.

Структура та типологія національних туристичних ринків (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
243 3137
Скачать документ

Реферат на тему

Структура та типологія національних туристичних ринків

Поліструктурність туристського ринку визначається класифікаційними
ознаками туризму як суспільного явища та специфікою туристичної
діяльності.

Суб’єктами туристичного ринку є юридичні та фізичні особи, задіяні в
виробництві та організації споживання туристичного продукту
туристами-споживачами. Суб’єктами ринку пропозиції можуть виступати
практично всі елементи функціонально-господарської та
територоіально-господарської складових індустрії туризму [1, с. 8].
Об’єктом туристичної діяльності суб’єктів ринку є туристи-споживачі
турпродукту, уподобання та мотивації яких лежать в основі маркетингових
стратегій виробника. Звідси поділ туристичного ринку на ринок
споживачів-туристів (ринок попиту) та ринок виробника (ринок
пропозиції), оскільки ці дві складові є ключовими в функціонуванні
ринку. “Ринок – це сукупність наявних та потенційних покупців товару”
[3, с. 42] вважає Ф. Котлер, тому застосування терміну «ринок»
відноситься перш за все до споживачів товару чи послуги, об’єднаних за
певною потребою, оскільки саме споживчі потреби формують ринок.

Ринок споживача турпродукту структурується за багатьма ознаками, серед
яких на першому місці слід розглядати мету подорожування. Мета є
конкретною реалізацією мотивації до туристичної подорожі, в якій
відбивається потреба в відпочинку, реалізована як запит на конкретний
турпродукт.

Мета подорожі формується під впливом багатьох чинників, тому ринок
туристського попиту може бути стратифікований за віком, статтю, сімейним
станом, рівнем освіти, професією, релігійною приналежністю та іншими
демографічними, етно-соціальними та психологічними характеристиками
населення, які визначають його мотивацію, психологію споживчої поведінки
та решту аспектів, що обумовлюють вибір на туристичному ринку. Основними
критеріями вибору виступають економія грошей, часу та зусиль як на саму
подорож, так і на її організацію. При цьому не слід забувати, що не
тільки споживач, але й продавець в своїй діяльності керуються не тільки
категоріями економії. Вибір на споживчому ринку великою мірою залежить
від оцінки середовища, моди, кон’юнктури і поведінки як споживача, так і
виробника турпродукту, від рівня поінформованості та особливостей
сприйняття інформації, комунікативних особливостей усіх учасників
турпроцесу. Тому сегментація ринку попиту повинна бути багатоаспектною.

Класифікація туризму добре розроблена (наприклад, в роботах В. Гуляева,
В. Герасименка, М. Крачила, Т. Сокол та інших) і може бути використана в
подальшій сегментації ринку туристичних послуг. Більшість авторів
виділяють такі класифікаційні ознаки:

1) мета подорожі, яка визначає вид туризму. За даними ВТО,
найпоширенішою метою подорожування є бажання відпочити та розважитись
(60% від загального потоку подорожуючих). Ця мета реалізується такими
видами туризму як рекреаційний, який сполучається з
культурно-пізнавальним, здійснюваним задля знайомства з історією,
культурою, архітектурними та природними пам’ятками іншої місцевості;
агро- або «зеленим туризмом» та подібними напрямками; екологічним,
мисливством та рибальством; спортивно-оздоровчим туризмом, що передбачає
активну форму проведення дозвілля (гірсько-пішохідний, водний,
велосипедний та інші підвиди); етнічним (відвідування родичів, друзів та
знайомих або місця походження родини). Реалізація певної професійної
мети, що не носить комерційного характеру, закладена в
конгресно-науковий (участь в наукових заходах – конференціях,
симпозіумах, конгресах тощо), діловий або бізнес-туризм (для участі в
переговорах, нарадах, державно-політичних подіях, ярмарках, виставках,
фестивалях), спортивний (учасником спортивних змагань чи
«уболівальником»), на які припадає майже 30% подорожей. Решта туристів
(близько 10%) подорожує з релігійною метою (паломництво), з метою
лікування (курортно-лікувальний туризм), навчання тощо. В межах кожного
виду можна виділити підвиди не тільки за формою, як вже згадувалось, а й
за характером проведення дозвілля (наприклад, пасивні та інтенсивні
тури), за спеціалізацією (наприклад, геологічні, археологічні тощо – в
межах наукового або за характером захворювань – в курортно-лікувальному
виді туризму).

2) форма організації визначає як характер виробництва турпродукту, так і
його споживання. Реалізувати мету подорожі турист може самостійно, не
звертаючись до туристичної фірми, частково чи практично зовсім не
використовуючи туристську інфраструктуру (самодіяльний туризм) або
виключно спираючись на пропозицію туристичного підприємства (плановий
або організований туризм). В залежності від особистих уподобань та
фінансових можливостей подорож може здійснюватись окремою особою,
сім’єю, невеликою групою друзів, родичів чи знайомих і тоді вона
класифікується як індивідуальна форма організації. Коли подорож
здійснюється групою людей (понад 10 чол.), яка формується туристичною
фірмою в межах пропозиції турпродукта – це групова форма організації
туризму.

3) за державною ознакою туризм поділяють на внутрішній, який передбачає
подорожування в межах країни постійного місця проживання та міжнародний,
що передбачає перетинання державного кордону. Такий поділ має суттєве
економічне значення, оскільки в такому випадку туризм виступає частиною
експортно-імпортних зв’язків країни. Саме за характером цих зв’язків в
міжнародному туризму виділяють зарубіжний туризм (організація
міжнародних подорожей за межами країни постійного місця проживання) та
іноземний (організація подорожі іноземних громадян територією своєї
країни).

4) сезон та термін перебування визначають ритмічність роботи на тому чи
іншому ринку і ґрунтуються на природних перш за все особливостях
конкретної місцевості. Відповідно до цього туристичний потік може мати
незначні коливання протягом року, що говорить про його стійкість та
слабо виражену сезонність туристичної діяльності або, навпаки, значні
коливання попиту, що обумовлює наявність «гарячих» та «мертвих» сезонів.

5) клас обслуговування визначається набором послуг, організацією
обслуговування і залежить від купівельної спроможності споживача.
Виділяють класи «V.I.P», «люкс», «вищий», «перший», «туристичний» та
«кемпінг», кожному з яких відповідають певні умови надання послуг
розміщення, харчування, транспортування, екскурсійного обслуговування та
ряду додаткових послуг. За обсягом послуг виділяють мінімальний набір
(поселення + сніданок), напівпансіон та повний пансіон. За характером
реалізації турпродукт може бути комплексним (пекедж-тури) або
індивідуальним (інклюзив-тури).

6) спосіб подорожування: пішохідний або з використанням транспортних
засобів. Відповідно кожен з них має свою подальшу класифікацію,
наприклад, за видами транспорту (автомобільний, залізничний, річковий,
повітряний тощо); за поширеністю в використанні (традиційні та екзотичні
транспортні засоби); за формами організації транспортних подорожей
(лінійні чи чартерні).

7) за формою розрахунків, що впливає на характер відношень турист-фірма,
перелічені різновиди можуть бути з повною оплатою самим туристом, з
частковою оплатою (пільгові, наприклад, групові знижки на транспорті) чи
соціальні (безкоштовні для туриста з оплатою за рахунок профспілок,
фондів тощо).

8) масштаби діяльності визначають класифікацію за територіальною
ознакою. Світовий туристичний ринок, як частина глобальної
світогосподарської системи, поділяється на макрорегіональні та
субрегіональні туристичні ринки. Регіональні ринки туристичних послуг в
свою чергу складаються з національних ринків, а національні – з
місцевих. Саме національні ринки слід розглядати як класифікаційну
основу поділу за територіальною ознакою.

Відповідно до потреб формується й пропозиція на ринку виробника, тому
ринок пропозиції може бути структурований за тими ж ознаками, що й ринок
попиту. Таким чином, ринок туристичних послуг структурований за багатьма
ознаками, кожна з яких є ознакою його сегментації. Узагальнена схема
класифікаційних ознак туристичного ринку наведена на мал. 1.11.

Мал. 1.11. Класифікаційні ознаки туристичного ринку

Типологія як загальнонауковий підхід до узагальнення інформації про
об’єкти дослідження та систематизації цих об’єктів має ґрунтовне
значення в географічних дослідженнях. В географічному країнознавстві під
типом країни розуміють «відносно стійкий комплекс умов та особливостей
розвитку, Що об’єктивно склався і притаманний даній країні, і
характеризує її роль та місце в світовому співтоваристві на даному етапі
світової історії» [5, с. 166].

Типологія в суспільно-географічних дослідженнях за сутністю є
групуванням країн світу за комплексом ознак цивілізаційного поступу. В
основі такого групування лежать міжнародні співставлення історичних
особливостей формування та розвитку країн та їх макростатистичні
показники, зокрема, такий універсальний показник як ВВП (ВНП), його
структура, місце країни в системі міжнародних відносин. В сучасній
суспільній географії переглядається усталена за радянські часи концепція
типології країн залежно від пануючого суспільно ладу в бік
об’єктивізації відображення соціально-економічних та геополітичних
процесів. Типологія має не тільки методологічне, пізнавальне значення, а
й практичне спрямування. Так, типологія, яку використовує ООН, виділяючи
групу найменш розвинених країн світу, має значення для надання
фінансової та гуманітарної допомоги.

Типологія національних туристичних ринків ґрунтується на таких
принципових положеннях:

1) ринок туристичних послуг є похідною від соціально-економічного
розвитку країни, оскільки індустрія туризму є складовою національної
економіки і її розвиток прямо залежний від рівня розвитку всього
господарства;

???????????ри;

3) інтегрованість національного туристичного ринку в світовий
туристичний простір залежить від ступеня розвитку туризму в певній
країні, який ґрунтується на певному рівні та стилі життя населення як
результаті сукупної дії глобалізаційних тенденцій та етно-культурних
особливостей даної країни. Тому в основу типології туристичних ринків
поскладена ти пологія країн світу за їх місцем в світовій економіці та
міжнародних відносинах, яка включає означені принципи і є
загальновизнаною [2; 4; 5].

Використання як базової суспільно-географічної типології країн світу,
яка враховує територіальність, заселення, мовно-культурну спорідненість,
спільне історичне минуле та сучасні соціально-економічні та геополітичні
реалії, робить типологію національних туристичних ринків співставною за
характером впливу середовища ринкової діяльності. Типологізація
передбачає також урахування сукупної дії глобалізаційних процесів в
сфері послуг та чинників розвитку туризму, функціонування туризму в
сфері міжнародної торгівлі послугами і підпорядкування дії загальних
економічних законів світового ринку.

Основною типологічною одиницею є національний туристичний ринок,
оскільки держава є суверенним утворенням, суб’єктом міжнародного права з
усіма відповідними ознаками і важелями управління.

Типологічними ознаками національного туристичного ринку прийняті
комплексно-пропорційний розвиток індустрії туризму, її орієнтованість на
участь в міжнародних туристичних зв’язках і характер цих зв’язків, вплив
глобалізаційних процесів і інтегрованість в світогосподарську систему.

Розвиток індустрії туризму характеризується показником частки туризму в
ВВП та обсягами прибутків у розрахунку на душу населення.
Комплексно-пропорційний розвиток індустрії туризму є результатом
збалансованості між внутрішнім та міжнародним туризмом та його
складовими (показник – частка міжнародного туризму в загальних обсягах
турдіяльності). Міру та характер участі країни в міжнародному
туристичному процесі можна визначити за часткою в обсягах діяльності
міжнародного туризму та характером експортно-імпортних зв’язків в
міжнародному туризмі (показник – сальдо туристичних міграцій як різниця
між обсягами іноземного та зарубіжного туризму). За цією ознакою
виділяються країни-генератори туристичних потоків зі значними обсягами
міжнародного туризму та переважанням від’ємного сальдо туристичного
балансу (країни-імпортери туристичних послуг) та країни-рецепієнти з
переважно позитивним сальдо туристичного балансу (країни-експортери
послуг). Вплив глобалізаційних процесів позначається на
транснаціоналізації туристичної діяльності (наприклад, поширення
транснаціональних готельних та ресторанних мереж в країні, монополізація
туристичної діяльності, яка проявляється в контролі туроператорів над
ринком, доступі та використанні світових інформаційних мереж).

На основі цього типологічними показниками обрані: рівень
соціально-економічного розвитку, сформованість ринкових структур, рівень
розвитку індустрії туризму, участь в світовому туристичному процесі,
характер експортно-імпортних туристичних зв’язків.

Відповідно до типологічних ознак типологія національних туристичних
ринків світу виглядає наступним чином (+ наявність ознаки; – відсутність
ознаки, -/+ – розвиток) – таблиця 1.7.

Таблиця 1.7.

Типологічні ознаки національних туристичних ринків

Тип національного туристичного ринку визначається залежно від виявлених
за комбінацією показників тенденцій, наприклад, формула (І.І.+ + + -)
означає ринок постіндустріальної країни з розвиненими ринковими
структурами та індустрією туризму, зі стабільно високою участю в
міжнародному туристичному обміні з переважною орієнтацією на експорт
туристичних послуг (США, Німеччина та інші), а формула (ІІ.3. – -/+ – -)
відповідає стану національного туристичного ринку України: туристичний
ринок країни перехідної економіки з середнім рівнем
соціально-економічного розвитку, що формує ринкові структури та
індустрію туризму відповідно до регіональних (європейських) стандартів,
з відносно незначною участю в світовому туристичному обміні і переважним
експортом туристичних послуг.

Узагальнивши типологічні характеристики можна виділити наступні типи (А,
Б, В, Г) та підтипи (а, б, в) національних туристичних ринків:

А. Високоінтенсивні:

а) країн високого рівня економічного розвитку з переважанням
міжнародного туризму імпортного спрямування, що є постачальниками
туристів (наприклад, США, Німеччина, Велика Британія, Скандинавські
країни);

б) країн високого рівня економічного розвитку з переважанням
міжнародного туризму експортного спрямування, що переважно приймають
туристів (наприклад, Італія, Австрія, Ізраїль, ПАР);

Б. Стабілізовані:

а) країн середнього рівня економічного розвитку з переважанням
міжнародного туризму експортного спрямування, які переважно приймають
туристів (наприклад, Іспанія, Греція, Туреччина, Кіпр);

б) нових індустріальних країн, орієнтованих на розвиток іноземного
туризму (наприклад, Мексика, Аргентина, Чилі, Гонконг, Таїланд,
Малайзія);

в) країн перехідного типу економіки з розвиненою ринковою структурою, де
переважає міжнародний туризм експортного спрямування і які переважно
приймають туристів (наприклад, Польща, Угорщина, Чехія, Хорватія,
Словаччина, Словенія);

В. Реформовані:

а) країн перехідного типу, що формують ринкові структури, де переважає
міжнародний туризм експортного спрямування, які переважно приймають
туристів (наприклад, Болгарія, Румунія);

б) країн перехідного типу, що формують ринкові структури і де переважає
міжнародний туризм імпортного спрямування, які переважно постачають
туристів (наприклад, Росія, Україна, Казахстан, Закавказькі країни);

в) країн централізовано керованої економіки з елементами ринкової, які
орієнтовані на активізацію участі в міжнародному туризмі за рахунок
нарощування експорту туристичних послуг (наприклад, Китай);

Г. Акумулюючі:

а) країн, що розвиваються з середніми можливостями економічного
розвитку, орієнтованими на посилення участі в міжнародному туризмі за
рахунок нарощування експорту послуг (наприклад, Індія, Єгипет, Туніс);

б) країн, що розвиваються, з домінуванням іноземного туризму, які
приймають туристів і де туризм є однією з провідних галузей економіки
(наприклад, Танзанія, Барбадос);

в) країн планової економіки, які підтримують туризм як традиційну галузь
господарства не розширюючи практично участі в світовому туристичному
процесі (наприклад, Куба);

г) найменш розвинених країн, які практично не приймають участі в
міжнародному туризмі, а експорт послуг пов’язаний з дією іноземного
капіталу (наприклад, більшість країн Центральної Африки).

В країнах перших двох типів розвиток ринку міжнародного туризму
сполучається з розвиненим ринком внутрішнього туризму, в країнах
третього типу переважає ринок міжнародного туризму, але спостерігається
відновлення ринку внутрішнього туризму. В країнах останнього типу ринок
міжнародного туризму переважає, оскільки туризм сприймається населенням
здебільшого як вид економічної діяльності, а не як складова стилю життя.
// HYPERLINK
“http://www.tourlib.columb.net.ua/Lib/Books_ukr/images/lubiceva_rtp_k3.g
if” \t “_blank” Картосхема “Типи туристичних ринків” //

Зазначені структурні та типологічні особливості можуть бути покладені в
основу прогнозування розвитку туристичної діяльності на ринках
будь-якого таксономічного рівня та двосторонньої співпраці України з
іншими країнами – суб’єктами регіонального та глобального ринків.

Література

Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес:
Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. –
К.: Знання України, 2002. – 358 с.

Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской
деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.

Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое
знание, 2003. – 496 с.

Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме: Учебное пособие. –
Минск: Новое знание, 2002. – 348 с.

Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие. – Минск: БГЭУ, 2000. –
192 с.

Европейский гостиничный маркетинг: Учебное пособие. – М.: Финансы и
статистика, 2003. – 224 с.

Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.:
Финансы и статистика, 2000. – 256 с.

Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. –
320 с.

Кириллов А.Г., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. – СПб.: Издательство
СПб. университета, 1996. – 184 с.

Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм:
Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.:
Альтерпрес, 2002. – 436 с.

Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и
статистика, 2001. – 320 с.

Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и
статистика, 2002. – 352 с.

Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент:
Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.

Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в
туризме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны).
– М.: Экономика, 2000. – 207 с.

Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.:
ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.

Altkorn J. Marketing w turystyce. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN,
2001. – 204 c.

www.world-tourism.org/ruso/ – російська версія сторінки Всесвітньої
туристичної організації (ВТО).

20. www.itravel.ru/biblio/ – бібліотека літератури по туризму.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020