.

Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1750
Скачать документ

Реферат на тему:

Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції

Правове становище працівників податкової міліції

Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади.

Законні вимоги працівників міліції є обов’язковими для виконання
громадянами і службовими особами.

Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов’язків керується
тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм
безпосередньому й прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком
уповноважених службових осіб, у передбачених законом випадках не вправі
втручатися в законну діяльність працівника міліції. Ніхто не має права
покласти на працівника міліції виконання обов’язків, не передбачених
чинним законодавством.

Втручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність за
законом.

При виконанні покладених обов’язків працівник міліції керується тільки
законами України і діє в їх межах. Такими є Закони України «Про
міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про
попереднє ув’язнення», «Про надзвичайний стан», «Про дорожній рух». «Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві» та ін.

Дії працівника міліції повинні бути зрозумілими для громадян і
базуватись на нормах права. Вони будуються на принципах законності,
гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з
трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням. З метою
виконання своїх службових обов’язків працівники міліції спираються на
державні органи, громадські об’єднання, службові особи, трудові
колективи, громадян, які зобов’язані сприяти міліції в охороні
громадського порядку та боротьбі із злочинністю.

Законні вимоги працівників міліції є обов’язковими для виконання
громадянами і службовими особами. Вони базуються на ст. 11 цього Закону
та інших законах і нормативних актах. Службові особи, які без поважних
причин відмовились надати допомогу працівникові міліції в реалізації
його прав, передбачених п. 24—28 ст. 11, підлягають відповідальності
згідно з чинним законодавством;

Міліція має право для виконання покладених на неї завдань залунати
громадян за їх згодою до співробітництва у встановленому порядку, що
регулює профілактичну та оперативно-розшукову діяльність. Примусове
залучення громадян до співробітництва з міліцією забороняється.

Забезпечуючи охорону громадського порядку, особистої безпеки громадян,
захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігаючи і припиняючи
правопорушення та злочини, працівники міліції мають право застосовувати
заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у
відповідності до ст. 12—115 цього закону та Правил застосування
спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні.

Працівник міліції під час проходження служби і виконання службових
обов’язків підпорядковується безпосередньому і прямому начальникам
України № 1368-ХП. Дисципліна працівників.

Прямими начальниками є начальники, яким особи рядового, начальницького
складу підлеглі за службою, хоча б тимчасово. Найближчий до підлеглого
прямий начальник є безпосереднім начальником. Наказ начальника повинен
бути законним, чітким, зрозумілим і виконуватись беззаперечно, точно і в
строк. У разі одержання неправомірного наказу, підлеглий зобов’язаний
негайно доповісти про це особі, яка віддала цей наказ. Якщо наказ
підтверджений – не виконувати його, а доповісти старшому прямому
начальникові. Невиконання правомірного наказу тягне за собою
відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх
справ України.

Ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у випадках,
передбачених законом, не вправі втручатися в законну діяльність
працівника міліції. Згідно з п. 39 Дисциплінарного статуту особа
рядового або начальницького складу при виявленні порушень чинного
законодавства, зловживань або інших недоліків у службовій діяльності
повинна доповісти про це по команді чи надіслати пропозицію, заяву або
скаргу старшому прямому начальникові аж до Міністра внутрішніх справ
України.

Обов’язки

Кожна особа рядового або начальницького складу має право оскаржити
неправомірні щодо неї дії начальників з питань 1 в порядку,
передбаченому чинним законодавством.

Стаття 7 цього закону визначає, що у своїй діяльності міліція
підпорядковується Міністру внутрішніх справ України. А Закон України
«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
.встановлює систему особливих заходів державного захисту працівників
міліції від перешкод щодо виконання покладених на них законом обов’язків
і здійснення наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров’я,
житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв’язку із
службовою діяльністю.

Правовий захист працівників податкової міліції

Працівник міліції перебуває під захистом закону.

Законом гарантується захист життя, здоров’я, честі, гідності, майна
працівника міліції та членів його сім’ї від злочинних посягань та інших
протиправних дій.

Образа працівника міліції, опір, погроза, насильство та інші дії, які
перешкоджають виконанню покладених на працівника міліції завдань,
тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

Ae

??l?стю, а так само щодо особи, яка сприяє міліції в охороні
громадського порядку і боротьбі із злочинністю, та членів її сім’ї
тягнуть за собою відповідальність за законом.

Працівник міліції чи має право оскаржити до суду прийняті щодо нього
рішення службових осіб органів внутрішніх справ, якщо вважає, що вони
зачіпають його гідність і особисті права, які не пов’язані із службовою
діяльністю.

Звільнення працівника міліції зі служби у зв’язку з обвинуваченням у
вчиненні злочину допускається тільки після набуття звинувачувальним
вироком законної сили.

Правовий захист працівників податкової міліції та громадян, які сприяють
податковій міліції у боротьбі зі злочинністю

Соціальний захист працівників податкової міліції.

Держава гарантує працівникам міліції соціальний захист. Працівники
міліції користуються пільгами при розподілі житла, встановленні
квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади, вирішенні
інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, передбаченому
законодавством України.

Житлова площа працівникам міліції надається місцевими Радами народних
депутатів, відповідними міністерствами та відомствами у першочерговому
порядку.

За працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або
вислугою років, зберігається право на пільги за цим законом.

Міліція може мати службовий житловий фонд.

Працівникам міліції, які використовують у службових цілях особистий
транспорт, виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах.

Для працівників міліції встановлюється 41-годиний робочий тиждень. У
необхідних випадках особи рядового і начальницького складу несуть службу
понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та
святкові дні.

Оплата праці в надурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні
провадиться відповідно до вимог законодавства.

Місцеві Ради народних депутатів можуть встановлювати й інші, не
передбачені цим Законом, гарантії соціальної захищеності працівників
міліції.

Державне страхування та відшкодування шкоди у разі загибелі або каліцтва
працівників податкової міліції.

Працівник міліції підлягає обов’язковому державному страхуванню на суму
десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку він займає,
за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також коштів, що надходять на
підставі договорів від міністерств, відомств, підприємств, установ і
організацій.

Порядок та умови страхування працівників міліції встановлюються
Кабінетом Міністрів України.

У разі загибелі працівника міліції при виконанні службових обов’язків по
охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю сім’ї загиблого
або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі
десятирічного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку
він займав, і призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника в
розмірі місячного посадового окладу.

За сім’єю загиблого працівника міліції зберігається право на одержання
житлової площі. Їй надається позачергово житлова площа протягом трьох
місяців з дня загибелі працівника міліції у приватну власність.

За дітьми працівника міліції, який загинув або помер у зв’язку з
виконанням службових обов’язків, до досягнення ними повноліття, а також
за непрацездатними членами сім’ї, які перебували на його утриманні,
зберігається право на пільги по оплаті житла, комунальних послуг,
палива.

У разі каліцтва, заподіяного працівникові міліції при виконанні
службових обов’язків, а також інвалідності, що настала у період
проходження служби або не пізніш як через 3 місяці після звільнення зі
служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або
нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, йому
виплачується одноразова допомога в розмірі від трирічного до
п’ятирічного грошового утримання (залежно від ступеня втрати
працездатності) і призначається пенсія по інвалідності.

Збитки, завдані майну працівника міліції чи його близьким родичам у
зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, компенсуються у
встановленому законом порядку в повному обсязі і за рахунок коштів
відповідного бюджету.

Положення частин третьої, четвертої, п’ятої, шостої і сьомої цієї статті
поширюються на осіб, залучених до заходів щодо охорони громадського
порядку і боротьби із злочинністю, а також пенсіонерів міліції.

Список додаткової літератури

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28
червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997 р.

Витяг із Закону України “ Про державну податкову службу в Україні” в
редакції Закону від 24 грудня 1993 року № 3813-XII зі змінами, внесеними
згідно з законами від 14 грудня 1994р.№ 287 / 94-Вр від 11 липня 1995 р.
№ 297 / 95-Вр від 16 травня 1996 року № 203 / 96-Вр, від 5 лютого та 98
р. № 83 / 98-Вр. Розділ V Податкова міліція. Статті 19-27.

Закон України “Про боротьбу з корупцією”// Нормативні акти щодо охорони
правопорядку – К.: НАВСУ,1998.

Закон України “Про державну таємницю”// Нормативні акти щодо охорони
правопорядку – К.:НАВСУ,1998.

Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві” // НАВСУ. 1998.

Закон України “Про інформацію” // Нормативні акти щодо охорони
правопорядку –К.: НАВСУ,1998-580с.

Закон України “ Про охорону здоров’я”, від 19 листопада 1992 року. //
ВВР. – 1993. – № 4.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020