.

Засоби фізичного виховання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
36 20927
Скачать документ

на тему:

“Засоби фізичного виховання.”

Основними засобами фізичного виховання є: фізичні вправи, які
застосовуються в різних випадках спорту, ігор, туризму; природні фактори
(повітря, сонце, вода); гігієнічні умови праці і побуту.

Фізичні вправи – це усвідомлені рухові дії, спеціально розроблені для
розв’язання завдань фізичного виховання.

Різноманітні фізичні вправи широко застосовуються у вихованні дітей і
юнацтва. Це викликає потребу вивчення впливу фізичних вправ на організм,
наукового підходу до їх добору і використання фізичних вправ, бо тільки
тоді їх ефективність буде найбільша і відповідатиме основній меті
запровадження фізичної культури в нашій країні.

Гімнастика – один із засобів фізичного виховання – являє собою
сукупність спеціально відібраних фізичних вправ для впливу на організм
людини, щоб змінювати її здоров’я і моральні якості, а також усувати
фізичні вади.

До характерних особливостей гімнастики належать: різноманітність вправ –
від найпростіших, елементарних, до складних, комбінованих, у тому числі
штучних вправ без спортивних приладів, з приладами і на приладах;
різнобічний вплив на організм; можливість відносно точного регулювання
фізичного навантаження на організм гімнастів. Виконання гімнастичних
вправ відрізняється не тільки точністю, а й красою й виразністю.

Гімнастика є невід’ємною складовою частиною обов’язкових програм з
фізичного виховання дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл
і училищ трудових ресурсів, студентів спеціальних середніх і вищих
навчальних закладів.

Широкі можливості застосування гімнастики і велика різноманітність
вправ привела до створення таких відносно самостійних її видів:

основна гімнастика, та її різновид – гігієнічна гімнастика;

спортивна гімнастика;

акробатика;

художня гімнастика;

допоміжна гімнастика, до якої входять спортивно-допоміжна гімнастика,
виробнича і лікувальна.

Основана гімнастика спрямована на зміцнення здоров’я, на загальний
розвиток і загартування організму та підвищення працездатності організму
людини. Засоби основної гімнастики забезпечують формування і
удосконалення рухових навичок, а також уміння доцільно застосовувати
набуті навички в практичній діяльності.

У цьому виді гімнастики застосовуються найрізноманітніші вправи:
стройові, порядкові, для загального розвитку, вільні, прикладні, на
спортивних приладах, опорні служби, прості акробатичні, художньої
гімнастики і рухові ігри.

Гігієнічна гімнастика сприяє зміцненню здоров’я і загартування
організму, поліпшує розвиток і працездатність людини. Заняття нею
розвивають організаційні і дисциплінарні вміння і навички. Гігієнічна
гімнастика мусить стати невід’ємною частиною побуту всіх громадян; її
вправи прості, доступні для людей різного віку з різною підготовленістю.

При доборі вправ гігієнічної гімнастики мають на меті поліпшення
дихання, кровообігу, обміну речовин, зміцнення нервово-м’язового
апарату.

Спортивна гімнастика забезпечує фізичний розвиток фізкультурників у
поєднанні із зростанням спортивної майстерності виконання складних
гімнастичних вправ, яка досягається внаслідок поступового їх
ускладнення.

Основою для навчання роботи з спортивної гімнастики є дина
класифікаційна програма, з якою проводять гімнастичні заняття. Згідно з
її вимогами, всі вправи виконувати з дотриманням принципу поступового
наростання труднощів; від вправ, доступних гімнастам-початківцям, до
вправ, що підсилу тільки спортсменам вищих розрядів.

До класифікаційної програми і програми змагань з спортивної гімнастики
входять такі види вправ:

а.) для чоловіків – вільні вправи, вправи на перекладені, брусах,
кільцях, коні з ручками і стрибки;

б.) для жінок – вільні вправи, вправи на брусах, в рівновазі і стрибки.

Акробатика має ті самі завдання і спрямування, що і спортивна
гімнастика, але відрізняється від неї своєрідністю вправ. Специфічними
вправами є перекиди, перекати, перевороти, мости, стойки, піраміди.

Акробатичні вправи виконуються індивідуально, парами і групами, без
спортивних приладів. З акробатики також є класифікаційна програма і
проводяться змагання.

Художня гімнастика – особливий вид гімнастики, в якому одночасно з
загальним фізичним вихованням здійснюється і виховання естетичне.

Разом з тим художня гімнастика подібна до спортивної та акробатики, має
своє спортивне спрямування і певну специфіку. Художньою гімнастикою
займаються лише жінки. В цьому виді гімнастики застосовують як
спеціальні вправи, так і для загального розвитку, а також акробатичні.

Своєрідністю художньої гімнастики є тісний зв’язок з музикою і танцями,
які посилюють виразність виконання вправ, підвищують емоційний вплив на
гімнасток і сприяють розвитку почуття ритму.

Допоміжна гімнастика має кілька різновидів: спортивно-допоміжна,
виробнича, лікувальна.

Спортивно-допоміжна гімнастика набула широкого застосування у
навчально-тренувальних заняттях. Її метою є загальна фізична підготовка
і удосконалення певних фізичних якостей. Це досягається добором
спеціальних вправ для тренування спортсменів: боксерів, гімнастів,
футболістів. Основна мета виробничої гімнастики – зміцнення роботи
робітників і підвищення продуктивності праці. Найбільш поширені дві
форми виробничої гімнастики:

гімнастика перед роботою;

фізкультурні паузи, які проводяться під час організованих протягом
робочого дня спеціальних перерв для боротьби з втомою та підвищенням
працездатності.

Лікувальна гімнастика є основним засобом лікувальної фізичної культури.
Її завдання – відновленню здоров’я і працездатності людей. Вона широко
увійшла в практику роботи лікувальних і лікувально-профілактичних
закладів.

У лікувальній гімнастиці застосовується вправи, які впливають як на весь
організм людини, так і на окремі його частини.

Спорт – могутній засіб фізичного виховання, в якому завдання –
зміцнення здоров’я, розвитку фізичної сили і рухових функцій людини
тісно поєднуються з досягненням високих результатів в окремих видах
фізичних вправ.

Специфікою особливістю спорту порівняно з іншими засобами фізичного
виховання є спортивні змагання. Вони служать для перевірки стану
спортивної роботи, виявлення кращих технічних результатів і поширення
передового досвіду. В той же час спортивні змагання стимулюють дальше
оволодіння спортивною технікою та удосконалення її є одним з ефективних
засобів залучення широких мас трудящих до знань фізичною культурою.

Спорт – дійшов засіб агітації і пропаганди. Спортивні змагання, показові
виступи майстрів спорту, масові гімнастичні вправи спортсменів виховують
любов до спорту, примножують ряди його прихильників. Ігри є одним з
найпоширеніших засобів фізичного виховання і являють собою свідому,
активну та індивідуальну діяльність людей, спрямовану на досягнення
умовної мети , добровільно встановленої гравцями.

Розрізняють ігри рухливі і спортивні.

До рухливих належать ігри, метою яких є загальний фізичний розвиток без
спеціальної підготовки.

До спортивних належать ігри, які мають всі характерні ознаки спорту,
вони потребують підготовки і спортивного удосконалення гравців.

Регулярне проведення ігор у процесі фізичного виховання дітей та молоді
сприяє формуванню в них основних рухових навичок, поліпшує діяльність
організму, збільшує працездатність і зміцнює здоров’я.

Значну увагу приділяють іграм у школі. В початкових класах рухливі ігри
є одним із основних засобів фізичного виховання дітей. Їх проводять на
уроках фізичної культури, перервах, а також на заняттях груп і секцій
фізкультурних колективів.

Під туризмом розуміють організоване короткочасні або тривалі подорожі,
здійснюване для ознайомленням з рідним краєм, історичними і культурними
пам’ятками і природними багатствами нашої Вітчизни, а також для
розширення загального кругозору мандрівників.

Туризм є також одним із засобів всебічного фізичного розвитку,
загартування організму і виховання витривалості, наполегливості та
звички до похідного життя.

Велике значення туризму у вихованні і розвитку прикладних умінь і
навичок: готування їжі, розпалення вогнища, встановлення намету,
орієнтування на місцевості, користуванням картою, компасом.

Важливе значення має туризм для формування і розвитку високих моральних
і вольових якостей, для організованості і дисциплінованості людей.
Спільні мандрівки, колективні дії в у мовах похідного життя, переборення
труднощів згуртовують туристів, розвивають почуття товариської
взаємодопомоги.

Найбільш доступною і масовою формою туризму є туризм вихідного дня,
тобто туринські походи у вільний від роботи або навчання день, з
ночівлею або без неї.

Більш складною формою є багатоденні походи, які потребують тривалої і
ґрунтовної підготовки туристів та необхідного спорядження. Такі походи
проводять під час відпустки або канікул.

Серед засобів фізичного виховання важливе місце посідають природні
фактори – сонячне проміння, повітря, вода, правильне використання яких
зміцнює здоров’я і загартовує організм. Вони застосовуються у фізичному
вихованні як супутні при заняттях фізичними вправами, а й інколи
самостійно. Найбільш широко і організовано їх використовують у дитячих
яслах і садках, у школах і навчальних закладах на промислових
підприємствах, у парках, на стадіонах і водних станціях.

Додержання необхідних гігієнічних умов відіграє важливу роль у фізичному
вихованні. До них належать твердий режим дня, під яким розуміють чіткий
розпорядок усіх його компонентів, раціональний розподіл часу праці і
відпочинку, сну і їжі. Такий режим дня, якщо його дотримуватися протягом
тривалого (року) часу, сприяє зміцненню здоров’я людини, створює
бадьорий, життєрадісний настрій і підвищує працездатність.

Точне додержання розпорядку дня виховує у людях такі цінні якості, як
дисциплінарність, акуратність, організованість.

Для занять фізичними вправами необхідно забезпечити і ряд інших
гігієнічних умов. Приміщення в яких проводять уроки чи секційні заняття
, фізкультурні виступи і спортивні змагання, необхідно тримати у
чистоті, підтримувати у них відповідну температуру і безперервний доступ
свіжого повітря.

До гігієнічних умов належать і особиста гігієна фізкультурника, тобто
сума всіх заходів, що забезпечують збереження здоров’я людини.
Особливими умовами особистої гігієни є: чистота тіла і догляд за ним;
чистота білизни, одягу, взуття, житла і робочого місця; акуратне
використання предметів обстановки і особистого вжитку. До вимог
особистої гігієни школярів входить також бережливе ставлення до книжок,
зошитів, особистих і шкільних речей, правильна поведінка вдома, в школі,
на вулиці і громадських приміщеннях.

Таким чином гігієнічні умови, що безпосередньо належать до процесу
фізичного виховання і умови, які сприяють фізичному вихованню в
органічному поєднанні є одним із важливих засобів фізичного виховання,
поряд з фізичними вправами і природними факторами.

Література.

1. В.М. Качашкін “Методика фізичного виховання”.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020