.

Планування діяльності та стратегія економічного розвитку підприємств туризму (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 9595
Скачать документ

Реферат на тему

Планування діяльності та стратегія економічного розвитку підприємств
туризму

План

1. Види планів. Методи та способи планування

2. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування

Список літератури

1. Види планів. Методи та способи планування

Планування діяльності туристичного підприємства – одна з найважливіших
функцій управління підприємством. Планування є власне процесом
визначення цілей, що їх передбачає досягти підприємство за певний
період, а також процесом визначення способів їх досягнення.

Процес планування є спробою уявити собі картину майбутнього. Це процес,
який передбачає знання теперішнього стану справ і тенденцій розвитку,
які допомагають спрогнозувати майбутнє, а також володіння методикою, яка
дозволяє змоделювати перехід з теперішнього стану в майбутній
прогнозований стан.

Планування – це процес вироблення і прийняття рішень, які дозволяють
забезпечити ефективне функціонування і розвиток підприємства в
майбутньому.

Планування передбачає: обґрунтований вибір цілей, визначення політики,
розробку заходів та методів досягнення цілей, забезпечення основи для
прийняття наступних рішень.

Залежно від тривалості планового періоду плани поділяються на:
довгострокові (стратегічні); середньострокові (поточні); короткострокові
(оперативні).

Довгостроковий план (10-15 років). У ньому формулюються завдання,
пов’язані за часом та ресурсами, а також загальна стратегія поставлених
цілей. Довгострокові плани включають укрупнені показники діяльності
підприємства, які розробляються на основі попередньо проведених
досліджень і складання прогнозів розвитку підприємства. Цей вид планів
ще можна назвати перспективним плануванням.

Середньостроковий план – це власне деталізований стратегічний план, в
якому поєднуються усі напрямки діяльності підприємства на поточний
фінансовий рік.

Короткостроковий план присвячений вирішенню конкретних питань діяльності
підприємства в короткостроковому періоді. Має вузьку спрямованість,
високий ступінь деталізації і характеризується великим розмаїттям
прийомів та методів.

Якщо довгострокові та середньострокові плани багато в чому носять
рекомендаційний характер, то оперативний план є керівництвом до дій,
розкриваючи довго- та середньострокові плани по кожній позиції.

Серед великої кількості видів планування необхідно виділити
інвестиційний – план капітальних вкладень, які спрямовуються на
створення нових чи модернізацію виробничих потужностей. Бізнес-план –
програма діяльності підприємства, план конкретних цілей діяльності
підприємства, який включає оцінку очікуваних витрат та доходів.
Розробляється на основі маркетингових досліджень.

Сучасні туристичні фірми, в основному, займаються поточним та
оперативним плануванням. Але для того, щоб успішно працювати на ринку
тривалий час, необхідне стратегічне планування, яке включає в себе
розробку довгострокових планів розвитку фірми на основі проведеного
комплексного аналізу, наукове прогнозування ринкової ситуації і
перспектив розвитку галузі в різних туристичних регіонах.

Планування діяльності туристичного підприємства здійснюється за
допомогою різних методів. Основні з них:

Ресурсний метод планування (за можливостями), в якому враховуються
ринкові умови господарювання та наявність ресурсів. Цей метод може
застосовуватись за монопольного становища підприємства або за слабкої
конкуренції.

Цільовий метод (за потребами) передбачає планування, початковим моментом
якого стають потреби ринку, попит на туристичний продукт (послуги).

Метод екстраполяції (екстраполяція – поступальний рух) – планування за
відсутності загроз з боку конкурентів і надія на те, що розвиток у
майбутньому відбуватиметься зі збереженням показників, темпів і
пропорцій, досягнутих на момент розробки плану.

Інтерполяційний метод принципово протилежний методу екстраполяції. За
інтерполяційним методом планування підприємство встановлює мету для
досягнення її в майбутньому і на цій підставі визначає тривалість
планового періоду та проміжні планові показники. Інтерполяційний метод
передбачає зворотний рух – від встановленої мети та відповідного
кінцевого значення планових показників до обчислення проміжних їхніх
величин.

За такою класифікаційною ознакою, як спосіб розрахунку планових
показників, використовують дослідно-статистичний метод, який передбачає
використання статистичних даних за попередні роки. Більш обґрунтований
факторний метод планування, згідно з яким планові значення показників
визначають на підставі розрахунків впливу найважливіших чинників, що
зумовлюють зміни цих показників. Найбільш точний нормативний метод
планування, суть якого полягає в тому, що планові показники
розраховуються на підставі прогресивних норм використання ресурсів із
врахуванням їхніх змін у результаті впровадження організаційно-технічних
заходів у плановому періоді.

Для ув’язування потреб із необхідними ресурсами для виробництва
туристичного продукту та послуг використовують балансовий метод
планування.

За різними класифікаційними ознаками (варіантність планів, спосіб
виконання розрахункових операцій, форма подання планових показників),
методи планування можуть бути одноваріантними, поліваріантними, ручними,
механізованими, автоматизованими, табличними, лінійнографічними та
іншими.

В діяльності туристичних підприємств існує багато способів планування,
але основними з них, які стосуються роботи конкретного підприємства в
ринкових умовах, є способи планування: зверху вниз, знизу вверх,
змішаний і цільовий.

Кожна фірма вибирає такий спосіб планування, який найбільш точно
відповідає її потребам і специфіці роботи. Окрім того, вибір способу
планування здебільшого визначається традиційними підходами до
управління, які склалися в конкретній фірмі, місті, регіоні. Починаючи
створювати свою фірму, будь-який підприємець повинен вибрати найбільш
прийнятний спосіб управління власною фірмою, оскільки часта зміна стилю
управління вносить розлад в управлінську систему.

Планування зверху вниз. При цій формі планування керівник фірми разом зі
своїми заступниками розробляє стратегію розвитку фірми на запланований
період і окреслює основні шляхи її досягнення. Потім основні показники
розвитку фірми на запланований період передаються в плановий або
економічний відділ для розробки планів і після затвердження керівництвом
фірми доводяться до відома всіх підрозділів, які вишукують способи їх
виконання.

Цей вид планування найчастіше застосовується в Україні та інших країнах
СНД, оскільки таке планування засноване на командно-адміністративному
стилі управління, який звичний більшості наших нових підприємців.

Недоліком такого підходу до планування є те, що керівництво фірми не
завжди може побачити і врахувати потенційні можливості низових ланок. До
того ж, недоліки планування чи поточної роботи фіксуються саме низовими
ланками, які далеко не завжди мають можливість донести цю інформацію до
керівництва.

Планування знизу вверх. Цей вид планування передбачає велику
самостійність і відповідальність всіх підрозділів фірми і кожного
працівника. Найбільш діючою ця система є для акціонерних товариств
закритого типу. При такому способі планування кожний працівник аналізує
свою поточну роботу, знаходить резерви для її вдосконалення і подає
керівництву свого підрозділу пропозиції про роботу в майбутньому
періоді. Керівник підрозділу самостійно або з працівниками на основі
наданих пропозицій формує програму (план) роботи свого підрозділу в
плановому році і передає цю інформацію в плановий відділ, де власне і
відбувається процес планування та координування роботи всіх підрозділів.
Потім план повертається в підрозділи, де розглядається і схвалюється, а
при необхідності і коректується з урахуванням зауважень і передається на
затвердження керівнику підприємства.

Ця форма планування базується на філософії тих фірм, які пропагандують
творчий підхід в управлінні підприємством працівниками всіх рівнів.
Довіра до виконавців стимулює їх працю та надає їй значимості в їхніх
очах. Але і цей спосіб планування має недоліки. Перш за все – це
неможливість “знизу” визначити і оцінити глобальність завдань, які
стоять перед підприємством.

Змішаний спосіб планування застосовується в роботі багатьох іноземних
приватних фірм. Суть його полягає в тому, що керівництво фірми розробляє
основні показники діяльності в плановому періоді і передає їх в у
відповідні підрозділи. Там аналізуються можливості виконання поставлених
завдань, розробляються програми досягнення цілей і після коректування
інформація передається в плановий відділ, де вона зводиться в єдиний
чорновий план, який після розгляду та допрацювання у відповідності з
побажаннями обох сторін погоджується та затверджується.

Цільовий спосіб планування використовують, в основному, середні та
великі туристичні фірми, які працюють в умовах жорсткої конкурентної
боротьби. На першому етапі на основі результатів маркетингових
досліджень і розроблених на їх основі прогнозів керівництво підприємства
формує завдання підрозділам по обсягу надання послуг та прибутку, тобто
ставить певну ціль. На другому етапі керівники підрозділів разом зі
своїми підлеглими розробляють заходи по виконанню завдань та досягненню
цілі і передають їх на розгляд адміністрації. Цей спосіб планування
дозволяє об’єднати кращі риси трьох перших способів планування як при
складанні річних, так і при розробці стратегічних планів.

2. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування

Зміна ринкового середовища зумовлює необхідність застосування
стратегічного підходу до системи господарювання на підприємствах
туризму.

Розробляючи комплексну програму дій по вирішенню пріоритетних для
підприємства завдань, визначаючи його місію та головну мету, стратегія
формулює цілі та способи досягнення цих завдань так, щоб вказати
підприємству певний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є
довгостроковим плановим документом, результатом стратегічного
планування.

Першим, найбільш суттєвим і визначальним рішенням за стратегічного
планування є вибір цілей. Основну мету підприємства називають місією.
Виходячи із загальної місії, підприємства формулюють решту його
стратегічних цілей, які мають бути конкретними та вимірюваними,
збалансованими, зорієнтованими в часі та досяжними, ресурсно
забезпеченими і такими, що підтримують одна одну.

Після визначення місії та цілей починається діагностичний етап
стратегічного планування. Першим важливим кроком є вивчення зовнішнього
середовища – це безперервний процес спостереження, вивчення та контролю
дії зовнішніх щодо підприємства чинників із тим, щоб своєчасно та
вичерпно визначити можливості й загрози для підприємства, тобто
позитивну і негативну дію зовнішніх чинників – політичних, економічних,
науково-технічних, соціальних, міжнародних тощо.

Для розробки та здійснення стратегії велике значення має аналіз ринкових
чинників, які через свою постійну й високу мінливість можуть
безпосередньо вплинути на успіх або крах підприємства. Мова йде про
мікроекономічний аналіз попиту, пропозиції та рівня конкуренції.

Методи вибору генеральної стратегії можна розділити на дві групи: перша
– за монопрофільної діяльності або вузької номенклатури туристичних
послуг, що пропонуються споживачам; друга – за диверсифікованого
виробництва.

Аналіз показує, що туристичні організації, фірми, компанії, які успішно
конкурують у сфері туризму, керуються трьома стратегічними методами, які
застосовуються як окремо, так і в поєднанні.

– Розвиток виробництва існуючого туристичного продукту по сформованих
напрямках.

– Розширення географії поїздок, формування і продаж послуг за рахунок
нових районів туристичного призначення.

Впровадження зустрічних сфер туристичної діяльності, в тому числі через
створення нових підприємств.

Розвиток туризму на основі стабільного ринку та стійкого становища на
ньому можна простежити на прикладі роботи Бюро міжнародного молодіжного
туризму “Супутник”. З 1958 року до 1995 року “Супутник” зберігає
постійне зростання туристичних продажів та пропозицій. За період з 1970
по 1985 роки ця компанія щорічно збільшує обсяг наданих туристичних
послуг на 15 %, випереджаючи темпи зростання інших підприємств та
об’єднань. До 1993 року “Супутник” фактично був єдиним виробником послуг
по сформованих напрямках і зумів підійти до рівня стабільного продажу
туристичного продукту в Україні та майже у всіх регіонах колишнього
СРСР, навіть в умовах своєї власної децентралізації.

Розвиток туризму за рахунок розширення географії подорожей та формування
нового туристичного продукту приніс успіх багатьом туристичним
підприємствам, які з’явились на туристичному ринку в 1992-1994 роках. На
противагу “Супутнику” та “Інтуристу”, такі туристичні фірми, як “Сам”,
“Гамалія”, “Венея”, “Яна” та інші, активно розвиваються за рахунок
постійного запровадження нових маршрутів і турів, а також нових типів
програм перебування. Нові тури та послуги в поєднанні з ринком попиту
дозволили цим фірмам розширити реалізацію власного туристичного продукту
практично в усіх регіонах України і досягти високих показників у
розвитку своїх підприємств.

.

0

AE

E

*,RTee‚

 r 2%,6fKooooooooooooccaccccccccccc

&

&

Xсереднім туристичним підприємствам. Починаючи з 1996 року, керівництво
ряду великих фірм приймає рішення про вкладання коштів у розбудову
туристичної інфраструктури (будівництво готелів, мотелів, ресторанів,
кафе, придбання пасажирського транспорту тощо). І сьогодні вони найбільш
представницькі компанії в туристичній галузі України. Це готельний
комплекс “Дніпро” в Києві, туристичні комплекси “Карпати” в Яремчі” та
“Черемош” в Чернівцях, туристичні об’єднання “Турист” та
“Супутник-Україна”, туристичні фірми “Сам”, “Гамалія”, “Венея”, “Навколо
світу”, “Мсредіан”, “Ренесанс”, “СВ-тур”, “Євротур-ВІТ”, “Кнаус” та ін.

У виборі відповідної стратегії необхідно мати на увазі, що методи,
викладені вище, можна поєднувати між собою і вони можуть практично
збігатися при розробці програми розвитку на декілька років.

Базова стратегія як генеральний напрямок є стрижнем стратегічного плану
підприємства. Згідно з циклом розвитку, можна обрати одну з таких
базових стратегій:

– стратегію зростання, що відбиває намір підприємства збільшувати обсяги
продажу, прибутку, капіталовкладень тощо;

стратегію стабілізації – у разі діяльності підприємства за відчутної
нестабільності обсягів продажу та прибутку;

стратегію виживання – суто оборонну стратегію, що застосовується за
глибокої кризи підприємства.

Стратегія туристичного підприємства повинна бути добре розроблена і
чітко сформульована, а потім доведена до відома кожного працівника. Щоб
полегшити процес формування стратегії підприємства, необхідно
використати просте і наочне графічне зображення, відоме під назвою
“дерево цілей”, як показано на рисунку 6.2.1.

“Дерево цілей” кожної фірми може включати такі важливі складові, як ціль
(1-й рівень), підцілі (2-й рівень: підцілі 1,2,3,…), завдання фірми по
реалізації цілей і підцілей (3-й рівень: завдання 1,2,3,…), основні
показники стратегічного плану фірми (4-й рівень: показники 1,2,3,…).
Далі можлива розшифровка шляхів досягнення кожного показника з більшим
ступенем деталізації.

Деталізація стратегічного плану фірми може проводитись або для всієї
фірми в цілому, або по окремих підрозділах фірми, окремих напрямках
роботи. Великі туристичні підприємства проводять деталізацію стратегії
по напрямках своєї діяльності: туропсраторської, турагентської,
супутньої. Малим фірмам достатньо розробити генеральну стратегію по
основному виду діяльності.

Окрім наочності, побудова дерева цілей дозволяє керівництву підприємства
проаналізувати всі складові комерційного успіху, побачити їх вплив на
реалізацію цілей і кінцевий результат роботи. Дерево цілей допомагає
кожному працівнику фірми побачити своє місце у вирішенні поставлених
завдань перед підприємством і усвідомити відповідальність за свою
ділянку роботи. В кінцевому результаті все це приводить до значного
зростання ефективності роботи фірми, покращення якості послуг і
економічних показників.

Один із важливих етапів створення туристичної фірми – її бізнес-план
(бізнес-програма) майбутньої діяльності. Він є основою фінансового
менеджменту як для нового підприємства, так і для діючої фірми.

Бізнес-план підприємства – це письмовий документ, в якому викладена
суть, напрямки і способи реалізації підприємницької ідеї,
схарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти
майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві важливі
функції: зовнішню (ознайомлення заінтересованих ділових людей із
сутністю та ефективністю реалізації нової підприємницької ідеї) і
внутрішню (відпрацювання системи управління впровадження
підприємницького проекту).

Розробка бізнес-плану нового підприємства провадиться поетапним
(ітеративним) методом, а кінцевою метою є обгрунтування необхідності
створення цього підприємства або реалізація його інвестиційної програми.

Перша складова бізнес-плану для нового підприємства – вибір основного
виду статутної діяльності. Якщо це туристична діяльність, то при цьому
необхідно розв’язати ще дві проблеми:

Вибрати супутні види діяльності, тобто диверсифікувати основу свого
бізнесу для зниження фінансових ризиків через те, що туристичний бізнес
дуже чутливий до низки об’єктивних або форсмажорних факторів:
політичних, економічних тощо. Навіть при найбільш сприятливих умовах для
туристичного підприємства, ситуація може стати прямо протилежною,
незалежною від підприємця (міжнаціональні конфлікти, зміна податкової
політики, транспортних тарифів, рівня інфляції та ін.).

Бажано вибрати такі види основної та додаткової діяльності, які були б
пріоритетними на тривалий період, мали б податкові пільги, тобто
закласти з самого початку в бізнес-план стабілізуючі фінансові фактори
та фактори профілактики від банкрутства.

Наступний етапом бізнес-плану – вибір дислокації бізнесу (його
географії). Якщо майбутня основна діяльність пов’язана з формуванням
(виробництвом) та реалізацією внутрішніх турів, то необхідно визначити
регіон прийому-відправки туристів. Якщо фірма буде займатись також
міжнародним туризмом, то необхідно вибрати ті країни і регіони, куди
буде реалізовуватись туристичний продукт, вироблений підприємством. А це
пов’язано з маркетингом ринку туристичних послуг у вибраних країнах,
вивченням специфіки їх макро- і мікроекономіки, податкової політики,
нормативно-правової бази, інфраструктури, туристично-рекреаційних
ресурсів та ін.

Черговим етапом бізнес-плану є дослідження ринку туристичних послуг.
Мета цього етапу:

довести конкурентоспроможність вибраних регіонів (країн);

– вибрати в цих регіонах свій сегмент туристичного бізнесу. Доведення
конкурентоспроможності регіону необхідне не

– тільки самому підприємцю, але і його майбутнім інвесторам. Тут
необхідна виняткова об’єктивність аналізу і облік всіх потенційно
можливих факторів, бо саме на цьому етапі починається формування
прогнозу майбутніх джерел доходу.

Визначивши регіон ринку збуту туристичних послуг, необхідно провести
розрахунок максимально можливої ємності цього ринку на перспективу по
роках, місяцях, сезонах, днях тижня.

Потім приступають до аналізу конкурентного середовища. При цьому
вивчається статистика чисельності туристичних фірм, зареєстрованих у
даному регіоні, їх обсяги реалізації туристичних послуг, цінові фактори,
наявність монополістів, відмінностей власного туристичного продукту від
аналогічного продукту конкурентів. Якщо обсяг ринку і рівень конкуренції
дозволяє “вписатись” у туристичний бізнес в цьому регіоні, то
приймається рішення по сегментації ринку послуг і розробці наступних
етапів бізнес-плану.

Один із важливих елементів виживання туристичного підприємства в умовах
конкуренції – ціновий фактор, але для нового підприємства маневрування
ціною послуг можливе в певних межах, за винятком виробництва нового
позаконкурентного туристичного продукту.

Важливою складовою бізнес-плану є маркетинг-план, який включає наступні
складові: технологію реалізації туристичного продукту, способи
стимулювання продажів, ціноутворення, стратегію рекламної компанії,
формування громадської думки про фірму тощо.

Наступний етапом бізнес-планування – план виробництва туристичних послуг
і контроль якості туристичного продукту. Тут необхідно розглянути
питання підготовки турів, їх методичне забезпечення, наявність
страхування та договірної документації, формування пакету документів на
одержання ліцензії, розробки системи забезпечення і контролю якості
наданих послуг та ін.

Один із відповідальних етапів бізнес-плану – планування роботи
персоналу, що поєднує в собі такі аспекти, як розрахунок необхідної
кількості працівників, формування штатного розкладу, розробка
кваліфікаційних вимог до персоналу, посадових інструкцій та форм оплати
праці тощо.

Доцільно включати в бізнес-план також розділи “Юридичне планування ” та
“Управління ризиками”, в яких вказується форма власності, правовий
статус підприємства, схема підлеглості, загроза банкрутства, санкції і
штрафи контролюючих органів та ін.

Найбільш важливим і складним розділом бізнес-плану є “Стратегія
фінансування” або “Фінансовий план”. Він являє собою основу фінансового
менеджменту, від якого залежить стабільна робота підприємства. Фактично
цей розділ узагальнює всі попередні розділи бізнес-плану. Основна мета
фінансового плану – це забезпечення позитивного грошового залишку від
початку до закінчення впровадження проекту. Окрім того, фінансовий план
розкриває необхідність в капіталі й ефективність його використання.

Фінансовий менеджмент і прогнозування фінансової стабільності
підприємства повинні бути прив’язані до вибраних сегментів ринку і
регіону конкуренції, а також ув’язані з іншими розділами бізнес-плану.

Якщо створюване туристичне підприємство має на меті реалізацію
конкретного інвестиційного проекту, то в бізнес-план вводиться
додатковий розділ “Інвестиційне планування”.

Список літератури

1. HYPERLINK “http://tourlib.net/Zakon/pro_turyzm.htm” Закон України
“Про туризм” (15 вересня 1995р.). – К., 1995 .

2. HYPERLINK “http://tourlib.net/Zakon/pro_strahuv.htm” Закон України
“Про страхування”: Збірник нормативно-правових актів. – Т 2. – Ужгород,
1999 .

3. HYPERLINK “http://tourlib.net/Books_tourism/aleks1.htm”
Александрова А.Ю. Международный туризм. – Москва, 2001 .

4. Ананьев М.А. Экономика и география международного туризма. – Москва,
1975.

5. Балабанов И. Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. – Москва, 2000.

6. Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области
туризма. – М.: Международные отношения, 1986.

7. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та
рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1997.

8. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Москва – Санкт-Петербург: Герда,
2000.

9. Гаврилишин І.П. Туризм України: проблеми і перспективи. -К., 1994.

10. Гаврилишин И.П. Рекреационный рынок мира // Посредник. -1995.- №40.

11. Герасименко ВТ. Основы туристического бизнеса. – Одесса, 1997.

12. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности. -Москва, 1996.

13. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року. -Київ,
2002.

14. Джон Уокер. Введение в гостеприимство. – Москва: Юнити, 1999.

15. Долішній М.І., Кравців В.С. Карпатський регіон у контексті державної
економічної політики: оцінка стану і стратегія розвитку // Економіка
України. – 1995. -№ 8.

16. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. – Минск, 2001.

17. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. -Чернівці:
Прут, 1996.

18. Євдокименко В.К., Садова У.Я., Шевчук Л.Т. Соціальна інфраструктура
Карпатського регіону: пошуки перпектив розвитку. – Чернівці: Прут, 1995.

19. HYPERLINK “http://tourlib.net/statti_tourism/kravciv1.htm” Жук
П.В., Кравців В.С. Концептуальні основи перспективного розвитку
рекреаційної індустрії в Карпатах // Економіка України. – 1993, № 12 .

20. Ресторанный и гостиничный бизнес. – 2001. – № 4(8).

21. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. -Москва, 2000.

22. Іванов Ю. Туристична діяльність і оподаткування // Бухгалтерія.
-2002.-№20/2.

23. Іванова И.О. Маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу в
Україні. – Львів, 1997.

24. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. – Минск: Новое знание, 2001.

25. Квартальнов В.А. Туризм. – Москва, 2001.

26. HYPERLINK “http://tourlib.net/Books_tourism/kvartalnov1.htm”
Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт
управления. – Москва: Финансы и статистика, 2000 .

27. Кириллов А.Т. Маркетинг в туризме. – С.-Петербург, 1997.

28. Кирилов А. Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. – Издательство
С.-Петербургского университета, 1996.

29. Ковалевский Г.В., Абрамов В.В. Проблемы развития туризма в Украине:
интегрированый подход // Туристично-краєзнавчі дослідження. – 1999. –
Вип.2.

30. Котлер Ф. Основы маркетига. – Москва, 1990.

31. Крачило М.П. Основи економічної теорії. – К., 1997.

32. Кузик С.П., Касянчук З.О. Оцінка туристської придатності території
Карпат Карпати: український міст в Європу: проблеми і перспективи. –
Львів, 1993.

33. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного
господарства. – К., 1997.

34. Макконнелл Кемпбел Р., Брю Стенли Л. Экономикс: принципы, проблемы и
политика. – К.: ХаГар, 1998.

35. Матеш В. Україна запрошує на відпочинок // Вісті з України.
-1994.-№4.

36. Межгосударственый стандарт. Туристско-екскурсионное обслуживание.
Класификация гостиниц. – Киев: Госстандарт Украины, 1996.

37. Межгосударственый стандарт. Туристско-екскурсионное обслуживание.
Проектирование туристских услуг. – Киев: Госстандарт Украины, 1996.

38. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. – Москва:
Економика, 2000.

39. HYPERLINK “http://tourlib.net/Books_tourism/EkonTur.htm” Папирян
Г. А. Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 1998 .

40. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. – С.-Петербург: Питер, 2000.

41. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – Київ, 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020