffff fffffffff3e07ffffffff80700ff80f00000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f80780 0000000fffffffdf0803f00fc007f03ffffffe003fc0ffe00001ffffffc0001ffffff01f ffffffffffe0001c0780f80fffffff01e03ffffff81fffffc1e07ffffffff803803fc070 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000001bf0001f00000000fc03c00010101fffffffdf0001f80fe007f03f ffffff000f80ffe00001ffffffc0001ffffff01fffffffffffe0000e03c0780fffffff03 e01fffffc007fffe00e07ffffffff801c03ff00000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000007fffffffffe000 00fe03e00010100fffffffdf0000fc07f807f03fffffffc00201ffe00003ffffffe0001f fffff01fffffffffffc0000f01e0300fffffff03e00fffff8003fffc00e07ffffffff800 601ff800000000000000000000000000001ff90cc0000000000000000000000000000000 000000000000000003000c7fe0ffffffffffffe0007f01f00010101fffffff9f0000fe07 fc07f01ffffffff00001ffe00001ffffffe0001ffffff01fffffffffffc0000780f0001f ffffff03e007ffff0001fff800e07ffffffff800300ffc000000000000000000000007ff fffffffff07ffffffe80000000000000000000000001fffffffffffe0ff07ffff9ffffff fffffff8003f80f80010101fffffffdf00007e03fc03f01ff83ffff80001ffe000007fff ffe0001ffffff03fffffffffffc00003c078001fffffff03c003fffc0001fff800e0ffff fffff8001803fe000000000fffff81e8fffffffffffffffff8ffffffffffe07800000000 0000001ffffffffffffffffe1ff87ffffffffffffffffff8001fc0780010101fffffff9f 00003f01fc03f01ff00ffffe0003ffe000003fffffe0001ffffff03fffffffffffc00103 e038001fffffff038001fff80000fff801e0fffffffff8000c01ff000103ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffcffff fffffffffffffff8000fe0380010101fffffff9f00003f81fc03f01fe007ffff0003ffe0 01803fffffe0001ffffff03fffffffffffc00381f03c001fffffff030001fff00000fff0 03c0fffffffff8040600ff801fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80e07f0180010101f ffffffbf00301f80fc03f01fc003ffffc003ffe001e01fffffe0003ffffff03fffffffff ffe003c0f81e001ffffffe020000ffc000003ff003c0fffffffff80603807fc07fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff fffffffffffffffffffffff00f03f8080000000fffffffbf00380fc07c03f01f8003ffff e007ffe000f81fffffe0003ffffff03ffffbffffffc003e0780f001ffffffe000000ff80 00001fe003c0fffffffff80701c03fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffe00f81fc00 0010101fffffffbf003c07e03c03f01f8001fffff007ffe0007f7fffffe0207fffffe03f ffe00fffffc001e03c03801ffffffe0000007f8000000fc001c0fffffffff80000601e00 7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc300000f663f8000000007f ffffffffffffffffffffffffffffffe00f80fe000010101fffffffbf001c07f01c07f01f 8000fffffc0fffe0003fffffffe0607fffffe03fffc003ffffc001f01e03c01ffffffe00 00003f00000001800080fffffffff800000000007fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff8000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffe0 0fc07f000010101fffffffbf001e03f00c03f01f80007fffff0fffe0001fffffffe0607f ffffe03fff80007fffc000f81f01c01ffffffe0000001e00000000000000fffffffff800 000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000 0000003fffffffffffffffffffffffffffffffe007e03f800010101fffffffbf001f03f8 0007f01f80007fffffffffe00007ffffffe0407fffffe03fff800007ff8000fc0f80700f fffffe0000f00000070000018000fffffffff800000000007fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff0000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff fffffff003f01fc00000000fffffffbf000f01fc0003f01f80007fffffffffe00401ffff ffe040ffffffe03fff0000007f80607c07c0300ffffffe0001f000001f800003e001ffff fffffc00000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000 000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffff801f80fe00010101fffffffbf 0c0780fe0007f01fc0007fffffffffe000003fffffc0c0ffffffe07fff0000000000e03e 07c0101ffffffe0003f800007fc00007e001fffffffffc00000000007fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000fffffffffffffffff fffffffffffffffc01fc07f00010101fffffffbf1e03c07f0007f01fc0007fffffffffe0 000007ffffc0c0ffffffc07ffe0000000000f01f03e0001fffffff0007fc0001ffe0000f f801fffffffffe0000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f0000000000000003fc0000ffffffffffffffffffffffffffffffffc00fe03f80000000f ffffffbe1e03e07f8007f01fe000ffffffffffe0004003ffffc0c0ffffffc07ffe001800 0000f80f81f0001fffffff000ffe0007fff0001ffc01ffffffffff0000000003ffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffff03f85fffffff807ffffffff fffffffffffffffffffffffc007f01f80010101fffffffbe0f01e03f8007f01ff800ffff ffffffe0002003ffffc080ffffffc0fffe003f0000007c0fc0f0001ffffffe001fff000f fff8007ffe01ffffffffffffe000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff01ffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffc003f80f8 0000000fffffffbe0780f01fc007f01fffe1ffffffffffe0000003ffff8080ffffffc0ff fe001f8000007c03c078101ffffffe003fff803ffffc00ffff01fffffffffffffc00ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffff807 fffffffffffffffffffffffffffffffc001fc0780010101fffffffbe07c0f80fe007f01f ffffffffffffffe0000007ffff8000ffffffc0fffe001fc000003e03e03ff81ffffffe00 ffff81fffffe00ffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff03ffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffc 000fe0380010000fffffffbf07e07807f007f01fffffffffffffffc000003fffff0001ff ffffc0fffe000fe007801f01f03ff81fffffff01ffffc3ffffff01ffff81ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffff fffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffc0803f0180010101fffffffbe03e03c07 f807f01fffffffffffffffc000001fffff0001ffffffc0fffe0007f00f800f80f00ff81f ffffff03ffffffffffff81ffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffff fffffffc0c03f8080010101fffffffbf03f01e03fc07f01fffffffffffffff80000007ff fe0003ffffffc0fffc0001f01f8007c0f80ff81fffffff03ffffffffffffc1ffff81ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffff fffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffff0000007c0e00fc000000101fffffff7e 03f01f01fc07f01fffffffffffffff80000003fffe0003ffffffc0fffc0e00f81f8003c0 7c07f81ffffffe03fe1ffffffffff7ffc381ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffc0fffffffffffffffff fffffe00000000000f007e000000001fffffff7e01f80f00fc07f01fffffffffffffff00 601003fffe0007ffffffc0fffc0f807c1f8003e03e03f01ffffffe07f80ffffff0ffffff 8181ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f07ffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffe000000000000f807f000010101f ffffff7e01fc07807c07f01fffffffffffffff80700c03fffc0007ffffff80fffc0fc03e 7f8001f01f01f01ffffffe07f007ffffe03fffff0181ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffc0fffffffff ffffffffffff0000000000000fc03f800010000fffffff7f00fc07c03c07f01fffffffff ffffff803803c7fff8080fffffff80fffc03e01fff8180f80f80701ffffffe03c003ffff c01ffffe0181ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff03ffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffff800000000000007e01f80 0000000fffffff7f007e03e01c03e01fffffffffffffff801c01fffff8080fffffff80ff f801f00fff81e07c07c0701ffffffe038000ffff0007fff80381ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffff80f ffffffffffffffffff8000000000000007f00fe00000001fffffff7e007f01f00003e01f ffffffffffffff800600fffff0180fffffff80fff800f807ff81e03e03e0001ffffffe03 00007fff0007fff80781ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff07ffffffffffffffffff80fffffffffffffffffff00000000000000 03f807f00010101fffffff7e003f00f80007e01fffffffffffffff800380fffff0101fff ffff81fff800fc03ff81f01f01f0001ffffffe0000003ffe0001ffe00781ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffff fffff80ffffffffffffffffffc0000001ffffef001fc03f80010101fffffff7e001f80fc 0003e01fffffffffffffff8001c07fffe0101fffffff81fff0007e01ff81f80f80f8001f fffffe0001c01ff80000ffe00381ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffff81ffffffffffffffffff800000f fffffffc00fe01f80010000fffffff7e000fc07e0003e03ffffcffffffffff800070ffff c0203fffffff01fff0003f007f80fc0f80f8001ffffffe0007c00ff007007f800001ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffff fffffffffffff81ffffffffffffffffff00000fffffffffc007f00f80000000fffffff7e 0007e07f0003e03fffe01fffffffff80003fffff80003fffffff01fff0003f803f80fe07 c07c001ffffffe000ff003c00f803f000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffff81fffffffffffffffff e0001ffffffffffc003f80780010101fffffff7e0007e03fc003e03fff8003ffffffff80 001ffffe00007fffffff01fff0001fc01f007e03e03e001ffffffe001ff801801fe01e00 0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f07ffffffffffffffffff81fffffffffffffffffc001fffffffffffc001fc0380010101f ffffff7e0603f01fe003e03fff00007fffffff800007fff800007fffffff01fff0000fe0 0f003f01f01f001ffffffe003ffc00003ff00001e001ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffff01fffffffff ffffffff8007fffffffffffc000fe0180000000fffffff7e0701f80ff803e03ffe00000f ffffff800003fff00000ffffffff81fff00007f807003f80f80fc01ffffffe007fff0000 7ff80003f001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff07ffffffffffffffffff01fffffffffffffffff001ffffffffffffc0007f008 0000000fffffff7e0700f80ffc03e03ffc000003ffffff800000ffc00001ffffffff81ff f00003fc00001fc07c07e01ffffffc00ffffc000fffe0007f801ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffff81f fffffffffffffffe003ffffffffffffc0c03f8000010101fffffff7e0380fc07fc03e03f f8000001ffffff8000003f800003ffffffff81fff00001fe00001fe03e03e03ffffffc01 ffffe003ffff800ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe07ffffffffffffffffff81ffffffffffffffffc007ffffffffffffc 0e01fc000010101fffffff7e03c07e03fc03e07ff0000000ffffff8180000e000007ffff ffff81fff00000ff00000ff03e03f03ffffffe00fffffc1fffffc01ffe00ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffff fffff81ffffffffffffffff801fffffffffffffc0f00fe000000000fffffff7e01e03f01 fc03e07ff00000007fffff01c0000000000fffffffff00fff000007f800007f01f01f03f fffffe000001fffffffffc7fff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffff81ffffffffffffffff003ffffff fffffffc07807f000000000fffffff7f00f01f01fc03e07fe00000003fffff03f0000000 001fffffffff80fff000007fc00003f80f80e03fffffff00000007ffffffffffff80ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffff fffffffffffff81fffffffffffffffe007fffffffffffff807c03f800000000fffffff7f 00f00f80fe03e07fe00000003fffff03f8000000001fffffffff80fff000001ff00001fc 07c0603fffffffe00000003fffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffff81fffffffffffffffe0 0fffc07ffffffff803e01fc00010100fffffff7e00780fc07e03e07fc00000001fffff03 ff000000003fffffffff80fff010000ff80380fe07e0003ffffffff8000000000000001f ffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c0fffffffffffffffffff01fffffffffffffffc01fff000ffffffffc03f00ff00000100f fffffffe003c07c03e03c07fc00000001ffffe03ff80000e007fffffffff80fff0380007 fc03807f03f0003ffffffffc0000000000000003ff807fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffff01fffffffff ffffff803ffc0003ffff8ff801f807f80010101ffffffefe003e03e03e03c07f80000000 1ffffe03ff00003c01ffffffffff80fff83c0003fe01c03f01f0003ffffffffffc000000 0000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc07ffffffffffffffffff00fffffffffffffff007ff80000fffc01f800fc03f8 0010101ffffffefe001e03f01c03c07f800008000ffffe03fe0000f803ffffffffff80ff f83f0001fe01e01f80f8003ffffffffffffe00000000000000000fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffe00f ffffffffffffff007ff000007ff800fc007e01f80010101ffffffefe000f01f80c03c07f 80000c000ffffe07fc0003e007ffffffffff81fff81f80007f00f00fc07c003fffffffff fffff8000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffc007fffffffffffffff80007fffffffffffffe00ffe000003ff000fc 003f00f80010101ffffffefe000780fc0003c07f000006000ffffc07fc00ff000fffffff ffff01fff00fc0003f00f80fe07e003fffffffffff8ff9f80000000000000fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004ff01c03fff f0000003fffffffffffffe01ffc000000ff0007c001f80780000001ffffffefe0407c07c 0003c07f000002000ffffc07fc07e0000fffffffffff01fff007e0001f007c07f03f003f ffffffe1ff07f0fff07fc00000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000003fffffffffffffe01ff800000 0fe00078000fc0780000000ffffffefe0603e03e0003c0ff000001000ffffc07f8038000 1fffffffffff01fff003f80006007e03f01f803fffffffc1ff03e07fffffe0e000007fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000 0000000000000003fffffffffffffc03ff803fc003e000380007e0380000000ffffffefe 0701e03f0003c0ff000000000ffffc0ff80000003fffffffffff01fff000fc0000007f03 f81f803fffffffc1ff03c07fe0ffc07c0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000003fffffffffffffc07 ff007fe003e000381803f0180000000ffffffefe0781f01f800380fe000000000ffffc0f fc000001ffffffffffff01fff0007e0000003f00fc0fc03fffffffc3ff03c07fc07fc03f 0043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 800000000000000000000003fffffffffffffc07ff00fff801e000381c01f8000010101f fffffefe03c0f81f800380fe000000300ffff80ffc000003ffffffffffff01fff0003f00 00001f80fc07e03fffffffc7ff07c07fc07f803f80f3ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000007ffffffff fffff80ffe01fffc00e000380f00f8000010101ffffffefe03c0780fc00380ff00000010 0ffff80ffc000007ffffffffffff01fff0301f8000000fc07e03e07fffffff87ff8fe0ff c07f803f80e0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc00000000000000000000007fffffffffffff80ffe01ffff00e0003807807c00 0010101ffffffefe01e03c07f00380ff000000000ffff80ffe00000fffffffffffff01ff f0380fe00e0007e03f03e07fffffff07fffff3ffc0ffc07fc0e07fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffc0000003fffe1f fffffffffffff80ffc03ffff00f0003807c03e000000000ffffffefe00e03e03fc0380ff 000000000ffff80ffe0001ffffffffffffff01ffe03c07f01f0007f01f81c07fffffff07 c3f3fff3c0ffc0ffc1e07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffc03ffff80780038 03c01f000000000ffffffefe00f01f01fe0381ff000000000ffff80fff007fffffffffff ffff01ffc01c01f80f0003f01f80c07fffffff07c3e1f1e1c1fff3ffffe07fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff01ff807ffffc07c003801e00f800000000ffffffefe00780f80 fe0381ff000000000ffff81fffc1ffffffffffffffff01ff800000f8070301f80fc0407f ffffff0781c0e0c1e3ffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ff807ffff c03f007800f807e00000000ffffffefe00380f807e0381ff800000000ffff81fffffffff ffffffffffff01ff80000070030380fc07e0007fffffff0381c0e000c3c3ffffffe0ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffe01ff80fffffe03fc3f8007c03f80000000ffffffefe 201c07c03e0381ff800000000ffff81ffffffffffffffffffffe01ff000000000003c0fe 07f0007fffffff0181c0c0008383e7ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03f f80fffffe03ffff8003e00f80010101ffffffefe301c03e03e0301ffc00000000ffff81f fffffffffffffffffffe01ff000000000001e07f03f0007fffffff01818080000381c3e3 c387ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ff80ffffff03ffff8001f00f80010101f fffffefe000e03f01e0301ffe00000000ffff81ffffffffffffffffffffe03ff80000000 0000603f01f8007fffffff0003808000030181818383ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffc07ff01ffffff01ffff8000f80380000000ffffffefe000701f80e0301fff0000000 0ffff01ffffffffffffffffffffe03ff800000000000101f81fc007fffffff0003010000 030181000303ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ff01ffffff01ffff80007e038 0000000ffffffefe000380f8040303fff80000001ffff01ffffffffffffffffffffe03ff c001f0000000080fc0fe007fffffff0003010100030100000303ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffc07ff01ffffff01ffff81803f0180000000ffffffefe0003807c000303ff fc0000007ffff01ffffffffffffffffffffe03ff8000fffffe000c07e07e007fffffff00 03030100030100000303ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fe01fffffe003fff8 1e01f8000000000ffffffefe0001c03e000303ffff000007fffff01fffffffffffffffff fffe03ff80007ffffe000e03f03f007fffffff0003030303078100000203ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffc07fe03fffffc0001ff81e00fc000000000ffffffcfe0080e03f 000303ffff8000fffffff03ffffffffffffffffffffe03ff00003ffffe000e03f01f807f ffffff0003038783878100000203ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fe03fffff 000007f80f007e000000000ffffffdfe00c0e01f000303fffff03ffffffff03fffffffff fffffffffffc03ff00001ffffe000f01f80f80ffffffff000203ff83ffc300000203ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffc07fe03fcffc000001f807803f000010101ffffffdfe 0040700f800303fffffffffffffff03ffffffffffffffffffffc07fe00c01ffffe000fc0 fc0780ffffffff000207ffc7ffe780000201ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07f e03f07f8000000f807c01f800010101ffffffdfe00603807c00303fffffffffffffff03f fffffffffffffffffffc07fe03f00ffffe0007c07e0380ffffffff800307ffffffff8006 0303ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fe03f03f00000007803e00fc00000000f fffffdfe00701807e00203ffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffc07fc03f80fff fe0003e03f0180ffffffff80870ffffffffffe060703ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffc07fe03e03e00000003803f007e00000000ffffffdfe00781c03f80001ffffffffff ffffc03ffffffffffffffffffffc07fc03f80ffffe0003f01f0000ffffffff80cfffffff ffffff1f8f83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fe03e01e0001c003801f803f0 0000000ffffffdfe00780e01fc0001fffffffffffff0003ffffffffffffffffffffc07fc 03f81ffffe0001f80f8000ffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffc07fe03e01c007ffc01c00fc01f80000000ffffffdfe007c0700fe00007f ffcffffff780003ffffffffffffffffffffc07fe00f01ffffe0000fc07c000ffffffffc1 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fe03e01c00fffe018 007f00f80000000ffffffdfe003e07807e000007ff007c000000001fffffffffffffffff fffc07fe00003ffffe0000fc07e001ffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffe07ff03e03c00fffe018003f80780000000ffffffdfe703e03c0 3e000000000000000000001ffffffffffffffffffffc0ffe00003ffffe00007e03f001ff ffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ff01f07e0 07ffc000001fc0380010101ffffffdfe701f01e01e000000000000000000001fffffffff fffffffffffc0fff00003ffffe00003f01f801ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffe03ff01fcfe001ff0000000fe0180010101ffffffdfc 380f80f00c060000000000000000003ffffffffffffffffffffc0fff80007ffffe00301f 80fc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03f f01ffff0003c00001807f0080010101ffffffdfc1c0fc07000070000000000000000003f fffffffffffffffffffc0fffc0007ffffe00180f807f01ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ff01ffff8000000000c03f8000000000f fffffdfc0e07c07c0007f000000000000001807ffffffffffffffffffffc0ffff800ffff fe001c07c03f01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffe03ff80ffffc000000f00e01fc000000000ffffffdfc0703e03e0007ffe0000e0000 03fff0fffffffffffffffffffffc0ffffe01fffffe001e07f01f01ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ff80fffff000003f00700fe00 0000000ffffffdfc0303f01f0007fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffc07ff ffcffff804000f03f01f01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff01ffc0fffffc0000ff807807f000000000ffffffdfc0381f01f8007ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffc000000f81f80f03ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffc07fffff0001ff8 03c03f800010101ffffff9fc03c0f80fc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffc07fffffffc0000000780fc0603ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff80ffc07fffff8007ffc01e01fc00010101ffffff9fc01e0fc07 e007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00003f800000000203c07e0003ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fe07ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffc03ffff f810fffc00f00ff00010101ffffff9fc01e07c07e007ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffc000000000000000303e03f0003ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffc000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffc07fe01fffff8003ffc00f807f80010101ffffff9fe 00f03e03f003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000040181f0 1f8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003e0fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07 fe01fffff8001ff8003c03f80000000ffffff9fe00781f01f800000fffffe3ffffffffff fffffffffffffffffffc0000000000000c0080f81fe003ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff8000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff00fffff8000ff8003e03f80010101f fffff9fe00780f80f800000000000003fffffffffffffffffffffffffffe000000000000 3e00c07c0fe003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000003ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffe03ff807ffff0000ff8001f01f80010101ffffffbfc003c07c07c00000000000000 00327fffffffffffffffffffffff000000000007fe00e07e07f801ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff8000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ff803ffff0000ff8000f8078 0010101ffffffbfc601e03c03e0000000000000000000001ffffffffffffffffffff80ff 801ffffffe00f01f03fc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000 01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffff01ff801ffff00007f01c0380380010101ffffffbfc700f03e03e000000 0000000000000000000000000f03fffc0fffbbfffffffffffc00781f01fc01ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff8000000000001ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffc00fffe00007e0 1e03c0180010101ffffffbfc780f81f01f00000000000000000000000000000000000000 0000003ffff3ffffe000780f80fe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800 0000300001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff80ffe00fffc00007e01f01f0080000000ffffffbfc7c0780f8 0f80000000000000000000000000000000000000000000000000038000003c07c07f01ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000003c0001ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ff007ff 000007e01f80f8000010101ffffffbfc3e03c0fc07f80000180000000000000000000000 00000000000000000000000000001e03e07f01ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff00000603f0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffc03ff800f800000fe00fc07c000010100ffffffbfc 0f03e07e07fc00003e01f804000000000000000000000000000000000000000000000f03 e03f007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000301f8003ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0 3ffc000000000ff007e03c000010101ffffffbfc0701f07e03fe00803f01f80e00e00000 0000000000000000000000000000000000000781f01f000000c0f83fffffffffffffffff fffffffffffff00030181fc003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc000000e00ff803e01e000010101f fffffbfc0380f03f01ff00c01f01f80700f003e000000000000000000000000000000000 00040780f80f00000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000381c0fe003ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff01ffe000001f80ff801f00f000010101ffffffbfc03c0781f80ff80e01f80fc07 00f803f803c00700000000000000000000000000000e03c07c07000000000007ffffffff fffffffffffffffffffff0001c0e07f003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff000003ff1ff800f80380 0010101ffffffbfc01e03c0fc07fc0780f80fc07807803fc03f00f801803f007003c01f8 07800800000f80e03e03000000000003fffffffffffffffffffffffffffff0180e0703f8 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff807ff800007fffff000fc03c00010101ffffffbfc01e03e07e03fe03c 07c07e03c07e01fc03f807801803f00f803c01f807c01c00000f80f03f00000000000003 fffffffffffffffffffffffffffff01c0e0381fc07ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fff0001fffffc0 007e00e00010000ffffffbfc01f01f03f01fe03e03e03e01e03f00fe01fc07801c01f007 c03c00fc03e01e00f80fc0781f80000000000003ffffffffffffffffffffffffffffe006 070180fe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffc07ffffe07fffffc0003f00f00010101ffffffbfc00f80f01 f80ff01f01f01f00f00f80ff01fe03c00c00f807e01e00fc03f01e00fc07e0380f800000 00000007ffffffffffffffffffffffffffffe0070380c07e07ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe05ffffff ffffff80301f80780000000ffffffbfc00f80781fc07f80f80f81f80f807c07f00ff03e0 0f00f807f00e007e01f80f007e03f01c07c001c000000007ffffffffffffffffffffffff ffffe00381c0603e07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffffffff80380fc0380010101ffffff3fc 007c0780fc03f80fc0fc07c07c07e03f807f01f807c07c03f807003f00fc07807f01f80e 03e00fe00003d007ffffffffffffffffffffffe1ffffe00380e0301e07ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 003fffffffffffc01c07e0180010101ffffff3fcc07e03c07e01fc07c03c07e03e03f01f c03f80fc03e03c01f807c01f807e03e03f00fc0703f01ff00003f807ffffffffffffffff ffffffc0ffffe001c0f03c060fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffc01e01f0080010101f fffff3fce03f01e03f00fe03e01e03f03f01f00fe01fc07e03e01f00fc03f00fc07f01f0 0f80fe0781f80ff80003fc07ffffffffffffffffffffff807fffe001e0781e000fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc007ffffffffffe00f01f8000010101ffffff3fcf01f80f01f807f01f81f01f8 1f80f807f01fe03f01f01f80ff01f80fe03f80f807c07f03c0fc0ffc0003fc07ffffffff ffffffffffffff003fffc000f03c0f000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffff007807e00 0010101ffffff3fc380fc0781fc07f81fc0f81fc0fc07c03f80ff01f80f80fc07f00fc07 f01f807c03e03f01e03e07fe0001fc07ffffffffffffffffffffff000c07c000f81c0780 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff001fffffffffff803c03f000010101ffffff3fc000fe03c0fe01f80 fc07c0fe07e03e01fc07f01fc07c07e03f80fe03f00fc03e03f01f80f03f03ff0180fc07 ffffffffffffffffffffff00000180007c0f03c007ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007ffffffffff8 01e01f800000000ffffff3fc0007e03e07f00fc07e03e07e03f01f01fe03fc0fe07e03f0 1fc03f01f807e03f01f80fc0781f01ff80c07c07fffffffffffffffffffffe0000000060 3c0f01e007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff8001ffffffffff800f00fc00010101ffffff3fc0203f01e 03f807e03f01f03f03f80f80ff01fc07f03f03f00fe03f80fc03f01f80fc07e0380f80ff 80603c07fffffffffffffffffffffe00000000701e0780f007ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0003ff fffffff000f807e00010101ffffff3fc0301f80f01fc03f01f80f01f81fc07c07f80fe03 f01f81fc07f01fc07e03f80fc07e03f01c07c07fe0301c07fffffffffffffffffffffe00 000000f81f03c07807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffff0007c03f80010101ffffff3fc 0300fc0780fe01f00fc0780fc0fe03e03f80ff01f80fc0fc03f80fc07f01fc07e03f01f8 0e03e03fe0180c07fffffffffffffffffffffe000000007c0f81e07c03ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffc00001fffffff0001e01f80000000ffffff3fc03807e03c07f00f80fe03c07e07f03f0 1fc03f80fc07c07e01fc07e03f80fe03f01f80fc0f01f01ff01c0007ffffffffffffffff fffffe000000007e07c0f03c01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000007ffe0000f00780010101f fffff3fc03c03e01e03f80fc07f01e03f03f81f00fe01fc07e07e03f01fe03f01f807f01 f80fc07e0780f80ff80e0007fffffffffffffffffffffe018000003f03e0780801ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff8000000000000000780380010101ffffff3fc01e03f01f01fc07e03f80f01 f01f80fc07f01fc03f03f01f80ff01f80fc07f80fc07e03f03c07c07fc070007ffffffff fffffffffffffe03c060001f01f03c0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000003c018 0010101ffffff3fc01f01f80f80fe07e01fc0780f81fc07c03f80fe01f80f80fc07f00fc 07e03fc07e03e01f81e01e03fe038007fffffffffffffffffffffc03e070180f81f01e00 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffc000000000000201f0080010100ffffff3fc00f80fc07807e03f 00fc07c07c0fe03e01fc07f00f80fc0fe03f807e03f01fe03f01f00f80f00f00ff01e007 fffffffffffffffffffffc03e0381c0fc0f80f001fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000 0300f8000010101ffffff3fc007c07e03c03f01f807e03e03e07f01f01fc03f80fc07c07 f01fc03f01f80ff03f80f807c07807807f80f007fffffffffffffffffffffc03f0380e07 c07c07001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003c03c000010101ffffff3fcc03c03f0 1f00f81fc03f01f01e03f80f80fe03fc07e03e03f80fe01f00fc07f01fc07c03e03c03c0 3fc07807fffffffffffffffffffffc01f01c0703e03e03803fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0000000001e01e000010101ffffff3f8e03e01f00f80180fe00380f80001fc07c07f01fe 03f01f01fc07f00fc07c03f80fc03e03f03e03e01fc03c07fffffffffffffffffffffc01 f80e0701f01f01c03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc080000000e00f000010101ffffff3f8 601f01f80f800407e000c07c0000fe03e03f80fe01f80f80fc03f807c03e01fc07e03f01 f81f01f00ff01c07fffffffffffffffffffffc00fc070380f80f00e03fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffe20007007800010101fffffe3f8700f807c07c00003f000603c0000ff03 f01fc07f00fc03801f01fc03e03f00fe03f01f807c0f807803f00c07ffffffffffffffff fffffc007e0381c07c0780603fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003c03c00010101f fffff3f87807c03e03e00203f800303f00007f80f007e07f803e01e00f80fe00f01f80ff 01f807c07c07c03c00f80007fffffffffffffffffffffc003f0180e03e03c0203fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff0003e01e00010101fffffe7f83c03e03f01c003001c00381f 00203f803803e01fc00201f003c07f00780fc07f80fc03e03e03e01e00000007ffffffff fffffffffffffc001f01c0701f01f0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001f00f0 0000101fffffe7f83e01f01f800000000800180f00301fc01c01f007e00101f003e03f80 3c03e03fc07e00f01f01f00f80000007fffffffffffffffffffff8001f80e0700f80f800 3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff0000f80380010101fffffe7f81f00f80f80000000 0000000100380fc00e00f803f00181f803f01fc01e00f01fc01f00780f80f807c0010007 fffffffffffffffffffff8000fc0703c0fc07c003fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 0807e0180010101fffffe7f80f807c07c000000000000000000007800400fc01f801c1fc 01f01fe01f007007e007803c01c07c03e001c007fffffffffffffffffffff80007e0301e 03e03e003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00c03f0080010101fffffe7f80fc03e03 e0000000000000000000000000003000f801c3fe01f81ff01f807801f003c01e00603e00 f001e007fffffffffffffffffffff80003f0180f03f01f003fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffe00601f8000010101fffffe7f803e01f01f0000000000000000000000000000000 0000c0fc01f01ff01f8038007003c01f00301f007800f007fffffffffffffffffffff800 01f80c0f01f80f803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00700fc000010101fffffe7f8 03f01f00f800000000000000000000000000000000000000000000000f8000000000801f 00100f803800f007fffffffffffffffffffff80000fc060780fc07c03fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe003807e000000000fffffe7fc01f80f80f80000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000800c01800e00fffffffffffffffff fffff80000fc0203c07e03e03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001c03f000010101f ffffe7ff00fc07c03c00f000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000007fffffffffffffffffffff800007e0101e03f01e07fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe001e01f800000000fffffe7ff807c03e01c01ff7c07ffe200 3c00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffff fffffffffffff800003f0001f01f80607fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000f80fc0 0010101fffffe7ffc07e03f01e01ff3c07fffff87ffff01ff00000000000000000000000 00000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffff800001f8000f80fc000 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe7fffffe0007c07f00010101fffffe7ffe03f01f80e01fc00 003ffffcfffff83ffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000007 fffffffffffffffffffff000000fc0007c07e0007fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00001ffc0 403e03f80000000fffffe7fff01f80fc0601fc00000000007ffffc7ffffffffffff801f0 0000000000000001000000000000000000000007fffffffffffffffffffff00c0007e000 3e03f0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff8000000000c0001f01f80010101fffffe7f9f00fc07e 0003f80000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000 0000000ffffffffffffffffffffff01e0003f0003f01f8007fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000 00000000001f00f80010101fffffe7f83807c03f0003f8000000000000037c3fffffefff ffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f8000000000ffffffffffffffffffffff01f 0001f8001f80fc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000007c0780000101fffffe7f8 1c03e03f0003f8000000000000000000000000000ff07fffffffffffffffffffffffffff ffffffff8000001ffffffffffffffffffffff01f0000fe040f807f00ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f8000000000000000003e0380010101fffffe7f81e01f01f8003f0000000000000000000 000000000000000fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffff fffff00e0000fe0607e03f80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000003f0180010101f ffffe7f80f00f00fc003f0007fe000000000000000000000000000000003f000001fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00c00007c0703f01fc0ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffc0000000000000000000f8000010101fffffe7f80f807807e003f01ffffffe1f 780000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff0000000000701f80fc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000ffffc000000007c00 0010101fffffe7f80fc03c03f003f03ffffffffffff80000000000000000000000000000 00000000003c001fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000380fc0781 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff000000ffffffff00000007e000000000fffffe7f007e03e03f803f03f ffffffffffff0c000000000000000000000000000000000000000000000f8fffffffffff fffffffffffffffffffff00000000001c07e0381ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000007fffffffffc0 80603f000010101fffffe7f803e01f01fc03f03ffffffffffffe1fff0fffffffffe00000 000000000000000000000000000607fffffffffffffffffffffffffffffff80000000000 e03e0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc00003ffffffffffc0c0300f800010101fffffe7f803f00f80 fc03f03e3ffffffffffe1fffffffffffffffffff800000000000000000000000000003ff fffffffffffffffffffffffffffff80000000000f01f8001ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000ffffff ffffffc0e03807c00010101fffffe7fc01f80f807c03f03c07fffffffffc0fffffffffff ffffffffffff00000c00000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffc00 00000000780fc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff0003ffffffffffffc0f01c03f00010101fffffe3f8 00fc07c03c03f03800000207fffc07fd000000007ffffffffffffffffffff80000000000 000003fffffffffffffffffffffffffffffffc00000000003c07e001ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00 0fff81ffffffffc0f80e01f80010101fffffe3f800fe03e03c03e030000000007ff80000 00000000003fffeffffffffffffffffffff801e0000003ffffffffffffffffffffffffff fffffe3f85fff0003e03f0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc003ffe007fffffffc0f80700f80010101f ffffe7f0007f01f01c03e030000000000ff00000000000000000000000fff9ffffffffff fffffffc380403fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f01f80003ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff800fff8001fffffffc0000380780010101fffffe3f0003f80f00003e07000000000 01f000000000000000000000000000007ffffffffffffffffc0e03ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc000f00fc000000007fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003ffc00007ffffffc00001c038 0000101fffffe3f0603fc0780007e0700000000000200000000000000000000000000000 0000007fffff03fdfc0e03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0007807e00 000000041fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffe007ff800001ffffffc00000e0180010101fffffe3f0701fc03c0007e070 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e03ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffc0c07c03f000000000001ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe000000ffffffc0 018078180010101fffffe3f0700fe03e0007e070000000000000000fffffffffc0000000 000000000000000000000000000e03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0e 03e01f0000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffc01ffc0000007fffffc001c03c000010101fffffe3f03807f00f 0007e070001ff82000001fffffffffffff80f600000000000000000000000000000603ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0f01f00f000000000000003e7fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ff8000000 7fffffc000e01e000010101fffffe3f01c03f8078007e0f01ffff87e00001fffffffffff ffffffffe0001f800000000000000000000e03ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffc0780f8070000000000000000049ffe000001ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff803ff0007c003fffffc000f00f000010101fffffe3f0 0e01fc03c00fe0f03ffff07f80003ffffffffffffffffffffffffffff007fc0000000000 000e03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07c07e00038000000000000000 00000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807f e000ff803ff03f80007807800010101fffffe3f00f00fc01c00fe0f03ffff03ff8103fff fffffffffffffffffffffffffffffffc0007fc00000e07ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffc03e03f0007fffe000000000000000000000000007fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe003ffc01fc01f80803c03e00010101f ffffe3f00700fe01e00fc0f03ffff01fff703ffffffff3fffffffffffffffffffffffffe 003fff00000e03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03f03f8007ffffffff 80000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff00ffc00fffe01f000fc1e03e00f00010101fffffe3f003807f00e00fc0e03ffff807 ffe03fffffffc0ffffffffffffffffffffffffff001fffc0001e07ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc01f01fc007fffffffffe000000000000000000001fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ff801ffff00f000781f01f0078 0010101fffffe3f001c03f80700fc0e03ffff803ffe07fffffffc07fffffffffffffffff dfffffff800ffff3e03e07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01f80fe007 ffffffffffe00000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe01ff803ffff80e000381f80f80380010100fffffe3f601e01fc0000fc0c0 3ffffc00ffe07fffffffc03fffffffffffffffff87ffffffe003ffffe03e07ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff801fc07f807ffffffffffffffce000000008000001f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ff807ffff806000381 fc03c0180010101fffffe3f700f00fe0000fc0c07ffffe003fe07fffffffc01fffffff0f ffffffff01fffffff801ffffe07c07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800 fe03fe07ffffffffffffffffffffffffff00003fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe03ff007ffffc020001c1fe01e0080010000fffffe3f7807807f0 000fc0407fffff000fe07fffffffe007fffffe07ffffffff80fffffffe00ffffe07c07ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800ff01fe07ffffffffffffffffffffffff ffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff00fffffc 00000181ff00f8000010101fffffe3f7c03803f8000fc0007fffff8003c07ffffffff003 fffffe03ffffffff807fffffff807fffe07c07ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff8007f80fe07ffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc07ff00fffffe00000081ff007c000000000fffffe3f7 e01c03f8000fc0007e1fffc000007ffffffffc01fffffe01ffffffffc03fffffffc01fff c0fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007f807e07ffffffffffffffff ffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fe 01fffffe000000803f803e000000000fffffe3f7f00e01fc000fc000fc07fff00000ffff fffffe00ffffff007fffffffe00fffffffe00fffc0fc07ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff8003fc03e07ffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fe01ffffff010000800fe01f000010101f ffffe3f7f80f00fe000fc000fc01fffc0000ffffffffff003fffff003ffffffff007ffff fff003ffc0fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001fe01e07ffffffff ffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fff807fe03ffffff0380008007f00fc00010101fffffe3f7fc07807f001fc040fe00ffff 8000ffffffffff801fffff801ffffffff803fffffff801ffc0fc07ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff8000ff00e07ffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffe03ffffff03c0018003f807e0 0000000fffffe3f3fe03803f801fc000ff807ffff000ffe7ffffffc00fffffe00fffffff fc00fffffffc00ffc0fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80007f80007 ffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff80ffe03ffffff03c0018001fc03f80010101fffffe3f03f01c01fc01fc080 ffc01ffffc00ffc1ffffffe007fffff007fffffffe007fffffff003f80fc0fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff80003fc0007ffffffffffffffffffffffffffffe07f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffe03ffffff81e00780 01fc01f80000100fffffe3f01f00e00ff01fc080ffe00fffff80ffc1fffffff801fffff8 01ffffffff001fffffff800f80fc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000 01fe0007ffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff80ffe03ffffff81f81f8000ff00f80010101fffffe3f00f807007 f01fc000fff007ffffc0ff80fffffffc00fffffc00ffffffffc00fffffffe00701fc0fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000ff0007ffffffffffffffffffffffff ffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffe03ffffff 01ffff81807f80780000000fffffe3e007c07803f01fc000fff803ffff80ff807fffffff 007ffffe007fffffffe003fffffff00001fc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff000807f8007ffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff80ffe03f8ffff01ffff81807fc0380000000fffffe3e0 07e03c00f01fc000fffe00ffff80ffc03fffffff801fffff003ffffffff801fffffffc00 01fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000c03fe007ffffffffffffffff ffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffe 07f03fff001fff81c03fe0180010101fffffe3e003f01e00301fc000ffff007fff80ffc0 3fffffffe00fffffc01ffffffffc00ffffffff0001fc07ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff000e01ff007ffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffe03e01ffe0003ff83e01ff0000010101f ffffe3e003f80f00001fe000ffff801fff80ffe01ffffffff007ffffe00ffffffffe007f ffffff8001fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000f00ffc07ffffffff ffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fff80ffe07e01ffe00007f81e00ff8000010101fffffe3f601f80f80001fe000ffffe007 ff80fff00ffffffff803fffff807ffffffff801fffffffe003fc07ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff0007807fc07ffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffe07e00ffc00001f01f007fc00 0010101fffffe3f600fc07c0001fe000fffff003ff80fff007fffffffc01fffffc03ffff ffffc00ffffffff803fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003c03fc07 ffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff80ffe03c00ff0000007001803fe000000000fffffe3e7007e03e0001fe000 fffff800ff80fff803ffffffff00fffffe01fffffffff003fffffffc03fc07ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff0303e01fc07fffffffffffdfe03f3ffffffffffc0ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffe03e00fe000000300 0c01ff000000000fffffe3e7807f01f0001fc000fffffe007f81fffe01ffffffff803fff ff00fffffffffc00fffffffe03fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff030 1f00fc07ffffffffc0000000001fffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff80ffe03e00fc0000000000e00ff800000001fffffe3e3c03f00f8 001fc000ffffff001f01ffff00ffffffffe01fffff807ffffffffe007ffffffe07fc07ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0181f807c07fffffffc000000000007ffff ffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffe03e00fc0 03e000000700ffe00010101fffffe3e1e01f807c201fc000fc7fffc00301ffff803fffff fff00fffffc03fffffffff003ffffffc07fc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff01c0fc01c07fffffff0000000000003ffffffff80ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff80ffe03f00fc00ffe000003807ff00010101fffffe3e0 f01fc03ff01f8000f81fffe00001ffffc01ffffffff807ffffe00fffffffffc00ffffffc 07fc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00e07e00c0fffffffc000000000 0001ffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffe 03f80fc01fff000003c03ff80010101fffffe3e0f80fe03ff01f8001fc0ffff000007fff e00ffffffffc01fffff007ffffffffe007fffffc07fc07ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffe00e03f0000fffffff80000000000000ffffffff80ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffe03fc1fc01fff000001e00ff80010101f ffffe3e07803f01ff01f8001fe03fffc00001ffff007ffffffff00fffff803fffffffff8 01fffffc0ffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00f01fc000ffffffe00 000000000000ffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffc0ffe03ffffc00ffc000000f007f80010101fffffe3e07e03f80ff01f8001ff01ffff 000007fff803ffffffff803ffffe00fffffffffe007ffffc0ffc07ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffe00780fe000ffffffc0000ff87ff08007fffffff81ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fe03ffffc000f00001807803f8 0000000fffffe3e07e00fc07f01f8000ff80ffffc00003fffc01ffffffffc01fffff007f ffffffff003ffff80ffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003c07e000f fffff8001fffffffff007fffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffc07fe03ffffe000000000803c01f80000000fffffe3e03f00fc03f01f0100 ffc03ffff00001ffff007fffffffe00fffff803fffffffff800ffff80ffe07ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff003e03f000ffffff000ffffffffff803fffffff01ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fe01ffffe000000000 401e00f80010101fffffe3e03f807e01f01f01007fe01ffffc0000ffff803ffffffff807 ffffe00fffffffffe003fff80ffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001 f01ff80fffffe003ffffffffffc01fffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe07ff01fffff800000700300f80780010101fffffe3e01fc03f00 f01f03003ff00fffff01807fffc00ffffffffc03fffff007fffffffff801fff81ffe07ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000f80ff80fffffc007ffffffffffe01fff ffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ff00fffffc 00007f801807c0180010101fffffe3e00fe01f80601f03800ffc07ffff81c01fffe007ff fffffe00fffff803fffffffffc007ff01ffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff000fc07f80fffff800fffffffffffe01fffffff03ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe03ff00fffffe0000ff801c03e0000010101fffffe3e0 07f00fc0001f038007fe01ffff81e00ffff801ffffffff007ffffc00ffffffffff003ff0 1ffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007c03f80fffff801fffffffff fff00fffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ff 807fffff0007ff800e01f0000010101fffffe3e403f807e0001f030003ff80ffff81f007 fffc00ffffffff803fffff007fffffffff8007f01ffc07ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff0003e01f80fffff001ffffffffffff80fffffff03ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ff807fffff01ffff000780f8000000000f ffffe3e601fc03e0001f030000ffc03fff81f803ffff003fffffffc01fffff803fffffff ffe001f03ffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0303f00f80fffff003f fffffffffff807ffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff01ffc03fffff03ffff0007807e000010101fffffe3e700fe01f8001e0701807fe00f ff81fe01ffff801ffffffff007ffffc01ffffffffff800003ffc07ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff0301f80781fffff00fffffffffffff807ffffff03ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffc01ffffe03ffff0003c03f00 0000000fffffe3e700ff00fc003e0701e03ff807ff81ff00ffffc007fffffff803fffff0 07fffffffffc00003ffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0380fc0001f fffe01fffff00ffffffc07ffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff01ffe00ffffc03ffff0001e01f800010101fffffc3e7807f807e003e0701 f00ffc03ff81ff803ffff003fffffffc01fffff803ffffffffff00003ffc07ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff07c07f0001ffffe03ffffc003fffffc03ffffff03ff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe007fffc03ffff03 00f007e00010101fffffe3e7c03fc03f003e0700f807fe00ff81ffc01ffff800ffffffff 00fffffc01ffffffffffc0003ffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03e 03f8001ffffc07ffff0001fffffe03fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff80fff001fff807e7ff07807803f00010101fffffc3e7e01fe01f 803e07007e01ff807f81ffe00ffffe007fffffff807ffffe007ffffffffff0003ffc07ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff03f01fc001ffffc07ffff0001fffffe03ff fffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff800fff0 07801f03c03e01f80000000fffffc3e7000ff00fc03e07003f00ffc01f01fff007ffff80 1fffffffc01fffff803fffffffffff003ffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffe00f00fe001ffff80ffffe0000fffffe01fffffe07ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffc07ffc0000000f000703e01f00f80010101fffffc3e0 0007f807e03e07001f807ff00f01fff803ffffc007ffffffe00fffffc01fffffffffffc0 3ffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00780ff001ffff80ffffe0000ff ffff01fffffe07ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffc07f fe0000000e000703f00f80780010101fffffc1e00803fc03e03e0f000fe01ff80201fffe 01fffff003fffffff807fffff00fffffffffffc07ffc07ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffe003c03fc01ffff80ffffe0000ffffff01fffffe07ffffffffffffffffff ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffc07fff0000001e000303f807c0380010101f ffffc3e00401fe01e03c0f0003f00ffe0003ffff007ffffc00fffffffc03fffff803ffff ffffffc07ffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001e01ff01ffff01fff fe0180ffffff01fffffe07ffffffffffffffffffffffff807fffffc1ffffffffffffffff ffffe03fff8000003c000203fc03e0080000000fffffe3e00600ff00e03c0f0200f807ff 0003ffff803ffffe007ffffffe01fffffc01ffffffffffc07ffc07ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffe001f01ff81ffff01ffffe0000ffffff00fffffc07ffffffffff ffffffffffffff801ffffe007fffffffffffffffffffe03fffc000007c000203fe01f800 0010101fffffc3e00780ff80603c0f07803e01ff8003ffffc00fffff801fffffff807fff fe007fffffffffc07ff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000f80ff83f fff01fffff0001ffffff80fffffc07ffffffffffffffffffffffff800ffff8003fffffff fffffffffffff01fffe00003fc000303ff00fc000010101fffffc3e003c07fc000380f07 c01f00ffe001fffff007ffffc00fffffffc03fffff003fffffffffc0fff80fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffe000fc07f81ffff01fffff0001ffffff80fffffc0fff ffffffffffffffffffffff8007ffe0001ffffffffffffffffffff00ffff8000ffe000303 ff807e000010101fffffc3e003c03fe000380e07e007c07ff8001ffff801fffff003ffff ffe00fffffc01fffffffffc0fff80ffffffffffffffffffffffffffffc00ffffffffe000 7e03f81ffff01fffff8001ffffff80fffffc0fffffffffffffffffffffffffc007ffe000 0ffffffffffffffffffff00fffff03fffe000303ffc03f000010101fffffc3e003e01ff0 00381e07f803e01ffc000ffffc007ffffc00fffffff007ffffe007ffffffffc0fff80fff fffffffffffffffffffffffc0000007fffffe0007f01f83ffff03fffff8003ffffff80ff fffc0fffffffffffffffffffffffffc007ff800003fffffffffffffffffff807ffffffff fe00030387e00fc00010101fffffc3e301f00ff8003c1e03fc00f007fe0007ffff003fff fe003ffffffc03fffff803ffffffffc0fff80fffffffffffffffffffffffc00000000000 003fe0003f80f03ffff03fffffc003ffffffc0fffffc0fffffffffffffffffffffffffc0 07ff000001fffffffffffffffffff803ffffffffff00070303f00fe00010101fffffc3e7 80f807fc003c1e01ff003c03fe0001ffff801fffff800ffffffe01fffffc00ffffffffc0 fff80fffffffffffffffffffffffc00000000000001fe0001fc0703ffff03fffffe007ff ffffc07ffffc0fffffffffffffffffffffffffe00fff000000fffffffffffffffffffc00 ffffffffff02070303fc03f00010101fffffc3e7807c03fe003c1e00ffc01e01fe0000ff ffe00fffffe007ffffff007fffff007fffffffc0fff80fffffffffffffffffffffff8000 00000000001fe0000fe0003fffe03ffffff00fffffffc07ffffc0fffffffffffffffffff fffffff00ffe0000007ffffffffffffffffffe007fffffffff870f0201fe01f80000000f ffffc3c7c07e01ff003c1e003fe00f803e00007ffff003fffff001ffffffc03fffff801f ffffffc07ff80fffffffffffffffffffffff800000000000000fe00007f0003fffe03fff fffc0fffffffc07ffffc0ffffffffffffffffffffffffff83ffc0000003fffffffffffff ffffff003fffffffffffff0300ff00f80000000fffffc3c3e03f007f803c1e001ff803c0 0e07001ffffc01fffffc00ffffffe00fffffe00fffffffc07ff80fffffffffffffffffff ffff800000000000000fc00007f0003fffe03fffffffffffffffc0fffffc0fffffffffff fffffffffffffffffffc0000003fffffffffffffffffff800fffffffffffff03007f8038 0010101fffffc3c3f01f803fc0381e000ffe00e00007c007fffe007fffff003ffffff007 fffff007ffffffe07ff80fffffffffffffffffffffff800000000000000fc00201f8003f ffe03fffffffffffffffc0fffffc0fffffffffffffffffffff1ffffffffc0000001fffff ffffffffffffffc007ffffffffffff03803fc0180010101fffffc3c3f01fc01fc0381e00 03ff0000000ff003ffff803fffff800ffffffc03fffffc01ffffffe07ff81fffffffffff ffffffffffffc00005f87c00001fc00300fe003fffe03fffffffffffffffc07ffffc0fff fffffffffffffffffe007ffffffc0000001fffffffffffffffffffe003ffffffffffff03 c01ff0080010101fffffc3c0f80fe007e0381e0600ff8000000ff800ffffc00fffffe003 fffffe00fffffe00ffffffe07ff01fffffffffffffffffffffffc03ffffffffc003fc003 80ff103fffe07fffffffffffffffc07ffffc0ffffffffffffffffffff80003fffff80000 001ffffffffffffffffffff001ffffffffffff03e01ff8000010101fffffc1c03c07f003 e0383e07001c0000000ffe007ffff007fffff8007fffff007fffff003fffffe07ff01fff ffffffffffffffffffffc07fffffffffffffc003c07ff03fffe07fffffffffffffffc07f fffc0ffffffffffffffffffff80000fffffc0000001ffffffffffffffffffff800ffffff ffffff01f007fc000010101fffffc3c01e03f801c0303e0780000000000fff801ffffc01 fffffe001fffffc03fffffc00f87ffe07ff01fffffffffffffffffffffffc07fffffffff ffffc003e03ff03fffe07fffffffffffffffc07ffff80ffffffffffffffffffff000003f fffc0000000ffffffffffffffffffffe003fffffffffff01f803fe000010000fffffc3c0 1f01fc00c0303e03c00000000007ffc007fffe00fc7fff800fffffe00fffffe00203ffe0 7ff01fffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffc003f01ff03fffe07fffffffffff ffffe07ffff80ffffffffffffffffffff000000ffffc0000000fffffffffffffffffffff 0007ffffffffff00fc01ff000010100fffffc1c00f00ff0040703e00000000000007fff0 01ffff80383fffe0003ffff803fffff80001ffe07ff03fffffffffffffffffffffffc07f ffffffffffffc001f80ff03fffe07fffffffffffffffe07ffff81fffffffffffffffffff e0000003fffc00000007ffffffffffffffffffff8003ffffffffff007e01ff800000001f ffffc1c00f80ff8040703e00000000000007fffc000fffe0003ffff8000ffffc00fc3ffc 0000ffe07ff03fffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffc001fc07f03fffe07fff ffffffffffffe07ffff81fffffffffffffffffffe0000001fffc00000007ffffffffffff ffffffffc0003fffffffff007f007fe00010101fffffc1c007c03f8040703e0000000000 0007fffe0003fff0001ffffe0007fffe007c0fff00007fe07fe03fffffffffffffffffff ffffc07fffffffffffffc080fe03f03fffe03fffffffffffffffe07ffff81fffffffffff ffffffffe0000000fffc0000000fffffffffffffffffffffe00003ffffffff003f803ff0 0010101fffffc1c007e01fc0c0703f0000003ffff803ffff0001fff8001fffff8003ffff 80000fffc0007fe03fe03fffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffc1c07f01f03f ffe03fffffffffffffffe07ffff81fffffffffffffffffffe0000000fffc0000000fffff fffffffffffffffff00000ffffffff003fc01ff80010101fffffc1c007f01ff3c0703f00 01fffffff800000000006000001fffffe003ffffc0000ffff0007fe03fe03fffffffffff ffffffffffff807fffffffffffff81e03f80f03fffe07fffffffffffffffe07ffff81fff ffffffffffffffffe00000007ffc0000000ffffffffffffffffffffffc00000fffffff00 1fe00ff80010101fffffc1c003f80fffc0703f8007fffffff800000000000000001fffff f801ffffe0000ffffc007fe03fe07fffffffffffffffffffffffc07fffffffffffff81f0 1fc0703fffe07fffffffffffffffe07ffff81fffffffffffffffffffc00000003ffc0000 000ffffffffffffffffffffffe0000007fffff000ff007f80010101fffffc1c001fc07ff c0603ff83ffffffff800000000000000001ffffffc01fffff00007ffff007fe03fe07fff ffffffffffffffffffffc07fffffffffffff80f80fe0303fffe07fffffffffffffffe07f fff81fffffffffffffffffffc00000003ffc0000000fffffffffffffffffffffffc00000 000000000ff803f80010101fffffc1c301fc03ffc0603ffffffffffff800000000000000 0000000ffe01ffe6000003ffff007fc03fe07fffffffffffffffffffffffc07fffffffff ffff807c07f0303fffc07fffffffffffffffe07ffff81fffffffffffffffffffc0000000 3ffe0000000ffffffffffffffffffffffffc00000000000007fc01f80010101fffffc1c7 80fe01ffc0601ff9fffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000 3fc07fffffffffffffffffffffffc07fffffffffffff803e03fc303fffc07fffffffffff ffffe07ffff81fffffffffffffffffffc00000003ffe0000000fffffffffffffffffffff ffff00000000000003fe00f80010101fffffc1c7c07f00ffc06009000000003ffe000000 00000000000000000000000000000000000000003fc07fffffffffffffffffffffffc07f ffffffffffffc01f01fe703fffc07fffffffffffffffe07ffff81fffffffffffffffffff c00000003ffe0000000fffffffffffffffffffffffffe0000000000001ff00780010101f ffffc1c3e03f807fc0600000000000007e000000f8000000000000000000000000000000 000000003fc0ffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffc00f00fff03fffc07fff ffffffffffffe07ffff81fffffffffffffffffff800000001ffe0000001fffffffffffff fffffffffffff8000000000100ffc0100010101fffffc1c3e01fc03fc060000000000000 00000000e0001ffff00000000000000000000000000000007fc0ffffffffffffffffffff ffffc07fffffffffffffc00f807ff03fffc07fffffffffffffffe07ffff01fffffffffff ffffffff800000001ffe0000001fffffffffffffffffffffffffffe000000003807fe000 0010101fffffc1c3f01fe01f807000000000000000000000000007ffff80000000000000 00000000000000007fc0ffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffff8007c03ff03f ffc07fffffffffffffffe07ffff03fffffffffffffffffff80007f001fff0000001fe1ff ffffffffffffffffffffffffa0000003c03ff0000000000fffffc1c1f80ff00f80780000 0000000000000000000000001fc00380000000000001c000000000007fc0ffffffffffff ffffffffffffc0ffffffffffffff8003e01ff03fffc07fffffffffffffffe07ffff83fff ffffffffffffffff8000ff801fff0000003fc01fffffffffffffffffffffffffffffff03 e01ffc000010101fffffc1c0fc07f80780fc0000000000000000000000000000000003f8 007fffffffffffe01f8000007f80ffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffff8003 f00ff03fffc07fffffffffffffffe07ffff83fffffffffffffffffff8000ff801fff0000 003fc007ffffffffffffffffffffffffffffff03f007fe000010101fffffc1c07e03fc03 80ff003ffe07fff800000000000000000000000000033ffffffffffffffffc00ff81ffff ffffffffffffffffffff80ffffffffffffff8001f807f03fffc07fffffffffffffffe07f fff83fffffffffffffffffff8000ff003fff8000003f0001ffffffffffffffffffffffff ffffff01f803ff000000000fffffc1c03f01fe0000ff81fffffffffe0007f00000000000 00000000000000001fffffffffffff81ff81ffffffffffffffffffffffff80ffffffffff ffff8000fc03f03fffc0ffffffffffffffffe07ffff83fffffffffffffffffff8000ff00 3fffc000003f00001fffffffffffffffffffffffffffff01fc01ff800010101fffffc1c0 3f80ff0000ff01ffffffffff07fffffffffc00000000000000000000000fffffffffffff ff81ffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffff80c07e01f03fffc0ffffffffffff ffffe07ffff83fffffffffffffffffff8000fc001fffe000003f00000fffffffffffffff ffffffffffffff00ff00ffc00010101fffffc1c03fc07f8000ff007ffffffffe0fffffff fffff800000000000000000000007fffffffffffff81ffffffffffffffffffffffff80ff ffffffffffff80e03f00f03fffc0ffffffffffffffffe07ffff83fffffffffffffffffff 800078003ffff000003f000003ffffffffffffffffffffffffffff007f803ff00000000f ffffc1c01fc03fc000ff0000fffffffe07ffffffffffffffe2000000000000000000000f ffffffffff81ffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffff80f01f80203fffc0ffff ffffffffffffe07ffff83fffffffffffffffffff800000003ffffe003fff000000ffffff ffffffffffffffffffffff003fc01ff80010101fffffc1c00fe01fe000ff0000000ffffc 07fffffffffffffffffffc00000000000000000000003fffff01ffffffffffffffffffff ffff80ffffffffffffff80700fc0003fffc0ffffffffffffffffe07ffff83fffffffffff ffffffff800000003fffff80fffe0000003fffffffffffffffffffffffffff001fe00ff8 0000000fffffc1c007f00ff000fe000000007ffc07ffffffffffffffffffffffffc00000 00000000000000000001ffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff803c07f0003f ffc0ffffffffffffffffe07ffff03fffffffffffffffffff800000007ffffffffffe0000 000fffffffffffffffffffffffffff800ff003f80010101fffffc1c003f807fc00fe0000 000003f007fffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000001ffffffffffff ffffffffffff81ffffffffffffff801e03f8003fff80ffffffffffffffffe07ffff03fff ffffffffffffffff80000000fffffffffffe00000001ffffffffffffffffffffffffff80 0ffc01f80000000fffffc1c403fc03ff00fe00000000000007ffffffffffffffffffffff fffffffffff80000000000000001ffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff800f 01fc003fff80ffffffffffffffffe07ffff03fffffffffffffffffff80000001ffffffff fffe000000007fffffffffffffffffffffffff8007fe00780010101fffffc1c601fe01ff 80fe00000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000001ffff ffffffffffffffffffff01ffffffffffffff800780fe003fff80ffffffffffffffffe07f fff03fffffffffffffffffff80000003ffffffffffff000000001fffffffffffffffffff ffffff0003ff00380010101fffffc1c700ff00ff80fe03fff000000007ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffec000000000003ffffffffffffffffffffffff01ffffffffff ffff0001c03f003fff80ffffffffffffffffe07ffff03fffffffffffffffffff80000007 ffffffffffff8000000007ffffffffffffffffffffffff0001ffc0080010101fffffc187 80ff807f80fc07ffffc000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000 0007ffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffff0000c03fc03fff80ffffffffffff ffffe07ffff03fffffffffffffffffff0000001fffffffffffffe000000003ffffffffff ffffffffffffff0000ffe0000000101fffffc187c07fc03f00fc0fffff87c0000fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83c00fffffffffffffffffffffffff01ff ffffffffffff0180700fe03fff80ffffffffffffffffe07ffff03fffffffffffffffffff 8000003ffffffffffffff0000000007fffffffffffffffffffffff01807ff8000010101f ffffc181e03fc01f00fc0ffffe03fc000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffff01c03807e07fff80ffff ffffffffffffe07ffff03fffffffffffffffffff000001fffffffffffffffc000000003f ffffffffffffffffffffff01c03ffc000010101fffffc1c0e01fe00f01fc0ffff801ffe0 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff01ffffffffffffff01f01c03e07fff80ffffffffffffffffe07fffe03fffffffffff ffffffff00000fffffffffffffffff0000000007ffffffffffffffffffffff03e01fff00 0000000fffffc1c0780ff80701fc0ffff000fff80fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffff01f80601e07f ff80ffffffffffffffffc07fffe07fffffffffffffffffff0003ffffffffffffffffffe0 00000003ffffffffffffffffffffff03f00ffff80010100fffffc1807c07fc0301fc0fff f000fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff03ffffffffffffff01fc0300607fff81ffffffffffffffffc07fffe07fff ffffffffffffffff0007fffffffffffffffffff800000000ffffffffffffffffffffff01 f807fff80010101fffffc1807c03fe0001fc0ffff0007ff80fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffff001e 01c0007fff81ffffffffffffffffc07fffe07fffffffffffffffffff0007ffffffffffff fffffffc000000001fffffffffffffffffffff01fc03fff80010101fffffc1803e01fe00 01fc0fffe0007ff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff03ffffffffffffff000f01e0007fff81ffffffffffffffffc07f ffe07fffffffffffffffffff000fffffffffffffffffffff8000000007ffffffffffffff ffffff00fe01fff80010101fffffc1803f00ff8001fc0fffe0000ff81fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffff fffe000780f0007fff81ffffffffffffffffc07fffe07fffffffffffffffffff000fffff fffffffffffffffff000000003ffffffffffffffffffff00ff00fff80010101fffffc180 1f80ffc003fc0fffe03f07f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffe0007c07c007fff81ffffffffffff ffffc07fffe07fffffffffffffffffff000ffffffffffffffffffffffc00000000ffffff ffffffffffffff007f807ff80010101fffffc1801fc07fe003f80fffe07e07f81fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ff fffffffffffe0007e03e007fff81ffffffffffffffffc07fffe07fffffffffffffffffff 000fffffffffffffffffffffff000000001fffffffffffffffffff003fc03ff80010101f ffffe1800fe03ff003f80fffe07e07f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffe0003f01f807fff01ffff ffffffffffffc07fffe07fffffffffffffffffff000fffffffffffffffffffffffc00000 0007ffffffffffffffffff003fe00ff80010101fffffc0800ff01ff803f81fffe0fe07f8 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe07fffffffffffffe0001f80fc07fff01ffffffffffffffffc07fffe07fffffffffff ffffffff000ffffffffffffffffffffffff000000001ffffffffffffffffff001ff007f8 0010101fffffe08c07f807fe03f81fffe0fc07f81fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffe0000fc07e07f ff01ffffffffffffffffc07fffe07fffffffffffffffffff000fffffffffffffffffffff fffc000000007fffffffffffffffff000ff803f80000000fffffe08e03fc03fe03f81fff c0fc07f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe03fffffffffffffe0300fe07e07fff01ffffffffffffffffc0ffffe0ffff ffffffffffffffff000fffffffffffffffffffffffff800000000fffffffffffffffff00 07fc01f80010101fffffc08f01fe03fe07f81fffc0fc07f81fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffe0380 7f03e07fff01ffffffffffffffffc0ffffc0ffffffffffffffffffff000fffffffffffff ffffffffffffc000000003ffffffffffffffff0003fe00f80010101fffffc08f00ff00fe 07f81fffc03807f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff fffffffffffffffffffc07fffffffffffffe03c03f01e07fff01ffffffffffffffffc0ff ffc0ffffffffffffffffffff000ffffffffffffffffffffffffff000000001ffffffffff ffffff0001ff00780010101fffffe08f80ff80fe07f81fffc00007f81fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffff fffe03e01f80607fff01ffffffffffffffffc0ffffc0ffffffffffffffffffff000fffff fffffffffffffffffffffe000000007fffffffffffffff0000ff80380010000fffffe08f c07fc03c07f81fffe00003f81ffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffe03f00fc0207fff01ffffffffffff ffffc0ffffc0ffffffffffffffffffff000fffffffffffffffffffffffffffc00000000f ffffffffffffff01807fe0080010101fffffc087e03fe03c07f81fffe00003f81fffffff ffffffe07ff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ff fffffffffffe03f807e0007fff01ffffffffffffffffc0ffffc0ffffffffffffffffffff 001ffffffffffffffffffffffffffff000000003ffffffffffffff03c03ff0000010101f ffffe083f01fe01807f81ffff00007f81fffffffffffff800ff01fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffe03fc07f0007fff01ffff ffffffffffffc0ffffc0ffffffffffffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffc 000000007fffffffffffff03e01ff8000010101fffffe080f00ff00007f01ffff80007f8 1fffffffffffff0003f01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffc07fffffffffffffe03fe03f0007fff01ffffffffffffffff80ffffc0ffffffffffff ffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffff03f00ffc00 0010101fffffe0807807f80007f03ffffc000ff81ffffffffffffe0001f00fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffe00ff01f8007f ff81ffffffffffffffff80ffffc0ffffffffffffffffffff003fffffffffffffffffffff ffffffffc00000000fffffffffffff01f803fe000010101fffffe0803c03fe0007f03fff fe001ff81ffffffffffffc0000f007ffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffc07fffffffffffffe00ff807fe07fff81ffffffffffffffff81ffffc0ffff ffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffff01 fc01ff000000101fffffe0801e01ff0007f03ffffa07fff81ffffffffffff800007007ff 803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffe003f c03fe07fff81ffffffffffffffff81ffffc0ffffffffffffffffffff803fffffffffffff fffffffffffffffff800000000ffffffffffff00fe00ffc00010101fffffe0001f00ff80 0ff03fffc001fff81ffffffffffff800007007ff003fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffc0ffffffffffffffe001fe03fe07fff81ffffffffffffffff81ff ff81ffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffff ffffff007f007fe00010101fffffe0000f807f8007f03fff80007ff81ffffffffffff800 003003ff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffff fffe001ff01fe07fff81ffffffffffffffff81ffff81ffffffffffffffffffffc1ffffff ffffffffffffffffffffffffff800000000fffffffffff007f801ff80010101fffffe000 0fc03fe00ff03fff00001ff80ffffffffffff000003007ff001fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffe000ff00fe07fff81ffffffffffff ffff81ffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000 0003ffffffffff003fc00ff80010101fffffe0000fe01fe00ff01ffe00000ff807ffffff fffff000002007ff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fff fffffffffffc0007f807e07fff81ffffffffffffffff01ffff81ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000ffffffffff001ff007f80010101f ffffe00007f00ff00ff81ffc000007fc00fffffffffff001c00007ff001fffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffe0003fc03e07fff01ffff ffffffffffff01ffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffc000000001fffffffff000ff803f80010101fffffe00007f807f80ff01ff8000003fc 003ffffffffff003e0000fff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffc0ffffffffffffffc0001fe01e07fff01ffffffffffffffff03ffff81ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000fffffffff0007fe01f8 0010101fffffe00c03fc03f80ff01ff801f801f8001fffffffffe003f0000fffc01fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffbfffffffffffc0601ff00e07f ff01ffffffffffffffff03ffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffe000000003ffffffff0003ff00780010101fffffe00e01fe01f80ff03ff8 07fe01fc000fffffffffe003f0001fffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffc0fe0fffffffffffc0700ff80407fff03ffffffffffffffff03ffff81ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000ffffffff00 01ff80380010101fffffe00f01ff00f80ff03ff00fff00fc000fffffffffe003f8001fff e0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fc01fffffffffcc0780 7fc0007fff03fffffffffffffffe03ffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffc000000001fffffff0000ffc0080010101fffffe00f80ff8078 0ff03ff01fff807c000fffffffffe003f8000ffff1ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffc0fc000003fffff0007c03fe0007fff03fffffffffffffffe03ff ff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000f ffffff00007ff0000000000fffffe00fc07fc0100ff03ff01fffc07c001fffffffffe003 fc000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80f800000003f fc0001e01ff8007fff03fffffffffffffffe03ffff81ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffff01c03ff8000010101fffffe003 e03fe0000ff03fe03fffc07c003fffffffffe001fc000fffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff80f8000000000000000f01ffc007fff03ffffffffffff fffe03ffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 00000000ffffff01e01ffc000000000fffffe001f01ff0001ff03fe03fcfe07c0fffffff ffffe001fe000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80f80 00000000000000f80fffe07fff03fffffffffffffffe03ffff81ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000001fffff80f00fff000010101f ffffe001f80ff8001ff03fe03f07e03c0ffffffffffff000fc001fffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff80f80000000000000007c03ffe07fff03ffff fffffffffffe03ffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff0000000007ffff003007ffc00010101fffffe001fc0ffc001fe03fe07f07e03c 1ffffffffffff000fc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fff80f80000000000000007c03ffe07fff03fffffffffffffffe07ffff81ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000001ffff001803ffe0 0010101fffffc000fc07fe001fe03fe07e03f03c1ffffffffffff0007c001fffffffffff ffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffff80f80000000000000007e01ffc07f ff03fffffffffffffffe07ffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff0000000007fff001e01fff00010101fffffe000fe03ff801fe03fe0 7e03f0380ffffffffffff0003c001ffffffffffffff8000003ffffffffffffffffffffff fffffffffff80f803ffc00000000003f00ffc07fff03fffffffffffffffc07ffff81ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000001fff00 1f007ff80010101fffffe000ff01fff00fe07fe07e03f03c0ffffffffffff8003e001fff ffffffffff8000000003fffffffffffffffffffffffffffffff80f00fffffe000000003f 807fc07fff03fffffffffffffffc07ffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff8000000003ff000f003ff80010101fffffe0007f80fff0 0fe07fe03f07f03c0ffffffffffff8001c001fffffffffffc000000000001fffffffffff fffffffffffffffffff80f01fffffff80004001fc03fc07fff03fffffffffffffffc07ff ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000 00003f0007c00ff80010101fffffe0003fc07ff00fe07fe01f07e03c0ffffffffffff800 00001ffffffffffc00000000000000fffffffffffffffffffffffffffff81f01ffffffff f804000fe01fc0ffff03fffffffffffffffc07ffff03ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000001f0003e007f80000001fffffe000 3fc03ff01fe07fe01f03c03c0ffffffffffffc0000001fffffffffc0000000000000001f fffffffffffffffffffffffffff81f01fffffffffc0e0007f00fc0ffff03ffffffffffff fffc07ffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffc000000000f0003f001f80010101fffffe0001fe01ff01fe07ff00400007c0fffffff fffffe0000001fffffffff800000000000000003fffffffffffffffffffffffffff81f01 fffffffffc0c0007f807c0ffff03fffffffffffffffc07ffff03ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000020001f800780010101f ffffe0000ff00ff01fe07ff00000007c0fffffffffffff8000001fffffffff0000000000 00000000fffffffffffffffffffffffffff81f01fffffffffc0e0601fc03c0ffff03ffff fffffffffffc07ffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffc0000000000180fe00380010101fffffe0000ff80ff01fc07ff8000000fc 0ffffffe007fffc000001ffffffffe0000000000000000007fffffffffffffffffffffff fff81f81fffffffffc0e0701fe01c0ffff03fffffffffffffffc0fffff03ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000fffffffff80000000001c03f0038 0010101fffffe00007fc07f01fc07ff8000001fc0ffffffc0007fff000003ffffffffe00 00000000000000003ffffffffffffffffffffffffff81f81fffffffffc0c0780ff00c0ff ff81fffffffffffffffc0fffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffc00000ffffffffc0000000001e01fc0180000000fffffe00003fe03f01fe07ffe 000003f80ffffff00003fffc00003ffffffffc0000000000000000001fffffffffffffff fffffffffff81f01fffffffffc0e07c07f8000ffff81fffffffffffffff80fffff03ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000001ffffffff0000000000 f00ff0380010101fffffe00001ff01f01fe07fff80001ff80fffffe00003ffff00187fff fffffc0000000000000000000ffffffffffffffffffffffffff81f01fffffffffc0c07e0 3fc000ffff81fffffffffffffff80fffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe00000003fffffff80000000007807f8380010101fffffc00000ff80f0 1fe07fffc0007ff81fffffc00000fffffefffffffffffc0000000000000000000fffffff fffffffffffffffffff81f00fffffffff80c03f01fe000ffff81fffffffffffffff80fff ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000007ffffff00 000000003c03fef80010101fffffc001807f80601fe07ffff001fff01fffffc000007fff fffffffffffffc0000000000000000000ffffffffffffffffffffffffff81f000001ffff f80c00f80ff000ffff81fffffffffffffff81fffff03fff9ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff0000000001ffffff00000000000e01fff80010101fffffe000 c03fc0001fe03ffffe0fffe01fffff8000007ffffffffffffffff8000000001000000000 0ffffffffffffffffffffffffff81f000000003ff80e00fc07f800ffff81ffffffffffff fff81ffffe03ffffffffcfff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000 fffffe030000000000007ff80010101fffffc000e03fe0003fc03fffffc7ffc01fffff00 00003ffffffffffffffff800000000381c0000000ffffffffffffffffffffffffff01f00 00000000f80c007c03fe00ffff01fffffffffffffff01ffffe03fffffff801ff03ffffff fffffffffffffffffffffffffffffc0001f800003ffffc03c000000000003ff00010101f ffffc000f01ff0003fc000018f003f800ffffe0000003ffffffffffffffff8000000003c 1e0e00001ffffffffffffffffffffffffff01e0000000000781c003e01ff00ffff01ffff fffffffffff01ffffe07ffffffc0001e03fffffffffffffffffffffffffffffffffff800 3fffe0000ffffc07e000000000001ff00000001fffffc000780ff8003fc0000000000000 07fffc0000003ffffffffffffffffc000001001c1e0fc0001fffffffffffffffffffffff fff01e0000000000381c003f00ff80ffff01fffffffffffffff01ffffe07ffffff000000 01fffffffffffffffffffffffffffffffffff000fffffc0003fff8078400000000000ff0 0010101fffffc0003c07fc003fc000000000000007fffc0000001ffffffffffffffffc00 0081001c1e0ff0001ffffffffffffffffffffffffff01c0000000000381c003f807fc0ff ff01fffffffffffffff03ffffe07fffffe00000001ffffffffffffffffffffffffffffff ffffe003ffffff8001fff80f06000000000003f00010101fffffc0003e03fe003fc00000 0000000007fffc0000001ffffffffffffffffc0000c1001e1f0070003fffffffffffffff fffffffffff03c0000000000381c001fc03fc0ffff01ffffffffffffffe03ffffe07ffff fc00000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00fffffffe000fff80e07800000 000001e00010100fffffc0001f01ff003fe000000000000003fffc0000001fffffffffff fffffe000040800e0f0060003ffffffffffffffffffffffffff03800fffe0000781c000f e03fc0ffff01fffffffffffffff03ffffe07fffff800000001ffffffffffffffffffffff ffffffffffffc01ffffffff8007ff01e03800000000000600010101fffffc0000f80ff80 3fffffc00000000007fff80000001fffffffffffffffff000060000f0f0000e07fffffff fffffffffffffffffff03001ffffff80f81c0007f01fc0ffff81ffffffffffffffe03fff fe07fffff800000001ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fff00fffe003ff01e 03800000000000000010101fffffc00007c07fc03fffffffffffe00007fff80000001fff fffffffffffffffe00600007078000f1fffffffffffffffffffffffffff02003ffffffff f81c0403f80f80ffff81ffffffffffffffe03ffffe07fffff000300001ffffffffffffff ffffffffffffffffffff803ffc0007ff801ff01e03800000000000000000000fffffc000 07e03fc03fffffffffffff0007fff80000001ffe0fffff83ffffffff00300007078000ff fffffffffffffffffffffffffff00003fffffffff81c0701fc0380ffff81ffffffffffff ffe03ffffe07ffffe003ff0003ffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff000007f c00ff01e07808000000000000010101fffffc00003e01fc07ffffffffffffff00ffff800 00000ffc003fe0001fffffff0c380003838000fffff7fffffffffffffffffffffff00003 fffffffff01c0700fc0380ffff81ffffffffffffffe07ffffe07ffffe00fffe001ffffff ffffffffffffffffffffffffffff00ffe000001ff007f80f0781f000000000000000000f ffffe00001f00fc07ffffffffffffffffffff80000000ff80000000000003fff0c380003 838000fffffffffffffffffffffffffffff00007fffffffff01c07807f0000ffff01ffff ffffffffffe07ffffe07ffffc01ffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffff01ff 80000003f803f8070f01fc00000000000010101fffffe00000f807c07fffffffffffffff fffff80000000ff800000000000007fe0c3c000181c000ffffffffffffffffffffffffff fff00007fffffffff03c03e03f8000ffff01ffffffffffffffe07ffffe07ffffc03ffffc 00fffffffffffffffffffffffffffffffffe01ff00000000fc03f8038001fe0000000000 0010000fffffc000007e03c07ffffffffffffffffffff80000000ff0000000000000001e 041c0001c1c000ffffffffffffffffffffffffffffe00007fffffffff03c03e03fc001ff ff01ffffffffffffffc07ffffe07fffc003fffff007fffffffffffffffffffffffffffff fffe03fe000000007e01fc000001ff00000000000010101fffffe000007f01807fffffff fffffffffffff80000000fe00000000000000000001c0000c0c000ffffffffffffffffff ffffffffffe00007fffffffff03801f01fe001ffff01ffffffffffffffc07ffffe07fff0 007fffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffc03fe0007e0003f00fc000003ff00 000000000010101fffffc000303f80007ffffffffffffffffffffc0000000fe000000000 00000000000c0000c0e000ffffffffffffffffffffffffffffe00007fffffffff03801f8 0ff001ffff03ffffffffffffff80fffffe07ffe0007fffffc01fffffffffffffffffffff fffffffffffc07fc0003ff001f807f000007ff00000000000010101fffffc000181fc000 7ffffffffffffffffffffc0000000fc0000007ff000000000000000040c0007fffffffff ffffffffffffffffffe04007fffffffff03800fc07f001ffff03ffffffffffffff80ffff fe07ffc000ffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffc07f80000ffc00fc03f80 000fff01800000000000000fffffe0001c0fc0007ffffffffffffffffffffc0000000fc0 00807ffff8000000000000000000007fffffffcfffffffffffffffffffc0400fffffffff f038007e03fc01ffff01ffffffffffffff80fffffe07ffc000fffffff007ffffffffffff fffffffffffffffffffc07f800007ff007e03fc0003fff01e00000000010101fffffc008 0e07e0007ffffffffffffffffffffc0000000fc01fffffffffffe0000000000000000000 0003800000003fffffffffffffc04007fffffffff038007f01fe01ffff01ffffffffffff ff81fffffe07ffc001fffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffc07f000003ff8 03e01ff000ffff01f00000000010101fffffe00c0703f0007ffffffffffffffffffffc00 00000f807fffffffffffff0000000000000000000000000000001fffffffffffffc0c00f fffffffff038003f80ff01ffff01ffffffffffffff81fffffe0fffc001fffffffc0387ff fffffffffffffffffffffffffffc07f008003ffe01f01ff801fffe00fc0000000010101f ffffe0060301fc007ffffffffffffffffffffe0000001f80ffffffffffffffffe0000000 000000000000000000000fffffffffffffc0c00fffffffffe038001fc07f81ffff01ffff ffffffffff01fffffc0fffc003fffffffc0003fffffffffffffffffffffffffffffc07f0 10001fff00f80ffe03fffe007e0000000010101fffffe0070180fe007fffffffffffffff fffffe0000001f80ffffffffffffffffffe00000000000000000000000000fffffffffff ff80c00fffffffffe030080fe03f81ffff01ffffffffffffff01fffffc0fffe003ffffff fe0001fffffffffffffffffffffffffffffc07f030000fff80fc07ff83fffe003f000000 0010101fffffe00780c07f007fffffffffffffffffffff0000001f81ffffffffffffffff ffff8fff000000000000000000000fffffffffffff80e00fffffffffe0300c07f01f81ff ff01ffffffffffffff03fffffc0ffff803ffffffff0001ffffffffffffffffffffffffff fffc07f0300007ffc07c07fffffffe001f8000000010101fffffc007c0e03f007fffffff ffffffffffffff0000003f81fffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fff ffffffffff80e00fffffffffe0700e03f80f01ffff01ffffffffffffff03fffffc0ffffe 03ffffffff8001fffffffffffffffffffffffffffffe07f0300003ffe03e03fffffffe00 0fc001c00010101fffffc003e0701f803fffffffffffffffffffff8000003f81ffffffff fffffffffffffffffffffff0e000000000000fffffffffffff81f00fffffffffe0300701 f80701ffff01fffffffffffffe03fffffc0ffffe03ffffffffc001ffffffffffffffffff fffffffffffe07e0300001ffe03e03fffffffc0007f003c00010101fffffe003f0301f80 3fffffffffffffffe8007fc000007f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe 0ff00fffffffffffff81f80fffffffffc0300780fc0101ffff01fffffffffffffe03ffff fc0fffff03ffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffe07e0300000fff01f03ff fffffc0003f807c00010101fffffe001f0180f803ffffffffff8000000003fc000007f81 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ff807ffffffffffff81fc03ffffffff c07003c07e0001ffff80fffffffffffffc07fffffc0fffff03fffffffff00007ffffffff fffffffffffffffffffe07f0380000fff81f01fffffffc0601fc03c00010101fffffe000 f80c07803fffffffe000000000001fc00000ff81ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffe07f807ffffffffffff81fc0000001fffc06001e03f0001ffff80ffffffffffff fc07fffffc0fffff03fffffffff80003fffffffffffffffffffffffffffe07f0380000ff f80f81fffffffc0700fe01c00000001fffffe0007c0603803fffef000000000000001fc0 0000ff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03f807ffffffffffff81fc00 00000000806001f01f8001ffff80fffffffffffffc07fffffc0fffff03fffffffff80001 fffffffffffffffffffffffffffe03f01c0001fffc0f80f01ffff80fc07f80000010101f ffffe0607e0300807fe000000000000000001fc00000ff03ffffffffffffe7ffffffffff fffffffffffffffc03f80fffffffffffff81fc000000000000e000f01fc001ffff80ffff fffffffff80ffffffc0fffff03fffffffffc0000ffffffffffffffffffffffffffff03f8 1c0001fffc0f80e00ffff80fe01fc0000000000fffffe0603f0380000000000000000000 00001fe00001ff03fffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffc01f80fffffffffff ff01fc000000000000e000780ff001ffff80fffffffffffff80ffffffc0fffff01ffffff fffc0000ffffffffffffffffffffffffffff03f81e0003fffc07c00007fff007f00ff000 0010101fffffe0301f000000000000000000000000007fffffffff01fffffffffff0003f fffffffffffffffffffffffc01fc0fffffffffffff01fc000000000000e0003c07f801ff ff80fffffffffffff80ffffffc0fffff01fffffffffc00007fffffffffffffffffffffff ffff03f80f0007fffe07800003fff007f807f8000010101fffffe0000000000000000000 000000000000ffffffffff03ffffffffffe0000ffffffffffffffe0ffffffffc01fc0fff ffffffffff01fc000000000001c0001e01fc01ffff80ffffffe1fffff00ffffffc0fffff 01fffffffffc00007fffffffffffffffffffffffffff01f80fc00ffffe07800001fff003 fe01fc000010101fffffe0000000000000000000000000000003ffffffffff03ffffffff ff800003fffffffffffffc030f7ffffc01fc0fffffffffffff01fc000000000001c0000f 01fe01ffffc0ffffff807ffff01ffffff80fffff01fffffffffe00007fffffffffffffff ffffffffffff01fc0ff01ffffe07800001fff803ff007e000010101fffffe00000000000 0000000000000000001fffffffffff03ffffffffff000001fffffffffffff800000000fc 01fc0fffffffffffff01f80fdbfffee001c0040780ff01ffffc07fffff007ffff01fffff f80fffff81fffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffff80fc07fc3fffff070000 01fff800ff803f000010101fffffe00000000000000000000000000003ffffffffffc303 fffffffffc0000007ffffffffffff8000000007c03fc0fffffffffffff01f81fffffffff 01c00607c07f03ffffc07fffff003fffe01ffffff81fffff80fffffffffe00003fffffff ffffffffffffffffffff80fe07ffffffff03000001fffc007fe00f800010101fffffe000 0000000000000000000000001fffffffffff8003fffffffff80000003ffffffffffff000 0000007e07fc0fffffffffffff01f81fffffffff81c00703e03f03ffffc03ffffe001fff e03ffffff81fffff80fffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffc07e03ffffff ff03000001fffc003ff003c00010101fffffe000000000000000000000000000ffffffff ffff0003fffffffff0003e001ffffffffffff0000000007e3ffc0fffffffffffff01f81f ffffffff81c00381f01f01ffffc03ffffe000fffc03ffffff81fffff80fffffffffe0000 3fffffffffffffffffffffffffffc07f03ffffffff03000601fff8001ff801c00010101f ffffe0000000000000000000000001ffffffffffffff0001ffffffffe0000fc00fffffff fffff0000000007ffffc0fffffffffffff01f81fffffffff81c00380f80f01ffffc03fff fc000fffc07ffffff81fffff80fffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffe03f 01ffffffff01001e01fff80007fe00000010101fffffe000000000000000000000013fff fffffffffffe0001ffffffffe00000e007fffffffffff000000000fffffc0fffffffffff ff01f81fffffffff81c001c07c0701ffffc01ffffc0007ff80fffffff81fffff807fffff fffe00003fffffffffffffffffffffffffffe01f80ffffffff01003e03fff00003ff8000 0000000fffffe000000000000000000000fffffffffffffffffe00007fffffffc0000070 07fffffffffff003ffff80fffffc0fffffffffffff01f81fffffffff81c000e03e0201ff ffe01ffffc0007ff80fffffff81fffff007ffffffffc00603fffffffffffffffffffffff fffff01f807fffffff00007e03fff00c01ffc0000010101fffffe0000000000000000001 fffffffffffffffffffe000000bfffffc000003c03fffffffffff00fffff81fffffc0fff ffffffffff03f80fffffffff01c040701f0001ffffe00ffff80807ff01fffffff01ffffe 007ffffffffc00603ffffffffffffffffffffffffffff00fc01fffffff0000fc03ffe00e 00fff0000010000fffffe00000000000000003fffffffffffffffffffffe00000001ffff 8000001e01fffffffffff03fffff81fffffc0fffffffffffff03f80fffffffff03c0e030 0f8003fffff007fff80c07ff01fffffff01ffffc003ffffffffc00e03fffffffffffffff fffffffffffff807e00ffffffe0001fc03ffe00f807ff8000010101fffffe00000000000 001ffffffffffffffffffffffffe0000000001ff8000001f01fffffffffff03fffff81ff fffc0fffffffffffff03f80000c71fff03c0f01c07c003fffff003fff81c07fe01ffffff f01ffff8003ffffffffc00e03ffffffffffffffffffffffffffffc03f007fffffc0003f8 07ffe007c03ffe000010101fffffe000000000000fffffffffffffffffffffffffff0000 0000000f8000000f80fffffffffff07fffff00fffffc0fffffffffffff03f80000000000 0380f80c03e003fffff801fff81e07fe03fffffff03ffff8001ffffffffc01c07fffffff fffffffffffffffffffffe01f801fffff80007f00ffff007e00fff800010101fffffe000 00000000ffffffffffffffffffffffffffff0000000000038000f80f80ffffffffffe07f ffff003ffffc0fffffffffffff03f8000000000003807c0601f003fffff800fff01e07fc 03fffffff03ffff8001ffffffff803807fffffffffffffffffffffffffffff00fc003fff f00007e00ffff803f007ff800010101fffffe00000003c00ffffffffffffffffffffffff ffff0000000000030001fc0fc0ffffffffffe07ff87f001ffffc0fffffffffffff03f800 0000000003803e0300f801fffffc007ff03e07f807fffffff03ffff8000ffffffff00300 7fffffffffffffffffffffffffffff007e0003ffe0000fe01ffff801f803ffc00010101f ffffe00001c03e00ffffffffffffffffffffffffffffc000000000010001fc0fc0ffffff ffffe07ff01f001ffffc0ffffffffffffe03f8000000000003801f01807c01fffffe003f f03f07f007fffffff03ffffc000fffffffe007007fffffffffffffffffffffffffffff80 3f0000ffc0001fc07ffff800fe00ffc00010000fffffe00001f01e00ffffffffffffffff fffffffffffff000000000000001fc0fc0ffffffffffe07ff00e000ffffc0fffffffffff fe03f8000000000003801f80c03e01ffffff001ff07f07e00fffffffe03ffffef807ffff ffe00f00ffffffffffffffffffffffffffffffc01f80003800001fc0fffff8007f007fc0 0010101fffffe00501f80f00fffffffffffffffffffffffffffffe00000000000081f00f c0ffffffffffe07ff000000ffffc0ffffffffffffe07f8000000000007001fc0601f01ff ffff800fe07f07c00fffffffe03ffffffc07ffffff801e01ffffffffffffffffffffffff ffffffc00fc0000000003f81fffff8003f807fc00000000fffffe00380fc0780ffffffff ffffffffffffffffffffffc0000000000080001fc0ffffffffffe07fe000001ffffc0fff fffffffffe07fe1ffffffce00f000fe0700f01ffffffc003e07f03801ffffffff03fffff fc03ffffff003c01ffffffffffffffffffffffffffffffe003f0000000007f81fffff000 1fc01fc00010100fffffe003c07c0780ffffffffffffffffffffffffffffffe040000000 00c0001fc0ffc1ffffffe07fe000001ffffc0ffffffffffffe07fffffffffffc3f000fe0 380701fffffff000407f00003ffffffff03ffffffe03fffffc007803ffffffffffffffff fffffffffffffff000fc00000000ff01ffffe0000ff00fc00000101fffffe003e03e0380 ffffffffffffffffffffffffffffffe0fe00000000c0001fc0ff807fcfffe07fe000003f fffc0ffffffffffffe0fffffffffffffff000ff01c0003fffffff800007f00007fffffff e07ffffffe01ffffe000f003fffffffffffffffffffffffffffffff0007f00000001fe01 ffffc01807f807c00000000fffffe001f01f0180ffffffffffffffffffffffffffffffe0 fffa00000060003f80ff003e03ffe07fe000003ffffc0ffffffffffffe0fffffffffffff ff0007f80f0003fffffffc0000ff00007fffffffe07ffffffe00ffff0001e007ffffffff fffffffffffffffffffffff8001fc0000003fc00ffffc01c01fc01c00010101fffffe001 f80fc000ffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffc00078003f81ff001c01ffe07f e000003ffffc07fffffffffffe0fffffffffffffff0003fc070003fffffffe0000fe0000 ffffffffe07ffffffe003ff800038007ffffffffffffffffffffffffffffffff000ff000 1807f8007fffc00f00ff00800010101fffffe000fc07e0007fffffffffffffffffffffff ffffffe0fffffff8003c007f01fe001c00ffe07fe000003ffffc07fffffffffffe0fffff ffffffffff0001fe038003ffffffff0000fe0001ffffffffe07ffffffc000000000e001f ffffffffffffffffffffffffffffffff8003ff07f807f0003fffc00f807f80000010101f ffffe000fe07f0007fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffe01e01ff01fe0008 00ffc07fe000007ffffc07fffffffffffe0fffffffffffffff0001ff01e003ffffffffc0 00fe0007ffffffffc07ffffffc0000000018003fffffffffffffffffffffffffffffffff e000fffff00ff0001fffe007c03fc0000010101fffffe0007e03f8007fffffffffffffff ffffffffffffffe0fffffffff00f87fe03fe0000007fc07fc000007ffffc07ffffffffff fc00000001ffffffff0180ff01f803ffffff87e3c0fc000fffffffffc07ffffffc000000 01f0007ffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fffe00fe0000fffe003e00ff000 0010101fffffe0003f01f8007fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff803fffc 07fe0000007fc03fc000007ffffc07fffffffffff80000000004fffffe01c07f80fe03ff fff801ffe07c003fffffffffc0fffffffc00000007e000ffffffffffffffffffffffffff fffffffffe0003ffc01fc0300ffff001f807f8000010101fffffe0003f80fc003fffffff ffffffffffffffffffffffe0fffffffffc00fff007fe000000ffc0000000007ffffc07ff fffffffff80000000000000fc001e03fc07f03fffff000ffe07c07ff007fffffc0ffffff f80000003f8003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00001803fc07807fff000 fc03fe000000101fffffe0001fc07e003fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffff fe003fe00ffe001009ffc000000000fffffc0ffffffffffff8000000000000000003f00f e03f03ffffe0007fe03c0ffc003fffff80fffffff80e0000fe0007ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffe00000007f80fc07fff000fe01ff800000000ffffff0000fe03f00 3fffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffe001f801fff00381fffe000000000ff fffc0ffffffffffff8000000000000000001f80ff01f03ffffc0007fe0381ff8001fffff 80fffffff01ff807fc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000007f81fc 07fff0007f00ffc00010101fffffe00407f01f803fffffffffffffffffffffffffffffc0 ffffffffff0004003fff80781fffe000000000fffffc0ffffffffffff800000000000000 0001fc07f80f03ffff80003fe0181ff0000fffff81fffffff01fffffe0007fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc000000ff01fc03fff0003f803fc00010101fffffe006 03f80fc03fffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffff8000007fffcff81ffff000 000000fffffc0ffffffffffff8000000000000000000fe03fc0603ffff00001fe0001fe0 0007ffff81ffffffe01fffff0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000 01fe03fc03ffe0301fe01fc00010101ffffff00703fc07c07fffffffffffffffffffffff ffffffc0ffffffffffc00000fffffff81ffff000000000fffffc0ffffffffffffe1b0f80 000000000000ff01fe0203ffff00201ff0001fe00003ffff81ffffffc00fffc00007ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff800007fc03f803ffe03807f007c00010101f ffffe00381fe03e07fffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffff80003fffffffc 1ffff80fc00000fffffc0ffffffffffffffffffffff0000000007f00fe0003ffff00f80f f0001fc00003ffff81ffffffc001f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff000ff801f007ffc03c07f803c00010100ffffff001c0ff01e07fffffffffffffff ffffffffffffff80fffffffffffe000ffffffffffffffc7fc00000fffffc0fffffffffff ffffffffffff800000007f807f0003ffff01fc0ff8003fc03c03ffff81ffffffc0000000 003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ff0004007ffc03e03fc01c0 0010101ffffff001e07f80e07fffffffffffffffffffffffffffff80000ff03fffffc01f feffffffffffffffc00000fffffc0ffffffffffffffffffffffffe07fe003fc03f8001ff ff01fc0ff8003fc03e01ffff81ffffffc000000001ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff03fe000000fffc03f01ff00000010101fffffe000f03fc0007fffffff ffffffffffffffffffffff8000000001e00fe00580000fffffffffffc00000fffffc0fff fffffffffffffffffffffffffe001fe01fc001ffff01fc0ffc003fc03f01ffff01ffffff c000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fc000000fffc01f 807f80000010101ffffff000701fe0007fffffffffffffffffffffffffffff8000000000 000000000000007fffffffffc00000fffffc07fffffffffffffffffffffffffffe001ff0 0fe001ffff00fc0ffe003fc01f81ffff01fffffffc0000001fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff03f0000001fffc01fc03fc0000010101ffffff000380ff000 7fffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000007fffffc00000ff fffc07fffffffffffffffffffffffffffe000ff807f001ffff00780fff007fc01f81ffff 01ffffffffc00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03e000000 3fffc00fe01ff0000010101ffffff0203c07f8003fffffffffffffffffffffffffffffc0 000000000000000000000000000003ff800001fffffc07ffffffffffffffffffffffffff fe0007fc07f801ffff00000fff807fc00f81ffff01fffffffffe00ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff01000e0007fffe007f00ff8000010101ffffff030 1e03fc00000001ffc3fffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000 000001fffffc0ffffffffffffffffffffffffffffe0003fe01fc01ffff80000fff80ffc0 0f81ffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0 0001f800ffffe003f807fe000000101ffffff0380f01fe000000000000000fffffffffff fffffffc0000000000000000000000000000000000000007fff00fffffffffffffffffff fffffffffe0001ff00fe01ffff80001fffc1ffe00701ffff01ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffc7ffffe001fc03ff000010101f fffff03c0780ff00000000000000000ffffffffff9ffffffffc000000180000000000000 0000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffe0300ff80fe01ffffc0001f fffffff00003ffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffe0000fffffffffe000ff01ffc00010101ffffff03e03c07f000000000000000000 000000000003ffffffff97f01fe0bffe3ffffc000000000000000000000007ffffffffff fffffffffffffffffe03807fc07f01ffffe0003ffffffff80003ffff03ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001fffffffffc0007f807fc0 0010101ffffff00f01e03f00000000000000000000000000000000fffffffff81ff3ffff fffffffe0000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffe03c03fe03f01ff fff0007ffffffffe0007fffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe0003fffffffff80003fc03fe00010101ffffff00780f01f0000000000 00000000000000000000000000000ff00000000bfffffffffc00000000000000000007ff fffffffffffffffffffffffffe03e01ff01f01fffffe01ffffffffff0007fffe07ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ffffffffff8020 0fe00fe00010101ffffff003c0f80f000000000000000000000000000000000000000000 00000000000001fffc7fffcfffc0000000000ffffffffffffffffffffffffffffe01f00f f80e01ffffffffffffffffff800ffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff001ffffffffff803807f007e00000000ffffff003e07c0700 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffe0000 00000ffffffffffffffffffffffffffffc00f807fc0601ffffffffffffffffffc01ffffe 0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffff ffff801c03f803e00010101ffffff001f03c078000f00000fc0000000000000000000000 00000000000000000000000000000003fffffffc00003fffffffffffffffffffffffffff f8007c07fe0001fffffffffffffffffff07ffffe0fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffff801e00fe00e00010101ffffff001 f81e01e600f80001fc000180000000000000000000000000000000000000000000000000 0ffc03fc0200fffffffffffffffffffffffffffff0007e03ff0000ffffffffffffffffff fffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff 0fffffffffffc007007f00000010101ffffff000fc0f80ff007c0300f80003f000003000 0030000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffff ffffffffe0003f01ff800001fbc7f80001f8ffffffffffff1fffffffffffffffffffffff ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007803f80000010101f fffff0007e07c0ff807e0180780001f807807803807c0080000000000040000000000000 000000000000000000003c3fffffc3fff01fc000f007ffff00001f807f80000000000000 000007ffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff8003e00fe0000010100ffffff0007e03c03fc03f00e0380001f8 07c07803c03c03e00e00600400e00f803e00000000000000000000000000000f01ff80fc 0000000000001c0000000fc03fc000000000000000000001fe0201ffe1ffe0ee1fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001f007f000 0010101ffffff0203f03e03fe01f80f0180300fc03e03c03e01e01f00f00700e00e00fc0 3f00fe00f80000000000000000000000000000000000000000000000000007e03ff00000 0000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff0000f801fc000010101ffffff0303fc1f01ff80fc078 0003c07c03f01e01f00f00f80780780f00e00fe01f00ff00fe00c0000000000000000000 000000000000000000000000000003f01ff8000000000000000000000000000000000000 000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01c0 7e00fe000010000ffffff03c0fc0f80ff80fe03c0003e03e01f80f00f807807c03e03c07 807007f01f807f807f01e00fc00000e000000000000000000000000000000000000301f8 0ff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe01e01f007f800010101ffffff01c07e03e07 fc07f03c0001f01f00fc0780fc07c03e01e01e01c03c03f80fc03fc07f01f00fe00601f0 06000000000000000000000000000000000380fc07fc0000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000067fff07fffffffffffffffffffffffff fffc00f00fc03fc00010101ffffff00e03f01e03fe03f81f0000f80fc07e07e07e03e01f 80f80f80e01e01fc07e01fe03f80f007fc0701f807000000000000000000000000000000 0003c07e03fe000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000ff8fffffffffffffffffffffffff000f807e00fe00010101fffffe00f 01f81f01ff01fc0f80c07c0fe07f03f03f01f00fc07c0f80f00f80fe03f00ff01fc07803 fe0300fc03003c00000000000002000de00000000003e03f01ff00fe01807007c01c0000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003bfffffffdf 9f3fffff8000007c03f007e00010101fffffe00f80f80f80ff80fc07c0e07e07e03f81f0 1f80f807e03c07c07c07c0ff01f807f80fe03801ff0100fe01801e000003001ff807801f e00000000600f01f80ff80ff01c03007c01e00e000000c00000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000003e01f800e00000000f fffff00fc0fc07c07fc07e03e0703e03f01f80f80fc07c07e01e03e03e03c07f80fc01fc 03f01e00ff80007f00c00f003007c01ff807c00fe00803c00f80f80f807fc07f80e03003 f00f80f007e01f004007c00f001c000c0000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000003f007e00200010101fffffe007e07e03e03fe03f03f0301f01 f80fc07c07e03e03f01f01f01f01e03fc07e00fe03f80f807fc0007f807807803c03f00f f807f007e00c03e00fc07c03c03fe03fc0780003f807c07807f80f807007c01fc01f003f 800007000000000000000000000000000000000000000000000000000000001fc03f8000 0010101fffffe003f03f01f01ff01f81f8180f80fc07e03e03f01f01f80780f80f80f01f e03f00ff01fc07c03fe0003fc03c03c01e01f807fc03fc03e00601f00fe03e01e01ff03f c03c0001fc03e03c03f807803803e00ff00f803f807007007007c007c000000000000000 0000000000000000000000000000000fe01fc0000010101fffffe001f01f80f80ff80fc0 f80c07c07e03f01f01f80f80fc07c07c07c07807e01f807f80fe03e01ff0000fe03e01f0 0f01fc03fc01fe01e00700fc03f01f80f00ff81fe03e0000fe01f01f01fc03c03e01e007 f807c01f807803807803f00fe00e00700200000000000000000000000000000000000007 f00ff0000010101fffffe000f80fc07c07fc07e07c0e03e03f01f80f80fc0fc07e03e03e 03e03c07f00fe03fc07f01f00ff80007f01f00f80780fe01fc00ff00f007c07e01f80fc0 7807fc0ff01f00007f00f80f80fe01f01f00f003fc03f00f803c01c03e03f807e00f0070 0380380020000000000000000000000000000c03f807f8000010101fffffe0007c07e03e 03fe03f03e0701f03f80fc07c07e07e03f01f01f01f01e03f807f01fe03f80fc07fc0003 f807c07c03c07f00fe007f807803e03f00fc07c03c03fe07f80f80e03f807c07c07f01f8 0fc07c01fe01f807c03f00e01f01fe03e00f807803c03e007801e007800e000001f80000 01c00e01fc03fe700000000fffffe0103e03f03f01ff03f81f0380f81fc07e03e03f03f0 1f80f80f80f80f01fc03f00ff01fc07e03fe0001fc03c07e01e03f807f803fe01c01f01f 807e07e01e03fe03fc07c0701fe03e03c03fc0fc07e03f00ff00fc03e01f80700f80ff01 e00fc03801e01f807e00f007800f800003f803f003c00f00fe01fff00000000fffffe038 0f81f81f81ff81fc0f81c07c0fe03f01f01f81f81fc0fc07c0780780ff01fc07f80fe03f 01ff0000fe01e03f00701fc03fe03fe00f00f807c07e01f80f01ff01fe03e0380ff01f01 f01fe03f03f01f807f80ff01f00fc03c07c07f80f007f01c00f01fc03f00f807c00fc000 01f803f003e007c07f80fff00000000fffffe03c07c0f80f80ffc07c07c0e03e07f01f80 f00f80fc0fe03e03e03c03c07f80fe03fc07f03f80ff80007f00f00fc0380fe01ff01ff8 07807c07e03f00fc0780ff80ff01f03c07f80f80f80ff01f81f80fc03fc03f80f80fe01e 01e01fc07803f80f00f80ff01f803c03e007f00001fc01f801f003e03fc07ff00010101f ffffe03e07c07c07c07fe03e03e0f81f03f80fc0f807c07c07f01f01f01e01e01fc07f01 fe03f80fc07fc0003f807807e01c07f00ff80ffc01c03e03f01f807e03c07fc07f80f80e 03fc07807c07f00f80fc03e01ff01fc03c07f80f00f80fc03c01fc07c07c07f80fe01e01 f003fc0000fc01f800fc01f01fe03ff80010101fffffe03f01e03e03e03ff01f03e0780f 03fc07c03c03e03e03f81f80f80f80f01fe03f807f01fc07e03fe0001fc03c03f00e01f8 07fc07ff01f00f01f80fc03f01e03fe03f80fc0700fe03e03e03fc07e07e03f00ff80fe0 1e03fc07c07c07f01f00fe03e03e03fc07f00f00fe01fe01807e007e007f00f80ff01ff8 0010101fffffe01f81f01f01f01ff00f81f03c0f80fe03e03e03f01f01fc0fc0fc0f8078 07f01fc03f80fe03e03ff0000fe01e01f80f00fc03fc03ff00f80780fc03e01f80f01fe0 1fc07e0380ff01f01f01fe07f01f00fc07fc07f00f01fe03e03e03f80f807f01f01f01fe 01f807807f00ff01e01f003f003f803803f807f80010101fffffe01fc0f80f80f807f80f c0f81c07c0ff01f01f01f80f80fe07e07e07c03c03f80fe03fc07e01f01ff80007f00f00 fc03807e01ff01ff803c03c07e01f00fc0780ff00fe03f01c07f80f81f80ff03f00f807e 01fe03f80780ff01f00f01fc07c03f80f80780ff00fe03e03fc03f80f01fc01fc01fc01e 01fc03f80010101fffffe00fe07c07c07c03fc07e07c0e03e07f00f80f80fc07c07f03f0 3e03f01e03fc07f01fe03f00fc07fe0003f807807f01c03f00ff80ffe01e01e03f01f807 e03c07f807f01f80e01fc07c0fc07f80f807e03f00ff01fc03c07f80f80780fe01f01fc0 3c03c07fc07f01f01fe01fc0780ff00fe007f00f00ff01f80010101fffffe007f03e03e0 3e01fe03f03e0701f03f807c07c07e03e03f01f81f81f00f01fe03f80fe01f807e03ff00 01fc03e03f81e01f807fc03ff00f00f01f80fc03f03e03fc03f80fe0700fe03e03e03fc0 7e07f01f807f80fe01e03fc07e03c07f00f80fe01f01e01fe03f80f80ff00fe03c07f807 f803f807807f80f80010101fffffe001f81f01e01e00ff01f81f0380f01fc03e03e03f01 f01f80fc0fc0f80780ff01fc07f00fc03e01ff8000fe01f01fc0f00fc03fc03ff807807c 0fc07e01f81f01fe01fc07f03c07f01e01f01fe03e01f80fc03fc03f00f00fe03f00e03f 807c07f00f80f00ff01fc07c07fc07f01f01fc03fc01fc03c03fc0380010101ffffff010 fc0f80600c003fc0fc0f81c0780ff01f01f01f80f80fc07e03c07c03c07f80fe03f807e0 1f00ff80007f00f80fe03807e01ff01ffc01e03c07e03f00fc0f80ff00fe03f01c03f80f 00f807f01f80fc07e01fe01fc07807f80f80701fe03f01fc07c07807f80fe01e03fc03f8 0f00fe01fe00ff00e00ff0180010101fffffe0187e03800000000fe07c0780e03c07f00f 80f80fc07807e03e01e01e01e03fc07f01fe03f00f807fe0003f807c07f01c03f00ff00f fe00e01e03f01f807e03c07f807f01f80e01fc07c0fc03f80fc07e03f00ff01fe03c03fc 07e03807f01f80fe03e03e03fc07f00f01ff01fc07807f00ff807f807807f8000010101f fffff01c3f018000000003e03e03c0701e03f807c07c07c03c03f01f00f00f00f01fe03f 80ff01f807c03ff0001fe03e03f80e01f807f807ff80780f01f807c03f03e03fc03f80fe 0700fe03e07e01fc07e03f01f807f80ff00f01fe07f00e03f80fc07f01f01f01fe01fc07 c07f80fe03c03fc03fc03fc03c03fc000010101ffffff01e1f800000000001f00f01e018 0f03fc03e03e03e01e01f80f80780780780ff01f807f80fc03e01ff8000ff01f01f80780 fc03fc03ffc03c07807c03e01f81f01fe01f807f03807f01f01f00fe03f01f80fc03fc03 fc0780ff01f80701fc07e03f80f80780ff00fe03c03fc07f01f01fe01fe01fe01e00fe00 0000000ffffff01e0fc00001001800f80380f00c0701fe01e01f01f01f01fc03c01c07e0 3c07f807e03fc07e01f00ffc0003f80f807e03c07e01fe01ffe01e01c03e01f80fc0f80f f00fc07f81e03f80f80f807f01f80fc07e01ff01fe03807f80fe0380fe01f00fe03e03c0 7f807f01f01fe01f80700ff00ff007f00f007f800010101ffffff01f03e00001801800fc 01c030060380ff00f80f80f80780fe00e00601f01e03fc03f01fe03f00f807fe0001fc03 c03f01e03f007f00fff00f01e01f00fc07e07c07f803f03fc0f01fc07c07c03f80fc03e0 3f80ff80fe01e03fc0ff01c07f00f807f01f01e03fc03f80f80ff00fc03807f807fc03f8 07c03fc00010101ffffff01f80000001801800fe00e0000700007f807c07c07c03c07f00 f80301f80f01fe01f80ff01fc07c03ff0000fe01e01f80f00fc03f807ff80380f80f807e 03f03e01fc03f81fe0380fe03e03e01fc07f01f01fc03fc07f80f01fe07f80603fc07e03 f80f80701ff01fc03c03f807e01e03fc03fe01fc03c01ff00000101ffffff01000000000 0000007e00e0000700003fc01e03c03e01e03f807c0380fc0780ff00fc07f80fc03e01ff 80007f00f00fc07807e01fc03ffe01c07c07c03f00f81f00fc01f80ff01c07f01f01f00f e03f80f807e01ff03fc0380ff03fc0301fe03f01fc07c0380ff807e01e01fe03f00f01fe 00ff00fe01f00ff80010101ffffff80000000000000000000000000000001fe00e00601f 00f007c07e01c07e03c07f803e03fc07e01f00ffe0003f807807e01c03f01fe01fff00f0 1e03e01f807c0f807e00fc07f80e03f80f00fc07f00fc07c03f00ff81fe03c07f81ff018 07f00f80fe03e01c03fc03f80f00ff00f807807f007f807f00f803f80010101ffffff800 00000000000000000000000000000ff00300300f807803e07f03f03f01e03fc01f01fe03 f007c07ff0001fc03e03f00e01f807f807ff80780f01f80fc03e07c03f007e03fc0700fc 07c07e03f807e03e01fc07fc0ff00e03fc0ff80603f807c03f01f80e01fe01fc07803f80 7e03c03f803fc03f807e01f80000000ffffff80000000000000000000000000000000000 00000007c07c01f07f83f01f80f01fe00fc0ff01fc07c03ff8000fe01f01f80700fc03f8 03ffe0180780fc07e01f03f00e003f01fc03007e03e03f01fc03f00f80fe03fe07fc0700 fe07fc0201fe03e01f80fc0380ff00fe01e01fc03f00e00fe01fe01fc01f00f80010101f fffff8000000000000000000000000000000000000000003e07e00fcffc3f80fc0f80ff0 07c0ffc1fc07e03ffc0007f00f80fc03c07e01fc01fff00c03c07e01f00781f800001f80 ff00003f01f01f80fe01fc07c07f81ff03fe01807f03ff0000ff00f00fc03e03c07f807f 00f00fe01f80f007f00ff00ff00f80780010100ffffff8000000c1000000000000000000 0000000000000000c03f00ffffffff0ffffffffffffffffffffff03ffe0003fc07c0ff01 e01f00ff00fff80601e01f00fc03c0fc00000fc07f800003c0f80fc07f80fe03e03fc0ff 81ff00c03f01ff80003f80fc07e01f00e03fe03f807807f00fc07c03f807f807f807c078 0010101ffffffc1fffffffffffffe003000000000000000000000000001f01ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe2ffe03e0ff81f00fc0ff807ffe0100f00f807e01e07e 000c00001fc00001c07c07e01fc00701f00fe03fc07f80000f807fc0001fc03e03f80f80 700ff01fe03c03fc07e03e01fc01fe03fc03e0180000000ffffffc1fffffffffffffffff fffff1ffff80000000000000000f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff8ffe07fff00c07807e00f00f03f000e000007e00000e03e01f00fe00780 f807f01fe01fc00007e03ff0000ff01f00fc07e03807f80ff01e00fe01f01f00ff00ff01 fe00c0000010101ffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003bffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff80e07c03f0 07c0381fc00f001803f00600f01f007807f003e03e01f80ff00ff00001e01ff80007f80f 807e03f01c01fc07f807007f00f80f803f807f80ff8000000010101ffffffc1fffffffff fffffffffffffffffffff9ff8039f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff8061ff01fc03e01c0fe00f800c03fc0700f80f801e 03fc03f00f007c07f803f80000700ffc0003fc03e03f01f80e00fe03fc03803f807c00c0 0fc03fc03fc000000010101ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e1ff89fe03f01e07f01fc00e01fe0780fc01c00e01fe01f803801e03fc03fe01800007ff 0000fe00f01f80fc03803f00fe00001fc03e006007c01fe01fe000800010101ffffffe1f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff11ff07f81e03f83fe00f01ff0fe0 fe00e007007f01fc01c01f01fe01fe03c00003ff80007f80f807e03e01c01f800f800007 e01f000001f00ff00ff000e00010101ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe7f13fc7fe00f03ff0ff0ff000003003f01fe00e00fc1ff00ff03 f00300ffc0003fc03c03f00f006003c007c00803f807c00800f803f807fc00700010101f fffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f 03e38f80000000000000002000000fc07f00ff03f0018007e0001ff01e01f803c03800f0 03e00e01fc03e00400fc007c007e00300000000fffffff1fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe39f00000000000000000000000000 0000000030000001f00007f80300fc01e01c007803f007007e01f00700fe003e001f0000 0000000fffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000003fc01803e00 f00e003c01f807803f00f803807f001e000e00000010101fffffff1fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd880000000000 000000000000000000000000000000fc00000e007803003e01fc07c01f803c03c03e0000 000000000010101fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffc08000000000000000001000000000000000000000 000000000000001e01fe03e00f001c0000000000000000000010101fffffff9fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff803dfc30000002001000000080006000000000000000000000000000dc03c000000000 00000000000000000010101fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfd250000060 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010101fffffff9f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbedc00200000000000000000000000000000 0000000000000000000000000010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffecc018000000000000000000000000000000000000000000000000010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe6bfe1fffffe0000 00000000060000000030118fcfffffe00010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe9c286fffffffffffffff7ffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010000fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80010101f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80010101fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0010101040000002701ffff030000000000 picscalex20010009000003ccef00000000a bef000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02de03da0303000 0001e00abef0000410b2000cc00dd03d90300000000dd03d9030000000028000000d9030 000dd0300000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffe900082eca8535002000010fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f80ffffffffffffffffffffffffff3ffdefdffffffffffffffffffff800000000008ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff400000000000000041e0fffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80000008077fffff200000fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffeb000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd f3900000000000000007bf7ffffffff60000000000000000000000000000000000000000 000000000000017ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000 0030dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff84000a0027 fffffffffffffffffffffffff0000000000000000000002000001f0a4800000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000003b3fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff8000001f1fff9fffffffff800000000000003ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffb3d861fbffffffffffffff fffffffffd9ff0000000000023fffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe80000 0007fdf900000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003f9f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000 000001fffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0efffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe000000000000300007ffffff00000000c084000180003ffff ffffffffffffffffbe000000000000000000003ffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000037fffff381860000000000000000000000001f fffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000fffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f803fffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000020000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000007803f803ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e000080300000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000003007c03fc03ffffffffffff80fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fde3f00000001fffffff ffffe0c00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 03f003000000000000000000038000000000000007000000000000000000000000000003 803807e03fc03ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffc00000000000000000000000ff000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000060007ff007c00ffe07c00ff01c007fe00fc01ff00fe0 07800ff00100000000000007801fc007c03807f03fe01ffffffffffff80fffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000001fc00ff807ff007e0 1ffe07c00ff83e007fe01fc01ff00fe007c00ff807c018007003801fe01fe007c03c03f8 1ff01ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003c 00f007e00fc03e01fe00ff803ff007f00ffe07e00ff03e007fe00fc01ff00ff007c00ff8 07c03e007803801ff00ff003c03e01fc0ffc0ffffffffffff80fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000780000000003803e00f807e00fc03f00fe00ff803ff003f807fc07f0 07f01f007fe00fe01ff007f003e007f803c01f007e03c00ff807f803e01f80fc07fe07ff fffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000 000000000000000000000000000000000000000000000e00fc01f001f007c03f00f803f0 0fc03f807f807fc01ff003fc03fc03fc03e01f803ff007e00ff007f801f007f803e01f00 3f00e007fc03fe01f00f80fe03ff03fffffffffff80fffffffffffffffffffffffffff80 fffffffffffffffffffffffc0000004001f00c0000000000000000003f003c00801f801c 00200e00fc01fe01f803f01f007e03f007e01fc07fc07fc00ff801fc01fc03ff03e00fe0 1ff007f007f003fc00fc03f803e00fc01f807803ff01ff80f807c07f01ff81ffffffffff f80ffffffffffffffffffffffffffe0003fffffffffffffffffffffc007c01fc03f81f00 7f00000000000e007f807e01c01fc01e00300f007e01ff80fc03f80fc03f01fc07e01ff0 3fe03fe00ff801fe01fe01ff81f00ff00ff803f803f001ff807f01f803f807f00fc03c01 ff80ffc0fc07e03f80ff80fffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffe000000001f fffffffffffffffe007e03fe03f01f807f807f003f801f007f807f01f00fe01e00380780 7f00ffc07f01fc0fe03f80fe03e01ff81ff01fe007fc00ff80fe00ffc0f007fc07fc01fe 01f800ffc03f80fc01fc03f807e01f00ffc07fe07e03f01fc0ffc07ffffffffff80fffff fffffffffffffffffffffe00000000001ffffffffffffffc007e01fe01f01f807f807f80 3fc01f803fc07f00f80ff00f003c07e03f807fe03f80fe07f01fc07f81f00ffc0ff80ffc 03fc00ffc07f007fe07803fe03fe00ff00fe007fe01fc07c00fe03fc03f01f807fe03ff0 3f01f80fe03ff03ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffe00000000000000ffff c01fff80003f80fe01f00fc07fc03fc03fe01fc03fc03f00fc07f807c03c03f01fc03ff0 1fc0ff03f80ff03fc0f807fe07fc07fe01ff007fe03f807ff03c01ff01ff807f807f803f f01fe03e007f01ff03fc0fc07ff01ff81f80fc07f01ff03ffffffffff80fffffffffffff fffffffffffffe00000000000000000000000000003fc07e00f00fe03fe03fe01fe00fe0 1fe01f807e03fe07f01f01f80fe03ff80fe07f81fc07f01fe07c03ff03fe03ff80ff803f f01fc03ff81f00ff80ffc03fc03fc01ff80ff01f003f80ff80fe07e03ff80ffc0fc07e03 f80ff83ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffe1f000000000000000000000000 001fe07e00f807f81ff01ff01ff00ff00ff81fc03f03ff03f80f80fc07f01ffc0ff03fc0 fe03f80fe03f03ff81ff01ffc07fe01ff80fe01ffc0f807fc07fe01ff01fe00ffc07f80f e01fc07fc07e03f01ffc07fc0fe03f01f807fc1ffffffffff80fffffffffffffffffffff fffffe1ffe0438000000000000000000000fe03f007803f80ff80ff807f807f80ffc0fe0 3f81ff81fc07c0fe03f80ffe07f81fe0ff03fc07f01f81ff80ff80ffe03ff80ffc07f007 fe07c03fe03ff00ff80ff807fe03fc07f01fe03fe03f01f807fe03fe07f01f80fc03fe1f fffffffff80ffffffffffffffffffffffffffe1fffffffe000000000000000000007f01f 803c03fc07fc0ffe07fc03fc07fc07f03fc0ffc0fe07e07f01fc07ff03f80fe07f81fe07 f80fc0ffc0ffc07ff00ff807fe03f807fe03e01ff01ff80ffc07fc03ff01fe03f80ff01f e03f80fc03ff80ff03f80fc07e03ff1ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffc1f ffffffff00000000000000000003fc0fe01f01fe03fe07ff01fe01fe03fe03f81fe07fe0 7f03f03f80fe03ff81fc07f01fc0ff03fc07c07fe03fe03ff807fc07ff01fc03ff01f00f f81ffc03fe03fe01ff80ff01fc07f80ff01fc07f01ffc07f81f80fe03f81ffffffffffff f80ffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffff80000000000000001fe07f00f80ff 01ff03ff80ff00ff81ff01fc0ff01fe03f81f01fc07f01ffc0fe03f80fe07f81fe07e03f f03ff01ffc03ff03ff80ff01ff81fc0ffc0ffe01ff01ff00ffc07fc0fe03fc07f80fe03f 80ffe03fc0fe07f01f80fffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffc3fffffffff fffff9fffffffc000100fe03f807c07f80ff80ffc07f807fc0ff80fe07f81ff81fc0fc0f e03f80ffe07f01fc07e03fc0ff03f01ff81ff80ffe01ff81ffc07f80ffc0fe03fe03ff00 ff80ffc07fe03fe07f03fe03fc03f01fc07ff01fe07e03f80fc07ffffffffffff80fffff fffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffc601c07f01fe03e03fc07fc07f e03fc03fc07fc07f03fc07f80fe07c07f03fc07ff03f80fe07f01fe07f81f80ffc0ffc07 ff00ffc0ffe07fc07fe07f03ff01ff807fc07fe03ff01ff03f81ff01ff01f80fe03ff81f e03f01fc07e03ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffff ffffffff01e07f80ff01f01fe03fe03ff01ff01fe03fe03f81fe03fc07f03e03f80fe03f f81fc07f03f80ff03fc0fc07fe07ff03ffc0ffe07ff03fe03ff03f81ff80ffc03fe03ff0 1ff80ff81fc0ff80ff80fc07f01ffc0ff01f80fe07f01ffffffffffff80fffffffffffff fffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffff01f03fc07f81f80ff03ff01ff80ff00f f01ff01fc0ff01fe03f81f01fc07f01ffc0fe03f81fc07f81fe07e03ff03ff81ffe07ff0 3ff81ff03ff81fc0ffc07ff01ff01ff80ffc07fc07e07fe07fc0fe03f80ffe07f80fc07f 01f80ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffff 01f80fe01fc0fc07f01ff80ffc07f807fc0ff80fe03f80ff80fc0f80fe03f80ffe07f01f c0fe03fc0ff03f01ff81ffc0ffe03ff81ffc07f81ffc0fe03fe03ff80ff80ffc07fe03fe 03f03fe03fe03f01fc07fe03fc0fe03f81fc07fffffffffff80fffffffffffffffffffff fffffc3fffffffffffffffffffffffff00fc0ff01fe07e03f80ffc07fe03fc03fe07fc07 f03fc07fc0fe07c07f03fc07ff03f80fe07f01fc07f81f80ff80ffe07ff81ffc0ffe07fc 0ffe07f01ff01ffc07fc03fe03ff01ff01f80ff01ff01f80fe03ff01fe07f01fc0fe03ff fffffffff80ffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffff007e07f8 0ff03f01fc07fe03ff81ff01ff03fe03f81fe03fe07f03e03f81fe03ff81fc07f03f80fe 03f80fc0ffc07fe03ffc0ffe07ff03fe07ff03f80ff80ffe03fe01ff00ff80ff80fc07f8 0ff80fe03f01ff80ff03f81fe07f01fffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffc3f ffffffffffffffffffffffff007e03fe07f81f81fe03ff01ffc0ff80ff81ff03fc07f01f e03f81f01fc0ff01ffc0fe03f81fc07f01fe07e07fe03ff81ffe07ff03ff81ff03ff81fc 07fc07ff01ff80ff807fc07fc07e03fc07fc07f01f80ffc0ff01fc0fe03f80ffffffffff f80ffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffff003f81ff03fc0fc0 ff01ff80ffe07fc07fc0ff81fe03f80ff81fc0f80fe07f80ffc07f01fc0fe03f80ff03f0 3ff01ffc0fff03ff01ffc0ff81ffc0fe03fe03ff80ffc07fc03fe01ff01e01fe01fe03f8 0fc07fe07f81fe07f01fc07ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff83fffffffff ffffffffffffffff001f80ff81fe07e07f80ffc07ff03fe03fc07fc0ff01fc07fc0fe07c 07f03fc07fe03f80fe07f01fc07f81f81ff80ffe07ff81ffc0ffe03fc0ffe07f01ff01ff c07fe03fe00ff00ff80f80ff00ff01fc07e03ff03fc0ff03f80fe01ffffffffff80fffff fffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffff001fc07f80ff03f03fc07fe0 3ff01ff01fe03fe03f80fe03fe07f03e03f81fe03ff01fc07f03f81fe03fc0f80ffc07ff 03ffc0ffe07ff01fe07ff03f80ff80ffe03ff01ff807f807f807c07fc07f81fe03f80ff8 1fe07f81fc07f01ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffff ffffffff000fe03fc07f81f81fe03ff01ffc0ff80ff01ff03fc07f01ff03f81f01fc0ff0 1ff80fe01f01fc07f03fc07c07fe03ff80ffe03fe03ff80ff03ff81fc07fc07ff01ff80f fc03fc03fe03e03fe03fc0ff01f80ff80fe03f80fe03f81ffffffffff80fffffffffffff fffffffffffff83fffffffffffffffffffffffff0007f01fe03fc0fc07f01ff80ffe07fc 07f80ff81fe03fc0ff81fc0f80fe07f80ffc07f01f80fe03f81fe03e03ff01ffc07ff03f f01ffc07f81ffc0fe01fe03ffc0ffc07fe01fe01fe01f01ff01fe03f80fc03fc07f01fc0 7f01fc1ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffff 0003f80ff01fe07e03f80ffc07fe03fe03fe07fc0ff01fc07fc0fe07c07f03fc07fe03fc 0fc03f01fc0ff01f01ff80ffe03ff81ffc0ffe03fc0ffe07f00ff00ffe07fe01ff00ff00 ff80f81ff80ff01fc07e01fe03f81fe03f81ff1ffffffffff80fffffffffffffffffffff fffff83fffffffffffffffffffffffff0001fc07f80fe03f01fc07fe03ff01ff01fe03fe 07f80fe03fe07f03e03f81ff01ff01fc07f01f80fe07fc0f80ffc07ff01ffc07fe07ff01 fe07ff03f80ff807ff01ff00ff807fc0ffc03c0ffc07f80fe03f00ff01fc0ff01fc0ffff fffffffff80ffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffff0000fe03 fc07f01f81fe03ff01ffc0ff80ff03fe03fc07f01ff03f81f01fc07f80ff80fe03f80fc0 7f03fc07c07fe01ff80ffe03ff03ff807f03ff80fc03fc03ff80ff807fe07fe0ffe01e0f fe03fc07f00f807f80fe00301fe07ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff83f ffffffffffffffffffffffff01807f01fe03fc0fc07f01ff80ffc07fc07f81ff01fe03f8 0ff81fc0f80fe03f807fc07f03fc07e03f81fe03e03ff00ffc07ff007f81ffc03f81ffc0 7e01ff00ffc07fe03ff03ff0fff00f07ff01fe01f807c03f807e001c0ff03fffffffffff f80ffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffff01e07f80ff01fe07 e03f80ffc07ff03fe03fc0ff81ff81fc07fc0fe07e07f01fe03fe03fc3fe03f01fc07f01 f003f803fe03ff801fc0fff003c0ffe03f00ff807fe03fe01ff81ff8fff80301ff00fe00 f801c00f8000000e07f81ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03fffffffff ffffffffffffffff01f03fc0ff80ff01e03fc07fe03ff01ff03fe07fc0ffc0ff03fe07f0 1f01f80ff01ff01fffff01f80fe03f80f801fc00ff01ffc00fe07ff800e03ff01f803fc0 1ff01ff007f80ffc7ff8000000000000000000000000000e03f80ffffffffffff80fffff fffffffffffffffffffff03ffffffffe0ffffffffffffc2c01f01fe03fc07f80f81fe03f f01ff80ff81ff03fe07fe07f81ff03f80f80fc07f80ff80fffff80fc07f01fc07c00ff00 7f80ffe007f01ffc00f01ff00fc01fc00ff0040000000000000000000000000000000000 0000000f01fc0ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff803ffffff ffc0000001f80ff01fe00fc07c07f01ff80ffc07fc07f81ff03fe03fc07f81fc07c07e01 fc07fc07ffffc07e01f80fe01e007f807fc07ff003f803fe00700ff001800fc001e00000 000000000000000000000000000000000000000780fe07fffffffffff80fffffffffffff fffffffffffff03ffffffff8000000000000000001fc0ff80ff003e03e03f807fc07ff03 fe03fc0ff81ff01fe03fc0fe03e03f00fe03fe07ffffe03e007803f000003f803fc01ff8 03fc01ff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007 c07f03fffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff00000000000000000 000e07fc07f801f01f01fc01ff03ff01ff01fe07fc0ff80ff01fe03f01f00f807f81ff03 ffffe00000000000000000001f00020000fc007e00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000003e03f81fffffffffff80fffffffffffffffffffff fffff03ffffffff00000000000000000000703fe03fc01f807807e007f80ff80ff80fe03 fe07fc07f80ff01f807807c07f80ff83fff0000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003f01fc0ff fffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff00000000000000000000381ff 01fe00fc01800f003fc07fe07fc07f01ff03fe03fc07f80fc00001c03fc07f0000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000001e00007fff000080001f80fe07ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03f fffffff000000000000000000003c0ff80ff00fc000007001fc03fe01fe03f00ff01ff01 fe03fc07c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000ffffffffffffffffc3fff0000fc0ff01fffffffff f80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff800000000000000000003e07fc03f0038 0000000007001fe00fc00f007f80ff80ff01fe0180000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff fffffffe7fff8180fe07f81ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff8 000000000007fffc0001e03fe000000000000000000000c0000000000c0021c07f80ff00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c0080607 07ffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff81c07f03fc1ffffffffff80fffff fffffffffffffffffffff03ffffffff80ffffffff07fffff8001f01ff000000000000000 0000000000000000000000e03fc07f800000000000000000000000000000000000000000 000000000000000001fc0007ffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff ffff81e03f81fe0ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff80fffffff ffffffff8000f80ff8000000000000000000000000000000000000701fe01fc000000000 000000000000000fffffffffe801fff00bfff800000010c1fffffe0fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff81f01fc0fe1ffffffffff80fffffffffffff fffffffffffff03ffffffff80fffffffffffffff80007e07fc0000000000000000000000 000000000000007c0ff00fc0000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffe7f ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81f8 0fe07f1ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff80fffffffffffffff 80807f03fc0000000000000000000000000000000000003e07fc07800000000000000000 00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff81fc0fe03ffffffffffff80fffffffffffffffffffff fffff03ffffffff80fffffffffffffff80e03f01fc0000000fffe0000000000000000000 0000003e03fe03800003f81f103fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fe07f01fff fffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff80fffffffffffffff80f01f80 7c000fffffffffffffff78000018003c0000001f01ff018007ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff81ff03f81ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03f fffffff80fffffffffffffff80701fc07c003ffffffffffffffffffff8ffffffe000000f 80ff80001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ff81fc0fffffffffff f80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff80fffffffffffffff80380ff03e007fff fffffffffffffcf3e0fffffffff8000fc07fc0007fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff00ff80fe07fffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff8 0fffffffffffffff800c07f01e007fffffffffffffe70000000000000ffc0007e03fe000 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fc07f03fffffffffff80fffff fffffffffffffffffffff03ffffffff81fffffffffffffff800e03f804007fffffffffff 800000000000000003fc0007f01ff8007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff001fe03f81fffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff81fffffff ffffffff800f01fc0000ffffffffffc0000000000000000001fc0007f80ffc007fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ff01fc0fffffffffff80fffffffffffff fffffffffffff03ffffffff81fffffffffffffff800f80fe0000fffff000000000000000 00000000007e0603fc07fe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007 f81fc07ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff81fffffffffffffff 8007c07f8000fe00000000000000000000000000001e0701fe03ff007fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff0007fc0fe01ffffffffff80fffffffffffffffffffff fffff03ffffffff81fffffffffffffff8007e07fc001fc00000000000000000000000000 001e0780ff03ff807fffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff0003fe07f01f fffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff81fffffffffffffff8003f03f e001fc0000000000000007fc7f302000000e07c07f81ffc07fffffff03ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff0003ff03f81ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03f fffffff81fffffffffffffff8003f81ff001f8000000000000fffffffffffe08000e03e0 3fc07fc07fffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001ff81fc3fffffffff f80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff01fffffffffffffff8001fc0ffc01f800 000000007fffffffffffffffc00e03f01fe03fc07fffffff03ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff0000ffc0fe7ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff0 1fffffffffffffff8000fe07fe01f80000000007fffffffffffffffff00e03f80ff01fe0 7fffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01007fe07ffffffffffff80fffff fffffffffffffffffffff03ffffffff01fffffffffffffff80007f01ff81f800040fffff fffffffffffffffff80e03fc07f00fc07fffffff87ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff03803fe07ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff03fffffff cfffffff80003f80ff81f803fffffffffffffffffffffffff80e03fe03fc07e07fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff03e01ff03ffffffffffff80fffffffffffff fffffffffffff03ffffffff03fffffff07ffffff80003fc07f81f00fffffffffffffffff fffffffff80f03ff01fe03e07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03f0 0ff81ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff03ffffffe03ffffff 80101fe03f81f00ffffffffffffffffffffffffff00f01ff80ff01c07fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff01f807fc0ffffffffffff80fffffffffffffffffffff fffff03ffffffff03ffffffe00ffffff001c0ff01f81f01fffffffffffffffffffffffff f00f00ffc07f80407fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fc07fe07ff fffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff03ffffffc0033c000001e07f8 0f80f81ffefffffffffffffffffffffff00f007fe03fc0007fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe00fe01ff03fffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03f fffffff03ffffffc00000000001f03fc0780f81ff83ffffffffffffffffffffff00f007f f01fe0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ff01ff81ffffffffff f80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff03ffffffc00000000000f01fe0380f81f f03ffffffffffffffffffffff00f003ff80ff0007fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe007f80ff80fffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff0 3ffffff800000000000780ff0001f81fe01ffffffffffffffffffffff00f003ffc07f800 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003fc07fc0fffffffffff80fffff fffffffffffffffffffff03ffffffff03ffffffc000000000003c07f8001f81fc01fffff fffffffffffffffff01f001ffe03fc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe003fe03fe07ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff03ffffffc 000000000003e03fc001f81fc01ffffffffffffffffffffff01f001fff01fe007fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ff01ff01ffffffffff80fffffffffffff fffffffffffff03ffffffff03ffffffc000000000001f01ff001f81fc01fffffffffffff fffffffff01f000fff80fe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000f f80ff81ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff03ffffffe01a60007 0080f80ff801f81fe03ffffffffffffffffffffff01f0007ffc07f007fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe0007fc07fc1ffffffffff80fffffffffffffffffffff fffff03ffffffff03ffffffe07ffffff80c07c07fc01f81fc07fffffffffffffffffffff f01f0007ffe03f80ffffc3ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0603fe03fe1f fffffffff80ffffffffffffffffffffffffff03ffffffff03ffffffe07ffffff80e03e03 fe01f81fc07ffffffffffffffffffffff03f0003fff01fc0ffffc3ffffffff07ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe0701ff01ff3ffffffffff80fffffffffffffffffffffffffe03f fffffff03ffffffe07ffffff80781f01ff01f83fc03ffffffffffffffffffffff03f0001 fff80fc0ffff83fffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0780ff80ffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffe07ffffffff03ffffffe07ffffff007c0fc0ff81f83f c03fffffffffffffffffffffe03f0180fffc07c0ffff83fffffffe07ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe07c07fc07ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffe07ffffffff0 3ffffffe07ffffff003e07e07f81f83fc03fffffffffffffffffffffe03f01c07ffe03c0 ffff83fffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03e03fe07ffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffe07ffffffff03ffffffe07ffffff001f03f03f81f83fc03fffff ffffffffffffffffe03f01e03fff01c07fffcffffffffe07ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe00f01ff03ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffe07ffffffff03ffffffc 07ffffff000f81f81f81f83fe07fffffffffffffffffffffe03f01f01fff80007fffffff ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00780ff81ffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffe07ffffffff03ffffffc07ffffff0003c07c0f81f83ff8ffffffffffffff ffffffffe03f00f80fffc000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003c 07f80ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffe07ffffffff03ffffffc07ffffff 0300e03e0781f83fffffffffffffffffffffffffe03f007c07ffe000ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe003e01fc07fffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffe07ffffffff03ffffffc07ffffff038070020101f83fffffffffffffffffffffffff e03f003e01fff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f00fe03ff fffffffff80fffffffffffffffffffffffffe07ffffffff03ffffffc07fffffe07e03001 8001f83fffffffffffffffffffffffffe03f001f00fff800ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe000f807f03fffffffffff80fffffffffffffffffffffffffe07f fffffff03ffffffc07fffffe07f00000c001f83fffffffffffffffffffffffffe03f001f 807ffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007c03f81ffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffe07fffffffe03ffffffc07fffffe03e000000001f83f ffffffffffffffffffffffffe03f001fc07ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff0007e01fc0fffffffffff80fffffffffffffffffffffffffe07fffffffe0 3ffffffc07fffffe010000000001f87fffffffffffffffffffffffffe03f000ff03fff00 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003f00fe03ffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffe07fffffffe03ffffffc07fffffe000000000000f87fffffffff ffffffffffffffffe03f0007f81fff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe0301fc07f01ffffffffff80fffffffffffffffffffffffffe07fffffffe03ffffffc 07fffffe000000000000f87fffffffffffffffffffffffffe03f0003fc07ffc0ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0380fe03f83ffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffe07fffffffe03ffffffc07fffffe000000000000f87fffffffffffffffff ffffffffe03f8001fc03ffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03c0 7f01fc3ffffffffff80fffffffffffffffffffffffffc0ffffffffe03ffffffc07fffffe 000000000000f87fffffffffffffffffffffffffe03f8000fe01ffc07fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe03e03f80fe3ffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffc0ffffffffe03ffffffc07fffffc0001f8000000f87fffffffffffffffffffffffff c03f80807f80ffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01f03fc07f3f fffffffff80fffffffffffffffffffffffffc0ffffffffe03ffffffc07fffffc003fffff c000f87fffffffffffffffffffffffffc03f80e03fc07fc07fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe00f01fe03ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffc0ff ffffffe03ffffffc07fffffc00fffffffc01f87fffffffffffffffffffffffff803f80f0 1fe03fc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00780ff01fffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffc0ffffffffe03ffffffc07fffffc0fffffffff87f87f fffffffffffffffffff80000003f80f80ff01fc07fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff007c07f80ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffc0ffffffffe0 3ffffffc07fffffe3ffffffffffff87ffffffffffffffff000000000003f80fc07f80fc0 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003e03fc07fffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffc0ffffffffe03ffffffc0ffffffffffffffffffff83fffffffff ffc0000000000000001f807e01fc03c07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe003f01fe03fffffffffff80fffffffffffffffffffffffffc0ffffffffe07ffffffc 0ffffffffffffffffffff83ffff000000000000000000000001f803f81fe01807fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f80ff01fffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffc0ffffffffe07ffffffe07fffffffffffffffffff0000000000000000000 00000000001f801fc07f00007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000f c07f80fffffffffff80fffffffffffffffffffffffffc0ffffffffe07ffffffe07ffffff ffffffffffffe000000000000000000000000000003f801fc03fc0007fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe0007e07fe0fffffffffff80fffffffffffffffffffff ffff80ffffffffe07ffffffe07ffffffffffffffffffc000000000000000000000000000 807f800fe03fe0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0003f03ff03f fffffffff80fffffffffffffffffffffffff81ffffffffe07ffffffe07ffffffffffffff ffffc0000000000000000000000ffffff9ff800ff01ff0007fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe0301f01ff83ffffffffff80fffffffffffffffffffffffff81ff ffffffe07ffffffe07ffffffffffffffffffe000000000000000fc1fffffffffffff8007 f80ff8007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0780f80ffc3fffffffff f80fffffffffffffffffffffffff81ffffffffe07ffffffc07ffffffffffffffffffe000 000000003c3fffffffffffffffff0007fc07fe007fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe07c07c07fe3ffffffffff80fffffffffffffffffffffffff81ffffffffe0 7ffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fff8003ff03ff00 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07e03e03ff7ffffffffff80fffff ffffffffffffffffffff81ffffffffe07ffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff803ff8000ff81ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffc000 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe07f01f01fffffffffffff80fffffffffffffffffffffffff81ffffffffe07ffffffc 0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ff81c07fc0ffc07fffffff ffffffffffffffffffffffffffff0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe03f80f80fffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffff81ffffffffe03ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffc0007f81e03fe07fc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000001fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fc 0780fffffffffffff80fffffffffffffffffffffffff81ffffffffe03ffffffc0fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80003f81f01fe03fc07fffffffffffffff fffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff003e03c07ffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffff81ffffffffe03ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00 001f81f80ff01fc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f01e03fff fffffffff80fffffffffffffffffffffffff83ffffffffe03ffffffc0fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffe00000f01fc07f80fc07fffffffffffffffffffffff ffffffffffe0000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff000f80f01ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffff83ff ffffffe03ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000f007e 03fc07c07fffffffffffffffffffffffffffffffffc000ff000007ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000fc0f81fffffffffff f80fffffffffffffffffffffffff03ffffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff8003807001f01fe03c07fffffffffffffffffffffffffffffff ff000ffff80001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff0007e07c0ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffff03ffffffffe0 7ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003c07800f80ff01c0 7ffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffff00007fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007f03e07fffffffffff80fffff ffffffffffffffffffff03ffffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff0003e03800fe03f80c07ffffffffffffffffffffffffffffffffc007fff ffe0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff0003f81f03fffffffffff80fffffffffffffffffffffffff03ffffffffe07ffffffc 0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0081e038007f01fc0007fffffff fffffffffffffffffffffffff800fffffffc0007ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001f80f81fffffffffff80fffffffffffff ffffffffffff03ffffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff0181f038007f80fe0007ffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff0001 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001 fe07c0fffffffffff80fffffffffffffffffffffffff07ffffffffe07ffffffc0fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0181f010003fc07f0007fffffffffffffff fffffffffffffffff003ffffffffc0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff0380ff03e07ffffffffff80fffffffffffffffffffff fffe07ffffffffe07ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff018 0f810003fc03f8007fffffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffffff0000fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07c07f01e03f fffffffff80ffffffffffffffffffffffffe07ffffffffe07ffffffc0fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff0180f810001fe01fc007fffffffffffffffffffffff ffffffffe01ffffffffffc0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff07e03f80f03ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffe07ff ffffffe07ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01807810180 ff00fe007fffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffff0000ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07f01fc0781fffffffff f80ffffffffffffffffffffffffe07ffffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffe01c078103c07fc07f007fffffffffffffffffffffffffffffff c03fffffffffffe0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe07f80fe03c3ffffffffff80ffffffffffffffffffffffffe07ffffffffe0 7ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00c070103e03fe01f80 7fffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffff8001fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fc07f03e3ffffffffff80fffff fffffffffffffffffffe07ffffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff000070103f01ff00fc07fffffffffffffffffffffffffffffff807fffff fffffffe0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe01fe03f81ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffc0fffffffffe07ffffffc 0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000060303f80ff807c07fffffff ffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffff8000ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe003e01fc0ffffffffffff80fffffffffffff fffffffffffc0fffffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff800000301fc07fc03c03fffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffff e0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f 00fe07fffffffffff80ffffffffffffffffffffffffc0fffffffffe03ffffffc0fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000701fe03ff01c03fffffffffffffff ffffffffffffffff80fffffffffffffff8003fffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff001f807f03fffffffffff80fffffffffffffffffffff fffc0fffffffffe03ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00 001f007f01ff80403fffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffe000fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000fc03f01ff fffffffff80ffffffffffffffffffffffffc0fffffffffe03ffffffc0fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffe0000ff801f80ffc0003fffffffffffffffffffffff ffffffff00ffffffffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff000fe01f80fffffffffff80ffffffffffffffffffffffffc0fff ffffffe03ffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800fff800f c07fe0003ffffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffffffffffffe003ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007f00fc07fffffffff f80ffffffffffffffffffffffff81fffffffffe03ffffff80fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffc7fff800fe03ff0003ffffffffffffffffffffffffffffffc 007ffffffffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff0003f80fe03ffffffffff80ffffffffffffffffffffffff81fffffffffe0 3ffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007f81ffc00 3ffffffffffffffffffffffffffffffc00fffffffffffffffffc00ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001fc07f03ffffffffff80fffff fffffffffffffffffff81fffffffffe03ffffff80fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff0007fc07fe003ffffffffffffffffffffffffffffffc00ffffff fffffffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe0300fe03f83ffffffffff80ffffffffffffffffffffffff81fffffffffe03ffffffc 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003fe03ff003fffffff fffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe03807f01fc3ffffffffff80fffffffffffff fffffffffff81fffffffffe03ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff0001ff01ff803ffffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffff ffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03c0 3f80fe3ffffffffff80ffffffffffffffffffffffff81fffffffffe03ffffffc0fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ff80ffe03fffffffffffffff fffffffffffffff801ffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff01e03fc07f3ffffffffff80fffffffffffffffffffff fff81fffffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff01c07fc07fe03ffffffffffffffffffffffffffffff000ffffffffffffffffffe00f 03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00f81fe03fff fffffffff80ffffffffffffffffffffffff81fffffffffe07ffffffc0fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff01e03fe03fe03fffffffffffffffffffffff ffffffe0007ffffffffffffffffff0040007ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe00780ff01ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffff83fff ffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f0 3ff01fe03fffffffffffffffffffffffffffff80003ffffffffffffffffff80000003fff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007c07f80fffffffffff f80ffffffffffffffffffffffff83fffffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff03f80ff80fe03ffffffffffffffffffffffffffffe00 001ffffffffffffffffffc00000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe003e03fe07fffffffffff80ffffffffffffffffffffffff83fffffffffe0 7ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fc07fc07e0 3ffffffffffffffffffffffffffff8000007fffffffffffffffffc00000000ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f01fe03fffffffffff80fffff fffffffffffffffffff83fffffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff01fe07fe03e03ffffffffffffffffffffffffffff0000003ffff fffffffffffffe000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe000f80ff01fffffffffff80ffffffffffffffffffffffff03fffffffffe07ffffffc 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007f01ff00e03fffffff ffffffffffffffffffffc0000000ffffffffffffffffff0000000007ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007c07f80fffffffffff80fffffffffffff fffffffffff03fffffffffe07ffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff003f80ff80603fffffffffffffffffffffffffff000000003fffffffffff ffffff8007f80001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007 e03fe03ffffffffff80ffffffffffffffffffffffff03fffffffffc0fffffffc0fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fc07fe0003fffffffffffffff fffffffffffe001c00001fffffffffffffffffc03fff80003fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffe0203f01ff03ffffffffff80fffffffffffffffffffff fff03fffffffffc0fffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff000fe03ff0003ffffffffffffffffffffffffff8003e000007ffffffffffffffffe3 fffff8000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0301f80ff83f fffffffff80ffffffffffffffffffffffff03fffffffffc0fffffffc0fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ff01ff8003fffffffffffffffffffffff fff000ff000000fffffffffffffffff1fffffe0003ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe0380fc07fc1ffffffffff80ffffffffffffffffffffffff03fff ffffffc0fffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007 f00ffc003fffffffffffffffffffffffffe003ff8010001fffffffffffffffe0ffffffc0 00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03c07c03fe3fffffffff f80ffffffffffffffffffffffff07fffffffffc0fffffff81fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff0007fc07fe003fffffffffffffffffffffffffc00fff c03c0001ffffffffffffffe0fffffff8001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe01e03e03ff3ffffffffff80fffffffffffffffffffffffe07fffffffffc0 fffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003fe03ff00 3fffffffffffffffffffffffff803fffe03f00007fffffffffffffc0fffffffc000fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00201f01fffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffe07fffffffff80fffffff81fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff0001ff01ff803fffffffffffffffffffffffff007ffff07f8000 0fffffffffffffc0ffffffff8003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffe00180f80fffffffffffff80fffffffffffffffffffffffe07fffffffff80fffffff8 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0181ff80ffc03fffffff fffffffffffffffffe00ffffffffe00003ffffffffffff80ffffffffc0007fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001c07c07ffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffe07fffffffff81fffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff01c0ffc07fe03ffffffffffffffffffffffffc01fffffffff00001ffffff ffffff80fffffffff0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000e 03e03ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffe07fffffffff81fffffff81fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01e07fe03fe03fffffffffffffff fffffffff803ffffffffe000007fffffffffff01fffffffffe0003ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff000f01f01ffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffe07fffffffff01fffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff01f03ff00fe03ffffffffffffffffffffffff807ffffffffc0e0001fffffffffff01 ffffffffff8000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000f01f80fff fffffffff80fffffffffffffffffffffffe07fffffffff01fffffff81fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f01ff807e03fffffffffffffffffffffff f80fffffffff80fc0003ffffffffff01ffffffffffe0003fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff0007c0fc07fffffffffff80fffffffffffffffffffffffe07fff ffffff03fffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f8 0ffe03e03ffffffffffffffffffffffff00fffffffff80fe0000fffffffffe03ffffffff fff8000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003c07e07ffffffffff f80fffffffffffffffffffffffe07fffffffff03fffffff01fffffffffffffffffffffff ffffffffe1ffffffffffffffffff00fc07ff01e03ffffffffffffffffffffffff01fffff ffff00fe00001ffffffffe03fffffffffffe0007ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff0003e03f03fffffffffff80fffffffffffffffffffffffe07fffffffff03 fffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffff003e03ff8060 3ffffffffffffffffffffffff01fffffffff80fc000001fffffffe03ffffffffffffc001 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003f01f81fffffffffff80fffff ffffffffffffffffffe0ffffffffff03fffffff83fffffffffffffffffffffffffffffff 807fffffffffffffffff001f01ffc0203fffffffffffffffffffffffe03fffffffff80fc 0000003ffffffc07fffffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff0301f81fc0fffffffffff80fffffffffffffffffffffffc0ffffffffff03fffffff8 3fffffffffffffffffffffffffffffff007fffffffffffffffff000f80ffe0003fffffff ffffffffffffffffe03fffffffff80fc00000007fffff807fffffffffffffc007fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0180fc0fe03ffffffffff80fffffffffffff ffffffffffc0fffffffffe07fffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff003fffff 007c000003ff000fc0fff0003fffffffffffffffffffffffc07fffffffff81fc00000000 7ffff007ffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01c0 fe07e03ffffffffff80fffffffffffffffffffffffc0fffffffffe07fffffff03fffffff ffffffffffffffffffffffff000800000000000000000007e07ff8003fffffffffffffff ffffffffc07fffffffff01fc001c00000ffe000fffffffffffffff8007ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff00e07f03f01ffffffffff80fffffffffffffffffffff ffc0fffffffffe07fffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000 00000003f03ffe003fffffffffffffffffffffff807fffffffff01fc001f00000000000f ffffffffffffffc003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00703f01f81f fffffffff80fffffffffffffffffffffffc0fffffffffe07fffffff03fffffffffffffff ffffffffffffffff000000000000000000000003f01fff003fffffffffffffffffffffff 80ffffffffff01f8001fc0000000000ffffffffffffffff001ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff00701f80fc1ffffffffff80fffffffffffffffffffffffc0ffff fffffe07fffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000001 f807ff803fffffffffffffffffffffff80ffffffffff01f8001ffe000000000fffffffff fffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00380fc07e3fffffffff f80fffffffffffffffffffffffc0fffffffffe07fffffff03fffffffffffffffffffffff ffffffff000000000000000000000000fc03ffc03fffffffffffffffffffffff01ffffff ffff01f007ffffc000000007fffffffffffffffe007fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff003c07e03f3ffffffffff80fffffffffffffffffffffffc0fffffffffe07 fffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000001807e01ffe0 3fffffffffffffffffffffff01fffffffffe01f003fffffc00000007ffffffffffffffff 001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001e07e03ffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffc0fffffffffe07fffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff 80000001ff0ffe03fc0001c03f01ffe03ffffffffffffffffffffffe01fffffffffe03f0 01ffffff80000003ffffffffffffffff800fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff001e03f01ffffffffffff80fffffffffffffffffffffffc0fffffffffc07fffffff0 3fffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffe03ffc001e01f80fff03fffffff fffffffffffffffe03fffffffffe0300007ffffff8031c01ffffffffffffffffc007ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000f01f80ffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffc0fffffffffc07fffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff01ffffff fffffc01ffff81f80fc03ff01ffffffffffffffffffffffe03fffffffffc0000001fffff fffffe01fffffffffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007 80fc07fffffffffff80fffffffffffffffffffffffc0fffffffffc0ffffffff03fffffff ffffffffffffffffffffffff01fffffffffff801ffff81fc07e01ff03fffffffffffffff fffffffc07fffffffffc00038003fffffffffe00fffffffffffffffff801ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff0003c0fe03fffffffffff80fffffffffffffffffffff ffc0fffffffffc0ffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffff800 ffff81fe03f00ff03ffffffffffffffffffffffc07fffffffffc0401c000ffffffffff00 7ffffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0301e07f01ff fffffffff80fffffffffffffffffffffffc0fffffffffc0ffffffff03fffffffffffffff ffffffffffffffff01fffffffffff000ffff81ff01f807f03ffffffffffffffffffffff8 07fffffffff80400f0003fffffffff803fffffffffffffffff003fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff0380e03f81fffffffffff80fffffffffffffffffffffffc1ffff fffffc0ffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffe000ffff80ff 80fe03f03ffffffffffffffffffffff80ffffffffff80e007c001fffffffff800fffffff ffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03c0701fc0ffffffffff f80fffffffffffffffffffffff81fffffffffc0ffffffff03fffffffffffffffffffffff ffffffff81ffffffffffe001ffff803fc0ff01f03ffffffffffffffffffffff80fffffff fff80f003f001fffffffffc007ffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff03e0380fc0fffffffffff80fffffffffffffffffffffff81fffffffff80f fffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffe07bffff800fe07f80f0 3ffffffffffffffffffffff80ffffffffff00f801fc01fffffffffe001ffffffffffffff ffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f01c07e07ffffffffff80fffff ffffffffffffffffff81fffffffff80ffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff 81ffffffffffc0ffffff8007f03fc0f01ffffffffffffffffffffff80ffffffffff00fc0 07f01ffffffffff0007ffffffffffffffff0003fffffffffffffffffffffffffffffffff ffff00780e03f03ffffffffff80fffffffffffffffffffffff81fffffffff80ffffffff0 3fffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffe0ffffff8003f80ff0f01fffffff fffffffffffffff01fffffffffe007e001fffffffffffffc003ffffffffffffffff80000 ffffffffffffffffffffffffffffffffffff003c0703f83ffffffffff80fffffffffffff ffffffffff81fffffffff81ffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff80ffffff fffff1ffffff8001fc07f9f01ffffffffffffffffffffff01fffffffffe001f8003fffff fffffffe000ffffffffffffffffc00007fffffffffffffffffffffffffffffffffff003e 0781fc3ffffffffff80fffffffffffffffffffffff81fffffffff81ffffffff03fffffff ffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffff8001fe03fff01fffffffffffffff fffffff01fffffffffc0007c0007ffffffffffff8007fffffffffffffffe000007ffffff ffffffffffffffffffffffffffff001f03c0fe1ffffffffff80fffffffffffffffffffff ff81fffffffff81ffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff ffff8000ff03fff01ffffffffffffffffffffff03fffffffffc0001f00007fffffffffff c003ffffffffffffffff000001ffffffffffffffffffffffffffffffffff000f81c07f1f fffffffff80fffffffffffffffffffffff81fffffffff81ffffffff03ffffffc1fffffff ffffffffffffffff81ffffffffffffffffff8000ff80fff01ffffffffffffffffffffff0 3fffffffff80000fc0001ffffffe1ffff000ffffffffffffffff8000007fffffffffffff ffffffffffffffffffff000780e03ffffffffffff80fffffffffffffffffffffff81ffff fffff81ffffffff03ffffff803ffffffffc1ffffffffffff80ffffffffffffffffff8000 7fc07ff01ffffffffffffffffffffff03fffffffff807003e0001ffffffc0ffffc007fff ffffffffffffc000001fffffffffffffffffffffffffffffffff0007c0701fffffffffff f80fffffffffffffffffffffff81fffffffff01ffffffff07ffffff00000000000007fff ffffffff80ffffffffffffffffff80c07fe03ff01fffffffffffffffffffffe03fffffff ff80f800f8000ffffff80ffffe001ffffffffffffffffffc0007ffffffffffffffffffff ffffffffffff0003e0380ffffffffffff80fffffffffffffffffffffff81fffffffff01f fffffff07ffffff00000000000007fffffffffff80ffffffffffffffffff80e03ff01ff0 1fffffffffffffffffffffe03fffffffff00fe001f001ffffff007ffff800fffffffffff ffffffff8003ffffffffffffffffffffffffffffffff0301f03c07fffffffffff80fffff ffffffffffffffffff81fffffffff03ffffffff07fffffe00000000000003fffffffffff 007fffffffffffffffff80f01ff80ff01fffffffffffffffffffffe03fffffffff01ff80 03f83fffffe007ffffe003ffffffffffffff9fffe0007fffffffffffffffffffffffffff ffff0380f81e03fffffffffff80fffffffffffffffffffffff03fffffffff03ffffffff0 7fffffe00000000000003fffffffffff000000ff7ffc0001ffff00f80ffc07f01fffffff ffffffffffffffe03ffffffffe01ffe0007fffffffe00ffffff000ffffffffffffff0fff fc000fffffffffffffffffffffffffffffff03c07c0f01fffffffffff80fffffffffffff ffffffffff03fffffffff03ffffffff07fffffe00000000000003fffffffffff00000000 00000000000000fc07fe03e01fffffffffffffffffffffe07ffffffffc03fff00007ffff ffc00ffffffc003ffffffffffffe0fffff0001ffffffffffffffffffffffffffffff03e0 7e0780fffffffffff80fffffffffffffffffffffff03fffffffff03ffffffff0ffffffe0 0000000000003fffffffffff8000000000000000000000fe03ff01e01fffffffffffffff ffffffe07ffffffffc03fffc0000ffffff801ffffffe000ffffffffffffe0fffffc0007f ffffffffffffffffffffffffffff03f03f03c0fffffffffff80fffffffffffffffffffff ff03fffffffff03ffffffff0ffffffe00000000000003fffffffffff8000000000000000 000000ff03ff80e03fffffffffffffffffffffe07ffffffff807ffff8000ffffff807fff ffff0003fffffffffffc0ffffff0001fffffffffffffffffffffffffffff03f81f81e05f fffffffff80fffffffffffffffffffffff03fffffffff03ffffffff0ffffffe000000000 00007fffffffffff80000000000000000000007f81ffc0603ffffffffffffffffffffff0 3ffffffff807ffffe0007fffff00ffffffffc000fffffffffff80ffffffc0007ffffffff ffffffffffffffffffff03f80f81e01ffffffffff80fffffffffffffffffffffff03ffff fffff03ffffffff0fffffff00001c00400007fffffffffffc0000000000000000000003f 80ffe0003ffffffffffffffffffffff03cfffffff00ffffffc00fffffe01fffffffff000 3ffffffffff01fffffff0001ffffffffffffffffffffffffffff03fc07c0f81fffffffff f80fffffffffffffffffffffff03fffffffff03ffffffff0ffffffe00000e00600007fff ffffffffe00000000003ffa00000001fc07ff0003ffffffffffffffffffffff0007fffff f00fffffff80fffffe03fffffffff80003fffffffff01fffffffc0007fffffffffffffff ffffffffffff007e03e07c1ffffffffff80ffffffffffffffffffffffe07fffffffff01f ffffffe0ffffffe00000780380007fffffffffffffffffffffffffffe038000fe03ffc00 3ffffffffffffffffffffff0003fffffe01ffffffffffffffc03fffffffffe0000ffffff ffe01ffffffff0001fffffffffffffffffffffffffff003f03f03e1ffffffffff80fffff fffffffffffffffffe07ffffffffe01ffffffc607f007fc000c03c01c0007fffffffffff ffffffffffffffffffff0007f01ffe003ffffffffffffffffffffff0003fffffe01fffff fffffffffc07ffffffffff80001fffffff803ffffffffe0007ffffffffffffffffffffff ffff001f81f81ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffe07ffffffffe01ffc000000 0000000000e01f00e0007fffffffffffffffffffffffffffffff8007f80fff003fffffff fffffffffffffff8007fffffc03ffffffffffffff80fffffffffffe00003ffffff003fff ffffff8000fffffffffffffffffffffffffe000fc0fc0ffffffffffff80fffffffffffff fffffffffc07e0c100000000000000000000000000700f8078007fffffffffffffffffff ffffffffffff8003fc07ff803ffffffffffffffffffffff8007fffff803fffffffffffff f80ffffffffffffe00007ffffe003fffffffffe0007ffffffffffffffffffffffffe0007 e07c07fffffffffff80fffffffffffe00000001000000000000000000000000000000000 007807c03f007fffffffffffc7ffffffffffffffffff8001fe03ffc03fffffffffffffff fffffffc00ffffff007ffffffffffffff01fffffffffffff80001ffffc003ffffffffff8 001ffffffffffffffffffffffffe0007e03e03fffffffffff800000007e0000000000000 00000000000000000000000000000000003c03f01f807fffffffffffc3ffffffffffffff ffff8000ff01ffe03ffffffffffffffffffffffc00ffffff00fffffffffffffff01fffff fffffffff00001ffc0007ffffffffffe0007fffffffffffffffffffffffe0003f01f03ff fffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000000000000001e01f8 0fc07fffffffffff83ffffffffffffffffff80007f80ffe03ffffffffffffffffffffffe 007ffffc00ffffffffffffffe03ffffffffffffffc00000000007fffffffffff0001ffff fffffffffffffffffffe0003f80f81fffffffffff8000000000000000000000000000000 000000000000000000000000300f00fc03c03fffffffffff81ffffffffffffffffff80c0 3fc07fe03fffffffffffffffffffffff003ffff801ffffffffffffffe07fffffffffffff ff80000000007fffffffffffc0007ffffffffffffffffffffffe0001fc07c0ffffffffff f80000000000000000000000000000000000000000000000000000007c07807e01c03fff ffffffff81ffffffffffffff0fff80e01fe03fe03fffffffffffffffffffffff801ffff8 03ffffffffffffffc07fffffffffffffffe000000000fffffffffffff8001fffffffffff fffffffffffe0300fe03c07ffffffffff800000000000000000000000000000000000300 03c00ff801c000007e03e01f80003fffffffffff81fffffffffffffe07ff80f00ff81fe0 3fffffffffffffffffffffffc007fff007ffffffffffffffc0fffffffffffffffffe0000 0001fffffffffffffe000ffffffffffffffffffffffe0380ff01e07ffffffffff8000000 000000000000000000007ff007f00fc00fe00ff803e01f007f01f00fc0003fffffffffff 81fffffffffffffc07ff807807fc07e03fffffffffffffffffffffffe001ffc00fffffff ffffffff80ffffffffffffffffff00000001ffffffffffffff8003ffffffffffffffffff fffe03e07f80f87ffffffffff8000000000003f00007f800fe007ff807f00fe00ff00ff8 01f01f807f807807e0003fffffffffff81fffffffffffff807ff803c03fc03e03fffffff fffffffffffffffff0003f801fffffffffffffff80fffffffffffffffffff0000001ffff ffffffffffe001fffffffffffffffffffffe03e03fc07c7ffffffffff80803e007f007f8 0c07fc00fe007ff807f00fe007f807fc00f00f803fc07e01f8003fffffffffff81ffffff fffffff807ff801f01fe03e03ffffffffffffffffffffffffc001e003fffffffffffffff 01ffffffffffffffffffffc80001fffffffffffffff800fffffffffffffffffffffe0070 1fe03e7ffffffffff80c03e007f007f80703fc00ff003ff807f807f003fc03fe00f807c0 1fe03f00fc003fffffffffffc1fffffffffffff80fff800f80ff01e03fffffffffffffff ffffffffff0000003fffffffffffffff01ffffffffffffffffffffff0001ffffffffffff fffc007ffffffffffffffffffffe00780ff01ffffffffffff80e01f007f807f80701fe00 7f803ff807f803fc01fe01ff807c03e007f00f807f003fffffffffffc1fffffffffffffc 3fff800fc03f80401fffffffffffffffffffffffffc000007ffffffffffffffe03ffffff ffffffffffffffff0000ffffffffffffffff001ffffffffffffffffffffe003c07f80fff fffffffff80f01f003f807f807807e003fc01ffc03fc01fe00ff00ffc03e01f803f807c0 3f803fffffffffff81ffffffffffffffffff0007e01fe0001fffffffffffffffffffffff ffe00000fffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffe0180ffffffffffffffff800f fffffffffffffffffffe001e03fc07fffffffffff80f80fc01f803f803c03f803fe00ffc 01fe00ff007f807fe01f00fe01fc07e01fc03fffffffffff81ffffffffffffffffff0007 f00ff0001ffffffffffffffffffffffffff80001fffffffffffffffc07ffffffffffffff fffffffe03807fffffffffffffffe007fffffffffffffffffffe001f01fe03ffffffffff f80f807f00fc03f803e01fc01ff807fe00ff807fc03fc03ff00f803f00fe03f80fe03fff ffffffffc0ffffffffffffffffff0003f807f8001ffffffffffffffffffffffffff80001 fffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffc07c03ffffffffffffffff003ffffffff fffffffffffe000f81ff01fffffffffff80fe07f80fe01fc01f00ff80ffc01ff007fc03f e01fe01ff807c01f807f01fc03e07fffffffffffc0ffffffffffffffffff8001fc03fc00 1ffffffffffffffffffffffffffc0003fffffffffffffff807fffffffffffffffffffff8 0fc01ffffffffffffffff801fffffffffffffffffffe000fc0ff80fffffffffff80fe03f c07f00ff01f80ffc07ff00ff803fe01ff00ff00ffc03f00fc03f807e01e07fffffffffff c0ffffffffffffffffff8000ff01ff001ffffffffffffffffffffffffffc000fffffffff fffffff80ffffffffffffffffffffff01fe00ffffffffffffffffe01ffffffffffffffff fffe0007c07fc07ffffffffff80ff01fe03fc0ff80fc03fe03ff807fc03ff00ff807f807 ff01f807e01fc03f00407fffffffffffc07fffffffffffffffff80c07f807f801fffffff fffffffffffffffffffe007ffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffe03ff007ff ffffffffffffff00fffffffffffffffffffe0007e03fe03ffffffffff80ff80ff03fc07f c07e01ff01ffc03ff01ff807fc03fc03ff80fc03f80ff01fc0003fffffffffff8000ffff fffffdfff81f81e03fc03fc01fffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffff0 1fffffffffffffffffffffc07ff003ffffffffffffffff00fffffffffffffffffffc0603 f01ff01ffffffffff80ffc07f81fe03fe03f00ff80ffe01ff80ffe03fe01fe01ffc07e01 fc07f807e0003fffffffffff8000010000000000000f81f01fe01fe01fffffffffffffff ffffffffffff803ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff807ff800ffffffffff ffffff8063fffffffffffffffffc0f01f80ff81ffffffffff80ffc07fc0ff03ff01f807f c07ff00ffc07ff01ff00ff00ffe03f00fe03fc03f8007fffffffffff8000000000000000 000701f80ff80ff01fffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffe03fffffff ffffffffffffff80fffc007fffffffffffffffc001fffffffffffffffffc0f80fc07fc3f fffffffff807fe03fc07f01ff81fc03fe03ff807fe03ff80ff807fc03ff01f807f01fe01 fc007fffffffffff8000000000000000000701fc07fc07f01fffffffffffffffffffffff ffffc007ffffffffffffffc03fffffffffffffffffffff00fffe001fffffffffffffffe0 00fffffffffffffffffc0fc07e03fe3ffffffffff803ff01fe03f80ff80fe01ff01ffc03 ff01ffc03fc03fe01ff80fe01f80ff00ff007fffffffffff8000000000000000000701fe 03fe03f01fffffffffffffffffffffffffffe003ffffffffffffff807fffffffffffffff ffffff01ffff000ffffffffffffffff000fffffffffffffffffc0fe03f01ffffffffffff f801ff80ff01fc07fc07f00ff807fe01ff80ffe03fe01ff01ffc07f00fc07f807f807fff ffffffff8000000000000000000f00ff03ff01f01ffffffffffffffffffffffffffff800 ffffffffffffff807ffffffffffffffffffffe03ffff8003fffffffffffffffc00ffffff fffffffffffc07f01f80fffffffffffff800ff80ff80fe07fe03f807f807ff00ffc07ff0 1ff00ff80ffe03f807e03fe03fc07fffffffffffc000000000000000001f001f81ff80f0 1ffffffffffffffffffffffffffffc003fffffffffffff00fffffffffffffffffffffe03 ffffe000ffffffffffffffff00fffffffffffffffffc03f81fc07ffffffffffff8007fc0 7fc07e03ff01fc03fe03ff807fe03ff807f807fc07ff01fc03f01ff01fc07fffffffffff e07fff80603fffffffff000fc0ffc0301ffffffffffffffffffffffffffffe0007ffffff fffffe00fffffffffffffffffffffc07fffff0003fffffffffffffff01ffffffffffffff fffc00780fe03ffffffffffff8003fe03fc07f01ff00fe01ff01ffe03fe01ffc03fc03fe 01ff80fe01f80ff80fc07fffffffffffffffffffffffffffffff0007e07fe0100fffffff ffffffffffffffffffffff8001fffffffffffe01fffffffffffffffffffffc07fffffc00 1fffffffffffffff01fffffffffffffffffc003c07f01ffffffffffff8001ff01fe03f80 ff807f00ff80fff01ff80ffe01ff01ff00ffc07f01fc03fc03e07fffffffffffffffffff ffffffffffff0003f03ff0000fffffffffffffffffffffffffffffe0007ffffffffffe01 fffffffffffffffffffff80ffffffe0007ffffffffffffff01fffffffffffffffffc003e 03f80ffffffffffff8001ff80ff01fc07fe03fc07fc07ff80ffc0fff00ff80ff807fe03f 807e01fe01c07fffffffffffffffffffffffffffffff0003f01ff8000fffffffffffffff fffffffffffffff00007fffffffffe03fffffffffffffffffffff81fffffff8003ffffff ffffffff03fffffffffffffffffc001f01fc07fffffffffff8080ffc07f80fe03ff03fc0 3fe03ffc07fe03ff807fc07fc03ff01fc03f80ff00407fffffffffffffffffffffffffff ffff0001f80ffe000ffffffffffffffffffffffffffffffc0001fffffffffe03ffffffff fffffffffffff01fffffffe000fffffffffffffe03fffffffffffffffffc001f80fe03ff fffffffff80c07fc03fc07e03ff81fe01ff01ffe03fe01ffc03fe03ff01ff80fe01fc07f c0007fffffffffffffffffffffffffffffff0001fe07ff000fffffffffffffffffffffff ffffffff80007fffffffff8ffffffffffffffffffffff03ffffffff0003ffffffffffffe 03fffffffffffffffffc000fc07f01fffffffffff80e03ff01fe07f01ff80ff80ff80fff 01ff007fe01fe01ff807fc07f00fe03fe0007fffffffffffffffffffffffffffffff0000 fe03ff800fffffffffffffffffffffffffffffffe0001fffffffffffffffffffffffffff ffffe03ffffffffc000ffffffffffffc07fffffffffffffffffc0007e03f80ffffffffff f80f01ff80ff03f80ffc07fc07fc07ff80ff803ff00ff80ffc03fe03f807f01ff0007fff ffffffffffffffffffffffffffff00c07f01ffc00fffffffffffffffffffffffffffffff fc0007ffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffe0003fffffffffffc07ffffff fffffffffffc0003e01f807ffffffffff80f80ffc07f01fc07fe03fe03fe03ffc07fe01f fc07fc07fe01ff01fe03f807fc007fffffffffffffffffffffffffffffff00e03f80ffe0 0fbfffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffc07f ffffffff0001fffffffffff807fffffffffffffffffc0601f00fc03ffffffffff80f807f e03f80fe03ff01ff01ff01ffe03ff00ffe03fe01ff00ff80ff01fc03fe007fffffffffff ffffffffffffffffffff00f01fc07ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffe0001f ffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffc0003ffffffffff80fffffffffffffff fffc0f01f807e01ffffffffff80fc03fe01fc07e01ff80ff00ff80fff01ff807ff01ff00 ffc03fc07f80ff01ff007fffffffffffffffffffffffffffffff00780fe01ff00fffffff fffffffffffffffffffffffffff80003ffffffe3ffffffffffffffffffff80ffffffffff f00007ffffffffe00ffffffffffffffffffc0fc0fc03f80ffffffffff80fe01ff01fe03f 00ffc0ffc07fc07ff80ffc03ff80ff807fe01fe03fc07f80ff807fffffffffffffffffff ffffffffffff007c07f00ff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000ffffff81 ffffffffffffffffffff01fffffffffffc0001ffffffffc01ffffffffffffffffffc0fc0 7e01fc0ffffffffff807f01ffc07e01f807fe07fc03fc03ffc07fe01ff801fe03ff00ff0 0fe03fc03fc07fffffffffffffffffffffffffffffff003e03f807f00fffffffffffffff ffffffffffffffffffffc0000ffffe00ffffffffffffffffffff01ffffffffffff00001f ffffff803ffffffffffffffffffc07e01f00fe3ffffffffff803f80ffc03f01fc03ff03f e01fe01ffe03ff001fc00ff01ff803e007f01fe01fc07fffffffffffffffffffffffffff ffff003f01fc03f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000007ff800ffffffff fffffffffffe01ffffffffffff000001ffffff003ffffffffffffffffffc03f00fc07f3f fffffffff803fc07fe03f80fe01ff81ff807f00fff01ff8007e00ff80ffc000003f80ff0 0fc07fffffffffffffffffffffffffffffff003f80ff01f00fffffffffffffffffffffff fffffffffffffc00000000007ffffffffffffffffffe03fffffffffffe0000003fffff00 7ffffffffffffffffffc01f80fe03ffffffffffff801fe03ff01fc07f00ffc0ff803f803 ff007f8007f007f803f8000001fc07f807c07ffffffffffff00000007fffffffffff001f c07f80f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000003fffffffffffffff fffc03fffffffffffc00000003fffe00fffffffffffffffffffc00fc07f01fffffffffff f800fe01f801fe03f807fe03fc01f8003000070003f803f800000000007e03fe03c07fff ffffffffe000000000087fff8003001fe03fc0700fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffe0000000003ffffffffffffffffffc07fffffffffffc00000000000000ffffffff fffffffffffc007e03f00ffffffffffff8007f00f000fe01fc01fe01fc00f00000000000 0080000000000000001f01ff01c07fffffffffffc0000000000000000000000ff01fe010 0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000001ffffffffffffffffff80fff fffffffff800000000000000fffffffffffffffffffc007f01f807fffffffffff8003f80 7000600078001e00200000000000000000000000000000000007807f80007fffffffffff c00000000000000000000007fc0ff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 000000000ffffffffffffffffff00ffffffffffff800000000000001ffffffffffffffff fffc003f80fe03fffffffffff8003fc00000000000000000000000000000000000000000 000000000003e03fc0007fffffffffffc00000000000000000000003fe07f8000fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffc00000007fffffffffffffffff00fffffffffff fc00000000000003fffffffffffffffffffe003fc07e01fffffffffff8001fe000000000 00000000000000000000000000000000000000000001f01ff0007fffffffffffc0000000 0000000000010001fe03fc000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800070 03fffffffffffffffff01fffffffffff8000000c0000000ffffffffffffffffffffe001f e03f80fffffffffff8080ff0000000000000000000000000000000000000000000000000 0001f80ff8007fffffffffffe008fffbfc00000000030000ff00ff000fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff7f800ffffffffffffffffe01fffffffffff00e0001f e000003ffffffffffffffffffffc001ff01fc07ffffffffff80c07f80000000000000000 000000100000000c00000000ec3ffff00301f807fc007fffffffffffffffffffffffc000 300700c0ff807fc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007fffff ffffffffffe03fffffffffff007e003fff00007ffffffffffffffffffffc000ff81fe03f fffffffff80e03fc00000000000000000000007e00ffffffe0007ffffffffff80781fc03 fe007fffffffffffffffffffffffffe3ffef00c03fc03fe00fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffc07fffffffffff001fe07fffff007f fffffffffffffffffffe0007fc0ff01ffffffffff80f01fe0008000000cfc007fffc007e 007fffffff1ffffffffffff807e1ff01ff007fffffffffffffffffffffffffffffff0060 1ff01ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000fffffffffffff ff807ffffffffffe0003ffffffffc03ffffffffffffffffffffe0003fe07f817ffffffff f80f80ff003fffff8ffffffffff80000007ffffffff8fffffffffff80fff03807f807fff ffffffffffffffffffffffffffff80381ff80ff00fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff8003ffffffffffffff80fffffffffffe00001fffffffc03fffffffff fffffffffffe0703ff03fe0ffffffffff80f807f803fffffffffffffffc00000003fffff fc001fc0fffffff80fff03c03f807fffffffffffffffffffffffffffffff80380ffc07f0 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000ffffffffffffff01ffff ffffff03000007ffffffc03ffffffffffffffffffffe0781ff01ff07fffffffff807e03f c03fffffffffffffff000000001fffffc00000007ffffff80fff01f01fc07fffffffffff ffffffffffffffffffff801e07fe03f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff8007fffffffffffff01fffffffffe00000003ffffffc03fffffffffffffffff fffe07c0ff80ff9ffffffffff803f01fe01ffffffffffffffc000000001ffffe00000000 7ffffff80fff00f007807fffffffffffffffffffffffffffffff800f03ff01f01fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffe01fffffffffe00 000001e07fffc07ffffffffffffffffffffe07e07fc07ffffffffffff801f81fe00fffff fffffffff800000000107ff8000000003ffffff807ff00fc03807fffffffffffe1ffffff ffffffffffff800f80ff80f01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff0007fffffffffffe03fffffffffe00000000003fffc07ffffffffffffffffffffe03e0 3fe03ffffffffffff800f80ff00fffe1fffffffff000040000003fc0000000001ffffff8 03ff007e03807fffffffffffc0ffffffffffffffffff8007c07fc0701fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffc07ffffffffff0000100000 3fffe07ffffffffffffffffffffe01f01ff01ffffffffffff8007e07f007ffc0ffffffff e0003ff000001f80000000000ffffff801ff803f0380ffffffffffff80ffffffffffffff ffff8003e03fe0201ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007f fffffffffc07ffffffffff80001e00001fffe07ffffffffffffffffffffe00f80ff80fff fffffffff8003e03e0071f80ffffffffe001ffffc0001f000001fc000ffffff800ffc01f 8380ffffffffffff807fffffffffffffffff0001f01ff0001fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffff80ffffffffffff0000fe0000fffe07f fffffffffffffffffffe007c07fc07fffffffffff8001f01e0000f80ffffffffe00fffff e0001e0001ffff003ffffff8007fe00fc380ffffffffffff807fff81c3ffffffffff0001 f80ffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007ffffffff f01ffffffffffffc0001e0000fffe03ffffffffffffffffffffe003e03fe03ffffffffff f8001f8040000780ffffffffc01ffffff0301e0007ffff807ffffff8001ff007ff80ffff ffffffff800000000001fffffff000c0fc07fe001fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff80003ffffffff01fffffffffffff800000000fffe03fffffffff fffffffffffe001f03ff01fffffffffff8080fc0001c07c0ffff7fffc03ffffff0383e00 3fffff807ffffff8001ffc01ff80ffffffffffff80000000000003c0000000e07e03ff00 1ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffe3f800003ffffffe01fffff fffffffff000003f1fffe03ffffffffffffffffffffe000f80ff80fffffffffff80c07e0 007c07e1fffc1fffc03ffffff83ffc00ffffff807ffffff80007fe00ff80ffffffffffff 8000000000000000000000f03f01ff801ffffffffffffffffffffffffffffc3fff9fffff fffffffffc1f8000007fffffc03fffffffffc3fffe00007fffffe07fffffffffffffffff fffe0007807fc07ffffffffff80e03f0007c03fffff80fffc07ffffff83ffc01ffffffc0 7ffffff00003ff003f80ffffffffffff8000000000000000000000781f80ffc01fffffff fffffffffffffffffff7f83c7f0e3f8fffe3fffff81f0e000003ffff803fffffffff81ff ff80007fffffe07ffffffffffffffffffffe0003c03fe03ffffffffff80f01f8007c03ff fff00fffc07ffffff81ffc03ffffffc0fffffff00e01ffc00f80ffffffffffff80000000 000000000000003c07e03fe01fffffffffffffffffffffffffc3f8383e041f0fffc1fdfc 781e0f000000ffff007fffffffff81fffff0007fffffe07ffffffffffffffffffffe0601 f03ff01ffffffffff80f80fc007c03ff7ff007ffc07ffffff80ffc03ffffffc0fffffff0 0f00fff00780ffffffffffff8000001fffe000000000003e07f01ff00fffffffffffffff ffffffffffc1f8383e001e07ffc1f0f8381e070000001ff8007fffffffff81fffff8007f ffffe07ffffffffffffffffffffe0700f81ff81ffffffffff80fc07e007e03fc0ff007ff c07ffffffc0ffc07ffffffc0fffffff00f807ff80100ffffffffffff801fffffffff8000 0000001f03f80ff007ffffffffffffffffffffffffc1f8303e001e07f381f078381e0700 800003c000ffffffffff81fffff800ffffffe07ffffffffffffffffffffe07c0fc07fc1f fffffffff80fe03f807e01f807f803ffc07ffffffc0ffc07ffffffc07ffffff007c03ffc 0000ffffffffffffc0fffffffffff8bfffff001f81fc03f003ffffffffffffffffffffff ff81f8103e001e07e181f070381c0781e000000000ffffffffffc3fffff003ffffffe07f fffffffffffffffffffe07e07e03fe1ffffffffff80ff01f803c01f001f803ffc07fffff fc07f807ffffffc07ffffff803e01fff0000ffffffffffffffffffffffffffffffff801f c0fe00e003ffffffffffffffffffffffff81f0103e000e07c181e070301e0781f0000000 00ffffffffffffffffe01fffffffe07ffffffffffffffffffffe07f03f01ff0fffffffff f807f80fc01800f000fc03ffc07ffffffe07f807ffffffc07ffffff801f00fff8000ffff ffffffffffffffffffffffffffff800fe07f806007ffffffffffffffffffffffff81f000 3e000e07c081e070301e0781f000000001ffffffffffffffffc03fffffffc07fffffffff fffffffffffe07f81f80ff8ffffffffff803fc07c00000f0007f03ffc07ffffffe07f80f ffffffc07ffffff801fc07ffe000ffffffffffffffffffffffffffffffff800ff01fc000 1fffffffffffffffffffffffff81f0003e000e07c0c1e070301e0781f03c000003ffffff ffffffffff807fffffffc07ffffffffffffffffffffe07f80fc07fcffffffffff801fe03 c00000f0007f87ffc07ffffffe07f80fffffffc07ffffff800fe03fff800ffffffffffff ffffffffffffffffffff8007f80fe0003fffffffffffffffffffffffff81f0003e040e07 c0c1e060301e0781f03e00001fffffffffffffffff00ffffffffc0ffffffffffffffffff fffe01fc07e03ffffffffffff800ff0080000070003fffffc07ffffffe03f80fffffffc0 7ffffff8007f01fffc00ffffffffffffffffffffffffffffffff0003fc07f8003fffffff ffffffffffffffffff81f0003e040e07c1c1e060303e0781f07e00001fffffffffffffff fe01ffffffffc0fffffffffffffffffffffe00fe03f03ffffffffffff8007f0000000070 001fffffc07ffffffe03f81fffffffc07ffffff8003f807ffe00ffffffffffffffffffff ffffffffffff0003fe03fe003fffffffffffffffffffffffff81f0003e040607c1c1e060 303e0781f07e06001ffffffffffffffffc03ffffffff80fffffffffffffffffffffe003f 01f81ffffffffffff8003fc001c00070001fffffc07ffffcfe03f81fffffff807ffffff8 001fc03fff80ffffffffffffffffffffffffffffffff0001ff81ff803fffffffffffffff ffffffffff01f0003e04060381c1e060303e0781f07e07c007fffffffffffffff807ffff ffff80fffffffffffffffffffffe001f80fc0ffffffffffff8001fe001f02078000fffff c07ffff83e03f81fdfffff807ffffff8000fe01fff80ffffffffffffffffffffffffffff ffff00c0ffc0ffe03fffffffffffffffffffffffff03f0003e04060381c1e060303e0380 f07e0fc003fffffffffffffff80fffffffff80fffffffffffffffffffffe001fc07e07ff fffffffff8000ff001f82078000fffffe07ffff01e07f81f07ffff807ffffff80003f807 ff80ffffffffffffffffffffffffffffffff80607fe07fe03fffffffffffffffffffffff ff03f0003e04060381c1e060303e03c0e07c07c000fffffffffffffff00fffffffff01ff fffffffffffffffffffe001fe03f03fffffffffff8080ff801fc0078000fffffe07fffe0 1e03f81e03ffff80fffffff80000fc03ff80ffffffffffffffffffffffffffffffff8030 3ff03fe03fffffffffffffffffffffffff03f0003c04060380c1e060201e0380003c0380 003fffffffffffffe01fffffffff01fffffffffffffffffffffe000ff03f01ffffffffff f80c07fc01fc003c000fffffe03fffe01e03f01c03ffff00fffffff800003e01ff80ffff ffffffffffffffffffffffffffff80181ff81fe03fffffffffffffffffffffffff01f000 3c04060380c1e060000c000000000000001fffffffffffffc03ffffffffe01ffffffffff fffffffffffe000ff81fc0fffffffffff80e03fe01fe003c000fffffe03fffe01e03f01c 03ffff00fffffff800001f00ff80ffffffffffffffffffffffffffffffff801c07fc07e0 3fffffffffffffffffffffffff00f0003c04060380c0c00000000000000000000003ffff fffff3ffc07ffffffffe03fffffffffffffffffffffe0007fc0fe03ffffffffff80f01fe 01fe003e000fffffe03fffe01c03f01c03ffff00fffffff8000007c07f80ffffffffffff ffffffffffffffffffff000e03fe03e03ffffffffffffffffffffffffe0000003c040603 8000400000000000000000000000ffffffffe1ff80fffffffffe03ffffffffffffffffff fffe0003fe07f01ffffffffff80f80ff01fe003e001ffffff03ffff03c07f01c03fffe01 fffffff8000003e01f807fffffffffffffffffffffffffffffff000701ff01e03fffffff fffffffffffffffffc0000001c000e0380000000000000000000000000003fffffffc0ff 80fffffffffc03fffffffffffffffffffffe0701fe03f80ffffffffff80fc07f01fe001f 001fffffe03ffff8f807f00c03fffc01fffffff8000000f00f807fffffffffffffffffff ffffffffffff0003c0ff80e03ffffffffffffffffffffffff80000000000040000000000 0000000000000000040007ffffffc0ff01fffffffffc07fffffffffffffffffffffe0780 ff01fc07fffffffff80fe03f01ff001f803fffffe01ffffff00ff00003ffc001fffffff8 0007007c07807fffffffffffffffffffffffffffffff0001e03fc0003fffffffffffffff fffffffff800000000000000000000000000100fffb000ffff0001ffffffc0ff01ffffff fff807fffffffffffffffffffffe07c07fc0fe0ffffffffff80ff01f01ff001fc0ffffff f00fffffc00ff00001000001fffffff80003c03c01807fffffffffffffffffffffffffff ffff0180f01ff0003ffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000fffffffff ffffffffffc0007fffffe1fe03fffffffff80ffffffffffffffffffffffe03e03fe07f8f fffffffff80ff80f01ff001fc0fffffff003fffe000ff00000000003fffffff80000e01e 00003fffffffffffffffffffffffffffffff01c0780ff8003fffffffffffffffffffffff fc03001800000000000001fffffffffffffffffffff00007fffffffe03fffffffff00fff fffffffffffffffffffe03f01ff03fcffffffffff80ffc0701ff801fe1fffffff000fff8 001ff00000000003fffffff80000600600003fffffffffffffffffffffffffffffff01e0 1c07fc003ffffffffffffffffffffffffc07ffffe00000000000ffffffffffffffffffff fffc0001fffffffe03fffffffff01ffffffffffffffffffffffe01f80ff81fffffffffff f80ffe0301ff800ffffffffff0000000001ff00000000007fffffffc0000000000001fff ffffffffffffffffffffffffffff01f80e03fe003ffffffffffffffffffffffffc07ffff fc00000003fffffffffffffffffffffffffe00003ffffffe03ffffffffe01fffffffffff fffffffffffe00fc07fc0ffffffffffff80fff0101ff800ffffffffff8000000007ff000 0000000ffffffffc0000000000001fffffffffffffffffffffffffffffff01fc0780ff00 3ffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000 07fffffc07ffffffffe03ffffffffffffffffffffffe00fe03fc07fffffffffff80fff80 01ffc00ffffffffff800000003fff800000000fffffffffc0000000000001fffffffffff ffffffffffffffffffff01fe01c07f801ffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff00001fffffc07ffffffffc03fffffffffffffffffff fffe007f01fe03fffffffffff80fffc001ffc00ffffffffffc00000007fffc0000001fff fffffffc0000000000001fffffffffffffffffffffffffffffff00ff00e01f801fffffff fffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffc 07ffffffffc03ffffffffffffffffffffffe003f80ff01fffffffffff807ffe001ffe00f fffffffffc0000001fffff80001ffffffffffffc0000000000001fffffffffffffffffff ffffffffffff003f800004001ffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff80000ffff807ffffffff807ffffffffffffffffffffffe001f c07f80fffffffffff803fff001ffe007fffffffffe000003fffffffffffffffffffffffc 0000000000001fffffffffffffffffffffffffffffff0000000000001fffffffffffffff fffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff80001ffe007ffffff ff007ffffffffffffffffffffffe001fe03fc07ffffffffff801fff801fff007ffffffff ff83fffffffffffffffffffffffffffc0001f87e00003fffffffffffffffffffffffffff ffff0000000000001ffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffc3fffe00003f000ffffffffe003ffffffffffffffffffffffe000ff01fe03f fffffffff800fffc01fff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003fffff ff007fffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000fffffffffffffffffffffff fc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff800000000ffffffffc003fff fffffffffffffffffffe0007f80ff01ffffffffff8007ffe01fff807ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffe3f01ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffc000 000000000ffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff ff81ffffe00000000ffffffffc007ffffffffffffffffffffffe0603fc07f80fffffffff f8003ffe01fff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f8fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffe000000000001ffffffffffffffffffffffffc07ffff fffffffffffffffffffe07ffffffffffffc3fffffc0000000ffffffff8007fffffffffff fffffffffffe0701fe03fc0ffffffffff8000fff01fff807fffffff07fffffffffffffff ffff9fc07e000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000 1ffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffc03ffffffffe1ffffffff ffc000000ffffffff8007ffffffffffffffffffffffe0780ff01fe03fffffffff80003ff 01fffc0fffffffc01fffffffffffe80fc000000000000000ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffc3783ffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffff fffffff3fffc03ffffffffc0ffff87fffffc00000fffffffe0007fffffffffffffffffff fffe07c07f80ff03fffffffff80001ff01fffc0fc3ffffc0003fe0de0000000000000000 000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffe0fffc03ffffffffc0ffff03ffffff8000 0fffffffe0007ffffffffffffffffffffffe07e03fc03fc3fffffffff800007f80fffc1f 81ffff80000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffc0 fffe03ffffffffc07fff01ffffffe0080fffffff8000fffffffffffffffffffffffe07f0 1fe01fe3fffffffff800001f81fffe7f81ffff8000000000000000000000000000000000 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffe07ffffffffffffffffffc0fffe07ffffffffc07fff01fffffffff807ffffff 00007ffffffffffffffffffffffe07f80ff80ffffffffffff800000780ffffff81ffff80 00000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffc0ffffdfff ffffffe0ffff01fffffffff803fffffc0000fffffffffffffffffffffffe07fc07fc0fff fffffffff800000181ffffffc1ffffc00000000000000000000000000000003fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fe03ffffffffffffffffffc0fffffffffffffff1ffff03ffbffffff801fffff800c0ffff fffffffffffffffffffe07fe03fe07fffffffffff800000000ffffffe3ffffc000000000 000003e00200ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffff3ffffffffffffffff fcffc7fc0f3ffff800ffffc001c0fffffffffffffffffffffffe07ff01ff03ffffffffff f800000000ffffffffffffe01fc00001fffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff fffffffffffffffffffffffffffffffff83ffe00001fff3c007fff0007c0ffffffffffff fffffffffffe03cf80ff81fffffffffff800000000fff8ffffffffe03ffffffffffe3fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffe03fffffffffff87ffffffffffffffffffffffff03ffc00 001ffc1c001ff00007c0fffffffffffffffffffffffe0307c07fc0fffffffffff8000000 00fff0ffffffffc03fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffff0 03f1fff1ffffffffffffffffe01c3800000f001e0007c0000f80ffffffffffffffffffff fffe0203e03fe07ffffffffff800000000ffe07fffffffc03fffffffffffdfffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffe03fffffc1ffff001e0ffe0fff9ffffffe7f8f0c0383800000e001e 000000001f80ffffffffffffffffffffffff0003f03ff03ffffffffff8000000007fe07f ffffffc03fffffffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffff807f87001c0f9c0 f0e0f8ff0f83e06000301800001c001e000000003f80ffffffffffffffffffffffff0001 f81ff81ffffffffff8000000001fc07cffffffc07fffffffffc000ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff03fffff000f02000806080e040707e0701c04000301000001c001c00000000 7f80ffffffffffffffffffffffff0001fc0ffc0ffffffffff80000000007c0703fffffc0 7fffffffffc0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffe000700000004000c000607c 0601800000601000001c001c00000001ffc0ffffffffffffffffffffffff0000fe03fe07 fffffffff80000000001c0603fffffc07fffffffff800007ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff03ffffe000700000004000c000607c06018000006018000008001c0000003fffc0ffff ffffffffffffffffffff0180ff01ff03fffffffff8000000000000601fffffc0ffffffff ff800003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffe000700000000000c000607806018000 00e018000008001c000000ffffc0ffffffffffffffffffffffff01c07f81ff01ffffffff f8000000000000601fffffc0ffffffffff800001ffff0fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff f000700000000001c000c0380603808000e018000008001c000000ffffc0ffffffffffff ffffffffffff01e03fc0ffc3fffffffff8000000000000601fffff80ffffffffff800000 fffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff03fffff000300000000001c000c0380c03808000e03800 0008001c000000ffffc0ffffffffffffffffffffffff01f01fc07fe1fffffffff8000000 000000200fffff80ffffffffff0000007ffe007fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffff0000000 00000001c00040380c07808000603800000c001c000000ffffc07fffffffffffffffffff ffff01f80fe03ffbfffffffff8000000000000300fffff80fffffffffe0000003ffe003f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff03fffff800000000000081c00040380403808000603800001c001c 080000ffffe07fffffffffffffffffffffff01fc0ff01ffffffffffff800000000000000 0fffff80fffffffffe0000001ffe003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff800000000000181 c00040780403808000603804381c001e3ff901ffffe07fffffffffffffffffffffff01fe 03f80ffffffffffff8000000000000000fffff80fffffffffc0000000fff001fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff01fffffc00000000000101c0006078040380c0c0707c0ffc7e003fffffffff ffe07fffffffffffffffffffffff01fe03fc07fffffffffff8000000000000000fffff80 fffffffffc003e0007ff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffc0001b000000381c000f9f8 040380c0c078fc3fffff007fffc03fffffe07fffffffffffffffffffffff003f00fe03ff fffffffff8080000000000001fffff80fffffffff8007f8007ff801fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff01fffff802fff800000700c0c1fff80e0380e1e0ffffffffffffffff8007ffffe07fff ffffffffffffffffffff001f80ff01fffffffffff80f0000000000001fffff80ffffffff f800ff8003ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff800fffc00030700e0e3fff81e07c1ff f0ffffffffffffffff8003ffffe07fffffffffffffffffffffff800fc07f80ffffffffff f80f8000000000000fffff80fffffffff800ffc003ffc03fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff f0007ffe1fc300000003fffe7f8fe7ffffffffffffffffffff8003ffffe07fffffffffff ffffffffffff8007e03fc07ffffffffff80fe0000000000001ffff80fffffffff001fff0 03ffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff81fffff0000fffffc0000000003fffffffffffffffffff ffffffffff8003ffffe07fffffffffffffffffffffff8007f01fe03ffffffffff80ff800 00000000007fff80fffffffff001fff803ffe07fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffff000007f ff000000000001ffffffffffffffffffffffffffffe007ffffe07fffffffffffffffffff ffff8003f80ff01ffffffffff80ffc0000000000003fffc0fffffffff001fffc07ffe07f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff81fffff800003ff80000000000001fffffffffffffffffffffffff fff803ffffe07fffffffffffffffffffffff8001fc07f80ffffffffff807fe0000000000 000fffc0fffffffff001ffff8ffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffc00003fc0000000 00000003fffffffffffffffffffffffffff0003fffe07fffffffffffffffffffffff8001 fe03fc03fffffffff803ff00000000000001ffc07ffffffff001ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff01fffffc00007f00000000000000007ffffffffffffffffffffff87ff0000f ffe03fffffffffffffffffffffff8080ff01fe01fffffffff801ff800000000000007fc0 7ffffffff801ff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffc0000f80000034ca0000000 0ffffffffffffffffffffff03fe0000fffe03fffffffffffffffffffffff81c07f80ff01 fffffffff800ffc00000000000001fc07ffffffff803fc01ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff01fffffc001fe000003ffffcfc000003fffffffffffffffffffff03fe0000fffe03fff ffffffffffffffffffff81e03fc03f81fffffffff8007fe000000000000007c07fffffff f803fc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffe007f80000fffffffff800000ffffff f87ffffffffffff03fc0000fffe03fffffffffffffffffffffff81f01ff03fc1ffffffff f8003ff800000000000001807ffffffff801f801ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff fe007f0000fffffffffff800003ffffff83ffffffffffff07fc0003fffe07fffffffffff ffffffffffff81f80ff01ff9fffffffff8003fff00000000000000007ffffffff803f000 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff81ffffff103c0007ffffffffffffe0000ffffff03fffff ffffffffff8001ffffe07fffffffffffffffffffffff80fc07f807fffffffffff8081fff 8180000000000000fffffffffc01f8007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff000000 1ffffffffffffffc0003fffff03fffffffffffffff8000ffffe07fffffffffffffffffff ffffc07e03fe03fffffffffff80c0fff83e0000000000000fffffffffc01f8003fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff81fffffe0000007fffffffffffffff0001fffff87fffffffffffff ff0000ffffe07fffffffffffffffffffffffc00f01ff01fffffffffff80e07ff81f80000 00000000fffffffffc01f8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffc000001ffffffff ffffffffc0007fffffffffefffffffffff0000ffffe07fffffffffffffffffffffffc00f 80ff80fffffffffff80e03ff01ff0000000000007ffffffffc01f8001fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff81fffffc000007fffffffffffffffff0001fffffffffc3ffffffffff8000ff ffe07fffffffffffffffffffffffc007c07fc07ffffffffff80f01ff01ff800000000000 7ffffffffc01f8000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffe00003fffffffffffffffff f8000fffffffff81ffffffffffc000ffffe07fffffffffffffffffffffffc003e03fe03f fffffffff80f80ff01fff000000000003ffffffffe00f8000fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff80ffffff00007ffffffffffffffffffe0003ffffffff01ffffffffffe0007fffe07fff ffffffffffffffffffffc003f01ff01ffffffffff80fc07f01fffc00000000000fffffff fe00fc000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffff0001ffffffffffffffffffff8000ff ffffff01ffffffffffe0003fffe07fffffffffffffffffffffffc001f80ff807ffffffff f80fe03f03fffe000000000001fffffffe007c000fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffff ff0003ffffffffffffffffffffe0003fffffff81ffffffffffe0003fffe07fffffffffff ffffffffffffc000fc07fc03fffffffff80ff01f03ffff8000000000003ffffffe003800 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffc0fffffe0007fffffffffffffffffffff8000fffffffc3 ffff3fffffc0003fffe07fffffffffffffffffffffffc000fe01ff00fffffffff80ff80f 01ffffe000000000001ffffffe0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffc001fff fffffffffffffffffffc0007fffffffffffc0fffffc0007ffff07fffffffffffffffffff ffffc0407f80ff80fffffffff80ffc0f01fffff800000000000fffffff0000000fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffc0fffff0007fffffffffffffffffffffff0003fffffffffff807ff ffc001fffff07fffffffffffffffffffffffc0e03fc07fc0fffffffff807fe0701fffffe 000000000003ffffff0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffe000ffffffffffff ffffffffffff0003fffffffffff003ffff8001fffff07fffffffffffffffffffffffc0f8 1fe07fe0fffffffff803ff0301ffffff000000000001ffffff8000001fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff80ffffc003ffffffffffffffffffffffff8001fffffffff3e001ffff0000ff fff07fffffffffffffffffffffffc0780ff03ff8fffffffff801ff8001ffffff80000000 00000fffffc000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffff8007fffffffffffff07fffff ffffe000ffffffffffe001ffff0000fffff07fffffffffffffffffffffffc03c07f81fff fffffffff800ffc00183fffc00000000000007ffffc000007fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff80ffff000fffffffffffffe03ffffffffffc00ffffffffffe000ffff0000fffff07fff ffffffffffffffffffffc00e03fc0ffffffffffff800ffe00000000000000000000003ff fff00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffe003fffffffffffffc01fffffffffff80 7fffffffffe001ffff0000fffff07fffffffffffffffffffffffc00701fe03ffffffffff f8007ff00000000000000000000000fffff80001ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffc 007fffffffffffff800fffffffffffc03fffffffffe001fffe0003fffff07fffffffffff ffffffffffffc00380ff01fffffffffff8003ff000000000000000000000003ffffc0007 ffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff80fff800ffffffffffffff80007fffffffffe01fffffff fff001fff8007ffffff07fffffffffffffffffffffffe003c07f80fffffffffff8001ff8 00000000000000000000000fffff803fff80040fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff003ffffff ffffffff80003fffffffffe00ffffffffff803fff0007ffffff07fffffffffffffffffff ffffe001e03fc07ffffffffff8080ffc000000000000000000000007ffffffffff000007 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff80ffe007ffffffffffffff00003ffffffffff00ffffffffff803ff f0000ffffff07fffffffffffffffffffffffc001f01fe03ffffffffff80c07ff00000000 003fc00000000003fffffffffc000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffe00fffffffffffffff 00001ffffffffff807fffffffffc07ffe00007fffff07fffffffffffffffffffffffc000 f80ff01ffffffffff80e03ff0000003ffffff00000000001fffffffffc000007ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff80ffc01ffffffffffffffe00001ffffffffffc03ffffffffff0fffe00007ff fff07fffffffffffffffffffffffc0007c07f80ffffffffff80f01ff81c1fffffffff800 000000003ffffffff8000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffc03ffffffffffffffe07803fff fffffffe03fffffffffffffff00003fffff03fffffffffffffffffffffffc0603e03fc07 fffffffff80f80ff83fffffffffffe000000000007fffffff0000001ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff80ff807ffffffffffffffe0fc03ffffffffffe01fffffffffffffff80003fffff03fff ffffffffffffffffffffc0703f80fe03fffffffff80f807f83ffffffffffff0000000000 03fffffff0000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff80ff80fffffffffffffffc0fc07fffffffffff 01fffffffffffffffe0003fffff03fffffffffffffffffffffffc0701fc07f00ffffffff f80fc03f83ffffffffffffc00000000001ffffffe0000000ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ff00 fffffffffffffffc0fc0ffffffffffff00fffffffffffffffe0001fffff03fffffffffff ffffffffffffc0780fe03f807ffffffff80fe01f81ffe0ffffffffc00000000000ffffff e00000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff80fe01fffffffffffffffc1f80ffffffffffff80ffffff fffffffffe00007ffff03fffffffffffffffffffffffc07c07f01fc07ffffffff80ff00f 81ff003fffffffc000000000003fffffe00000003fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fe03ffffffff fffffff81f81ffffffffffffc07ffffffffffffffe00007ffff03fffffffffffffffffff ffffe07e03f80ff07ffffffff807f80783fc000fffffffc000000000000fffffc0000000 1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff80fc03fffffffffffffff81f01ffffffffffffc07fffffffffffff fe00007e3ff03fffffffffffffffffffffffe07f01fc07f87ffffffff803fc0783f80007 ffffffc0000000000003ffffc00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fc07fffffffffffffff8 1f03ffffffffffffc03ffffffffffffffe00007c1ff03fffffffffffffffffffffffe03f 80fe03fefffffffff801fe0103f00007ff0fffc0000000000000ffffc000000007ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffc0fc07fffffffffffffff83e03ffffffffffffe03ffffffffffffffe0000f8 1ff03fffffffffffffffffffffffe01fc07f01fffffffffff800ff0003e00003fc07ffe0 0000000000003fffc000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fc07fffffffffffffff03e07ffff ffffffffe01ffffffffffffffe00fff81ff01fffffffffffffffffffffffe007e03f80ff fffffffff8007f8003e00001f801ffe00000000000001fffc000000003ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff80f80ffffffffffffffff03c07ffffffffffffe01ffffffffffffffe00fffc3ff01fff ffffffffffffffffffffe003f01fc03ffffffffff8003fc003c00001f800ffe003000000 000003ffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9 ffffffffffffffffffffffffffffffffff80f80ffffffffffffffff01c07ffffffffffff f01ffffffffffff800000ffffff01fffffffffffffffffffffffe003f80fe01fffffffff f8001fe003800000f0007fe01fc000000000007fe000000003ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffc1fffffffffffffffffffffff80f80f fffffffffffffff0000ffffffffffffff00fffffffffffc000000018fff00fffffffffff ffffffffffffe001fc07f80ffffffffff8001ff003800000f0007fe07fe000000000003f e000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fffffe 800fffffffffffffffffffffff80f01ffffffffffbfffff0000ffffffffffffff80fffff ffffff80000000001ff00fffffffffffffffffffffffe000fe03fc07fffffffff8080ff8 0380000070003fc07ff000000000001ff000000003ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff80000000000007ffffffffffffffffffffffc0f01ffffffff8 007ffff0000ffffffffffffff80ffffffffffe000000000001f00fffffffffffffffffff ffffe0007f01fe01fffffffff80c07fc0380000070003fc07ffe00000000000ff0000000 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000003ffff ffffffffffffffffffc0f01fffffffe0003ffff0000ffffffffffffff807fffffffffc00 0000000000000fffffffffffffffffffffffe0007f80ff01fffffffff80e03fc03800000 70003fc003ff000000000007f000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffff80000000000003ffffffffffffffffffffffc0f03fffffffc0000ffff0 000ffffffffffffffc07fffffffff8000000000000000fffffffffffffffffffffffe000 3fc07fc0fffffffff80f01fe0380000030003fc003ffc00000000003f800000007ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000003ffffffffffff ffffffffffc0f03fffffff800007fffc000ffffffffffffffc07fffffffff800007f8000 00000fffffffffffffffffffffffe0201ff03fe07ffffffff80f00ff0300000070003fc0 01fff00000000003f800000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff00000000000003ffffffffffffffffffffffc0f03fffffff800007ffff800ff80f fffffffffc07fffffffff0000ffffe0000000fffffffffffffffffffffffe0300ff81ff0 7ffffffff80fc07f0300000070003fc001fffc0000000001fc0000000ffffffffffff830 00ff03ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000003ffffffffffffffffffff ffc0f03fffffff000003ffffe00ff003fffffffffc03ffffffffe0003ffffffe000007ff ffffffffffffffffffffe0380ffc07f87ffffffff80fe03f8180000070007fc003ffff00 00000001fc0000001ffffffffff80000000000ffffffffffffffffffffffffffffffff80 000000000003ffffffffffffffffffffffc0f03ffffffe00e001fffff81fe003ffffffff fc03ffffffffe000ffffffffe00003ffffffffffffffffffffffe03c07fe03fe7fffffff f80fe01f8180000070007fc003ffff8000000000fc0000003fffffffffe000000000007f ffffffffffffffffffffffffffffff80000780080007ffffffffffffffffffffffc0f03f fffffe03f000ffffffffe001fffffffffe03ffffffffc007fffffffffc00007fffffffff ffffffffffffe03e03ff01fffffffffff807f0078180000070007fe007fffff000000000 fe0000003fffffffffe000000000007fffffffffffffffffffffffffffffff800007c01c 0007ffffffffffffffffffffffc0e03ffffffc07c000ffffffffc001fffffffffe03ffff ffffc01fffffffffffc0001fffffffffffffffffffffe03f01ff80fffffffffff803f800 01c00000f8007fe03ffffffc000000007f000000ffffffffffc000000000007fffffffff ffffffffffffffffffffff800003e00e0007ffffffffffffffffffffffc0603ffffffc0f 8000ffffffffc003fffffffffe01ffffffffc03ffffffffffffc001fffffffffffffffff ffffe03f80ffc07ffffffffff803fc0001e00000f800ffc07fffffff000000007f800000 ffffffffffc000000000007fffffffffffffffffffffffffffffff800001f0070007ffff ffffffffffffffffffc0603ffffffc0f00007fffffffc003fffffffffe01ffffffffc03f ffffffffffff000fffffffffffffffffffffe03fc07fe03ffffffffff801fe0001e00001 fc01ffc07fffffffc00000007fc00001ffffffffff0000000000007fffffffffffffffff ffffffffffffff800000f8078007ffffffffffffffffffffffc0603ffffffc0f00007fff ffffc003fffffffffe01ffffffffc03fffffffffffff800fffffe0ffffffffffffffe01f e03ff01ffffffffff800ff0001e00003fe03fe407ffffffff0000000ffe00003ffffffff fe0006000000007fffffffffffffffffffffffffffffff0000007c03e00fffffffffffff ffffffffffc0603ffffffc0f00003fffffffc003fffffffffe01ffffffff807fffffffff ffffe00fffffe07fffffffffffffe00ff01ff807fffffffff8007f0001f00007ff9ffe00 7ffffffff8000000fff80007fffffffffe000f803c0f00ffffffffffffffffffffffffff ffffff0000403e01f00fffffffffffffffffffffffc0607ffffffc0e00003fffffffc003 ffffffffff01ffffffff807ffffffffffffff807ffffe01fffffffffffffe007f80ffc03 fffffffff8003f8001f0000ffffffe007fffffffff000000fffe8007fffffffffe000fc0 380f80ffffffffffffffffffffffffffffffff0000301f80f80fffffffffffffffffffff ffc0603ffffffc0e00003fffffffc003ffffffffff01ffffffff80fffffffffffffffc00 01ffe00ffffffffffffff007fc07ff01fffffffff8001f8001f8001fffffff807fffffff ffc00000ffffc007fffffffffc000fe0000f80ffffffffffffffffffffffffffffffff00 00180fc07c07ffffffffffffffffffffffe0607ffffffc0f00203fffffffc007ffffffff ff01ffffffff80fffffffffffffffe00007ff007fffffffffffff003fe03ff80ffffffff f8081fe001fc003fffffffc07ffffffffff00001ffffe007fffffffffc0007f8000780ff ffffffffffffffffffffffffffffff00000c07e03c07ffffffffffffffffffffffe0607f fffffc0703f03fffffffe007ffffffffff01ffffffff80fffffffffffffffe00007ff803 fffffffffffff001ff01ffc07ffffffff80c0fff81fe1fffffffffc07ffffffffff80003 fffff01ffffffffffc0003fc000101ffffffffffffffffffffffffffffffff00000e03f0 1c07ffffffffffffffffffffffe0607ffffffe0703f03ffffffff007ffffffffff80ffff ffff00fffffffffffffffc00007ffe01fffffffffffff000ff80ffe07ffffffff80e07ff 81ffffffffffffc07ffffffffffe000ffffffffffffffffffc0001fe000001ffffffffff ffffffffffffffffffffff00040301f80c07fffffffff80fffffffffffe0607ffffffe07 87f83ffffffff00fffffffffff80ffffffff01fffffffffffffff80000ffff00ffffffff fffff0007fc07ff87ffffffff80e03ff81ffffffffffffc07fffffffffff803fffffffff fffffffffc0000fe000001fffffffffffffffffffffffffffffffe00060380fc0007ffff ffff0007ffffffffffe0607ffffffe03c7f07ffffffff80fffffffffff80fffffffe00ff fffffffffffff80003ffff80fffffffffffff0003fe03ffc7ffffffff80f01ff83ffffff ffffff807fffffffffffe0fffffffffffffffffffc03007f000001ffffffffffffffffff fffffffffffffe000301c07e0007f80003c000013fffffffffe0607fffffff01fff07fff ffffffffffffffffff80fffffffc00fffffffffffffff0007fffffc07ffffffffffff000 1ff01ffffffffffff80f81ff83ffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffff fe03803fc00001fffffffffffffffffffffffffffffffe000180e03f0007f00000000000 0fffffffffe0607fffffff00ffe07fffe03fffffffffffffff80fffffff8007fffffffff fffff007ffffffc03ffffffffffff0000ff80ffffffffffff80fc07f03ffffffffffffc0 07fffffffffffffffffffffffffffffffe03c01fe02001ffffffffffffffffffffffffff fffffe0000c0301fc007e000000000000fffffffffe0607fffffff807fc07fff800fffff ffffffffff80fffffff0003ffffffffffffff00fffffffe01ffffffffffff01c07fc03ff fffffffff80fe03f03ff03ffffffffc003fffffffffffffffffffffffffffffffe03f00f f01801fffffffffffffffffffffffffffffffe000060180fe007e0000000000007ffffff ffe0607fffffffc01f00fffe0003ffffffffffffffc0fffffff0003fffffffffffffe01f fffffff01ffffffffffff01e03fe01fffffffffff80ff01f03f801ffffffffc003ffffff fffffffffffffffffffffffffe03f807f81c01fffffffffffffffffffffffffffffffe00 00380e07f007e0000000000007ffffffffe0607fffff7fe01e00fffc0000ffffffffffff ffc0ffffffe0003fffffffffffffe01ffffffff81ffffffffffff01f01ff01ffffffffff f80ff80f03e000ffff1fffc003fffffffffffffffffffffffffffffffe03fc03fc0e01ff fffffffffffffffffffffffffffffe00201c0703f807e00000000c0003ffffffffe0407f fffffff81e01fff800003fffffffffffffc0ffffffe0007fffffffffffffe03ffffffff8 1ffffffffffff00f80ffc07ffffffffff80ffc0703c0007ff807ffc003ffffffffffffff fffffff07ffffffffe01fe01fe0601fffffffffffffffffffffffffffffffc00380e0101 fc07c01ff1ffff0c03ffffffffe0007fffffffffff03fff800001fffffffffffffc0ffff ffc0007fffffffffffffe03ffffffff80ffffffffffff007c07fe03ffffffffff80ffe03 03c0003fe003ffc003ffffffffffffffffffffe01ffffffffe00ff01ff0001ffffffffff fffffffffffffffffffffc003c070080fe0780fffffffffe03ffffffffe0007fffffffff fffffff000000fffffffffffff80ffffffc001ffffffffffffffc03ffffffffc0fffffff fffff003e03ff01ffffffffff807ff000380003fc001ffc007ffffffffffffffffffffc0 07fffffff0007f80ff8003fffffffffffffffffffffffffffffffc003e0380403e0781ff fffffffe03ffffffffe0007ffffffffffffffff0020007ffffffffffff80ffffffc001ff ffffffffffffc07ffffffffc0ffffffffffff801f00ff80ffffffffff803ff800380001f c000ffc00fffffffffffffffffffff800000000e00003fc07fc001ffffffffffffffffff fffffffffffffc003f00c0001e0701fffffffffe03ffffffffe0007fffffffffffffffe0 1fc003ffffffffffff80ffffffc000ffffffffffffffc07ffffffffc0ffffffffffff800 fc07fc07fffffffff801ffc00380000fc000ffc07fffffffffffffffffffff8000000000 00001fe03fe001fffffffffffffffffffffffffffffffc001f806000040701fffffffffe 03ffffffffe0007fffffffffffffffe03ff001ffffffffffff80ffffffc000ffffffffff ffffc07ffffffffc07fffffffffff8007e03fe03fffffffff800ffe00300000f8000ffc0 ffffffffffffffffffffff800000000000000ff01ff001ffffffffffffffffffffffffff fffffc000fe03800000701fffffffffe03ffffffffe0007fffffffffffffffc03ffc00ff ffffffffff80ffffff80007fffffffffffff80fffffffffe07fffffffffff8003f01ff01 fffffffff8007ff0030000078000ffc0ffffffffffffffffffffff8000000000000007f8 0ff801fffffffffffffffffffffffffffffffc0007f01c00000701fffffffffe03ffffff ffe0007fffffffffffffffc07fff007fffffffffff80ffffff80003fffffffffffff80ff fffffffe0ffffffffffff8001f80ff80fffffffff8003ff8030000078000ffc0ffffffff ffffffffffffff8000000000000003fc07fc01fffffffffffffffffffffffffffffffc04 03f80e00000701fffffffffe03ffffffffe0007fffffffffffffffc07fff807fffffffff ff80ffffff80003fffffffffffff80fffffffffe07fffffffffff8001fc07fc03fffffff f8001ffc030000078000ffc0ffffffffffffffffffffff8000000000000001fe03fe01ff fffffffffffffffffffffffffffffc0701fc0701800701ffffffffff03ffffffffe0007f ffffffffffffffc0ffffc03fffffffffff80ffffff80001fffffffffffff01fffffffffe 07fffffffffffc000fe03ff03ffffffff8080ffe030000078000ffc03fffffffffffffff ffffff801fff7f001c0100ff01ff01fffffffffffffffffffffffffffffff80700fe0380 e00701ffffffffff03fffffffff0007fffffffffffffffc0ffffc03fffffffffff80ffff ff00000fffffffffffff01fffffffffe07fffffffffffc0007f01ff81ffffffff80c0fff 038000078000ffc00fffffffffffffffffffffc07ffffff8ff01803f80ff01ffffffffff fffffffffffffffffffff803c07f01c0700701ffffffffff03fffffffff0007fffffffff ffffff80ffffe03fffffffffff81ffffff000003fffffffffffe01fffffffffe07ffffff fffffc0007f80ffe3ffffffff80c07ff0380000f8000ffc007ffffffffffffffffffffc0 7fffffffff01c01fc07f81fffffffffffffffffffffffffefffff801e03f80e0380701ff ffffffff03fffffffff0007fffffffffffffff80ffffe03fffffffffff01ffffff00c000 fffffffffffc01fffffffffe07fffffffffffc0603fc07ff3ffffffff80e03ff0380000f c000ffc007ffffffffffffffffffffc07fffffffff00f01fe03f81ffffffffffffffffff c3fffff03ffff801f01fc0701c0701ffffffffff03fffffffff0207fffffffffffffffc0 7fffc07fffffffffff01ffffff01f0001ffffffffff801fffffffffc07fffffffffffc07 01fe01fffffffffff80f01ff03c0000fc000ffc007ffffffffffffffffffffc07fffffff ff00780fe01f81ffffffffffffffffff81ffffe00ffff800f80fe038040701ffffffffff 03fffffffff0207fffffffffffffffc07fffc07fffffffffff01ffffff01fc0000ffffff ffe003fffffffffc07fffffffffffc0380ff00fffffffffff80f80ff03c0001fe000ffc0 0fffffffffffffffffffffc07fffffffff003c07f00f80ffffffffffffffffff81ffffc0 0003f000fc07f01c000781ffffffffff03fffffffff0207fffffffffffffffc03fff807f ffffffffff01ffffff01ff000001fffffe0003fffffffffc07fffffffffffc01c07f807f fffffffff80fc07f03e0001fe000ffc03fffffffffffffffffffffc07fffffffff001e03 fc0780ff03ffffffffffffff81ffffc0000000007e03f80e000781ffffffffff03ffffff ffe0207fffffffffffffffe01fff00fffffffffffe01ffffff03ffc000000000000003ff fffffff807fffffffffffe00e03fe03ffffffffff80fe03f03e0003ff001ffc07fffffff ffffffffffffffc07fffffffff001f01fc0300f800ffffffffffffff01ffffc000000000 3f01fc07000781ffffffffff03fffffffff0003fffffffffffffffe003fe00ffffffffff fe03ffffff03fff000000000000001fffffffff80ffffffffffffe00701ff01fffffffff f80ff01f03f0003ffc01ffc07fffffffffffffffffffffc07fffffffff000780fe000000 00ffffffffffffff01ffff80000000001f807e03c00781ffffffffff03fffffffff0003f fffffffffffffff001fc01fffffffffffe03fffffe03fffe00000000000001fffffffff8 0ffffffffffffe00380ff807fffffffff80ff80f03ff007fff83ffc0ffffffffffffffff ffffffc07fffffffff0007c03f000000007ffff8083cffff81ffff80000000000fc03f01 e00781ffffffffff03fffffffff0003ffffffffffffffff0000001fffffffffffe03ffff fe03ffffc0000000000001fffffffff01ffffffffffffe003c07fc03fffffffff80ffc07 03ffc0ffffe7ffc07fffffffffffffffffffffc07fffffffff0003e01f800000007ffff0 00001fff81ffff800000000007f01f80f00781ffffffffff03fffffffff0301fffffffff fffffff8000003fffffffffffe03fffffe03fffff8000000000000fffffffff01fffffff fffffe003e03fe00fffffffff807fe0301fff3ffffffffc07fffffffffffffffffffffc0 7fffffffff0001f01fe0000000fffff0000003ffc1ffff800000000003f80fc0780781ff ffffffff03fffffffff0301ffffffffffffffffc000007fffffffffffe07fffffe03ffff ffe00000000800ffffffffe03ffffffffffffe003f01ff007ffffffff803ff0101ffffff ffffffc07fffffffffffffffffffffc07ffffffffe0300780fe0000000ffffe00000003f e3ffff8000c0000103fc07e03c0781ffffffffff03fffffffff0301ffffffffffffffffc 00001ffffffffffffc07fffffe03fffffffff800007e007fffffffc03ffffffffffffe00 1f80ff803ffffffff801ff8001ffffffffffffc07fffffffffffffffffffffc07fffffff fe03c03c07f0000000ffffe00000001fffffff8000e00e0180fe03f01c0f81ffffffffff 03fffffffff0380fffffffffffffffff00003ffffffffffffc07fffffc07ffffffffff00 007f803fffffff007ffffffffffffe000fc07fe03ffffffff800ffc001ffffffffffffc0 7fffffffffffffffffffffc07ffffff7fe03e01e03f8000000ffffe00000000fffffff80 00f00f00c0ff01f80c0781ffffffffff03fffffffff03807ffffffffffffffff8000ffff fffffffffc07fffffc07ffffffffff02003fc03ffffffe007ffffffffffffe0007e03ff8 3ffffffff8007fe001ffffffffffffc07fffffffffffffffffffffc07ffffffffe03f00f 01fc000001fffff000000007ffffff8000780780603f80fc000781ffffffffff03ffffff fff03803ffffffffffffffffff03fffffffffffff80ffffffc07ffffffffff01000fc03f fffffc00fffffffffffffe0007f81ffcfffffffff8003ff000ffffffffffffc07fffffff ffffffffffffffe03ffffffffe03f80780ff010001fffff800000003ffffff80601e03c0 301fc07f000781ffffffffff03fffffffff03c03ffffffffffffffffffffffffffffffff f00ffffffc07ffffffffff00e007e03ffffffc00fffffffffffffe0003fc0fffffffffff f8001ff800003ff000ffffc07fffffffffffffffffffffe03ffffffffe01fc03c07f81c0 01ffffff00000000ffffff80700f01e0180fe03f800781ffffffffff03fffffffff03c01 fffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffc07ffffffffff007801e03ffffffc01 fffffffffffffe0101fe03fffffffffff8001ffc00000000000f0f803fffffffffffffff ffffffe07ffffffffe00fe03e03f80e001fffffff80000007fffff80fc0700f01c07f01f c00781ffffffffff03fffffffff83e01ffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff fc07ffffffff07003e00707ffffff801fffffffffffffe0380ff01fffffffffff8080ffe 00000000000000001fffffffffffffffffffffc07ffffffffe00ff01f03fc07001ffffff f80000007fffff80fe0380f80603f80fe00781ffffffffff03fffffffff03e00ffffffff ffffffffffffffffffffffffe01ffffffc07fffffffe03003f000ffffffff803ffffffff fffffe03c07f80fffffffffff80c07ff00000000000000001fffffffffffffffffffffc0 7ffffffffe007f80f01fe03801fffffff8000e007fffff80ff01c03c0301fc03f00781ff ffffffff03fffffffff03f00ffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffc07ffff fffe01800fc003fffff83807fffffffffffffe01e03fc07ffffffffff80e03ff00000000 000000000fffffffffffffffffffffc07ffffffffe003fc0780ff03c01fffffff8003e00 3fffff80ff80e01f0180fe01f80781ffffffffff03fffffffff03f807fffffffffffffff ffffffffffffffffc03ffffffc07fffffffe000007f0007fffe0000ffffffffffffffe00 f01fe03ffffffffff80f01ff80000000000000000fffffffffffffffffffffc07fffffff fe001fe01c07f81e01fffffff8003f003fffff80ffc0780f81c07f00fc0381ffffffffff 03fffffffff03fc03fffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffc07fffffffe0030 03f8001fffe0000fffffffffffffff00780ff01ffffffffff80f80ff8007e00060000000 0fffffffffffffffffffff807ffffffffe000ff00e03fc0f01fffffff8007f801fffff80 ffe03c07c0603f80fc0381ffffffffff03fffffffff83fe03fffffffffffffffffffffff ffffffff807ffffffc07ffffffff001e00fe000fffe0000fffffffffffffff003c07f80f fffffffff80fc07f807fffffff8000001fffffffffffffffffffffc07ffffffffe0007f8 0f01fe0301fffffff0007fc01fffff807ff01e03c0301fc07e0381ffffffffff03ffffff fff83ff01fffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffe07ffffffff800f003f8003 ffc0000fffffffffffffff003e03fe07fffffffff80fe03f80fffffffffffc001fffffff ffffffffffffffc07ffffffffe0003fc0380ff0001fffffff0007fc01fffff8007f00f01 e0180ff03e0381ffffffffff03fffffffff81ff00fffffffffffffffffffffffffffffff 00fffffffe07fffffff8c003801fc0007fc00007ffffffffffffff001f01ff01ffffffff f80ff01f80ffffffffffff807fffffffffffffffffffffc07fffffffff0001fe01c07f80 01fffffff0007fc00fffff8003f80780f01c03f81e0381ffffffffff03fffffffff81ff8 0ffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffe07fffffff03801e00380003fe00007 fffffffffffffe001f80ff80fffffffff80ff81f80ffffffffffffc07fffffffffffffff ffffffc07fffffffff0300ff00e03fc001fffffff0007f800fffff8003fe03c0780e01fc 0e0381ffffffffff03fffffffff81ff807fffffffffffffffffffffffffffffc01ffffff fe07ffffffe01e00700000003ff00003ffffffffffffff000fc07fc07ffffffff80ffc0f 80ffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffc07fffffffff03807f80601fe001ffffff f0007f800fffff0001ff01e03c0780fc000781ffffffffff03fffffffff81ffc03ffffff fffffffffffffffffffffff803fffffffe07ffffffe00f801c0000007ff80003ffffffff ffffff0007f03ff01ffffffff807fe0780ffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffc0 7fffffffff03c03fc0300ff001fffffff000ff800fffff0000ff80f01e03c07e000781ff ffffffff03fffffffff81ffc03fffffffffffffffffffffffffffff00103fffffc07ffff f06007c00e000007ffff3803ffffffffffffff0003f00ff81ffffffff803ff0180ffffff ffffffc0ffffffffffffffffffffffc07fffffffff01e01fe01807f001fffffff000ff00 0fffff00007fc0780701e03f800781ffffffffff03fffffffff81ffe00ffffffffffffff ffffffffffffffe00000fffffc07ffffe03003f00380007fffffff03ffffffffffffff00 03f807fe1ffffffff801ff0000ffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffc03fffffff fe00701ff00c03f801fffffff001ff001fffff00c03fe03e0380f01fc00781ffffffffff 03fffffffff80fff007fffffffffffffffffffffffffffc000003ffffc07ffffe00000fc 00e001ffffffff01ffffffffffffff0001fe03ffbffffffff800ff8000ffffffffffffc0 ffffffffffffffffffffffc03ffffffffe007807f80601fc01fffffff001fe003fffff00 e01ff01f01c0780fe00780ffffffffff03fffffffffc0fff003fffffffffffffffffffff ffffffc000001ffffc07ffffe004007e002007ffffffff81ffffffffffffff0180ff01ff fffffffff8007fc000ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffe03ffc3ffffe003c07 fc0300fc01ffffe3f001fe003fffff00f807f80f80e03c07f00780ffffffffff03ffffff fffc0fff803fffffffffffffffffffffffffff8000000ffffc07ffefe003801f80000fff ffffff81ffffffffffffff03c07f80fffffffffff8003fe000ffffffffffff80ffffffff ffffffffffffffe03ff81ffffe003e01fe01807e01ffffc1f001fc007fffff007c03fc07 c0f00e03f80780ffffffffff03fffffffffc0fffc01ffffffffffffffffffffffffffe00 00000ffffc07ff83e001e007e0000fffffffff81ffffffffffffff01e03fc07fffffffff f8001ff000ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffe03ff00ffffe001f00ff00c002 01ffff80f00070007fffff001e01fe03e07c0700fc0780ffffffffff03fffffffffc0fff e007fffffffffffffffffffffffffc00000007fffc07ff81f000f803f8001fffffffff81 ffffffffffffff00f01fe03ffffffffff8080ff800ffffffffffff00ffffffffffffffff ffffffe03ff00ffffe001f807f80600003ffff00f0000000ffffff000f80ff01f03e0380 7c0780ffffffffff03fffffffffc0ffff003fffffffffffffffffffffffff80001f007ff fc07ff8078007c00fc001fffffffff80ffffffffffffff00380ff80ffffffffff80c0ffe 00ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffe03ff00ffffe000fc03fc0300003ffff00 30000000ffffff0007c07fc0f81f01e01e0780ffffffffff03fffffffffc0ffff801ffff fffffffffffffffffffff00001f807fffc07ff801e001f003f001fffffffff80ffffffff ffffff001c07fc07fffffffff80e07ff00ffffffffffff81ffffffffffffffffffffffe0 3ff80fffff000fe03fe0080003ffff0000000001ffffff0183e03fe07c0f80f00c0f80ff ffffffff03fffffffffc0ffffe00ffffffffffffffffffffffffe00003fc07fffc07ff80 07c007c01fc01fffffffff80ffffffffffffff001e01fc03fffffffff80f03ff007fffff ffffff81ffffffffffffffffffffffc03ffc1fffff0007f01ff0000003ffff0000000003 ffffff01c0f01ff03e07c078000f80ffffffffff03fffffffffc0fffff003fffffffffff ffffffffffff800603fc07fffc07ffc003f003e007c01fffffffff80ffffffffffffff00 0f00ff01fffffffff80f01ff807fffffffffff81ffffffffffffffffffffffc07fffffff ff0003f80ff8000003ffff0000000007ffffff01e0780ff01f03e03c000f80ffffffffff 81fffffffffc0fffff801fffffffffffffffffffffff001e01fc0ffffc07fff001fc00f8 01c03fffffffff80ffffffffffffff000f80ff80fffffffff80f80ff807fffffffffff01 ffffffffffffffffffffffc07fffffffff0001fc03fc000003ffff800000000ffffffe01 f01c07f80f81f01f000f80ffffffffff81fffffffffc07ffff8007ffffffffffffffffff fffe003e01fc0ffffc07fffc007e003e00003fffffffffc0ffffffffffffff0007c07fc0 7ffffffff80fc0ff807fffffffffff01ffffffffffffffffffffffc07fffffffff0000fe 01fe000003ffffc00000003ffffffe01f80e01e007c0f80f800f80ffffffffff81ffffff fffe07ffffc003fffffffffffffffffffffc007e00f80ffffc07fffe001f801f80007fff ffffffc0ffffffffffffff0007e01fe07ffffffff80fe07f80ffffffffffff01ffffffff ffffffffffffffc07fffffffff01807f00ff800001ffffe0000000fffffffe0078000000 03e03c0fc00f80ffffffffff81fffffffffe07ffffc001fffffffffffffffffffff000ff 00f80ffffc07ffff800fe007c0007fffffffffc0ffffffffffffff0003f80ff83fffffff f80ff03f80ffffffffffff01ffffffffffffffffffffffc07fffffffff01c07f807fc000 01fffff0000001fffffffe000000000001f03e07e00f80ffffffffff81fffffffffe07ff ffc0007fffffffffffffffffffe001ff00f81ffffc07ffffe001f801f0007fffffffffc0 ffffffffffffff0001f807fc3ffffffff807f81f80ffffffffffff01ffffffffffffffff ffffffc07fffffffff01e03fc03fe00000fffff8000007fffffffe000000000180f81f01 f00f80ffffffffff01fffffffffe07ffffe0001fffffffffffffffffff8003ff80f81fff fc07ffc0f800fe007c007fffffffffc0ffffffffffffff0180fc03fe3ffffffff803f81f 80ffffffffffff01ffffffffffffffffffffffc07fffffffff01f01fe01fe00000ffffff 00003ffffffffe0000000000c03c0f80f00f81ffffffffff01fffffffffe07fffff00007 fffffffffffffffffe0007ffc0701ffff807ffc01e003f003f007fffffffffc0ffffffff ffffff01c07f01fffffffffff801fc0f80ffffffffffff01ffffffffffffffffffffffc0 7fffffffff01f80ff0078000007ffffffcfffffffffffe0000000000f01e07c07c0f81ff ffffffff01fffffffffe07fffff00000fffffffffffffffffc000fffc0001ffff80fffc0 03000fc007c07fffffffff80ffffffffffffff01e03f80fffffffffff801fe0780ffffff ffffff01ffffffffffffffffffffffc07fffffffff01fc07f8000000007fffffffffffff ffffff0000000000780e03e03c0781ffffffffff01fffffffffe07fffff000003fffffff ffffffffe0001fffc0001ffff80fffc000e007f003e07fffffffff80ffffffffffffff01 f03fc07ffffffffff800ff0380ffffffffffff01ffffffffffffffffffffffe07fffffff ff00fe03fc000000007fffffffffffffffffff00000000003c0701f81c0781ffffffffff 01fffffffffe07ffffe000000fffffffffffffff80007fff80001ffff80fffe0003001fc 00407fffffffff81ffffffffffffff01f81fe03ffffffffff8007f0380ffffffffffff01 ffffffffffffffffffffffe07fffffffff007f01fe000000007fffffffffffffffffff87 ffffff003e0380fc0c0f81ffffffffff01fffffffffe03ffffc0000000fffffffffffffc 0000ffff80003ffff80ffff00000007f00007fffffffff81ffffffffffffff00fc0ff00f fffffffff8003f8180ffffffffffff01ffffffffffffffffffffffe07fffffffff003f00 ff80000000ffffffffffffffffffffffffffff803f01c07e000781ffffffffff01ffffff fffe03ffffc00000000fffffffffffc00003ffffc0007ffff80ffffe0000001fc0003fff ffffff81ffffffffffffff003e03fc07fffffffff8003fc000ffffffffffff01ffffffff ffffffffffffffe07fffffffff001f807fc0000001ffffffffffffffffffffffffffffc0 3f80e03f000780ffffffffff01fffffffffe03ffffc00000000007ffffff0000000fffff c780fffff80fffffc0000007f0003fffffffff81ffffffffffffff001e01fe03ffffffff f8001fe000ffffffffffff01ffffffffffffffffffffffe07fffffffff000fc03fc00000 03ffffffffffffffffffffffffffffc03fc0301f800780ffffffffff01fffffffffe03ff ff800fe00000000000000000001fffffffe1fffff80ffffff8000001fc003fffffffff01 ffffffffffffff000f80ff00fffffffff8080ff000ffffffffffff01ffffffffffffffff ffffffe07fffffffff000fe01fe001ff8fffffffffffffffffffffffffffffc03fe0180f c00780ffffffffff01fffffffffe03ffff003ffc0000000000000000007fffffbfffffff f80fffffff0000007e003fffffffff03ffffffffffffff0007c07f807ffffffff80c07f8 00ffffffffffff01ffffffffffffffffffffffe07fffffffff0007f00fe007ffffffffff ffffffffffffffffffffffc03fe00c07e00780ffffffffff01fffffffffe03fffe001fff 800000000000000007ffffffbffffffff807ffffff0000000fc01ffffffffe03ffffffff ffffff0007e03fe03ffffffff80e03f800ffffffffffff01ffffffffffffffffffffffe0 7fffffffff0007f807e00fffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff00601e00780ff ffffffff01fffffffffe03fffe0003ffe0000000000000001ffffffffffffffff807ffc0 0000000003f00ffffffffe03ffffffffffffff8003f01ff01ffffffff80f01fc00ffffff ffffff01ffffffffffffffffffffffe07fffffffff0003fc03e01fffffffffffffffffff fff00fffffffffc01ffc0300f00780ffffffffff01fffffffffe03fffe0001fffc000000 00000000fffffffffffffffff807f0000000000800700ffffffffc03ffffffffffffff00 01f80ff83ffffffff80f81fe00ffffffffffff03ffffffffffffffffffffffc07fffffff ff0001fe01f01fffffffffffffffffffff8003ffffffffc00ffe0180300780ffffffffff 01fffffffffe03fffe0000ffffe000000000001ffffffffffffffffff803c0000000000e 000007fffffffc07ffffffffffffff8000fc07fc1ffffffff80fc07e00fffffffffffe03 ffffffffffffffffffffffc07fffffffff0000ff00f01ffffffffffffffffffffe00007f ffffffc007ff00c0000780ffffffffff01fffffffffe03ffff0000ffffffe00000000fff fffffffffffffffff80380000000000f800003fffffff807ffffffffffffff80807e03fe 1ffffffff80fe07f00fffffe1ffffe03ffffffffffffffffffffffc07fffffffff00007f 80701ffffffffffffffffffffc00003fffffffc003ff8060000780ffffffffff01ffffff fffe03ffffc000fffffffffffffffffffffffffffffffffff803000000000003c00003ff fffff00fffffffffffffff81e03f00ff3ffffffff80ff03f80fffffc1ffffe03ffffffff ffffffffffffffc07fffffffff80c03fc0001fffffffffffffffffffb800001fffffffc0 03ffc0700007c0ffffffffff01fffffffffe03ffffe001ffffffffffffffffffffffffff fffffffff800000000000000600003ffcfffe01fffffffffffffff81e01f807fffffffff f80ff81f80fffffc0ffffe03ffffffffffffffffffffffc07fffffffff80e01fe0001fff fffffffffffffffe0000001fffffffc000ffe038000780ffffffffff01fffffffffe03ff ffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffc000001e03e0000000007ff83ffc01f ffffffffffffff80f00fc03ffffffffff807f80f80f003f80ffffe03ffffffffffffffff ffffffc07fffffffff81f00ff8001ffffffffffffffffff00000000fffffffc0007ff00c 000780ffffffffff01fffffffffe03ffffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffff fc00000fffffe00000078fff00fe003fffffffffffffff80f807f00ffffffffff803fc07 80e000000fffff03ffffffffffffffffffffffc07fffffffff81f807fc001fffffffffff fffe000000000007ffffffc0003ff80e000780fffffffffe01fffffffffe03ffff8003ff fffffffffffffffffffffffffffffffffc00003ffffffc00003f8fff003c003fffffffff ffffff80fc03fc07fffffffff801fe0380c000000fffff03ffffffffffffffffffffffc0 7fffffffff81fc03fe001fffffffffffa000000000000007ffffffc0201ffc06000780ff fffffffe01fffffffffe03ffff8001fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00007f ffffffc0003f07ff0000003fffffffffffffff80fe01fe01fffffffff800ff0180c00000 0fffff03ffffffffffffffffffffffc07fffffffff80fe01ff000ffffffff0c000000000 00000007ffffffc0700ffe019e0780ffffffffff01fffffffffe03ffff8000ffffffffff ffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffc001e03ff0000003fffffffffffffff80 7f00ff00fffffffff8007f8000c000000fffff03ffffffffffffffffffffffc07fffffff ff80ff00ff800ffffc0000000000000000000007ffffffc07807ff00fe0780ffffffffff 01ffffffffff01ffff8000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffff c00c03ff8000007fffffffffffffff801f807f807ffffffff8007fc000c000000fffff03 ffffffffffffffffffffffc07fffe1ffff807f807fc00300000000000000000000000007 ffffffc07c03ff80fe07c0ffffffffff01ffffffffff01ffff8000ffffffffffffffffff fffffffffffffffffff003fffffffffff00003ffe000007fffffffffffffff800fc03fe0 3ffffffff8003fe000c000000fffff03ffffffffffffffffffffffc07fffc0ffff807f80 23c00000000000000000000000000007ffffff807e01ffc07e07c0ffffffffff01ffffff ffff03ffff80007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffc0003ff f800003fffffffffffffff8007e01ff83ffffffff8001ff000c07f800fffff03ffffffff ffffffffffffffc07fff80ffff803f0000000000000000000000000000000007ffffff80 7f007fe03e07c0ffffffffff01ffffffffff03ffff00003fffffffffffffffffffffffff fffffffffffe07fffffffffffc0003ffff00001fffffffffffffff8003f00ffc3fffffff f8080ff800e0fff00fffff03ffffffffffffffffffffffc07fff807fff00000000000000 000000000000000000000003ffffff807f803ff01e03c0ffffffffff01ffffffffff03ff ff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffe0007ffffffc01f ffffffffffffff8001f807ff7ffffffff80c07fc00e0fff80fffff03ffffffffffffffff ffffffc07fff007cc000000000000000000000000000000000000001ffffff807fc01ff8 0003c07fffffffff01ffffffffff03ffff00003fffffffffffffffffffffffffffffffff fffe07ffffffffffff800ffffffff00fffffffffffffff8000fc01fffffffffff80e03ff 00e0fffc0fffff01ffffffffffffffffffffffc03ffe0000000000000000000000000000 0000000000000001ffffff807fe00ffc0003c07fffffffff01ffffffffff03ffff00003f fffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffe00ffffffff80fffffffff ffffffc0007e00fffffffffff80f03ff80e07ffc0fffff01ffffffffffffffffffffff80 000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff803ff807fe0003c0ff ffffffff00ffffffffff03ffff80007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fff ffffffffffe00ffffffff80fffffffffffffffc0403f007ffffffffff80f01ff80e07ff8 0fffff01fffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000 00000000ffffff801ffc03ff0003c0ffffffffff00ffffffffff03ffff8003ffffff87ff fffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffe01ffffffffc07ffffffffffffffc0 e01f803ffffffffff80f80ff80e007f80fffff01fffffffffffffffffe00000000000000 0000000000000000000000000000000000000000ffffffc007fe01ff800380ffffffffff 00ffffffffff03ffff807fffffff03fffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffff ffe01ffffffffc07ffffffffffffffc0f00fc01ffffffffff80fc07f81e000000fffff01 ffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 7fffffc003ff007f800380ffffffffff00ffffffffff03ffff001ffffffe01ffffffffff fffffffffffffffffffc0fffffffffffffc01ffffffffc07ffffffffffffffc0f807f00f fffffffff80fe03f81e000000fffff01fffffffffc000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000007fffffc001ff803fc00380ffffffffff01ffffff fffe03fffe0003fffffe01fffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffc03fff fffffe07ffffffffffffffc0fc03f807fffffffff80ff01f81e000000fffff01ffffff80 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007fffffc0 00ffe01fe00380ffffffffff01fffffffffe03fffe0000fffffe00fffffffff0ffffffff fffffffffff80fffffffffffffc03ffffffffe03ffffffffffffffc07e01fc01ffffffff f807f80f81e000001fffff01fff000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000007fffffc0007ff00ff00380ffffffffff01fffffffffe03ff fe0000fffffe007fffffffc07ffffffffffffffffff80fffffffffffffc03fffffffff03 ffffffffffffffc03f007e00fffffffff803fc0780f000003fffff004000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000003fff00000000ffffffc0003ff807 fc0380ffffffffff00fffffffffe03fffe00007ffffe003fffffffc03fffffffffffffff fff80fffffffffffffc07fffffffff03ffffffffffffffc00fc03f007ffffffff801fe03 81f8ff007fe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 027fffff00000000ffffffc0701ffc01ff0380ffffffffff01ffffffffff03ffff00007f ffc0001fffffff803ffffffffffffffffff80fffffffffffffc07fffffffff03ffffffff ffffffc007e03f803ffffffff800ff0101ffffc000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000001fffffffff80000000ffffffc03807fe00ff0380ff ffffffff00ffffffffff03ffff8000ffff80c00fffffff801ffffffffffffffffff81fff ffffffffffc07fffffffff01ffffffffffffffc003f01fe01ffffffff8007f0000ffc000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffff 80000000ffffffc03c03ff007f0380ffffffffff01ffffffffff03ffffc001ffff00e007 ffffff801ffffffffffffffffff81fffffffffffff807fffffffff01ffffffffffffffc0 03f807f00ffffffff8003f80000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000ffffffffffc0000001ffffffc03e01ffc03f0380ffffffffff 00ffffffffff03ffffe000ffff007003ffffff800ffffffffffffffffff81fffffffffff ff807fffffffff01ffffffffffffffc001fc03f80ffffffff8001f000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000fc07000007fffffffffe0000003 ffffffc03f00ffe01f0380ffffffffff01fffffffffe03ffffc0007fff003c01ffffff80 0ffffffffffffffffff81fffffffffffff807fffffffff01ffffffffffffffc000fe01fe 0ffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 03f00fc0fff0003ffffffffff0000003ffffffc01f807ff80f0180ffffffffff81ffffff fffe03ffffc0007fff803e00ffffff801ffffffffffffffffff81fffffffffffff807fff ffffff01ffffffffffffffc000ff007f0ffffffff8000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000f007f80fc0fffe001ffffffffff0000007ffffffc0 07c03ffc070101ffffffffff81ffffffffff03ffffc0003fffc01f007fffff801fffffff fffffffffff81fffffffffffff807fffffffff01ffffffffffffffc0407fc03fdfffffff f800000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ff807f80fc1 ffff001ffffffffff800001fffffffc003e01ffe020101ffffffffff81ffffffffff03ff ffc0007ffff007803fffff803ffffffffffffffffff80fffffffffffff807fffffffff01 ffffffffffffffc0603fe01ffffffffff800000000000000000000000000000000000000 00000000000001f7fe003ffc03f80f81ffffc00ffffffffffc00003fffffffc000f007ff 000101ffffffffff81fffffffffe03ffffc001fffff807c01fffffc03fffffffffffffff fff80fffffffffffff803fffffffff03ffffffffffffffc0700ff00ffffffffff8000000 000000000000000000000000000000000000000001fffffffe001ffe00f80f81ffffe00f fffffffffc00007fffffffe0007c03ffc00101ffffffffff01fffffffffe03ffffc00fff fffc03e00fffffc07ffffffffffffffffff80fffffffffffff803fffffffff03ffffffff ffffffc07807f807fffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000 3ffffffffe000fff00780f81fffff007ffffffffff0000ffffffffe0003e01ffe00101ff ffffffff01fffffffffe03ffffc007fffffe01f007ffffc0fffffffffffffffffff80fff ffffffffff003fffffffff03ffffffffffffffc07c03fc03fffffffff800000000000000 000000000000000000000000001fffc03ffffffffe0007ff80380f81fffff807ffffffff ff8003ffffffffe0003f00fff80101ffffffffff01fffffffffe03ffffc003ffffff00f8 01fff800fffffffffffffffffff807ffffffffffff003fffffffff03ffffffffffffffc0 7e01fe01fffffffff8000000000000000000000000000000000000061fffffc03fffffff fe0007ffc0081f81fffff807fffffffffff0ffffffffffe0301f807ffe0301ffffffffff 80fffffffffe03ffffc001ffffff803c00fff000fffffffffffffffffff800ffffffffff fe001ffffffffe03ffffffffffffffc07f00ff007ffffffff80000000000000000000000 0000000000003fffffffffc03ffffffffe0003ffe0001f81fffffc07ffffffffffffffff ffffffe03807c03fff0301ffffffffff81fffffffffe03ffffc000ffffffc01f007ff001 fffffffffffffffffffc003ffffffffffe001ffffffffe03ffffffffffffffc03f807fc0 3ffffffff80000000000000000000000000000003fffffffffffffe03ffffffffe0001ff f0001f81fffffc07ffffffffffffffffffffffe03c03e01fff0181ffffffffff81ffffff fffe03ffffe000fffffff00f803fe001fffffffffffffffffffc000ffffffffffe000fff fffffc03ffffffffffffffc01fc03fe01ffffffff80000000000000000000000000000ff ffffffffffffffe03ffffffffe03007ff8001f81fffffc03ffffffffffffffffffffffe0 3e00f007ff0181ffffffffff81fffffffffe07fffff000fffffff807e01fe001ffffffff fffffffffffe0003fffffffffe000ffffffffc03ffffffffffffffc01fe01ff00fffffff f80000000000000000000000008fffffffffffffffffffe07ffffffffe03803ffc001f80 83fffc03ffffffffffffffffffffffe03f007803ff0181ffffffffff81fffffffffe07ff fff801fffffffe07f81fe001ffffffffffffffffffff0000fffffffffc0007fffffff807 ffffffffffffffc00ff00ffc1ffffffff80000000000000000000003ffffffffffffffff ffffffe03ffffffffe03c01fff001f8001fffc03ffffffffffffffffffffffe01f803c01 ff0181ffffffffff81fffffffffe03fffff801ffffffff03fc3ff001ffffffffffffffff ffffc0001ffffffffc0007ffffffe007ffffffffffffffc007f807fe0ffffffff8000000 00000000003fffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffe03e00fff981f8000fffc03 ffffffffffffffffffffffe007c01e00ff0101ffffffffff81fffffffffe03fffff000ff ffffffc3fffff001fffffffffffffffffffff00003fffffff00003ffffffc00fffffffff ffffffc003fc03ff0ffffffff80000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffe0 3ffffffffe01f807fff81f8000fffc07fffffffffff807ffffffffe003f00f807f0101ff ffffffff81fffffffffe03fffff0003fffffffe7fffff001fffffffffffffffffffffc00 00000fff800000ffffff800fffffffffffffffc000fe01ffbffffffff80000000003ffff ffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffe00f803fff80f8000fffc07ffffffff ffc001ffffffffe001f803c03f0101ffffffffff81fffffffffe03ffffe0001fffffffff fffff001ffffffffffffffffffffff800000007e0006007ffffe001fffffffffffffffc0 00ff00fffffffffff800000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffff fe007e01fff81f8000fffc0fffffffffff00007fffffffe000fc03e00f8181ffffffffff 81fffffffffe03ffffe0001ffffffffffffff001fffffffffffffffffffffff000000000 0007000703f0003fffffffffffffffc0007f807ffffffffff80003f800ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc03ffffffffe003e00fff81f8000fff80ffffffffffe00001f ffffffe0007e00f0070181ffffffffff81ffffffffff03ffffe0001ffffffffffffff001 fffffffffffffffffffffffc00000000000f8000000000ffffffffffffffffc0c01fc01f fffffffff8000ffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffff003f00 7ff80f8001fff80ffffffffff8000007ffffffe0003f007c030180ffffffffff80ffffff ffff03ffffe0001ffffffffffffff001ffffffffffffffffffffffff80000000001fe000 000003ffffffffffffffff80f00ff00ffffffffff8080ffe00ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc03fffffffff001f803ff80f8183fff01ffffffffff0000003ffffffe0 001f803e000180ffffffffff80ffffffffff03ffffe01ffffffffff9fffff001ffffffff fffffffffffffffffc00000002fff000000007ffffffffffffffff80f807f803ffffffff f80c0fff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffe000fe01ff80f81 ffffe01fffffffffe0000000ffffffe03807e01f000180ffffffffff80ffffffffff03ff ffe00fffffffffe0fffff041ffffffffffffffffffffffffffffe0003ffff80000000fff ffffffffffffff80fc03fc01fffffffff80e07ff80ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffe03ffffffffe000ff00ff80f81ffffe03fffffffffe00000003fffffe03c07f00f c00080ffffffffff80ffffffffff03ffffc007ffffffffc07ffff041ffffffffffffffff fffffffffffff000fffffe0000003fffffffffffffffff00fe01ff00fffffffff80f03ff 80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffe0007f807f80f81ffffc03f ffffffffc003fc001fffffe03e03f807e00080ffffffffff80ffffffffff03ffffc000ff ffffff807ffff041ffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffc00000ffffffffffff ffffff00ff00ff807ffffffff80f81ffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0 3ffffffffe0003fc03f80f81ffff807fffffffff800fff001fffffe03f01fe03f00080ff ff8fffffc0ffffffffff03ffffc0007fffffff00ffffe041ffffffffffffffffffffffff ffff8001fffffffffe03ffffffffffffffffff80ff807fc03ffffffff80fc0ffc0ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffe0001fe01f80f81ffff807fffffffff 800fffc00fffffe03f80ff00f80000ffff07ffff80ffffffffff03ffffe0003ffffffe00 f0ffe041ffffffffffffffffffffffffffff8001fffc7fffffffffffffffffffffffff80 7fc03ff00ffffffff80fe07fc0fffe00ffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffff fe0000ff00780f81fffe00ffffffffff00003fe007ffffe01fc07f807c0000fffe038fff c0ffffffffff03ffffe0003ffffffc01c07fe041ffffffffffffffffffffffffffff8001 fff83fffffffffffffffffffffffff803fe01ff807fffffff807f03fc0fff8001fffffff ffffffffffffffffffffffe03ffffffffe03807f80380f81fffc01ffffffffff000007f0 03ffffe00fe03fc03f0000fffe0007ffc0fffffffffe03fffff0007ffffff003807fe041 ffffffffffffffffffffffffffff8001fff01fffffffffffffffffffffffff801ff00ffc 07fffffff803f81fc07ff00007ffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffe03c03f c0000f81fff001ffffffffff000001f803ffffe007f01ff01f8000fffe0003ffc0ffffff fffe03fffff003ffffffe00f00ffe041ffffffffffffffffffffffffffff8001fff01fff ffffffffffffffffffffff800ff807ff0ffffffff801fc1f80ffc00001ffffffffffffff ffffffffffffffe03ffffffffe01e01fe0000f80ff8003fffffffffe000000fc01ffffe0 03f807f80f8000fffc0003ffc0fffffffffe03ffffe007ffffffc01e00ffe041ffffffff ffffffffffffffffffffc001fff01fffffffffffffffffffffffff8007fc03ffdfffffff f800fe0f80ff800000ffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffe01f00ff0000f80 000003fffffffffe0000003e00ffffe001fc03fc078000fffc0003ffc0fffffffffe03ff ffc007fffffe003e00ffe041ffffffffffffffffffffffffffffc003cff01fffffffffff ffffffffffffff8003fe01fffffffffff8007f0fc0ff0000007fffffffffffffffffffff ffffffe03ffffffffe00f80ff8000f80000007fffffffffc0000001f007fffe000fe01ff 078001fffc0403ffc0fffffffffe03ffffc003fffff8007c01ffe041ffffffffffffffff ffffffffffffc003cff01fffffffffffffffffffffffff0001ff00fffffffffff8003fdf c0fe0000007fffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffe007c07fe000f8000000fff fffffffc0000000f807fffe000ff00ff838001fffc0407ffc0fffffffffe03ffffc003ff fff800f803ffe041ffffffffffffffffffffffffffffc001fff01fffffffffffffffffff ffffff0000ff807ffffffffff8001fffc0fe00fe003fffffffffffffffffffffffffffe0 3ffffffffe007e03ff000f8000003ffffffffffc00000007c03fffe0003f807fc38001ff cc0407ff80fffffffffe03ffffc003fffff001f007ffe041ffffffffffffffffffffffff ffffc000fff01fffffffffffffffffffffffff01c03fc03ffffffffff8080fff80fe03ff c03fffffffffffffffffffffffffffe03fffffffff003f01ff000f8000007ffffffffff8 00000003c03fffe0001fc03ff78001ff800c07ff80fffffffffc03ffffc007ffffe003f0 0fffe041ffffffffffffffffffffffffffffc000fff01fffffffffffffffffffffffff01 e01ff00ffffffffff80c07ff80fc07ffe01fffffffffffffffffffffffffffe03fffffff ff001f80ffc00f000000fffffffffff800000001e01fffe0000fe01fff8001ff000c0fff 80fffffffffc03ffffe00fffffe007e01fffe061ffffffffffffffffffffffffffffc000 7ff01fffffffffffffffffffffffff01f00ff807fffffffff80e03ff80fc07fff01fffff ffffffffffffffffffffffe03fffffffff000fc07ffc06000007fffffffffff800000000 e01fffe00007f807ff8001ff000c0fff80fffffffffe03fffff007ffffe00fc03fffe040 ffffffffffffffffffffffffffffc000fff03fffffffffffffffffffffffff01f807fc03 fffffffff80f01ff80fc0ffff01fffffffffffffffffffffffffffe03fffffffff0007e0 3ffc0000007ffffffffffff800000300f00fffe00003fc03ffc001ff000c0fff80ffffff fffe03fffff007ffffc00c003fffe040ffffffffffffffffffffffffffffc000fff03fff ffffffffffffffffffffff00fc03fe00fffffffff80f80ff80fc0ffff80fffffffffffff ffffffffffffffe03fffffffff0003f01ffc0000fcfffffffffffff800000380700fffe0 0001fe01ffc001ff000c0fff80fffffffffe03ffffe007ffffc010007fffe040ffffffff ffffffffffffffffffffc000fff03fffffffffffffffffffffffff007e01ff007fffffff f80fc07f80fc0ffff80fffffffffffffffffffffffffffe03fffffffff0001f80ffc0001 fffffffffffffff8000003e0780fffe00000ff00ff8003ff000c0fffc0fffffffffe03ff ffe007ffffc03000ffffe040ffffffffffffffffffffffffffffc0007ff03fffffffffff ffffffffffffff003f00ff803ffffffff80fe07f80fc0ffffc0fffffffffffffffffffff ffffffe03fffffffff0100fc03fc0001fffffffffffffff8000007e03807ffe000007f80 7f8003ff000c0fffc0fffffffffe03ffffe007ffffc03001ffffe040ffffffffffffffff ffffffffffffc0007fe03fffffffffffffffffffffffff001f807fc01ffffffff80ff03f 80fc0ffffc0fffffffffffffffffffffffffffe03ffffff3ff01807e01fc0fc3ffffffff fffffffc020007f03807ffe000003fc03fc003ff000c0fffc0fffffffffe03ffffe00fff ffc03003ffffe040ffffffffffffffffffffffffffffc0007fe03fffffffffffffffffff ffffff000fc03ff01ffffffff807f81f80fc0ffffc0fffffffffffffffffffffffffffe0 3fffffe1ff00c03f00fc0fe7fffffffffffffffc03000ff01801fff000301fe00fc001ff 000c0fffc0fffffffffe03fffff03fffffe07003ffffe040ffffffffffffffffffffffff ffffc000ffe03fffffffffffffffffffffffff0007e01ff80ffffffff807fc0f80fc07ff fc0fffffffffffffffffffffffffffe03fffffc1ff00601f807c0ffffffffffffffffffe 01801ff01800fff0003807f807c001ff000c0fffc0fffffffffe07fffff07fffffe07807 ffffe060ffffffffffffffffffffffffffffc000ffe03fffffffffffffffffffffffff00 03f007fc07fffffff803fc07c0fc07fffc0fffffffffffffffffffffffffffe03fffffc1 ff00700fc0180ffffffffffffffffffe01c01ff800003ff0001c03fc03c001ff000c0fff c0fffffffffe07fffff03fffffe03807ffffe060ffffffffffffffffffffffffffff8000 fff03fffffffffffffffffffffffff0003f803ff07fffffff800fe0380fc03fffc0fffff ffffffffffffffffffffffe03fffffc1ff003803e0000fffffffffffffffffff00c00ff8 00001fe0000f01fe008003ff000c0fffc0fffffffffe07ffffe00fffffe03c03ffffe060 ffffffffffffffffffffffffffff80007ff03fffffffffffffffffffffffff0001fc01ff 8ffffffff800ff0180fe03fff80fffffffffffffffffffffffffffe03fffffc3ff003c01 f0000fffffffffffffffffff006003fc00000fe0300700ff800003ff000c0fffc0ffffff fffe07ffffe001ffffe01c03ffffe060ffffffffffffffffffffffffffffc0007ff03fff ffffffffffffffffffffff0000fe00fffffffffff8007f8000fe01fff80fffffffffffff ffffffffffffffe03ffffffffe001f00fc000ffe07ffffffffffffff802000fc00000fe0 3c03807fe00003ff000c0fff80fffffffffe07ffffe001ffffe00e01ffffe060ffffffff ffffffffffffffffffffc0007ff03fffffffffffffffffffffffff03807f807fffffffff f8003fe000fe00fff80fffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffe001f807e000ff8 003fffffffffffff8000007c000007e03e00e01ff00003ff000c0fff80fffffffffe07ff ffe000fffff00f00fffff060ffffffffffffffffffffffffffffc0007ff03fffffffffff ffffffffffffff03c03fc03ffffffffff8001ff000ff003ff01fffffffffffffffffffff ffffffe03fffffffff000fc03f000fe0000fffffffffffffc0000038003807e03f00f00f f80003ff000c0fff80fffffffffe07ffffe001fffff007807ffff060ffffffffffffffff ffffffffffffc0007ff01fffffffffffffffffffffffff01e01fe00ffffffffff8080ff8 00ff000c001fffffffffffffffffffffffffffc03fffffffff000fe01fc00fc00001ffff ffffffffc000000000fc07e03f803807fe0003fe000c0fff80fffffffffc07fffff001ff fff803803ffff060ffffffffffffffffffffffffffffc0007ff01fffffffffffffffffff ffffff01a00ff007fffffffff80c07fc00ff8000001fffffffffffffffffffffffffffe0 3fffffffff0007f00fe00f8000007ffffffffffff000000001fc07e03fc01c01ff8003fe 000c0fff80fffffffffc0fffffe003fffffc01c03ffff060ffffffffffffffffffffffff ffffc0007ff01fffffffffffffffffffffffff000007f803fffffffff80e03fe00ffc000 003fffffffffffffffffffffffffffe03fffffffff0007f807f80f0000003fffffffffff f800000003fe03e03ff00e00ffc003fe000c0fff80fffffffffc0fffffc003ffffff00e0 1ffff0607fffffffffffffffffffffffffffc0007ff01fffffffffffffffffffffffff00 0003fc01fffffffff80f01ff00ffc000003fffffffffffffffffffffffffffe07fffffff fe0003fc03fc0f0000001ffffffffffffc00200007fe03e03ff807007fc003fe000c0fff 80fffffffffc0fffffc003ffffff80700ffff0607fffffffffffffffffffffffffffc000 7ff01fffffffffffffffffffffffff000201fe00fffffffff80f80ff80ffe000007fffff ffffffffffffffffffffffe07ffffffffe0001ff01fc0e0018001fffffffffffff003800 0ffe03e01ffc03c03fc003ff000c0fff80fffffffffc0fffffc001ffffffc01007fff060 7fffffffffffffffffffffffffffe07ffff01fffffffffffffffffffffffff000300ff80 7ffffffff80fc07f80fff800007fffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffe0000ff 00fc0e007f000fffffffffffff801e001ffe03e007fe01e00fc001ff000c0fff80ffffff fffc0fffffc001ffffffe00803fff0207fffffffffffffffffffffffffffe07ffff01fff ffffffffffffffffffffff0003c07fc03ffffffff80fe03f807ffe0001ffffffffffffff ffffffffffffffe07ffffffffe01807f807c0e01ffc00fffffffffffffc004003ffe03e0 03ff00f007c001ff000c0fff80fffffffffc0fffffc003fffffff00401fff0307fffffff ffffffffffffffffffffe03ffff01fffffffffffffffffffffffff0003e01fe01fffffff f807f01f807fff8007ffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffe01c03fe03c0e07 ffe007ffffffffffffe00000fffe03e000ff807c07c001ff000c0fff80fffffffffc0fff ffc007fffffff80000fff0307fffffffffffffffffffffffffffc00ffff01fffffffffff ffffffffffffff0001f00ff007fffffff803f80f807ffffbffffffffffffffffffffffff ffffffc07ffffffffe00e01ff0080c07fff807fffffffffc1ff00001fffc03e000ffc03e 01c001ff000c0fff80fffffffffc0ffffff07ffffffffe00007ff0307fffffffffffffff ffffffffffffc003fff01fffffffffffffffffffffffff0000f807fc03fffffff801fc07 80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffe00780ff8000c07fffc07ff fffffff003fc0003fffc03e0007ff01f000001ff000c0fff80fffffffffc0ffffff07fff ffffff00007ff0307fffffffffffffffffffffffffffc001fff03fffffffffffffffffff ffffff01807c03fe03fffffff801fe0380ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0 fffffffffe007c07fc000c0ffffc07ffffffffe001fe000ffffc03e0003ff80f800001ff 00040fff80ffffffcffc0ffffff03fffffffff80003ff0307fffffffffffffffffffffff ffffc000fff03fffffffffffffffffffffffff01c03e01ff87fffffff800ff0000ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffe003e03fe000c0ffffc07ffffffffe0 007f001ffffc03e0001ffc07e00001ff00040fff80ffffffcff80fffffe00fffffffffc0 703ff0307fffffffffffffffffffffffffffc000fff03fffffffffffffffffffffffff01 e01f00ffc7fffffff8003f8000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffff fe001f01ff000c0ffffc07ffffffffc0001f001ffff807e0000ffe03f00001ff00000fff 80ffffff8ff80fffffc007ffffffffe0383ff0307fffffffffffffffffffffffffffe000 fff03fffffffffffffffffffffffff00000f807ffffffffff8003fc000ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc07ffffffffe001f80ff800c07fffc0fffffffffc0000f803f fff007e00007ff00fc0001ff02000fff80ffffff8ff80fffffc003fffffffff03c3ff030 7fffffffffffffffffffffffffffe000ffe03fffffffffffffffffffffffff000007e01f fffffffff8001fe000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffe000fc0 7fe00e07fffc0fffffffffc0000f807ffff007e00003ff807e0001ff02000fff80ffffff 8ff81fffffc001fffffffff03f7ff0303fffffffffffffffffffffffffffe000ffe03fff ffffffffffffffffffffff000003e00ffffffffff8080ff800ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc07ffffffffe0007e03ff00e03fffc0fffffffffc0000f807fffe00fe0 0201ffc03f0001ff02001fff80ffffff8ff81fffffc001ffffffffe03ffff0303fffffff ffffffffffffffffffffe0007ff03fffffffffffffffffffffffff000601f807ffffffff f80c07fc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffe0007f01ff80601 fff80fffffffffc0000fc07fffc00fe00300ffe01fc001ff02001fff80ffffff1ff81fff ffc003ffffffff803ffff0303fffffffffffffffffffffffffffe0007ff03fffffffffff ffffffffffffff000700fc03fffffffff80e03fe00ffffffffffffffffffffffffffffff ffffff80fffffffffe0003f80ffc02007ff00fffffffffe0000fc03fff001fe003c07ff0 0fc001ff00001fff80fffffffff81fffffc0067ffffffe003ffff0303fffffffffffffff ffffffffffffe0007ff03fffffffffffffffffffffffff0003807e01fffffffff80f01ff 00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffe0201fc07fc000001c00fff fffffff0000fc00ffe003fe001e03ffc07c001ff00001fff80fffff7fff81fffffc00f7f fffffc007ffff0303fffffffffffffffffffffffffffe0007ff03fffffffffffffffffff ffffff0001c03f00fffffffff80f80ff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffff80 fffffffffe0700fe03fc000000001ffffffffff8000fe001e0007fe001e00ffe03c001ff 00001fff80fffffffff81fffffc007fffffff800fffff0303fffffffffffffffffffffff ffffe000fff03fffffffffffffffffffffffff0000e01f8037fffffff80fc07f80ffffff ffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffe07807f01fe000000001ffffffffff8 000fe0000000ffe000f807ff01c001ff00001fff80fffffffff81fffff8003fffffff003 fffff0303fffffffffffffffffffffffffffc0007ff03fffffffffffffffffffffffff01 80700fe003fffffff80fe07f80ffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffff fc07e03f80fc006000003ffffffffffc001fe0000001ffe0007c01ff804001ff00001fff 80fffffffff81fffff8003ffffffe007fffff0303fffffffffffffffffffffffffffc000 3ff03fffffffffffffffffffffffff01c03807f003fffffff80ff03f80ffffffffffffff ffffffffffffffffffffff80fffffffffc07e01fc03c007000007fffffffffff003fe000 0003ffc0007e00ffc00001ff00000fff80fffffffff81fffff8003ffffffc01ffffff030 3fffffffffffffffffffffffffffc0003ff03fffffffffffffffffffffffff01e01c03f8 07fffffff80ff81f80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffc03f01f e01c00f80000ffffffffffff803ff000000fffc0003f007fe00001ff00000fffc0ffffff fff81fffff8003ffffff803fc3fff0303fffffffffffffffffffffffffff80003ff03fff ffffffffffffffffffffff01f00e01fe03fffffff80ff80f81ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc1fffffffffc03f80ff00407fc0003ffffffffffffc07ff000001fff80 001f803ff00001ff00001fffc0fffffffff81fffff8003ffffff007f03fff0303fffffff ffffffffffffffffffff80003ff03fffffffffffffffffffffffff00f80700ff03ffffff f807fc0781ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffc03fc07f8000ffe 000fffffffffffffe0fff800003ff8003007e01ff80001ff00001fffc0fffffffff81fff ff8007fffffc00fe01fff0303fffffffffffffffffffffffffff8003fff03fffffffffff ffffffffffffff007c03807f83fffffff803fe0301ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffc1fffffffffc03fe03fc000fff9ffffffffffe400000004000001800003c03f00f fc0001ff00001fffc0fffffffff81fffff8007fffffc01fc01fff0303fffffffffffffff ffffffffffff8003fff03fffffffffffffffffffffffff807e01c03fc3fffffff803ff00 01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffc03ff00ff000fffbfe1ffe4 0000000000000000000000003e01f807ff0001ff007c3fffc0fffffffff81fffff8003ff fff803f003fff0303fffffffffffffffffffffffffff8001fff03fffffffffffffffffff ffffff803f01e01ff3fffffff801ff8001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1 fffffffff003ff807f800600020000000000000000000000000000001f00fc01ff8001ff 003fffffc0fffffffff81fffff8003fffff007e007fff0303fffffffffffffffffffffff ffff8000fff03fffffffffffffffffffffffff003f80700ffffffffff800ffc001ffffff fff8060007fffffffffffffffffffff07fc000000003ffc07fc000000000000000000000 00000000000000001f807e00ffc001ff001fffff80fffffffff81fffff8007ffff8007c0 0ffff0303fffffffffffffffffffffffffffc0007ff03fffffffffffffffffffffffff80 1fc03c07fffffffff8007fe0006008000000000001fffffffffffffffffffff000000000 0001ffe03fe00000000000000000000000000000000000000fe03f00ffc001ff801fffff 80fffffffff81fffffc00ffffe0007803ffff0303fffffffffffffffffffffffffffc000 7ff03fffffffffffffffffffffffff800fe03e03fffffffff8003ff00000000000000000 00fffffffffffffffffffff0000000000001fff01ff00000000000000000000000000000 0000000007f01f807fe001ffc00fffff80fffffffff81fffffc00ffffc000700fffff030 3fffffffffffffffffffffffffff80007ff03fffffffffffffffffffffffff8007f00f00 f3fffffff8003ff8000000000000000000ffffffffffffffffffffe0000000000001fff8 0ff800000000000000000000000800180000000001f80fe01fe001fff01fffff80ffffff fff81fffffc007fff8000001fffff0303fffffffffffffffffffffffffff8001fff03fff ffffffffffffffffffffff8003f80f8063fffffff8001ff8000000000000000000ffffff ffffffffffffffc0000000000000fffc07f800000000000000000003801f003e003c00fe 00fc03f00fe001fff81fffff80fffffffff81fffff8003fff8000003fffff0303fffffff ffffffffffffffffffff8001fff03fffffffffffffffffffffffff8001fc03c003ffffff f8080ff8000000000000000000ffffffffffffffffffffc0000000000000fffe03fc0010 0000980006007003801f803e003f00ff807e01f807e001fffe7fffff80fffffffff81fff ff8003fffc000007fffff0303fffffffffffffffffffffffffff8001fff03fffffffffff ffffffffffffff8000fe01e003fffffff80c07fc000000000000000000ffffffffffffff ffffffc00000000000003fff01fe00380001fc00ff00f803c00fc01f003f807fc03f00fc 03e001ffffffffff80fffffffff81fffff8003fffc00000ffffff0303fffffffffffffff ffffffffffff8001fff03fffffffffffffffffffffffff80007f80f801fffffff80e03fc 000000000000000000ffffffffffffffffffff8000003ec007801fff81ff801c0000fe00 ff007803e007e00f801fc03fe01f807f00e001ffffffffff80fffffffff81fffff0003ff fe00001ffffff0303fffffffffffffffffffffffffffc001fff03fffffffffffffffffff ffffff80c03f807c03fffffff80f01ff003002004001c00f01ffffffffffffffffffff80 00007ff00fe00fffc07fc01c0000fe007f007c01f003f807e01fe03ff00fc03f800001ff ffffffff80fffffffff81ffffe0003ffff00003ffffff0303fffffffffffffffffffffff ffffe03ffff03fffffffffffffffffffffffff81e01fe01f03fffffff80f80ff80780700 f007e01f01ffffffffffffffffffff8001003ff807f007ffe07fe00600007f003f003f00 fe01fc03f00ff01ff807f00fc00001ffffffffff80fffffffff81ffffe0007ffff80003f fffff0303fffffffffffffffffffffffffffe07ffff03fffffffffffffffffffffffff80 f00ff00f83fffffff80f807fc0780700f003e00f01ffffffffffffffffffffc001801ffc 07f803fff03ff80300003f801f801f803f00fe01f803f80ffc03f007f00001ffffffffff 80fffffffff81ffffe000fffff80003ffffff0303fffffffffffffffffffffffffffe03f fff03fffffffffffffffffffffffff80f807f807c3fffffff80fc03fe0380700fc03e007 01ffffffffffffffffffffc001e00ffe03fc01fff81ffc0180003fc00fc00fc03f807f00 fe01fc03fe01fc03f80001ffffffffff80fffffffff81ffffe000fffffc0003ffffff030 3fffffffffffffffffffffffffffc007fff01fffffffffffffffffffffffff80fc03fc03 e3fffffff807e03ff01c03807f01f00301ffffffffffffffffffffc000f807ff01fe00ff fc0ffe00e0001fe007e007e01fc03f807f00fe01ff00fe01fc0000ffffffffff80ffffff fff81fffff003fffffc0003ffffff0303fffffffffffffffffffffffffffc0007ff01fff ffffffffffffffffffffff807e01fe01e3fffffff803f01ff80e01807f80f80001ffffff ffffffffffffffc0007c03ff807f007ffe03ff00f0000ff003f803f007e01fc03f807f00 ffc07f00ff0000ffffffffff80fffffffff81fffff003fffffe0001ffffff0303fffffff ffffffffffffffffffffc0003ff01fffffffffffffffffffffffff803f00ff00e7ffffff f801f80ffc0f80c03fc07e0001ffffffffffffffffffffc0001e01ffc03fc03fff01ff80 780003fe01fc03fc03f80fe01fc03f807fe03f807f8000ffffffffff80fffffffff81fff ff001ffffff0000ffffff0303fffffffffffffffffffffffffffc0003ff03fffffffffff ffffffffffffffc03f807f8063fffffff800fc07fe0780701fe03f8001ffffffffffffff ffffffc0600f00ffe03fe01fff81ffe03e0001ff80fe01fe01fc03f00fe01fc01ff01fc0 3fc000ffffffffff80fffffffff81fffff000ffffff80007fffff0303fffffffffffffff ffffffffffffe0003ff03fffffffffffffffffffffffffc01fc01fc003fffffff8007e03 ff03c0780fe03fc001ffffffffffffffffffffc0f807807ff01ff00fff807ff01e0000ff c03f007f00fe01f807f80ff00ff80ff00fe000ffffffffff80fffffffff83fffff0007ff fffc0003fffff0303fffffffffffffffffffffffffffe0007ff03fffffffffffffffffff ffffffc00fe00fe003fffffff8007f01ff81e03c07f81fe001ffffffffffffffffffffc0 7c07e01ff80ff807ffc03ff80780007fe01f803f807f00fc03fc03f807fc03f807f000ff ffffffff80fffffffff83fffff000ffffffe0003fffff0303fffffffffffffffffffffff ffffc000fff03fffffffffffffffffffffffffc007f007f803fffffff8003f80ffc0f01e 03f80ff803ffffffffffffffffffffc03e01f00ffc03fc01fff01ffc03c0001ff00fc01f c01f803e01fe01fc03fe01fc03f000ffffffffff80fffffffff83fffff000ffffffe0001 fffff0303fffffffffffffffffffffffffffc001fff01fffffffffffffffffffffffffc0 03f803fc01fffffff8001fc07fc0780f01fc07fc03ffffffffffffffffffff801f00f807 fe01fe00fff80ffe01e0000ff807f00fe00fc01f80ff00fe01ff00fe01f000ffffffffff 80fffffffff03fffff801ffffffe0000fffff0203fffffffffffffffffffffffffffc000 fff01fffffffffffffffffffffffffc001fc01fe01fffffff8080fe03fe03c0780fe01fe 03ffffffffffffffffffff800f807c01ff00ff807ffc07ff00f00007fe01f807f807e00f c03f807f00ff807f00e000ffffffffff80fffffffff03fffff80ffffffff00007ffff030 3fffffffffffffffffffffffffffc0003ff81fffffffffffffffffffffffffc000fe00ff 03fffffff80c07e01ff01e03c07f01ff03ffffffffffffffffffffc00fc01e00ff807fc0 3ffe03ff80780001ff00fc01fc03f807e01fe03f807fc03fc00000ffffffffff80ffffff fff03fffff803fffffff80603ffff0203fffffffffffffffff1fffffffffe0001ff81fff ffffffffffffffffffffffc0007f007fc1fffffff80e03f00ff81f03e03f80ff03ffffff ffffffffffffffc007f00f007fc03fe01fff00ffc03c0200ff803e00fe00fc01f01ff01f c01ff00fe00000ffffffffff80fffffffff03fffff000fffffffc0301ffff0303fffffff fffffffffe07ffffffffe0001ff81fffffffffffffffffffffffffc0003f803fe1ffffff f80f01f807fc0f01f01fc07f03ffffffffffffffffffffc007f807c03fe01ff00fff807f e01e00007fc01f807f007e00f807f807f00ff807f00000ffffffffff80fffffffff03fff fe0007fffffff0381ffff0303ffffffffffffffffc03ffffffffe0003ff81fffffffffff ffffffffffffffc0601fe01ff1fffffff80f80fc03fe0780f80fe03f03ffffffffffffff ffffffc003fc03e01ff807f807ffc03ff00f00001fe00fc03fc03f007c03fc07f807fc03 fc0000ffffffffff80fffffffff03ffffe0007fffffff83c0ffff0703fffffffffffffff fc01ffffffffc0003ff81fffffffffffffffffffffffffc0f00ff00ff1fffffff80fc07e 01ff03c07c07f00f03ffffffffffffffffffff8001fe01f00ffc03fc03ffe00ffc07c000 0ff807e01fe00fc03f01fe03fc01fe01fe0000ffffffffff80fffffffff03ffffc0007ff fffffc1c07fff8703ffffffffffffffff801ffffffffc0007ff81fffffffffffffffffff ffffffc0f807f807f1fffffff80fe03f00ff81e03e07f80f03ffffffffffffffffffff80 00ff80f807fe01fe00fff007fe03e01807fc03f00ff007e01f80ff81ff00ff007f8000ff ffffffff80fffffffff03ffffc000ffffffffe1e07fff8f03fffffffffffffffe000ffff ffffc000fff81fffffffffffffffffffffffff807c03fc03f9fffffff80ff03f807f80f0 1f03fc0303ffffffffffffffffffff80e03fc07e01ff007f807ffc07ff01f00c03fe01fc 07f803f00f807fc07f807fc03fe0007fffffffff81fffffffff03ffff8007fffffffff1f 03fffff03fffffffffffffffc0007fffffffc001fff81fffffffffffffffffffffffffc0 7e01ff00f9fffffff80ff81fe07fe0780f81fe0003ffffffffffffffffffff80e01fe03f 00ff803fc03ffe01ff80f80201ff007e03fc01fc07e03fe03fc03fe01ff0007fffffffff 01fffffffff03ffff000ffffffffffff03fffff87fffffffffffffff00007fffffff800f fff81fffffffffffffffffffffffffc03f00ff8071fffffff80ffc0ff01ff03c07c0ff00 03ffffffffffffffffffff80f00ff00f807fe01fe00fff00ffc07c0000ff803f00ff00fe 03f01ff01fe01ff00ff0007fffffffff01fffffffff03fffe000ffffffffffff83ffffff fffffffffffffffc00003fffffff801ffff81fffffffffffffffffffffffffc01f807fc0 11fffffff807fe07f80ff83e03e07fc003ffffffffffffffffffff80f807f807c03ff00f f007ff803fe03f00007fe01f807f807f01f807f80ff807f803f0007fffffffff01ffffff fff03fffe000ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffe000001fffffff800ffff81fff ffffffffffffffffffffffc00fc03fe001fffffff803ff03fc07f80f01f03fc003ffffff ffffffffffffff80fe03fc03e00ff807f803ffc01ff01f80001ff00fc03fe03f80fc03fc 07fc03fe01f0007fffffffff01fffffffff03fffe000ffffffffffffefffffffffffffff ffffffc000000fffffff8001fffc1fffffffffffffffffffffffffc007e01ff001ffffff f801ff81fe03fc0780f81ff003ffffffffffffffffffff807f01fe01f807fc01fe00fff0 0ff807c0000ff807e01ff01fc07e01ff03ff00ff00e0007fffffffff01fffffffff03fff e001ffffffffffffffffffffffffffffffff800001e007ffffff80007ffc1fffffffffff ffffffffffffffe003f00ffc01fffffff800ff80ff01fe03807c0ff803ffffffffffffff ffffff803f807f00fc03fe00ff007ff803fc03e00007fe03f80ff80fe03f00ff80ff807f 8060007fffffffff01ffffffffe03ffff03ffffffffffffffffffffffffffffffff80000 07f803ffffff80007ffc1fffffffffffffffffffffffffe001f803fe01fffffff8007fc0 7f80ff01c03e07fc03ffffffffffffffffffff801fc03fc03e01ff807f803ffc00fe01f8 0003ff01fc03fc07f81f807fc07fc03fc000007fffffffff01ffffffffe03fffffffffff ffffffffffffffffffffffffff8000001ffc01ffffffc0007ffc0fffffffffffffffffff ffffffe000fc01ff01fffffff8003fe03fc07f80201f03fe03ffffffffffffffffffff80 07f00fe01f807fc01fe00ffe007f00fc0001ff807e01fe03fc0fc03fe03fe01ff000007f ffffffff01ffffffffe03fffffdffffffffffffffffffffffffffffffc0000003ffe00ff fffff000fffc0fffffffffffffffffffffffffe0003e00ff80fffffff8001ff01fe01fc0 180f81ff03ffffffffffffffffffff8003f807f00fc03fe00ff007ff800f807e00007fc0 3f00ff01fe07e00fe01ff00ff800007fffffffff01ffffffffe07fffff07ffffffffffff fffffffffffffffff00000003fff00fffffff83ffffc0fffffffffffffffffffffffffe0 001f807fc1fffffff8080ff81ff00fe00c07c0ff03ffffffffffffffffffff8000f803f8 03e01ff803f801ffc007c03f00003fc01f807f80fe01e006200ff803fc00007fffffffff 01ffffffffe07ffffe01ffffffffffffffffffffffffffff000000003fff807ffffff03f fffc0fffffffffffffffffffffffffe0200fc03ff1fffffff80c07fc0ff807f00e03e0ff 03ffffffffffffffffffff80807e01fe01f007fe01fc00ffe003c00e0000000007801f80 00000000000ffc01ff00007fffffffff01ffffffffe07ffffc007fffffffffffffffffff fffffffc000000001fffc03fffffe00ffffc0fffffffffffffffffffffffffe03003e00f f9fffffff80e01fe07fc01f80f01f0ff01ffffffffffffffffffff80001e007e006001fe 01fe003ff00000000000000000000000000000000007fe00ff80007fffffffff01ffffff ffe07ffff8003fffffffffffffffffffffffffe0000000001fffc03fffffc003fffc0fff ffffffffffffffffffffffe03c01f007fdfffffff80f00ff01fe01f80700787e01ffffff ffffffffffffff00000600180000000000fc000000000000000000000000000000000000 0001ff807fc0003fffffffff01ffffffffc0fffff0001fffffffffffffffffffffffffc0 0001e0001fffe01fffffc000fffc0fffffffffffffffffffffffffe01e00fc03fdffffff f80f80ff807f00f80600001c01ffffffffffffffffffff00000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000007fc03fe0203fffffffff01ffffffffc0ffff e0001fffffffffffffffffffffffff00001ff0003ffff00fffffc000fffc0fffffffffff ffffffffffffffe00f807e01fffffffff80fc07f801c00000000000001ffffffffffffff ffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ff0 0fe0203fffffffff01ffffffffc0ffffc0001ffffffffffffffffffffffffc0000fff01f 7ffff807ffffe000fffc0fffffffffffffffffffffffffe00fc01f00fffffffff80fe03f c00000000000000001ffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000001ff807f0301fffffffff01ffffffffc0ffffc0003fff ffffffffffffffffffffe00003fff01ffffffc03ffffe000fffc0fffffffffffffffffff ffffffe007e00f807ffffffff80ff01fc00000000000000001ffffffffffffffffffff80 00000000000000000000000000000000003fffff80000000003e03f800000ffc03e0301f ffffffff01ffffffffc0ffffc0003fffffffffffffffffffffff80001ffff01ffffffc01 ffffe001fffc0fffffffffffffffffffffffffe003f007e01ffffffff80ffc0fc0000000 0000000001ffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000003e1fffffffff ffffffffffff9ffe000003fe00e0701fffffffff81ffffffffc0ffffc0007fffffffffff fffffffffffe00007ffff01ffffffe00ffffc003fffc0fffffffffffffffffffffffffe0 01f801f003fffffff807fc03800000000000000001ffffffffffffffffffffe001e0000f fffffc0000000003ffffff1fffffffffffffffffffffffff000001ff0040701fffffffff 81ffffffffc0ffffe000fffffffffffffffffffffff80007fffff81fffffff007fffc001 fffe0fffffffffffffffffffffffffe000fe01f800fffffff803fe018000000000000000 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffff1fffffffffffffffff ffffffff000000ffc000701fffffffff81ffffffffc0ffffe001ffffffffffffffffffff fff0001ffffff80fffffff803fff8001fffe0fffffffffffffffffffffffffe0007f00fe 00fffffff801ff000000000001ffffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ff80ffffffffff1ffffff1fbfffffffffe01ffff0180007fe000701fffffffff81ffffff ffc0ffffe003ffffffffffffffffffffffc0007ffffff80fffffff801fffc001fffc0fff ffffffffffffffffffffffe0001f803f00fffffff800ff800000ff033fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffe00000003800000000ffff 01c0003ff000701fffffffff81ffffffffc0ffffe003ffffffffffffffffffffff0001ff fffff80fffffffc00fffc001fffe0ffffffffffffffffffffffffff0001fc01fc0ffffff f8007fc0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffff ffffffffff8000000000000000007fff0060000ff800701fff3fffff81ffffffffc0ffff e003fffffffffffffffffffffc0007fffffff807fffffff007ffe003fffe0fffffffffff fffffffffffffff03007e00fe0fffffff8003fe0007fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffff0000000000000000007fff00380007 fc00701fe001ffff81ffffffff80ffffe003fffffffffffffffffffff8001ffffffffc07 fffffdf807ffe007fffe0ffffffffffffffffffffffffff01803f807f0fffffff8001ff0 00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffff fe0000000000000000007fff001c0001ff00701fc000ffff81ffffffff81ffffe007ffff ffffffffffffffffe0007ffffffffc03fffffffc03ffc007fffc0fffffffffffffffffff fffffff00c01fc03f8fffffff8000ff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffff01fffff001fffffc0000000000000000007fff001f0000ff80701f 80003fff81ffffffff81fffff01fffffffffffffffffffff8001fffffffffc03fffffffe 03ffc003fffe0ffffffffffffffffffffffffff00600fe01f8fffffff80807fc01ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffc0001ffffc000000 000000000000ffff000f80007f80701f00000fff01ffffffff81fffff03fffffffffffff ffffffff0007fffffffffe01ffffffff01ffc001fffe0ffffffffffffffffffffffffff0 03003f80fcfffffff80e03fe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffff03ffff000007fffc001ffffc0000000000ffff0007c0003fc0701e00000fff 01ffffffff81fffff81ffffffffffffffffffffc000ffffffffffe01ffffffff00ffc001 fffe0ffffffffffffffffffffffffff003c01fc03cfffffff80f01ff01ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffe000003fffc03ffffffffffff fe01ffff0003e0001fc0701e000007ff01ffffffff81fffff000fffffffffffffffffff8 003fffffffffff00ffffffff807f8001fffe0ffffffffffffffffffffffffff001e00fe0 18fffffff80f80ff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fe03fffc000001fff807fffffffffffffe01ffff0001f0000fe0701c010007ff01ffffff ff81fffff0007ffffffffffffffffff000ffffffffffff80ffffffffc07f8003fffe0fff fffffffffffffffffffffff000f007f000fffffff80fc07f81ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffe07fff8000001fff007fffffffffffffc00ffff 0000fc0003e0701c078003ff01ffffffff81fffff0007fffffffffffffffffc001ffffff ffffff807fffffffe03f8003fffe07fffffffffffffffffffffffff0007c03f800ffffff f80fe03f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fff0 000001ffe003fffffffffffffc01ffff00007e0000c0701c0f8001ff01ffffffff81ffff f0007fffffffffffffffff0007ffffffffffff803fffffffe03fc001fffe07ffffffffff fffffffffffffff0003e01fe00fffffff80ff01f81ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffc07fff0000000ffe003fffffffffffffc03ffff00003f80 0000701c0f0000ff01ffffffff81fffff0007ffffffffffffffffc000fffffffffffffc0 3ffffffff01fc0007ffe07fffffffffffffffffffffffff0001f00ff00fffffff80ff80f 81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffe0000000ff e003fffffffffffffc03ffff00001fc00000701c1e0000ff01ffffffff81fffff000ffff fffffffffffff8001fffffffffffffe01ffffffff01f80003ffe07ffffffffffffffffff fffffff0000f803f80fffffff80ffc0781ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc07ffe0000100ffe001fffffffffffff807ffff00100fe00000701c 0e00007f01ffffffff83fffff831fffffffffffffffff8007fffffffffffffe01fffffff f80f00003ffe07fffffffffffffffffffffffff00007c01fc07ffffff807fe0381ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffe00001807ff001ffff fffffffff003ffff001c03f80000701c0c00007f01ffffffff03fffff9ffffffffffffff fffff000fffffffffffffff00ffffffff80f00003ffe07fffffffffffffffffffffffff0 0c01e00fe0fffffff803ff0081ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffc0fffe00001c07ff000ffffffffffffe003ffff000e01fc0000701c0c00007f 01ffffffff03ffffc078ffffffffffffffffe001fffffffffffffff807fffffffc070000 3fff07fffffffffffffffffffffffff00700f807f0fffffff801ff8001ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffe00001c07ff800ffffffffffff c003ffff000f00ff0000703c0c00003f01ffffffff03ffff80007fffffffffffffffc007 fffffffffffffffc07fffffffe070007ffff07fffffffffffffffffffffffff007807c03 f8fffffff800ffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fc0fffe00001e07ff800ffffffffffffc003ffff0007807f8000603c0000003f01ffffff ff03ffff80007fffffffffffffffc00ffffffffffffffffe03fffffffe070003ffff07ff fffffffffffffffffffffff003c03e01f8fffffff8007fe001ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffe00001e07ff801ffffffffffffc003ffff 0003c03fe0c0603c0000003f01ffffffff03ffff80007fe3fffffffffff0801c7fffffff fffffffe01fffffffe030003ffff07fffffffffffffffffffffffff001e01f80f87fffff f8003ff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffff0 0003e07ffe1fffffffffffffc007ffff0001f01ff8e0403e0000003f01ffffffff03ffff 8000ffc1ffffffffffe000183fffffffffffffff01ffffffff030003ffff07ffffffffff fffffffffffffff000f007c078fffffff8001ff801ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffc0ffff00007c07fff8fffffffffffffc00fffff0100f80f ffe0003e0000003f03ffffffff03ffff8003ff81fffffdfff80000101fffffffffffffff 80ffffffff000003ffff07fffffffffffffffffffffffff0007803e078fffffff8080ffe 01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffff00c0fc07f ff003ff3f0000000000ffffe03c03c03ffe0007e0000003f03ffffffff03ffffc03ffc00 f7fff061f00000001fffffffffffffff80ffffffff8000efffff07ffffffffffffffffff fffffff0003e01f8787ffffff80c07ff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc0ffff00c0f807ffe000000000000000007fffe03e03e01ffe0007e 0000003f03ffffffff03fffff3fc7000c1f8e000e00000000fffffffffffffffc07fffff ff8000ffffff07fffffffffffffffffffffffff0001f00fff87ffffff80e01ff81ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffff80000007ffc000000 000000000007fffe03f01f00ffe0007e0000103e03ffffffff03fffffff0000081e04000 e00000000fffffffffffffffc03fffffff80007fffff07fffffffffffffffffffffffff0 001f807ff87ffffff80f01ff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffc0ffff8000000fff8000000000000000007fffe01f807807fc0007f0000703e 03ffffffff03fffff800000001e00000e000000007ffffffffffffffe01fffffff80001f ffff07fffffffffffffffffffffffff0000fc03ff87ffffff80f807f81ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffff8000001fff800000000000000 0007fffe00fc03c03fc0007f0000f03e03ffffffff03ffffe000000001c00000c0000000 07ffffffffffffffe01fffffffc00003ffff07fffffffffffffffffffffffff00007e01f f87ffffff80fe03f81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fc0ffff8000003fff800000000000000000ffffe007e01f00fc0007f0000603e07ffffff ff83ffffe000000001800000c000000003fffffffffffffff00fffffffc06001ffff07ff fffffffffffffffffffffff00001f007f87ffffff80fe01f81ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffc000007fffc000000180e203fc01ffffe 003f00f807c0007f8000007e07ffffffff83ffffe000000003800000c000000001ffffff fffffffff007ffffffc07000ffff07fffffffffffffffffffffffff00000f803f87fffff f80ff80f81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffe 00000ffffe1ffffffffffffffefffffe001f807c03c0007fc000007e07ffffffff83ffff f000800003808001c000000001fffffffffffffff807ffffffc0f800ffff07ffffffffff fffffffffffffff000007c01f87ffffff807fc0781ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffc0fffff8001fffffffffffffffffffffffffffe000fe03e 01c0007ff000007e07ffffffff81fffffc00800003808001c000000000ffffffffffffff fc03ffffffc0fe00ffff07fffffffffffffffffffffffff001c03e00f87ffffff803fe03 01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffe03fffff fffffffffffffffffffffffe000fe01f0080007ff80000fe07ffffffff81ffffff018000 0301c001c0000000007ffe1ffffffffffe01ffffff80ff81ffff07ffffffffffffffffff fffffff000e01f80387ffffff801ff0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007f00f800000ff fc0001fc07ffffffff81ffffff0380000301c001c00001e0003ffc03fffffffffe00ffff ff80ffe7ffff07fffffffffffffffffffffffff000700fc0107ffffff800ff8001ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff fffffffffffffffe0003f807e00000ffff8003fc07ffffffff81ffffff0380000301c001 c00007fc001ffc00fffe03ffff007fffff80fffff87f07fffffffffffffffffffffffff0 003807e0007ffffff8007fc001fffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001fe03f00000ffffe00ffc 07ffffffff81ffffff0780000301c001e0001fffc00ffc007ffc00ffff803ffffe00ffff f07f07fffffffffffffffffffffffff0003e03f8007ffffff8003fe001ffffffffffffe0 3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffff fffffffc0200ff01f80000fffffe7ffc07ffffffff03ffffff9f80000303e001e0007fff f0007c000ffc003fe0c01ffffc001ffff03f07fffffffffffffffffffffffff0001f00fc 007ffffff8001ff801ffffffffffffc01ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03807f807e0000fffffffffc07ffffff ff83ffffffff81030303f383e000fffffc003e0003fc0007c0201fffe00003fff07f07ff fffffffffffffffffffffff0100f007e003ffffff8080ffc01ffffff07ffffc00fe07fff fffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 03c03fc03f0000fffffffffc07ffffffff83ffffffffc38787ffffc7e001fffffc000780 00fe000180100fff0000003ff07f07fffffffffffffffffffffffff03807803f807fffff f80c07fc01fffffe01ffff800fe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffff fffffffffffffffffffffffff010000001e01fe01f8000fffffffffc07ffffffff83ffff ffffffcffffffffff007fffffe0001e0003fc000001803f800000007f8ff07ffffffffff fffffffffffffff03c01e01fc07ffffff80e03ff01fffffc00ffff800fe01fffffffffff fc0001fffffffffffffffffffc1fc0000000ffffe0fff8007f87fb300000000000f00ff8 078000fffffffffc0fffffffff83fffffffffffffffffffff00fffffff00003c0007f000 001c0000000000007fff07fffffffffffffffffffffffff03e00f00fe03ffffff80f00ff 81fffffc00ffff000fe00ffffffffffff0000000fffffffffffffffff800000000000000 000000000000000000000000007803f8038000fffffffff80fffffffff83ffffffffffff fffffffff01fffffff80000f8001fe00001c0000000000003fff07ffffffffffffffffff fffffff03f007807f83ffffff80fc07f81fffffc007fff001fe00fffffffffff00000000 3ffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000003e01fe000000ff fffffff80fffffffff83fffffffffffffffffffff01fffffffc00001e0007f80003e0000 001e00001fff03fffffffffffffffffffffffff03f803c03f83ffffff80fe03f81fffffc 007ffe001ff00fffffffffe00000000007fffffffffffffff80000000000000000000000 0000000000000000001f00ff000000fffffffff80fffffffff03ffffffffffffffffffff f01fffffffc00000f8003ff0001f000000fffc000fff03fffffffffffffffffffffffff0 1fc01e01f83ffffff80ff01f81fffffc003ffe001ff00fffffffff000000000001ffffff fffffffff000000000000000000000000000000000000000001f807f800000fffffffff8 07ffffffff83fffffffffffffffffffff81fffffffe000001c0007fc000f800003ffffc0 0fff03fffffffffffffffffffffffff00fe00f00f83ffffff80ff80f81fffffc003fff00 1ff80ffffffff00000000000007ffffffffffffff0000000000000000000000000000000 00009800000fc03fe00000fffffffff807ffffffff03fffffffffffffffffffff80fffff fff00c00000003ff800100000ffffff807ff03fffffffffffffffffffffffff007f007c0 783ffffff80ff80781fffffc001fff003ff81fffffffe000003fe000001fffffffffffff f8000f01fff8000000000000000000003fffff000007e00ff000803ffffffff807ffffff ff03fffffffffffffffffffff80ffffffff80f00000000ffe00000001ffffffe07fe03ff fffffffffffffffffffffff003f803e0383ffffff807fe0381fffffe000fff003ffc3fff ffffc00001fffff8000ffffffffffffff80ffffffffffe03ffe00ffffffc03fffffffffe 0003f807fc008001fff87ff007ffffffff83fffffffffffffffffffffc0ffffffffc07f0 0000003ffc0000007ffffffe03f803fffffffffffffffffffffffff003fc00f0383fffff f803ff0001fffffe0007fe003fff3fffffff80003fffffff0007ffffffffffffa03fffff fffffffffffffffffffffffffffffffe0701fc03fe00800003e0000003ffffffff83ffff fffffffffffffffffc07fffffffc07fc00000007ff000000ffffffff03f803ffffffffff fffffffffffffff001fe007c3c3ffffff801ff8001ffffff00003c003fffffffffff0003 ffffffffe003ffffffffc000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07807e01 ff8080000000000003ffffffff83fffffffffffffffffffffe07fffffffe03ff80000000 ffe00001feffffff01f803fffffffffffffffffffffffff000ff007f3c3ffffff800ffc0 01ffffff80000c003ffffffffffe003ffffffffff801fffffffe00000003ffffffffffff fffffffffffffffffffffffe07c03f00ff80c0000000000003ffffffff83ffffffffffff fffffffffe03ffffffff003fe00000003ff80003feffffff81fc01ffffffffffffffffff fffffff0007fc03ffc3ffffff8007fe001ffffff800000003ffffffffffe00ffffffffff fc007ffffff8000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffe07e01f807fc0c000 0000000003ffffffff03fffffffffffffffffffffe03ffffffff000ffc0000000fff8007 ffffffff81fe01fffffffffffffffffffffffff8003fe00ffc3ffffff8003ff001ffffff 800000007ffffffffffc01ffffffffffff007fffffc00000000001ffffffffffffffffff fffffffffffffffe07f00fe03fc0e0000000000003ffffffff03ffffffffffffffffffff ff01ffffffff8003ff80000001ffe01fffffffffc0ff01fffffffffffffffffffffffff8 001ff007f83ffffff8000fff01ffffffc00000007ffffffffffc03ffffffffffff803fff ff0000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe07f807f00fc0fe0000000000 07ffffffff03ffffffffffffffffffffff01ffffffff80007ff00000003fe01fffffffff c03e01fffffffffffffffffffffffff8000ff803f83ffffff80807ff81ffffffc0000000 7ffffffffffc03ffffffffffffc03ffffe000000020000007fffffffffffffffffffffff fffffffe03fe03f807c0fffffc03ff000fffffffff03ffffffffffffffffffffff80ffff ffffc0003ffc0000000fc03fffffffffc00001fffffffffffffffffffffffff80007fc01 f83ffffff80c03ff81ffffffe00000007ffffffffffc07fffffffffffff01ffffe000fff fff000001ffffffffffffffffffffffffffffffe01ff01fc03c0ffffffffffffffffffff ff03ffffffffffffffffffffff80ffffffffc00007ff00000000007fffffffffe00001ff fffffffffffffffffffffff81803fe00f83ffffff80e01ff81ffffffe00000007fffffff fff807ffff00003ffff01ffffe003ffffffe000007fffffffffffffffffffffffffffffe 00ff80ff0180fffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffc07fffffffe000 01ffe0000000007fffffffffe00000fffffffffffffffffffffffff81c01ff80383fffff f80f00ff81fffffff000f0007ffffffffff807fff8000001fff80ffffc00ffffffff8000 01fffffffffffffffffffffffffffffe007fc07f8000fffffffffffffffffffffe03ffff ffffffffffffffffffc07ffffffff000007ffc00000000ffffffffffc00000ffffffffff fffffffffffffff01e00ffc0181ffffff80fc07f81fffffff000fc00fffffffffff803ff 800000003ff80ffffc01fffffffffc0000fffffffffffffffffffffffffffffe003fe03f c000fffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffe03ffffffff800000fff80 000000ffffffffffe00001fffffffffffffffffffffffff00f007fe0083ffffff80fe01f 81fffffff800fc00fffffffffff803fe0000000000f80ffffc01ffffffffffc0007fffff fffffffffffffffffffffffe001ff00ff000fffffffffffffffffffffe07ffffffffffff ffffffffffe03ffffffff8000003ffe0000000ffffffffffe00603ffffffffffffffffff fffffff007803ff8001ffffff80ff00f81fffffff800fc00fffffffffff801f800000000 000007fffc00001fffffffe0007ffffffffffffffffffffffffffffe000ff807f800ffff fffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffff01ffffffffc000000fff8000000ff ffffffffe00e07fffffffffffffffffffffffff003c01ffc001ffffff80ff80781ffffff fc007c00fffffffffff801c000000000000007fffc00000001fffffc007fffffffffffff fffffffffffffffe0007fc03fc00fffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffff fff81ffffffffe0000000ff80000007fffffffffe00e0ffffffffffffffffffffffffff0 03e00ffe001ffffff807fe0381fffffffc007800fffffffffff8000000000000000007ff fc0000000007fffe007ffffffffffffffffffffffffffffe0001fe01ff00ffffffffffff fffffffffc03fffffffffffffffffffffff80ffffffffe00030003f80000003fffffffff e00e0ffffffffffffffffffffffffff801f007ff801ffffff803ff0181fffffffe007801 fffffffffff800000000000000000ffffe00000000001fff00ffffffffffffffffffffff fffffffe0200ff80ff807ffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffc07ff fffffe0001800040003f003fffffffffe01e0ffffffffffffffffffffffffff800f801ff c01ffffff801ffc181fffffffe003801fffffffffffc00000000000000000fffff000000 0000007f00fffffffffffffffffffffffffffffe03007fc03f807fffffffffffffffffff fc000fffffffffc07ffffffffffc03ffffffff000000000007ffc01fffffffffc01c0fff fffffffffffffffffffffff8003c00fff81ffffff800ffe181ffffffff003001ffffffff fffc00000000000000000fffff8000000000001f01fffffffffffffffffffffffffffffe 03c03ff01f803ffffffffffffffffffffc000000c040fc000fc003ff1ffc01ffffffff00 000000003fffe00fffffffffc01c0ffffffffffffffffffffffffff8003f007ffc1fffff f8007ffb81ffffffff003001fffffffffffe00000000000060001fffffe0000000000002 01fffffffffffffffffffffffffffffe01e01ff80f803ffffffffffffffffffffc000000 000000000000000000e001ffffffff80000000007ffff007ffffffffc01c0fffffffffff fffffffffffffff8001f803ffc1ffffff8003fff81ffffffff801003ffffffffffff0000 00000000c1c01ffffffc00000000000001fffffffffffffffffffffffffffffe00700ffc 07803ffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000ffffffff8000000000 fffff803ffffffff801c0ffffffffffffffffffffffffff80007c01ffe1ffffff8001fff 81ffffffff800003ffffffffffff80000300000081e01ffffffe00000000000003ffffff ffffffffffffffffffffffff003807fe03803fffffffffffffffffffffc0000000000000 000000000000007fffffffc030000001fffffc03ffffffff800c0fffffffffffffffffff fffffff80803e007fe1ffffff8080fff81ffffffffc00007ffffffffffffc00001c00c00 01f03ffffffe00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff001c03ff00007fff fffffffffffffffffff0000000000000000000000000007fffffffc00e000007fffffe00 ffffffff000c0ffffffffffffffffffffffffff81c01f803fe1ffffff80c07ff81ffffff ffc00007ffffffffffffe00000f0030001fc7ffffffc00000000000003ffffffffffffff ffffffffffffffff001e01ff8000fffffffffffffffffffffff8fe000000000000000000 0000003fffffffc003c0001fffffff00ffffffff000c0f1ffffffffffffffffffffffff8 0e00fc01fe1ffffff80f01ff81ffffffffe00007ffffffffffffff00007801c001ffffff fffc00000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000f007fe000ffffffffffff fffffffffff0fe040100001c000000000000001fffffffe000fc007fffffff007ffffffe 000c0e0ffffffffffffffffffffffff80f007f00fe1ffffff80f80ff81ffffffffe00007 ffffffffffffff00001e00f001fffffffffc00000000000003ffffffffffffffffffffff fffffffe0007c03ff800fffffffffffffffffffffff0fe0f8303f03c003038000c00000f ffffffe0007f807fffffff807ffffffc000e0c0ffffffffffffffffffffffff80fc03f80 7e1ffffff80fc07f81ffffffffe0000fffffffffffffff000000000801fffffffffc0200 3003800007fffffffffffffffffffffffffffffe0003e01ffc01ffffffffffffffffffff fff07e1f8307fe3c307078181c0f8007ffffffe0001fc0ffffffffe07ffffff8020ffc0f fffffffffffffffffffffff807c01fc03e1ffffff80fe03f81fffffffff0000fffffffff ffffff000000000001fffffffffc01801c01e0001fffffffffffffffffffffffffffffff 0001e00ffe01ffffffffffffffffffffffe0fc0f8307fe183070781c1c0f8003fffffff0 000f81fffffffff07ffffff0071ffc0ffffffffffffffffffffffff003f007f03c1fffff f80fe01f81fffffffff0000fffffffffffffff038000000001fffffffffc01e007007c00 fffffffffffffffffffffffffffffffe0300f807ff01ffffffffffffffffffffffe0fc0f 83079e183060783c1c0f8001fffffff0000781fffffffffcffffffe00ffff80fffffffff fffffffffffffff001f803f83c1ffffff80ff80781fffffffff8000fffffffffffffff07 c0000e0001fffffffffc007803801f00fffffffffffffffffffffffffffffffe03807c03 ff01ffffffffffffffffffffffe0fc1f83070e182060783c1c0f8000fffffff01c0781ff ffffffffffffff801ffffc0ffffffffffffffffffffffff000fc01fe3c1ffffff803fc03 81fffffffff8000fffffffffffffff03e0000f8001fffffffffc003c00e007c0ffffffff ffffffffffffffffffffffff03c03e01ff01ffffffffffffffffffffffe0fc1f03070c10 206078381c1f80007ffffff03f8781ffffffffffff7fff003ffffc0fffffffffffffffff fffffff0007e00fffc0ffffff801fe0001fffffffff8001ffffffffff800000080000fc0 01fffffffffc0007000000c0ffffffffffffffffffffffffffffffff03e01f00ff01ffff ffffffffffffffffffe0fc1f07060c300040f0381c0f80003ffffff03fff01ffffffffff fc3ffc007ffffc0ffffffffffffffffffffffff0001f007ffc0ffffff800ff8001ffffff fffc001fffffffffe000000000000300000000001ffc000180000000ffffffffffffffff ffffffffffffffff03f00f807f01ffffffffffffffffffffffe0fc1f070604300040f038 1c0f00001ffffff01fff01fffffffffffc0ff000ffffff3ffffffffffffffffffffffff0 000fc03ffc1ffffff8007fc001fffffffffe003fffffffffc00000000000000000000000 007c000000008000ffffffffffffffffffffffffffffffff01f807c03f01ffffffffffff ffffffffffe0fc1f060006700000f0381c0f00000ffffff0000001fffffffffff8000001 fffffffffffffffffffffffffffffff00007e00ffc0ffffff8003fe001fffffffffe007f ffffffffc00000000000000000000000000000000000c00021ffffffffffffffffffffff ffffffff00fc03f00f01ffffffffffffffffffffffe0fc1f060007f00000f0303c0f0018 07fffff0000001fffffffffff8000003fffffffffffffffffffffffffffffff01c03f007 fc0ffffff8001ff001ffffffffff00ffffffffffc0000000000000000000000000000000 0000c000007fffffffffffffffffffffffffffff007f00f80f01ffffffffffffffffffff ffe0fc0f06000ff00001f0103c0f001c07fffff0000001fffffffffff800000fffffffff fffffffffffffffffffffff01e01f803fc0ffffff8080ffc01ffffffffff80ffffffffff c000061fff800000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffff 001f807c0701ffffffffffffffffffffffe0fc0f0e040ff00001f0103c0f003e03ffffe0 000003fffffffffff800003ffffffffffffffffffffffffffffffff81f007c01fc0fffff f80c07ff01ffffffffffc1ffffffffffc01ffffffffe0ffe01fffe000000000000000000 001fffffffffffffffffffffffffffff001fe03e0001ffffffffffffffffffffffe1fc1f 0e0e1ff04001f0303e0f003f01ffffe0000007fffffffffff800007fffffffffffffffff fffffffffffffff80f807e00fc0ffffff80e01ff81ffffffffffc1ffffffffffc07fffff fffffffffffffffffc00000000000000001fffffffffffffffffffffffffffff0007f01f 8001fffffffffffffffffffffff3fe3fdffffff8c041f0303e0f867f80ffffc000381fff fffffffff80001fffffffffffffffffffffffffffffffff807c01f807c0ffffff80f00ff 81ffffffff80007fffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffff8000000000001fffff ffffffffffffffffffffffff0003f80fc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff c0e3f0707f1f8fff807fff800ffffffffffffffff8000fffffffffffffffffffffffffff fffffff807f00fc0180ffffff80f807f81fffffffc000003ffffffffc0ffffffffffffff ffffffffffffffffffff000fc01fffffffffffffffffffffffffffff0001fc07e001ffff fffffffffffffffffffffffffffffffff1fff9fcffffffffc03fff003fffffffffffffff f80ffffffffffffffffffffffffffffffffffff803f007e0000ffffff80fe03f81ffffff f80000007fffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffff ffffffffffffffff0000ff01f801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe01ffe007ffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 01f803f8000ffffff803f00f81ffffffe00000000fffffffc0ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffff01807f80fc01ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffc00fffffffffffffffff80fffff fffffffffffffffffffffffffffffff800fe01fc0007fffff801f80781ffffffc0000000 03ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffff fffffffe03e03fc07e01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f8042001fffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007f00fe 000ffffff800fe0381ffffff8000800001ffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffe03f01ff07f01ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffc000003fffffffffffffffff01fffffffffffff fffffffffffffffffffffff8003f807f000ffffff8007f0001ffffff001fff80007fffff 80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffe 03f80ff83f01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000007 fffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001fc03fc00fffff f8003f8000fffffe00fffff8001fffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e07ffffffffffffffffffffffffffffe01fc03fc3e01ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff00000ffffffffffffffffff01ffffffffffe9fffffffff fffffffffffffff8000fe00fe00ffffff8001fc001fff9fc01ffffff000fffff80ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffc03fffffffffffffffffffffe00f801fc 1e01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00001fffffffff ffffffffe03ffffffffff803fffffffffffffffffffffff80007f007f007fffff8080ff0 00ffe0f807ffffffe003ffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff8 00fffffffffffffffffffffc000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffc0003ffffffff8ffffffffc03fffffffffe001ffffffffffffffff fffffffc0c03f803f80ffffff80c07f800ffc0780ffffffff001ffff81ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe07ffff0007ffffffffffffffffffffc000000000001ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0007ffffffff03fffffff c07fffffffffc0007ffffffffffffffffffffffc0e00fe01f80ffffff80f03fc00ffc000 1ffffffffc00ffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffe0003fffff fffffffffffffffc000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffff80fffffffff01fffffff80ffffffffffc0001ffffffffffffffffffffffc 0f807f00f817fffff80f80ff00ff80001ffffffffe007fff80ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffe00007c0003ffffffffffffffffffffc000000000001ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffff01fffffff00ffffff ffff800007fffffffffffffffffffffc07c03f80781ffffff80fc07f80ff80003fffffff ff803fff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000001fffffffffffff fffffffc000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffc0fffffffff00fffffff01ffffffffff800003fffffffffffffffffffffc01c01fe0 301ffffff80fe03f80ff80007fffffffffc03fff80ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffe0000000001ffffffffffffffffffffe000000000007ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffff007fffffc01ffffffffff8000 00fffffffffffffffffffffc00f00ff00017fffff80ff01f80ff80007fffffffffe01fff 80fffffffffffffffffffffffffffbffffffffffe0000000001fffffffffffffffffffff ffff8300001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ff fffffff803fffff803ffffffffff8000001ffffffffffffffffffffc007807f8001fffff f80ff80f80ff00007ffffffffff01fff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff c0000000181fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffff80fffffffff8001fffe003ffffffffff8000000fffff fffffffffffffffc007c01fc0017fffff80ffc0781ff0000fffffffffff80fff81ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffc00000001c0fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffc 000fff8007ffffffffff80000001fffffffffffffffffffc003f00fe001ffffff807fe03 81ff0000fffffffffff80fff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0001c00 1c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff80fffffffffe0007fe000fffffffffff80000000ffffffffffff fffffffc003f007f8017fffff803ff8080ff0000fffffffffffc07ff81ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffc0001c001e0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffff0001f000 1fffffffffff800000003ffffffffffffffffffc001f803fc01ffffff801ffc000ff0100 fffffffffffc03ff81fffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffc00004001e0fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffc03fffffffff800000007fffffffffffc00000000ffffffffffffffffffc 000fe01fe01ffffff800ffe000ff03807ffffffffffe03ff81fffffffffffc07ffffffff ffffffffffffffffc00000181e07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffff00000000ffffffff ffffe000000007fffffffffffffffffc0007f007f01ffffff8007ff000ff03c07fffffff ffff01ff81fffffffffffc01fffffffffffffff8ffffffffc00000781e07ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffc01fffffffff00000001fffffffffffff000000001fffffffffffffffffc0003f803 f83ffffff8003ff800ff03c07fffffffffff01ff81fffffffffffc007ffffffffffffff0 3fffffffc00000f81e07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffff0000000ffffffffffffff800 0000003ffffffffffffffffc0001fc01f83ffffff8001ffc00ff03c07fffffffffff01ff 81fffffffffffc001fffffffffffffc01fffffffc00000781f07ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f ffffffff03c0003fffffffff803ffe000000001ffffffffffffffffe0000ff00f83fffff f8080fff00ff03c07fffffffffff81ff81fffffffffffc0001ff8ffc000000001fffffff c003e0381f07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe 3ffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffe03f801fffffffffe000fff0000000007 fffffffffffffffe00007f80301ffffff80c07ff80ff01e07fffffffffff80ff81ffffff fffffc00000003f0000000000fffffffc003f0001f07ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffe 07fffffffffffff80007ff8000000001fffffffffffffffe00003fe0001ffffff80e01ff 80ff81e03fffffffffff80ff01fffffffffffc0000000000000000000fffffffc001f800 1f07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffff fffffffffffffffffffff807fffffffc07fffffffffffff00003fff8000000007fffffff fffffffc00201ff0001ffffff80f00ffc0ff81e03fffffffffff80ff01fffffffffffc00 00000000000000000fffffffc000fe001f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffc07fffffff807ffffff ffffffe00001fffe0000000007fffffffffffffc00300ff8001ffffff80fc07fc0ff81f0 1fffffffffff80ff01fffffffffffc0000000000000000000fffffffc0003f001f07ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff fffffffffffffc03fffffff007ffffffffffffc00000ffff8000000003fffffffffffffe 001807fc001ffffff80fe01fc0ff81f01fffffffffffc0ff03fffffffffffc03f8000000 000380400fffffffc0001fc01f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff00007fffffffffffffffffffffffffe03fffffff00fffffffffffffc0 00007fffe000000001fffffffffffffe000c01ff001bfffff80ff00fc0ff80f00fffffff ffffc0ff03fffffffffffe07ffc0000000fffff00fffffffe0000fe01f07ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000001fffffffffffffffffff fffffe01ffffffe00fffffffffffff8000003ffff8000000001ffffffffffffc000700ff 801bfffff80ff807c0ff80f80fffffffffffc0ff03fffffffffffe07ffe0000001fffff8 1fffffffe00003f01f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff0000007ffffffffffffffffffffffff00ffffffc01fffffffffffff8000001fff fe0000000007fffffffffffc0001807fc01ffffff807fc03c0ffc07807ffffffffffc0ff 03fffffffffffe07ffe0000000fffff81fffffffe00000f81f07ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000ffffffffffffffffffffffff80 7fffff003fffffffffffff8000000fffff8000000001fffffffffffc0200801fe01bffff f803ff0180ffc07c07ffffffffffc0ff03fffffffffffe07ffe00000007ffff81fffffff e00000301f07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 0000007fffffffffffffffffffffff803ffffe007fffffffffffff0000000fffffe00000 0000fffffffffffc0200600ff01bfffff801ff8000ffe07c03ffffffffffc0ff03ffffff fffffc0ffff00000001ffff81fffffffc00000001f07ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff00000001fffff87ffffffffffffffffc01ffff800 ffffffffffffff00000007fffff8000000003ffffffffffc01003007f81ffffff8007fe0 00ffe03e01ffffffffff80ff03fffffffffffc0ffff00000000ffff81fffffffc0000000 1f07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000f ffff03ffffffffffffffffe00fffe001ffffffffffffff00000007fffffe000000001fff fffffffc00c01003f81dfffff8003ff000fff03f00ffffffffff80ff03fffffffffffc0f fff000606007fff81fffffffc0001c001e0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff000000007ffff01fffffffffffffffff003ffc003ffffffff fffffe00000003ffffffc000000003fffffffffc00e00400f81ffffff8001ff800fff01f 80ffffffffff80ff03fffffffffffc0ffff800007007fff81fffffffc0000f003e0fffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffe00ff fffffffffffffff801fe0007fffffffffffffe00000003fffffff0000000003ffffffffc 00700200781ffffff8080fff80fff01f803fffffffff01ff03fffffffffffc0ffff80000 f803fff81fffffffc00007803c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff800000001fffe00fffffffffffffffffc0060001ffffffffffffffe00 000003fffffff8000000001ffffffffc007c0000381ffffff80c03ff80fff80fc01fffff fffe01ff03fffffffffffc0ffff80000f803fff81fffffffc00001e03c1fffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007fc000fffe007fffffffff fffffffe0000003ffffffffffffffe00000003fffffffe000000000ffffffffc003e0000 001ffffff80e01ff80fff80fc00ffffffffc03ff03fffffffffffc0ffffc00003c01fff8 1fffffffc00000603c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8007ff800fffe007fffffffffffffffff000000fffffffffffffffe00000003ff ffffff0000000001fffffffc001f8020001ffffff80f00ff80fffc07e00ffffffff807ff 03fffffffffff80ffffc00001e01fff01fffffffc0000000381fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007ffe00fffe007fffffffffffffffff 000007fffffffffffffffe00000003ffffffffe0000000007ffffffc000fc010001fffff f80fc07f80fffc07f007fffffff00fff03fffffffffff80ffffc003c0f81fff01fffffff 80000000381ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 003fff00fffe007fffffffffffffffff80001ffffffffffffffffe00000003fffffffff8 000000003ffffffc0007e00c001ffffff80fc03f80fffc03f803ffffffc01fff03ffffff fffff80ffff003fc0781fff03fffffff80000000783fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8001fff01ffff00ffffffffffffffffff80007fff fffffffffffffe00000003fffffffffe0000000007fffffc0003f003001dfffff80ff00f 81fffe03fc03ffffff803fff03fffffffffff80fff8007fc0781fff03fffffff80000000 783ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000ffe01 ffff80ffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffe00000003ffffffffff00000000 00fffffc0601f801801ffffff80ff80701fffe01fc01fffffe007fff03fffffffffff81f ff0007fc0781fff03fffffff80000000783ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff fffffffffffffffffffffff80001f801ffffc1fffffffffffffffffffe1fffffffffffff ffffff00000003ffffffffffe0000000007ffffc07007e00e01ffffff80ffe0001ffff00 fe00fffff800fffe03fffffffffff81ffe0007fc0783fff03fffffff80000000783fffff fffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff800000001ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000003fffffffffff0000000001ffffc 07803f00701ffffff80fff0001ffff807f007fffc001fffe03fffffffffff81ffe000ffc 0783fff03fffffff80000000783ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff fffffffffffffff800000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80 000003fffffffffffe0000000003fffc07e01f80381ffffff80fff8001ffff803f803fff 0007fffe03fffffffffff81ffc000ffc0701fff03fffffff80000000783fffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff80000007ffffffffffff0000000000fffc03f007e0 181ffffff807ffc001ffffc01fc01ffc000ffffe03fffffffffff81ffc000ffe0401fff0 3fffffff80000000703fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000fff ffffffffffc0000000001ffc01f803f8001ffffff801fff001ffffe00fe00000003ffffe 03fffffffffff81ffc000fff00007ff03fffffff80000000f07fffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000007ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe000001ffffffffffffff00000000007fc00fc01fc001fffff f801fff801fffff007f0000000fffffe03fffffffffff01ffc0007ffc0003ff03fffffff 00000000f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000007fffffffffff fffc0000000003fc00ff00fe001ffffff8007ffe01fffff803f0000003fffffe03ffffff fffff01ff8000fdf00003fe03fffffff00000000e07fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80000000fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffc0003ffffffffffffffff80000000007c003f807f001ffffff8003fff 01fffffc01fc00000ffffffe03fffffffffff00ff8000f0000001fe01ffffffe00000000 e07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000001f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0007ffffffffffffffffc000 00000038001fc01fc01ffffff8001fff01fffffe00fe00003ffffffe03fffffffffff000 0000070000000fe01ffffffe02008000c07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffe0007fffffffffffffffff000000000000007e00ff81efffff8080fff01ffffff 007e0000ffffffff03fffffffffff00000000600000000001ffffffe07006000c0ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000001fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007fffffffffffffffffc0000000000 0003f007fc1efffff80c07ff01ffffff803f0000ffffffff03fffffffffff00000000000 000000001ffffffe07803e0080ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff001f8001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e007ffffffffffffffffff00000000000401f803fc0ffffff80e01ff03ffffffe01f8001 ffffffff03fffffffffff80000000000300000000ffffffe07c01fc080ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fe000fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffe0000000000e00fe00 fc0efffff80f00ff03fffffff00fc000ffffffff03fffffffffffc000000000038000000 0ffffffc07e003c000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff001ff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffff fffffffffffffff00000000007007f007c0efffff80fc07f03fffffff007e000ffffffff 03ffffffffffffff00000000180000001ffffffc07f0008001ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ff800fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000001c01f803c0fffff f80fe03f03fffffff801f000ffffffff03ffffffffffffffffc1e000180000003ffffffc 07e0000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0 01ff800fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffe0000000000600fe00c0efffff80ff01f03fffffffc00f800ffffffff03ffffff ffffffffffffe0000c00fffffffffffc0000000003ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff003ffc00fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000007f0000ffffff80ff80f 03ffffffff007c00fffffffe03fffffffffffffffffff0380603fffffffffffc00000000 07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003ffe007 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f8000000000003fc000efffff80ffc0703ffffffff800000fffffffe03ffffffffffffff fffff03c0707fffffffffff80000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff803ffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000fe000efffff80ffe0303ffffff f7800001fffffffe07fffffffffffffffffff03c07dffffffffffff80003f8000fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffff801ffe007ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000 0000007f800f7ffff80fff0003fffff000000001fffffffe07fffffffffffffffffff000 07fffffffffffff8007ff8000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07f fffffffffffffff8007fe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff8000000000003fc00f7ffff807ff8001fffc0000000001 fffffffe07fffffffffffffffffff0000ffffffffffffff80ffff0001fffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffff8003fc007ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000001f e00ffffff801ffe0001f000000000000fffffffe07fffffffffffffffffff8000fffffff fffffff80fffe0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffff fffffff8001f8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8fffffffffffc00000000000ff007fffff800ffe000000000000000007ffffffe 07fffffffffffffffffff8000ffffffffffffff80fffc0003fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff003ffffffffffffffff0000f0007ffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffff000000000003fc077fff f800380000000000000000007ffffffe07fffffffffffffffffffc001ffffffffffffff8 1fffc0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffff0 00000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0 1fffffffffffc00000000001fc07fffff800000000000000000000003ffffffe07ffffff ffffffffffffff907ffffffffffffff81fffc000ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff8000ffffffffffffffff00000000fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffff00000000000fe077ffff8000000 00000000000000003ffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffe001 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00007fffffffffffffff00000000f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffff fffffc00000000007e073ffff800000000000000000000001ffffffe07ffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80fffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffe00003fffffffffffffff80000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff01fffffffffffff80000000003e07fffff800000000000000 0000000007fffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffff007ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00001fffffffffffffff00000001fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0 000000000e077ffff8000000000000000000000003fffffe07ffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80ffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800600 fffffffffffffff80000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80000000006077ffff80000000000000000000000 03fffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffff01fffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff801f803ffffffffffffff80000003fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000 00073ffff8000000000000000000000001fffffe07ffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80ffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fc01fffffff fffffffc0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80000000000077ffff8000000000000000000000001fffffe 07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffc070004ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000073fff f8000000000000000000000001fffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fff803ffffffffffffff 0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff80000000000073ffff8000000000000000000000001fffffe07ffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffc03fffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000033ffff8000000 000000000000000003fffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffe00ffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff80000000000033ffff8000000000000000000000003fffffc07fffffffffff7ff fffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f807ffff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000003ffff800000000000000 0000000007fffffc07ffff87e000000000fffffffff00ffffffffff00fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffc01fffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 0000000000003ffff8000000000000000000001ffffffffc00001800000000000000003f c000003c00c003e00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffff f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff80000000000003ffff80000000000000000efffff fffffff800000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffe01ffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80e000000 00003ffff800000000000033fffffffffffffff800000000000000000000000000000000 0000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffe00ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80f00400000001ffff80000000007fffffffffffffffffff8 000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffff807fffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80780380000001fff f800000001fffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ff83ffffc01fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff007c01f0000001ffff800003e03fffffffffffffffffffff81fe00000 001ffc0ffb000000001fc0000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffe01ff01fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003e00fc000001ffff80fc03e 07fffffffffffffffffffffe7ff00ffffffffc1fffffefc000ffffe03c01e0000fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fe00fffff803ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff003f007e000001ffff80fe01e07fffffffffffffffffffffffff03ffffffffc1f ffffffff80fffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc 03fe00fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffff001f803fc00001ffff80ff80e07ffffff ffffffc00ffffffffff83ffffffffc1fffffffff81fffffffffff81fffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff807fc007fffff807fffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffff0 00fe01fe0001bffff80ffc0607fffffffffffc0003fffffffff81ffffffffc1fffffffff 81fffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007f8003f ffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff807fffff0003f007f8001bffff80ffe0007fffffffffff000 0003fffffff81ffffffff81fffffffff81fffffffffff83fffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe00fe0001ffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffff0001f003f 8001dffff807ff8007ffffffffffc0000001fffffff81ffffffff81fffffffff81ffffff fffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fc0000ffffff803 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff807ffffe01007801ff001bffff801ffc007ffffffffff80000001ffff fff80ffffffff81fffffffff80fffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffff803f800007fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffe01c03e007ff81bfff f800ffe007ffffffffff00000000fffffffc0ffffffff01fffffffff80fffffffffff03f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007f000001ffffff007fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07 ffffffffffffffe01e01f003ff81fffff8003ff807ffffffffff00000001fffffffc0fff fffff01fffffffffc07ffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffff00ff001c00ffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffe00f007c01ff83fffff8001ffc 07fffffffffc00000001fffffffc07ffffffe03fffffffffc03ffffffffff01fffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff00ff801f007fffffe001ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007fffffff ffffffe007803e007f83fffff8000ffe07fffffffffc00000017fffffe0007ffffffe03f ffffffffc01fffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8001ffe01 ff801fc03ffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff8003fffffffffffffe003c00f001f83fffff80c03fe07ffffff fffc0000003ffffffc0003ffffffc01c07ffffffc00fffffffffe003ffffffffffffffff fffffffffffffffff00600000007fe01ffc00fe00ffffffc00ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001fffffffffffffe0 03f007c00f01fffff80e01fe07fffffffff80000003ffffffc0000ffffffc00003ffffff c007ffffffff8001ffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000003fe01ffe007f0 07fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffff0001fffffffffffffe001f801e00701dffff80f00fe03fffffffff80000 003ffffff800000fffc0000001ffffff0000000000300000ffffffffffffffffffffffff ffffffffc00000000001ff01fffc01f803fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001fffffffffffffe0007e00f8 0001fffff80fc07e03fffffffff80000003ffffff80000000300000001fffffe00000000 00000000ffffffffffffffffffffffffffffffff800000000001ff807ffe00fc007ffffe 00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffff0001fffffffffffffe0003f007c0001fffff80fe01e03fffffffff00000001fffff f80000000000000001fffffc00000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffff 800000000001ffe03fff807f003ffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffe0001f801f0001dfff f80ff00f03fffffffff00000001ffffff00000000000000001fffffc0000000000000000 7fffffffffffffffffffffffffffffff800000000001fff00fffc01f803ffffc03ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000 1fffffffffffffe0000fe00fc001fffff80ffc0603fffffffff00000001ffffff0000000 0000000001fffffc00000000000001c03fffffffffffffffffffffffffffffff80000001 e001fffc07ffe00fc01ffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffff0001fffffffffffffe03803f007e001fffff80ffe00 03fffffffff00000000ffffff000c0000000000001fffffc0000000000003fe01fffffff ffffffffffffffffffffffff80007003fc01fffe01fff803c03ffff007ffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001fffffff ffffffe03e01f801f001fffff80fff0003fffffffff000000007fffff000ff000007ffc0 01fffffc03f87fff0003fff01fffffffffffffffffffffffffffffff0001f803fe01ffff 80fffe00803fffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffff8001fffffffffffffe03f007e00fc01fffff80fffc003ffffff fff800000007fffff8001ffffcffffc003fffffc03fffffffffffff01fffffffffffffff ffffffffffffffff0001fc01fe01ffffc03fff00007fffe01fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fffffffffffffe0 0f803f007f01fffff807ffe003fffffffff800000007fffff8000001ffffff0003fffffc 03fffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffe0000fe007e03ffffe01fffc0 00ffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffc007fffffffffffffe007e00f801f81fffff801fff003fffffffff80000 0007fffffc000000003e400007fffffc03fffffffffffff80fffffffffffffffffffffff fffffffe00007f003e03fffff80fffe001ffff803fffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffe003f007e0 0f81fffff800fffe03fffffffff800000003ffffff800000000000001ffffffc01ffffff ffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffc00003fc01e03fffffc03fff803ffff80 7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffc001fc03f00381fffff8003fff03fffffffffc00000001ffff fff80000000000007ffffffe003fffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffe 00601fe00603ffffff01fffc07ffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fe00f80001ffff f8001fff03fffffffffc00000001ffffffff800000000003fffffffe000ffffffffff800 1ffffffffffffffffffffffffffffffe007007f80003ffffff80ffff0ffffe00ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffc0007f007e0001fffff8000fff03fffffffffe00000001ffffffffff80 0000001ffffffffe00001ffffff800001ffffffffffffffffffffffffffffffe007c03fc 0003ffffffc03ffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffe0003fc03f0001fffff80807ff 03ffffffffff00000001ffffffffffff800001ffffffffff00000000c00000007fffffff ffffffffffffffffffffffff007e01fe0003ffffffe01ffffffffc03ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01 ffffffe0401fe00f8001fffff80e01ff03ffffffffff80000000ffffffffffffffffffff ffffffff8000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffff003f007f8003ffff fff807fffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffe0600ff003c001fffff80f00ff03ffffff ffffc0000000fffffffffffffffffffffffffffff80000000000001fffffffffffffffff ffffffffffffffff001fc03fc003fffffffe03fffffff807ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffe0 7807fc01e001fffff80f807f03ffffffffffe0000000ffffffffffffffffffffffffffff ffc00000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffff000fe00ff003ffffffff01ff fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffff01ffffffe07c03ff00f801fffff80fe03f03fffffffffff000 0000fffffffffffffffffffffffffffffffe000000003bffffffffffffffffffffffffff ffffffff0003f007fc01ffffffffc07fffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffe07e01ff80 3f81fffff80ff01f03fffffffffff8000001fffffffffffffffffffffffffffffffffc00 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0001fc01fc01ffffffffe03fffffe01f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffe07f00ffc01fc1fffff80ff80703fffffffffffc000001ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 0000fe00fe01fffffffff00fffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07f807ff00fc1ffff f80ffc0303fffffffffffe000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff01807f007e01fffffffff807ffff803fffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffe03fc03ffc03c1fffff803fe0007ffffffffffff000003ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01c01f80 1e03fffffffffe01ffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fe01ffe0081fffff801ff00 07ffffffffffff000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe01f00fe00403ffffffffff00fffe00ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffe01ff00fff8001fffff800ffc007ffffffffffff800007ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00f803f00003ffff ffffff803ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ff803ffc001fffff8007fe007ffffff ffffffc0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe00fe01fc0003ffffffffffe01ff803ffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0 07fc01ffe001fffff8003ff007fffffffffffff0003fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007f00fe0003fffffffffff0 07f807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff0003ff00fff801fffff8001ff807fffffffffffffe 01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffe003f803f8003fffffffffffc03e007ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00006000001ff807f fc01fffff80c07fe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fc01ff003fffffffffffe00c00fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffc000000000000000000000ffc03ffe01fffff80e03ff07ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe 000ff00ffe03ffffffffffff80001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000007fe00fff01ffff f80f01ff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffe0007f803fe03ffffffffffffc0003fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff00000000 0000000000000000c00ff007ff81fffff80f80ff07ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0003fe01 fe03fffffffffffff0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff2fc000000000000000000000000000001f007f801ff81fffff80fc07f 07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffe0001ff00fe03fffffffffffffc003fffffffffffffffffff fffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffdfe000000000000000000000000000000 00000000f807fe00ffe1fffff80fe01f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03807f803e03ffff fffffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffe000001ffffffffff0f7e5fc0000 0000000000000000000000000000000000000000fc01ff007ff1fffff807f80f07ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffe07c03fc01f03ffffffffffffff007fffffffffffffffffffffffffff ffffc0000000340000000000000000000000000000000000000000000000000001c00000 7f00ff801ff1fffff803fc0707ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03e01ff00f03ffffffffffff ff807fffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000 0000000000003800e00f003c03f007803f807fe00ff1fffff801fe0007ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffc03f00ffc0201ffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffff8000 000000000000000000000000000000000000000000007e01f01fc03e03f007e00fc03ff0 07f1fffff800ff0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01f807fe0003fffffffffffffff1ffff ffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000003c0 0c007e01f00fe01f01fc03f007e01ff801f1fffff8007fc007ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc 00fc01ff8001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000 00000000000000000000000001f807e01e007e00f80ff00f807e01f803f00ffe0071ffff f8001fe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffc00fe00ffc001ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000003f807003fc03f00f003f00 7807f807803f80fc01f803ff8031fffff8000ff007ffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007f807f f001fffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffff80000f00000000000000 0000007c01ff80f803fc03f007801f803803fc03c01fc03f00fe01ffc001fffff80c07f8 03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffc003fc01ff801ffffffffffffffffffff000fffffffffffff ffffffffffff80007f8000006001f00f001e00fe01ff807801fc01f803e01fe01c01fe00 f007e01f803f007ff001fffff80e03fe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fe00ffc01ffff fe0707000247ff00000fffffffffffffffffffffffff80003f807801f801f00f801f007f 00ff803c00fe00fe01f00ff00200ff807803f00fc01f803ff801fffff80f00ff01ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffc001ff007fc00ffc000000000000000000007ffffffffffffffffffff ffff80001f807c01fc01f80fc01f003f807f803f007e007f00f803f803807fc03c01fc03 f00fe01ffe01fffff80f807f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0007fc03fe00000000000000 000000000007ffffffffffffffffffffffff00000f803e00ff00f807f00f801fc03fc01f c03f801fc07c01fe01e01fe01f00fe01f807f00fff81fffff80fe01f00ffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffc0003fe01fe00000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff8000 07803f807f807c03f803c00fe01fc00fe01fe00fe03f00ff00f00ff00f803f00fc03f803 ffc1fffff80ff00f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000ff007e0000000000000000000000 0003ffffffffffffffffffffffff800c03800fc03fc03e01fe01e007f00ff007f80ff807 f01f803f807807fc07c01fc07f01fc01fff1fffff807f80201ffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83c00 0f007f803f00000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffff800f01c007e0 1fe00f00ff00fe01f807fc01fc07fc03f807c01fe01c03fe03e00fe03f80fe00fff9ffff f803fc0003fffffffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffff2000000f803fe01f80000000200018000000000001ffff ffffffffffffffffffff8007807803f807f807807f807f00fc03fe00fe01fe01fe03e00f f00e01ff00f807f01fc07f807ff9fffff800ff0003ffffffffffff0000000000010007ff 9fc43ffffffffffffffc07c0000001fffffffe00000001fffffffd80000000000fe00ff0 0fc000001ff801fe007e007c0001ffffffffffffffffffffffff8003c03c01fc07fc03c0 3fc03f807e01ff807e00ff007f00f807f807007f807c01f80fe03fc07ff9fffff8007f80 03ffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000007f007f803e004003ffc00fe007f007e0000ffffffffffff ffffffffffff8001e01f00fe01fe01e01fe01fc03f00ff803f807fc03f807c03fc01c03f c03e00fc07f00fe01ff9fffff8001fe000fffdf000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000007fc03fc01f00700 1ffc007f003f803f0000ffffffffffffffffffffffff8000f00f807f00ff01f007f807f0 1f807fc01fc03fe01fc03e01fe00e01ff01f807e01f807f807f9fffff8000ff000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000007fe01ff00f803000ffe003f803f801fc000ffffffffffffffffffff ffff80003807c03f807f80f807fc07f80fc03ff00fe01ff00fe01f80ff80700ff80fc03f 80fc03fc01f9fffff80807fc000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000003ff00ff807c018007ff801f c00fe007fc01ffffffffffffffffffffffff80c01e03e00fc03fc03c03fe03f807e01ff8 07f00ff807f80fc07fc03807fc03f01fc03f01fe00f9fffff80c01fc0000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000c01ff807fc03f000001ffe00ff007f801fe01ffffffffffffffffffffffff80f0 0f00f007e01fe01e00ff01fe03f007fc03f807fc03fc03e01fe00c01fe01f807e01f80ff 0079fffff80e00fe00000000000000000007800000000000000000000000000000000000 000000000000000700000000000000000003001e00ffc01ff00f803c00fff807fc01fe00 fe01ffffffffffffffffffffffff807807807c03f80ff00f807f807f01fc03fe01fe01fe 01fe01f00ff80700ff00fc03f00fc07fc039fffff80f807f000000000000000ff007c007 f003f800ff001ff000fc00f0000f8006000fc007c000e00ff001fe0003c001ffc00fc01f 807ff00ff807c01f003ffc01fe00ff003e01ffffffffffffffffffffffff803e03e03e01 fc07fc07c03fc03f807e01ff00ff00ff00ff00f807fc03807f807e01f807e01fe001ffff f80fc01f800000000007fc0ff007e007f003fc007f801ff801ff00f8007fe0078007e00f fc01f00ffc01ff001fe001ffc00fe01fc01ff803fc01f00fc01ffe00ff807f801e03ffff ffffffffffffffffffff803f00f01f00fe03fe03e01fe01fc03f00ff807f807f807f803c 03fe01c03fc03f00fe01f00ff801fffff80ff00fc0000000000ffc07f003f803f001ff00 3fc00ffc01ff00fe007ff007c007e007fe01f807fe00ff000ff001ffe007f007e00ffe01 ff00f803e00fff007fc03fc00003ffffffffffffffffffffffff801f807807c07f01ff00 f007f00fe01f807fe03fc03fe01fe01e01ff00601ff01fc07f00f807fc01fffff80ff803 f001f800000ffc07f803fe01f800ff801fe007fc00ff807f803ffc01fc03f003fe01f803 ff007f8007f800ffe003fc03f807ff00ff807c01f803ffc03fe01ff00003ffffffffffff ffffffffffff800fc03c03e03f807f807c03f807f00fc03ff01fe01ff01ff00f00ffc030 0ff80fe01f807e03fe01fffff80ffc01f803fc00c003f803f800ff00fc007fe00ff803fc 00ffc03fc00ffe00fe00f801ff00fc01ffc03ff003fe003ff003fe00fc01ff807fe01f00 7c01ffe01ff00ffc0003ffffffffffffffffffffffff8007f00e01f00fc03fc03c01fc03 fc07e00ff80ff00ff80ffc07803fe01c07fc07f00fc01f01ff01fffff80fff00f801fe00 7001f803fc007f807f003ff007fc00fe003fe01ff007ff007f807c00ff807f00ffe01ffe 01ff801ffc01ff007e00ffc03ff00f803e007ff007fc03fe0003ffffffffffffffffffff ffff8001f807007807e01fe01f00fe01fe03f007fc07f807fc03fe01e01ff00e01fe03fc 07f00f80ffc1fffff807ff803c00ff007c00fc00ff003fe03fc01ffc03ff007f001ff007 f803ffc03fc03f007fc03f803ff007ff007fe00fff007fc03f007ff01ff807e01f803ffc 03fe01ff8003ffffffffffffffffffffffff8000fc03c03c03f00ff00f803f007f01fc03 fe01fc03fe01ff00f00ff80700ff00fe03f807c03fe1fffff803ffe01e007f801f003e00 7fc01ff00ff00ffe01ff803fe00ff803fc00ffe01fe00f803fe01fc01ffc03ff801ff003 ffc03fe00fc01ff807fe01f007c01ffe01ff00ffe003ffffffffffffffffffffffff8000 7e01e01e01f807f807e01f803f80fe00ff00fe01ff00ffc03807fc03c07f807f01fe01e0 1ff1fffff801fff00fc01fe00fc01f003ff00ff007f007ff007fc00ff007fe01ff007ff0 0ff807e01ff007f00ffe00ffe00ffc01ffe01ff007e00ffc03ff00f803f007ff00ffc07f f803ffffffffffffffffffffffff81c03f80780780fc03fc03f00fc01fc07f007f807f80 ff807fe01e03ff00c03fe03f807f00f00ff9fffff8007ff807e00ff007e007801ff003f8 03fc01ff803ff007f803fe00ff801ff803fc03f00ff807f803ff007ff007fe00fff807fc 03f807fe01ff807c01f803ffc07fe01ffe03ffffffffffffffffffffffff81e01fc03c03 c07f01fe01f807f00fe03f803fc03fc03fc01ff00f01ff80700ff01fc03f807807f9ffff f8003ffc03f007f803f803e007fc01fe01fe00ffc01ff807fc01ff003fc00ffe01fe01f8 03fe01fc01ffc03ffc01ff803ffc03fe01fc01ff80ffc03f00fc00ffe01ff00ffe07ffff ffffffffffffffffffff81f00fe01e00e01f807f00fc03f807f01fc01fe01fe01fe00ff8 03807fc01807f807e01fe01e03fdfffff8001ffe01f803fc00fc01f803fe00ff00ff807f f00ffc01ff007fc01ff007ff00ff00fc01ff00ff00ffe00fff007fc01ffe00ff007e00ff c07ff00f803f007ff00ff807fe07ffffffffffffffffffffffff81f803f00f00700fc07f c07e01fc03f80ff007f007f00ff007fc01c03fe00c03fc03f00ff00f00fdfffff80007ff 80fe01ff007e00fc00ff807f807fc03ff803fe00ff803fe00ff803ff807fc03f007f807f 803ff007ff803ff007ff007f803f007fe01ff807e01f801ff807fe01fe07ffffffffffff ffffffffffff80fe01fc07c03807e01fe01f807f01fc03f803fc03f807fc03ff00e00ff0 0601ff01fc03fc07807dfffff80803ffc07f00ff803f807f007fc01fc03fe01ffc01ff80 7fc01ff007fe01ffc01fe01f803fc03fc01ff803ffe01ff803ffc03fe00f803ff00ffc01 f007c00ffe01ff00fe07ffffffffffffffffffffffff80ff00fe01e01e03f00ff00fc03f 807e01fc01fe01fc03fe01ff807803fc01007f80fe01fe01c039fffff80e01fff03f803f e01fc01f801fe00ff00ff00ffe007f803fe00ffc03ff007ff00ff00fe01fe01ff00ffe00 fff007fe00ffe00ff007e01ffc07fe00f803f007ff00ff803e07ffffffffffffffffffff ffff803f807f80f00f01f80ff807e01fc03f00ff007f007e01ff007fe03c003e00003fc0 7f00ff006019fffff80f007ff81fe01ff00fe00fe00ff007f807f803ff803fe01ff807fe 01ff803ff807f807f00ff007f807ff007ff803ff007ff807fc03f007fe01ff807c01f801 ff807fe01e07ffffffffffffffffffffffff800fe03fc07c0380fc03fc03f007e01f807f 803f803f80ff803ff00e001f00001fe03f807fc03001fffff80fc03ffc1ff00ff803f807 f007fc03fc03fc01ffc01ff00ffc03ff00ffc01ffc03fe03f803f803fc01ffc01ffe00ff c03ffc03fe01fc03ff00ffc01f00fe00ffc01ff00e03ffffffffffffffffffffffff8007 f00fe01e00e07e01fe01f803f007c03fe00fe007c03fe01ff807800fc00003f00fc01fe0 0801fffff80fe01fff1ff803fe01fc03f803fe01fe01ff00ffe00ff807fe00ff803fe007 ff01ff01fe01fe01ff00ffe00fff007fe00ffe01ff007e00ff807ff00f803f007ff00ff8 0003ffffffffffffffffffffffff8003f807f00f00707f00ff000e01f803f00ff007f003 e01ff007fe01800fe00001fc01f00ff00201fffff80ff807fffffc01ff00ff00fe00ff00 7f00ff807ff007fe03ff807fc01ff803ff80ff80ff00ff00ff807ff807ffc03ff007ff80 7fc03f007fc01ff807c01f801ff807fe0007ffffffffffffffffffffffff8180fe03fc07 80783f807fc00700fe01f807f803f801f007f803ff00000ff00200fe007003e00001ffff f80ffc03ffffff00ff807f807f007f803fc07fc01ffc03ff01ffc03ff00ffc01ffc07fc0 3fc07fc07fe03ffc01ffe00ffc01ffc03fe01fc03ff00ffe03f00fe00ffc03ff8007ffff ffffffffffffffffffff81c07f03fe03803c3fc01fc003803f007c03fe00fc00f800fe01 ff80000ff80300fe003000000001fffff803fe01ffffff803fc01fc03fc03fe01fe03fe0 0ffe00ff80ffe01ff807ff00ffe01ff01fe03fe01ff01fff00fff807ff007ff01ff00fe0 1ff807ff00f807f803ff01ffc003ffffffffffffffffffffffff81e00f01ff01801c3fc0 0fe001c01f803e01ff007e00fc003e00ff80001ff80380fc000000000001fffff801ff80 ffffc1c01ff00fe01fe00ff007f01ff807ff807fc07ff80ffc03ffc07ff81ff81ff23ff8 1ffc9fff80fffc03ff803ff807f803f807fe01ff807e01fc01ff80fff003ffffffffffff ffffffffffff81e000000000000000000000000007801e007fc03f0078001c0000000005 e0000000000000000001fffff800ffc03fff80f00ff807f007f007f803f80ffc03ffc03f f07fffefffe7ffe47ffc1ffffffffffffffffffffbffff07ffe01ffc07fe01fc03ff01ff e01f00ff007fc03ff803ffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000 0000000010000000000000000000000000000000000000000001fffff8007fe01fff80f8 07fc01fc03f803fe01fe07ff03ffe07ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff00fff03ff00ff03ffc0fff00fc07fc03ff01ffc03ffffffffffffffffffff ffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000001fffff8003ff80fff00fc01fe00fe01fe01ff01ff03ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffc7ff80ffdfffe1fff80ff03f f7effc1ffc03ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001fffff8000ffc07ff007f00ff807f 00ff80ffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fe07ffffffffffffffffffffffff8000 00000000000070e00000000000000000000000000000000000000000000000000000001e 0001fffff80807fe01ff007f807fc07fc07fe1ffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13 ffbfffffffffffffffffffffffff80000000000006007ff8400000000000000000000000 00000000000000000000000000ffffffe0fffffff80c03ff00ff003fc01ff0ffe7ffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf001eff fffffffff8f800000000000000000000000408efffff20009c3301ffffffffffffffffff f80f01ff803f801ff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0380fcf7fffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80f80ffe00ff19ffcffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fc07f f007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80040000002701ffff03000 0000000 4.Wie heissen die Zimmer im Untergeschoss und im Dachgeschoss? A.______________ a.________________ B.______________ b.________________ C.______________ c.________________ D.______________ d.________________ 5. Was gibt es vor dem Haus? a. eine Garage b.einen Spielplatz с. einen Garten 6. Was passt zusammen?   Karin hateinen Schrank einen Tisch einen Teppich Stьhle eine Couchfuers Wohnzimmer – gekauft. fuers Esszimmer fuer 2 Kinderzimmer fuer den Flur  7. Wie sind die Mцbel und die Sachen? Ergaenzen Sie die aus den Sдtzen gefallenen Wцrter. a. Der Teppich ist ... . b. Der Tisch ist ... . c. Die Stьhle sind ... . d. Der Schrank ist ... . e. Die Couch ist ... . f. Die Mцbel sind ... . (praktisch, neu, toll, bequem, schцn, gemьtlich, gross) 8. Was gehцrt zusammen? a. Okarben? Wo liegt das? b. Und das Haus ist das ein altes Bauernhaus? c. Kцnnt ihr euch das denn leisten? So ein Haus ist doch bestimmt sehr teuer? d. Nein, kein altes Haus. Das ist ja so unbequem. e. Na ja, schon, das Haus kostet 295 000 Mark. f. Das liegt hinter Bad Vilbel, etwa 15 Kilometer von Frankfurt. 2.2 Метод навчання аудиюванню Н.В. Єлухиної "Снігова куля" чи інтенсифікація навчання аудиюванню на середньому етапі. Початковий етап оволодіння іноземною мовою вважається найбільш важким для школярів. Справа в тому, що учні, не володіючи необхідним мовним запасом і навичками їх використання в мові, а також у силу не сформованості мовних умінь ще не можуть користатися мовою як засобом спілкування. Крім того, оволодіння мовою в цей період пов’язано з великими труднощами через сильні інтерферуючі впливи рідної мови і відсутності досвіду в досліджуваній мові. Унаслідок цього, учень просувається вперед повільно і йому приходиться затрачати багато часу і сил на засвоєння мовного матеріалу, що може привести до зниження інтересу до предмета. Тому особливо важливо на цьому етапі всіляко інтенсифікувати процес навчання, забезпечивши тим самим якнайшвидше досягнення такого рівня володіння мовою, що дозволив би користатися ним : як засобом спілкування. Не менш важливо, щоб навчання на середньому етапі мало і чітку комунікативну спрямованість. У цьому випадку було б забезпечено більш швидке формування мовних умінь, що сприяло б збереженню інтересу до досліджуваної мови. Як відомо, специфіка навчання на середньому етапі полягає в тому, що в цей період закладається перцептивна й артикулятивна база видів мовленнєвої діяльності, формуються слухо-вимовні й орфографічні навички, установлюються звуко-буквенні і буквенно-звукові зв'язки, а також здобувається мінімально необхідний запас мовного матеріалу. У цей же час закладається основа розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності, що виражається у формуванні базових умінь і навичок. Останнє положення не має потреби в доказі, тому що загальновідомо, що "основною метою навчання і сутністю всього навчального процесу є формування умінь і навичок, що вимагає значного часу". Однак до останнього часу, у силу нерозробленості даного питання і методиці навчання аудіюванню, а саме відсутності переліку умінь і, як наслідок, конкретних прийомів їхнього формування, розвиток умінь носило недостатньо конкретний і цілеспрямований характер. У результаті уміння аудіювання формувалися стихійно в процесі виконання визначеної діяльності. Зовсім очевидно, що подібний шлях гальмує утворення умінь і, відповідно, розвиток даного виду мовленнєвої діяльності. Справедливість цього положення підтверджується практикою. Ті типові недоліки у володінні аудіюванням, які можна спостерігати на вищих етапах, наприклад, невміння зрозуміти логіку подій і їхній взаємозв'язок і, як результат, фрагментарність, уривчастість розуміння чи невміння виділити головну думку, що приводять до нерозуміння задуму автора, порозуміваються інформованістю відповідних умінь. Тому необхідно, щоб оволодіння основними базовими уміннями аудіювання здійснювалося цілеспрямовано і з перших років навчання (у 5 класі загальноосвітньої і 3 - 4 класах школи з викладанням ряду предметів на іноземних мовах), після того як буде закладена перцептивна база і придбаний мінімальний запас мовного матеріалу. Коли рівень сформованості цих умінь і навичок і їхній набір виявляться достатніми для вираження власних і розуміння чужих думок, природно, у чітко-виділених межах, передбачених програмою для даного етапу, можна говорити про досягнення вихідного рівня володіння мовленнєвою діяльністю. Очевидно, що це лише перший крок в оволодінні видами мовленнєвої діяльності, і потрібно ще багато часу і зусиль, щоб учень опанував говорінням, аудіюванням, читанням і письмом, тобто щоб мова дійсно стала засобом спілкування. Процес розвитку мовленнєвої діяльності носить поступальний характер, оскільки спочатку вона бідна і примітивна, а потім, унаслідок систематичної практики, поступово стає усе більш багатою, правильною і досконалою. Цей процес можна представити у виді "снігової кулі". Як і снігова куля, що для свого збільшення повинна мати споконвічне ядро, тобто вона не може виникнути з "нічого", іноземна мовленнєва діяльність для свого розвитку повинна мати ядро визначених умінь і навичок, що є її вихідним рівнем. Знання цього вихідного рівня, тобто умінь і навичок, його складових, і цілеспрямоване їх формування на середньому етапі, тобто в 5 класах загальноосвітньої школи й у 3 - 4 класах шкіл з викладанням ряду предметів на іноземних мовах, було б надзвичайно корисно для методики, тому що дозволило б істотно раціоналізувати і інтенсифікувати навчання в цей період. У статті робиться спроба установити вихідний рівень аудіювання як виду мовленнєвої діяльності і розробити рекомендації його формування. Насамперед, варто установити, які саме уміння складають вихідний рівень аудіювання. Встановлено наступний список умінь, що приблизно складають вихідний рівень володіння аудіюванням: 1. Членувати текст на значеннєві фрагменти, визначати факти повідомлення. 2. Установлювати логічні зв'язки між елементами тексту. 3. Відокремлювати головне від другорядного й утримувати в пам'яті головне, визначати значеннєвий центр фрази. 4. Визначати тему повідомлення. 5. Виділяти головну думку. 6. Приймати повідомлення до кінця без пропусків. 7. Сприймати мову в природному повільному темпі. 8. Приймати й утримувати в пам'яті повідомлення, пред'явлене один раз. Крім перерахованих вище задач початкового етапу, що стосовно до аудіювання зводяться до створення перцептивної бази, у цей період необхідно розвити уміння, що складають вихідний рівень володінням даним видом мовленнєвої діяльності. Причому розділяючи точку зору С. К. Фоломкиної, що вважає за доцільне формувати кожне уміння окремо, якщо це представляється можливим [3]. Дане положення ні в якій мері не суперечить комунікативній спрямованості навчання, тому що розвиваються мовні уміння за допомогою мовних вправ на матеріалі зв'язного тексту, нового по змісту. Те, що об'єктом роботи є одне уміння, а не їхній комплекс не змінює комунікативного характеру роботи, тому що й у цьому випадку вона спрямована на розуміння змісту тексту. Послідовне ж формування умінь і градаційний характер навчання полегшують оволодіння мовною діяльністю, роблять роботу більш цілеспрямованою і дозволяють викладачу контролювати сформованість кожного уміння. Усе це повинно сприяти підвищенню ефективності навчання аудиюванню на середньому етапі. На підставі наявного досвіду роботи і дотримання принципу від легкого до важкого можна запропонувати наступну послідовність формування умінь вихідного аудіювання: 1. Відокремлювати головне від другорядного й утримувати в пам'яті головне, визначати значеннєвий центр фрази. 2. Визначати тему повідомлення. 3. Членувати текст на значеннєві фрагменти, визначати факти повідомлення. 4. Установлювати логічні зв'язки між елементами тексту. 5. Виділяти головну думку. 6. Сприймати повідомлення у визначеному темпі, визначеній тривалості, звучання до кінця без пропусків. Формувати перераховані уміння в зазначеній послідовності рекомендується, дотримуючи принципу "снігової кулі", тобто розвивати кожне нове уміння на базі вже сформованих. У цьому випадку учні не тільки будуть працювати над новим умінням, але й удосконалювати раніше сформовані. При цьому, максимум часу повинно бути відведено на формування умінь учнів. Такий шлях оволодіння базовими уміннями повинний забезпечити міцність придбаних умінь і швидке досягнення вихідного рівня володіння мовною діяльністю. Це особливо важливо на середньому етапі, коли діти, постійно зіштовхуючись із труднощами, іноді розчаровуються у своїх силах. Стабільні позитивні результати будуть служити стимулом для роботи над мовою надалі. Пропонується наступна система роботи над формуванням умінь вихідного рівня аудіювання: 1. Відокремлювати головне від другорядного. На матеріалі декількох фраз викладач показує, як виділяти значеннєві віхи, відшукуючи відповіді на питання хто? що робить ?Що відбувається? яким чином?, а також іноді де ? коли? з якою метою? Після того як учні навчаться виділити значеннєві віхи і повторювати фразу в скомпресованому виді, варто виконати аналогічні вправи на матеріалі групи фраз, пов'язаних за змістом. Робота над розвитком даного уміння, а також і всіх наступних завершуються, коли всі учні виконують відповідні завдання правильно й у швидкому темпі. 2. Визначати тему повідомлення. Робота ведеться на матеріалі мікротексту. Вчитель пояснює, що відповідь на питання про що? міститься в темі повідомлення, і показує на 2-3 мікротестах розкриття теми. Потім учні, прослухавши мікротекст, вибирають із трьох запропонованих варіантів формулювання теми, що відповідає даному тексту, самі визначають тему і, нарешті, придумують заголовок, що відбиває тему тексту. Паралельно в кожнім тексті виділяються значеннєві віхи. 3. Членувати текст на значеннєві фрагменти, визначати факти повідомлення. Зазвичай, спочатку викладач сам виділяє факти, пояснюючи хід своїх дій. Варто пояснити учням, що для виділення фактів потрібно знайти в тексті відповіді на питання про що? і що? Учням пропонується на матеріалі різних звучних текстів виконати наступні завдання: розділити текст на значеннєві фрагменти і порахувати їхню кількість, перелічити факти тексту, поставивши питання до кожного з них, розставити пункти плану відповідно до послідовності фактів у тексті, привести план у відповідність з фактами тексту (забрати зайві, додати пропущені, виправити невірні) і, нарешті, самим скласти план, відбивши в ньому усі факти тексту. Одночасно визначається тема тексту і виділяються ключові слова. 4. Встановити логічні зв'язки між елементами тексту. Для оволодіння даним умінням варто використовувати цілісний звуковий мікротекст. Викладач показує на прикладі конкретного тексту його композицію: початок, основну частину, кінцівку. Він приховує логіку викладу шляхом постановки питань до кожної наступної фрази. Рекомендується виконати наступні вправи: розставити фрази в логічній послідовності (не більш 5 коротких речень), поміняти місцями фрази відповідно до логіки викладу, замінити фразу, що порушує логіку викладу, привести опис сюжетної картини/серії картин у відповідність з логічною послідовністю подій. Скласти план фабульного тексту, дотримуючи послідовності фактів. 5. Виділити головну думку. Варто пояснити учням, що головна думка відбиває задум автора і відповідає на запитання, з якою метою автор розповів про щось. Потім варто розглянути головну думку, що виражена в тексті експліцитно, учні самі повинні знайти головну думку в тексті, потім вибрати з трьох запропонованих варіантів головну думку, що відповідає змісту прослуханого тексту, і, нарешті, самим сформулювати головну думку. 6. Сприймати повідомлення до визначеного темпу (у даному випадку повільному), визначеної тривалості звучання (1,2 - 2 хв) до кінця без пропусків. Формування цих умінь доцільно здійснювати одночасно. Вчителю варто сказати учням про те, що вони не повинні прагнути цілком запам'ятати початок тексту, тому що в цьому випадку вони втомляться і погано запам'ятають кінець. Їм необхідно, спираючись на уміння 1 і 3, намагатися запам'ятати основний зміст усього тексту й особливо уважно прослухати кінець, тому що часто наприкінці міститься сама важлива інформація. Потім учням пропонується прослухати текст, коротко передати початок і середину і по можливості ПОВНО і ТОЧНО відтворити кінець. Можна використовувати наступний прийом роботи: слабкий учень переказує кінець тексту, середній повторює сказане і додає пропущене і, нарешті, сильний учень відтворює кінець тексту повно і точно. Такі коротенькі прийоми, за допомогою яких за період початкового етапу можна сформувати базисні уміння аудіювання і досягти його вихідного рівня. Критерієм сформованості всіх зазначених умінь є здатність учнів повно і точно зрозуміти короткий текст із новим простим змістом, доступний за мовною формою, пред'явлений вчителем один раз у повільному темпі без зорової опори у виді картин. Отже, можливість інтенсифікації навчання аудиюванню у формуванні базових умінь даного виду мовленнєвої діяльності на середньому етапі після створення перцептивної бази аудиюванню. Відомо, що цілеспрямований розвиток умінь вимагає менше витрат часу і зусиль учнів, чим стихійне і комплексне, і дає кращі результати. Крім того, проведення цієї роботи на середньому етапі повинно забезпечити більш рівномірний і послідовний розвиток аудіювання і дозволить уникнути витрат часу на подолання труднощів, пов'язаних з не сформованістю даних умінь, на вищих етапах. Пропонований Єлухиною шлях навчання аудиюванню на середньому етапі повинний додати педагогічному процесу більшу комунікативну спрямованість, тому що в цьому випадку центр роботи буде перенесений на мовні вправи, виконувані на матеріалі зв'язних текстів. Висновки по розділу 2. І так, у даний час методика викладання аудіювання містить у собі навчання цьому виду мовленнєвої діяльності як мети навчання, і як засобу оволодіння іншими видами мовленнєвої діяльності. Тому для досягнення бажаних результатів у навчанні аудиюванню варто застосовувати і спеціальні, і неспеціальні мовні вправи, а також, звичайно ж, і мовні (підготовчі). Завдяки своїй результативності великою популярністю користається метод "Снігової кулі" Єлухиної Н.В. Він заснований на тім, що кожне нове уміння аудіювання (а їх Єлухина виділяє шість) вводиться після закріплення набутих раніше умінь. Висновок. Отже, у даній курсовій роботі був досліджений сам процес аудіювання, способи його викладання як одного з найважчих і найважливіших видів мовленнєвої діяльності, шляхи подолання труднощів, з якими учні зіштовхуються, і все це в основному відносно початкового ступіня навчання. Також при використанні поглибленого вивчення методичної і психолого-педагогічної літератури був вивчений і викладений інтенсивний метод навчання аудіюванню Єлухиної Н.В. на середньому етапі. Таким чином, оволодіння аудіюванням як видом мовленнєвої діяльності, повинно забезпечувати успішний процес комунікації, розвивати уміння учнів говорити і розуміти іноземну мову, так як цей процес складний і важкий, то в школах необхідно приділяти більшу увагу даній процедурі. Дуже важливо підвищити мотивацію в учнів до розуміння іноземної мови на слух. Для удосконалювання процесу навчання аудіюванню є всі передумови: техніка в сучасний час розвивається високими темпами, і у вчителів з'являється усе більше можливостей використовувати різні види технічних засобів навчання. Список використаної літератури. 1. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учебник. – М.: Высш. шк., 1982. 2. Рогова Г.В., Верищагина Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе 3. Сахарова Т.Е., Рабинович Ф.М., Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение., 1991. 4. Вайсбурд М.Л. Обучение учащихся средней школы пониманию иностранной речи на слух. – М.: Просвещение, 1965. 5. Старков А.П. Обучение английскому языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1978 6. Гез. Н.И. «Роль условий общения при обучении слушанию и говорению»: Ж. «Иностранные языки в школе». – 1981 - №5 - с. 32. 7. Ткаченко Р.Г., Роговская Б.И. Карлайл М.С. «О речи учителей на уроке»: Ж. «Иностранные языки в школе». – 1984 - №2 - с. 57. 8. Елухина Н.В «Основные трудности аудирования и пути их преодоления»: Ж. «Иностранные языки в школе». – 1977 - №1 - с. 18. 9. Уайзер Г., Фоломкина С. «Развитие понимания устной речи в 5 – 6 классах»: Ж. «Иностранные языки в школе». – 1960 - №5 - с. 36. 10. Рогова Г.В. «О речи учителя на уроке»: Ж. «Иностранные языки в школе». – 1964 - №5 - с. 6. 11. Елухина Н.В. «Интенсификация обучения аудированию на начальном этапе»: Ж. «Иностранные языки в школе». – 1986 - №5 - с. 15. 12. Савинов С.Н. Обучение иностранному языку во внеклассной работе.: Пособие для учителей. – М.: Просвещение. 1991.

Похожие записи